National Kroniker Infrastruktur Udkast 30/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "National Kroniker Infrastruktur Udkast 30/"

Transkript

1 National Kroniker Infrastruktur Udkast 30/ Resume MedCom s Kroniker Datasæt (KD) har til formål at IT understøtte implementering af Sundhedsstyrelsens generiske model for forløbsprogrammer for kronisk sygdom. Tilsammen udgør datasættet et samlet overblik og fælles referencegrundlag som borgeren selv, egen læge, sygehuset og omsorgspersonalet kan bruge under behandlingen. Datasættet kommunikeres via en National Kroniker Infrastruktur der vil bygge på eksisterende og allerede planlagte infrastrukturelementer: 1. Borgerne indtaster egne data i Sundhed.dk. 2. Læger, sygehuse og kommunalt ansatte kan tilgå kronikerdata i eget IT system eller på sundhed.dk 3. Data hentes fra en række eksisterende nationale registre bl.a. CPR, YNR, FMK og den planlagte KIH monitoreringsdatabase. 4. KD publiceres på den nationale serviceplatform NSP og vil på sigt benytte det nationale patientindeks (NPI/XDS). 5. Noter og kalender oplysninger kommunikeres ved eksisterende MedCom meddelelser. Det forventes at udvikling af den nationale kroniker infrastruktur og integration med de lokale EPJ-, læge- og omsorgssystemer vil strække sig over flere år. Ved projektets start afprøves den nuværende kronikerstandard (version1) i en række kronikerprojekter med benyttelse af såvel lokale som nationale datakilder. På baggrund af erfaringerne herfra udbygges kronikerstandarden og den nationale infrastruktur til en version 2. I version 2 vil yderligere data blive automatiseret ligesom version 2 vil indarbejde de opnåede kliniske erfaringer og bygge på NSIs anbefalinger om brug af IHE/XDS standarden. Det er visionen at alle data på sigt opdateres automatisk fra nationale registre bortset fra borgerens eget input. Fælles Kroniker Data Kroniker Datasættet består i version1 af 16 dele der hver især opdateres af en række forskellige data registre. 1. Borgerens stamdata med cpr, navn, adresse og mail og telefon 2. Egen læges navn, adresse og telefon 3. Pårørendes navn, adresse og telefon 4. Kommune- og sygehuskontaktpersoner 5. Borgerens samtykke til at give dataadgang for kommune, læge og sygehus 1

2 6. KRAM med information om vægt, rygning, alkohol og motion 7. Lægens diagnose og udredning med sygehistorie og forslag til ambulante undersøgelser og rehabilitering 8. Relevante diagnoser fra sygehuse og praksis 9. Borgerens dagbog med egne oplevelser som er vigtige for lægen eller kommunen 10. Aktuel medicin fra FMK 11. Relevante lab-svar fra sygehuse og praksis 12. Rehabilitering - SOFT- tilbud hvor borgeren kan informere om egen rehabilitering 13. SKL noter fra sygehus, kommune og almen praksis. 14. Borgerens kalender der indeholder dato og tidspunkt for kommende lægebesøg, ambulatoriebesøg samt SOFT tilbud 15. Monitorerings og måledata af f.eks. vægt, BT, spirometri og andre måledata fortrinsvis fra eget hjem. 16. Borgerens personlige målsætning for den fremtidige rehabilitering I det nuværende kronikerdatasæt version1 opdateres de enkelte datasegmenter således: Pårørende, samtykke, KRAM, SOFT og egne mål indtastes af borgeren på sundhed.dk. Borgerens og lægens stamdata, medicin, diagnoser, laboratoriesvar og monitorering opdateres automatisk fra nationale eller lokale registre. Kalender, kontaktoplysninger og SKL noter opdateres ved brug af MedCom meddelelser, der anvendes bredt i sundhedssektoren. 2

3 National Kroniker Infrastruktur Den Nationale Kroniker Infrastruktur skal sikre, at Kroniker Datasættet inden for rammerne af NSIs overordnede standardiseringsvalg kan understøtte tværsektoriel kommunikation mellem eksisterende IT systemer og nye kronikerløsninger, der planlægges indført i regioner, kommuner og på sundhed.dk. Den Nationale Kroniker Infrastruktur fastlægges derfor i samarbejde med NSI og baserer sig så vidt muligt på eksisterende eller planlagte nationale infrastruktur komponenter. Nedenstående figur illustrerer den Nationale Kroniker Infrastruktur på langt sigt. I afsnittet overgangsløsning er beskrevet den gradvise overgang fra den nuværende situation. I figurens venstre side er vist de fem aktører, der skal have adgang til fælles kronikerdata: Sundhed.dk er borgernes adgang til kroniker overblikket ligesom det er herigennem borgerne skal kunne vedligeholde egne data f.eks. samtykke, pårørende, dagbog og kalender. Sundhed.dk er også sundhedsansattes adgang til kronikerdata, såfremt disse ikke har integrerede IT systemer. De regionale kronikerprojekter har meget forskellige målsætninger og funktionalitet - men alle skal på sigt kunne kommunikere kronikerdata tværsektorielt og nationalt. Sygehuse, kommuner og almen praksis henter kroniker overblikket ind i deres IT system samt benytter MedCom meddelelser til at kommunikere henvisninger og noter med de øvrige parter. Sygehus-, læge-, og omsorgssystemer implementerer adgang til kroniker data ved at implementere opslag til Kroniker-samleservicen på NSPen og vise kroniker datasættet i sin helhed i eget system eller knap-adgang til sundhed.dk s borgervisning. 3

4 I KIH projektet etableres kommunikation af hjemmemonitoreringsdata ved brug af kronikerstandarden. Den nationale infrastruktur består af fem dele: Kronikerstandarden, Datakilderne, NSP en, Kroniker Samle Servicen og sundhed.dk Kroniker Standarden definerer de 16 datasegmenter der indgår i kronikerdatasættet. Version 1 bygger på OiOs retningslinjer og er p.t. under godkendelse i NSI. Version 1 skal afprøves i kronikerprojekterne. Standarden vil på længere sigt (version 2) blive ændret så den følger IHE/XDS standarden som NSI forventer skal benyttes på langt sigt i Danmark. Data Kilder er ni nationale datalagre, der tilsammen indeholder alle data i hele kronikerdatasættet. De ni kilder er 1. CPR registeret med borgrens adresseoplysninger. 2. YDER-registeret (SOR) med stamoplysninger om egen læge 3. FMK indeholder medicinoplysninger fra lægemiddelstyrelsen. Både CPR, YDER og FMK services er i dag tilgængelige på NSPen. 4. EGNE databasen er ny og skal indeholder de kronikerdata, der indtastes af borgeren på sundhed.dk. 5. LPR registeret bidrager med sygehusdiagnoser. 6. E/P-Journalen indeholder diagnoser og andre data fra hhv. sygehuse og læger. P-journal opdateres fra DAK-E og forventes i luften i efteråret LAB-portalen har adgang til labsvar fra stort set alle laboratorier. For at sikre bedre performance er det planlagt at etablere en national database for laboratoriesvar. 8. Monitoreringsdatabasen etableres i slutningen af 2012 som en del af KIHprojektet og vil indeholde monitoreringsdata fra patientens eget hjem. 9. MedCom databasen er ny og skal lagre, udstille og konvertere SKL notater sendt fra sygehuse, læger og kommuner. For hver datakilde udstilles en service med bl.a. de data, der skal benyttes i kronikerdatasættet. Arbejdet koordineres med NSIs arbejde med at udstille services der skal benyttes af sundhedsjournalen på sundhed.dk Endvidere udstilles på NSP en det samlede Kroniker Dokument med alle 16 dataelementer. Kroniker Samle Service (KD) er en ny service, der samler kronikerdata fra de 9 kilder, lagrer det samlede kronikerdatasæt og udstiller det for brugerne. Som udgangspunkt udstilles det samlede kronikerdatasæt i sin helhed og med benyttelse af samme generelle service hvor det er op til klientsystemerne at sortere, vise og behandle de modtagne data. Som nævnt er det også muligt at tilgå de enkelte datasegmenter hver for sig. National Service Platform (NSP) er NSIs centrale knudepunkt for sikkerhed og udstilling af nationale services. NSP udstiller det samlede kronikerdokument for 4

5 data brugerne, dvs. for Sundhed.dk, kronikerprojekter, sygehuse og lægers EPJ- og kommunale omsorgssystemer. Sundhed.dk viser kronikerdatasættet for borgere og for sundhedsansatte uden integrerede systemer og benyttes af borgeren til indtastning af egne data. KD og NPI-indekset Det forventes at kronikerkommunikationen i version 2 vil bygge på anvendelsen af en national IHE/XDS indeks-infrastruktur der beskriver hvordan IT systemer kan fremsøge relevante dokumenter ved brug af standardiserede snitflader vedrørende den aktuelle patient. Indeksets funktion er illustreret i tegningen nedenfor, der viser hvordan et dokument først registreres i indekset (1). Hvis et andet IT system (et anvendersystem) efterfølgende har brug for informationer om en patient, spørges hvilke dokumenter der findes for patienten (2) hvorefter IT systemet henter det ønskede dokument i Dokumentkilden (3). Kommunikationen foregår ved brug af 3 IHE/XDS standarder: 1: ITI-61 Oploader XDS metadata for dokumentet 2: ITI-18 Søger i XDS metadata oversigt 3: ITI-43 Henter XDS dokumenter NPI indekset indeholder en række metadata for hvert dokument. Metadata indeholder strukturerede oplysninger om bl.a. Patientens Id, navn og adresse, dokument id, type, 5

6 dato, forfatter, version, journal id, fortrolighed og data der muliggør automatisk søgning af dokumentet i dokumentkilden, online versionsstyring, adressering m.m. I kronikerprojektet anvendes XDS infrastrukturen sådan: Når lægen og borgeren beslutter at anvende KD - f.eks. ved fremsendelse af en MedCom henvisning til MC databasen - genereres et kronikerdokument og dette registreres i NPI indekset. Når et anvendersystem (f.eks. sundhed.dk eller et omsorgssystem) efterfølgende ønsker at få adgang til KD, forespørges NPI indekset og Kroniker Dokumentet hentes i Dokumentkilden og vises i anvendersystemet. NPI indekset benyttes endvidere til fremtidig online versionsstyring, adressering og sikkerhedshåndtering. Det er hensigten at generering og opdatering af et kronikerdokument på sigt vil kunne ske on demand hvor det opdateres umiddelbart online fra de nationale kilder. KD og Sundhed.dk >> Her indsættes et beskrivelse af hvordan borgeradgang og adgang for sundhedsansatte etableres i sundhed.dk. Det overvejes at borgeradgang blive en del af Patientens Rum og sundhedsansatte kan tilgå kronikerdatasættet som et faneblad i sundhedsjournalen. Aftestning af kronikerdatasættet >> Her indsættes beskrivelse af pilotafprøvning af kronikerdatasættet i TeleCareNord og Shared Care Platformen i RSD. Testsystem MedCom udvikler i samarbejde med KMD og Multimed et testsystem, der kan anvendes af leverandørerne under udvikling og aftestning af kronikerdatasættet. Testsystemet er i dag implementeret med KD version 0 og fra november 2012 med KD version 1. Testsystemet gør det muligt At afprøve kronikerkommunikationen med rolle som lægesystem, sygehussystem, kommunesystem og borger. At oploade kronikerdatasættet og fremvise det samlet. At downloade kronikerdatasæt fra 60 testpersoner At indtaste brugerdata svarende til indtastningen på sundhed.dk At fremsende MedCom henvisninger, bookingsvar og korrespondance der vises som Udredning, SKL noter eller Kalenderoplysninger At generere dagbogsnotater og sende disse som MedCom meddelelse 6

7 Infrastruktur elementer - Hvem står for hvad? UDKAST! Nedenfor er vist en oversigt over kroniker infrastrukturen og et første bud på hvilken organisation der står for de enkelte dele. Infrastruktur element Beskrivelse Status Ansvarlig 1 Kroniker Standard Fælles Kroniker Standard version 1 2 Borger adgang Borgers adgang til at se KD - og indtaste egne data. 3 Kroniker projekter Kronikerprojekterne, der afprøver KD OK Ny På vej MC Sdk Projekter 4 EPJ integration Opslag i KD og visning i EPJ Ny Regioner 5 LPS integration Opslag i KD og visning i LPS Ny MedCom 6 EOJ integration Opslag i KD og visning i EOJ Ny Kommuner 7 NSP- National Service Platform Sikkerhed og proxy adgang til kilder På vej NSI 8 Kroniker Samle Services Samling af data og udstilling af KD På vej MC 9 Testsystem Visning af KD og test af KD services Tæt på MC Datakilder 10 CPR og YDER Lagring og udstilling af CPR og YNR data OK NSI 11 EGNE data og services Lagring og udstilling af EGNE data Ny Sdk 12 FMK Lagring og udstilling af FMK data OK NSI 13 LPR Lagring og udstilling af LPR data OK SST 14 EPJournal Lagring og udstilling af Praksis data Tæt på MC 15 LAB Lagring og udstilling af lab-svar Tæt på MC 16 MONItoreringsdatabase Lagring og udstilling af hjemmedata 17 MC meddelelses DB Konvertering til/fra MC meddelelser På vej På vej KIH MC 7

8 Referencer Kroniker Datasættet (Version 1): Den Gode Kroniker Service (Draft): IHE/XDS white paper: Paper_Enabling-doc-sharing-through-IHE-Profiles_Rev1-0_ pdf Nationalt patientindeks (NPI): 8

National Kroniker Infrastruktur. Oplæg til teknikgruppe Aarhus den 30. april 2012

National Kroniker Infrastruktur. Oplæg til teknikgruppe Aarhus den 30. april 2012 National Kroniker Infrastruktur Oplæg til teknikgruppe Aarhus den 30. april 2012 Indhold Den Nationale Infrastruktur NPI og dens eventuelle rolle Interessenter sundhed.dk Kroniker projekter EPJ leverandører

Læs mere

MedComs Kronikerprojekt

MedComs Kronikerprojekt PL møde 5/10 11 MedComs Kronikerprojekt Forberedelse 2011 Organisering?? Kroniker data ver0 30/6 2011 Revieu efterår KMD testsystem 1/12 2011 NS Guide ultimo 2011 Afprøves 2012 13: RSI storskalaprojekt

Læs mere

Fælles Kroniker Data (KD) Sammenfatning

Fælles Kroniker Data (KD) Sammenfatning st Notat til MedComs styregruppe 25-04-2011 Fælles Kroniker Data (KD) Sammenfatning MedComs nationale kronikerstandard har til formål at IT understøtte implementering af Sundhedsstyrelsens generiske model

Læs mere

Kroniker Info-møde 27/

Kroniker Info-møde 27/ Kroniker Info-møde 27/2 10-15 1. Velkommen Præsentation Henrik 2. Meddelelser 3. Tidsplan? 4. National Infrastruktur? Glenn 5. Sundhedsfagligt indhold? Svend 6. Testsystem Bente - KMD 7. Projekterne rundt

Læs mere

Oplæg til National Kroniker Infrastruktur

Oplæg til National Kroniker Infrastruktur Oplæg til National Kroniker Infrastruktur Oplæg til teknik-gruppen i forbindelse med Fælles Kroniker Data MedCom og NSI Baggrund Der er startet en del kronikerprojekter i Danmark de fleste stadig på forsøgsbasis.

Læs mere

Udkast til projektplan. MedCom8, projektlinje 1: AFPRØVNING AF FÆLLES KRONIKER DATA

Udkast til projektplan. MedCom8, projektlinje 1: AFPRØVNING AF FÆLLES KRONIKER DATA Udkast til projektplan MedCom8, projektlinje 1: AFPRØVNING AF FÆLLES KRONIKER DATA 01.01.12 31.12.13 4. oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forkortelser... 3 Projektgrundlag...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer for kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer for kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer for kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer for kronikere Klares af primærsektoren Planlagt, sømløst forløb mellem Læge (tovholder) Laver stratificering

Læs mere

Godkendelse Dato for godkendelse i RSI styregruppe: 6. maj 2011 Dato for godkendelse i projekstyregruppe: n/a p.t.

Godkendelse Dato for godkendelse i RSI styregruppe: 6. maj 2011 Dato for godkendelse i projekstyregruppe: n/a p.t. RSI KOMMISSORIUM 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projekt id Projekt titel n/a p.t. Fælles Kroniker Data (KD) Dato + version 26. april 2011, version 0.3 RSI tema RSI pejlemærke Patient enpowerment

Læs mere

Skitse til Nationalt Patient Indeks (NPI) - en genvej til landsdækkende kommunikation på tværs? HBJ

Skitse til Nationalt Patient Indeks (NPI) - en genvej til landsdækkende kommunikation på tværs? HBJ Skitse til Nationalt Patient Indeks (NPI) - en genvej til landsdækkende kommunikation på tværs? 28-05-2007 HBJ Baggrund...2 Svensk National Patientoversigt...3 Dansk National Patient Indeks (NPI)...5 Forslag...7

Læs mere

MedComs Kronikerprojekt linie 1. projektleder-møde i Fælles Kroniker Data

MedComs Kronikerprojekt linie 1. projektleder-møde i Fælles Kroniker Data MedComs Kronikerprojekt linie 1. projektleder-møde i Fælles Kroniker Data Formiddagens program 10:00 Velkommen & Bordet rundt 10:20 Intro til Kronikerprojektet 11:00 EU projektet SmartCare 11:15 Sundhedsfagligt

Læs mere

Fælles Kroniker Data (KD) Version 0 29-06-2011

Fælles Kroniker Data (KD) Version 0 29-06-2011 Fælles Kroniker Data (KD) Version 0 29-06-2011 RSI Pejlemærke Kroniker koordinering/storskala kronikerprojekt Milepæl 3: 30.juni 2011: Version 0 af fælles kroniker datasæt udarbejdet med afsæt i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

MedComs kronikerprojekt

MedComs kronikerprojekt MedComs kronikerprojekt Understøttelse af forløbsprogrammer. Fælles Kroniker Data Introduktion og Datasæt for sygdomme I testperioden Ålborg 19.3.2012 sjj@medcom.dk Arbejdsplan Version 0 udvikles til Version

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

RSI statusrapport for pejlemærke IT understøttelse af kronikere

RSI statusrapport for pejlemærke IT understøttelse af kronikere 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projekt id Projekt titel 5-6 kronikerstandard MedCom Fælles Kroniker Data med afsæt i RSIs pejlemærkeprojekt IT understøttelse af kronikere Version 010313 1.0

Læs mere

Baggrunden for CDA for aftaler

Baggrunden for CDA for aftaler Baggrunden for CDA for aftaler 1. møde vedr. profilering af CDA Aftaledeling MedCom den 14. December 2016 Jane Christiansen & Thor Schliemann Én samlet aftalevisning udviklet i flere steps Digital understøttelse

Læs mere

Fælles Kroniker Data (KD) Version 0 29-06-2011

Fælles Kroniker Data (KD) Version 0 29-06-2011 Fælles Kroniker Data (KD) Version 0 29-06-2011 RSI Pejlemærke Kroniker koordinering/storskala kronikerprojekt Milepæl 3: 30.juni 2011: Version 0 af fælles kroniker datasæt udarbejdet med afsæt i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Dagsorden og indstillinger for 6. møde i styregruppen for Med- Com 7

Dagsorden og indstillinger for 6. møde i styregruppen for Med- Com 7 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMPMJ Sags nr.: 1002020 Dok. Nr.: 519545 Dato: 6. maj 2011 Dagsorden og indstillinger for 6. møde i styregruppen for Med- Com 7 Der indkaldes

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering. Teknisk Delprojekt Jan Petersen MedCom

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering. Teknisk Delprojekt Jan Petersen MedCom Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Teknisk Delprojekt Jan Petersen MedCom Formål Klinisk Integreret Hjemmemonitorering At afprøve klinisk anvendelse af telemedicinske løsninger i større skala for patientgrupperne

Læs mere

Indledning. Arbejdsnotat: standarder i projekt for telemedicinsk sårvurdering. d. 29. november 2013 dsl

Indledning. Arbejdsnotat: standarder i projekt for telemedicinsk sårvurdering. d. 29. november 2013 dsl Arbejdsnotat: standarder i projekt for telemedicinsk sårvurdering d. 29. november 2013 dsl Indledning I arbejdet med at vælge den mest hensigtsmæssige kommunikations- og/eller integrationsløsning i projekt

Læs mere

END2END DEMONSTRATOR PROJEKTET. Inddragelse af kommunale leverandører

END2END DEMONSTRATOR PROJEKTET. Inddragelse af kommunale leverandører END2END DEMONSTRATOR PROJEKTET Inddragelse af kommunale leverandører BAGGRUND Problemet - Patienterne med kroniske sygdomme tager mange ressourcer, - Der skal findes modeller, systemer og processer til

Læs mere

Notat om Single sign-on for kliniske brugere af telemedicinsk sårvurdering i det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering

Notat om Single sign-on for kliniske brugere af telemedicinsk sårvurdering i det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Notat om Single sign-on for kliniske brugere af telemedicinsk sårvurdering i det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Baggrund I det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

1. Formål Overbliksillustration National og regional infrastruktur og services Nationale systemer og infrastruktur...

1. Formål Overbliksillustration National og regional infrastruktur og services Nationale systemer og infrastruktur... Side 1/6 OpenTele Oversigt over nationale services og infrastruktur, og standarder i relation til TeleCareNord / KIH Datamonitoreringsplatform og KIH Databasen Dokumentejer Version Dato HGR 0.1 23042013

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25.

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25. Connect2Care Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet UNIK projektmøde 25. januar, Aarhus University Connect2Care Use of New technologies in Innovative solutions

Læs mere

MedComs understøttelse af den kommende IT strategi på sundhedsområdet

MedComs understøttelse af den kommende IT strategi på sundhedsområdet MedComs understøttelse af den kommende IT strategi på sundhedsområdet Forslag om fremadrettet fokus på: Nationale fælles krav Teknisk infrastruktur Nationale portaler Klinisk infrastruktur Nationalt Patient

Læs mere

Den Digitale Landevej - Arkitekturprodukt

Den Digitale Landevej - Arkitekturprodukt Indhold 1 B3 Forretningsservices... 2 2 Forretningsservices der udstilles af Den Digitale Landevej... 2 3 Forretningsservices der udstilles af andre... 4 3.1 De nationale forretningsservices som tilbydes

Læs mere

National infrastruktur

National infrastruktur Support og overvågning af national infrastruktur set med regionale briller Kontorchef Mogens Engsig-Karup, Sundhedsinformatik www.regionmidtjylland.dk Illustration af den planlagte nationale it-infrastruktur

Læs mere

Kronikerjournal med Datafangst fra EPJ IT støttet monitorering af kronisk syge i almen praksis

Kronikerjournal med Datafangst fra EPJ IT støttet monitorering af kronisk syge i almen praksis Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 10/1266 Dato: 9. april 20122 Udarbejdet af: Allan Nasser E-mail: Allan.Nasser@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631478 Projektbeskrivelse

Læs mere

Der gives i dag internetadgang for borgere, sygehuslæger og praksislæger til en række patientdata fra forskellige IT-systemer:

Der gives i dag internetadgang for borgere, sygehuslæger og praksislæger til en række patientdata fra forskellige IT-systemer: Notat til MedComs styregruppe 22-08-2010 Adgang til patientdata fra praksislæger: Projekt Praksisjournal Der gives i dag internetadgang for borgere, sygehuslæger og praksislæger til en række patientdata

Læs mere

NPI, MedCom, sundhed.dk og økonomiaftalen

NPI, MedCom, sundhed.dk og økonomiaftalen 17-08-2010/HBJ NPI, MedCom, sundhed.dk og økonomiaftalen Visionen for den nationale EPJ har været at give borgere og klinikere adgang til relevante patientjournal data på tværs af sygehuse, almen praksis

Læs mere

Den Digitale Landevej - Arkitekturprodukt

Den Digitale Landevej - Arkitekturprodukt Indhold 1 A1 Målbillede af arkitekturen... 2 2 Målbilledet... 2 3 Kort om komponenterne... 4 3.1 Sikkerhed... 4 3.2 Opfølgning... 4 3.3 Service udstilling... 4 3.4 Logistik og bestilling... 4 3.5 Stamkort...

Læs mere

IT infrastruktur og standarder

IT infrastruktur og standarder MedCom Danish Centre for Health Telematics IT infrastruktur og standarder MedCom Danish Centre for Health Telematics IT infrastruktur og standarder Relationen til National Sundheds IT VANS net og Sundhedsdatanet

Læs mere

Shared Care Service- I

Shared Care Service- I Business Unit or Product Name S CS Shared Care Service- I Integration Udfordringer og muligheder jbsvendsen@dk.ibm.com 07-03-07 2003 IBM Corporation Vision for Shared Care Service Integration Ambulatorier

Læs mere

Arkitekturanalyse: National udbredelse af telemedicin. P13 Udbredelse af telemedicin i regionerne

Arkitekturanalyse: National udbredelse af telemedicin. P13 Udbredelse af telemedicin i regionerne Arkitekturanalyse: National udbredelse af telemedicin P13 Udbredelse af telemedicin i regionerne Visionen Alle regioner har udbredt opsamling af telemedicinske data baseret på OpenTele og kan dele disse

Læs mere

MedCom. PL- Leverandørforum. Danish Centre for. Health Telematics

MedCom. PL- Leverandørforum. Danish Centre for. Health Telematics PL- Leverandørforum PL- Leverandørforum PL leverandør / MC møde 20 septmber 2012 PL- leverandørforum møde september 2012 1. Referat fra sidste møde d. 10. maj http://www.medcom.dk/dwn5362 2. Siden sidst

Læs mere

MedCom og den nye IT strategi

MedCom og den nye IT strategi 23. maj 2007/Lars Hulbæk/HBJ MedCom og den nye IT strategi Notat om potentielle MedCom opgaver i lyset af rapporten Strategiske udviklingsveje for EPJ eksternt review af det hidtidige EPJ arbejde MedCom

Læs mere

MedCom 11 -Telemedicin. Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/ Jan Petersen, MedCom

MedCom 11 -Telemedicin. Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/ Jan Petersen, MedCom MedCom 11 -Telemedicin Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/5 2107 Jan Petersen, MedCom 2 MedCom 11 Telemedicin oversigt Telemedicinsk Landkortet løbende opdatering og engelsk udgave MaTis MedCom

Læs mere

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt:

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt: NOTAT 2016.12.13 SDS MOWI/ABRA Version 1.0 Notat vedr. principper for telemedicin 1. Indledning Der er igennem de seneste år gennemført en række storskalaprojekter vedr. telemedicin. Især projektet TeleCare

Læs mere

Bilag 1 c Refid 158, side 25: Al relevant kommunikation mellem sundhedsvæsenets parter skal kunnne foregå digitalt. Inden udgangen af 2012 er alle

Bilag 1 c Refid 158, side 25: Al relevant kommunikation mellem sundhedsvæsenets parter skal kunnne foregå digitalt. Inden udgangen af 2012 er alle Teknologi, region Refid 158, side 25: Al relevant kommunikation mellem sundhedsvæsenets parter skal kunnne foregå digitalt. Inden udgangen af 2012 er alle MedCom.standarder fuldt implementeret på sygehusene.

Læs mere

Konkretisering af MedComs aktuelle basisopgaver

Konkretisering af MedComs aktuelle basisopgaver Konkretisering af MedComs aktuelle basisopgaver 1. Tværsektoriel koordinering af udbredelse 2. Standarder, test og certificering 3. Drift og videreudvikling af sundhedsdatanet og nationale datakilder 4.

Læs mere

MC9- Sygehus-praksispakke

MC9- Sygehus-praksispakke MC9- Sygehus-praksispakke Dagsorden 1. Velkommen, Præsentation, Praktisk. Siden sidst, MC jubilæum 2. C1- Sygehus-praksispakke 3. Hvad skal vi lave indenfor rammerne 4. Hvilke systemer har I, hvad kan

Læs mere

Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed

Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed STOP Janteloven Udlandet siger: Denmark is world leading in E-health Mange i DK siger: Ja, MEN der er jo et PROBLEM..

Læs mere

Henvisning til kommunal forebyggelse

Henvisning til kommunal forebyggelse Henvisning til kommunal forebyggelse MedCom-temadag mandag d. 14. marts 2016 Bo Gandil Jakobsen, Bo.gandil@dadlnet.dk Lone Høiberg, lho@medcom.dk Historien Der sendes allerede henvisning til kommunal forebyggelse

Læs mere

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravliste. Høringsversion. Opdateret 21-10-2014 Indhold Indhold... 1 Typer af krav... 4 1. Sprog... 5 Krav [1.1]: Sprog... 5 Krav [1.2]: Sprog - Menusprog...

Læs mere

MedComs løsningsforslag til etablering af sundhedsjournal

MedComs løsningsforslag til etablering af sundhedsjournal MedComs løsningsforslag til etablering af sundhedsjournal 03-08-2011 Kategori 1. Anskaffelsesomkostning a) Totale etableringsomkostninger 2011-13: Kr. 9.900.000,- Bilag 1 fortæller i detaljer om etableringsudgifter

Læs mere

Referat fra 2. møde i kronikergrupperne

Referat fra 2. møde i kronikergrupperne Referat fra 2. møde i kronikergrupperne Dato: 11.05.12 Vor ref.: HBJ Dato: Mandag den 30. april 2012 Sted: Deltagere: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Århus Tina Heide, Region Nordjylland Helen Houmøller

Læs mere

Referat fra 1. møde i projektledergruppen for fælles kronikerdata

Referat fra 1. møde i projektledergruppen for fælles kronikerdata Dato: 19.03.12 Vor ref.: CEW Referat fra 1. møde i projektledergruppen for fælles kronikerdata Dato: Mandag den 19. marts 2012 Sted: Deltagere: Hotel Hvide Hus, Aalborg Tina Heide, Region Nordjylland Helen

Læs mere

National AK løsning NSP. AK klient

National AK løsning NSP. AK klient National understøttelse af AK behandling - Overordnet projektbeskrivelse Dato: 30.06.2014 Version: 1.0 Udarbejdet af: NSI (TSO) Statens Seruminstitut Sektor for National Sundheds-IT www.nsi.dk Artillerivej

Læs mere

Telemedicinsk indsats overfor patienter med type 2 diabetes et tværsektoriel projektsamarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital

Telemedicinsk indsats overfor patienter med type 2 diabetes et tværsektoriel projektsamarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital Tekst til udbudsmateriale, der kan downloades Telemedicinsk indsats overfor patienter med type 2 diabetes et tværsektoriel projektsamarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital Et pilotprojekt

Læs mere

Projektinitieringsdokument v Modning af telemedicinsk infrastruktur

Projektinitieringsdokument v Modning af telemedicinsk infrastruktur Projektinitieringsdokument v. 1.0 Modning af telemedicinsk infrastruktur Del 2 KIH modning, integrationer og pilot MedCom opgaver 29. februar 2016 Projektmodel SUM Produkt: PID, ver. 2.2 Indhold 1 STAMDATA...

Læs mere

Telemedicin konference, Region Midt den 26. juni Shared Care Platform. Projektleder Allan Nasser, Region Syddanmark

Telemedicin konference, Region Midt den 26. juni Shared Care Platform. Projektleder Allan Nasser, Region Syddanmark Telemedicin konference, Region Midt den 26. juni 2012 Shared Care Platform Projektleder Allan Nasser, Region Syddanmark Vigtigheden af en ny tilgang til sundhedsydelser Sundhedsøkonomisk udfordring: De

Læs mere

SOA infrastruktur og Meddelelseshotel teknologisk modernisering der rykker!

SOA infrastruktur og Meddelelseshotel teknologisk modernisering der rykker! 12-12-2012 :-) NemInfo Teknologisk fremtidssikring af MedCom kommunikationen. SOA infrastruktur og Meddelelseshotel teknologisk modernisering der rykker! 1. Målsætning Vejledning: Her beskrives den målsætning

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

MedCom er ejet og finansieret af Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL.

MedCom er ejet og finansieret af Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL. NYT OM IT FRA MEDCOM PÅ PRAKSIS-/LABORATORIE- OMRÅDET I 2017 2 HVEM ER MEDCOM? MedCom er bindeleddet i det samarbejdende sundhedsvæsen, hvor vi udvikler og udbreder tværsektorielle, digitale kommunikationsløsninger.

Læs mere

Deling af planer og indsatser på tværs af sektorer Digitalt samarbejde om komplekse patientforløb

Deling af planer og indsatser på tværs af sektorer Digitalt samarbejde om komplekse patientforløb Deling af planer og indsatser på tværs af sektorer Digitalt samarbejde om komplekse patientforløb E-sundhedsobservatoriet 2. oktober 2018 Tine Ohm Laursen, Programleder, Sundhedsdatastyrelsen Hvorfor deling

Læs mere

11. april 2012 Dorthe S. Lassen

11. april 2012 Dorthe S. Lassen Dorthe Skou Lassen 11. april 2012 Dorthe S. Lassen Notat: overvejelser omkring kommunal e-kommunikation med sundhedsvæsnet og den interne udvikling af e-kommunikation i den enkelte kommune Kommunerne varetager

Læs mere

Digitalisering på tværs. IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger

Digitalisering på tværs. IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger Digitalisering på tværs IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger Hvem er Digital Sundhed? Bestyrelsen nedsat efteråret 2006 3 statslige repræsentanter 2 regionale repræsentanter

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

National infrastruktur - nu skal den implementeres. Flemming Christiansen kst. direktør, National Sundheds-IT

National infrastruktur - nu skal den implementeres. Flemming Christiansen kst. direktør, National Sundheds-IT National infrastruktur - nu skal den implementeres Flemming Christiansen kst. direktør, National Sundheds-IT Ny organisering 1. marts 2012 Samling af National Sundheds-IT, dokumentation fra Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Fælles Medicinkort. Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside

Fælles Medicinkort. Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside Fælles Medicinkort Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles centraldatabase med medicinoplysninger Et samlet overblik over

Læs mere

Temadag om Sundhedsdatanettet (SDN) 5. oktober 2011 VELKOMMEN

Temadag om Sundhedsdatanettet (SDN) 5. oktober 2011 VELKOMMEN Temadag om Sundhedsdatanettet (SDN) 5. oktober 2011 VELKOMMEN Temadag om Sundhedsdatanettet (SDN) 5. oktober 2011 Velkomst, program - og status på anvendelsen af SDN Lars Hulbæk Souschef, MedCom LHF@medcom.dk

Læs mere

Kommunehenvisning. Henvisning til kommunens forebyggelsesområde og akutfunktion 23. august 2018

Kommunehenvisning. Henvisning til kommunens forebyggelsesområde og akutfunktion 23. august 2018 Kommunehenvisning Henvisning til kommunens forebyggelsesområde og akutfunktion 23. august 2018 lho@medcom.dk Sundhedsstyrelsens anbefalinger Sundhedsstyrelsen publicerede i juni 2016 anbefalinger for Forebyggelsestilbud

Læs mere

MedCom7 koordineringsgruppemøde. Tema Sundhed.dk Præciseret fokus

MedCom7 koordineringsgruppemøde. Tema Sundhed.dk Præciseret fokus Tema Sundhed.dk Præciseret fokus Overblik Hvad er sundhed.dk? Overordnet It-arkitektur Hvad er det præciserede fokus og hvad betyder det? It-løsninger Brugerinvolvering Indhold Processer og specialister

Læs mere

Dette dokument indeholder specifikation af aktiviteterne på Fælles Medicinkort Roadmap Dokumentet er tilgængelig på

Dette dokument indeholder specifikation af aktiviteterne på Fælles Medicinkort Roadmap Dokumentet er tilgængelig på Udarbejdet af FMK programmet Lene Ærbo Dato: 09.05.2014 Fælles Medicinkort Roadmap Aktiviteter - Specifikation Dette dokument indeholder specifikation af aktiviteterne på Fælles Medicinkort Roadmap 2014-2016.

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering. Jan Petersen MedCom Informationsmøde om FKD 27/2-2012

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering. Jan Petersen MedCom Informationsmøde om FKD 27/2-2012 Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Jan Petersen MedCom Informationsmøde om FKD 27/2-2012 Fonden for Velfærdsteknologi Regeringen sikrer massiv investering i telemedicinsk behandling 19-12-2011 Omkring

Læs mere

PL/PLO/DR/MC møde. MedCom 30. november 2017

PL/PLO/DR/MC møde. MedCom 30. november 2017 PL/PLO/DR/MC møde MedCom 30. november 2017 2 Dagsorden 1. Velkommen, godkendelse af referat. Evt. nye punkter til dagsorden 2. Siden sidst, herunder nye punkter og opsamling af opgaver fra referatet Ny

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Datamonitorering. Tværsektoriel platform

Datamonitorering. Tværsektoriel platform Datamonitorering Tværsektoriel platform Overordnet Karakteristika Genbrug af eksisterende løsninger TeleSkejby Trifork Mobile platform National Service Platform Hurtig tilpasning og udrulning Indikatorer

Læs mere

Viden til tiden. om patienten er til stede, når der er brug for dem. INDSATSOMRÅDE 2

Viden til tiden. om patienten er til stede, når der er brug for dem. INDSATSOMRÅDE 2 INDSATSOMRÅDE 2 Viden til tiden Bedre sammenhæng i patientforløb er en vigtig fælles målsætning, som KL, Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet på flere fronter samarbejder om. Parterne har med

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Det Nationale Patientindeks (NPI) Oplæg på repræsentantskabet for MiBA September 2012

Det Nationale Patientindeks (NPI) Oplæg på repræsentantskabet for MiBA September 2012 Det Nationale Patientindeks (NPI) Oplæg på repræsentantskabet for MiBA September 2012 Hovedpunkter Hvem er han og hvor kommer han fra? National infrastruktur hvorfor det? NPI hvad er det? i historisk perspektiv

Læs mere

Dagsorden og indstillinger for 1. møde i styregruppen for Med- Com 8

Dagsorden og indstillinger for 1. møde i styregruppen for Med- Com 8 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMPMJ Sags nr.: 1113259 Dok. Nr.: 827291 Dato: 20. februar 2012 Dagsorden og indstillinger for 1. møde i styregruppen for Med- Com

Læs mere

Opsamling på bilaterale dialogmøder om MedCom10

Opsamling på bilaterale dialogmøder om MedCom10 MedComs formandskab Klar skelnen mellem allerede vedtagne projekter og boblere, herunder FMK cave/beslutningsstøtte (Lægepraksis og kommuner) Svangre/vandrejournal (RSI) Fælles Sprog III implementering

Læs mere

National adgang til INR-data til brug for AK løsninger

National adgang til INR-data til brug for AK løsninger National adgang til INR-data til brug for AK løsninger Guide til Anvendere National adgang til INR-data til brug for AK løsninger, version 1.0 Side 1 af 6 Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2

Læs mere

Informationssikkerhed og p journal

Informationssikkerhed og p journal Islands Brygge 39 DK 2300 København S www.nsi.dk Informationssikkerhed og p journal Projektet vedr. p journal nedsatte på deres møde i december en arbejdsgruppe, som skulle foretage en vurdering af de

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver. November 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver. November 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver November 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om it-understøttelsen af sygehusenes

Læs mere

REFERENCEARKITEKTUR FOR OPSAMLING AF HELBREDSDATA HOS BORGEREN

REFERENCEARKITEKTUR FOR OPSAMLING AF HELBREDSDATA HOS BORGEREN REFERENCEARKITEKTUR FOR OPSAMLING AF HELBREDSDATA HOS BORGEREN 2. Oktober 2013 Thor Schliemann OVERSIGT Noget om hvad en Referencearkitektur er Den konkrete Referencearkitektur for opsamling af helbredsdata

Læs mere

Status på. standardisering. Knut Bernstein Morten Bruun-Rasmussen

Status på. standardisering. Knut Bernstein Morten Bruun-Rasmussen Status på standardisering Knut Bernstein Morten Bruun-Rasmussen Disposition Model-aktiviteten EPJ kommunikation og EPJ arkitektur Systemmodellerne (DOM, DHE) Kommunikationsmodellerne (SST, SUP) Anbefalinger

Læs mere

ERFARINGER MED FÆLLES MEDICINKORT I DANMARK

ERFARINGER MED FÆLLES MEDICINKORT I DANMARK ERFARINGER MED FÆLLES MEDICINKORT I DANMARK Oplæg på Vitalis 9. april 2014 Chefkonsulent, MD Ivan Lund Pedersen Statens Serum Institut HOVED PUNKTER Lang tradition for at arbejde med e-medication i Danmark.

Læs mere

SUNDHEDSJOURNALEN E-SUNDHEDSOBSERVATORIET, 2. OKTOBER 2014 ANNE LØHNDORF, SUNDHED.DK OG JENS RAHBEK NØRGAARD, MEDCOM

SUNDHEDSJOURNALEN E-SUNDHEDSOBSERVATORIET, 2. OKTOBER 2014 ANNE LØHNDORF, SUNDHED.DK OG JENS RAHBEK NØRGAARD, MEDCOM SUNDHEDSJOURNALEN E-SUNDHEDSOBSERVATORIET, 2. OKTOBER 2014 ANNE LØHNDORF, SUNDHED.DK OG JENS RAHBEK NØRGAARD, MEDCOM PRÆSENTATION 1. Hvad er? 2. Hvem bruger sundhedsjournalen? 3. Nytter det noget? 4.

Læs mere

PL/PLO/DR/MC møde. MedCom 20. september 2016

PL/PLO/DR/MC møde. MedCom 20. september 2016 PL/PLO/DR/MC møde MedCom 20. september 2016 2 Dagsorden 1. Velkommen, godkendelse af referat. Evt. nye punkter til dagsorden 2. Siden sidst, herunder nye punkter og opsamling af opgaver fra referatet 3.

Læs mere

Workshop: Kommunikationsbehov mellem privathospitaler og øvrige aktører i sundhedsvæsenet

Workshop: Kommunikationsbehov mellem privathospitaler og øvrige aktører i sundhedsvæsenet Workshop: Kommunikationsbehov mellem privathospitaler og øvrige aktører i sundhedsvæsenet Gruppeinddeling: Repræsentanter fra kommuner, KL og EOJ-leverandører. Bliver i lokalet. Dorthe er tovholder. Repræsentanter

Læs mere

MedCom. PL- Leverandørforum. Danish Centre for. Health Telematics

MedCom. PL- Leverandørforum. Danish Centre for. Health Telematics PL- Leverandørforum PL- Leverandørforum PL leverandør / MC møde 10 1. Referat fra sidste møde d. 20 september 2. Siden sidst herunder status på RSI Pejlemærker, telemedicinprojekterne, kroniker og KIH

Læs mere

Nyt fra Sundhedsdatastyrelsen

Nyt fra Sundhedsdatastyrelsen Nyt fra Sundhedsdatastyrelsen Den Nationale Service Platform drift og status Modning af Dokumentdelings- og samtykkeservices Øvrige planer omkring NSP Program NSP - baggrund og status Moding af Dokumentdelingsservicen

Læs mere

Elektronisk kommunikation på sundhedsområdet set fra kommunerne. Status og udfordringer

Elektronisk kommunikation på sundhedsområdet set fra kommunerne. Status og udfordringer Elektronisk kommunikation på sundhedsområdet set fra kommunerne. Status og udfordringer Kommunikation mellem hospitaler og Indlæggelses- og udskrivningsadvis. Ofte omtalt som automatiske beskeder, men

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

kommunens forebyggelsestilbud

kommunens forebyggelsestilbud 29-09-2017 Henvisning til kommunens forebyggelsestilbud Rapport omkring spørgeskemaundersøgelse gennemført i juni 2017 Indhold 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Metode... 3 3.1 Praktiserende læger...

Læs mere

POC modernisering af MedCom infrastruktur. Bilag 1: Projektplan

POC modernisering af MedCom infrastruktur. Bilag 1: Projektplan POC modernisering af MedCom infrastruktur Bilag 1: Projektplan Version 1.1 10. oktober 2018 Dato: 10. oktober 2018 Ref.: MJO/OVI/LHF INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 1.1 POC for moderniseret infrastruktur...

Læs mere

NATIONAL SERVICEPLATFORM

NATIONAL SERVICEPLATFORM NATIONAL SERVICEPLATFORM Sammenhæng og samarbejde i sundhedsvæsenet Afd.chef Birgitte Drewes, National Sundheds-it Lokal it National it (central) SKABELSESBERETNINGEN Ingen it - Papiret hersker overalt

Læs mere

Bedre digitalt samarbejde om komplekse, tværgående forløb. Dialogmøde den 24. september 2015

Bedre digitalt samarbejde om komplekse, tværgående forløb. Dialogmøde den 24. september 2015 Bedre digitalt samarbejde om komplekse, tværgående forløb Dialogmøde den 24. september 2015 ØKONOMIAFTALE FOR 2015 Digitalt samarbejde om komplekse forløb Parterne er enige om at undersøge de sundhedsfaglige

Læs mere

Webreq Brugergruppe 20/01 2016

Webreq Brugergruppe 20/01 2016 Webreq Brugergruppe 20/01 2016 Laboratoriesvarportal 1. Forvaltnings setup for labportal herunder selvstændig brugergruppe 2. Allerede planlagt udvikling for lab-portal Projekt Sundhedsjournal version

Læs mere

Informationsmøde om genoptræning SUM SST MC. fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse

Informationsmøde om genoptræning SUM SST MC. fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse Informationsmøde om genoptræning SUM SST MC fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse Ny bekendtgørelse for GOP Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. januar 2015 Sundhedsfaglige

Læs mere

Løsningsforslaget er på et overordnet niveau beskrevet i dette notat, som forelægges porteføljestyregruppen d. 24. oktober 2016.

Løsningsforslaget er på et overordnet niveau beskrevet i dette notat, som forelægges porteføljestyregruppen d. 24. oktober 2016. Bilag 6 til pkt. 5 Ref.: MOWI/ABRA 14. oktober 2016 Notat vedr. model for lokal telemedicinsk infrastruktur Indledning På baggrund af drøftelser i porteføljestyregruppen for landsdækkende udbredelse af

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

4. møde i styregruppen for MedCom VI torsdag d. 27. november Ad Nationalt program for telemedicin og hjemmemonitorering

4. møde i styregruppen for MedCom VI torsdag d. 27. november Ad Nationalt program for telemedicin og hjemmemonitorering Indstillinger 17-11-2008 4. møde i styregruppen for MedCom VI torsdag d. 27. november 2008 Ad Nationalt program for telemedicin og hjemmemonitorering Status på arbejdet med det nationale program for telemedicin

Læs mere

Opsamling fra workshop marts Sygehus-praksispakkeprojektet

Opsamling fra workshop marts Sygehus-praksispakkeprojektet TLe 28. marts 2015 Opsamling fra workshop 12.-13. marts 2015 Sygehus-praksispakkeprojektet Formålet med workshoppen var at udveksle erfaringer med implementeringen af Sygehuspraksispakkeprojektet i de

Læs mere

KKR-digitaliseringsmøde

KKR-digitaliseringsmøde KKR-digitaliseringsmøde Onsdag den 1. marts 2017 KL & MedCom Agenda 10.00-10.30 Kommunal udstilling af sundhedsoplysninger til borgere og pårørende via Sundhedsjournal 2.0 i regi af Sundhed.dk v. Bente

Læs mere