INDSTILLING OG BESLUTNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDSTILLING OG BESLUTNING"

Transkript

1 Til Direktørforum Indstilling med business case om personlige forebyggelsesplaner, peer to-peer support grupper og kommunikationsteknologi til borgere med sindslidelse, der ønsker at leve et mere selvstændigt liv. Personlige forebyggelsesplanner og peer-to-peer support grupper, er to værktøjer der giver borgere med sindslidelse bedre mulighed for at håndtere eget sygdomsforløb og understøtter deres ønske om i større grad at kunne klare sig selv. Projektet vil bygge videre på erfaringerne fra et pilotprojekt om forebyggelsesplaner, og vil inddrage frivillige i de involverede borgeres lokalområde. Forankringen af værktøjerne skal understøttes af kommunikationsteknologi, i form af mobiltelefoner med skærm. INDSTILLING OG BESLUTNING Socialforvaltningen indstiller til ØKF at Direktørforum beslutter, 1. at SOFs erfaringer med pilotprojektet kend dine egne mønstre - personlige forebyggelsesplaner, bruges som metodisk afsæt for at implementere personlige forebyggelsesplaner (PFP) i socialcenter København og udvides med peer to peer support grupper og kommunikationsteknologi. PROBLEMSTILLING SAMT POLITISK OG STRATEGISK FORANKRING Projekts baggrund og formål I Københavns Kommune er det et politisk mål at kommunens indsats bidrager til at borgere med psykosociale problemer i størst muligt omfang kan tage vare på sit eget liv og får et mere aktivt medborgerskab. Et af de bærende principper i København Kommunes indsatser er Recovery. For gruppen af borgere med svær sindslidelse er et afgørende skridt for en vellykket Recoveryproces at borgerne bliver rustet til at håndtere de voldsomme op og ned ture som ofte vil kendetegne deres situation. Det er væsentligt at de får en kvalificeret støtte til at undersøge hvad deres risikosituationer er og hvordan de bedst muligt kan mestre dem og at de således understøttes i at blive eksperter i egen sygdom. Det er aktuelt et behov for konkrete værktøjer som støtter borgeren i denne proces. Socialforvaltningen i Københavns Kommune, ønsker i dette projekt at afprøve to værktøjer, som støtter borgere med svær sindslidelse i at håndtere deres sygdomsforløb. Værktøj 1: Personlige Forebyggelsesplaner (PFP) En personlig forebyggelsesplan (PFP) udarbejdes af borgeren med støtte fra hjemmevejleder gennem en samtale, hvor en fast skabelon udfyldes på baggrund af en analyse af tidligere erfaringer med stress og sårbarhed. 1

2 Planen rummer borgerens beskrivelse af følgende: tidlige advarselstegn: hvornår skal alarmklokkerne begynde at ringe risikosituationer: hvilke situationer er særlig vanskelige for borgeren at håndtere og kan potentielt lede krise mestringsstrategier: hvad kan borgeren konkret gøre for at cope i risiko- og krisesituationer mulige opbyggende aktiviteter: hvilke aktiviteter øger borgerens velværd og selvtillid og forebygge kriser netværk: hvem i netværket ønsker borgeren hjælp fra, og hvordan Netværket rolle spiller en stor rolle projektet. Netværkets funktion i forebyggelsesplanen er, at borgeren beskriver hvordan de ønsker at deres netværk (familie, venner, naboer eller kontaktpersoner) skal støtte dem i vanskelige situationer. Med udgangspunkt i dette, laver den sindslidende borger efterfølgende konkrete aftaler med netværket om hvordan de skal hjælpe. Forebyggelsesplanen kopieres og deles evt. med personer i netværket og andre relevante personer/instanser, ligesom den opbevares i borgerens sagsmappe. (I dette projekt vil planen være tilgængelig for medarbejder og borgere via mobiltelefoner). Borgeren og netværket vil således altid have en køreplan for hvad der kan gøres når der opstår en krisesituation (f.eks. en akutpsykose). Der er evidens for at planerne forebygger krisesituationer. Krisesituation leder ofte til brud i eksisterende forløb/kontakt med medarbejdere og i de mere alvorlige tilfælde føre de til tvangsindlæggelser, voldsepisoder og selvmordsforsøg. I Socialforvaltningen, I Københavns Kommune gennemførtes der i 2010 et mindre forsøgsprojekt med PFP. Projektet havde gode resultater og metoden/ værktøjet lod sig let implementere i Socialcenter København. Der gennemføres aktuelt endnu et pilotprojekt med PFP. Værktøj 2: Peer to peer support grupper (PP) Metoden er udviklet i Canada og USA hvor der er gode erfaringer med at tilbyde gruppeforløb til udsatte borgere i sammenlignelige livssituationer. Igennem regelmæssige møder har borgerne mulighed for at dele erfaringer hvilket ofte resulterer i støttende netværk og relationer borgeren imellem. (Metoden/værktøjet kan til dels sammenlignes med gruppeforløbende i Anonyme Alkoholiker (AA), hvor borgere mødes og understøtte hinanden og på sigt etablerer betydningsfulde netværk). Det er væsentligt at grupperne i opstartsfasen styres af medarbejder med høje faglige kvalifikationer (psykologer). Der er konkrete erfaringer med at kombinere peer-to-peer support med Personlige forebyggelsesplaner (PFP), som supplerer hinanden fint da et udgangspunkt i PFP skaber konkrete og målrettet rammer for gruppeforløbene. Borgeren kan give hinanden gode råd og vil på sigt ofte inkludere hinanden i deres planer. Målgruppe Projektets primære målgruppe er borgere med alvorlig sindslidelser og særlig ustabile sygdomsforløb, som benytter Københavns Kommunes socialpsykiatriske tilbud og er 2

3 tilknyttet socialcenter København. Der er tale om en gruppe borgere som har vanskeligt ved at udnytte de eksisterende tilbud og fastholde kontakt med medarbejdere. Projektets sekundære målgruppe er hjemmevejleder på Socialcenter København som fungerer som kontaktpersoner for den primære målgruppe. Forslaget vil medføre at: at 200 borgere med sindslidelse og 50 hjemmevejleder i socialcenter København uddannes og trænes i at anvende de to værktøjer at 200 borgere med sindslidelse får en PFP at 50 af disse borgere sideløbende etablerer netværk i peer- to-peer support grupper hvor de støtter hinanden i fastholdelsen og udviklingen af deres PFP at der ansættes to fagligt kvalificeret medarbejder (psykologer) som sikre at begge metoder bliver forankret ved løbende faglig supervision og træning af medarbejder og brugere at en gruppe af de hjemmevejledere og borgere som deltager i projektet, sideløbende trænes i at varetage undervisningen af nye hold i PFP og peer-topeer support grupper at der udvikles en brugermanual til implementeringen af PFP og peer-to-peer support grupperne, som sikre at metoderne bliver implementeret korrekt at der anskaffes 200 sikkerhedsgodkendte mobiltelefoner til borgere og 50 til Socialcenter København med let anvendelige applikation til brugermanualen samt til PKP. Netværket afgrænses fra at bruges til andre formål. at der oprettes et netværk af frivillige IT-guider, der skal bidrage Socialforvaltningen i at lære borgerne at betjene den nye teknologi projektet skal standardiseres og kobles til tilsvarende projekter med mobiltelefoner i Københavns Kommune. Det er vigtigt med en standardisering af mobilplatformen. Kobling til eksisterende strategier Forslaget understøtter Socialudvalgets ønske om, at Københavns Kommune skal arbejde recovery-orienteret. Forslaget understøtter ligeledes Socialudvalgets pejlemærke for om, at 10% af beboerne på de socialpsykiatriske botilbud skal flytte til en mere selvstændig bolig om året. PFP og peer-to-peer support knyttes til den enkelte borger som kan tage værktøjerne med sig på tværs af sektorer uafhængig af hvilken indsats de modtager, projektet vil dermed understøtte Københavns Kommunes vision om at skabe et mere helhedsorienteret behandlingstilbud til borgerne. Derudover kan iværksættelse af digitale projekter kobles til den eksisterende BIF-SOF-SIF strategi. LØSNINGSBESKRIVELSE 3

4 Projektet vil implementere de to metoder på følgende møde (projektdesign): For at sikre en faglig forankring af projektet, vil der ved projektstart blive ansat to fagligt kvalificeret medarbejder (psykologer). Halvtreds medarbejder fra Socialcenter København vil blive indkaldt til en introducerende workshop og vil efterfølgende udpege 4 borgere som de har kontakt med og som de vurderer tilhøre projektets målgruppe. Medarbejderne og udvalgte borgere vil derefter modtage fælles undervisning og træning i de to metoder. Resultaterne fra Pilotprojekt peger på store fordele ved fælles undervisningen. Hver medarbejder vil støtte de udvalgte borgere til at lave en PFP. De borgere som ønsker det, bliver tilbudt at arbejde videre med deres forebyggelsesplaner i peer-topeer support grupper. I disse grupper vil borgere mødes regelmæssigt med andre borgere som befinder sig i tilsvarende situationer. Grupperne skal igangsættes og til at starte med styres af en af de to ansatte psykologer. Målet er at de på sigt skal være selvkørende. Medarbejder og borgere skal trænes i at i gangsætte og styrer nye grupper ligesom de ved projektets afslutning forventes at kunne varetage undervisning i begge værktøjer/metoder for nye hold. Undervisning Undervisningen vil bestå af 2 dages workshop á 4 timer, for hold af ca. 20 deltagere, hvoraf der vil være ca. 5 medarbejder og ca. 15 borgere. (Der vil være således være 12 hold i alt). Eksisterende undervisningsmateriale, fra pilotprojekterne, kan tilpasses og anvendes. 4

5 Udkast til projekt design og tidsplan Der nedsættes en projektgrupper og ansættes to fagligt kvalificeret medarbejder borgere udvælges 200 borgere og 50 medarbejder fra Social Center København modtager undervisning og træning i de to metoder Intro - Workshop for 50 medarbejder 200 borgere og 50 medarbejder får mobil telefoner med skærm, Som har installeret applikationer til den færdigudviklet bruger-manual samt til PFP. 200 borgere får personlig forebyggelsesplaner (PFP) 50 borgere udvælges også til peer-to-peer support grupper 2013 Løbende dokumentation og forankring af værktøjer 200 borgere og 50 medarbejder anvender PFP De modtager løbende supervison og træning 50 borgere deltager sideløbende i peer-to-peer support grupper der tilbydes løbende ITsupport Begge metoder er forankret i Socialcenter København * 2014 Evaluering af projekt *der er planer om at hjemmevejlederne skal tilknyttes psykiatri centerfælleskaberne. I det tilfælde vil det være oplagt, at sagsbehandler i socialcenter købehavn igennem VUM visiterer til forebyggelsesplaner, som hjemmevejlederne efterfølgende tilbyder borgere. Her vil det være nødvendigt at sagsbehandler tilbydes et introduktionskursus i metoderne for at sikre en kvalificeret visitering. Mio. kr. (Pris og Lønregulering(P/L) for bevillingsåret) År 1 År 2 År 3 År 4 Estimatsikkerhed i pct. Omkostninger Anlægsinvesteringer total 1,8 0 * 100 Driftsomkostninger total 2,1 1,2 0,4 0,4 100 Omkostninger total 3,9 1,2 0 0 Gevinster Anlægsgevinster total Overførselsgevinster total Driftsgevinster total 0 1,3 1,7 2,2 50 5

6 Gevinster total Samlet nettoændring/årlig indtjening total (Gevinst minus omkostning) -3,9 0,1 1,3 1,8 Internt ressourceforbrug i projektet Årsværk Omkostning (i mio. kr.) Personalemæssige konsekvenser (Angives i årsværk. Økonomisk sum indregnes i gevinst ovenfor. Reduktioner angives med minus) 0-3½ -4½ -6 Det er sandsynligt at der er behov for at få udskiftet en del telefoner efter 4 år. Det er et usikkert estimat da teknologien udvikler sig i en sådan grad at det er vanskeligt at forudse hvad en smartphone koster om 4 år, og om der evt. er kommet alternative løsninger. GEVINSTER Med indførelse af de to nye værktøjer i Social Center København forventes følgende gevinster Flere borgere med en svær sindslidelse i Københavns Kommune vil være i stand til at håndtere eget sygdomsforløb (et ikke-økonomisk mål) En forankring af to let anvendelige og dokumenterede værktøjer i Socialforvaltningen, som tilbyder borgere kvalificeret støtte i at håndtere eget sygdomsforløb Et mere helhedsorienteret tilbud til borgerne. (et økonomisk mål) Reduktion i tidsforbruget pr. borger med 15 % hvilket efter 4 år betyder reduktion af 6 hjemmevejledere Socialforvaltningen (et økonomisk mål) Flere frivillig i Københavns Kommune inddrages i at støtte borgere med sindslidelse. (et økonomisk mål) Borgerne med sindslidelse får et styrket netværk og vil støtte hinanden i at fastholde deres PFP Borgere vil have lettere adgang til personale og større tryghed i krisesituationer(et ikke-økonomisk mål) Borgere og medarbejder vil være i stand til at undervise og videreføre implementeringen af de to værktøjer. 6

7 Gevinst 1) Borgere med svær sindslidelse bliver bedre rustet til at håndtere eget sygdomsforløb og undgå krisesituationer 2) Reduktion i arbejdsmængde for hjemmevejleder 3)Flere frivillige bliver inddraget i at støtte borgere med svær sindslidelse 4) Borgere støtter hinanden i betydningsfulde netværk. Hvordan opnås gevinsten Indførelsen af PFP forventes at ruste borgere til bedre at håndtere eget sygdomsforløb og undgår krisesituationer Det forventes at PFP vil effektivisere forløb med borgeren betydeligt, derudover kan medarbejder og borgere hurtigere udveksle information og lave nødvendige ændringer i PFP via. Mobiltelefonerne Frivillige inddragelse i borgeres PFP. Etablering af peerto peer support grupper forventes at lede til betydningsfulde relationer og netværk borgerne i mellem Ansvarlig for opfølgning Den ansvarlige forvaltning Forventet afslutningsdato Hvordan måles gevinsten Før og eftermålinger af antal krisesituations samt recovery mål Før og eftermålinger Før og efter målinger af borgeres kontakt med frivillige Før og efter målinger, samt evalueringe af peer-to peer support grupperne RISICI En væsentlig risici i det konkrete projekt er frafald fra både forebyggelsesplaner og peer-to-peer support grupper. Når målgruppen er borgere med alvorlig sindslidelse som i forvejen er svært tilgængelige og karakteriseret ved at være vanskelige at fastholde i de eksisterende tilbud, bør man forvente et betydeligt frafald.( Der regnes normalt med et frafald på 50-60% for denne gruppe). Ved projektstart vil der allerede være gennemført 7

8 to mindre pilotprojekter, som vil mindske risici betydeligt. Der var flere end forventet der gennemførte det først pilotprojekt. Det er en betydelig styrke at der allerede er konkrete erfaringer med metoden samt kontakt med medarbejdere. Høj risiko Middel risiko Lav risiko x LEDELSESPRIORITERING Prioritér nedenstående krav til projektet: Her skal beslutningstager (projektejer/styregruppe i samarbejde med projektlederen prioritere mellem projektets tre hjørnesten tid, ressourcer og nytteværdi (leverancer). Markér med 1,2 og 3 til at prioritere rækkefølge. Opnåelse af nytteværdi Overholdelse af udgiftsbudget Overholdelse af deadlines for leverancer VIDERE PROCES SOF forventer at kunne opstarte projektet i ultimo Metoden forventes at være implementeret og forankret i starten af Se projektdesign på side 4, for flere detaljer. 8

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Plan 2016-2019 på det voksenspecialiserede socialområde 2. årlige udgave, april 2015 Indhold 1 Formålet med planen...2 1.1

Læs mere

Projekt virtuel bostøtte Socialpædagogisk støtte via net og mobil

Projekt virtuel bostøtte Socialpædagogisk støtte via net og mobil Projekt virtuel bostøtte Socialpædagogisk støtte via net og mobil Dato 25. februar 2012 Aarhus Kommune 1. Baggrund Aarhus, Viborg, Herning, Randers og Favrskov kommuner ønsker i et fælles udviklingsprojekt

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

Strategi for voldsramte kvinder og kriseramte borgere (revideret på baggrund af ekstern høring) Indhold 29-10-2013. Sagsnr.

Strategi for voldsramte kvinder og kriseramte borgere (revideret på baggrund af ekstern høring) Indhold 29-10-2013. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne 29-10-2013 Sagsnr. 2013-0229773 Strategi for voldsramte kvinder og kriseramte borgere (revideret på baggrund af ekstern høring) Dokumentnr.

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Bilag 3: Forslag til IT-investeringspuljen

Bilag 3: Forslag til IT-investeringspuljen Bilag 3: Forslag til ITinvesteringspuljen Økonomiudvalgets forslag til ITinvesteringspuljen ITinvesteringspuljen (1000. kr. ) Nr. Forslag 2014 2015 2016 2017 ØK IT1 ITarkitektur 800 800 ØK IT2 Ny didital

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Intensive Case Management (ICM) Manual

Intensive Case Management (ICM) Manual Intensive Case Management (ICM) Manual Marts 2015 1 Denne manual for den sociale metode Intensive Case Management (ICM) er udarbejdet som del af implementeringen og forankringen af Hjemløsestrategiens

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Aftaler for Det matrikelløse område 2013-2014

Aftaler for Det matrikelløse område 2013-2014 Aftaler for Det matrikelløse område 2013-2014 Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Statusrapport Fremskudt sagsbehandling i Vejle Kommune spor 3

Statusrapport Fremskudt sagsbehandling i Vejle Kommune spor 3 Statusrapport Fremskudt sagsbehandling i Vejle Kommune spor 3 Denne statusrapport repræsenterer en opsamling på aktiviteterne i projektets spor 3 i Vejle Kommune. Den er således afsættet for det videre

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Intensive Case Management (ICM) Manual

Intensive Case Management (ICM) Manual Intensive Case Management (ICM) Manual 1 Dette notat indeholder en manual for den sociale metode Intensive Case Management (ICM). Notatet er en del af implementeringen og forankringen af Hjemløsestrategiens

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

Projektbeskrivelse (specificeret ansøgningsskema) sendes til: Social- og integrationsministeriet, Puljestyring, Holmens Kanal 22, 1060 København K.

Projektbeskrivelse (specificeret ansøgningsskema) sendes til: Social- og integrationsministeriet, Puljestyring, Holmens Kanal 22, 1060 København K. Social- og integrationsministeriet Satspuljen 01 15.75.75.70 Udviklingsstøtte til projekter som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration (1UDVP) Projektbeskrivelse

Læs mere

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune September 2014 1. Indledning Denne guide skal understøtte

Læs mere

Assertive Community Treatment (ACT) Manual

Assertive Community Treatment (ACT) Manual Assertive Community Treatment (ACT) Manual 1 Dette notat indeholder en manual for den sociale metode Assertive Community Treatment (ACT). Notatet er udarbejdet som del af implementeringen og forankringen

Læs mere

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Velfærdsteknologisk Innovation 9 gode eksempler

Velfærdsteknologisk Innovation 9 gode eksempler Velfærdsteknologisk Innovation 9 gode eksempler Velfærdsteknologisk innovation 9 gode eksempler Redaktion: Praktikant Søren Lund Jensen soeren.jensen1@stab.rm.dk Konsulent Bent Berthold Schultz bent.schultz@ps.rm.dk

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Udmøntning af satspuljen for 2014 Delaftale for social-, børne- og integrationsområdet

Udmøntning af satspuljen for 2014 Delaftale for social-, børne- og integrationsområdet Udmøntning af satspuljen for 2014 Delaftale for social-, børne- og integrationsområdet Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og SF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

IMPLEMENTERINGSGUIDE ORGANISERING AF INTEGRE- REDE INDSATSER

IMPLEMENTERINGSGUIDE ORGANISERING AF INTEGRE- REDE INDSATSER IMPLEMENTERINGSGUIDE ORGANISERING AF INTEGRE- REDE INDSATSER IMPLEMENTERINGSGUIDE ORGANISERING AF INTEGREREDE INDSATSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 3 1.1 Baggrund for og forventninger til projektet

Læs mere

Evaluering af Projekt Virtuel Bostøtte

Evaluering af Projekt Virtuel Bostøtte Evaluering af Projekt Virtuel Bostøtte CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Evaluering af Projekt Virtuel Bostøtte Evalueringen er

Læs mere

Inspiration til implementering

Inspiration til implementering 2011 AF KOMMUNALE SUNDHEDSINDSATSER 1 af kommunale sundhedsindsatser Manuskript: Andreas Christensen, Line-by-Line A/S Redaktion: Line Raahauge Hvass, Anna Paldam Folker, Katrine Finke, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Udviklingsplan for socialpsykiatrien

Udviklingsplan for socialpsykiatrien Udviklingsplan for socialpsykiatrien i Aalborg Kommune 2012-2015 Fagcenter for Socialpsykiatri Indholdsfortegnelse VI HAR NOGET PÅ HJERTE! 3 KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 4 KAPITEL 1: RECOVERY-ORIENTERET

Læs mere