DONG Energy. Nybro Gasbehandlingsanlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DONG Energy. Nybro Gasbehandlingsanlæg"

Transkript

1 DONG Energy Nybro Gasbehandlingsanlæg

2 S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indledende oplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Beskrivelse af virksomheden 6 Redegørelse for medarbejderinddragelse 8 Miljøpolitik 9 Miljøkortlægning 11 Krav til leverandører 12 Produkter 12 Miljøbelastende stoffer i naturgas 12 Råvarer og hjælpestoffer 13 Energiforbrug 13 Vandforbrug 14 Spildevandsmængder 14 Jordforurening 15 Luftforurening 16 Indirekte emissioner 17 Affald og genanvendelse 18 Støj og vibrationer 19 Uheld og driftsforstyrrelser 20 Risiko 20 Social ansvarlighed 21 Status mål og handlingsplaner 23 Vurdering og prioritering 25 Mål og handlingsplaner 27 Bilagsliste 29 Tabeloversigt 34

3 S i d e 3 Indledende oplysninger Virksomhedens navn og adresse Nybro Gasbehandlingsanlæg, Nybrovej 185, 6851 Janderup Telefon og Fax (+45) CVR-nr P-nr Moderselskab DONG, Energy Branchebetegnelse og kode Kolonne 3 virksomhed Hovedaktivitet C 102: Anlæg for indvinding, lagring, behandling eller oparbejdning af naturgas og gas, herunder på de kystnære dele af søterritoriet. Væsentlige biaktiviteter J 103 Virksomheder omfattet af 5 (kolonne 3 virksomheder) i Bkt. om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Bortset fra virksomheder omfattet af punkterne C 102, C 103, C 105 og D 108. G 201 Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmoteranlæg med en samlet indfyret effekt på 5 50 MW. Risikobekendtgørelsen Gasbehandlingsanlægget Nybro er omfattet af 5 i Miljøministeriets bkt af 14. december Tilsynsmyndighed Miljøstyrelsen Odense miljøforhold Varde Kommune- spildevand og brandmæssige forhold Arbejdstilsynet arbejdsmæssige forhold Antal ansatte 37 Ansvarlig ledelse og miljøansvarlig Driftsleder: Henrik Bay Miljøansvarlig: Jens Møller Forrige miljøredegørelse 2012 Redegørelsen omfatter perioden Oplysninger om evt. miljøgodkendelser Anlægget er i drift i henhold til miljøgodkendelse af 27 og spildevandstilladelser oktober 2009, med senere ændringer Spildevandstilladelse omfatter udlednings tilladelse af M 3 /år kontrolleret overfladevand til Søvig bæk Kvalitativ beskrivelse af de væsentligste miljø- og ressourcemæssige forhold Nybro Gasbehandlingsanlæg er certificeret efter ISO 9001 og har indarbejdet sikkerhedsledelse idet anlægget er et risikoanlæg efter kolonne 3. Drift af glykolanlæg 263 timer Drift af afsvovlningsanlæg 28 timer Drift af chiller 23 timer Der er ikke gjort indsigelser mht. vilkårsoverskridelse i år Der er registeret 1 klage over lavfrekvent støj. Der har været 6 kontrollerede trykaflastninger i år 2015.

4 S i d e 4 Ledelsens beretning Nybro gasbehandlingsanlæg har gennem tiden udarbejdet lovpligtige grønne regnskaber til myndighederne, men der har fra ledelsen været et ønske om at styrke synligheden af miljøarbejdet blandt medarbejderne internt på Nybro samt i lokalområdet, herunder sikre sparing og udvikling på dette område ved at indgå i netværk med dette fokus. Nybro har derfor siden 2006 været medlem af Miljønetværk Syd / GREENET. Nybro Gasbehandlingsanlæg arbejder målrettet med forbedringer som led i vores Performance kultur. Denne kultur blev defineret tilbage i 2009 med indførelse af LEAN principper og øget fokus på medarbejderinddragelse i energi- & miljøoptimeringer for anlægget. Dette kultur er efterhånden godt forankret og blevet en del af vores måde at drive forretning på. Det er således i dag naturligt, at der ved alle opgaver tænkes optimering ind, herunder i forhold til Nybro s energi- & miljøpåvirkning. Udarbejdelsen af denne miljøredegørelse er således med til at forankre disse tiltag og forbedringer, samt give ny inspiration til medarbejderne i jagten på nye tiltag / optimeringer. Endvidere vil vi gerne med vores miljøredegørelse synliggøre vores (DONG/Nybro) indsats og holdning til miljøet for vores naboer og nærområde, og herved sikre et godt & troværdigt forhold. Selve miljøredegørelsen dækker en 3-årig periode i hvilken vi har arbejdet med mange forskellige tiltag. Tiltag som alle på den ene eller anden måde har betydet at vores miljø aftryk er reduceret i takt med at forbedringerne er kommet til. Nybro s produktion / energiforbrug er meget påvirkeligt af driftsforholdene omkring Nordsø produktionen af naturgas / flowmængder, hvorfor det være vanskeligt at sammenligne de enkelte år mod hinanden, idet selv store energibesparelser kan drukne i det overordnede energiforbrug når driftsforholdene ændre sig år fra år. Set over en længere periode, er disse besparelser imidlertid tydelige, hvorfor det forsat er vores passion at arbejde med optimeringer af enhver art (performance mindset), herunder på energi- & miljøsiden. Vores mål / handlingsplan for energi- & miljøarbejde er således en dynamisk proces, hvor nye ideer og muligheder løbende evalueres og igangsættes. Dette arbejde er i høj grad præget af vores medarbejder inddragelse / idegenerering.

5 Foto 1:En midvinter dag over Nybro. S i d e 5

6 S i d e 6 Beskrivelse af virksomheden Nybro gasbehandlingsanlæg blev sat i service i 1984 med en design kapacitet på 11 mill. nm 3 /døgn og er siden blevet udbygget med et by-pass anlæg, således at den nuværende kapacitet er 25 mill. nm 3 /døgn. En nm 3 er 1 M 3 gas ved standardforhold, i dette tilfælde 20 C ved et tryk på kpa. I 2015 passerede ca. 3,9 milliarder nm 3 naturgas gennem Nybro`s installationer. Nybro Gasbehandlingsanlæg indgår i DONG Energy s opstrøms transportsystem for naturgas, da al dansk produceret naturgas passerer fra Nordsøen gennem Nybro Gasbehandlingsanlæg. Anlægget trykreducerer gassen fra søledningstrykket til landledningstrykket, kontrollerer gaskvaliteten, måler gasmængden og kan rense gassen for uønskede bestanddele. Gassen renses på platformene i Nordsøen, og Nybro Gasbehandlingsanlæg udgør således en backup funktion, og kan ved manglende- eller fejl i behandlingen af gassen på platformene, behandle gassen yderligere før den ledes videre ind i transmissionssystemet (nedstrøms) i landet. Nybro Gasbehandlingsanlæg beskæftiger 35 medarbejdere (primo 2015) fordelt på vedligehold, drift og administration. Nybro Gasbehandlingsanlæg huser også DONG Energy s Gas Control Center (GCC). GCC er døgn bemandet og herfra overvåges DONG Energy s gas- og olieinfrastruktur.

7 S i d e 7 41XV182 41XV166 43XV167 13XV152 10XV168 Unit 1100 Unit 2100 Sulfinol Unit 3100 Glycol Unit 4100 Chiller Nordlig Landledning Unit 4300 Tyra Gas ind Unit 1000 Unit 1200 Unit 2200 Sulfinol Proces By-Pas Unit 3200 Glycol Unit 4200 Chiller Unit 4100 Målestreng e Sydlig Landledning Unit 4100 Unit 1300 Syd Arne Gas ind Unit XV159 Syd Arne Unit 1400 Unit 4800 SA Målestreng 43XV167 Fig. 1: Diagram over enhederne i gasbehandlingsanlægget. Forklaring til Fig.1: Unit 1000 Unit 1100/1200 Unit 2100/2200 CO2 Unit 3100/3200 Unit 4100/4200 Unit 1300 Unit XV152 o. fl. Gas ind fra Nordsøen. Trykreduktion af den indkomne gas. Unit 1200 kan varme gassen. Svovlrensning her fjernes H2S og andre svovlforbindelser samt en del Fugtfjernelse gassen er ved svovlrensning blevet mættet med vand. Chilling (afkøling) for at kondensere og fjerne gasser tungere end metan og ethan. By pass funktion, som leder gassen ubehandlet, men analyseret gennem anlægget til landledningerne. Gas som ikke kræver behandling fra feltet Syd Arne. Sikkerhedsventiler ikke alle er medtaget på diagrammet.

8 S i d e 8 Foto 2 herunder, viser anlæggets udstrækning og enhedernes indbyrdes placering. Det samlede indhegnede areal udgør ca. 40 ha. Midt i højre del af billedet ses de to parallelle behandlingstog, hvor svovlindholdet kan reduceres og gassen efterfølgende tørres. Umiddelbart nord og til venstre herfor ses chilleren, hvor gasser tungere end ethan udskilles ved kondensering af en kølet gasstrøm. Gassen ankommer og forlader anlægget i installationer til venstre i billedet. Foto 2: Nybro Gasbehandlingsanlæg. Redegørelse for medarbejderinddragelse Medarbejderne inddrages i videst mulige omfang i bestræbelserne på at nå både koncern- og lokale mål med hensyn til reduktion af miljøpåvirkningerne som driften af anlægget medfører. Der er i den forbindelse etableret en præmieret idé opsamling, hvortil forslag kan sendes. Desuden afholdes årligt flere afdelingsmøder, hvor der præsenteres en status over indsatsområderne, hvortil miljøindsatsen hører. Desuden arbejdes målrettet med energieffektiviseringer (EE) både for at imødekomme koncernens overordnede mål, men også for at reducere det lokale energiforbrug.

9 S i d e 9 I den forbindelse er udpeget en ansvarlig som samler forslagene til EE og som sørger for den nødvendige dokumentation, for at kunne lade tiltagene indgå som egentlige besparelser i forhold til målene. Der er til belysning af medarbejderinddragelsen eksempelvis nedsat en gruppe som håndterer spildevands analyser af vand, som ledes til Søvig bæk. Disse analyser foretages af gruppen i det lokale laboratorium. Resultaterne afrapporteres til dokumentationssystemet. Ansvaret for denne vigtige del af miljøprofilen på Nybro er dermed lagt ud til medarbejderne. På koncernplan er der i 2015 lanceret en kampagne for at øge genanvendelsesgraden af kontoraffald. Dette mangfoldiggøres på bl.a. intranettet samt ved informationsopslag i afdelingerne. Miljøpolitik DONG Energy har en overordnet politik for kvalitet, arbejdsmiljø og miljø. Med udgangspunkt i DONG Energy`s vision og værdier vil vi fremskaffe, producere, distribuere og handle med energi og forbundne ydelser med fokus på kunderne og medarbejderne samt der omgivende samfund og miljø. DONG Energy integrerer kvalitets-, arbejdsmiljø- og miljøaspekter i beslutninger og handlinger. Vi vil: Arbejde for at vores kunder er tilfredse og give råd om hensigtsmæssig anvendelse af vores produkter Motivere, uddanne og inddrage medarbejderne i kvalitets-, arbejdsmiljø og miljøarbejdet Arbejde for et sundt og sikkert arbejdsmiljø gennem forebyggelse af skader og arbejdsrelateret sygdom Arbejde for løbende at minimere ressourceforbrug og miljøpåvirkninger Prioritere leverandører og samarbejdspartnere, der har og efterlever en tilsvarende kvalitets-, arbejdsmiljø og miljøpolitik Opstille mål, evaluere resultater og forbedre disse løbende samt være blandt de bedste i branchen

10 S i d e 10 Sikre at lovgivningen efterleves og arbejde efter anerkendte normer og standarder Kommunikere åbent om kvalitets-, arbejdsmiljø- og miljømål og resultater. I 2006 tilsluttede DONG Energy sig FN`s Global Compact`s 10 principper om menneskerettigheder, arbejdstagers rettigheder, miljø og antikorruption. Disse principper er en grundliggende for DONG Energy`s indstilling til ansvarlighed. 3 af disse 10 principper omhandler miljø. I det nedenstående afsnit beskrives kortfattet, hvorledes DONG Energy arbejder med implementering af principperne. Global Compact principperne 7, 8 & 9 Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer og tage initiativer til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed. Tilskynde til udvikling og spredning af miljømæssige teknologier. DONG Energy`s 2020 mål om 60 % reduktion i CO2 udledning set i forhold til emissionen i 2010 samt yderligere 85 % reduktion i 2040 samt tilskyndingen til spredning og anvendelse af miljøvenlige teknologier, skal ses i lyset heraf. Der er desuden udarbejdet et etisk regelsæt for leverandører Code of Conduct, en strategi for klimapartnere samt iværksat aktiviteter i innovationscenteret til fremme af energieffektive teknikker.

11 Risiko Farligt affald Kemikalier Affald Spildevand S i d e 11 Miljøkortlægning CO 2 NO x SO 2 El Vand Fuelgas Dieselolie Faktorer El (KW/h) Vand (M 3 ) 7.446* 4.203* * Fuelgas (M 3 ) * * * Dieselolie (M 3 ) CO 2 (T) NO x (Kg) 5,94 2,70 4,1 SO x (Kg) VOC nm (Kg) Farligt affald (T) Affald (Kg) Spildevand (M 3 ) Tabel 1: Miljøkortlægning

12 S i d e 12 Ad 1: Emission fra gasolie og dieselolie til anlægsdrift * totalmængder som differentieres i bilag I, hvor der også findes en komplet oversigt over anvendte hjælpestoffer inkluderet kortlægningen af energiforbruget Kedlerne justeres hvert år for maksimal effektivitet kombineret med minimal emission af bl.a. NOx. Krav til leverandører DONG Energy har, som beskrevet tidligere, en koncernpolitik, der inddrager leverandørerne gennem en række QHSE krav, der er afstemt efter DONG`s interne retningslinier. Dette indebærer bl.a. at leverandøren skal være ISO certificeret alternativt have et miljøledelsessystem svarende til kravene i ISO Ved prækvalifikationen evalueres en leverandør i overensstemmelse hermed. I udvælgelses fasen skal leverandøren beskrive hvordan de miljømæssige krav i forbindelse med leverancerne håndteres. I leveringsfasen auditeres leverandøren bl.a. ved opfølgning på og håndtering af reklamationer. Produkter Produkt Enhed Naturgas Mill nm El produktion 1 MW/h Tabel 2: Produkter 1: Der sker ikke salg af el til nettet. Generatoren er udlejet som reserve kapacitet til anden aktør. Miljøbelastende stoffer i naturgas Produkt Miljøbelastende stoffer Enhed År 2013 År 2014 År 2015 Naturgas Svovl tot W/W % Ca. 3,9 Ca. 3,9 Ca. 3,9 Naturgas CO 2 W/W % Ca. 1,0 Ca. 1,0 Ca. 1,0 Tabel 3: Miljøbelastende stoffer i naturgas Siden 2010 har der været tendens til stadigt reducerede tilførsler af gas til anlægget. I årene 2014 og -15 steg mængderne imidlertid. Denne tendens vil formentligt vare ved i årene fremover, efterhånden som nye felter begynder at producere gas. Der forventes ikke markant ændrede indholdsmængder af fx. svovl og kuldioxid i fremtidige tilførsler.

13 S i d e 13 Råvarer og hjælpestoffer Der anvendes hjælpestoffer i mange henseender på Nybro. Vedligeholdet af installationerne har høj prioritet og tillige er underlagt myndighedskrav, hvilket forudsætter brug af en række hjælpestoffer, indeholdende miljøfremmede stoffer. I bilag I er vedlagt en komplet oversigt over forbruget af hjælpestoffer. Energiforbrug Direkte forbrug Enhed År 2013 År 2014 År 2015 Naturgas nm Nøgletal nm 3 fuelgas/1000 nm 3 leveret gas 1,27 0,74 0,94 Gasolie/diesel 1 M Tabel 4: Direkte forbrug 1: Samlet dieselolie forbrug, hvoraf størstedelen er forbrugt til transport. Der anvendes gasolie ved kortvarige testkørsler af anlæg og som alternativ brændsel når der er stop i gas flowet. I tabel 10 differentieres forbruget. Nøgletallet er afhængig af især trykket af den indkommende gas, idet trykreduktionen afkøler gassen, som derefter fordrer opvarmning. Det tilstræbes, at trykket opstrøms Nybro holdes så nær arbejdstrykket som det teknisk er muligt. Meteologiske forhold påvirker også nøgletallet, idet installationerne til stadighed kræver en vis grad af opvarmning af hensyn til blandt andet vedligeholdet. Derfor kan en entydig sammenhæng mellem mængden af indkommet naturgas og forbrug af fuelgas ikke udledes. Indirekte forbrug Enhed År 2013 År 2014 År 2015 El - samlet (KW/h) Nøgletal KW/h/1000 nm 3 leveret gas 0,75 0,52 0,51 Egen produktion 1 (KW/h) Tabel 5: Indirekte forbrug 1: El-produktionen stammer fra testkørsler af gas-generator. Denne er udlejet til anden aktørs backup beredskab. Energieffektiviseringerne for perioden er samlet i Bilag II.

14 S i d e 14 Vandforbrug Vandforbrug Enhed År 2013 År 2014 År 2015 Vandværk M Egne boringer M Damp kpi nm 3 fuelgas/t damp Ikke tilgængelig 32,2 24,7 Tabel 6: Vandforbrug 1: Der var i 2015 behov for store mængder vand i forbindelse med en gårdbrand i lokalområdet. Nybro`s branddam blev i den forbindelse stillet til rådighed for beredskabet. Vandforbruget er for størstedelens vedkommende forbrug af rå-vand fra egne boringer, som renses og anvendes som kedelvand, hvilket danner grundlag for dampproduktionen. Der er etableret et vandrensningssystem lokalt, som føder damp kedlerne. Behovet for damp kan ikke direkte kobles med mængden af modtaget gas, idet anlægget af vedligeholdelses hensyn kræver en minimums tomgangs temperatur opvarmningen kaldes tracing. Meteologiske forhold har derfor indflydelse forbruget af damp, ligesom den faktiske mængde behandlet gas også påvirker dampbehovet. Spildevandsmængder Spildevandmængden er uafhængig af mængden af gas der passerer gennem anlægget. Derfor opgives ikke kpi`er herfor. Spildevand Enhed År 2013 År 2014 År 2015 Til kloak M Til natur M Til afhentning M Tabel 7: Spildevandsmængder 1: Miljøgodkendelsen tillader M 3 udledning af overfladevand til Søvig bæk. Nedbørsmængderne i 2015 er årsag til udledningen. 2: Ca. 240 M 3 vand iblandet ca. 19 tons udskiftet glykol blev forbrændt på Nord det tidligere kommunekemi i Nyborg.

15 S i d e 15 Stofmængder Enhed År 2013 År 2014 År 2015 BI5 Kg Ingen data Ingen data Ingen data TOC Kg P Kg 15,8 Ingen data 10.3 Nitrat Kg 17,3 Ingen data 6,3 Tabel 8: Stofmængder i spildevand Idet Miljøgodkendelsen fra 2009 ikke fastsætter grænseværdier (GV) for hverken fosfor- eller kvælstof udledningen til Søvig bæk opgøres disse ikke. I stedet anvendes værdier herfor fra en tidligere udledningstilladelse (1997) fra Ribe Amt. Disse GV er lavere end målsætningen for Søvig bæk. Disse vejledende værdier angives i tabel 9 herunder. Der er i 2014 ikke noteret, hvor store mængder vand, der er ført til regnvandssystemet fra opsamlingen fra de befæstede arealer. I bilag III er indeholdt spildevands- og regnvandsrapporterne for perioden. Parameter Vejl. grænseværdier Søvig bæk ph 6-8 COD (mg/l) 50 / TotN 2,5 / 3,5 2 TotP 0,3 / 1,0 3 Tabel 9: Vejl. grænseværdier for udledninger i vand til Søvig bæk. 1-3: Gennemsnit over året hhv. max. enkeltværdi Jordforurening I 2014 lækkede et tæret rør i sulfinolanlægget en lille mængde sulfinol til et ikke-befæstet område. Der blev bortgravet jord indtil prøver viste, at forureningen var inddæmmet. Efterfølgende blev lignende rør kontrolleret for tæringer, uden dog at kunne påvise yderligere potentielle risici for udslip. Der er i perioden ikke konstateret andre udslip til omgivelserne.

16 S i d e 16 Luftforurening Direkte emissioner Enhed År 2013 År 2014 År 2015 Diesel anlægsdrift 1 L CO 2 Ton 14,5 31,2 29,7 SO 2 Kg NO x Kg 20, nmvoc Gram 0,32 0,25 0,05 Diesel Transport 1 L CO 2 Ton 1, ,33 SO 2 Kg 11,6 15,5 87,8 NO x Kg 4,3 5,8 32,9 nmvoc Gram 0,03 0,04 0,20 Fuelgas anlægsdrift nm CO 2 Ton SO 2 Kg NO x Ton 5,94 2,7 4,1 Metan 1 Kg Tabel 10: Emissioner til luft. 1: Der kan ikke umiddelbart udledes reelle forbrugstal ud fra de opgivne mængder, idet der på anlægget opbevares relativt store mængder diesel, hvis formål tjener som backup for et potentielt behov. Mængderne udregnes på baggrund af fakturerede indkøb over året sammenholdt med pejlinger i de respektive tanke på årets første og sidste dag. 2: Emissionen stammer fra instrumentgas som i meget små mængder ledes til atmosfæren efter analyse. Der analyseres kontinuert for udvalgte kvalitetsstyrende parametre. Det tilstræbes, at uforbrændt gas i enhver henseende sendes til flare, både af hensyn til kontrollen med gas-skyer og for at mindske udslip af drivhusgasser. Metan er en langt stærkere drivhusgas end CO2. Kilde: Data for emissioner fra er anvendt i beregningerne. Der er i perioden optimeret på driften af anlægget på flere områder. Blandt andet er damptrykket reduceret, således at tryk og energibehov er afstemt. Det betyder, at der i tomgangsperioder cirkulerer damp ved et lavere tryk og dermed et lavere energiindhold. Desuden er manifolde, som samler rørene med kondensat blevet isolerede og vandudskillerne i manifoldene er blevet kontrolleret for korrekt funktion. Disse tiltag har resulteret i et reduceret fuelgas forbrug. I bilag II er disse tiltag samlet for hvert år i perioden.

17 S i d e 17 Indirekte emissioner Indirekte emissioner Enhed År 2013 År 2014 År 2015 El forbrug KW/h CO 2 Ton SO 2 Kg 3,3 3 3 NO x Ton UHC Kg Tabel 11: Indirekte emissioner på baggrund af forbrugt energi. Forudsætninger: Der er anvendt en omregningsfaktor 11 KW/h/nM 3 fuelgas Emissionerne er derefter beregnet ved hjælp af emissionsberegneren fra Dansk Gasteknisk Center (DGC) Der er i perioden foretaget adskillige energieffektiviserende investeringer, hvoraf udskiftning af luftkompressoren til en moderne og effekttilpasset type er især er fremtrædende. Se bilag II for data over EE for miljøredegørelsens periode. Udførlig dokumentation for hvert enkelt gennemførteller forslag til projekt er arkiveret separat i virksomhedens database. Der er på grund af tomgangstilstanden i anlægget ikke en proportional sammenhæng mellem el forbruget og den modtagne gasmængde. I en stor del af året er anlægget i backup tilstand de driftsmæssige timer logges, dokumenteres og afrapporteres i forhold til miljøgodkendelsen. Emissioner totalt i perioden CO2 SO2 Nox Metan

18 S i d e 18 Vigtigste emissioner CO2 SO2 NOx Metan (Kg) Emissionen af kuldioxid udgør den største belastning af omgivelserne. I tabel 15 vurderes og vægtes emissionerne og samtlige hjælpestoffer som anvendes i anlægget. Affald og genanvendelse Enhed År 2013 År 2014 År 2015 Metode Farligt affald i alt kg Sum - til deponi kg Målt - til forbrænding kg Målt - til genanvendelse kg Målt Farligt affald eksporteret kg Målt Ikke farligt affald i alt kg Sum - til deponi kg Målt - til forbrænding kg Målt - til genanvendelse kg Målt Tabel 12: Affald og genanvendelse 1: Mængden stammer fra et oliefang, som med års interval tømmes via en slamsuger og fraktioneres, således at genanvendelse er mulig. Der er bortkørt ca. 52 M 3. Mængderne bestemmes via pejlemærker. 2: Den relativt store mængde stammer fra ca. 250 M 3 vand iblandet udtjent glykol. Opblandingen skete på grund af en misforståelse med Din Forsyning, Varde. Glykolen er medtaget i bilag I som hjælpestof. Der er på koncernniveau iværksat en affaldskampagne, som skal forøge opmærksomheden på nødvendigheden af korrekt kildesortering af affald og forankre affald som en ressource i alles bevidsthed. Nybro er pt. i stand til at genanvende en større affaldsfraktion end kampagnens målsætning. Dette ændrer ikke det lokale fokus på emnet, idet vi lokalt har hævet målsætningen i forhold til kampagnens mål.

19 S i d e 19 Støj og vibrationer Der har i 2015 været en henvendelse fra en beboer i nærområdet, som havde observeret kortvarig lavfrekvent støj fra anlæggets område. Det har ikke været muligt på baggrund af oplysninger om tidspunkt og varighed, set i forhold til driftsforholdene på tidspunktet, at spore støjen. Den har været observeret èn gang. Der har ikke været henvendelser fra anlæggets naboer angående støj eller lugt i perioden. Der har ikke fra medarbejderne været indgivet klager over interne støjgener. Evt. observationer eller hændelser behandles gennem et stærkt forankret Synergi-system, hvor der uddrages læring og behandles indrapporterede observationer/hændelser inden for sikkerhed, miljø- og arbejdsmiljø. Vilkårene for støjemissioner er angivet i Miljøgodkendelsen og gengives herunder. Kl. Reference tidsrum (Timer) db(a) Mandag - fredag Lørdag Lørdag Søn- og helligdage Alle dage Alle dage ,5 40 Spidsværdi Tabel 13: Vilkår for støjemissioner fra Nybro Gasbehandlingsanlæg

20 S i d e 20 Foto 3: Indløb til slug catcheren, som kan udskille urenheder fra den indkommende gas, før den går til behandling. Uheld og driftsforstyrrelser Der har i 2014 været et udslip af sulfinol fra et tæret rør uden for den befæstede område. Den forurenede jord blev behandlet i følge Nybro`s procedurer for håndtering af kemisk affald. Jorden er bortskaffet til kontrolleret deponi ved ESØ, Tarm. Lignende rørføringer blev efterfølgende kontrolleret for tæring uden bemærkninger. Procedurer for kontrol af lignende rørføringer er efterfølgende blevet indført. Risiko Virksomheden er omfattet af 5 (kolonne 3 virksomheder) i Bkt. om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Der passerer til stadighed en vis mængde naturgas gennem anlægget. Mængden er inden for et lille interval konstant, idet denne udelukkende afhænger af temperatur- og trykforhold i gassen. Disse varierer kun i begrænset omfang. Desuden er dele af anlægget i stand-by tilstanden tryksat med naturgas. Der er foretaget en risikovurdering set i forhold hertil, som vurderer risikoscenariet,

21 S i d e 21 og som angiver eventuelle indsatsområder til forbedring af sikkerheden. Anlægget er èt er risikovurderet i efteråret Der oplagres desuden gasolie og diesel til transport på anlæggets område. Oplag sker i tanke, der er i pit, således at et udslip af det fulde volumen kan inddæmmes. Tankene indgår alle i et fastlagt inspektionsprogram, som kontrolleres af 3. part. Der oplagres et minimalt volumen brandfarlige, giftige eller miljøfarlige hjælpestoffer på virksomheden. Disse er alle indeholdt i bilag I. Der arbejdes til stadighed på at substituere alternativt udfase brugen af de nævnte stoffer, hvilket sker i det omfang, at funktion og observans godtgør en fordel ved substitutionen/udfasningen. Social ansvarlighed Der er i koncernen defineret en ansvarlighedspolitik, som tilgodeser og definerer både DONG`s interesser som en ansvarlig forretningspartner og som en ansvarlig arbejdsgiver. Dette indebærer et erkendt ansvar i forhold til adskillige samfunds-interesser, hvilket afspejles bl.a. i miljøpolitikken. Miljøhensynet vejer i denne sammenhæng højere end bundlinien, idet prisbillige løsninger på sigt kan vise sig at være dyre for omgivelserne. Der tænkes i høj grad holistisk, når strategier for den fremtidige forretningsadfærd skal fastlægges. Det er vigtigt for virksomheden, at kunne præsentere en miljøansvarlig profil i samfundsdebatten, både fordi virksomheder, som ikke gør det, distancerer sig fra politisk bevidste forbrugeres interesser og fordi der forretningsmæssigt er en generelt fremherskende holdning, der diskvalificerer samarbejdspartnere, der ikke gør det. De fem bærende principper i virksomhedens ansvarlighedsprincipper er: Integritet Ansvarlighed Passion Loyalitet Sikkerhed Princippernes betydning og tolkning er kendt af alle ansatte, idet de er blevet præsenteret på bl.a. afdelingsmøder i hele koncernen. Der er tillige, på koncern niveau, beskrevet en overordnet målsætning, som indeholder et socialt kodeks om acceptabel social adfærd på arbejdspladsen og i job-sammenhænge i øvrigt. Dette er et udsnit af de mange tiltag, der er udarbejdet for at højne medarbejdernes trivsel på jobbet, hvilket også understøttes af andre politikker, hvoraf et udsnit er vist herunder. Kilde: DONG intra-net Vital

22 S i d e 22 I bilag IV, Politik for god forretningsadfærd beskrives retningslinierne, efter hvilke DONG handler med samarbejdspartnere og ligeledes måden hvorpå det ideelt bør ske. Det har vist sig, at det er muligt, at drive en sund og ansvarlig forretning, som kan tjene penge til interessenterne og være til gavn for samfundet ved at skabe almen værdi. Samtidigt hermed er der skabt gode arbejdspladser for de ansatte, hvor arbejde, kompetencer og indhold til sammen giver værdi for den enkelte.

23 S i d e 23 Status for mål og handlingsplaner Prioriteringer Status i forhold til mål Mål Mål i 2016 Forøget genanvendelse af adm. affald 80 1 % 50 % Intensiveret genanvendelse Genanvendelse af anlægs affald 82 1 % 80 % Intensiveret genanvendelse Reduceret deponi af anlægs affald. 2 % 2 % Intensiveret genanvendelse Isolering af dampmanifolde Fuldført Fuldført Reduktion af sø-ledningstryk 2 2 etape undersøges 2. etape undersøges Forundersøgelser fortsættes Damp- udskiftes med el-tracing 3 Delvist indført Undersøges Vurderes i hvert enkelt tilfælde og indføres når og hvor det er muligt Flaregas anvendes som fuelgas Uændret Ansøgt om midler til forprojekt 2016 Trykluft kompressor udskiftes Fuldført Fuldført - Projektet er afvist pga. en tilbagebetalingstid på 30+ år. Udskiftning af vandudskillere Fuldført Skiftes løbende Fuldføres forår 2016 Montering af lavenergi pærer i belysning Igang værende Ikke målsat Fuldføres forår 2016 Frekvensstyring af fødevandspumper Igangværende Ej fuldført Fuldføres forår 2016 Tabel 14: Status for mål og handlingsplaner Ad 1: Den samlede genanvendelse er 80 % ved udgangen af Ad 2: Der spares energi til opvarmning af gassen i forbindelse med trykreduktion. Indgangstrykket er tidligere reduceret (1. etape). Muligheden for at gennemføre en yderligere trykreduktion undersøges pt. (2. etape) Ad 3: Omkostningen pr. watt er lavere ved el opvarmning end ved dampbaseret opvarmning.

24 S i d e 24 Det ses, at en del af målsætningerne er fuldført, mens andre stadig bearbejdes. Der er ikke skrinlagt projekter i perioden i forhold til målsætningen. Alle bestræbelser på at energieffektivisere driften indgår i DONG `s 2020 og 2040 mål, som tidligere er nævnt. Overordnet blev der i 2015 indført et øjeblikkeligt stop for investeringer i Nybro, på grund af konturbegrundede sparekrav på den samlede drift i Dong Energy. Der er i 2016 pt. fuldført to større projekter, som blev udsat fra regnskabsåret 2015.

25 S i d e 25 Vurdering og prioritering Vurderinger og prioriteringer er alene foretaget for 2015, idet disse værdier er aktuelle for den øjeblikkelige status. Expert vurdering Myndigheds -vurdering Koncern interesse Miljøpåvirkning Medarbejderinteresse Nabointeresse Driftsomkostninger 1 kr Implementering Lovgivning Elforbrug Energi forbrug total 2 Energi forbrug CO2 Energi forbrug SO Støj Spilde vand Overfladevand til Søvig bæk Vand forbrug Indvinding Affald - total Ikke farligt deponi Ikke farligt genanvendeligt Ikke farligt forbrænding Farligt genanvendeligt Farligt ej genanvendeligt Tabel 15: Vurdering og prioritering : Der er anvendt en gaspris på 2,46 kr nm 3, hvor der er sket en omregning. Der regnes en nytteeffekt på 11 KW/h nm 3 naturgas. 2: Energiforbruget deles op mht. emissioner. 3: Varde rensningsanlæg 4: Outrup vandværk På nær Ekspertvurderingen er øvrige vurderinger foretaget via den relative skala. Denne skal tolkes således, at vurderinger på 6 10 indikerer at der på overordnet plan, er udformet en målsætning eller strategi, som omfatter området. Høje vurderinger i kolonnen Lovgivning betyder, at området indgår i miljøgodkendelsen, som et vilkår.

26 S i d e 26 Lavere vurderinger betyder, at området i varierende grad indgår i fx. den daglige optimering af arbejdsmiljøet eller som en del af den daglige drift med skiftende indsatsområder. Kommentar til vurderingen: El- og anden energiforbrug: Der er stor fokus på både el og anden energiforbrug lokalt og på koncern niveau. Denne indsats forventes at resultere i overholdelse af DONG`s 2020 og 2040 mål om reduceret energiforbrug. Energiforbrug SO2 emission: Naturgas indeholder en lille mængde svovl som ved et stort forbrug akkumuleres i forhold til beregningerne af de årlige emissioner. Der er fastlagt specifikationer, som definerer det maksimale svovlindhold i gassen. Disse krav overholdes kontinuert. Til Ekspertvurdering er anvendt Key2Greens scoringssystem, hvor mængde, spredning og effekt multipliceres. Den samlede score angiver problemets omfang. Jo højere score jo større er problemet potentielt set. Der kan scores i intervallet 1 27, hvor score 1 2 ikke indikerer at en indsats er nødvendig, 3 8 opmærksomhed er fordelagtigt, 9 18 opmærksomhed er påkrævet samt score 27, som er alvorlig og bør give anledning til øjeblikkelig handling. De øvrige vurderinger er foretaget i forhold til en skala fra 1 10, hvor højeste vurdering er mest omfattende. Overfladevand til Søvig bæk: Nedbørsmængderne er afgørende for voluminet af vand, der ledes til Søvig bæk. Det afgørende i den forbindelse er at vandet overholder grænseværdierne for en række definerede parametre. Det er ved prøveudtagning fastlagt, at vandet i Søvig er hårdere belastet af forurening, end vandet fra Nybro Gasbehandlingsanlæg. Ikke-farligt affald til deponi og forbrænding: En affaldskampagne skal på koncernniveau øge bevidstheden omkring affald som en ressource. Som dele af kampagnen indgår vejledninger i optimeret kildesortering og omtanke i forbindelse med aktiviteter, som frembringer affald eller som forbruger materiale, der ender som affald.

27 S i d e 27 Mål og handlingsplaner Miljøpolitik / Indsatsområde Reduceret energiforbrug Affaldshåndtering Varmeudledning Reduceret energiforbrug (naturgas) Miljøpåvirkning Mål Handling Ansvarlig Tidsplan CO 2-udledning til luften og atmosfæren Reducerede deponi belastninger, obs. på cirkulær økonomi Forøgede emissioner CO2-udledning til luften og atmosfæren Evt Evt Tabel 16: Mål og handlingsplaner Reduceret elforbrug med 20 % i 2020 i forhold til forbruget i 2010 Bedre kildesortering, mindre del til forbrænding, minimal del til deponi Kortlæg muligheden for genvinding af varme Reduktion i dampforbrug 3 % Fokus på BAT mht. elforbrugende enheder Fokus på affaldsgenererende arbejdsmetoder samt optimeret kildesortering Genvinding af varmespild Optimering af kondensattemperatur styring Alle Alle Ikke udpeget pt. Drift/MT Nybro Indsatsområderne er forankret i enten en overordnet miljøpolitik på koncernniveau eller i lokale miljømål og prioriteringer. Der er defineret entydige mål for DONG som helhed, hvilket, som tidligere beskrevet, målsætter energiforbruget i 2020 hhv til 60 hhv. 85 % af 2010 niveauet. Intensiver -es mod 2020 Kampagn e i

28 S i d e 28 Foto 4 Vinterbillede. Ledning til flare, hævet over terræn, samt midt i billedet, liquid burneren, som kan afbrænde kondenserede tungere gasser.

29 S i d e 29 Bilagsliste Bilag I Hjælpestoffer på Nybro Gasbehandlingsanlæg Bilag II Energieffektiviseringer Bilag III Regn- og spildevandsrapport 2015 Bilag VI Politik for god forretningsadfærd (Link) Bilag V Code of conduct for suppliers

30 S i d e 30 BILAG I: Hjælpestoffer på Nybro Gasbehandlingsanlæg Hjælpestoffer Enhed Metode Produktion Transporteret gas til anlæg mill. nm Målt Elproduktion (Fra kraftvarmeværk) MW/h Målt Forbrug Energi Gasforbrug til flaring Nm A B Målt Gasforbrug til proces (eget forbrug) Nm C Målt Heraf indgår gasforbrug til elproduktion Nm Målt Samlet gasforbrug (flaring + proces) Nm Målt Elforbrug kwh Målt Diesel m Målt Vandforbrug (fra vandværk) m Målt Vandforbrug fra egen resource m Målt Råvarer og hjælpestoffer Triethylenglykol ton Målt Nitrogen N2 ton Målt Vejsalt ton Målt Zeppelin (Pistol) L Målt Udledning Til luft Metan kg Beregnet VOC NM kg Beregnet CO2 ton Beregnet NOx ton 4,1 2,9 5,94 Beregnet SO2 kg Beregnet

31 S i d e 31 Til vand Mængder til Søvig Bæk m Målt Spildevandsmængder m Målt TOC i spildevand kg Beregnet Affald Farligt affald i alt kg Sum - til deponi kg Målt - til forbrænding kg Målt - til genanvendelse kg Målt Farligt affald eksporteret kg Målt Ikke farligt affald i alt kg Sum - til deponi kg Målt - til forbrænding kg Målt - til genanvendelse kg Målt 1: Mængden er en følge af oprensning af olieudskilleren, hvilket sker hvert 3 4 år. 2: Mængden dækker over ca. 19 T glykol, som blev opblandet med ca. 240 M 3 overfladevand 3: Stigningen i Total Organisk Carbon kan forklares med en stor mængde regnvand som ledes til recipienten, som pga. udvaskning kan medføre en relativ større værdi for TOC. Der er ikke ledt overfladevand til Søvig bæk, som ikke har overholdt grænseværdierne. Stigningen vurderes ikke at være kritisk for vandkvaliteten i Søvig bæk. A og B: Måling af flow til flaren i 2014 viste en forøget værdi i forhold til Årsagen kunne spores til en lækkende ventil på flarestrengen. Situationen blev håndteret og en måling i september 2015 viste efterfølgende et halveret flow. C: Det store fuelgasforbrug set i forhold til de to foregående år, beror på en konservativ korrigering af fuelgas flowet målt over en defekt fuelgasmåler, som ved flow under ca. 300 nm 3 ikke registrerede forbrug. Det reelle forbrug har formentligt været mindre end angivet.

32 S i d e 32 Bilag II: Energi effektiviseringer ProArc dokument 2013 Forbrugende enhed Forbrug før kwh Forbrug efter kwh Besparel se kwh eller nm3 gas Årlig besparel se DKK Invester ing DKK ROI EE / driftsbespa relse (d) Gennem ført Delvist gennem ført Dokument eret Damptryk styret af energibehov EE x x Diverse mindre projekter?? ,6 EE x Energieffektiviseringer år til dato. Kr ProArc dokument 2014 Forbrugende enhed Forbrug før kwh Forbrug efter KWh Bespare lse kwh Årlig bespare lse DKK Invest ering DKK ROI Besparelse EE / drift Genn emfør t Delvist gennemfø rt Dokument eret Ventilerende orifaces 2,10 E6 0 2,10E Drift x Isolering af alle rør til manifolde med gns. 9Vandudskillere. Anslået besparelse rør til 760 vandudladere > ,3 EE x x Vandudskillere skiftet (450 af 760 )/pr stk > ?? EE x x Cirkulationspumpe sulfinolanlæg udskiftet > ?? Drift x x Termostatstyring af blæser i cogen EE x Udskiftning af trykluft kompressor ,2 EE x Udskiftning til el- fra damptracing i tog 2?????? Drift x Damptryk styret af energibehov?????? Drift x 5,60E+0 Reduceret flow til flare 1, , Drift x x

33 S i d e 33 ProArc dokument 2015 Forbrugende enhed Forbrug før kwh Forbrug efter kwh Bespare lse kwh Årlig bespare lse DKK Invest ering DKK ROI Besparelse EE / drift Gennemført Dokumenteret Delvist gennemførte- og projekter på ideplan er overført til 2016 skabelonen. Isolering af rør til manifold med 9 vandudskillere. Anslået besparelse/vandudlader > ,3 EE x Besparelse for alle rør til 760 vandudskillere > ,3 EE x Bilag III: Regn- og spildevandsrapport 2015

34 S i d e 34 Bilag IV: Politik for god forretningsadfærd Koncernens intranet indeholder et link til politikken indenfor området: Bilag V: Code of conduct for suppliers duct_for_suppliers_en.pdf Tabeloversigt Tabel 1: Miljøkortlægning Tabel 2: Produkter Tabel 3: Miljøbelastende stoffer i naturgas Tabel 4: Direkte forbrug Tabel 5: Indirekte forbrug Tabel 6: Vandforbrug Tabel 7: Spildevandsmængder Tabel 8: Stofmængder i spildevand Tabel 9: Vejl. grænseværdier for udledninger i vand til Søvig bæk. Tabel 10: Emissioner til luft. Tabel 11: Indirekte emissioner på baggrund af forbrugt energi. Tabel 12: Affald og genanvendelse Tabel 13: Vilkår for støjemissioner fra Nybro Gasbehandlingsanlæg Tabel 14: Status for mål og handlingsplaner Tabel 15: Vurdering og prioritering. Tabel 16: Mål og handlingsplaner

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

STENLILLE NATURGASLAGER

STENLILLE NATURGASLAGER Miljøregnskab 2010 Miljøregnskab 2013 STENLILLE NATURGASLAGER Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Basisoplysninger... 3 Virksomhedsprofil... 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger...

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-01456 Ref. Johje/Chccl Dato: 29. januar 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-01456 Ref. Johje/Chccl Dato: 29. januar 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01456 Ref. Johje/Chccl Dato: 29. januar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse DONG Energy A/S Nybro Gasbehandlingsanlæg

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2013 for

MILJØREDEGØRELSE 2013 for MILJØREDEGØRELSE 213 for Udarbejdet februar 214 Miljøredegørelse 213 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Vurdering og prioritering... 4 Vurdering og

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

REPORT. Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013

REPORT. Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013 REPORT Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger 2. Ledelsessystemer og certificering 3. Politik for kvalitet, arbejdsmiljø og miljø 4. Forbrug og emissioner 5.

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008 ANSØGNING OM SPILDEVANDSTILLADELSE TIL VIRKSOMHEDER Baggrund Kommunalbestyrelsen skal ifølge Miljøbeskyttelsesloven 1 og Spildevandsbekendtgørelsen 2 give tilladelse til tilslutning til offentlige spildevandsanlæg.

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Fra EKJ s domicil på hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej ydes rådgivning vedrørende planlægning,

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.)

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb,

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb, 1 Skemaforklaring 1.1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmængder,

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010 DONG Energy Power A/S Svanemølleværket Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 16 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Vi sætter fokus på. CO 2 -aftryk. - reducerede CO 2 -emissioner til gavn for alle

Vi sætter fokus på. CO 2 -aftryk. - reducerede CO 2 -emissioner til gavn for alle Vi sætter fokus på CO 2 -aftryk 2015 - reducerede CO 2 -emissioner til gavn for alle Forsyningen udleder mindre CO 2 Mere grøn strøm! Fra år til år opgør Energinet.dk, hvordan vores strøm sammensættes.

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014 Basisoplysninger Varde Forsyning A/S Navn Varde Forsyning A/S DIN Forsyning fra marts 2015 Adresse Gl. Kærvej 15, 6800 Varde Ravnevej 10, 6705 Esbjerg Ø Tlf. 7994 8000 7474 7474 Hjemmeside www.vardeforsyning.dk

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Indhold Tryghed ved DONG 4 Mål 7 Sådan arbejder DONG med KSM 8 Opfølgning 10 Organisation 12 3 Tryghed ved DONG DONG arbejder med olie og naturgas under høje tryk. Det

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012 HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse i forbindelse med lokalplan nr. 09.E11.1 med tillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2009-2020 for et erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg Sammenfattende

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse Grønt Regnskab 2012 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2012 Indhold Grønt Regnskab 2012 Indledning til Grønt Regnskab 2012 s. 3 Elforbrug s. 5 Varme forbrug s. 6 Vandforbrug

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Det Genanvendte Hus Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg

Affaldsforbrændingsanlæg Affaldsforbrændingsanlæg Miljøberetning 2011 I. Miljøberetning 2011 1 1. Miljøpolitik Nordforbrændings hovedformål er på et højt fagligt grundlag at drive en effektiv forsyningsvirksomhed inden for miljø-

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn,

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009 DONG A/S, Skærbækværket Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 31 03 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget Furesø Kommune Regnskab G rønt regnskab Der er for udarbejdet et for Furesø Kommune. Det Grønne regnskab indeholder forbruget af el og varme samt udledning af CO 2 for de ejendomme kommunen har anvendt

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2014 AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N Virksomheden ejes af:

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Ryparken II Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over de sidste

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042. Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13

Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042. Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13 Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042 Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13 Præsentation af selskabet Selskabet: Gunnar Lund Olieservice A/S Olievej 10-12 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 86 00 Fax 75 13 04

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus Bæredygtigt byggeri Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09 Pernille Hedehus Dagens tekst Hvad taler vi om, når vi taler bæredygtighed? Hvorfor skal vi beskæftige os med det? Hvordan ser det ud for byggeprojekter?

Læs mere

AFFALDSSTRATEGI December 2003

AFFALDSSTRATEGI December 2003 AFFALDSSTRATEGI December 2003 Forsvarsministeriets Affaldsstrategi FORORD Vi lever i et miljøbevidst samfund i en tid, hvor der konstant arbejdes for en bæredygtig udvikling. Fokus er rettet mod alle dele

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Miljøberetning 2011 Miljø og arbejdsmiljø indgår som vigtige og bærende elementer i KARA/NOVERENs vision og værdier. For at

Læs mere

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration Grønt Regnskab Miljø- Grønt og regnskab Energiforvaltningen 2014 Energicenter Aalborg 2015 Administration Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen, Energicenter Hjulmagervej 18 9000 Aalborg

Læs mere

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 24 02 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune Varde Kommune CO2 opgørelse 2015 Klimakommune CO2 opgørelse 2015 År 2015 CO2 Udledning [Ton] Besparelse Elforbrug 1.506 9 % Varmeforbrug 6.577 26 % Transport 1.832-1,2 % Andet* 708 2,9 % I alt 10.623 18,8

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Forord Dette grønne regnskab for A/S Peder Nielsen Beslagfabrik (PN-Beslag) omfatter alle aktiviteter på adressen Nørregade 25, 9700 Brønderslev. Virksomheden

Læs mere

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 - Aars Indholdsfortegnelse: Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Miljøhandlingsplan 211... 4 Miljøhandlingsplan

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Miljøredegørelse 2010

Miljøredegørelse 2010 Virksomheden: Furesø Golfklub - CVR nr.: 54278314 Stamdata ved afslutning: Miljø- og arbejdsmiljøpolitik: Ansvarlig leder: Miljømyndighed: Hestkøb Vænge 4 3460 Birkerød Tlf. nr.: 45817444 Fax: 45820224

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Bellahøj Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over de sidste

Læs mere

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen NOTAT Kundenavn : Kolding Spildevand as Til : Jette Nørregaard Jensen Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen Projektleder : Lars Bendixen Kvalitetssikring : Brian Rosenkilde Godkendt af : Lars Bendixen

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen.

Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen. Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen. Dette notat indeholder en gennemgang af udvalgte misvisende og fejlbehæftede informationer fra Amagerforbrænding

Læs mere

Ansøgning om tilslutning af spildevand til offentligt spildevandsanlæg

Ansøgning om tilslutning af spildevand til offentligt spildevandsanlæg Sendes til: Varde Kommune Teknik og Miljø Toften 2 6818 Årre Ansøgning om tilslutning af spildevand til offentligt spildevandsanlæg 1. Oplysninger om ansøger og ejerforhold Virksomhedens navn Telefonnummer

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Dommerparken Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over de

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2013 BERETNING 2013 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Kollegiet Solbakken Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening GRØNT REGNSKAB 214 Vridsløselille Andelsboligforening Introduktion Grønt regnskab for Vridsløselille Andelsboligforening (VA) som helhed. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Hvad er en miljøtilsynsplan I 2013 træder en ny tilsynsbekendtgørelse på miljøområdet i kraft. Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 CO2-regnskab 2016 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 27-09-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO 2-regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2016... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Rantzausgade 4 Antal beboere Grønt regnskab Rantzausgade 4 Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder

Læs mere

CR information fra Fibertex Personal Care

CR information fra Fibertex Personal Care CR information fra Fibertex Personal Care MENNESKERETTIGHEDER Rekruttering I 2016 har Fibertex Personal Care-gruppen haft fokus på at sikre effektive rekrutteringer af høj kvalitet, samtidig med at alle

Læs mere

Sammenfatning af grønt regnskab for Københavns Universitet 2008

Sammenfatning af grønt regnskab for Københavns Universitet 2008 Sammenfatning af grønt regnskab for Københavns Universitet 2008 Med et areal på godt 1 mio. m 2 og mere end 40.000 studerende og ansatte, der har sin gang på universitetet, er KU en arbejds- og studieplads,

Læs mere

MILJØ REDEGØRELSE 2014-2015

MILJØ REDEGØRELSE 2014-2015 MILJØ REDEGØRELSE 2014-2015 Vores papirarbejde er i orden - også når det handler om miljøet Johnsen Graphic Solutions A/S har gennem mere end 20 år ført en dokumenteret og målrettet miljøpolitik til gavn

Læs mere