Statens tilsyn med de 16 kvalitetsfondsprojekter: Rammer & resultater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statens tilsyn med de 16 kvalitetsfondsprojekter: Rammer & resultater"

Transkript

1 Statens tilsyn med de 16 kvalitetsfondsprojekter: Rammer & resultater Kontorchef Nanna Skovgaard, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsøkonomisk center

2 Regeringens sundhedsstrategi Jo før jo bedre: Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Fem spor: 1. Kræft skal opdages tidligere, så flere kan overleve 2. Kroniske sygdomme skal opdages tidligere og de svageste patienter skal have ekstra hjælp 3. Den praktiserende læge skal styrkes (færre indlægges) 4. Bedre kvalitet ved inddragelse af patienter og pårørende 5. Bedre kvalitet i behandling synlighed og åbenhed om resultater Samlet økonomi: 5 mia. kr. over fire år Pointe: Kvalitetsfondsbyggerierne skal Understøtte og udvikle vores sundhedsvæsen

3 Dagsorden: 1. Baggrund og rammer for investeringen 2. Tilsagnsvilkår: Ministeriets tilsyn & Rigsrevisionen Aftale om regionernes byggestyring 4. Effektiviseringskrav og arbejde med gevinster 5. Kort om sporbarhed, FAM og sammenhæng 6. Med hjem

4 1. Behov: Nybyggeri i sygehussektoren antal nyopførte kvm Nybyggeri i det danske sygehusvæsen År

5 1. Forventninger til udvikling fra 2007 Ambulante behandlinger op med 50 pct. Liggetid fra ca. 5 til ca. 3 dage Sengebehov ned med 20 pct. => øget specialisering og centralisering kombineret med præhospital indsats og nære tilbud => bedre behandling og hurtige patientforløb med specialister i front => ny teknologi og nye behandlingsmetoder (behov for fleksibilitet)

6 Senge og ambulante besøg på danske hospitaler Senge Lineær fremskrivning til 2020 Fremskrivning af 20 pct. fald i senge fra Ambulant behandling Lineær fremskrivning til 2020 Fremskrivning af 50 pct. stigning fra

7 1. Kvalitetsreform og regeringsbeslutning i 07 Der afsættes 25 mia. kr. til investeringer i en moderne sygehusstruktur med samling af højt specialiserede behandlinger og modtagelse af akutte patienter mv. Hertil låneramme på godt 15 mia.kr. til regionerne. Regionerne foreslår projekter, som et ekspertpanel med internationalt anerkendte eksperter skal vurdere mhp. at investering placeres rigtigt. Ved udmøntning lægges vægt på, at projekterne samlet set sikrer en moderne og rationel sygehusstruktur i Danmark.

8 1. Resultater Med udmøntningen fastlægges den fremtidige akutsygehusstruktur: Fra 40 til 21 hovedsygehuse i Danmark Alle med Fælles akutmodtagelser(fam). Skal understøttes af styrket præhospital indsats og nære tilbud Der er etableret en langsigtet samlet sygehusstruktur for Danmark som helhed med en samlet økonomisk ramme 16 forskellige regionale projekter -14 på somatik og 2 på psykiatri

9 antal nyopførte kvm Nybyggeri i det danske sygehusvæsen År

10 2. Ministeriets tilsyn og Rigsrevisionens krav Den samlede ramme udgør 41,4 mia. kr. (09 P/L) over godt 10 år Midler udmøntes i tilsagn til de enkelte byggerier: Inden for hvert enkelt projekts totalramme skal etableres et tidssvarende og fuldt funktionsdygtigt sygehus Den fastlagte investeringsramme er en totalramme og den er bindende i hele projektperioden: Regionen må ikke øge investeringsrammen med egne midler. Krav om kapacitet og om effektiviseringer på 4-8 pct. af driftsbudgettet Ca. 20 pct. af byggeomkostning til nybyggeri til it, udstyr, apparatur mv.: 6,7 mia. kr. Den høje andel skal sikre, at sygehusene er nye også når de indvies 5-10 år fra nu og at midlerne ikke forsvinder i mursten og cement.

11 2. Roller og ansvar Regionerne har som bygherrer ansvar for at: Gennemføre de enkelte projekter inden for den fastlagte investeringsramme og tilsagnsvilkår. Forskellige projekter og løsningsmodeller. Tilpasse eksisterende drift til de nye rammer så der er fit ml. drift og byggeprojekt Sikre videndeling, innovation og strategiske valg på tværs Ministeriet har ansvar for at: Udbetale tilskud og føre tilsyn med, at totalrammen overholdes Tilse at regionerne tilrettelægger og styrer projekterne betryggende mht. tilsagnsvilkår sva. økonomi, kapacitet og effektiviseringsgevinster Rapportere løbende om status og fremdrift til Folketing og Rigsrevision Sikre afkast på investeringen realisering af ny samlet struktur Fremme strategisk videndeling, standardisering, fælles løsninger i regi af ØA mv.

12 2. Rapporteringsregimet Ministeriet godkender udbetalingsanmodninger og forestår kvartalsvise udbetalinger Regionsrådet rapporterer kvartalsvist på økonomi, fremdrift og samlet tidsplan, giver status på risici og reserver og skal kvittere for, at projektet fortsat er robust og realisabelt inden for rammen. Rapporterer ved faseskift på kapacitet og effektiviseringsarbejde Regionerne skal have et 3. øje et uafhængigt tjek Regionerne rapporterer jf. regnskabsinstruksen på delleverancer i størrelsen mio.kr. dækkende 3-4 år. Hvis risiko for overskridelse skal regionen handle og ministeret kan iværksætte tættere opfølgning i samarbejde med regionen

13 2.Forventet forbrug for de 16 projekter

14 2. Hvorfor skal det være så bureaukratisk? Pengene er givet som specifikt statsligt tilskud ikke som blok Ministeriet har pligt til at følge, at pengene anvendes til formålet og at vilkår for tilsagn realiseres herunder sikre totalrammen De 16 projekter er dele i et samlet ny sygehusstruktur- og hovedhjørnesten i et samlet nyt sundhedsvæsen de skal realiseres som forudsat, og driften skal tilpasses som aftalt. Hvis vi rapporterer systematisk og gennemsigtigt, skaber vi mulighed for, at vi kan handle og rette op både ift. de enkelte projekter og på tværs af regionerne

15 2. Hvad betyder totalrammen? Alle udgifter skal holdes inden for totalrammen og projektet må ikke lægge beslag på udgifter ud over rammen. Hensyn dels patienter og øvrigt anlæg i regionerne, dels innovation Der skal være reserveret midler til udstyr og apparatur Og fx ikke muligt at udskyde dele af byggeriet til senere faser. Klart fokus på at holde anlægsrammen effektiviseringskrav giver incitament til at tænke totaløkonomisk inden for rammen. Regionerne har accepteret rammer og ansvar.

16 Status pr. september 2014 Totalramme (mia. kr., 09-pl inkl. energilån) Forventet udb.anmodning Region Projekt Projektstatus Bispebjerg Hospital 2,95 Endeligt tilsagn Herlev Hospital 2,25 Endeligt tilsagn 3./4. kvartal 2014 Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland 3,80 Endeligt tilsagn Hvidovre Hospital 1,45 Endeligt tilsagn Rigshospitalet 1,86 Udbetaling Sct. Hans Hospital 0,55 Endeligt tilsagn Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) 6,45 Udbetaling Midtjylland Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup (DNV) 3,22 Udbetaling Regionshospitalet Viborg 1,16 Udbetaling Nordjylland Nyt Aalborg Universitetshospital 4,10 Endeligt tilsagn 4. kvartal 2014 Køge Sygehus 4,00 Endeligt tilsagn 4. kvartal 2014 Sjælland Slagelse psykiatri 1,11 Afleveret Slagelse Sygehus (somatik) 0,30 Udbetaling Kolding Sygehus 0,91 Udbetaling Syddanmark Nyt Universitetshospital i Odense (OUH) 6,30 Endeligt tilsagn Aabenraa Sygehus 1,26 Udbetaling

17 2. Resultater og erfaringer Regionerne tager totalramme og rapporteringskoncept alvorligt Betydelige tilpasninger i en række projekter Styrket fokus på risici, reservestyring, fremdrift Styrket fokus på realisme i udbudsmateriale, byggestyring mv. Læring i regioner og projekter Projekttilrettelæggelse, materialer, byggestyring mv. Digital byggestyring og kompetencer i branchen?? Forberedelse af drift nye arbejdsgange og effektiviseringer Bekymring for om forudsætninger og budget holder Licitationsresultater generelt inden for budget (?)

18 3. Evaluering af byggestyring De 16 byggerier - fællestræk Massivt politisk og offentligt fokus Langvarige projektforløb Høj kompleksitet Høje krav til styring og prioritering Et samarbejde mellem offentlige og private aktører

19 3. Økonomiaftale om koordineret erfaringsopsamling om byggestyring i 2015 Regionernes organisering, styring og opfølgning på projekterne Projekternes styring af rådgivere/leverandører Samarbejdsmodeller i ft. udførelse, byggeledelse, fagtilsyn, konflikthåndtering mv. og i ft. efterfølgende drift Udbudsstrategi og bygbarhed Procedurer for risiko og reservestyring, økonomi og tidsstyring Udfordringer givet divergens mellem anlægs- og bygge-p/l

20 4. Totaløkonomi og effektiviseringskrav Med investeringerne skal der opnås gevinster v. mere effektiv opgaveløsning og bedre ressourceanvendelse. Dels strukturelle krav, led i beregningsforudsætninger, om at reducere sengekapacitet, omlægge til ambulante forløb mv. Dels krav på 4-8 pct. I ft. nuværende drift i år 1 efter ibrugtagning. Tilsagnsbetingelse og forudsætning for at nye bygninger kan fungere, derfor højt prioriteret indsats

21 Internationale erfaringer? BCG

22 Struktur Organisatorisk Bygning Et bud på en simpel metodik for opgørelse 1 Bygningssudgifter Besparelser for energi, vand, bygningsvedligehold og rengøring 2 Transport Besparelser på dedicerede transportpersonale (portører og ambulancer) med automatiske transportsystem og mere kompakt sygehus 3 Personaletrivsel Reduceret sygefravær og personaleomsætning reducerer lønudgifter Patientsikkerhed Logistik/IT Centralisering af funktioner og fusioner Optimeret patientforløb (reduceret liggetid og indlæggelser) Nedlæggelse Reduceret infektionsrisiko, faldulykker og medicineringsfeil leder til reducerede liggetider Optimerede logistik i nyt sygehus og nye IT system (bookingsystemer / EMR) Besparelse for indirekte/ikke patientrelaterede opgaver f.eks. journalarbejde, registrering og kodning, varebestilling og transporttid for klinisk personale Mulighed for centraliserede funktioner (f.eks. operation, modtagelse, vagtlag etc.) Da flere separate matrikler kombineres kan dobbelte funktioner f.eks. admin, vagtlag, service funktioner reduceres Forbedret akut og elektive patientforløb der reducerer liggetider Indlæggelser konverterede til dagbehandling til eksempelvis dagkirurgi Forbedret patientforløb i akutmodtagelse der reducerer antal indlæggelser Besparelser af bygningsudgifter (husleje etc) fra enheder som flyttes til det nye hospital

23 4. Status, jf indmelding i fbm. tilsagn 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Nedlæggelse Optimeret patientforløb (reduceret liggetid og indlæggelser) Centralisering af funktioner og fusioner Logistik/IT Patientsikkerhed Personaletrivsel 20% 10% 0% Transport Bygningsudgifter

24 4. Afrapportering til Rigsrevisionen om effektiviseringsgevinster Der er aftalt fælles koncept med Danske Regioner Ved årets udgang rapporterer ministeriet om fremdrift i arbejdet med effektiviseringsgevinster Ministeriet skal vurdere, om man er betrygget i regionernes indsats på feltet, eller om der er behov for yderligere.

25 4. Hvad vigtigt i forberedelse og opfølgning? Opgjorte gevinster skal kunne henføres til investeringen Systematik: gennemskuelighed og overblik over indsatser Planer for realisering er realistiske og robuste Overordnet fokus: samlet målopfyldelse, ikke detaljerede aktiviteter Løbede indhente status for arbejde med effektivisering Forventede indsatser, aktiviteter, tidsplaner, indikatorer Regionens vurdering af risici i fbm. realisering af planen» Bidrag til at driften masseres ind i projektet.

26 5. Kort om standardisering og sporbarhed Automatisk lagerføring, mindre lagre lokalt og flere centrale lagre dvs. arbejde med logistik, sporbarhed mv. fylder i projekterne Hensyn til bedre m2-udnyttelse og dermed anlægsøkonomi Mere effektive arbejdsgange Højere patientsikkerhed Muligheder for at optimere indkøb Derfor aftale om, at regionerne og staten i fællesskab ser på nationale krav og GS1-standardisering på feltet, jf. ØA15.

27 6. Vilkår og perspektiv: Fremtidens sygehuse Nye mønstre og muligheder for samarbejde og opgavedeling med kommunerne, med borgerne, med virksomhederne? Ny teknologi inde og ude: telemedicin, wearables, PRO-data Ændrer vilkår for sygehusdrift, patientbehandling, forløb og logistik Tænke innovation og effektivisering på service og opgaveløsning både på matriklen og uden for murene. Det er del af det nye. Gå til opgaven på én gang ambitiøst og pragmatisk.

28 Opsamling med hjem Ministeriets tilsyn skal sikre Folketingets kvalitetsfondsinvestering Skabe gennemsigtighed og dermed handlerum for regionsrådene. 16 historisk store byggeprogrammer, hovedhjørnesten i ny samlet struktur for det danske sundhedsvæsen vi lægger sten på pladsen og sætter rammer for patientbehandling mange år frem. Unik chance for gearskifte i byggestyring og hospitalsbyggeri - vi er i synk og kan lære af hinanden Gevinster for hele sundhedsvæsnet bedre sammenhæng i patientbehandling og platform også for vækst?» Udfordrende opgave, ambitiøse ramme. Ikke noget andre gør, udstillingsvindue for verden

29 Tænke tilsyn, totalramme og effektiviseringskrav som mulighed?

30 Tak for opmærksomhed (spørgsmål hvis tid ) Læs mere : på Danske Regioners Eller på ministeriets Tag gerne kontakt til mig

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011 Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier December 2011 BERETNING OM SYGEHUSBYGGERIER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund... 4 B. Afgrænsning

Læs mere

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier Statsrevisorerne 2013-14 Beretning Offentligt nr. 2 Beretning om sygehusbyggerier II 2/2013 Beretning om sygehusbyggerier II Statsrevisorernes 2/2013 beretning om sygehusbyggerier Beretning om sygehusbyggerier

Læs mere

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen.

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen. Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre Oktober 2009 Regeringen Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2013

Aftale om regionernes økonomi for 2013 Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2013 9. juni 2012 1. Indledning Aftalen om regionernes økonomi for 2013 sikrer grundlaget for fortsat økonomisk råderum til flere behandlinger,

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

Budget 2014. Forslag til. Budgetoverslagsår 2015-2017

Budget 2014. Forslag til. Budgetoverslagsår 2015-2017 Forslag til Budget 2014 Budgetoverslagsår 2015-2017 Budgetforslaget tager udgangspunkt i overslagsårene 2014-2016, jf. ajourført budget 2013. Hertil kommer konsekvenser af aftalen om regionernes økonomi

Læs mere

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 Nyt kapitel Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om regionernes økonomi for 2015 sikres rammerne for en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet. Det betyder fortsat

Læs mere

Nye sygehusbyggerier: Det erhvervsmæssige potentiale

Nye sygehusbyggerier: Det erhvervsmæssige potentiale Nye sygehusbyggerier: Det erhvervsmæssige potentiale Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN Elektronisk: 978-87-7723-737-9 ISBN Tryk: 978-87-7723-738-6 Nye sygehusbyggerier: Det erhvervsmæssige

Læs mere

i den grønne og innovative metropol

i den grønne og innovative metropol Budget 2014 Region Hovedstaden Fremtidens sundhedsvæsen i den grønne og innovative metropol Bredt forlig om budget 2014 for Region Hovedstaden Indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti

Læs mere

Spareplan 2015-2019 Sundhedsområdet. Koncernledelsens oplæg 27. april 2015. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Spareplan 2015-2019 Sundhedsområdet. Koncernledelsens oplæg 27. april 2015. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Spareplan 2015-2019 Sundhedsområdet Koncernledelsens oplæg 27. april 2015 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...3 1.1 Baggrunden for spareplanen...3 1.2 Spareplanen

Læs mere

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 1 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 5 1.2 Ny sygehusstruktur nye akutmodtagelser... 9

Læs mere

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Marts 2007 Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 22.

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Ansøgning om endeligt tilsagn

Ansøgning om endeligt tilsagn DNV Gødstrup Ansøgning om endeligt tilsagn Dokumentnummer: DNV C XX 05 RAP XXX Ansøgning Kvalitetsfonden Projekt: H10159 Rev. Dato Tekst Firma Udarbejdet Kontrolleret Godkendt 12.03.2012 Udgave for bygherre

Læs mere

SJÆLLAND -. - vi et ';'-Jf a} Budgetaftale 2012. Følgende parter er enige bm nedenstående aftale for budget 2012 for Region Sjælland.

SJÆLLAND -. - vi et ';'-Jf a} Budgetaftale 2012. Følgende parter er enige bm nedenstående aftale for budget 2012 for Region Sjælland. SJÆLLAND -. - vi et ';'-Jf a} Budgetaftale 2012 Følgende parter er enige bm nedenstående aftale for budget 2012 for Region Sjælland Side 1 Budgetaftale 2012 Værdi for borgeren - investeringer i fremtiden

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 13-08-2013 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 13-08-2013 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 13-08-2013 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Vibeke Storm Rasmussen Bent Larsen Birgitte Kjøller Pedersen Charlotte

Læs mere

Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup)

Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup) Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup) Udarbejdet 3. august 2011 Revideret 12. marts 2012 Udkast til revision 22. januar 2013 Godkendt i regionsrådet 27. februar 2013

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019

Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019 Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019 Mellem Socialdemokraterne, Det Radikale venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Danske Folkeparti og Venstre er der

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners. generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus.

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners. generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus. Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus. Det talte ord gælder. Tusind tak for invitationen til at tale

Læs mere

Budget 2015. Budget 2015

Budget 2015. Budget 2015 Budget 2015 Budget 2015 budgetoverslagsår 2016-2018 Forord Region Midtjyllands Budget 2015 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner m.v. og Økonomi og Indenrigsministeriets regler for udarbejdelse

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18

Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18 Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18 December 2013 Region Hovedstaden Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Region Hovedstaden

Læs mere

Emne: Likviditetsopgørelser for 2012 opgjort efter kassekreditregel

Emne: Likviditetsopgørelser for 2012 opgjort efter kassekreditregel REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 29. januar 2013 Meddelelse nr. 1 Emne: Likviditetsopgørelser for 2012 opgjort efter kassekreditregel 1 bilag Til: Forretningsudvalget Koncern Økonomi Finans

Læs mere

VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015. Region Hovedstaden

VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015. Region Hovedstaden Budget 2015 Region Hovedstaden VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015 AFTALEN ER INDGÅET AF SOCIALDEMOKRATERNE VENSTRE DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI DANSK FOLKEPARTI DET RADIKALE VENSTRE SOCIALISTISK FOLKEPARTI

Læs mere

Universitetssygehus Køge

Universitetssygehus Køge Universitetssygehus Køge Styringsmanual Version 2, revideret 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Formål... 4 Baggrunden for Styringsmanualen... 4 1. Projektbeskrivelse... 5 1.1. Vision... 5 1.2. Plangrundlag...

Læs mere

Region Midtjylland. Ændringer til budgetforslag 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 18. september 2007. Punkt nr. 19

Region Midtjylland. Ændringer til budgetforslag 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 18. september 2007. Punkt nr. 19 Region Midtjylland Ændringer til budgetforslag 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 18. september 2007 Punkt nr. 19 Viborg, 10. september 2007 Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland Mellem Socialdemokraterne,

Læs mere