Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige"

Transkript

1 Notat 6. februar 2017 J.nr ICI, Jura BL, AC, NB, IN og EL Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Med det vedlagte udkast til ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås en række ændringer, der tager sigte på at forenkle inddrivelseslovgivningen ved at fjerne særregler og lette implementeringen af et nyt it-system til understøttelse af inddrivelsen. Der er foreslået følgende ændringer: Fjernelse af afvigende rentespor ændring af 4 [ 9 i udkastet] Det foreslås, at renter af konfiskationskrav, straffeprocessuelle sagsomkostninger, retsafgift og omkostninger samt misligholdte studielån fremover skal forrentes med inddrivelsesrenten efter 5, stk. 1, i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. Videre er det præciseret, at fordringshavere, som har et krav, der hviler på et gældsbrev, pantebrev eller andet aftaledokument, til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, og hvor den aftalte inddrivelsesrente afviger fra inddrivelsesrenten i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kan vælge selv at beregne inddrivelsesrenten og indsende oplysning om renten til restanceinddrivelsesmyndigheden. Herved kan de fordringshavere, som i dag selv beregner inddrivelsesrenten, fortsætte hermed. Alternativt kan de pågældende fordringshavere vælge, at fordringen i stedet skal forrentes med inddrivelsesrenten, hvis den aftalte inddrivelsesrente er højere end inddrivelsesrenten efter lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, eller fordringshaveren kan fravælge forrentning, hvis den aftalte inddrivelsesrente er lavere end inddrivelsesrenten efter lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. Herved sikres, at fordringen ikke forrentes med en højere rente end aftalt. I dag tilbyder restanceinddrivelsesmyndigheden som en service at beregne en rente efter en lang række af rentesatser. Denne service vil blive fortsat, således at fordringshaverne også har mulighed for at vælge den nærmeste lavere rente end den rente, som er aftalt i dokumentet. Denne service vil kun omfatte afvigende renter, der skal beregnes efter samme metode som inddrivelsesrenten, således at det alene er rentesatsen, som afviger. For renter, der skal beregnes efter andre metoder eksempelvis med rentes rente vil restanceinddrivelsesmyndigheden ikke kunne tilbyde at foretage beregningen af renten.

2 Endelig bliver det foreslået, at fordringstyper, hvor restanceinddrivelsesmyndigheden har viden om, at der inden for fordringstypen oversendes fordringer uden særskilt angivelse af hovedstol, renter og gebyrer, ikke forrentes. Det er nødvendigt at fritage disse fordringstyper for forrentning, indtil fordringshavernes system kan oversende fordringerne opsplittet på hovedstol, renter og gebyrer. Renteharmoniseringen for misligholdte studielån gennemføres gennem vedlagte ikrafttrædelsesbekendtgørelse. Dette sker ved at ophæve 4, stk. 2, i lov om statsgaranterede studielån og ved at ændre i 31, stk. 3, og 34, stk. 1, samt ophæve 36, stk. 3, i lov om statens uddannelsesstøtte. Bestemmelserne til at gennemføre disse ændringer findes allerede i lov nr af 19. december 2008 om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige), 118, nr. 1, og 136, nr. 1, 3 og 4. Disse bestemmelser, bliver nu sat i kraft. Fastsættelse af regler om dækningsrækkefølge og op-/nedskrivninger 4-7 i udkastet Det præciseres, at fordringer anses for modtaget hos restanceinddrivelsesmyndigheden på det tidspunkt, hvor de modtagne fordringer registreres i modtagelsessystemet. Fra registreringen af fordringer i modtagelsessystemet og frem til den endelige registrering i selve inddrivelsessystemet kan der ikke gennemføres dækninger på fordringerne. Processen fra registreringen i modtagelsessystemet til den endelige registrering i inddrivelsessystemet kan i det nye modtagelsessystem forløbe forskelligt fra fordring til fordring. Det indebærer, at en fordring, der er registreret tidligere i modtagelsessystemet, kan blive registreret senere i inddrivelsessystemet end en fordring, der er registreret senere i modtagelsessystemet. Herved kan der ske indbyrdes overhalinger mellem fordringer i den samlede registreringsproces, hvorved en senere modtaget fordring er blevet dækket tidligere end en tidligere modtaget fordring. Det præciseres, at dækningsrækkefølgen i inddrivelsessystemet fastlægges ud fra fordringernes registrering i modtagelsessystemet. Dækninger, der er foretaget på andre fordringer, i perioden fra fordringen blev registreret i modtagelsessystemet og frem til tidspunktet, hvor fordringen er registreret i inddrivelsessystemet, fastholdes dog. Det følger af de gældende regler, at renter dækkes forud for hovedkravet. Det foreslås i bekendtgørelsen præciseret, at renter vedrørende den tidligste periode dækkes først, hvad enten der er tale om opkrævningsrenter, genindsendte inddrivelsesrenter eller inddrivelsesrenter. Side 2 af 7

3 Renter påløbet under opkrævningen kan blive sendt til inddrivelse, efter at hovedkravet er blevet dækket. Det foreslås, at sådanne renter dækkes forud for andre fordringer under inddrivelse og under anvendelse af det førnævnte periodiseringsprincip. Vedrører sådanne renter flere hovedkrav, der alle er blevet dækket, da renterne sendes til inddrivelse, foreslås, at dækningen sker ud fra periodiseringsprincippet, forud for andre fordringer under inddrivelse, jf. ovenfor, og i øvrigt indbyrdes i den rækkefølge, hvori deres hovedkrav blev dækket. Det foreslås også, at såfremt flere oversendte renter har samme renteperiode, dækkes renterne i den rækkefølge, hvori de er registreret i modtagelsessystemet. Er sådanne renter registreret på samme tidspunkt i modtagelsessystemet, foreslås de dækket i den rækkefølge, hvori fordringshaveren har opstillet fordringerne i forbindelse med oversendelsen. Endelig foreslås regler om op- og nedskrivninger af fordringer. Ved opskrivning af fordringer der skyldes, at fordringen ved sin oversendelse ikke var oplyst med sit korrekte beløb, hvorfor en opskrivningsfordring eftersendes foreslås, at opskrivningsfordringen anses for modtaget hos restanceinddrivelsesmyndigheden, når opskrivningsfordringen er registreret i modtagelsessystemet. Det foreslås, at en opskrivningsfordring får plads i dækningsrækkefølgen umiddelbart efter den fordring, der opskrives, idet inddrivelsesrenter af opskrivningsfordringen dækkes før selve opskrivningsfordringen. Ved nedskrivning af fordringer der f.eks. skyldes, at fordringen ved en fejl er sendt til inddrivelse eller med for stort et beløb, eller at fordringshaver har betalt direkte til fordringshaver foreslås, hvis fordringen tidligere er blevet opskrevet, at nedskrivningen i første omgang sker på den del af fordringen, som først blev oversendt til restanceinddrivelsesmyndigheden. Varslingsregler for afdragsordninger 5 [ 10 i udkastet] Bestemmelsen præciseres, så det fremgår, hvornår skyldner skal varsles, og hvad varslet skal indeholde. Bestemmelsen vil herefter ligne 8 og 9 om henholdsvis lønindeholdelse og særskilt lønindeholdelse. Hvilke måneders lønoplysninger der skal lægges til grund for en betalingsevnevurdering 5, stk. 4 og 5 [ 10, stk. 4 og 5, i udkastet] Bestemmelserne præciseres, så det fremgår, at restanceinddrivelsesmyndigheden ikke skal anvende seneste afsluttede kalendermåneds lønoplysninger, men kan vælge de oplysninger, som efter en konkret vurdering på tidspunktet for beregningen giver et mere korrekt billede af skyldners økonomi. Side 3 af 7

4 Budget med større betalingsevne end efter tabeltrækket 5, stk. 6 [ 10, stk. 6, i udkastet] Bestemmelsen præciseres, så det fremadrettet udtrykkeligt fremgår, at restanceinddrivelsesmyndigheden kan lade en betalingsevnevurdering træde i stedet for den tabelmæssigt fastsatte afdragsordning med den følge, at afdragsprocenten kan sættes op. Forslag fra skyldner til afdragsordninger 5, stk. 7 [ 10, stk. 11, i udkastet] Bestemmelsen præciseres, så det fremgår, at forslag fra skyldner til afdragsordninger, når særlige forhold taler derfor, kan tiltrædes af restanceinddrivelsesmyndigheden efter en konkret vurdering, herunder hvis forslaget sikrer afvikling af restancen inden for en rimelig tidshorisont. Varsling, hvis skyldner skal betale mere 5, 8 og 9 [ 10, 13 og 14 i udkastet] Det er i dag fastsat i bestemmelserne, at der skal ske varsel ved ændring af afgørelser, når der sker forhøjelse af henholdsvis afdragsprocent, lønindeholdelsesprocent og særskilt lønindeholdelsesprocent. Bestemmelserne præciseres, således at der fremadrettet også skal ske varsel ved ændring af afgørelser, når der sker forhøjelse af det beløb, der afdrages årligt eller månedligt, eller det indeholdte beløb. Udvidelse af afdragsordning eller lønindeholdelse med nye restancer 5, 8 og 9 [ 10, 13 og 14 i udkastet] Det er i dag ikke reguleret, hvornår en allerede iværksat afdragsordning eller lønindeholdelse skal udvides med nye restancer, der er modtaget til inddrivelse og vil kunne inddrives via den iværksatte indsats. Det præciseres, at det som hidtil er op til restanceinddrivelsesmyndigheden at vurdere, hvornår det findes hensigtsmæssigt at føje en senere modtaget restance til en igangværende afdragsordning eller lønindeholdelse. Med andre ord skal en udvidelse ikke finde sted inden for et bestemt tidsinterval. Indkomstforhold ændres til skyldners økonomiske forhold 8 og 9 [ 13 og 14 i udkastet] Det fremgår af 8, stk. 4, at varslet bl.a. skal indeholde oplysning om, at restanceinddrivelsesmyndigheden efter fornyet varsel kan ændre lønindeholdelsesprocenten, hvis indkomstforholdene ændrer sig, før eller efter iværksættelsen af lønindeholdelsen. En tilsvarende formulering for så vidt angår særskilt lønindeholdelse fremgår af 9, stk. 6. Imidlertid findes udtrykket skyldners økonomiske forhold mere korrekt og dækkende, idet også skyldners fradrag kan have betydning for en lønindeholdelse. Forenkling af regler for anvendelse af overskydende beløb fra lønindeholdelse og særskilt lønindeholdelse 9, stk. 12 [ 14, stk. 12, i udkastet] Det foreslås at ensrette reglerne for anvendelse af overskydende beløb fra lønindeholdelse og særskilt lønindeholdelse. Dette gøres ved i bekendtgørelsen at fjerne en særregel, som giver mulighed for at anvende overskydende beløb på under 50 kr., der er Side 4 af 7

5 inddrevet ved særskilt lønindeholdelse, til at dække skyldnerens eventuelle andre restancer, som ikke kunne være inddrevet ved særskilt lønindeholdelse. En ophævelse af denne særregel vil gøre reglerne for anvendelse af overskydende beløb ens for de to lønindeholdelsestyper. Ensretningen vil betyde reduceret systemkompleksitet og vil desuden lette sagsbehandlingen i restanceinddrivelsesmyndigheden. Ophævelse af 30, 31 og 32 om visse bøder, offerbidrag, konfiskationsbeløb og sagsomkostninger m.v. Det foreslås at ophæve tre bestemmelser i bekendtgørelsen, der vedrører inddrivelse af bøder m.v. Bestemmelserne kan føres tilbage til den første gældsinddrivelsesbekendtgørelse, bekendtgørelse nr. 995 af 19. oktober 2005, og er ikke blevet ændret i forbindelse med vedtagelsen af lov nr af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til offentlige. F.eks. afviger 32, stk. 1 og 2, i bekendtgørelsen fra dækningsrækkefølgen i 4 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. Desuden vurderes 30 og 31, stk. 1, at være overflødige, da der allerede findes tilstrækkelig regulering af hensynene til skyldners betalingsevne, ligesom ordlyden af 31, stk. 2, bidrager til uklarhed om retsstillingen, hvilket er uhensigtsmæssigt. Klage over dækning af fordringer uden for inddrivelsesafgørelsen 37 a-37 b [ i udkastet] Det forventes, at skatteministeren i februar 2017 vil fremsætte et lovforslag om forenklinger i inddrivelseslovgivningen. Et af forslagene indebærer, at der skal kunne ske dækning af en fordring, selv om fordringen ikke er omfattet af den inddrivelsesafgørelse afdragsordning, lønindeholdelse eller modregning som det inddrevne beløb stammer fra, hvis fordringen på tidspunktet for anvendelsen af det inddrevne beløb dog er under inddrivelse og ville kunne have været omfattet af inddrivelsesindsatsen. I dag kan en skyldner dog ved klage Skatteankestyrelsen fremføre den indsigelse, at en af en afgørelsen om lønindeholdelse m.v. omfattet fordring f.eks. er forældet, mens den var under inddrivelse. For at sikre en skyldner mulighed for også at fremføre sådanne indsigelser mod dækninger af fordringer uden for inddrivelsesafgørelsen foreslås i lovforslaget en klagemulighed. Reglerne i bekendtgørelsens 37 a-37 b skal derfor ændres i overensstemmelse med den foreslåede klageadgang. Fravigelse af dækningsrækkefølgen i paralleldriftsperioden 47 i udkastet Skatteministeriet har siden december 2015 arbejdet på udviklingen af et nyt inddrivelsessystem. Systemet bliver trinvist udviklet og idriftsat. Fordringshavere vil løbende blive tilsluttet det nye system frem mod medio 2018, i takt med at de får justeret deres processer og systemer. Sideløbende hermed vil fordringer, der ligger i det gamle system (EFI/DMI), blive konverteret over til det nye system. EFI/DMI vil herefter blive lukket, når alle fordringer og fordringshavere er lagt ind i det nye system. Side 5 af 7

6 Indtil det nye it-system er fuldt indfaset, vil der være en periode, hvor skyldnere kan have gæld i både det gamle og det nye it-system. Der vil i denne periode være brug for at fravige de sædvanlige regler om dækningsrækkefølge. 18 b i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige giver mulighed for, at skatteministeren kan fravige de eksisterende regler i 4 om dækningsrækkefølgen for at sikre udviklingen af det nye inddrivelsessystem, herunder i paralleldriftsperioden. De foreslåede regler gælder kun i paralleldriftsperioden og ophører, når det nye it-system er fuldt indfaset. I paralleldriftsperioden vil dækningsrækkefølgen i 4 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige gælde i hvert system for sig. Dækningsrækkefølgen fraviges således, at en indsats i udgangspunktet kun inkluderer fordringer i det system, hvor indsatsen foretages, og ikke fra det andet system medtager fordringer, som burde være medtaget efter de sædvanlige regler i 4. For eksempel vil en afdragsordning, der foretages fra det nye inddrivelsessystem, kun omfatte fordringer i dette system, uanset om skyldneren evt. også har fordringer i det gamle it-system. Retskraftvurderinger af fordringer med tvivlsom retskraft 48 i udkastet De fordringer, der er registreret i EFI/DMI, har i stort omfang tvivlsom retskraft (gyldighed), hvorfor de ikke lovligt kan inddrives, før det ved en retskraftvurdering er konstateret, at fordringerne er retskraftige. I det forenklingslovforslag, som forventes fremsat i februar, foreslås indsat en bemyndigelse for skatteministeren til at fastsætte regler om disse retskraftvurderinger. Det foreslås derfor, at bemyndigelsen udmøntes med regler, der regulerer, i hvilken rækkefølge restanceinddrivelsesmyndigheden skal foretage retskraftvurderingerne. Det foreslås, at det bestemmes, at 4 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige om dækningsrækkefølgen ved inddrivelse ikke finder anvendelse på rækkefølgen for retskraftvurderinger, men at bøder og dernæst private underholdsbidrag dog retskraftvurderes inden alle øvrige fordringer, ligesom restanceinddrivelsesmyndigheden skal søge at retskraftvurdere det størst mulige beløb i forhold til den anvendte tid. Det skyldes, at nogle især ældre fordringer vurderes at ville tage længere tid at retskraftvurdere end andre fordringer. For bøder gennemføres retskraftvurderingen dog så vidt muligt inden udløbet af forældelsesfristen for bødens forvandlingsstraf., dvs. at en mindre bøde efter omstændighederne bør retskraftvurderes først, hvis dens forvandlingsstraf er mere forældelsestruet end en større bødes forvandlingsstraf. En afgørelse om modregning skal træffes inden for en ofte kort udbetalingsfrist for den fordring, hvori modregningen skal gennemføres. Det foreslås derfor, at den ovenfor beskrevne rækkefølge for retskraftvurderinger kan fraviges i forbindelse med modregning med henblik på at kunne modregne mest muligt i udbetalingsbeløbet. Side 6 af 7

7 Hvis en skyldner, mod hvem der er registreret gæld med tvivlsom retskraft, foretager en frivillig indbetaling, er der også behov for en retskraftvurdering, fordi alene retskraftige fordringer kan dækkes. Det foreslås, at en frivillig betaling anvendes til dækning af fordringer, der er konstateret retskraftige, i overensstemmelse med 4 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. Er der herefter et beløb i overskud, og har skyldneren hos restanceinddrivelsesmyndigheden anden gæld med tvivlsom retskraft under inddrivelse, foreslås det, at restanceinddrivelsesmyndigheden ud fra rækkefølgen i 4, stk. 1 og 2, i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige retskraftvurderer så stor en del af denne gæld, som beløbsmæssigt svarer til det overskydende beløb, idet renter og lignende ydelser dog retskraftvurderes sidst, fordi de som følge af forældelseslovens 23, stk. 2, om accessorisk forældelse først kan retskraftvurderes, når den hovedfordring, som de vedrører, er konstateret at være retskraftig. For at sikre den nødvendige fleksibilitet i opgaveløsningen foreslås det, at restanceinddrivelsesmyndigheden kan fravige den beskrevne rækkefølge for retskraftvurderingerne, hvis det efter restanceinddrivelsesmyndighedens vurdering væsentligt vil forsinke anvendelsen af det overskydende beløb til dækning af skyldnerens øvrige gæld under inddrivelse. I så fald kan restanceinddrivelsesmyndigheden retskraftvurdere og dække de fordringer, der vurderes hurtigst at kunne anvendes til en dækning med det overskydende beløb. Endelig foreslås, at renter og lignende ydelser, der omfattes af forældelseslovens 23, stk. 2, om accessorisk forældelse, alene retskraftvurderes, hvis den fordring, de vedrører, er retskraftig. Det foreslås samtidig, at sådanne renter og lignende ydelser ikke retskraftvurderes, hvis de afskrives efter 16, stk. 1, i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, fordi det vil være forbundet med uforholdsmæssige omkostninger at foretage en retskraftvurdering af dem. Det foreslås, at bestemmelsen om rækkefølgen for retskraftvurderinger skal anvendes på fordringer, der er modtaget til inddrivelse til og med den 22. november Datoen skyldes, at forældelsesudskydelsen som følge af 18 a i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige indebærer, at forældelse af fordringer, der den 19. november 2015 eller senere er under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, tidligst vil indtræde den 23. november For at vurdere om fordringer, der modtages til inddrivelse den 19. november 2015 eller senere, er omfattet af forældelsesudskydelsen, er det i en periode nødvendigt at retskraftvurdere disse, fordi alene fordringer, der er retskraftige ved modtagelsen, får udskudt forældelsen. Side 7 af 7

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love LOV nr 285 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. september 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-1644685 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1002 af 24/08/2017

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2012-13 L 212 Bilag 11 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0002899 Lovforslag nr. 212 fremsat af skatteministeren den 24. april 2013 (uddrag) Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Skatteministeriet J. nr. 16-1349335 Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige I medfør af 4, stk. 1, i lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 187 af 16. februar

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling

Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling Skatteministeriet J. nr. 2017-3694 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling Danmark (Genoptagelse af sager med mulige fejl i restanceinddrivelsesmyndighedens

Læs mere

Notat om opkrævning af underholdsbidrag

Notat om opkrævning af underholdsbidrag Den 21. november 2008 J.nr.: 2008-5011-00007 Sagsbehandler: JUSR/LATH Notat om opkrævning af underholdsbidrag 1. Indledning Skatteministeren har den 8. oktober 2008 fremsat følgende lovforslag: L 20 Forslag

Læs mere

Kapitel 1. Definitioner m.v.

Kapitel 1. Definitioner m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og

Læs mere

Offentlige restancer status pr. marts 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Offentlige restancer status pr. marts 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 234 Offentligt Notat J.nr. 17-0796543 Inddriv else Offentlige restancer status pr. marts 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast

Skatteministeriet J. nr Udkast Skatteministeriet J. nr. 16-1644685 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Lovforslaget er sammen med det samtidig fremsatte lovforslag om inddrivelse af gæld til det offentlige sidste del af en række regelforenklinger

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast

Skatteministeriet J.nr Udkast Skatteministeriet J.nr. 2018-2 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 29. oktober 2015 J.nr. 15-1455984 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 16-0053699 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 16-0053699 Udkast Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 90 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 16-0053699 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børneog ungeydelse

Læs mere

Skatteudvalget L 137 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 137 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 137 Bilag 1 Offentligt 23. februar 2017 J.nr. 16-1644685 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

2015/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar Fremsat den 12. februar 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag.

2015/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar Fremsat den 12. februar 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag. 2015/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0053699 Fremsat den 12. februar 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Fremtidens kommune Årsrapport 2013 Opkrævningen Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 Opsummering...

Læs mere

Fremsat den 22. februar 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag. til

Fremsat den 22. februar 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag. til Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2016-17 Fremsat den 22. februar 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1390 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1390 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1390 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 3. september 2014 Kontor: Budget- og

Læs mere

Offentlige restancer status pr. september 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Offentlige restancer status pr. september 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 90 Offentligt Notat J.nr. 16-1710814 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. september 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Læs mere

Offentlige restancer status pr. september 2015 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen.

Offentlige restancer status pr. september 2015 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen. Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 76 Offentligt Notat 21. december 2015 J.nr. 15-3218715 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. september 2015 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning

Læs mere

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige BEK nr 1513 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-1783464 Senere ændringer til forskriften BEK nr 315 af 29/03/2016 Bekendtgørelse

Læs mere

Indledningsvis vil jeg gerne sige tak for invitationen til dagens samråd om SKATs inddrivelsesaktiviteter og restancesituationen.

Indledningsvis vil jeg gerne sige tak for invitationen til dagens samråd om SKATs inddrivelsesaktiviteter og restancesituationen. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Tale 12. november 2014 J.nr. 14-4859372 Samrådsspørgsmål H og I - Tale til samråd den 13. november 2014 Spørgsmål H Vil ministeren

Læs mere

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7.

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 652 Offentligt Tale 4. maj 2015 J.nr. 15-1267148 Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. maj 2015 Spørgsmål

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og opkrævningsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og opkrævningsloven Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2015-16 Fremsat den 12. februar 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne-

Læs mere

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven NFT 4/2007 Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven af Jens Teilberg Søndergaard og Gitte Danelund I artiklen gennemgås hovedtrækkene i den nye danske forældelseslov og de nyaffattede bestemmelser

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Fremtidens kommune Årsrapport 2011 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET

Læs mere

Skatteudvalget L 102 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 102 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 Bilag 1 Offentligt 15. december 2016 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Offentlige restancer status pr. december 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Offentlige restancer status pr. december 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 175 Offentligt Notat J.nr. 17-0579900 Inddriv else Offentlige restancer status pr. december 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udskydelse af forældelse

Læs mere

Offentlige restancer status pr. marts 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Offentlige restancer status pr. marts 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 243 Offentligt Notat J.nr. 16-0709158 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. marts 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning KEN nr 9495 af 06/06/2016 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2016 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 23-16 om inddrivelse - modregning - afdragsordning -

Læs mere

Nedenfor sammenfattes resultaterne af betalingskontorets styrkede opkrævningssindsats i 2016.

Nedenfor sammenfattes resultaterne af betalingskontorets styrkede opkrævningssindsats i 2016. Vedrørende: Betalingskontoret resultater i 2016 Sagsnavn: Øget indsats på betalingskontoret Sagsnummer: 00.01.00-A00-22-15 Skrevet af: Betina Dichmann og Birgitte Wendelboe Stobberup Forvaltning: Økonomi

Læs mere

Afsnit I. Opkrævning og inddrivelse af bøder m.v. Kapitel 1

Afsnit I. Opkrævning og inddrivelse af bøder m.v. Kapitel 1 VEJ nr 9206 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 15-61-0038 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 24. september 2012 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-121-0018 Udkast (6) Forslag. til. (Effektivisering af inddrivelsen) Justitsministeriet

Skatteministeriet J. nr. 2010-121-0018 Udkast (6) Forslag. til. (Effektivisering af inddrivelsen) Justitsministeriet Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 21 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-121-0018 Udkast (6) Forslag til Lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v.,

Læs mere

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR 1 Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM2010.866.ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/10 2010, at vedtagelsen af ændrede

Læs mere

Notat om SKATs anvendelse af Ét Fælles Inddrivelsessystem

Notat om SKATs anvendelse af Ét Fælles Inddrivelsessystem 7511752 JKA/jka Notat om SKATs anvendelse af Ét Fælles Inddrivelsessystem (EFI) m.v. 1. Skatteministeriet har bedt mig vurdere, om de foreliggende undersøgelser af fordringsmassen og funktionerne i systemet

Læs mere

Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige LOV nr 1333 af 19/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-711-0011 Senere ændringer til forskriften LOV nr 252 af 30/03/2011

Læs mere

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld BEK nr 1106 af 18/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0011727 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Socialudvalget B 58 - Bilag 1 Offentligt Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige BEK nr 995 af 19/10/2005 (Gældende) LOV Nr. 939 af 27/12/1991 LBK Nr. 678 af 12/08/2002 LBK Nr. 289 af

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 15-1455984 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 15-1455984 Udkast Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 53 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-1455984 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udskydelse af

Læs mere

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt Retsudvalget L 166 - Bilag 17 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fodringer, ophævelse

Læs mere

Overdragelse af inddrivelse af kommunal ejendomsskat og fortsættelse af styrket opkrævning.

Overdragelse af inddrivelse af kommunal ejendomsskat og fortsættelse af styrket opkrævning. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 20. januar 2017 Overdragelse af inddrivelse af kommunal og fortsættelse af styrket opkrævning. 1. Resume Med baggrund i en

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om opkrævning af underholdsbidrag

Bekendtgørelse af lov om opkrævning af underholdsbidrag LBK nr 1819 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0045 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0045 Den Skatteudvalget L 149 - O Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0045 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 149 - Forslag til lov om ændring af forskellige love (Forenkling, harmonisering og objektivering af reglerne

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Offentlige restancer status pr. juni 2015

Offentlige restancer status pr. juni 2015 Notat 25. september 2015 J.nr. 15-2711376 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. juni 2015 Dette notat indeholder den faste orientering om status for de offentlige restancer, som de fremgår af SKATs

Læs mere

Gode råd om Forældelse

Gode råd om Forældelse Gode råd om Forældelse Fra den 1. januar 2008 gælder helt nye forældelsesregler dette notat hjælper dig med at få overblik over reglerne! Læs om: 1. Hvorfor er forældelsesregler relevante? 2. Forældelsesfrister

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Offentlige restancer - status pr. juni 2014

Offentlige restancer - status pr. juni 2014 Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 278 Offentligt Notat 7. oktober 2014 J.nr. 14-4106629 Inddrivelse SBT Offentlige - status pr. juni 2014 Indledning I dette notat oplyses om restancesituationen

Læs mere

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 18. december 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Hermed sendes redegørelse om offentlige restancer pr. april 2013.

Hermed sendes redegørelse om offentlige restancer pr. april 2013. Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 263 Offentligt j.nr. 13-0191125 Dato: 28. Juni 2013 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om offentlige restancer pr. april 2013. Holger K. Nielsen

Læs mere

Forslag. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Forslag. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige 2015/1 LSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j. nr. 15-1455984 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Inddrivelse af biblioteksbrugernes restancer til bibliotekerne - ophævelse af bibliotekslovens 32-34. 1. Indledning

Inddrivelse af biblioteksbrugernes restancer til bibliotekerne - ophævelse af bibliotekslovens 32-34. 1. Indledning 4. marts 2010 Styrelsen orienterer Christian S. Christensen Juridisk konsulent csc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3324 Inddrivelse af biblioteksbrugernes restancer til bibliotekerne - ophævelse

Læs mere

SKAT Teknisk gennemgang

SKAT Teknisk gennemgang Skatteudvalget 2008-09 L 20 Bilag 7 Offentligt SKAT Studiegæld - eftergivelse Hvilke slags studielån findes? Statsgaranterede studielån (banklån) SU-lån (statslån) Side 2 28. april 2010 Hvilke myndigheder

Læs mere

Offentlige restancer status pr. juni 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Offentlige restancer status pr. juni 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 293 Offentligt Notat 30. september 2016 J.nr. 16-1396361 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. juni 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning

Læs mere

Offentlige restancer status pr. december 2015 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Offentlige restancer status pr. december 2015 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 438 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 163 Offentligt Notat J.nr. 16-0278092 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. december

Læs mere

Til Borgmesterens Afdeling. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen, Enhedslisten vedr. inddrivelse af gæld til Aarhus kommune

Til Borgmesterens Afdeling. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen, Enhedslisten vedr. inddrivelse af gæld til Aarhus kommune Til Borgmesterens Afdeling Side 1 af 5 Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen, Enhedslisten vedr. inddrivelse af gæld til Aarhus kommune Jette Jensen, Enhedslisten, har den 5. oktober 2015

Læs mere

Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret

Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret Fremtidens kommune Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Formål...3 Opsummering...3 UDVIKLINGEN

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs forvaltning af restancer. December 2014

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs forvaltning af restancer. December 2014 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs forvaltning af restancer December 2014 BERETNING OM SKATS FORVALTNING AF RESTANCER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler 5. januar 2015 Køberens retsstilling ved reklamation inden for garantiperioden og fejlen senere opstår igen I dette notat behandles spørgsmålet om køberens retsstilling i situationer, hvor sælgeren inden

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 1. juli 2010 om inddrivelse af restancer til det offentlige

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 1. juli 2010 om inddrivelse af restancer til det offentlige Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 1. juli 2010 om inddrivelse af restancer til det offentlige I medfør af 11, 11 a, stk. 8, 11 b, stk. 1 og 5, 11 c, stk. 3, og 12 b i landstingslov nr. 3 af 2. maj 1996

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere

Utilsigtet forældelse m.v.

Utilsigtet forældelse m.v. Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 199 Offentligt Notat 13. maj 2014 J.nr. 14-2051750 Inddrivelse OIP Utilsigtet forældelse m.v. Indledning og opsummering Skatteudvalget har i spørgsmål nr. 219,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven Lovforslag nr. L 48 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven

Læs mere

Udviklingen i kommunernes restancer

Udviklingen i kommunernes restancer NOTAT Udviklingen i kommunernes restancer KL s årlige undersøgelse af kommunernes restancer viser, at de senere års stigning i de kommunale restancer tilsyneladende fortsætter. Ved udgangen af 2012 udgjorde

Læs mere

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice MUNK I HARTZ ADVOKATER Inkassoservice En effektiv inddrivelse kan ses direkte på virksomhedens likviditet. Så har du problemer med dårlige betalere, anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter MUNK I

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Tilpasning af procenttillæg

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 399 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

, FREDERICIA KOMMUNE 17. maj 2013

, FREDERICIA KOMMUNE 17. maj 2013 FREDERICIA KOMMUNE 17. maj 2013 Orienteringssag til økonomiudvalget - opfølgning Økonomiudvalget blev på mødet i marts 2013 orienteret om resultatet af arbejdet med socialt bedrageri i 2012. I forbindelse

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 31- forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Digitalisering af regnskabsoplysninger,

Læs mere

Henvendelse vedrørende inddrivelse af offentlig gæld

Henvendelse vedrørende inddrivelse af offentlig gæld Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 160 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 15 Offentligt AARHUS Henvendelse vedrørende inddrivelse af offentlig gæld fra Den Sociale Retshjælp Den

Læs mere

Bilag 8.6 Opkrævningspolitik

Bilag 8.6 Opkrævningspolitik Bilag 8.6 Indholdsfortegnelse 1. Hjemmel 1 2. Formål 2 3. Udsendelse af opkrævninger 2 4. Frister for indbetaling 2 5. Påmindelse 3 6. Rykkerskrivelse 3 7. Annoncering 3 8. Renter 3 9. Rykkergebyr 4 10.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven 2013/1 LSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-6090528 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Inddrivelse af gæld til det offentlige. v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT

Inddrivelse af gæld til det offentlige. v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT Inddrivelse af gæld til det offentlige v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT Indhold af oplægget Generelt om SKAT som restanceinddrivelsesmyndighed Eftergivelse af gæld Henstand med gæld Forældelse af

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister De nye forældelsesfrister Den 1. januar 2008 trådte den nye forældelseslov i kraft. Den nye lov hedder Lov om forældelse af fordringer nr. 522 af den 6. juni 2007. De to generelle forældelseslove (Danske

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation LBK nr 366 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 95 Folketinget Fremsat den 8. december 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 95 Folketinget Fremsat den 8. december 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til Lovforslag nr. L 95 Folketinget 2010-11 Fremsat den 8. december 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Skatteudvalget L 190 Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget L 190 Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 190 Bilag 5 Offentligt 19. maj 2015 J.nr. 15-0510314 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 190 - Forslag til Lov om ændring af opkrævningsloven og selskabsskatteloven (Ændring

Læs mere

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 06/05

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 06/05 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 06/05 16. november 2005 Til samtlige kommuner m.v. Orientering om Bekendtgørelse om kommunernes opkrævning af tilbagebetalingkrav efter lov om aktiv socialpolitik. Stormgade

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender

Retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender Retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender 1 Indholdsfortegnelse Hjemmel...3 Formål...3 Udsendelse af opkrævninger...3 Frister for indbetaling...4 Påmindelse...4 Rykkergebyr, renter og

Læs mere

Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret

Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret Fremtidens kommune Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Formålet med årsrapporten...3

Læs mere

Retsudvalget. L Svar på Spørgsmål 12 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. L Svar på Spørgsmål 12 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget L 165 - Svar på Spørgsmål 12 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 21. maj 2007 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2005-705-0012 Dok.: JTS41066

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af forældelsesloven

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af forældelsesloven Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 334 Offentligt Civilafdelingen Dato: 20. juni 2013 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Nicholas Rahui Webster Rømer Sagsnr.: 2012-705-0003 Dok.: 771147 U D K A S

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft Udkast Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3, og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832348

Læs mere

* * UDKAST * * Notat. vedrørende restancer. Viborg Kommune

* * UDKAST * * Notat. vedrørende restancer. Viborg Kommune * * UDKAST * * Notat vedrørende restancer Viborg Kommune Udarbejdet juli 2014 Indhold Indledning... 3 Sammendrag... 3 Restancer pr. 31/12 2013... 4 Fordeling på typer af krav pr. 31/12 2013... 5 Restance

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 112 - O Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0040 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 112/L 113 - Forslag til Lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer. Hermed fremsendes i 5 eksemplarer

Læs mere

Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed

Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 64 Offentlig Kulturministeriet Udkast af 812. decembernovember 2004 1 Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed I medfør af 4, 13, stk. 4, 20, stk. 6, 22, stk. 2, 23, stk.

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

13.04.2016 Restancestatistik for

13.04.2016 Restancestatistik for 13.04.2016 Restancestatistik for Regnskabsservice Indhold Denne opgørelse viser udviklingen i Herning Kommunes tilgodehavender (restancer) i perioden 01.01.2013 til 31.12.2015. Opgørelsen indeholder følgende:

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0126 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Parternes krav: 3 x 25 kr. i rategebyr

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. juni 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. juni 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. juni 2017 Sag 21/2017 Koch Biler A/S (advokat Tim Haarbo) mod A (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Aarhus den 11. juni 2015 og

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 209 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2005-711-0061 Dato: 2005-711-0061 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-719-0011 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne

Læs mere