Styr på dine penge. Lærervejledning Pengeuge Samfundsfag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styr på dine penge. Lærervejledning Pengeuge 2015. Samfundsfag"

Transkript

1 1 styr på dine penge Lærervejledning Pengeuge 2015 Styr på dine penge Materialet kan anvendes i undervisningen i matematik og samfundsfag enten hver for sig eller i samspil. Det er tilstræbt, at det kan gennemarbejdes på en uge, men man kan vælge at gøre forløbet kortere eller længere. De enkelte afsnit kan benyttes selvstændigt. Der kan benyttes mere tid på et afsnit, eller det kan helt udelades. Der er mulighed for at differentiere arbejdet med emnerne. Eleverne kan efter en introduktion og diskussion arbejde med de færdige regneark, eller eleverne kan selv indtaste regnearkene efter et grundigt arbejde med de matematiske problemstillinger. I nogle afsnit er problemstillingerne ret enkle, i andre afsnit er problemstillingerne mere komplicerede. Man kan selv vælge niveau efter interesse og formåen. Det benyttede regneark er Excel Matematik I de forenklede Fælles Mål for faget matematik kan man blandt andet læse: Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle og fremtidige daglig-, fritids-, uddannelses-, arbejds- og samfundsliv. Elevernes læring skal baseres på, at de selvstændigt og gennem dialog og samarbejde med andre kan erfare, at matematik fordrer og fremmer kreativ virksomhed, og at matematik rummer redskaber til problemløsning, argumentation og kommunikation. Faget matematik skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en historisk, kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og at eleverne kan forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse med henblik på at tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab. Samfundsfag I fagformålet for faget samfundsfag kan man læse: Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne skal opnå kompetencer til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund. Eleverne skal opnå forudsætninger for udvikling af kritisk tænkning og et værdigrundlag, så de kan deltage kvalificeret og engageret i samfundet. Eleverne skal opnå forståelse af, hvordan mennesker både påvirkes af og kan påvirke samfundet, og de skal kunne forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv.

2 2 Eleverne skal forholde sig til demokratiske grundværdier og spilleregler med henblik på deres egen deltagelse i samfundet. I forenklede Fælles Mål under Økonomi anbefales Privatøkonomi og forbrugeradfærd, Velfærdsstater og Samfundsøkonomiske sammenhænge at indgå i undervisningen. Derfor inddrages følgende emner i Pengeuge 2015: Hvad drømmer I om Målet med dette afsnit er at give eleverne en forståelse af, at arbejde og løn hænger tæt sammen. Vil man have løn og dermed mulighed for forbrug, må man arbejde. Afsnittet inddrager desuden en international dimension ved at sammenligne lønnen i Danmark og USA. Den internationaler dimension er central i de forenklede Fælles Mål for faget samfundsfag. I samfundsfag vil det her være oplagt at inddrage forskellige måder at organisere velfærdsstater på: Den skandinaviske model, Den amerikanske velfærdsmodel, markedsøkonomi, planøkonomi og blandingsøkonomi. Velfærd Målet med at arbejde med de økonomiske kredsløb er at give eleverne en forståelse af Danmark som en velfærdsstat. Skoler, hospitaler, forsvar, ældrepleje, SU, motorveje, broer, kollektiv trafik og meget andet betales af stat og kommuner. Staten og kommunerne får pengene fra skatter, moms og andre afgifter, som betales af landets borgere og virksomheder. At Danmark er en velfærdsstat betyder, at vi er fælles om at betale udgifterne til vores velfærd. Arbejdet med de økonomiske kredsløb kan inddrages i fagene matematik og samfundsfag enten i samspil eller hver for sig. Tallene er taget fra Danmarks Statistik 2015 Skat Det årlige skatteregnskab Regneark: Skatteberegneren.xlsx Målet med dette afsnit er at gøre eleverne i stand til at forstå de enkelte dele af en lønseddel. Desuden lærer de, hvordan skatten beregnes for et helt år. Til afsnittet hører et regneark (skatteberegneren.xls), hvor de kan fortage en skatteberegning. Mange unge udtrykker ønsker om bedre viden om løn og skat. De vil gerne kunne gennemskue deres lønseddel, og de vil gerne have viden om skat. Hvordan beregnes den, hvad er et fradrag, og hvordan kan jeg selv kontrollere min selvangivelse? Ifølge Forenklede Fælles Mål skal eleverne i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne skal opnå kompetencer til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund. Derfor skal de blandt andet vide noget om skat og kunne forstå deres lønseddel. Der introduceres i dette afsnit nogle ord, begreber og tankegange, som er ukendte for en del af eleverne. Det vil være nødvendigt at bruge tid på forklaringer over for eleverne: Arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) betales af alle der tjener penge. Pengene bruges til at sende fx arbejdsløse på kursus. Der betales ikke

3 3 arbejdsmarkedsbidrag af overførselsindkomster fx SU og dagpenge Personfradraget er et fradrag, der anvendes ved beregning af indkomstskat. Skatteværdien af personfradraget modregnes i de beregnede skatter. Alle, der er fyldt 18 år har et personfradrag på kr. (2015), mens unge under 18 år har et personfradrag på kr. Den personlige indkomst er alle indkomster minus arbejdsmarkedsbidraget. Beskæftigelsesfradraget er et fradrag alle lønmodtagere får. I 2015 er det 8,05 % af lønindkomsten dog max kr. Den skattepligtige indkomst er den personlige indkomst minus forskellige fradrag, fx beskæftigelsesfradrag og renteudgifter. Sundhedsbidraget er en skat, der går til finansiering af hovedparten af de regionale og kommunale sundhedsudgifter fx hospitalerne. Kommuneskat er den skat, man betaler til den kommune, man bor i. Kommuneskatten besluttes af kommunalbestyrelsen, og den er forskellig fra kommune til kommune. Kirkeskat er den skat man betaler, når man er medlem af Folkekirken. Pengene bruges til drift af kirkerne. Den disponible indkomst er det beløb, man har til rådighed, når man har betalt sin skat. Ordet disponibel betyder til rådighed. Løn Simon arbejder i et supermarked. I afsnittet arbejder eleverne med beregning af løn. At kunne beregne løn forudsætter grundlæggende regnefærdigheder, fx decimaltal, brøker og procent. I dette afsnit arbejdes der også med ATP, feriepenge og lønseddel. Forskudsopgørelse og årlig skatteberegning for Simon gennemgås. ATP (Arbejdsmarkedets TillægsPension) er en pensionsordning, alle lønmodtagere, der er fyldt 16 år, betaler til. Dog skal man ikke betale ATP, hvis man arbejder mindre end 9 timer pr. uge eller 18 timer pr. 14. dag eller 39 timer pr. måned. Når man forlader arbejdsmarkedet, vil man resten af sit liv hver måned få udbetalt penge fra ATP. Hvor mange penge, man får, afhænger af hvor mange penge, man har betalt i ATP. Hvis man har betalt til ATP hele sit arbejdsliv vil man få ca kr. om året før skat. Nå dine mål ved at spare op Opsparing til kørekort Regneark: Bankbog.xlsx Ved hjælp af regnearket Bankbog.xlsx skal eleverne eksperimentere sig frem til en rente eller et indskud eller en kombination af rente og indskud, således at målet for opsparingen, kr., nås. I forenklede Fælles Mål anbefales det, at eleverne anvender regneark i forbindelse med finansielle eksperimenter. Indtastningen af regnearket er overkommeligt (en del kan kopieres), men der er udarbejdet et færdigt regneark, Bankbog.xlsx, som kan bruges. Der kan indtastes i de gule felter. En rentesats på 9,25 % og et indskud på 3000 kr. medfører en kapital på ,78 kr.

4 4 En rentesats på 4 % og et indskud på 3400 kr. medfører en kapital på ,50 kr. Eleverne kan på bankernes hjemmesider se, hvilke rentesatser bankerne kan tilbyde. Rentesatserne er p.t. (2015) meget lave både i Danmark og internationalt. Det skyldes dels, at bankernes arbejde med kundernes indlån er omkostningskrævende og dels den økonomiske situation både nationalt og internationalt. For tiden låner bankerne ikke så mange penge ud, og derfor er der en stor ophobning af penge i bankerne. Det vil igen sige, at bankerne ikke har så stort behov for indlån, og det vil igen sige, at indlånsrenten er lav. Hvis renteniveauet steg ville den økonomiske situation for mange virksomheder blive forværret, fordi det bliver dyrere at låne penge. Opsparing til scooter Regneark: Vækst.xlsx Målet med dette afsnit er, at eleverne får en forståelse af opsparing og renter. I arbejdet indgår brug af regneark. Formlen for sammensat rente (rentes rente) K n = K (1 + r) n bruges. Man skal være opmærksom på, at hvis rentesatsen er 4 % benyttes r = 0,04 i formlen. Efter 4 år er opsparingen vokset til ,59 kr. Millionær om 25 år Eleverne kan eksperimentere med dette regneark. Når linje 8 er indtastet, kan der kopieres. Diagrammet vælges under menuen Indsæt, hvor der vælges punktdiagram. Regnearket Vækst.xlsx kan benyttes. Der skal indsættes ,77 kr.

5 5 Regnearket Vækst.xlsx med formler: Lån skal betales tilbage Idas keyboard Regneark: Idas keyboard.xlsx og Find rentesatsen.xlsx Målet med dette afsnit er at lære eleverne, hvordan tilbagebetalingen af et lån er sammensat. Når et lån tilbagebetales med det sammen beløb hver termin, kaldes beløbet ydelsen. Ydelsen består af afdrag og renter. Efterhånden som lånet afdrages, bliver renterne mindre og afdraget derfor tilsvarende større. I projektet indgår et regneark, hvor eleverne selv kan indtaste og kopiere formler, men regnearket Ida keyboard.xlsx kan benyttes. Der kan indtastes i det gule felt. Formålet med regnearket er dobbelt. Ifølge Forenklede Fælles Mål er et af kompetencemålene, at eleverne kan bruge regneark til matematiske eksperimenter. Her går eksperimentet ud på at finde den ydelse, der indfrier lånet på 6500 kr. på 36 terminer. Når ydelsen er fundet, kan eksperimentets resultat tjekkes med Excel-formlen: =YDELSE(terminsrente;antal ydelser;lånets størrelse) Ydelsen kan også tjekkes med annuitetsformlen: y = G r 1 (1 + r) -n hvor G er lånets størrelse, r er rentesatsen som decimaltal og n er antallet af terminer.

6 6 Renten kan tjekkes med Excel-formlen: =RENTE(antal terminer;-ydelse;lånets størrelse) Rentesatsen kan ikke umiddelbart tjekkes med annuitetsformlen Med formler ser det sådan ud: r y = G da r ikke kan isoleres. 1 (1 + r) -n Men når ydelsen kendes, kan man eksperimentere sig frem til rentesatsen med dette regneark: Når linje 8 er indtastet, kan resten kopieres. Regnearket er indtastet og hedder: Find rentesatsen.xlsx Da ydelsen er 255 kr. (kolonne B) kan rentesatsen 0,020 = 2 % aflæses (kolonne A) Svaret på de tre opgaver er: Ydelse 354,28 kr. og i alt betales (354, ) kr. = 9002,72 kr. Ydelse 237,47 kr. og i alt betales (237, ) kr. = ,56 kr. Ydelse 1471,64 kr. og i alt betales (1471,64 20) kr. = ,80 kr.

7 7 Hvad koster det at låne Sådan beregnes ÅOP Regneark: ÅOP.xlsx Det vil være oplagt at diskutere forbrugeradfærd i et sociologisk perspektiv, herunder identitet, socialisering og kultur fx: Hvorfor vælger nogen at overbelåne deres hus for at købe bestemte luksusvarer? Hvilken forbrugerkultur præger den danske befolkning? Hvilke vanskeligheder kan manglende økonomisk indsigt føre til? - Inspiration: Tv-serien Luksusfælden Målet med dette afsnit er, at eleverne lærer at udregne ÅOP og de samlede omkostninger for et lån, så de kan vurdere om et låns omkostninger står i et rimeligt forhold lånets muligheder. I arbejdet indgår brug af regneark. Når man skal låne penge, er det godt at kunne sammenligne prisen for forskellige lånetilbud. Det hører med til fornuftig forbrugeradfærd. ÅOP er udtryk for et låns Årlige Omkostningen i Procent. ÅOP og de samlede kreditomkostninger er gode tal, når lån skal vurderes. Ifølge Forenklede Fælles Mål skal eleverne lære at beregne ÅOP. I beregningen af ÅOP indgår mange faktorer, og i oplægget behandles de en efter en. Der kan være små forskelle i beregningen af ÅOP, men fremgangsmåden i dette projekt er nogenlunde dækkende. Matematikken i beregningen af ÅOP forklares i det følgende Kviklån: kr. Rentesats: 21,7 % p.a. 60 månedlige terminer Omkostninger: 4400 kr. Omkostningerne tilskrives lånet dvs. Lån udbetalt: kr. Gæld: kr. Når den årlige rentesats (procent p.a.) oplyses i et lånetilbud, skal denne rentesats omregnes til den månedlige rentesats (hvis terminerne er månedlige). Hvis rentesatsen er 21,7 % p.a. skal følgende ligning løses: 1,217 = (1 + r) 12 Først uddrages den 12. rod på begge sider af lighedstegnet: 12 1,217 = 12 (1 + r) 12 1,0165 = 1 + r 0,0165 = r Ydelsen beregnes med Excel-formlen: =YDELSE(terminsrente;antalydelser;lånets størrelse) =YDELSE(0,0165;60;44400) = 1171,40 kr. Annuitetsformlen kan også bruges: y = G r 1 (1 + r) -n

8 8 De månedlige omkostninger i procent beregnes med Excel-formlen: =RENTE(antal terminer;-ydelsen;lånets størrelse minus omkostninger) =RENTE(60;-1171,40; ) = 0, Ydelsen 1171,40 skal indtastes som et negativt tal: 1171,40. Dvs. omkostningerne indgår i renten på 0, Omkostninger kan være stiftelsesomkostninger, omkostninger ved de månedlige indbetalinger m.v. De månedlige omkostninger i procent skal omregnes til de årlige omkostninger i procent: ÅOP (1 + 0, ) 12 1, ,93 % = ÅOP eller på en gang: ((1+r) n 1) 100 I projektet indgår et regneark, som eleverne kan indtaste. Regnearket ÅOP.xlsx kan bruges. I de gule felter kan der indtastes tal. Ydelsen, ÅOP og de samlede udgifter for de to lån til sidst i projektet bliver: 274,20 kr. 14,02 % 4451,77 kr. 228,87 kr. 11,65 % 4478,29 kr. Aktier og obligationer Investering i aktier og obligationer Målet med dette afsnit er at give eleverne indsigt i investering i aktier og obligationer, herunder kurser og afkast. Kursen på aktier er prisen for 1 stk aktie, uanset pålydende værdi. Kursen for en obligation udtrykker, hvad man skal betale for et nominelt beløb på 100 kr. Aktier kan have meget forskellige stykværdier. Fx er stykværdien på aktier i bank A 10 kr. og stykværdien på aktier i bank B 1 kr. Men kursen er stadig prisen på 1 stk. aktie. Derfor kan aktiekurser fra kurslister ikke umiddelbart sammenlignes, hvis man vil kende værdien af selskabet bag aktien. Tilsvarende angives udbyttet i kr. pr. aktie. Hvis stykprisen (kursen) på en aktie er 250 kr. og udbyttet et år fastsættes til 5 kr. pr. aktie svarer det til et afkast på: = 0,02 = 2 %. Ifølge Forenklede Fælles Mål skal eleverne lære at tage stilling og handle i forhold til deres egen økonomiske situation. Mange elever vil stifte bekendtskab med obligationslån i forbindelse med lån til lejlighed eller køb af hus. Derfor er det oplagt at diskutere: Variabel rente eller fast rente, løbetid og evt. kurstab. Hvis et obligationslån på kr. effektueres til kurs 97, betyder det, at låntageren får udbetalt kr. men skylder og betaler renter af kr. til kreditforeningen. Altså et kurstab på 3000 kr. Det er låntageren, der må bære kurstabet. Da kursen ændres i forhold til udbud og efterspørgsel vil det være oplagt at eksemplificere udbud og efterspørgsel for eleverne. For eksempel kan man diskutere, hvad prisen for en billet til en koncert med Christopher vil være, hvis der kun er 100 billetter til salg eller hvis der er 2000 billetter til salg.

9 9 I forbindelse med investering er det oplagt at diskutere sikkerhed i forhold til afkast. Ofte er det sådan, at stor sikkerhed giver mindre afkast, og stor risiko giver stort afkast, hvis det går godt, og mindre afkast, hvis det går dårligt. Går selskabet, man har investeret i, konkurs, kan alle pengene være tabt. Hvis man sætter penge i banken på en bankkonto, er der en sikkerhed på kr. for indlån på almindelige konti, f.eks. en budgetkonto. Dvs. hvis banken går konkurs, som vi fx så under finanskrisen, får kunden sine penge, hvis det indestående beløb er under eller lig med værdien af kr. Samtidig er indlånsrenten i banken dog meget lav. Hvad vil I investere i og hvorfor? Eleverne kan argumentere med muligheden for højt afkast (f.eks. høj rente på obligationer), men andre argumenter kan også indgå: Sikkerheden ved obligationer eller penge på en bankbog eller chancen for fortjeneste ved salg, hvis det går godt for et aktieselskab. For obligationer har renten, kursen og løbetiden betydning for, om investeringen er god eller dårlig. Typisk vil obligationer med samme sikkerhed have samme effektive rente, dvs. når kurs og rente gøres op, vil det give samme afkast.

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

2 DK+ spillet 33 2.1 Sådan bruges DK+ spilet 35 2.2 Funktioner i DK+ spillet 39

2 DK+ spillet 33 2.1 Sådan bruges DK+ spilet 35 2.2 Funktioner i DK+ spillet 39 DK+ spillet Version 15 Indhold side 1 Grundlæggende nationaløkonomi 5 1.1 Forord 7 1.2 Hovedbegreber i samfundsøkonomi 9 1.3 Kredsløbet 13 1.4 Økonomiske problemer 17 1.5 Økonomisk politik 21 1.6 DK+ spillet

Læs mere

Investeringer i tidlige sociale indsatser

Investeringer i tidlige sociale indsatser Investeringer i tidlige sociale indsatser - samfundsøkonomiske beregninger af indsatser i forhold til udsatte børn og unge November 2010 Henning Hansen, Niels Rasmussen og Finn Kenneth Hansen CASA Investeringer

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og regning, basis ISBN: 978-87-92488-01-5 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 05-2013 CYKLISTFORBUNDET

Læs mere

Sebastian Frederik Holleufer 2011 SA/m Samfundsfag A 3m 24 12/03/2014 Terminsprøve

Sebastian Frederik Holleufer 2011 SA/m Samfundsfag A 3m 24 12/03/2014 Terminsprøve Arbejde eller marginalisering? Fællesdel 1a) Denne opgave vil ud fra en liberalistisk grundholdning argumentere imod Christian Bøgh Kristensens syn på globaliseringens følger. Globalisering bliver defineret

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Når gæld bliver et problem

Når gæld bliver et problem Når gæld bliver et problem - en undersøgelse af gæld blandt unge under uddannelse Mads Engholm og Johanne Skriver UngdommensAnalyseEnhed Maj 2011 Udført for Danske Studerendes Fællesråd og Danske Bank

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Skriftlighed i samfundsfag. Om skriftlighed i samfundsfag... 2. Spørgeord og opgavetyper... 2. Redegørelse... 2. Spørgsmål med hv-ord...

Skriftlighed i samfundsfag. Om skriftlighed i samfundsfag... 2. Spørgeord og opgavetyper... 2. Redegørelse... 2. Spørgsmål med hv-ord... Indhold Om skriftlighed i samfundsfag... 2 Spørgeord og opgavetyper... 2 Redegørelse... 2 Spørgsmål med hv-ord... 2 Angiv og dokumentér... 3 Opstil hypoteser... 3 Eksempel på opgave og besvarelse... 4

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS Af Niels Glavind Antallet af voksne med svag læseevne påkalder sig med rette opmærksomhed i en periode, hvor arbejdsmarkedet stiller stadig større krav

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Er du til CIBOR eller CITA?

Er du til CIBOR eller CITA? Er du til CIBOR eller CITA? Hvad har CIBOR og CITA med mit lån at gøre? En lang række boliglån, prioritetslån m.v. får fastsat deres rente med udgangspunkt i en CIBORrente. Renten på lånet bliver fastsat

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Konsekvenser af de laveste sociale ydelser

Konsekvenser af de laveste sociale ydelser Konsekvenser af de laveste sociale ydelser - Forsørgelsesgrundlag og afsavn Finn Kenneth Hansen og M. Azhar Hussain August 2009 Forskningsprojektet: Konsekvenser af at have de laveste sociale ydelser som

Læs mere

Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid

Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid Investér i et solcelleanlæg igennem et K/S fordi: Høje afregningspriser på grøn strøm sikrer attraktivt udbytte Solid og overskudsgivende drift

Læs mere