NOTAT: S-tog til Roskilde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT: S-tog til Roskilde."

Transkript

1 Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr Brevid Ref. CT Dir. tlf NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november Indledning Trafikstyrelsen har i 2011 foretaget en screening af S-tog til Roskilde og Helsingør. Heri opstilles mulige scenarier for den kommende betjening af stationerne på Roskilde-fingeren. Forvaltningen har gennemgået rapporten og indhentet supplerende tekniske vurderinger. Analysen viser, at Trafikstyrelsens oplæg geografisk set giver både vindere og tabere blandt Roskildes pendlere, og hvis den fremtidige betjening af stationerne i Roskilde, Trekroner og Viby sker i overensstemmelse med de planer, som ministeriet har skitseret, vil S-tog til Roskilde samlet set være en fordel for de mange pendlere mellem stationerne i Roskilde Kommune og stationerne i hovedstadsområdet. Der vil ikke være væsentlige ændringer for pendlere til Roskilde fra det øvrige Sjælland. Det er imidlertid vigtig at gøre sig klart, at der ikke er truffet endelige valg af betjeningsprincipper og omfang endnu for banebetjeningen i 2020, hvor S-tog til Roskilde tidligst kan være etableret efter ny bane over Køge er åbnet og nødvendigt anlægsarbejde gennemført. Når der vises konsekvenser af forskellige løsninger, er der stadig tale om eksempler på køreplaner, som viser, hvordan en mulig fremtidig infrastruktur kan udnyttes. Den strategiske risiko ved S-tog til Roskilde er, at regionaltogstrafikken på sigt bliver skåret kraftigt. Hvis det sker, er S-tog til Roskilde en forringelse af trafikbetjeningen af Roskilde Kommune. Analysen forsøger at belyse, denne risiko. Det skal understreges, at denne vurdering er forbundet med stor usikkerhed. Fra et Roskilde Kommune perspektiv kan det ikke anbefales, at der arbejdes videre med S-tog til Roskilde uden, at der gives en egentlig garanti for den fremtidige trafikbetjening. 2. Hvorfor drøfte S-tog igen? I forbindelse med valget i sin tid mellem 5.sporsløsningen og Nybygningsløsningen vandt sidst nævnte, idet den indebærer en potentiel større kapacitetsreserve. Imidlertid kommer denne reserve umiddelbar ikke i brug, fordi den samlede trafikering ud og ind af København H er begrænset af perronkapaciteten her på maksimalt 17 tog i timen pr. retning. Den nuværende trafikering sættes i 2018 op til 17 tog i timen. Denne kapacitetsbegrænsning indebærer derfor, at man ikke bare kan sætte antallet af regionaltog via Roskilde op, når de fleste fjerntog efter alt at dømme flyttes til København Ringstedbanen. Tanken om S-tog til Roskilde skal bl.a. ses i dette lys, idet denne trafikeringsform ikke er begrænset af perronkapaciteten på København H. I 2018 åbner København Ringstedbanen, og der vil derfor principielt blive ledig sporkapacitet gennem Roskilde. Mellem Roskilde og Høje Taastrup findes der allerede i dag 4 fjerntogsspor. Mellem Høje Taastrup og København er der kun 2 fjerntogsspor.

2 En eventuel forlængelse af S-tog til Roskilde skal i givet fald foregå på de to nordligste af de fire spor. Teknisk er der her to principielt forskellige muligheder: Side2/7 1-system : strækningen ombygges, så kørestrøm, signaler mv. svarer til nuværende/ kommende S-togssystemer. 2-system : Udvikling af ny S-togstype der både kan køre på fjernstrækninger og S- banestrækninger, hvilket bl.a. indebærer kørsel med to forskellige strømtyper. Det eksisterende S-togsnet har endestation i Høje Taastrup, men vil i givet fald blive forlænget til Roskilde. De nødvendige anlægsarbejder kan først påbegyndes efter åbningen af den nye København-Ringsted linje, og derfor vil S-togslinjen til Roskilde formentlig først kunne indvies omkring Senest i 2014 skal der i henhold til en option i kontrakt om nyt signalsystem til S-tog tages stilling til eventuel etablering af det nye S-togssignalsystem på nuværende fjerntogsstrækning mellem Roskilde og Høje Taastrup, således at denne strækning kan betjenes med S-tog. Efter 2020 kommer der formentlig flere tog med relation til Femern-forbindelsen (og endnu senere muligvis også flere tog fra Kattegatforbindelsen). Hvis ikke perronkapaciteten på København H udvides, må man således forudse, at stigning i fjerntogstrafik vil komme i konkurrence med regionaltrafik. Hvis der skal etableres S-tog til Roskilde kræves ny politisk beslutning på Christiansborg med tilhørende bevilling. 3. Roskilde-argumenter for og imod S-tog. S-tog til Roskilde laves ikke for pendlerne i Roskilde, men for at spare perronkapacitet på Københavns Hovedbanegård. Den ledige strækningskapacitet mellem København og Roskilde kan ikke udnyttes fuldt ud, selvom de fleste fjerntog flyttes til Køgebanen. S-tog til Roskilde kan give en mulighed for at forbedre den kollektive trafik mellem Roskilde, Trekroner og vestegnsstationerne. Der kan opnås en højere frekvens og sparede togskift. For relationer mellem Roskilde (og Trekroner) og vestegnstationerne kan der være tale om længere rejsetid i tog, men da rejsen kan ske uden skift, bliver den samlede rejsetid uændret eller forbedret. Med S-tog til Roskilde vil Roskilde og Trekroner stationer blive betjent af to uafhængige transportsystemer med mulighed for en bedre regularitet og måske også en mere jævn fordeling hen over timen uden sammenklumpning. S-tog har længere rejsetid og dårligere komfort end regionaltog, men i oplægget opretholdes regionaltogene som betjening af strækningen Roskilde Station til København H. Med S-tog til Roskilde kommer regionaltogene hurtigere gennem de trafikalt mindre stationer mellem Roskilde og Glostrup. Roskilde bliver med stor sandsynlighed skiftestation for passagerer vestfra, som har mål langs S-banen og letbanen. Der er således geografisk set både vindere og tabere. Samlet set er det forvaltningens vurdering, at S-togs løsningen er en fordel for Roskilde Kommune, hvis det gennemføres med det køreplanoplæg, Trafikstyrelsn har udarbejdet. Den strategiske risiko ved S-tog til Roskilde er, at der kan være frygt for, at regionaltogstrafikken på sigt bliver skåret kraftigt. Hvor stor denne risiko reelt er, har forvaltningen vanskeligt ved at bedømme, men spørgsmålet vil blive forsøgt belyst nedenfor.

3 Side3/7 4. Den strategiske bekymring Det er vigtig at gøre sig klart, at der ikke er truffet endelige valg af betjeningsprincipper og omfang endnu for banebetjeningen i Når der vises konsekvenser af forskellige løsninger, er der stadig tale om eksempler på køreplaner, som viser hvordan en mulig fremtidig infrastruktur kan udnyttes. Trafikstyrelsens oplæg fastholder et stort antal regionaltog, selv om der etableres S-tog. Ved vurdering af S-tog til Roskilde kan derfor indgå belysning af risikoen for nedprioritering af regionaltogstrafikken. Der kan umiddelbart peges på tre senarier, der skal vurderes: Roskilde som omstigningsstation fra Regionaltog til S-tog Ændret fordeling af kapaciteten til regionaltog mellem den nye bane over Køge og den eksisterende Omdirigering af fremtidig øget godstrafik til eksisterende bane Roskilde som omstigningsstation fra Regionaltog til S-tog Roskilde har i dag høj frekvens (normalt max 15 min. mellem afgangene), kort rejsetid (ca. 25 min til Kbh H) og normalt god komfort på forbindelsen til København. En mulig konsekvens af S-tog til Roskilde kunne være en kraftig reduktion i regionaltogsdriften til fordel for S-tog, således at Roskilde bliver omstigningsstation fra Regionaltog til S-tog. Der synes ikke umiddelbar grund til at lade regionaltog fra Holbæk/Kalundborg eller Ringsted/Næstved have endestation i Roskilde, således at trafik mod København skal ske med S-tog. Den igangværende opgradering af Nordvestbanen vil også miste sin værdi, hvis der skulle indregnes skift i Roskilde til S-tog. Der vil stadig være plads til at lade størstedelen af regionaltogene fortsætte til København. Ved at adskille tog med mange stop (S-tog) fra regionaltog med få (ingen) stop mellem Roskilde og København H er der grundlag for en bedre regularitet og måske også en mere jævn fordeling hen over timen uden sammenklumpning. Ændret fordeling af kapaciteten til regionaltog mellem den nye bane over Køge og den eksisterende Når København-Ringsted banen over Køge åbner (2018), forventes 6 passagertog i timen på den nye bane. Det vil være dels timemodellens hurtige tog (lyn-tog), dels en ny regionallinje København-Køge-Haslev-Næstved samt enkelte regionaltog mod Nykøbing og Odense. Fordelingen (uden S-tog til Roskilde) med 6 tog i timen på den nye bane over Køge og 11 på den eksisterende er naturligvis ikke et fastlåst princip. Efterspørgselsmodeller peger ifølge Trafikstyrelsen på en ligelig passagerfordeling på de to baner. Og dermed et samfundsøkonomisk rationale i at flytte yderligere 1-2 tog til den nye bane. Det værst tænkelige, set fra Roskildes synspunkt, vil være en kraftig reduktion i Regionaltogsdriften til fordel for S-tog, såfremt S-tog er etableret som mulighed. Det er vigtigt, at Roskilde Kommune holder en fortsat tæt dialog med ministeriet om den fremtidige betjening (S-tog eller ej). Her kan det være oplagt at indgå alliancer med kommunerne langs Nordvest banen, da disse må formodes at have samme interesse i at sikre gode togforbindelser for deres pendlere. I screeningen af S-tog til Roskilde er der beregnet en høj samfundsøkonomisk rentabilitet (5,7%). Heri indgår passagereffekterne af de hurtigere forbindelser, herunder en fortsat regionaltogbetjening på 8 tog i timen og IC-betjening med 2 tog

4 i timen. Der ligger heri et godt argument for ikke at ændre for meget ved regionaltogsbetjenin-gen, da projektet - som det foreligger i screeningsrapporten - er samfundsøkonomisk rentabelt. Side4/7 Omdirigering af fremtidig øget godstrafik til eksisterende bane I forhold til den fremtidige godstrafik kan der ligge en risiko for, at godstog forbliver på den nuværende bane for ikke at blokkere for de hurtige tog i timemodellen på den nye bane. Dette er ikke problematisk med det nuværende antal godstog. Men hvis der sker en større vækst i gods på bane, f.eks. som følge af Femern-forbindelsen, kan det betyde, at godstogene presser sig tættere på myldretiderne og dermed i konflikt med passagertogene. Vurdering af mulig reduktion af fjern- og regionaltog efter indførelse af S-tog. 1. Regionaltog på nordvestbanen: Af de 8 regionaltog, der i basissituationen betjener Roskilde Station, kommer de 4 tog fra Kalundborg/Holbæk. Ca. 30% af de rejsende på denne strækning har rejsemål i Roskilde, hvorfor det må forventes, at alle 4 tog fortsat vil stoppe i Roskilde 2. Regionaltog på vestbanen med stop i Viby og Borup: På vestbanen kører der 2 regionaltog med stop i Viby og Borup. Det må forventes, at disse 2 regionaltog fortsat stopper i Roskilde, uanset S-tog til Roskilde. 3. Reginaltog på vestbanen uden stop i Viby og Borup På vestbanen kører der 2 tog, uden stop i Viby og Borup. Disse to tog kommer fra Nykøping Falster, og disse to tog eller det ene af dem vil kunne flyttes over til Køgelinjen. 4. De sidste to linjer er IC-tog, det ene med og det andet uden stop i Høje Taastrup. I trafikplanen er der 5 linjer i alt mod Fyn og Jylland, hvoraf de 3 kører på Køgelinjen. Med det store opland, som Roskilde har som knudepunkt for rejser mod Fyn og Jylland, ses der ikke noget argument for at flytte disse to linjer på Roskildelinjen over på Køgelinjen. 5. Trekroner Station. I oplægget er der en reduktion af fjern- og regionaltog fra 4 til 2 efter indførelse af S-tog. Med den store indpendling til Trekroner Station (p.g.a. Universitetet) direkte fra København må det forventes, at de 2 regionaltog fra København med stop i Trekroner bevares, men der er naturligvis ingen garanti. Langsigtede udviklingsperspektiver for S-tog På det lange sigt er der også spørgsmål om, hvorvidt erhvervsudviklingen i områderne vest for København, eksempelvis i Ringbysamarbejdets kommuner, vil ændre pendlingsstrømmene, så København Centrum får mindre betydning. I dette perspektiv vil gode togforbindelser til destinationer langs letbanen få større betydning. På længere sigt kan der tænkes indført automatisk S-togs drift med højere frekvens, bedre rettidighed og kortere rejsetider til følge. Automatisering er et langsigtet projekt med et årigt sigte, hvis automatiseringen skal afvente reinvesteringer i togmateriel. De nye signaler på S-banen muliggør dog automatisk drift tidligere. En evt. udvidelse af togdriften til Roskilde og Helsingør vil endvidere gøre det nødvendigt at anskaffe ekstra S-tog, hvilket vil understøtte en tidligere automatisering. 5. Screening af S-togsbetjening til Roskilde. Med baggrund i TrafikstyreIsens rapport Screening af S-togsbetjening til Roskilde og Helsingør, juli 2011, redegøres der i det følgende nærmere for togbetjeningen af Roskilde, Trekroner og Viby stationer med eller uden S-tog til Roskilde. Først med fokus på pendlingen mod København, herefter pendling til Roskilde. Som nævnt ovenfor er det vigtigt at holde sig for øje, at der ikke er truffet endelige valg af betjeningsprincipper og omfang endnu. Der er stadig tale om eksempler på køreplaner, der viser, hvordan en mulig fremtidig infrastruktur kan udnyttes.

5 Side5/7 I basissituationen 2018 (forventet betjening uden S-tog), hvor den nye jernbanestrækningen mellem København og Ringsted over Køge er åbnet, vil togbetjeningen mod København ifølge oplægget være følgende: 1. Roskilde, 11 tog i timen: a. 2 IC-tog, kun med stop i Høje Taastrup (HT) b. 9 regionaltog i. 4 med stop kun i HT ii. 1 med stop i HT og Valby iii. 2 med stop i Trekroner, HT og Valby iv. 2 med stop i Trekroner, Hedehusene, HT og Valby 2. Trekroner, 4 tog i timen a. 4 tog regionaltog i. 2 tog med stop i HT og Valby ii. 2 tog med stop i Hedehusene, HT og Valby 3. Viby, 2 tog i timen a. 2 regionaltog i. 1 med stop i Roskilde, HT og Valby ii. 1 med stop i Roskilde, Trekroner, Hedehusene, HT og Valby Med udgangspunkt i den udvidede S-togsbetjening er oplægget til betjeningen af kommunens 3 stationer følgende: 1. Roskilde, 16 tog i timen: a. 2 IC tog i. 1 uden stop ii. 1 med stop i HT b. 8 regionaltog i. 4 uden stop ii. 2 med stop i HT og Valby iii. 2 med stop i Trekroner, HT og Valby c. 6 S-tog i. 3 uden stop i Brøndbyøster, Rødovre, Hvidovre, Enghave og Dybølsbro ii. 3 med stop ved alle stationer iii. 2. Trekroner, 8 tog i timen a. 2 regionaltog med stop i HT og Valby b. 6 S-tog i. 3 uden stop i Brøndbyøster, Rødovre, Hvidovre, Enghave og Dybølsbro ii. 3 med stop ved alle stationer 3. Viby, 2 tog i timen a. 2 regionaltog med stop i Roskilde, HT og Valby Fordele og ulemper for pendlere ifølge oplægget: Roskilde Station Fordele: I alt 5 tog (6 ekstra S-tog - heraf 3 direkte og 1 færre regionaltog) mere i timen 5 tog uden stop mellem Roskilde station og København H (regionaltog og IC-tog) S-tog til samtlige stationer mellem Roskilde og København H (3 tog pr. time)

6 Side6/7 Hurtige S-tog til betydende stationer mellem Roskilde og København H, bl.a. Glostrup og Danshøj (3 tog pr. time) Ca. 33% af pendlere skal til København H, og de får 5 direkte regionaltog og 3 næsten direkte regionaltog (kun med stop i HT og Valby) Ulemper: 1 regionaltog mindre i timen. Færre direkte regional eller IC tog ( 3 mod tidligere 7) mellem Roskilde og HT 1 regionaltog mindre med stop i Valby Dårligere komfort og længere rejsetid ved S-tog. Rejsetider: København direkte regionaltog: 16 min.. København regionaltog med stop: min. København S-tog Sx (med 8 stop): 31 min. København S-tog (stop alle stationer): 37 min. Danshøj S-tog og direkte: 24 min. Glostrup S-tog direkte: 20 min. mod 16 min.+skiftetid (5 min.?) i HT (basissituationen). Trekroner Fordele: i alt 4 tog (6 S-tog mere og 2 færre regionaltog) mere i timen Direkte S-tog til samtlige stationer mellem Trekroner og København H Direkte og hurtige S-tog til betydende stationer mellem Trekroner og København H (Glostrup og Danshøj) Ulemper: Færre (2 mod tidligere 4) regionaltog i timen Dårligere komfort og længere rejsetid med S-tog Rejsetider: Med regionaltog til København H: 20 min. Med S-tog til København H: 34 min. Med hurtige S-tog til København H: 28 min. Viby Fordele: Hurtigere tog til København, da de ikke skal stoppe i Trekroner eller Hedehusene Ulemper: Ingen direkte tog til Trekroner og Hedehusene 6. Indpendling til Roskildes Stationer Med de ovenfor anførte bemærkninger om fordele og ulemper med S-tog for pendlere fra Roskilde mod øst gælder tilsvarende for pendlere fra øst, der skal til Roskilde Station. Roskilde Station 11 IC-tog og regionaltog reduceres til 10 IC-tog og regionaltog Trekroner Station S-tog kan betyde togskift på Roskilde station

7 Viby Side7/7 Uændret betjening

S-tog til Roskilde Fordele og ulemper

S-tog til Roskilde Fordele og ulemper S-tog til Roskilde Fordele og ulemper Marts 2015 S-tog til Roskilde Fordele og ulemper Marts 2015 Dato: 20-03-2015 Udarbejdet af: LM/MBA Kontrol: JaH Filnavn: S:\2265181.Stog Roskilde\Notat\NOTAT S-tog

Læs mere

Stationskapaciteten ved København H

Stationskapaciteten ved København H Stationskapaciteten ved December 2013 3 Stationskapaciteten ved Indhold Indhold 1 Sammenfatning 5 2 Københavns Hovedbanegård i dag 10 3 Stationskapaciteten på 13 3.1 Fjern- og regionaltog på i fremtiden

Læs mere

Bedre infrastruktur på S-banen Katalog over mulige infrastrukturforbedringer og tilhørende kapacitets- og driftsudvidelser Februar 2009 2 Bedre infrastruktur på S-banen Indholdsfortegnelse Indledning 4

Læs mere

Høringsnotat om S-tog til Roskilde Marts 2002. Høringsnotat S-tog til Roskilde

Høringsnotat om S-tog til Roskilde Marts 2002. Høringsnotat S-tog til Roskilde Høringsnotat om S-tog til Roskilde Marts 2002 Høringsnotat S-tog til Roskilde INDHOLD 1. KORT OM PROJEKTET Baggrund for den valgte S-togsløsning 4 4 2. BORGERNE ER BLEVET HØRT Høringsperioden Generelle

Læs mere

Betalingsringen og Roskilde Kommune En konsekvensanalyse. Roskilde Kommune

Betalingsringen og Roskilde Kommune En konsekvensanalyse. Roskilde Kommune Betalingsringen og Roskilde Kommune En konsekvensanalyse Roskilde Kommune Januar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Sammenfatning og konklusion 3 02 Regeringens forslag 5 2.1 Forskellige løsninger for betalingsringen

Læs mere

KØBENHAVN MALMÖ ANALYSE AF JERNBANETRAFIKKEN ATKINS

KØBENHAVN MALMÖ ANALYSE AF JERNBANETRAFIKKEN ATKINS KØBENHAVN MALMÖ ANALYSE AF JERNBANETRAFIKKEN ATKINS ØRESUNDSMETRO KØBENHAVN MALMØ 2013 Udvikling af jernbanetrafikken over Øresundsbron Projektnummer: 1011340 Dato: 23.10.2012 Revideret: 14.01.2013 Udarbejdet

Læs mere

København-Ringsted projektet Miljøredegørelse hæfte 1

København-Ringsted projektet Miljøredegørelse hæfte 1 Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor Eksisterende bane 0 København-Ringsted projektet September 2009 København-Ringsted projektet København-Ringsted projektet Forord Jernbanen mellem København og

Læs mere

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen - høringsnotat for idéfasen

Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen - høringsnotat for idéfasen Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen - høringsnotat for idéfasen April 2010 3 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Forord Forord

Læs mere

Roskilde. København. Køge. Ringsted. København-Ringsted projektet Miljøredegørelse 1 høringsudgave. København-Ringsted projektet.

Roskilde. København. Køge. Ringsted. København-Ringsted projektet Miljøredegørelse 1 høringsudgave. København-Ringsted projektet. Roskilde København Køge Ringsted København-Ringsted projektet September 2008 København-Ringsted projektet København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027. Høringsudgave

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027. Høringsudgave Trafikplan for den statslige Høringsudgave 10. oktober 2012 3 Trafikplan for den statslige Forord Forord I de senere år er der vedtaget en lang række større og mindre anlægsprojekter indenfor jernbanen

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikplan for den statslige Februar 2013 3 Trafikplan for den statslige Forord Forord I de senere år er der vedtaget en lang række større og mindre anlægsprojekter indenfor jernbanen og den øvrige kollektive

Læs mere

Fremsat af transportministeren (Hans Christian Schmidt) april 2010

Fremsat af transportministeren (Hans Christian Schmidt) april 2010 Skriftlig redegørelse Redegørelse om kollektiv trafik Fremsat af transportministeren (Hans Christian Schmidt) april 2010 2. Redegørelse om kollektiv trafik Redegørelse om kollektiv trafik Udgivet af: Transportministeriet

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse. -Fagnotat. Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen

Samfundsøkonomisk analyse. -Fagnotat. Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen Samfundsøkonomisk analyse -Fagnotat Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen Storstrømsbroen ISBN: 978-87-7126-138-7 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Storstrømsbroen

Læs mere

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK. 14.

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK. 14. AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK 14. januar 2014 1 Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti indgik den 17.

Læs mere

1 time 1 time. 6-by samarbejdet. - om hurtigere tog mellem byerne

1 time 1 time. 6-by samarbejdet. - om hurtigere tog mellem byerne 1 time 1 time 6-by samarbejdet - om hurtigere tog mellem byerne Vision At binde Danmark sammen ved at skabe hurtig togtrafik mellem de største byer. 6-by samarbejdet - om hurtige tog mellem byerne Denne

Læs mere

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S OG RV) OG SF og ENHEDSLISTEN OM: PASSAGERTOGTRAFIK I DANMARK 2015-2024. 10. marts 2015

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S OG RV) OG SF og ENHEDSLISTEN OM: PASSAGERTOGTRAFIK I DANMARK 2015-2024. 10. marts 2015 1 AFTALE MELLEM REGERINGEN (S OG RV) OG SF og ENHEDSLISTEN OM: PASSAGERTOGTRAFIK I DANMARK 2015-2024 10. marts 2015 2 1. Hovedelementer i aftalen Som følge af de seneste års massive investeringer i kollektiv

Læs mere

STRATEGIANALYSENS MANGE MULIGHEDER

STRATEGIANALYSENS MANGE MULIGHEDER MEDLEMSBLAD FOR SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Marts 2006 Oplag: 15.000 LEDER: Indhold Sporene skræmmer Side 1 STRATEGIANALYSENS MANGE MULIGHEDER Side 2 OVERKAPACITET Side 4 FEMERNFORBINDELSEN- GODSFORBLÆNDELSEN

Læs mere

Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn. Juni 2012

Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn. Juni 2012 Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn Juni 2012 3 Forundersøgelse af banebetjening Indhold af Indhold Sammenfatning 5 Indledning 8 Rejsestrømme 10 Linjeføringer 13 Østlig linjeføring 13

Læs mere

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane September 2013 2 Togfonden DK Timemodellen - det danske højhastighedskoncept Forord Timemodellen er visionen om at kunne køre med tog

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

Metro, letbane, nærbane og cykler

Metro, letbane, nærbane og cykler Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om: Metro, letbane, nærbane og cykler 12. juni 2014 1 Reservation til afgreningskammer

Læs mere

Udkast. Trafikplan evalueringsrapport

Udkast. Trafikplan evalueringsrapport Udkast Trafikplan evalueringsrapport Resume... 2 0 Indledning... 5 0.1 Historie og baggrund... 5 0.2 Forventninger og forudsætninger for den vedtagne trafikplan... 6 0.3 Beskrivelse af R-nettet og øvrige

Læs mere

København-Ringsted projektet høringsnotat

København-Ringsted projektet høringsnotat Roskilde København Køge Ringsted København-Ringsted projektet høringsnotat April 2009 København-Ringsted projektet Forord Dette høringsnotat dokumenterer den offentlige høring, som Trafikstyrelsen har

Læs mere

Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet

Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 464 Offentligt Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Maj 2007 Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Indhold 3. Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Udgivet

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

Lokalbanernes fremtid og udviklingsmuligheder

Lokalbanernes fremtid og udviklingsmuligheder Lokalbanernes fremtid og udviklingsmuligheder Johnny Christensen, Johnny.Christensen@Atkinsglobal.com Atkins Danmark A/S Anders Hunæus Kaas, Anders.H.Kaas@Atkinsglobal.com Atkins Danmark A/S 1. Baggrund

Læs mere

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Oktober 2011 Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Metroselskabet By & Havn Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 6 1.1 Undersøgelsens baggrund

Læs mere

Kollektiv transport til Hillerød og Hvidovre hospitaler - I lyset af ny hospitalsstruktur

Kollektiv transport til Hillerød og Hvidovre hospitaler - I lyset af ny hospitalsstruktur Bilag 1 - Side -1 af 87 - I lyset af ny hospitalsstruktur September 2014 Bilag 1 - Side -2 af 87 - I lyset af ny hospitalsstruktur September 2014 Dato: 26.09.2014 Notatnummer: 2084251.01 Rev: 4 Udarbejdet

Læs mere