N OTAT. KL's anbefalinger til Rammemodel for exitprogrammer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N OTAT. KL's anbefalinger til Rammemodel for exitprogrammer"

Transkript

1 Retsudvalget L 112 Bilag 12 Offentligt N OTAT KL's anbefalinger til Rammemodel for exitprogrammer Dette notat indeholder KL s anbefalinger til den nationale rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer, der ønsker at bryde ud af miljøet. Notatet er udarbejdet med afsæt i en tæt dialog med en række kommuner samt et udbytterigt samarbejde mellem KL, Rigspolitiet og Kriminalforsorgen om at afdække udfordringer med den nuværende nationale rammemodel for exitprogrammer og regeringens bandepakke Fast greb om banderne. Anbefalingerne er KL s bidrag til det fælles mål om at få flest mulige ud af organiseret kriminalitet. KL bidrager gerne fremadrettet til udviklingen af, hvordan vi i fællesskab på tværs af ministerier, styrelser, politi, kommuner og kriminalforsorgen får flere til at forlade bande- og rockermiljøet. Derudover bidrager KL også gerne på sigt til udviklingen af en fælles og styrket indsats for at færre kommer ind i bande- og rockermiljøet gennem et effektivt kriminalpræventiv No-Entry -arbejde på tværs af kommunerne, kriminalforsorgen og politiet. Den 8. april 2014 Sags ID: SAG Dok.ID: Direkte Mobil Weidekampsgade 10 Postboks København S Side 1/9 Anbefalinger KL har i dialog med en række kommuner samt Rigspolitiet og Kriminalforsorgen afdækket udfordringerne i forbindelse med den nationale rammemodel. Bandepakken imødegår en række af disse udfordringer. Eksempelvis vil regeringen oprette en pulje til finansiering af særlige exit-tiltag, herunder midlertidig og hurtig relokalisering, fjernelse af tatoveringer og psykologiske test af ikke-registrerede exit-kandidater. Dette initiativ kan afhængigt af puljens størrelse være med til afhjælpe en række af de udgifter, som kommunerne i dag ikke har hjemmel til at støtte inden for rammerne af den relevante lovgivning.

2 KL er dog af den opfattelse at bandepakken i sin nuværende form mangler at imødekommer følgende udfordringer: : at rammemodellens målgruppedefinition er for snæver at permanent relokalisering fra én kommune til én anden i dag baserer sig på frivillige aftaler mellem kommunerne at der mangler en finansieringsmodel for exitrelaterede udgifter og for permanent relokalisering fra én kommune til én anden at organisering og etablering af de lokale exitenheder nogle steder er mangelfuld at der ikke eksistere tilstrækkelig viden om, hvad et exit-program er, i de kriminelle miljøer, hvilket gør det svært at tiltrække exitkandidater til programmet og kan påvirke sikkerheden omkring exitprogrammerne På den baggrund anbefaler KL, at bandepakken og den nationale rammemodel for exit-programmer justeres, således at følgende anbefalinger bliver en del af det fremadrettede arbejde med at få flere til at forlade bande- og rockermiljøet. Anbefaling 1: Udvidelse af målgruppen KL anbefaler at udvide målgruppen i rammemodellen for exit-programmer, som er beskrevet i afsnit 2.1., til også at inkluderer personer, der er på kanten af miljøet eller som er en del af miljøet uden at være registreret hos NEC. Rammemodellen for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer omfatter de personer, som Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter (NEC) har registreret som tilknyttet de forskellige bande- og rockergrupperinger i Danmark. I praksis har det imidlertid vist sig, at visitation til exitprogrammer baseret på NEC s liste over bande- og rockermedlemmer i forhold til rammemodellen er for snæver. Der findes personer i bande- og rockermiljøet, der er motiveret for at komme ud af miljøet, men som ikke optræder på NEC s liste. Denne problematik opstår eksempelvis i forhold til bandemedlemmer i indvandrermiljøer. KL mener, det er afgørende i et forebyggende perspektiv, at disse personer på kanten af miljøet, eller som er en del af miljøet uden at være registret på NEC s lister, kan få støtte og hjælp til at forlade miljøet uden at skulle frygte for konsekvenserne. Målgruppen for exitindsatsen skal derfor ikke defineres af lister, men i højere grad baseres på, om personers kriminelle netværk vurderes at være en afgørende hindring for at opnå en kriminalitetsfri tilværelse, og hvor andre lokale kriminalpræventive indsatser ikke vil være tilstrækkelige. Kl mener, at 2

3 det bør være trusselsniveauer og motivationen hos den enkelte, der ønsker at forlade miljøet, der bør ligge til grund for en visitation til et exitprogram. Anbefaling 2: Ny model for visitation til exit-programmer KL anbefaler, at visitationen til exit-programmerne foretages lokalt med afsæt i en række kriterier. En ændring i målgruppen vil kræve en ny visitationspraksis, som sikrer, at der kan foretages en vurdering af en persons tilknytning til organiseret kriminalitet, placering i miljøet og risiko ved at forlade miljøet. KL anbefaler i den forbindelse, at det er de lokale exit-enheder, der foretager vurderingen af en pågældende persons tilknytning til organiseret kriminalitet, placering i miljøet, motivation for at forlade miljøet og risiko ved at forlade miljøet. For at sikre, at de lokale exitenheder visiterer ud fra samme kriterier, foreslår KL, at rammemodellen udvides til at indeholde en liste over kriterier, som skal være til stede for at komme i exitforløb. KL anbefaler, at visitationskriterierne og ansvarsfordelingen i visitationsopgaven udvikles i samarbejde mellem KL, udvalgte kommuner, justitsministeriet, kriminalforsorgen og politiet. Visitationen i de lokale exitenheder skal understøttes fra centralt hold i NEC ved, at de lokale exitenheder til enhver tid kan tage kontakt til NEC for råd og vejledning. NEC skal orienteres, hver gang en person visiteres til exitprogrammet, således at det nationale overblik over personer under rammemodellen for exitprogrammer samles ét sted. Det afgørende, at NEC adskiller oversigten over hvem der er i exitforløb fra den liste, som NEC har over personer i Danmark, der er en del af bande- og rockermiljøet. Baggrunden er, at personer på kanten af miljøet ikke, som følge af en evt. målgruppeudvidelse, stemples unødigt som fuldgyldige medlemmer af en rockergruppe eller bande. Anbefaling 3: Etablering af central enhed KL anbefaler, at bandepakkens centrale kontaktpunkt udvides til en decideret central enhed, der, udover at kunne give sparring og rådgive, kan varetage den permanente relokalisering For at kunne hjælpe et rocker- eller bandemedlem ud af miljøet er det som oftest nødvendigt at relokalisere vedkommende. Dette indgår derfor som et element i den kontrakt (aftale), der udarbejdes sammen med den pågælden- 3

4 de i den lokale exit-enhed. Kommunen kan midlertidig ikke anvise borgere til en bolig i en anden kommune. Det betyder, at kommunerne, som det er beskrevet i rammemodellen, er afhængige af at kunne indgå en frivillig aftale med en anden kommune. Det er dog ikke helt lige til, da mange kommuner har lange ventelister på boliger, og da exit-sager ofte er komplekse og kræver store ressourcer og indsats fra kommunal side. Dertil kommer et krav om hastighed i disse sager, som er en udfordring, da det kan tage tid at lave frivillige aftaler. Derfor anbefaler KL etablering af en central enhed, der kan varetage den permanente relokalisering, således at denne ikke skal baseres på frivillige aftaler mellem kommunerne, som det i dag fremgår af den nationale rammemodel for exit-programmer. Konkret foreslår KL, at de lokale exit-enhed, der forsat har ansvaret for exit-kandidaterne og dermed i fællesskab eksempelvis varetager: Visitationen til exitprogrammet Konktaktpersonsfunktionen Midlertidig relokalisering Udvikling af kontrakt Visitation til banderelateret indsats såsom fjernelse af tatoveringer mv. Viser det sig nødvendigt, at en exit-kandidat permanent skal relokaliseres til en anden kommune, indstiller de lokale exit-enheder den pågældende exitkandidat til permanent relokalisering hos den centrale enhed ud fra følgende kriterier: 1. Den permanente relokalisering er af afgørende betydning for exitkandidatens sikkerhed 2. Den permanente relokalisering er af afgørende betydning for, at exit-kandidaten kan forlade miljøet og ikke falder tilbage til miljøet igen. 3. Personlige omstændigheder, der gør, at exit-kandidaten kan begynde et andet liv. Det kan eksempelvis være familie, netværk eller beskæftigelsesmuligheder i en kommune i en anden del af landet. Den centrale enhed foretager på baggrund af indstillingen fra den lokale exitenhed en vurdering af, om den permanente relokalisering skønnes nødvendig. Hvis permanent relokalisering skønnes nødvendig foretages der, i tæt samarbejde med afsenderkommunen og exit-kandidaten, en vurdering af, hvor det er hensigtsmæssigt at flytte den pågældende exit-kandidat hen med afsæt i en række objektive kriterier. KL anbefaler, at kriterierne for, hvor en kandidat flyttes hen, er følgende: Hvor er det sikkerhedsmæssigt forsvarligt at flytte kandidaten hen? 4

5 Hvor giver det mening at flytte kandidaten hen i forhold til kandidatens øvrige liv uden for kriminalitet familie mv.? Hvor giver det mening i forhold til kandidatens beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder? Hvor det giver mest mening i forhold til kandidatens behov for socialindsats? Hvilke kommuner har allerede modtaget exitkandidater, så der sikres en jævn fordeling af exit-kandidaterne mellem kommunerne? Når det er besluttet, hvor en exit-kandidat med fordel kan flyttes hen, tages der hurtigst muligt kontakt til modtagerkommunen med henblik på at koordinere indsatsen mellem afsenderkommune, modtagerkommune og den centrale enhed. KL anbefaler på den baggrund, at en central enhed i denne særlige situation får bemyndigelse til at tage endelig beslutning om, i hvilken kommune en given exitkandidat konkret skal placeres, når permanent relokalisering vurderes nødvendig. Udover at den centrale enhed skal kunne relokalisere borgere permanent, anbefaler KL, at enheden får ansvaret for løbende at evaluere exitindsatserne på tværs af landet med henblik på at opbygge og udbrede viden om, hvilke indsatser og metoder der virker i et nationalt perspektiv. Organisering af den centrale exit-enhed KL anbefaler, at den centrale enhed placeres i NEC, da de i forvejen har ansvaret for den nationale koordinering af indsatsen i form af vidensopsamling mv. Det vil også være naturligt, at den centrale enhed under NEC varetager og administrerer initiativerne i bandepakken og herunder: at styrke exit-indsatsen gennem dedikerede ressourcer til politikredsenes lokale exit-enheder med henblik på bl.a. tættere samarbejde og sparring med kommunerne i forhold til udvikling og opfølgning på exit-programmer til egnede kandidater at bistå kommuner, kriminalforsorgen, politikredsene og andre relevante offentlige myndigheder med rådgivning og sparring i den løbende exit-indsats at styrke evalueringsberedskabet samt sikre kvalitetssikring og koordinering af exit-sagerne med henblik på at sikre læring og løbende justering af exit-indsatsen Succesfulde exitindsatser kræver, at politi, kriminalforsorg og kommuner alle bidrager til arbejdet fra deres faglige ståsteder og med deres respektive handlemuligheder. Dette bør afspejles i organiseringen af den centrale en- 5

6 hed. KL anbefaler derfor en netværksorganisering, hvor den centrale enhed er placeret i NEC og varetages medarbejdere allokeret fra NEC. Disse medarbejdere varetager den daglige drift og den permanent relokalisering, men i forhold til videndelings-, rådgivnings- og kommunikationsopgaverne kan enheden henvise til og inddrage et netværk bestående af nøglepersoner, der til daglig arbejder med exit-programmer i kommuner og kriminalforsorgen. Netværksorganisationen mødes efter behov for at sikre, at enheden har alle faglige perspektiver repræsenteret i opgavevaretagelsen. KL anbefaler, at netværket består af tre navngivne kommunale medarbejdere og tre navngivne medarbejdere fra kriminalforsorgen, som man har indgået en formel aftale med om, at de bidrager til arbejdet i den centrale enhed. De NEC allokerede medarbejdere og de timer nøglemedarbejdere fra kriminalforsorgen og kommunerne i netværksorganisationen bruger, mener KL, skal finansieres af den statsfinansierede pulje, som er afsat i forbindelse med Regeringens bandepakke. Det samme gælder enhedens aktiviteter til eksempelvis udbredelse af viden om best practice, kommunikationsindsatser mv. Det bør i den forbindelse overvejes om den statsfinansierede pulje bør reguleres. Anbefaling 4: Finansieringsmodel for permanent relokalisering og exit-relaterede udgifter KL anbefaler, at exiterelaterede udgifter afholdes af en central pulje under den centrale enhed, mens øvrige udgifter, der følger af kommunernes øvrige opgaveansvar, finansieres af bopælskommunen. Der følger en række udgifter med en exit-kandidats deltagelse i exitprogrammet. En del af udgifterne vedrører ydelser, som kommunerne jf. gældende lovgivning er forpligtet til at yde, uanset om vedkommende deltager i et exit-forløb eller ej. Det drejer sig bl.a. om udgifter til følgende ydelser: Overførselsudgifter, fx kontanthjælp og førtidspension Beskæftigelsesindsatsen Misbrugsbehandling Familiestøtte Disse udgifter skal fortsat finansieres af kommunerne. Det foreslås, at udgifterne afholdes fuldt og helt af opholdskommunen, hvad enten relokaliseringen sker inden for eller uden for egen kommune. I de tilfælde, hvor exitkandidaten som led i exit-programmet relokaliseres til en anden kommune svarer det således til en situation, hvor borgeren af egen drift er flyttet til en anden kommune. I lighed hermed skal udgifter forbundet med regionernes 6

7 almindelige praksis, herunder f.eks. psykiatrisk behandling mv. også afholdes som normalt af regionerne. Dog er der en række ydelser, der i dag ikke er hjemmel til at afholde og dermed finansiere i bl.a. den sociale lovgivning. Det drejer sig fx om udgifter til fjernelse af banderelaterede tatoveringer, samt udgifter forbundet med den akutte indsats, herunder fx midlertidig relokalisering. Disse udgi f- ter foreslås afholdt af den centrale enhed, som KL foreslår administrer den afsatte puljen til finansiering af særlige exit-tiltag i bandepakken. En forudsætning for det er, at der skabes lovhjemmel i de relevante lovgivninger til, at den centrale enhed kan afholde udgifter til ydelser, som i dag ikke er en del af eksisterende lovgivning, herunder udgifter til fjernelse af banderelaterede symboler som tatoveringer. Når det foreslås, at udgifterne flytter med exit-kandidaten bunder det i flere hensyn: Incitament til at arbejde for progression: Når udgifterne til en exitkandidats eventuelle overførselsudgift eller andre ydelser følger med borgeren understøttes bopælskommunens incitament til at sikre en indsats, der skaber en forbedring i borgerens situation. Administrativ let: Alternativet, til at udgifterne følger med borgeren, er, at der indføres regler om mellemkommunal refusion. Dette vil medføre en del bureaukrati samt et vist konfliktpotentiale. Dette skal ikke mindst ses i lyset af, at der vil være behov for at prisfastsætte ydelser, som man i dag ikke er vant til at sælge på tværs af kommunegrænser, herunder fx beskæftigelsesindsatsen. Samtidig skal modellen ses i lyset af, at der er tale om en forholdsvis lille målgruppe. Anbefaling 5: Bedre organisering af de lokale exitenheder KL anbefaler, at der etableres lokale exitenheder i alle politikredse. Det skal sikre bedre koordinering og samarbejde på tværs af landet. I den nationale rammemodel for exit-programmer er det op til den enkelte politikreds, hvorvidt man ønsker at etablere en lokalexitenhed, og hvordan denne skal organiseres. Dette giver en meget uensartet udmøntning af rammemodellen og besværliggør samarbejdet omkring eksempelvis permanent relokalisering. Derfor anbefaler KL, at der i rammemodellen for exitprogrammer lægges op til, at politidirektøren i hver kreds tager initiativ til, at der etableres en lokal exit-enhed. Denne enhed må mødes efter behov, men det er vigtigt, at denne er etableret, så kommuner fra andre steder i landet har et sted at henvende sig eksempelvis i forbindelse med en per- 7

8 manent relokalisering eller hvis en borger ønsker at indgå i et exitforløb. Udover at sikre et indgangspunkter for kommuner og borgere er det vigtigt, at der lokalt er et netværk, hvor man kan søge viden og sparring i forhold til exit-sager. KL anbefaler, at det er politiet, der har den koordinerende rolle i de lokale exitenheder og dermed er det lokale bindeled. Det betyder, at det er politiet i de lokale kredse, der skal have et overblik over kommunernes beredskab på området - hvor og til hvem kan man henvende sig omkring exitsager, hvad enten man er borger, politi eller en anden kommune. I den forbindelse, mener KL, at politiet med fordel kan sikre overblik over kommunale medarbejdere med særlig viden om exit-arbejdet i politikredsen, som politiet selv kan trække på, når de har brug for viden fra et kommunalt perspektiv, og som de kan henvise andre kommuner til, som ikke har erfaringer fra området. Derudover er det til enhver tid politiets opgave at foretage en vurdering af exitkandidaternes sikkerhed og orientere relevante medarbejder i kommunen om, hvilke sikkerhedsmæssige forholdsregler de skal foretager sig i forhold til egen og exit-kandidatens sikkerhed. Det skal ske hver gang, der sker en ændring i en exit-kandidats sikkerhedsbillede. KL foreslår, at kommunerne uanset om de har bande elle rockerrelaterede udfordringer bør afklare, hvor i kommunen og evt. hos hvem deres exitberedskab er placeret, således at det er muligt for andre kommuner og borgere at rette henvendelse via den lokale politi-exit-ansvarlige. Anbefaling 6: Koordination af program mellem exit-enheder Kl anbefaler, at afgivende exit-enheder koordinerer med modtagende exitenheder i forbindelse med relokalisering af en exitkandidat eller endt fængselsstraf. Erfaringen viser, at den exit-enhed, eller det exit-program under kriminalforsorgen, som visiterer til exit-forløbet, ikke altid har koordineret vilkårene i kontrakten med den modtagende exit-enhed - herunder den kommune, som skal modtage borgeren. Det betyder, at den afgivende exit-enhed indgår en exit-kontrakt med nogle vilkår, som den modtagende exit-enhed ikke kan eller vil leve op til. Det er derfor afgørende, at det første, der afklares i en exitsag, er, om den pågældende kandidat skal permanent relokaliseres. Skal vedkommende det, indstilles dette hurtigst muligt til den centrale enhed, således at den videre handleplan for exitkandidaten kan udvikles i et samspil mellem afsenderkommune, modtagerkommune og exit-kandidaten selv. KL anbefaler, at exitenhederne forpligtes til at koordinere exit-konktrakten med hinanden og herunder med den kommune, der skal modtage exit- 8

9 kandidaten som led i en lokalisering. Dette skal sikres ved, at den nationale rammemodel præciserer en praksis for overdragelse af sager mellem de lokale exit-enheder, således at exit-kontrakten altid koordineres mellem den afgivende og den modtagende exit-enhed og herunder modtagerkommune. Afsenderkommunen skal også inddrages i denne proces således, at det sikres, at relevant viden om kandidaten således overdrages fra kommune til kommune Anbefaling 7: Mere kommunikation om exitprogrammet KL anbefaler, at der gøres en indsats for at kommunikere til de kriminelle miljøer, hvad exit-programmer er. Dette skal ske dels for at søge at tiltrække flere kandidater til programmerne og dels for at øge exit-kandidaternes og medarbejdernes sikkerhed. Der er behov for større viden om, hvad exit-indsatsen indebærer, og hvad exit-indsatsen ikke indebærer i de kriminelle miljøer. Særligt er det vigtigt at synliggøre over for de kriminelle miljøer, at man ikke kan være i et exitprogram, hvis man er kilde, som det fx er tilfældet i vidnebeskyttelsesprogrammet. Vurderingen i kommunerne er, at øget kommunikation og viden om exitprogrammer, herunder viden om, at der ikke er tale om et program, hvor man skal levere informationer om det kriminelle miljø, vil have en gavnlig effekt på trusselsniveauet for exit-deltager og medarbejdere omkring personen, samt at flere vil benytte sig af exit-programmet. KL anbefaler derfor, at Rigspolitiet udarbejder en national kommunikationsstrategi og -indsats, der sikrer større viden i de kriminelle miljøer om, hvad et exitprogram indebærer. Målet er, at flere forlader miljøet via exi t- programmerne og at øge sikkerheden omkring programmerne. KL anbefaler, at kommunikationsindsatsen forankres i den centrale enhed under NEC. 9

Det Nationale exit-kontaktpunkt. Det Nationale exit-kontaktpunkt KP-Exit@politi.dk

Det Nationale exit-kontaktpunkt. Det Nationale exit-kontaktpunkt KP-Exit@politi.dk Rammemodellen Rammemodellen fra 2011 3 myndigheder en indsats på tværs. Talt med mere end 600 og mere end 200 har haft aftaler. Erfaring og behov blev tydelige og bragt videre, bl.a. ind i arbejdet med

Læs mere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere -Forebyggelse i strategier og planer -Forebyggelse på operativt niveau -Forebyggelse på projektniveau Maria Bislev, sociolog,

Læs mere

Problemskabende ungegrupperinger, indsatser og lokalt samarbejde i Nordjylland

Problemskabende ungegrupperinger, indsatser og lokalt samarbejde i Nordjylland Partnerskab til forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed Ballerup, Herlev og Gladsaxe Kommuner samt Vestegnens Politi Problemskabende ungegrupperinger, indsatser og lokalt samarbejde i Nordjylland

Læs mere

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Formålet med Ishøj Kommunes reaktive kriminalitetsforebyggelsesindsats er, at skabe muligheder og betingelser for, at

Læs mere

Fælles orientering til politikere Status maj 2015

Fælles orientering til politikere Status maj 2015 Partnerskab til forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed Ballerup, Herlev og Gladsaxe Kommuner samt Vestegnens Politi Fælles orientering til politikere Status maj 2015 KØBENHAVNS VESTEGNS Hvorfor

Læs mere

Exit-indsatser for rockere og bandemedlemmer

Exit-indsatser for rockere og bandemedlemmer Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 256 Offentligt Exit-indsatser for rockere og bandemedlemmer En kortlægning af tiltag under rammemodellen MARIA LIBAK PEDERSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR

Læs mere

Notat. Emne: Status på SSP+ indsatserne 2. halvår 2013 Socialudvalget Kopi: til: Den 26. november 2013. Aarhus Kommune

Notat. Emne: Status på SSP+ indsatserne 2. halvår 2013 Socialudvalget Kopi: til: Den 26. november 2013. Aarhus Kommune Notat Emne: Status på SSP+ indsatserne 2. halvår 2013 Til: Socialudvalget Kopi: til: Den 26. november 2013 I foråret 2012 blev Aarhus Kommune og Østjyllands Politi enige om et mere fast samarbejde om håndteringen

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Mødedato: Fredag den 17. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Vapnagård Tid: kl 8.00-10.00 Sted:

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF, V, C og EL s budgetforslag om gratis psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund N OTAT Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing Den 28. juni 2013 Sags ID: SAG-2013-02396 Dok.ID: 1719497 Baggrund KMM@kl.dk Direkte 3370 3489 Mobil 5360 1459 I udmøntningsplanen for den

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2013 for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen Side 1 Samarbejdsplan 2013 En

Læs mere

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter Præsentation af Rigspolitiet Politiområdet Politidirektør Udviklingschef Chefpoliti inspektør Stabschef Efterforsknings

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Sundheds og Ældreministeriet Holbergsgade København K. KLs bemærkninger til lovforslag om etablering af socialpsykiatriske afdelinger

Sundheds og Ældreministeriet Holbergsgade København K. KLs bemærkninger til lovforslag om etablering af socialpsykiatriske afdelinger Sundheds og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K KLs bemærkninger til lovforslag om etablering af socialpsykiatriske afdelinger KL har den 21 december 2016 modtaget udkast til lovforslag om

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Mødedato: Fredag den 11. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Stengade 72, Til gården Direktør

Læs mere

En Vej Ud Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet

En Vej Ud Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 173 Offentligt En Vej Ud Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet 1. FORORD 1 2. EN VEJ UD 3 2.1.

Læs mere

Høringssvar i forbindelse med ændring af lov om socialservice i forhold til kriminalitetstruede børn og unge

Høringssvar i forbindelse med ændring af lov om socialservice i forhold til kriminalitetstruede børn og unge Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Att: Ellinor Colmorten og Dan Holmgreen Dato: 20/1-10 /hado Høringssvar i forbindelse med ændring af lov om socialservice i forhold til

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Anbefalinger fra tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Som opfølgning på

Læs mere

Afprøvning af En vej ind. Informationsmøde for kommuner. 10. august 2016

Afprøvning af En vej ind. Informationsmøde for kommuner. 10. august 2016 Afprøvning af En vej ind Informationsmøde for kommuner 10. august 2016 Oplæg v. Faglig leder Birgit Mortensen og specialkonsulent Stine Trøjborg Thomsen Center for Børn, Unge og Familier, Socialstyrelsen

Læs mere

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774 N OTAT KL's spørgeskemaundersøgelse vedr. socia l- pædagogisk bistand til deltagelse i aktivit e- ter, ferie og udflugter for borgere på kommunale bosteder mv. 1. Indledning KL har på baggrund af dialog

Læs mere

Beskæftigelse til borgere med kognitive handicap

Beskæftigelse til borgere med kognitive handicap 26 SEPTEMBER 2017 Beskæftigelse til borgere med kognitive handicap Potentialer og baggrund for analyse 1 Agenda Opgave, tilgang og forbehold Resultater Læring i et bredere perspektiv 2 En undersøgelse

Læs mere

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Koordinering af arbejdet med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Odense kommune og Fyns politi har indgået en aftale om, at den fremtidige

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Når målgruppen er alle lejere, er det alene boligorganisationerne, der kan implementere forslaget evt. efter aftale med kommunen.

Når målgruppen er alle lejere, er det alene boligorganisationerne, der kan implementere forslaget evt. efter aftale med kommunen. Tema Forslag Formål Afsnit Boligstøtte til I tilfælde af restance, bliver borgeren overføres den mindre og dermed mere direkte til udlejer, overskuelig frem for til lejer 3.1.1 Umiddelbart gennemførligt/

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Indledning Dette notat beskriver et forslag til etablering af en frivillig gældsrådgivning i Skive. Formål, indhold og organisering er kort beskrevet, ligesom der er

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET 2017 Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden INDLEDNING I h o v e d s t a d s r e g i o n e

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 831 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 831 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 831 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 19. september 2017 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Justitsministeriet. Det talte ord gælder. [Indledning] 1. Jeg vil nu tage fat på spørgsmål C-F om indsatsen mod bandekriminalitet.

Justitsministeriet. Det talte ord gælder. [Indledning] 1. Jeg vil nu tage fat på spørgsmål C-F om indsatsen mod bandekriminalitet. Justitsministeriet Dato: 9. oktober 2008 Dok.: FRM40809 Sagnr.: 2008-154-0151 Udkast til tale til ministeren til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål C, D, E og F fra Folketingets Retsudvalg (Alm.

Læs mere

Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion

Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion Netværket af kommunale kommunikationschefer har udviklet et kodeks - ni principper for organisering og ledelse af den kommunale kommunikationsfunktion.

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

Fredensborg Kommunes EXIT-strategi

Fredensborg Kommunes EXIT-strategi Fredensborg Kommunes EXIT-strategi Sagsnummer: 13/14351 Sagsansvarlig: HEB Beslutningstema: Beslutning om fortsættelse af kommunens individorienterede indsatser for at hjælpe medlemmer af kriminelle og

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi 2009 1. Indledning Med ikrafttræden den 1. januar 2007 blev både Danmarks politikredse og hele det kommunale område reformeret gennem etablering af større og mere

Læs mere

Indstilling. Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. 1. Resume

Indstilling. Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. 1. Resume Indstilling Til Aarhus byråd via Magistraten Den 1. juni 2011 Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 110

Kvalitetsstandard Botilbud 110 Kvalitetsstandard Botilbud 110 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Hvordan organiserer vi os i kommunerne, så vi får mere patientsikkerhed?

Hvordan organiserer vi os i kommunerne, så vi får mere patientsikkerhed? Hvordan organiserer vi os i kommunerne, så vi får mere patientsikkerhed? Dansk Selskab for Patientsikkerhed, DSR og FOA 11. januar 2011 v/sundhedschef Helle Nyborg Rasmussen Disposition Overvejelser organisering

Læs mere

Indstilling. Gadeplansindsatser og antiradikalisering. 1. Resume

Indstilling. Gadeplansindsatser og antiradikalisering. 1. Resume Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Sociale forhold og Beskæftigelse Dato for fremsendelse til MBA Gadeplansindsatser og antiradikalisering En proaktiv indsats for udsatte børn, unge

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Kommissorium for udredning af den aktive beskæftigelsesindsats En aktiv indsats med fokus på varig beskæftigelse

Kommissorium for udredning af den aktive beskæftigelsesindsats En aktiv indsats med fokus på varig beskæftigelse Februar 2013 Kommissorium for udredning af den aktive beskæftigelsesindsats En aktiv indsats med fokus på varig beskæftigelse Høj beskæftigelse er en betingelse for velfærd og velstand i Danmark. I dag

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE 2016-2020 Forsidebillede: SundhedsCaféen, Dansk Integrationsnet en del af Dansk flygtninge hjælp, Horsens Sundhedshus. Horsens Havn 2 VI VIL SOCIALØKONOMI

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Politisk målsætning I Esbjerg Kommune ydes der en konsekvent, hurtig og målrettet indsats overfor Kriminalitetstruede unge og unge lovovertrædere.

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til kommunerne i Hovedstadsregionen Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

Evaluering af ressourcepædagoger

Evaluering af ressourcepædagoger Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evaluering af ressourcepædagoger Evalueringen tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet.

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet. Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København Att: Ellinor Colmorten Vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om social service lov ( styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole

KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole Indledning KL inviterede i foråret 2014 alle kommuner til et samarbejde om at realisere en ny folkeskole. Formålet med samarbejdet er at udvikle politisk og

Læs mere

Fremsat den 23. marts 2010 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Anne Baastrup (SF), Astrid Krag (SF) og Ole Sohn (SF)

Fremsat den 23. marts 2010 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Anne Baastrup (SF), Astrid Krag (SF) og Ole Sohn (SF) 2009/1 BSF 162 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 23. marts 2010 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Anne Baastrup (SF), Astrid Krag (SF) og Ole

Læs mere

Informationsmøde om ungdomssanktionen. Oktober 2014

Informationsmøde om ungdomssanktionen. Oktober 2014 Informationsmøde om ungdomssanktionen Oktober 2014 Informationsmøde om ungdomssanktionen Kl. 13.15 Ungdomssanktionen kort fortalt: til hvem, hvordan, hvorfor og hvad skal der være fokus på? v. Socialstyrelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet Januar 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS

Læs mere

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Notat Projekt nr. 133 Konsulent Referent Dato for afholdelse Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 5.september 2007 Godkendt d. 10.oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

Høring om rapport fra udvalget om evaluering af kommunalreformen

Høring om rapport fra udvalget om evaluering af kommunalreformen Økonomi og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 12 1216 København K E-mail: komoko@oim.dk og khs@oim.dk Weidekampsgade 8 Postboks 470 0900 København C Tlf. 70 11 45 45 Fax 33 30 44 49 www.hk.dk/kommunal

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016 Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Styrings- og Ressourceafdelingen Dato: Dok.: 2123308 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets

Læs mere

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser NOTAT Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser De praktiserende lægers sygebesøg hos borgeren er som led i den nye overenskomst

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold Integration og Demokrati J.nr december 2014

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold Integration og Demokrati J.nr december 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold Integration og Demokrati J.nr. 2014-8394 18. december 2014 Fremsat den af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold

Læs mere

Socialrådgiverdagene i Kolding 2013. Den koordinerende sagsbehandler

Socialrådgiverdagene i Kolding 2013. Den koordinerende sagsbehandler Socialrådgiverdagene i Kolding 2013 Den koordinerende sagsbehandler Baggrund. Kommunalreformen 1. januar 2007 betød sammenlægning af kommuner - fra 271 til 98, heraf forblev 33 uberørt Adskillelse (fysisk

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Indledning Implementering og forankring af styringsgrundlaget er afgørende for, at grundlaget bliver anvendt i praksis. Det er med andre ord centralt

Læs mere

Socialstyrelsens indsats på kriminalitets- og bandeområdet. v. Souschef Michael Karlsen, Center for Børn, Unge og Familier

Socialstyrelsens indsats på kriminalitets- og bandeområdet. v. Souschef Michael Karlsen, Center for Børn, Unge og Familier Socialstyrelsens indsats på kriminalitets- og bandeområdet v. Souschef Michael Karlsen, Center for Børn, Unge og Familier Disposition 1. Socialstyrelsens opgaver i bandepakke 2 2. hvad virker og hvem virker?

Læs mere

Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum

Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum P R O J EKTBESKRIVELSE Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum 1. Baggrund Mange unge udfordres på deres vej fra grundskolen til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 I. INDLEDNING I 2007 blev Danmarks politikredse og kommuner reformeret ved bl.a. etablering af større og mere bæredygtige enheder, der samtidig fik en række

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Strategi for implementering af frivilligpolitikken

Strategi for implementering af frivilligpolitikken Strategi for implementering af frivilligpolitikken Social- og sundhedsområdet udenfor ældrecentrene Indledning Byrådet vedtog den 29. august 2013 en frivilligpolitik for Rebild Kommune. Samtidig vedtog

Læs mere