L E J E K O N T R A K T

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L E J E K O N T R A K T"

Transkript

1 MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus omfatter stuehus, udhus, brændeskur/carport og den omkringliggende have/grund som vist på vedhæftede kort. Lejemålet er beliggende på Kjærvej 6, 7323 Give, matr. nr. 1a, Kokborg By, Thyregod. Lejeperioden begynder 1. juli Lejer kan opsige lejemålet med 3 måneders skriftligt varsel til den første i en måned. Udlejer kan alene opsige kontrakten i de i lejelovens kap. XIII nævnte tilfælde. Der er vejadgang til huset via Kjærvej. Lejer må ikke færdes med motorkøretøj på skovens øvrige vejstrækninger. Det lejede må ikke uden udlejers skriftlige samtykke benyttes til andet end beboelse Fremleje af lejemålet må kun ske i overensstemmelse med lejelovens 69 og 70. Udlejer skal have en kopi af fremlejeaftalen til orientering. Den månedlige leje udgør kr inkl. faste forbrugsafgifter, som betales hver den første til: Naturstyrelses konto i Danske Bank reg.nr. 0216, kontonr med det udsendte FIKkort eller ved tilmelding til betalingsservice. 4 Ved kontraktens underskrift betales endvidere forudbetalt leje kr svarende til 3 måneders leje. Den forudbetalte leje indbetales til samme konto som nævnt ovenfor vha. det udsendte FIKkort. Den forudbetalte leje henstår til 3 måneder før udflytning og der skal således ikke betales leje de sidste 3 måneder efter opsigelse. Som almindeligt depositum kan lejer vælge mellem at indbetales kr , svarende til 3 måneders leje eller stille en anfordringsgaranti fra anerkendt bank eller sparekasse på kr svarende til 3 måneders leje. Depositum indbetales til samme konto som nævnt ovenfor vha. det udsendte FIK-kort. Såfremt depositum stilles i form af en garanti, må denne tidligst udløbe 3 måneder efter lejemålets ophør. Lejen reguleres i overensstemmelse med reglerne i lejeloven, dog tidligst fra den 1. juli 2017.

2 5. I lejen indgår skatter og afgifter gældende pr. 29 maj Ved fremtidige ændringer i skatter og afgifter vil denne dato blive taget som udgangspunkt. Udlejer er i medfør af lejelovens berettiget til at kræve udligning af nye eller forøgede udgifter til skatter og afgifter gennem en lejeforhøjelse, herunder f.eks. renovation og skorstensfejning. Vandforsyningsafgift og vandafledningsafgift beregnes på grundlag af det årlige vandforbrug (måler). De to afgifter afregnes af Naturstyrelsen med Vejle Kommune og beløbet viderefaktureres en gang om året til lejer. Udgifter til elektricitet betales af lejer direkte til forsyningsselskabet på grundlag af måleraflæsning. 6. Det lejede overtages som det er. Lejer skal senest 2 uger efter lejeforholdets begyndelse skriftligt meddele udlejer sine bemærkninger til lejemålets stand ved overtagelsen. 7. Lejeren påtager sig at føre tilsyn med ejendommen og at holde arealerne ordentlige og ryddelige. Endvidere skal adgangsarealer renholdes og ryddes for sne m.v. Skader, hvis udbedring er uopsættelig, skal lejeren straks anmelde til udlejeren. Andre skader skal anmeldes til udlejer hurtigst muligt. Træer og buske der står på arealet må ikke fældes uden Naturstyrelsens tilladelse. Der må ikke bruges pesticider på arealerne. 8. Den indvendige vedligeholdelse af det lejede, såsom hvidtning, maling, tapetsering og lakering af gulve påhviler lejer, i det omfang dette er nødvendigt, for at det lejede kan holdes i god vedligeholdelsesmæssig stand. Den øvrige vedligeholdelse påhviler udlejer. Hvert år, og tillige i forbindelse med lejemålets ophør kan udlejer foretage bygningssyn. Lejer skal varsles mindst 14 dage før bygningssynet. De mangler der påpeges ved synet, skal lejer udbedre inden en frist, der fastsættes ved synet. Er arbejderne ikke udført inden fristens udløb, kan udlejer iværksætte dem for lejers regning. 9. Der er endvidere følgende særlige vilkår: - Lejer må ikke holde husdyr af nogen art uden Naturstyrelsens forudgående tilladelse. - Naturstyrelsen skal godkende de materialer, der bruges til vedligeholdelse jf Opsætning af antenner, paraboler m.v. kræver Naturstyrelsens forudgående godkendelse af placeringen. 10. Ved væsentlig forandring af det lejede, f.eks. ved kondemnering, brand eller anden hændelig undergang, ophører nærværende aftale, jf. lejelovens almindelige regler herom.

3 11. Udlejer har efter forudgående varsel ret til at få eller skaffe sig adgang til det lejede, når forholdene kræver det, jf. lejelovens Udlejer kan dog altid uden varsel foretage uopsættelige reparationer i det lejede. 12. Jagtretten og bekæmpelse af skadevoldende vildt er lejeren uvedkommende. 13. Uden udlejers skriftlige samtykke må der ikke foretages nogen forandring af det lejede udover sædvanlige installationer, som nævnt i lejelovens 29 og 30. Lejeren har dog i alle tilfælde pligt til at give udlejer meddelelse om at installationen foretages. De lejede bygninger er omfattet af Statens selvforsikringsordning. I tilfælde af bygningernes hændelige undergang ved f.eks. brand henvises til 10. Lejer må fra ikrafttrædelsestidspunktet, jf. 1. Selv sørge for at tegne alle de forsikringer vedrørende det lejede, som Lejer måtte anse for formålstjenlige eller nødvendige. Intet inventar, herunder de elektroniske genstande, som Lejer installerer i lejemålet, er omfattet af Udlejers selvforsikring. Som eksempler herpå kan nævnes de af Lejer installerede indbygningsovne/kogeplader, spabad, tyverialarmer, tv- og musikanlæg m.v. 14. Ved lejemålets ophør skal det lejede afleveres i samme stand som ved lejemålets ikrafttræden, bortset fra den forringelse, der følger af slid og ælde, og som ikke er omfattet af lejerens vedligeholdelsespligt. Forbedringer og installationer, som lejeren med udlejerens samtykke og for egen bekostning har udført, må borttages hvis det kan ske uden skade på ejendommen og mod, at den tidligere tilstand retableres uden udgift for udlejeren. Kan dette ikke ske, kan der ikke gøres noget krav gældende mod udlejeren i anledning af den forbedring, der er tilført ejendommen. Skal lejeren afholde omkostningerne ved genoprettelsen af den tidligere tilstand, kan udlejeren forlange et passende depositum til sikkerhed herfor i forbindelse med at lejeren får tilladelse til den ansøgte ændring. 15. Udlejeren kan uden hensyn til lovmæssig eller kontraktmæssig uopsigelighed eller opsigelsesvarsel, straks ophæve lejemålet i de tilfælde og under de betingelser, som er nævnt i lov om leje 93; af dem kan følgende fremhæves: - for sen betaling af leje eller anden pligtig pengeydelse - ulovlig brug af det lejede - ulovlig fremleje eller fremlån med videre - fraflytning i utide - vanrøgt af det lejede - grov tilsidesættelse af god orden i ejendommen fra lejers eller dennes husstands side Som lejer: xxxxxxx,den Som udlejer: Naturstyrelsen Midtjylland, Haderup den xx/x-2015

4 xxxxx CPR-nr. xxxxx Mads Dalsgaard Forstfuldmægtig

5 Kort over lejemålet. Det lejede ligger inden for den pink linje.

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

Pengestrømme i erhvervslejemål

Pengestrømme i erhvervslejemål Pengestrømme i erhvervslejemål Ved partner Andreas Antoniades Uddannelsesdagen 2014 Indledning Erhvervslejeloven baggrund og anvendelse ELL 1: Leje, herunder fremleje af lokaler, der udelukkende er udlejet

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Nærværende formular er udarbejdet af KHL er beregnet til, at parterne selv kan udfylde kontrakten. KHL påtager sig intet ansvar for, om kontrakten omhandler alle relevante forhold i det enkelte kontraktforhold

Læs mere

CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V.

CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V. PEQQISSUTSIMUT PISORTAQARFIK DIREKTORATET FOR SUNDHED NR. 16 CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V. 1. Dette cirkulære regulerer de vilkår, hvorunder sundhedsvæsenets

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger Ind- og fraflytning bl danmarks almene boliger Forsidefoto: Laila på sin altan i Urbanplanen. Foto: Nils Juel Berg Indhold Om ind- og fraflytning 4 Indflytning 5 Boligorganisationens vedligeholdelsespligt

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd J. nr. 37679 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd Foreningen, som er stiftet 8. august 1972, omfatter ejerlejlighedsejere i ejendommen omfattende: matr.nr. 5 bf Nærum by, Nærum, Langebjerg

Læs mere