Dyreværn - Sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dyreværn - Sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen"

Transkript

1 Dyreværn - Sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: dyreværn; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: Status: Historisk Udskrevet:

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Bestemmelser i dyreværnslovgivningen om straf Dyreværnslovens bestemmelser om straf og re Særligt om sager om transport af dyr Tiltalen i sager om transport af dyr Strafsubjektet i sager om transport af dyr 8 3. Forelæggelse af spørgsmål for Det Veterinær Højesterets kendelse af 21. december 1999 \ Fremgangsmåden ved forelæggelse af spørgsm Det Veterinære Sundhedsråds kompetence Formuleringen af spørgsmål til Det Veteri Forelæggelse af spørgsmål til Det Veteri Bistand i øvrigt i forbindelse med behandling Straffene i sager om overtrædelse af dyreværn Generelt om de nye regler Bødefastsættelsen beror stadig på en konkr Bødeniveauet ved overtrædelse af dyreværns Bødeniveauet ved overtrædelse af dyreværns Bødeniveauet i sager om transport af dyr Sager med påstand om frihedsstraf Rettighedsfrakendelse og konfiskation af køre Rettighedsfrakendelse efter dyreværnslovens Særligt om rettighedsfrakendelse i sager om Konfiskation af køretøj Indberetning af sager om transport af dyr til Pålæg efter dyreværnsloven

3 9. Ikrafttræden m.v

4 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2003 Frederiksholms Kanal 16 Den 12. august Kbh. K. J.nr. RA Indholdsfortegnelse: Sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen 1. Indledning Bestemmelser i dyreværnslovgivningen om straf og rettighedsfrakendelse Dyreværnslovens bestemmelser om straf og rettighedsfrakendelse Særligt om sager om transport af dyr Tiltalen i sager om transport af dyr Strafsubjektet i sager om transport af dyr Forelæggelse af spørgsmål for Det Veterinære Sundhedsråd Højesterets kendelse af 21. december 1999 (U H) Fremgangsmåden ved forelæggelse af spørgsmål for Det Veterinære Sundhedsråd Det Veterinære Sundhedsråds kompetence Formuleringen af spørgsmål til Det Veterinære Sundhedsråd Forelæggelse af spørgsmål til Det Veterinære Sundhedsråd for sigtede Bistand i øvrigt i forbindelse med behandlingen af sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen Straffene i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen Generelt om de nye regler Bødefastsættelsen beror stadig på en konkret vurdering Bødeniveauet ved overtrædelse af dyreværnsloven 28, stk. 1, 1. pkt. - ikke-erhvervsmæssige forhold Bødeniveauet ved overtrædelse af dyreværnsloven 28, stk. 1, 1. pkt., og 28, stk. 2 - erhvervsmæssige forhold Bødeniveauet i sager om transport af dyr Sager med påstand om frihedsstraf Rettighedsfrakendelse og konfiskation af køretøj Rettighedsfrakendelse efter dyreværnslovens Særligt om rettighedsfrakendelse i sager om transport af dyr Konfiskation af køretøj

5 RM 3/ Indberetning af sager om transport af dyr til Fødevaredirektoratet Pålæg efter dyreværnsloven Ikrafttræden m.v

6 3 RM 3/ Indledning Ved lov nr. 384 af 28. maj 2003 om ændring af dyreværnsloven (Strafskærpelse, pasningsvejledninger ved salg af dyr til private, fremvisning af halekuperede hunde, øget dyrevelfærdsmæssig kontrol, gebyrbestemmelse m.v.) er straffebestemmelserne i dyreværnsloven ændret. Lovændringen er trådt i kraft den 1. juli Ifølge forarbejderne til loven er formålet med lovændringen en generel skærpelse af bødeniveauet i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen, jf. Folketingstidende , Tillæg A, side 3831 ff. Det forudsættes endvidere i bemærkningerne til lovforslaget, at der gennemføres administrative initiativer med henblik på at styrke anklagemyndighedens behandling af sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen. På den baggrund fastsættes i denne meddelelse nye retningslinier om behandlingen af sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen og om strafpåstande i sådanne sager. 2. Bestemmelser i dyreværnslovgivningen om straf og rettighedsfrakendelse 2.1. Dyreværnslovens bestemmelser om straf og rettighedsfrakendelse De væsentligste bestemmelser om straf og rettighedsfrakendelse i dyreværnsloven har nu følgende ordlyd. (Bestemmelserne er her medtaget i uddrag og med angivelse af de vigtigste sondringer ved understregning.) 28. Den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år. Der skal ved udmåling af straffen tages hensyn til, om der foreligger uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behandling af dyr. Har forholdet haft karakter af mishandling, er straffen fængsel indtil 1 år, i gentagelsestilfælde indtil 2 år. Stk. 2. Medmindre højere straf er forskyldt efter stk. 1, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder den, der 1) overtræder 1-3, 5, 6, stk. 1, 9, 11, stk. 2 og 3, 13, stk. 1, 14, stk. 1 og 2, 16, 17, stk. 1-3, 18, stk. 1, 19 og 24 a, stk. 4, eller 2) tilsidesætter et vilkår for en tilladelse

7 RM 3/ Stk. 3. Den, der overtræder et pålæg efter 21, stk. 1, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år. Stk. 4. Med bøde straffes en dyrlæge, som tilsidesætter sin anmeldelsespligt efter 20. Stk (Udeladt) Stk. 7. Ved udmåling af straf efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af stk. 5 og 6 anses det som en skærpende omstændighed, hvis overtrædelsen er begået i forbindelse med udøvelse af erhverv. Stk. 8. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 29. Den, der ved dom findes skyldig i mishandling eller grovere uforsvarlig behandling af dyr, kan ved dommen for bestandig eller for et nærmere fastsat tidsrum frakendes retten til at eje, bruge, passe eller slagte eller i det hele beskæftige sig personligt med dyr. Det samme gælder den, der efter tidligere at have gjort sig skyldig i uforsvarlig behandling af dyr på ny findes skyldig i sådan overtrædelse. Forbudet kan begrænses til at angå bestemte arter af dyr. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Stk (Udeladt). De nævnte bestemmelser suppleres af straffebestemmelser i en række bekendtgørelser. Om straffebestemmelserne i bekendtgørelserne om transport af dyr henvises til afsnit 2.2. nedenfor. Grundlaget for korrekt anvendelse af bestemmelserne om straf og om rettighedsfrakendelse efter 29 er således også efter lovændringen vurderingen af, hvorvidt en overtrædelse må anses for uforsvarlig behandling ( 28, stk. 1, 1. pkt., og 29, stk. 1, 2. pkt.), grovere uforsvarlig behandling ( 28, stk. 1, 1. pkt., og 29, stk. 1, 1. pkt.) eller mishandling af dyr ( 28, stk. 1, 3. pkt., og 29, stk. 1, 1. pkt.). En eventuel tvivl om, hvilken af de nævnte bestemmelser der skal anvendes i en konkret sag, kan afklares ved forelæggelse for Det Veterinære Sundhedsråd, jf. afsnit 3 nedenfor. Efter lovændringen skal det endvidere forud for tiltalerejsningen vurderes, hvorvidt overtrædelsen er begået i forbindelse med udøvelse af erhverv, hvilket i givet fald er en strafskærpende omstændighed, jf. 28, stk. 7. Det er således kun i sager, hvor de strafbare forhold ikke har udgjort uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller mishandling af dyr, at der alene skal - 6 -

8 5 RM 3/2003 rejses tiltale efter straffebestemmelsen i dyreværnslovens 28, stk. 2, og/eller bekendtgørelserne udstedt i medfør af loven. Da vurderingen af et forhold som uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller mishandling af dyr har væsentlig betydning for straffen og er af afgørende betydning for spørgsmålet om rettighedsfrakendelse, forudsættes det, at vurderingen af spørgsmålet om subsumption samt spørgsmålet om, hvorvidt der eventuelt er grundlag for at nedlægge påstand om rettighedsfrakendelse, foretages af embedets jurister. Strafansvar for juridiske personer efter bestemmelsen i dyreværnslovens 28, stk. 8, kan blive aktuelt, hvis en overtrædelse er begået f.eks. af et landbrug eller af et transportfirma, der drives i selskabsform. Hvis sagen efter anklagemyndighedens opfattelse bør medføre rettighedsfrakendelse, bør tiltalen dog ikke begrænses til selskabet, men rettes mod den ansvarlige enkeltperson Særligt om sager om transport af dyr Tiltalen i sager om transport af dyr Reglerne om transport af dyr findes i bekendtgørelse nr. 208 af 17. juni 1964 om transport af dyr med senere ændringer samt bekendtgørelse nr. 201 af 16. april 1993 om beskyttelse af dyr under transport med senere ændringer. Strafferammen for overtrædelse af de nævnte bekendtgørelser er bøde eller fængsel i indtil 4 måneder. Det fremgår af 46 i bekendtgørelse nr. 201 af 16. april Bekendtgørelse nr. 208 af 17. juni 1964 indeholder ikke en selvstændig straffebestemmelse. Straf for overtrædelse af denne bekendtgørelse fastsættes efter dyreværnslovens 32, stk. 4, jf. stk. 3, hvoraf det også fremgår, at der kan pålægges juridiske personer strafansvar. I forbindelse med overtrædelse af bekendtgørelsernes regler om dyretransport vil der ofte samtidig foreligge forhold, der kan straffes efter dyreværnslovens 28, stk. 2, jf. f.eks. 1 om bl.a. beskyttelse af dyrene mod væsentlig ulempe. Undertiden vil det strafbare forhold også udgøre uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller mishandling af dyrene, jf. dyreværnslovens 28, stk. 1, 1. pkt. eller 3. pkt. Der bør i sådanne sager rejses tiltale både for overtrædelse af bekendtgørelsen og dyreværnsloven

9 RM 3/ Strafsubjektet i sager om transport af dyr I sager om transport af dyr kan der opstå spørgsmål om valg af ansvarssubjekt, idet der kan være grundlag for at gøre strafansvar gældende både mod en ansat chauffør, dennes arbejdsgiver/vognmand og/eller den person (typisk en landmand), der f.eks. har ladet et dyr, der er uegnet til transport, transportere. I praksis er der hidtil rejst tiltale både mod den chauffør, der har udført transporten, og mod arbejdsgiver/vognmand og leverandør, hvis det kan godtgøres, at disse har været medvirkende til overtrædelsen eller har begået selvstændige overtrædelser, eller hvis der er grundlag for strafansvar for arbejdsgiveren/vognmanden eller for leverandøren efter reglerne om strafansvar for juridiske personer. Det forudsættes da også i bemærkningerne til ændringsloven, at både chauffør, arbejdsgiver/vognmand og leverandør kan straffes i transportsager. Strafansvaret beror på en almindelige strafferetlig vurdering, herunder på, om overtrædelsen kan tilregnes den pågældende som forsætlig eller uagtsom. Vurderingen af spørgsmålet om et eventuelt virksomhedsansvar forudsætter endvidere, at der foreligger oplysninger om, hvorvidt transportvirksomheden eller landbrugsvirksomheden, der har leveret dyr til transport, drives i selskabsform. Hvis sagen efter anklagemyndighedens opfattelse bør medføre rettighedsfrakendelse, bør tiltalen dog ikke begrænses til selskabet, men rettes mod den ansvarlige enkeltperson. Om frakendelse af retten til at udføre transport af dyr henvises til afsnit 6.2. nedenfor. 3. Forelæggelse af spørgsmål for Det Veterinære Sundhedsråd I forbindelse med overvejelserne om, hvilken straffebestemmelse der er relevant i konkrete sager, bør det indgå, om der er grundlag for at forelægge sagen for Det Veterinære Sundhedsråd

10 7 RM 3/2003 En udtalelse fra Det Veterinære Sundhedsråd kan således være vejledende med hensyn til, om en overtrædelse af dyreværnsloven må anses for at være enten uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller mishandling af dyr. I sager om overtrædelse af dyreværnsloven, hvor overtrædelsen antages at kunne udgøre grovere uforsvarlig behandling eller mishandling af dyr, bør der som udgangspunkt ske forelæggelse for Det Veterinære Sundhedsråd med henblik på en vurdering af dette spørgsmål, der også har betydning for spørgsmålet om, hvorvidt der skal nedlægges påstand om frakendelse efter 29, stk. 1. Nedenfor er fastsat nærmere retningslinjer for forelæggelse af sager for Det Veterinære Sundhedsråd, idet der bør udvises særlig omhu ved formuleringen af spørgsmål til rådet, jf. afsnit Højesterets kendelse af 21. december 1999 (U H) Højesteret har i en kendelse af 21. december 1999 (U H) udtalt, at udtalelser fra Det Veterinære Sundhedsråd om bevismæssige spørgsmål og om, hvorvidt de tiltalte har overtrådt dyreværnsloven, ikke kan anvendes som bevis. I den pågældende sag havde politiet fremsendt akterne i straffesagen til Det Veterinære Sundhedsråd med anmodning om en "udtalelse om tiltaleforhold, bødestørrelse og om hvorvidt der bør indstilles efter 29, stk. 1" (om rettighedsfrakendelse). Der var ved denne første forelæggelse ikke udformet bestemte spørgsmål til rådet. Senere fremsendte anklagemyndigheden på ny sagen til rådet med anmodning om besvarelse af en række konkrete spørgsmål. Det Veterinære Sundhedsråd afgav i den anledning to udtalelser. Den første udtalelse indeholdt bl.a. en gennemgang af de faktiske omstændigheder i sagen, sådan som rådet opfattede disse på grundlag af politirapporterne, og rådet udtalte sig herunder om de bevismæssige spørgsmål i sagen. Endvidere indeholdt rådets udtalelser en stillingtagen til, om de tiltalte efter rådets opfattelse havde overtrådt dyreværnsloven. Ved Østre Landsrets kendelse af 3. juni 1999 blev det ikke tilladt anklagemyndigheden at benytte udtalelserne fra Det Veterinære Sundhedsråd som bevis under sagen. Flertallet (tre af fem dommere) i Højesteret stadfæstede landsrettens kendelse og begrundede afgørelsen således: - 9 -

11 RM 3/ "Politiet kan indhente en udtalelse fra Det Veterinære Sundhedsråd om veterinære spørgsmål, jf. 3 i lov om dyrlægegerning m.v. Rådet kan herunder udtale sig om, hvorvidt en adfærd, der er nærmere beskrevet i spørgsmål til rådet, indebærer en uforsvarlig behandling af dyr eller eventuelt en mishandling eller grovere uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens 1, 28, stk. 1, og 29, stk. 1. Sådanne udtalelser er omfattet af retsplejelovens 877, stk. 2, nr. 5, og kan derfor benyttes som bevis. Dette gælder selv om udtalelsen er ensidigt indhentet af politiet forud for tiltalerejsning, idet tiltalte har adgang til at stille supplerende spørgsmål til rådet eller indhente udtalelse fra andre sagkyndige. I den foreliggende sag har rådet imidlertid - på grund af den måde sagen er forelagt og spørgsmålene er stillet - ikke alene udtalt sig om veterinære spørgsmål, men også om spørgsmål, som vil være genstand for rettens bevisvurdering. Rådet har herved givet udtryk for en stillingtagen til, om de tiltalte har overtrådt dyreværnsloven. Under henvisning hertil og til rådets særlige stilling stemmer vi for at stadfæste landsrettens kendelse." 3.2. Fremgangsmåden ved forelæggelse af spørgsmål for Det Veterinære Sundhedsråd Det Veterinære Sundhedsråds kompetence Det Veterinære Sundhedsråd er - i lighed med Retslægerådet - et sagkyndigt råd. Rådets opgave er at afgive udtalelser om veterinære spørgsmål og at være rådgivende for ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri m.v. Ifølge 3, stk. 1, i lov om dyrlægegerning m.v. afgiver Det Veterinære Sundhedsråd udtalelser om veterinære spørgsmål på begæring af en offentlig myndighed eller af parter i straffesager, hvor sådanne spørgsmål opstår. Det henhører derimod ikke under Det Veterinære Sundhedsråds kompetence at afgive udtalelser om bevismæssige spørgsmål eller spørgsmål af juridisk karakter, ligesom rådet ikke har til opgave at udtale sig om anklagemyndighedens strafpåstand i konkrete sager

12 9 RM 3/2003 Rådets særlige stilling som sagkyndigt organ og det forhold, at det ikke påhviler rådet at fungere som tilsynsmyndighed, fører endvidere til, at anklagemyndigheden ikke bør rette almindelige forespørgsler til rådet om behandlingen af konkrete sager, herunder f.eks. om, hvilke regler der er relevante for sagen, om formuleringen af tiltalen eller om praksis i lignende sager, sådan som det i et vist omfang forekommer ved samarbejdet med særmyndigheder i særlovssager. Som det fremgår af præmisserne for Højesterets afgørelse, kan Det Veterinære Sundhedsråd udtale sig om, "hvorvidt en adfærd, der er nærmere beskrevet i spørgsmål til rådet, indebærer en uforsvarlig behandling af dyr eller eventuelt en mishandling eller grovere uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens 1, 28, stk. 1, og 29, stk. 1". Anklagemyndigheden må endvidere kunne anmode rådet om udtalelser om andre veterinære spørgsmål, herunder f.eks. om en bestemt nærmere beskrevet fremgangsmåde ved behandlingen af dyr er anerkendt og forsvarlig, og om et bestemt indgreb på et dyr kræver autorisation som dyrlæge Formuleringen af spørgsmål til Det Veterinære Sundhedsråd Forelæggelse af sagen for Det Veterinære Sundhedsråd skal ske ved en skrivelse fra anklagemyndigheden til rådet, hvori spørgsmålene til rådet formuleres. Sagens akter vedlægges. Det Veterinære Sundhedsråds adresse er: Det Veterinære Sundhedsråd, Fødevaredirektoratet, Mørkhøj Bygade 19, 2860 Søborg. Spørgsmålene til det Veterinære Sundhedsråd skal formuleres konkret, og det skal ved forelæggelsen for rådet klart angives, hvilke faktiske forhold rådet skal udtale sig om. Anklagemyndigheden må derfor i henvendelsen til rådet beskrive den faktiske adfærd, således som anklagemyndigheden på baggrund af efterforskningen i sagen opfatter denne, og stille de enkelte spørgsmål til rådet i relation til denne beskrivelse. Hvis der er tvivl om, hvilke faktiske omstændigheder der kan lægges til grund ved sagens afgørelse, bør dette oplyses, ligesom det bør overvejes, om der er behov for at stille alternative spørgsmål, f.eks. på baggrund af de forklaringer, som er afgivet af den sigtede om hændelsesforløbet

13 RM 3/ Det vil oftest være en fordel at stille flere korte spørgsmål vedrørende de enkelte momenter i sagen. Det er endvidere en mulighed at stille et supplerende spørgsmål om, hvorvidt sagen i øvrigt giver rådet anledning til bemærkninger. Spørgsmålene til rådet må ikke stilles således, at der lægges op til en bevismæssig vurdering eller en stillingtagen til, om den sigtede kan anses for skyldig i bestemte lovovertrædelser, idet denne vurdering henhører under retten. Der bør endvidere ikke stilles spørgsmål, hvor rådet anmodes om en gennemgang af, om et længere hændelsesforløb er foregået i overensstemmelse med de gældende regler. Det forekommer stadig i et vist omfang, at Det Veterinære Sundhedsråd af politiet/anklagemyndigheden forelægges sager, hvor de ovennævnte retningslinier ikke er fulgt. Jeg har derfor anmodet Det Veterinære Sundhedsråds sekretariat om at tilbagesende sådanne sager til politikredsene med anmodning om, at spørgsmål til rådet stilles i overensstemmelse med retningslinierne i denne meddelelse Forelæggelse af spørgsmål til Det Veterinære Sundhedsråd for sigtede Det fremgår af begrundelsen for Højesterets kendelse, at udtalelser fra Det Veterinære Sundhedsråd er omfattet af retsplejelovens 877, stk. 2, nr. 5, og derfor som udgangspunkt kan benyttes som bevis, og at dette gælder, selv om udtalelsen er ensidigt indhentet af politiet forud for tiltalerejsningen. Der er på den baggrund ikke noget til hinder for, at anklagemyndigheden stiller spørgsmål til Det Veterinære Sundhedsråd uden forudgående forelæggelse af spørgsmålene for den sigtede eller dennes eventuelle forsvarer. I sager, hvor der er beskikket en forsvarer, bør et udkast til spørgsmålene til rådet dog forelægges for forsvareren, således at der så tidligt som muligt under sagens behandling gives sigtede adgang til at stille supplerende spørgsmål. 4. Bistand i øvrigt i forbindelse med behandlingen af sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen Som nævnt ovenfor under pkt bør anklagemyndigheden ikke rette almindelige forespørgsler til Det Veterinære Sundhedsråd om behandlingen af konkrete sager,

14 11 RM 3/2003 herunder f.eks. om, hvilke regler der er relevante for sagen, om formuleringen af tiltalen eller om praksis i lignende sager, sådan som det i et vist omfang forekommer ved samarbejdet med særmyndigheder i særlovssager. Sådan almindelig rådgivning med henblik på behandlingen af konkrete sager, der indeholder veterinære spørgsmål, må indhentes hos de offentlige myndigheder, som det påhviler at føre tilsyn med overholdelsen af lovgivningen, jf. herved også RM 6/1994 om samarbejdet i særlovssager med særmyndigheden. Fødevareregionernes veterinærafdelinger (tidligere kredsdyrlægerne) og Fødevaredirektoratet vil således i mange tilfælde kunne bistå politiet og anklagemyndigheden i forbindelse med behandlingen af enkeltsager. 5. Straffene i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen 5.1. Generelt om de nye regler Det fremgår af forarbejderne til ændringen af dyreværnslovens straffebestemmelser ved lov nr. 384 af 28. maj 2003, at lovforslagets formål er at gennemføre en generel skærpelse af bødeniveauet i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen. Det gælder såvel i sager om overtrædelser, der er begået i forbindelse med gerningsmandens udøvelse af sit erhverv, som i sager om privates hold af dyr, herunder hobbydyr og kæledyr. På den baggrund er dyreværnslovens 28, stk. 1, blevet ændret således, at der som nyt 2. pkt., er indsat en bestemmelse, hvorefter der ved udmåling af straf efter 28, stk. 1, 1. pkt., om uforsvarlig behandling af dyr skal tages hensyn til, om der er tale om uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behandling. Endvidere er der i dyreværnslovens 28, stk. 7, indsat en bestemmelse, hvorefter det ved udmåling af bødestraf i henhold til dyreværnslovgivningen skal anses som en skærpende omstændighed, hvis overtrædelsen er begået i forbindelse med lovovertræderens udøvelse af sit erhverv. Bestemmelserne er gengivet ovenfor under afsnit 2.1. I tilknytning til bemærkningerne til ændringsloven om en væsentlig skærpelse af straffene i de sager om overtrædelse af dyreværnsloven, som afgøres med bøde, er

15 RM 3/ der anført en række minimums-strafpositioner, der kan tjene som et udgangspunkt for retsanvendelsen i forskellige sagstyper. Disse strafpositioner gennemgås nedenfor under afsnit I afsnit 5.2. beskrives en række konkrete forhold, der efter bemærkningerne i lovforslaget kan føre til fravigelse af minimums-strafpositionerne. Om området for anvendelse af frihedsstraf i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen fremgår det af bemærkningerne, at retsudviklingen på dette punkt fortsat bør overlades til anklagemyndighed og domstole. Det tilføjes dog, at hensigten med lovforslaget ikke har været at begrænse anvendelsen af frihedsstraf. I sager om mishandling af dyr, skal der som udgangspunkt altid nedlægges påstand om fængselsstraf, da dyreværnslovens 28, stk. 1, 3. pkt., kun har fængsel i strafferammen. Om anvendelsen af frihedsstraf henvises i øvrigt til afsnit 5.6. nedenfor Bødefastsættelsen beror stadig på en konkret vurdering Som nævnt indeholder bemærkningerne til ændringsloven en række minimumsstrafpositioner, der kan tjene som et udgangspunkt for retsanvendelsen i forskellige sagstyper. Særligt med hensyn til erhvervssager, herunder også sager om transport af dyr, bygger disse strafpositioner bl.a. på, at overtrædelse af dyreværnslovgivningen ofte generelt vil være egnet til at skaffe den pågældende transportør m.v. en økonomisk vinding. De nævnte strafpositioner forudsætter således ikke, at der i den konkrete sag er opnået eller tilsigtet en sådan vinding. Det er bl.a. på den baggrund vigtigt at fremhæve, at spørgsmålet om, hvilken bøde der skal udmåles i den enkelte konkrete sag, selvsagt fortsat vil bero på domstolenes samlede vurdering af den enkelte sags foreliggende omstændigheder. Det betyder på den ene side, at der jævnligt kan være grundlag for at udmåle bøder, der er højere - og efter omstændighederne meget væsentligt højere - end dem, der følger af de nævnte udgangspunkter. Ud fra den overordnede betragtning, at det ikke må kunne betale sig at overtræde dyreværnslovgivningen, vil dette navnlig gælde, hvor det i den konkrete sag kan lægges til grund, at der er opnået eller tilsigtet en økonomisk vinding. I så fald må det også indgå, om der kan være grundlag for konfiskation efter straffelovens almindelige regler

16 13 RM 3/2003 Det anførte betyder på den anden side, at der efter omstændighederne også kan være grundlag for at udmåle lavere bøder end de anførte. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis forholdet i den konkrete sag har været af mindre strafværdighed, hvis der er tale om personer under 18 år, eller hvis den pågældendes personlige forhold i øvrigt taler for det. Endvidere bemærkes, at der selvsagt også fremover vil kunne differentieres i bødeudmålingen mellem de forskellige implicerede personer, bl.a. på baggrund af en vurdering af, hvem der er hovedmanden, og hvem en opnået eller tilsigtet fortjeneste ville tilfalde. I transportsager vil der i særlige tilfælde kunne være grundlag for at sondre mellem leverandører, chauffører og vognmænd m.v., jf. nærmere nedenfor under afsnit 5.5. Om gentagelsesvirkning ved bødefastsættelsen fremgår det af forarbejderne, at tidligere straffe for overtrædelse af de hidtidige regler i dyreværnslovgivningen kan tillægges gentagelsesvirkning efter de nye regler Bødeniveauet ved overtrædelse af dyreværnsloven 28, stk. 1, 1. pkt. - ikke-erhvervsmæssige forhold Ifølge bemærkningerne til lovforslaget anvendes følgende minimums-strafpositioner som udgangspunkt ved overtrædelser af dyreværnslovens 28, stk. 1, 1. pkt., når der ikke er tale om overtrædelser i erhvervsforhold: 1. gang 2. gang Uforsvarlig behandling af dyr kr kr. Grovere uforsvarlig behandling af dyr kr kr. Er der tale om grovere uforsvarlig behandling eller gentagen uforsvarlig behandling af dyr, kan der eventuelt være grundlag for at nedlægge påstand om rettighedsfrakendelse, jf. afsnit 6.1. nedenfor. Forarbejderne til ændringsloven indeholder ikke bemærkninger om skærpede bøder i sager, hvor der alene er tale om en overtrædelse af dyreværnslovens 28, stk. 2. I denne type sager vil der således fortsat kunne forekomme bøder, der er mindre end de ovennævnte udgangspunkter

17 RM 3/ Bødeniveauet ved overtrædelse af dyreværnsloven 28, stk. 1, 1. pkt., og 28, stk. 2 - erhvervsmæssige forhold Ifølge bemærkningerne til ændringsloven, bør det ved udmålingen af en straf for overtrædelse af dyreværnslovgivningen i højere grad indgå som en skærpende omstændighed, hvis forholdet er begået som led i erhvervsmæssigt forhold. Der bør således kunne stilles særlige krav til agtpågivenhed hos personer, der handler inden for deres erhverv. Hertil kommer, at der særligt i disse sager kan være et økonomisk incitament til at overtræde lovgivningen, og at det derfor i almindelighed vil være påkrævet med væsentligt højere bøder, før bøden kan virke præventivt. På den baggrund er der i dyreværnslovens 28, stk. 7, indsat en bestemmelse om, at det ved udmåling af straf efter loven eller forskrifter udstedt i henhold hertil vil være at anse som en skærpende omstændighed, hvis overtrædelsen er begået som led i udøvelse af erhverv. Det fremgår i øvrigt af forarbejderne, at bødepositionerne nedenfor bl.a. bygger på den forudsætning, at overtrædelse af dyreværnslovgivningen ofte generelt vil være egnet til at skaffe gerningsmanden en økonomisk vinding. De nævnte strafpositioner forudsætter således ikke, at der i den konkrete sag er opnået eller tilsigtet vinding. Ifølge bemærkningerne til lovforslaget anvendes følgende minimums-strafpositioner som udgangspunkt ved overtrædelser af dyreværnslovens 28, stk. 1, 1. pkt., når overtrædelsen er begået i forbindelse med udøvelse af erhverv, jf. 28, stk. 7: 1. gang 2. gang Uforsvarlig behandling af dyr kr kr. Grovere uforsvarlig behandling af dyr kr kr. Er der tale om grovere uforsvarlig behandling eller gentagen uforsvarlig behandling af dyr, kan der eventuelt være grundlag for at nedlægge påstand om rettighedsfrakendelse, jf. afsnit 6.1. nedenfor. Bestemmelsen i 28, stk. 7, finder også anvendelse i erhvervssager, hvor der fastsættes en bøde efter dyreværnslovens 28, stk. 2, hvis overtrædelsen uden at være

18 15 RM 3/2003 omfattet af 28, stk. 1 har medført væsentlig ulempe for det pågældende dyr. Her anvendes følgende minimums-strafpositioner som udgangspunkt for strafpåstanden: 1. gang 2. gang Dyreværnslovens 28, stk kr kr. De ovenfor beskrevne strafpositioner bør ligeledes anvendes som udgangspunkt for strafpåstanden i sager, hvor der rejses tiltale for overtrædelse af både bekendtgørelse nr. 828 af 7. november 1997 om afhorning af dyr og dyreværnslovens 28, stk. 1, 1. pkt., eller stk. 2, når sådanne overtrædelser er begået i erhvervsmæssig sammenhæng. Er overtrædelse af reglerne i den nævnte bekendtgørelse sket med hensyn til flere dyr, bør der nedlægges påstand om en højere bøde afhængig af antallet af dyr og den herved opnåede besparelse på udgifter til dyrlæge og/eller bedøvelse af dyrene. I sager, hvor der alene er tale om brud på helt formelle regler, og hvor dyr ikke har været udsat for væsentlig ulempe m.v., er bødeniveauet ikke skærpet. I disse tilfælde kan også mindre bøder således efter omstændighederne anses for passende. Overtrædelser i forbindelse med transport af dyr, der typisk begås som et led i erhvervsmæssig virksomhed, er særligt beskrevet nedenfor i afsnit Bødeniveauet i sager om transport af dyr I sager om transport af dyr - f.eks. sager, hvor der på en dyretransport er lastet flere dyr end tilladt, eller sager, hvor dyr, der er uegnede til transport, alligevel transporteres - anvendes ifølge forarbejderne til lov nr. 380 af 28. maj 2003 følgende minimums-strafpositioner som udgangspunkt for bødepåstanden: 1. gang 2. gang Kun overtrædelse af bekendtgørelse og/eller dyreværnslovens 28, stk kr kr. Uforsvarlig behandling af dyr (dvs. både overtrædelse af bekendtgørelse og dyreværnslovens 28, stk. 1, 1. pkt.) kr kr

19 RM 3/ Grovere uforsvarlig behandling af dyr (dvs. både overtrædelse af bekendtgørelse og dyreværnslovens 28, stk. 1, 1. pkt.) kr kr. Der er i forarbejderne til ændringsloven ikke fastsat forskellige udgangspunkter for bødestørrelsen for chauffør, arbejdsgiver/vognmand og leverandør, men det fremgår af bemærkningerne, at der ved bødeudmålingen vil kunne differentieres i bødeudmålingen mellem de forskellige implicerede personer, bl.a. på baggrund af en vurdering af, hvem der er hovedmanden, og hvem en opnået eller tilsigtet fortjeneste ville tilfalde. Det er på den baggrund min opfattelse, at udgangspunktet for anklagemyndighedens strafpåstand bør være de ovennævnte minimums-strafpositioner, uanset om strafansvar gøres gældende kun over for enten chaufføren, arbejdsgiveren/vognmanden eller leverandøren eller over for flere af disse. Hvis der foreligger oplysninger om særlige omstændigheder i forbindelse med lovovertrædelsen, kan der dog - især i forholdet mellem chauffør og arbejdsgiver/vognmand være grundlag for, at bøden for en af disse nedsættes eller forhøjes. Nedsættelse eller forhøjelse kan bl.a. komme på tale i de tilfælde, der er nævnt i afsnit 5.2. I sager, hvor der alene er tale om brud på helt formelle regler, og hvor dyr ikke har været udsat for væsentlig ulempe m.v., f.eks. tilfælde, hvor en vognmand ikke har medbragt sin autorisation til transport af dyr, er bødeniveauet ikke skærpet. I disse tilfælde kan også mindre bøder således efter omstændighederne anses for passende. Om tilfælde, hvor der foreligger gentagne og eventuelt systematiske overtrædelser af transportreglerne, fremgår det af forarbejderne, at bødebeløbet bør være væsentligt højere end bødebeløbet for andengangsovertrædelser. For at modvirke, at personer, der som led i deres erhverv beskæftiger sig med dyretransporter, konsekvent overtræder transportreglerne, vil der kunne være grundlag for absolut kumulation, dvs. sammenlægning af de bøder, der isoleret set er forskyldt i de enkelte tilfælde. Det anføres i bemærkningerne, at det må bero på en konkret vurdering i den enkelte sag, i hvilket omfang dette udmålingsprincip bør anvendes. Om rettighedsfrakendelse i sager om transport af dyr henvises til afsnit 6.1.og 6.2. nedenfor

20 17 RM 3/ Sager med påstand om frihedsstraf Det fremgår af dyreværnslovens 28, stk. 1, 3. pkt., at straffen i sager, hvor det strafbare forhold har haft karakter af mishandling, er fængsel indtil 1 år, i gentagelsestilfælde indtil 2 år. I sager, hvor der er tale om mishandling af dyr, skal der således som udgangspunkt altid nedlægges påstand om frihedsstraf. I praksis foreligger mishandling ofte i situationer, hvor landmænd gennem længere tid ikke har draget omsorg for en besætning af produktionsdyr bl.a. med den følge, at dyrene er syge, stærkt afmagrede eller døde. Mishandling forekommer dog også ved privatpersoners hold af enkelte eller få dyr, herunder hobbydyr og kæledyr. Som eksempel kan nævnes en utrykt landsretsdom: Vestre Landsrets dom af 19. marts 2002 (7. afdeling). En 62-årig mand var tiltalt for overtrædelse af dyreværnsloven 28, jf. 1 og 2, samt 3, stk. 1 og 3, ved groft uforsvarlig behandling af 3 hunde, idet han som ejer overlod dem til sig selv i længere tid i et aflåst område på ca. 12 m2 uden adgang til foder og drikkevand, hvorved en af hundene døde, formentlig af tørst, og de 2 andre hundes ernæringstilstand blev dårlig, ligesom de led af væskemangel. Det Veterinære Sundhedsråd havde udtalt, at rådet betragtede forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling. Landsretten tiltrådte, at forholdet havde karakter af mishandling, og idømte en fællesstraf af fængsel i 7 måneder, der også omfattede en tidligere dom på 6 måneders betinget fængsel. Landsretten anførte i domspræmisserne, at retten herved havde taget i betragtning, at den begåede overtrædelse af dyreværnsloven var af en sådan grovhed, at den i sig selv som udgangspunkt bør medføre ubetinget fængselsstraf i 30 dage. Navnlig under hensyn til tiltaltes alder og personlige forhold i øvrigt fandt retten det forsvarligt, at alene 14 dages fængsel skulle afsones, mens resten af fængselsstraffen blev gjort betinget. Også i sager, der ikke vedrører mishandling, vil der kunne være grundlag for at nedlægge påstand om frihedsstraf, idet andre af dyreværnslovens bestemmelser i 28 og 29 samt bekendtgørelser udstedt i medfør af loven også indeholder fængsel i strafferammen

21 RM 3/ I praksis vil påstand om fængselsstraf - hvis tiltalte ikke tidligere er straffet for overtrædelse af dyreværnslovgivningen - primært være relevant i sager om grovere uforsvarlig behandling af dyr, jf. 28, stk. 1, 1. pkt., og typisk, hvor der er tale om adskillige dyr, eller hvor overtrædelsen har medført omfattende skader for dyrene. Som eksempler kan nævnes følgende domme: Vestre Landsrets dom af 3. november 1999 (TfK ). En landmand blev idømt 14 dages betinget hæfte for overtrædelse af dyreværnslovens 28, stk. 1, 1. pkt., ved i to tilfælde over en periode på ca. 4 måneder at have behandlet sin svine- og kreaturbesætning grovere uforsvarligt bl.a. ved ikke at tilkalde dyrlæge til syge dyr, og idet fire dyr måtte aflives på grund af sygelig afmagring og diverse lidelser. Tiltalte blev også frakendt retten til at eje, bruge, passe, slagte eller i det hele beskæftige sig personligt med dyr i produktionsmæssigt øjemed i 3 år. Retten i Tønders dom af 6. januar En 51-årig ustraffet landmand blev idømt 10 dages betinget fængsel for overtrædelse af dyreværnslovens 28, stk. 1, 1. pkt., jf. stk. 2, 1. pkt., jf. 1, 2 og 3, ved at have behandlet flere kreaturer groft uforsvarligt, idet bl.a. en ko havde et horn, der var vokset gennem huden og ind i kraniet, ligesom tre andre dyr havde knogleskader og betændte sår. Betingede frihedsstraffe kommer især på tale i de sager, hvor den tiltaltes personlige forhold, f.eks. psykiske problemer, har været en af årsagerne til lovovertrædelsen. Det forekommer også i et vist omfang, at der er grundlag for at idømme foranstaltninger efter straffelovens i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen. 6. Rettighedsfrakendelse og konfiskation af køretøj 6.1. Rettighedsfrakendelse efter dyreværnslovens 29 Efter dyreværnslovens 29, stk. 1, 1. pkt., kan den, der ved dom findes skyldig i mishandling eller grovere uforsvarlig behandling af dyr, ved dommen for bestandig eller for et nærmere fastsat tidsrum frakendes retten til at eje, bruge, passe eller slagte eller i det hele beskæftige sig personligt med dyr

22 19 RM 3/2003 Det samme gælder den, der efter tidligere at have gjort sig skyldig i uforsvarlig behandling af dyr på ny findes skyldig i sådan overtrædelse, jf. 29, stk. 1, 2. pkt. Ifølge bemærkningerne til ændringsloven bør spørgsmålet om rettighedsfrakendelse altid overvejes, når et forhold henføres under kategorien grovere uforsvarlig behandling af dyr. Rettighedsfrakendelse bør endvidere overvejes i alle sager om mishandling samt i sager, hvor sigtelsen vedrører overtrædelse af 28, stk. 1, 1. pkt., hvis den sigtede tidligere er dømt efter dyreværnslovens 28, stk. 1. Rettighedsfrakendelse kan ske for bestandig eller for et nærmere fastsat tidsrum, oftest 2, 3 eller 5 år. Frakendelsen kan begrænses til kun at angå f.eks. produktionsdyr eller bestemte arter af dyr eller således, at der fremover kun må holdes et bestemt antal dyr. Sager, hvor påstand om rettighedsfrakendelse agtes nedlagt, eller hvor en sådan påstand bør overvejes, skal forelægges for Rigsadvokaten inden tiltalerejsning og fremme af sagen til strafferetlig afgørelse. Er der efter anklagemyndighedens opfattelse grundlag for rettighedsfrakendelse, skal der rejses tiltale mod den ansvarlige enkeltperson. Sådanne sager bør derfor ikke begrænses, således at der kun rejses tiltale over for et eventuelt strafansvarligt selskab Særligt om rettighedsfrakendelse i sager om transport af dyr I sager om transport af dyr, hvor tiltalen omfatter både overtrædelse af bekendtgørelserne om dyretransport og overtrædelse af dyreværnslovens 28, stk. 1, kan der være grundlag for at nedlægge påstand om rettighedsfrakendelse efter dyreværnslovens 29, stk. 1, efter de retningslinier, der er beskrevet ovenfor i afsnit 6.1. I sager om overtrædelser af bekendtgørelserne om transport af dyr kan der også være grundlag for at nedlægge påstand om rettighedsfrakendelse efter straffelovens 79, stk. 1, af retten til at udføre transport af hvirveldyr, idet sådan virksomhed kræver særlig offentlig autorisation, jf. straffelovens 78, stk. 2. En transportvirksomhed, der udfører transport af hvirveldyr, skal således være autoriseret hertil, jf. 3 a i bekendtgørelse nr. 201 af 16. april 1993 om beskyttelse af dyr

23 RM 3/ under transport med senere ændringer. Autorisation meddeles af Fødevaredirektoratet for så vidt angår transportvirksomheder etableret i Danmark. Fødevaredirektoratet kan i medfør af bekendtgørelsens 3 d tilbagekalde autorisationen i tilfælde af gentagne overtrædelser af EU-reglerne om beskyttelse af dyr under transport, herunder nationale regler udstedt i medfør af EU-regler, eller i tilfælde af en sådan overtrædelse, som har medført alvorlig lidelse for dyrene. Om forholdet mellem reglerne om administrativ tilbagekaldelse af autorisationer og straffelovens 79 om rettighedsfrakendelse har Justitsministeriet i en redegørelse af 14. april 2003 (Alm. del bilag 970) til Folketingets Retsudvalg udtalt følgende: Efter Justitsministeriets opfattelse bør administrativ tilbagekaldelse af en autorisation ikke finde sted, før den eller de tilknyttede straffesager er afgjort, da Fødevaredirektoratet ikke før dette tidspunkt kan vide, om transportøren bliver kendt skyldig og grundlaget for tilbagekaldelsen af autorisationen dermed er til stede. Hvis der er tale om en grov overtrædelse af reglerne, som har medført alvorlig lidelse for dyrene, vil det dog være mest korrekt at lade spørgsmålet om tilbagekaldelse af autorisationen indgå i den straffesag, der i givet fald bør rejses over for transportøren, så domstolene får lejlighed til at tage stilling til spørgsmålet om rettighedsfrakendelse. Baggrunden herfor er, at en sådan rettighedsfrakendelse kan være et ganske alvorligt indgreb over for den pågældende transportør, og retssikkerhedsmæssige betragtninger taler således for, at afgørelsen træffes af domstolene, som det også er tilfældet i andre sager om rettighedsfrakendelse, jf. straffelovens 78 og 79. Det samme gælder, hvis anklagemyndigheden vælger at sammenlægge en række sager om gentagne (mindre) overtrædelser begået af den samme transportør og indbringe sagerne samlet for retten. Fødevaredirektoratets adgang til administrativt at tilbagekalde autorisationerne er således primært tænkt anvendt i situationer, hvor den samme transportør gentagne gange ved forskellige afgørelser dømmes for overtrædelser af reglerne om beskyttelse af dyr under transport, herunder afgørelser fra forskellige domstole og politimestre. Som det fremgår af redegørelsen, kan en påstand om frakendelse af retten til at udføre transport af hvirveldyr i medfør af straffelovens 79, stk. 1, være aktuel i straf

24 21 RM 3/2003 fesager mod en transportør, hvor overtrædelsen har medført alvorlig lidelse for dyrene. I sådanne tilfælde kan der eventuelt samtidig være grundlag for at nedlægge påstand om frakendelse efter dyreværnslovens 29, stk. 1, af retten til at beskæftige sig med dyr. Endvidere kan der være anledning til at nedlægge påstand om frakendelse af retten til at udføre transport af hvirveldyr i medfør af straffelovens 79, stk. 1, i straffesager mod en transportør, hvor der skal ske samlet pådømmelse af en række gentagne (eventuelt mindre) overtrædelser begået af transportøren. Det forudsættes samtidig, at betingelserne for frakendelse i straffelovens 79, stk. 1, må anses for opfyldte. Sager, hvor påstand om frakendelse af retten til at udføre transport af dyr agtes nedlagt, eller hvor en sådan påstand bør overvejes, skal forelægges for Rigsadvokaten inden tiltalerejsning og fremme af sagen til strafferetlig afgørelse. Er der efter anklagemyndighedens opfattelse grundlag for rettighedsfrakendelse, skal der rejses tiltale mod den ansvarlige enkeltperson. Sådanne sager bør derfor ikke begrænses, således at der kun rejses tiltale over for et eventuelt strafansvarligt selskab Konfiskation af køretøj I meget grove sager om overtrædelse af reglerne om transport af dyr kan der eventuelt være grundlag for at påstå det køretøj, der har været anvendt til transporten, konfiskeret, jf. straffelovens 75, stk. 2, nr. 1, om konfiskation af genstande, der har været anvendt til en strafbar handling, hvis det er påkrævet for at forebygge yderligere lovovertrædelser. Dette kan f.eks. komme på tale, hvis en transportør fortsætter sin ulovlige virksomhed efter at være frataget sin autorisation og udsætter dyrene for alvorlig lidelse, jf. herved også den ovennævnte redegørelse af 14. april 2003 fra Justitsministeriet til Folketingets Retsudvalg. 7. Indberetning af sager om transport af dyr til Fødevaredirektoratet Som det fremgår ovenfor under afsnit 6.2., kan Fødevaredirektoratet under visse omstændigheder administrativt tilbagekalde en autorisation til transport af hvirveldyr i

25 RM 3/ medfør af 3 d i bekendtgørelse nr. 201 af 16. april 1993 om beskyttelse af dyr med senere ændringer. Fødevaredirektoratet har derfor behov for at få oplysninger om alle afgørelser i sager vedrørende overtrædelse af reglerne om dyretransport (bekendtgørelsen om transport af dyr og bekendtgørelsen om beskyttelse af dyr under transport), hvor den tiltalte findes skyldig. Det gælder også bødeforelæg, der vedtages udenretligt. I den anledning skal jeg anmode politimestrene og politidirektøren om, at disse afgørelser indberettes til Fødevaredirektoratet, Kontoret for dyreværn og veterinærlægemidler, Mørkhøj Bygade 19, 2860 Søborg. 8. Pålæg efter dyreværnsloven I forbindelse med behandlingen af sager om overtrædelse af dyreværnsloven forekommer det, at politiet konstaterer, at dyr er skadede eller syge eller opholder sig under uforsvarlige forhold. Udover efterforskningen af eventuelle strafbare forhold i den forbindelse bør politiet være opmærksom på, om der er grundlag for straks at gribe ind over for sådanne dyrehold. Dette kan ske efter bestemmelserne i dyreværnslovens 21 og 22, der er sålydende: " 21. Behandles dyr uforsvarligt, kan politimesteren (politidirektøren) give den ansvarlige pålæg om dyrets behandling. Er dyret sygt eller kommet uhelbredeligt til skade, kan politimesteren (politidirektøren) meddele pålæg om aflivning af dyret, hvis det vil medføre unødig lidelse at lade det leve. Stk. 2. Pålæg skal meddeles skriftligt. Inden der meddeles pålæg, skal politimesteren (politidirektøren) indhente en erklæring fra en dyrlæge og om fornødent fra kredsdyrlægen. Endvidere skal den, der har ansvaret for dyret, have lejlighed til at udtale sig. Stk. 3. Stk. 2 kan fraviges i det omfang, det er nødvendigt for at afværge en væsentlig lidelse for dyret. Stk. 4. Om omkostninger (udelades) 22. Efterkommes pålægget efter 21, stk. 1, 1. pkt., ikke, skal politimesteren (politidirektøren) sørge for dyrenes pasning og kan herunder anbringe dyrene et andet sted. Efterkommes pålæg efter 21, stk. 1, 2. pkt., ikke, skal politimesteren sørge for, at dyret aflives

26 23 RM 3/2003 Stk. 2. Politimesteren (politidirektøren) kan straks eller senere bestemme, at dyrene skal sælges eller aflives, hvis forholdene taler derfor, herunder dyrenes tilstand, udsigten til, at ejeren kan passe dyrene igen, og udgifterne ved dyrenes placering andetsteds. Stk. 3. Om omkostninger (udelades)." I dyreværnslovens 23 er der fastsat bestemmelser om adgangen til domstolsprøvelse af pålæg efter 21 og salg eller aflivning efter 22. Indbringelse for domstolene har ikke opsættende virkning. Om pålæg efter 21 og om anvendelse af beføjelserne i 22 henvises i øvrigt til Vestre Landsrets kendelse i U V. Overtrædes politiets pålæg, bør det overvejes efterfølgende at rejse tiltale for overtrædelse af dyreværnslovens 28, stk. 3, jf. 21, stk Ikrafttræden m.v. Retningslinierne i denne meddelelse erstatter retningslinierne i rigsadvokatmeddelelse nr. 6/2000, der samtidig ophæves. Retningslinierne i meddelelsens afsnit 5 om højere bøder gælder for overtrædelser, der er begået efter den 1. juli 2003, hvor lov nr. 384 af 28. maj 2003 trådte i kraft. På rigsadvokatens vegne Hanne Schmidt

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.).

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.). Bøde for overtrædelse af dyreværnslovgivningen Den væsentligste bestemmelse om straf i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen findes i dyreværnslovens 28. 28. Den, som ved overanstrengelse, vanrøgt

Læs mere

Dyreværn-2 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Dyreværn-2 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Dyreværn-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: dyreværn;kompetence forelæggelse underretning; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet: 11.3.2017 DYREVÆRN RM 2/2008 REVIDERET

Læs mere

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: juridiske personer;påtale og påtaleundladelse; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 28.9.2011 Status:

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Hundeloven-4 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: hundeloven; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.12.2014 Status: Historisk Udskrevet: 14.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K.

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 16. maj 2007 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2007-156-0106 Dok.: JAU40546

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: brugstyveri; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 26.6.2002 Status: Gældende Udskrevet: 31.12.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Til. Lov om ændring af dyreværnsloven. (Strafskærpelse, påbuds- og forbudsordning, ophævelse af krav om tilladelse til æglægningsbure)

Forslag. Til. Lov om ændring af dyreværnsloven. (Strafskærpelse, påbuds- og forbudsordning, ophævelse af krav om tilladelse til æglægningsbure) Forslag Til Lov om ændring af dyreværnsloven (Strafskærpelse, påbuds- og forbudsordning, ophævelse af krav om tilladelse til æglægningsbure) I dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1150 af 12. september

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Vold mod børn ( )-20

Vold mod børn ( )-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;straf OG ANDRE RETSFØLGER; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2014-11-28 Aktiv: Historisk

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv.

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv. RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039 Sanktionspåstande mv. i dopingsager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5)

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden;særlig hensynsløs kørsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 84 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-150-0158 Dok.: KSE40438 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Arbejdsmiljø - Sager om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen-1

Arbejdsmiljø - Sager om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen-1 Arbejdsmiljø - Sager om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: arbejdsmiljø; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.11.2006 Status: Historisk Udskrevet: 2.2.2017 RIGSADVOKATEN

Læs mere

Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT)

Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;erhvervsforhold Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 13.3.2015 Status: Gældende Udskrevet: 3.2.2017 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dyreværnsloven

Forslag. Lov om ændring af dyreværnsloven Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af miljø- og fødevareministeren (Eva Kjer Hansen) Forslag til Lov om ændring eværnsloven (Skærpelse af straffen i grove dyreværnssager,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 36/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob S. Arrevad, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Horsens den 13.

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv.

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: erhvervsforhold; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 25.12.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Særlov - Bødepåstande ved visse særlovsovertrædelser-2

Særlov - Bødepåstande ved visse særlovsovertrædelser-2 Særlov - Bødepåstande ved visse særlovsovertrædelser-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;strafudmåling Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.9.2010 Status: Historisk Udskrevet: 17.1.2017 RIGSADVOKATEN

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven

Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;jagttegn Offentlig Tilgængelig: Ja

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. maj 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj.

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 345 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 26. juni 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-792-0383

Læs mere

Vold mod børn ( )

Vold mod børn ( ) Vold mod børn ( 244-246) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;grov vold;særlig grov vold;strafskærpelse - nedsættelse og -bortfald; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.7.2016

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86)

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 9.1.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 Sag 190/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Skaaning Mathiesen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 2 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Beskrivelse af sager, hvori der er sket frakendelse af førerretten

Læs mere

Dyreværnslov. Kapitel 1

Dyreværnslov. Kapitel 1 Dyreværnslov DSK nr 11131 af 18/08/1993 (Gældende) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: (Visse

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

Bekendtgørelse af dyreværnsloven 1)

Bekendtgørelse af dyreværnsloven 1) LBK nr 473 af 15/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 19. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-32-30-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Dopingmidler Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Dopingmidler Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Dopingmidler Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: doping; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Gældende Udskrevet: 21.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets efterforskning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 Sag 322/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Torben Brinch Bagge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år

Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;sundhed Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 15.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 17.1.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

S Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K

S Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K S 5737 - Offentligt Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K Dato: 24. oktober 2007 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2007-790-0431 Dok.: LOJ41012 Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Strafudmåling ( 80) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;de enkelte kriminalitetstyper; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 19.1.2016 Status: Gældende Udskrevet:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 231/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod ROJ TV A/S (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 Sag 263/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Nauheimer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Sønderborg den 17. december

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Givið út 29. september 2017 4. september 2017. Nr. 1060. Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Herved bekendtgøres anordning nr. 1083 af 8. oktober 2014 om

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 9/2008 28. november 2008 Rettet april 2011 J.nr. RA-2007-801-0003. Sanktionspåstande mv. i sager om fyrværkeri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 9/2008 28. november 2008 Rettet april 2011 J.nr. RA-2007-801-0003. Sanktionspåstande mv. i sager om fyrværkeri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 9/2008 28. november 2008 Rettet april 2011 J.nr. RA-2007-801-0003 Sanktionspåstande mv. i sager om fyrværkeri Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer

Læs mere

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: forbrydelser i offentlig tjeneste;påtale og påtaleundladelse;kompetence forelæggelse underretning;særlige persongrupper,

Læs mere

Værnepligt - Overtrædelse af værnepligtsloven mv.

Værnepligt - Overtrædelse af værnepligtsloven mv. Værnepligt - Overtrædelse af værnepligtsloven mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: værnepligt; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 3.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 6.1.2017 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Udlændingelovens 59 - Sanktionspåstande i sager om overtrædelse af udlændingelovens 59-2

Udlændingelovens 59 - Sanktionspåstande i sager om overtrædelse af udlændingelovens 59-2 Udlændingelovens 59 - Sanktionspåstande i sager om overtrædelse af udlændingelovens 59-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: udlændinge; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.9.2010 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 4. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. K 056/16 (Sermersooq Kredsrets sagl.nr. SER-AMM-KS-0015-2009) Anklagemyndigheden (J.nr. 5516-98791-00001-07)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2010 Dato 17. november 2010 J.nr. RA-2008-609-0018

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2010 Dato 17. november 2010 J.nr. RA-2008-609-0018 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2010 Dato 17. november 2010 J.nr. RA-2008-609-0018 Behandling af sager om krænkelse af immaterielle rettigheder (piratkopiering mv.) Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 325 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 325 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 325 Offentligt ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 13. marts 2015 Endelig besvarelse af spørgsmål 325 alm. del stillet af Retsudvalget den 8. januar

Læs mere

Arbejdsmiljø Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Arbejdsmiljø Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Arbejdsmiljø Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: arbejdsmiljø; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.12.2014 Status: Historisk Udskrevet: 5.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 732 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. april 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 286 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. januar 2013 Kontor: Politikontoret

Læs mere

N O T A T om isolation under anholdelse

N O T A T om isolation under anholdelse Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 29. juni 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0008 Dok.: CHA20826 N O T A T om isolation under anholdelse 1. Direktoratet for Kriminalforsorgen har

Læs mere

Fyrværkeri - Sanktionspåstande mv. i sager om fyrværkeri-1

Fyrværkeri - Sanktionspåstande mv. i sager om fyrværkeri-1 Fyrværkeri - Sanktionspåstande mv. i sager om fyrværkeri-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: våben, eksplosiver, fyrværkeri Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 21.1.2010 Status: Historisk Udskrevet: 15.3.2017

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Navneforbud Det forbydes ved offentlig gengivelse af dommen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Sag

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 10/2005 Rettet december 2009 J.nr. RA-2009-801-0019

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 10/2005 Rettet december 2009 J.nr. RA-2009-801-0019 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 10/2005 Rettet december 2009 J.nr. RA-2009-801-0019 Sanktionspåstande i sager om overtrædelse af bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden mv. (ordensbekendtgørelsen)

Læs mere

Bekendtgørelse af dyreværnsloven 1)

Bekendtgørelse af dyreværnsloven 1) LBK nr 1019 af 29/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-32-30-00059 Senere ændringer

Læs mere

Markedsføring-2 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Markedsføring-2 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Markedsføring-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: markedsføring;kompetence forelæggelse underretning; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 5.7.2013 Status: Historisk Udskrevet: 26.12.2016 MARKEDSFØRING RM

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 Sag 325/2009 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Juul, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. marts 2009

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Langvarige sigtelser Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse;legalitetssikring OG INDBERETNING; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.9.2015 Status: Gældende Udskrevet: 22.10.2017

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 Sag 82/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 20.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere