Aftale om Mølholm Sundhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om Mølholm Sundhed"

Transkript

1 Policenummer: 21 - Aftale om Mølholm Sundhed Under AP Pension rammeaftale: (via Paraplysamarbejdet) Obligatorisk aftale Præmie 2016: kr. årligt / 168 kr. mdl. (ex. statsafgift) (skattepligtig præmie udgør 752 kr. årligt / 71 kr. mdl.) Obligatorisk aftale (inklusiv kollektiv børnedækning) Præmie 2016: kr. årligt / 178 kr. mdl. (ex. statsafgift) (skattepligtig præmie udgør 872 kr. årligt / 81 kr. mdl.) mellem Virksomhedens navn: Adresse: Postnr. + by: Cvr.nr.: Evt. datterselskaber (navne og cvr.nr.) der skal omfattes af aftalen: og Mølholm Forsikring A/S Finlandgade Odense C Cvr.nr Rubrik 2 Ikrafttrædelsesdato: Aftalens hovedforfald vil være d. 1. i den kalendermåned hvori aftalen træder i kraft. Rubrik 3 Indmeldelsesbestemmelser: Medarbejdergrupper der skal omfattes af forsikringen: (fx."funktionærer", "alle ansatte") Følgende medarbejdergrupper tilbydes ikke sundhedsforsikring: Omfattede medarbejdere kan indmeldes efter mdrs. ansættelse.

2 Rubrik 4 Kollektiv børnedækning: Aftalen skal være inklusiv kollektiv børnedækning: (sæt kryds) (obligatorisk tillægspræmie pr. medarbejder: 120 kr. årligt / 10 kr. mdl.) Rubrik 5 Betaling: Månedligt via pensionsbidrag til AP Pension Opkræves årligt pr. faktura hos virksomheden Månedligt direkte til Mølholm Forsikring A/S (oplysninger om konto hos MF udleveres) Rubrik 6 Oplysninger om eksisterende aftale: Overtagelse af eksisterende ordning fra: Ordningen har været i kraft siden: Eksisterende ordning er opsagt til: (selskab) (NB: Mølholm Forsikring A/S opsiger ikke sundhedsforsikringer hos andre selskaber) Medarbejderliste skal fremsendes i excel-format i forbindelse med oprettelse af aftalen og skal være Mølholm Forsikring i hænde før aftalens ikrafttrædelse. Rubrik 7 Kontaktpersoner: AP Pension: Navn: Tlf. nr.: Mail: Virksomheden: Navn: Samarbejdspartner/Selskab/Pengeinstitut: Navn: Tlf. nr.: Tlf. nr.: Mail: Mail: Rubrik 8 ExtraNet: Til- og afmelding af medarbejdere foretages nemt via Mølholm Forsikrings ExtraNet. Oplysninger på den/de personer som skal have log-in: Navn: Mail: (Log-in sendes direkte til personerne på den oplyste mail)

3 Aftale om Mølholm Sundhed Arbejdstid Nærværende rammeaftale omfatter virksomheder med et medarbejderantal på 100 eller derunder. Hvis medarbejderantallet overstiger 100 medarbejdere, kan der tilbydes at udregne selvstændig præmie. Forudsætningen for aftalen er, at virksomheden har indgået aftale med AP Pension om levering af pensionsordning. Mølholm Sundhed Arbejdstid kan ikke tegnes alene, uden at der er indgået aftale med AP Pension. 1 Indmeldelse: Aftalen omfatter de medarbejdergrupper som er oplyst på side 1, rubrik 3. Mølholm Sundhed er obligatorisk for alle medarbejdere. For medarbejderen er der mulighed for at give afkald ved ansættelse/indtrædelse i aftalen. Der kan ikke gives afkald senere i forsikringstiden. Der skal afgives underskrevet afkaldserklæring i tilfælde af ønske om afkald. Indmeldelse til Mølholm Sundhed Arbejdstid sker i henhold til oplysningerne anført i rubrik 3. Virksomheden er forpligtet til skriftligt at oplyse Mølholm Forsikring A/S om nye medarbejdere, som skal tilmeldes aftalen. 2 Undtagelser: Medarbejdere med mindre end 8 timer ugentligt eller andre medarbejdergrupper anført på side 1, rubrik 3. 3 Helbredsoplysninger: Ved indmeldelse skal medarbejderen ikke aflevere helbredsoplysninger. 4 Fratrædelse: For fratrådte medarbejdere ophører Mølholm Sundhed Arbejdstid ved fratrædelse (ved udgangen af den måned hvori fratrædelsen finder sted). Virksomheden er forpligtet til skriftligt at oplyse Mølholm Forsikring A/S om fratrådte medarbejdere. Medarbejdere vil få tilbud om privat videreførelse af forsikringen, såfremt oplysningen om fratrædelse er modtaget hos Mølholm senest 3 måneder efter at medarbejderen er fratrådt. Der gives ikke tilbud om privat videreførelse af Mølholm Sundhed Arbejdstid til medarbejdere, hvis fratrædelse Mølholm Forsikring først har modtaget besked om mere end 3 måneder efter fratrædelsen er sket. Fortsætter ansættelsesforholdet efter det 70. år, fortsætter Mølholm Sundhed indtil medarbejderens fratrædelse. Fratrædende medarbejdere over 70 år tilbydes privat videreførelse af Mølholm Sundhed Arbejdstid i Mølholm Senior-ordning.

4 5 Forsikringssum: Forsikringssummen på Mølholm Sundhed Arbejdstid udgør kr. Denne forsikringssum er den maksimale udbetaling til behandling på privathospital pr. år pr. ansat. Forsikringsbeløbet udbetales efter endt behandling efter regning til behandleren (se i øvrigt forsikringsbetingelserne). 6 Behandlingsgaranti Mølholm Forsikring A/S har gennem sit samarbejde med sit netværk af privathospitaler opnået følgende behandlingsgaranti: Den ansatte garanteres operation eller undersøgelse inden for maksimalt 10 arbejdsdage efter, at en dækningsberettiget lidelse, sygdom eller diagnose er godkendt af Mølholm Forsikring A/S. 6.1 Behandling Mølholm Forsikring A/S henviser ikke forsikrede, der kan behandles i privat regi, til det offentlige sygehusvæsen. Dette er for at sikre, at de forsikrede bliver behandlet af den bedste speciallæge, samt at behandlingen altid bliver foretaget af en speciallæge med det rette speciale til den givne behandling. Desuden sikrer det, at den forsikrede ikke bliver behandlet/opereret af en læge under uddannelse. 7 Præeksisterende lidelser og overtagelse af anciennitet 7.1 Medarbejdere (og børn via kollektiv børnedækning) har ingen karens (se ) Planlagt og igangværende behandling dækkes ikke. Har en ny medarbejder en tilsvarende Sundhedsforsikring i andet selskab ved ansættelsen eller ved indtrædelse i Mølholm Sundhed Arbejdstid, overtages ancienniteten på denne forsikring af Mølholm Forsikring A/S. Anciennitetsovertagelsen anmeldes skriftligt og godkendes af Mølholm Forsikring A/S. Anmeldelse og dokumentation kan ske enten af virksomheden, medarbejderen eller AP Pension. Ved aftalens ikrafttrædelse overføres eventuel anciennitet fra tidligere selskab kollektivt på alle omfattede medarbejdere (anføres på side 2, rubrik 6). 8 Anmeldelse: Medarbejderen sørger for, at skadestilfælde, som er arbejdsrelaterede, anmeldes til Mølholm Forsikring A/S. 1) I forbindelse med udbetaling af forsikringsydelse kræves en skadeanmeldelse i henhold til forsikringsbetingelserne. 2) Vil medarbejderen ikke aflevere en skadeanmeldelse, bortfalder Mølholm Forsikring A/S erstatningspligt.

5 3) Vil medarbejderen ikke give Mølholm Forsikring A/S og privathospitalet tilladelse til indhentning af oplysninger hos relevante læger, lægelige institutioner eller forsikringsselskaber, bortfalder Mølholm Forsikring A/S erstatningspligt. Ved afskedigelse, tilkendt invalidepension eller pensionering opretholdes forsikringsdækningen i optil 6 måneder, såfremt sygdommen eller skaden er anmeldt i forsikringstiden og er arbejdsrelateret. Overgår medarbejderen til en tilsvarende forsikringsordning, bortfalder ovennævnte forsikringsdækning. 9 Præmiefastsættelsen: Præmien for denne aftale fastsættes årligt på baggrund af rammeaftalens samlede risikoregnskab. Alle virksomheder der indtræder i rammeaftalen vil indgå i rammeaftalens risikoregnskab. Et risikoregnskab indeholder som følgende: Præmieindtægt Skadeudgifter Hensættelser på skader uden udgift Administration Vederlag Resultat xxx kr. (+/-) xxx kr. Skadeudgift + hensættelse + administration + vederlag / præmie x 100 = samlet skadesprocent. Virksomheden vil hvert år få tilsendt et præmiebrev ca. 3,5 måned før hovedforfald, som informerer om præmien pr. næste hovedforfald. Ved en præmiestigning på mindre end 10 % kan aftalen opsiges med 3 måneders varsel til hovedforfald. 9.1 Prisgaranti: AP Pension har indgået en prisgaranti med Mølholm Forsikring som sikrer at rammeaftalens præmie pr. medarbejder kun vil stige med 2% i 2017 (omfatter pristalsregulering samt patientforsikring). Præmie pr. medarbejder i 2017: kr. årligt / 171 kr. mdl. (ex. statsafgift og kollektiv børnedækning) 10 Mølholm Sundhed Arbejdstid 2016: Præmien er angivet i nedenstående pristabel: Medarbejderforsikring Årlig præmie Månedlig præmie Sundhedsforsikring Arbejdstid 405 kr. 38 kr. Bedre Helbred eksklusiv 615 kr. 51 kr. Alkohol- og Misbrugsafvænning 95 kr. 8 kr.

6 11 Betalingsbetingelser: Præmien afregnes med Mølholm Forsikring A/S som angivet på side 2, rubrik Vederlag til AP Pension: AP Pension modtager et årligt vederlag for varetagelsen af en række opgaver i forbindelse med etablering af kundeforhold, service, kommunikation og administration herunder administrativ og teknisk integration med pensionsløsninger i AP Pension. 13 Skat: Skatterådet har d givet bindende tilsagn om, at Mølholm Forsikrings nye sundhedsforsikringer er i fuld overensstemmelse med de gældende skatteregler. Dermed er Mølholm Sundhed Arbejdstid blåstemplet som et skattefrit personalegode, og det betyder at medarbejdere kun beskattes af præmien for Behandlingsforsikring Fritid. Skattefriheden er afhængig af, at forsikringen udelukkende omfatter forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede sygdomme / skader. Enhver foretaget behandling kan kun foretages, såfremt der forligger en lægehenvisning til behandling. Mølholm Sundhed Arbejdstid Bedre Helbred Eksklusiv Sundhedsordning til forebyggende behandling af arbejdsrelaterede lidelser. Dækning af fysioterapi/kiropraktik/zoneterapi/ergoterapi/massage/ akupunktur/fodterapi samt psykolog/psykiater Skattefritaget jf. Statsskatteloven 4 Alkohol og Misbrugsafvænning Behandling for alkohol- og medicinmisbrug Skattefritaget jf. Ligningsloven 30 (Revideret dec. 2011) Sundhedsforsikring Arbejdstid Operation af skader, der opstår under arbejde (herunder udredning og genoptræning) Skattefritaget jf. Statsskatteloven 4 14 Afgift: Med lov nr. 551 af 18. juni 2012 blev der pr. 1. januar 2013 indført en ny afgift på skadesforsikringer som samtidig erstattede den daværende stempelafgift. Formålet med afgiftsændringen var blandt andet en forenkling og modernisering af afgiften på skadesforsikringer (dvs. kun én afgiftssats og ét afgiftsgrundlag). Afgiften beregnes ved 1,1 % af nettopræmien.

7 15 Forsikringsbetingelser: For Sundhedsforsikring Arbejdstid gælder forsikringsbetingelserne af 1. januar Forsikringsbetingelserne ændres en gang årligt og kan hentes på 16 Medlem af Sygeforsikringen Danmark: De udbetalinger som Mølholm Forsikring A/S modtager gennem sin samarbejdsaftale med Sygeforsikringen Danmark, indgår i virksomhedens risikoregnskab. Udbetalingerne er med til at sænke skadeudgifterne. 17 Samarbejde med privathospitalerne: De rabatter som Mølholm Forsikring A/S modtager gennem sin samarbejdsaftale med privathospitalerne, indgår i virksomhedens risikoregnskab. Rabatterne er med til at sænke skadeudgifterne. 18 Aftalens ikrafttrædelse og opsigelsesvarsel: Mølholm Sundhed skal opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til hovedforfald, såfremt Mølholm Sundhed betales helårligt pr. faktura. Sker betalingen af Mølholm Sundhed via pensionsbidraget hos AP Pension, følger opsigelsesvarslet for Mølholm Sundhed opsigelsesvarslet for pensionsaftalen. Opsigelsen skal sendes skriftligt til Mølholm Forsikring A/S. Ved opsigelse af denne aftale tilbagebetales der ikke præmie. Eventuelle hensættelser i risikoregnskabet udbetales ligeledes ikke. Forsikringer tegnet på ægtefæller/samlevere og børn udløber til de tegnede forsikringers hovedforfald, hvilket kan være forskelligt fra denne aftales hovedforfald. Der tilbagebetales ikke ristorno ved konkurs. Mølholm Sundhed Arbejdstid har virkning fra den anførte dato på side 1, rubrik 2. Hovedforfald for denne aftale er d. 1. i den kalendermåned hvori aftalen træder i kraft. Eks.: Ved ikrafttrædelse 1. januar 20xx er hovedforfald d. 1. januar eller ved ikrafttrædelse 1. september 20xx er hovedforfald d. 1. september osv.

8 Tillægsaftale om Behandlingsforsikring Fritid 1 Indmeldelse: Behandlingsforsikring Fritid er obligatorisk for medarbejdere omfattet af Mølholm Sundhed Arbejdstid. 2 Undtagelser: Medarbejdere med mindre end 8 timer ugentligt eller andre medarbejdergrupper anført på side 1, rubrik 3. 3 Helbredsoplysninger: Ved indmeldelse skal medarbejderen ikke aflevere helbredsoplysninger. 4 Fratrædelse: For fratrådte medarbejdere ophører Behandlingsforsikring Fritid ved fratrædelse (ved udgangen af den måned hvori fratrædelsen finder sted). Virksomheden er forpligtet til skriftligt at oplyse Mølholm Forsikring A/S om fratrådte medarbejdere. Medarbejdere vil få tilbud om privat videreførelse af forsikringen, såfremt oplysningen om fratrædelse er modtaget hos Mølholm senest 3 måneder efter at medarbejderen er fratrådt. Der gives ikke tilbud om privat videreførelse af forsikringen til medarbejdere, hvis fratrædelse Mølholm Forsikring først har modtaget besked om mere end 3 måneder efter fratrædelsen er sket. Fortsætter ansættelsesforholdet efter det 70. år, fortsætter Behandlingsforsikring Fritid indtil medarbejderens fratrædelse. Fratrædende medarbejdere over 70 år tilbydes privat videreførelse af forsikringen i Mølholm Senior-ordning. 5 Barselsorlov Når en medarbejder går på barselsorlov, er medarbejderen omfattet af Behandlingsforsikring Fritid. Dækning under forældreorlovsperioden og anden orlov kan betales af den ansatte privat, såfremt virksomheden ikke opretholder præmieindbetalingen til Mølholm Forsikring A/S. Virksomheden er forpligtiget til skriftligt at oplyse Mølholm Forsikring A/S herom. 6 Forsikringssum: Forsikringssummen på behandlingsforsikringen udgør kr. Denne forsikringssum er den maksimale udbetaling til behandling på privathospital pr. år pr. ansat. Forsikringsbeløbet udbetales efter endt behandling efter regning til behandleren (se i øvrigt forsikringsbetingelserne).

9 7 Dækningsområde: Behandlingsforsikring Fritid dækker skader/lidelser/sygdomme som ikke er arbejdsrelaterede og som er opstået i fritiden. 8 Behandlingsgaranti Mølholm Forsikring A/S har gennem sit samarbejde med sit netværk af privathospitaler opnået følgende behandlingsgaranti: Den ansatte garanteres operation eller undersøgelse inden for maksimalt 10 arbejdsdage efter, at en dækningsberettiget lidelse, sygdom eller diagnose er godkendt af Mølholm Forsikring A/S. 8.1 Behandling Mølholm Forsikring A/S henviser ikke forsikrede, der kan behandles i privat regi, til det offentlige sygehusvæsen. Dette er for at sikre, at de forsikrede bliver behandlet af den bedste speciallæge, samt at behandlingen altid bliver foretaget af en speciallæge med det rette speciale til den givne behandling. Desuden sikrer det, at den forsikrede ikke bliver behandlet/opereret af en læge under uddannelse. 9 Præeksisterende lidelser og overtagelse af anciennitet 9.1 Medarbejdere (og børn via kollektiv børnedækning) har ingen karens (se ) Planlagt og igangværende behandling dækkes ikke. Har en ny medarbejder en tilsvarende Sundhedsforsikring i andet selskab ved ansættelsen eller ved indtrædelse i Mølholm Sundhed Arbejdstid, overtages ancienniteten på denne forsikring af Mølholm Forsikring A/S. Anciennitetsovertagelsen anmeldes skriftligt og godkendes af Mølholm Forsikring A/S. Anmeldelse og dokumentation kan ske enten af virksomheden, medarbejderen eller AP Pension. 10 Anmeldelse: Medarbejderen sørger for, at skadestilfælde anmeldes til Mølholm Forsikring A/S. 4) I forbindelse med udbetaling af forsikringsydelse kræves en skadeanmeldelse i henhold til forsikringsbetingelserne. 5) Vil medarbejderen ikke aflevere en skadeanmeldelse, bortfalder Mølholm Forsikring A/S erstatningspligt. 6) Vil medarbejderen ikke give Mølholm Forsikring A/S og privathospitalet tilladelse til indhentning af oplysninger hos relevante læger, lægelige institutioner eller forsikringsselskaber, bortfalder Mølholm Forsikring A/S erstatningspligt.

10 Ved afskedigelse, tilkendt invalidepension eller pensionering opretholdes forsikringsdækningen i optil 6 måneder, såfremt sygdommen eller skaden er anmeldt i forsikringstiden og er arbejdsrelateret. Overgår medarbejderen til en tilsvarende forsikringsordning, bortfalder ovennævnte forsikringsdækning. 11 Præmiefastsættelsen: Præmien for denne aftale fastsættes årligt på baggrund af rammeaftalens samlede risikoregnskab. Alle virksomheder der indtræder i rammeaftalen vil indgå i rammeaftalens risikoregnskab. Et risikoregnskab indeholder som følgende: Præmieindtægt Skadeudgifter Hensættelser på skader uden udgift Administration Vederlag Resultat xxx kr. (+/-) xxx kr. Skadeudgift + hensættelse + administration + vederlag / præmie x 100 = samlet skadesprocent. Virksomheden vil hvert år få tilsendt et præmiebrev ca. 3,5 måned før hovedforfald, som informerer om præmien pr. næste hovedforfald. Ved en præmiestigning på mindre end 10 % kan aftalen opsiges med 3 måneders varsel til hovedforfald Prisgaranti: AP Pension har indgået en prisgaranti med Mølholm Forsikring som sikrer at rammeaftalens præmie pr. medarbejder kun vil stige med 2% i 2017 (omfatter pristalsregulering samt patientforsikring). Præmie pr. medarbejder i 2017: kr. årligt / 171 kr. mdl. (ex. statsafgift og kollektiv børnedækning) 12 Behandlingsforsikring Fritid 2016: Præmien er angivet i nedenstående pristabel: Medarbejderforsikring Årlig præmie Månedlig præmie Behandlingsforsikring Fritid (skattepligtig) 752 kr. 71 kr. Kollektiv børnedækning (skattepligtig) 120 kr. 10 kr. 13 Betalingsbetingelser: Præmien afregnes med Mølholm Forsikring A/S som angivet på side 2, rubrik 5.

11 14 Øvrige præmier 2016: Behandlingsforsikring til ægtefælle/samlever samt ved privat videreførelse opkræves privat. Familiedækning Behandlingsforsikring ægtefælle/samlever Ved fratrædelse (præmieindeks 2016) Behandlingsforsikring privat videreførelse Årlig præmie kr. Årlig præmie kr. 15 Skat: Skatterådet har d givet bindende tilsagn om, at Mølholm Forsikrings nye sundhedsforsikringer er i fuld overensstemmelse med de gældende skatteregler. Dermed er Mølholm Sundhed Arbejdstid blåstemplet som et skattefrit personalegode, og det betyder at medarbejdere kun beskattes af præmien for Behandlingsforsikring Fritid. Behandlingsforsikring Fritid Behandlingsforsikring Fritid Behandling og operation af skader, der opstår i fritiden (herunder udredning og genoptræning) Dækning af fysioterapi/kiropraktik/zoneterapi/ergoterapi/massage/ akupunktur/fodterapi samt psykolog/psykiater Skattepligtig jf. Ligningsloven 30 (Revideret dec. 2011) Behandlingsforsikring tegnet på ægtefælle/samlever eller børn er ikke fradragsberettiget. Hvis medarbejderen selv betaler Behandlingsforsikring Fritid, og det trækkes på lønsedlen, kan det kun trækkes i nettolønnen. Såfremt virksomheden betaler dette tillægsprodukt er Behandlingsforsikring Fritid skattepligtigt. Der skal også afregnes AMB af behandlingsforsikring Fritid, hvis det betales af arbejdsgiveren. 16 Afgift: Med lov nr. 551 af 18. juni 2012 blev der pr. 1. januar 2013 indført en ny afgift på skadesforsikringer som samtidig erstattede den daværende stempelafgift. Formålet med afgiftsændringen var blandt andet en forenkling og modernisering af afgiften på skadesforsikringer (dvs. kun én afgiftssats og ét afgiftsgrundlag). Afgiften beregnes ved 1,1 % af nettopræmien.

12 17 Forsikringsbetingelser: For behandlingsforsikringen gælder forsikringsbetingelserne af 1. januar Forsikringsbetingelserne ændres en gang årligt og kan hentes på 18 Medforsikring af ægtefælle/samlever og børn: Medarbejderen kan vælge at tegne en tillægsforsikring for sin ægtefælle/samlever. Tegnes der behandlingsforsikring på ægtefælle/samlever, er alle de forsikredes børn under 21 år medforsikret, uanset om de er hjemme- eller udeboende. Enkeltstående behandlingsforsikring for et barn koster 649 kr. helårligt. Barnet skal være under 21 år. Den samlede præmie ved flere forsikrede børn, kan ikke overstige præmien for forsikring af en ægtefælle/samlever. Ægtefælle/samlever og børn er omfattet af 6 måneders karens for præeksisterende skader/lidelser (jf. de gældende forsikringsbetingelser). Behandlingsforsikringen dækker 24 timer i døgnet 18.1 Kollektiv børnedækning: Tegnes denne aftale inklusiv Kollektiv børnedækning, skal dette anføres på side 2, rubrik 4. Definition: Alle børn under 24 år omfattes af en kollektiv børnedækning gældende fra medarbejderens indmeldelsesdato. Dette uanset om de er hjemme- eller udeboende. Behandlingsforsikringen dækker 24 timer i døgnet. 19 Medlem af Sygeforsikringen Danmark: De udbetalinger som Mølholm Forsikring A/S modtager gennem sin samarbejdsaftale med Sygeforsikringen Danmark, indgår i Behandlingsforsikring Fritids risikoregnskab. Udbetalingerne er med til at sænke skadeudgifterne. 20 Samarbejde med privathospitalerne: De rabatter som Mølholm Forsikring A/S modtager gennem sin samarbejdsaftale med privathospitalerne, indgår i virksomhedens risikoregnskab. Rabatterne er med til at sænke skadeudgifterne 21 Aftalens ikrafttrædelse og opsigelsesvarsel: Mølholm Sundhed skal opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til hovedforfald, såfremt Mølholm Sundhed betales helårligt pr. faktura. Sker betalingen af Mølholm Sundhed via pensionsbidraget hos AP Pension, følger opsigelsesvarslet for Mølholm Sundhed opsigelsesvarslet for pensionsaftalen. Opsigelsen skal sendes skriftligt til Mølholm Forsikring A/S.

13 Ved opsigelse af denne aftale tilbagebetales der ikke præmie. Eventuelle hensættelser i risikoregnskabet udbetales ligeledes ikke. Forsikringer tegnet på ægtefæller/samlevere og børn udløber til de tegnede forsikringers hovedforfald, hvilket kan være forskelligt fra denne aftales hovedforfald. Der tilbagebetales ikke ristorno ved konkurs. Mølholm Sundhed har virkning fra den anførte dato på side 1, rubrik 2. Hovedforfald for denne aftale er d. 1. i den kalendermåned hvori aftalen træder i kraft. Eks.: Ved ikrafttrædelse 1. januar 20xx er hovedforfald d. 1. januar eller ved ikrafttrædelse 1. september 20xx er hovedforfald d. 1. september osv. Nærværende aftale er først gældende ved Mølholm Forsikrings underskrift og samtykke. den / Odense, den / Mølholm Forsikring A/S Stempel og underskrift Finlandgade 1 Virksomheden 5100 Odense C Navn på underskriver (blokbogstaver): AP Paraply 16-01

Alkohol- og Misbrugsafvænning

Alkohol- og Misbrugsafvænning MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Alkohol- og Misbrugsafvænning med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2012 Mølholm Alkohol- og Misbrugsafvænning:

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2015 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2014 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2013 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Tilbud på Sundhedsforsikring. Brancheforeningen for Reklameartikler

Tilbud på Sundhedsforsikring. Brancheforeningen for Reklameartikler Tilbud på Sundhedsforsikring Brancheforeningen for Reklameartikler Brancheforeningen for Reklameartikler Vi har fornøjelsen af at tilsende vort tilbud på sundhedsordninger. Tilbuddet er baseret på følgende

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv

Bedre Helbred Eksklusiv Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser 1. januar 2012 MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 1 Hvem er omfattet: Alle medarbejdere der har en Mølholm

Læs mere

Udbudsmateriale for PERSTs udbud af kontrakt om administration af statslig rejseforsikring Bilag 2. Kontraktudkast

Udbudsmateriale for PERSTs udbud af kontrakt om administration af statslig rejseforsikring Bilag 2. Kontraktudkast Side 1 af 7 sider Mellem Personalestyrelsen Frederiksholms Kanal 6 1220 København K CVR nr. 1188 1866 EAN nr. 5798000013001 herefter benævnt Personalestyrelsen og (Forsikringsselskabets navn) (gadenavn)

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten Forsikringsnummer mv. Personoplysninger Forsikringsnr. B Privatordning Firmaordning Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Telefonnummer Postnr. E-mail Dato for oprettelse/ ændring Jeg er selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik QUICKGUIDE - dit hurtige overblik Generelt om sundhedsforsikringen Indholdsfortegnelse Generelt...3 Fysisk behandling...5 Psykisk behandling...7 Speciallæge...9 Øvrig pleje og behandling...10 Andet...11

Læs mere

Ved "selskaber" forstås livs- og pensionsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser.

Ved selskaber forstås livs- og pensionsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser. Aftale af 1. januar 2013 Aftale om overførsel af pensionsmidler mellem selskaber i forbindelse med forsikredes overgang til anden ansættelse (obligatoriske og frivillige ordninger) Jobskifteaftalen 1 1

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik QUICKGUIDE - dit hurtige overblik Indholdsfortegnelse Generelt...3 Fysisk behandling...5 Psykisk behandling...7 Speciallæge...9 Øvrig pleje og behandling...10 Andet...11 Behandlings- og sundhedskompas...12

Læs mere

Præmien for sundhedsforsikringen betales af Nordea.

Præmien for sundhedsforsikringen betales af Nordea. 1 Sundhedsforsikring 2 Beskrivelse af sundhedsforsikringen 3 Generelt Nedenfor følger et uddrag af forsikringsvilkårerne. Ved uoverensstemmelser er de samlede forsikringsvilkår gældende. Præmien for sundhedsforsikringen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2016 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Lille Tornbjerg Vej 30 5220 Odense SØ Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2017 1 Hvem er omfattet:

Læs mere

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om Sundhedssikring.

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Lille Tornbjerg Vej 30 5220 Odense SØ Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2017 1 Hvem er omfattet:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik QUICKGUIDE - dit hurtige overblik Generelt om sundhedsforsikringen Indholdsfortegnelse Generelt...3 Fysisk behandling...5 Psykisk behandling...7 Speciallæge...9 Øvrig pleje og behandling...10 Andet...11

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, som beskrevet nedenfor.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed Pensionskoncept Sundhed Tryghed Frihed Medarbejdere og virksomhed Den bedst mulige sikring Vi mener, det er afgørende, at alle medarbejdere i Grontmij Carl Bro har en pensionsopsparing, en sundhedsordning

Læs mere

SUNDHEDSFORSIKRING så er du i trygge hænder

SUNDHEDSFORSIKRING så er du i trygge hænder SUNDHEDSFORSIKRING SUNDHEDSFORSIKRING så er du i trygge hænder Velkommen til din nye sundhedsforsikring nu er hjælpen til sygdom og skade altid inden for rækkevidde! Hos Mølholm Forsikring tror vi på,

Læs mere

SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti

SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti HVAD GØR DU når du får en skade eller bliver syg? Når du får brug for undersøgelse eller behandling, er hjælpen altid lige ved hånden. På www.mølholm-forsikring.dk

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Orientering om Gruppeliv for ansatte hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Hvornår bliver jeg tilmeldt? 3 2. Hvad omfatter gruppeordningen? 3 3. Regulering af forsikringen

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik QUICKGUIDE - dit hurtige overblik Generelt om sundhedsforsikringen Indholdsfortegnelse Generelt...3 Fysisk behandling...5 Psykisk behandling...7 Speciallæge...9 Øvrig pleje og behandling...10 Andet...11

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098 MF-Løntabsforsikring - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs 1 Kan du klare dig for dagpenge? Du kan forsikre dig mod meget, men ikke mod arbejdsløshed. Og ikke nok med, at det tit er

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS FORSIKRING 2018 FG 90025 FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-mail cs@cs.dk Info www.cs.dk forsikring Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på.

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. FORENEDE GRUPPELIV Vejledning - ved ansøgning om præmiefritagelse * - invalidesum - invaliderente. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgningsskemaets

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

Sundhedsforsikring til kost- og ernæringsfaglige

Sundhedsforsikring til kost- og ernæringsfaglige sundhedsforsikring Sundhedsforsikring til kost- og ernæringsfaglige Men vi har måttet sande, at samfundet ændrer sig, og behovet for behandling bliver større og større. Gabet vokser mellem danskernes efterspørgsel

Læs mere

Mere om sundhedsordninger

Mere om sundhedsordninger - 1 Mere om sundhedsordninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny afgørelse fra Skatterådet fra 25. september 2012 giver mulighed for lempet beskatning af arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger.

Læs mere

Danica SunDheDSSikring

Danica SunDheDSSikring Danica Sundhedssikring 2 DAnica sundhedssikring DAnica sundhedssikring 3 Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, som beskrevet nedenfor.

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. SL-01 gældende fra 1. oktober 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Frivillig forsikring For CS medlemmer

Frivillig forsikring For CS medlemmer Frivillig forsikring For CS medlemmer Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen i 2017... s 3 Præmien i 2017... s 3 Skatteforhold...

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL LÆRERNES CENTRALORGANISATION AFTALE om gruppelivsforsikring pr. 1. august 2014 for lærere m.fl. 2014 = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale mv. med virkning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Indehaverpension / Privatpension

Indehaverpension / Privatpension Personoplysninger Forsikringsnummer mv. Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Telefonnummer (dag/aften) / E-mail Acontoindbetaling ønskes indtil evt. antagelsesbrev Ny oprettelse forsikringnr.

Læs mere

Frivillig forsikring For CS medlemmer

Frivillig forsikring For CS medlemmer Frivillig forsikring For CS medlemmer Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen i 2016... s 3 Præmien i 2016... s 3 Skatteforhold...

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID. 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087

Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID. 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om Sundhedssikring. Vil

Læs mere

Sundhedsforsikring Arbejdstid med behandlingsgaranti

Sundhedsforsikring Arbejdstid med behandlingsgaranti Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Sundhedsforsikring Arbejdstid med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2013 1.0 Sundhedsforsikring

Læs mere

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder Livslang indtægt til børn AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livslang indtægt til børn er oprettet

Læs mere

Arbejdsløse tandlæger kan, såfremt de fortsat er medlem af Tandlægeforeningen, opretholde den samlede dækning i op til to år.

Arbejdsløse tandlæger kan, såfremt de fortsat er medlem af Tandlægeforeningen, opretholde den samlede dækning i op til to år. 1 Uddrag af Aftale mellem Tandlægernes Tryghedsordninger og Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab om obligatorisk solidarisk dækning ved tab af erhvervsevne. Aftalen er gældende pr. 1. januar 2014

Læs mere

Spar Top Pension, Profil-/eller Topdanmark link pension (Opsparing med/uden præmiefritagelse)

Spar Top Pension, Profil-/eller Topdanmark link pension (Opsparing med/uden præmiefritagelse) Spar Top Pension, Profil-/eller Topdanmark link pension (Opsparing med/uden præmiefritagelse) Forsikredes fulde navn Personoplysninger Cpr-nr. Adresse Telefonnummer Jeg er selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet Ansættelsesbrev 1. Nedennævnte kristne friskole: skolens navn adresse ansætter hermed: den ansattes navn cpr. nr. Adresse Ansættelsesdato stillingsbetegnelse Optjent anciennitet Nærværende ansættelsesbrev

Læs mere

TILMELDING TIL DANICA SUNDHEDS- SIKRING (ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER ORDNING)

TILMELDING TIL DANICA SUNDHEDS- SIKRING (ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER ORDNING) TILMELDING TIL DANICA SUNDHEDS- SIKRING (ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER ORDNING) Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Danmark Telefon 70 11 25 25 Gruppeordning gennem Arbejdsgiver CVR-nr. Medarbejders navn

Læs mere

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Kolonihaveforbundet For Danmar Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 3.

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne (invaliderente) AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Tab af erhvervsevne er oprettet på grundlag

Læs mere

Aftale om pensionsoverførsel ved virksomhedsomdannelse m.v. Virksomhedsomdannelsesaftalen 1

Aftale om pensionsoverførsel ved virksomhedsomdannelse m.v. Virksomhedsomdannelsesaftalen 1 Aftale af 1. december 2011 Aftale om pensionsoverførsel ved virksomhedsomdannelse m.v. Virksomhedsomdannelsesaftalen 1 Anvendelsesområde 1.1. For selskaber, der har tilsluttet sig denne aftale, finder

Læs mere

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e :

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e : 893/12 Den 29. maj 2012 blev i sag nr. 81.213: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx mod Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby afsagt k e n d e l s e : Sikrede er i kraft af sin ansættelse omfattet

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Malernes Sundhedsordning

Malernes Sundhedsordning Malernes Sundhedsordning Denne folder gælder for medarbejdere, som via overenskomsten mellem Malerforbundet i Danmark og Danske Malermestre eller andre aftaler, er omfattet af Malernes sundhedsordning.

Læs mere

Bilag ALM703 Almindelige forsikringsbetingelser (nr. 703) Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Bilag ALM703 Almindelige forsikringsbetingelser (nr. 703) Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Forsikringsbetingelserne

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

PENSIONS- OG SUNDHEDSORDNING

PENSIONS- OG SUNDHEDSORDNING PENSIONS- OG SUNDHEDSORDNING SUNDHED TRYGHED FRIHED MEDARBEJDERE OG VIRKSOMHED Kære medarbejder Opbygningen af langsigtede og tætte medarbejder relationer handler dybest set om at skabe et miljø af gensidig

Læs mere

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser DAGPENGE + Forsikringsbetingelser Dag-2 Gældende fra 01.02.2016 Forsikringsbetingelser PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår - private

Sundhedsforsikring vilkår - private 1. Udbyder 1.1 Doctorservice Sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har fysisk adresse på Flæsketorvet 68,1., 1711 København V, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Administration og forretningsgange Demo Demo

Administration og forretningsgange Demo Demo 22114983 Demo Demo Indmeldelse i pensionsordning -skal ske hurtigst muligt via Willis Ekstranet med følgende oplysninger: Navn CPR-nr. Gage Indmeldelsesdato Oplysninger om stilling, herunder evt. overenskomstforhold

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår (virksomheder)

Sundhedsforsikring vilkår (virksomheder) 1. Udbyder 1.1 Doctorservice sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har adresse på, 2730 Herlev, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig konsulentvirksomhed. 2. Grundlag

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

TDC ERHVERV RABATAFTALE

TDC ERHVERV RABATAFTALE TDC ERHVERV RABATAFTALE Marts 2017 1. Aftalens omfang TDC Erhverv Rabataftale ( Aftalen ) gælder i tillæg til den mellem TDC Erhverv og Kunden indgåede kontrakt for levering af de denne aftale omfattede

Læs mere

Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse

Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis

Læs mere

Sundhedssikring. Aftale om. Ind- og udtrædelse. mellem. Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet arbejdsgiveren)

Sundhedssikring. Aftale om. Ind- og udtrædelse. mellem. Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet arbejdsgiveren) Aftale om Sundhedssikring Tegnernr.: Kundenr.: Aftalenr.: mellem Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet arbejdsgiveren) og Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4, 2750 Ballerup

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING Codan care BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Livrente ekstra - Profil- eller Topdanmark link pension Forsikredes fulde navn

Livrente ekstra - Profil- eller Topdanmark link pension Forsikredes fulde navn Livrente ekstra - Profil- eller Topdanmark link pension Forsikredes fulde navn Personoplysninger CPR-nr. Adresse Telefonnummer Postnr. E-mail Selvstændig erhvervsdrivende Forsikringsnummer mv. Acontoindbetaling

Læs mere