Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 121 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 121 Offentligt"

Transkript

1 Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 121 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPMNH Sagsnr.: Dok. nr.: Dato: 15. december 2016 Status for de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier Årsrapportering til Folketingets Finansudvalg 2016

2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Baggrund... 3 Formelle rammer for projekterne, herunder ministeriets rolle... 3 Status for projekterne og ministeriets arbejde... 4 Projekter med aktuelle udfordringer... 5 Ibrugtagning... 6 Status på ibrugtagning... 6 sår... 6 Sengekapacitet... 6 Rigsrevisionen om sygehusbyggerier... 6 Realisering af effektiviseringskrav... 7 Priser til kvalitetsfondsprojekterne... 8 Samråd om sygehusbyggerier... 8 Sygehusbyggerierne i økonomiaftalerne... 8 Status på fælles akutmodtagelser... 8 Videndeling... 9 Sygehusbyggerierne i FL16 og FL Mad og produktionskøkkener... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Læsevejledning til projektbeskrivelser Region Hovedstaden Nyt Hospital Bispebjerg Nyt Hospital Herlev Nyt Hospital Nordsjælland Nyt Hospital Hvidovre Det Nye Rigshospital Ny Retspsykiatri Sct. Hans Region Midtjylland Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup (DNV) Regionshospitalet Viborg Region Nordjylland Nyt Aalborg Universitetshospital Region Sjælland Universitetshospital Køge Psykiatri i Slagelse Slagelse Sygehus (somatik) Region Syddanmark Kolding Sygehus Nyt Universitetshospital i Odense (OUH) Aabenraa Sygehus Byggeriernes stade og forventet ibrugtagningsår... 1 Side 2

3 Indledning SUM skal løbende orientere Sundheds- og Ældreudvalget (kvartalsvist) og Finansudvalget (årligt) om status på de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier, jf. administrationsgrundlag vedr. Sundheds- og Ældreministeriets kvalitetsfondsmidler til sygehusinvesteringer. Status for de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier 2016 orienterer Folketingets Finansudvalg om omfang, status og udvikling i de regionale sygehusbyggerier, som modtager tilskud fra den statslige kvalitetsfond. Baggrund Det fremgår af økonomiaftalen med regionerne (ØA) for 2008, at målsætningen om et tidssvarende og bæredygtigt sygehusvæsen kræver strukturændringer og investeringer i nye bygninger og ny teknologi. Den daværende regering nedsatte derfor i 2007 et ekspertpanel, der fik til opgave at vurdere konkrete anlægsprojekter fra regionerne i forhold til en række i økonomiaftalen fastlagte principper vedrørende samling af enheder, driftsøkonomisk rentabilitet, effektivitet og kvalitet. Ekspertpanelet vurderede bl.a. ansøgningerne ud fra en forventning om, at der i 2020 ville være 20 pct. færre senge og 50 pct. flere ambulante behandlinger end i Der var ikke tale om et krav til regionerne, men om en beregningsforudsætning. På baggrund af panelets anbefalinger blev den økonomiske ramme for projekterne lagt fast i finansloven for Der er en samlet totalramme på 41,4 mia. kr. (09-pl). Heraf bidrager staten via kvalitetsfonden med 25 mia. kr. og regionerne med 16,4 mia. kr. Med økonomiaftalen for 2013 fik regionerne desuden mulighed for at låne op til 1 mia. kr. til energiinvesteringer i kvalitetsfondsprojekterne. Den samlede totalramme for projekterne er 47,5 mia. kr. opregnet i 16-pl. Der er meddelt endeligt regeringstilsagn til de i alt 16 projekter. Her er både tale om helt nybyggede hospitaler og til- og ombygninger på eksisterende matrikler. Fælles for projekterne er, at de alle spiller en vigtig rolle i samlingen af specialer på færre matrikler. I regeringens tilsagn til det enkelte projekt er der fastsat en totalramme, som er den maksimale udgift regionerne må bruge på at opføre et tidssvarende og fuldt funktionsdygtigt hospital. Det er desuden en tilsagnsbetingelse, at en bestemt af totalrammen reserveres til it, udstyr, n er gældende i hele projektperioden. De ændringer, der eventuelt sker i projekterne, er prioriteringer og omdisponeringer foretaget af regionen inden for totalrammen. Den økonomiske totalramme sikrer, at der også er midler til øvrige regionale anlægsprojekter, som ikke er støttet af kvalitetsfonden, ligesom den fremmer omkostningseffektive og innovative løsninger. Formelle rammer for projekterne, herunder ministeriets rolle Regelsættet for kvalitetsfondsprojekterne udgøres af et administrationsgrundlag samt en regnskabs- og en revisionsinstruks. Administrationsgrundlaget beskriver ministeriets overordnede retningslinjer samt ansvarsfordelingen mellem ministeriet og regionerne. Regnskabsinstruksen beskriver regionernes forpligtelser som tilskudsmodtager, herunder rammerne for regionernes rapportering til ministeriet. Regionerne er bygherrer på de enkelte kvalitetsfondsbyggerier. Det er et tilsagnskrav, at regionerne skal levere fuldt funktionsdygtige sygehuse, som bygges fleksibelt, så de kan håndtere fremtidens behandlingsbehov. Inden for investeringsrammen er det Side 3

4 op til regionerne at vælge de løsninger, der er hensigtsmæssige lokalt ift. køkkener og klinisk kapacitet, herunder senge, operationsstuer og ambulatorier m.m. Sundheds- og Ældreministeriet udbetaler tilskud fra kvalitetsfonden og fører tilsyn med projekterne. Formålet med tilsynet er at sikre, at de enkelte projekter lever op til regeringens tilsagnsbetingelser, og at de er robuste og realisable inden for den økonomiske totalramme, der er bindende for det enkelte projekt. Tilsynet er baseret på regionernes rapporteringer om projekterne, der også tilgår regionsrådene. Inden der kan udbetales tilskud, skal projekterne indsende en udbetalingsanmodning, der skal godkendes af ministeriet. Når udbetalingsanmodningen er godkendt, skal regionen hvert kvartal sende en rapport til ministeriet som grundlag for udbetalingen af tilskud. Hvis Sundheds- og Ældreministeriet ikke er fuldt betrygget i et projekts robusthed og realiserbarhed, har ministeriet mulighed for at skærpe tilsynet. Det kan f.eks. indebære krav om hyppigere og mere detaljeret rapportering eller at udbetaling af kvalitetsfondsmidler sættes i bero. Alle kvalitetsfondsprojekterne undtagen Slagelse Sygehus akutmodtagelse har i det endelige tilsagn fået et effektiviseringskrav på mellem 4 og 8 procent af driftsbudgettet for de funktioner, der berøres af byggeriet. et ligger ud over de almindelige årlige produktivitetskrav og skal være realiseret senest år et efter projektets ibrugtagning. Effektiviseringsgevinsterne indgår som finansieringsbidrag til ny sygehusaktivitet i de årlige økonomiaftaler mv. og kan dermed ikke indgå som en del af sygehusenes eksisterende drift. De første effektiviseringsgevinster skal realiseres i forbindelse med ibrugtagningen af Nyt Psykiatrisygehus i Slagelse. Regeringen og Danske Regioner har med økonomiaftalen for 2017 aftalt en model for realisering af effektiviseringsgevinsterne, jf. nedenfor. Sundheds- og Ældreministeriet har fastlagt et rapporteringskoncept for det regionale arbejde med effektiviseringerne, som skaber gennemsigtighed i arbejdet med at realisere effektiviseringsgevinsterne som forudsat. Konceptet er drøftet med Rigsrevisionen, jf. nedenfor. Status for projekterne og ministeriets arbejde 11 projekter får eller har fået udbetalt midler fra kvalitetsfonden. Kvalitetsfondsprojekterne Slagelse Sygehus og Psykiatri i Slagelse (GAPS) er fuldt ibrugtaget, og de øvrige projekter er i forskellige faser, jf. Tabel 2. De resterende fem projekter har pr. ultimo 2016 endnu ikke anmodet om at få udbetalt midler fra kvalitetsfonden. 10 projekter har anmodet om adgang til energilånepuljen til kvalitetsfondsbyggerier. På baggrund af regionernes investeringsprofiler for projekterne forventer Sundheds- og Ældreministeriet, at byggeaktiviteten i de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier vil toppe i Side 4

5 Tabel 1 Status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier, ultimo 2016 Projekt (mio. kr., 09-pl) Inkl. energilån (mio. kr., 09- pl) Region Hovedstaden Ministeriets proces Ministeriets tilsyn Nyt Hospital Bispebjerg Endeligt tilsagn Faserapportering Nyt Hospital Herlev Udbetaling Kvartalsvis rapportering Nyt Hospital Nordsjælland Endeligt tilsagn Faserapportering Nyt Hospital Hvidovre Endeligt tilsagn Faserapportering Det Nye Rigshospital Udbetaling Skærpet tilsyn Ny Retspsykiatri Sct. Hans Endeligt tilsagn Faserapportering Region Midtjylland Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) Udbetaling Skærpet tilsyn Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup (DNV) Udbetaling Skærpet tilsyn Regionshospitalet Viborg Udbetaling Kvartalsvis rapportering Region Nordjylland Nyt Aalborg Universitetshospital Udbetaling Kvartalsvis rapportering Region Sjælland Køge Sygehus Endeligt tilsagn Faserapportering Psykiatri i Slagelse* Ibrugtaget Afventer endeligt anlægsregnskab Slagelse Sygehus (somatik) Ibrugtaget Afventer endeligt anlægsregnskab Region Syddanmark Kolding Sygehus Udbetaling Kvartalsvis rapportering Nyt Universitetshospital i Odense (OUH) Udbetaling Kvartalsvis rapportering Aabenraa Sygehus Udbetaling Kvartalsvis rapportering I alt Anm.: *I den korrigerede tilsagnsramme indgår for Psykiatri i Slagelse et beløb på 60 mio. kr. til sikringsmæssige installationer, som regeringen i endeligt tilsagn har accepteret at Region Sjælland afholder af den almindelige anlægsramme. Projekter med aktuelle udfordringer Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) har været underlagt skærpet tilsyn siden december Siden endeligt tilsagn er arealet øget med m 2, svarende til 32 pct. Ministeriets opfølgning har især knyttet sig til afgrænsning af DNU ift. areal og funktioner samt styringen af projektet, herunder risiko og reserver. Ministeriet har i 2016 fulgt op på, at regionen har gennemført de tiltag, der er aftalt i den handlingsplan for projektet, som ministeriet og regionen iværksatte i foråret 2016, især ift. risiko- og reservestyring. Det første store byggefelt på DNU er taget i brug i september 2016, jf. også særskilt projektbeskrivelse for DNU nedenfor. Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup (DNV) har, primært pga. arealstigninger og ufordelagtige udbudsresultater, været udfordret økonomisk inden byggestart, og har derfor gennemført en række omprioriteringer. SUM har sat projektet under skærpet tilsyn i 2. kvartal 2016 og vil fremover kvartalsvist modtage udvidet rapportering fra regionen. Det Nye Rigshospital er blevet mødt af store ekstrakrav fra entreprenører og regionen vurderer, at den deraf følgende tvist kan ende i voldgift. SUM har sat projektet under skærpet tilsyn i august Regionen vurderer, at det kan medføre en væsentlig økonomisk udfordring for projektet, hvis en evt. voldgift ikke falder ud til regionens fordel. Side 5

6 Psykiatri i Slagelse (GAPS) blev indviet i august Der er stadig usikkerhed om udfaldet af verserende voldgifter, men regionen har oplyst at de foreliggende regnskabstal for projektet er endelige fsva. afholdt forbrug. SUNDØK vurderer på den baggrund, at det skærpede tilsyn med projektet kan ophøre med udgangen af Regionen forventer at voldgiftssagerne kan afsluttes med et mindre overskud for projektet, men denne vurdering er behæftet med en vis usikkerhed. Odense Universitetshospital (Nyt OUH): Ultimo juni 2016 meddelte regionen, at projektets totalrådgiver p.b.a. anlægsoverslaget forudså en væsentlig økonomisk udfordring. Regionen har i oktober 2016 besluttet tilpasninger i projektet, der medfører at budgettet nu igen holder sig inden for tilsagnsrammen fra kvalitetsfonden. SUM fortsætter dialog og tæt opfølgning med regionen mhp. at skabe betryggelse for projektets realiserbarhed. Ibrugtagning Status på ibrugtagning De to byggerier i Slagelse er fuldt ibrugtaget, og byggerierne i Kolding, Viborg, Aarhus og Aabenraa samt Bispebjerg og Rigshospitalet er delvist ibrugtaget, jf. projektbeskrivelser nedenfor. I Kolding er den fælles akutmodtagelse og ny sengebygning taget i brug i 2016 og sygehuset er indviet 24. november 2016, men er endnu ikke fuldt ibrugtaget. sår For 11 af projekterne forventer regionerne en udskydelse af året for endelig ibrugtagning i.f.t. forudsætningen ved endeligt tilsagn. Heraf er syv projekter udskudt med ét år og fire projekter med to år. De sidste fire projekter har ikke revideret forventet ibrugtagningsår, jf. Tabel 2. Sammenligningen forholder sig kun til kalenderår, hvorfor den reelle forskydning kan være større eller mindre end 12 måneder. Ibrugtagningstidspunkt er ikke et tilsagnskrav. Den strukturelle omlægning af akutstrukturen med 21 fælles akutmodtagelser vil være realiseret i 2020, om end akutmodtagelserne ikke i alle tilfælde vil være flyttet ind i nye bygninger. Sengekapacitet Det er et tilsagnsvilkår, at der bygges til fremtidigt behandlingsbehov. Der er ikke fra regeringens side forudsat et bestemt antal senge, idet det er op til regionerne at vurdere, hvad behovet vil være, når de nye sygehuse åbner, bl.a. i lyset af omlægning til mere ambulant aktivitet, nye behandlingsformer mv. Fra endeligt tilsagn til nu er det samlede forventede antal senge i kvalitetsfondsprojekterne reduceret med ca. 4 pct. Justeringerne af kapaciteten er primært begrundet med opdaterede beregninger af fremtidigt kapacitetsbehov. Sundheds- og Ældreministeriet vil i 1. kvartal 2017 i samarbejde med regionerne udarbejde en analyse af sengekapaciteten i kvalitetsfondsprojekterne, jf. afsnit nedenfor om FL17. Rigsrevisionen om sygehusbyggerier Rigsrevisionen har udarbejdet to beretninger om sygehusbyggerierne. En tredje beretning er undervejs og forventes afgivet til statsrevisorerne 22. februar 2017, samtidig med et fortsat notat til beretning II. Resultaterne af de tidligere undersøgelser og fokus i det igangværende arbejde skitseres nedenfor. Side 6

7 Beretning om sygehusbyggerier (tilsagnsproces og tilsyn) - AFSLUTTET Rigsrevisionen vurderede i Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier fra december 2011, at ministeriet ikke havde gennemført en tilfredsstillende tilsagnsproces, men at ministeriet havde tilrettelagt tilsynet med sygehusbyggerierne tilfredsstillende. RR har i et opfølgende notat fra februar 2014 fundet ministeriets initiativer tilfredsstillende og afsluttet beretningen. Beretning om sygehusbyggerier II (effektiviseringer) - OPFØLGENDE NOTAT RR vurderede i Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier II fra oktober 2013, at ministeriet på et tidligere tidspunkt burde have udarbejdet et koncept, som konkretiserede, hvordan ministeriet ville følge op, og som tydeliggjorde rammerne for at opgøre de effektiviseringer, regionerne skal gennemføre ifm. kvalitetsfondsprojekterne. RR fandt det dog positivt, at ministeriet havde præciseret rammerne og dermed fastlagt et klarere udgangspunkt for opgørelsen af effektiviseringerne. Ligeledes fandt RR det positivt, at der for hvert enkelt projekt var opstillet et konkret mål om effektivisering. Som opfølgning på Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier II (oktober 2013) har SUM i efteråret 2014 evalueret konceptet for vurdering af regionernes arbejde med effektiviseringer i kvalitetsfondsprojekterne. Ministeriets evaluering konkluderer, at konceptet fra maj 2013 lever op til hovedformålet om at skabe gennemsigtighed for regionens arbejde med at realisere de forudsatte effektiviseringskrav samt sandsynliggøre, at effektiviseringsgevinsten kan henføres til kvalitetsfondsinvesteringen og at gevinsten kan realiseres som forudsat i år et efter ibrugtagning. Ministeriet har ultimo 2014 fremsendt evalueringen til Rigsrevisionen til orientering. Rigsrevisionen har i marts 2016 meddelt Sundheds- og Ældreministeriet, at den vil udarbejde et opfølgende notat om regionernes arbejde med at effektivisere sygehusdriften i de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier og ministeriets tilsyn hermed. Rigsrevisionen forventer at afgive notatet til Statsrevisorerne 22. februar Beretning om sygehusbyggerier III (risiko- og reservestyring) NY BERETNING Rigsrevisionen har i februar 2016 meddelt Sundheds- og Ældreministeriet, at den vil gennemføre en undersøgelse af Region Midtjyllands styring af risici og håndtering af ændringer i de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier. Rigsrevisionen vælger i denne undersøgelse at undersøge Det Nye Hospital i Vest (Gødstrup) og Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU). Ved udvælgelsen af de 2 cases er der især lagt vægt på økonomisk væsentlighed samt på, at begge byggerier er langt i udførelsesfasen. Rigsrevisionen forventer at afgive beretningen til Statsrevisorerne 22. februar Realisering af effektiviseringskrav Regeringen og Danske Regioner er med økonomiaftalen for 2017 enige om, at effektiviseringsgevinsterne fra sygehusbyggerierne - i alt 2,3 mia. kr. (2016-pl) om året fra 2025 skal realiseres og anvendes til ny sygehusaktivitet. 50 pct. af effektiviseringsgevinsterne, svarende til 129 mio. kr. om året fra 2017, fordeles mellem regionerne efter bloktilskudsnøglen, mens de resterende 50 pct. fastholdes i den enkelte region til ny sygehusaktivitet. Side 7

8 Regeringen søger om Folketingets tilslutning til, at der kan foretages en balancerende kompensation via bloktilskuddet, så de 50 pct. af effektiviseringsgevinsterne tilgår alle regioner. Lovforslag herom (L74) er fremsat primo november Det fremgår af lovforslaget, at provenuet fra effektiviseringerne går til finansiering af ny sygehusaktivitet, jf. også Aftalen om regionernes økonomi for 2010 og regeringens endelige tilsagn til de enkelte projekter til ny sygehus aktivitet. De 50 pct., som omfordeles, prioriteres i forbindelse med de årlige aftaler om økonomi, mens de øvrige 50 pct. prioriteres i det enkelte regionsråd. Med denne model sikres et politisk prioriteringsrum på både regionalt og nationalt niveau. Med aftalen er det bekræftet, at det samlede effektiviseringskrav på 2,3 mia. kr. skal frigøres til reel politisk prioritering. Priser til kvalitetsfondsprojekterne Nyt Psykiatrisygehus i Slagelse (GAPS) har i 2016 modtaget en række priser. - The Architectural Review Healthcare Award 2016, der uddeles af det internationale arkitekturmagasin The Architectural Review. Magasinet fremhæver ifølge Region Sjælland projektets tilgang til at skabe et sygehus til borgere, der som oftest har det skidt, er stigmatiserede og med tabulagte problemer. - Bygherreprisen 2016, der uddeles af Bygherreforeningen og Boligfonden Kuben. Begrundelsen lød bl.a. på, at der er tale om Et byggeri, som gør en forskel, og hvor bygherren har hævet barren, skabt uventet merværdi og løftet et samfundsansvar. - Farveprisen 2016, der uddeles af Danske Malermestre og Kirsten og Freddy Johansens Fond. Begrundelsen fra priskomiteen lød, at Prisen er tildelt for arbejdet med farvesætningen og udsmykningen af Psykiatrien Slagelse; for det bevidste valg af farver afdæmpet og dog udfordrende. Samtidig gives prisen for det velovervejede samspil mellem farvesætning og arkitektur; overalt skaber farverne sammen med transparente byggeri unikke oplevelser. - Psykiatrien i Slagelse var desuden finalist i kategorien Health Completed Buildings ved World Architecture Festival 2016 i Berlin og shortlistet i kategorien Healthcare ved The World Architecture News Awards WAN AWARDS Tidligere har Rigshospitalets Nordfløj i 2012 vundet kategorien Best Future Hospital ved World Architecture Festival, og Nyt Hospital Nordsjælland vandt i 2015 kategorien Best Future Mega Project ved den internationale bygningsmesse MIPIM. Samråd om sygehusbyggerier Sundheds- og Ældreministeren har 24. november 2016 i et lukket samråd i Sundheds- og Ældreudvalget redegjort for status på kvalitetsfondsprojekterne. Sygehusbyggerierne i økonomiaftalerne Status på fælles akutmodtagelser 13 af de 21 nye fælles akutmodtagelser (FAM er) etableres i kvalitetsfondsbyggerier. FAM erne spiller derfor en væsentlig rolle både for moderniseringen af den danske sygehusstruktur og for realisering af de forudsatte forbedringer af effektivitet og kvalitet i kvalitetsfondsprojekterne.. /. Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner har i juni 2016 offentliggjort en status for de fælles akutmodtagelser, jf. økonomiaftalen for Rapporten viser bl.a., at regionerne har etableret en national akutdatabase, der fortsat er under udvikling. Regionerne har med økonomiaftalen for 2017 forpligtet sig til snarest at sikre, at data i den nationale akutdatabase kan bruges til sammenligninger på tværs af regioner og sygehuse. Side 8

9 Videndeling Sundheds- og Ældreministeriet har fulgt regionernes arbejde med videndeling ifm. kvalitetsfondsprojekterne siden Arbejdet er med til at sikre bedre udnyttelse af investeringerne i en ny sygehusstruktur ved at understøtte at erfaringer og gode løsninger udveksles på tværs af landet. Som opfølgning på økonomiaftalen for 2016 har regionerne i december 2015 fremsendt en oversigt over det forgangne års videndelingsindsats. Oversigten beskriver en række aktiviteter knyttet til erfaringsudveksling og konkrete projekter både indenfor de enkelte regioner og regionerne imellem. Det fremgår af oversigten, at regionerne i 2016 vil satse på at styrke samarbejdet på områder som byggestyring, fælles strategi og fælles business case for sammenhængende logistik og organisationsudvikling, herunder modeller for samarbejde og patientflow. Sundheds- og Ældreministeren har kvitteret for regionernes indsats på området og fremhævet byggestyring og hensigtsmæssig drift i de kommende sygehuse som centrale fokusområder. Ministeren har samtidig fremhævet, at regeringen lægger vægt på og gerne bidrager til - indsatsen for at realisere byggeriernes potentiale for fremme af innovation, vækst og eksport for danske virksomheder. Det fremgår af økonomiaftalen for 2017, at regeringen og Danske Regioner er enige om fortsat at følge regionernes arbejde med videndeling tæt. Danske Regioner skal inden udgangen af 2016 opdatere oversigten over de initiativer, som regionerne har igangsat i projektet om videndeling. Det fremgår desuden af økonomiaftalen for 2017, at Sundheds- og Ældreministeriet vil understøtte, at regionernes erfaringer med effektiviseringsarbejde og risikostyring på de enkelte projekter deles struktureret. Sundheds- og Ældreministeriet har 13. december 2016 afholdt en videndelingsdag om risikostyring i kvalitetsfondsprojekterne med deltagelse af Danske Regioner og alle fem regioner og forventer at iværksætte et lignende initiativ vedr. effektiviseringer i foråret /. Sygehusbyggerierne i FL16 og FL17 Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner har i august 2016 som udmøntning af en aftale i Finansloven for 2016 offentliggjort en kortlægning af regionernes planer for tilberedning og levering af mad på de nye sygehuse. Det fremgår bl.a. af kortlægningen, at alle de projekter, der havde et produktionskøkken med i planerne ved endeligt tilsagn fra regeringen, fortsat har et køkken med i projektet. Det fremgår af Finansloven for 2017, at Aftaleparterne er enige om at følge udviklingen af de nye supersygehuse, herunder antallet af sengepladser. Regeringen giver aftaleparterne en status ved udgangen af første kvartal 2017 om udviklingen i antal sengepladser i forhold til det oprindelige forudsatte.. Side 9

10 Læsevejledning til projektbeskrivelser I den følgende beskrivelse af de 16 kvalitetsfondsprojekter gælder, at: Oplysningerne er opdateret pr. december Kapacitetstal og arealer er opgjort på baggrund af ansøgningsmateriale til endeligt tilsagn og regionernes rapportering til Sundheds- og Ældreministeriet, herunder oplysninger indhentet særligt til nærværende status. en for de enkelte projekter er beregnet af regionerne. Region Sjællands kvalitetsfondsprojekter fordeler sig tidsmæssigt og størrelsesmæssigt på en måde, så der ud fra principperne for finansieringsprofilerne ikke udbetales kvalitetsfondsmidler til Slagelse Sygehus, idet Region Sjælland bruger sin deponering hertil. Region Sjælland vil til gengæld modtage en større fra kvalitetsfonden til Universitetssygehus Køge og Slagelse psykiatri. Samlet vil kvalitetsfondens af finansieringen til Region Sjællands kvalitetsfondsprojekter ligesom for de øvrige regioner - være 59,8 pct. ekskl. energilån. et til projekterne er en del af regeringens endelige tilsagn, der baserer sig på indstillinger fra ekspertpanelet. For de projekter, hvor der bygges til eksisterende bygninger, inkluderer kapacitetstal for den fremtidige drift også de eksisterende bygninger. Dog er eventuelle psykiatriske funktioner ikke medtaget. Side 10

11 Region Hovedstaden Nyt Hospital Bispebjerg / ,7 % På Bispebjerg Hospitals matrikel skal der frem til 2025 nybygges et somatisk hospital, der skal rumme det fusionerede Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Dertil udføres herudover renovering af en del af de eksisterende bygninger på Bispebjerg matriklen. Det planlagte akuthus rummer dels fælles akutmodtagelse med tilhørende diagnostiske funktioner og operationsafsnit mv., samt 19 sengeafsnit og 4 ambulatorieafsnit, i alt ca kvm. Sideløbende med det kvalitetsfondsstøttede projekt opfører Region Hovedstaden for egne midler et psykiatrisk hospital på Bispebjerg-matriklen. Endvidere opføres en fælles laboratorie -og logistikbygning på ca kvm., hvor udgør ca kvm. Udførslen er igangsat i september 2016 og bygningen forventes ibrugtaget i sommeren Endvidere etableres fælles parkeringsfaciliteter omfattende arealer med overfladeparkering samt et p-hus, der er opført og ibrugtaget i november Region Hovedstaden fik endeligt tilsagn fra regeringen til Nyt Hospital Bispebjerg den 21. februar fremsender udbetalingsanmodning i februar 2017, hvori ansøgning om energilånemidler svarende til ca. 53 mio. kr. (09 pl) ligeledes indgår. Sundheds- og Ældreministeriet fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes / Behandlinger Side 11

12 Nyt Hospital Herlev / % Kvalitetsfondsprojektet på Herlev Hospital omfatter en ny bygning, der skal bygges syd for det nuværende hospital. Nybyggeriet skal bl.a. indeholde en fælles akutmodtagelse samt et kvinde-barn-center. Der er desuden udført en udbygning af kapel samt etableret et spildevandsrensningsanlæg i et OPI-samarbejde med kvalitetsfondsprojektet. P-huset forventes færdigt i september Sundheds- og Ældreministeriet har den 18. februar 2015 godkendt Region Hovedstadens udbetalingsanmodning til Nyt Hospital Herlev. Sundheds- og Ældreministeriet fører ordinært kvartalsvist og årligt tilsyn med projektet / Behandlinger Side 12

13 Nyt Hospital Nordsjælland / % Region Hovedstaden samler de tre hospitaler i Nordsjælland (Helsingør, Frederikssund og Hillerød) på et nybygget hospital ved Hillerød. Nyt Hospital Nordsjælland er det eneste såkaldte barmarksprojekt i Region Hovedstaden, og hospitalet vil blandt andet rumme fælles akutmodtagelse, kvinde- barn funktioner samt funktionerne kirurgi, ortopædkirurgi, intern medicin, neurologi, onkologi og palliativ behandling. Region Hovedstaden fik endeligt tilsagn fra regeringen til Nyt Hospital Nordsjælland den 18. juni Region Hovedstaden forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler til projektet ultimo Sundheds- og Ældreministeriet fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes / Behandlinger Side 13

14 Nyt Hospital Hvidovre / % omfatter både ny- og ombygning. Med nybyggeriet samles kirurgiske modtagesenge, børnemodtagelse, skadegang og medicinsk akutmodtagelse i en fælles akutmodtagelse. Ligeledes indeholder nybyggeriet en pædiatrisk, obstetrisk samt kardiologisk afdeling og lægevagt. Derudover indeholder projektet en ombygning af ambulatorier og sengestuer. Region Hovedstaden fik endeligt tilsagn fra regeringen til Hvidovre Hospital den 15. april Region Hovedstaden forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler til projektet medio Sundheds- og Ældreministeriet fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes / behandlinger Side 14

15 Det Nye Rigshospital / % Byggeriet på Rigshospitalet omfatter Nordfløjsbyggeriet, hvor HovedOrtoCentrets senge, operationsstuer, støttefunktioner, dele af centerets kontorer samt ambulatoriefunktioner for HovedOrtoCentret placeres. Det nye P-hus med 665 p-pladser er ibrugtaget i juli 2015, og patienthotel- og administrationsbygningen er ibrugtaget i august Sundheds- og Ældreministeriet har den 31. marts 2014 godkendt Region Hovedstadens udbetalingsanmodning til Det Nye Rigshospital. Sundheds- og Ældreministeriet fører skærpet tilsyn med projektet. Det skærpede tilsyn omfatter en månedlig rapportering samt kvartalsvise møder / behandlinger Side 15

16 Ny Retspsykiatri Sct. Hans ,5 0/329 7 % Region Hovedstadens Psykiatri varetager al psykiatrisk behandling i Region Hovedstaden og er en del af Københavns Universitetshospital. Psykiatrien er ét hospital med 11 psykiatriske centre, hvoraf 10 geografisk spredt er beliggende i Region Hovedstaden, mens Psykiatrisk center Sct. Hans er placeret ved Roskilde. Kvalitetsfondsprojektet Ny Retspsykiatri Sct. Hans samler centrets funktioner på den østlige matrikel, der omfatter nybyggeri med 126 sengepladser og tilgodeser regionens fremtidige behov for lukkede retspsykiatriske sengepladser. Sct. Hans-projektet forventes ibrugtaget i Ved ansøgning til ekspertpanelet blev angivet Forsinkelsen skyldes især betydelige udfordringer med lokalplansarbejderne hos Roskilde Kommune. Lokalplanen for området er nu godkendt. Region Hovedstaden fik endeligt tilsagn fra regeringen til Ny Retspsykiatri Sct. Hans den 18. september Region Hovedstaden forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler til projektet primo 2018, og ansøgning om energilånemidler svarende til ca. 10,6 mio. kr. (09 pl) indgår heri. Sundheds- og Ældreministeriet fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes / behandlinger Side 16

17 Region Midtjylland Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) / % Kvalitetsfondsprojektet DNU har til formål at samle alle somatiske specialer i Aarhus fra fire til én matrikel. Derudover skal det være det faglige omdrejningspunkt i regionen og levere højt specialiseret hospitalsbehandling til borgere i regionen og resten af landet. Der bliver bygget et nyt akutcenter, et onkologisk center, et hoved-neuro center samt et abdominal-inflammatorisk center. Herudover bliver det eksisterende Aarhus Universitetshospital i Skejby renoveret sideløbende inden for Region Midtjyllands almindelige anlægsramme. I september 2016 blev den første af de nye bygninger taget i brug, da afdelingen for Blodprøver og Biokemi flyttede ind i laboratoriebygningen. I 1. kvartal 2017 flytter de første patienter ind i byggeriet, og ved Akutområdets indflytning i 4. kvartal 2017 er 65 % af byggeriet ibrugtaget. På samme tidspunkt forventer regionen at der foreligger indflytningstilladelser for i alt 90 % af byggeriet. Sundheds- og Ældreministeriet har den 10. april 2012 godkendt Region Midtjyllands udbetalingsanmodning til Det Nye Universitetshospital i Aarhus. Den 22. december 2011 fremsendte Sundheds- og Ældreministeriet i samarbejde med Finansministeriet en præcisering af forudsætningerne for tilsagnet for DNU projektet. Som en del af præciseringen fører Sundheds- og Ældreministeriet skærpet tilsyn med projektet. Det skærpede tilsyn omfatter udvidet kvartalsvis rapportering samt møder mellem Region Midtjylland og Sundheds- og Ældreministeriet behandlinger Side 17

18 Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup (DNV) / ,4 % Det nye hospital i Gødstrup indeholder en fuldt udbygget akutfunktion med tilhørende specialer. I forbindelse med det somatiske hospital opfører Region Midtjylland for egne midler et psykiatrisk hospital på m 2. Det nye hospital i Gødstrup er en sammenlægning af hospitalerne i Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm. En del af sammenlægningen er allerede påbegyndt, hvorfor der på nuværende tidspunkt kun er hospitalsdrift på matriklerne i Herning, Holstebro og Lemvig. Matriklen i Ringkøbing er blevet til sundhedshus, mens matriklen i Tarm er blevet til sundhedscenter. Matriklen i Lemvig bliver til akuthus med både regionale og kommunale funktioner. Sundheds- og Ældreministeriet har den 30. juni 2014 godkendt Region Midtjyllands udbetalingsanmodning til Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup. Sundheds- og Ældreministeriet fører skærpet tilsyn med projektet. Det skærpede tilsyn omfatter udvidet kvartalsvis rapportering samt møder mellem Region Midtjylland og Sundheds- og Ældreministeriet / behandlinger Side 18

19 Regionshospitalet Viborg / % Kvalitetsfondsprojektet i Viborg består af en ny fælles akutmodtagelse samt om- og udbygning af Vestdansk Center for Rygmarvsskade. Samtidig bliver store dele af det eksisterende hospital ombygget og renoveret. Desuden bygges der et p-hus, og der sker en flytning af Patologisk Institut fra Skive til Viborg. Regionshospitalet Viborg er en del af Hospitalsenhed Midt, der foruden Viborg inkluderer hospitalerne i Skive, Silkeborg og Hammel. Sundheds- og Ældreministeriet har den 29. juni 2012 godkendt Region Midtjyllands udbetalingsanmodning til Regionshospitalet Viborg. Sundheds- og Ældreministeriet fører ordinært kvartalsvist og årligt tilsyn med projektet / behandlinger Side 19

20 Region Nordjylland Nyt Aalborg Universitetshospital / % Nyt Aalborg Universitetshospital vil indeholde en fælles akutmodtagelse, sengefunktion, ambulatorier, laboratorier, børne- og ungefunktion, billediagnostiske funktioner, operationsfunktion, intensiv, integration af universitetsfaciliteter i hospitalet, rehabiliteringsfunktion, forsknings- og undervisningsarealer samt serviceby. På det nye universitetshospital samles funktionerne fra hospitalerne Aalborg Sygehus Nord og Aalborg Sygehus Syd. På Aalborg Sygehus Syd vedbliver de nyeste bygninger dog med at fungere som en del af Aalborgs nye universitetshospital herunder Medicinerhuset og Onkologibygningen tillige med tekniske installationer mfl. Bygningerne vil primært blive benyttet til ambulante funktioner for de medicinske specialer samt onkologi. Nyt Aalborg Universitetshospital bliver Region Nordjyllands højt specialiserede hospital samt akuthospital. Sundheds- og Ældreministeriet har 18. december 2015 godkendt Region Nordjyllands udbetalingsanmodning for Nyt Aalborg Universitetshospital. Sundheds- og Ældreministeriet fører ordinært kvartalsvist og årligt tilsyn med projektet. * / ** Behandlinger * Arealet omfatter alene Øst-matriklen. **Aktiviteten omfatter matriklerne Øst og Syd, men ikke hospitalets øvrige matrikler (Dronninglund, Farsø og Hobro). Side 20

21 Region Sjælland Universitetshospital Køge * / Sjællands Universitetshospital Køge skal være hovedsygehuset i Region Sjælland og et af regionens fire akutsygehuse. På det nybyggede universitetshospital samles alle regionens specialiserede funktioner. Sygehuset vil være akuthospital med en fuldt udstyret akutmodtagelse og vil varetage såvel elektive som akutte opgaver i sine specialer. Region Sjælland fik endeligt tilsagn fra regeringen til Projekt Universitetshospital Køge den 19. marts Region Sjælland forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler til projektet i Sundheds- og Ældreministeriet fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes / ** Behandlinger ** *** * Det forventes pt. at der herudover anmodes om låneadgang for 92 mio. kr. til opnåelse af energieffektivitet svarende til Bygningsklasse ** Oplysningerne om ambulante behandlinger og sengedage er i 2020 tal *** Antallet af sengedage er ekskl. de akutte senge Side 21

22 Psykiatri i Slagelse / % Ved psykiatrien i Slagelse samles de nuværende mindre psykiatriske hospitalsenheder i Nykøbing Sjælland, Holbæk, Dianalund og Slagelse i én enhed. Herudover overflyttes den retspsykiatriske afdeling (sikringsafdelingen) fra Nykøbing Sjælland til Slagelse. Sundheds- og Ældreministeriet har 28. marts 2014 godkendt Region Sjællands udbetalingsanmodning til Psykiatri i Slagelse. er ibrugtaget fra august til november Sundheds- og Ældreministeriet afventer endeligt anlægsregnskab for projektet / behandlinger Side 22

23 Slagelse Sygehus (somatik) /0 100 % Til det eksisterende Slagelse Sygehus tilbygges en ny fælles akutmodtagelse, som gør det muligt for sygehuset at varetage områdets akutfunktion. Der etableres hjerteafsnit og intensivafsnit i den nye akutfunktion, for at optimere arbejdsgange i forhold til tungere akutpatienter. Sundheds- og Ældreministeriet har den 28. juni 2013 godkendt Region Sjællands udbetalingsanmodning til Slagelse Sygehus (somatik). er ibrugtaget. Sundheds- og Ældreministeriet afventer anlægsregnskabet for projektet. Ibrugtaget Behandlinger * * *Kun opgjort for nybyggeriet. Side 23

24 Region Syddanmark Kolding Sygehus / % Om- og udbygningsprojektet på Kolding Sygehus vedrører opførslen af en fælles akutmodtagelse, et mor/barn center, en ny ankomstbygning, en ny sengebygning samt ombygning af dele af det eksisterende sygehus til ambulatorier og dialyse. Kolding Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt, som også består af Vejle Sygehus, Middelfart Sygehus, Give Sygehus samt Fredericia Sygehus. Ved beregning af effektiviseringsgevinst for Kolding Sygehus er driftsudgifter i Fredericia forudsat at bortfalde. Den fælles akutmodtagelse, mor-barn-center og ny sengebygning er taget i brug i 2016 og sygehuset er indviet 24. november Udflytningen fra Fredericia Sygehus er afsluttet i december 2016 og Fredericia Sygehus er solgt til Fredericia Kommune. Sundheds- og Ældreministeriet har den 28. juni 2013 godkendt Region Syddanmarks udbetalingsanmodning til Kolding Sygehus. Sundheds- og Ældreministeriet fører ordinært kvartalsvist og årligt tilsyn med projektet / Behandlinger Side 24

25 Nyt Universitetshospital i Odense (OUH) / % Nyt Universitetshospital i Odense skal være det faglige omdrejningspunkt for Region Syddanmark og levere den højt specialiserede behandling. På hospitalet vil de nuværende kliniske afdelinger blive bundet op på ti kliniske kompetenceklynger samt tre tværgående kliniske afdelinger. Region Syddanmark opfører sideløbende med kvalitetsfondsprojektet et psykiatrisk hospital på matriklen, hvoraf voksenpsykiatrien bliver etableret som OPP-projekt. Derudover sammenbygges hospitalet med det sundhedsvidenskabelige fakultet ved Syddansk Universitet, som opføres samtidigt. Sundheds- og Ældreministeriet har 10. august 2015 godkendt Region Syddanmarks udbetalingsanmodning vedr. OUH. Sundheds- og Ældreministeriet fører ordinært kvartalsvist og årligt tilsyn med projektet / behandlinger Side 25

26 Aabenraa Sygehus / % Om- og udbygningsprojektet i Aabenraa består af en fælles akutmodtagelse, et familiehus, modtagekøkken, sterilcentral, sengebygning inkl. ambulatorier, laboratorium, billeddiagnostik samt ombygning i en mindre del af det eksisterende sygehus. Region Syddanmark har for egne midler sideløbende med kvalitetsfondsprojektet opført et psykiatrisk hospital på matriklen. På Aabenraa Sygehus samles funktionerne for Haderslev Sygehus, der lukkede i 2014, samt dele af Sønderborg Sygehus, som vil fortsætte som specialsygehus, når Aabenraa står færdigt. Sundheds- og Ældreministeriet har den 29. oktober 2012 godkendt Region Syddanmarks udbetalingsanmodning til Aabenraa Sygehus. Sundheds- og Ældreministeriet fører ordinært kvartalsvist og årligt tilsyn med projektet / behandlinger Side 26

27 Byggeriernes stade og forventet ibrugtagningsår Tabel 2 Status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier, ultimo 2016 Færdiggjort Påbegyndt Projekt Fase 1: Program Fase 2: Projekt Delfaser Pro- Byggeprogragiver- Råd- Dispositionsgramoplævalg og projekt- Underfaser forslag Region Hovedstaden Projektering og udbud Fase 3: Projektering Fase 4: Udførelse Ibrugtaget Forventet fuld ibrugtagning Licitation Enterprisekontrakt Ved udbetalingsanmodning Infrastruktur Anlægsarbejder Fundament Bygningsskal Indvendig klargøring Regnskabsaflæggelse Inventar Ved endeligt tilsagn Nyt Hospital Bispebjerg Delvist Nyt Hospital Herlev Delvist Nyt Hospital Nordsjælland Nyt Hospital Hvidovre Det Nye Rigshospital Delvist Ny Retspsykiatri Sct. Hans Region Midtjylland Det Nye Universitetshospital Delvist i Aarhus (DNU) Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup (DNV) Regionshospitalet Viborg Delvist Region Nordjylland Nyt Aalborg Universitetshospital Region Sjælland Køge Sygehus Psykiatri i Slagelse* Fuldt Slagelse Sygehus (somatik) Fuldt Region Syddanmark Kolding Sygehus Delvist Nyt Universitetshospital i Odense (OUH) Aabenraa Sygehus Delvist I alt Anm.: Grundet projekternes størrelse kan der være vanskeligheder ved at angive projektets præcise placering, da forskellige underprojekter kan være i forskellige faser. *I den korrigerede tilsagnsramme indgår for Psykiatri i Slagelse et beløb på 60 mio. kr. til sikringsmæssige installationer, som regeringen i endeligt tilsagn har accepteret at Region Sjælland afholder af den almindelige anlægsramme. Kilde: SUM's møder med regionerne samt tilgængeligt materiale på hjemmesider mv. Aktuel status (FIU 2016)

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 80 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 80 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 80 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPMNH Sagsnr.: 1609035 Dok. nr.: 203015 Dato: 18. oktober 2016 Status

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 709 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 709 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 709 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPMNH Koordineret med: - Sagsnr.: 1607873 Dok. nr.: 158359 Dato:

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPMNH Sagsnr.: 1506731 Dok. nr.: 1812864 Dato: 04. november 2015 Status

Læs mere

Status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier

Status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 140 Offentligt Status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier Årsrapportering til Folketingets Finansudvalg 2012 Side 2 Indhold Indledning...3

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 49 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 49 Offentligt Finansudvalget 2017-18 FIU Alm.del Bilag 49 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPMNH Sagsnr.: 1708016 Dok. nr.: 493804 Dato: 11-12-2017 Status for de kvalitetsfondsstøttede

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Sygehusinvesteringer Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Historik I Kommunalreformen 2007 5 regioner og flere muskler til Sundhedsstyrelsen Arbejdet med specialeplanen i

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december Niels Peter Hansen Center for Økonomi, Budget & Byggestyring De Store Hospitalsbyggerier Der bygges for 41,4 mia. kr. nye hospitaler

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Juni 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Juni 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier Juni 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2011

Læs mere

Status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier Årsrapportering til Folketingets Finansudvalg 2014

Status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier Årsrapportering til Folketingets Finansudvalg 2014 Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del Bilag 24 Offentligt Status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier Årsrapportering til Folketingets Finansudvalg 2014 Side 2 Side 3 Indhold Indledning...5 Statslig

Læs mere

Fremtidens akutstruktur

Fremtidens akutstruktur Oplæg d. 16. juni, DI. Nye hospitaler i Region Midtjylland. V. Kontorchef i Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland, Flemming Bøgh. www.regionmidtjylland.dk Fremtidens akutstruktur 5 akuthospitaler 4 akutklinikker,

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Juni 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Administrationsgrundlag vedr. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses kvalitetsfondsmidler til sygehusinvesteringer

Administrationsgrundlag vedr. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses kvalitetsfondsmidler til sygehusinvesteringer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 415 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sags nr.: 1207534 Dok. Nr.: 1164949 Administrationsgrundlag vedr. Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusbyggerier (beretning nr. 3/2011) 21. februar 2014 RN 403/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier II. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier II. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier II Oktober 2013 BERETNING OM SYGEHUSBYGGERIER II Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 3 A. Baggrund... 3 B. Formål,

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Innovationsudvalget har bedt om en opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger for dimensionering, kapacitetsudnyttelse, arealstandarder og økonomi for kvalitetsfondsbyggerierne.

Læs mere

Statens tilsyn med de 16 kvalitetsfondsprojekter: Rammer & resultater

Statens tilsyn med de 16 kvalitetsfondsprojekter: Rammer & resultater Statens tilsyn med de 16 kvalitetsfondsprojekter: Rammer & resultater Kontorchef Nanna Skovgaard, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsøkonomisk center Regeringens sundhedsstrategi 2015-2018

Læs mere

Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa

Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Overgang mellem udbetalingsanmodning og byggeprogram for Fase 2 Baggrund Det fremgår af regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekter af 26.

Læs mere

Heraf. nybyggeri. ombygning

Heraf. nybyggeri. ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Kvalitetsfondsstøttet Kvalitetsfondsstøttet faseovergang 2 Arealtype Samlet hospital faseovergang 1 ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt Nyt akutsygehus Sygehus Sønderjylland Aabenraa Kvalitet Døgnet Rundt Nyt sygehus - indeni og udenpå På Sygehus Sønderjylland er det patienten og patientens sygdomsforløb, der skal være i fokus. Så det

Læs mere

Statsrevisorerne Beretning nr. 2 Beretning om sygehusbyggerier II Offentligt 2/2013

Statsrevisorerne Beretning nr. 2 Beretning om sygehusbyggerier II Offentligt 2/2013 Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 2 Beretning om sygehusbyggerier II Offentligt 2/2013 Beretning om sygehusbyggerier II 2/2013 Beretning om sygehusbyggerier II Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier Statsrevisorerne 2013-14 Beretning Offentligt nr. 2 Beretning om sygehusbyggerier II 2/2013 Beretning om sygehusbyggerier II Statsrevisorernes 2/2013 beretning om sygehusbyggerier Beretning om sygehusbyggerier

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 23. oktober 2012 Kl. 16.00 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 13 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres endelige rapport, at regionerne skulle reducere antallet af senge med 20

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011 Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier December 2011 BERETNING OM SYGEHUSBYGGERIER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund... 4 B. Afgrænsning

Læs mere

Aktivitetspuljen 2018

Aktivitetspuljen 2018 NOTAT Aktivitetspuljen 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060187 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Principperne

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Maj 2012 Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital og Svendborg

Læs mere

Modelpapir for udmøntning af lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier

Modelpapir for udmøntning af lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 403 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPNOU Sags nr.: 1202706 Dok. Nr.: 973862 Dato: 14.

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Seniorkonsulent/Teamleder Christina Carlsen Danske Regioner Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Strukturreform historik Oktober 2002: Den daværende borgelige regering igangsætter et Kommisionsarbejde

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 244 Offentligt Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres

Læs mere

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden.

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Baggrund Regionernes planer Planerne for Region

Læs mere

Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g. Heraf. kvalitetsfo ndsstøttet. ombygning

Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g. Heraf. kvalitetsfo ndsstøttet. ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Arealtype Samlet hospital kvalitetsfo ndsstøttet Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g Revideret ved faseovergang 2, projektforslag Revideret

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Oversigt over bilag. Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer:

Oversigt over bilag. Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer: Oversigt over bilag Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer: - Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet - Skema B: Projektets change request liste - Skema C: Forbrug til IT,

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Januar 2015 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Hvordan driver certificering beslutningsprocesser?

Hvordan driver certificering beslutningsprocesser? Hvordan driver certificering beslutningsprocesser? Generel Information Jens Peter Nielsen Frem til 31. august 2015: Byggekonsulent med ansvar for energispareindsatsen og bæredygtighed ved Region Sjælland.

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret september 2011. Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital og

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Nærværende notat uddyber de økonomiske udfordringer i DNU-projektet samt

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XI delrapport udviklingen fra ti. Rapporten

Læs mere

Udbetalingsanmodning Nyt Hospital Herlev

Udbetalingsanmodning Nyt Hospital Herlev Opgang Blok E Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte +45 61850518 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr:

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Adm. direktør Per Okkels, Danske Regioner Den økonomiske virkelighed mod 2050 Demografi Sund aldring Pct. 12 10 Mervækst 0,3 pct. Mervækst 0,6 pct. Mervækst

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 6. december 2010 Udarbejdet af: Mads Christian Haugaard E mail: Mads.Christian.Haugaard@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

5.4 Region Syddanmark

5.4 Region Syddanmark 71 5.4 Region Syddanmark 5.4.1 Fakta om regionen Der er knap 1,2 mio. indbyggere i Region Syddanmark. Det svarer til lidt under 22 pct. af landets befolkning. Regionen dækker godt 12.000 km² - eller ca.

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: August 2014 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Sådan ser belægningerne ud på sygehusene

Sådan ser belægningerne ud på sygehusene Sådan ser belægningerne ud på sygehusene Jyllands-Posten har bedt regionerne oplyse de årlige belægningsprocenter på sygehusenes medicinske afdelinger. Der er ikke en officiel grænse for, hvornår der er

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017. Regnskabsmæssige principper Generelt er udgifterne

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Foreløbigt tilsagn til sygehusinvesteringer i Region Nordjylland

Foreløbigt tilsagn til sygehusinvesteringer i Region Nordjylland Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Finansministeren Ministeren for Sundhed og Forebyggelse Foreløbigt tilsagn til sygehusinvesteringer i Region Nordjylland 26. januar 2009 Regeringen

Læs mere

Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland

Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland Sygehusplan 2010-2020 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster. Specialsygehuse i Roskilde og Næstved Sygehusplan 2010 Sygehusbyggeri

Læs mere

Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser

Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser N O T A T 14-05-2012 Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser 1. Indledning Regionerne indfører, på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger til et styrket akutberedskab fra 2007,

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning.

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning. Bilag Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt Arealtype Samlet hospital Heraf Kvalitets tetsfonds støttet Nybyggeri. A : Areal- Ombygning Rensningsanlæg.

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher Forslag til besparelser i psykiatrien Generelle plancher Psykiatri og Social Hvad vil jeg komme ind på? 1. Hvorfor og hvor meget skal der spares? 2. Hvordan er forslag til besparelser fundet? 3. Hvad betyder

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Aktivitetspuljen 2017

Aktivitetspuljen 2017 Aktivitetspuljen 2017 Regeringen og Danske er indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Principperne for udbetaling af den statslige, aktivitetsbestemte pulje og fastsættelse

Læs mere

Anlægsøkonomien i Region Midtjylland i perioden

Anlægsøkonomien i Region Midtjylland i perioden Anlægsøkonomien i Region Midtjylland i perioden 2011-2030 1. Indledning Region Midtjylland står overfor en række store anlægsprojekter som følge af Akutplan, Hospitalsplan og Psykiatriplan. Ligeledes er

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Udviklingen i Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype; hele landet...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype...3

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: april 2015 Oversigt: Projekter med

Læs mere

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F.

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. : RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. Scenarie 3 består af en sygehusstruktur med 3 akutsygehuse i Ringsted, Roskilde og Nykøbing F. - hvoraf Ringsted også er hovedsygehus - samt 4 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens

Hospitalsenheden Horsens. Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen 2012 Hospitalsenheden Horsens Administrationen Planlægningsafdelingen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7842 5000 Telefax +45 7842 5199 www.regionshospitalethorsens.dk

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: oktober 2015 Oversigt: Projekter

Læs mere

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F.

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. : KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. Scenarie 2 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Køge, Holbæk, Slagelse og Nykøbing F. - hvoraf Køge også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Regnskabsmæssige principper Generelt er

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: august 2017 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Kvalitetsfondsbyggeri i Region Hovedstaden. Danske Regioner og Dansk Industri, Seminar om nyt sygehusbyggeri, den 16. juni 2011

Kvalitetsfondsbyggeri i Region Hovedstaden. Danske Regioner og Dansk Industri, Seminar om nyt sygehusbyggeri, den 16. juni 2011 Kvalitetsfondsbyggeri i Region Hovedstaden Danske Regioner og Dansk Industri, Seminar om nyt sygehusbyggeri, den 16. juni 2011 Region Hovedstadens Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Rigshospitalet 4 Akuthospitaler

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Heraf kvalitetsfondsstøttet ombygning

Heraf kvalitetsfondsstøttet ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Arealtype Samlet hospital Dispositionsforslag Projektforslag* ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Regionsrådets behandling Samlet projekt A1 + A2 (Anlægsentrepriser) B5 (Kontorer) B1 (Behandling syd)

Læs mere

SCENARIE 4: NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F.

SCENARIE 4: NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F. : NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F. Scenarie 4 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Næstved, Roskilde, Holbæk og Nykøbing F. - hvoraf Næstved også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse

Læs mere

Status på anlægsprojekter Nybyggeri i Vejle OPP-projekt Ansøgning til pulje vedr. nedbringelse af tvang via bedre fysiske rammer

Status på anlægsprojekter Nybyggeri i Vejle OPP-projekt Ansøgning til pulje vedr. nedbringelse af tvang via bedre fysiske rammer Status på anlægsprojekter Nybyggeri i Vejle OPP-projekt Ansøgning til pulje vedr. nedbringelse af tvang via bedre fysiske rammer Esbjerg Fakta: Samling af de psykiatriske afdelinger fra Hviding og Esbjerg.

Læs mere

SCENARIE 1: ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F.

SCENARIE 1: ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F. : ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F. Scenarie 1 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Roskilde, Køge, Slagelse og Nykøbing F. - hvoraf Roskilde også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 2. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 23. august 2011 Erstatter version af 13. juli 2011,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 1. april 2014

STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 1. april 2014 STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 1. april 2014 1 Psykiatrisk Afdeling Esbjerg Samling af de psykiatriske afdelinger fra Hviding og Esbjerg. Antal kvadratmeter: Ombygning

Læs mere

STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 10. oktober 2014

STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 10. oktober 2014 STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 10. oktober 2014 1 Psykiatrisk Afdeling Esbjerg Samling af de psykiatriske afdelinger fra Hviding og Esbjerg. Antal kvadratmeter: Ombygning

Læs mere

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 64.190 akut indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4. oktober

Læs mere

Sundhedsområdets finansiering og de interne betalingsstrømme

Sundhedsområdets finansiering og de interne betalingsstrømme Sundhedsområdets finansiering og NSH-konference om helseøkonomi, 8. december 2008 Administrerende direktør Jesper Fisker Sundhedsstyrelsen, Danmark Gennemgangsplan 1. Sundhedsområdet 2. Finansieringsmodellen

Læs mere