NOTAT: S-tog til Roskilde.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT: S-tog til Roskilde."

Transkript

1 Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr Brevid Ref. CT Dir. tlf NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november Indledning Trafikstyrelsen har i 2011 foretaget en screening af S-tog til Roskilde og Helsingør. Heri opstilles mulige scenarier for den kommende betjening af stationerne på Roskilde-fingeren. Forvaltningen har gennemgået rapporten og indhentet supplerende tekniske vurderinger. Analysen viser, at Trafikstyrelsens oplæg geografisk set giver både vindere og tabere blandt Roskildes pendlere, og hvis den fremtidige betjening af stationerne i Roskilde, Trekroner og Viby sker i overensstemmelse med de planer, som ministeriet har skitseret, vil S-tog til Roskilde samlet set være en fordel for de mange pendlere mellem stationerne i Roskilde Kommune og stationerne i hovedstadsområdet. Der vil ikke være væsentlige ændringer for pendlere til Roskilde fra det øvrige Sjælland. Det er imidlertid vigtig at gøre sig klart, at der ikke er truffet endelige valg af betjeningsprincipper og omfang endnu for banebetjeningen i 2020, hvor S-tog til Roskilde tidligst kan være etableret efter ny bane over Køge er åbnet og nødvendigt anlægsarbejde gennemført. Når der vises konsekvenser af forskellige løsninger, er der stadig tale om eksempler på køreplaner, som viser, hvordan en mulig fremtidig infrastruktur kan udnyttes. Den strategiske risiko ved S-tog til Roskilde er, at regionaltogstrafikken på sigt bliver skåret kraftigt. Hvis det sker, er S-tog til Roskilde en forringelse af trafikbetjeningen af Roskilde Kommune. Analysen forsøger at belyse, denne risiko. Det skal understreges, at denne vurdering er forbundet med stor usikkerhed. Fra et Roskilde Kommune perspektiv kan det ikke anbefales, at der arbejdes videre med S-tog til Roskilde uden, at der gives en egentlig garanti for den fremtidige trafikbetjening. 2. Hvorfor drøfte S-tog igen? I forbindelse med valget i sin tid mellem 5.sporsløsningen og Nybygningsløsningen vandt sidst nævnte, idet den indebærer en potentiel større kapacitetsreserve. Imidlertid kommer denne reserve umiddelbar ikke i brug, fordi den samlede trafikering ud og ind af København H er begrænset af perronkapaciteten her på maksimalt 17 tog i timen pr. retning. Den nuværende trafikering sættes i 2018 op til 17 tog i timen. Denne kapacitetsbegrænsning indebærer derfor, at man ikke bare kan sætte antallet af regionaltog via Roskilde op, når de fleste fjerntog efter alt at dømme flyttes til København Ringstedbanen. Tanken om S-tog til Roskilde skal bl.a. ses i dette lys, idet denne trafikeringsform ikke er begrænset af perronkapaciteten på København H. I 2018 åbner København Ringstedbanen, og der vil derfor principielt blive ledig sporkapacitet gennem Roskilde. Mellem Roskilde og Høje Taastrup findes der allerede i dag 4 fjerntogsspor. Mellem Høje Taastrup og København er der kun 2 fjerntogsspor.

2 En eventuel forlængelse af S-tog til Roskilde skal i givet fald foregå på de to nordligste af de fire spor. Teknisk er der her to principielt forskellige muligheder: Side2/7 1-system : strækningen ombygges, så kørestrøm, signaler mv. svarer til nuværende/ kommende S-togssystemer. 2-system : Udvikling af ny S-togstype der både kan køre på fjernstrækninger og S- banestrækninger, hvilket bl.a. indebærer kørsel med to forskellige strømtyper. Det eksisterende S-togsnet har endestation i Høje Taastrup, men vil i givet fald blive forlænget til Roskilde. De nødvendige anlægsarbejder kan først påbegyndes efter åbningen af den nye København-Ringsted linje, og derfor vil S-togslinjen til Roskilde formentlig først kunne indvies omkring Senest i 2014 skal der i henhold til en option i kontrakt om nyt signalsystem til S-tog tages stilling til eventuel etablering af det nye S-togssignalsystem på nuværende fjerntogsstrækning mellem Roskilde og Høje Taastrup, således at denne strækning kan betjenes med S-tog. Efter 2020 kommer der formentlig flere tog med relation til Femern-forbindelsen (og endnu senere muligvis også flere tog fra Kattegatforbindelsen). Hvis ikke perronkapaciteten på København H udvides, må man således forudse, at stigning i fjerntogstrafik vil komme i konkurrence med regionaltrafik. Hvis der skal etableres S-tog til Roskilde kræves ny politisk beslutning på Christiansborg med tilhørende bevilling. 3. Roskilde-argumenter for og imod S-tog. S-tog til Roskilde laves ikke for pendlerne i Roskilde, men for at spare perronkapacitet på Københavns Hovedbanegård. Den ledige strækningskapacitet mellem København og Roskilde kan ikke udnyttes fuldt ud, selvom de fleste fjerntog flyttes til Køgebanen. S-tog til Roskilde kan give en mulighed for at forbedre den kollektive trafik mellem Roskilde, Trekroner og vestegnsstationerne. Der kan opnås en højere frekvens og sparede togskift. For relationer mellem Roskilde (og Trekroner) og vestegnstationerne kan der være tale om længere rejsetid i tog, men da rejsen kan ske uden skift, bliver den samlede rejsetid uændret eller forbedret. Med S-tog til Roskilde vil Roskilde og Trekroner stationer blive betjent af to uafhængige transportsystemer med mulighed for en bedre regularitet og måske også en mere jævn fordeling hen over timen uden sammenklumpning. S-tog har længere rejsetid og dårligere komfort end regionaltog, men i oplægget opretholdes regionaltogene som betjening af strækningen Roskilde Station til København H. Med S-tog til Roskilde kommer regionaltogene hurtigere gennem de trafikalt mindre stationer mellem Roskilde og Glostrup. Roskilde bliver med stor sandsynlighed skiftestation for passagerer vestfra, som har mål langs S-banen og letbanen. Der er således geografisk set både vindere og tabere. Samlet set er det forvaltningens vurdering, at S-togs løsningen er en fordel for Roskilde Kommune, hvis det gennemføres med det køreplanoplæg, Trafikstyrelsn har udarbejdet. Den strategiske risiko ved S-tog til Roskilde er, at der kan være frygt for, at regionaltogstrafikken på sigt bliver skåret kraftigt. Hvor stor denne risiko reelt er, har forvaltningen vanskeligt ved at bedømme, men spørgsmålet vil blive forsøgt belyst nedenfor.

3 Side3/7 4. Den strategiske bekymring Det er vigtig at gøre sig klart, at der ikke er truffet endelige valg af betjeningsprincipper og omfang endnu for banebetjeningen i Når der vises konsekvenser af forskellige løsninger, er der stadig tale om eksempler på køreplaner, som viser hvordan en mulig fremtidig infrastruktur kan udnyttes. Trafikstyrelsens oplæg fastholder et stort antal regionaltog, selv om der etableres S-tog. Ved vurdering af S-tog til Roskilde kan derfor indgå belysning af risikoen for nedprioritering af regionaltogstrafikken. Der kan umiddelbart peges på tre senarier, der skal vurderes: Roskilde som omstigningsstation fra Regionaltog til S-tog Ændret fordeling af kapaciteten til regionaltog mellem den nye bane over Køge og den eksisterende Omdirigering af fremtidig øget godstrafik til eksisterende bane Roskilde som omstigningsstation fra Regionaltog til S-tog Roskilde har i dag høj frekvens (normalt max 15 min. mellem afgangene), kort rejsetid (ca. 25 min til Kbh H) og normalt god komfort på forbindelsen til København. En mulig konsekvens af S-tog til Roskilde kunne være en kraftig reduktion i regionaltogsdriften til fordel for S-tog, således at Roskilde bliver omstigningsstation fra Regionaltog til S-tog. Der synes ikke umiddelbar grund til at lade regionaltog fra Holbæk/Kalundborg eller Ringsted/Næstved have endestation i Roskilde, således at trafik mod København skal ske med S-tog. Den igangværende opgradering af Nordvestbanen vil også miste sin værdi, hvis der skulle indregnes skift i Roskilde til S-tog. Der vil stadig være plads til at lade størstedelen af regionaltogene fortsætte til København. Ved at adskille tog med mange stop (S-tog) fra regionaltog med få (ingen) stop mellem Roskilde og København H er der grundlag for en bedre regularitet og måske også en mere jævn fordeling hen over timen uden sammenklumpning. Ændret fordeling af kapaciteten til regionaltog mellem den nye bane over Køge og den eksisterende Når København-Ringsted banen over Køge åbner (2018), forventes 6 passagertog i timen på den nye bane. Det vil være dels timemodellens hurtige tog (lyn-tog), dels en ny regionallinje København-Køge-Haslev-Næstved samt enkelte regionaltog mod Nykøbing og Odense. Fordelingen (uden S-tog til Roskilde) med 6 tog i timen på den nye bane over Køge og 11 på den eksisterende er naturligvis ikke et fastlåst princip. Efterspørgselsmodeller peger ifølge Trafikstyrelsen på en ligelig passagerfordeling på de to baner. Og dermed et samfundsøkonomisk rationale i at flytte yderligere 1-2 tog til den nye bane. Det værst tænkelige, set fra Roskildes synspunkt, vil være en kraftig reduktion i Regionaltogsdriften til fordel for S-tog, såfremt S-tog er etableret som mulighed. Det er vigtigt, at Roskilde Kommune holder en fortsat tæt dialog med ministeriet om den fremtidige betjening (S-tog eller ej). Her kan det være oplagt at indgå alliancer med kommunerne langs Nordvest banen, da disse må formodes at have samme interesse i at sikre gode togforbindelser for deres pendlere. I screeningen af S-tog til Roskilde er der beregnet en høj samfundsøkonomisk rentabilitet (5,7%). Heri indgår passagereffekterne af de hurtigere forbindelser, herunder en fortsat regionaltogbetjening på 8 tog i timen og IC-betjening med 2 tog

4 i timen. Der ligger heri et godt argument for ikke at ændre for meget ved regionaltogsbetjenin-gen, da projektet - som det foreligger i screeningsrapporten - er samfundsøkonomisk rentabelt. Side4/7 Omdirigering af fremtidig øget godstrafik til eksisterende bane I forhold til den fremtidige godstrafik kan der ligge en risiko for, at godstog forbliver på den nuværende bane for ikke at blokkere for de hurtige tog i timemodellen på den nye bane. Dette er ikke problematisk med det nuværende antal godstog. Men hvis der sker en større vækst i gods på bane, f.eks. som følge af Femern-forbindelsen, kan det betyde, at godstogene presser sig tættere på myldretiderne og dermed i konflikt med passagertogene. Vurdering af mulig reduktion af fjern- og regionaltog efter indførelse af S-tog. 1. Regionaltog på nordvestbanen: Af de 8 regionaltog, der i basissituationen betjener Roskilde Station, kommer de 4 tog fra Kalundborg/Holbæk. Ca. 30% af de rejsende på denne strækning har rejsemål i Roskilde, hvorfor det må forventes, at alle 4 tog fortsat vil stoppe i Roskilde 2. Regionaltog på vestbanen med stop i Viby og Borup: På vestbanen kører der 2 regionaltog med stop i Viby og Borup. Det må forventes, at disse 2 regionaltog fortsat stopper i Roskilde, uanset S-tog til Roskilde. 3. Reginaltog på vestbanen uden stop i Viby og Borup På vestbanen kører der 2 tog, uden stop i Viby og Borup. Disse to tog kommer fra Nykøping Falster, og disse to tog eller det ene af dem vil kunne flyttes over til Køgelinjen. 4. De sidste to linjer er IC-tog, det ene med og det andet uden stop i Høje Taastrup. I trafikplanen er der 5 linjer i alt mod Fyn og Jylland, hvoraf de 3 kører på Køgelinjen. Med det store opland, som Roskilde har som knudepunkt for rejser mod Fyn og Jylland, ses der ikke noget argument for at flytte disse to linjer på Roskildelinjen over på Køgelinjen. 5. Trekroner Station. I oplægget er der en reduktion af fjern- og regionaltog fra 4 til 2 efter indførelse af S-tog. Med den store indpendling til Trekroner Station (p.g.a. Universitetet) direkte fra København må det forventes, at de 2 regionaltog fra København med stop i Trekroner bevares, men der er naturligvis ingen garanti. Langsigtede udviklingsperspektiver for S-tog På det lange sigt er der også spørgsmål om, hvorvidt erhvervsudviklingen i områderne vest for København, eksempelvis i Ringbysamarbejdets kommuner, vil ændre pendlingsstrømmene, så København Centrum får mindre betydning. I dette perspektiv vil gode togforbindelser til destinationer langs letbanen få større betydning. På længere sigt kan der tænkes indført automatisk S-togs drift med højere frekvens, bedre rettidighed og kortere rejsetider til følge. Automatisering er et langsigtet projekt med et årigt sigte, hvis automatiseringen skal afvente reinvesteringer i togmateriel. De nye signaler på S-banen muliggør dog automatisk drift tidligere. En evt. udvidelse af togdriften til Roskilde og Helsingør vil endvidere gøre det nødvendigt at anskaffe ekstra S-tog, hvilket vil understøtte en tidligere automatisering. 5. Screening af S-togsbetjening til Roskilde. Med baggrund i TrafikstyreIsens rapport Screening af S-togsbetjening til Roskilde og Helsingør, juli 2011, redegøres der i det følgende nærmere for togbetjeningen af Roskilde, Trekroner og Viby stationer med eller uden S-tog til Roskilde. Først med fokus på pendlingen mod København, herefter pendling til Roskilde. Som nævnt ovenfor er det vigtigt at holde sig for øje, at der ikke er truffet endelige valg af betjeningsprincipper og omfang endnu. Der er stadig tale om eksempler på køreplaner, der viser, hvordan en mulig fremtidig infrastruktur kan udnyttes.

5 Side5/7 I basissituationen 2018 (forventet betjening uden S-tog), hvor den nye jernbanestrækningen mellem København og Ringsted over Køge er åbnet, vil togbetjeningen mod København ifølge oplægget være følgende: 1. Roskilde, 11 tog i timen: a. 2 IC-tog, kun med stop i Høje Taastrup (HT) b. 9 regionaltog i. 4 med stop kun i HT ii. 1 med stop i HT og Valby iii. 2 med stop i Trekroner, HT og Valby iv. 2 med stop i Trekroner, Hedehusene, HT og Valby 2. Trekroner, 4 tog i timen a. 4 tog regionaltog i. 2 tog med stop i HT og Valby ii. 2 tog med stop i Hedehusene, HT og Valby 3. Viby, 2 tog i timen a. 2 regionaltog i. 1 med stop i Roskilde, HT og Valby ii. 1 med stop i Roskilde, Trekroner, Hedehusene, HT og Valby Med udgangspunkt i den udvidede S-togsbetjening er oplægget til betjeningen af kommunens 3 stationer følgende: 1. Roskilde, 16 tog i timen: a. 2 IC tog i. 1 uden stop ii. 1 med stop i HT b. 8 regionaltog i. 4 uden stop ii. 2 med stop i HT og Valby iii. 2 med stop i Trekroner, HT og Valby c. 6 S-tog i. 3 uden stop i Brøndbyøster, Rødovre, Hvidovre, Enghave og Dybølsbro ii. 3 med stop ved alle stationer iii. 2. Trekroner, 8 tog i timen a. 2 regionaltog med stop i HT og Valby b. 6 S-tog i. 3 uden stop i Brøndbyøster, Rødovre, Hvidovre, Enghave og Dybølsbro ii. 3 med stop ved alle stationer 3. Viby, 2 tog i timen a. 2 regionaltog med stop i Roskilde, HT og Valby Fordele og ulemper for pendlere ifølge oplægget: Roskilde Station Fordele: I alt 5 tog (6 ekstra S-tog - heraf 3 direkte og 1 færre regionaltog) mere i timen 5 tog uden stop mellem Roskilde station og København H (regionaltog og IC-tog) S-tog til samtlige stationer mellem Roskilde og København H (3 tog pr. time)

6 Side6/7 Hurtige S-tog til betydende stationer mellem Roskilde og København H, bl.a. Glostrup og Danshøj (3 tog pr. time) Ca. 33% af pendlere skal til København H, og de får 5 direkte regionaltog og 3 næsten direkte regionaltog (kun med stop i HT og Valby) Ulemper: 1 regionaltog mindre i timen. Færre direkte regional eller IC tog ( 3 mod tidligere 7) mellem Roskilde og HT 1 regionaltog mindre med stop i Valby Dårligere komfort og længere rejsetid ved S-tog. Rejsetider: København direkte regionaltog: 16 min.. København regionaltog med stop: min. København S-tog Sx (med 8 stop): 31 min. København S-tog (stop alle stationer): 37 min. Danshøj S-tog og direkte: 24 min. Glostrup S-tog direkte: 20 min. mod 16 min.+skiftetid (5 min.?) i HT (basissituationen). Trekroner Fordele: i alt 4 tog (6 S-tog mere og 2 færre regionaltog) mere i timen Direkte S-tog til samtlige stationer mellem Trekroner og København H Direkte og hurtige S-tog til betydende stationer mellem Trekroner og København H (Glostrup og Danshøj) Ulemper: Færre (2 mod tidligere 4) regionaltog i timen Dårligere komfort og længere rejsetid med S-tog Rejsetider: Med regionaltog til København H: 20 min. Med S-tog til København H: 34 min. Med hurtige S-tog til København H: 28 min. Viby Fordele: Hurtigere tog til København, da de ikke skal stoppe i Trekroner eller Hedehusene Ulemper: Ingen direkte tog til Trekroner og Hedehusene 6. Indpendling til Roskildes Stationer Med de ovenfor anførte bemærkninger om fordele og ulemper med S-tog for pendlere fra Roskilde mod øst gælder tilsvarende for pendlere fra øst, der skal til Roskilde Station. Roskilde Station 11 IC-tog og regionaltog reduceres til 10 IC-tog og regionaltog Trekroner Station S-tog kan betyde togskift på Roskilde station

7 Viby Side7/7 Uændret betjening

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

S-tog til Roskilde. Er det stadig en mulighed? Anders Hunæus Kaas. Trafikdage d. 24. august 2015

S-tog til Roskilde. Er det stadig en mulighed? Anders Hunæus Kaas. Trafikdage d. 24. august 2015 S-tog til Roskilde Er det stadig en mulighed? Anders Hunæus Kaas Trafikdage d. 24. august 2015 Disposition Baggrund for indlæg Tidligere analyser Trafikeringsomfang Infrastrukturændringer Perspektiver

Læs mere

Roskilde Kommune Pendlersatsning - Trafikstrategi 2014

Roskilde Kommune Pendlersatsning - Trafikstrategi 2014 Roskilde Kommune Pendlersatsning - Trafikstrategi 2014... Sammenfatning Der kan i de kommende år forventes store forandringer i infrastruktur og trafikbetjening, som vil have betydning for Roskilde Kommune,

Læs mere

Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Transportens dag 2011

Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Transportens dag 2011 Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Transportens dag 2011 Status for Hovedstadsområdet Hovedstadsområdet har en veludbygget infrastruktur sammenlignet med øvrige

Læs mere

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikplan 2012-2027 for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikdage 2012 Vi har en PLAN Den statslige jernbane de kommende år Overblik over udviklingen:

Læs mere

S-tog til Roskilde Fordele og ulemper

S-tog til Roskilde Fordele og ulemper S-tog til Roskilde Fordele og ulemper Marts 2015 S-tog til Roskilde Fordele og ulemper Marts 2015 Dato: 20-03-2015 Udarbejdet af: LM/MBA Kontrol: JaH Filnavn: S:\2265181.Stog Roskilde\Notat\NOTAT S-tog

Læs mere

Den statslige Trafikplan

Den statslige Trafikplan Den statslige Trafikplan Status på Trafikplan 2012-2027 Movia Trafikbestillerkonference, maj 2012 Baggrund for den statslige trafikplan Lov om trafikselskaber fra 2005: - 8.Transportministeren udarbejder

Læs mere

God tilgængelighed til den kollektive trafik

God tilgængelighed til den kollektive trafik UDKAST God tilgængelighed til den kollektive trafik Ved Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen, Center for Erhverv og Analyse Billede af gode forbindelser i den kollektive trafik vil være ændret om 10-15

Læs mere

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud.

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud. S-letbane på Ring 3 Sådan kunne et bud på linjeføring af S-letbanen på Ring 3 se ud. Stort potentiale for øget kollektiv trafik i Ring 3 korridor I Hovedstadsområdet er markedsandelen for den kollektive

Læs mere

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk Regionshuset Viborg Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk info@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Notat Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K TRU 142 Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

NOTAT. Automatisk S-banedrift

NOTAT. Automatisk S-banedrift NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. januar 2011 J. nr. 2010-101 Center for Kollektiv Trafik Automatisk S-banedrift Baggrund Transportarbejdet på S-banen har i en længere årrække været faldende. Det faldende transportarbejde

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del - Bilag 122 Offentligt. Kystbanen i år 2030? 30. maj 2016

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del - Bilag 122 Offentligt. Kystbanen i år 2030? 30. maj 2016 Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2018-19 TRU Alm.del - Bilag 122 Offentligt Kystbanen i år 2030? 30. maj 2016 Panelet Anders H. Kaas Afdelingschef Infrastrukturrådgiveren Atkins Morten Slotved Borgmester

Læs mere

Fremtiden på jernbanen. Jan Albrecht Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Jernbanesikkerhedskonference Januar 2019

Fremtiden på jernbanen. Jan Albrecht Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Jernbanesikkerhedskonference Januar 2019 Fremtiden på jernbanen Jan Albrecht Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Jernbanesikkerhedskonference Januar 2019 Overblik: Væksten på jernbanen Overblik: besluttede projekter nov. 17 Åbningsdatoer ændres

Læs mere

Videre med toget. Ny bane København Ringsted er nøglen til hurtigere og hyppigere togforbindelser

Videre med toget. Ny bane København Ringsted er nøglen til hurtigere og hyppigere togforbindelser Videre med toget Ny bane København Ringsted er nøglen til hurtigere og hyppigere togforbindelser Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Center for byudvikling December 2007 1 1. Resume Biltrafikken er

Læs mere

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi Jernbanekapaciteten

Læs mere

Udviklingen af de nordjyske lokalbaner. Udfordringer i den nuværende betjening på hovednettet i Nordjylland Vision for en Nordjysk

Udviklingen af de nordjyske lokalbaner. Udfordringer i den nuværende betjening på hovednettet i Nordjylland Vision for en Nordjysk NORDJYSKE JERNBANER SELVSTÆNDIGT REGIONALTOGSSYSTEM I NORDJYLLAND Udviklingen af de nordjyske lokalbaner. Udfordringer i den nuværende betjening på hovednettet i Nordjylland Vision for en Nordjysk regionaltogsbetjening

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

Køreplaner og passagerer

Køreplaner og passagerer Køreplaner og passagerer SELVSTÆNDIGT REGIONALTOGSSYSTEM I NORDJYLLAND FLERE OG BEDRE TOG FOR SAMME PENGE. VISION FOR EN NORDJYSK REGIONALTOGSBETJENING Markant flere afgange Bedre togmateriel Sammenhængende

Læs mere

HØRINGSSVAR TIL TRAFIKPLAN FOR DEN STATSLIGE JERNBANE

HØRINGSSVAR TIL TRAFIKPLAN FOR DEN STATSLIGE JERNBANE JOURNALNUMMER 05.01.25-P17-1-18 SKREVET AF JACOB ASBJØRN JACOBSEN HØRINGSSVAR TIL TRAFIKPLAN FOR DEN STATSLIGE JERNBANE 2017-2032 Stevns Kommune har med stor interesse læst den nye trafikplan igennem som

Læs mere

København Ringsted Strategianalysen kort fortalt

København Ringsted Strategianalysen kort fortalt Oktober 2005 Forord Forord Med denne korte udgave af Strategianalyse København Ringsted ønsker Trafikstyrelsen at gøre det muligt for kommunalpolitikere, borgere, organisationer med flere hurtigt at sætte

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane. September

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane. September Til: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Høring af Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 Den statslige banebetjening er vigtig for borgerne i Region Sjælland. Regionen har derfor stor fokus på

Læs mere

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund SAMMENFATNINGSNOTAT Dato J. nr. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland Baggrund Der er mellem Region Sjælland og Transportministeriet aftalt en undersøgelse af eventuelle samdriftsmuligheder

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Høring af Trafikplan for den statslige jernbane

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Høring af Trafikplan for den statslige jernbane Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Dato: XX. februar 2018 Høring af Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 Den statslige banebetjening er meget vigtig for borgerne i Region Sjælland. Regionen har

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Hvidovre

Læs mere

Københavns Hovedbanegård

Københavns Hovedbanegård Københavns Hovedbanegård - Udfordringer og muligheder Baggrund - Ifølge aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 skal der gennemføres en analyse af stationskapaciteten ved Københavns Hovedbanegård

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 50 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 50 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 50 Offentligt Notat Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Nedenstående tabel viser antallet

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Vision for banetrafikken i Region Sjælland Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne

Læs mere

Fra 2001 til 2007 voksede trafikarbejdet med 15 pct., men har fra 2008 frem til 2010 været svagt faldende.

Fra 2001 til 2007 voksede trafikarbejdet med 15 pct., men har fra 2008 frem til 2010 været svagt faldende. Kommission for reduktion af trængsel og luftforurening samt modernisering af infrastrukturen i hovedstadsområdet NOTAT Dato J. nr. 13. juni 2012 2012-732 Udfordringer i den kollektive trafik i hovedstadsområdet

Læs mere

Movia Mobilitetsplan 2021 Arbejdspapir: Samdrift mellem statslige og regionale jernbaner

Movia Mobilitetsplan 2021 Arbejdspapir: Samdrift mellem statslige og regionale jernbaner Movia Mobilitetsplan 2021 Arbejdspapir: Samdrift mellem statslige og regionale jernbaner Udkast 1 Indholdsfortegnelse 1. Status... 3 2. Udviklingsmuligheder... 5 3. Scenarier... 7 Fra Trafikplan til Mobilitetsplan

Læs mere

Hvordan kan vi videreudvikle den kollektive trafik i hovedstadsområdet? 12. april 2010

Hvordan kan vi videreudvikle den kollektive trafik i hovedstadsområdet? 12. april 2010 Hvordan kan vi videreudvikle den kollektive trafik i hovedstadsområdet? 12. april 2010 Udgangspunktet Den kollektive transport skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken. Hovedstadsområdet: Ny

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 290 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 290 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2017-18 TRU Alm.del Bilag 290 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 3. maj 2018 2018-6509 Bilag 1 DSB s køreplanforslag for fjern- og regionaltogtrafikken i 2019 I dette bilag

Læs mere

Screening af S togsbetjening til Roskilde og Helsingør

Screening af S togsbetjening til Roskilde og Helsingør Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Vision for banetrafikken i

Vision for banetrafikken i UDKAST Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig.

Læs mere

Fremtidens Transport VI

Fremtidens Transport VI Fremtidens Transport VI Status på trængselskommissionens anbefalinger Erik Østergaard Adm. direktør, Dansk Transport & Logistik Trængselskommissionen Kommission født ud af betalingsringsplanerne Mobilitet

Læs mere

SVENDBORGBANEN FORSLAG TIL ANALYSE AF EN MULIG STYRKELSE AF ODENSE- SVENDBORG AKSEN I LYSET AF LETBANE, TIMEMODEL OG ØVRIG UDVIKLING.

SVENDBORGBANEN FORSLAG TIL ANALYSE AF EN MULIG STYRKELSE AF ODENSE- SVENDBORG AKSEN I LYSET AF LETBANE, TIMEMODEL OG ØVRIG UDVIKLING. SVENDBORGBANEN FORSLAG TIL ANALYSE AF EN MULIG STYRKELSE AF ODENSE- SVENDBORG AKSEN I LYSET AF LETBANE, TIMEMODEL OG ØVRIG UDVIKLING. Møde mellem kommunerne på Fyn den 20. Juni Den 17-05-2017 1 AGENDA

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland. Samrådsspørgsmål E

Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland. Samrådsspørgsmål E Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 114 Offentligt TALEMANUSKRIPT Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland Side 1 af 12

Læs mere

Perspektiver og muligheder i bustrafikken

Perspektiver og muligheder i bustrafikken Perspektiver og muligheder i bustrafikken Jeppe Gaard Områdechef, Projekter og infrastruktur 1 Oplæg i Transportministeriet 14. november 2013 Hvad efterspørger kunderne i den kollektive trafik? Movia kundepræferenceundersøgelse

Læs mere

Notat. Direktionssekretariatet. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K

Notat. Direktionssekretariatet. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Notat Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 K Høring vedrørende halvtimes drift på Svendborgbanen DSB har for Transport- Bygnings- og Boligministeriet udarbejdet et oplæg

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Trafik- og mobilitetsplan Region Hovedstaden

Trafik- og mobilitetsplan Region Hovedstaden Trafik- og mobilitetsplan Aalborg Trafikdage 2018 Søren Bom, Regional Udvikling soeren.bom@regionh.dk 1 Jeg vil fortælle om. 1. Hovedstadsregionen og de trafikale udfordringer 2. Hvad gør vi selv indsatser

Læs mere

Nyt Bynet i Hvidovre Kommune

Nyt Bynet i Hvidovre Kommune Nyt Bynet i Hvidovre Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Hvidovre Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

29. september 2017 JOURNALNUMMER SKREVET AF

29. september 2017 JOURNALNUMMER SKREVET AF NOTAT 29. september 2017 JOURNALNUMMER SKREVET AF 05.00.00-A00-2-17 LENE MADSEN MILNER Bilag 1. Baggrundsnotat om Østbanens forlængelse Ændringer af banedriften I disse år sker der en række væsentlige

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Mobilitetsplan 2021 Peter Rosbak Juhl, Udviklingschef Sjælland på sporet, 1. november 2018

Mobilitetsplan 2021 Peter Rosbak Juhl, Udviklingschef Sjælland på sporet, 1. november 2018 Mobilitetsplan 2021 Peter Rosbak Juhl, Udviklingschef Sjælland på sporet, 1. november 2018 Trafikplan 2016 - highlights Trafikplan 2016 indeholder bl.a.: Aftale om et nyt strategisk busnet - Nyt bynet

Læs mere

Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center Solrød. Att: Helga Henriksen. 10. marts 2010

Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center Solrød. Att: Helga Henriksen. 10. marts 2010 Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center 1 2680 Solrød Att: Helga Henriksen Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte 36 13 16 62 Fax SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 10. marts 2010 Endeligt

Læs mere

TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl. v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune

TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl. v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune 1 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl Disposition Baggrund Screeningsanalysen

Læs mere

En jernbane i vækst. - debatoplæg om jernbanestrategien. 30. oktober 2009

En jernbane i vækst. - debatoplæg om jernbanestrategien. 30. oktober 2009 En jernbane i vækst - debatoplæg om jernbanestrategien 30. oktober 2009 Mål for jernbanen Den kollektive trafik skal løfte det meste af fremtidens trafikvækst Jernbanen skal levere attraktiv transport

Læs mere

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk Om indlægget Gennemgang af projektvarianter ordnet efter sandsynlig realisme/rentabilitet 2 DTU Transport

Læs mere

Forbedret togbetjening med S-tog til Roskilde

Forbedret togbetjening med S-tog til Roskilde Forbedret togbetjening med S-tog til Roskilde Af: Civilingeniør Jan Schneider-Tilli, Banestyrelsen Civilingeniør Jens W. Brix, Banestyrelsen Civilingeniør, Ph.D. Anders Hunæus Kaas, WS Atkins Danmark 1

Læs mere

Vækst i jernbanetrafikken. Alex Landex, DTU Transport

Vækst i jernbanetrafikken. Alex Landex, DTU Transport Alex Landex, DTU Transport Jernbanenettets udnyttelse Det danske jernbanenet har en høj kapacitetsudnyttelse Mange følgeforsinkelser Hurtige tog er en udfordring 2 DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Memo Titel Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Dato 5 august 2011 Til Trafikstyrelsen COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

En jernbane i vækst - debatoplæg. 23. September 2009

En jernbane i vækst - debatoplæg. 23. September 2009 En jernbane i vækst - debatoplæg 23. September 2009 Mål for jernbanen Den kollektive trafik skal løfte det meste af fremtidens trafikvækst Jernbanen skal levere attraktiv transport med kunden i centrum

Læs mere

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Baggrund I budgetaftalen for 2015 indgår, at der i 1. kvartal 2015 træffes beslutning om rammerne for budgettet for

Læs mere

Nyt Bynet i Brønshøj- Husum

Nyt Bynet i Brønshøj- Husum Nyt Bynet i Brønshøj- Husum - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Brønshøj-Husum 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 19. august 2008 Statens jernbaneplan,

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler LRI Direkte +45 36 13 16 51 Fax - LRI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. marts 2014 Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Læs mere

Oplæg til Syddansk banestrategi

Oplæg til Syddansk banestrategi Oplæg til Syddansk banestrategi Perspektiver, muligheder og udfordringer Anders Hunæus Kaas Trafikdage d. 25. august 2015 Baggrund/mål Forventninger til banen afhænger af Bred politisk ambition om at sikre

Læs mere

Lokaltog er med til at sikre mobilitet på hele Sjælland. 26. oktober 2017 Banechef Tommy Frost

Lokaltog er med til at sikre mobilitet på hele Sjælland. 26. oktober 2017 Banechef Tommy Frost Lokaltog er med til at sikre mobilitet på hele Sjælland 26. oktober 2017 Banechef Tommy Frost Baggrund Hvad er Lokaltog A/S? Lokaltog A/S blev dannet i 2015 gennem en fusion af de to daværende lokalbaneselskaber

Læs mere

F L E R E O G B E D R E TO G F O R S A M M E P E N G E.

F L E R E O G B E D R E TO G F O R S A M M E P E N G E. JERNBANETRAFIKKEN I NORDJYLLAND F L E R E O G B E D R E TO G F O R S A M M E P E N G E. 2 lokalbaner Nærbane HURTIG BAGGRUND. En Nordjysk vision. Gode forudsætninger Ved køreplanændringer planlægges fra

Læs mere

Region Sjællands Østbane forløber i dag fra Køge med to grene mod henholdsvist Faxe Ladeplads og Rødvig.

Region Sjællands Østbane forløber i dag fra Køge med to grene mod henholdsvist Faxe Ladeplads og Rødvig. Valg af trafikeringsmodel Lille Syd/Østbanen Dato: 1. september 2017 Brevid: 3344809 Indledning Der er juni 2017 indgået landspolitisk forlig om, at staten overlader betjeningen af den statslige banestrækning

Læs mere

Rejsetidsanalyser for Nyt Nordsjællands Hospital

Rejsetidsanalyser for Nyt Nordsjællands Hospital Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Notat Dato: 25.11.2016 Projekt nr.: 100-6003 T: +45 3373 7123 E: jah@moe.dk Projekt: Opgradering af Hillerød Station Emne:

Læs mere

2 Definition og afgrænsning

2 Definition og afgrænsning Notat Emne: Parker og Rejs potentialer Til: Trafikdage 2002 Peter Bjørn Andersen, TetraPlan A/S Fra: og Hjalmar Christiansen, TetraPlan A/S 19. juli 2002 1 Indledning I Juni 2001 vedtog HUR en Parker &

Læs mere

Københavns kommune har bedt Movia konsekvensvurdere en række forslag til forbedret betjening af Folehaven. Forslagene er:

Københavns kommune har bedt Movia konsekvensvurdere en række forslag til forbedret betjening af Folehaven. Forslagene er: Notat Til: Københavns kommune Kopi til: Hvidovre kommune Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. juni 2013 Busbetjeningen

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Evaluering af Tølløsebanen

Evaluering af Tølløsebanen Evaluering af Tølløsebanen Baggrund I budgetaftalen for 2011 i Region Sjælland fremgik, at Frem mod trafikbestillingen for 2012 og budgetlægningen for 2012 vurderes det, om der kan foretages omlægninger,

Læs mere

Udvidelse af screeningsfasen

Udvidelse af screeningsfasen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT UDBYGNING AF DEN KOLLEKTIVE TRAFIK I KØBENHAVN 13-04-2012 Sagsnr. 2012-42159 Dokumentnr. 2012-292164 Udvidelse af screeningsfasen Sagsbehandler

Læs mere

Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v.

Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v. Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om: Genudbud af togtrafikken

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Statslig trafikplan

Statslig trafikplan Statslig trafikplan 2017-2032 Banebranchen 19. maj 2017 Indhold i trafikplan 2017-2032 - Opdatering af sidste plan - Formål: fælles vidensramme - Beskriver forventet udvikling 2017-2032: - Gennemgang af

Læs mere

Jernbaneprojekter i København v/ulrik Winge. TØF konference d. 2.oktober 2003

Jernbaneprojekter i København v/ulrik Winge. TØF konference d. 2.oktober 2003 Jernbaneprojekter i København v/ulrik Winge TØF konference d. 2.oktober 2003 Først lidt om Trafikstyrelsen Trafikstyrelsen er: statens jernbanemyndighed indenfor regulering, planlægning, sikkerhed og trafikal

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Regionalbaner i Midt- og Vestjylland

Regionalbaner i Midt- og Vestjylland Regionalbaner i Midt- og Vestjylland Idéer til udvikling af regionalbanerne Banebranchens konference 11. maj 2011 Tommy O. Jensen/Atkins Danmark Jernbanerne i Danmark Status 2011 140 km/t og derover 120

Læs mere

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Kommuner Region Midtjylland Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Dato 23. juni 2008 Journalnummer 1-30-75-16-08 Kontaktperson Grethe Hassing Midttrafiks bestyrelse har den 20. juni 2008

Læs mere

Miljøredegørelse Marts 2002. Miljøredegørelse S-tog til Roskilde

Miljøredegørelse Marts 2002. Miljøredegørelse S-tog til Roskilde Miljøredegørelse Marts 2002 Miljøredegørelse S-tog til Roskilde INDHOLD 1. BAGGRUND FOR PROJEKTET Pendlertrafik skal forbedres 4 4 2. BESKRIVELSE AF PROJEKTET Jernbanenettet i dag og fremover Konsekvenser

Læs mere

Billundbanen skal afgøres til april

Billundbanen skal afgøres til april Letbaner.DK Helge Bay Østergade 16 8660 Skanderborg mobil: 30 34 20 36 mail: hb@letbaner.dk 21.02.14 opdat. 27.02.2014 Uddybende artikel Billundbanen skal afgøres til april Rhonexpress fungerer som lufthavnsbane

Læs mere

Movia afgiver høringssvar vedrørende Trafikplan for jernbanen 2008-2018 i overensstemmelse

Movia afgiver høringssvar vedrørende Trafikplan for jernbanen 2008-2018 i overensstemmelse Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 TDP 14. Høring om trafikplan for jernbanen 2008-2018 Indstilling: Direktionen indstiller, at Movia afgiver høringssvar vedrørende

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog Dobbelt op i 2030 Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog 1 Ove Dahl Kristensen, Trafikteknik Dobbelt op i 2030 (på 20 år) Bredt

Læs mere

Den fremtidige jernbanetrafik i Region. Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR SJÆLLAND

Den fremtidige jernbanetrafik i Region. Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR SJÆLLAND Den fremtidige jernbanetrafik i Region Sjælland Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR Indledning Velkommen til dialogmødet Den fremtidige jernbanetrafik i Region Sjælland Dialogmødet

Læs mere

Mobilitet i København TØF 7.10.2014. Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk

Mobilitet i København TØF 7.10.2014. Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk Mobilitet i København TØF 7.10.2014 Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk Metro til Sydhavnen og udbygning i Nordhavn Aftale mellem Staten og Københavns Kommune af 27. juni 2014

Læs mere

Nyt Bynet i Rødovre Kommune

Nyt Bynet i Rødovre Kommune Nyt Bynet i Rødovre Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Rødovre Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018

TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018 TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018 Trafikplan for jernbanen 2008-2018 Strækninger Region Midtjylland betjenes af følgende statslige jernbanestrækninger (i parentes er anført den del af strækningen, der

Læs mere

Indstilling. Trafikplan for den statslige jernbane. Høring. 1. Resume. Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 29.

Indstilling. Trafikplan for den statslige jernbane. Høring. 1. Resume. Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 29. Indstilling Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. november 2012 Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Trafikstyrelsen har fremsendt: Trafikplan for den statslige

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Fremtidens togtrafik i Hovedstadsområdet

Fremtidens togtrafik i Hovedstadsområdet Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om: Fremtidens togtrafik i Hovedstadsområdet 13. december 2017 1 Parterne ønsker

Læs mere

Kort beskrivelse af projekt S-tog til Roskilde. S-tog til Roskilde

Kort beskrivelse af projekt S-tog til Roskilde. S-tog til Roskilde Kort beskrivelse af projekt S-tog til Roskilde S-tog til Roskilde PENDLERTRAFIK SKAL FORBEDRES Togbetjeningen mellem København og Roskilde skal forbedres bl.a. til gavn for de mange pendlere, som dagligt

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland En fælles vision fra kommunerne og Region Sjælland Et samlet syn

Læs mere

Høringssvar vedr. Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027, Høringsudgave af 10. oktober 2012

Høringssvar vedr. Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027, Høringsudgave af 10. oktober 2012 Høringssvar vedr. Trafikplan 2012-27 fra borgere på Vestfyn 1 Høringssvar vedr. Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027, Høringsudgave af 10. oktober 2012 Vi har med interesse læst Trafikstyrelsens

Læs mere

BRT-buss eller bybane/trikk? 12. Juni 2014 Jesper Fønss, projektleder, Trafikselskabet Movia

BRT-buss eller bybane/trikk? 12. Juni 2014 Jesper Fønss, projektleder, Trafikselskabet Movia BRT-buss eller bybane/trikk? 12. Juni 2014 Jesper Fønss, projektleder, Trafikselskabet Movia Agenda 1. BRT vs. Letbane 2. +Way er Movias bud på byudvikling og kollektiv trafik 3. En tur til den mellemstore

Læs mere

Nej til S-tog til Roskilde. Hvorfor? Og hvad så?

Nej til S-tog til Roskilde. Hvorfor? Og hvad så? Nej til S-tog til Roskilde. Hvorfor? Og hvad så? Af: Civilingeniør Jan Schneider-Tilli, Banestyrelsen Planlægningsdivisionen 1 Civilingeniør, Ph.D. Anders Hunæus Kaas, Atkins Danmark 2 1. Baggrund Projekt

Læs mere