KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009"

Transkript

1 1 KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 i faglig voldgiftssag, F Privat Service, Hotel og Restauration (faglig konsulent Bent Moos) mod Bilfærgernes Rederiforening for Scandlines Catering A/S (advokat Anne Louise Wulff) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet, om Scandlines Catering A/S er berettiget til at indføre videoovervågning af restauranterne på Gedser-Rostock færgerne. Påstande Klager har nedlagt påstand om, at Scandlines Catering A/S skal pålægges at annullere den planlagte videoovervågning af tjenernes arbejde på udenrigsoverfarterne. Indklagede har påstået frifindelse. Sagens behandling Sagen blev behandlet mundtligt den 8. oktober 2009 med højesteretsdommer Thomas Rørdam som opmand. Som sidedommere udpeget af klager fungerede advokat Helle Sønderskov Sørensen og forhandlingssekretær Kenneth Novak, og som sidedommere udpeget af indklagede fungerede ansættelseschef Flemming Dreesen og sekretariatschef Michael Wengel-Nielsen. Der blev under forhandlingen afgivet forklaringer af fællestillidsrepræsentant Joan Willumsen, tillidsrepræsentant Jan Tyrrestrup, tillidsrepræsentant Jesper Madsen, tillidsrepræsentant Jan Rasmussen, tillidsrepræsentant Henning Hansen, personalechef Søren Hasemann og restaurantchef Flemming Petersen.

2 2 Efter bevisførelse og procedure voterede rettens medlemmer. Der kunne ikke blandt sidedommerne opnås flertal for noget resultat. Sagen blev herefter optaget til opmandens kendelse. Sagsfremstilling Scandlines Catering A/S har oplyst, at man ønsker at indføre videoovervågning af cafeterierne og restauranterne på Gedser-Rostock færgerne med henblik på at forebygge og opklare berigelseskriminalitet begået af ansatte og kunder, at afklare forløb, hvor der indgives klager fra kunder, og at sikre de ansatte mod overfald. Videoovervågningen vil ikke blive benyttet til andre formål. Iværksættelsen af videoovervågningen er sat i bero på udfaldet af voldgiftssagen. Den planlagte videoovervågning af restauranterne på Gedser-Rostock færgerne har været drøftet med de ansatte, bl.a. på samarbejdsudvalgsmøder, og der vil blive skiltet med overvågningen. Scandlines har ikke taget endelig stilling til, om man vil tage initiativ til at iværksætte videoovervågning af restauranterne på Rødby-Puttgarten færgerne og Helsingør-Hälsingborg færgerne. Det er alene den planlagte videoovervågning af restauranterne på færgerne, der er omfattet af voldgiftssagen, ikke den planlagte videoovervågning af cafeterierne. I den gældende DIS organisationsoverenskomst (2007/2010) mellem Bilfærgernes Rederiforening og 3F Privat Service, Hotel og Restauration, hedder det i kapitel 11 om kontrolforanstaltninger bl.a.: Arbejdsgiveren kan i medfør af ledelsesretten og under iagttagelse af bestemmelserne i de kollektive overenskomster iværksætte kontrolforanstaltninger. Kontrolforanstaltninger skal være sagligt begrundede i driftsmæssige årsager og have et fornuftigt formål; de må ikke være krænkende over for lønmodtagerne, og de må ikke forvolde lønmodtagerne tab eller nævneværdige ulemper. Der er hos Scandlines med personalets godkendelse vedtaget en politik for kontrolforanstaltninger, hvori det bl.a. hedder: Scandlines er en stor virksomhed med mange medarbejdere, så kontrollen er nødvendig for at sikre Scandlines værdier. Du skal derfor være opmærksom på, at Scandlines forbeholder sig ret til uden yderligere varsel at iværksætte kontrolforanstaltninger i form af videoovervågning, prøvekøb, visitation, uanmeldte kasseeftersyn eller lignende med det formål at forebygge og opklare tyverier. Scandlines forbeholder sig ret til at videoovervåge samtlige varelagre, billetbokse og kasseapparater i restauranter og butikker på overfarter og færger. Der er enighed mellem parterne om, at retningslinjerne i denne politik ikke afskærer klager fra at få prøvet, om den planlagte videoovervågning er i overensstemmelse med DIS organisationsoverenskomstens krav. Af et protokollat af 29. august 2008 fremgår, at en tjener på en af Gedser-Rostock færgerne på det tidspunkt blev afskediget på grund af manglende registrering af varer på kassen og manglende udlevering af bon til kunden. Det hedder endvidere i protokollatet:

3 3 Sagen er efter rederiets politik bortvisningsgrund, hvilket også har været tilfældet i tidligere tilsvarende sager. Forklaringer Personalechef Søren Hasemann har forklaret bl.a., at han er bekendt med 10 episoder med berigelseskriminalitet og lignende begået af tjenere inden for de sidste ca. 6 år. 8 af episoderne fandt sted på Gedser-Rostock færger, og 6 af disse endte med bortvisning, mens 2 endte med advarsler. De 2 sidste episoder fandt sted på Rødby-Puttgarten færger og endte begge med bortvisning. Det koster ca kr. pr. færge at installere videoovervågningsudstyr. Hos ledelsen er man af den opfattelse, at svindet er større, og at det derfor godt kan betale sig at ofre beløbet. Der er forskellige muligheder for at snyde, f.eks. ved at bestemte varetyper, herunder drikkevarer, udleveres til kunden uden bon og afregnes uden om kassen. Endvidere er det muligt at modtage betaling for buffeter uden om kassen. Videoovervågning vil bidrage til at forebygge og opklare den form for snyd og vil også kunne bruges til at afdække forløb, hvor der efter en kundeklage ikke er enighed mellem kunden og tjeneren om, hvad der er sket. Restaurantchef Flemming Petersen har forklaret bl.a., at de primære formål med den planlagte videoovervågning er at forebygge og opklare berigelseskriminalitet. Der er en driftsmæssig begrundelse for at gennemføre overvågningen på restauranterne på Gedser-Rostock færgerne, idet det er konstateret, at bruttoavancen der er ca. 6% mindre end på restauranterne på Rødby-Puttgarten færgerne. Videoovervågning vil også kunne anvendes til at afklare forløb i forbindelse med kundeklager. De afhørte tillidsrepræsentanter har samstemmende forklaret bl.a., at de opfatter videoovervågning af restauranterne og dermed af tjenernes arbejde som meget krænkende over for tjenerne, og at man inden for det sidste års tid ikke har kendskab til andre episoder, hvor en tjener har gjort sig skyldig i berigelseskriminalitet, end den, der er omtalt i protokollatet af 29. august Parternes argumenter Klager har navnlig anført, at den planlagte videoovervågning ikke er sagligt begrundet i driftsmæssige årsager og ikke har et fornuftigt formål. Overvågningen er endvidere meget krænkende for tjenerne, ikke mindst fordi overvågningens primære formål synes at være at forebygge og opklare berigelseskriminalitet begået af tjenerne. Det er almindeligt anerkendt, at der ved afgørelsen af, om videoovervågning er berettiget, indgår en proportionalitetsvurdering, og at det herved må tages i betragtning, at videoovervågning er en meget indgribende foranstaltning. Restauranterne og rutinerne for håndtering af penge og kassefunktioner er indrettet således, at det i praksis er meget vanskeligt for tjenerne at begå berigelseskriminalitet, og Scandlines har da heller ikke været i stand til at dokumentere andet end få enkelttilfælde, hvor ansatte har gjort sig skyldige heri. Det er tvivlsomt, om videoovervågning er et egnet middel til at afsløre berigelseskriminalitet fra tjenernes side. Heroverfor står, at det er meget krænkende og belastende at blevet udsat for konstant og tidsubegrænset videoovervågning. Der er ikke grund til at frygte, at tjenere bliver overfaldet, da restauranterne ikke længere holder åbent om natten, og da tjenerne aldrig arbejder alene. Det er heller ikke godtgjort, at videoovervågning vil have betydning i relation til forebyggelse eller opklaring af tyveri begået af kunder. Tyveri fra kunders side vil i praksis stort set kun kunne

4 4 forekomme ved, at flere kunder, som sidder ved samme bord, forsyner sig med mad fra buffeten, mens kun en enkelt eller enkelte betaler, eller ved at flere kunder på samme måde deler en kaffebestilling. Det er tvivlsomt, om den slags tyveri vil kunne afsløres ved hjælp af videoovervågning. Situationen er en anden i færgernes supermarkeder og i cafeterierne, hvor varer står fremme, og hvor tyveri af varer vil kunne forebygges og afsløres ved hjælp af videoovervågning. Indklagede har anført, at der allerede er blevet indført videoovervågning af bl.a. supermarkederne, bildækkene og maskinrummene på Rødby-Puttgarten færgerne og Gedser-Rostock færgerne. Den planlagte videoovervågning af cafeterier og restauranter på udenrigsoverfarterne er sagligt begrundet i driftsmæssige årsager og har fornuftige formål, nemlig at forebygge og opklare berigelseskriminalitet begået af ansatte eller kunder, at afklare forløb, hvor der indgives klager fra kunder, og at sikre de ansatte mod overfald. Den planlagte videoovervågning kan ikke siges at være så krænkende for tjenerne, at det kan føre til, at overvågningen ud fra proportionalitetsbetragtninger ikke kan iværksættes. Der har været en række tilfælde, hvor tjenere har begået berigelseskriminalitet under udførelsen af deres arbejde, og det er ikke sjældent forekommende, at der indgives klager fra kunder. Der er således en klar driftsmæssig begrundelse for at iværksætte videoovervågning af restauranterne. Der er enighed mellem parterne om, at den planlagte videoovervågning ikke er i strid med persondataloven eller tv-overvågningsloven. Opmandens begrundelse og resultat Da Scandlines Catering A/S ikke har taget endelig stilling til, om man ønsker at iværksætte videoovervågning af restauranterne på Rødby-Puttgarten færgerne og Helsingør-Hälsingborg færgerne, tager jeg kun stilling til den planlagte videoovervågning af restauranterne på Gedser- Rostock færgerne. Scandlines har anført, at videoovervågningen ønskes iværksat med henblik på at forebygge og opklare berigelseskriminalitet begået af ansatte og kunder, at afklare forløb, hvor der indgives klager fra kunder, og at sikre de ansatte mod overfald. Disse formål er for så vidt saglige og fornuftige, men videoovervågningen skal for at være i overensstemmelse med kravene i DIS organisationsoverenskomsten tillige være sagligt begrundet i driftsmæssige årsager, og overvågningen må ikke være krænkende over for de ansatte. Ved afgørelsen af, om disse betingelser er opfyldt, indgår en afvejning af de modstående hensyn til arbejdsgiveren og de ansatte samt en proportionalitetsvurdering. Efter de foreliggende oplysninger lægger jeg til grund, at det ikke mindst er muligheden for at forebygge og opklare berigelseskriminalitet begået af tjenerne, der er baggrunden for ønsket om videoovervågning af restauranterne på Gedser-Rostock færgerne. På den baggrund og på grund af overvågningens indgribende karakter, må der kræves en klar driftsmæssig begrundelse, for at overvågningen kan anses for at være i overensstemmelse med overenskomstens krav. Der foreligger for de sidste ca. 6 år alene oplysning om ca. 7 tilfælde, hvor tjenere på Gedser- Rostock færgerne har gjort sig skyldige i berigelseskriminalitet i forbindelse med udøvelsen af tjenerhvervet og er blevet bortvist, og der er ikke fremlagt nærmere oplysninger om omfanget af svind i restauranterne.

5 5 Da der endvidere ikke foreligger nærmere oplysninger om tyveri m.v. fra kunders side eller om overfald af tjenere, finder jeg, at der ikke er godtgjort en sådan klar driftsmæssig begrundelse for den planlagte videoovervågning, at den kan anses for at være i overensstemmelse med kravene i DIS organisationsoverenskomstens kapitel 11. Jeg tager derfor klagers påstand til følge som neden for bestemt. THI BESTEMMES: Scandlines Catering A/S tilpligtes ikke at iværksætte den planlagte videoovervågning af restauranterne på Gedser-Rostock færgerne. Hver part bærer sine omkostninger for voldgiftsretten. Parterne betaler opmandens honorar med halvdelen hver.

Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007

Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007 1 Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007 i sag nr. A2006.343: Landsorganisationen i Danmark for HK/Handel (advokat Peter Nisbeth) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS Handel, Transport og Service (tidligere

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 9. december 2010 i faglig voldgiftssag FV 2010.173: 3F Privat Service, Hotel og Restauration Metal Søfart 3F Sømændenes Forbund 3F Transportgruppen (faglig sekretær Bent

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. juni 2015

Arbejdsrettens dom af 30. juni 2015 Arbejdsrettens dom af 30. juni 2015 i sag nr. AR2014.0228 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DI for Nobina Danmark A/S

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 i sag nr. 2012.0177: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration 1 Kendelse af 2. juni 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Nicolai Westergaard) mod Dansk Erhverv tillige for First Hotel Copenhagen

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. februar 2011

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. februar 2011 TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. februar 2011 i faglig voldgiftssag 2010.0102 HK Handel (advokat Peter Nisbeth) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for FAKTA A/S (advokat Peter Vibe Jespersen) Tvisten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 21. januar 2011

KENDELSE afsagt fredag den 21. januar 2011 KENDELSE afsagt fredag den 21. januar 2011 i faglig voldgiftssag 2010.0141 Dansk Metal (advokat Nicolai Westergaard) mod Danmarks Radio (advokat Niels Banke) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet, om fotograferne

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Kendelse af 31. august 2014 i faglig voldgift FV2013.0051: 3F, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leiderdorff-Ernst) mod

Kendelse af 31. august 2014 i faglig voldgift FV2013.0051: 3F, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leiderdorff-Ernst) mod Kendelse af 31. august 2014 i faglig voldgift FV2013.0051: 3F, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leiderdorff-Ernst) mod DI, Overenskomst II for ISS Facility Services A/S (advokat

Læs mere

Opmandskendelse. faglig voldgift (FV2011.0054) Serviceforbundet. (advokat Stephan Agger) mod. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening.

Opmandskendelse. faglig voldgift (FV2011.0054) Serviceforbundet. (advokat Stephan Agger) mod. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening. Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0054) Serviceforbundet (advokat Stephan Agger) mod Mejeribrugets Arbejdsgiverforening for Cremo Ingredients A/S (advokat Birgitte Dember) Tvisten Tvisten i denne

Læs mere

KENDELSE FAGLIG VOILDGIFT. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. mod. Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS. (Hviids Vinstue)

KENDELSE FAGLIG VOILDGIFT. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. mod. Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS. (Hviids Vinstue) KENDELSE I FAGLIG VOILDGIFT (FV2013.0201) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (konsulent Ilse Werrenrath) mod Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS (Hviids Vinstue) (advokat Gudrun Fenger) Afsagt

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2014.0036):

Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2014.0036): Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2014.0036): Fagligt Fælles Forbund (advokat Peter Breum) mod HORESTA for Select Service Partner Danmark A/S (advokat Marie Louise Larsen) Afsagt den 18. september 2014

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097:

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097: PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 8. december 2011 i faglig voldgiftssag FV2011.0097: 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet mod DI for Forenede Rengøring

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. november 2009 i faglig voldgiftssag FV 2009.39: Finansforbundet for A (advokat Jakob Juul) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Danske Bank A/S (advokat Merete

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Glostrup Byrets dom af 12. juli 2013 Sag BS 10J-4197/2011 [person1] mod [virksomhed1] Senere instans: Østre Landsrets dom af 5. november 2014 Afsagt af dommerfuldmægtig:

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0068 Dansk El-forbund For A (Advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ for Intego A/S, Aalborg, (Advokat Charlotte

Læs mere

DIS ORGANISATIONSOVERENSKOMST (2014/2017) MELLEM. Bilfærgernes Rederiforening. 3F Privat Service, Hotel og Restauration

DIS ORGANISATIONSOVERENSKOMST (2014/2017) MELLEM. Bilfærgernes Rederiforening. 3F Privat Service, Hotel og Restauration DIS ORGANISATIONSOVERENSKOMST (2014/2017) MELLEM Bilfærgernes Rederiforening og 3F Privat Service, Hotel og Restauration Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Gyldighedsområde 1 Kapitel 2 - Løn 1 Kapitel 3 -

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 25. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0093: 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Grønvold & Schou A/S (advokat Michael

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 4. november 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Christian

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: Klub 27 TIB for A (advokatfuldmægtig Snorre Kehler) mod Forbundet Træ-Industri-Byg (advokat Martin Haug)

Kendelse i faglig voldgift: Klub 27 TIB for A (advokatfuldmægtig Snorre Kehler) mod Forbundet Træ-Industri-Byg (advokat Martin Haug) Kendelse i faglig voldgift: Klub 27 TIB for A (advokatfuldmægtig Snorre Kehler) mod Forbundet Træ-Industri-Byg (advokat Martin Haug) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af overenskomst mellem

Læs mere