Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC"

Transkript

1 Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar 2014 il

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Pensionsaftalen og omfattede medarbejdere s. 3 Indtræden s. 4 Individuelle dækninger s. 4 Forsikringsperiode s. 5 Pensionsbidrag s. 5 Udbetaling af forsikringsydelser s. 5 Regulering og ændring af forsikringsdækning s. 6 Størrelsen af forsikringsdækninger s. 6 Skattemæssige forhold s. 6 Orlov s. 7 Fratrædelse og videreførelse s. 7 Overflytning til anden pensionsordning i forbindelse med jobskifte s. 8 Tilbagekøb s. 8 Opsparing til pensionering s. 9 Tab af erhvervsevne s. 9 Børnepension s. 9 Gruppeliv - Dødsfald & Kritisk sygdom s. 10 Præmiefritagelse s. 10 Generelle bestemmelser s. 10 Ikrafttræden og opsigelse af rammeaftalen s. 11 Side 2

3 Pensionsaftalen og omfattede medarbejdere Denne pensinsaftale er ingået mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af C010 og Tryggingarfelagi8 C Pensionsaftalen træder i kraft 1. januar 2014 Pesionsaftalen omfatter overenskomstansatte med en arbejdsmarkedspension, der er ansat på Færøerne, i henhold til aftale eller overenskomst indgået mellem Finansministeriet og en entralorganisation, og/eller en organisation tilsluttet en entralorganisation. Pensionsaftalen omfatter de medarbejdere, der grundet den nye pensionslov på Færøerne, med virkning fra 1. januar 2014, ikke længere kan indbetale til et dansk pensionsinstitut af følgende årsager: 1. Ansættelsesforhold, der etableres efter pensionslovens ikrafttræden, og hvor der i tilknytning til ansættelsen består en pligt til at oprette en pensionskonto, jf. Pensionslovens 1, stk Tidsbegrænset ansatte, der ikke fritages for at indbetale til en færøsk pensionsordning, jf. Pensionslovens 1, stk Ansatte, der ikke er omfattet af punkt et eller to, men hvor det pensionsselskab, hvortil pensionen i henhold til den danske overenskomst/aftale skal indbetales, ikke kan eller vil modtage beskattede pensionsindbetalinger. Pensionsaftalen er obligtorisk for samtlige overenskomstansatte med arbejdsmarkedspension, der ansættes efter 1. januar Ansatte før 1. januar 2014 er frit stillet med hensyn til, hvorvidt de ønsker at benytte denne rammeaftale eller om de vil fortsætte i deres eksisterende pensionsordning, hos de danske selskaber, der kan/vil håndtere beskattede pensionsindbetalinger og håndtere udbetalinger efter bestemmelserne i pensionsloven. Side 3

4 Indtræden Ved indtræden opnås dækning, ved at der afgives tilfredsstillende personlige helbredsoplysninger(15 spørgsmål). Kan forsikrede ikke indtegnes uden forbehold, får medarbejderen tilbudt det bedst mulige alternativ til indholdet i denne rammeaftale. I de tilfælde hvor LIV ikke har modtaget de fornødne helbredsoplysninger, eller medlemmet ikke har taget stilling til et alternativt tilbud inden 3 måneder efter indtrædelssetidspunktet, oprettes der en opsparingsforsikring uden ret til præmiefritagelse. Modtager LIV de fornødne helbredsoplysninger på et senere tidspunkt, tages der stilling til indtrædelsen på samme vilkår, som anvendes ved nytegning. Medarbejdere der overføres fra en dansk pensionsordning, grundet skattemæssige hensyn d.v.s. at det danske selskab ikke kan/vil håndtere forhåndsbeskatning, kan indtræde i denne ordning under de samma helbredsbetingelser, som de har i den gamle ordning, uden at afgive nye helbredsoplysninger. Dette såfremt, at forsikringsdækningen i den danske ordning er på samme niveau eller højere end, de aftalte dækninger i denne rammeaftale. Disse regler ved indtræden er gældende frem til det tidspunkt, antallet af forsikrede overstiger 25 personer. Derefter revurderes denne del af rammeaftalen. Individuelle dækninger Ønsker medarbejderen at tegne forsikringsdækninger, der ligger højere end de aftalte dækninger i denne rammeaftale, kan dette gøres på individuelt grundlag. Disse forhøjelser tegnes i så fald efter de bestemmelser, der er gældende for individuel indtræden. Den samlede forsikringspræmie for dækninger ifølge rammeaftalen og ved individuel tegning kan højst udgøre 1/3 af pensionsbidraget efter 40% pensionsskat. Side 4

5 Forsikringsperiode Forsikringsperioden starter ved ansættelsen, forudsat at medarbejderen er fuldt arbejdsdygtig. Der henvises til de generelle krav ved indtræden. Forsikringsperioden slutter den 1. i måneden efter det fyldte 67. år eller ved død forinden. Ved fratrædelse før det fyldte 67. år aftales der, hvorvidt forsikringsdækningen bortfalder eller fortsætter på individuelle vilkår. Pensionsbidrag Pensionsbidraget regnes som en proent af den pensionsgivende løn, og følger de overenskomster, der er gældende for de enkelte organisationsaftaler. Pensionsbidraget forfalder forud den 1. i hver måned og indbetales af arbejdsgiveren via den færøske lønportal, hvor der fraregnes 40% pensionsafgift ifølge den færøske pensionslov. Ifølge pensionsloven, der trådte i kraft 1. januar 2014 kan der højst anvendes 1/3 af inbetalingen til forsikringsdækninger, d.v.s. af nettoindbetalingen, efter at der er fraregnet 40% afgift. Udbetaling af forsikringsydelser C Udbetaling ved dødsfald: Hvis der ikke er indgået anden skriftlig aftale med LIV udbetales der til "nærmeste pårørende". Ved "nærmeste pårørende forstås først ægtefælle, dernæst børn og siden hen arvinger ifølge testamente eller efter arvelovgivningen. Ved børn forstås livsarvinger og adopterede børn hos den forsikrede. Har forsikrede skrevet testamente, der omfatter udbetaling fra denne rammeaftale, skal verifieret kopi forefindes hos LIV. Der understreges, at et testamente som LIV ikke er vidende om ifølge Forrsikringsaftaleloven, ikke er gyldigt i forbindelse med udbetaling af en eventuel forsikringssum. Andre forsikringsikringsydelser udbetales til forsikrede. Side 5

6 Regulering og ændring af forsikringsdækning Ydelsen ved tab af erhvervsevne fastsættes som % af løn. Denne ydelse reguleres en gang om året på baggrund af de senest modtagne pensionsindbetalinger. Indbetalingen omregnes til årlig løn med baggrund i den gennemsnitlig pensionindbetaling i det forgangne år. Ydelsen reguleres årligt pr. 1. februar. Forsikringsdækninger som er individuelt prisfastsat, og som ikke er lønafhængige, reguleres ikke. Størrelsen af forsikringsdækninger Størrelsen af forsikringsdækninger er begrænset på grund af kravet om, at der minimum skal indbetales 2/3 af det beskattede pensionsbidrag til opsparing. Dette er gældende såvel på selve pensionstidspunktet som senere. Hvis der ikke er tilstrækkeligt bidrag til at betale forsikringsdækningerne, bliver de først nedsat og kan eventuelt bortfalde i denne rækkefølge Ydelse ved tab af erhvervsevne Børnepension Dødsfald & Kritisk sygdom Prisen på forsikringsdækningerne er ikke garanteret. LIV kan derfor ændre prisen for disse forsikringsdækninger, hvis skadesforløbet udvikler sig på en måde, der gør at LIV finder en ændring rimelig. Skattemæssige forhold Præmien til forsikringsdækninger er beskattet ved indbetaling. Således udbetales alle ydelser i forbindelse med dødsfald, tab af erhvervsevne og kritisk sygdom skattefrit. 1. Opsparing og forrentning, som har sin oprindelse fra indbetalinger i perioden og senere udbetales i henhold til bestemmelser i Eftirlønarldigin. Udbetales skatte- og afgiftsfrit. 2. Opsparing og forrentning, som har sin oprindelse fra indbetalinger i perioden udbetales i henhold til bestemmelser i Rentutryggingarl6gin. Udbetales skatte- og afgiftsfrit. Side 6

7 3. Opsparing og forrentning, som har sin oprindelse fra indbetalinger i perioden frem til og med 31/ udbetales i henhold til bestemmelser i Rentutryggingarl6gin. Afgift og/eller skat fraregnes ved udbetaling. Primært er det punkt 1 der er gældende for denne rammeaftale. Punkt 2 og 3 gælder for en eventuel overførsel af opsparet værdi fra en tidligere pensionsaftale. Skat og afgifter, som LIV, ifølge den til enhver tid gældende lovgivning, er pålagt at tilbageholde, fraregnes de berørte udbetalinger. C Orlov Ved orlov kan medarbejderen vælge at få henstand med bidragsbetalingen. Medarbejderen bevarer sin forsikringsdækning fuldt ud i orlovsperioden. Bidraget for forsikringsdækningerne bliver betalt af opsparingen. Der kan kun vælges henstand, så længe der er opsparing til at dække forsikringspræmien. Efter orlov har medarbejderen ret til at genoptage indbetaling af pensionsbidrag uden at afgive nye helbredsoplysninger. Fratrædelse og videreførelse Fratræder medarbejderen sin stilling uden at gå på pension, kan denne fortsætte på individuelle vilkår med en ny arbejdsgiver eller ordningen kan ændres til en hvilende ordning(fripolie). Hvis ordningen ændres til fripolie, bortfalder forsikringsdækningen. Medarbejderen kan ved fratrædelse få henstand med bidragsbetalingen. Derved bevares forsikringen uforandret. Henstand forudsætter, at bidraget til forsikringsdækningen kan betales ved overførsel fra opsparingen. Medarbejderen kan også i en periode op til 2 måneder efter fratrædelsen vælge at videreføre forsikringsdækningerne som en privat tegnet forsikring på individuelt grundlag, uden at der skal afgives nye helbredsoplysninger. Side 7

8 Overflytning til anden pensionsordning i forbindelse med jobskifte Pensionsordningen kan overflyttes til en anden pensionsordning, der opfylder de krav der forefindes i "Cirkulære om aftaler om generelle krav til indehold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte)". Hvis den pensionsordning, hvortil overflytning ønskes foretaget, indeholder regler om ydelsessammensætning og/eller tilbagekøb, der ikke opfylder betingelserne i denne aftale, kan pensionsordningen dog overføres, hvis den klausuleres således, at den del, der er opsparet i staten, fortsat respekterer de betingelser, der hidtil har været gældende. Tilbagekøb Ifølge bestemmelserne i pensionsloven kan opsparet værdi, der stammer fra indbetalinger efter , ikke tilbagekøbes. Opsparingen er bundet frem til den ofiielle pensionsalder på Færøerne p.t. 67 år. Overfører medarbejderen opsparing fra tidligere ordninger, hvor indbetalingen er foregået i perioden frem til og med er der andre betingelser i forbindelse med tilbagekøb. Her benyttes reglerne i Rentutryggingarl6gin, samt nedenfor stående regelsæt Pensionsordningen kan tilbagekøbes 1. I tilfælde, hvor den forsikrede er fyldt 60 år og udtræder af arbejdsmarkedet, eller hvor den forsikrede er tilkendt invalidepension. I begge tilfælde er det en betingelse, at de løbende ydelser, der ville kunne komme til udbetaling, ikke kan overstige et grundbeløb på kr ,- årligt, der reguleres som anført i personsskattelovens 20 (pr. 1. januar 2009 kr ,-) 2. I tilfælde, hvor der ikke er foretaget indbetaling på pensionsordningen i de seneste 12 på hinanden følgende måneder, og depotet ikke overstiger et grundbeløb på kr ,- (1. oktober 1997 niveau), der proentreguleres svarende til statens lønninger (pr. 1. april 2009 kr ,-) 3. I tilfælde, hvor den forsikrede tager varigt ophold i udlandet, dvs. framelder sig folkeregistret indenfor det danske kongerige, ikke har ansættelse eller andet erhvervsarbejde indenfor det danske kongerige, hvor der ikke er sket indbetaling af bidrag de seneste 12 på hinanden følgende måneder, og depotet ikke overtiger et grundbeløb på kr ,- (1. oktober 1997 niveau), der proentreguleres til statens 4. I tilfælde, hvor den forsikrede er udenlandsk statsborger, fratræder sin stilling og lønninger (pr. 1. april 2009 kr ,-), og tager varigt ophold i udlandet. Side 8

9 Opsparing til pensionering I indbetalingsperioden opspares der på kapitalgrundlag i henhold til den færøske pensionslov. Hvis medarbejderen dør inden pensioneringstidspunktet, udbetales der en sum, der udgør den samlede opsparing. Opsparingen udbetales ud over den øvrige forsikringsdækning ved død. Opsparingen forrentes på markedsrente vilkår. Opsparingen udbetales ifølge den færøske pensionslov ved opnåelse af den offentlige pensionsalder p.t. 67 år. Den samlede kapitalopsparing omregnes og udbetales som livrente. Har forsikrede overført pensionsopsparing, der er indbetalt i perioden frem til og med 31/ , udbetales denne, inlusiv rentetilskrivning, i henhold til den oprindelige aftale og afgiftsberigtiges efter Rentutryggingarl6gin. Tab af erhvervsevne Årlig dækning ved tab af erhvervsevne er sat til 40% af den pensionsgivende løn. Forsikringsperioden er frem til forsikredes fyldte 67 år. Dækningen udbetales, såfremt medarbejderens erhvervsevne er nedsat med 2/3 eller mere. C Ydelsen udbetales fra 3-månedesdagen efter at ovenfor nævnte kriterier er opfyldt. Der udbetales så længe kriteriet er opfyldt, dog længst frem til det fyldte 67. år eller til forsikredes død forinden. Børnepension Dækningen kommer til udbetaling, hvis forsikrede dør inden det fyldte 67. år og udbetales månedligt som en løbende ydelse til hvert af de berettigede børn frem til de fylder 21 år. Månedlig ydelse kr ,- Side 9

10 C Gruppeliv Dødsfaldsdækning: Ved forsikredes død udbetales i henhold til alder år kr , år kr , år kr ,- Kritisk sygdom: Der udbetales ifølge forsikringsbetingelserne for kritsk sygdom Forsikringssum Forsikrede kr ,- Forsikringssum Børn op til 18 år kr ,- Forsikringsperiode frem til forsikredes fyldte 67 år. Dækningen udbetales som engangsbeløb til forsikrede Præmiefritagelse Bliver den generelle erhvervsevne nedsat med 2/3 eller mere, ydes der efter 3 måneders karensperiode præmiefritagelse. Ved præmiefritagelse forstås, at der ikke længere indbetales pensionsbidrag, men pensionsordningen fortsætter, som om bidraget fortsat betales. Dette medfører, at der fortsat tilskrives bidrag til forsikringsdækninger og opsparing. Præmiefritagelse ydes for det samlede pensionsbidrag og er i kraft så længe kriteriet for tab af erhvervsevne er opfyldt, dog længst frem til det fyldte 67. år eller til forsikredes død forinden. Ydelsen bliver fastsat som pensionsbidraget, der blev indbetalt da præmiefritagelsen blev tilkendt. Generelle bestemmelser Medarbejderen ejer sin pensionsordning og kan videreføre ordningen til en anden pensionsudbyder, efter de generelle betingelser der er fastsat for bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. Samtlige betingelser i forbindelse med den opsparede værdi overføres til den nye ordning, uden hensyn til hvorvidt ordningen videreføres hos en anden arbejdsgiver eller som privat ordning. III Udover bestemmelserne i denne rammeaftale gælder de generelle forsikringsbetingelser hos LIV samt forsikringsbetingelser for kritisk sygdom, Forsikringsaftaleloven, Eftirlønar- og Rentutryggingarligin samt anden relateret lovgivning. Side 10

11 Alle forsikringer udregnes i forhold til den konession, som LIV har anmeldt hos Forsikringstilsynet. Prisen og udregningsgrundlaget kan ændres som følge af ændringer i det tekniske grundlag. Omkostinger fastsættes med udgangspunkt i det tekniske grundlag hos UV. Omkostninger kan ændres som følge af ændringer i det tekniske grundlag. Kommer der ændringer i konessionen eller forsikringsbetingelserne, er LIV pligtig til skriftligt at gøre opmærksom på disse ændringer. Ikrafttræden og opsigelse af rammeaftalen Rammeaftalen træder i kraft 1. januar Alle parter kan opsige aftalen med 3 måneders varsel frem til den første i en måned. Udfærdiget og underskrevet i 5 ens eksemplarer, hvoraf hver interressent får et eksemplar. Tdirshavn, 1 () /45 0p /7 København, Trygg, s f elagiå LIV ffentligt Ånsattes Organisationer - OAO e Jakobsen Stj6ri/CE0 Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC artal Kass Cent )a$ nisationen af C010 Side 11

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren)

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) j, Aftale om obligatorisk pensionsordning Mellem DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) og Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 For kunder optaget i PMF Pension før 1. januar 2002 1 INDMELDELSE... 4 OPLYSNINGER... 4 URIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2 HELBREDSFORHOLD... 4 A. GENEREL BEGRÆNSNING...

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015 Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra 1.1.1996 gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere