Model til en JAGTLEJEKONTRAKT. Mellem navn adresse telefonnr. som har brugsretten/er ejer af ejendommen matr.nr. beliggende på adressen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Model til en JAGTLEJEKONTRAKT. Mellem navn adresse telefonnr. som har brugsretten/er ejer af ejendommen matr.nr. beliggende på adressen"

Transkript

1 Model til en JAGTLEJEKONTRAKT Mellem navn adresse telefonnr. som har brugsretten/er ejer af ejendommen matr.nr. beliggende på adressen i det følgende betegnet udlejeren, og navn adresse telefonnr. cpr.nr. som lejer, i det følgende betegnet lejeren, er dags dato indgået følgende JAGTLEJEKONTRAKT Udlejeren udlejer til lejeren jagtretten på ovennævnte ejendom/en del af ovennævnte ejendom. Lejemålet omfatter: 1 Kort over det lejede areal er vedhæftet denne kontrakt som bilag. 2 Administrationen af denne lejekontrakter af udlejer overladt til navn adresse telefonnr. Administrator kan udøve enhver udlejerbeføjelse i henhold til denne kontrakt, herunder modtage enhver meddelelse på udlejers vegne. Lejerne har udpeget navn adresse telefonnr. 1

2 til på lejernes vegne at forhandle med udlejeren/udlejerens repræsentant, således at han/hun inden for kontraktens rammer kan forpligte de øvrige jagtlejere, og således at han/hun kan modtage bindende meddelelse fra udlejer på alle lejeres vegne. 3. Lejeren forpligter sig til at drive jagten forsvarligt og hensynsfuldt og under iagttagelse af lov om jagt og vildtforvaltning, de af Vildtforvaltningsrådet udarbejdede jagtetiske regler samt de forskrifter, der i øvrigt udstedes i medfør af lovgivningen. 4. Stk 1. Lejemålet træder i kraft den og vedvarer for en årig periode (maks. 30 år) indtil den hvor det ophører uden yderligere varsel. Stk. 2. En eventuel forlængelse af lejemålet skal være aftalt skriftligt senest 6 måneder før kontraktens udløb. Stk. 3. Lejemålet er i lejeperioden uopsigeligt fra begge parters side, bortset fra tilfælde af misligholdelse. Alternativt: Lejemålet træder i kraft den og vedvarer indtil det fra en af parternes side opsiges med måneders skriftlig varsel til ophør ved udgangen af en januar måned, idet lejemålet dog ophører uden opsigelse, når det har været i kraft i år (maks 30 år). Stk. 4. Såfremt en part misligholder sine forpligtelser efter denne kontrakt og ikke senest 14 dage efter skriftlig påkrav retter misligholdelsen, er den anden part berettiget til uden varsel af ophæve kontrakten. Forudbetalt jagtleje tilbagebetales af udlejer med fradrag af eventuelt tab, som lejers misligholdelse har påført ham. Tab som lejer lider ved udlejers misligholdelse, skal erstattes af udlejer i henhold til separat opgørelse. Stk. 5. Lejemålet forbliver bestående, uanset om det lejede areal eller dele af det overgår til en ny ejer. Alternativt: Ved ejerskifte, der berører det lejede areal eller ved udlejers død, kan lejemålet uanset eventuel uopsigelighed opsiges af begge parter med 6 måneders skriftligt varsel til ophør ved udgangen af en januar måned. 2

3 Eventuel tilbagebetaling af forudbetalt leje sker efter reglerne i 8, stk. 3. Stk. 6. Lejeren har ret til at få nærværende kontrakt tinglyst på ejendommen med respekt af de i forvejen på ejendommen tinglyste servitutter og panthæftelser, hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen. Tinglysningen skal ikke være til hinder for fremtidig yderligere belåning. De med tinglysningen forbundne omkostninger betales af lejeren. Stk. 1. Lejeren har ikke ret til fremleje. 5 Alternativt: Lejeren har ret til fremleje på følgende vilkår: 6 Lejeren har ret til at overdrage jagtlejemålet til anden lejer, hvorimod udlejer ikke kan rejse berettiget indsigelse. Alternativt: Lejeren har ikke ret til at overdrage jagtlejemålet til andre. 7. Stk. 1 Lejeren er berettiget til at medtage et rimeligt antal gæster på jagt. Stk. 2 Medmindre andet er aftalt, har lejeren pligt til at meddele udlejeren, hvis lejeren ikke selv deltager i en jagt. Deltager lejeren ikke selv i en jagt, er lejeren forpligtet til at udpege en jagtansvarlig for den pågældende jagtdag og meddele udlejeren, hvem der er udpeget som jagtansvarlig. Stk. 3 Lejemålet må optage indtil konsortiemedlemmer/medinteressenter i lejemålet. Konsortiemedlemmerne/medinteressenterne skal godkendes af udlejeren. Stk. 4. I tilfælde af lejerens død eller frivillige udtræden i henhold til kontrakten indtræder følgende konsortiemedlemmer/medinteressenter (navn og adresse): 3

4 som lejer i den resterende del af lejeperioden, ligesom der kan optages et af udlejeren godkendt nyt konsortiemedlem/medinteressent. I tilfælde af, at der ingen aftale foreligger om lejemålets overtagelse, ophører lejemålet med udgangen af den måned, hvori dødsfaldet/den frivillige udtræden har fundet sted. Udlejeren godtgør boet eller lejeren den på ophørstidspunktet forudbetalte leje. Stk. 5. Der påhviler konsortiemedlemmerne/medinteressenterne samme pligter og rettigheder som lejeren. Men det er lejeren alene, der hæfter for jagtlejen og de øvrige lejeren påhvilende forpligtelser i henhold til denne kontrakt. Stk. 6. Det påhviler lejeren at gøre konsortiemedlemmerne/medinteressenterne bekendt med kontraktens indhold. Stk. 7. Det påhviler lejeren - så vidt muligt inden hver jagtsæsons begyndelse - at meddele udlejeren datoerne for større jagters afholdelse. 8 Stk. 1. Jagtlejen er fast i hele lejeperioden og udgør kr. Skriver pr. måned/kvartal/år. Jagtlejen erlægges således: Ved kontraktens underskrift betales kr. for perioden Derefter erlægges kr. forud hver den Alternativt: Jagtlejen udgør kr. 4

5 skriver pr. måned/kvartal år med et tillæg af kr. for hvert hele point, Nettoprisindekset (januar 20 = point) overstiger point. Jagtlejen erlægges således: Ved kontraktens underskrift betales for perioden Derefter erlægges kr. + nettoprisindekset (der beregnes efter det forud for forfaldsdagen sidst offentliggjorte nettoprisindeks) forud hver den Stk. 2. Såfremt betalingen af jagtlejen helt eller delvis udebliver til forfaldsdagen og ikke betales senest 14 dage efter, at udlejers skriftlige påkrav er kommet frem til lejeren, er udlejeren berettiget til at ophæve kontrakten uden yderligere varsel, såfremt dette er angivet i påkravet. Udlejeren er forpligtet til samtidig at underrette konsortiemedlemmer/medinteressenter skriftligt om påkravet og om den eventuelle påfølgende ophævelse af kontrakten. Stk. 3. I tilfælde af, at der skal ske tilbagebetaling af forudbetalt leje opgøres værdien af tilbagebetalingsperioden ud fra dennes jagtlige værdi i forhold til et helt års jagtleje. Stk. 4. Nedlagt vildt tilfalder lejeren. Stk. 5. Vildt, nedlagt af andre end lejeren i henhold til de til enhver tid gældende regler om vildtskader, tilfalder lejeren. 9 Stk. 1. Lejeren må ikke foretage nogen foranstaltning, der kan være til hinder eller ulempe for ejendommens drift. Stk. 2. Opstilling af faste skjul og/eller skydeplatforme og/eller indretning af kunstige rævegrave eller andre permanente indretninger kan kun ske med udlejerens godkendelse og under iagttagelse af lovgivningen. Opstillinger og indretninger, der kræver myndighedernes tilladelse, må ikke iværksættes, før tilladelse foreligger. 5

6 Stk. 3. Når der jages inden for kulturhegn eller anden hegning, skal al færdsel ind og ud af området ske gennem låger, led eller stenter, der straks skal lukkes efter passage. Stk. 4. Udlejeren er til enhver tid berettiget til at foretage eller lade foretage arbejde på de udlejede arealer under rimelig hensyntagen til lejerens jagtinteresser. Hvis udlejeren foretager driftsmæssige dispositioner, der væsentligt forringer jagtforholdene, skal dette medføre en reduktion af jagtlejen. Stk. 5. Parterne er enige om gensidig underretning om ulovlig jagt eller færdsel på det lejede areal og så vidt muligt at underrette hinanden om, hvem der har begået de nævnte overtrædelser. Stk. 6. Parterne er enige om gensidigt at være hinanden behjælpelige med håndhævelse af mark- og vejfredlovens bestemmelser om omstrejfende hunde og katte. 10 Stk. 1. Lejeren er pligtig at opretholde en vildtbestand, der i det væsentligste er mindst af samme størrelse, som ved lejemålets begyndelse, dvs. han skal drive jagten på sædvanlig forsvarlig vis. Stk. 2. Indfangning af vildt til salg eller udsætning andetsteds må kun finde sted med udlejerens samtykke og i henhold til gældende lovgivning. Stk. 3. Lejeren kan/skal udlægge foder i fornødent omfang på de mellem lejer og udlejer aftalte foderpladser. Foder kan leveres af udlejer til nærmere aftalt pris. Købes foder et andet sted, skal dette være garanteret frit for flyvehavre. Stk. 4. Lejeren må årligt udsætte: stk. fasaner stk. agerhøns stk. gråænder. Udsætning skal ske i henhold til gældende lovgivning. Alternativt: Lejeren må ikke udsætte vildt. Stk. 5. Parterne er enige om løbende at forbedre arealets vildtbiotop gennem revirforbedring og revirpleje på nærmere aftalte måder. 6

7 Foreløbig er følgende forbedring/pleje aftalt til udførelse senest den / Omkostningerne til den aftalte forbedring/pleje afholdes af udlejeren. Alternativ A: Lejeren afholder alle omkostninger til den aftalte etablering/pleje. Omkostningerne opgøres på grundlag af dokumenterede udgifter til indkøb af planter, frø, andre materialer, leje af nødvendige maskiner og medgåede arbejdstimer. Hvis summen af lejerens omkostninger ved lejemålets ophør - uanset årsagen til ophøret - udgør mere end sidste års jagtleje, er lejeren berettiget til delvis dækning af sine omkostninger. Medmindre andet er aftalt, udgør lejerens delvise dækning for afholdte omkostninger summen af disse omkostninger med fradrag af 1/10 af disse for hvert år, hvori lejeren har haft nytte af den aftalte forbedring/pleje. Godtgørelsen forfalder samtidig med lejerens sidste betaling af jagtleje eller ved udlejerens misligholdelse af lejemålet efter sidste lejebetaling ved lejemålets ophævelse. Alternativ B: Lejeren afholder omkostninger til planter, frø og eventuelt andre materialer. Udlejeren afholder omkostninger til arbejdets udførelse. Stk. 6. Forbedringen/plejen kan/skal ske i samråd med den stedlige vildtkonsulent eller anden sagkyndig person. Stk. 7. Ved forbedring/pleje, der i henhold til gældende love og bestemmelser kræver myndighedsgodkendelse, indhentes denne godkendelse af den part, der udfører arbejdet, og forbedringen/plejen må ikke iværksættes, før godkendelse foreligger. Stk. 8. Udlejeren bemyndiger lejeren til at foretage regulering af vildt i henhold til de til enhver tid gældende regler om regulering af vildt i forbindelse med vildtskader. 11 Stk. 1 Udlejeren udøver den myndighed, der i henhold til de til enhver tid gældende regler gælder for almenhedens færdsel og ophold på de lejede arealer, og således at retten til at forbyde færdsel og ophold på de dage, hvor der afholdes selskabsjagt, tilkommer lejeren. 7

8 Stk. 2. Udlejeren sikrer, at tilladelse til orienteringsløb eller anden organiseret færdsel på de arealer, der er omfattet af lejemålet planlægges således, at vildtet ikke skades unødigt. Udlejeren er forpligtet til at give lejeren meddelelse om større arrangementers afholdelse, f.eks. naturvandringer, åbent hus i forbindelse med skovens dag, brændesamling og lignende. 12 Såfremt udlejeren uretmæssigt ophæver denne kontrakt i kontraktperioden skal udlejer til lejeren betale en konventionalbod på kr. samt erstatning efter dansk rets almindelige regler. 13 Enhver uoverensstemmelse mellem udlejeren og lejeren, som ikke kan bilægges gennem forhandling mellem parterne, afgøres ved retten i den retskreds, hvor jagtarealet ligger. Alternativt: Enhver uoverenstemmelse mellem udlejeren og lejeren, som ikke kan bilægges gennem forhandling mellem parterne, afgøres ved voldgift efter følgende regler: Voldgiften består af tre medlemmer, hvoraf hver part udpeger et medlem, og de to medlemmer i forening udpeger en opmand som det tredje medlem. Undlader en part at udnævne sin voldgiftsmand inden 3 uger efter, at navnet på den først udpegede skriftligt er meddelt ham, er den første part berettiget til også at udnævne denne voldgiftsmand. Kan de to voldgiftsmænd ikke enes om valget af opmanden, udnævnes denne af civildommeren i den retskreds, hvor jagtarealet ligger. Voldgiften, hvis forhandlinger ledes af opmanden skal inden en uge efter opmandens udnævnelse, indkalde parterne til et møde med henblik på en forligsmæssig afgørelse. Kan uoverensstemmelsen ikke løses herigennem, fastsætter voldgiften proceduren for sagens behandling. Når parterne har haft lejlighed til at udtale sig mundtligt eller skriftligt, afsiger voldgiften en kendelse, og denne er bindende for begge parter og kan ikke indbringes for domstolene. 14 8

9 I det omfang foranstående kontrakts standardtekst indeholde alternative bestemmelser, skal første alternativ i mangel af entydig udstregning af det alternativ, der ikke skal gælde, danne grundlag for aftalen mellem parterne. SÆRLIGE AFTALER: (Eksempelvis særlige regler om indberetning af udbytte til udlejer, jordarbejder, kunstige rævegrave, færdsel med bil, parkering, jagthytte, opbevaring af maskiner og redskaber, etablering af led, stenter og hundelåger, hegn, træning af hunde, træningsskydning o.l.) (Særlige aftaler vedhæftes eventuelt kontrakten som bilag.) Den Den Som udlejer: Som lejer: Senest revideret den 11/ af advokat Jørgen Damgaard, Nygade 2, 4700 Næstved, , 9

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

bortforpagter hermed en del af den Præstegården tilhørende landbrugsejendom, beliggende:

bortforpagter hermed en del af den Præstegården tilhørende landbrugsejendom, beliggende: F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T (jordforpagtning) Forpagter: Navn: Adresse: Cpr.nr./Cvr.nr. Bortforpagter: Navn: Adresse: bortforpagter hermed en del af den Præstegården tilhørende landbrugsejendom,

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

Lejekontrakt (jordforpagtning)

Lejekontrakt (jordforpagtning) Lejekontrakt (jordforpagtning) Underskrevne Vesthimmerlands Kommune, ved Vesthimmerlands byråd, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars, CVR nr. 29189471 (herefter kaldt udlejer) Udlejer til Navn: (herefter kaldt

Læs mere

Erhvervslejeloven. Indholdsfortegnelse. www.lejeret.com

Erhvervslejeloven. Indholdsfortegnelse. www.lejeret.com 1 Erhvervslejeloven Indholdsfortegnelse Lovens anvendelsesområde... 2 Lejeaftalen... 3 Lejefastsættelse, lejeregulering og ændring af lejevilkår... 4 Vedligeholdelse, forsinkelse og lejerens mangelsbeføjelser...

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III 28102003 BILAG 4 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III ØSTBANEGADE 55.2100 KØBENHAVN ø. TLF +4535447000. FAX +45 35 44 70 Ol. GIRO 2 49 85 53 NT@NTADVOKATER.DK' WWW.NTADVOKATER.DK 2/14

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 April 2004 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Englandshus. Foreningens hjemsted er København kommune. Foreningens formål: 2 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN NORDRE FRIHAVNSGADE 95-99. (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Kornblomsten 2300 København S

Vedtægter for Andelsboligforeningen Kornblomsten 2300 København S Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 Vedtægter for Andelsboligforeningen Kornblomsten 2300 København S 20.05.2008 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 Maj 2010 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN TOFTEVANG

VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN TOFTEVANG VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN TOFTEVANG Vedtægterne er gældende pr. 01.07.2013 NAVN / HJEMSTED / FORMÅL 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Toftevang. Herefter benævnt foreningen.

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev Vedtægter A/B Carl Nielsens Plads Herlev Navn og hjemsted 1.1 Andelsboligforeningens navn er A/B Carl Nielsens Plads Herlev (herefter kaldet "Foreningen"). 1.2 Foreningens hjemsted er Herlev kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Terslev Skovpark

Vedtægter for Andelsboligforeningen Terslev Skovpark Advokatfirmaet Svendsen Jernbanegade 24 4690 Haslev Advokat Lotte Hebel Andersen Tlf. nr. 56 31 33 22 Vedtægter for Andelsboligforeningen Terslev Skovpark Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

Vedtægter for andelsboligforeningen. Degnesvinget. Vedtægter for AB Degnesvinget Side 1 af 11

Vedtægter for andelsboligforeningen. Degnesvinget. Vedtægter for AB Degnesvinget Side 1 af 11 Vedtægter for andelsboligforeningen Degnesvinget Side 1 af 11 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Degnesvinget. 1.2 Foreningens hjemsted er i Ringsted Kommune. 2 Formål

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården 1 Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Strandlodsgården. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommens matrikel

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup

Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup AB ØSTERBO Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB ØSTERBO. Foreningens hjemsted er Krogdalen 47, 2750

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD www.jungshøjgård.dk (1.1) Foreningens navn er A/B Jungshøjgård. 1. Navn og hjemsted (1.2) Foreningens hjemsted er i Ballerup Kommune. 2. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for A/B Kildevæld

Vedtægter for A/B Kildevæld Vedtægter for A/B Kildevæld 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kildevæld. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere