25 kv kørestrømsforsyning i Hovedstadsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "25 kv kørestrømsforsyning i Hovedstadsområdet"

Transkript

1 25 kv kørestrømsforsyning i Hovedstadsområdet The New Line Copenhagen Ringsted Alignment and Railway Technology Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 1 of 14

2 25 kv kørestrømsforsyning i Hovedstadsområdet The New Line Copenhagen Ringsted Alignment and Railway Technology Copenhagen Ringsted Team Arne Jacobsens Allé København S Version history of the document Final version issued for external use ZTYJ XJGAD VPE Ver. no. Description of revision or change Date Prepared Checked Approved Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 2 of 14

3 Indhold 1 Sammenfatning Forsyningssituationen i Forsyningssituationen i Løsningsmuligheder Øget mærkeeffekt på banetransformerne Opdeling af forsyningsområdet og nye fordelingsstationer Etablering af konverterstationer Tidsplan og økonomi Bilag Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 3 of 14

4 1 Sammenfatning I forbindelse med projekteringen af ny jernbane København-Ringsted gennemføres der analyser af kørestrømsforsyningen, men henblik på at fastlægge de fremtidige tilslutningssteder til Energinet Danmarks 132 kv højspændingsnet. Der er i den anledning gennemført foreløbige beregninger af effektbehovet på den ny jernbane København-Ringsted og området omkring København H for en normal køreplanstime i myldretiden. Der taget udgangspunkt "Konfliktfri køreplan 2020 med ekstratog" udarbejdet af Banedanmark Kapacitet. Endelige beregninger gennemføres for hele Sjælland og Lolland-Falster, når køreplanen for strækningen Ringsted Rødby er fastlagt. Dette er betinget af den valgte strækningshastighed (160 km/h eller 200 km/h) og om godstogene via Femern Bælt tunnel skal køres i konvoj eller blandet med den øvrige passagertrafik. De foreløbige elektriske analyser af fjernbanens kørestrømsforsyning i Hovedstadsområdet viser, at det samlede effektbehov fra Vigerslev Fordelingsstation kan forventes at være i størrelsesordenen MVA, når den ny jernbane København-Ringsted er ibrugtaget og elektrificering er gennemført til Rødby og Kalundborg omkring Endvidere forudsættes alle fjerntog til Jylland/Fyn kørt med elektrisk materiel. Beregningerne viser også, at effektbehovet fra Vigerslev Fordelingsstation er relativt skævt geografisk fordelt. Jernbanenettet øst for Vigerslev (dvs. Øresundsbanen, Hovedbanegården og Kystbanen) har en gennemsnitsbelastning på 42 MVA. Vest for Vigerslev (dvs. Vestbanen mod Roskilde, Vigerslev-Ny Ellebjerg og den første del af den ny jernbane mod Ringsted) er gennemsnitsbelastningen på 25 MVA. Et effektbehov i denne størrelsesorden vil ikke kunne honoreres af Vigerslev Fordelingsstation, da de nuværende to transformerne på hver 23 MVA er for små. Transformerne skal derfor enten udskiftes til nye typer med større mærkeeffekt eller aflastes ved at reducere forsyningsområdet geografisk. Sidstnævnte løsning indebærer, at der skal bygges en eller flere nye fordelingsstationer i Hovedstadsområdet, idet fordelingsstationerne i Kokkedal, Roskilde og Kastrup ikke har tilstrækkelig overskudskapacitet til aflastning af Vigerslev. Alternativt kan forsyningsfilosofien ændres radikalt, ved at omlægge kørestrømsforsyningen i hovedstadsområdet til ren konverterdrift. Konverteranlæg kan placeres enten på eksisterende fordelingsstationer til erstatning for banetransformere eller på helt nye lokaliteter. Der er ikke foretaget vurdering af de økonomiske konsekvenser, som en opgradering af kørestrømsforsyningen i hovedstadsområdet vil medføre. Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 4 of 14

5 2 Forsyningssituationen i 2012 Vigerslev Fordelingsstation består i dag af to banetransformere benævnt T25 og T26 på hver 23 MVA mærkeeffekt. Transformerne står i gensidig reserve for hinanden, men under normale driftsforhold er begge transformere indkoblet. Transformer T25 forsyner jernbanenettet øst for fordelingsstationen frem til neutralsektionen ved fjerntogsdepot Helgoland og til neutralsektionen øst for Tårnby på Øresundsbanen, se endvidere figur 1. Transformer T26 forsyner jernbanenettet vest for fordelingsstationen frem til neutralsektionen ved Hedehusene på Vestbanen.!!"# Figur 1. Nuværende forsyningsopdeling i hovedstadsområdet. Den samlede belastningen blev i februar 2009 målt til MVA 1, hvor transformer T25 stod for ca. 80 % af belastning. Årsagen til dette er den intensive elektriske trafik på Øresundsbanen og Kystbanen, hvor der i dagtimerne i praksis kørtes i 10 minutters drift med regionaltog og Øresundstog. Trafik mod vest omfattede kun 1-2 persontog samt 1-2 transitgodstog i timen mellem Sverige og Tyskland via Storebælt. Trafikomfang fremgår af figur 2. I samme forbindelse blev der foretaget en indledende undersøgelse af det forventede effektbehov i Hovedstadsområdet i 2020, med udgangspunkt i KØR-projektet og i den 1 Jf. Atkins målerapport Effektmåling på 132/25 kv transformere, Målerapport over transformerbelastninger for fjernbanens 25 kv fordelingsstationerne i Vigerslev, Roskilde, Kokkedal og Kastrup. dateret 4. maj Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 5 of 14

6 planlagte udvidelse af trafikomfanget på Kystbanen. Undersøgelsen 2 omfattede effekttilgængeligheden på fordelingsstationerne i Kokkedal, Vigerslev, Roskilde og Kastrup under normale driftsforhold og konsekvenserne ved total udkobling af én af fordelingsstationerne. Undersøgelsen anbefalede på kort sigt opgradering af banetransformerne i Kokkedal fra hver 10 MVA til 23 MVA og påbygning af ekstra køling på transformerne i Vigerslev. Dette blev gennemført i På længere sigt påpegede undersøgelsen, at der vil være behov for øget effekttilgang omkring København, hvis trafikomfanget med elektrisk materiel blev øget. Der blev foreslået opgradering af depotforsyningen i Helgoland til en egentlig fordelingsstation, etablering af banetransformer nr. 2 i Kastrup, og nye fordelingsstationer i Snekkersten og Albertslund. Figur 2. Nuværende trafikafvikling med elektrisk materiel. For at understøtte beslutningsgrundlaget for nye fordelingsstationer, inkl. dem der måtte være behov for i relation til ny jernbane København-Ringsted og Femern Bælt Landanlæg, anbefaledes det at igangsætte en mere detaljeret udredning af hele den fremtidige kørestrømsforsyningen på Sjælland. Dette arbejde blev sat i gang i 2011 i regi af København-Ringsted projektet, og resultatet af den første effektsimulering er beskrevet detaljeret i "Notat omhandlende forsy- 2 Jf. Atkins teknisk notat TN Kørestrømskapacitet Fjernbanen, Oplæg til kørestrømsforsyning Hovedstadsområdet 2020, dateret 14. august Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 6 of 14

7 ningskvaliteten på Vigerslev, Kildebrønde og Bjæverskov fordelingsstationer" version 1, dateret Formålet med dette notat er at komme med en foreløbig vurdering af effekttilgængelighed og spændingskvalitet for kørestrømsanlægget på den ny bane mellem København og Ringsted. Vurderingen er baseret på simulering af køreplanen "Konfliktfri køreplan 2020 med ekstratog", hvor fokus er rettet mod fordelingsstationer, der skal forsyne den ny bane helt eller delvis. 3 Forsyningssituationen i 2020 Som følge af etablering af den nye bane mellem København og Ringsted samt den besluttede elektrificering af strækningerne Ringsted-Rødby og Lunderskov-Esbjerg, vil en større andel af passagertrafikken blive fremført af elektrisk materiel. Andelen af elektriske tog vil øges yderligere, hvis det i 2013 besluttes at gennemføre elektrificering af strækningerne Roskilde-Kalundborg og Køge Nord - Næstved, samt den østjyske længdebane fra Fredericia og nordpå. I trafikeringsscenariet for K2020 er derfor forudsat, at alle DSB's passagertog på Sjælland køres med elektrisk materiel, for at sikre effektreserve for kommende elektrificeringsprojekter, se figur 3. Figur 3. Forventet trafikafvikling med elektrisk materiel. Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 7 of 14

8 Yderligere forventes det at togene generelt øges i størrelse, for at leve op til behovet for flere siddepladser jf. den politiske målsætning om fordobling af passagertallet i den kollektive trafik frem til Dvs. hvor eksempelvis et Øresundstog i dag køres med to togsæt med et samlet effekttræk på ca. 5 MW, så vil det i 2020 formentlig være øget til tre eller fire togsæt, og derved forøge effektbehovet proportionalt. De foreløbige elektriske analyser af fjernbanens kørestrømsforsyning i Hovedstadsområdet viser, at det samlede effektbehov fra Vigerslev Fordelingsstation kan forventes at være i størrelsesordenen MVA. Beregningerne viser også, at effektbehovet fra Vigerslev Fordelingsstation er relativt skævt geografisk fordelt. Som allerede nævnt forsyner banetransformer T25 jernbanenettet øst for Vigerslev (dvs. Øresundsbanen, Hovedbanegården og Kystbanen), se figur 1, og har en gennemsnitsbelastning på 42 MVA svarende til 180 % af den installerede effekt. Banetransformer T26 forsyner jernbanenettet vest for Vigerslev (dvs. Vestbanen mod Roskilde, Vigerslev - Ny Ellebjerg og den første del af den ny jernbane mod Ringsted) og har en gennemsnitsbelastning på 25 MVA, svarende til en beskeden overbelastning på ca. 110 % af den installerede effekt. De to banetransformere skal endvidere være gensidig reserve for hinanden, når transformerne tages ud af drift for service og vedligehold, hvis der skal graves nær højspændingskablerne eller hvis der skal laves eftersyn på Energinets 132 kv koblingsstationen i Vigerslev. Udkobling af én banetransformer som følge af vedligehold mm. skønnes ud fra oplysninger fra driftscentralen for kørestrøm OC-KC, at udgøre i alt ca. 10 dage om året, fordelt på 5 hverdage pr. transformer. Banetransformerne skal derfor hver især være udlagt for at kunne håndtere fordelingsstationens samlede belastning, for Vigerslevs vedkommende op til 65 MVA. Årsagen til den høje / forøgede belastning i T25's forsyningsområde kan sammenfattes til: Forsyningsområdet er forholdsvis stort. Der er i alt 24,2 km dobbeltspor, samt en del opstillingsspor og rangerareal ved Godsbanegården, Belvedere og Østerport togdepoter Der er i den benyttede køreplan en tæt trafik i hele området. Der er simuleret efter en myldretidstime, hvor der totalt er 29 tog pr. retning og time på strækningerne. Hyppige start og stop på alle stationer i forsyningsområdet (Østerport, Nørreport, København H, Ørestad, Tårnby og Valby). Tre godstog per time og retning mellem Tårnby og Vigerslev. For belastningen af T26 gælder følgende: Forsyningsstrækningen mod Hedehusene Neutralsektion er lang, omkring 18 km, og omfatter stationerne i Ny Ellebjerg, Glostrup og Høje Taastrup inkl. godsterminalen. Trafikbelastningen på Vestbanen er høj. Der er 11 afgange pr. retning og time Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 8 of 14

9 Forsyningsstrækningen mod den ny jernbane er forholdsvis korte og omfatter reelt kun strækningen i tunnelen til Hvidovre. Der vil også ske en forøgelse af belastningen på de nuværende fordelingsstationer i Hovedstadsområdet, som ikke er omfattet af anlægsprojekter. Problemet kan derfor ikke alene adresseres til ny bane København-Ringsted, men skal også relateres til kommende elektrificeringsprojekter og den generelle trafiktilvækst. I øvrigt er problemstillingen ikke isoleret til Hovedstadsområdet, idet der må forventes tilsvarende øgede krav til kørestrømsforsyningen generelt på hovedstrækningen København-Odense-Fredericia. Det vurderes nødvendigt at opgradere kørestrømsforsyningen i Hovedstadsområdet, for at sikre en fortsat acceptabel forsyningskvalitet. 4 Løsningsmuligheder I det følgende er der anvist nogle løsningsmuligheder, for at kunne håndtere det øgede effektbehov i hovedstadsområdet der må forventes efter Der er endnu ikke foretaget nogen detailstudier af forslagene og heller ikke foretaget beregning af de økonomiske konsekvenser. 4.1 Øget mærkeeffekt på banetransformerne Banetransformernes mærkeeffekt i Vigerslev skal øges betragteligt, hvis det skal være muligt at køre efter den simulerede køreplan. Dog vil det ikke være en mulighed blot at udskifte transformatoren i Vigerslev til en med en større mærkeeffekt, der kan klare belastningen. Dels fordi transformerne normalt kun forsynes fra to faser på 132 kv nettet og derved belaster nettet mere skævt end det Energinet tillader, og dels fordi kravet om begrænsning af kortslutningsstrømmen i køreledningen, vil give anledning til et højt spændingsfald i transformeren. Skiftes banetransformerne ud til nye med en mærkeeffekt på eksempelvis 70 MVA hver, skal tilslutningen til 132 kv nettet være med tre faser, og der skal tillige indbygges kompenseringsanlæg i tilknytning til transformeren. Sidstnævnte er en nødvendighed for at opfylde Energinets krav til spændingskvalitet. 4.2 Opdeling af forsyningsområdet og nye fordelingsstationer En anden mulighed er at opdele forsyningsområdet i tre dele, og lade de to "nye" områder blive forsynet fra nye banetransformere placeret ved Helgoland persontogsdepot og Kastrup fordelingsstation. En sådan opdeling kræver indbygning af nye neutralsektioner i køreledningsanlægget, for at adskille forsyningsanlæggene elektrisk fra hinanden. Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 9 of 14

10 Der er umiddelbart to steder, hvor det skal undersøges nærmere, om det kan lade sig gøre at etablere nye neutralsektioner. Det ene sted er i Boulevardtunnellen mellem Østerport og Nørreport, og det andet sted er efter Øresundsbanens afgrening ved godsbanegården, se figur 4. Umiddelbart vurderes belastningen af T25 at kunne reduceres fra 42 MVA til 29 MVA, ved at flytte størstedelen af belastningen over på en ny transformer i Kastrup (ca MVA) og på en ny transformer i Helgoland (ca. 2-4 MVA). Det vil stadig være et problem at få forsynet området fra en anden fordelingsstation ved driftsforstyrrelser. Derfor vil det være nødvendigt at dimensionere en ny HGLF T25 med samme størrelse som IGF T25. Det skal understreges, at det er nødvendigt at fortage en ny simulering for at få et bedre overblik over konsekvenserne ved reduktion af forsyningsområdet. Der er også brug for yderligere analyser, for at klarlægge det overhovedet vil være muligt at etablere neutralsektion ved København H og i Boulevardtunnellen. Opdelingen i forsyningsområder er vist i figur 4.! $%&'!"# $%&' Figur 4. Løsningsforslag med transformer på Kastrup (CPHF) og Helgoland (HGLF), og nye neutralsektioner ved København H og Østerport. Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 10 of 14

11 4.3 Etablering af konverterstationer I erkendelse af at etablering af neutralsektioner ved København H og Boulevardtunnellen kan vise sig problematisk, kan det i stedet overvejes at ændre forsyningsfilosofien i hovedstadsområdet til konverterdrift, dvs. at 25 kv kørespændingen dannes på særlige vekselretter stationer hvor trefaset vekselstrøm konverteres til en faset vekselstrøm ved brug af effektelektronisk udstyr. En forsyningsmæssig optimal løsning vil da være at etablere tre konverterstationer i de "fjerneste" hjørner af området, som hidtil har været forsynet af T25. Løsningen er vist i figur 5. ()!!"# () ( ) Figur 5. Løsning med konverterstationer på Helgoland (HGLF), Kastrup (CPHF) og Vigerslev (IGF). Der kan etableres tre konverterstationer, nemlig i Helgoland (HGLF), Kastrup (CPHF) og Vigerslev (IGF), som alle forsyner ind i T25's nuværende forsyningsområde. Konverterstationerne kan forsyne synkront ind i samme område, og der er altså ikke brug for neutralsektioner til at adskille dem fra hinanden. Til forskel fra traditionelle banetransformere forsynes konverterstationer fra det overliggende 3-fasede net, og giver derved en jævn belastning af nettet. Konverterstationer fungerer ved at forsyningsspændingen fra alle tre faser først konverteres til DC, "sættes sammen" og derefter konverteres tilbage til AC. Traditionelle banetransformere kan, i modsætning til konverterstationer, sagtens overbelastes med mere end 200 % i en kortere tid (under én time). Konverterstationer kan ikke overbelastes, så de skal enten dimensioneres efter den højest forekommende belastning (peakværdi) eller også skal det accepteres, at de går i strømbegrænsning og trafikken derved hastighedsbegrænses i de korte intervaller, hvor der er meget højt strømtræk. For at kunne klare en backup eller reservedrift situation, bliver det nød- Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 11 of 14

12 vendigt at dimensionere systemet, så to af de tre konverterstationer kan klare hele belastningen. I simuleringen var 95 % af belastningen under 60 MVA, og konverterstationerne bør altså hver etableres med en forsyningseffekt på hver 30 MVA. Konverterløsningen kan også etableres på andre måder og med forskellige antal konverterstationer. Eksempelvis kunne man også forstille sig en løsning med en enkelt større konverterstation placeret midt i forsyningsområdet, f.eks. nær Godsbanegården. Den optimale konfiguration af konventionelle fordelingsstationer, konverterstationer og neutralsektioner må afklares ved evt. fremtidige analyser. 5 Tidsplan og økonomi Der er i ovenstående løsningsforslag ikke taget stilling til tidspunkt for etablering, eller etapevis indførelse af udvidelser eller nyanlæg. Forslagene må heller ikke betragtes som udtømmende, idet nærmere analyse kan vise mere hensigtsmæssige løsninger, end dem der er angivet i afsnit 4. Det står dog klart, at der ved fuld el-drift på fjernbanen i Hovedstadsområdet er behov for en betydelig opgradering af kørestrømsforsyningen, og at fordeling på flere lokaliteter vil være den mest robuste og sikre løsning, frem for blot at udvide Vigerslev til én stor og central forsyningsenhed. I planlægningsøjemed bør der tages udgangspunkt i den fulde løsning, dvs. fuld eldrift og et trafikomfang som beskrevet i kapacitet 2020, samt en underopdeling i flere underetaper der tilgodeser den generelle udvikling for elektrificering i Danmark. Et forslag til opdeling kunne være: Etape 1: Nødvendig kørestrømsforsyning for el-drift til Esbjerg, Ringsted- Rødby og åbnet Femern forbindelse, dvs. et stade omkring Etape 2. Nødvendig kørestrømsforsyning for el-drift Fredericia-Aalborg og Kalundborgbanen, dvs. et stade omkring Etape 3. Nødvendig kørestrømsforsyning for el-drift af al fjerntrafik i Danmark, samt forventede passager- og godsmængder i 2035, hvor bl.a. de sidste flaskehalse den tyske del af Femern forbindelsen er fjernet. Ved at identificeret effektbehovet for de tre stader, kan etablering af nyanlæg og udbygning af eksisterende anlæg planlægges ud fra en teknisk og økonomisk helhedsvurdering. Når det gælder de samlede omkostninger til opgradering af kørestrømsforsyning i Hovedstadsområdet, henvises til teknisk notat TN Kørestrømskapacitet Fjernbanen, Oplæg til kørestrømsforsyning Hovedstadsområdet 2020, dateret 14. august 2009 bilag 1. Notatet skønnede anlægspriser for nye fordelingsstationer i Albertslund og Snekkersten, samt opgradering af eksisterende i Helgoland og Kastrup, men uden kompenseringsanlæg for skævbelastning. Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 12 of 14

13 Der kendes for nærværende ikke konkrete priser på konverteranlæg til 25 kv kørestrømsforsyning, eller for trefasede banetransformere med aktiv kompensering. Aktuelle priser for 15 kv forsyningsanlæg på omkring MW pr. blok, som rent teknisk ikke afviger meget fra det, der ville kræves af et nyt 25 kv forsyningsanlæg, bør kunne indhentes fra Trafikverket i Sverige eller Deutsche Bahn Netz i Tyskland. Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 13 of 14

14 6 Bilag TN Kørestrømskapacitet Fjernbanen, Oplæg til kørestrømsforsyning Hovedstadsområdet 2020 inkl. bilag, dateret 14. august "Notat omhandlende forsyningskvaliteten på Vigerslev, Kildebrønde og Bjæverskov fordelingsstationer" version 1, dateret Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 14 of 14

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Jernbanen i Danmark i europæisk perspektiv Alex Landex, DTU Transport

Jernbanen i Danmark i europæisk perspektiv Alex Landex, DTU Transport Jernbanen i Danmark i europæisk perspektiv Alex Landex, DTU Transport Efterslæbet på jernbanen er svært at komme fri af selvom der er iværksat genopretningsplaner i milliardklassen. Er jernbanen tilbage

Læs mere

Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark

Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark 28. marts 2017 Mulige kapacitetsudvidelser i relation til Øresundsbanen Der er en række kapacitetsudfordringer på den danske side: Københavns Lufthavn Station,

Læs mere

Elektrificering på Sjælland og i Jylland

Elektrificering på Sjælland og i Jylland Banebranchenskonference: Jernbaneni MEGA vækst? Elektrificering på Sjælland og i Jylland 11. maj 2011 Svend Poulsen Projektchef Indhold Forhistorien Fra damp til el i Europa Elektrificeringsprojektet i

Læs mere

Københavns Hovedbanegård

Københavns Hovedbanegård Københavns Hovedbanegård - Udfordringer og muligheder Baggrund - Ifølge aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 skal der gennemføres en analyse af stationskapaciteten ved Københavns Hovedbanegård

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

Statslig trafikplan

Statslig trafikplan Statslig trafikplan 2017-2032 Banebranchen 19. maj 2017 Indhold i trafikplan 2017-2032 - Opdatering af sidste plan - Formål: fælles vidensramme - Beskriver forventet udvikling 2017-2032: - Gennemgang af

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikplan 2012-2027 for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikdage 2012 Vi har en PLAN Den statslige jernbane de kommende år Overblik over udviklingen:

Læs mere

Jernbanen nord for Århus

Jernbanen nord for Århus Jernbanen nord for Århus af jernbanenettet Præsentation for Region 15. december 2009 Tommy O. Jensen Jernbanenettet i Hirtshals Skagen Lidt jernbane geografi: Århus-Aalborg (2 spor) Aalborg-Frederikshavn

Læs mere

Vækst i jernbanetrafikken. Alex Landex, DTU Transport

Vækst i jernbanetrafikken. Alex Landex, DTU Transport Alex Landex, DTU Transport Jernbanenettets udnyttelse Det danske jernbanenet har en høj kapacitetsudnyttelse Mange følgeforsinkelser Hurtige tog er en udfordring 2 DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Banedanmarks infrastrukturportefølje Togfondsforligskredsmøde d. 14/11-16

Banedanmarks infrastrukturportefølje Togfondsforligskredsmøde d. 14/11-16 Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 75 Offentligt Banedanmarks infrastrukturportefølje 2018-2023 Togfondsforligskredsmøde d. 14/11-16 1 Hovedprincipper i re-planlægning af strækninger

Læs mere

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Til Transportministeriet Dokumenttype Rapport Dato November 2012 Analyse af mulige linjeføringer for Østlig Ringvej om København ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Side 1 INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Vision for banetrafikken i Region Sjælland Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne

Læs mere

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Banebranchens jernbanekonference 2011 11.05.2011 Præsenteret af Klaus S. Jørgensen Banedanmarks organisation (pr. 01.07.2010)

Læs mere

Banedanmark krav til VD s rådgiverudbud for projektering af arbejder ved TP45

Banedanmark krav til VD s rådgiverudbud for projektering af arbejder ved TP45 Banedanmark krav til VD s rådgiverudbud for projektering af arbejder ved TP45 OF af M10 over forbindelsesspor til Køge Udvidelse af UF Lille Syd Banen under M10 Nedrivning af eksisterende bro for OF Ølsemaglevej

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 50 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 50 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 50 Offentligt Notat Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Nedenstående tabel viser antallet

Læs mere

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog Dobbelt op i 2030 Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog 1 Ove Dahl Kristensen, Trafikteknik Dobbelt op i 2030 (på 20 år) Bredt

Læs mere

God tilgængelighed til den kollektive trafik

God tilgængelighed til den kollektive trafik UDKAST God tilgængelighed til den kollektive trafik Ved Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen, Center for Erhverv og Analyse Billede af gode forbindelser i den kollektive trafik vil være ændret om 10-15

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Elektrificering i Danmark. Alex Landex

Elektrificering i Danmark. Alex Landex Elektrificering i Danmark - er vi tæt på? Alex Landex Trafikinvesteringsplanen Nye signaler i hele landet København Ringsted Ringmetro i København Dobbeltspor Lejre Vipperød Vamdrup Vojens Vordingborg

Læs mere

Den statslige Trafikplan

Den statslige Trafikplan Den statslige Trafikplan Status på Trafikplan 2012-2027 Movia Trafikbestillerkonference, maj 2012 Baggrund for den statslige trafikplan Lov om trafikselskaber fra 2005: - 8.Transportministeren udarbejder

Læs mere

Videre med toget. Ny bane København Ringsted er nøglen til hurtigere og hyppigere togforbindelser

Videre med toget. Ny bane København Ringsted er nøglen til hurtigere og hyppigere togforbindelser Videre med toget Ny bane København Ringsted er nøglen til hurtigere og hyppigere togforbindelser Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Center for byudvikling December 2007 1 1. Resume Biltrafikken er

Læs mere

Ny jernbane mellem København og Ringsted

Ny jernbane mellem København og Ringsted Aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om: En moderne jernbane 22. oktober 2009 1

Læs mere

Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser

Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser Trafikdag på Aalborg Universitet 99 Jernbane, aktuelle tiltag, Tirsdag den 31. august 1999 kl. 15.15-16.25 Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser DSB Projekt Øresund Sektorchef Søren Lynge Jacobsen

Læs mere

Muligheder for dobbelt op Gods. Alex Landex, DTU Transport al@transport.dtu.dk

Muligheder for dobbelt op Gods. Alex Landex, DTU Transport al@transport.dtu.dk Muligheder for dobbelt op Gods Alex Landex, DTU Transport al@transport.dtu.dk Jernbanenettets udnyttelse 2 DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet Kapacitetsudnyttelsen er stigende 3 DTU Transport,

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

NOTAT. Automatisk S-banedrift

NOTAT. Automatisk S-banedrift NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. januar 2011 J. nr. 2010-101 Center for Kollektiv Trafik Automatisk S-banedrift Baggrund Transportarbejdet på S-banen har i en længere årrække været faldende. Det faldende transportarbejde

Læs mere

Kort beskrivelse af projekt S-tog til Roskilde. S-tog til Roskilde

Kort beskrivelse af projekt S-tog til Roskilde. S-tog til Roskilde Kort beskrivelse af projekt S-tog til Roskilde S-tog til Roskilde PENDLERTRAFIK SKAL FORBEDRES Togbetjeningen mellem København og Roskilde skal forbedres bl.a. til gavn for de mange pendlere, som dagligt

Læs mere

Vision for banetrafikken i

Vision for banetrafikken i UDKAST Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig.

Læs mere

FORUNDERSØGELSE AF AUTO- TRANSFORMER SYSTEM

FORUNDERSØGELSE AF AUTO- TRANSFORMER SYSTEM Til Banedanmark Dokumenttype Fælles Notat fra Niras og Rambøll Dato 07.07.2011 Vurdering af autotransformersystemer FORUNDERSØGELSE AF AUTO- TRANSFORMER SYSTEM FLN514-31-0_FORUNDERSØGELSE AF AUTOTRANSFORMER

Læs mere

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 30. maj 2008 3 Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Forord Forord Dette fagnotat omhandler trafikale gener i anlægsfasen

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Køge Nord - Næstved Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-184-4 Forord Som led i et større elektrificeringsprogram

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-225-4 Forord Med den politiske aftale

Læs mere

Hvordan kan vi videreudvikle den kollektive trafik i hovedstadsområdet? 12. april 2010

Hvordan kan vi videreudvikle den kollektive trafik i hovedstadsområdet? 12. april 2010 Hvordan kan vi videreudvikle den kollektive trafik i hovedstadsområdet? 12. april 2010 Udgangspunktet Den kollektive transport skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken. Hovedstadsområdet: Ny

Læs mere

FLN A_KØRESTRØMSFORSYN ING.DOCX

FLN A_KØRESTRØMSFORSYN ING.DOCX Intended for Femern Landanlæg Nord Document type Projektforslag Date 2010-06-02 Kørestrømsforsyning, Ringsted, Lov og Masnedø FLN514-011- A_KØRESTRØMSFORSYN ING.DOCX FLN514-011-A_KØRESTRØMSFORSYNING.DOCX

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

Udbygning af NordVestBanen. Danske projekter 11. maj 2011

Udbygning af NordVestBanen. Danske projekter 11. maj 2011 Udbygning af NordVestBanen Danske projekter 11. maj 2011 Martin Lose, Banedanmark Indhold Anlæg & Fornyelse Baggrund Succeskriterier Fysikken Økonomi Tidsplan Hovedudfordringer Anlæg & Fornyelse Områdechef

Læs mere

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

InterCity tog og green freight corridor

InterCity tog og green freight corridor InterCity tog og green freight corridor Resume fra forprojekt: Oslo - København korridoren - med inblick mod Hamburg 2022 EUROPEISKA UNIONEN A Europeiska regionala utvecklingsfonden WP 1: InterCity tog

Læs mere

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk Om indlægget Gennemgang af projektvarianter ordnet efter sandsynlig realisme/rentabilitet 2 DTU Transport

Læs mere

Politisk dialogmøde vedr. jernbanetrafikken på Sjælland. d. 29. januar 2013

Politisk dialogmøde vedr. jernbanetrafikken på Sjælland. d. 29. januar 2013 Politisk dialogmøde vedr. jernbanetrafikken på Sjælland Leo Larsen, formand for Trængselskommissionen d. 29. januar 2013 Baggrund for Trængselskommissionen Trængselsringen forkastet Regeringen, Enhedslisten

Læs mere

Bedre vedligehold lavere livscyklusomkostninger. 21.05.2013 Præsenteret ved BaneBranchens Banekonference af Bo Nielsen

Bedre vedligehold lavere livscyklusomkostninger. 21.05.2013 Præsenteret ved BaneBranchens Banekonference af Bo Nielsen Bedre vedligehold lavere livscyklusomkostninger 21.05.2013 Præsenteret ved BaneBranchens Banekonference af Bo Nielsen Emner Introduktion Hvorfor fokus på livscyklusomkostninger / LifeCycleCosts (LCC) Sporfornyelse,

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen BAN FEMERN 2016 Høj folder 12.indd 1 20/05/16 09.36 Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske

Læs mere

Kapacitetsanalyse årsager + foranstaltninger Kapacitetsforbedringsplan handlingsplan

Kapacitetsanalyse årsager + foranstaltninger Kapacitetsforbedringsplan handlingsplan Hvis Banedanmark ikke kan imødekomme alle ansøgninger om infrastrukturkapacitet i næste køreplan eller i nær fremtid, erklæres infrastruktur overbelastet. Kapacitetsanalyse, inden ½ år: årsager + foranstaltninger

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern muligheder for Vordingborg 27.05.2015 Præsenteret til Erhvervskonference i Vordingborg af Jens Ole Kaslund 1

Læs mere

Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Transportens dag 2011

Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Transportens dag 2011 Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Transportens dag 2011 Status for Hovedstadsområdet Hovedstadsområdet har en veludbygget infrastruktur sammenlignet med øvrige

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Totalt ansvar og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green Cargo (S)

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Regionalbaner i Midt- og Vestjylland

Regionalbaner i Midt- og Vestjylland Regionalbaner i Midt- og Vestjylland Idéer til udvikling af regionalbanerne Banebranchens konference 11. maj 2011 Tommy O. Jensen/Atkins Danmark Jernbanerne i Danmark Status 2011 140 km/t og derover 120

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Hvidovre

Læs mere

København Ringsted Strategianalysen kort fortalt

København Ringsted Strategianalysen kort fortalt Oktober 2005 Forord Forord Med denne korte udgave af Strategianalyse København Ringsted ønsker Trafikstyrelsen at gøre det muligt for kommunalpolitikere, borgere, organisationer med flere hurtigt at sætte

Læs mere

Muligheden for elektrificering af jernbanenettet i Nordjylland

Muligheden for elektrificering af jernbanenettet i Nordjylland Muligheden for elektrificering af jernbanenettet i Nordjylland Perspektiverne i at genoptage elektrificeringen i sammenhæng med gennemførelse af signalprogrammet, opgradering af strækningen Hobro-Aalborg

Læs mere

Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland

Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland Den samlede årlige indvinding af sand, grus og sten og kalk/kridt i regionen var i 2009 på ca. 5,3 mio. m 3. Heraf udgjorde indvinding af kalk

Læs mere

Forbedret togbetjening med S-tog til Roskilde

Forbedret togbetjening med S-tog til Roskilde Forbedret togbetjening med S-tog til Roskilde Af: Civilingeniør Jan Schneider-Tilli, Banestyrelsen Civilingeniør Jens W. Brix, Banestyrelsen Civilingeniør, Ph.D. Anders Hunæus Kaas, WS Atkins Danmark 1

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Banedanmarks arbejde i Lundby

Banedanmarks arbejde i Lundby Banedanmarks arbejde i Lundby Ringsted-Femern Banen 04.10.2017 1 Dagsorden Banedanmark ved Klaus Jørgensen og Lene Tørnæs Helbo 1. Ringsted-Femern Banen 2. Broarbejde og hvad det medfører (Lene for MT

Læs mere

Perspektiver for Øresundsbanen ved en metro mellem København og Malmö

Perspektiver for Øresundsbanen ved en metro mellem København og Malmö Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere

S-tog til Roskilde. Er det stadig en mulighed? Anders Hunæus Kaas. Trafikdage d. 24. august 2015

S-tog til Roskilde. Er det stadig en mulighed? Anders Hunæus Kaas. Trafikdage d. 24. august 2015 S-tog til Roskilde Er det stadig en mulighed? Anders Hunæus Kaas Trafikdage d. 24. august 2015 Disposition Baggrund for indlæg Tidligere analyser Trafikeringsomfang Infrastrukturændringer Perspektiver

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Danmarks overordnede infrastruktur 2012 Side 2 Danmarks overordnede infrastruktur 2020 Korridor B : Øresund-Femern Timemodellens

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Region

Læs mere

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi Jernbanekapaciteten

Læs mere

Notat. Kapacitet på Øresundsbron. Øresundsbro Konsortiet. Dato: 23. marts :8

Notat. Kapacitet på Øresundsbron. Øresundsbro Konsortiet. Dato: 23. marts :8 Notat Kapacitet på Øresundsbron Fra: Øresundsbro Konsortiet 1:8 Sammenfatning Såvel vej som bane over Øresund har siden sin start i 2000 haft succes i form af stor efterspørgselsmæssig vækst. Stigningstakten

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

Lovforslag 152 Ombygning af Ringsted station 1. behandling den 25. marts Ole Lund Jensen, Holstebro / Thomas Albøg Olsen, Ringsted

Lovforslag 152 Ombygning af Ringsted station 1. behandling den 25. marts Ole Lund Jensen, Holstebro / Thomas Albøg Olsen, Ringsted Transportudvalget 2013-14 L 152 Bilag 13 Offentligt Lovforslag 152 Ombygning af Ringsted station 1. behandling den 25. marts 2014 1 1 Ole Lund Jensen, Holstebro / Thomas Albøg Olsen, Ringsted 1 1. Løsningen

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord

Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord Ringsted-Femern Banen 28.09.2017 1 Dagsorden 1. Ringsted Femern Projektet og anlægsarbejder på delstrækningen Vordingborg Nord v/ Anlægschef Klaus S. Jørgensen

Læs mere

UDKAST 2012-01-24/toj

UDKAST 2012-01-24/toj ) Elektrificering status 0 0-0-4/toj Dobbeltspor Enkeltspor Besluttet elektrificeret Overvejes elektrificeret 5 kv kørestrømsforsyning uden kompenseringsudstyr 5 kv kørestrømsforsyning med kompenseringsudstyr

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

1. kvartal 2010. 2. kvartal 2010. 3. kvartal 2010

1. kvartal 2010. 2. kvartal 2010. 3. kvartal 2010 Trafikudvalget -11 TRU alm. del Bilag 98 Offentligt Notat Afrapportering Fjern- og Regionaltog, 3. 1. Antallet af rejser I 3. blev der foretaget ca. 12,8 mio. rejser med DSB's fjern- og regionaltog. Dette

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Tårnby

Læs mere

Kapacitetsanalyser af jernbanestrækninger. Alex Landex & Lars Wittrup Jensen

Kapacitetsanalyser af jernbanestrækninger. Alex Landex & Lars Wittrup Jensen Alex Landex & Lars Wittrup Jensen Agenda Jernbanekapacitet Hvad er kapacitet? Opgørelse af kapacitet Line Capacity Analyser Cases Vestfyn Ringsted-Odense Netværkseffekter Perspektivering Opsamling 2 DTU

Læs mere

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring September 2015 Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Udgivet af Banedanmark Grafisk tilrettelæggelse: Karen Krarup

Læs mere

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa Femern Bælt en ny forbindelse til Europa En ny forbindelse til Europa Når man drøfter et stort projekt som den faste forbindelse over Femern Bælt, bliver man ofte mødt med indvendingen: Hvad skal vi med

Læs mere

Trafikale muligheder. Kapacitet og regularitet. København-Ringsted projektet. September 2009

Trafikale muligheder. Kapacitet og regularitet. København-Ringsted projektet. September 2009 Trafikale muligheder Kapacitet og regularitet September 2009 København-Ringsted projektet 3 Trafikale muligheder Forord Forord Dette notat omhandler trafikale muligheder kapacitet og regularitet. Det

Læs mere

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030 Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030... Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 2 2 Indledning... 4 3 Trafik... 5 3.1 Vejtrafik... 5 3.2 Banetrafik... 6 3.2.1 Banetrafik gennem Region Hovedstaden...

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Fremtidens infrastruktur i Øresundsregionen

Fremtidens infrastruktur i Øresundsregionen Fremtidens infrastruktur i Øresundsregionen Otto Anker Nielsen Professor Leder af Transport DTU Afdelingsleder for Transportmodeller Otto Anker Nielsen Overblik Hvorfor en langsigtet strategi? Seneste

Læs mere

Kapacitet udbud og efterspørgsel

Kapacitet udbud og efterspørgsel Kapacitet udbud og efterspørgsel Banebranchen Maj 2011 Agenda Kapacitet til et marked i vækst Særlige udfordringer d for passagertog Særlige udfordringer for godstog Særlige udfordringer for infrastrukturarbejde

Læs mere

TØF konference 12. marts 2003 Investeringer på jernbanen. Jens Andersen

TØF konference 12. marts 2003 Investeringer på jernbanen. Jens Andersen TØF konference 12. marts 2003 Investeringer på jernbanen Jens Andersen Regeringens plan for trafikinvesteringer 2003 Oversigt over projekterne - igangværende som nye Infrastrukturens betydning Vigtigt

Læs mere

STRANDSIDEN. Indhold. Køge Bugt området protesterer

STRANDSIDEN. Indhold. Køge Bugt området protesterer MEDLEMSBLAD FOR SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Marts 2006 Oplag: 15.000 LEDER: Indhold Sporene skræmmer Side 1 STRATEGIANALYSENS MANGE MULIGHEDER Side 2 OVERKAPACITET Side 4 FEMERNFORBINDELSEN- GODSFORBLÆNDELSEN

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 10 Trafikplan 2016. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 10 Trafikplan 2016. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Thomas Damkjær Petersen 10 Trafikplan 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen godkender tidsplanen for Trafikplan

Læs mere

Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland. Samrådsspørgsmål E

Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland. Samrådsspørgsmål E Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 114 Offentligt TALEMANUSKRIPT Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland Side 1 af 12

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2009 1 Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2019 2 Så drastisk bliver det nok ikke Men

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt Afrapportering Fjern- og Regionaltog, 2. kvartal 2014 1. Antallet af rejser I 2. kvartal 2014 blev der foretaget 12,7 mio. rejser med DSB's fjern-

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

Undersøgelse af Østfoldbanen i Norge ved hjælp af togsimuleringsmodel.

Undersøgelse af Østfoldbanen i Norge ved hjælp af togsimuleringsmodel. Undersøgelse af Østfoldbanen i Norge ved hjælp af togsimuleringsmodel. Overingeniør Gaute Borgerud, Planavdelingen, Jernbaneverket, Region Øst, Oslo og Civilingeniør Erik Mørck Jacobsen, ScanRail Consult,

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Resumerapport. Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet

Resumerapport. Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet Resumerapport Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet Resumerapport Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-174-5 Resumerapport Indhold

Læs mere