Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt"

Transkript

1 Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPMNH Sagsnr.: Dok. nr.: Dato: 04. november 2015 Status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier Årsrapportering til Folketingets Finansudvalg 2015

2 Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Formelle rammer for projekterne, herunder ministeriets rolle... 3 Status for projekterne og ministeriets arbejde... 4 Projekter under skærpet tilsyn... 5 Ibrugtagningstidspunkt... 6 Rigsrevisionen om sygehusbyggerier... 6 Koncept for evaluering af afsluttede kvalitetsfondsbyggerier... 7 Justeret løsning for pl-regulering af delramme til it, udstyr og... 8 Sygehusbyggerierne i ØA15 og ØA16 opfølgning og nye aftaler... 8 Sygehusbyggerierne i FL Bilag... 8 Læsevejledning til projektbeskrivelser... 9 Region Hovedstaden Nyt Hospital Bispebjerg Nyt Hospital Herlev Nyt Hospital Nordsjælland Nyt Hospital Hvidovre Det Nye Rigshospital Ny Retspsykiatri Sct. Hans Region Midtjylland Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup (DNV) Regionshospitalet Viborg Region Nordjylland Nyt Aalborg Universitetshospital Region Sjælland Universitetssygehus Køge Psykiatri i Slagelse Slagelse Sygehus (somatik) Region Syddanmark Kolding Sygehus Nyt Universitetshospital i Odense (OUH) Aabenraa Sygehus... 25

3 Indledning SUM skal løbende orientere Sundheds- og Ældreudvalget (kvartalsvist) og Finansudvalget (årligt) om status på de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier, jf. administrationsgrundlag vedr. Sundheds- og Ældreministeriets kvalitetsfondsmidler til sygehusinvesteringer. Status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier 2015 orienterer Folketingets Finansudvalg om omfang, status og udvikling i de regionale sygehusbyggerier, som modtager tilskud fra den statslige kvalitetsfond. Baggrund Det fremgår af økonomiaftalen med regionerne for 2008, at målsætningen om et tidssvarende og bæredygtigt sygehusvæsen kræver strukturændringer og investeringer i nye bygninger og ny teknologi. Den daværende regering nedsatte derfor i 2007 et ekspertpanel, der fik til opgave at vurdere konkrete anlægsprojekter fra regionerne i forhold til en række i økonomiaftalen fastlagte principper vedrørende samling af enheder, driftsøkonomisk rentabilitet, effektivitet og kvalitet. Ekspertpanelet vurderede bl.a. ansøgningerne ud fra en forventning om, at der i 2020 ville være 20 pct. færre senge og 50 pct. flere ambulante behandlinger end i Der var ikke tale om et krav til regionerne, men om en beregningsforudsætning. På baggrund af panelets anbefalinger blev den økonomiske ramme for projekterne lagt fast i finansloven for Der er en samlet totalramme på 41,4 mia. kr. (09-pl). Heraf bidrager staten via Kvalitetsfonden med 25 mia. kr. og regionerne med 16,4 mia. kr. Med økonomiaftalen for 2013 fik regionerne desuden mulighed for at låne op til 1 mia. kr. til energiinvesteringer i kvalitetsfondsprojekterne. Den samlede totalramme for projekterne er godt 45 mia. kr. i 15-pl. Der er meddelt endeligt regeringstilsagn til de i alt 16 projekter. Her er både tale om helt nybyggede hospitaler og til- og ombygninger på eksisterende matrikler. Fælles for projekterne er, at de alle spiller en vigtig rolle i samlingen af specialer på færre matrikler. I regeringens tilsagn til det enkelte projekt er der fastsat en totalramme, som er den maksimale udgift regionerne må bruge på at opføre et tidssvarende og fuldt funktionsdygtigt hospital. Det er desuden en tilsagnsbetingelse, at en bestemt af totalrammen reserveres til it, udstyr, n er gældende i hele projektperioden, og der foretages ikke besparelser i totalrammen fra statens side. De ændringer, der eventuelt sker i projekterne, er prioriteringer og omdisponeringer foretaget af regionerne inden for det enkelte projekts totalramme. Den økonomiske totalramme sikrer, at der også er midler til øvrige regionale anlægsprojekter, som ikke er støttet af kvalitetsfonden, ligesom den fremmer omkostningseffektive og innovative løsninger. Formelle rammer for projekterne, herunder ministeriets rolle Regelsættet for kvalitetsfondsprojekterne udgøres af et administrationsgrundlag samt en regnskabs- og en revisionsinstruks. Administrationsgrundlaget beskriver ministeriets overordnede retningslinjer samt ansvarsfordelingen mellem ministeriet og regionerne. Regnskabsinstruksen beskriver regionernes forpligtelser som tilskudsmodtager, herunder rammerne for regionernes rapportering til ministeriet. Regionerne er bygherrer på de enkelte kvalitetsfondsbyggerier. Det er et tilsagnskrav, at regionerne skal levere fuldt funktionsdygtige sygehuse, som bygges fleksibelt, så de kan

4 håndtere fremtidens behandlingsbehov. Inden for investeringsrammen er det op til regionerne at vælge de løsninger, der er hensigtsmæssige lokalt. Sundheds- og Ældreministeriet udbetaler tilskud fra Kvalitetsfonden og fører tilsyn med projekterne. Formålet med tilsynet er at sikre, at de enkelte projekter lever op til regeringens tilsagnsbetingelser, og at de er robuste og realisable inden for den økonomiske totalramme, der er bindende for det enkelte projekt. Tilsynet er baseret på regionernes rapporteringer om projekterne, der også tilgår regionsrådene. Inden der kan udbetales tilskud, skal projekterne indsende en udbetalingsanmodning, der skal godkendes af ministeriet. Når udbetalingsanmodningen er godkendt, skal regionen hvert kvartal sende en rapport til ministeriet, som danner grundlag for udbetalingen af tilskud. Hvis Sundheds- og Ældreministeriet ikke er fuldt betrygget i, at et givent projekt er robust og realisabelt inden for tilsagnsbetingelserne, har ministeriet mulighed for at skærpe tilsynet. Det kan f.eks. indebære krav om hyppigere og mere detaljeret rapportering eller at udbetaling af kvalitetsfondsmidler sættes i bero. Alle kvalitetsfondsprojekterne undtagen Slagelse Sygehus akutmodtagelse har i det endelige tilsagn fået et nominelt effektiviseringskrav på mellem 4 og 8 procent af driftsbudgettet for de funktioner, der berøres af byggeriet. et ligger ud over de almindelige årlige produktivitetskrav og skal være realiseret senest et år efter projektets ibrugtagning. Effektiviseringsgevinsterne indgår som finansieringsbidrag til ny sygehusaktivitet i de årlige økonomiaftaler og kan dermed ikke indgå som en del af sygehusenes eksisterende drift. Ministeriet følger op på regionernes arbejde med effektiviseringer i projekterne.. /. Status for projekterne og ministeriets arbejde 11 projekter får eller har fået udbetalt midler fra Kvalitetsfonden. Her har 10 projekter anmodet om adgang til energilånepuljen til kvalitetsfondsbyggerier. Kvalitetsfondsprojekterne Slagelse Sygehus (fælles akutmodtagelse) og Psykiatri i Slagelse (GAPS) er ibrugtaget, og de øvrige projekter er i forskellige faser, jf. Tabel 1 og bilag 1. I 2015 har ministeriet godkendt udbetalingsanmodninger fra Nyt Hospital Herlev, Nyt Odense Universitetshospital og Nyt Aalborg Universitetshospital. De resterende fem projekter har pr. ultimo 2015 endnu ikke anmodet om at få udbetalt midler fra Kvalitetsfonden.

5 Projekt Tabel 1: Status for kvalitetsfondsprojekterne pr. ultimo 2015 Tilsagnsramme (mio. kr. 09- PL) Korrigeret tilsagnsramme inkl. energilån (mio. Kr. 09-PL) Region Hovedstaden Ministeriets proces Ministeriets tilsyn Nyt Hospital Bispebjerg Endeligt tilsagn Faserapportering Nyt Hospital Herlev Udbetaling Kvartalsvis rapportering Nyt Hospital Nordsjælland Endeligt tilsagn Faserapportering Nyt Hospital Hvidovre Endeligt tilsagn Faserapportering Det Nye Rigshospital Udbetaling Kvartalsvis rapportering Ny Retspsykiatri Sct. Hans Endeligt tilsagn Faserapportering Region Midtjylland Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) Udbetaling Skærpet tilsyn Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup (DNV) Udbetaling Kvartalsvis rapportering Regionshospitalet Viborg Udbetaling Kvartalsvis rapportering Region Nordjylland Nyt Aalborg Universitetshospital Udbetaling Kvartalsvis rapportering Region Sjælland Køge Sygehus Endeligt tilsagn Faserapportering Psykiatri i Slagelse Ibrugtaget Skærpet tilsyn. Afventer endeligt anlægsregnskab Slagelse Sygehus (somatik) Ibrugtaget Afventer endeligt anlægsregnskab Region Syddanmark Kolding Sygehus Udbetaling Kvartalsvis rapportering Nyt Universitetshospital i Odense (OUH) Udbetaling Kvartalsvis rapportering Aabenraa Sygehus Udbetaling Kvartalsvis rapportering I alt Anm.: Grundet projekternes størrelse kan der være vanskeligheder ved at angive projektets præcise placering, da forskellige underprojekter kan være i forskellige faser. I den korrigerede tilsagnsramme indgår for Psykiatri i Slagelse et beløb på 60 mio. kr. til sikringsmæssige installationer, som regeringen i endeligt tilsagn har accepteret at Region Sjælland afholder af den almindelige anlægsramme. Kilde: SUM's møder med regionerne samt tilgængeligt materiale på hjemmesider mv. Projekter under skærpet tilsyn Psykiatri i Slagelse (GAPS) Det nye psykiatrihospital i Slagelse blev indviet d. 24. august 2015, og byggeriet er nu fuldt ibrugtaget. Byggesagen er ikke afsluttet, så byggeregnskab er endnu ikke opgjort. Dertil bemærkes at verserende voldgiftssager vil påvirke det endelige resultat. Regionen forventer at voldgiftssagerne kan afsluttes med et mindre overskud for projektet, men denne vurdering er behæftet med en vis usikkerhed. Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) DNU har været underlagt skærpet tilsyn siden december Siden endeligt tilsagn er arealet øget med m 2, svarende til 34 pct. Ministeriets opfølgning har især knyttet sig til afgrænsning af DNU ift. areal og funktioner samt styringen af projektet, herunder risiko og reserver. Ministeriet vurderer, at der fortsat er behov for skærpet tilsyn, bl.a. henset til, at 2016 vil være endnu et intenst byggeår på DNU.

6 Ibrugtagningstidspunkt Det forventede ibrugtagningstidspunkt er for en række af projekterne justeret siden regeringens endelige tilsagn, jf. figur 1. Seks af projekterne forventes at være færdige i det år, som fremgik af ansøgningen om endeligt tilsagn. For to projekter er ibrugtagningsår fremrykket, mens ibrugtagningsår for otte projekter er udskudt. Ibrugtagningstidspunkt er ikke et tilsagnsvilkår, men ministeriet følger overordnet op på, at den nye sygehusstruktur realiseres ca Figur 1: sår for de 16 byggerier ved hhv. endeligt tilsagn, udbetalingsanmodning og pr. ultimo 2015 Aabenraa Odense Kolding Slagelse akut Slagelse psykiatri Køge Aalborg Viborg Gødstrup Aarhus Sct. Hans Rigshospitalet Hvidovre Nordsjælland Herlev Bispebjerg Planlagt ibrugtagning (aktuel status) Planlagt ibrugtagning (ved udbetalingsanmodning) Planlagt ibrugtagning (ved endeligt tilsagn) Anm.: Regionerne har endnu ikke ansøgt om udbetaling af kvalitetsfondsmidler til alle projekter. Figuren viser forventet ibrugtagning af det samlede sygehus. I en række af projekterne vil dele af sygehuset blive ibrugtaget tidligere end angivet ovenfor. Kilde: Regionernes ansøgninger om endeligt tilsagn, udbetalingsanmodninger og løbende rapporteringer til SUM. Rigsrevisionen om sygehusbyggerier Rigsrevisionen har tidligere udarbejdet to beretninger om kvalitetsfondsprojekterne (Beretning om sygehusbyggerier I og II) og har netop åbnet en ny forundersøgelse af de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier. Beretning om sygehusbyggerier (ministeriets tilsagnsproces og tilrettelæggelse af tilsynet) Rigsrevisionen vurderede i Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier fra december 2011, at ministeriet ikke havde gennemført en tilfredsstillende tilsagnsproces, men at ministeriet havde tilrettelagt tilsynet med sygehusbyggerierne tilfredsstillende. I et opfølgende notat vurderede Rigsrevisionen, at ministeriets tiltag til at konkretisere tilsynet var tilfredsstillende. I februar 2014 afsluttede Rigsrevisionen sin beretning med henvisning til, at ministeriet havde taget initiativ til at sikre, at regionerne lever op til betingelserne for tilsagn. Rigsrevisionen fandt ministeriets initiativer tilfredsstillende.

7 Beretning om sygehusbyggerier II (effektiviseringer) Rigsrevisionen vurderede i Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier II fra oktober 2013, at ministeriet på et tidligere tidspunkt end i maj 2013 burde have udarbejdet et koncept, som konkretiserede, hvordan ministeriet ville følge op, og som tydeliggjorde rammerne for at opgøre effektiviseringerne. For regionernes vedkommende fandt Rigsrevisionen det ikke tilfredsstillende, at det var ugennemsigtigt, hvordan regionerne konkret ville realisere effektiviseringerne. Rigsrevisionen fandt det dog positivt, at ministeriet havde præciseret rammerne og dermed fastlagt et klarere udgangspunkt for opgørelsen af effektiviseringerne. Ligeledes fandt Rigsrevisionen det positivt, at der for hvert enkelt projekt var opstillet et konkret mål om effektivisering. På baggrund af det afgivne ministersvar konkluderede Rigsrevisionen, at den fortsat ville følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om, hvorvidt ministeriets evaluering af regelgrundlaget tilvejebringer den nødvendige gennemsigtighed til at følge regionernes effektiviseringer samt følge regionernes arbejde med at effektivisere sygehusdriften i de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier. Som opfølgning på Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier II (oktober 2013) har SUM i efteråret 2014 evalueret konceptet for vurdering af regionernes arbejde med effektiviseringer i kvalitetsfondsprojekterne. Ministeriets evaluering konkluderer, at konceptet fra maj 2013 lever op til hovedformålet om at skabe gennemsigtighed for regionens arbejde med at realisere de forudsatte effektiviseringskrav samt sandsynliggøre, at effektiviseringsgevinsten kan henføres til kvalitetsfondsinvesteringen og at gevinsten kan realiseres som forudsat i år et efter ibrugtagelsen. Ministeriet har ultimo 2014 fremsendt evalueringen til Rigsrevisionen til orientering. Forundersøgelse af sygehusbyggerier efterår 2015 (effektiviseringer, risikostyring og byggeorganisationer) Rigsrevisionen har i oktober 2015 åbnet en forundersøgelse af de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier. Formålet med undersøgelsen er at vurdere regionernes arbejde med at risikostyre byggerierne og opbygge kompetente byggeorganisationer. Rigsrevisionen vil samtidig følge op på dels regionernes arbejde med at effektivisere sygehusdriften i de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier, dels Sundheds- og Ældreministeriets evaluering af, om den opdaterede regnskabsinstruks og administrationsgrundlaget tilvejebringer den nødvendige gennemsigtighed omkring regionernes effektiviseringer, jf. notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II af 21. februar Koncept for evaluering af afsluttede kvalitetsfondsbyggerier Det fremgår af administrationsgrundlaget for de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier, at der ved ibrugtagning af de enkelte projekter skal udarbejdes en evalueringsrapport, som beskriver projektets resultater i forhold til at skabe muligheder for effektiviseringer samt bedre kapacitetsudnyttelse og bedre patientforløb mv. Evalueringen skal omfatte opfølgning på projektspecifikke mål, som regionerne har opstillet for det enkelte projekt og som kan henføres til den kvalitetsfondsstøttede investering. Ud over de individuelle evalueringer skal Sundheds- og Ældreministeriet i takt med realiseringen af projekterne foretage en samlet vurdering af, hvordan projekterne samlet set bidrager til at udvikle den nye sygehusstruktur.

