Fælles Kroniker Data (KD) Version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles Kroniker Data (KD) Version 0 29-06-2011"

Transkript

1 Fælles Kroniker Data (KD) Version RSI Pejlemærke Kroniker koordinering/storskala kronikerprojekt Milepæl 3: 30.juni 2011: Version 0 af fælles kroniker datasæt udarbejdet med afsæt i Sundhedsstyrelsens generiske model for kronikerforløb 1

2 Indhold: MedComs Fælles Kroniker Data (KD)...3 RSIs kronikerprojekt og Klinisk Integreret Hjemmemonitorering...3 Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for kronisk sygdom...5 Fælles Kroniker Data...7 Grafisk visning...8 IT understøttelse af forløbet...9 Opdatering af kronikerdata Nationale Services Borger indtastning Meddelelses opdatering MedCom henvisningen til lægens udredning MedCom Korrespondance til SKL kontinuationen og borgerens dagbog MedCom bookingsvar til borgerens kalender Adgang til kronikerdata Statistik Booking Hjemmemonitorering KD Metadata Liste Borger Egen læge Pårørende Samtykke Min dagbog Lægens udredning Kontakter Relevante diagnoser Relevante lab svar Aktuel medicin SKL noter Borgerens kalender Booking selvstændig standard Monitorering Patientens mål Bilag 1: Hjemmemonitorering Data liste Bilag 2: Booking Metadata liste Bilag 3: XML KD Test eksempel 1 version Bilag 4: XML KD Schema

3 MedComs Fælles Kroniker Data (KD) MedComs nationale kroniker datasæt har til formål at IT understøtte implementering af Sundhedsstyrelsens generiske model for forløbsprogrammer for kronisk sygdom. Datasættet er et kroniker overblik der kan benyttes som fælles referencegrundlag for almen praksis, sygehus, kommune og borger gennem et langvarigt kronisk sygdomsforløb. Kroniker datasættet skal indenfor rammerne af NSIs overordnede standardiseringsvalg understøtte tværsektoriel kommunikation mellem eksisterende IT systemer og nye kronikerløsninger, der planlægges indført i regioner, kommuner og på sundhed.dk. Kroniker standarden udvikles således i flere trin for at sikre sundhedsfaglig konsensus og erfaring med datasættet, inden indholdet relateres teknisk til nationalt valgte tekniske standarder i regi af NSI. Et fælles kroniker datasæt vil understøtte en sammenhængende kronikerindsats uanset om det IT arkitektonisk vælges at etablere fremtidige kronikerplatforme som en del af Sundhedsjournalen som kronikermoduler i eksisterende journalsystemer i kommuner, lægepraksis og på sygehuse via anskaffelse af dedikerede fælles kronikersystemer direkte på sundhed.dk eller en kombination af disse muligheder. RSIs kronikerprojekt og Klinisk Integreret Hjemmemonitorering For at sikre datasættes brugbarhed i daglig drift, er det hensigten at afprøve (validere) det fælles kroniker datasæt i fire større regionale IT projekter. Det drejer sig om RSIs storskala kronikerprojekt og Velfærdsteknologi fondens projekt Klinisk Integreret Hjemmemonitorering, der bl.a., omfatter monitorering af kroniske patienter i eget hjem. I RSIs kronikerprojekt deltager Region Nordjylland og Region Syddanmark. Begge regioner har gennemført større, tværsektorielle kronikerprojekter som vil indgå i det kommende RSI projekt. Region Nordjyllands Telekat projekt har afprøvet monitorering af KOL patienter i eget hjem. Regionen har aftalt med en række nordjyske kommuner at udnytte erfaringerne fra Telekat til etablering af hjemmemonitorering. Region Syddanmark har gennem en række år benyttet diabetes platformen Dialog til kommunikation mellem læger og patienter og OUHs medicinske afdeling. Region Syddanmark har besluttet at udbyde, udvikle og implementere et tværsektorielt kronikersystem i regionen. Begge projekter forventer, at MedCom bidrager til udarbejdelse af en fælles kronikerstandard. 3

4 Velfærdsteknologifondens projekt Klinisk Integreret Hjemmemonitorering omfatter fem kliniske delprojekter i Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Ud over hjemmemonitorering for henholdsvis KOL og diabetes patienter, beskæftiger projektet sig også med booking på baggrund af erfaringerne fra Det Borgernære Hospital på Herlev Hospital. Alle projekter har givet udtryk for ønske om at samarbejde med MedCom om udvikling og afprøvning af en kronikerstandard eller dele heraf og RSIs styregruppe har besluttet, at MedCom i samarbejde med regionerne igangsætter en proces, som sikrer at regionernes og andre parters ønsker og krav til standardiseret udveksling af kronikerdata klarlægges nærmere. Standarden vil blive udviklet i 3 trin: 1. Først udarbejdes et forslag til klinisk datasæt (Version 0). 2. Forslaget tilrettes i samarbejde med projektet og Sundhedsstyrelsen og afprøves derefter i RSIs kronikerprojekt (Version 1) 3. Det tilrettede datasæt afprøves derefter i projektet Klinisk Integreret Hjemmemonitorering hvor især hjemmemonitorering og booking vil være i fokus og datasættet tilpasses rent teknisk i overensstemmelse med NSIs valg af standarder for tværsektoriel deling af patientdata. På baggrund af denne afprøvning udarbejdes den endelige kliniske og teknisk validerede kroniker datasæt (Version 2) 4

5 Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for kronisk sygdom Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en generisk model for forløbsprogrammer for kronisk sygdom. Forløbsprogrammerne sigter på at styrke det tværsektorielle samarbejde mellem almen praksis, kommune og sygehus hvor borgeren indgår aktivt i forebyggelse og behandling af sin sygdom. Forløbsmodellen bygger på at kroniske patienter i stigende grad skal behandles i primærsektoren gennem etablering af et planlagt og tæt koordineret samarbejde mellem almen praksis, kommunen og sygehuset: Almen praksis er den centrale tovholder for borgeren o Laver stratificering og planlægning o Henviser til ydelser i kommune, sygehus og speciallægepraksis Kommunen tilbyder rehabiliteringsydelser o Forebyggelse og træning, beskæftigelse mv. o Koordinator for socialt sårbare Sygehus og praktiserende speciallæger tilbyder o Ambulantbehandling o Rådgivning af praksis o Koordinator for medicinsk komplekse Borgeren indgår aktivt med o Egenbehandling o Selvmonitorering o Giver læge og kontaktpersoner adgang til de fælles data Som det fremgår, bygger modellen på at almen praksis i vid udstrækning er tovholder på den sundhedsfaglige indsats i et ofte tværsektorielt forløb. I forløbsprogrammer og individuelle patientforløb indgår indsatser fra såvel lægepraksis, sygehuse og forskellige kommunale forvaltningsområder, særligt når det drejer sig om rehabilitering, der involverer social-, beskæftigelses- og undervisningsområdet. 5

6 Samarbejdet om borgeren kan illustreres som vist nedenfor hvor tidlig opsporing gør det muligt at igangsætte sundheds- og forebyggelses tilbud (SOFT) på et tidligt tidspunkt i forløbet. Organisering af indsatsen -alle deler samme data Sygehus Læge Råd Diagnose Plan Behandling Besøg Ambulant Besøg Patient Egen monito rering Fælles Kronikerdata Opsporing Rehabilitering Henvisning Kommune Efter udredning og diagnosticering udarbejder almen praksis en årsplan der kan indebære 2 4 kontrolbesøg hos lægen samt henvisning til kommunale rehabiliterings tilbud i form af rygestopkurser, fysisk træning og anden opfølgning. I nogle tilfælde behandles borgeren i ambulant regi på sygehuset og i fremtiden vil fx sygehuset kunne følge indsatsen i hjemmet ved hjælp af hjemmemonitorering af vægt, blodtryk o.l. Forløbsprogrammerne kan sammenfattes i en vision for et optimalt patientforløb: Borgeren indkaldes af lægen, når den kroniske sygdom er opsporet Lægen udreder og laver plan Lægen opretter et kroniker overblik på en platform, hvor patienten kan få adgang til sine data og lægen henviser til ambulant behandling og rehabiliterings ydelser Borgeren får adgang til de fælles kronikerdata og giver lægen, kommune- og sygehuskontakten adgang til de samme data. Lægen, kommunen og sygehuset følger og monitorerer patienten o Intensiverer indsatsen hvis behov o Aflyser kontrolbesøg hvis behov Patienten forbliver rask! I nogle tilfælde starter behandlingen på sygehusene hvis en kronisk sygdom konstateres under en sygehusindlæggelse. I andre tilfælde kan en kroniker plan iværksættes af den praktiserende speciallæge. For at dette tværsektorielle samarbejde kan fungere effektivt kræves en fælles viden på tværs af parterne om såvel planer for behandlingen som forløbet af forebyggelsesindsatsen et fælles kroniker datasæt. 6

7 Fælles Kroniker Data MedComs forslag til et Fælles Kroniker Datasæt kan benyttes som fælles referencegrundlag for almen praksis, sygehus, kommune og borger gennem et langvarigt kronisk sygdomsforløb. Ud over at være et fælles overblik for det tværsektorielle samarbejde mellem borger, almen praksis, sygehus og kommune, er det således formålet med standarden at det fælles datasæt kan benyttes til Udveksling mellem de nye kroniker platforme, kronikerknudepunkter og andre tværgående typer systemer, der forventes taget i anvendelse i regioner og kommuner. Integration med fødesystemer som omsorgssystemer, fremtidige rehabiliterings systemer i kommunen, lægesystemer, EPJ og andre sygehussystemer til brug for o Opdatering af centrale kronikerdata fra fødesystemerne o Opdatering af fødesystemer gennem abonnement på dele af eller hele kroniker datasættet Datasættet vil således kunne understøtte en sammenhængende kronikerindsats ved benyttelse af flere forskellige IT systemer, f.eks. som en del af Sundhedsjournalen som kronikermoduler i eksisterende journalsystemer i kommuner, lægepraksis og på sygehuse via anskaffelse af dedikerede fælles kronikersystemer direkte på sundhed.dk Datasættet omfatter kun de mest relevante patientdata der benyttes i Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer og er derfor et minimums dataindhold i regionernes og kommunernes kroniker IT systemer. Datasættet består af 15 forskellige data-segmenter, der hver opdateres uafhængigt af hinanden: 1. Borgerens stamdata med borgerens og praktiserende læges navn, adresse og telefon 2. Egen læges navn, adresse og telefon 3. Pårørendes navn, adresse og telefon 4. Borgerens samtykke til at give adgang data for kommune, læge og sygehus 5. Borgerens dagbog med egne oplevelser med sygdommen 6. Praktiserende læges udredning med diagnose, sygehistorie, stratificering og henvisninger til sundheds- og forebyggelses tilbud. Mange patienter vil have flere kronikerdiagnoser (co-morbilitet) 7. Kommune- og sygehuskontaktpersoner 8. Relevante diagnoser fra sygehuse og praksis 9. Relevante lab-svar fra sygehuse og praksis 10. Aktuel medicinering (FMK/PEM) 7

8 11. Relevante SKL noter fra sygehus, kommune og almen praksis 12. Borgerens kalender der indeholder dato og tidspunkt for kommende lægebesøg, ambulatoriebesøg samt sundhedsfremme og forebyggelses tilbud 13. Booking af behandlings-, forebyggelses og rehabiliteringsydelser 14. Monitorerings data af f.eks. vægt, blodsukker, BT og spirometri og fremtidige data om funktionsniveau ifm. kommunale rehabilitering 15. Borgerens personlige mål for den fremtidige rehabilitering Slettet: Grafisk visning Grafisk kan de 15 datasegmenter vises sådan: 8

9 IT understøttelse af forløbet Såfremt det beskrevne kronikersamarbejde mellem læge, kommuner, sygehuse og patient skal IT understøttes effektivt vil dette forudsætte: At deltagende kommuner og sygehuse har beskrevet en række konkrete sundhedsog forebyggelses ydelser som lægen kan henvise til. At der er etableret en kronikerkontakt der teknisk og organisatorisk kan fungere som én indgang til kommunens hhv. sygehusets ydelser. At der er etableret en eller flere kroniker platforme hvor borgeren og de øvrige parter har adgang til de fælles kronikerdata. At platformen er integreret med fødesystemerne således at opdatering kan ske direkte fra eget system. At adgang til platformene fra læge, sygehus og omsorgssystemer kan ske ved knapløsninger (smartframing) hvor brugeren kan få adgang til den pågældende patients data uden fornyet login. Dette vil automatisk være tilfældet hvis kroniker platformene gøres til en del af Sundhedsjournalen. At kommunale rehabilteringsdata på sigt også kan indgå i forhold til en monitorering af øget funktionsniveau samt effekt i forhold til patientens egne mål. At der er oprettet fælles lister over o Kroniker diagnoser med tilhørende relevante sygehus og praksis diagnoser o Relevante lab-svar for hver af de valgte kronikerdiagnoser o Ydelses kataloger med kronikertilbud fra kommune og sygehus med tilhørende søgbare nøgleord Sygehus Læge Kroniker IT -alle deler samme data Kontakt person AMB ydelser Besøg Besøg Patient Kommune Henvisning NS Opdater Kontakt person Booking? SOFT ydelser Notater Monito rering Kroniker Platform Henvisning Under disse forudsætninger vil et kronikerforløb kunne IT understøttes på følgende måde: 1. Lægen udreder patienten. Resultatet af planlægningen, inklusiv de konkrete henvisninger til SOFT ydelser, sendes enslydende til Kroniker platformen og som normalt til sygehus og kommune. 2. Patientens individuelle portal oprettes når henvisningen modtages. 9

10 3. Portalen opdateres automatisk med oplysningerne fra nationale services. 4. Kommune og sygehus udpeger hver sin kontaktperson. Patienten giver samtykke. Fremover vil alle data deles mellem patient, almen praksis og de to kontaktpersoner. 5. Kommune og sygehus sender tilbudte SOFT ydelser til platformen der automatisk opretter patientens individuelle kalender. En af ydelserne kan være etablering af monitorering i hjemmet. 6. Under den efterfølgende behandling og rehabilitering sender almen praksis, sygehus, omsorgspersonale og kommunale terapeuter relevante noter til platformen. 7. Almen praksis, sygehus og omsorgspersonale kan få let knap-adgang til Kroniker platformen og parterne kan vælge at abonnere på notater, patientens dagbog og monitoreringsdata. 8. Ved års undersøgelsen i almen praksis vurderes udviklingen og der laves en revideret plan for det næste år. Kroniker Platform 1. Borgerens side oprettes når henvisningen modtages 2. Stamoplysninger, diagnoser, labsvar og aktuel medicin opdateres automatisk 3. Borgeren give samtykke 4. Kontaktoplysninger sendes fra kommune og sygehus 5. Borgeren bidrager med pårørende og dagbog 6. Borgerens kalender opdateres løbende af sygehus, kommune og læge 7. Borgeren kan om-booke en reservation 8. Hjemmemonitorerings data indføres gradvist 10

11 Opdatering af kronikerdata Nationale Services Seks felter i Kroniker Datasættet opdateres automatisk fra Nationale Services. Det drejer sig om Datasegment 1. Borgerens stamdata fra CPR registeret Datasegment 2. Egen læges navn og adresse fra Yderregistret Datasegment 8. Relevante diagnoser fra sygehuse og praksis fra LPR og DAK-E Datasegment 9. Relevante lab-svar fra sygehuse og praksis fra Laboratorieportalen og DAK-E Datasegment 10. Aktuel medicinering (FMK/PEM) fra Lægemiddelstyrelsen Datasegment 14. Monitorerings data fra leverandøren af sensorerne eller fra den nationale hjemmemonitorerings database Som en del af MedComs kronikerprojekt vil der i samarbejde med de nationale services blive udarbejdet en guide, der beskriver hvordan og på hvilke vilkår en kroniker applikation kan benytte de nationale services. Guiden henvender sig primært til leverandører og projektledere fra regioner og kommuner der implementerer kroniker platforme. Borger indtastning Borgeren indtaster selv via internettet følgende data i kroniker platformen: Datasegment 3. Pårørendes navn, adresse og telefon Datasegment 4. Borgerens samtykke til at give adgang til kommune, læge og sygehus Datasegment 5. Borgerens dagbog med egne oplevelser med sygdommen Datasegment 15. Borgerens personlige mål for den fremtidige rehabilitering Det er derfor nødvendigt at kronikerplatformen giver mulighed for at indtaste de nævnte oplysninger på en sikker internet side. Borgerens internetadgang kan gives centralt via sundhed.dk eller via webadgange til lokale/regionale EPJ og EOJ journalsystemer. Meddelelses opdatering Endelig opdateres disse fire datasegmenter ved brug af MedCom meddelelser: Datasegment 6. Praktiserende læges udredning ved brug af MedComs henvisning Datasegment 7. Kommune- og sygehuskontaktpersoner ved brug af MedComs korrespondance Datasegment 11. Relevante SKL noter ved brug af MedComs korrespondance Datasegment 12. Borgerens kalender ved brug af MedComs bookingsvar Meddelelsesopdateringen betyder at sundhedsfaglige kan opdatere kroniker overblikket som en integreret del af arbejdet i eget IT system. 11

12 Da ikke alle parter har implementeret alle de nævnte MedCom meddelelser, skal meddelelses-opdatering også kunne foregå ved sikker indtastning af oplysningerne direkte på internettet. MedCom henvisningen til lægens udredning Da lægens udredning er startgrundlaget for forløbet, vil det være naturligt at kroniker overblikket opstartes ved modtagelse af lægens henvisning. For at dette er muligt skal kroniker platformen kunne modtage MedCom meddelelser og derfor have fået udleveret et lokationsnummer af Sundhedsstyrelsen. Kun tre felter i henvisningen skal benyttes: 1. Diagnosefeltet hvor den besluttede kroniker diagnose angives 2. Ønsket Undersøgelses feltet hvor lægen med brug af aftalte nøgleord beskriver hvilke ydelser der ønskes fra hhv. sygehuset eller kommunen. 3. Anamnese tekstfeltet der benyttes til at beskrive den kliniske baggrund for diagnosen og resultatet af lægens udredning. Det er vigtigt at henvisningsdiagnosen er en af de ICD10 eller ICPC kroniker diagnoser der er aftalt for de pågældende diagnoser. Hver henvisning kan indeholde flere kronikerdiagnoser og der kan løbende fremsendes yderligere henvisninger og rettelser i takt med at sygdomsmønsteret ændrer sig. Henvisningen sendes enslydende til 1. Kroniker platformen der ved modtagelse opretter et kroniker overblik for den pågældende borger. 2. Kommunens kronikerkontakt såfremt kommunen skal inddrages i forløbet. Bestilte ydelser angives i aftalte nøgleord der muliggør automatisk fremfinding i kommunen. 3. Sygehusets kronikerkontakt såfremt sygehuset skal inddrages i forløbet. Bestilte ydelser angives i aftalte nøgleord der muliggør automatisk fremfinding på sygehuset. Ved fremsendelse af en enslydende henvisning til alle parter opnår disse et fælles billede af kronikerens situation. Oprettelse af en kronikerside skal også kunne gøres af parterne direkte på internettet uden brug af MedComs henvisning. MedCom Korrespondance til SKL kontinuationen og borgerens dagbog MedCom korrespondancen benyttes af alle parter til fremsending af notater til kroniker platformen. SKL notaterne indgår i den fælles kontinuation på kroniker platformen og kan skrives og læses af alle parter. MC Korrespondancen indeholder tre felter: 1. Et dato felt der angiver hvornår korrespondancen er blevet sendt 12

13 2. Et emnefelt til overskriften 3. Et tekstfelt Det er muligt for læger, sygehuse og kommuner at abonnere på opdateringer af borgerens dagbog og SKL notater. Såfremt en part abonnerer på opdatering, fremsendes SKL notater og borgerens dagbog automatisk til abonnenten. MedCom bookingsvar til borgerens kalender Når sygehuset, kommunen eller lægen tilbyder borgeren en kroniker ydelse, meddeles dette ved fremsendelse af et MC bookingsvar til kroniker platformen. Bookingsvaret indeholder et tidspunkt for den tilbudte ydelse samt et tekstfelt hvor ydelsens indhold og sted beskrives, f.eks. sådan kl 12:30, RYGESTOP Hunderupskolen Lærer Ilse Hansen Tlf Opdatering af KD NATIONALE SERVICES CPR YNR LPR DAKe LAB FMK MONI BORGER LÆGE HOS PITAL KOM MUNE 13

14 I skemaet nedenfor er vist en oversigt over opdateringen af de 15 datasegmenter og deres datakilder. KRONIKER DATA OPDATERERING 1. Borgerens stamdata Automatisk fra CPR registeret 2. Egen læges navn og adresse Automatisk fra Yderregisteret 3. Pårørende Indtastes af borgeren på internettet 4. Borgerens samtykke Indtastes af borgeren på internettet 5. Borgerens dagbog Indtastes af borgeren på internettet 6. Praktiserende læges udredning Automatisk ved modtagelse af en MChenvisning og manuelt på internettet 7. Kommune- og sygehuskontaktpersoner Automatisk ved modtagelse af en MCKorrespondance og manuelt på internettet 8. Relevante diagnoser fra sygehuse og praksis Automatisk fra Landspatientregisteret og fra DAK- E 9. Relevante lab-svar fra sygehuse og Automatisk fra Labportalen og fra DAK-E praksis 10.Aktuel medicinering (FMK/PEM) Automatisk fra Lægemiddelstyrelsen 11.Relevante SKL noter fra sygehus, kommune og almen praksis Automatisk ved modtagelse af en MCKorrespondance og manuelt på internettet 12.Borgerens kalender med dato og tidspunkt for kommende ydelser Automatisk ved modtagelse af et MCBookingsvar og manuelt på internettet 13. Booking Særskilt MCBooking standard 14.Monitorerings data Automatisk fra leverandør eller monitorerings database 15.Borgerens personlige mål Indtastes af borgeren på internettet 14

15 Adgang til kronikerdata Borgeren kan tilgå det fælles datasæt via internetadgang til kroniker platformen. På sigt bør denne borgeradgang også kunne ske via mobile smart phones og borgeren bør kunne adviseres om opdateringer ved brug af SMS eller mail. Internetadgang til overblikket over de fælles kronikerdata skal være muligt uanset om det vælges at basere kroniker løsningen på moduler i eksisterende journalsystemer eller på anskaffelse af dedikerede fælles kronikersystemer. Læge, kommunen og sygehuset kan tilgå det fælles kroniker datasæt på tre måder: 1. Ved sikker internetadgang til kroniker platformen 2. Ved at abonnere på SKL noter og borgerens dagbog. 3. Ved at kommunikere hele eller dele af KD via webservices eller meddelelser. Adgang til KD 1. Internet adgang for borger, læge, sygehus og kommune 2. Abonnement på dagbog og SKL notater 3. Sende hele eller dele af KD LÆGE HOS PITAL KOM MUNE Det forudsættes således at alle parter har sikker adgang til at læse borgerens fælles kroniker data på internettet. Udover den simple internetadgang er det muligt for sygehuse, læger og kommuner at abonnere på patientens dagbog og SKL kontinuations noter, således at disse automatisk sendes integreret fra kroniker platformen til eget system ved brug af MedComs korrespondance meddelelse. På denne måde bliver det muligt for sundhedsansatte automatisk at blive opdateret med nye oplysninger fra kroniker platformen, direkte i eget journalsystem. Da langt de fleste af sundhedssektorens parter kan benytte de nævnte MedCom meddelelser i dag, er det muligt at lave integreret kommunikation med kroniker platformen med læge-, sygehus og omsorgssystemer allerede fra projektets start. 15

16 Endelig er det også hensigten at kunne kommunikere hele Kroniker Datasættet eller dele heraf ved brug af webservices i takt med at disse snitflader udvikles i EPJ og EOJ journal systemerne i kommuner og regioner. Dette er fx relevant mellem regioner og mellem kommuner ved flytning og mellem kronikerplatform og EPJ, omsorgs- og lægesystemer i takt med at disse udvikler webservices til det fælles kronikeroverblik. Integreret og standardiseret udveksling af Kroniker Datasættet er derfor ønskværdigt, uanset om det vælges basere løsningen på sundhed.dk, kronikermoduler i eksisterende journalsystemer, anskaffelse af dedikerede fælles kronikersystemer eller en kombination heraf. Statistik Alle kronikerprojekter skal hver måned opsamle og indsende statistik over anvendelsen af MedComs kroniker datasæt til MedCom. Statistikken skal indeholde følgende oplysninger: 1. Navn på projektet, f.eks. RSD Shared Care 2. Måned som statistikken omfatter, f.eks. Januar 3. År for statistikken, f.eks Antal nye patienter (cpr-numre) som der er oprettet en kronikerside på i den pågældende måned, f.eks. 21 patienter 5. Antal opdateringer af kronikersider ved brug af nationale services i den pågældende måned, f.eks Antal opdateringer af kronikersider ved brug af MedCom meddelelser i den pågældende måned, f.eks Antal opslag på kronikersider foretaget af borgeren f.eks Antal opslag på kronikersider foretaget af andre end borgeren f.eks. 15 Statikken indsendes som en tabel med følgende indhold: Navn Måned År Antal Antal NS Antal MC Borger Øvrige patienter opdateringer opdateringer opslag opslag RSD S.C,. Januar Statistikken vil blive offentliggjort på linje med MedComs øvrige projektstatistik. 16

17 Booking Når en borger skal ansøge kommunen eller sygehuset om en ydelse sker dette normalt ved telefonisk eller personlig henvendelse til kronikerkontakten. Kontakten tilbyder derefter borgeren en ydelse og oplyser om indhold og sted. Denne manuelle kontakt kan erstattes med en elektronisk booking. En elektronisk booking af en ydelse sker i tre trin: Først fremsendes en ansøgning til sygehusets eller kommunens kroniker lokationsnummer. På baggrund af ansøgningen tilbagesendes et tilbud til borgeren på en bestemt ydelse, f.eks. et rygestopkursus på Hunderupskolen torsdag 17. april kl Hvis borgeren accepterer tilbuddet tilbagesendes en bekræftelse til serviceudbyderen. Grafisk kan booking kommunikationen skitseres sådan: BORGER Ansøg ydelse X > Kroniker < Tilbyd ydelse X KOMMUNE Platform Bekræft ydelse X > De tre trin gennemføres i tre webservice kald eller som meddelelser: RequestService, ResultService og ConfirmService Trin 1: Request Service I RequestService angiver borgeren koden på den type ydelse, borgeren anmoder om. Såfremt det er relevant for den pågældende ydelse kan borgeren afgrænse tidspunktet for levering af ydelsen ud fra disse kriterier: Ikke før og ikke efter bestemt dato og klokkeslæt Ikke en bestemt dag i ugen Ikke formiddag og ikke eftermiddag Trin 2: Result Service Som svar på forespørgslen returnerer serviceudbyderen en "ResultService" meddelelse. I tilbuddet angives booking resultatet (ja/nej) og tidspunkt og adresse hvor borgeren skal henvende sig. Trin 3: Confirm Service Til sidst bekræfter borgeren overfor udbyderen at den tilbudte ydelse benyttes. Hvis ydelsen ikke passer borgeren, startes bookingen forfra med en ny Request. Som resultat af bookingen indsættes en linje i borgerens kalender, f.eks. sådan kl 12:30, RYGESTOP Hunderupskolen indg. Ilse Hansen Tlf Automatisering af booking af kroniker ydelser i kommuner og sygehuse kan indføres gradvist således at bookingen i første omgang alene sker elektronisk til kroniker kontakten i kommunen eller på sygehuset. Derefter kan bookingen gradvist integreres yderligere i eksisterende booking systemer. 17

18 Hjemmemonitorering I RSIs kronikerprojekt og Velfærdsfondens projekt Klinisk Integreret Hjemmemonitorering forventes projekterne at benytte nedenstående 18 indikatorer til hjemmemonitorering. Monitorering Region Nord Region Syd RH og RM KOL HJERTE VELFÆRD LUNGER 1 Spirometri - FEV1 X X Åndenød 2 MRC/NYHA X X X 3 Iltmætning X X X 4 Exacerbationer X X HJERTE 5 Blodtryk BT X X X 6 Puls X X X DIABETES 7 Blodsukker HbA1C X X 8 Kolesterol X X KRAM 9 Kost X 10 Rygning X X X 11 Vægt X X X 12 Livvidde X 13 Højde X X X 14 Skridttæller X 15 Motion X X GRAVIDITET 16 ProteinUri X 17 Ødem grad X 18 Fosteraktivitet X I forbindelse med projektet udarbejdes en samlet oversigt over dataindholdet i de viste hjemmemonitorerings teknikker. Dataindholdet af hjemmemonitorerings data svarer til indholdet i almindelige biokemiske laboratoriesvar. Nedenstående tabel viser hvordan det biokemiske svar benyttes til kommunikation af hjemmemonitorerings data. lab svar Beskrivelse Eksempel Vægt ID Unik ID for dette info-segment Dato Dato og klokkeslæt for undersøgelsen T12:33:00 AnalyseID Kode for undersøgelsen

19 IUPAC IUPAC kode for analysen Analyse Undersøgelsen navn Vægt Resultat Resultatet 86,0 Enhed Målehed Kg Min Mindst anbefalet værdi 57,2 Max Højest anbefalet værdi 77,0 Abnorm Resultatet uden for referenceinterval True PatientensMaal Borgerens nuværende måltal 83,0 Borgerens vægt kan derfor kommunikeres på denne måde: <VAEGT> <ID> </ID> <Dato> T12:33:00</Dato> <AnalyseID> </AnalyseID> <IUPAC>456889</IUPAC> <Analyse>Vægt</Analyse> <Resultat>86</Resultat> <Enhed>kg</Enhed> <Min>57,2</Min> <Max>77</Max> <Abnorm>True</Abnorm> <PatientensMaal>83</PatientensMaal> </VAEGT> Såfremt der kommunikeres flere resultater over tid vil disse kunne vises i en graf: Vægt Resultat Maal , ,

20 Vægt monitorering Kg Normal område feb-10 apr-10 jun-10 aug-10 okt-10 dec-10 feb-11 apr-11 Resultat Maal Max Min 20

21 KD Metadata Liste De data der anvendes i MedComs Kroniker Data er vist i nedenstående dataliste. Listen svarer nøjagtigt til den tidligere gengivne Grafiske Visning og til det samlede test xml eksempel. Data indeholder følgende XML formater: String der er en tekststreng der kan indeholde både tal og bogstaver. Date er en dato på formen dvs. YYYY-MM-DD datetime er en tidsangivelse på formen T09:00:00 dvs YYYY-MM- DDTHH:MM:SS Boolean er enten false eller true Enum er en enummeration hvor de mulige udfald er angivet i teksten. M/D/A angiver M angiver at et validt data ALTID SKAL medsendes. D angiver at et validt data ALTID SKAL medsendes, hvis det pågældende data segment benyttes. ID, dato og udført af er dependent i alle data segmenter. A angiver at det i høj grad anbefales at medsende det pågældende data men et modtagersystem kan ikke være sikker på data er til stede. Alle datasegmenter identificeres entydigt ved brug af et ID felt der skal indeholde et unikt ID for det pågældende datasegment. ID-et genereres af kroniker platformen. For at kunne understøtte et forløbsnummer foreslås at de seks første tegn er en unik ID for det pågældende forløb. Disse 6 tegn skal derfor være ens for alle datasegmenter i forløbet. 1 Borger Borgerens adrese og telefonnummer Borger CPR: Navn: Nancy Berggren Adresse: Skovvejen 12, 8010 Århus N Tlf: Mail: Metadata Beskrivelse Eksempel Format M/D/A CPR Borgerens CPR nummer uden String M bindestreg Fornavn Borgerens fornavne Nancy String M Efternavn Borgerens efternavn Berggren String M FoedselsDato Borgerens fødselsdato datetime A Koen Køn - angives "K", "M" eller "U" for K String A ukendt Vej Borgerens adresse Skovvejen 12 String A Postnummer Postnummer 8010 String A 21

22 By By Aarhus N String A Kontakttelefon Borgers kontakttelefon String A Borgers String A 2 Egen læge Egen læges adresse og telefon Egen læge Ydernr: Navn: Birte Hvam, Lægehuset Adresse: Sundhedsgade 12, 3400 Hillerod Tlf: Mail: Metadata Beskrivelse Eksempel Format M/D/A Ydernummer Egen læges ydernummer String D Praksis Praksis navn Laegehuset String D Navn Laegens navn Birte Hvam String A Vej Praksis adresse Sundhedsgade 12 String A Postnummer Postnummer 3400 String A By By Hilleroed String A Kontakttelefon Kontakttelefon String A String A 3 Pårørende Pårørende der kan kontaktes Pårørende Navn: Mads Berggren Adresse: Skovvejen 12, 8210 Århus N Tlf: Mail: Metadata Beskrivelse Eksempel Format M/D/A Fornavn Kontaktpersonens fornavne Mads String D Efternavn Pårørendes efternavn Berggren String D Vej Adresse Skovejen12 String A Postnummer Postnummer 8210 String A By By Aarhus N String A Kontakttelefon Kontakttelefon String A String A 22

23 4 Samtykke Borgerens samtykke til at sygehus, læge og hjemmepleje må se informationen Samtykke Din læge, sygehuset og kommunen har også adgang til din kronikerjournal J/N 5 Min dagbog Borgerens dagbog Min dagbog Jeg sover dårligt, men jeg tror Hovedpinen kommer igen når.. Metadata Beskrivelse Eksempel Format M/D/A ID Unikt ID for dette samtykke String D Dato Dato og klokkeslæt samtykket er givet datetime D 26T21:32:00 SamtykkeGivet true hvis givet, false hvis ikke givet true Boolean D Metadata Beskrivelse Eksempel Format M/D/A Notat ID Unik ID for dette data MKDv0X98761 String D Dato Dato og tid for hvornår data blev datetime D Tekst genereret Den tekst, borgeren skriver i dagbogen. Sendes i tekstfeltet (ClinicalInformation) i MedComs korrespondancebrev. 26T21:32:00 Jeg sover dårligt, men jeg tror String D 6 Lægens udredning Lægens udredning ifm. opstart af forløbet. Sendes til kontaktperson i en MedCom henvisning. Kun henvisningsfelterne "Diagnose"; "Oensket undersoegelse" og "Anamnese" må benyttes Lægens udredning Henvisningsdiagnose: ØnsketUS: Anamnese: Institution: T90 Sukkersyge/insul. RYGE-A, AMBUS-C Pt. har gennem længere tid Lægehuset, Birte Hvam 23

24 Metadata Beskrivelse Eksempel Format M/D/A HenvisningsDiagnose Henvisningsdiagnose skal angives String D præcist som aftalt i projektet. ID Unik ID for dette data MKDv0X9879 String D Dato Dato og tid for hvornår data blev datetime D genereret 26T21:32:00 DiagnoseType DiagnoseType, fx ICPC eller ICD10 ICD10 String D DiagnoseKode DiagnoseKode E10.0 String D DiagnoseBeskrivelse DiagnoseBeskrivelse svarende til Sukkersyge, String A koden insulinkrævende OensketYdelse I feltet henvisningens felt RYGE-A, AMBUS-C String A OensketYdelse beskrives praecist hvilke ydelser fra hhv. kommune eller sygehus der henvises til, evt. ved brug af strukturerede noeglefelter som aftalt i projektet. Anamnese I henvisningens felt Anamnese beskrives konklusionerne fra lægens udredning i forbindelse med i værksætning af forløbet. Pt. har gennem længere tid.. String A UdfoertAf Den organisation, afdeling og evt. person, der har foretaget handlingen Lægehuset, Birte Hvam String D 7 Kontakter Borgerens kronikerkontakt(er) i kommunen og på sygehuset Kontakter Sygehuskontakt: Kommunekontakt: Birte Jensen, Afd A Tlf Lone Ejby, mail Metadata Beskrivelse Eksempel Format M/D/A Sygehusets udpegede kroniker kontakt Birte Jensen, Afd A Sygehuskontakt for denne borger. Tlf String A Kommunekontakt Kommunes udpegede kroniker kontakt for denne borger Lone Ejby, mail String A 8 Relevante diagnoser Relevante diagnoser fra hhv. sygehuse og lægepraksis Relevante diagnoser E10.0 Sukkersyge, insulinkrævende E13 Sukkersyge, anden form 24

25 9 Relevante lab svar Relevante laboratoriesvar fra sygehus eller praksis Relevante labsvar LDLKolesterol 2,0 normalt KKA OUH Hæmoglobin A 7,0 mmol/l Normal KKA OUH Metadata Beskrivelse Eksempel Format M/D/A ID Unik ID for dette data MKDv0X String D Dato Dato og tid for hvornår data blev datetime D genereret 26T21:32:00 DiagnoseType DiagnoseType, dvs ICPC fra læger eller ICPC String D ICD10 fra sygehuse DiagnoseKode Diagnosens kode T 90 String D DiagnoseBeskrivelse Den til koden svarende diagnose Diabetes String A beskrivelse UdfoertAf Den organisation, afdeling og evt. person, der har foretaget handlingen Lægehuset, Birte Hvam String D Metadata Beskrivelse Eksempel Format M/D/A ID Unik ID for dette data MKDv0X9876ty String D Dato Dato og tid for hvornår data blev datetime D genereret 26T21:32:00 Analyse Analysens navn LDLKolesterol String D Resultat Undersøgelsens resultat 2 String D Enhed Resultatets enhed, f.eks. mmol/l mmol/l String D Abnorm Abnorm hvis uden for Normal String A referenceintervallet. Ellers normal Min/ Referenceintervallets nedre grænse 1 String A Max Referenceintervallets øvre grænse 3 String A AnalyseID Den til analysenavnet svarende ID String D IUPAC IUPAC kode eller anden NPU01568 String D kodebetegnelse UdfoertAf Den organisation, afdeling og evt. person, der har foretaget handlingen OUH, Biokemisk Afd String D 10 Aktuel medicin Borgerens aktuelle medicinering Aktuel medicin Hjertemagnyl 75 mg 1 x dagligt Mod hj Hjertemagnyl 75 mg 1 x dagligt Metadata Beskrivelse Eksempel Format M/D/A ID Unik ID for dette data MKDv0X String D 25

26 11 SKL noter Relevante Sygehus, Kommune eller Læge noter vedr. kronikerforløbet Relevante SKL - noter (Kontinuation) Dato TYPE Titel Tekst Organisation LAEGE Plan Der er udarbejdet plan for det følger Lægehuset, Jens Ander SYGEHUS AmbUS Pt. dd gennemrørt spiometrius. Result.. OUH, afd M, Pia Oxenv KOMMUNE Kostplan Kostplan for Nancy: Morgen let diæt Odense, Diætist Anne Ol. Dato Dato og tid for hvornår data blev datetime D genereret 21T00:00:00 FMK Angivelse af om det er aktuel medicin PEM String D (FMK), udleveret medicin (PEM) eller anden type Praeparat Præparatets navn Hjertemagnyl String D Form Præparatets form, fx tablet eller drop Tablet String D Styrke Præparatets styrke fx 75mg 75 mg String D Dosis Ordineret dosis ofte på formen 1 x dagligt String D eller i tekst Type Ordinationens type, fx fast medicin eller Fast String A efter behov (Pn) Indikation Ordinationens indikation, fx mod Mod hjerteflimmer String A smerter ATC ATC kode for medicinens aktive stof B01AC06 String D UdfoertAf Den organisation, afdeling og evt. person, der har foretaget handlingen Apoteket Svanen String D Metadata Beskrivelse Eksempel Format M/D/A ID Unik ID for dette data MKDv0X String D Dato Dato og tid for hvornår data blev datetime D genereret 26T21:32:00 TYPE Afsenders type, fx LÆGE, KOMMUNE LÆGE String D eller HOSPITAL Titel Notatets titel Plan String A Tekst Notatets tekst Der er udarbejdet String A plan for det følger UdfoertAf Den organisation, afdeling og evt. person, der har foretaget handlingen Lægehuset, Helmer Petersen String D 12 Borgerens kalender Borgerens planlagte undersøgelser og behandling Borgerens kalender Dato Kode Beskrivelse T14:00 RYG567 Rygestop - 3 ugers aftenunderv, Borgerskolen HVA654 Amb beh - Kontrolbesøg på Hvidovre, afd. A SPI5662 Spirometer- Monitoreringsbox til hjemme 26

27 T10:00 YNR967 Lægebesøg - Opfoelgning hos egen læge KOMM SYGEH KOMM LÆGE KOMM SYGEH Booking selvstændig standard 14 Monitorering Løbende måling af helbredstilstanden Monitorering Spirometri Målt Mål FEV ,2 FVC ,2 Metadata Beskrivelse Eksempel Format M/D/A Aftale Borgerens planlagte undersøgelser og behandling ID Unik ID for dette data MKDv0X9876e3 String D Dato Dato og tid for hvornår data blev genereret. Bookingsvarets datofelt T14:00:00 datetime D Kode Ydelsens præcise kode som aftalt i projektet. Benyttes ved auto søgning af nøgleord. Skal aftales i projektet. RYG567 String D Tekst Titel og Tekst og status. Bookingsvarets tekstfelt 3 ugers aftenunderv, Borgerskolen String D UdfoertAf Den organisation, afdeling og evt. person, der har Rudersdal String foretaget handlingen Kommune, Forebyggelsen D Metadata Beskrivelse Eksempel Format M/D/A ID Unik ID for dette data MKDv0X9876gy6 String D Dato Dato og tid for hvornår data blev datetime D genereret 28T12:33:00 AnalyseID Spirometri analysens unikke ID String D FEV1 Patientens resultat IUPAC IUPAC eller anden kode for analysen MCS88015 String D Analyse Analysenavnet svarende til koden FEV1 String D Resultat Analysens resultat 3 String D Enhed Resultatets enhed, fx L Liter String D Min/ Referenceintervallets nedre grænse A Max/ Referenceintervallets øvre grænse A Abnorm Abnorm hvis resultatet er uden for Normal String A referenceintervallet - ellers normal PatientensMaal Patientens personlige måltal 3,2 String A FVC Resultat ved fuld lungekapacitet i samme alder IUPAC IUPAC eller anden kode for analysen MCS88016 String D 27

28 Analyse Analysenavnet svarende til koden FVC String D Resultat/ Analysens resultat 3 D Enhed Resultatets enhed, fx L Liter String D Min/ Referenceintervallets nedre grænse A Max/ Referenceintervallets øvre grænse A Abnorm Abnorm hvis resultatet er uden for Normal String A referenceintervallet - ellers normal PatientensMaal Patientens personlige måltal 3,2 String UdfoertAf Den organisation, afdeling og evt. person, der har foretaget handlingen OUH, NMA String D 15 Patientens mål Patientens Mål Samme segmenter som ved monitorering men med udfyldelse af <PatientensMaal> 28

29 Bilag 1: Hjemmemonitorering Data liste Navn IUPAC Beskrivelse Enhed Eksempel Bemærkning 1 SPIROMETRI Lungefunktion 1.1 -FEV1 MCS88015 Lungefunktionsundersøgelse FEV1=? L Liter/sekund 3,0 Lungefunktionsundersøgelse Vitalkapacitet 1.2 -FVC MCS88016 FVC=? L Liter 3, FEV1/FVC MCS88017 Ratio FEV1 / FVC % % FEV i prc. MCS88023 KOL - FEV1 i % af den forventede værdi (efter højde, alder og køn) % 70 % Åndenød KOL åndenød - MRC skala for funktion fra MRC MCS88021 til 5, 5= svær begrænsning i funktion 1 til 5 3 Åndenød 2.2 NYHA MCS88032 Hjerteinsufficiens - NYHA gruppe (1-4) 1 til 4 4 Procent af normal. Det samme for FVC i prc. 1, 2, 3, 4, 5 skala 1, 2, 3 eller 4 skala 3 ILTMÆTNING Måler blodets indhold af ilt % EXACERBA- TIONER 4 MCS88022 KOL-Antal exacerbationer sidste forløbne år numerisk 5 To typer: Klinik 5.1 Klinik BT og hjemme -Systolisk DNK Systolisk mm Hg 135 Over 140 mmhg er forhøjet -Diastolisk DNK Diastolisk mm Hg 85 Over 90 mmhg er forhøjet 5.2 Hjemme BT To typer: Klinik og hjemme -Systolisk MCS Systolisk mm Hg 100 Over 140 mmhg er forhøjet -Diastolisk MCS Diastolisk mm Hg Over 90 mmhg er forhøjet 6 PULS NPU21692 Puls (20-200) 1/min Glucose; stofk.(gennemsnitlig; Hb A1c; 7.1 HbA1C NPU27412 proc.) =? mmol/mol 7.2 BLODSUKKER NPU02187 B Glucose; stofk. =? mmol/l 8 KOLESTEROL 1 -Samlet 8.1 kolesterol NPU HDL NPU LDL NPU Triglycerid NPU Samlet kolesterol (sjældent over 20) Cholesterol+ester; stofk. =? mmol/l mmol/l 5 -HDL (sjældent over 20) Cholesterol+ester, i HDL; stofk. =? mmol/l mmol/l 1 -LDL (sjældent over 20) Cholesterol+ester, i LDL; stofk. =? mmol/l mmol/l 3 -Triglycerid (sjældent over 20) Triglycerid; stofk. =? mmol/l mmol/l 0,3 9 KOST MCS88043 Er der talt om kost Ryger du? 10.1 RYGNING MCS88011 (Dagligt,Lejlighedsvis,Ophørt,Aldrig røget) D,L,O, A Dagligt 10.2 RYGNING MCS88024 Antal pakkeår VÆGT NPU03804 Vægt kg LIVVIDDE MCS88018 Livvidde cm 13 HØJDE NPU03794 Højde m Body Mass Index - Pt Legeme; 13.1 BMI NPU27281 massekoefficient(masse/kvadreret højde) = kg/m² 32 Anbefalet 5mmol/l Anbefalet over 1mmol/l Anbefalet under 3mmol/l Anbefalet under 2 mmol/l Vægt i kg (1 decimal) Normal-vægt er 18, Hvis patient er fastende er IUPAC koderne henholdsvis; Samlet kolesterol: NPU01549, LDL: NPU10171 og triglycerid: NPU

30 14? BMI = vægt/(højde x højde) SKRIDT- TÆLLER Antal skridt MOTION MCS88001 Pt-Motion;tid =? h/uge h/uge 16 PROTEINURI NPU17997 U Albumin; arb.k.( ) =? 0,1,2,3,4 2 Stix 17 ØDEM GRAD Vægtøgning Delta Kg FOSTER 18 AKTIVIET Count to ten 21 min. Anbefalet /dag 30

31 Bilag 2: Booking Metadata liste METADATA LISTE Metadata Beskrivelse Eksempel Format M/D RequestService ID Unikt ID genereret af afsendersystemet. Dette ID skal benyttes som ID i efterfølgende forespørgsler. iuer79fd string M RepertoireCode RepertoireName ID på den ansøgte ydelse iht. ydelseskatalog Navn på den ansøgte ydelse iht. Ydelseskatalog H10 string M Ambulatory diabetic start visit string M BookingRemark Evt. bemærkning ifm forespørgslen. If possible, patient prefer Dr. string Gordon. NotBeforeDate Ikke tidligere end den nævnte dato T08:00 datetime NotAfterDate Ikke efter den nævnte dato T16:00 datetime BOOKINGCONDITIONS1 Ikke mandage NOT_MONDAY enum BOOKINGCONDITIONS2 Ikke tirsdage NOT_THUESDAY enum BOOKINGCONDITIONS3 Ikke onsdage NOT_WEDNESDAY enum BOOKINGCONDITIONS4 Ikke torsdage NOT_THURSDAY enum BOOKINGCONDITIONS4 ikke fredage NOT_FRIDAY enum BOOKINGCONDITIONS6 ikke formiddag NOT_MORNING enum BOOKINGCONDITIONS7 ikke eftermiddag NOT_AFTERNOON enum Metadata Beskrivelse Eksempel Format M/D RequestID Samme ID som i den oprindelige RequestService iuer79fd String M RepertoireCode Unikt ID på den ønskede ydelse H10 String M RepertoireName Ydelsens navn Ambulatory diabetic start visit String M BOOKRESULT Booking status er TILBUDT BOOKING_OFFERED Enum M BOOKRESULT Booking status er AFLYST BOOKING_OFFERED enum M DateStarting Tidspunkt for start af ydelsen T08:00 datetime DateEnding Tidspunkt for afslutning af ydelsen T08:30 datetime BookingRemark Adresse og kontaktoplysninger vedrørende ydelsen Ambulatoy A, Hospital Street 10, Building 23 Metadata Beskrivelse Eksempel Format M/D string M RequestID Unikt ID på den oprindelige request iuer79fd string M BOOKINGTYPE Den tilbudte ydelse accepteres BOOKING_CONFIRMED Enum M BOOKINGTYPE Den tilbudte ydelse afslås - og slettes af kalenderen. En ny forespørgsel starter fra ny ved afsendelse af RequestService med nyt ID. BOOKING_CANCELED Enum M 31

32 Booking XML eksempel: <Booking> <RequestService> <ID>iuer79fd </ID> <Repertoire> <RepertoireCode>H10</RepertoireCode> <RepertoireName>Ambulatory diabetic start visit</repertoirename> </Repertoire> <BookingRemark>If possible, patient prefer Dr. Gordon.</BookingRemark> <NotBeforeDate> </NotBeforeDate> <NotAfterDate> </NotAfterDate> <BOOKINGCONDITIONS1>(NOT_MONDAY)</BOOKINGCONDITIONS1> <BOOKINGCONDITIONS2>(NOT_TUESDAY)</BOOKINGCONDITIONS2> <BOOKINGCONDITIONS3>(NOT_WEDNESDAY)</BOOKINGCONDITIONS3> <BOOKINGCONDITIONS4>(NOT_THURSDAY)</BOOKINGCONDITIONS4> <BOOKINGCONDITIONS5>(NOT_FRIDAY)</BOOKINGCONDITIONS5> <BOOKINGCONDITIONS6>(NOT_MORNING)</BOOKINGCONDITIONS6> <BOOKINGCONDITIONS7>(NOT_AFTERNOON)</BOOKINGCONDITIONS7> </RequestService> <ResultService> <RequestID>iuer79fd </RequestID> <Repertoire> <RepertoireCode>H10</RepertoireCode> <RepertoireName>Ambulatory diabetic start visit</repertoirename> </Repertoire> <BOOKRESULT>BOOKING_OFFERED</BOOKRESULT> <BOOKRESULT>BOOKING_CANCELED</BOOKRESULT> <DateStarting> T08:00</DateStarting> <DateEnding> T08:30</DateEnding> <BookingRemark>Ambulatoy A, Hospital Street 10, Building 23</BookingRemark> </ResultService> <ConfirmService> <RequestID>iuer79fd </RequestID> <BOOKINGTYPE>BOOKING_CONFIRMED</BOOKINGTYPE> <BOOKINGTYPE>BOOKING_CANCELED</BOOKINGTYPE> </ConfirmService> </Booking> 32

33 Bilag 3: XML KD Test eksempel 1 version 0 Testmeddelelsen kan hentes her: ComKD%20Fuldt%20testeksempel%204%20Ver%200.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <MedComKD> <Borger> <CPR> </CPR> <Fornavn>Nancy</Fornavn> <Efternavn>Berggren</Efternavn> <FoedselsDato> </FoedselsDato> <Koen>K</Koen> <Vej>Skovvejen 12</Vej> <Postnummer>8010</Postnummer> <By>Aarhus N</By> <Kontakttelefon> </Kontakttelefon> </Borger> <EgenLaege> <Ydernummer>44164</Ydernummer> <Praksis>Laegehuset</Praksis> <Navn>Birte Hvam</Navn> <Vej>Sundhedsgade 12</Vej> <Postnummer>3400</Postnummer> <By>Hilleroed</By> <Kontakttelefon> </Kontakttelefon> </EgenLaege> <Paaroerende> <Fornavn>Mads</Fornavn> <Efternavn>Berggren</Efternavn> <Vej>Skovejen12</Vej> <Postnummer>8210</Postnummer> <By>Aarhus N</By> <Kontakttelefon> </Kontakttelefon> </Paaroerende> <Samtykke> <ID>874637</ID> <Dato> T21:32:00</Dato> <SamtykkeGivet>true</SamtykkeGivet> </Samtykke> <MinDagbog> <Notat> <ID>MKDv0X98761</ID> <Dato> T21:32:00</Dato> <Tekst>Jeg sover daarligt, men jeg tror </Tekst> </Notat> <Notat> <ID>MKDv0X98762</ID> <Dato> T09:21:00</Dato> <Tekst>Hovedpinen kommer igen naar..</tekst> </Notat> </MinDagbog> <LaegensUdredning> <HenvisningsDiagnose> <ID>MKDv0X9879</ID> <Dato> T21:32:00</Dato> <DiagnoseType>ICD10</DiagnoseType> <DiagnoseKode>E10.0</DiagnoseKode> 33

34 <DiagnoseBeskrivelse>Sukkersyge, insulinkraevende</diagnosebeskrivelse> </HenvisningsDiagnose> <OensketYdelse>RYGE-A, AMBUS-C</OensketYdelse> <Anamnese>Pt.har gennem laengere tid..</anamnese> <UdfoertAf>Laegehuset, Birte Hvam</UdfoertAf> </LaegensUdredning> <Kontakter> <Sygehuskontakt>Birte Jensen, Afd A Tlf </Sygehuskontakt> <Kommunekontakt>Lone Ejby, mail </Kontakter> <RelevanteDiagnoser> <Diagnose> <ID>MKDv0X987667</ID> <Dato> T21:32:00</Dato> <DiagnoseType>ICPC</DiagnoseType> <DiagnoseKode>T 90</DiagnoseKode> <DiagnoseBeskrivelse>Diabetes</DiagnoseBeskrivelse> <UdfoertAf>Laegehuset, Birte Hvam</UdfoertAf> </Diagnose> <Diagnose> <ID>MKDv0X9876gt</ID> <Dato> T11:17:00</Dato> <DiagnoseType>ICD10</DiagnoseType> <DiagnoseKode>E13</DiagnoseKode> <DiagnoseBeskrivelse>Sukkersyge, anden form</diagnosebeskrivelse> <UdfoertAf>OUH, Afd N, Birte Jensen/L</UdfoertAf> </Diagnose> </RelevanteDiagnoser> <RelevanteLabsvar> <Labsvar> <ID>MKDv0X9876ty</ID> <Dato> T21:32:00</Dato> <Analyse>LDLKolesterol</Analyse> <Resultat>2,0</Resultat> <Enhed>mmol/l</Enhed> <Abnorm>Normal</Abnorm> <Max>3</Max> <AnalyseID> </AnalyseID> <IUPAC>NPU01568</IUPAC> <UdfoertAf>OUH, Biokemeisk Afd</UdfoertAf> </Labsvar> <Labsvar> <ID>MKDv0X987645</ID> <Dato> T13:23:00</Dato> <Analyse>Haemoglobin A</Analyse> <Resultat>7,0</Resultat> <Enhed>mmol/l</Enhed> <Abnorm>Normal</Abnorm> <AnalyseID> </AnalyseID> <IUPAC>NPU02321</IUPAC> <UdfoertAf>OUH, Biokemeisk Afd</UdfoertAf> </Labsvar> </RelevanteLabsvar> <AktuelMedicin> <Medicin> <ID>MKDv0X987645</ID> <Dato> T00:00:00</Dato> <FMK>PEM</FMK> <Praeparat>Hjertemagnyl</Praeparat> <Form>Tablet</Form> <Styrke>75 mg</styrke> <Dosis>1 x dagligt Mod hj..</dosis> <Type>Fast</Type> <Indikation>Mod hjerteflimmer</indikation> 34

35 </Medicin> <Medicin> </Medicin> </AktuelMedicin> <SKLNoter> <Note> </SKLNoter> <Kalender> </Note> <Note> </Note> <Note> </Note> <Aftale> </Aftale> <Aftale> </Aftale> <Aftale> <ATC>B01AC06</ATC> <UdfoertAf>Apoteket Svanen</UdfoertAf> <ID>MKDv0X987632</ID> <Dato> T00:00:00</Dato> <FMK>PEM</FMK> <Praeparat>Hjertemagnyl</Praeparat> <Form>Tablet</Form> <Styrke>75 mg</styrke> <Dosis>1 x dagligt Mod hj..</dosis> <Type>Fast</Type> <Indikation>Mod hjerteflimmer</indikation> <ATC>B01AC06</ATC> <UdfoertAf>Apoteket Svanen</UdfoertAf> <ID>MKDv0X987698</ID> <Dato> T21:32:00</Dato> <TYPE>LAEGE</TYPE> <Titel>Plan</Titel> <Tekst>Der er udarbejdet plan for det foelger</tekst> <UdfoertAf>Laegehuset, Helmer Petersen</UdfoertAf> <ID>MKDv0X987698</ID> <Dato> T10:00:10</Dato> <TYPE>SYGEHUS</TYPE> <Titel>AmbUS</Titel> <Tekst>Pt. dd gennemfoert spiometrius. Result..</Tekst> <UdfoertAf>Herlev Hospital, Medicinsk Afdelin M</UdfoertAf> <ID>MKDv0X989998</ID> <Dato> T10:00:10</Dato> <TYPE>KOMMUNE</TYPE> <Titel>Kostplan</Titel> <Tekst>Kostplan for Nancy: Morgen let diæt </Tekst> <UdfoertAf>Odense, Diætist Anne Ol.</UdfoertAf> <ID>MKDv0X9876e3</ID> <Dato> T14:00:00</Dato> <Kode>RYG567</Kode> <Tekst>Rygestop - 3 ugers aftenunderv, Borgerskolen - Tilbudt</Tekst> <UdfoertAf>Rudersdal Kommune, Forebyggelsen</UdfoertAf> <ID>MKDv0X9876io</ID> <Dato> T00:00:00</Dato> <Kode>HVA654</Kode> <Tekst>Amb beh - Kontrolbesoeg paa Hvidovre, afd. A - Ansoegt</Tekst> <UdfoertAf>Hvidovre Hospital, Medicinsk Afd</UdfoertAf> <ID>MKDv0X9876YU</ID> <Dato> T00:00:00</Dato> <Kode>SPI5662</Kode> <Tekst>Spirometer- Monitoreringsbox til hjemme - Ansoegt</Tekst> <UdfoertAf>Rudersdal Kommune, Forebyggelsen</UdfoertAf> 35

36 </Aftale> <Aftale> </Aftale> </Kalender> <MonitoreringOgMaal> <Spirometri> </Spirometri> <MRC> </MRC> <NYHA> <ID>MKDv0X9876VP</ID> <Dato> T10:00:00</Dato> <Kode>YNR967</Kode> <Tekst>Lægebesøg - Opfoelgning hos egen læge - Udfoert</Tekst> <UdfoertAf>Lægehuset, Sundhedsgade 12, Birte Hvam</UdfoertAf> <ID>MKDv0X9876gy6</ID> <Dato> T12:33:00</Dato> <AnalyseID> </AnalyseID> <FEV1> <IUPAC>MCS88015</IUPAC> <Analyse>FEV1</Analyse> <Resultat>3</Resultat> <Enhed>Liter</Enhed> <Abnorm>Normal</Abnorm> <PatientensMaal>3,2</PatientensMaal> </FEV1> <FVC> <IUPAC>MCS88016</IUPAC> <Analyse>FVC</Analyse> <Resultat>3,5</Resultat> <Enhed>Liter</Enhed> <Abnorm>Normal</Abnorm> <PatientensMaal>3,2</PatientensMaal> </FVC> <FEV1FVCRatio> <IUPAC>MCS88017</IUPAC> <Analyse>FEV1FVCRatio i procent</analyse> <Resultat>85</Resultat> <Enhed>Prc</Enhed> <Abnorm>Normal</Abnorm> <PatientensMaal>90</PatientensMaal> </FEV1FVCRatio> <FEV1Pct> <IUPAC>MCS88023</IUPAC> <Analyse>FEV1 i procent af normal</analyse> <Resultat>70</Resultat> <Enhed>Prc</Enhed> </FEV1Pct> <UdfoertAf>OUH, KKA</UdfoertAf> <ID>MKDv0X9876fg</ID> <Dato> T12:33:00</Dato> <AnalyseID> </AnalyseID> <IUPAC>MCS88021</IUPAC> <Analyse>MRC Aandenoed</Analyse> <Resultat>3</Resultat> <Enhed>Uspecificeret</Enhed> <Min>1</Min> <Max>5</Max> <Abnorm>Abnorm</Abnorm> <PatientensMaal>2</PatientensMaal> <UdfoertAf>Laegehuset, Birte Hvam</UdfoertAf> <ID>MKDv0X9876Tg</ID> <Dato> T12:33:00</Dato> <AnalyseID> </AnalyseID> 36

37 </NYHA> <Iltmaetning> <IUPAC>MCS88032</IUPAC> <Analyse>NYHA Aandenoed</Analyse> <Resultat>4</Resultat> <Enhed>Uspecificeret</Enhed> <Min>1</Min> <Max>4</Max> <Abnorm>Normal</Abnorm> <PatientensMaal>2</PatientensMaal> <UdfoertAf>Laegehuset, Birte Hvam</UdfoertAf> <ID>MKDv0X </ID> <Dato> T15:34:00</Dato> <AnalyseID> </AnalyseID> <IUPAC>Pulsoxiometer</IUPAC> <Analyse>Målt iltindhold i prc af det maksimale ilttryk</analyse> <Resultat>45</Resultat> <Enhed>Prc</Enhed> <Min>0</Min> <Max>100</Max> <Abnorm>Abnorm</Abnorm> <PatientensMaal>60</PatientensMaal> <UdfoertAf>Laegehuset, Birte Hvam</UdfoertAf> </Iltmaetning> <AntalExacerbationer> <ID>MKDv0X </ID> <Dato> T12:33:00</Dato> <AnalyseID> </AnalyseID> <IUPAC>MCS88022</IUPAC> <Analyse>Antal Exacerbationer seneste aar</analyse> <Resultat>9</Resultat> <Enhed>Uspecificeret</Enhed> <Min>1</Min> <Max>20</Max> <Abnorm>Abnorm</Abnorm> <PatientensMaal>2</PatientensMaal> <UdfoertAf>Laegehuset, Birte Hvam</UdfoertAf> </AntalExacerbationer> <KlinikBT> <ID>MKDv0X </ID> <Dato> T12:33:00</Dato> <AnalyseID> </AnalyseID> <Systolisk> <IUPAC>DNK05472</IUPAC> <Analyse>Systolisk</Analyse> <Resultat>135</Resultat> <Enhed>mmHG</Enhed> <Max>140</Max> <Abnorm>Normal</Abnorm> <PatientensMaal>140</PatientensMaal> </Systolisk> <Diastolisk> <IUPAC>DNK05473</IUPAC> <Analyse>Diagstolisk</Analyse> <Resultat>100</Resultat> <Enhed>mmHG</Enhed> <Max>90</Max> <Abnorm>Abnorm</Abnorm> <PatientensMaal>90</PatientensMaal> </Diastolisk> <UdfoertAf>OUH, Afd M, Birte Jensen, Sp.</UdfoertAf> </KlinikBT> <HjemmeBT> <ID>MKDv0X987668a</ID> 37

38 </HjemmeBT> <Puls> </Puls> <HbA1C> </HbA1C> <Blodsukker> </Blodsukker> <Dato> T14:25:00</Dato> <AnalyseID> </AnalyseID> <Systolisk> <IUPAC>MCS88019</IUPAC> <Analyse>Systolisk</Analyse> <Resultat>135</Resultat> <Enhed>mmHG</Enhed> <Max>140</Max> <Abnorm>Normal</Abnorm> <PatientensMaal>140</PatientensMaal> </Systolisk> <Diastolisk> <IUPAC>MCS88020</IUPAC> <Analyse>Diagstolisk</Analyse> <Resultat>100</Resultat> <Enhed>mmHG</Enhed> <Max>90</Max> <Abnorm>Abnorm</Abnorm> <PatientensMaal>90</PatientensMaal> </Diastolisk> <UdfoertAf>OUH, Afd M, Birte Jensen, Sp.</UdfoertAf> <ID>MKDv0X9876er4</ID> <Dato> T11:17:00</Dato> <AnalyseID> </AnalyseID> <IUPAC>NPU21692</IUPAC> <Analyse>Puls</Analyse> <Resultat>66</Resultat> <Enhed>1/min</Enhed> <Min>20</Min> <Max>200</Max> <Abnorm>Normal</Abnorm> <PatientensMaal>50</PatientensMaal> <UdfoertAf>OUH, afd M</UdfoertAf> <ID>MKDv0X9876y6</ID> <Dato> T11:28:00</Dato> <AnalyseID> </AnalyseID> <IUPAC>NPU27412</IUPAC> <Analyse>HBA1c blodsukker</analyse> <Resultat>7</Resultat> <Enhed>mmol/l</Enhed> <Min>4</Min> <Max>10</Max> <Abnorm>Normal</Abnorm> <PatientensMaal>5</PatientensMaal> <UdfoertAf>OUH, afd M</UdfoertAf> <ID>MKDv0X9876y6</ID> <Dato> T12:33:00</Dato> <AnalyseID> </AnalyseID> <IUPAC>NPU02187</IUPAC> <Analyse>Blodsukker</Analyse> <Resultat>8</Resultat> <Enhed>mmol/l</Enhed> <Min>4</Min> <Max>10</Max> <Abnorm>Normal</Abnorm> <PatientensMaal>5</PatientensMaal> <UdfoertAf>OUH, afd M</UdfoertAf> 38

39 <Kolesterol> </Kolesterol> <Kost> </Kost> <Rygning> <ID>MKDv0X9876r45</ID> <Dato> T12:33:00</Dato> <AnalyseID> </AnalyseID> <SamletKolesterol> <IUPAC>NPU01566</IUPAC> <Analyse>Samlet Kolesterol</Analyse> <Resultat>5</Resultat> <Enhed>mmol/l</Enhed> <Min>1</Min> <Max>6</Max> <Abnorm>Normal</Abnorm> <PatientensMaal>5</PatientensMaal> </SamletKolesterol> <HDL> <IUPAC>NPU01567</IUPAC> <Analyse>HDL High-density cholesterol</analyse> <Resultat>1</Resultat> <Enhed>mmol/l</Enhed> <Min>1</Min> <Abnorm>Normal</Abnorm> <PatientensMaal>3</PatientensMaal> </HDL> <LDL> <IUPAC>NPU01568</IUPAC> <Analyse>LDL Low-density cholesterol</analyse> <Resultat>3</Resultat> <Enhed>mmol/l</Enhed> <Min>0</Min> <Max>5</Max> <Abnorm>Normal</Abnorm> <PatientensMaal>2,5</PatientensMaal> </LDL> <Triglycerid> <IUPAC>NPU04094</IUPAC> <Analyse>LDL Low-density cholesterol</analyse> <Resultat>0,3</Resultat> <Enhed>mmol/l</Enhed> <Min>0</Min> <Max>2</Max> <Abnorm>Normal</Abnorm> <PatientensMaal>0,3</PatientensMaal> </Triglycerid> <UdfoertAf>OUH, afd M</UdfoertAf> <ID>MKDv0X </ID> <Dato> T12:38:00</Dato> <AnalyseID> </AnalyseID> <IUPAC>MCS88043</IUPAC> <Analyse>Kostvejledning - Behov for diaetisk vejledning</analyse> <Resultat>JA</Resultat> <Enhed>Uspecificeret</Enhed> <UdfoertAf>Sundhedshuset, Assens</UdfoertAf> <ID>MKDv0X987645</ID> <Dato> T10:39:00</Dato> <AnalyseID> </AnalyseID> <Status> <IUPAC>MCS88011</IUPAC> <Analyse>Rygefrekvens</Analyse> <Resultat>Dagligt</Resultat> <Enhed>Uspecificeret</Enhed> 39

40 et aar)</analyse> </Rygning> <Vaegt> </Vaegt> <Livvidde> </Livvidde> <Hoejde> </Hoejde> <BMI> </BMI> <Skridttaeller> </Status> <PakkeAar> <PatientensMaal>Lejlighedsvis</PatientensMaal> <IUPAC>MCS88024</IUPAC> <Analyse>Rygning - Antal pakkeaar (20 cigaretter dagligt i <Resultat>2</Resultat> <Enhed>Pakkeaar</Enhed> <PatientensMaal>0,1</PatientensMaal> </PakkeAar> <UdfoertAf>Sundhedshuset, Assens</UdfoertAf> <ID>MKDv0X987678</ID> <Dato> T12:33:00</Dato> <AnalyseID> </AnalyseID> <IUPAC>NPU03804</IUPAC> <Analyse>Vaegt</Analyse> <Resultat>77,6</Resultat> <Enhed>kg</Enhed> <Abnorm>Normal</Abnorm> <PatientensMaal>69</PatientensMaal> <UdfoertAf>Sundhedshuset, Assens</UdfoertAf> <ID>MKDv0X9876ki7</ID> <Dato> T15:33:00</Dato> <AnalyseID> </AnalyseID> <IUPAC>MCS88018</IUPAC> <Analyse>Livvidde</Analyse> <Resultat>123</Resultat> <Enhed>cm</Enhed> <Abnorm>Normal</Abnorm> <PatientensMaal>110</PatientensMaal> <UdfoertAf>Sundhedshuset, Assens</UdfoertAf> <ID>MKDv0X9876r4</ID> <Dato> T15:39:00</Dato> <AnalyseID> </AnalyseID> <IUPAC>NPU03794</IUPAC> <Analyse>Hoejde</Analyse> <Resultat>1,76</Resultat> <Enhed>m</Enhed> <UdfoertAf>Sundhedshuset, Assens</UdfoertAf> <ID>MKDv0X9876TY</ID> <Dato> T14:36:00</Dato> <AnalyseID> </AnalyseID> <IUPAC>NPU27281</IUPAC> <Analyse>Body Mass Index</Analyse> <Resultat>32</Resultat> <Enhed>kg/m2</Enhed> <Min>18,5</Min> <Max>25</Max> <Abnorm>Abnorm</Abnorm> <PatientensMaal>25</PatientensMaal> <UdfoertAf>Sundhedshuset, Assens</UdfoertAf> <ID>MKDv0X </ID> <Dato> T12:33:00</Dato> <AnalyseID> </AnalyseID> 40

41 </Skridttaeller> <Motion> </Motion> <ProteinUri> </ProteinUri> <OedemGrad> <IUPAC>MCS88AAA</IUPAC> <Analyse>Antal skridt pr dag</analyse> <Resultat>8000</Resultat> <Enhed>skridt</Enhed> <Min>10000</Min> <Abnorm>Normal</Abnorm> <PatientensMaal>9500</PatientensMaal> <UdfoertAf>Sundhedshuset, Assens</UdfoertAf> <ID>MKDv0X987687</ID> <Dato> T10:09:00</Dato> <AnalyseID> </AnalyseID> <IUPAC>MCS88001</IUPAC> <Analyse>Antal dage pr uge med mindst 30 min motion</analyse> <Resultat>3</Resultat> <Enhed>dage</Enhed> <Min>3</Min> <Abnorm>Normal</Abnorm> <PatientensMaal>4</PatientensMaal> <UdfoertAf>Sundhedshuset, Assens</UdfoertAf> <ID>MKDv0X </ID> <Dato> T12:33:00</Dato> <AnalyseID> </AnalyseID> <IUPAC>NPU17997</IUPAC> <Analyse>Proteinuir - Udskilles af æggehvide (protein) i urinen</analyse> <Resultat>420</Resultat> <Enhed>mg pr doegn</enhed> <Min>30</Min> <Max>300</Max> <Abnorm>Abnorm</Abnorm> <PatientensMaal>275</PatientensMaal> <UdfoertAf>OUH, afd M</UdfoertAf> <ID>MKDv0X </ID> <Dato> T12:33:00</Dato> <AnalyseID> </AnalyseID> <IUPAC>XXX</IUPAC> <Analyse>Ødemgrad - Vægtøgning</Analyse> <Resultat>5,5</Resultat> <Enhed>Kg</Enhed> <Min>0</Min> <Max>5,5</Max> <Abnorm>Abnorm</Abnorm> <PatientensMaal>0,5</PatientensMaal> <UdfoertAf>OUH, afd M</UdfoertAf> </OedemGrad> <FosterAktivitet> <ID>MKDv0X </ID> <Dato> T12:33:00</Dato> <AnalyseID> </AnalyseID> <IUPAC>MCS88</IUPAC> <Analyse>Count to ten</analyse> <Resultat>19</Resultat> <Enhed>Uspecificeret</Enhed> <Min>13</Min> <Max>30</Max> <Abnorm>Normal</Abnorm> <PatientensMaal>21</PatientensMaal> <UdfoertAf>OUH, afd M</UdfoertAf> </FosterAktivitet> 41

42 </MonitoreringOgMaal> </MedComKD> 42

43 Bilag 4: XML KD Schema Kronikerdata skemaet kan overordnet illustreres grafisk på følgende måde: XML skemaet kan hentes her: ComKD_V0.xsd Selve definitionen af xml-skemaet følger her: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xs:schema xmlns=" xmlns:cpr=" xmlns:xs=" targetnamespace=" elementformdefault="qualified" attributeformdefault="unqualified"> <xs:element name="medcomkd" type="medcomkdtype"> <xs:annotation> <xs:documentation>kroniker Data Sæt</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:complextype name="medcomkdtype"> <xs:annotation> 43

Fælles Kroniker Data (KD) Version 0 29-06-2011

Fælles Kroniker Data (KD) Version 0 29-06-2011 Fælles Kroniker Data (KD) Version 0 29-06-2011 RSI Pejlemærke Kroniker koordinering/storskala kronikerprojekt Milepæl 3: 30.juni 2011: Version 0 af fælles kroniker datasæt udarbejdet med afsæt i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Fælles Kroniker Data (KD) Sammenfatning

Fælles Kroniker Data (KD) Sammenfatning st Notat til MedComs styregruppe 25-04-2011 Fælles Kroniker Data (KD) Sammenfatning MedComs nationale kronikerstandard har til formål at IT understøtte implementering af Sundhedsstyrelsens generiske model

Læs mere

Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer for kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer for kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer for kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer for kronikere Klares af primærsektoren Planlagt, sømløst forløb mellem Læge (tovholder) Laver stratificering

Læs mere

MedComs Kronikerprojekt

MedComs Kronikerprojekt PL møde 5/10 11 MedComs Kronikerprojekt Forberedelse 2011 Organisering?? Kroniker data ver0 30/6 2011 Revieu efterår KMD testsystem 1/12 2011 NS Guide ultimo 2011 Afprøves 2012 13: RSI storskalaprojekt

Læs mere

National Kroniker Infrastruktur. Oplæg til teknikgruppe Aarhus den 30. april 2012

National Kroniker Infrastruktur. Oplæg til teknikgruppe Aarhus den 30. april 2012 National Kroniker Infrastruktur Oplæg til teknikgruppe Aarhus den 30. april 2012 Indhold Den Nationale Infrastruktur NPI og dens eventuelle rolle Interessenter sundhed.dk Kroniker projekter EPJ leverandører

Læs mere

National Kroniker Infrastruktur Udkast 30/

National Kroniker Infrastruktur Udkast 30/ National Kroniker Infrastruktur Udkast 30/10 2012 Resume MedCom s Kroniker Datasæt (KD) har til formål at IT understøtte implementering af Sundhedsstyrelsens generiske model for forløbsprogrammer for kronisk

Læs mere

MedComs kronikerprojekt

MedComs kronikerprojekt MedComs kronikerprojekt Understøttelse af forløbsprogrammer. Fælles Kroniker Data Introduktion og Datasæt for sygdomme I testperioden Ålborg 19.3.2012 sjj@medcom.dk Arbejdsplan Version 0 udvikles til Version

Læs mere

Kroniker Info-møde 27/

Kroniker Info-møde 27/ Kroniker Info-møde 27/2 10-15 1. Velkommen Præsentation Henrik 2. Meddelelser 3. Tidsplan? 4. National Infrastruktur? Glenn 5. Sundhedsfagligt indhold? Svend 6. Testsystem Bente - KMD 7. Projekterne rundt

Læs mere

Godkendelse Dato for godkendelse i RSI styregruppe: 6. maj 2011 Dato for godkendelse i projekstyregruppe: n/a p.t.

Godkendelse Dato for godkendelse i RSI styregruppe: 6. maj 2011 Dato for godkendelse i projekstyregruppe: n/a p.t. RSI KOMMISSORIUM 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projekt id Projekt titel n/a p.t. Fælles Kroniker Data (KD) Dato + version 26. april 2011, version 0.3 RSI tema RSI pejlemærke Patient enpowerment

Læs mere

Hjemmemonitorering og Begreber Version 1

Hjemmemonitorering og Begreber Version 1 Hjemmemonitorering og Begreber Version 1 12-01-2012 Arbejdspapir om begreber ved hjemmemonitorering af patienter i RSIs kronikerprojekterne og Velfærdsteknologifondens hjemmemonitoreringprojekt 1 Indhold

Læs mere

MedComs Kronikerprojekt linie 1. projektleder-møde i Fælles Kroniker Data

MedComs Kronikerprojekt linie 1. projektleder-møde i Fælles Kroniker Data MedComs Kronikerprojekt linie 1. projektleder-møde i Fælles Kroniker Data Formiddagens program 10:00 Velkommen & Bordet rundt 10:20 Intro til Kronikerprojektet 11:00 EU projektet SmartCare 11:15 Sundhedsfagligt

Læs mere

Oplæg til National Kroniker Infrastruktur

Oplæg til National Kroniker Infrastruktur Oplæg til National Kroniker Infrastruktur Oplæg til teknik-gruppen i forbindelse med Fælles Kroniker Data MedCom og NSI Baggrund Der er startet en del kronikerprojekter i Danmark de fleste stadig på forsøgsbasis.

Læs mere

Laboratoriegrupper til datafangst. en manual. 31. oktober 2012 Bjarke Skov

Laboratoriegrupper til datafangst. en manual. 31. oktober 2012 Bjarke Skov Laboratoriegrupper til datafangst en manual Sådan bruges laboratoriegrupper Vælg laboratoriegruppe (shift F11) i laboratoriefanebladet Vælg den ønskede gruppe Herefter indtastes I felterne. Alle felter

Læs mere

Understøttelse af forløbsprogrammer med Fælles Kroniker Data

Understøttelse af forløbsprogrammer med Fælles Kroniker Data Understøttelse af forløbsprogrammer med Fælles Kroniker Data Informationsmøde Odense 27.2.2012 sjj@medcom.dk Forløbsprogrammer Beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede sundhedsfaglige

Læs mere

REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD)

REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Side 1 af 5 REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Skemaet skal udfyldes én gang om året for alle diabetespatienter med følgende diagnosekoder: E10.0 E10.9 Insulinkrævende sukkersyge

Læs mere

NOVAX manual Indholdsfortegnelse

NOVAX manual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forløbsplaner... 2 KOL... 2 Type 2 Diabetes... 2 Aktivering af forløbsplaner... 3 Analyse og afsendelse af data til forløbsplaner... 4 Oprettelse af forløbsplaner... 7 Hent fra FMK...

Læs mere

Lægesystemleverandørmøde. 26. januar 2012

Lægesystemleverandørmøde. 26. januar 2012 MedCom Danish Centre for Health Telematics Lægesystemleverandørmøde Dagsorden: 1. Velkomst 26. januar 2012 2. Referat fra sidste møde 3. Meddelelser bl.a. status LÆ-blanketter, MedCom8 konference 4. 2011

Læs mere

REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD)

REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Side 1 af 5 REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Skemaet skal udfyldes én gang om året for alle diabetespatienter med følgende diagnosekoder: E10.0 E10.9 Insulinkrævende sukkersyge

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering. Teknisk Delprojekt Jan Petersen MedCom

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering. Teknisk Delprojekt Jan Petersen MedCom Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Teknisk Delprojekt Jan Petersen MedCom Formål Klinisk Integreret Hjemmemonitorering At afprøve klinisk anvendelse af telemedicinske løsninger i større skala for patientgrupperne

Læs mere

Funktionsevne Sundhedsaftaler

Funktionsevne Sundhedsaftaler Plejepersonale E-kommunikation strategier Funktionsevne Sundhedsaftaler Hvem er MedCom MedCom er etableret i 1995 som et offentligt finansieret, non profit samarbejde mellem myndigheder, organisationer

Læs mere

Udkast til projektplan. MedCom8, projektlinje 1: AFPRØVNING AF FÆLLES KRONIKER DATA

Udkast til projektplan. MedCom8, projektlinje 1: AFPRØVNING AF FÆLLES KRONIKER DATA Udkast til projektplan MedCom8, projektlinje 1: AFPRØVNING AF FÆLLES KRONIKER DATA 01.01.12 31.12.13 4. oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forkortelser... 3 Projektgrundlag...

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Dagsorden og indstillinger for 6. møde i styregruppen for Med- Com 7

Dagsorden og indstillinger for 6. møde i styregruppen for Med- Com 7 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMPMJ Sags nr.: 1002020 Dok. Nr.: 519545 Dato: 6. maj 2011 Dagsorden og indstillinger for 6. møde i styregruppen for Med- Com 7 Der indkaldes

Læs mere

Vejledning til forløbsplaner i

Vejledning til forløbsplaner i November 2018 Vejledning til forløbsplaner i 1 Databehandleraftale For at forløbsplanerne kan sendes til sundhedsmappen, så skal klinikken have indgået en databehandleraftale med KiAP. Har klinikken ikke

Læs mere

Danish Quality Unit of General Practice Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis

Danish Quality Unit of General Practice Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis Dansk Almen Medicinsk Kvalitetsenhed, DAK-E Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis -Organisation -Udbredelse -Automatisk indrapportering af data

Læs mere

Telemedicin konference, Region Midt den 26. juni Shared Care Platform. Projektleder Allan Nasser, Region Syddanmark

Telemedicin konference, Region Midt den 26. juni Shared Care Platform. Projektleder Allan Nasser, Region Syddanmark Telemedicin konference, Region Midt den 26. juni 2012 Shared Care Platform Projektleder Allan Nasser, Region Syddanmark Vigtigheden af en ny tilgang til sundhedsydelser Sundhedsøkonomisk udfordring: De

Læs mere

Etablering af national database om børns sundhed.

Etablering af national database om børns sundhed. Bilag A. Projektbeskrivelse for: Etablering af national database om børns sundhed. Indhold 1. Baggrund for Børnedatabase-projektet 2. Formål og metode 3. Projektets organisering 4. Den tekniske løsning

Læs mere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere 1. Baggrund Regeringen og Danske Regioner har siden 2011 i økonomiaftalerne aftalt, at der løbende skal

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

Skitse til Nationalt Patient Indeks (NPI) - en genvej til landsdækkende kommunikation på tværs? HBJ

Skitse til Nationalt Patient Indeks (NPI) - en genvej til landsdækkende kommunikation på tværs? HBJ Skitse til Nationalt Patient Indeks (NPI) - en genvej til landsdækkende kommunikation på tværs? 28-05-2007 HBJ Baggrund...2 Svensk National Patientoversigt...3 Dansk National Patient Indeks (NPI)...5 Forslag...7

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 6 1.4 Den fremtidige

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem

Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem 26. november 2014 J. nr. 14/23193 Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem Baggrund Statens Serum Institut (SSI) (og tidligere

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger September 2012 31. august 2012 Aftale om tværsektoriel kommunikation

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex En online ambulant patientjournal Understøtter fleksible patientforløb Følger patienten over sektorgrænser Integrerer patientrapporterede helbredsdata Online visning af patient-registerdata

Læs mere

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger i Region Hovedstaden Godkendt i den administrative

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering. Jan Petersen MedCom Informationsmøde om FKD 27/2-2012

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering. Jan Petersen MedCom Informationsmøde om FKD 27/2-2012 Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Jan Petersen MedCom Informationsmøde om FKD 27/2-2012 Fonden for Velfærdsteknologi Regeringen sikrer massiv investering i telemedicinsk behandling 19-12-2011 Omkring

Læs mere

Der gives i dag internetadgang for borgere, sygehuslæger og praksislæger til en række patientdata fra forskellige IT-systemer:

Der gives i dag internetadgang for borgere, sygehuslæger og praksislæger til en række patientdata fra forskellige IT-systemer: Notat til MedComs styregruppe 22-08-2010 Adgang til patientdata fra praksislæger: Projekt Praksisjournal Der gives i dag internetadgang for borgere, sygehuslæger og praksislæger til en række patientdata

Læs mere

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune 2008-2013 0 For yderligere information Økonomikonsulent Inga Schmidt

Læs mere

MedCom 10 - Indsats vedr. praksisområdet

MedCom 10 - Indsats vedr. praksisområdet MedCom 10 - Indsats vedr. praksisområdet Opfølgning på prøvesvar Udbredelse af PRO i almen praksis It-understøttelse af forløbsplaner Blanketter og journaludtræk i almen praksis Opfølgning på prøvesvar

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer 4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Indlæggelsesforløb

Læs mere

En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Procedure 1. Lægepraksis tilmelder sig PROTECCT-M projektet via datafangst Når lægeklinikken giver tilsagn om deltagelse i projektet, sender

Læs mere

Udkast Projektplan Fødselsanmeldelse

Udkast Projektplan Fødselsanmeldelse Udkast Projektplan Fødselsanmeldelse Projektplan version 0.1 1 Indholdsfortegnelse Projektgrundlag...3 Baggrund...3 Formål...4 Mål...4 Faser og Milepæle...5 Fase 1 (5 mdr):...5 Fase 2 (3 mdr):...5 Fase

Læs mere

Referat fra koordineringsmøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Referat fra koordineringsmøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Dato: 27.11.13 Vor ref.: KRC Referat fra koordineringsmøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Dato: 27.11.2013 Sted: Videokonference Deltagere: Torben Lage Frandsen, IMT Region H, koordination Britta

Læs mere

Diabetesindberetning... 2

Diabetesindberetning... 2 Indholdsfortegnelse Diabetesindberetning... 2 Sådan gør du som læge... 3 Sådan gør du som sekretær eller sygeplejerske... 4 Godkendelse af indberetninger som læge... 4 Fejl ved afsendelsen af indberetningen...

Læs mere

Kronikermodellen. En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom

Kronikermodellen. En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom Kronikermodellen En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom Annette Fenger, Udviklingssygeplejerske, Medicinsk afd. Kvalitetsteam, Regionshospitalet Viborg, Skive,Kjellerup Definition af kronisk

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

Webreq Brugergruppe 20/01 2016

Webreq Brugergruppe 20/01 2016 Webreq Brugergruppe 20/01 2016 Laboratoriesvarportal 1. Forvaltnings setup for labportal herunder selvstændig brugergruppe 2. Allerede planlagt udvikling for lab-portal Projekt Sundhedsjournal version

Læs mere

Opsamling og kommentarer fra møde med nøglepersoner, SAM-BO d. 30/11 2009:

Opsamling og kommentarer fra møde med nøglepersoner, SAM-BO d. 30/11 2009: Opsamling og kommentarer fra møde med nøglepersoner, SAM-BO d. 30/11 2009: Rigtig glædelig jul og tak til alle for indsatsen i forhold til implementering af Sam-Bo. Som det fremgik på mødet er aftalen

Læs mere

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Nr. 11.1. Godkendt af den administrative styregruppe Dato: 26. november 2010 Bemærkninger Medicin Medicinhåndtering ved

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 13-03-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. regeringens sundhedsstrategi

Læs mere

Referat fra 1. møde i projektledergruppen for fælles kronikerdata

Referat fra 1. møde i projektledergruppen for fælles kronikerdata Dato: 19.03.12 Vor ref.: CEW Referat fra 1. møde i projektledergruppen for fælles kronikerdata Dato: Mandag den 19. marts 2012 Sted: Deltagere: Hotel Hvide Hus, Aalborg Tina Heide, Region Nordjylland Helen

Læs mere

Samarbejdsaftale på telemedicinsk sårbehandling version 1.1

Samarbejdsaftale på telemedicinsk sårbehandling version 1.1 Samarbejdsaftale på telemedicinsk sårbehandling version 1.1 Samarbejdsaftale på telemedicinsk sårbehandling mellem Sårcentret, Hospitalsenheden Vest og Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune,

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011

Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011 Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011 Gunhild Waldemar Nationalt Videnscenter for Demens Demens som kronisk sygdom Mangeårigt forløb med behov for både sundhedsfaglig og social

Læs mere

Den gode Børnedatabaseindberetning fra almen praksis

Den gode Børnedatabaseindberetning fra almen praksis Den gode Børnedatabaseindberetning fra almen praksis Indholdsfortegnelse Indberetning til Børnedatabasen... 3 A: Beskrivelse... 3 Baggrund... 3 Indsamling af data fra de alment praktiserende læger....

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for KOL Indsatsområde: Genoptræning og rehabilitering Proces: Er under revision Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv

Læs mere

fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse

fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse Ny bekendtgørelse for GOP Bekendtgørelsen trådte i kraft d. 1. januar 2015 Sundhedsfaglige indhold defineret af Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Arbejdsgangene er beskrevet med udgangspunkt i den gældende Sambo aftale i Region Syddanmark. Samarbejdsaftalen skal medvirke til at sikre sammenhæng i borger/patientforløbene

Læs mere

NOVAX manual Indholdsfortegnelse

NOVAX manual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Nye funktioner... 3 Forbedringer til e-boks... 3 Markering af afbud... 3 Automatisk oprettelse af opgave... 4 Nyt CPR-opslag... 5 Automatisk CPR-opslag... 5 Diabetesindberetning (Kun

Læs mere

INSTITUT FOR FOLKESUNDHED AARHUS UNIVERSITET. Kort Forskningsprotokol

INSTITUT FOR FOLKESUNDHED AARHUS UNIVERSITET. Kort Forskningsprotokol INSTITUT FOR FOLKESUNDHED AARHUS UNIVERSITET Dit Liv Din Sundhed forskningsprojektet et randomiseret studie, der skal evaluere effekten af et tilbud om helbredsundersøgelser til borgere i alderen 45 til

Læs mere

Henvisning til kommunal forebyggelse

Henvisning til kommunal forebyggelse Henvisning til kommunal forebyggelse MedCom-temadag mandag d. 14. marts 2016 Bo Gandil Jakobsen, Bo.gandil@dadlnet.dk Lone Høiberg, lho@medcom.dk Historien Der sendes allerede henvisning til kommunal forebyggelse

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen MedCom Veje til udbredelse af telemedicin - 5 initiativer 1. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Læs mere

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Danske Regioner/regioner, KL/kommuner, PLO og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udviklet en række indikatorer, der kan bruges

Læs mere

Kommunikation med kommunerne

Kommunikation med kommunerne Kommunikation med kommunerne Gensidig info mellem datakonsulenter og MedCom Torsdag d. 24. november 2016 Lone Høiberg, LHO@medcom.dk Henvisning til kommunal forebyggelse Agenda 1) Nye anbefalinger fra

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

Kommune projekter i MedCom /MedCom7

Kommune projekter i MedCom /MedCom7 Kommune projekter i MedCom 2010-2011/MedCom7 Projektlinjer Hjemmepleje-sygehus Udbredelse standard for genoptræningsplaner Udbredelse elektroniske lægeblanketter Fødselsanmeldelse, børnedatabase Konsolidering

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud.

Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud. Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud. Grundaftaler for Region Syddanmark og kommuner 2.1. Sammenhæng mellem tilbud Der lægges

Læs mere

Kommune projekter Dorthe Skou Lassen

Kommune projekter Dorthe Skou Lassen MedCom Danish Centre for Health Telematics Kommune projekter Dorthe Skou Lassen dsl@medcom.dk MedCom8 (2012-2013) 1. Kronikerunderstøttelse 1.1. Fælles Kroniker Data 1.2. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Læs mere

TeleCare Nord Telehomecare i fuld skala

TeleCare Nord Telehomecare i fuld skala TeleCare Nord Telehomecare i fuld skala Forskningsmæssigt afsæt Forskningsprojektet Telekat v/ Aalborg universitet Reduktion I antallet af indlæggelser Reduktion af gennemsnitlig indlæggelsestid Fald i

Læs mere

PATIENTFORLØB FOR KOL-PATIENTER

PATIENTFORLØB FOR KOL-PATIENTER NIVEAU I Patienten får kun åndenød ved Årlige forebyggelsessamtaler Tilbyder: Diagnostisk uafklarede svær anstrengelse. på baggrund af DAKs KOL-indika- Rygestopkurser patienter med lungesygdom og /eller

Læs mere

WebReq Brugermøde. 2. Siden sidst - Nyt om laboratorieprojekterne i MC9

WebReq Brugermøde. 2. Siden sidst - Nyt om laboratorieprojekterne i MC9 Dagsorden 19. 1. Velkomst 2. Siden sidst 3. Releasen december 2014 4. Prioritering af indkomne ønsker 5. WebPatient 6. Anbefalinger mv. 7. Nationale profiler. 8. Deadlines, testdatoer, opdateringsdatoer

Læs mere

Din vejledning til. Sundheds Portalen

Din vejledning til. Sundheds Portalen Din vejledning til Sundheds Portalen Indledning For at imødekomme en øget interesse i at få indsigt i eget liv og sygdomsforløb, har Lolland Kommune valgt at åbne for eget omsorgssystem. Dermed kan du

Læs mere

OPUS Journal. Anæstesi. Arbejdsliste. I dette nyhedsbrev NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL

OPUS Journal. Anæstesi. Arbejdsliste. I dette nyhedsbrev NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL Nr. 1 februar 2004 NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL I dette nyhedsbrev Journal Obstetrik Diabetes Pædiatri Vi udsender hermed Nyhedsbrev nr. 1 i 2004, der omhandler ændringer i OPUS Journal, OPUS Obstetrik,

Læs mere

Produktbeskrivelse for. Min-log service på NSP

Produktbeskrivelse for. Min-log service på NSP Produktbeskrivelse for service på NSP Sundheds professionel Borger Fagsystem / Serviceudbyder Sundhed.dk 1 2 3 (Registreringsservice) (Konsolideringsservice) (Udtræksservice) Indeks Database (oprydning)

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Indsatsområde: Sundheds-IT Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Region Nordjylland og Kommuner i Region

Læs mere

Projektlinie 5 Konsolidering og udbredelse Ib Johansen

Projektlinie 5 Konsolidering og udbredelse Ib Johansen Projektlinie 5 Konsolidering og udbredelse Ib Johansen Opgaverne i relation til konsolidering og udbredelse MedCom 5 perioden 2006-2007 dækker bl.a. følgende: 5.1 Henvisninger - Fra primærsektoren til

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Slutafrapportering fra Herlev Kommune - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Slutafrapportering fra Herlev Kommune - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Slutafrapportering fra Herlev Kommune - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende

Læs mere

Notat om Single sign-on for kliniske brugere af telemedicinsk sårvurdering i det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering

Notat om Single sign-on for kliniske brugere af telemedicinsk sårvurdering i det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Notat om Single sign-on for kliniske brugere af telemedicinsk sårvurdering i det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Baggrund I det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk

Læs mere

Hjælp til Web-Patient

Hjælp til Web-Patient INDHOLD Hjælp til Web-Patient Web-Patient 01 Introduktion 02 Bestilling af hjemmemåling 03 Gennemgang af Web-Patient 04 Gennemgang af patientdelen 06 Sletning af egen analyse 05 Metodeblade Revideret februar

Læs mere

Vejledning til forløbsplaner i

Vejledning til forløbsplaner i September 2018 Vejledning til forløbsplaner i 1 Databehandleraftale For at benytte forløbsplaner skal klinikken have indgået en databehandleraftale med KiAP. Har klinikken ikke allerede dette, kan den

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD. Webpatient

Hjælp til WebPatient INDHOLD. Webpatient INDHOLD Hjælp til WebPatient Webpatient 01 Introduktion 02 Bestilling af hjemmemåling 03 Gennemgang af funktionen WebPatient 04 Gennemgang af patientdelen 05 Metodeblade Revideret juni 2016 Side 1 WebPatient

Læs mere

Den fynske model for diabetesbehandling

Den fynske model for diabetesbehandling Den fynske model for diabetesbehandling Jan Erik Henriksen Overlæge, Klinisk lektor, PhD Formand for Fyns Diabetes Udvalg Endokrinologisk Afdeling M Odense Universitetshospital Den fynske model - Idégrundlag

Læs mere

Indhold. Gert Sørensen Hospitalsdirektør

Indhold. Gert Sørensen Hospitalsdirektør Indhold Status på Afdeling S Hvad er egentlig SFI? Al begyndelse er svær - også MidtEPJ Cytostatika og Afd. D Trykknapsintegration til e-journal Århus Sygehus kan noget helt særligt når det kommer til

Læs mere

National AK løsning NSP. AK klient

National AK løsning NSP. AK klient National understøttelse af AK behandling - Overordnet projektbeskrivelse Dato: 30.06.2014 Version: 1.0 Udarbejdet af: NSI (TSO) Statens Seruminstitut Sektor for National Sundheds-IT www.nsi.dk Artillerivej

Læs mere

EDI kvalitetssikring af den elektroniske kommunikation

EDI kvalitetssikring af den elektroniske kommunikation EDI kvalitetssikring af den elektroniske kommunikation Kommune Lægepraksis Hospital Udkastet er udarbejdet af; Thomas Koldkur Bitsch Konsulent Kvalitet og Sundhedsdata, Strategisk kvalitet Skottenborg

Læs mere

UDKAST 070915. Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS

UDKAST 070915. Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS UDKAST 070915 Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS Indledning Af sundhedsaftalen 2015 2018 fremgår det, at kommunerne i løbet af aftaleperioden skal iværksætte Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom

Læs mere

DrKOL. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

DrKOL. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Pilotrapport: KOL-patienter i almen praksis 2011 1. januar 2011 31. december 2011 Version 3, kommenteret April 2012 2 Indtil 31. december 2011: Det

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde i relation til KOL

Tværsektorielt samarbejde i relation til KOL Tværsektorielt samarbejde i relation til KOL Marie Lavesen Sygeplejerske, Hillerød Hospital Marie.Lavesen@regionh.dk Disposition Baggrunden for organisering af kronisk sygdom Forløbsprogram - arbejdsdeling

Læs mere

1 Indledning Sentinel åbnes for en installation af Support.

1 Indledning Sentinel åbnes for en installation af Support. Emne Vejledning til bruger vedr. Sentinel Status Referencer til tidligere dokumenter Revision 1.0 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 2 BRUGEROPSÆTNING AF SENTINEL... 2 2.1 Aktivering af Praksisenhed... 2 2.2 Aktivering

Læs mere

Kommune projekter Rikke Viggers Dorthe Skou Lassen

Kommune projekter Rikke Viggers Dorthe Skou Lassen MedCom Danish Centre for Health Telematics Kommune projekter Rikke Viggers riv@medcom.dk Dorthe Skou Lassen dsl@medcom.dk Intro til MedCom8 kommune LÆ-blanketter Fødselsanmeldelse projekter Genoptræningsplan

Læs mere

MedCom. PL- Leverandørforum. Danish Centre for. Health Telematics

MedCom. PL- Leverandørforum. Danish Centre for. Health Telematics PL- Leverandørforum PL- Leverandørforum PL leverandør / MC møde 20 septmber 2012 PL- leverandørforum møde september 2012 1. Referat fra sidste møde d. 10. maj http://www.medcom.dk/dwn5362 2. Siden sidst

Læs mere

Temadag om Sundhedsdatanettet (SDN) 5. oktober 2011 VELKOMMEN

Temadag om Sundhedsdatanettet (SDN) 5. oktober 2011 VELKOMMEN Temadag om Sundhedsdatanettet (SDN) 5. oktober 2011 VELKOMMEN Temadag om Sundhedsdatanettet (SDN) 5. oktober 2011 Velkomst, program - og status på anvendelsen af SDN Lars Hulbæk Souschef, MedCom LHF@medcom.dk

Læs mere