HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. januar 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. januar 2010"

Transkript

1 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. januar 2010 Sag 265/2009 Amanah Kredit A/S (advokat Kristian Elvang-Gøransson) mod Københavns Byret (tidligere Retten i Tårnby) I tidligere instanser har tinglysningsdommeren i Tårnby den 13. marts 2009 afvist at tinglyse et betinget skøde, hvilket Østre Landsrets 7. afdeling har stadfæstet ved kendelse af 28. maj I påkendelsen har deltaget fem dommere: Torben Melchior, Asbjørn Jensen, Lene Pagter Kristensen, Niels Grubbe og Henrik Waaben. Påstande Kærende, Amanah Kredit A/S, har gentaget sin påstand om, at det betingede skøde fremmes til tinglysning i adkomstrubrikken, subsidiært i byrderubrikken. Østre Landsret har henholdt sig til afgørelsen. Sagsfremstilling Om baggrunden for handelsvilkårene er det oplyst, at Amanah Kredit er Skandinaviens første finansieringsinstitut, som tilbyder boliglån, der af hensyn til religiøse forskrifter for muslimer er uden renter. Amanah Kredit har indhentet en bindende forhåndsbesked af 22. januar 2008 fra Skatterådet vedrørende disse rentefrie boliglån. I anmodningen om bindende forhåndsbesked har Amanah Kredit beskrevet finansieringsmodellen således:

2 - 2 - Kort forklaret vil boligkøberens finansiering ske i henhold til følgende model: Amanah Kredit A/S køber den ejendom, boligkøberen ønsker at erhverve. Ejendommen er altså i første omgang fuldt ud ejet af Amanah Kredit A/S. Amanah Kredit A/S videresælger straks ejendommen til boligkøberen til samme pris på et betinget skøde. Der er tale om en endelig overdragelse, men aftalen er betinget af, at boligkøberen overholder sin betalingsforpligtelse. Købesummen fastsættes i euro. En del af købesummen, f.eks. 20%, betales ved underskrift, mens den resterende købesum betales over f.eks. 30 år. Betalingsforpligtelsen er dermed i euro, selv om indbetaling som udgangspunkt sker i danske kroner, idet indbetalingen omregnes i forhold til euro-kursen på betalingstidspunktet, således at betalingen afhænger af euroens kursudvikling i forhold til danske kroner. For hver købsindbetaling der foretages, erhverver boligkøberen en tilsvarende del af ejendommen. Boligkøberen opnår fuldt ejerskab, når hele købesummen er betalt. Købsbetalingen udgør et stigende beløb over tid. Foruden købsindbetalingen betaler boligkøberen en aftalebetaling, som udgør en vis procentdel af den manglende købsbetaling. Aftalebetalingen udgør en faldende betaling over tid, som er fastsat efter et matematisk kursreguleringsprincip. Den samlede årlige ydelse er fast. Betalingsprofilen minder dermed mest om betalingsprofilen på et almindeligt annuitetslån, der er den almindelige betalingsprofil på et realkreditlån. I anmodningen om bindende forhåndsbesked har Amanah Kredit om sin opfattelse af retsforholdet endvidere anført bl.a.: Det kan efter vores opfattelse ikke føre til et andet resultat, at ejendomsretten ifølge skødet går over i takt med købsbetalingen, da dette må sidestilles med en panteret. Dette er i overensstemmelse med, at køberen i relation til tinglysning og ejendomsskatter anses for den fulde ejer, således at der betales fuld tinglysningsafgift og alle ejendomsskatter mv. Ved den bindende forhåndsbesked bekræftede Skatterådet, at boligkøbere, der finansierer deres boligkøb via Amanah Kredit, løbende har fradrag for aftalebetalingen i henhold til kursgevinstlovens 23, idet aftalebetalingen må kvalificeres som et kurstab på et eurolån og er omfattet af kursgevinstloven. Amanah Kredit indgik den 16. december 2008 en forhåndsaftale med A og B (Kunden) om at købe ejendommen matr. nr. 2 HQ Tømmerup By, Tårnby, beliggende Rotterdams Allé 21, 2791 Dragør. Det fremgår, at erhvervelsen skulle ske ved, at Amanah Kredit skulle købe

3 - 3 - ejendommen på endeligt skøde af sælger og derefter videresælge den på betinget skøde til Kunden. Ifølge en kontant- og finansieringsopgørelse, der var bilag til forhåndsaftalen, skulle købesummen ved den første handel være kontant 2,5 mio. kr. og ved den anden handel ,98 euro (modværdien af 2,5 mio. kr.). Ved den anden handel skulle erlægges en kontant udbetaling på ,52 euro (modværdien af 0,7 mio. kr.). Restbeløbet på ,47 euro (modværdien af 1,8 mio. kr.) skulle med tillæg af omkostninger på 9.297,02 euro, i alt ,49 euro, finansieres. Ifølge en betalingsplan, der ligeledes var bilag til forhåndsaftalen, skulle finansieringen afvikles ved betaling af kvartårlige ydelser på 5.401,59 euro i 120 terminer, i alt ,80 euro, hvoraf ,31 euro var aftalebetaling, og resten, ,49 euro, var købsbetaling. Det fremgår af betalingsplanen, hvorledes de enkelte terminsydelser gennem hele perioden på 30 år skulle fordeles på aftalebetaling og købsbetaling, nemlig således at aftalebetalingen gradvis faldt, og købsbetalingen tilsvarende steg. Betalingsplanen viser endvidere for hver termin det resterende indfrielsesbeløb efter fradrag af terminens købsbetaling, indtil indfrielsesbeløbet er nedbragt til 0 euro i den sidste termin. De samlede finansieringsomkostninger omkostninger og aftalebetaling udgjorde således ,21 euro. Ved en købsaftale, som blev underskrevet af Amanah Kredit som køber den 18. december 2008 og af C som sælger den 23. december 2008, erhvervede Amanah Kredit ejendommen. I et supplement til købsaftalen aftalte parterne, at da ejendommen købes af Amanah Kredit med henblik på videresalg straks til selskabets kunde i forbindelse med finansiering af ejendommen, er selskabets underskrifter betinget af, at selskabets kunde underskriver købsaftale på videresalget og opfylder denne, idet selskabet i modsat fald ansvarsfrit kan træde tilbage. Det betingede skøde, der er underskrevet af Amanah Kredit den 29. december 2008 og af A og B den 19. januar 2009, indeholder bl.a. følgende bestemmelser: Undertegnede Amanah Kredit sælger og skøder betinget af købesummens betaling, jf. punkt 7.0, herved til medundertegnede den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom

4 - 4 - Vilkårene for handlen er aftalt i købsaftale (tinglyses ikke) oprettet mellem parterne i forbindelse med handelens indgåelse. Til brug for den tinglysningsmæssige registrering begæres tinglysning af følgende: 2.0 SERVITUTTER OG BYRDER VILKÅR 2.1 Ejendommen overtages med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, hvormed den har tilhørt Amanah og tidligere ejere, i det omfang denne handel ikke ændrer disse forhold. Der henvises til ejendommens blad i tingbogen. Erhververen er bekendt med og respekterer de tinglyste servitutter. 6.0 KØBESUMMEN OG DENS BERIGTIGELSE 6.1 Købesummen udgør EUR ,98, som berigtiges således: 6.2 Kontant udbetaling: Erhververen har deponeret i Amanahs pengeinstitut, Sparekassen Farsø, hvilket beløb frigives til Amanah, når betinget skøde er tinglyst uden præjudicerende anmærkninger EUR , Restbeløbet betales i h.t. særskilt aftale (tinglyses ikke), kontantværdien udgør EUR ,47 KØBESUM I ALT EUR ,98 Af hensyn til afgiftsberegningen oplyses, at købesummen omregnet til DKK ved anvendelse af den øverst på side 1 angivne krydskurs udgør DKK , BETINGELSE 7.1 Nærværende skøde er betinget af købesummens fulde betaling. Skødet begæres indført betinget i adkomstrubrikken, subsidiært byrderubrikken, uden frist, subsidiært med frist 30½ år fra overtagelsesdagen til endelig indførsel, idet købesummen først forventes endeligt betalt på dette tidspunkt. A og B og Amanah Kredit har henholdsvis den 29. december 2008 og den 7. januar 2009 underskrevet et tillæg til det betingede skøde. I tillægget anføres bl.a.: (Formindskende Musharaka med Ijara med henblik på endeligt skøde)

5 - 5 - Følgende bestemmelser gælder som supplement til det betingede skøde, men tinglyses ikke. Tillægget går forud for det betingede skøde. Parterne er ved en forhåndsaftale blevet enige om at indgå en aftale om formindskende Musharaka med Ijara med henblik på endeligt skøde vedrørende ejendommen på de vilkår, som fremgår af det betingede skøde og dette tillæg. Undertegnede Amanah tilbyder hermed at sælge sin andel på 100 % af ejendommen2 HQTømmerup By, Tårnby, beliggende Rotterdam Allé 21, 2791 Dragør, i Tårnby Kommune, til Kunden, som hermed forpligter sig til at købe ejendommen, og Amanah skøder betinget, jf. punkt 1.0, ejendommen til Kunden, således at endelig ejendomsret overgår i overensstemmelse med punkt 1.0. For handlen gælder de vilkår, som fremgår af købsaftale mellem Amanah og C af 23. december 2008 vedrørende ejendommen, medmindre der er sket fravigelse i dette tillæg eller det betingede skøde. Kunden har modtaget kopi af tillæget og det betingede skøde incl. de deri nævnte bilag. 1.0 BETINGELSE 1.1 Den fulde ejendomsret overgår først til Kunden, når købesummen er betalt fuldt ud, jf. bilag 1. Ved skødets underskrift har Kunden betalt cirka 28 % af købesummen. Endeligt skøde udstedes først, når 100 % af købesummen er betalt. 1.2 Amanah eller den Amanah bemyndiger - bemyndiges til at meddele endeligt skøde samt til at lade skødet indføre endeligt i tingbogen, når købesummen er betalt fuldt ud. Kunden meddeler hermed Amanah fuldmagt til at lade det betingede skøde aflyse i tilfælde af Amanahs ophævelse af handelen. 2.0 FINANSIERING, BETALING, LØBENDE UDGIFTER M.V. 2.1 Betaling sker i overensstemmelse med bilag 1. Kunden kan til en termin indfri restkøbesummen (betegnet som Indfrielsessum i bilag 1), hvorefter der udstedes endeligt skøde mod Kundens betaling af et gebyr på kr Der kan også ske delvis indfrielse, hvorefter såvel aftalebetaling som købsbetaling nedsættes forholdsmæssigt eller finansieringsaftalens restløbetid forkortes efter Kundens valg Amanah kan ikke opsige aftalen, men kan alene ophæve handelen som misligholdt fra Kundens side i følgende tilfælde: a) hvis en betaling ikke foretages senest på forfaldsdagen. Det er dog en betingelse for ophævelse, at Kunden ikke har foretaget betalingen senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er afsendt eller fremsat. Amanahs påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at handelen kan ophæves, hvis betaling ikke sker inden fristens udløb, jf. herved pkt. 2.4, b) hvis bygninger af væsentlig betydning for ejendommens værdi nedrives, uden at der er stillet betryggende sikkerhed,

6 - 6 - c) hvis ejendommen i øvrigt væsentligt forringes eller vanrøgtes, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed, d) hvis Kunden nægter Amanah eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse ejendommen, e) hvis Kunden udlejer ejendommen eller i øvrigt overlader brugen her af til tredjemand uden Amanahs forudgående skriftlige samtykke, eller f) hvis Kunden ikke efter skriftligt påkrav fra Amanah berigtiger manglende betaling af de i punkt anførte ydelser inden 14 dage fra påkravet 2.11 I tilfælde af brand (totalskade) eller anden totalskade, hvor ejendommen ikke genopføres, udbetales forsikringssummen til Amanah, som efter fradrag af et beløb svarende til indfrielsessummen, jf. bilag 1, med tillæg af eventuelle andre skyldige beløb til Amanah, udbetaler restbeløbet til Kunden svarende til Kunden s andel af ejendommen, og Kunden modtager endvidere endeligt skøde a. Ved ophævelse af handelen skal Kunden fraflytte ejendommen straks. Sker dette ikke, kan Amanah kræve sig indsat i ejendommen ved en umiddelbar fogedforretning uden sikkerhedsstillelse. Kunden skal betale omkostningerne ved en sådan fogedforretning. Ved ophævelse af handelen foretager Amanah et gensalg af ejendommen i fri handel, og nettoprovenuet, dvs. salgsprisen efter fradrag af salgsomkosninger, liggeomkostninger (herunder aftalebetalinger, administrationsomkostninger mv. indtil salgstidspunktet) samt indfrielsessum opgjort pr. ophævelsesdagen tilfalder Kunden. Såfremt nettoprovenuet er negativt, skal Kunden refundere dette beløb til Amanah. I øvrigt henvises til den mellem parterne indgåede forhåndsaftale. Et engelsk datterselskab af en arabisk bank har på sin hjemmeside (www.alburaq.co.uk) en ordliste, hvor udtrykkene Formindskende Musharaka og Ijara forklares således: Diminishing Musharaka Diminishing Musharaka allows participation and sharing of profit on a pro rata basis but also provides a method through which the bank's ownership of the project decreases with each payment and ultimately transfers the asset onto the participant. Ijara An arrangement under which an Islamic bank leases equipment, a building or other facility to a client against an agreed rental Tidligere instansers begrundelse og resultat Retten i Tårnby, Tinglysningsafdelingen, afviste den 13. marts 2009 det betingede skøde fra tingbogen med følgende begrundelse: Afvist fra tingbogen den

7 - 7 - da dokumentets vilkår ikke ses endeligt fastsat under hensyn til karakteren af tilbud og accept kombineret med en tidsfrist på mere end 30 år og et ejendomsforbeholdslignende bestemmelse i pkt. 7.1 og følgende del af dokumentet. da der ikke i et skøde kan tages ejendomsforbehold. da købesummen ikke er betalt, og skal betales over mere end en 30årig periode. Dette er en så lang periode, at det ikke i et skøde-men nok i et pantebrev-kan anses for en endelig aftale. da købesummens berigtigelse fremgår af et bilag, der er beskrevet i dokumentet, men som ikke er indeholdt i genparten da dokumentet i væsentlige passager fremtræder som et pantebrev, men betingelserne der fremgår i tinglysningsbekendtgørelsen for tinglysning af pantebreve ses ikke opfyldt, herunder hvilken pantebrevsformular, der er aftalt, ligesom formularen ikke er en del af dokumentet, da der ikke kan tinglyses dokumenter, der benævnes adkomstdokumenter, men reelt er pantebrev. Ved kendelse af 28. maj 2009 stadfæstede Østre Landsret byrettens afgørelse med følgende begrundelse: Det fremgår af det betingede skøde, at vilkårene for handlen er aftalt i en købsaftale mellem parterne, som ikke tinglyses, men som efter skødets punkt 2.1 eventuelt indeholder vilkår, der ændrer rettigheder og forpligtelser m.v. vedrørende den faste ejendom. Allerede herefter findes dokumentet af en så væsentlig uklarhed, at dokumentet skal afvises fra tingbogen, jf. tinglysningslovens 10, stk. 3. Amanah Kredits anbringender Amanah Kredit har anført bl.a., at kravet i tinglysningslovens 10, stk. 2, om, at et skødes indhold må være endelig fastsat, hvis skødet skal kunne tinglyses, indebærer, at der stilles samme krav, som for at man overhovedet kan tale om et løfte. Dette krav er opfyldt, eftersom skødet fastslår, hvad rettigheden over den faste ejendom går ud på, nemlig ejendomsret, og at denne rettighed bliver aktuel, når købesummen er berigtiget. Købesummens berigtigelse og sammensætning fremgår af det betingede skødes punkt 6.2 og 7.1, og det kan alene ud fra det betingede skøde konstateres, under hvilke betingelser køberne kan få endeligt skøde på ejendommen. Det var derfor ved anmeldelsen til tinglysning hverken nødvendigt at forevise købsaftale med den oprindelige sælger, forhåndsaftalen med underbilag, tillægget til betinget skøde eller at indlevere genparter heraf. Der er i øvrigt ikke noget i vejen for i det betingede skøde at henvise til andre aftaledokumenter eller til bilag hertil, selv om aftalen eller bilaget ikke vedlægges, jf. U V og U /1 Ø. Det betingede skøde skal blot gengive de vigtigste dele af aftalen. Det betingede skødes punkt 2.1 er en

8 - 8 - standardbestemmelse, som formentlig findes i samtlige tinglyste skøder i Danmark igennem de seneste år, og det pågældende punkt henviser hverken til købsaftalen med den oprindelige sælger, til forhåndsaftalen med underbilag eller til tillægget til det betingede skøde, men til ejendommens blad i tingbogen. Med kæremålet ønskes det afgjort, om den islamiske finansieringsmodel også kan anvendes i Danmark, således som den kan i mange andre vestlige lande, herunder England og USA. Højesterets begrundelse og resultat Det fremgår af skødets punkt 7.1, at skødet er betinget af købesummens fulde betaling. Ifølge punkt 6.2 er en del af købesummen kontant deponeret, mens restbeløbet betales i henhold til særskilt aftale. I bestemmelsen oplyses restbeløbets kontantværdi, men ikke den nominelle sum, der efter aftalen skal betales. Det fremgår heller ikke, hvornår betaling kan eller skal ske. Det oplyses alene, at købesummen først forventes endeligt betalt 30½ år efter overtagelsesdagen, jf. punkt 7.1. Betingelserne for købernes ret til at få endeligt skøde er således ikke fastsat i det betingede skøde. Det fremgår af sidste afsnit af skødets indledende bestemmelser, at vilkårene for handlen er aftalt i købsaftale oprettet mellem parterne i forbindelse med handlens indgåelse. Det tillæg til betinget skøde, der er underskrevet af køberne samtidig med det betingede skøde, må antages at være omfattet af denne henvisning. Tillægget angiver, at dets bestemmelser gælder som supplement til det betingede skøde, men det fastsættes tillige, at tillægget går forud for det betingede skøde. Tillægget er forsynet med overskriften Formindskende Musharaka med Ijara med henblik på endeligt skøde og angiver i en indledende bestemmelse, at parterne har indgået en aftale om formindskende Musharaka med Ijara med henblik på endeligt skøde. Dette betegner en ordning med successiv overgang af ejendomsretten, således som Amanah Kredit også har anført i beskrivelsen af finansieringsmodellen i forbindelse med indhentelsen af den bindende forhåndsbesked af 22. januar I overensstemmelse hermed fastsætter tillæggets punkt 2.11, at Amanah Kredit i tilfælde af forsikringsdækning efter totalskade uden genopførelse af ejendommen udbetaler en del af forsikringssummen til kunden (køberen) svarende til Kundens andel af ejendommen.

9 - 9 - En sådan successiv overgang af ejendomsretten er imidlertid ikke i overensstemmelse med første afsnit af det betingede skødes indledende bestemmelser, hvorefter Amanah Kredit sælger og skøder betinget af købesummens betaling til køberne den sælger tilhørende ejendom, idet denne klausul sædvanligvis forstås således, at ejendomsretten overgår fuldt ud til køberne, men betinget af købesummens betaling. På baggrund af det anførte finder Højesteret, at det betingede skøde rummer sådanne uklarheder, at dets indhold ikke kan anses for endelig fastsat, og Højesteret tiltræder med denne begrundelse, at skødet er afvist fra tinglysning i medfør af tinglysningslovens dagældende 10, stk. 3 (nu stk. 2). Det betingede skødes punkt 2.1, hvorefter Ejendommen overtages med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, hvormed den har tilhørt tidligere ejere, i det omfang denne handel ikke ændrer disse forhold kan efter omstændighederne rumme en uklarhed om, i hvilket omfang eksisterende rettigheder og pligter respekteres. Højesteret bemærker, at en sådan uklarhed ikke i sig selv er til hinder for tinglysning af skødet, men kan give anledning til en retsanmærkning. Højesteret bemærker endvidere, at der ikke ved denne kendelse er taget stilling til, om ufravigelige regler i tinglysningslovens kapitel 6 om pant ville være til hinder for tinglysning af skødet, jf. tinglysningslovens 15, stk. 2, 1. led. Thi bestemmes: Landsrettens kendelse stadfæstes.

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere