Trafikafviklingsplan for Cityringen og Nordhavnsvej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikafviklingsplan for Cityringen og Nordhavnsvej"

Transkript

1 Trafikafviklingsplan for Cityringen og Nordhavnsvej Baggrund 1 Resume 2 Forudsætninger og baggrundsmateriale 5 Projekter 7 Samlet tidsplan og faser 11 Fase A1, Fase A2, Fase A3, Fase A3, Fase A4, Fase A5, Fase A6, Fase A7, Fase B1, Fase B2, Fase B3, Fase B4, Fase B5, Bilag A Cityringen 40 Bilag B Nordhavnsvej 42 Bilag C Samlet tidsplan Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Mette Eklund Jakobsen Baggrund Der vil i de kommende år blive igangsat to store infrastrukturprojekter i København, Cityringen og Nordhavnsvej. Begge projekter vil generere en stor mængde overskudsjord, som skal deponeres i Nordhavn. I samme periode skal der gennemføres et renoveringsarbejde ved Nørreport St., hvilket betyder ændrede trafikale forhold på Nørre Voldgade. Til grund for trafikafviklingsplanen lægger også den Strategi for Tung Trafik, som er til politiks behandling i maj og juni måned. I dette notat redegøres for de jordmængder, der skal transporteres fra de enkelte gravepladser, samt de jordtransportruter, der er foreslået ifm. det tidligere arbejde med VVM m.m. for henholdsvis Cityringen og Nordhavnsvej. Ved at sammenholde tidsplanerne for Cityringen, Nordhavnsvej og gravearbejdet ved Nørreport St. vurderes hvilken rute, der anbefales fra de enkelte gravepladser. Notatet indeholder først en kort sammenfatning af de anbefalede ruter. De efterfølgende afsnit beskriver de to anlægsprojekter og opstiller en samlet tidsplan for projekterne. Fra side 12 og resten af notatet er en! "! #$% &&" '( ()( '*+,(( -.!!-.." ///

2 gennemgang af den samlede tidsplans enkelte faser en for en. Der gennemgås to scenarier: A, som baserer sig på en Nordhavnsvej som gravet tunnel; og B, der baserer sig på Nordhavnsvej for en boret tunnel. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til de to løsninger. Det skal understreges, at notatet er lavet med baggrund i de bedst mulige vurderinger af projekterne tidsplaner i foråret Både Nordhavnsvej og Metrocityring er store projekter, hvor en lang række praktiske forhold endnu ikke r endeligt fastlagt. Tidsplanerne kan derfor flytte sige flere gange i den kommende tid. Resume I de kommende år igangsættes to store infrastrukturprojekter, Cityringen og Nordhavnsvej. Begge projekter vil generere en stor mængde overskudsjord, som skal deponeres i Nordhavn. I samme periode gennemføres der et gravearbejde ved Nørreport St., hvilket betyder ændrede trafikale forhold på Nørre Voldgade. Den følgende tabel viser en samlet tidsplan for de tre projekter. Tidsplanerne er vurderet i foråret 2009, men er ikke endeligt fastlagt Metro Cityring Nørrebroparken med pri Øster Søgade med med CMC Vasbygade ult pri Stationer Nordhavnsvej Vejføring A1 - Etaper Etape 1 Etape 2 Etape 3 Et.4 - Ryparken - Ryvangs Allé - Strandvænget Vejføring B - Ryparken - Nordhavn Nørreport St. med På baggrund af ovenstående tabel er der fundet en række faser for jordtransporterne. Det er valgt, at disse faser skal være uafhængige af jordtransporterne fra Cityringens stationsgravepladser, da disse kun medfører få jordkørsler i forhold til den samlede lastbilmængde, og da disse hver især tidsmæssigt primært bliver afviklet i løbet af to korte perioder á fire uger. Side 2 af 44

3 Da der på nuværende tidspunkt foreligger to linieføringsforslag for Nordhavnsvej (A1 og B), er der fundet to hold af faser. Faserne fremgår af den følgende tabel: Fælles faser, Nordhavnsvej A1 Fælles faser, Nordhavnsvej B A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 I det tidligere arbejde med VVM m.m. for henholdsvis Cityringen og Nordhavnsvej er der foreslået en række jordtransportruter mellem gravepladserne og Nordhavn. I dette notat argumenteres for, hvilke af disse ruter, som lastbilerne bør følge. Anbefalingerne tager udgangspunkt i følgende kriterier: Lastbilruterne skal primært følge det overordnede vejnet. Lastbilruternes længde skal minimeres. Udprægede boligveje skal om muligt undgås. Ruter gennem indre by skal om muligt undgås. Strækninger med mange fodgængere og cyklister skal om muligt undgås. Antallet af svingbevægelser skal minimeres for at forebygge ulykker med cyklister. Kriterierne er i nogle tilfælde indbyrdes modstridende, og i så fald er der foretaget en subjektiv afvejning af den bedste rute. Rutevalget er også foretaget med baggrund i Københavns Kommunes strategi for tung trafik, som forventes vedtaget i Borgerrepræsentationen i juni Strategiens anbefalede rutenet anvendes som hovedtransportsystem, og transporten fra de enkelte arbejdspladser ledes hurtigst muligt til det anbefalede rutenet. Det følgende kort viser de anbefalede ruter. Argumentationen for valg af de enkelte ruter kan ses i afsnittene Fase A1-Fase B5. Det fremgår af tidsplanen, at de store jordtransporter fra Metrocityringen først starter efter ombygningen af Nørreport er gået i gang. Københavns Kommune forventer, at indretningen af Nørreport efter endt ombygning ikke vil være egnet til de store mængder jordtransport. På den baggrund er Voldgadelinien fravalgt som transportrute fra samtlige grave- og byggepladser. Side 3 af 44

4 Side 4 af 44

5 Forudsætninger og baggrundsmateriale I dette notat ses der udelukkende på jordtransporterne fra Cityringen og Nordhavnsvej. Notatet tager således ikke højde for, at der i perioden også vil forekomme jordtransporter fra andre bygge- og graveprojekter, ligesom anden arbejdskørsel med materialer og lignende ikke er medtaget. Jordtransporter fra andre byggepladser vil formentligt alle have destination i Nordhavn, men vil have vidt forskellig oprindelse. Transport af materialer vil på samme måde have forskellig start- og slutpunkt, og vil derfor kun kunne vurderes enkeltvis. Det forudsættes, at tunnelmuck og anden opgravet jord skal deponeres i Nordhavn. Notatet forudsætter, at de trafikale forhold på Nørre Voldgade ændres i forhold til den nuværende situation, både under og efter gravearbejdet ved Nørreport St. på en sådan måde, at jordtransport med tunge lastbiler ikke kan anbefales at benytte denne rute. Notatet tager derimod ikke højde for evt. andet gravearbejde, som vil kunne få indflydelse på de trafikale forhold på ruterne. For hver graveplads anbefales der én rute for jordtransport til Nordhavn. Ruterne er valgt ud fra følgende kriterier: Lastbilruterne skal primært følge det overordnede vejnet. Lastbilruternes længde skal minimeres. Udprægede boligveje skal om muligt undgås. Ruter gennem indre by skal om muligt undgås. Strækninger med mange fodgængere og cyklister skal om muligt undgås. Antallet af svingbevægelser skal minimeres for at forebygge ulykker med cyklister. Kriterierne er i nogle tilfælde indbyrdes modstridende, og i så fald er der foretaget en subjektiv afvejning af den bedste rute. Københavns Kommune har udarbejdet en samlet startegi for tung trafik. Strategien indeholder etableringen af et anbefalet rutenet for lastbiler (det røde rutenet), hvor kommunen ønsker at samle så megen af den tunge trafik som muligt. Denne trafikafviklingsplan bygger på dette princip, og de anbefalede transportruter er for de flestes vedkommende en så direkte rute til det røde vejnet som muligt. Og derfra videre ad ring 2 til Nordhavn. Der er ved udarbejdelsen af notatet benyttet følgende baggrundsmateriale: Mail om Nordhavnsvej fra Rambøll, den 2. marts 2009 Cityringen, VVM-redegørelse og miljørapport, maj 2008 Side 5 af 44

6 Cityringen MCW, Miljøstrategi Trafik, teknisk notat, version pr. december 2008 Cityringen MCW, Miljøstrategi, februar 2009 Udvidelse af Københavns Nordhavn og ny krydstogtterminal, VVM-redegørelse og miljøvurdering, marts 2009 Miljøredegørelse for Marmormolen, februar 2009 Nørreport, Program for projektkonkurrence, april Indstilling med bilag: Strategi for Tung Trafik, TMU 27. maj 2009 ( ) Side 6 af 44

7 Projekter I det følgende gives en kort beskrivelse af de enkelte projekter. Cityringen I Cityringens anlægsperiode vil der være gravepladser ved i alt 17 stationer. Herudover vil der blive etableret tre tunnelarbejdspladser ved hhv. Øster Søgade, Nørrebroparken samt det kommende kontrolog vedligeholdelsescenter (CMC) ved Vasbygade. Projektets tidsplan vil først blive endelig fastlagt af entreprenøren. Det er dog sikkert, at udgravningerne ved stationerne vil være godt i gang, før end tunnelarbejdet starter, idet stationerne skal være helt udgravet, før tunnelboremaskinerne kan passere. Den overordnede tidsplan for jordtransporterne fra Cityringen fremgår af den følgende tabel Metro Cityring Nørrebroparken med pri Øster Søgade med med CMC Vasbygade ult pri Stationer Det følgende kort viser placeringen af gravepladserne (inkl. Fr.berg). Side 7 af 44

8 I Bilag A beskrives omfanget af jordtransporterne samt de primære trafikale omlægninger ifm. gravearbejdet. I dette bilag fremgår endvidere forvaltningens bud på, hvornår jordtransporterne fra de enkelte stationer vil forekomme. Nordhavnsvej Etablering af Nordhavnsvej er en del af en større trafikplanlægning, der gennemføres i forbindelse med udbygningen af Nordhavn. Nordhavnsvej skal lede både den tunge lastbiltrafik og boligarbejdsstedstrafikken til Nordhavn uden om de lokale gader. På sigt kan vejen videreføres som en østlig ringvej under vandet fra Nordhavn til Amagermotorvejen. På nuværende tidspunkt findes der to ligeværdige forslag til etablering af Nordhavnsvej: Vejforslag A (cut-and-cover-tunnel). Vejen er i terræn fra Helsingørmotorvejen og frem til Svanemøllens Kaserne, og herefter i gravet cut-and-cover-tunnel frem til Strandvænget. Videreførelsen fra Strandvænget til Nordhavn udføres som en sænketunnel under Svanemøllehavnen og Kalkbrænderihavnløbet. Vejforslag B (boret tunnel). Vejen er i terræn fra Helsingørmotorvejen og frem til Svanemøllens Kaserne. Herfra går vejen i en boret tunnel frem til Nordhavn uden tilslutning ved Strandvænget. Den overordnede tidsplan for jordtransporterne fra Nordhavnsvej fremgår af den følgende tabel Nordhavnsvej Vejføring A1 - Etaper Etape 1 Etape 2 Etape Ryparken - Ryvangs Allé - Strandvænget Vejføring B - Ryparken - Nordhavn Etablering af Nordhavnsvej som vejføring A1 er inddelt i en række etaper. Etaperne omhandler følgende: Etape 1: Etablering af arbejdsplads ved Ryparken og Ryvangs Allé. Underføring under Ringbanen ved Ryparken. Side 8 af 44

9 Etape 2: Underføring under Nordbanen og Kystbanen. Tunnel under Svanemøllens Kaserne fra vestligt rampeanlæg til Nordbanen. Tunnel under Strandvænget fra Strandvejen til østlige rampeanlæg. Etape 3: Underføring under Nordbanen og Kystbanen. Tunnelkrydsning ved Strandvejen. Vestlig og østlig rampeanlæg og portalbygning. Etape 4: Vejtilslutning til Helsingørmotorvejen. Vejstrækning, Helsingørmotorvejen til vestlige rampeanlæg. Vejforbindelse til det østlige rampeanlæg. Strandvænget og kryds ved Strandvænget/Strandpromenaden og Strandvænget/Nordhavnsvej. Vejbelægning i tunnel og på Strandvænget. Afsluttende arbejder, herunder belysning, støjskærme, beplantning mv. Det følgende kort viser placeringen af gravepladserne. I Bilag B beskrives omfanget af jordtransporterne samt de primære trafikale omlægninger ifm. gravearbejdet. Nørreport Der er i dag en række problemer ved Nørreport St. - der er ringe luftkvalitet under jorden ved regionaltogsperronen, stationens membran er utæt og skal derfor udskiftes, skifteforholdene mellem busser, Metro og tog bør forbedres, og der er et dårligt fungerende byrum med uacceptable cykelparkeringsforhold. I december 2008 vedtog Teknik- og Miljøudvalget rammerne for udviklingen af området ved Nørreport St. Dette betyder bl.a., at antallet af vejbaner formodentlig reduceres til én i hver retning, og at al trafikken samles langs den nordvestlige side af Nørre Voldgade - samtidig etableres der en plads i den modsatte side. De nærmere detaljer fremgår af konkurrenceprogrammet. Gravearbejdet forventes at starte i midten af 2011 og at pågå til og med Nørre Voldgade vil i løbet af graveperioden være åben for gennemkørende trafik, da man forventer at kunne gennemføre Side 9 af 44

10 projektet ved først at opgrave den ene side og dernæst den anden side af Nørre Voldgade. Både under gennemførelsen af projektet og i eftersituationen forventes Nørre Voldgade at være udformet, så bilisterne i mindst én af retningerne skal foretage en række sving for at komme forbi Nørreport St. Af hensyn til de bylivsmæssige og miljømæssige forhold ønskes Nørre Voldgade friholdt for ekstra lastbiltrafik fra Cityringen. Det anbefales derfor, at Nørre Voldgade, efter opstarten af graveprojektet, ikke benyttes til jordtransportkørsel fra Cityringen. Marmormolen Ud over gravearbejdet ved Nørreport bør også udbygningen af Marmormolen og spidsen af Langelinie med ca etagemeter nævnes. Den rene og den lettere forurenede jord herfra deponeres i Nordhavn, mens den stærkt forurenede jord køres til jordbehandling i Kalvebod Miljøcenter. Jordtransporterne fra Marmormolen forventes at starte i 2010 og forløbe over de efterfølgende ti år. Den samlede lastbiltransport til Marmormolen er vurderet til at udgøre ca. 30 transporter pr. dag (jordtransport, levering af byggematerialer m.v.). Da jordtransporterne fra Marmormolen kun skal foregå på en meget begrænset del af Kalkbrænderihavnsgade, og da omfanget er begrænset i forhold til jordtransporterne fra de øvrige projekter, tages der ikke højde for disse kørsler i de efterfølgende vurderinger. Side 10 af 44

11 Samlet tidsplan og faser Den følgende tabel indeholder en samlet tidsplan for jordtransporterne fra Cityringen og Nordhavnsvej samt en tidsplan for gravearbejdet ved Nørreport St. En mere detaljeret tidsplan fremgår af Bilag C Metro Cityring Nørrebroparken med pri Øster Søgade med med CMC Vasbygade ult pri Stationer Nordhavnsvej Vejføring A1 - Etaper Etape 1 Etape 2 Etape 3 Et.4 - Ryparken - Ryvangs Allé - Strandvænget Vejføring B - Ryparken - Nordhavn Nørreport St. Med På baggrund af ovenstående tabel er der fundet en række fælles faser for jordkørslen (hver gang jordkørslen fra de to anlægsprojekter ændres, er der fastlagt en ny fase). Det er valgt, at faserne skal være uafhængige af jordtransporterne fra Cityringens stationsgravepladser, da disse kun medfører få jordkørsler i forhold til den samlede lastbilmængde, og da disse tidsmæssigt primært bliver afviklet i løbet af to korte perioder á fire uger. Da der på nuværende tidspunkt foreligger to linieføringsforslag for Nordhavnsvej (A1 og B), er der fundet to hold af faser. Disse faser fremgår af den følgende tabel: Fælles faser, Nordhavnsvej A1 Fælles faser, Nordhavnsvej B A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 De efterfølgende afsnit omhandler de enkelte faser. For hver fase er de aktive gravepladser og de tidligere foreslåede alternative ruter illustreret. På baggrund af en helhedsvurdering for hver fase argumenteres for, hvilken rute lastbilerne fra de enkelte gravepladser bør følge. Side 11 af 44

12 Fase A1, En oversigt over fase A1 (periode, antal gravepladser og evt. vejlukninger) fremgår af den følgende tabel. Emne Beskrivelse Periode , dvs. samme periode som Nordhavnsvejens etape 1. Gravepladser Cityringen: Nørrebros Runddel (1), v/landsarkivet (1), v/aksel Møllers Have (1). (antal alt. ruter) Nordhavnsvej: Ryparken (2), Ryvangs Allé (1). Vejlukninger - o.lign. Gravepladserne og de tilhørende alternative ruter fremgår af det følgende kort. De strækninger, hvor lastbiltrafikken forventes at blive størst, er angivet med en bredere stregtykkelse. I det følgende argumenteres for valg af rute mellem Nordhavn og Ryparken, idet der her er flere alternativer. Ryparken. Som det fremgår af kortet, er der to mulige ruter fra Nordhavn til gravepladsen Ryparken. Den korteste rute er knap 3 km og løber via Vordingborggade Strandboulevarden Jagtvej Lyngbyvej. Denne rute forudsætter, at Side 12 af 44

13 det eksisterende forbud mod lastbilkørsel i Vordingborggade mellem Kalkbrænderihavnsgade og Strandboulevarden ophæves. Alternativt kan kørslen til og fra Nordhavn foregå via Tuborgvej/Ring 2 (rutens samlede længde ca. 5 km). Denne løsning forudsætter, at man dobbeltretter Lyngbyvejens nordgående kørebane mellem Emdrupvej og gravepladsen Ryparken. Det anbefales at lade lastbiltransporterne til/fra gravepladsen ved Ryparken benytte ruten via Ring 2. Baggrunden for anbefalingen er et ønske om at bevare forbuddet mod tung trafik i Vordingborggade. Forbuddet blev indført for at koncentrere den tunge trafik på det overordnede vejnet (Ring 2) og for at mindske antallet af højresvingsulykker i krydset Vordingborggade/Strandboulevarden. Herudover er forbuddet med til at reducere støjgenerne i et større beboelsesområde. At lade lastbiltrafikken til/fra gravepladsen Ryparken køre gennem Vordingborggade vil derfor være i direkte modstrid med disse ønsker. Trafikmængder I fase A1 kommer de primære jordtransporter fra etableringen af Nordhavnsvej, nemlig fra gravepladsen ved Ryparken og gravepladsen ved Ryvangs Allé. Disse generer ca. 50 lastbiler pr. dag (begge retninger tilsammen) og ca. 35 lastbiler pr. dag (begge retninger tilsammen). Herudover forventes der at komme jordkørsel fra tre af Cityringens stationsarbejdspladser, ca. 80 lastbiler pr. dag fra hver station (begge retninger tilsammen). Dette vil tidsmæssigt primært være begrænset til to perioder á ca. 4 ugers varighed fra hver stationsarbejdsplads. Side 13 af 44

14 Fase A2, Den følgende tabel viser periode, de aktive gravepladser og de planlagte vejlukninger for fase A2. Emne Periode Gravepladser (antal alt. ruter) Vejlukninger o.lign. Beskrivelse , dvs. samme periode som Nordhavnsvejens etape 2 indtil jordkørslen fra Cityringens tunnelarbejdspladser begynder. Cityringen: Kgs. Nytorv (1), v/frederiks Kirke (1), v/rådmandsmarken (2), Nørrebro Station (2), Nørrebros Runddel (1), v/landsarkivet (1), Frederiksberg (2), Platanvej (3), Enghave Plads (2). Nordhavnsvej: Ryparken (2), Ryvangs Allé (fl.), Strandvænget (1). Ryvangs Allé er lukket for gn.kørende biltrafik vest for Strandvejen. Strandvænget er lukket for gn.kørende biltrafik øst for Strandvejen. Svanemøllebroen er indsnævret til ét spor i hver retning. Haraldsgade er spærret ø.f. Tagensvej. Omlægning af Nørre Voldgade igangsættes medio En oversigt over de aktive gravepladser og de tilhørende alternative ruter fremgår af det følgende kort. De strækninger, hvor lastbiltrafikken forventes at blive størst, er angivet med en bredere stregtykkelse. Bemærk, at jordtransporterne fra stationsgravepladserne primært vil forekomme i to relativt korte perioder á fire uger. Side 14 af 44

15 Bemærk, at de foreslåede ruter til/fra stationsgravepladsen Kgs. Nytorv kræver dispensation for det eksisterende forbud mod gennemkørende lastbiler over 12 ton i St. Kongensgade og Bredgade. For hver af de gravepladser, hvor der i det tidligere arbejde er foreslået flere alternative ruter, anbefales i det følgende, hvilken rute der bør følges. v/rådmandsmarken. Strategiarbejdet ifm. Cityringen har ført frem til to mulige ruter mellem v/rådmandsmarken og Nordhavn, nemlig via Tagensvej - Ring 2 m.fl. eller via Tagensvej - Jagtvej - Østerbrogade m.fl. Fordelen ved ruten via Jagtvej er, at det er den korteste rute, dvs. den medfører færrest emissioner. Ruten via Ring 2 m.fl. er imidlertid at foretrække, når der fokuseres på vejens udformning, da hverken Jagtvej eller Østerbrogade er udformet til at håndtere store lastbilmængder. Ring 2-ruten foretrækkes endvidere, når der fokuseres på bløde trafikanter. Det samme gælder hensynet til omgivelserne, da Jagtvejsruten går gennem tætbebyggede boligområder. Det er vurderet, at krydset Tuborgvej/Strandvejen er et af de steder, hvor der er risiko for kapacitetsproblemer som følge af jordtransporterne. En simulering af krydset og de omkringliggende veje viser imidlertid, at disse problemer kan løses vha. en mindre omlægning af krydset. På baggrund af ovenstående anbefales ruten via Tagensvej - Tuborgvej - Strandvejen m.fl. Nørrebro Station. Fra stationsgravepladsen ved Nørrebro Station og hen til Nordhavn er der foreslået to mulige ruter. Den ene rute går via Lygten Tagensvej Ring 2 m.fl., mens den anden rute går via Frederikssundsvej Frederiksborgvej Ring 2 m.fl. De to ruter er nogenlunde lige lange, dvs. omfanget af emissioner er det samme. Hvis der fokuseres på omgivelserne, er ruten via Lygten at foretrække, da den går gennem mindre tætbebyggede områder. Hensynet til bløde trafikanter peger endvidere på ruten via Lygten, da alle fodgængerovergange er signalregulerede. Ulempen ved ruten via Lygten er, at lastbilerne skal foretage en ekstra svingbevægelse fra Lygten og ud på Tagensvej. Det er dog vurderet, at dette sving ikke er problematisk. Samlet set anbefales det derfor at lade jordtransporterne fra Nørrebro Station benytte ruten via Lygten - Tagensvej - Ring 2 m.fl. Side 15 af 44

16 Frederiksberg og Platanvej. Frederiksberg Kommune. Enghave Plads: Omlægningen af Nørre Voldgade forventes igangsat, inden jordtransporterne fra Enghave Plads begynder. Dette betyder, at den foreslåede rute via Nørre Voldgade bør fravælges jf. argumenterne i afsnittet om Nørreport. I stedet anbefales den foreslåede rute via Åboulevard - Ågade - Ring 2 m.fl. Ryparken. Gravepladsen ved Ryparken har som i fase A1 to mulige ruter. På baggrund af de argumenter, som blev givet under fase A1, anbefales ruten via Ring 2. Ryvangs Allé. Lastbilkørslen mellem Nordhavn og gravepladsen ved Ryvangs Allé kan ikke som i fase A1 foregå via Ryvangs Allé, da denne er lukket for gennemkørende trafik pga. gravearbejdet. Jordtransporterne er derfor nødt til at følge en alternativ rute på strækningen mellem Strandvejen og Ryvangs Allé. På flere af vejforbindelserne kan det dog blive vanskeligt at få afviklet trafikken i myldretiden enten til eller fra Strandvejen. Det anbefales at lade lastbiltransporterne benytte to af de større veje mellem Strandvejen og Ryvangs Allé, så den kun vil udgøre en beskeden del i forhold til den øvrige trafik. Lastbilerne fra gravepladsen og hen til Nordhavn anbefales at køre via Rosbæksvej. Denne vej er ikke fartdæmpet. Det vurderes, at der kun vil give mindre problemer for lastbiltrafikken at skulle foretage et højresving ud på Strandvejen. Det forudsættes, at trafiksignalerne i krydsene ved Gl. Vartov Vej og Strandøre indstilles, så der ikke er trafikkø ud for Rosbækvej. Lastbilerne i den modsatte retning, dvs. fra Nordhavn og hen til gravepladsen, anbefales at køre via Gl. Vartov Vej. Baggrunden herfor er, at krydset Strandvejen - Gl. Vartov Vej er signalreguleret, hvilket er en forudsætning for, at lastbilerne kan foretage et venstresving fra Strandvejen. En ulempe ved denne rute er, at Gl. Vatov Vej benyttes som skolevej til Hellerup Skole. Trafikmængder I fase A2 vil alle tre gravepladser ifm. Nordhavnsvej generere jordkørsel. Fra Ryparken vil der i gennemsnit køre ca. 50 lastbiler pr. dag (begge retninger tilsammen), mens der fra Ryvangs Allé vil køre ca. 35. lastbiler pr. dag (begge retninger tilsammen) og fra Strandvænget ca. 30 lastbiler pr. dag (begge retninger tilsammen). Fra Cityringen forventes der jordkørsel fra ni af stationerne. Omfanget af jordkørsel pr. station er ca. 80 lastbiler pr. dag (begge retninger tilsammen) i to perioder á ca. fire uger. Side 16 af 44

17 Den største koncentration af lastbiler vil være på Ring 2 på strækningen fra Strandøre til Sundkrogsgade. Side 17 af 44

18 Fase A3, Periode, aktive gravepladser, antal alternative ruter samt vejlukninger i fase A3 fremgår af den følgende tabel. Emne Periode Gravepladser (antal alt. ruter) Vejlukninger o.lign. Beskrivelse , dvs. sidste del af Nordhavnsvejens etape 2 og opstart af jordtransporter fra Nørrebroparken og CMC Vasbygade. Cityringen: Nørrebroparken (1), CMC Vasbygade (4), Østerport (1) v/poul Henningsens Plads (1), v/vibenhus Runddel (1), Nørrebro Station (2), v/aksel Møllers Have (1). Nordhavnsvej: Ryparken (2), Ryvangs Allé (fl.), Strandvænget (1). Ryvangs Allé er lukket for gn.kørende biltrafik vest for Strandvejen. Strandvænget er lukket for gn.kørende biltrafik øst for Strandvejen. Svanemøllebroen er indsnævret til ét spor i hver retning. Haraldsgade er spærret ø.f. Tagensvej. Nørre Voldgade omlægges. De aktive gravepladser i fase A3 samt de tilhørende alternative ruter til/fra Nordhavn fremgår af det følgende kort. Strækninger med størst belastning er angivet med en bredere stregtykkelse. I det følgende fokuseres der på de gravepladser, hvor der er flere alternative ruter for jordtransporterne. På baggrund af en helhedsvurdering anbefales én rute for hver graveplads. Side 18 af 44

19 CMC Vasbygade. I strategiarbejdet for Cityringen er der anbefalet tre forskellige ruter for jordtransport fra CMC i Vasbygade. Disse ruter omfatter, at jorden køres på lastbil via Nørre Voldgade m.fl., at jorden køres på lastbil via Vasbygade og videre ad Ring 2 m.fl., og at jorden sejles fra Enghave Brygge til Nordhavn. Idet omlægningen af Nørre Voldgade er gået i gang, inden jordtransporterne fra CMC Vasbygade begynder, bør den foreslåede rute via Nørre Voldgade fravælges jf. argumenterne i afsnittet om Nørreport. Ruten via Enghave Brygge Ring 2 er en oplagt mulighed, da den er udformet til at håndtere store trafikmængder. Den primære ulempe er rutens længde, da den er forholdsvis lang og derfor medfører et øget udslip af emissioner. Det er uden for strategiarbejdet blevet foreslået at lade lastbilerne fra CMC i Vasbygade køre via Åboulevard Ågade Ring 2 m.fl., dvs. den rute, som anbefales for flere af stationsgravepladserne. Det er imidlertid vurderet, at ruten via Enghave Brygge - Ring 2 m.fl. er bedre egnet end ruten via Åboulevard - Ågade - Ring 2 m.fl. Dette skyldes dels tunnelarbejdspladsens beliggenhed, der gør, at de to ruter er nogenlunde lige lange, og dels at en større del af denne rute er udformet til at håndtere store trafikmængder - herunder jordtransport. Endelig er det muligt at benytte pramsejlads. Dette kræver dog, at jorden først transporteres på lastbiler fra CMC i Vasbygade til Enghave Brygge. Sammenlignes pramsejladsen med lastbiltransporten fås følgende: De lokale miljøgener vil blive reduceret, hvis der benyttes pramtransport, da udslippet sker over vand i betydelig afstand fra boliger og mennesker. Klimapåvirkningen (CO2-udslippet) vil blive højere, hvis der benyttes pramtransport, da prammene har et relativt højt brændstofforbrug, og da der er energiforbrug forbundet med lastning og losning. Pramtransport er den mest trafiksikre løsning. Pramtransport er den bedste løsning mht. fremkommelighed Pramtransport er den bedste løsning mht. bymiljø. Pramtransport koster nogenlunde det samme som lastbiltransport via Vasbygade Ring 2 m.fl. På baggrund af ovenstående sammenligning anbefales det at fravælge lastbiltransporten og i stedet benytte pramtransport fra CMC Vasbygade. Dette skyldes fordelene forbundet med både de lokale miljøgener, trafiksikkerhed, fremkommelighed og bymiljø. Ved at Side 19 af 44

20 benytte pramsejlads vil risikoen for kapacitetsproblemer på især ydre Østerbro endvidere reduceres. Skulle pramsejlads vise sig umuligt, anbefales ruten via Ring 2. Nørrebro Station. Gravepladsen ved Nørrebro Station har som i fase A2 to mulige ruter. På baggrund af de argumenter, som blev givet under fase A2, anbefales ruten via Lygten - Tagensvej - Ring 2 m.fl.. Ryparken. Gravepladsen ved Ryparken har som i fase A1 to mulige ruter. På baggrund af de argumenter, som blev givet under fase A1, anbefales ruten via Ring 2. Ryvangs Allé. Gravepladsen ved Ryvangs Allé har som i fase A2 flere mulige ruter. På baggrund af de argumenter, som blev givet under fase A2, anbefales ruten via henholdsvis Gl. Vartov Vej og Rosbæksvej. Trafikmængder Som i fase A2 vil alle tre gravepladser ved Nordhavnsvej generere jordkørsel, ca. 50 lastbiler pr. dag fra Ryparken (begge retninger tilsammen), ca. 35. lastbiler pr. dag fra Ryvangs Allé (begge retninger tilsammen) og ca. 30 lastbiler pr. dag fra Strandvænget (begge retninger tilsammen). Anlæg af Cityringen medfører i fase A3 jordtransport fra to af tunnelarbejdspladserne. Fra Nørrebroparken vil der i gennemsnit køre ca. 110 lastbiler pr. dag (begge retninger tilsammen) - i spidsperioder dog op til ca. 400 lastbiler pr. dag (begge retninger tilsammen). Den opgravede jord fra CMC i Vasbygade anbefales sejlet til Nordhavn (dvs. den vil udelukkende generere lastbiltrafik ved Enghave Brygge, gennemsnitligt ca. 110 lastbiler pr. dag for begge retninger tilsammen). Herudover forventes der jordkørsel fra fem af stationsarbejdspladserne, ca. 80 lastbiler pr. dag pr. station (begge retninger tilsammen). Det samlede omfang heraf er dog begrænset, da udgravningen af hver station primært vil foregå i to perioder á fire uger. Især den østligste del af Tuborgvej og strækningen Strandvejen - Strandøre - Strandpromenaden - Strandvænget vil i denne fase blive belastet af en del tung trafik som følge af anlægsprojekterne (primært fra anlæg af Nordhavnsvej og fra tunnelarbejdspladsen Nørrebroparken). Side 20 af 44

21 Fase A4, 2013 Periode, aktive gravepladser, antal alternative ruter samt vejlukninger i fase A4 fremgår af den følgende tabel. Emne Periode Gravepladser (antal alt. ruter) Vejlukninger o.lign. Beskrivelse 2013, dvs. første del af Nordhavnsvejens etape 3 samt jordtransport fra Nørrebroparken og CMC Vasbygade indtil Nørre Voldgade er omlagt. Cityringen: Nørrebroparken (1), CMC Vasbygade (4), København H (2), v/rådhuspladsen (2), v/christiansborg (2), Kgs. Nytorv (1), v/frederikskirke (1), Østerport (1), v/trianglen (1), v/poul Henningsens Plads (1), v/vibenhus Runddel (1), v/rådmandsmarken (2), Frederiksberg (2), Platanvej (3), Enghave Plads (2). Nordhavnsvej: Ryparken (2), Ryvangs Allé (fl.), Strandvænget (1). Ryvangs Allé er lukket for gn.kørende biltrafik vest for Strandvejen. Strandvænget er lukket for gn.kørende biltrafik øst for Strandvejen. Svanemøllebroen er indsnævret til ét spor i hver retning. Haraldsgade er spærret ø.f. Tagensvej. Nørre Voldgade omlægges. De gravepladser, hvorfra der køres jord til Nordhavn i fase A4, samt de tilhørende alternative ruter, fremgår af det følgende kort. Bemærk, at de foreslåede ruter til/fra stationsgravepladsen Kgs. Nytorv kræver dispensation for det eksisterende forbud mod gennemkørende lastbiler over 12 ton i St. Kongensgade og Bredgade. Side 21 af 44

22 For de gravepladser, hvor der foreligger flere alternative ruter for jordtransporterne, argumenteres der i det følgende for, hvilken rute der bør følges. CMC Vasbygade. Det tidligere strategiarbejde ifm. Cityringen har resulteret i, at der foreligger flere mulige ruter og transportformer for jordtransporten fra CMC Vasbygade. På baggrund af de argumenter, som blev givet under fase A3, anbefales det at benytte pramsejlads. København H, v/rådhuspladsen, v/christiansborg, Enghave Plads. Omlægningen af Nørre Voldgade forventes at pågå i Fase A4. Det betyder, at den tidligere foreslåede rute via Nørre Voldgade bør fravælges jf. argumenterne i afsnittet om Nørreport. I stedet anbefales den foreslåede rute via Åboulevard - Ågade - Ring 2 m.fl. v/rådmandsmarken. Gravepladsen v/rådmandsmarken har som i fase A2 to mulige ruter. På baggrund af de argumenter, som blev givet under fase A2, anbefales ruten via Tagensvej - Ring 2 m.fl. Frederiksberg og Platanvej. Frederiksberg Kommune. Ryparken. Gravepladsen ved Ryparken har som i fase A1 to mulige ruter. På baggrund af de argumenter, som blev givet under fase A1, anbefales ruten via Ring 2. Ryvangs Allé. Gravepladsen ved Ryvangs Allé har som i fase A2 flere mulige ruter. På baggrund af de argumenter, som blev givet under fase A2, anbefales ruten via henholdsvis Gl. Vartov Vej og Rosbæksvej. Trafikmængder I denne fase vil alle tre gravepladser ved Nordhavnsvej generere jordkørsel, ca. 50 lastbiler pr. dag fra Ryparken (begge retninger tilsammen), ca. 35. lastbiler pr. dag fra Ryvangs Allé (begge retninger tilsammen) og ca. 30 lastbiler pr. dag fra Strandvænget (begge retninger tilsammen). To af Cityringens tunnelarbejdspladser genererer endvidere lastbilkørsel, nemlig Nørrebroparken (gennemsnitligt ca. 110 lastbiler pr. dag for begge retninger tilsammen og ved maksimal drift op til ca. 400 lastbiler pr. dag for begge retninger tilsammen) og CMC i Vasbygade (det anbefales at sejle den opgravede jord fra CMC til Nordhavn, dvs. der vil kun forekomme lastbiltrafik ved Enghave Brygge - gennemsnitligt ca. 110 lastbiler pr. dag for begge retninger tilsammen). Herudover er det vurderet, at i alt 13 stationsarbejdspladser genererer jordkørsel svarende til ca. 80 lastbiler pr. dag pr. station (begge Side 22 af 44

23 retninger tilsammen). Varigheden er dog begrænset til to perioder á fire uger. Som i fase 3 vil det især være den østligste del af Tuborgvej samt strækningen fra krydset Tuborgvej/Strandvejen via Ring 2 til Sundkrogsgade, som vil blive belastet af en del tung trafik. Side 23 af 44

24 Fase A5, 2014 Den følgende tabel viser en række data for fase A5 (periode, gravepladser og vejlukninger). Emne Periode Gravepladser (antal alt. ruter) Vejlukninger o.lign. Beskrivelse 2014, dvs. sidste del af Nordhavnsvejens etape 3. Jordtransport fra Nørrebroparken og CMC Vasbygade. Cityringen: Nørrebroparken (1), CMC Vasbygade (4), København H (2), v/rådhuspladsen (2), v/christiansborg (2), v/trianglen (1). Nordhavnsvej: Ryparken (2). Ryvangs Allé er lukket for gn.kørende biltrafik vest for Strandvejen. Strandvænget er lukket for gn.kørende biltrafik øst for Strandvejen. Svanemøllebroen er indsnævret til ét spor i hver retning. Haraldsgade er spærret ø.f. Tagensvej. Nørre Voldgade er omlagt. En oversigt over de aktive gravepladser og de tilhørende alternative ruter fremgår af det følgende kort (strækninger, hvor lastbiltrafikken forventes at blive størst, er angivet med en bredere stregtykkelse). For hver af de gravepladser, hvor der er flere alternative ruter, anbefales på baggrund af en helhedsvurdering, hvilken rute der bør følges. Side 24 af 44

25 CMC Vasbygade. Det tidligere strategiarbejde ifm. Cityringen har resulteret i, at der foreligger flere mulige ruter og transportformer for jordtransporten fra CMC Vasbygade. På baggrund af de argumenter, som blev givet under fase A3, anbefales det at benytte pramsejlads. København H, v/rådhuspladsen, v/christiansborg. Nørre Voldgade forventes færdigomlagt, inden fase A5 begynder. Dette betyder, at den tidligere foreslåede rute via Nørre Voldgade bør fravælges jf. argumenterne i afsnittet om Nørreport. I stedet anbefales den foreslåede rute via Åboulevard - Ågade - Ring 2 m.fl. Ryparken. Gravepladsen ved Ryparken har som i fase A1 to mulige ruter. På baggrund af de argumenter, som blev givet under fase A1, anbefales ruten via Ring 2. Trafikmængder I fase A5 er der kun én af Nordhavnsvejens gravepladser, som genererer jordkørsel til Nordhavn, nemlig Ryparken med i gennemsnit ca. 50 lastbiler pr. dag (begge retninger tilsammen). Fra Cityringen kommer der jordkørsel fra tunnelarbejdspladsen i Nørrebroparken (gennemsnitligt ca. 110 lastbiler pr. dag og ved maksimal drift ca. 400 lastbiler pr. dag, begge retninger tilsammen) og fra CMC i Vasbygade. Sidstnævnte anbefales sejlet til Nordhavn, dvs. lastbiltrafikken fra CMC vil udelukkende forekomme ved Enghave Brygge (gennemsnitligt ca. 110 lastbiler pr. dag - begge retninger tilsammen). Herudover forventes der jordkørsel fra fire af Cityringens stationsarbejdspladser - denne kørsel vil for hver station primært forekomme i to perioder á fire uger og omfatte ca. 80 lastbiler pr. dag pr. station (begge retninger tilsammen). Side 25 af 44

26 Fase A6, 2014 Periode, aktive gravepladser, antal alternative ruter samt vejlukninger i fase A6 fremgår af den følgende tabel. Emne Periode Gravepladser (antal alt. ruter) Vejlukninger o.lign. Beskrivelse 2014, dvs. Nordhavnsvejens etape 4 og jordtransport fra hhv. Nørrebroparken og Øster Søgade. Cityringen: Nørrebroparken (1), Øster Søgade (1). Nordhavnsvej: Ryparken (2). Strandvænget er afbrudt for gn.kørende biltrafik øst for Strandvejen. Helsingørmotorvejen er indsnævret syd for Emdrupvej fra 3 til 2 spor. Haraldsgade er spærret ø.f. Tagensvej. Nørre Voldgade er omlagt. De aktive gravepladser i fase A6 samt de tilhørende alternative ruter til/fra Nordhavn fremgår af det følgende kort. De strækninger, som i særlig grad belastes med tung trafik, er angivet med en bredere stregtykkelse. Ved Ryparken er der to alternative ruter for jordtransporterne. I det følgende anbefales én af disse ruter. Side 26 af 44

27 Ryparken. Gravepladsen ved Ryparken har som i fase A1 to mulige ruter. På baggrund af de argumenter, som blev givet under fase A1, anbefales ruten via Ring 2. Trafikmængder. I fase A6 forventes der at være 3 aktive gravepladser: Ryparken (gennemsnitligt 50 lastbiler pr. dag, begge retninger tilsammen), Nørrebroparken (gennemsnitligt ca. 110 lastbiler pr. dag, begge retninger tilsammen, og ved maksimal drift op til ca. 400 lastbiler pr. dag, begge retninger tilsammen) og Øster Søgade (gennemsnitligt ca. 110 lastbiler pr. dag for begge retninger tilsammen og ved maksimal drift ca. 400 lastbiler pr. dag, begge retninger tilsammen). Ring 2 nord for sundkrogsgade forventes belastet med en del tung trafik som følge af gravepladserne ved Ryparken og Nørrebroparken. Herudover er dette den første fase, hvor der endvidere forventes en markant lastbiltrafik på Kalkbrænderihavnsgade syd for Sundkrogsgade - denne lastbiltrafik kommer fra gravepladsen ved Øster Søgade. Side 27 af 44

28 Fase A7, 2015 Den følgende tabel indeholder en oversigt over fase A7 (periode, aktive gravepladser og evt. vejlukninger). Emne Periode Gravepladser (antal alt. ruter) Vejlukninger o.lign. Beskrivelse 2015, dvs. Nordhavnsvej er færdigudgravet, jordtransport fra Nørrebroparken og fra Øster Søgade. Cityringen: Nørrebroparken (1), Øster Søgade (1). Nordhavnsvej: - Nørre Voldgade er omlagt. En oversigt over de aktive gravepladser og de tilhørende ruter fremgår af det følgende kort. De strækninger, hvor lastbiltrafikken forventes at blive størst, er angivet med en bredere stregtykkelse. For hver af de aktive gravepladser er der i det tidligere arbejde kun foreslået én rute til/fra Nordhavn. Trafikmængder I fase A7 forventes Nordhavnsvej at være færdigudgravet, og der genereres derfor udelukkende jordkørsel fra Cityringen. Side 28 af 44

29 Alle stationer forventes også at være færdigudgravet, dvs. jorden skal udelukkende køres til Nordhavn fra to af tunnelarbejdspladserne - Nørrebroparken og Øster Søgade. Omfanget fra hver tunnelarbejdsplads i gennemsnit ca. 110 lastbiler pr. dag og ved maksimal drift ca. 400 lastbiler pr. dag, begge retninger tilsammen. I denne fase vil Ring 2 blive belastet af tung trafik fra én tunnelarbejdsplads på strækningen nord for Sundkrogsgade og tilsvarende på strækningen syd for Sundkrogsgade. Side 29 af 44

30 Fase B1, En oversigt over fase B1 (periode, gravepladser og vejlukninger) fremgår af den følgende tabel. Emne Periode Gravepladser (antal alt. ruter) Vejlukninger o.lign. Beskrivelse , dvs. etablering af Nordhavnsvej frem til jordtransporterne fra Cityringens tunnelarbejdspladser starter. Cityringen: Kongens Nytorv (1), v/frederiks Kirke (1), v/rådmandsmarken (2), Nørrebro Station (2), Nørrebros Runddel (1), v/landsarkivet (1), v/aksel Møllers Have (1), Frederiksberg (2), Platanvej (3), Enghave Plads (2). Nordhavnsvej: Ryparken (2), Nordhavn (1). Haraldsgade er spærret ø.f. Tagensvej. Nørre Voldgade omlægges fra medio En oversigt over gravepladserne og de tilhørende alternative ruter fremgår af det følgende kort. De strækninger, som især belastes med tung trafik, er vist med en bredere stregtykkelse. Bemærk, at de foreslåede ruter til/fra stationsgravepladsen Kgs. Nytorv kræver dispensation for det eksisterende forbud mod gennemkørende lastbiler over 12 ton i St. Kongensgade og Bredgade. I det følgende anbefales én rute for hver af de gravepladser, hvor der er flere alternativer. Side 30 af 44

31 v/rådmandsmarken. Gravepladsen v/rådmandsmarken har som i fase A2 to mulige ruter. På baggrund af de argumenter, som blev givet under fase A2, anbefales ruten via Tagensvej - Ring 2 m.fl. Nørrebro Station. Gravepladsen ved Nørrebro Station har som i fase A2 to mulige ruter. På baggrund af de argumenter, som blev givet under fase A2, anbefales ruten via Lygten - Tagensvej - Ring 2 m.fl. Frederiksberg og Platanvej. Frederiksberg Kommune. Enghave Plads. Omlægningen af Nørre Voldgade forventes igangsat, inden jordtransporterne fra Enghave Plads begynder. Dette betyder, at den tidligere foreslåede rute via Nørre Voldgade bør fravælges jf. argumenterne i afsnittet om Nørreport. I stedet anbefales den foreslåede rute via Åboulevard - Ågade - Ring 2 m.fl. Ryparken. Hvis Nordhavnsvej anlægges som en boret tunnel, vil der kun blive etableret én graaveplads uden for Nordhavn, nemlig ved Ryparken. Denne graveplads har som i fase A1 to mulige ruter. På baggrund af de argumenter, som blev givet under fase A1, anbefales ruten via Ring 2. Trafikmængder Gravepladsen ved Ryparken forventes i fase B1 at generere ca. 70 lastbiler pr. dag (begge retninger tilsammen). Herudover er der i fase B1 graveaktivitet ved i alt ti af Cityringens stationsarbejdspladser. Disse forventes hver at medføre ca. 80 lastbiler pr. dag (begge retninger tilsammen) - primært i to perioder á 4 ugers varighed for hver station. Langt størstedelen af jordkørslerne til Nordhavn forventes at ankomme via Ring 2 fra Nord. Den største belastning fås derfor på den østligste del af Tuborgvej og på strækningen Strandvejen - Strandøre - Strandpromenaden - Strandvænget - Kalkbrænderihavnsgade. Side 31 af 44

32 Fase B2, 2012 Periode, aktive gravepladser, antal alternative ruter samt vejlukninger i fase B2 fremgår af den følgende tabel. Emne Periode Gravepladser (antal alt. ruter) Vejlukninger o.lign. Beskrivelse 2012, dvs. jordtransport fra hhv. Nørrebroparken, CMC Vasbygade og Ryparken. Cityringen: Nørrebroparken (1), CMC Vasbygade (4), Østerport (1), v/poul Henningsens Plads (1), v/vibenhus Runddel (1), Nørrebro Station (2), v/aksel Møllers Have (1). Nordhavnsvej: Ryparken (2), Nordhavn (1). Haraldsgade er spærret ø.f. Tagensvej. Nørre Voldgade omlægges. De aktive gravepladser i fase B2 samt de tilhørende alternative ruter til/fra Nordhavn fremgår af det følgende kort. De strækninger, hvor lastbiltrafikken forventes at blive størst, er angivet med en bredere stregtykkelse. For tre af gravestationerne foreligger der flere mulige ruter. I det følgende argumenteres der for valg af rute. CMC Vasbygade. Det tidligere strategiarbejde ifm. Cityringen har resulteret i, at der foreligger flere mulige ruter og transportformer for Side 32 af 44

33 jordtransporten fra CMC Vasbygade. På baggrund af de argumenter, som blev givet under fase A3, anbefales det at benytte pramsejlads. Nørrebro Station. Gravepladsen ved Nørrebro Station har som i fase A2 to mulige ruter. På baggrund af de argumenter, som blev givet under fase A2, anbefales ruten via Lygten - Tagensvej - Ring 2 m.fl. Ryparken. Gravepladsen ved Ryparken har som i fase A1 to mulige ruter. På baggrund af de argumenter, som blev givet under fase A1, anbefales ruten via Ring 2. Trafikmængder Det største antal lastbiltransporter kommer i denne fase fra Nordhavnsvejens graveplads ved Ryparken (ca. 70 lastbiler pr. dag, begge retninger tilsammen) og fra Cityringens tunnelarbejdsplads ved Nørrebroparken (gennemsnitligt ca. 110 lastbiler pr. dag, begge retninger tilsammen og ved maksimal drift op til ca. 400 lastbiler pr. dag, begge retninger tilsammen). Opgravet jord fra CMC i Vasbygade anbefales sejlet til Nordhavn, dvs. CMC vil udelukkende generere lastbiltrafik ved Enghave Brygge (gennemsnitligt ca. 110 lastiler pr. dag for begge retninger tilsammen og maksimalt op til ca. 400 lastbiler pr. dag for begge retninger tilsammen). Der vil endvidere være kortere perioder med jordkørsel fra fem af Cityringens stationsarbejdspladser. Omfanget heraf er ca. 80 lastbiler pr. dag pr. station (begge retninger tilsammen). Disse kørsler vil primært foregå i to perioder á fire uger for hver station. Den strækning, som især vil blive belastet med meget lastbiltrafik, vil være Ring 2 fra Hulgårdsvej og frem til Sundkrogsgade. Side 33 af 44

34 Fase B3, 2013 Den følgende tabel viser periode, gravepladser og vejlukninger i fase B3. Emne Periode Gravepladser (antal alt. ruter) Vejlukninger o.lign. Beskrivelse 2013, dvs. jordtransport fra Nørrebroparken og CMC Vasbygade. Etablering af Nordhavnsvej mefører ingen jordtransport uden for Nordhavn i denne fase. Cityringen: Nørrebroparken (1), CMC Vasbygade (4), København H (2), v/rådhuspladsen (2), v/christiansborg (2), Kongens Nytorv (1), v/frederiks Kirke (1), Østerport (1), v/trianglen (1), v/poul Henningsens Plads (1), v/vibenhus Runddel (1), v/rådmandsmarken (2), Frederiksberg (2), Platanvej (3), Enghave Plads (2). Nordhavnsvej: Nordhavn (1). Haraldsgade er spærret ø.f. Tagensvej. Nørre Voldgade omlægges. En oversigt over de aktive gravepladser og de tilhørende ruter fremgår af det følgende kort. De strækninger, hvor lastbiltrafikken forventes at blive størst, er tegnet med en bredere stregtykkelse. Bemærk, at de foreslåede ruter til/fra stationsgravepladsen Kgs. Nytorv kræver dispensation for det eksisterende forbud mod gennemkørende lastbiler over 12 ton i St. Kongensgade og Bredgade. Side 34 af 44

35 CMC Vasbygade. Det tidligere strategiarbejde ifm. Cityringen har resulteret i, at der foreligger flere mulige ruter og transportformer for jordtransporten fra CMC Vasbygade. På baggrund af de argumenter, som blev givet under fase A3, anbefales det at benytte pramsejlads. København H, Rådhuspladsen, v/christiansborg og Enghave Plads. Omlægningen af Nørre Voldgade forventes igangsat, inden fase B3 begynder. Dette betyder, at den tidligere foreslåede rute via Nørre Voldgade bør fravælges jf. argumenterne i afsnittet om Nørreport. I stedet anbefales den foreslåede rute via Åboulevard - Ågade - Ring 2 m.fl. v/rådmandsmarken. Gravepladsen v/rådmandsmarken har som i fase A2 to mulige ruter. På baggrund af de argumenter, som blev givet under fase A2, anbefales ruten via Tagensvej - Ring 2 m.fl. Frederiksberg og Platanvej. Frederiksberg Kommune. Trafikmængder I fase B3 forventes Nordhavnsvej ikke at generere jordkørsel fra gravepladsen ved Ryparken. Fra Cityringen vil der skulle køres jord fra Nørrebroparken (gennemsnitligt ca. 110 lastbiler pr. dag og ved maksimal drift ca. 400 lastbiler pr. dag, begge retninger tilsammen) og fra 13 stationer (ca. 80 lastbiler pr. dag, begge retninger tilsammen, primært i to perioder á fire ugers varighed pr. station). Opgravet jord fra CMC Vasbygade anbefales sejlet til Nordhavn, dvs. lastbiltrafikken med jord fra CMC vil udelukkende forekomme ved Enghave Brygge (gennemsnitligt ca. 110 lastbiler pr. dag og ved maksimal drift ca. 400 lastbiler pr. dag, begge retninger tilsammen). Den største mængde lastbiler vil ankomme til Nordhavn fra nord pga. Nørrebroparken. Fire af stationerne har dog en anbefalet rute, som gør, at jorden køres til Nordhavn via Ring 2 fra syd. Side 35 af 44

36 Fase B4, 2014 Periode, aktive gravepladser, antal alternative ruter samt vejlukninger i fase B4 fremgår af den følgende tabel. Emne Periode Gravepladser (antal alt. ruter) Vejlukninger o.lign. Beskrivelse 2014, dvs. jordtransport fra Nørrebroparken og CMC Vasbygade. Endvidere jordtransport fra Ryparken. Cityringen: Nørrebroparken (1), CMC Vasbygade (4), København H (2), v/rådhuspladsen (2), v/christiansborg (2), v/trianglen(1). Nordhavnsvej: Ryparken (2), Nordhavn (1) Haraldsgade er spærret ø.f. Tagensvej. Nørre Voldgade er omlagt. Det følgende kort viser en oversigt over de aktive gravepladser og de tilhørende alternative ruter. De strækninger, hvor den største mængde af lastbiler forventes at køre, er angivet med en bredere stregtykkelse. CMC Vasbygade. Det tidligere strategiarbejde ifm. Cityringen har resulteret i, at der foreligger flere mulige ruter og transportformer for jordtransporten fra CMC Vasbygade. På baggrund af de argumenter, som blev givet under fase A3, anbefales det at benytte pramsejlads. København H og v/rådhuspladsen og v/christiansborg. Nørre Voldgade forventes færdigomlagt, inden fase B4 begynder. Dette Side 36 af 44

37 betyder, at den tidligere foreslåede rute via Nørre Voldgade bør fravælges jf. argumenterne i afsnittet om Nørreport. I stedet anbefales den foreslåede rute via Åboulevard - Ågade - Ring 2 m.fl. Ryparken. Gravepladsen ved Ryparken har som i fase A1 to mulige ruter. På baggrund af de argumenter, som blev givet under fase A1, anbefales ruten via Ring 2. Trafikmængder Den primære lastbiltrafik i fase B4 vil komme fra Ryparken (ca. 70 lastbiler pr. dag, begge retninger tilsammen) og fra Nørrebroparken (gennemsnitligt ca. 110 lastbiler pr. dag for begge retninger tilsammen, og op til ca. 400 lastbiler pr. dag for begge retninger tilsammen ved maksimal drift). Opgravet jord fra CMC Vasbygade anbefales sejlet til Nordhavn, dvs. den vil udelukkende generere lastbiltrafik ved Enghave Brygge (gennemsitligt ca. 110 lastbiler pr. dag og ved maksimal drift op til ca. 400 lastbiler pr. dag - begge retninger tilsammen). Herudover er der graveaktivitet ved fire af Cityringens stationer, hvilket forventes at medføre ca. 80 lastbiler pr. dag pr. station (begge retninger tilsammen). Jordkørslen fra stationsarbejdspladserne forventes primært at omhandle to perioder á fire ugers varighed. Den største koncentration af lastbiltrafik forventes i denne periode at være på Ring 2 fra Hulgårdsvej og frem til Sundkrogsgade. Side 37 af 44

38 Fase B5, Periode, gravepladser, alternative ruter samt vejlukninger i fase B5 fremgår af den følgende tabel. Emne Periode Gravepladser (antal alt. ruter) Vejlukninger o.lign. Beskrivelse , dvs. jordtransport fra Nørrebroparken (frem til primo 2015) og jordtransport fra Øster Søgade (frem til medio 2015). Fra Nordhavnsvej er der jordtransport fra Ryparken (til og med 2015). Cityringen: Nørrebroparken (1), Øster Søgade (1). Nordhavnsvej: Ryparken (2), Nordhavn (1). Haraldsgade er spærret ø.f. Tagensvej. Nørre Voldgade er omlagt. En oversigt over de aktive gravepladser og de tilhørende ruter fremgår af det følgende kort. De strækninger, hvor lastbiltrafikken forventes at blive størst, er angivet med en bredere stregtykkelse. Ryparken. Gravepladsen ved Ryparken har som i fase A1 to mulige ruter. På baggrund af de argumenter, som blev givet under fase A1, anbefales ruten via Ring 2. Trafikmængder I fase B5 genererer Nordhavnsvejen lastbilkørsel fra gravepladsen ved Ryparken (ca. 70 lastbiler pr. dag, begge retninger tilsammen). Side 38 af 44

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København.

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Etablering af en Cityring Regeringen, og har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Cityringen skal gå i en tunnel under City, brokvartererne og Frederiksberg.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT

KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Borgerrepræsentationen Svar på yderligere spørgsmål fra Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal om en havnetunnel Baggrund Økonomiforvaltningen

Læs mere

Cityringen. Besigtigelsesforretning. Øster Søgade CMC. Cityringen

Cityringen. Besigtigelsesforretning. Øster Søgade CMC. Cityringen Besigtigelsesforretning Øster Søgade CMC Deltagere fra Metroselskabet: Jens H. Gravgaard, ingeniør, projektleder Metroselskabet Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Søren Sabat,

Læs mere

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009 v/ Trianglen og v/ Vibenshus Runddel Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Henrik Weiersøe Jensen, landinspektør, rådgiver for Metroselskabet Lotte

Læs mere

Cityringen. Supplerende besigtigelsesforretning. Kongens Nytorv. Cityringen

Cityringen. Supplerende besigtigelsesforretning. Kongens Nytorv. Cityringen Supplerende besigtigelsesforretning Kongens Nytorv Deltagere fra Metroselskabet Mikkel Kjær Jensen, ingeniør, projektchef, Metroselskabet Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Lotte

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Cityringen. v/enghave Plads. Cityringen

Cityringen. v/enghave Plads. Cityringen v/enghave Plads Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Lars Anton Jensen, landinspektør, rådgiver Gitte E. Albertsen, informationsansvarlig Lovgrundlag

Læs mere

Cityringen. Besigtigelsesforretning. Nørrebroparken. v/nørrebros Runddel. Cityringen

Cityringen. Besigtigelsesforretning. Nørrebroparken. v/nørrebros Runddel. Cityringen Besigtigelsesforretning Nørrebroparken v/nørrebros Runddel Deltagere fra Metroselskabet: Jens H. Gravgaard, ingeniør, projektleder Metroselskabet Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet

Læs mere

Nordhavnsvej. Dansk Forening for Tunnel- og Undergrundsarbejder den 2. oktober 2008

Nordhavnsvej. Dansk Forening for Tunnel- og Undergrundsarbejder den 2. oktober 2008 Nordhavnsvej Dagsorden Baggrund og fakta om projektet Udfordringer Tidsplan 2 Grundscenarium 2025 600.000 m2 i Nordhavn 30.-35.000 biler på Nordhavnsvej 3 Scenarium efter 2025 Nordhavnsvej forlænget til

Læs mere

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Til Transportministeriet Dokumenttype Rapport Dato November 2012 Analyse af mulige linjeføringer for Østlig Ringvej om København ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Side 1 INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

Præsentation. Baggrund for projektet. Projektet og dets nuværende status. Tidsplan. Film om Nordhavnsvej

Præsentation. Baggrund for projektet. Projektet og dets nuværende status. Tidsplan. Film om Nordhavnsvej Nordhavnsvej Dansk Forening for Tunnel- og Undergrundsarbejder Københavns kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Anlæg og Udbud v/ Søren Aarslew-jensen Præsentation Baggrund for projektet Projektet

Læs mere

PRODUKTKATALOG BULLETINS

PRODUKTKATALOG BULLETINS PRODUKTKATALOG BULLETINS 6 7 13 Vibenhus Runddel Nørrebro st. Nordhavn 11 5 Adobe Reader / browser Østerport Jagtvej/Åboulevarden Går til skrevne placering 1 3 CBS/Frb. Centret For optimal visning: 10

Læs mere

NORDHAVNSVEJ. VVM - redegørelse og Miljøvurdering. December 2008

NORDHAVNSVEJ. VVM - redegørelse og Miljøvurdering. December 2008 NORDHAVNSVEJ VVM - redegørelse og Miljøvurdering December 2008 Indholdsfortegnelse 1. Nordhavnsvej en ny forbindelse i København 1 2. Ikke teknisk resumé 5 2.1 Projektbeskrivelse 6 2.2 Trafikale forhold

Læs mere

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN TØF 2.10.12 Søren Elle Center for Byudvikling Københavns Kommune Københavns langsigtede trafikpolitiske vision MINDST 1/3 CYKLER MINDST 1/3 KOLLEKTIV TRAFIK HØJST

Læs mere

Cityringen. Besigtigelsesforretning. v/enghave Plads. Sønder Boulevard. Halmtorvet. Cityringen

Cityringen. Besigtigelsesforretning. v/enghave Plads. Sønder Boulevard. Halmtorvet. Cityringen Besigtigelsesforretning v/enghave Plads Sønder Boulevard Halmtorvet Deltagere fra Metroselskabet Jens H. Gravgaard, ingeniør, projektleder Metroselskabet Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Cityringen. Besigtigelsesforretning. Østerport. Cityringen

Cityringen. Besigtigelsesforretning. Østerport. Cityringen Besigtigelsesforretning Østerport Deltagere fra Metroselskabet Jens H. Gravgaard, ingeniør, projektleder Metroselskabet Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Helge Erlandsen, ingeniør,

Læs mere

Fredeliggørelse af Østerbrogade. 1. Indledning. 2. Nuværende forhold

Fredeliggørelse af Østerbrogade. 1. Indledning. 2. Nuværende forhold Østerbro Lokaludvalg Teknik & Miljø Randersgade 35, parterre 2100 København Ø Att.: Linda Christensen Fredeliggørelse af Østerbrogade 1. Indledning Østerbro Lokaludvalg har på møde den 6.10.2010 anmodet

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Cityringen. Besigtigelsesforretning. v/aksel Møllers Have. Frederiksberg. v/platanvej. Cityringen. Besigtigelsesforretning 24.

Cityringen. Besigtigelsesforretning. v/aksel Møllers Have. Frederiksberg. v/platanvej. Cityringen. Besigtigelsesforretning 24. Besigtigelsesforretning v/aksel Møllers Have Frederiksberg v/platanvej Deltagere fra Metroselskabet Jens H. Gravgaard, ingeniør, projektleder Metroselskabet Christine Hammer, landinspektør, projektleder

Læs mere

I de kommende år planlægger Københavns Kommune en helt ny bydel i Nordhavn. Nordhavnsvej skal betjene trafikken til og fra den nye bydel med en effektiv forbindelse imellem Helsingørmotorvejen og Nordhavn.

Læs mere

NORDHAVNSVEJ. VVM - redegørelse og Miljøvurdering. November 2008

NORDHAVNSVEJ. VVM - redegørelse og Miljøvurdering. November 2008 NORDHAVNSVEJ VVM - redegørelse og Miljøvurdering November 2008 Indholdsfortegnelse 1. Nordhavnsvej en ny forbindelse i København 1 2. Ikke teknisk resumé 5 2.1 Projektbeskrivelse 6 2.2 Trafikale forhold

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

Til Vejdirektoratet. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar om Det Strategiske Vejnet

Til Vejdirektoratet. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar om Det Strategiske Vejnet KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Vejdirektoratet 12-03-2012 Sagsnr. 2012-35627 Høringssvar om Det Strategiske Vejnet På baggrund af det arbejde Trafikministeren

Læs mere

Nyt Bynet i Gentofte Kommune

Nyt Bynet i Gentofte Kommune Nyt Bynet i Gentofte Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Gentofte Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

Onsdag den 23. januar 2013

Onsdag den 23. januar 2013 1 METROSELSKABET Cityringen Informationsmøde for Onsdag den 23. januar 2013 2 Dagsorden 1. Velkommen Metroselskabet 2. Cityringen Metroselskabet 3. Regler Metroselskabet 5. Anlægsarbejdets faser CMT 6.

Læs mere

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade 17. februar 2014 SB/UVH 1 Indledning Københavns Kommune har anmodet Via Trafik om at foretage en trafiksikkerhedsrevision (TSR) af et alternativ profil for

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 med VVM-redegørelse

Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 med VVM-redegørelse Cityringen Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 med VVM-redegørelse NØRREBRO Station v/aksel Møllers Have Frederiksberg station Station v/platanvej VESTERBRO 1 Hvad er et kommuneplantillæg Kommuneplanen består

Læs mere

13. september 2012 / Øster Søgade METROSELSKABET. Cityringen. Informationsmøde for. Øster Søgade. Torsdag den 13. september 2012

13. september 2012 / Øster Søgade METROSELSKABET. Cityringen. Informationsmøde for. Øster Søgade. Torsdag den 13. september 2012 METROSELSKABET Cityringen Informationsmøde for Torsdag den 13. september 2012 Dagsorden 1. Velkommen Metroselskabet 2. Cityringen Metroselskabet 3. Regler Metroselskabet 5. Anlægsarbejdets faser CMT 6.

Læs mere

UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE

UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE TØF 21.4.08 UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE METROEN ØGER DEN KOLLEKTIVE TRAFIK 255.000 BUS 281.000 METRO BIL CYK 2002 2005 KOLLEKTIV TRAFIK

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

1. Frederiks Kirke (Marmorkirken) revnedannelser og sætninger.

1. Frederiks Kirke (Marmorkirken) revnedannelser og sætninger. 13. september 2008 Fremsendt via mail cbu@okf.kk.dk til Københavns Kommune Økonomiafdelingen Center for By Udvikling. 1. Side 1-3 Frederiks Kirke (Marmorkirken) revnedannelser og sætninger. 2. Side 4-13

Læs mere

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D Trafikplan 2016 / Jeppe Grønholt-Pedersen Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D. 05.12.16 Politiske beslutninger 30. april 2015 BR godkendte, at Økonomiforvaltningen gik i gang med at udarbejde forslag

Læs mere

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde Hvorfor trafikforsøg i Vestergade

Læs mere

Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. forslag til kommuneplantillæg med VVM redegørelse

Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. forslag til kommuneplantillæg med VVM redegørelse 07-10-2008 Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. forslag til kommuneplantillæg med VVM redegørelse I forbindelse med den af Borgerrepræsentations vedtagne høring af forslag til kommuneplantillæg med

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

Forsøget Information om trafikforsøg i Guldbergsgade/ Møllegade

Forsøget Information om trafikforsøg i Guldbergsgade/ Møllegade Forsøget Information om trafikforsøg i Guldbergsgade/ Møllegade INDHOLD Indhold 1. Baggrund for forsøget Eksisterende ruter i området Baggrund trafiktællinger 2. Forsøget Overordnet: Formål, forventede

Læs mere

Projekter for bedre trafiksikkerhed

Projekter for bedre trafiksikkerhed Bilag 1 Projekter for bedre trafiksikkerhed Dette bilag hører til indstillingen for Trafiksikkerhed, frigivelse af anlægsmidler, og indeholder 6 trafiksikkerhedsprojekter for vejkryds og vejstrækninger

Læs mere

Til. Bilag 3. Øvrige indsatser 16-09-2008. Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam, Overborgmester Ritt Bjerregaard, Sagsnr.

Til. Bilag 3. Øvrige indsatser 16-09-2008. Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam, Overborgmester Ritt Bjerregaard, Sagsnr. Til Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam, Overborgmester Ritt Bjerregaard, Bilag 3 Øvrige indsatser Med udgangspunkt i den netop modtagne trafiksikkerhedsrevision, beskriver dette notat hvad Københavns

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ

UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ Til Dokumenttype Dokumentation Dato September 2011 HØRSHOLM KOMMUNE UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ HØRSHOLM KOMMUNE UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ Revision 1 Dato 2011-09-16 Udarbejdet af MCN, RAHH, HDJ Kontrolleret

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

E-bus 15E: Søhuset - Helsingørmotorvejen - Nørreport (København) / (DOT: Gyldig d.10.12.17)

E-bus 15E: Søhuset - Helsingørmotorvejen - Nørreport (København) / (DOT: Gyldig d.10.12.17) Gyldig: 10.12-26.12.17., 01.01. - 28.03., 03.04. - 10.05., 14.05. - 29.06., 13.08. - 08.12.18. 15E mandag - fredag Søhuset (Forskerparken) Frederiksborgvej (Forskerparken) Forskerparken Gl. Holte (Øverødvej)

Læs mere

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING Til Køge Kommune Dokumenttype Notat Dato September 2011 VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING VESTERGADE ETABLERING AF PARKERING Revision V2 Dato 2011-09-15 Udarbejdet af CM, PT Beskrivelse Notat vedr.

Læs mere

Trafikal vurdering Trafikplan for Indre Nørrebro" fordeling af fremtidig trafik herunder Wesselsgade

Trafikal vurdering Trafikplan for Indre Nørrebro fordeling af fremtidig trafik herunder Wesselsgade KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Trafikal vurdering Trafikplan for Indre Nørrebro" fordeling af fremtidig trafik herunder Wesselsgade

Læs mere

NORDHAVNSVEJEN DANSK BETONFORENING MØDE 17 APRIL 2013 PRÆSENTATION AF PROJEKTET. Baggrund og fakta. Undersøgte løsninger. Tidsplan

NORDHAVNSVEJEN DANSK BETONFORENING MØDE 17 APRIL 2013 PRÆSENTATION AF PROJEKTET. Baggrund og fakta. Undersøgte løsninger. Tidsplan DANSK BETONFORENING MØDE 17 APRIL 2013 NORDHAVNSVEJEN 1 PRÆSENTATION AF PROJEKTET Baggrund og fakta Undersøgte løsninger Tidsplan Vej- og tunnelentreprisen Tilslutningsanlæg Ringbanebroer og stibroer (Grundvandssænkning)

Læs mere

Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde

Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde 20/09/13 Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde Indledning I forbindelse med klagesagen over døgnarbejdet på Marmorkirken

Læs mere

gravearbejder i en cykelby

gravearbejder i en cykelby gravearbejder i en cykelby syv gode afspærringsløsninger www.kk.dk/vejpladspark 2 syv gode afspærringsløsninger / gravearbejder i byen AFSPÆRRING I EN CYKELBY København har nogle af verdens mest cykeltrafikerede

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Cityringen. Udredning om. Teknisk dokumentationsrapport Carlsberg-alternativet

Cityringen. Udredning om. Teknisk dokumentationsrapport Carlsberg-alternativet Teknisk dokumentationsrapport Carlsberg-alternativet Udredning om Cityringen Marts 2007 Transport- og Energiministeriet Finansministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: Transport-

Læs mere

På ingen af disse veje er der cykelsti eller -bane.

På ingen af disse veje er der cykelsti eller -bane. Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Allerød - faglig sparring Trafikanalyse i Horsemosen 8. juni 2010 Projekt: 21.8344.01

Læs mere

Cityringen Lov af 06.06.2007

Cityringen Lov af 06.06.2007 Metroens linieføring, etape 1-3 samt Lov af 06.06.2007 kort Mere af samme slags Ny let, førerløs metrostrækning, t 100 % tunnelstrækning t Godt 15 km dobbeltsporet ringlinje + Godt 1 km dobbeltsporet sidelinje

Læs mere

Tunnel under Marselis Boulevard

Tunnel under Marselis Boulevard Tunnel under Marselis Boulevard Anlæg af forbedret vejforbindelse Åhavevej Marselis Boulevard Århus Havn Information fra Århus Kommune til beboere og virksomheder Århus kommune Teknik og Miljø Trafik og

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm.

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. NOTAT 12-08-2011

Læs mere

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Indhold 1 Indledning... 2 2 Resumé... 3 2.1 Trafikstruktur... 3 2.2 Trafikmængder på Ballerup Boulevard... 4 2.3 Kapacitet i kryds... 4 Søvej

Læs mere

VVM -undersøgelse af en Nordhavnstunnel

VVM -undersøgelse af en Nordhavnstunnel VVM -undersøgelse af en Nordhavnstunnel Høringsnotat vedrørende den første offentlige høring i perioden 15. april til 15. maj 2015 Dato August 2015 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K

Læs mere

Implementeringsplan for review af støjmålinger.

Implementeringsplan for review af støjmålinger. Implementeringsplan for review af støjmålinger. Implementeringsplan for review af støjmålinger 1.1 Baggrund Pr. 1. juli trådte den ny regulering af støjgener fra metrobyggeriet i kraft. Dette skete som

Læs mere

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen By- og Kulturforvaltningen Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen Byudvikling Byrum og Mobilitet By- og Kulturudvalget har på udvalgsmøde 12. januar 2016 bedt By- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Retningslinjer for reklamer på midlertidige konstruktioner, såsom stilladser, containere, skurvogne ol.

Retningslinjer for reklamer på midlertidige konstruktioner, såsom stilladser, containere, skurvogne ol. Retningslinjer for reklamer på midlertidige konstruktioner, såsom stilladser, containere, skurvogne ol. Reklamebannere tillades på stilladser, containere, skurvogne ol., der er nødvendige i forbindelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen 1 I bekendtgørelse nr. 767 af 25. juni 2014 om forurening og gener fra anlægget af Cityringen foretages

Læs mere

At orienteringen om status for Movias arbejde med højklassede busløsninger tages til efterretning.

At orienteringen om status for Movias arbejde med højklassede busløsninger tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 27. oktober 2011 Cathrine Krogh Keinicke 15 Movias arbejde med højklassede busløsninger Indstilling: Det indstilles, At orienteringen om status for

Læs mere

Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard

Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard Mødereferat Titel Dato 1 december 2010 Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard Sted Oehlenschlægersgades Skole, Oehlenschlægersgade 55-57, 1663 København V Deltagere Referent 70 beboere omkring

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED RØDE PORT INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3 ROSKILDE KOMMUNE HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning og konklusion

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Voldruten og Søruten De to ruter er behandlet på et mere foreløbigt niveau end de øvrige ruter og det må forventes, at linjeføringerne tages op til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Trafikstrategi for Nr. Herlev

Trafikstrategi for Nr. Herlev Trafikstrategi for Nr. Herlev Beskrivelse af problemer Forslag til ændringer/forbedringer Ophævelsen af 40 km/t zonen ved indkørslen til Strædet er et eksempel på uheldig skilteplacering Udarbejdet i marts

Læs mere

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN AARHUS KOMMUNE UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SAMMENFATNING,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 - Besigtigelse af traceer i Roskilde. Roskilde Kommune. Notat. 1 Generelle tiltag

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 - Besigtigelse af traceer i Roskilde. Roskilde Kommune. Notat. 1 Generelle tiltag Roskilde Kommune Bilag 1 - Besigtigelse af traceer i Roskilde Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Generelle tiltag 1

Læs mere

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013.

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

Hastighedsplan for udvalgte trafikveje

Hastighedsplan for udvalgte trafikveje Hastighedsplan for udvalgte trafikveje Maj 2008 Center for Trafik Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Københavns Kommune, Center for Trafik og Grontmij

Læs mere

Afgifter for stilladsreklamer

Afgifter for stilladsreklamer Afgifter for stilladsreklamer Bilag 4 Sagsnr. 2007-100170 Dokumentnr. 2008-472521 I forbindelse med afgiftsforhøjelsen forslås, at indføre 5 afgiftstrin, således at afgiftens størrelse afhænger af hvor

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

Hvad er Movias forsinkelser? Hvad er forsinkelserne på Brohusgade?

Hvad er Movias forsinkelser? Hvad er forsinkelserne på Brohusgade? KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Svar på spørgsmål stillet af Lars Weiss ifm. indstilling om Trafikplan Indre Nørrebro Hvad er Movias forsinkelser? Hvad er forsinkelserne på Brohusgade? Den 2. september 2015 mødtes

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse.

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse. Hørsholm Kommune Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest Trafikanalyse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gentofte

Læs mere

9. ANLÆG 9.1 TRAFIKALE KONSEKVENSER. 9.1.1 Arbejdskørsel

9. ANLÆG 9.1 TRAFIKALE KONSEKVENSER. 9.1.1 Arbejdskørsel 9. ANLÆG 9.1 TRAFIKALE KONSEKVENSER Der vil i Cityringens anlægsfase hovedsagelig være tale om to typer trafi kale miljøpåvirkninger, nemlig arbejdskørsel og trafi komlægninger. I anlægsfasen vil bortkørsel

Læs mere

Cityringen. Besigtigelsesforretning. Skjolds Plads (v/rådmandsmarken) Cityringen

Cityringen. Besigtigelsesforretning. Skjolds Plads (v/rådmandsmarken) Cityringen Besigtigelsesforretning Skjolds Plads (v/rådmandsmarken) Deltagere fra Metroselskabet Jens H. Gravgaard, ingeniør, projektleder Metroselskabet Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Københavns Kommune Ny Amagerbrogade - Midlertidig trafikafvikling

Københavns Kommune Ny Amagerbrogade - Midlertidig trafikafvikling Bilag 9 Generelt De overordnede principper for trafikafviklingen fremgår af skitserne til højre. For yderligere detaljeringsgrad henvises til tegning nr. 21 - Trafikafviklingsplan. Der er følgende generelle

Læs mere

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel?

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel? Udtalelse Til Byrådsservice Den 28. marts 2012 Udtalelse til forespørgsel fra SF vedr.: Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn - trafikprognose og dimensioner for Marselistunnelen. SF har sendt en skriftlig

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej.

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej. Memo Dato Sag 7. januar 006 Gentofte Kommune Vedr: Til: Vurdering af trafikforhold omkring Gersonsvej i forbindelse med ny idræts- og fritidscenter Skolebestyrelsen for Tranegårdsskolen - Gentofte Ref

Læs mere

Ballerup Kommune Søndergård Passage Trafiknotat

Ballerup Kommune Søndergård Passage Trafiknotat Søndergård Passage Trafiknotat NOTAT 5. juli 2016 mkk 1 Baggrund og konklusion GHB Landskabsarkitekter har udarbejdet et dispositionsforslag med titlen Fra shared space til safe space omfattende trafikale

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet - Frederiksberg Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet - Frederiksberg Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet - Frederiksberg

Læs mere

Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station.

Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station. Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station. Nærværende papir angår aftale om modernisering af Nordhavn station

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen Indledende høring fra 23. april til 30. maj 2014 Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. maj 2014 Om letbanen

Læs mere

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune Notat Hillerød Kommune ULLERØDBYEN Trafikal vurdering 17. december 2014 Projekt nr. 218546 Dokument nr. 1214349121 Version 1 Udarbejdet af ACH Kontrolleret af PFK Godkendt af PFK 1 BAGGRUND I forbindelse

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Til Furesø Kommune og Freja Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Juli, 2015 TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Revision 4 Dato 2015-07-07 Godkendt

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

København, den 22. August 2014. Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen

København, den 22. August 2014. Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen MOGENS WÖHLICHE ARKITEKT M.A.A. SØLVGADE 22 2.TH 1307 KØNENHAVN K 33 13 27 24 MOBIL 20 41 41 29 MAIL MW.ARK@FIRMA.TELE.DK København, den 22. August 2014 Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen 5 af Svanemøllehavnens

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København 28. august 2012 Udbygning af den kollektive trafik i København Peter Bønløkke // Økonomiforvaltningen // Center for Byudvikling // pb@okf.kk.dk edoc Disposition Baggrund Screeningsfasen (2011) Scenarier

Læs mere