8 Sundheds- og Ældreministeriet har i samarbejde med Danske Regioner fastsat et koncept for evaluering af de enkelte kvalitetsfondsbyggerier. Slagelse Sygehus har som det første projekt udarbejdet en evaluering, der er fremsendt til SUM ultimo marts Justeret løsning for pl-regulering af delramme til it, udstyr og Sundheds- og Ældreministeriet har besluttet at revidere pl-fremskrivningen af delrammen til it, udstyr og i kvalitetsfondsprojekterne. Den reviderede model giver mulighed for inden for det enkelte projekts totalramme at allokere relativt flere midler til byggeri og færre til it, udstyr og Baggrunden for beslutningen er, at forskellen i prisudvikling på hhv. byggeri og apparatur i har skabt en overskydende købekraft på delrammen til apparatur og dermed forskudt den balance mellem byggeri og apparatur, der var tilsigtet fra ekspertpanelets side. Ministeriet har derfor foretaget en justering af regnskabsinstruksen for 2015, så regionen kan undlade at pl-regulere delrammen for it mv. frem til og med Det nominelle krav til investeringer i it, udstyr og, der i regeringens endelige tilsagn er angivet i 09-pl, pl-reguleres dermed i stedet med 2014 som basisår. Beslutningen er meddelt Danske Regioner i august 2015 og indgår i regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier for Sygehusbyggerierne i ØA15 og ØA16 opfølgning og nye aftaler Regeringen og Danske Regioner aftalte med økonomiaftalen for 2015, at der med ekstern konsulentbistand skulle foretages en evaluering af byggestyringsprincipperne i kvalitetsfondsprojekterne. Rapporten skulle udarbejdes som led i regionernes arbejde med videndeling på byggerierne. Den færdige rapport foreligger nu, og er offentliggjort af Danske Regioner på Regeringen og Danske Regioner har med økonomiaftalen for 2016 aftalt, at Danske Regioner med afsæt i rapporten vil understøtte regionerne i at arbejde systematisk med styring af byggerierne. Som led i udmøntning af ØA15 har Danske Regioner i december 2014 leveret en oversigt over videndeling ifm. kvalitetsfondsprojekterne. Regionerne har iværksat en række aktiviteter, men omfanget af forpligtende samarbejde er fortsat begrænset. SUM har derfor foreslået, at regionerne gennemfører flere strategisk relevante tiltag på tværs af kvalitetsfondsbyggerierne. Det fremgår endvidere af økonomiaftalen for 2016, at regeringen og Danske Regioner er enige om fortsat at følge regionernes arbejde med videndeling tæt. Danske Regioner skal inden udgangen af 2015 opdatere oversigten over de initiativer, som regionerne har igangsat i projektet om videndeling. Sygehusbyggerierne i FL16 Regeringen har i finansloven for 2016 forpligtet til at drøfte med Danske Regioner, hvordan der sikres fleksibel levering og den rette mad og ernæring til patienter på de nye sygehuse, som ikke har egne produktionskøkkener. Bilag - Faseoversigt for kvalitetsfondsprojekterne pr. ultimo 2015

9 Læsevejledning til projektbeskrivelser I den efterfølgende beskrivelse af de 16 kvalitetsfondsprojekter gælder, at: Alle beløb er opgjort i 09-PL. n og rammen til it, udstyr, apparatur mv. er opgjort via det regionale anlægs-pl, mens effektiviseringskravet er opgjort via pl-indekset for sundhed ekskl. medicin. Kapacitetstal og arealer er opgjort på baggrund af ansøgningsmateriale til endeligt tilsagn og rapportering til Sundheds- og Ældreministeriet. Skæringsdatoen er 1. oktober en er beregnet som et vægtet gennemsnit på baggrund af regionernes egen fremdriftsrapportering i kvartalsrapporteringen. en er kun opgjort for de projekter, som har indsendt kvartalsrapporter til Sundheds- og Ældreministeriet. Region Sjællands kvalitetsfondsprojekter fordeler sig tidsmæssigt og størrelsesmæssigt på en måde, så der ud fra principperne for finansieringsprofilerne ikke udbetales kvalitetsfondsmidler til Slagelse Sygehus, idet Region Sjælland bruger sin deponering hertil. Region Sjælland vil til gengæld modtage en større fra kvalitetsfonden til Universitetssygehus Køge og Slagelse psykiatri. Samlet vil finansieringen til Region Sjællands kvalitetsfondsprojekter være 59,8 pct. ekskl. energilån. et til projekterne er en del af regeringens endelige tilsagn, der baserer sig på indstillinger fra ekspertpanelet. For de projekter, hvor der bygges til eksisterende bygninger, inkluderer kapacitetstal for den fremtidige drift også de eksisterende bygninger. Dog er eventuelle psykiatriske funktioner ikke medtaget.

10 Region Hovedstaden Nyt Hospital Bispebjerg / På Bispebjerg Hospitals matrikel skal der frem til 2025 nybygges et somatisk hospital, der skal rumme det fusionerede Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Dertil udføres omfattende ombygninger af de eksisterende bygninger på Bispebjerg matriklen. Sideløbende med det kvalitetsfondsstøttede projekt, opfører Region Hovedstaden, for egne midler, et psykiatrisk hospital på Bispebjerg matriklen. Herudover opføres en fælles laboratorie -og logistikbygning, samt fælles overflade parkering for matriklen. Et p-hus er udført og ibrugtaget den 19. november Region Hovedstaden fik endeligt tilsagn fra regeringen til Nyt Hospital Bispebjerg den 21. februar Region Hovedstaden forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler til projektet i Sundheds- og Ældreministeriet fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes / Behandlinger

11 Nyt Hospital Herlev / % Kvalitetsfondsprojektet på Herlev Hospital omfatter en ny bygning, der skal bygges syd for det nuværende hospital. Nybyggeriet skal bl.a. indeholde en fælles akutmodtagelse samt et kvinde-barn-center. Der er desuden udført en udbygning af kapel samt etableret et spildevandsrensningsanlæg i et OPI samarbejde med kvalitetsfondsprojektet. Endvidere pågår arbejder med udbygning og ombygning af den eksisterende servicebygning. Beslutning om endelig udformning og placering af P-hus på matriklen er i proces. Sundheds- og Ældreministeriet har den 19. februar 2015 godkendt Region Hovedstadens udbetalingsanmodning til Nyt Hospital Herlev. Sundheds- og Ældreministeriet fører ordinært kvartalsvist og årligt tilsyn med projektet / Behandlinger

12 Nyt Hospital Nordsjælland / Region Hovedstaden har sammenlagt de tre hospitaler i Nordsjælland (Helsingør, Frederikssund og Hillerød) på et nybygget hospital ved Hillerød. Nyt Hospital Nordsjælland er det eneste såkaldte barmarksprojekt i Region Hovedstaden, og hospitalet vil blandt andet rumme fælles akutmodtagelse, kvinde- barn funktioner samt funktionerne kirurgi, ortopædkirurgi, intern medicin, neurologi, onkologi og palliativ behandling i forhold til både akutte og elektive patienter. Region Hovedstaden fik endeligt tilsagn fra regeringen til Nyt Hospital Nordsjælland den 18. juni Region Hovedstaden forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler til projektet i efteråret Sundheds- og Ældreministeriet fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes / Behandlinger

13 Nyt Hospital Hvidovre /867 - omfatter både ny- og ombygning. Med nybyggeriet samles kirurgiske modtagesenge, børnemodtagelse, skadegang og medicinsk akutmodtagelse i en fælles akutmodtagelse. Ligeledes indeholder nybyggeriet en pædiatrisk, obstetrisk samt kardiologisk afdeling og lægevagt. Derudover indeholder projektet en ombygning af ambulatorier og sengestuer. Region Hovedstaden fik endeligt tilsagn fra regeringen til Hvidovre Hospital den 15. april Region Hovedstaden forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler til projektet i Sundheds- og Ældreministeriet fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes / behandlinger

14 Det Nye Rigshospital / % Byggeriet på Rigshospitalet omfatter Nordfløjsbyggeriet, hvor hovedortocentrets senge, operationsstuer, støttefunktioner, dele af centerets kontorer samt ambulatoriefunktioner for hovedortocentret placeres. Endvidere er et byggeri, der huser patienthotel med 75 senge og Rigshospitalets administration ibrugtaget den 21. august Endeligt er der også opført et p-hus med 665 pladser med mulighed for udvidelse til i alt 1000 pladser, der blev ibrugtaget den 15. juli Sundheds- og Ældreministeriet har den 31. marts 2014 godkendt Region Hovedstadens udbetalingsanmodning til Det Nye Rigshospital. Sundheds- og Ældreministeriet fører ordinært kvartalsvist og årligt tilsyn med projektet / behandlinger

15 Ny Retspsykiatri Sct. Hans ,5 0/329 - Region Hovedstadens Psykiatri varetager al psykiatrisk behandling i Region Hovedstaden og er en del af Københavns Universitetshospital. Psykiatrien er ét hospital med 11 psykiatriske centre, hvoraf 10 geografisk spredt er beliggende i Region Hovedstaden, mens Psykiatrisk center Sct. Hans er placeret ved Roskilde. Kvalitetsfondsprojektet Ny Retspsykiatri Sct. Hans samler centrets funktioner på den østlige matrikel, der omfatter nybyggeri med 126 sengepladser og tilgodeser regionens fremtidige behov for lukkede retspsykiatriske sengepladser. Region Hovedstaden fik endeligt tilsagn fra regeringen til Ny Retspsykiatri Sct. Hans den 18. september Region Hovedstaden forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler til projektet i primo Sundheds- og Ældreministeriet fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes / behandlinger

16 Region Midtjylland Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) / % Kvalitetsfondsprojektet DNU har til formål at samle alle somatiske specialer i Aarhus fra fire til én matrikel. Derudover skal det være det faglige omdrejningspunkt i regionen og levere højt specialiseret hospitalsbehandling til borgere i regionen og resten af landet. Der bliver bygget et nyt akutcenter, et onkologisk center, et hoved-neuro center samt et abdominal-inflammatorisk center. Herudover bliver det eksisterende Aarhus Universitetshospital i Skejby renoveret sideløbende inden for Region Midtjyllands almindelige anlægsramme. Sundheds- og Ældreministeriet har den 10. april 2012 godkendt Region Midtjyllands udbetalingsanmodning til Det Nye Universitetshospital i Aarhus. Den 22. december 2011 fremsendte Sundheds- og Ældreministeriet i samarbejde med Finansministeriet en præcisering af forudsætningerne for tilsagnet for DNU projektet. Som en del af præciseringen fører Sundheds- og Ældreministeriet skærpet tilsyn med projektet. Den tættere opfølgning omfatter kvartalsvis rapportering samt møder mellem Region Midtjylland og Sundheds- og Ældreministeriet / behandlinger

17 Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup (DNV) / % Det nye hospital i Gødstrup indeholder en fuldt udbygget akutfunktion med tilhørende specialer. I forbindelse med det somatiske hospital opfører Region Midtjylland for egne midler et psykiatrisk hospital på m 2. Det nye hospital i Gødstrup er en sammenlægning af hospitalerne i Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm. En del af sammenlægningen er allerede påbegyndt, hvorfor der på nuværende tidspunkt kun er hospitalsdrift på matriklerne i Herning, Holstebro og Lemvig. Matriklen i Ringkøbing er blevet til sundhedshus, mens matriklen i Tarm er blevet til sundhedscenter. Matriklen i Lemvig bliver til akuthus med både regionale og kommunale funktioner. Sundheds- og Ældreministeriet har den 30. juni 2014 godkendt Region Midtjyllands udbetalingsanmodning til Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup. Sundheds- og Ældreministeriet fører ordinært kvartalsvist og årligt tilsyn med projektet / behandlinger

18 Regionshospitalet Viborg / % Kvalitetsfondsprojektet i Viborg består af en ny fælles akutmodtagelse samt om- og udbygning af Vestdansk Center for Rygmarvsskade. Samtidig bliver store dele af det eksisterende hospital ombygget og renoveret. Desuden bygges der et p-hus, og der sker en flytning af Patologisk Institut fra Skive til Viborg. Regionshospitalet Viborg er en del af Hospitalsenhed Midt, der foruden Viborg inkluderer hospitalerne i Skive, Silkeborg og Hammel. Sundheds- og Ældreministeriet har den 29. juni 2012 godkendt Region Midtjyllands udbetalingsanmodning til Regionshospitalet Viborg. Sundheds- og Ældreministeriet fører ordinært kvartalsvist og årligt tilsyn med projektet / behandlinger

19 Region Nordjylland Nyt Aalborg Universitetshospital / Nyt Aalborg Universitetshospital vil indeholde en fælles akutmodtagelse, sengefunktion, ambulatorier, laboratorier, børne- og ungefunktion, billediagnostiske funktioner, operationsfunktion, intensiv, integration af universitetsfaciliteter i hospitalet, rehabiliteringsfunktion, forsknings- og undervisningsarealer samt serviceby. På det nye universitetshospital samles funktionerne fra hospitalerne Aalborg Sygehus Nord og Aalborg Sygehus Syd. På Aalborg Sygehus Syd vedbliver de nyeste bygninger dog med at fungere som en del af Aalborgs nye universitetshospital herunder Medicinerhuset og Onkologibygningen tillige med tekniske installationer mfl. Bygningerne vil primært blive benyttet til ambulante funktioner for de medicinske specialer samt onkologi. Nyt Aalborg Universitetshospital bliver Region Nordjyllands højt specialiserede hospital samt akuthospital. Sundheds- og Ældreministeriet har 18. december 2015 godkendt Region Midtjyllands udbetalingsanmodning for Nyt Aalborg Universitetshospital. Sundheds- og Ældreministeriet fører ordinært kvartalsvist og årligt tilsyn med projektet. * / ** Behandlinger * Arealet omfatter alene Øst-matriklen. **Aktiviteten omfatter matriklerne Øst og Syd, men ikke hospitalets øvrige matrikler (Dronninglund, Farsø og Hobro).

20 Region Sjælland Universitetssygehus Køge / Universitetssygehus Køge skal være hovedsygehuset i Region Sjælland og en af regionens fire akutsygehuse. På det nybyggede universitetssygehus samles alle regionens specialiserede funktioner. Sygehuset vil være akutsygehus med en fuldt udstyret akutmodtagelse og vil varetage såvel elektive som akutte opgaver i sine specialer. Region Sjælland fik endeligt tilsagn fra regeringen til Køge Sygehus den 19. marts Region Sjælland forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler til projektet i Sundheds- og Ældreministeriet fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes / Behandlinger

21 Psykiatri i Slagelse / % Ved psykiatrien i Slagelse samles de nuværende mindre psykiatriske hospitalsenheder i Nykøbing Sjælland, Holbæk, Dianalund og Slagelse i én enhed. Herudover overflyttes den retspsykiatriske afdeling (sikringsafdelingen) fra Nykøbing Sjælland til Slagelse. Sundheds- og Ældreministeriet har 28. marts 2014 godkendt Region Sjællands udbetalingsanmodning til Psykiatri i Slagelse. ibrugtages i oktober / november 2015 og kun færdiggørelse af den omkringliggende park udestår. Sundheds- og Ældreministeriet afventer anlægsregnskabet og fører desuden skærpet tilsyn med projektet / behandlinger

22 Slagelse Sygehus (somatik) /0 100 % Til det eksisterende Slagelse Sygehus tilbygges en ny fælles akutmodtagelse, som gør det muligt for sygehuset at varetage områdets akutfunktion. Der etableres hjerteafsnit og intensivafsnit i den nye akutfunktion, for at optimere arbejdsgange i forhold til tungere akutpatienter. Sundheds- og Ældreministeriet har den 28. juni 2013 godkendt Region Sjællands udbetalingsanmodning til Slagelse Sygehus (somatik). er ibrugtaget. Sundheds- og Ældreministeriet afventer anlægsregnskabet for projektet. Ibrugtaget *Kun opgjort for nybyggeriet. Behandlinger * *

23 Region Syddanmark Kolding Sygehus / % Om- og udbygningsprojektet på Kolding Sygehus vedrører opførslen af en fælles akutmodtagelse, et mor/barn center, en ny ankomstbygning, en ny sengebygning samt ombygning af dele af det eksisterende sygehus til ambulatorier og dialyse. Kolding Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt, som også består af Vejle Sygehus, Middelfart Sygehus, Give Sygehus samt Fredericia Sygehus. Ved beregning af effektiviseringsgevinst for Kolding Sygehus er driftsudgifter i Fredericia forudsat at bortfalde. Funktionerne fra Fredericia Sygehus forventes at blive flyttet til Kolding i Sundheds- og Ældreministeriet har den 28. juni 2013 godkendt Region Syddanmarks udbetalingsanmodning til Kolding Sygehus. Sundheds- og Ældreministeriet fører ordinært kvartalsvist og årligt tilsyn med projektet / Behandlinger

24 Nyt Universitetshospital i Odense (OUH) / % Nyt Universitetshospital i Odense skal være det faglige omdrejningspunkt for Region Syddanmark og levere den højt specialiserede behandling. På hospitalet vil de nuværende kliniske afdelinger blive bundet op på ti kliniske kompetenceklynger samt tre tværgående kliniske afdelinger. Region Syddanmark opfører sideløbende med kvalitetsfondsprojektet et psykiatrisk hospital på matriklen, hvoraf voksenpsykiatrien bliver etableret som OPP-projekt. Derudover sammenbygges hospitalet med det sundhedsvidenskabelige fakultet ved Syddansk Universitet, som opføres samtidigt. Sundheds- og Ældreministeriet har 10. august 2015 godkendt Region Syddanmarks udbetalingsanmodning vedr. OUH. Sundheds- og Ældreministeriet fører ordinært kvartalsvist og årligt tilsyn med projektet / behandlinger

25 Aabenraa Sygehus / % Om- og udbygningsprojektet i Aabenraa består af en fælles akutmodtagelse, et familiehus, modtagekøkken, sterilcentral, sengebygning inkl. ambulatorier, laboratorium, billeddiagnostik samt ombygning i en mindre del af det eksisterende sygehus. Region Syddanmark har for egne midler sideløbende med kvalitetsfondsprojektet opført et psykiatrisk hospital på matriklen. På Aabenraa Sygehus samles funktionerne for Haderslev Sygehus, der lukkede i 2014, samt dele af Sønderborg Sygehus, som vil fortsætte som specialsygehus, når Aabenraa står færdigt. Sundheds- og Ældreministeriet har den 29. oktober 2012 godkendt Region Syddanmarks udbetalingsanmodning til Aabenraa Sygehus. Sundheds- og Ældreministeriet fører ordinært kvartalsvist og årligt tilsyn med projektet / behandlinger

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 80 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 80 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 80 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPMNH Sagsnr.: 1609035 Dok. nr.: 203015 Dato: 18. oktober 2016 Status

Læs mere

Status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier

Status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 140 Offentligt Status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier Årsrapportering til Folketingets Finansudvalg 2012 Side 2 Indhold Indledning...3

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 709 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 709 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 709 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPMNH Koordineret med: - Sagsnr.: 1607873 Dok. nr.: 158359 Dato:

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 121 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 121 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 121 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPMNH Sagsnr.: 1610858 Dok. nr.: 258078 Dato: 15. december 2016 Status

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 49 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 49 Offentligt Finansudvalget 2017-18 FIU Alm.del Bilag 49 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPMNH Sagsnr.: 1708016 Dok. nr.: 493804 Dato: 11-12-2017 Status for de kvalitetsfondsstøttede

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier Årsrapportering til Folketingets Finansudvalg 2014

Status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier Årsrapportering til Folketingets Finansudvalg 2014 Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del Bilag 24 Offentligt Status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier Årsrapportering til Folketingets Finansudvalg 2014 Side 2 Side 3 Indhold Indledning...5 Statslig

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Juni 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Juni 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier Juni 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2011

Læs mere

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Sygehusinvesteringer Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Historik I Kommunalreformen 2007 5 regioner og flere muskler til Sundhedsstyrelsen Arbejdet med specialeplanen i

Læs mere

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december Niels Peter Hansen Center for Økonomi, Budget & Byggestyring De Store Hospitalsbyggerier Der bygges for 41,4 mia. kr. nye hospitaler

Læs mere

Administrationsgrundlag vedr. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses kvalitetsfondsmidler til sygehusinvesteringer

Administrationsgrundlag vedr. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses kvalitetsfondsmidler til sygehusinvesteringer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 415 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sags nr.: 1207534 Dok. Nr.: 1164949 Administrationsgrundlag vedr. Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusbyggerier (beretning nr. 3/2011) 21. februar 2014 RN 403/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier II. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier II. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier II Oktober 2013 BERETNING OM SYGEHUSBYGGERIER II Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 3 A. Baggrund... 3 B. Formål,

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Juni 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011 Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier December 2011 BERETNING OM SYGEHUSBYGGERIER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund... 4 B. Afgrænsning

Læs mere

Statsrevisorerne Beretning nr. 2 Beretning om sygehusbyggerier II Offentligt 2/2013

Statsrevisorerne Beretning nr. 2 Beretning om sygehusbyggerier II Offentligt 2/2013 Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 2 Beretning om sygehusbyggerier II Offentligt 2/2013 Beretning om sygehusbyggerier II 2/2013 Beretning om sygehusbyggerier II Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier Statsrevisorerne 2013-14 Beretning Offentligt nr. 2 Beretning om sygehusbyggerier II 2/2013 Beretning om sygehusbyggerier II Statsrevisorernes 2/2013 beretning om sygehusbyggerier Beretning om sygehusbyggerier

Læs mere

Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa

Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Overgang mellem udbetalingsanmodning og byggeprogram for Fase 2 Baggrund Det fremgår af regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekter af 26.

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Statens tilsyn med de 16 kvalitetsfondsprojekter: Rammer & resultater

Statens tilsyn med de 16 kvalitetsfondsprojekter: Rammer & resultater Statens tilsyn med de 16 kvalitetsfondsprojekter: Rammer & resultater Kontorchef Nanna Skovgaard, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsøkonomisk center Regeringens sundhedsstrategi 2015-2018

Læs mere

Fremtidens akutstruktur

Fremtidens akutstruktur Oplæg d. 16. juni, DI. Nye hospitaler i Region Midtjylland. V. Kontorchef i Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland, Flemming Bøgh. www.regionmidtjylland.dk Fremtidens akutstruktur 5 akuthospitaler 4 akutklinikker,

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

5.4 Region Syddanmark

5.4 Region Syddanmark 71 5.4 Region Syddanmark 5.4.1 Fakta om regionen Der er knap 1,2 mio. indbyggere i Region Syddanmark. Det svarer til lidt under 22 pct. af landets befolkning. Regionen dækker godt 12.000 km² - eller ca.

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt Nyt akutsygehus Sygehus Sønderjylland Aabenraa Kvalitet Døgnet Rundt Nyt sygehus - indeni og udenpå På Sygehus Sønderjylland er det patienten og patientens sygdomsforløb, der skal være i fokus. Så det

Læs mere

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden.

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Baggrund Regionernes planer Planerne for Region

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres endelige rapport, at regionerne skulle reducere antallet af senge med 20

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017. Regnskabsmæssige principper Generelt er udgifterne

Læs mere

Heraf. nybyggeri. ombygning

Heraf. nybyggeri. ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Kvalitetsfondsstøttet Kvalitetsfondsstøttet faseovergang 2 Arealtype Samlet hospital faseovergang 1 ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Innovationsudvalget har bedt om en opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger for dimensionering, kapacitetsudnyttelse, arealstandarder og økonomi for kvalitetsfondsbyggerierne.

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Modelpapir for udmøntning af lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier

Modelpapir for udmøntning af lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 403 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPNOU Sags nr.: 1202706 Dok. Nr.: 973862 Dato: 14.

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 244 Offentligt Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres

Læs mere

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Seniorkonsulent/Teamleder Christina Carlsen Danske Regioner Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Strukturreform historik Oktober 2002: Den daværende borgelige regering igangsætter et Kommisionsarbejde

Læs mere

Oversigt over bilag. Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer:

Oversigt over bilag. Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer: Oversigt over bilag Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer: - Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet - Skema B: Projektets change request liste - Skema C: Forbrug til IT,

Læs mere

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Udviklingen i Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype; hele landet...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype...3

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

Aktivitetspuljen 2018

Aktivitetspuljen 2018 NOTAT Aktivitetspuljen 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060187 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Principperne

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Maj 2012 Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital og Svendborg

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 23. oktober 2012 Kl. 16.00 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 13 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XI delrapport udviklingen fra ti. Rapporten

Læs mere

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 6. december 2010 Udarbejdet af: Mads Christian Haugaard E mail: Mads.Christian.Haugaard@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Adm. direktør Per Okkels, Danske Regioner Den økonomiske virkelighed mod 2050 Demografi Sund aldring Pct. 12 10 Mervækst 0,3 pct. Mervækst 0,6 pct. Mervækst

Læs mere

Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser

Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser N O T A T 14-05-2012 Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser 1. Indledning Regionerne indfører, på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger til et styrket akutberedskab fra 2007,

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Regnskabsmæssige principper Generelt er

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Nærværende notat uddyber de økonomiske udfordringer i DNU-projektet samt

Læs mere

Foreløbigt tilsagn til sygehusinvesteringer i Region Nordjylland

Foreløbigt tilsagn til sygehusinvesteringer i Region Nordjylland Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Finansministeren Ministeren for Sundhed og Forebyggelse Foreløbigt tilsagn til sygehusinvesteringer i Region Nordjylland 26. januar 2009 Regeringen

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 Indhold Dødelighed og SMR alle patientkategorier samlet... 3 Indikator 4a: Standardiseret

Læs mere

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region.

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region. Lægemiddelstyrelsen FOS. februar 1 HGJ Oversigt over hospitalsindberetninger 9 Lægemiddelstyrelsen har i 9 modtaget 699 bivirkningsindberetninger fra hospitalerne. Lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase

Læs mere

Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g. Heraf. kvalitetsfo ndsstøttet. ombygning

Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g. Heraf. kvalitetsfo ndsstøttet. ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Arealtype Samlet hospital kvalitetsfo ndsstøttet Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g Revideret ved faseovergang 2, projektforslag Revideret

Læs mere

Anlægsøkonomien i Region Midtjylland i perioden

Anlægsøkonomien i Region Midtjylland i perioden Anlægsøkonomien i Region Midtjylland i perioden 2011-2030 1. Indledning Region Midtjylland står overfor en række store anlægsprojekter som følge af Akutplan, Hospitalsplan og Psykiatriplan. Ligeledes er

Læs mere

Udbetalingsanmodning Nyt Hospital Herlev

Udbetalingsanmodning Nyt Hospital Herlev Opgang Blok E Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte +45 61850518 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr:

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Regionsrådets behandling Samlet projekt A1 + A2 (Anlægsentrepriser) B5 (Kontorer) B1 (Behandling syd)

Læs mere

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning.

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning. Bilag Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt Arealtype Samlet hospital Heraf Kvalitets tetsfonds støttet Nybyggeri. A : Areal- Ombygning Rensningsanlæg.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af regionernes sygehusbyggeri. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af regionernes sygehusbyggeri. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af regionernes sygehusbyggeri September 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 2. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 23. august 2011 Erstatter version af 13. juli 2011,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Sådan ser belægningerne ud på sygehusene

Sådan ser belægningerne ud på sygehusene Sådan ser belægningerne ud på sygehusene Jyllands-Posten har bedt regionerne oplyse de årlige belægningsprocenter på sygehusenes medicinske afdelinger. Der er ikke en officiel grænse for, hvornår der er

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 4. februar 2014 Bilag 2 Økonomistyring og tid 1 Grundlag Regnskabsinstruks

Læs mere

Overordnet bilagstabel

Overordnet bilagstabel LUP Fødende 2015 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Januar 2015 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: oktober 2015 Oversigt: Projekter

Læs mere

Aktivitetspuljen 2017

Aktivitetspuljen 2017 Aktivitetspuljen 2017 Regeringen og Danske er indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Principperne for udbetaling af den statslige, aktivitetsbestemte pulje og fastsættelse

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Heraf kvalitetsfondsstøttet ombygning

Heraf kvalitetsfondsstøttet ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Arealtype Samlet hospital Dispositionsforslag Projektforslag* ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rårdighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: April 2013 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: August 2014 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens

Hospitalsenheden Horsens. Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen 2012 Hospitalsenheden Horsens Administrationen Planlægningsafdelingen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7842 5000 Telefax +45 7842 5199 www.regionshospitalethorsens.dk

Læs mere

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 64.190 akut indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4. oktober

Læs mere

Kvalitetsfondsbyggeri i Region Hovedstaden. Danske Regioner og Dansk Industri, Seminar om nyt sygehusbyggeri, den 16. juni 2011

Kvalitetsfondsbyggeri i Region Hovedstaden. Danske Regioner og Dansk Industri, Seminar om nyt sygehusbyggeri, den 16. juni 2011 Kvalitetsfondsbyggeri i Region Hovedstaden Danske Regioner og Dansk Industri, Seminar om nyt sygehusbyggeri, den 16. juni 2011 Region Hovedstadens Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Rigshospitalet 4 Akuthospitaler

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher Forslag til besparelser i psykiatrien Generelle plancher Psykiatri og Social Hvad vil jeg komme ind på? 1. Hvorfor og hvor meget skal der spares? 2. Hvordan er forslag til besparelser fundet? 3. Hvad betyder

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 1.1 Indledning Ved indgangen til 2014 vil Midtjylland have en langfristet gæld på 4,4 mia. kr., jf. tabel 1. Den langfristede gæld bliver

Læs mere

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F.

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. : RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. Scenarie 3 består af en sygehusstruktur med 3 akutsygehuse i Ringsted, Roskilde og Nykøbing F. - hvoraf Ringsted også er hovedsygehus - samt 4 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F.

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. : KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. Scenarie 2 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Køge, Holbæk, Slagelse og Nykøbing F. - hvoraf Køge også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere