Skatteudvalget L 137 Bilag 1 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteudvalget L 137 Bilag 1 Offentligt"

Transkript

1 Skatteudvalget L 137 Bilag 1 Offentligt 23. februar 2017 J.nr Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v.). Karsten Lauritzen / Annemette Ottosen

2 Advokatrådet Advokatrådet har ingen bemærkninger. Ankestyrelsen Ankestyrelsen har følgende bemærkninger: Ankestyrelsen bemærker, at den foreslåede lovændring af inddrivelseslovens 1, stk. 3, vil medføre, at inddrivelseslovens regler ikke længere skal vige for inddrivelsesregler i anden lovgivning. Ankestyrelsen foreslår, at lovforslaget uddybes, såfremt lovændringen er tænkt som en ændring af den nugældende definition af, hvad der betragtes som opkrævning og inddrivelse. Der er med den foreslåede ændring af 1, stk. 3, i inddrivelsesloven ikke tilsigtet nogen ændring af afgrænsningen mellem opkrævning og inddrivelse. Fordringshavernes adgang til at indgå afdragsordninger og gennemføre modregning i opkrævningsfasen dvs. inden fordringerne er sendt til inddrivelse i SKAT er uændret. Ankestyrelsen foreslår, at det præciseres i lovforslaget, hvilke regler og hvilken praksis der fortsat skal gælde inden for den sociale lovgivning om bl.a. fastsættelse af afdragsordninger og modregning. Samtidig bør det i lovforslaget præciseres, hvornår kommunerne og Udbetaling Danmark skal træffe afgørelse efter henholdsvis inddrivelsesloven og efter regler og praksis inden for den sociale lovgivning. Af lovforslagets 1, nr. 3, 14, 17 og 20, [der svarer til det fremsatte lovforslags 1, nr. 3, 13, 16 og 20] om ændring af reglerne for adgangen til lønindeholdelse og udpantning fremgår, at civilretlige fordringer ikke kan inddrives ved lønindeholdelse og udpantning, medmindre kravene fremgår af bi- Forslaget er imødekommet. Der er i lovforslaget indsat et nyt stk. 3 i 7 i inddrivelsesloven, hvoraf det fremgår, at den særlige dækningsrækkefølge, som kommunerne og Udbetaling Danmark har anvendt ved modregning i sociale ydelser, fortsat er gældende. Side 2 af 12

3 lag 1. Ankestyrelsen anfører, at lovændringen vil medføre, at det ikke længere vil være muligt at inddrive krav på underholdsbidrag, som ikke er forskudsvis udlagt, ved lønindeholdelse og udpantning. Ankestyrelsen foreslår, at dette præciseres i lovforslaget, og at hensynet bag ændringen af reglerne anføres. Danmarks Meteorologiske Institut Danmarks Meteorologiske Institut har ingen bemærkninger. Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening bemærker, at lovforslaget falder uden for deres virkefelt, hvorfor de ikke har ønsket at afgive bemærkninger. Dansk Byggeri Dansk Byggeri har ingen bemærkninger. Dansk Erhverv Dansk Erhverv ønsker, at der gives lovhjemmel til, at private virksomheder kan bistå restanceinddrivelsesmyndigheden med inddrivelsen. Dette vil efter Dansk Erhvervs opfattelse medføre betydelige effektivitetsgevinster samt udvikle og forbedre opgavevaretagelsen. Det er med den gældende lovgivning forudsat, at inddrivelsesopgaven varetages af staten. V- regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik den 18. november 2016 Aftale om et nyt skattevæsen, hvoraf det fremgår, at aftalepartierne er enige om at undersøge og efterfølgende drøfte mulighederne for at lade private aktører varetage en del af gældsinddrivelsen. Indtil en afklaring heraf foreligger, opfordres fordringshaverne til at intensivere opkrævningsarbejdet, f.eks. ved indgåelse Side 3 af 12

4 af frivillige afdragsordninger og ved at benytte sig af restanceforebyggende tiltag. Derudover kan Dansk Erhverv tilslutte sig, at fordringer, der modtages til inddrivelse, i videst muligt omfang skal kunne inddrives med alle tilgængelige inddrivelsesskridt, dvs. afdragsordninger, lønindeholdelse, modregning, udpantning (udlæg) m.v., så antallet af særspor i systemet minimeres, dog på betingelse af, at dette ikke sker på bekostning af retssikkerheden for erhvervslivet, således at der opstår risiko for, at der inddrives på ikke retskraftige fordringer. Det bemærkes hertil, at der er stor fokus på retssikkerheden i forbindelse med gennemførelse af regelforenklingerne. Dansk Industri Dansk Industri har ingen bemærkninger. Datatilsynet Datatilsynet har ingen bemærkninger. DR (Kulturministeriet har anmodet DR om at fremkomme med bemærkninger til lovforslaget) DR bemærker, at en ophævelse af den gældende bestemmelse i inddrivelseslovens 4 a, der erstattes af 10 a, medfører en ændring af dækningsrækkefølgen. DR finder det uklart, om ændringen indebærer, at DR s krav fremadrettet prioriteres lavere end i dag. Der er ikke med den foreslåede ændring tilsigtet nogen ændring i prioriteringen af de enkelte fordringstyper. Med den foreslåede ændring er der blot tale om, at tidspunktet for modtagelsen af fordringen også ved særskilt lønindeholdelse bliver afgørende for dækningsrækkefølgen. DR bemærker samtidig, at lovforslagets adgang til fravigelse af FIFO-princippet i forbindelse med SKATs gennemførelse af retskraftvurderinger kan have be- Det bemærkes, at lovforslaget tager højde for den særlige situation, som inddrivelsesområdet aktuelt befinder sig i efter suspenderingen af inddrivelsesaktiviteterne i Side 4 af 12

5 tydning for SKATs inddrivelse af fordringer vedrørende medielicens. EFI/DMI. Der er derfor behov for, at inddrivelsesressourcerne kan prioriteres bedst muligt. DR påpeger, at de foreslåede lovændringer indebærer ændringer i SKATs prioritering af inddrivelse af fordringer, herunder SKATs prioritering af fordringer vedrørende medielicens. DR ønsker oplyst, i hvilket omfang de foreslåede ændringer vil få betydning for SKATs inddrivelse af eksisterende og/eller fremadrettede fordringer vedrørende medielicens, idet en lavere prioritering af DR s krav isoleret set vil have negative konsekvenser for DR s økonomi. Som det fremgår af lovforslaget, er der behov for at fravige FIFOprincippet i forbindelse med retskraftvurderinger for at sikre hensynet til en effektiv inddrivelse flest mulige kroner i forhold til de anvendte ressourcer som må veje tungere end en strikt overholdelse af FIFO-princippet. Det er ikke muligt at vurdere, hvilken indvirkning forslaget kan have for de enkelte fordringshavere. FDM FDM har ingen bemærkninger. Finanstilsynet Finanstilsynet har ingen bemærkninger. FSR danske revisorer FSR danske revisorer har ingen bemærkninger. Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen har ingen bemærkninger. Geodatastyrelsen Geodatastyrelsen har ingen bemærkninger. KL KL er enige i hensynene bag lovændringerne, således at inddrivelsen bliver mere enkel og gennem- Side 5 af 12

6 skuelig for både skattemyndigheder, borgere og virksomheder og fremadrettet kan it-understøttes. KL anfører, at lovændringerne på enkelte områder vil skabe uhensigtsmæssigheder for borgere og virksomheder, og at der vil være kommunale omkostninger forbundet med gennemførelse af forslaget. Dette aktualiserer behovet for et eventuelt statsligt afkøb af de kommunale restancer. KL anfører, at det har provenumæssige konsekvenser for kommunerne, såfremt der gives lovgivningsmæssig adgang til udbetaling af overskydende beløb fra inddrivelse i et system uden at søge øvrige krav i det andet inddrivelsessystem dækket i den overgangsperiode, hvor SKAT har dobbeltdrift med to inddrivelsessystemer. Skyldnere vil som konsekvens heraf opleve at få penge tilbage, uden at deres samlede restance er betalt, hvilket vil reducere kommunernes provenu. For så vidt angår nedlægning af Det Centrale Fordringsregister og oprettelse af restanceinddrivelsesmyndighedens fordringsregister tager KL forbehold for krav om dækning af omkostninger, herunder systemtilpasning i forbindelse hermed. Vedrørende lovforslagets oplæg til en inddrivelsesproces, hvorefter Hertil bemærkes, at problemstillingen vedrørende eventuelt statsligt afkøb af kommunale restancer ligger uden for lovforslagets område. Der i igangsat en analyse af de økonomiske konsekvenser for kommunerne af nedsat inddrivelsesaktivitet, herunder evt. kompensation i form af statsligt afkøb af kommunale restancer. Analysen forventes at foreligge i foråret Som det fremgår af lovforslaget, arbejder Skatteministeriet på at finde en teknisk løsning, som muliggør en overførsel af beløb til dækning af fordringer placeret i det andet system. Det er dog ikke givet, at en sådan løsning kan findes. En manuel overførsel kan vise sig vanskelig og dermed uhensigtsmæssig, hvis der er tale om små beløb, hvilket ofte vil kunne være tilfældet. Det bemærkes, at der alene er tale om en navneændring i forbindelse med suspenderingen af EFI/DMI og implementering af ny fremtidig systemløsning. Der er mellem V-regeringen og KL indgået aftale i april 2016 om etab- Side 6 af 12

7 en borger/virksomhed bl.a. mødes med velkomstbrev, erindringsskrivelse, afdragsordning og modregning, anfører KL, at inddrivelsesskridtene bør afstemmes med den proces, der foregår i kommunerne. KL ønsker, at processen komprimeres, således at skyldner øjeblikkelig mødes med inddrivelse, når kravet modtages i SKAT. Det er således uhensigtsmæssigt, hvis en skyldner får tilbudt at afvikle gælden både i kommunernes opkrævning og i SKATs inddrivelse. Dette vil medføre en forlængelse af den samlede opkrævnings- og inddrivelsesproces. lering af et særskilt samarbejde, der analyserer end-to-end-processerne i den samlede opkrævnings- og inddrivelsesproces med henblik på at sikre effektivisering i inddrivelsen af de kommunale krav. Der vil i den forbindelse blive taget højde for at tilrettelægge inddrivelsen så effektivt som muligt under hensyntagen til retssikkerheden for borgere og virksomheder. Vedrørende forenklingen af inddrivelsen af de civilretlige krav gør KL opmærksom på, at disse ændringer skal ske i sammenhæng med det arbejde, der er igangsat i forlængelse af V-regeringens og KL s aftale fra april 2016 om at styrke inddrivelsen af borgernes restancer til kommunerne. Lovforslaget fjerner muligheden for inddrivelse af for meget udbetalt løn ved hjælp af lønindeholdelse. KL anfører, at dette medfører, at det bliver sværere for kommunerne at få inddrevet sådanne krav. KL anbefaler, at muligheden for inddrivelse via lønindeholdelse besvares. En eventuel forenkling bør derfor afvente udfaldet af det allerede igangsatte Der er mellem V-regeringen og KL indgået aftale i april 2016 om etablering af et særskilt samarbejde, der analyserer mulighederne for at effektivisere inddrivelsen af de civilretlige krav. Lovforslaget tager sigte på, at så mange fordringer som muligt kan undergives alle inddrivelsesskridt, herunder også visse civilretlige krav. Der er ikke hermed taget endelig stilling den fremtidige håndtering af civilretlige krav. Efter gældende praksis er det en forudsætning for lønindeholdelse for tilbagebetalingskrav vedrørende løn, at der er et retsgrundlag i form af en dom. Det foreslås i lovforslaget, at civilretlige krav kan inddrives ved lønindeholdelse og udpantning, hvis de er fastsat i en lov. Dette er ikke tilfældet i forhold til for meget udbetalt løn. Problemstillingen kan evt. indgå i overvejel- Side 7 af 12

8 arbejde. ser i forhold til kommende lovforslag på området. KL anfører, at fjernelsen af muligheden for oversendelse af ikkeinddrivelsesmodne krav til inddrivelse giver en udfordring for borgere, der ønsker at få efterprøvet en opkrævning af en parkeringsafgift i fogedretten. Lovforslaget medfører, at parkeringsafgiften fremadrettet kun kan oversendes til fogedretten i tilfælde af, at borgeren undlader betaling, men ikke i tilfælde at, at skyldner har indsigelse mod opkrævning af parkeringsafgiften. Når restanceinddrivelsesmyndigheden alene kan modtage inddrivelsesmodne krav, afskæres muligheden for efterprøvelse af kravet i fogedretten. Muligheden for oversendelse af ikke-inddrivelsesparate krav har alene været tiltænkt den situation, hvor skyldner ønsker en samlet behandling af sin gæld. Herudover vurderes lovforslaget ikke at have betydning for borgerens mulighed for fortsat at få prøvet en indsigelse i forhold til kravet ved fogedretten. Får borgeren medhold ved fogedretten, vil parkeringsafgiften og evt. gebyrer m.v. bortfalde. Københavns Byret Københavns Byret har ingen bemærkninger. Miljøstyrelsen Miljøstyrelsen forudser udfordringer, hvis Økonomiservicecentret (ØSC) i Statens Administration (SAM) skal holde styr på, hvorvidt fordringer, der skal overdrages, vedrører nye skyldnere eller eksisterende skyldnere i EFI-systemet. Det bemærkes, at der i forbindelse med gennemførelse af tilslutningsforløbet vil ske en koordinering, som Skatteministeriet vil initiere. Miljøstyrelsen forventer, at SKAT i forbindelse med løbende tilslutning af fordringshavere koordinerer tilslutningen med ØSC, der foretager overdragelsen til systemer og MODST, der er systemansvarlig for Navision Stat 7.1. Side 8 af 12

9 Miljøstyrelsen forventer, at SKAT koordinerer systemudviklingen med MODST, så MODST sideløbende kan udvikle komponenter til Navision Stat 7.1, der kan håndtere overførelserne af data i overensstemmelse med kravene fra SKAT. Miljøstyrelsen anbefaler, at der udvikles en integreret løsning mellem det nye inddrivelsessystem og Navision Stat, hvor informationerne kan håndteres automatisk, både ved overdragelse, returnering og indfrielse. Løsningen forventes udviklet, således at der ikke vil ske en forringelse af den i dag eksisterende data- og systemintegration. Skatteministeriet vil initiere og koordinere dette som led i særskilt tilslutningsforløb for Miljøstyrelsen. NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen har ingen bemærkninger. Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte støtter som udgangspunkt op om regelforenklinger, men ønsker at indskærpe, at de foreslåede regelforenklinger vil have en alvorlig social slagside for socialt udsatte grupper, der ofte har store gældsbyrder, som der ikke er mulighed for at afvikle. Rådet for Socialt Udsatte anfører, at forslaget om bl.a. harmonisering af inddrivelsesrenten, ophævelse af særregler for f.eks. beløbsgrænser til særskilt lønindeholdelse samt reducering af antal årlige forældelsesfrister for renter m.v. kan forværre situationen for socialt udsatte med en i forvejen ubetalelig gæld. Rådet for Socialt Udsatte anbefaler, at der som minimum sikres permanent finansiering af gratis Grundlæggende skal borgere og virksomheder, der har stiftet gæld til det offentlige, betale det skyldige beløb, enten frivilligt eller ved anvendelse af de tvangsinddrivelsesskridt, som SKAT er tillagt gennem lovgivningen. Det er hverken ret eller rimeligt, at andre borgere skal betale for dem, der ikke betaler deres gæld til det offentlige. Der gælder allerede i dag regler, der giver mulighed for at hjælpe skyldnere, som er i en uoverskuelig gældssituation. Som eksempel kan nævnes, at en skyldner under visse betingelser kan få eftergivet sin gæld til det offentlige, ligesom det er muligt at afskrive gæld, hvis det vurderes, at der ikke er udsigt til, at skyldner vil kunne afdrage sin gæld. Der tages desuden hensyn til skyldneres økonomi, når der fastsættes ordninger om afdrag eller Side 9 af 12

10 gældsrådgivning for alle, og at der bliver bedre muligheder for at få gældssanering/eftergivelse af offentlig gæld, også for borgere på kontanthjælp og skyldnere, der har afsonet straf for kriminel handling. lønindeholdelse. Rådet for Socialt Udsatte ønsker endvidere, at SKAT skal fremsende en årlig opgørelse til den enkelte skyldner indeholdende oplysninger om afdragsbeløb, renter m.v. (hhv. fradragsberettiget og ikke fradragsberettiget) og oplysning om, at SKAT løbende indberetter de relevante fradrag. Det er tanken, at restanceinddrivelsesmyndigheden fremadrettet med jævne mellemrum og mindst en gang årligt underretter skyldnere om deres restancer (gældsoversigter). Derudover indberetter SKAT allerede i dag fradragsberettigede renter. SFR Skattefaglig Forenings Skatteudvalg SFR Skattefaglig Forenings Skatteudvalg har ingen bemærkninger. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Transport-, Bygnings- og Boligministeriet støtter op om bemærkningerne til lovforslaget fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Trafikselskaberne i Danmark Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har for så vidt angår forslagets 20 om en ændring af luftfartslovens 71, stk. 5, anført, at en ophævelse af den del af 71, stk. 5, der vedrører EU-forordninger, vurderes umiddelbart at kunne være forordningsstridig. Det skyldes et forordningsbestemt krav om, at fordringer vedrørende f.eks. overflyvning af Danmark, der opkræves på baggrund af en EU-forordning på luftfartsområdet, skal kunne håndhæves effek- Der er taget højde for bemærkningerne, idet denne del af lovforslaget udgår. Side 10 af 12

11 tivt. Kravet om effektiv håndhævelse førte i 2011 til en ændring af luftfartsloven, hvor netop»samt EU-forordninger på luftfartsområdet«blev indsat i 71, stk. 5. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen foreslår, at ændringerne af luftfartslovens 71, stk. 5, sker på en sådan måde, at muligheden for inddrivelse ved udpantning for fordringer, der hidrører fra EUforordninger, opretholdes. Trafikselskaberne i Danmark ønsker ligeledes, at en ændring af lov om trafikselskaber, 29, stk. 3, ligeledes gennemføres og på tilsvarende måde. Trafikselskaberne påpeger, at der er behov for nu og her at sikre, at der sker en effektiv inddrivelse af kontrolafgifter udstedt i medfør af lov om trafikselskaber og jernbaneloven, idet SKAT for tiden ikke inddriver i realiteten. Trafikselskaberne ønsker, at der gives hjemmel til, at trafikselskaberne selv indtil SKATs inddrivelse er genetableret selv kan forestå inddrivelse af deres krav, herunder overlade opgaven til private inkassofirmaer. Transport-, Bygnings- og Boligministeriets departement ønsker en mulighed for, at andre operatører end DSB kan lade krav inddrive gennem SKAT. Det gælder f.eks. fordringer fra Arriva angående krav fra tank-op-aftaler på Rejsekort. Hermed ønsker departementet, at lovforslaget sikrer, at ikke-statsligt ejede operatører ikke Der er taget højde for bemærkningerne, idet forslaget følges. Der henvises til bemærkningerne til Dansk Erhverv. Det foreslåede falder uden for lovforslagets formål, som er at forenkle og harmonisere inddrivelseslovgivningen. Forslaget kan eventuelt indgå i overvejelserne ved et fremtidigt lovforslag på inddrivelsesområdet. Side 11 af 12

12 stilles ringere end statsligt ejede operatører, når disse udfører offentlig servicetrafik. Udbetaling Danmark og Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), herunder Arbejdsmarkedets Erhvervssikring Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ønsker, at inddrivelsen af fordringer efter lov om arbejdsskadesikring også fremover sker via restanceinddrivelsesmyndigheden, idet det ikke af lovændringen med tydelighed fremgår, hvorvidt krav mod uforsikrede arbejdsgivere på betaling af den præmie, som skulle have været betalt, jf. 51, og på tilbagebetaling af erstatninger udlagt på vegne af uforsikrede arbejdsgivere, jf. 52, stk. 2, i lov om arbejdsskadesikring, der inddrives på vegne af forsikringsselskaberne m.v., er omfattet af lovforslaget. Der er taget højde for bemærkningerne, idet forslaget følges. Udbetaling Danmark anfører, at det ikke af lovforslaget med tydelighed fremgår, om det er restanceinddrivelsesmyndigheden, der skal foretage retskraftvurderinger for den periode, hvor et krav har været til opkrævning hos fordringshavermyndigheden, eller hvorvidt denne vurdering skal foretages af fordringshavermyndigheden. Lovforslaget vedrører alene fordringer, der er under inddrivelse. Fordringshaverne skal fortsat sikre, at fordringerne er retskraftige på tidspunktet, hvor de sendes til inddrivelse. Ældresagen Ældresagen har ingen bemærkninger. Side 12 af 12

Skatteudvalget L 102 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 102 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 Bilag 1 Offentligt 15. december 2016 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love LOV nr 285 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. september 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-1644685 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1002 af 24/08/2017

Læs mere

Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Notat 6. februar 2017 J.nr. 16-0682813 ICI, Jura BL, AC, NB, IN og EL Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Med det vedlagte udkast til ny bekendtgørelse om inddrivelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Fremtidens kommune Årsrapport 2013 Opkrævningen Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 Opsummering...

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast

Skatteministeriet J. nr Udkast Skatteministeriet J. nr. 16-1644685 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige

Læs mere

Kapitel 1. Definitioner m.v.

Kapitel 1. Definitioner m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og

Læs mere

Fremsat den 22. februar 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag. til

Fremsat den 22. februar 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag. til Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2016-17 Fremsat den 22. februar 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-719-0011 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne

Læs mere

Offentlige restancer status pr. marts 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Offentlige restancer status pr. marts 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 234 Offentligt Notat J.nr. 17-0796543 Inddriv else Offentlige restancer status pr. marts 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 29. oktober 2015 J.nr. 15-1455984 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 104 Bilag 1 Offentligt 19. januar 2017 J.nr. 16-1729722 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2012-13 L 212 Bilag 11 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0002899 Lovforslag nr. 212 fremsat af skatteministeren den 24. april 2013 (uddrag) Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven

Læs mere

Offentlige restancer status pr. december 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Offentlige restancer status pr. december 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 175 Offentligt Notat J.nr. 17-0579900 Inddriv else Offentlige restancer status pr. december 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Læs mere

Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret

Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret Fremtidens kommune Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Formål...3 Opsummering...3 UDVIKLINGEN

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 141 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 141 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 141 Offentligt 28. marts 2014 J.nr. 13-0578850 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7.

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 652 Offentligt Tale 4. maj 2015 J.nr. 15-1267148 Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. maj 2015 Spørgsmål

Læs mere

Offentlige restancer status pr. september 2015 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen.

Offentlige restancer status pr. september 2015 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen. Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 76 Offentligt Notat 21. december 2015 J.nr. 15-3218715 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. september 2015 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning

Læs mere

Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret

Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret Fremtidens kommune Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Formålet med årsrapporten...3

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. januar 2017 J.nr. 16-1692470 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af personskatteloven

Læs mere

Offentlige restancer status pr. marts 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Offentlige restancer status pr. marts 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 243 Offentligt Notat J.nr. 16-0709158 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. marts 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 16-0053699 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 16-0053699 Udkast Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 90 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 16-0053699 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børneog ungeydelse

Læs mere

Offentlige restancer status pr. september 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Offentlige restancer status pr. september 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 90 Offentligt Notat J.nr. 16-1710814 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. september 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 209 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2005-711-0061 Dato: 2005-711-0061 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere

Udviklingen i kommunernes restancer

Udviklingen i kommunernes restancer NOTAT Udviklingen i kommunernes restancer KL s årlige undersøgelse af kommunernes restancer viser, at de senere års stigning i de kommunale restancer tilsyneladende fortsætter. Ved udgangen af 2012 udgjorde

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Lovafdelingen Dato: 17. april 2007 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Jakob Kamby Sagsnr.: 2006-748/21-0259 Dok.: JKA40459 Høringssvar fra den danske

Læs mere

2015/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar Fremsat den 12. februar 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag.

2015/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar Fremsat den 12. februar 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag. 2015/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0053699 Fremsat den 12. februar 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Restanceudvikling i Aarhus Kommune. 2. Restanceudviklingen i Aarhus Kommune. Dato 7. marts 2014. Århus Kommune Kultur og Borgerservice. 1.

Restanceudvikling i Aarhus Kommune. 2. Restanceudviklingen i Aarhus Kommune. Dato 7. marts 2014. Århus Kommune Kultur og Borgerservice. 1. Til: Byrådet Dato 7. marts 2014 Århus Kommune Kultur og Borgerservice 1. Resume Bruttorestancerne i Aarhus Kommune er i løbet af 2013 faldet fra 391 til 357 mio. kr., svarende til et fald på 9 pct. Faldet

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-121-0018 Udkast (6) Forslag. til. (Effektivisering af inddrivelsen) Justitsministeriet

Skatteministeriet J. nr. 2010-121-0018 Udkast (6) Forslag. til. (Effektivisering af inddrivelsen) Justitsministeriet Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 21 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-121-0018 Udkast (6) Forslag til Lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v.,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget tober 2008 2. ok- J.nr. 2007-711-0011 Dato: 03/10/2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om inddrivelse

Læs mere

Nedenfor sammenfattes resultaterne af betalingskontorets styrkede opkrævningssindsats i 2016.

Nedenfor sammenfattes resultaterne af betalingskontorets styrkede opkrævningssindsats i 2016. Vedrørende: Betalingskontoret resultater i 2016 Sagsnavn: Øget indsats på betalingskontoret Sagsnummer: 00.01.00-A00-22-15 Skrevet af: Betina Dichmann og Birgitte Wendelboe Stobberup Forvaltning: Økonomi

Læs mere

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 18. december 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Skatteudvalget L 96 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget L 96 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 96 Bilag 2 Offentligt 14. januar 2016 J.nr. 15-3135149 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende L

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 74 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-311-0056 Dato: 17. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 6 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

...[Klager] over Energitilsynet af 23. marts 2006 opkrævning på fjernvarme fra Dragsholm Kommune (nu Odsherred Kommune)

...[Klager] over Energitilsynet af 23. marts 2006 opkrævning på fjernvarme fra Dragsholm Kommune (nu Odsherred Kommune) (Varmeforsyning)...[Klager] over Energitilsynet af 23. marts 2006 opkrævning på fjernvarme fra Dragsholm Kommune (nu Odsherred Kommune) Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C.

Læs mere

December December December

December December December 1. Udvikling på opkrævningsområdet. På landsplan er de samlede kommunale restancer steget siden 2006 med mere end 40 procent. Fra cirka 8,3 mia. kroner til 11,9 mia. kroner. Det er dog ikke alle 11,9 mia.

Læs mere

Opkrævning i Varde Kommune 2015/2016

Opkrævning i Varde Kommune 2015/2016 Opkrævning i Varde Kommune 2015/2016 1 Indledning: Opkrævningsafdelingen er en del af Team Back i Borgerservice og udgør en normering på ca. 2,5 årsværk. De medarbejdere som arbejder med opkrævning i Varde

Læs mere

Henvendelse vedrørende inddrivelse af offentlig gæld

Henvendelse vedrørende inddrivelse af offentlig gæld Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 160 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 15 Offentligt AARHUS Henvendelse vedrørende inddrivelse af offentlig gæld fra Den Sociale Retshjælp Den

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 56 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 56 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 56 Bilag 1 Offentligt 11. november 2015 J.nr. 15-2179394 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Notat om opkrævning af underholdsbidrag

Notat om opkrævning af underholdsbidrag Den 21. november 2008 J.nr.: 2008-5011-00007 Sagsbehandler: JUSR/LATH Notat om opkrævning af underholdsbidrag 1. Indledning Skatteministeren har den 8. oktober 2008 fremsat følgende lovforslag: L 20 Forslag

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt periodekort samt diverse gebyrer, i alt kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt periodekort samt diverse gebyrer, i alt kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0095 Klageren: XX 2800 Lyngby Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt periodekort samt diverse gebyrer,

Læs mere

Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige LOV nr 1333 af 19/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-711-0011 Senere ændringer til forskriften LOV nr 252 af 30/03/2011

Læs mere

Redegørelse for udviklingen i de kommunale restancer opgjort

Redegørelse for udviklingen i de kommunale restancer opgjort Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 9. marts 2017 Restanceudviklingen i 2016 Redegørelse for udviklingen i de kommunale restancer opgjort pr. 31.12.16 1. Resume

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven Kommunaludvalget 2012-13 L 4 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med [INI] Sagsnr. 1207136 Doknr.1033168 Dato 25. september 2012 Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg

Læs mere

OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2010-2013

OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2010-2013 OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2010-2013 Indledning...3 Opkrævningskontorets opgaver... 5 Målsætning for opkrævningen... 7 Strategi... 7 Handleplan... 7 Forretningsgang... 8 Målsætning for forebyggelse

Læs mere

Offentlige restancer status pr. juni 2015

Offentlige restancer status pr. juni 2015 Notat 25. september 2015 J.nr. 15-2711376 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. juni 2015 Dette notat indeholder den faste orientering om status for de offentlige restancer, som de fremgår af SKATs

Læs mere

- XV - Bilag 21. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune

- XV - Bilag 21. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 21 Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2014 Til: Aarhus Byråd 24-02-2015 Side 38 af 4 4.2 Orientering vedr. restanceudviklingen

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Fremtidens kommune Årsrapport 2011 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 208 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-321-0016 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Inddrivelse af biblioteksbrugernes restancer til bibliotekerne - ophævelse af bibliotekslovens 32-34. 1. Indledning

Inddrivelse af biblioteksbrugernes restancer til bibliotekerne - ophævelse af bibliotekslovens 32-34. 1. Indledning 4. marts 2010 Styrelsen orienterer Christian S. Christensen Juridisk konsulent csc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3324 Inddrivelse af biblioteksbrugernes restancer til bibliotekerne - ophævelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Offentlige restancer status pr. juni 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Offentlige restancer status pr. juni 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 293 Offentligt Notat 30. september 2016 J.nr. 16-1396361 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. juni 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2007 FM 2007/32 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Med nærværende forslag tages der højde for de ændringer af lovtitler med videre, som er sket

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Vurdering af forsøgsordningen om eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper.

Vurdering af forsøgsordningen om eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper. Socialudvalget, Skatteudvalget (2. samling) SOU alm. del - Bilag 293,SAU alm. del - Bilag 183 Offentligt J.nr. 2008-730-0072 Dato: 10. juni 2008 Til Folketinget - Socialudvalget Vurdering af forsøgsordningen

Læs mere

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Økonomiforvaltningen NOTAT Til KFU og ØU Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI Indledning Den 8. september 2015

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 15-1455984 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 15-1455984 Udkast Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 53 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-1455984 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udskydelse af

Læs mere

Forslag. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Forslag. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder

Læs mere

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 06/05

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 06/05 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 06/05 16. november 2005 Til samtlige kommuner m.v. Orientering om Bekendtgørelse om kommunernes opkrævning af tilbagebetalingkrav efter lov om aktiv socialpolitik. Stormgade

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Lovforslaget er sammen med det samtidig fremsatte lovforslag om inddrivelse af gæld til det offentlige sidste del af en række regelforenklinger

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast

Skatteministeriet J. nr Udkast Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 26 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 16-1389754 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om fremgangsmåden ved

Læs mere

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Velfærdsministeriet Byfornyelse & leje J.nr. 2008-6877 nho 28. november 2008 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 24. september 2012 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Indledningsvis vil jeg gerne sige tak for invitationen til dagens samråd om SKATs inddrivelsesaktiviteter og restancesituationen.

Indledningsvis vil jeg gerne sige tak for invitationen til dagens samråd om SKATs inddrivelsesaktiviteter og restancesituationen. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Tale 12. november 2014 J.nr. 14-4859372 Samrådsspørgsmål H og I - Tale til samråd den 13. november 2014 Spørgsmål H Vil ministeren

Læs mere

Offentlige restancer - status pr. juni 2014

Offentlige restancer - status pr. juni 2014 Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 278 Offentligt Notat 7. oktober 2014 J.nr. 14-4106629 Inddrivelse SBT Offentlige - status pr. juni 2014 Indledning I dette notat oplyses om restancesituationen

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

Skatteudvalget L 195 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 195 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 195 Bilag 1 Offentligt 26. april 2017 J.nr. 2017-687. Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag

Læs mere

Overdragelse af inddrivelse af kommunal ejendomsskat og fortsættelse af styrket opkrævning.

Overdragelse af inddrivelse af kommunal ejendomsskat og fortsættelse af styrket opkrævning. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 20. januar 2017 Overdragelse af inddrivelse af kommunal og fortsættelse af styrket opkrævning. 1. Resume Med baggrund i en

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udskydelse af forældelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. november 2014 J.nr. 14-0357670 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 196 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0026 Dato: 22. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling

Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling Skatteministeriet J. nr. 2017-3694 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling Danmark (Genoptagelse af sager med mulige fejl i restanceinddrivelsesmyndighedens

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 87 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven (Præciseringer af kompensationsordning)

Folketinget - Skatteudvalget. L 87 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven (Præciseringer af kompensationsordning) J.nr. 2008-321-0008 Dato: 5. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 87 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven (Præciseringer af kompensationsordning) Til udvalgets orientering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 278 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 13-0193453 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven (Adgang

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 102 Folketinget Fremsat den 14. december 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 102 Folketinget Fremsat den 14. december 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) til Lovforslag nr. L 102 Folketinget 2016-17 Fremsat den 14. december 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om fremgangsmåden

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 3 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 14. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 3 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 14. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. september 2014 J.nr. 14-2611052 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven

Læs mere

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 65 Bilag 1 Offentligt 20. november 2015 J.nr. 14-5317487 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR 1 Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM2010.866.ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/10 2010, at vedtagelsen af ændrede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige 2015/1 LSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j. nr. 15-1455984 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att. epi@star.dk og tsh@star.dk 9. december 2016 cb Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension Lovforslaget har tre hovedelementer:

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven Lovforslag nr. L 48 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven

Læs mere