OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod"

Transkript

1 OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat Helge Werner) Afsagt den 16. maj 2008

2 2 1. Mellem klageren, Dansk Funktionærforbund, og indklagede, VABA for G4S Vagt A/S, er der opstået tvist om forståelsen af 1, stk. 1 og 2, i brancheoverenskomsten med protokollater for Falck Securitas Vagt A/S og Falck Securitas Sikring A/S. Tvisten drejer sig om, hvornår der foreligger beskæftigelse udelukkende til aften-, nat- eller søn- og helligdagstjeneste. Da der ikke har kunnet opnås enighed mellem parterne, er sagen indbragt for denne voldgiftsret bestående af Tony Vagn Rytkønen og Henry Jørgensen, der begge er udpeget af Dansk Funktionærforbund, Henrik Uldal og Pernille Grenaae, der begge er udpeget af Dansk Industri, samt som opmand undertegnede højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen. Sagen er blevet forhandlet den 6. maj Parternes påstande Klager har nedlagt følgende påstand: Indklagede skal anerkende, at Brancheoverenskomsten med protokollater for Falck Securitas Vagt A/S og Falck Securitas Sikring A/S, 1, stk. 1 og 2, skal forstås således, at arbejdstidsnormen for en vægter for den enkelte måned afhænger af, hvorvidt der i måneden er tale om udelukkende aften-, nat- eller søn- og helligdagstjeneste. Indklagede har påstået frifindelse. 3. Sagsfremstilling 1, stk. 1 og 2, i brancheoverenskomsten for vagtselskaber er bl.a. sålydende: Stk. 1. Ansættelse kan ske som fuldtidsbeskæftiget eller deltidsbeskæftiget. Stk. 2. Fuldtidsbeskæftigelse Herved forstås en beskæftigelse med en normeret, månedlig arbejdstid på 154,25 timer beregnet som et gennemsnit over tre måneder dog således, at hver månedsnorm ikke har udsving til begge sider på mere end 14 timer pr. måned. Månedsnormen er reduceret for søgnehelligdage samt for betalt frihed med løn for henholdsvis juleaftensdag og en halv nytårsaftensdag. Hvor der udbetales tillæg for tjeneste i tiden mellem kl , nedskrives månedsnormen med 46 minutter for hver 10 timer. Ved beskæftigelse udelukkende til aften-, nat- eller søn- og helligdagstjeneste er den månedlige arbejdstid dog 140 2/3 timer beregnet som et gennemsnit over 3 måneder dog således, at hver månedsnorm ikke har et udsving til begge sider på mere end 14 timer pr. måned. Må-

3 3 nedsnormen er reduceret for betalt frihed med løn for henholdsvis juleaftensdag og en halv nytårsaftensdag. Virksomheden kan i stedet vælge at tilrettelægge arbejdstiden efter de i overenskomst for vagtfunktionærer hos Falck Securitas Vagt A/S og Falck Securitas A/S gældende regler vedrørende arbejdstiden, herunder opsparing af holddriftsferie samt opfyldningsreglen. De til overenskomsten knyttede protokollater for Falck Securitas Vagt A/S og Falck Securitas A/S (i dag G4S Vagt A/S) er bl.a. sålydende: Brancheoverenskomst for vagtselskaber mellem Dansk funktionærforbund for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning og Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening er gældende fra 1. marts 2004 i Falck Securitas Vagt A/S og Falck Securitas Sikring A/S. Som supplement til den mellem Dansk funktionærforbund for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning og Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening indgåede brancheoverenskomst er følgende aftalt: Ad 1, stk. 2-3: Bestemmelserne erstattes af: Månedsnormen for fuldtidsansatte er 153,6 timer. Månedsnormen er reduceret for skæve helligdage samt for betalt frihed med løn for henholdsvis juleaftensdag og en halv nytårsaftensdag. Der tages udgangspunkt i en månedlig timenorm på 160,33 timer. Månedsnormen ved beskæftigelse udelukkende til aften-, nat- eller søn- eller helligdage udgør 140,08 timer pr. måned... Teksten til Ad 1, stk. 2-3 er i protokollat af 26. februar 2004 erstattet af: Stk. 1. Fuldtidsbeskæftigelse Herved forstås en beskæftigelse med en normeret, månedlig arbejdstid på 153,6 timer beregnet som et gennemsnit over tre måneder dog således, at hver månedsnorm ikke har udsving til begge sider på mere end 14 timer pr. måned. Månedsnormen er reduceret for søgnehelligdage samt for betalt frihed med løn for henholdsvis juleaftensdag og en halv nytårsaftensdag. Hvor der udbetales tillæg for tjeneste i tiden mellem kl , nedskrives månedsnormen med 46 minutter for hver 10 timer. Ved beskæftigelse udelukkende til aften-, nat- eller søn- og helligdagstjeneste er den månedlige arbejdstid dog 140,08 timer beregnet som et gennemsnit over 3 måneder dog således, at hver månedsnorm ikke har et udsving til begge sider på mere end 14 timer pr. måned. Månedsnormen er reduceret for betalt frihed med løn for henholdsvis juleaftensdag og en halv nytårsaftensdag.

4 4 Der tages udgangspunkt i en månedlig timenorm på 160,33 timer.. For overenskomstperioden skete overenskomstfornyelsen ved forligsmandens mæglingsforslag. Teksterne om månedsnorm er derfor uændrede. Der er af brancheorganisationen udarbejdet en standardansættelsesaftale, hvori der i feltet for Arbejdstid skal udfyldes følgende: Den normale gennemsnitlige arbejdstid er i henhold til gældende overenskomst 154,25 timer pr. måned 140,66 timer pr. måned Deltid Garanteret månedsnorm timer pr. måned. Under sagen er fremlagt eksempler på arbejdsplaner for forskellige af klagers medlemmer ansat i den indklagede virksomhed. 4. Forklaringer Robert Andersen har forklaret bl.a., at han har været tillidsrepræsentant i den indklagede virksomhed siden Han har taget initiativ til nærværende sag efter, at en række kolleger har henvendt sig til ham i anledning af, at de ikke har fået beregnet deres månedsnorm som 140,08 timer, selv om deres vagter var placeret således, at de udelukkende udførte aften-, nat- eller søn- og helligdagstjeneste. Det er sædvanligt, at en vægter kan have en bestemt kreds i årevis. Han har selv haft en kreds i 5 år, hvor han udelukkende har udført arbejde i form af aften- og nattevagter, dvs. hvor hans arbejdstid fast har ligget inden for tidsrummet Heinz Winterberg har forklaret bl.a., at han har været i den indklagede virksomhed i 21 år, de sidste 5 år som afdelingschef. Han har været med til at ansætte mange vægtere. En vægter, som ansættes på fuld tid, ansættes altid på den høje månedsnorm, dvs. p.t. 153,6 timer, hvilket aftales udtrykkeligt med den pågældende. Det er sædvanligt, at en vægter ansættes til en bestemt kreds. En kreds er sammensat af et antal kunder i et bestemt geografisk distrikt, og kredsen justeres løbende, således at den tilpasses kundernes ønsker. Dette kan tillige influere på arbejdstiden, som må tilpasses opgaverne. Disse kan således også bestå i at åbne eller lukke en virksomhed. Det vil derfor være alt for ufleksibelt for den indklagede virksomhed, hvis den skulle ansætte vægtere til udelukkende at udføre aften- eller nattjeneste. Det har virksomheden aldrig gjort, og det har aldrig tidligere været noget problem. Vægtere ansættes til en bestemt månedsløn, og det vil besværliggøre lønadministrationen væsentligt, såfremt overenskomsten skal fortolkes som hævdet af klager.

5 5 5. Parternes argumentation Klager har gjort gældende, at det følger af overenskomsten, at en vægter ansættes enten på fuld tid eller på deltid. Overenskomsten definerer samtidig, hvad der skal forstås ved fuldtidsansættelse og dermed, hvad der skal præsteres for at få krav på en fuld månedsløn. Der sondres i den forbindelse mellem, om der udelukkende er præsteret aften-, nat- eller søn- og helligdagstjeneste, eller dette ikke er tilfældet. Har der udelukkende været tale om aften-, nat- eller søn- og helligdagstjeneste, så har arbejdet som følge af arbejdstidens placering i sig selv været så belastende, at dette efter overenskomstens tekst skal have indflydelse på månedsnormen. Det er i den forbindelse ikke et spørgsmål om, hvad der står i ens ansættelsesaftale, men om, hvorledes arbejdstiden rent faktisk har været placeret. Hvis dette ikke antages, vil det være alt for let at omgå overenskomsten, idet arbejdsgiveren blot kan ansætte en vægter på den høje månedsnorm, men i praksis udelukkende lade ham udføre aften-, nat- eller søn- og helligdagstjeneste. Selv om der sker nedskrivning med 46 minutter for hver 10 timer, tjenesten har ligget mellem kl , så fører dette ikke til den reduktion i arbejdstiden, som den ansatte har krav på efter overenskomsten. At branchens standardansættelsesaftale er udformet på den måde, at der er en afkrydsningsmulighed mellem den høje og den lave månedsnorm, kan ikke føre til et andet resultat, da det blot afspejler, at det er sædvanligt, at en vægter ansættes til at betjene en fast kreds med en på forhånd fastlagt arbejdstid. I øvrigt er det under alle omstændigheder overenskomstens tekst, som er afgørende. Overenskomsten har endvidere hele tiden været fortolket som hævdet af klager, og problemet er først opstået efter, at indklagede som tidligere havde en holddriftsaftale fra 2004 er kommet ind under brancheoverenskomsten. Indklagede har gjort gældende, at overenskomsten ikke kan læses så enkelt, som klager gør det. Der foreligger kun beskæftigelse udelukkende til aften-, nat- eller søn- og helligdagstjeneste, såfremt man ansættes til at udføre sådan beskæftigelse. Det afgørende er derfor, hvad der fremgår af den pågældendes ansættelsesaftale. Den pågældende kan således enten være tilbudt beskæftigelse til den høje månedsnorm, men med krav på en reduktion på 46 minutter for hver 10 timers aften-, nat- eller søn- og helligdagstjeneste. Den anden mulighed er, at den pågældende tilbydes beskæftigelse udelukkende med aften-, nat- eller søn- og helligdagstjeneste med den lave månedsnorm, hvilket tillige indebærer, at den pågældende kan modsætte sig at blive pålagt beskæftigelse på andre tidspunkter. Dette skal aftales individuelt med den enkelte medarbejder og skal fremgå af ansættelsesaftalen. At det forholder sig på denne måde, afspejles af den måde, som branchens standardansættelsesaftale er udformet på. Udtrykket udelukkende er et stærkt ord, som har stået i overenskomsten i mange år, og der må derfor bestå en formodning imod, at dette ord skulle kunne gradbøjes. En vægter ansættes derfor enten til udelukkende at udføre aften-, nat- eller søn- og helligdagstjeneste eller til tjeneste, som kan ligge på alle tidspunkter af døgnet. 6. Voldgiftsrettens begrundelse og konklusion

6 6 Da der ikke er opnået flertal for en afgørelse blandt de af parterne valgte medlemmer, træffes afgørelsen af opmanden, der udtaler: Der er imellem parterne enighed om, at overenskomsten skal forstås enten i overensstemmelse med klagers påstand dvs. således, at arbejdstidsnormen for en vægter for den enkelte måned afhænger af, hvorvidt der i måneden er tale om udelukkende aften-, nat- eller søn- og helligdagstjeneste eller som hævdet af indklagede således, at der alene foreligger beskæftigelse udelukkende til aften-, nat- eller søn- og helligdagstjeneste med en heraf følgende lavere arbejdstidsnorm såfremt der foreligger en klar aftale herom mellem selskabet og vægteren ved ansættelsen. Overenskomsten definerer, hvad der skal forstås ved fuldtidsbeskæftigelse, på to forskellige måder, idet arbejdstidsnormen er lavere ved beskæftigelse udelukkende til aften-, nat- eller søn- og helligdagstjeneste. Dette må i mangel af oplysninger om andet antages at bero på, at sådan tjeneste er særlig belastende for den ansatte, hvilket taler for, at det afgørende er, hvorledes tjenesten faktisk har været tilrettelagt, ikke hvad parterne har aftalt herom ved ansættelsesaftalens indgåelse. Overenskomstteksten vedrørende arbejdstidsnormen for fuldtidsansatte findes på den anførte baggrund naturligt at måtte forstås på den måde, at månedsnormen for en vægter ansat på fuld tid er afhængig af, om vægteren i den pågældende måned udelukkende har været beskæftiget ved aften-, nat- eller søn- og helligdagstjeneste. Klagers påstand tages derfor til følge som neden for bestemt. Der afsiges herefter sålydende K E N D E L S E: Indklagede, Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S, skal anerkende, at Brancheoverenskomsten med protokollater for Falck Securitas Vagt A/S og Falck Securitas Sikring A/S, 1, stk. 1 og 2, skal forstås således, at arbejdstidsnormen for en vægter for den enkelte måned afhænger af, hvorvidt der i måneden er tale om udelukkende aftennat- eller søn- og helligdagstjeneste. Hver af parterne skal betale egne omkostninger og halvdelen af opmandens honorar. København, den 16. maj 2008 Lene Pagter Kristensen

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse.

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse. B R A N C H E O V E R E N S K O M S T. for Vagtselskaber mellem Dansk Funktionærforbund for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning og Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening 2007 2010.

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning 2010 2012 Brancheoverenskomst for vagtassistenter

Læs mere

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794652 VERENSKOMST 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79. Søgnehelligdage Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.01) Fællesvejledning 1 Indholdsfortegnelse Hvad er en søgnehelligdag?... 3 Hvilke søgnehelligdage

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Privatansattes arbejdstid

Privatansattes arbejdstid Privatansattes arbejdstid Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Faglig konsulent

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Social- og sundhedsvikarer

2014/2017. Landsoverenskomst. Social- og sundhedsvikarer 2014/2017 Landsoverenskomst Social- og sundhedsvikarer 2014/2017 Landsoverenskomst For social- og sundhedsvikarer mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og FOA Fag og Arbejde INDHOLD Kap. 1. Overenskomstens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 I sag nr.: AR2014.0121 Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB Dommere: Nils Juhl Andreasen,

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 OVERENSKOMSTER mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 AHTS, Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service 2 Forord I forbindelse

Læs mere

Falck-reddere i København

Falck-reddere i København Overenskomst 2014-2017 Falck-reddere i København Overenskomst mellem DI Overenskomst II (DSA) for Falck Danmark A/S og Chaufførernes Fagforening i København OVERENSKOMST MELLEM CF OG DI OVERENSKOMST II

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

DEN GRAFISKE OVEREN DEN GRAFISKE OVERENSKOMST R A F I S K E OVOVERENSKOMST GA DMA. HK/Privat. 3F/Industri (Emballage) DEN GRAFISKE OVERENSKOMST GA DMA

DEN GRAFISKE OVEREN DEN GRAFISKE OVERENSKOMST R A F I S K E OVOVERENSKOMST GA DMA. HK/Privat. 3F/Industri (Emballage) DEN GRAFISKE OVERENSKOMST GA DMA V E R E N K T DEN GRAIKE VERENKT RAIKE VERENKT HK/Privat Weidekampsgade 8 Postboks 470 0900 København C Tlf.: 33 30 43 43 528616_DG_omsl_m_ryg 02/09/04 14:40 ide 1 ax: 33 30 44 99 E-mail: hkprivat@hk.dk

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Usaglig afskedigelse 1

Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse Udgivet af CO-industri oktober 2009 Redaktion: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Hellbrandt Trykcenter Oplag: 5000 stk ISBN/EAN EAN 9788792141026 CO-Meddelelse

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 1 2 - Ansættelse... 1 3 - Opsigelsesregler... 1 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere

Falck-reddere i Provinsen

Falck-reddere i Provinsen Overenskomst 2014-2017 Falck-reddere i Provinsen Overenskomst mellem DI Overenskomst II (DSA) for Falck Danmark A/S og 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen OVERENSKOMST MELLEM 3F OG DI OVERENSKOMST

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 1. december 2005

Arbejdsrettens dom af 1. december 2005 Arbejdsrettens dom af 1. december 2005 i sag nr. A2003.1125: Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) for Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL) (advokat Karen-Margrethe Schebye)

Læs mere