Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by"

Transkript

1 Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by

2 HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by

3 I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Hørsholm Kommune. 1. Område. Området begrænses som vist på vedhæftede kortbilag og omfatter føltiende matr. nr. : 5ev, ex, ey, ez, eæ, eø, fa, fb, fe, fd, fe, ff, fg, fh, f i, fk, fl, fm, fn, fo, fp, fq, fr, fs, ft, fu, fv, fx, fy, fz, fæ, fø, ga, gb, gc, gd, ge, gf, gg, gli, gi, gk, gl, gm, gn, go, gp, gq, gr, gs, gt, gu, gv, gx, gy, gz, gæ, gø, ha, hb, hc, hd, he, hf, hg, hh, hi hk, hl, hm, hn, ho, hp, hq, hr, hs, hl, hu, hv, hx, hy, hz, hæ, hø, ia, ib, ic, id, ie, if, ig, ih, ii, ik og dele af det matrikulært udskilte offentlige vejareal k", alle af Usserød. endvidere matr. nr. : 6b, c, k, 1, m, n, o, p, 4, r, s, 1, u, v, x, y, z, æ, ø, aa, ab, ae, ad, ae, af, og, ah, ai, ak, al, am, an, ao, op, aq, ar, as, at, au, av, ax, ay, az, aæ, aø, ba, bb, be, bd, be, bf, lig, bh, bi, bk, bl, bin, bn, bo, bp, bq, br, bs, bt, bu, bv, bx, by, cf, cg, ch, %h, m, o, p, q, r, x, z, æ, ø, aa, af, ag, ah, ai, ak, al, am, an, ao, ap, aq, as, at, ax, ba, bb, bf, bg, bh, bk, bl, bin, bn, bq, br, bs, bu, bu, bx, bz, bæ, cb, cc, ed, cg, cl, cn, cq, er, cy, cz, cæ, cø, da, db, dc, dd, de, df, dg, dn, dq, dr, ds, dt, du, dv, dx, dy, dz, dæ, dø, ea, eb, ec, ed, ee, ef, eg, eh, ei, ek, el, em, en, co, ep, eq, er, es, et, cu, ev, 8a, h. n, æ, ø, au, ae, ak, al, an, ao, ap, aq, ar, at, av, ay, az, aæ, bb, be, be, bø, ca, ce, di, ds, dt, du, dv, dx, dz, dæ, dø, ea, eb, ec, ed, ee, ef, eg, eh, ei, ek, el, em, en, eo, ep, eq, er, es, et, eu, ev, ex, ey, ez, eæ, eø, fa, fb, fe, fd, fe, ff, fg, fh, dele af matr. nr. 6a, 9bf og dele af de matrikulært udskilte offentlige vejarealer f",,ø" og,aa", alle af Vallerød, samt alle parceller der udstykkes fra de nævnte ejendomme.

4 2. Veje. 1. Nye veje Der udlægges areal af matr. nr. 7ag, 7ax, 7bb, 7dr, 7eq og 8ak Vallerød, i princippet som vist på kortbilaget, til forlængelse af Louis Petersensvej til vendepladsen på matr. nr. 7dr. Mindste bredde af vejudlægget er 12 m *). De tilstødende ejendommes adgang til vejen må kun etableres gennem enkelte stamveje, hvis placering og udformning skal godkendes af kommunalbestyrelsen i forbindelse med behandlingen af bebyggelsesplaner, jfr. 8, stk Eventuelle andre nye veje skal udlægges i en bredde af mindst 12 m. Kommunalbestyrelsen kan dog - efter ansøgning i hvert enkelt tilfælde - tillade, at interne boligveje og korte, lukkede veje udlægges i mindre bredde, når fornødent vendeareal m. v. sikres. 2. Vejnedlæggelser m. v Skovduevej skal nedlægges som gennemkørselsvej på strækningen b) - c) fra nordskellet af matr. nr. 8ce Vallerød og ca. 25 m mod nord. I østsiden af det nedlagte vejareal udlægges et 4,0 m bredt stiareal Såfremt det over for kommunalbestyrelsen dokumenteres, at de tilstødende parceller kan vejbetjenes tilfredsstillende på anden måde, kan også strækningen a) - b) af Skovduevej tillades nedlagt som kørevej og erstattet med et 4,0 m bredt stiareal i østsiden af det nuværende vejareal Ved punkterne b) og c) (eller a)) skal etableres vendepladser efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse. 3. Byggelinjer Langs Rungstedvej er der af Frederiksborg Amtsråd pålagt byggelinje i en afstand af 10 m fra eksisterende vejmidte. Herudover bestemmes det, at ingen bygning på matr. nr. 7cø Vallerød må opføres nærmere end 5 m fra Rungstedvejs eksisterende nordskel På de bebyggelige arealer, som grænser mod forlængelsen af ') Ad 1.1. Jfr. endvidere 5, stk. 1.

5 Louis Petersensvej, pålægges byggelinjer i en afstand af 5 m fra vejens fremtidige skel Med de undtagelser, som fremgår af kortbilaget, pålægges alle øvrige bebyggelige arealer byggelinjer i en afstand af 5 m fra eksisterende vejskel Anvendelse af de anførte afstande for byggelinjer langs vejene Alsvej, Bolbrovej, Constantiavej, Fredensvej, Skovduevej, Gl. Vallerødvej, Louis Petersensvej, Nattergalevej, Rungstedvej og Sanske vej forudsætter, at bygningen opføres med sin jordlinje i fremtidig vejhøjde. Er dette ikke tilfældet, skal bygningen rykkes så meget længere tilbage, som svarer til 1,5 gange højdeforskellen, foruden den fornødne bredde til passage foran bygningen, mindst 1 m. 2. De ejendomme af område B, der grænser til de offentlige, grønne områder, pålægges byggelinjer i en afstand af 2,5 m fra skellet mod de grønne områder. 4. Hegn. 1. Fælles opholdsarealer, som støder op til de offentlige, grønne områder, må ikke hegnes mod disse. 2. Parceller, der grænser mod de offentlige, grønne områder, kræves ikke hegnet mod disse. 3. Eventuelle hegn mellem parceller og de offentlige, grønne områder må kun udføres som levende hegn med en maksimal højde af 1,80 m. 5. Offentlige formål. 1. Offentlige, grønne områder. De på kortbilaget viste dele af matr. nr. 6a, 7cr og 7dr Vallerød udlægges til offentlige, grønne områder. Inden for disse kan anlægges de nødvendige gang- og cykelstier, og såfremt fremtidige færdselsproblemer gør det fornødent, kan Louis Petersensvej under overholdelse af vejlovgivningens regler forlænges over matr. nr. 6a og 7dr Vallerød til Nattergalevej. 2. Offentligt institutionsbyggeri. På matr. n r. 7bn og dele af matr. nr. 7ag, ax, eq Vallerød må opføres et kommunalt plejehjem med tilhørende funktionærboliger.

6 2.1. Den maksimalt tilladelige udnyttelsesgrad for disse ejendomme under ét fastsættes til 0,25, og bygningerne skal opføres i overensstemmelse med en af Hørsholm Kommunalbestyrelse godkendt bebyggelsesplan Institutionsbygningerne må kun opføres med én etage foruden kælder Funktionærboligerne må opføres med højst to etager foruden kælder. Ingen del af disse bygningers ydervægge eller tag må være hævet mere end 8,5 m over det omliggende terræn, målt efter reglerne i gældende byggelov. 3. Matr. nr. 7æ Indtil denne ejendoms fremtidige anvendelse er endeligt afklaret, må den ikke bebygges, men skal henligge som grønt område, der landskabelig set danner en helhed med såvel institutionsbyggeriet som højskolen Ejendommen kan kun anvendes til udvidelse enten af det i stk. 2. nævnte offentlige institutionsbyggeri eller den i stk. 4. omtalte højskole, og bebyggelsen må kun opføres med én etage foruden kælder. 4. Højeskole Ejendommen matr. nr. 7af Vallerød tillades fortsat anvendt som højskole, og den eksisterende bebyggelse må udvides under forudsætning af, at udnyttelsesgraden for hele ejendommen ikke overstiger 0, Ny bebyggelse må dog højst opføres med to etager foruden kælder, og ingen del af bygningernes ydervægge eller tag må værehævet mere end 8,5 m over det omliggende terræn, målt efter reglerne i gældende byggelov. 5. Telefoncentral K. T. A. S.s telefoncentral på matr. nr. 7cø Vallerød er opført med én etage foruden kælder Telefoncentralen må kun udvides med bygninger i én etage foruden kælder, og kun under forudsætning af at udnyttelsesgraden for hele ejendommen ikke overstiger 0,25.

7 6. Ejendommenes anvendelse. 1. Område A. Forretningsbebyggelse. På matr. nr. 5ev Usserød (område A) må kun opføres bygninger til de for kvarterets daglige forsyning nødvendige butikker samt - efter særlig tilladelse af Hørsholm Kommunalbestyrelse - til beboelse for de pågældende butikkers indehavere og funktionærer. 2. Område l3 og C. Parcelhusbebyggelse. Inden for disse områder, der omfatter : Område B. Matr. nr. : 5ex, ey, ez, eæ, eø, fa, fb, fc, fd, fe, ff, fg, fh, fi, fk, fl, fm, fn, fo, fp, fq, fr, fs, f1, fu, fv, fx, fy, f z, fæ, f ø, ga, gb, gc, gd, ge, gf, gg, gh, gi, gk, gl, gm, gn, go, gp, gq, gr, gs, gt, gu, gv, gx, gy, gz, gæ, gø, ha, hb, hc, hd, he, hf, hg, hh, hi, hk, hl, hm, hn, hø, hp, hq, hr, hs, ht, hu, hu, lix, hy, hz, hæ, hø, ia, ib, ic, id, ie, if, ig, ih, ii, ik, alle af Usserød, og matr. nr. : 6b, c, k, 1, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, y, z, æ, ø, aa, ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, ak, al, am, an, aø, ap, aq, ar, as, at, au, av, ax, ay, az, aæ, nø, ba, bb, bc, bd, be, bf, bg, bh, bi, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, bs, bt, bu, bv, bx, by, cf, cg, 8bø, ca, dz, dæ, dø, ca, eb, ec, ed, ee, ef, eg, eh, ek, el, em, en, eø, ep, eq, er, es, et, ev, ex, ey, ez, eæ, eø, fa, fb, fc, fd, fe, ff, fh og dele af 8aa, alle af Vallerød. Område C. Matr. nr. : 7m, o, p, q, r, x, ø, au, ah, ai, ak, al, am, an, aø, aq, as, at, ba, bh, bk, bl, bm, bq, br, bs, bu, bv, bx, bz, bæ, cb, cc, cd, cg, cl, cn, cq, cy, cz, cæ, da, db, de, df, dg, dn, 8æ, ø, al, an, aq, at, av, aæ, bb, be, ce, di, ds, dl, fg og dele af 7h, ap, bf, 8ae, du, dv, dx, alle af Vallerød, må kun opføres fritliggende parcelhuse. 3. Område D. Kæde- eller klyngehuse o. lign Inden for område D, der omfatter : Matr. nr. :

8 Ids, dt, du, dv, dx, dg, dz, dæ, dø, ea, eb, ec, ed, ee, ef, eg, eh, ei, ek, el, em, en, eø, ep, er, es, et, eu, ev, 8aø, ap, ar, be og dele af 6a, 7bb, cr, dq, dr, 8h, n, ak, ag, alle af Vallerød, må kun opføres lav, tæt bebyggelse i form af kæde- eller klyngehuse o. lign Grænsen mellem det bebyggelige areal af matr. nr. 6a, ler, dr Vallerød og de offentlige, grønne områder fastsættes endeligt af kommunalbestyrelsen i forbindelse med behandlingen af bebyggelsesplaner for de pågældende ejendomme, jfr. 8, stk forbindelse med godkendelse af bebyggelsesplaner kan kommunalbestyrelsen tillade passende dele af område D overført til område 13, i det omfang man ikke derved ændrer den karakter, byplanved tægten søger at skabe i det pågældende område, og såfremt forholdene i øvrigt måtte tale derfor. 4. Fællesbestemmelser før områderne B, C, og D På hver ejendom må kun opføres og indrettes bolig for én familie Ejendommene må kun benyttes til beboelse og - med de i stk nævnte undtagelser - ikke til nogen form for erhvervsvirksomhed. Der må således ikke udøves handel, vognmands-, værksteds- eller lagervirksomhed eller nogen anden form for erhverv, som ved støv, røg, støj, lugt, rystelser, ekstraordinær trafik, udseende eller på anden måde efter kommunalbestyrelsens skøn kan være til gene for de omboende. Der må ikke indrettes sanatorier, sygehjem, klinikker, lærlingehjem, pensionater eller klublejligheder, hvorved i denne forbindelse forstås flere lejemål, hvert bestående af ét eller flere værelser i samme ejendom uden selvstændigt køkken eller godkendt køkkenindretning, men med adgang til køkken, eller drives anden lignende form for erhvervsmæssig udlejning, ligesom der ikke uden kommunalbestyrelsens særlige tilladelse må foretages udlejning af mere end ét værelse pr. bolig og kun til enlige logerende Uanset de i stk fastsatte bestemmelser skal det være beboerne tilladt at indrette privatkontor, atelier, konsultationsværelse,

9 tegnestue o. lign. og i det hele taget at drive sådan virksomhed, som almindeligvis udøves i beboelseslejligheder eller beboelseshuse, når dette efter kommunalbestyrelsens skøn sker på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres, kvarterets præg af beboelseskvarter ikke brydes, og virksomheden i øvrigt ikke frembyder gener for de omboende. Med kommunalbestyrelsens godkendelse skal der på egnede ste- (ler kunne indrettes vuggestuer, børnehaver o. lign., i et omfang der svarer til kvarterets behov. 7. Udstykninger. 1. Hjørneparceller skal udstykkes med brudt hjørne af en længde af mindst 8 m, med lige store vinkler med vejlinjerne. 2. Område A. Den eksisterende ejendoms nettoparcelareal er m2, og ejendommen må ikke udstykkes i mindre selvstændige parceller. 3. Område B. Ingen parceller inden for område B må udstykkes i en størrelse af under 800 m2 nettoareal, d. v. s. eksklusive vejareal. 4. Område C. Ingen parceller inden for område C må udstykkes i af under m2 nettoareal. en størrelse o. Område D Udstykning inden for dette område må kun ske på grundlag af planer, der efter kommunalbestyrelsens skøn omfatter passende dele af det samlede område. Såfremt der ikke kan opnås enighed om udstykningsplanens indhold, vil planen blive fastlagt i et tillæg tit nærværende byplanvedtægt Mindste nettoparcelareal fastsættes til 400 m2. En del af dette mindsteareal kan dog med kommunalbestyrelsens særlige godkendelse tillades udlagt som fælles opholds- eller parkeringsarealer.

10 1. Område A. 8. Bebyggelsens omfang, placering og udformning Bygningerne må kun opføres med én etage foruden kælder Udvendig skiltning skal godkendes af kommunalbestyrelsen Den maksimalt tilladelige udnyttelsesgrad fastsættes til 0,40 (inklusive erhvervsmæssigt udnyttet kælder) På ejendommen skal udlægges parkeringsareal svarende til 150 % af butiksarealet og yderligere 25 % af bruttoetagearealet. 2. Område B. Bygninger må kun opføres med en etage foruden kælder. 3. Område C. Bygninger må opføres med højst én etage samt udnyttet tagetage foruden kælder. 4. Fællesbestemmelser før områderne B øg C Den maksimalt tilladelige udnyttelsesgrad fastsættes til 0, Hver ejendom skal have et beboelsesareal på mindst 110 m På hver ejendom skal sikres mulighed for etablering af mindst én garage og én parkeringsplads. 5. Område D Bebyggelsen må kun opføres på grundlag af planer, som godken- (les af Hørsholm Kommunalbestyrelse og hver for sig omfatter passende dele af det samlede område. Såfremt der ikke kan opnås enig hed om bebyggelsesplanens indhold, vil planen blive fastlagt i et tillæg til nærværende byplanvedtægt. En bebyggelsesplan for et delområde skal indeholde projekt til vej-, parkerings- og afvandingsanlæg m. v. samt forslag til hegning, bygningernes placering og indretning og facadernes udformning. Alle bygninger inden for et delområde skal have ensartede ydervægge og tage og i det hele være ensartede i den ydre udformning, jfr. bestemmelserne i kommunens bygningsvedtægt, Bygninger må kun opføres med én etage foruden kælder. Når forholdene taler derfor, kan kommunalbestyrelsen dog tillade

11 dele af bebyggelsen opført med én etage samt udnyttet tagetage foruden kælder Den maksimalt tilladelige udnyttelsesgrad fastsættes til 0,25. Ved beregning af udnyttelsesgraden kan der tages hensyn til eventuelt udlagte fællesarealer, jfr. 7, stk Hver bolig skal have et beboelsesareal på mindst 110 m Til hver bolig skal indrettes mindst en garage og sikres mulighed for etablering af yderligere mindst én parkeringsplads. Ved beregning af parkeringsarealet kan der dog tages hensyn til eventuelle fælles parkeringsarealer, som med kommunalbestyrelsens godkendelse er udlagt i henhold til 7, stk Garager og udhuse skal sammenbygges med beboelsesbygningerne, men kan dog med kommunalbestyrelsens særlige godkendelse opføres som fællesanlæg. 9. Almindelige bestemmelser. 1. For noget byggeri påbegyndes, eller en ejendoms hidtidige anvendelse ændres, skal der til godkendelse af overensstemmelse med byplanens regler forelægges kommunalbestyrelsen tegninger, der viser grunden og dens omgivelser samt bygningernes beliggenhed på grunden og deres størrelse, form og indretning, ligesom den påtænkte anvendelse af bygningerne og grunden skal oplyses. 2. De på dele af området tinglyste servitutter ophæves kun af byplanvedtægten på de punkter, hvor servitutternes bestemmelser er i modstrid med byplanens, jfr. byplanlovens 10, stk Eksisterende bebyggelse. 1. Nærværende byplanvedtægt skal ikke være til hinder for bibeholdelse af den eksisterende nu lovlige bebyggelse og udnyttelse af ejendomme inden for området. 2. Udvidelse ved om- eller tilbygning, genopbygning efter brand eller overgang til anden anvendelse - alt i strid med byplanvedtægtens bestemmelser -- må ikke finde sted.

12 11. Påtaleret. Påtaleret ifølge nærværende byplanvedtægt har alene Hørsholm Kommunalbestyrelse. 12. Lempelser og ændringer i byplanvedtægten. 1. Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i nærværende byplanvedtægt kan indrømmes af kommunalbestyrelsen, såfremt karakteren af det kvarter, som byplanen søger at skabe eller fastholde, ikke derved ændres. 2. Dispensation fra de i 3 omhandlede byggelinjer ved offentlige veje kan dog kun meddeles med samtykke af den efter gældende vejbestyrelseslov kompetente myndighed. 3. Ændringer i denne byplanvedtægt kan ske efter kommunalbestyrelsens vedtagelse og boligministeriets efterfølgende godkendelse efter reglerne, i gældende byplanlov om vedtagelse og godkendelse af nye byplaner. Således vedtaget af Hørsholm Kommunalbestyrelse den , o Sv. Jørgensen Fr. Vilh. Rasmussen

13 2. kt. 13. j. nr medfør af l i lov om byplaner (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) godkendes foranstående af Hørsholm Kommunalbestyrelse vedtagne forslag til partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by, Hørsholm Kommune. Boligministeriet, den 17. april P. M. V. K. B. J. E. Koefoed-Hansen, expsekr.

14

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

Byplanvedtægt 3. Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup

Byplanvedtægt 3. Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup Byplanvedtægt 3 Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 3 Den sydlige del af strandvejskvarteret-smidstrup Byplanvedtægt for den sydlige del af strandvejskvarteret-smidstrup

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 902. Se endvider lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO 22.../ Ammelder: Ullrjev&où ( / 5540 Ul1?r1.. 4866 PITIEL BYPLPINVEDTÆIT NR 0 2 I ULLERSLEV KO1MUNEO 31. JUL 972 medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr0 63 af 2o0 februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 NØRRESUNDBY OMRÅDET NØRRE UTTRUP ERHVERVSOMRÅDE VED SUNDSHOLMEN MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier,

Læs mere

KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 47A FOR ET OMRADE AF

KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 47A FOR ET OMRADE AF KALUNDBORG KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 47A FOR ET OMRADE AF DEN GAMLE BYKERNE. INDHOLDSFORTEGNELSE:...---e --i11 1. Indledning 2. RedegØrelse for lokalplanens forhold til anden planlægning 3. Lokalplan nr.

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere