Kommunalbestyrelsen. Referat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalbestyrelsen. Referat"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen, Michael Seiding Larsen, Brit Skovgaard, Laura Sø, Nina Møhler, Asger Diness Andersen, Jørn Elo Hansen, Kirsten Overgaard, Else-Marie Langballe Sørensen, Peter E. Jonassen, Helle Mandrup Tønnesen, Tage Vestergaard, Heino Hahn, Kim Errebo, John Pawlik, Per Stig Sørensen, Thomas Christfort, Poul A. Larsen, Mette Høgh Christiansen, Kurt Johansen, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed, Vibe Bøgvad, Michael Larsen, Birgitte Steen Jørgensen, Carsten Olsen Kim Errebo Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder Indkommet materiale Meddelelse om indtræden i den socialdemokratiske gruppe behandling af forslag til ændring af styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune Udpegning af yderligere 2 medlemmer til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Ændring af størrelsen af udvalgsvederlag fra 1. november Ændring i udpegning til råd, nævn, bestyrelser m.v Budget behandling Halvårsregnskab Nyt revideret takstblad tilføjelse af ny standardtakst Fremtidsplaner for Solbakkevej Panterkomiteens projektskitse og rapport fra DGI Faciliteter og Lokaludvikling om mulig fremtidig anvendelse, drift og udvikling af Panteren Udpegning af foreløbig bestyrelse for den kommende erhvervsdrivende fond for DGI-hus Panteren Forslag til mødeplan for 2015 for Kommunalbestyrelsen Godkendelse af Beskæftigelsesplan Vordingborg Boligselskab afd. 171 Rytterskolen - Anvendelsen af midler i dispositionsfonden Vordingborg Håndværkerforenings Ældreboliger - Årsregnskab Vordingborg Boligselskab - Nye retningslinjer for udlejning af almene familieboliger Spørgetid Købstilbud på areal - LUKKET SAG Udløb af option og annullering af betinget købsaftale - LUKKET SAG...35 Bilagsoversigt...36 Underskriftsside...37

3 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Ledelsesekretariatet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Kim Errebo Indstillingen tiltrådt. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Lovgrundlag Lov om kommunernes 15. Styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune 2. Sagsfremstilling Borgmesteren skal indkalde stedfortræderen til det førstkommende kommunalbestyrelsesmøde, når borgmesteren får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned pga. sin helbredsstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende. Kommunalbestyrelsen har i Styrelsesvedtægten for Vordingborg Kommune 2 truffet beslutning om, at borgmesteren ved et forfald af de grunde, der er nævnte overfor, indkalder stedfortræderen, selvom hindringen forventes at være kortere end 1 måned. Der er ved udsendelse af dagsorden til Kommunalbestyrelsen møde modtaget afbud fra Kim Errebo, der af arbejdsmæssige årsager er forhindret i at deltage i mødet. I hans sted er indkaldt 1. stedfortræder på liste O, Margrethe Kristensen. Indstilling Borgmesteren indstiller, at det godkendes at Kim Errebo har lovligt forfald og at Margrethe Kristensen er indkaldt som rette stedfortræder. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Kim Errebo Indstillingen tiltrådt. Stedfortræder indtog herefter sin plads. 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Indkommet materiale Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Ledelsesekretariatet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Sagsfremstilling KKR Sjælland fremsender dagsorden til mødet den. 9. september Bilag: 1 Åben Dagsorden KKR Sjælland /14 Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Kim Errebo Til efterretning. 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Meddelelse om indtræden i den socialdemokratiske gruppe Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Sagsfremstilling Den socialdemokratiske gruppe meddeler i mail af 10. september 2014, at kommunalbestyrelsesmedlem Brit Skovgaard er indtrådt i den socialdemokratiske gruppe. Indstilling Borgmesteren indstiller, at meddelelsen tages til efterretning. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Kim Errebo Indstillingen tiltrådt. 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen behandling af forslag til ændring af styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse 2. Styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune 18. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsesmedlem Brit Skovgaard har meddelt, at hun udtræder af Venstre og indtræder i Socialdemokratiske gruppe. Såfremt der opnås enighed foreslås det, at styrelsesvedtægten for Vordingborg Kommune 18 ændres således at antallet af medlemmer i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget forhøjes med 2 medlemmer. Det betyder, at udvalget bliver på 7 medlemmer. Ændringer i styrelsesvedtægten skal behandles i 2 kommunalbestyrelsesmøder med mindst 6 dages mellemrum. 2. behandlingen finder sted på Kommunalbestyrelsens møde den 9. oktober Ændring i udvalgssammensætningen i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget får virkning fra den 9. oktober 2014, dog under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsen godkender ændring af styrelsesvedtægten. Bilag: 1 Åben Forslag til ændring af Styrelsesvedtægt for Kommunalbestyrelsen /14 Indstilling Borrgmesteren indstiller, at at forslag til ændring af styrelsesvedtægt 18 ændres således, at Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget udvides fra 5 til 7 medlemmer, forslag til ny styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune oversendes til 2. behandling i Kommunalbestyrelsens møde den 9. oktober Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Kim Errebo Indstillingen tiltrådt. 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Udpegning af yderligere 2 medlemmer til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Ledelsessekretretariatet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse 17 Styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune 6 og 18. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsesmedlem Brit Skovgaard har meddelt, at hun udtræder af Venstre og indtræder i den Socialdemokratiske gruppe. I henhold til Styrelsesloven pgf. 17,stk. 3, note 7 kan udmeldelse af en gruppe ikke medføre, at gruppen får adgang til af fratage et udvalgsmedlem et udvalgserhverv og dermed kan en udmeldelse af en gruppe ikke begrunde en omkonstituering. Såfremt der kan opnås enighed i Kommunalbestyrelsen kan antallet af medlemmer i Kultur-, Idrætsog Fritidsudvalget forhøjes med 2 medlemmer uden en egentlig omkonstituering. De medlemmer, der pt. har sæde i udvalget bibeholder deres pladser, således: Udvalgsformand Eva Sommer Madsen Næstformand Else-Marie Langballe Sørensen, Brit Skovgaard, Michael Seiding Larsen Thorbjørn Kolbo. De 2 nye pladser i udvalget tilfalder flertalsgruppen. Indstilling Borgmesteren indstiller, at flertalsgruppen udpeger yderligere 2 medlemmer til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Kim Errebo Indstillingen tiltrådt. Kim Errebo og Jørn Elo Hansen valgt som medlemmer til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Ændring af størrelsen af udvalgsvederlag fra 1. november 2014 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Lovgrundlag Bekendtgørelse nr af 21. oktober 2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af kommunale hverv. Sagsfremstilling Jf. bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af kommunale hverv udgør summen af de årlige udvalgshonorarer, vederlag til formænd for de stående udvalg og formanden for Børn og Unge-udvalget højst 305 % af borgmestervederlaget. Udvidelse af antallet af medlemmer i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget fra 5 til 7 medlemmer får den konsekvens, at der sker en mindre justering i udvalgsvederlaget. Formændene for de 7 stående udvalg udgør tilsammen 168 %. Hertil kommer formanden for Børn og Unge-udvalget med 10 % - i alt 178 % Ved beregningen nedenfor er det forudsat at der anvendes 127 % af borgmestervederlaget til udvalgshonorarer. Med den foreslåede udvidelse med 2 medlemmer i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget vil antallet af udvalgsmedlemmer blive i alt 43, hvilket betyder, at udvalgsvederlaget på kr. pr. udvalg reduceres med virkning fra 1. november Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har ekskl. formanden 8 medlemmer. De 7 stående udvalg har ekskl. formændene udgør fremover 34 medlemmer. Der er 1 medlem i Børn og Ungeudvalget ekskl. formanden. I alt ekskl. formænd 43 medlemmer. Årligt vederlag pr. medlem pr. udvalg vil fremover se således ud: Ca kr. x 127 % divideret med 43 = ,00 Indstilling Borgmesteren indstiller, at udvalgsvederlaget fra 1. november 2014 reduceres fra kr. til kr. pr. år. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Kim Errebo Indstillingen tiltrådt. 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Ændring i udpegning til råd, nævn, bestyrelser m.v. Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Lovgrundlag Vedtægter for Handicaprådet, Det frivillige samråd, Fonden for Geocenter Møns Klint og Vordingborg Ungdomsskole m.fl. Sagsfremstilling I forbindelse med, at Brit Skovgaard udtræden af venstres gruppe, er det aftalt, at der sker en nyudpegning til de råd og bestyrelser som Brit Skovgaard blev udpeget til i forbindelse med konstitueringen af kommunalbestyrelsen Der skal således ske nyudpegning af medlemmer til: Handicaprådet Det Frivillige Samråd i Vordingborg Kommune Bestyrelsen for Fonden Geocenter Møns Klint og Bestyrelsen for Vordingborg Ungdomsskole Herudover er Brit Skovgaard udpeget som stedfortræder for Bo Manderup i: Valgbestyrelse med Folkeafstemninger Valgbestyrelse ved valg til Folketing og Valgbestyrelse ved valg til Kommunalbestyrelse og Regionsråd. Endvidere er Brit Skovgaard udpeget som stedfortræder for Mette Høgh Christiansen i bestyrelsen for Synscentralen i Vordingborg Indstilling Borgmesteren indstiller, at at flertalsgruppen udpeger ny repræsentation til: a) Handicaprådet b) Det Frivillige Samråd i Vordingborg Kommune c) Bestyrelsen for Fonden Geocenter Møns Klint d) Bestyrelsen for Vordingborg Ungdomsskole flertalsgruppen udpeger ny personlig stedfortræder til a) valgbestyrelse ved Folkeafstemninger b) valgbestyrelse ved valg til Folketing c) valgbestyrelse ved valg til Kommunalbestyrelse og Regionsråd d) bestyrelsen for Synscentralen i Vordingborg. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Kim Errebo Jørn Elo Hansen valgt som medlem af Handicaprådet. Kim Errebo valgt som medlem af Det Frivillige Samråd. Michael Seiding Larsen valgt som medlem til bestyrelsen for Fonden Geocenter Møns Klint. Kirsten Overgaard valgt som medlem til bestyrelsen for Vordingborg Ungdomsskole. 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Michael Seiding Larsen valgt som personlig stedfortræder for Bo Manderup til valgbestyrelsen ved Folkeafstemninger, ved valg til Folketing og ved valg til Kommunalbestyrelse og Regionsråd. Kim Petersen valgt som personlig stedfortræder for Mette Høgh Christiansen til bestyrelsen for Synscentralen. Poul A. Larsen oplyste, at Lise-Lotte Møller, udpeget af Vordingborg Kommunalbestyrelse, udtræder af bestyrelsen for Fonden for Geocenter Møns Klint og Brit Skovgaard indtræder som medlem. 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Budget behandling Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Økonomi - Sagsbeh: Vibeke Bille Dideriksen Lovgrundlag Lov om kommuners styrelse Proces- og tidsplan for budget Sagsfremstilling På budgetseminaret 4. september 2014 blev der indgået en aftale om budget mellem Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative. Aftalen er bilag 1 til denne sag og er det budgetforslag som skal 1. behandles i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og Kommunalbestyrelsen. Budgetbalancen fremgår af bilag 2. Her er taget udgangspunkt i det tekniske budget som blev udsendt til budgetseminaret og til udvalgets møde 20. august Der er foretaget en række ændringer i den ordinære drift: Reduktion af budgettet til forsørgelsesudgifter grundet lavere forventninger på arbejdsmarkedsområdet. Reduktion af budgettet i på hhv. 10, 20 og 30 mio. kr. svarende til yderligere 10 mio. kr. hvert år. Der er prioriteret en uddannelsesindsats for ledige i på i alt 3,1 mio. kr. Effekten heraf forventes i 2018 og fremover, hvor forsørgelsesydelserne forventes at kunne reduceres med 3,1 mio. kr. årligt. Der er prioriteret kr. om året til internationalt samarbejde med Nordtyske kommuner. Der er afsat kr. til et tilskud til fodboldklubber som er nødt til at benytte kunstgræsbaner i andre kommuner i vintersæsonen 2014/15 Der er afsat afledt drift af de prioriterede nye anlægsprojekter Det udmeldte særtilskud som vanskeligt stillet kommune på 3 mio. kr. er en indtægt i 2015, Ændringerne i investeringsoversigten beskrives ikke enkeltvis, men investeringsoversigten fra budgetaftalen fremgår af bilag 3. Investeringsoversigten indeholder alle de projekter som er prioriteret i budgetperioden , både nye og eksisterende. På finansieringssiden forventes lånoptagelsen øget med 15 mio. kr. til 30 mio. kr. i Serviceudgifterne i budgetforslaget udgør mio. kr. og er dermed 13 mio. kr. under den udmeldte serviceramme. Den gennemsnitlige likviditet udvikler sig i budgetperioden. Udgangspunktet er 102 mio. kr. i starten af 2015 dette reduceres med næsten 30 mio. kr. i løbet af 2015 og den gennemsnitlige likviditet vil derfor være omkring 75 mio. kr. Der er indarbejdet låneoptagelse på i alt 30 mio. kr. i 2015 Bilag 4 Budgetbemærkninger indeholder de foreløbige bemærkninger. Det må forventes at tallene justeres i overensstemmelse med eventuelle ændringer såfremt der ændres i budgettet. Der vedlægges i bilag 5 en takstoversigt over de foreløbige takster som var forelagt udvalgene inden sommerferien, samt takstblad for kommunale fiskeri- og lystbådehavne. Takster på Børne-, Unge- og Familieudvalget og Socialudvalgets områder vil foreligge til 2. behandlingen og en række takster vil blive genberegnet efter budgetvedtagelsen. Høringssvarene til budgettet vil foreligge til mødet, i det høringsfristen er den 8. september kl. 12. og udsendes umiddelbart herefter til Kommunalbestyrelsens medlemmer. 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Budgetsammendraget vil ligeledes blive udsendt 8. september da budgetaftalen skal konsekvensberegnes i forhold til blandt andet P/L-regulering og renteudgifter i Bilag: 1 Åben Budgetaftale - 4 sept - endelig pdf.pdf /14 2 Åben Budget balance.pdf /14 3 Åben Investeringsoversigten.pdf /14 4 Åben Budgetbemærkninger /14 5 Åben Takstoversigt /14 6 Åben Takstblad 2015 Vordingborg lystbådehavne /14 7 Åben Høringssvar budget /14 8 Åben Budgetsammendrag pr. 9. september /14 Indstilling Borgmesteren indstiller at forslag til budget oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Samtlige høringssvar til budget var udsendt til udvalgets medlemmer den 8. september Budgetsammendrag af 9. september 2014 blev omdelt på mødet. Mikael Smed deltog og overværede udvalgets drøftelser. Indstillingen anbefales og tidsfristen for fremsendelse af ændringsforslag til budget ændres til mandag den 29. september 2014 kl Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Kim Errebo Budgetforslag oversendes i sin helhed til Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 9. oktober Fristen for fremsendelse af ændringsforslag til budget fastsættes til mandag den 29. september 2014 kl

14 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Halvårsregnskab 2014 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Økonomi - Sagsbeh: Maria Bille Rasmussen Lovgrundlag Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Halvårsregnskabet har traditionelt i Vordingborg Kommune overvurderet det forventede regnskab. Igen i 2014 forventes et merforbrug på driften og et lille mindreforbrug på anlæg. Hvis forventningerne holder stik, vil serviceudgiftsrammen blive overskredet med 32 mio. kr. og der vil være merforbrug på ordinær drift på 13 mio. kr. Overordnet set skyldes overskridelse af servicerammen at virksomhedernes opsparede midler nu anvendes, hvilket skal ske før eller siden. Direktionen forventer for det første ikke at serviceudgiftsrammen på landsplan bliver overskredet og der forventes derfor ingen sanktioner. For det andet forventer direktionen at resultatet af både drift og anlæg vil blive bedre end nedenstående forventet regnskab. Derfor anbefaler direktionen ikke samlede handlinger for at forbedre resultatet, men der er selvfølgelig opmærksomhed på om der er enkelte områder, hvor der skal handles. Ordinær driftsvirksomhed: Samlet set forventes resultat af ordinær driftsvirksomhed at give et overskud for 2014 på 71,6 mio. kr., hvilket resulterer i et merforbrug på 13,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. For specifik gennemgang af årsager til merforbruget på 13,3 mio. kr. henvises til bilaget Halvårsregnskab Anlægsudgifter: Udgifterne til anlæg viser et mindreforbrug på 24,5 mio. kr. og det forventes at de 24,5 mio. kr. overføres til Regnskabet for 2014 på anlæg forventes at udgøre 162,0 mio. kr. Resultat: Det samlede resultat forventes at blive et underskud på 92,9 mio. kr., hvilket er 11,2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget på 104,1 mio. kr. Forbedringen af det forventede resultat i forhold til korrigeret budget skyldes, at dele af anlægsprojekterne forventes udskudt til Årsagen til det budgetterede underskud er, at anlægsniveauet er så meget højere end niveauet på 100 mio. kr., som er foreskrevet i den økonomiske politik. Serviceudgiftsrammen: Opgørelsen af afvigelser på serviceudgiftsrammen sker i forhold til det oprindelige budget. Samtidig er ikke alle driftsudgifter serviceudgifter. Der kan derfor ikke sammenlignes direkte med den ovenstående opgørelse på driften. Der forventes pr. 30. juni 2014 et merforbrug på serviceudgifterne på 32,1 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget. Derudover er der kommet nye udmeldinger fra KL, der indebærer at serviceudgiftsrammen vil blive reduceret i 2014, som følge af nedjustering af pris- og lønskøn. For at undgå en regnskabssanktion i 2014, skal der derfor sigtes hen imod og overholde serviceudgiftsrammen. Udvalgenes halvårsregnskaber indebærer en overskridelse af serviceudgiftsrammen med 32,1 mio. kr. For specifik gennemgang henvises til bilaget Serviceudgiftsrammen juni, samt forklaringerne til de forventede resultater i Halvårsregnskab Likviditetsprognose: Den gennemsnitlige kassebeholdning er opgjort til 128,7 mio. kr. ultimo juni Ifølge likviditetsprognosen vil den gennemsnitlige kassebeholdning falde til 102,7 mio. kr. ved udgangen af

15 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Målet for likviditeten i forhold til kassekreditreglen, som er den gennemsnitlige daglige kassebeholdning set et år bagud, er, at den skal ligge imellem 100 og 200 mio. kr. For nærmere gennemgang af likviditeten henvises til bilaget Halvårsregnskab Halvårsregnskab for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Halvårsregnskabet for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling som fagudvalg er vedlagt som bilag og behandles ikke særskilt. Økonomi Som følge af økonomiaftalen for 2015, skal der ske en række justeringer i kommunernes økonomi, som afledt af Lov og Cirkulæreprogrammet. I nedenstående skema er oplistet en række vedtagne lovændringer som alle har en effekt i 2014, og som ikke var kendt og indarbejdet i budgettet for Det anbefales derfor at budgetterne korrigeres med netto kr. i Dette princip er i overensstemmelse med tidligere års beslutninger om at regulere for ændret lovgivning. Effekten i er indarbejdet i budgetmaterialet. Enhed Udvalg Beløb Formål Fællessekretariatet ØPU vederlag samt EU valg Børn, Unge og Børn og Familie Familie Viso Sundhed Sundhed og psykiatri Borger og Uddannelse og 9.90 Arbejdsmarked Arbejdsm. 0 Borger og Arbejdsmarked ØPU Børn, Unge og Skole Familie I alt styrket rehabilitering kræftpatienter Ændr. diverse love primært beskæf. Administrationsudg. vejledn. m.v. Ændr. bidrag til friskolers SFO m.v. Under udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling foreslås der budgetjusteringer vedrørende mindreforbrug på HR-rammen, hvoraf de 2,9 mio. kr. er fra trepartsaftaler indgået i 2007, men ikke udmøntet. Derudover er der mindreforbrug på projekt VorVærdi på i alt 0,8 mio. kr. På området for administrationsbygninger og kantine blev der ved en misforståelse ikke overført et mindreforbrug på kr. i 2013 til budget 2014, hvorfor der søges om en tillægsbevilling i Beredskabskommissionen anmoder om eftergivelse af underskud fra 2013 på kr. jfr. Kommissionens møde af 8. april Derudover er der på Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling nedenstående forslag om budgetreguleringer vedrørende Lov- og cirkulæreprogrammet for 2014: Kompensation for øgede administrative opgaver forbundet med arbejdsmarkedsreformen (DUT-midler) ca. 2,3 mio. kr. Kompensation for afvikling af EU-valget en søndag og ændring af vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer med virkning fra 1. juli alt ca kr. Kommunernes Landsforening har udmeldt ændrede pris- og lønforudsætninger for budget Det betyder at de forudsætninger der er anvendt i det vedtagne budget 2014 er nedjusteret med i alt 0,1 14

16 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen pct. point i forhold til skønnet ved budgetlægningen for For Vordingborg Kommune betyder det at budget 2014 samlet kan reduceres med i alt 3,44 mio. kr., som anbefales tilført kassebeholdningen. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Beredskabet Budgetramme Drift Trepartsforhandlinger Drift VorVærdiprojekt -800 Drift Administrationsbygninger 393 og kantiner Drift Økonomiske konsekvenser -477 af lov- og cirkulæreprogram Drift Ændrede pris- og lønforudsætninger Finansiering Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug af denne er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Afskrivning af mellemværende vedrørende lønadministration. I forbindelse med overgangen til nyt Økonomi- og lønsystem er der opstået en del ubalancer vedrørende lønadministrationskontiene bl.a. feriepenge, atp, aer m.v. De sidste differencer der nu står tilbage efter en gennemgang med revisionen søges derfor afskrevet, beløbet udgør i alt -2,4 mio. kr. Derudover fremstår der et beløb på mellemværende vedrørende lønadministration til Vordingborg Forsyning på 6,3 mio. kr. Fejlen er opstået i perioden frem til 2012, som følge af systemfejl og skal nu afskrives. Således søges der i alt afskrevet 3,9 mio. kr. via balancekontoen, hvilket ikke vil have effekt på driftsregnskabet. Bilag: 1 Åben Halvårsregnskab /14 2 Åben Serviceudgiftsrammen juni 97394/14 3 Åben Halvårsregnskab 2014 ØPU /14 Indstilling Administrationen indstiller, at at at halvårsregnskab 2014 godkendes, tillægsbevilling på kr. til Beredskabet, godkendes, mindreforbrug på HR-rammen herunder Projekt VorVærdi og Trepartsaftaler på kr. tilføres kassebeholdningen, 15

17 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen at at at at at manglende overførsel af mindreforbrug i 2013 vedrørende administrationsbygninger og kantiner på kr. gives som tillægsbevilling, fagområderne reduceres med netto kr. i 2014 vedrørende lov- og cirkulæreprogram, fagområderne samlet set reduceres med kr. i 2014 vedrørende ændrede pris- og lønforudsætninger, kassebeholdningen øges med kr. som finansiering af tillægsbevillingerne, lov- og cirkulæreprogrammet, samt ændrede pris- og lønforudsætninger og det bogførte beløb vedrørende mellemværende på lønadministration med videre på i alt ,19 kr. i kommunens regnskab 2014 afskrives. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. Knud Larsen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Kim Errebo Indstillingen tiltrådt. 16

18 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Nyt revideret takstblad tilføjelse af ny standardtakst Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Redningsberedskabet - Sagsbeh: Janne Jensen Resumé Beredskabskommissionen godkendt den 17. juni 2013 forslag til takstblad 2014 for Redningsberedskabet i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling På baggrund af nogle henvendelser omkring Redningsberedskabets takster vedrørende oprydning efter mindre forureningsuheld, forslår beredskabschefen indført en ny standardtakst for mindre forureningsuheld, der kan klares inden for en tidsramme af 1,5 timer og som udføres med begrænsede medarbejderressourcer. Standardtaksten for mindre forureningsuheld forslås at være 4.380,- kr. ekskl. moms og omfatter 1 miljøvogn 564,00 kr. á 1,5 time = 846,00 kr. 1 autosprøjte 564,00 kr. á 1,5 time = 846,00 kr. 4 brandmænd 448,00 kr. á 1,5 time = 2.688,00 kr. I alt 4.380,00 kr. Den nye standardtakst foreslås gældende med tilbagevirkende kraft fra 1. august 2014 og vil ligeledes blive indføjet i det godkendte takstblad for Standardtaksten er harmoniseret med taksten for lignende indsats hos Næstved Brand og Redning. De øvrige takster anbefales, at blive harmoniseret i forbindelse med sammenordningen af Næstved, Faxe og Vordingborg Redningsberedskaber i foråret Bilag: 1 Åben Nyt revideret takstblad 2014 for Redningsberedskabet - august /14 Indstilling Beredskabschefen indstiller, at den nye standardtakst for mindre forureningsuheld godkendes med tilbagevirkende kraft fra 1. august Beslutning fra Beredskabskommissionens stjernehøring: Nyt revideret takstblad 2014 tilføjelse af ny standardtakst, blev den 25. august 2014 sendt i stjernehøring hos Beredskabskommissionens medlemmer, idet den nye standardtakst for mindre forureningsheld ønskes godkendt med tilbagevirkende kraft fra 1. august Beredskabskommissionens medlemmer kan alle tiltræde indstillingen. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Kim Errebo Indstillingen tiltrådt. 17

19 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Fremtidsplaner for Solbakkevej Panterkomiteens projektskitse og rapport fra DGI Faciliteter og Lokaludvikling om mulig fremtidig anvendelse, drift og udvikling af Panteren Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Afdelingen for Økonomi og Personale - Sagsbeh: Susanne Tegtmeier Lovgrundlag Styrelsesloven Resumé Vordingborg Kommune har i 2012 købt to ejendomme på Solbakkevej. I forbindelse med Helhedsplan for Vordingborg By har Udvalget for Økonomi. Planlægning og Udvikling og Kommunalbestyrelsen i løbet af 2013 og 2014 truffet en række beslutninger, som medvirker til at sikre de ønskede tiltag for området kan realiseres. Blandt kommunalbestyrelsens beslutninger er frigivelse af bevillinger til nedrivning af bygninger, istandsættelse af hal 1 og udenomsarealer samt midler til årlig basisdrift. Endvidere er der truffet beslutning om etablering af en Komite, Panterkomiteen, med det formål at rådgive om byudviklingsprojektet, og der er indgået aftale med DGI Faciliteter og Lokaludvikling om udarbejdelse af rapport om mulig fremtidig anvendelse, drift og organisering af området. Sagsfremstilling Kommunen har i 2012 erhvervet ejendommene Solbakkevej 42 og Solbakkevej 58, med et samlet grundareal på kvadratmeter, med henblik på udvikling af området. I forbindelse med Helhedsplan for Vordingborg By besluttede Kommunalbestyrelsen i marts 2013 at give anlægsbevilling til nedrivning af en række bygninger på grundene samt at give bevilling til den fortsatte årlige drift af (0,3 mio. kr. årligt). I efteråret 2013 blev komiteen for Panteren nedsat med det formål at rådgive Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling om byudviklingsprojektet på Panteren, dengang Solbakken. Sideløbende med Panterkomiteens arbejde med Vision og prospekt, har kommunalbestyrelsen behandlet og bevilliget anlægsmidler, som sikrer, at området er klargjort til anvendelse fra medio september Panterkomiteen Vision og prospekt Komiteen blev nedsat med afsæt i et kommissorium, hvor hovedopgaverne var at fungere som rådgiver for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling med henblik på stillingtagen til de indledende faser i byudviklingsprojektet på Solbakken. Komiteen fik til opgave at komme med forslag til en samlet vision for området. Forslaget skulle både understøtte intentionerne i helhedsplanen for Vordingborg by samt sikre, at visioner og planer kan skabe interesse hos fonde og andre investorer for at medvirke til udvikling af projektet. Derudover skulle komiteen skabe fremdrift i de processer, der ledte frem til resultater på kort og langt sigt, samt sikre størst muligt ejerskab og engagement hos de kommende brugere af området. Kommunalbestyrelsen godkendte i december 2013 komiteens overordnede tidsplan for det samlede projekt. I slutningen af 2013 og i de første måneder af 2014 hentede komiteen inspiration rundt om i landet, samt hos de foreninger og enkeltpersoner, som valgte at bidrage med visioner for området. Disse bidrag blev sammen med de idéer, som blev præsenteret af brugerne på et åbent borgermøde i september 2013 medtaget i komiteens arbejde. Komiteens bud på en vision for Panteren blev fremlagt og godkendt i marts Pantervisionen har herefter dannet arbejdsgrundlag for komiteens udarbejdelse af den projektskitse som nu fremlægges til behandling. Projektskitsen vil efter behandling og godkendelse i Kommunalbestyrelsen danne grundlag for Vordingborg Kommunes videre arbejde med fondsansøgninger, drøftelser med eventuelle investorer og mulige fremadrettede driftspartnere. Projektskitsen indeholder, udover information om 18

20 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Pantervisionen, forskellige foreløbige arealdisponeringer, og redegør for forskellige scenarier for den fremtidige udvikling af områder som matcher visionen for Panteren Rapport fra DGI Faciliteter og Lokaludvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og udvikling besluttede i april 2014 at indgå aftale DGI Faciliteter og Lokaludvikling om at lave en foranalyse vedrørende muligheder for den fremtidige drift af Panteren inklusiv muligheden for at skabe et DGI hus. Konsulenterne fra DGI Faciliteter og Lokaludvikling har haft en tæt dialog med den nedsatte Panterkomite ligesom de via administrationen har fået stillet de oplysninger til rådighed, som de har efterspurgt. DGI Faciliteter og Lokaludvikling påpeger i deres tilbud fra april, at man gerne ville bidrage til realiseringen af visionen, idet man vurderer, at blandingen mellem idræt, kultur, uddannelse og erhverv er et yderst udviklende og dynamisk krydsfelt, som rammer det helt essentielle i forhold til udvikling af en dansk provinsby i en moderne virkelighed. DGI Faciliteter og Lokaludvikling fremlægger nu deres rapport med henblik på at bidrage til at skabe et beslutningsgrundlag om fremtidig drift af Panteren og Panterringen som et DGI-hus. Rapporten trækker på den viden som allerede er etableret og forankret i Panter Komiteen inklusiv visionen og de informationer, som de har indhentet i Vordingborg Kommune, og kobler denne med viden med de erfaringer DGI har fra andre steder i landet. Rapporten fremlægger endvidere en beskrivelse af de forskellige behov, samt beskrivelse af udnyttelse af nuværende lokaler og arealer til forskellige foreninger, erhverv, uddannelsesinstitutioner mv.. Endelig indeholder rapporten en beskrivelse af forskellige scenarier for den fremtidige drift. DGI rapporten anbefaler blandt andet at der, af hensyn til driften, etableres en organisering med en kommunalt ejet facilitet med driften udlagt til en erhvervsdrivende fond. Det anbefales samtidig, at der indgås en erhvervslejeaftale mellem den erhvervsdrivende fond, som driver Panteren, og Vordingborg Kommune, som ejer bygninger og grund. DGI rapporten anbefaler endvidere, at der etableres en driftsorganisation, for hvilken der udformes et sæt vedtægter som tydeligt beskriver formålet, og som tager udgangspunkt i visionen for Panteren. Driftsorganisationen foreslås ledet af en bestyrelse. I opstartsfasen foreslås bestyrelsen at være bredt sammensat, og udpeget af såvel Vordingborg Kommune som en evt. driftspartner. Den daglige, administrative, ledelse af driftsorganisation anbefales varetaget af en leder, som refererer til bestyrelsen. Bilag: 1 Åben PanterProspekt udkast 04 sept 14.pdf /14 2 Åben DGI rapport - Udviklingsplan for Panteren.pdf /14 Indstilling Administrationen indstiller, at at udkast til projektskitse godkendes som grundlag for det videre arbejde med at rejse yderligere finansiering og der udarbejdes beslutningsgrundlag for indgåelse af aftale med DGI Faciliteter og Lokaludvikling om driften af Panteren, som DGI-Hus Sydsjælland i regi af en erhvervsdrivende fond. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. Udvalget besluttede endvidere, at der udpeges en styregruppe som skal fungere som foreløbig bestyrelse for DGI-huset Panteren frem mod etablering af en erhvervsdrivende fond. Styregruppens opgave vil blive fastlagt af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i møde den 22. oktober

21 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Styregruppen nedsættes på kommunalbestyrelsesmødet den 18. september Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Kim Errebo Indstillingen fra mødet i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 10. september 2014 tiltrådt. 20

22 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Udpegning af foreløbig bestyrelse for den kommende erhvervsdrivende fond for DGI-hus Panteren Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lisbeth Mogensen Sagsfremstilling Igennem 2014 har DGI og Vordingborg Kommune samarbejdet i forhold til opstart af en driftsorganisation for DGI-huset Panteren i Vordingborg. Med baggrund i den politiske beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning Udvikling den 10. september 2014 blev det besluttet, at der nedsættes en foreløbig bestyrelse. Den foreløbige bestyrelse har med baggrund i den udarbejdede rapport fra Panterkomiteen og den af DGI Faciliteter & Lokaludvikling udarbejdede analyse til opgave at forestå opstarten af den erhvervsdrivende fond: DGI-huset Panteren. Nogle af de kompetencer som der er brug for er viden indenfor både kultur, idræt, uddannelse og erhverv. Derudover er det en fordel, at den foreløbige bestyrelse besidder kompetencer indenfor det strategiske, ledelsesmæssige, økonomiske, forretningsmæssige og kommunikative felt. Den foreløbige bestyrelse foreslås at bestå af syv personer, som udpeges af DGI s hovedbestyrelse og Vordingborg Kommune i samarbejde. Det foreslås, at det syvende medlem ikke udpeges fra starten, men afventer, at den foreløbige bestyrelse får overblik over hvilke kompetencer, der skal suppleres med. Afdelingsdirektør for DGI Faciliteter & Lokaludvikling og Børn og Kulturdirektør i Vordingborg Kommune tilknyttes den foreløbige bestyrelse som tilforordnede. Den foreløbige bestyrelse får bl.a. til opgave at forberede den kommende erhvervsdrivende fond, udarbejde samarbejdsaftalen mellem DGI-huset og Vordingborg Kommune, udarbejde detailbudget for driften inkl. forslag til erhvervslejeaftale, ansætte daglig leder og bidrage til strategien for fundraising til det samlede projekt. Den endelige opgavebeskrivelse behandles den 22. oktober 2014 på møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. DGIs hovedbestyrelse har inden kommunalbestyrelsens behandling haft sagen til behandling, og DGIs indstilling til 3 kandidater vil foreligge til mødet. Disse 3 kandidater vil sammen med Vordingborg Kommunes 3 kandidater danne dem foreløbige bestyrelse. Indstilling Administrationen indstiller, at at der udpeges 6 medlemmer til den foreløbige bestyrelse og afdelingsdirektør for DGI Faciliteter & Lokaludvikling og Børne- og kulturdirektør i Vordingborg Kommune udpeges til den foreløbige bestyrelse som tilforordnede. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Kim Errebo Indstillingen tiltrådt. Følgende blev udpeget til den foreløbige bestyrelse: Niels Fog Steen Sørensen, Uffe Nielsen, Pia Dahl og Kaj Aagaard. Knud Larsen oplyste, at det sidste og 6. navn fra DGI mangler endelig bekræftelse, hvorfor navnet ikke kan offentliggøres i dag. 21

23 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Forslag til mødeplan for 2015 for Kommunalbestyrelsen Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Lovgrundlag Lov om Kommunernes styrelse 8. Sagsfremstilling I henhold til lov om kommunernes styrelse skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, hvornår og hvor ordinære kommunalbestyrelsesmøder skal afholdes. Kommunalbestyrelsens mødekalender skal offentliggøres i den lokale presse i begyndelsen af hvert regnskabsår. Der vedlægges forslag til mødeplan for Det udarbejdede forslag til mødeplan for 2015 for Kommunalbestyrelsen er udarbejdet i henhold til beslutning som Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling traf i sit møde dem 18. juni 2014, hvor strukturen i mødeplan 2014 blev evalueret. I henhold til denne beslutning planlægges at alle fagudvalgsmøder som udgangspunkt afholdes i den 1. uge i hver måned, at der med en enkelt undtagelse kun afholdes et møde pr. måned i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i den 3. uge hver måned og at Kommunalbestyrelsens møder primært afholdes den sidste torsdag i måneden. Juli måned er mødefri. Processen er planlagt således, at Kommunalbestyrelsen i sit møde den 18. september godkender mødeplan for 2015 for så vidt angår kommunalbestyrelsens møder, temamøder og budgetseminar. Herefter behandler Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og fagudvalgene det udarbejdede forslag til mødeplan i deres møder i oktober måned Kommunalbestyrelsens møder i 2015 foreslås planlagt således: torsdag den 29. januar torsdag den 26. februar, torsdag den 26. marts, torsdag den 30. april, torsdag den 28. maj, torsdag den 25. juni Juli måned mødefri torsdag den 27. august, torsdag den 17. september, torsdag den 8. oktober (budget), torsdag den 26. november og torsdag den 17. december. Møderne afholdes i byrådssalen på Vordingborg Rådhus med start kl Møderne den 25. juni, 8. oktober og 17. december 2015 starter dog kl Endvidere foreslås der afholdt temamøder for Kommunalbestyrelsen i 2015 således: torsdag den 19. marts, torsdag den 18. juni og torsdag den 19. november. 22

24 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Temamøder starter kl og afvikles primært på Vordingborg Rådhus. Endelig foreslås, at det årlige budgetseminar afholdes torsdag den 3. september 2015 med start kl og evt. fredag den 4. september 2015 Bilag: 1 Åben Forslag til mødeplan Kommunalbestyrelsen /14 2 Åben Forslag til mødeplan Kommunalbestyrelsen - rev /14 Indstilling Administrationen indstiller, at vedlagte forslag til kommunalbestyrelsesmøder, temamøder og budgetseminar i 2015 godkendes, at at kommunalbestyrelsens møder starter som ovenfor anført og kommunalbestyrelsens mødeplan annonceres i Sydsjællands Tidende, kommunens hjemmeside m.m. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. Det undersøges om det er muligt at flytte kommunalbestyrelsens temamøder den 19. marts, 18. juni og 19. november 2015 til følgende fredage, 20. marts 2015, 19. juni 2015 og 20. november 2015 med start kl Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Kim Errebo Indstillingen tiltrådt således at kommunalbestyrelsens temamøder fastsættes på følgende torsdage 26. marts, 28. maj og 26. november Temamøderne starter som udgangspunkt kl

25 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2015 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Afdelingen for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Orla Skrubbeltrang Lovgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Lov nr. 522 af 24. juni 2005 med senere ændringer. Resumé Kommunen skal hvert år udarbejde en plan for at fremme beskæftigelsen (beskæftigelsesplanen). Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i de mål for indsatsen, som beskæftigelsesministeren udmelder i starten af året. Beskæftigelsesplanen skal vedtages af kommunalbestyrelsen senest den 15. oktober. Forud for vedtagelsen skal planen være sendt til høring i Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR). Udkast til beskæftigelsesplan er udarbejdet på grundlag af jobcenterets dialog med LBR og Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. LBR har ultimo juni modtaget udkast til planen til høring, og høringssvar fra LBR vil foreligge inden udvalgets møde og vil herefter indgå i sagen. Endvidere vil der foreligge udtalelse fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Sagsfremstilling Jobcenter Vordingborgs udkast til Beskæftigelsesplan 2015 er vedlagt. Endvidere er vedlagt notat, som beskriver de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer i Vordingborg Kommune. Udkastet til planen er udarbejdet på grundlag af beskæftigelsesministerens udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen i 2015 og de lokale udfordringer for indsatsen. Jobcenteret har drøftet indsatsen med Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget på diverse møder samt på seminar starten af maj. Udkastet er den 30. juni 2014 sendt til høring i LBR. LBR har drøftet sit høringssvar på sit ordinære møde den 26. august 2014, og høringssvaret er vedlagt som bilag. Endvidere vil der inden mødet foreligge en udtalelse fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Denne udtalelse vil blive omdelt på mødet i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget og vil efterfølgende indgå i sagen. Beskæftigelsesplanen beskriver de overordnede mål for jobcenterets indsats i 2015 og de foreslåede strategier for at nå disse mål. Frem til udgangen af 2014 vil jobcenteret arbejde videre med handlingsplan for udmøntning af planens strategier og overordnede mål. LBR vil blive inddraget i dette arbejde, ligesom den konkrete udmøntning vil tage hensyn til de ændringer i rammerne for beskæftigelsesindsatsen, som efterårets reform af beskæftigelsesindsatsen vil give anledning til. De kvantitative måltal for de resultatmål, der er formuleret i planen, vil blive fastlagt i løbet af 4. kvartal 2014 i tæt dialog mellem jobcenteret og LBR. Måltal forventes endelig godkendt af Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget på mødet i december Bilag: 1 Åben Beskæftigelsesplan 2015_endelig udkast.pdf 78645/14 2 Åben Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune. Bilagsnotat.pdf 78647/14 3 Åben Høringssvar fra LBR 99228/14 4 Åben BRHS høringssvar beskæfigelsesplan 2015.pdf /14 Indstilling Administrationen indstiller, at at udvalget anbefaler Beskæftigelsesplan 2015 til godkendelse, udvalget anbefaler, at den endelige godkendelse af kvantitative måltal sker i udvalget i december 2014 efter indstilling fra jobcenteret og efter inddragelse af LBR 24

26 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Kurt Johansen Udvalget ønsker at inddrage ungerådet som samarbejdspartner. Beskæftigelsesplanen anbefales godkendt. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Kim Errebo Indstillingen fra Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 3. september 2014 tiltrådt. 25

27 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Vordingborg Boligselskab afd. 171 Rytterskolen - Anvendelsen af midler i dispositionsfonden Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Synne Felter Lovgrundlag Lov om almene boliger 20, stk. 2 Bekendtgørelse om drift af almene boliger 41 Resumé Vordingborg Boligselskab ansøger om kommunens godkendelse af, at midlerne i dispositionsfonden ikke bruges til at dække tab i afdeling 171 Rytterskolen, der er opstået som følge af ledige lejemål. Sagsfremstilling Afdeling 171 Rytterskolen er den gamle skole på Bogø, der i 1994 blev ombygget til 10 almene boliger. Aktuelt har Vordingborg Boligselskab 3 ledige lejligheder i afdelingen, hvilket betyder et tab for boligselskabet på kr ,00 pr. måned i husleje. Den samlede huslejeopkrævning i afdelingen pr. måned er kr ,00. Tabet fra de 3 ledige lejligheder dækkes med midler fra selskabets dispositionsfond, og dermed er der færre midler til rådighed til renoveringer og forbedringer og dermed fremtidssikring af andre afdelinger, der ikke har samme vanskeligheder med udlejningen. Vordingborg Boligselskab ansøger nu om, at kommunen godkender, at midlerne i selskabets dispositionsfond ikke bruges til at dække tab i afdeling 171 Rytterskolen. Årsagen til ansøgningen er, at boligselskabet igennem en længere periode har haft ledige boliger, som det ikke har været muligt at udleje. Såfremt dispositionsfonden fortsat skal dække afdelingens udgifter til lejetab, er organisationsbestyrelsen ud fra en totaløkonomisk betragtning bekymret for, at lejetabet sammen med de øvrige afdelingers lejetab vil true boligselskabet på dets eksistens. De sidste 2½ år har udviklingen i udgifter til lejetab for Rytterskolen været følgende: 1. kvt Kr ,00 2. kvt Kr ,00 3. kvt Kr ,00 4. kvt Kr ,00 1. kvt Kr ,00 2. kvt Kr ,00 3. kvt Kr ,00 4. kvt Kr ,00 1. kvt Kr ,00 2. kvt Kr ,00 Ovenstående omfatter såvel husleje som udgifter til el og varme, hvilket svarer til de udgifter, dispositionsfonden dækker. Det er boligselskabets opfattelse, at det er svært at udleje lejlighederne på 1. sal uden for byområderne, og boligselskabet oplever også, at denne afdelings beliggenhed på Bogø ikke den mest attraktive. Boligselskabet har ingen forventning om, at udlejningsproblemerne i afdelingen bliver mindre i fremtiden, da lejlighederne i yderområderne ikke efterspørges af lejerne. Man vurderer, at det i yderste konsekvens kan blive nødvendigt at sælge afdelingen på Bogø, og boligselskabet har oplyst, at man eventuelt vil vende tilbage til kommunen vedrørende et salg på et senere tidspunkt. 26

28 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Hvis kommunen skal give tilladelse til, at en afdelings udgifter til tab som følge af ledige boliger ikke længere skal dækkes af midler fra dispositionsfonden, skal det ske på baggrund af en konkret vurdering af forholdene i den enkelte afdeling. Desuden er det et krav, at summen i boligselskabets dispositionsfond ligger under 2/3 af det officielle minimumstal pr. lejemål, før tilladelsen kan gives. Minimumstallet er kr. pr. lejemålsenhed, og 2/3 heraf er kr. (Det til enhver tid gældende officielle minimumstal fremgår af bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. og reguleres i overensstemmelse med et nettoprisindeks, som Danmarks Statistik beregner.) Ifølge det seneste regnskab pr. den 30. juni 2013 var saldoen i Vordingborg Boligselskabs dispositionsfond og trækningsretmidler følgende: Pr. lejemålsenhed Saldo Kr ,00 Kr ,79 Bundne trækningsmidler Kr ,00 Kr ,98 Udlånt til afdelinger Kr ,00 Kr ,09 Disponibel saldo Kr ,00 Kr ,72 Som det ses af ovenstående beløb udgør den disponible saldo i dispositionsfonden kr., hvilket svarer til 1.651,72 kr. pr. lejemål. Da beløbet 1.651,72 kr. ligger under kr. (2/3 af minimumstallet på kr.) betyder det, at kommunen formelt set har adgang til at imødekomme ansøgningen, såfremt der også lægges vægt på de konkrete forhold om udlejningen i afdelingen, som boligselskabet har oplyst. Administrationen bemærker, at Vordingborg Boligselskab i 2012 søgte om fritagelse for, at midlerne i dispositionsfonden skulle anvendes til at dække tab i denne afdeling. På kommunalbestyrelsesmødet den 31. januar 2013 blev det besluttet ikke at imødekomme ansøgningen med henvisning til, at der med blot 1 ledig lejlighed var tale om et begrænset månedligt tab. Til orientering kan det oplyses, at man i almene boliger fastsætter huslejen i forhold til de udgifter, afdelingen har, hvilket kaldes omkostningsbestemt leje. Den enkelte afdeling betragtes som en selvstændig økonomisk enhed, og når der er færre lejere til at betale de samlede månedlige omkostninger, kan det blive nødvendigt at hæve huslejebetalingen hos de øvrige lejere. Det bemærkes, at såfremt Vordingborg Boligselskabs dispositionsfond ikke længere vil dække omkostningerne til ledige boliger, skal dette dækkes via den enkelte afdelings driftsregnskab. Afhængigt af hvor mange lejemål, der står tomme og dermed hvor store omkostningerne er, vil afdelingen uvilkårligt komme ud med et underskud. I henhold til lovgivningen skal årets underskud overføres til afdelingens underskudskonto og skal afvikles over en periode på mellem 3 og 10 år. Afhængigt af underskuddets størrelse og afviklingsperiode, kan dette medføre, at huslejen skal stige, hvilket igen vil medføre, at det bliver endnu sværere af udleje boligerne. Såfremt ansøgningen imødekommes, vil fremtidige tab som nævnt ovenfor skulle dækkes af afdelingen selv. Dermed er der en forhøjet risiko for, at afdelingen på længere sigt ikke kan betale terminer og dermed overholde sine økonomiske forpligtelser. Hvis et salg af afdelingen ikke er muligt, kan dette medføre en risiko for tvangsauktion og eventuelt tab for boligselskabet. Kommunen har ikke stillet garanti for lånene i denne afdeling. Såfremt ansøgningen ikke imødekommes, vil det som tidligere nævnt medføre, at midlerne i dispositionsfonden i høj grad anvendes til at dække tab. Dermed er færre penge til rådighed i fonden, som blandt andet ville kunne fremtidssikre andre og mere velfungerende afdelinger. 27

29 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Der gøres opmærksom på, at kommunalbestyrelsen den 31. januar 2013 behandlede lignende ansøgninger fra Vordingborg Boligselskab og fra Domea, som begge havde så lave beløb i dispositionsfonden pr. lejemål, at de 2 boligselskaber opfyldte de formelle betingelser for at søge om kommunens godkendelse af, at midlerne i dispositionsfonden ikke skulle bruges til at dække tab, der var opstået som følge af lejeledighed. Vordingborg Boligselskab fik godkendt 3 ansøgninger i følgende afdelinger: 002 Mern, 003 Kalvehave og 107 Nøddely. Ansøgningen vedr. afdeling 171 Rytterskolen blev som allerede nævnt ikke imødekommet. Domea fik godkendt 2 ansøgninger i afdeling 18/06 Kirsebærplantagen og 18/08 Havnefronten. Ansøgningerne vedrørende afdeling 18/01 Strandgården og 18/02 Troldeparken blev afslået. Alle de givne afslag blev begrundet med, at antallet af ledige boliger ikke var så højt, at det udløste større lejetab for afdelingerne. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse at Vordingborg Kommune pr. ultimo 2013 har stillet garanti med restgæld på 137,1 mio. kr. overfor Vordingborg Boligselskab, heraf 0 kr. for afdeling 171 Rytterskolen. Bilag: 1 Åben Vordingborg Boligselskab ansøger om fritagelse for at dispositionsfond skal dække udgifter til tab som følge af ledige boliger - Afd Rytterskolen 98635/14 Indstilling Administrationen indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes, idet der kun er et begrænset tab. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Kim Errebo Indstillingen tiltrådt. 28

30 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Vordingborg Håndværkerforenings Ældreboliger - Årsregnskab 2013 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Synne Felter Lovgrundlag Almenboligloven 164 Socialministeriets bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Resumé LEA Ejendomspartner A/S har fremsendt revisionspåtegnet regnskab for 2013 for den selvejende institution Vordingborg Håndværkerforenings Ældreboliger. Sagsfremstilling Firmaet LEA Ejendomspartner A/S i Næstved har fremsendt revisionspåtegnet regnskab for 2013 for den selvejende institution Vordingborg Håndværkerforenings Ældreboliger. Der er fremsendt følgende: Regnskab for 2013 Bestyrelsens årsberetning Revisionsprotokollat Regnskabet er revideret og godkendt af boligorganisationens repræsentantskab. Årsrapporten for 2013 slutter af med et underskud på kr., en samlet balancesum på samt en egenkapital på kr. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, og det konkluderes, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 i overensstemmelse med vejledning om drift af almene boliger m.v. Administrationen bemærker, at firmaet AC Administration i Vordingborg, der tidligere administrerede ældreboligerne, er blevet solgt. Boligerne administreres derfor nu af LEA Ejendomspartner A/S. Det samlede regnskabsmateriale ligger til gennemsyn i politikernes skab i Ledelsessekretariatet. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen yderligere bemærkninger. Indstilling Administrationen indstiller, at regnskabet tages til efterretning. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Kim Errebo Indstillingen tiltrådt. 29

31 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Vordingborg Boligselskab - Nye retningslinjer for udlejning af almene familieboliger Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Synne Felter Lovgrundlag Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger 36 Resumé Vordingborg Boligselskab ansøger om kommunens godkendelse af nye retningslinjer for udlejning af almene familieboliger. Sagsfremstilling Vordingborg Boligselskab har rettet henvendelse til Vordingborg Kommune, da kommunen som tilsynsmyndighed skal godkende nye retningslinjer for udlejning af almene familieboliger. Vordingborg Boligselskabs organisationsbestyrelse der har gennemgået de hidtidige retningslinjer og fundet tiden moden til nedenstående ændringer. I forhold til de hidtidige retningslinjer, er der nu ønske om at ændre følgende: Ophør af boliggarantibevis Tilbud om et Boliggarantibevis udgår. Boliggarantibeviset blev oprindeligt indført for at frigive lejligheder. Det blev tilbudt til enlige, der i praksis boede sammen, men ikke turde opsige det ene lejemål, af frygt for at man kunne komme til at stå på gaden, såfremt forholdet gik i stykker. Tilsvarende blev det tilbudt til efterlønnere / pensionister, som var usikre på, om de havde lyst til at bo i sommerhuset hele året. Ved køb af et Boliggarantibevis fik lejeren en garanti for, at man kunne vende tilbage til en nogenlunde tilsvarende lejlighed, såfremt man fik behov for det. Der har kun været ganske få, der har benyttet sig af ordningen, og med det nuværende boligmarked, vil der være rig mulighed for at få et sted at bo, såfremt man får behov for det. Derfor mener boligselskabet ikke, at tilbuddet skal opretholdes. Lovgrundlag: Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. 6. Fortrin til bolig ved salg af ejerbolig (akut behov) Boligselskabet ønsker at give fortrin til ansøgere, der i forbindelse med salget af deres hidtidige bolig, har et akut behov for en lejlighed. Årsagen til at boligselskabet ønsker at give disse ansøgere et fortrin er, at mange sælgere af deres bolig, ofte har den til salg i flere år og i denne periode ikke har mulighed for at disponere i forhold til en ny bolig. Når ejerne endelig får solgt boligen, står de ofte i en situation, hvor de har akut behov for en lejlighed. Lovgrundlag: Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. 1 stk. 7. Lejeres særbørn sidestilles med fællesbørn Boligselskabet har hidtil givet fortrin til beboere, som er par med hjemmeboende fællesbørn under 18 år, der i forbindelse med skilsmisse / samlivsophør, har behov for en ekstra lejlighed. På grund af udviklingen i de generelle samlivsformer, hvor par ofte bor med sammenbragte børn, ønsker boligselskabet at sløjfe kravet om, at der skal være hjemmeboende fællesbørn i husstanden. Fremover ønsker man, at fortrinnet skal gælde alle beboere, der har hjemmeboende børn under 18 år. Lovgrundlag: Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. 8 stk

32 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Kommende lejere bosiddende i kommunen sidestilles med lejere, der allerede har en bolig gennem boligselskabet Boligselskabet ønsker at ansøgere, der bor i Vordingborg Kommune med hjemmeboende børn under 18 år, får fortrin til en lejlighed i forbindelse med separation / skilsmisse / samlivsophør. Man ønsker at sidestille disse lejere med boligselskabets egne beboere, som har haft fortrinnet i mange år. Lovgrundlag: Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. 1 stk. 7. Enlige og par uden børn sidestilles med par med børn Enlige og par sidestilles med ansøgere med børn og er berettiget til en 3 værelses lejlighed. Årsagen til denne ændring er, at boligselskabet får flere og flere henvendelser fra enlige, som ønsker sig en 3 værelses lejlighed. Lovgrundlag: Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. 4 stk. 1. Anciennitet på ventelisten bibeholdes ved leje af anden lejlighed Ansøgere, der indgår en aftale om leje af bolig, skal have mulighed for at bibeholde deres anciennitet på ventelisten. Årsagen til at boligselskabet ønsker at tilbyde denne mulighed er, at man oplever, at ansøgere kan have en ønskebolig, som de måske ikke får tilbudt i en situation, hvor de har behov for at flytte, og derfor må acceptere tilbuddet om en anden bolig. Lejerne ønsker til gengæld fortsat at være skrevet op til ønskeboligen. Med den nye mulighed vil ventetiden på ønskeboligen ikke være så lang. Lovgrundlag: Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. 3 stk. 6. Fortrin til handicappede og 60+ Stuelejligheder i afdelingen Vesterbo I (Årsleffsgade 9 13, Vordingborg) tilføjes på listen over de lejligheder, hvor handicappede og ansøgere over 60 år har fortrin. Årsagen til at boligselskabet ønsker at tilføje disse boliger til listen er, at man i Vesterbo I har gennemført en stor renovering, hvor der bl.a. blev installeret trappelift til lejligheder i stuen. Lovgrundlag: Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. 1 stk. 7 Boligselskabet har fremsendt de nye retningslinjer med de ønskede ændringer som udkast til sagen og disse er vedlagt som bilag. Administrationen bemærker, at man finder de ønskede ændringer hensigtsmæssige under hensyntagen til udviklingen på boligmarkedet, den generelle udvikling i familiemønstre samt den demografiske udvikling i kommunen. Økonomi Afdelingen for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: 1 Åben Vordingborg Boligselskab - Ansøgning om godkendelse af nye retningslinier for udlejning af almene familieboliger 86105/14 Indstilling Administrationen indstiller, at Vordingborg Boligselskabs forslag til nye retningslinjer godkendes. 31

33 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Kim Errebo Indstillingen tiltrådt. 32

34 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Spørgetid Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Huslejenævnet Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Lovgrundlag Spørgetidsregler for Vordingborg Kommune Sagsfremstilling Spørgsmålene rettes til borgmesteren, der afgør, om spørgsmålet skal besvares under spørgetiden. og under hensyntagen til spørgernes eventuelle ønsker hvem af Kommunalbestyrelsens medlemmer, der skal svare. spørgsmål, der kan eller nødvendigvis må besvares af administrationen, kan af borgmesteren henvises hertil og skal da af spørgeren forlægges skriftligt. Spørgeren skal forinden spørgsmål stilles oplyse sit navn og sin adresse. Under spørgetiden besvares kun spørgsmål af almen kommunal interesse, og fx ikke spørgsmål om enkeltpersoner heller ikke om spørgeren selv. En spørger har i alt 2 3 minutter til at formulere sit spørgsmål og til at følge op en gang på det svar, spørgeren får. Den svarende har ligeledes 2 3 minutter til at svare og følge op en gang på spørgernes eventuelle opfølgende spørgsmål. Spørgsmål, der genfremsættes i samme eller lignende form tidligere end 6 måneder efter den seneste besvarelse, kan afvises af borgmesteren. Spørgetiden suspenderes 4 måneder før kommunalvalg. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Kim Errebo 4 spørgere: Peer Mikkelsen, Vordingborg Mette Gerdøe-Frederiksen, Vordingborg Leif Jensen, Ore Jørgen Svenstrup, Møn. Mødet suspenderet kl Mødet genoptaget kl

35 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Købstilbud på areal - LUKKET SAG Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Afdeling for Kommunale Bygninger - Sagsbeh: Lene Vaupel 34

36 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Udløb af option og annullering af betinget købsaftale - LUKKET SAG Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Afdeling for Kommunale Bygninger - Sagsbeh: Lene Vaupel 35

37 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Bilagsoversigt 3. Indkommet materiale 1. Dagsorden KKR Sjælland (103112/14) behandling af forslag til ændring af styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune 1. Forslag til ændring af Styrelsesvedtægt for Kommunalbestyrelsen (106514/14) 9. Budget behandling 1. Budgetaftale - 4 sept - endelig pdf.pdf (103367/14) 2. Budget balance.pdf (103366/14) 3. Investeringsoversigten.pdf (103365/14) 4. Budgetbemærkninger (103368/14) 5. Takstoversigt 2015 (103370/14) 6. Takstblad 2015 Vordingborg lystbådehavne (103369/14) 7. Høringssvar budget (105458/14) 8. Budgetsammendrag pr. 9. september 2014 (105425/14) 10. Halvårsregnskab Halvårsregnskab 2014 (95271/14) 2. Serviceudgiftsrammen juni (97394/14) 3. Halvårsregnskab 2014 ØPU (100338/14) 11. Nyt revideret takstblad tilføjelse af ny standardtakst 1. Nyt revideret takstblad 2014 for Redningsberedskabet - august 2014 (92000/14) 12. Fremtidsplaner for Solbakkevej Panterkomiteens projektskitse og rapport fra DGI Faciliteter og Lokaludvikling om mulig fremtidig anvendelse, drift og udvikling af Panteren 1. PanterProspekt udkast 04 sept 14.pdf (103138/14) 2. DGI rapport - Udviklingsplan for Panteren.pdf (102713/14) 14. Forslag til mødeplan for 2015 for Kommunalbestyrelsen 1. Forslag til mødeplan Kommunalbestyrelsen (102616/14) 2. Forslag til mødeplan Kommunalbestyrelsen - rev (106825/14) 15. Godkendelse af Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2015_endelig udkast.pdf (78645/14) 2. Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune. Bilagsnotat.pdf (78647/14) 3. Høringssvar fra LBR (99228/14) 4. BRHS høringssvar beskæfigelsesplan 2015.pdf (100951/14) 16. Vordingborg Boligselskab afd. 171 Rytterskolen - Anvendelsen af midler i dispositionsfonden 1. Vordingborg Boligselskab ansøger om fritagelse for at dispositionsfond skal dække udgifter til tab som følge af ledige boliger - Afd Rytterskolen (98635/14) 18. Vordingborg Boligselskab - Nye retningslinjer for udlejning af almene familieboliger 1. Vordingborg Boligselskab - Ansøgning om godkendelse af nye retningslinier for udlejning af almene familieboliger (86105/14) 36

38 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Underskriftsside Knud Larsen Bo Manderup Eva Sommer-Madsen Kim Petersen Michael Seiding Larsen Brit Skovgaard Laura Sø Nina Møhler Asger Diness Andersen Jørn Elo Hansen Kirsten Overgaard Else-Marie Langballe Sørensen Peter E. Jonassen Helle Mandrup Tønnesen Tage Vestergaard Heino Hahn Kim Errebo John Pawlik Per Stig Sørensen Thomas Christfort Poul A. Larsen Mette Høgh Christiansen Kurt Johansen Thorbjørn Kolbo 37

39 Vordingborg Kommune Dato Side Kommunalbestyrelsen Mikael Smed Vibe Bøgvad Michael Larsen Birgitte Steen Jørgensen Carsten Olsen 38

40 Bilag: 3.1. Dagsorden KKR Sjælland Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 18. september Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

41 D AG SORDEN 2014 K K R S J Æ L L A N D Dato: :30 Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, gruppemøder fra kl Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger. Vision KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn for borgerne og samfundet.

42 KKR Sjælland Godkendelse af referat Godkendelse af referat Regionalpolitiske sager Beslutningssag: Energiklyngecenter Sjælland: Status og fremtid for det fælles center på klima- og energiområdet Beslutningssag: Beredskabsområder i KKR Sjælland Beslutningssag: Fokuseret Vækstdagsorden Status og trafikcharter Temadrøftelse: Medfinansiering på sundhedsområdet Temadrøftelse: Turismefremme og organisering i fremtiden Orientering: National Væksthusaftale Orientering: Regional vækst- og udviklingsstrategi Orientering: Socialtilsyn Øst Orientering: Takstanalyse - regnskab socialområdet Orientering: Beskæftigelsesreformen nye regionale arbejdsmarkedsråd Orientering: Status for tværkommunale initiativer på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Udpegninger Ændringer i repræsentation KKR Siden sidst Meddelelser Punkter til næste møde Dagsordenspunkter til næste møde Eventuelt SIDE 2

43 KKR Sjælland Godkendelse af referat 1.1. Godkendelse af referat MDR adr Baggrund./. Referat af mødet i KKR Sjælland den 11. juni 2014 blev udsendt til medlemmerne den 18. juni Referatet er vedlagt som særskilt bilag. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland godkender referat af møde i KKR Sjælland den 11. juni SIDE 3

44 KKR Sjælland Regionalpolitiske sager 2.1. Beslutningssag: Energiklyngecenter Sjælland: Status og fremtid for det fælles center på klima- og energiområdet MDR adr Baggrund Etableringen af energiklyngecenter Sjælland i sin nuværende form blev besluttet af KKR Sjælland i Centrets virke og finansiering er justeret med KKR-beslutninger i 2012 og Af hensyn til personale, igangværende aktiviteter og kommende projektansøgninger er der behov for stillingtagen til centrets fremtid efter sommeren Centret har opnået rigtig gode resultater og det indstilles på den baggrund, at centret fortsætter sit virke efter juni /. Centrets resultater og fremtidige fokusområder er nærmere beskrevet i: Bilagsnotat til sagsfremstillingen Energiens fremtid i Region Sjælland sammen skaber vi strategiske handlinger (Årsrapport for Energiklyngecenter Sjælland 2013) Energiens fremtid i Region Sjælland Opsamling fra Energipolitisk topmøde den 5. marts De to sidstnævnte kan findes på KKR Sjællands hjemmeside. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland tager redegørelsen for centrets aktiviteter og resultater til efterretning, anbefaler, at Energiklyngecentret fortsætter tidsubestemt, og at de enkelte kommuner fortsætter medlemskabet af centret efter juni 2015 og at forslaget om pristalsregulering af kontingentbetalingen tiltrædes. opfordrer til, at energiklyngecentret som anbefalet udarbejder en årlig resultataftale som forelægges i forbindelse med den årlige præsentation af fokusområder og planlagte aktiviteter. Sagsfremstilling Centrets resultater: Det er lykkedes at etablere et stærkt tværkommunalt samarbejde på et område, hvor kommunerne i de kommende år står over for store op- SIDE 4

45 KKR Sjælland gaver, og hvor kommunerne har vanskeligt ved at løfte opgaverne alene. God succesrate ved projektansøgninger. Centret har siden 2011 været involveret i syv større projektansøgninger til nationale og EU-fonde. Heraf er fem projekter blevet bevilget. Herudover gennemfører centret en række projekter for Region Sjælland. Samlet set har centret bidraget til at skaffe projektmidler på 26,2 mio. kr. til nytte for kommunerne i region Sjælland. Kommunernes årlige investering i centret er blevet gearet med en faktor 5. Centret har skabt et meget tæt samarbejde med regionens universiteter om støtte til konkrete projekter til glæde for de sjællandske kommuner. Bidraget med kortlægning og udvikling af konkrete eksempler, der kan bidrage til, at kommunerne kan nå klimamålsætningerne. Bidrager til at reducere forberedelses- og sagsbehandlingstid hos medarbejdere i de deltagende kommuner. Bidrager til jobskabelse ved at forberede konkrete projekter med betydelig fremtidig jobeffekt. Efter et kvalificeret skøn har Energiklyngecentret sammen med øvrige projektpartnere skabt grundlaget for mellem og nye arbejdspladser i region Sjællands kommuner. Forslag til fremtidig finansiering af centret efter juni 2015 Det kræver tid og ressourcer at opbygge og videreudvikle et fælles center på dette område. Derudover er det af afgørende betydning ved fundraising, at centret er solidt forankret i kommuner og region. Kommunernes kontingentbetaling og Region Sjællands projektmidler har hidtil været et vigtigt fundament for arbejdet og har givet ro og ressourcer til at udarbejde gode ansøgninger. Endelig har disse bidrag kunnet indgå som nødvendig egenfinansiering i de statslige og EU-fundede projekter. Energiklyngecenter Sjællands bestyrelse foreslår, at de kommunale bevillinger til Centret fortsætter efter juni Kontingentet foreslås fastholdt på det nuværende niveau, dog pristalsreguleret i forhold til Region Sjælland har tilkendegivet, at man fortsat planlægger at benytte centret som operatør på centrale aktiviteter under den regionale udviklings- og vækstindsats, når det gælder grøn vækst. Det foreslås samtidig, at KKR Sjælland en gang om året bliver præsenteret for fokusområder og planlagte aktiviteter i Energiklyngecenter Sjællands regi. Hvert andet år skal præsenteres en grundig redegørelse til KKR om centrets gennemførte aktiviteter og faktiske resultater, herun- SIDE 5

46 KKR Sjælland der hvad de deltagende kommuner og Region Sjælland konkret har fået ud af deltagelse. Kommunaldirektørforummet K17 har drøftet sagen, og anbefaler, at Energiklyngecentret fortsætter tidsubestemt, og at de enkelte kommuner fortsætter medlemskabet af centret efter juni Samtidig opfordrer K17 til, at Energiklyngecentret udarbejder en årlig resultataftale, som bl.a. bliver omdrejningspunkt for en årlig strategisk drøftelse med K17. Endelig foreslår K17, at forslaget om pristalsregulering af kontingent betalingen tiltrædes Centrets nuværende form Centret blev i 2012 forankret som en forening med 14 kommuner og Region Sjælland som medlemmer. Kommunerne giver et tilskud til centrets basisudgifter svarende til 1,75 kr. pr. indbygger pr. år frem til juni 2015, og Region Sjælland støtter med projektmidler for et tilsvarende beløb. Derudover skal centrets aktiviteter finansieres via fundraising og konsulentopgaver Via deltagelse i projektet STEPS er yderligere to kommuner med til at finansiere centret, så centret er forankret i 16 ud af 17 kommuner Beslutningssag: Beredskabsområder i KKR Sjælland MDR adr Baggrund I forlængelse af økonomiaftalen for 2015 mellem regeringen og KL, hvor det indgår, at organiseringen på beredskabsområdet skal forenkles, bad KKR Sjælland på møde den 11. juni 2014 KKR s formandskab om at påtage sig opgaven med i samarbejde med de øvrige 15 borgmestre at medvirke til, at der findes løsninger, således at alle 17 kommuner kan indgå i et samarbejde. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter sagen og beslutter anbefaling til kommunerne om organisering efter én af modellerne, og at K17 anmodes om at iværksætte en kortlægning af kommunernes vagt- og alarmcentraler. Sagsfremstilling Det fremgår af aftalen med regeringen om kommunernes økonomi 2015, at de nuværende 87 kommunale enheder skal samles i op til 20 større og SIDE 6

47 KKR Sjælland mere bæredygtige tværkommunale enheder senest den 1. januar Der er i den forbindelse jf. økonomiaftalen indlagt besparelser på 175 mio. kr. på beredskabet. Disse er fordelt på hhv. DUT og moderniseringspuljen. Den ene post er omfattet af det normale DUT princip, og det er 50 mio. kr. stigende til 75 mio. kr. for kommunerne under et. Den anden post er på 100 mio. kr., og denne post tilhører moderniseringspuljen. Det betyder, at pengene bliver i kommunerne, hvis kommunerne høster gevinsten. Samtidig er der i økonomiaftalen enighed om, at de nye større kommunale enheder betyder, at kommunerne mest hensigtsmæssigt kan varetage nogle af de mere specialiserede beredskabsfunktioner, der i dag varetages af staten. Der optages derfor drøftelser mellem KL og Forsvarsministeriet om, hvilke funktioner i staten, der kan flyttes til de kommunale beredskaber med tilhørende økonomisk kompensation. Herudover vil betydningen af den nylige afrapportering fra Redningsberedskabets Strukturudvalg i fht. lovgivning skulle afklares. Hen over sommer har man på administrativt niveau i kredsen af kommunaldirektører overvejet mulige modeller for en tværkommunal samling af de kommunale redningsberedskaber i de 17 kommuner i KKR Sjælland../.. Der fremlægges på den baggrund to modeller (vedlagt som bilag). Model A1 skaber tre større beredskabsområder i KKR-Sjælland og model B2 har fire beredskabsområder som tilgodeser flest kommunehensyn. Model A1 Tre tværkommunale samarbejder bestående af følgende kommuner: Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø, Slagelse Roskilde, Lejre, Greve, Solrød, Køge, Stevns, Ringsted Næstved, Faxe, Vordingborg, Guldborgsund, Lolland, Model B2 Fire tværkommunale samarbejder bestående af: Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø, Slagelse Roskilde, Lejre, Greve, Solrød, Køge, Stevns, Næstved, Faxe, Vordingborg, Ringsted, Guldborgsund, Lolland SIDE 7

48 KKR Sjælland Afsættet for de to modeller har været, at de har en størrelse, der har en vis robusthed blandt andet i forhold til forberedelse af modtagelse af specialopgaver fra det nuværende statslige beredskab, at de tager afsæt i geografisk naturligt afgrænsede områder, at de i videst muligt omfang tager afsæt i eksisterende samarbejder og/eller aftaler om kommende samarbejder, og at det sikres, at ingen kommuner i KKR Sjælland lades tilbage. Model A1 tager særligt afsæt i hensynet til at skabe volumen i forhold til opgavens løsning i forhold til etablering af op til 20 enheder. Model B2 tager særligt afsæt i hensynet til de enkelte kommuners tilbagemeldinger om ønsker til samarbejdet blandt andet en tilbagemelding fra hhv. Guldborgsund og Lolland kommuner om, at man ønsker at forsætte alene i allerede etableret samarbejde. I begge modeller er Lejre Kommune af hensyn til at sikre homogenitet i de kommende beredskaber placeret i den østlige klynge. Der er dog opmærksomhed på, at Lejre i 2013/14 før økonomiaftalens indgåelse har deltaget i et arbejde i forhold til at afsøge samarbejdsmuligheder mod vest. Der har på administrativt niveau været taget kontakt til KKR Hovedstaden. Man har her tilrettelagt en noget anden proces. Det er på administrativt niveau i KKR Sjælland tilkendegivet, at man meget gerne vil afsøge muligheder for at de kommuner, der geografisk ligger tættest på kommuner i KKR-Sjælland indgår i samarbejdet. Den videre proces: KKR Sjælland faciliterer en proces, så der skabes større beredskabsområder, så det sikres, at ingen kommuner lades tilbage. Når der er enighed om en afgrænsning af de tværkommunale samarbejder, og kommunerne har fundet sammen i klynger, overgår arbejdet til de nye klynger af kommuner. Det er for eksempel kommunerne i de nye etablerede klynger, der tager initiativ til og gennemfører en ny risikobaseret dimensionering for hver af de nye enheder, som anbefalet af KL. Udover den faglige afdækning skal der foretages overvejelser om organisering, f.eks. i forhold til spørgsmålet om fælles beredskabskommission og fælles beredskabschef. SIDE 8

49 KKR Sjælland Region Sjælland har peget på, at der kan være et muligt potentiale i fælles alarmcentral. På den baggrund lægges op til, at der via K17 iværksættes en kortlægning af kommunernes vagt- og alarmcentraler og samarbejdet herom Beslutningssag: Fokuseret Vækstdagsorden Status og trafikcharter MDR hfh Baggrund Der gives en status på arbejdet med Fokuseret Vækstdagsorden, herunder borgmestertopmødet den 14. august Samarbejdet om en Fokuseret Vækstdagsorden for Copenhagen forventes at komme ind i en ny fase med fokus på strategisk indsats og mere struktur omkring organisering og finansiering. Forslag til fælles trafikcharter fremlægges til beslutning. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland, tager status til efterretning drøfter og godkender forslag til fælles trafikcharter. Sagsfremstilling Status på arbejdet med Fokuseret Vækstdagsorden Copenhagen På mødet den 11. juni 2014 havde KKR Sjælland en temadrøftelse af erhverv, vækst og beskæftigelse, hvorunder der blev givet en status på arbejdet med Fokuseret Vækstdagsorden. Samarbejdet om Fokuseret Vækstdagsorden mellem kommuner og regioner i Østdanmark har hidtil fungeret som et overordnet politisk samarbejde, og der er enighed i formandskabet om, at der fremover skal mere fokus på det strategiske indhold og en fastere struktur omkring samarbejdet. På den danske side er kommuner og regioner enige om, at samarbejdet fortsætter og udbygges, samtidig med at døren står åben for de svenske parter i Skåne. Fra den svenske side er der sendt en positiv tilkendegivelse fra politiske ledere. Samtidig er det meddelt, at de svenske parter først tager konkret stilling til deltagelse i samarbejdet efter valget, som holdes i efteråret. SIDE 9

50 KKR Sjælland Visionen for samarbejdet er: I 2020 har Fokuseret Vækstdagsorden skabt et internationalt knudepunkt for investeringer og viden, og øget den økonomiske vækst og beskæftigelse, så regionen er mindst på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa. Samlet står vi stærkere. Det er nødvendigt med et stærkt og sammentømret ejerskab, når der skal arbejdes for at udvikle en stærk og international metropol, der kan sikre vækst til alle dele af metropolen. Et fælles brand med udgangspunkt i Copenhagen er omdrejningspunkt for samarbejdet, og der arbejdes på at fastlægge, hvordan brandet skal benyttes. Derudover er der det første år igangsat en række projekter, som på relativt kort tid skal kunne vise samarbejdets værdi: Fælles investorportal Fælles besøgstjeneste professionel håndtering af udenlandske delegationer Kompetenceudvikling i turismeerhvervene Nordisk knudepunkt fælles charter på trafikområdet Fælles Fødevaresatsning International House Fælles opslag i kommuneplaner og regionale vækst- og udviklingsstrategier Borgmestertopmødet den 14. august 2014 viste, at der generelt var opbakning til dagsordenen og at der er behov for at brede dagsordenen yderligere ud i de enkelte byråd og kommuner. Det politiske formandskab vedtog den 14. august 2014, en fastere og mere målrettet organisering omkring samarbejdet. Formålet er større beslutningskraft og eksekvering, inddragelse af erhvervslivet og videninstitutioner og forpligtelse af regionale aktører til at arbejde for den fælles dagsorden. Der oprettes en bestyrelse med udgangspunkt i det nuværende formandskab, som udpeger strategiske ansvars- og indsatsområder. Beslutningen betyder, at parterne dedikerer yderligere ressourcer til sekretariatsbetjeningen. Endvidere blev det besluttet at arbejde videre med en finansieringsmodel, der tager udgangspunkt i at anvendelse af midler fortsat vil ligge hos den bevilgende part. Samtidig skal der i efteråret arbejdes videre med strategiske temaer for samarbejdet, eksempelvis yderligere indsats for tiltrækning af udenland- SIDE 10

51 KKR Sjælland ske investeringer, uddannelse og talentudvikling, innovation og forskning, udnyttelse af sammenhænge i erhvervslivet i regionen etc. Nordisk knudepunkt fælles charter på trafikområdet: Et af initiativerne under Fokuseret Vækstdagsorden er som nævnt et fælles trafikcharter. Initiativet skal understøtte, at regionen bliver internationale virksomheders foretrukne sted at placere sig i Norden såvel styrke regionens egne virksomheders internationaliserings og vækstmuligheder. Endelig skal initiativet have en stadig mere finmasket og smidig transport af personer og gods for øje. Trafikcharteret skal kunne danne baggrund for øget koordinering og styrket dialog med andre interessenter og myndigheder../. Der har været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for de to regioner og KKR samt Københavns Kommune, som har lavet et første udkast til trafikcharteret. Trafikcharteret har efterfølgende været behandlet og bearbejdet i projektet, og drøftet i det politiske formandskab den 23. juni På grundlag af dette sendes vedlagte udkast til trafikcharter til drøftelse blandt kommuner og regioner. Der er tale om et tekstudkast, som efterfølgende skal layoutes. På baggrund af eventuelle tilbagemeldinger behandler formandskabet trafikcharteret igen i november Trafikcharteret erstatter ikke de nuværende fælles trafikudspil. Udgangspunktet har været, at trafikcharteret skal bygge videre på eksisterende fælles trafikudspil. Dette har kun til dels været muligt, da eksisterende trafikudspil ikke er ajourført med udviklingen de seneste år. Det seneste samlede trafikudspil Sjælland baner vejen frem fra 2011 og Sjælland baner vejen frem den kollektive trafik fra april 2012 samt Vision for banetrafikken i Region Sjælland fra marts 2013 har således udgjort udgangspunktet for de sjællandske repræsentanter i arbejdet med et fælles trafikcharter. Trafikudspillene kan findes på KKR Sjællands hjemmeside. Af»Sjælland baner vejen frem«er det besluttet især, at have fokus på: Etablering af den sammenhængende Sjællandske Tværforbindelse indeholdt i udkast til trafikcharter ikke prioriteret. Nedbringelse af rejsetiden mod København, byens omegn og Kastrup Lufthavn målsætning nævnt i trafikcharteret Udviklingen af Femern Bælt korridoren, herunder skal der findes SIDE 11

52 KKR Sjælland en ny løsning for jernbanen over Storstrømmen indeholdt i udkast til trafikcharter prioriteret. Etablering af fast forbindelse over Kattegat - indeholdt i udkast til trafikcharter prioriteret. Endvidere er det besluttet, at der skal arbejdes for at nævnte infrastrukturprojekter kobles hensigtsmæssigt til både vej og jernbane i de tre sjællandske trafik-korridorer og den Sjællandske Tværforbindelse: Etablering af en ringforbindelse udenom København mellem Helsingør og Køge - indeholdt i udkast til trafikcharter ikke prioriteret. Opkobling på det europæiske højhastighedsnet for jernbaner - indeholdt i udkast til trafikcharter prioriteret. Herudover er der fra et sjællandsk perspektiv medtaget: Kalundborg-Slagelse motor/motortrafikvej Ikke prioriteret Næstved-Rønnede motorvej Ikke prioriteret Slagelse-Næstved motor/motortrafikvej Ikke prioriteret Kalundborg-Holbæk Ikke prioriteret Forberede Parker og Rejs muligheder prioriteret./. Udbygget statusnotat er vedlagt. Der er ikke udført nye analyser. Trafikcharteret er opbygget ud fra følgende: International tilgængelighed i forhold til resten af verden. Regionalt samspil med naboregionerne Jylland/Fyn, Sydsverige og Nordtyskland. Intern mobilitet i Copenhagen. Dette giver et helhedsperspektiv på metropolregionen og dens infrastruktur. Trafikcharterets første del består af prioriterede initiativer, som suppleres af en række ikke prioriterede initiativer. Der er benyttes forskellige formuleringer omkring opbakningen til de forskellige initiativer, som a f- spejler og skal gøre det muligt for alle parter at tilslutte sig Trafikcharteret. Nedenstående som administrationerne fra KKR Sjælland og Region Sjælland har lagt vægt på i udarbejdelsen af charteret kan bruges som udgangspunkt for en vurdering og drøftelse af udkastet: SIDE 12

53 KKR Sjælland Helheds- og vækstperspektivet. At trafikcharteret netop har fokus på metropolregionen og dens samlede muligheder, og ikke får et for snævert geografisk fokus. Grænseregionalt perspektiv. At trafikcharteret også har fokus på relationerne til vores regionale naboer, herunder også Vestdanmark. Større initiativer. Alt skal ikke med. Konkrete initiativer. Trafikcharteret gøres så konkret som muligt, så der kan arbejdes videre derudfra. Eksisterende trafikudspil respekteres. K17 har drøftet sagen og anbefaler, at KKR har fokus på sammenhængen mellem de sjællandske trafikudspil og trafikchartret herunder prioriteringen af projekterne - med henblik på at varetage kommunernes fælles interesser bedst muligt. Sætningen Listen kan evt. prioriteres efter, hvordan de enkelte initiativer understøtter dels lufthavnens udviklings, dels togforbindelser med høj hastighed anbefales taget ud af trafikcha r- teret. Idet en sådan prioritering ikke afspejler trafikcharterets indhold og initiativer, som er bredere Temadrøftelse: Medfinansiering på sundhedsområdet MDR hfh Baggrund Medfinansiering på sundhedsområdet har flere gange været drøftet i KKR Sjælland bl.a. i forhold til kommunernes manglende adgang til data på individniveau. Flere kommuner oplever fortsat udfordringer med den nuværende medfinansieringsmodel. På baggrund af en henvendelse fra Sorø Kommune rejses spørgsmålet. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter sagen. Sagsfremstilling Kommunal medfinansiering af sundhedsområdet blev indført i 2007, hvor den bestod af hhv. et grundbidrag pr. indbygger og et aktivitetsbestemt bidrag. Modellen for medfinansiering blev med virkning fra 2012 omlagt til alene at være aktivitetsbestemt, med henblik på at give kommunerne større incitament til at forebygge indlæggelser. Det samlede niveau for medfinansiering forblev uændret. Medfinansiering på sundhedsområdet har betydet, at kommunerne er blevet en central aktør på sundhedsområdet. Først og fremmest har ord- SIDE 13

54 KKR Sjælland ningen betydet, at kommunerne er blevet en ligeværdig og legitim part i dialogen om tilrettelæggelsen af sundhedsvæsenet. Styringsdialogen med regionerne skal samtidig give kommunerne mulighed for at målrette indsatser på de områder, hvor medfinansieringsudgifterne stiger, og hvor kommunerne samtidig har muligheder for at forebygge indlæggelser. Ordningen er også tiltænkt at give kommunerne et økonomisk incitament til at forebygge indlæggelser. Tanken er, at hver gang en indlæggelse bliver forebygget, sparer kommunen udgifter til medfinansiering. Flere kommuner i region Sjælland har imidlertid haft udgifter til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i 2013, der var væsentlig større end budgetteret. Kommunerne oplever grundlæggende to udfordringer. Det er ikke muligt at føre den nødvendige kontrol i forhold til udgifterne, pga. manglende gennemsigtighed og kommunerne oplever ikke, at de øgede indsatser i forhold til borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse giver de forventede økonomiske gevinster. I forhold til at føre den nødvendige kontrol er det en særlig udfordring, at kommunerne ikke har adgang til data på individniveau. I forhold til hvorfor de øgede indsatser i forhold til borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse ikke giver de forventede økonomiske gevinster kan der være mange forklaringer. En forklaring kunne være, at de indlæggelser der forebygges, typisk erstattes af anden aktivitet i hospitalssektoren. En anden kunne være, at der tilsyneladende er en stigning i antallet af genindlæggelser udenfor den gruppe som er kendt af den enkelte kommune. En tredje kunne være, en ændret registreringspraksis på sygehusene. Flere kommuner har identificeret andre konkrete problemstillinger, der påvirker den enkelte kommunes udgifter, eksempelvis ser det ud som nærheden til et sygehus spiller ind../. Endvidere ser det ud som om udviklingen i Region Sjælland går i den forkerte retning når der sammenlignes med udviklingen på landsplan, som det bl.a. også fremgår af Sorø Kommunes henvendelse. På trods af positiv dialog med regionen og forsøg på at komme tættere på en forklaring, er det endnu ikke lykkedes at finde en model, der kan sikre større gennemsigtighed og mulighed for kontrol../.. KKR Sjælland rettede i 2013 henvendelse til KL s bestyrelse med ønske om, at medfinansieringen tages op på nationalt niveau. I den forbindelse blev det fra KL s bestyrelse bl.a. oplyst, at: SIDE 14

55 KKR Sjælland KL er meget enig i, at kommunerne skal have adgang til sundhedsdata på individniveau. KL har derfor rejst kravet overfor regeringen og dermed igangsat processen, hvor kommunerne får adgang til persondata. [ ] Det er aftalt med regeringen, at regeringen, KL og Danske Regioner skal evaluere modellen for medfinansiering i løbet af KL vil gerne kvittere for jeres tilbud om at bidrage med gode eksempler, som kan anvendes i arbejdet. KL er meget optaget af at skabe de bedste rammer for kommunernes videre arbejde med at prioritere forebyggelse og udvidelse af det nære sundhedsvæsen. Det fremgår af økonomiaftalen, at der i 2014 skal igangsættes en evaluering af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet (KMF). Evalueringsarbejdet forventes påbegyndt i september Den forestående evaluering giver mulighed for at adressere de nævnte udfordringer med henblik på en justering af medfinansieringsmodellen. I forhold til de konkrete problemstillinger de enkelte kommuner har identificeret, har de kommunale medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget mulighed for at sikre, at dialogen med regionen fastholdes via møderne i Sundhedskoordinationsudvalget Temadrøftelse: Turismefremme og organisering i fremtiden MDR hfh Baggrund Som opfølgning på regeringens aftale om vækstplan for turisme, er der indgået aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner om tre regionale udviklingsselskaber for turisme. Dette får indflydelse på, hvordan den regionale turismefremmeindsats kan organiseres fremover. KKR Sjælland har modtaget en invitation til samarbejde om etablering af tværregionalt Østersøpartnerskab fra 16 kommuner i Syddanmark. Det skal drøftes hvordan kommunerne skal varetage sine interesser på området og hvordan den nye stuktur på området kan indgå heri. SIDE 15

56 KKR Sjælland Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter sagen. Sagsfremstilling På KKR Sjællands møde den 11. juni 2014 blev der givet en orientering om regeringens vækstplan for dansk turisme Regeringen har nu indgået aftale med folketingets partier (undtagen Liberal Alliance) om vækstplan for turisme. Efterfølgende har Erhvervsog Vækstministeriet og Danske Regioner indgået aftale om etablering af tre regionale udviklingsselskaber for turisme. De tre selskaber er: Dansk Kyst- og Naturturisme, MeetDenmark og Storbyturisme. Der er ligeledes udarbejdet Forslag til Lov om dansk turisme. Under Dansk Kyst- og Naturturisme oprettes to partnerskaber: Østersøpartnerskabet og Vestkystpartnerskabet. Østersøpartnerskabet, der etableres med et sekretariat der geografisk placeres i Region Sjælland, bliver det naturlige omdrejningspunkt for den fremtidige turismefremme indsats i Region Sjælland. Etableringen af Østersøpartnerskabet styres overordnet af den interimbestyrelse for selskabet for Dansk Kyst- og Naturturisme, der er nedsat med deltagelse af en direktør fra hver region. Der lægges op til, at relevante offentligt og private aktører deltager i partnerskabet. I henhold til aftalen mellem Danske Regioner og Erhvervs- og Vækstministeriet skal Dansk Kyst- og Naturturisme oprettes ved en samling af de relevante aktiviteter i de regionale turismeudviklings-selskaber Visit- Nordjylland, Midtjysk Turisme og Østdansk Turisme. Ligeledes skal relevante turismefremme aktiviteter i Region Syd lægges ind under Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Sjælland foreslår, at der arbejdes for, at de for regionen relevante aktiviteter videreføres i den nye struktur. Endvidere oplyser Region Sjælland, at de i den kommende tid sætter fokus på oprettelsen af et stærkt Østersøpartnerskab. Region Sjælland har oplyst, at de ønsker dialog med alle relevante parter både regioner, kommuner, destinationer og erhverv. Region Sjællands og KKR Sjællands formandskaber har indledt dialogen og aftalt, at man sammen vil orientere de øvrige parter om den videre proces. SIDE 16

57 KKR Sjælland /. KKR har modtaget vedhæftede invitation til samarbejde om etablering af tværregionalt Østersøpartnerskab fra 16 kommuner i Syddanmark. K17 har drøftet sagen og anbefaler, at KKR forholder sig positivt til invitationen til samarbejde om etablering af et Østersøpartnerskab samt drøfter perspektiverne ved et sådant samarbejde. Sagen er på dagsordenen til det kommende møde i Kommune Kontakt Udvalget (KKU) Orientering: National Væksthusaftale MDR hfh Baggrund KL og Erhvervs- og Vækstministeriet har i forbindelse med økonomiaftalen indgået en aftale, der sætter retningen for Væksthusene i Den fastlægger de nationale mål for de fem væksthuse, og indarbejdes nu i regionale aftaler mellem KKR og Væksthusene, der forelægges til godkendelse på mødet i KKR Sjælland den 12. november Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Den nationale aftale viderefører i sin grundform de styrende principper fra sidste års aftale. Formålet er at sikre arbejdsro til at implementere strategien Væksthusene 2.0. Målet er, at Væksthusene skal vejlede virksomheder, heraf skal virksomheder gennemføre en vækstkortlægning. Der stilles også krav til, at Væksthusenes aktiviteter samlet set skal føre til øget omsætning i virksomhederne, flere beskæftigede og mere eksport. Væksthusene skal øge kontakten og appellen til vækstlaget i Danmark, styrke vækstmodellen og fastholde og styrke knudepunktsfunktionen i forhold til de private rådgivere samt de kommunale, regionale og nationale erhvervsfremmetilbud. Desuden forpligter Væksthusene sig til i fællesskab at udvikle og afprøve nye metoder for opfølgning over for virksomheder, der allerede har været kunder. Vækst er ofte en langsigtet proces og Væksthuset skal i højere grad være med hele vejen. SIDE 17

58 KKR Sjælland KL og Erhvervs- og Vækstministeriet hæver desuden kravet til den samfundsøkonomiske effekt. For hver offentlig krone, der investeres, skaber Væksthusene pt. værdi for 2,6 kroner. I 2015 hæves kravet til 3,0 kroner. Den nationale aftale for væksthusene ligger til grund for den regionale aftale mellem KKR og Væksthuset, der vil blive forelagt til godkendelse på næste KKR-møde. I den regionale aftale kan også indgå yderligere krav, som KKR ønsker indarbejdet. Der lægges op til en mere inddragende proces med Væksthuset som drivkraft i forhold til udarbejdelsen af den kommende regionale væksthusaftale. Kommunerne modtager midler over bloktilskuddet til finansiering af Væksthusene. I 2014 beløber disse sig til i alt kr. fordelt pba. befolkningstallet. Aftalen kan læses her Orientering: Regional vækst- og udviklingsstrategi MDR hfh Baggrund Regionsrådet og Vækstforum skal sammen udarbejde en regional vækstog udviklingsstrategi (ReVUS). Der foreligger nu et udkast der efter behandling i Vækstforum og regionen sendes i høring. Herudover er der udarbejdet et debatoplæg, der skal danne baggrund for et afsnit om fremtidens Region Sjælland. KKR Sjælland drøftede temaer for ReVUS på juni mødet og der var opbakning til at fokusere på: Kompetencer Internationalisering Udnyttelse af potentialerne i de kommende anlægsinvesteringer Herudover blev det bemærket, at bredbånds- og mobildækning skulle fremhæves og at der skal være opmærksomhed på, at strategien ikke bliver til hinder for muligheden for at søge Strukturfondsmidler. SIDE 18

59 KKR Sjælland Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Regionsrådet og Vækstforum skal i år udarbejde en regional vækst- og udviklingsstrategi for Region Sjælland, gældende for perioden Strategien skal indeholde en redegørelse for den fremtidige udvikling for regionen og omhandle de regionale vækst- og udviklingsvilkår. Den skal sætte retningen for de udviklings- og vækstrettede initiativer, som Regionsrådet og Vækstforum ønsker at fokusere på de næste fire år. Ifølge lovgrundlaget for strategien er det Regionsrådet, der med bidrag fra Vækstforum skal vedtage den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Vækstforum har til opgave at udarbejde bidrag, der omhandler de erhvervs- og vækstrettede dele. Formålet med at samle den regionale udviklingsstrategi og erhvervsudviklingsstrategi er, at skabe en stærkere sammenhængende strategisk indsats, mere målrettede og effektive indsatser for vækst og udvikling samt et tættere strategisk samspil mellem kommunalt, regionalt og nationalt niveau. De kommunale planer og erhvervs-udviklingsstrategier og den regionale vækst- og udviklingsstrategi skal således fremover i endnu højere grad understøtte hinanden. Indhold Lovgivningsmæssigt indeholder den regionale vækst- og udviklingsstrategi områderne infrastruktur, erhvervsudviklingsindsatsen inklusive turisme, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen, udviklingen i byerne og yderområderne, natur og miljø, herunder rekreative formål, og kultur samt regionens samarbejde med tilgrænsende landes myndigheder om udviklingsmæssige emner. Hovedformålet med strategien er at bidrage til at skabe øget vækst og varig beskæftigelse i hele regionen. Strategien skal være et politisk prioriteringsredskab, der indikerer tilvalg og fravalg i den strategiske indsats og dermed danner et godt udgangspunkt for samarbejde med kommuner, virksomheder og andre regionale aktører../. Forslag til høringsudkast (vedlagt) er inddelt i fire overordnede temaer: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Innovation og store anlægsinvesteringer skaber vækst De rette kompetencer styrker væksten SIDE 19

60 KKR Sjælland Region Sjælland er et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed Der er opstillet 10 kvantitative mål for strategien og seks principper for, hvordan arbejdet med strategien skal udmøntes. For alle temaers vedkomne vil det være relevant at bygge videre på det allerede eksisterende samarbejde mellem kommuner og region for at skabe mest mulig effekt af indsatserne../. I forbindelse med udarbejdelsen af REVUS er der lavet et oplæg til drøftelse om, hvordan fremtidens Region Sjælland kan se ud (vedlagt). På sigt vil elementer fra drøftelserne kunne indgå som en fælles vision om fremtidens Region Sjælland eventuelt illustreret med billeder og kort i den kommende vækst- og udviklingsstrategi. Oplægget handler om byudvikling, uddannelsesstruktur, vækstcentre omkring et muligt togstop for højhastighedstoget og fysisk infrastruktur. Formålet med det foreløbige oplæg er at starte en drøftelse af nogle svære, men også meget vigtige drøftelser af, hvordan vi gerne vil have vores region på sigt skal udvikle sig. Proces Udarbejdelsesprocessen af strategien har foregået parallelt mellem Vækstforum og Regionsrådet i foråret Regionsrådet og Vækstforum har i maj drøftet et debatoplæg, som skulle danne udgangspunkt for en debat med de regionale aktører i maj og juni måned om prioritering af indsatser. Formålet med denne debatfase var at få kvalificerede input til strategiens indhold og at skabe medejerskab til vækst- og udviklingsstrategien hos borgere, virksomheder og regionale aktører. Det har været afgørende for Regionsrådet og Vækstforum, at de 17 kommuner har bidraget til denne fase med input og holdninger til den fremtidige vækst og udvikling i regionen. Dette er blandt andet sket gennem et fælleskommunalt høringssvar til debatoplægget og via de mange indlæg fra borgere fra alle kommuner i involveringskampagne, der foregik via de sociale medier på Forslaget til høringsudkast er udarbejdet på baggrund af de input til indsatser og prioriteringer, der er modtaget. Høringsudkast og oplæg behandles på Vækstforums møde den 3. september Erhvervskoordinationsgruppen (EKO) og K17 har leveret input til de kommunale medlemmer af Vækstforum. SIDE 20

61 KKR Sjælland Den regionale vækst- og udviklingsstrategi forventes sendt i offentlig høring i november 2014 og endelig politisk behandlet primo Orientering: Socialtilsyn Øst MDR adr Baggrund Socialtilsyn Øst har været i drift siden den 2. januar Der gives hermed en status og orientering for implementering af den nye tilsynsreform. Ligesom der orienteres om principper for takstfastsættelse i Socialtilsyn Øst. Opgaver og finansiering hviler på bestemmelser i lovgivning. Direktør Kenn Thomsen, Holbæk Kommune vil orientere på mødet. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling 1. Orientering om status for implementering af den nye tilsynsreform. Socialtilsyn Øst gik i drift den 2. januar 2014 og er kommet godt i gang. Efter opstartsforløb og introduktion fra Socialstyrelsen, blev de første tilsynsbesøg gennemført fra den 14. januar. Der er p.t.: Gennemført tilsynsbesøg vedrørende alle røde sager. Igangsat driftstilsyn, uanmeldte tilsyn og re-godkendelser. Udarbejdet produktionsplan, der skal sikre, at målsætningerne for 2014 og 2015 nås. Der har været og er fortsat udfordringer vedr.: It-mæssige udfordringer med både tilbudsportalen og tilsyn.dk, der er Socialtilsynenes eget it system. Konkret har dette betydet, at nogle tilbud har ventet for længe på at modtage deres tilsynsrapporter. Vanskelighederne har betydet, at der har været en pukkel af tilsynsrapporter, der ikke er blevet endeligt udarbejdet og sendt i høring. Alle skulle have fået besked om årsagen til ventetiden, der også i nogle tilfælde kan skyldes manglende eller ufuldstændige sagsoplysninger. Socialtilsyn Øst arbejder ihærdigt på at nedbringe den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Implementering af den nye kvalitetsmodel, som bl.a. medfører nye arbejdsgange og nye værktøjer som skal læres af alle. Vejledningen til lov om socialtilsyn mangler fortsat. SIDE 21

62 KKR Sjælland Socialtilsyn Øst får et meget travlt efterår. For at leve op til målet om, at alle eksisterende tilbud og plejefamilier skal have et tilsynsbesøg om året, vil nogle tilbud og plejefamilier få tilsynsbesøg i forbindelse med det driftsorienteret tilsyn, hvor der kun fokuseres på to - tre af kvalitetsmodellens syv temaer og andre vil få tilsynsbesøg i forbindelse med re-godkendelser, hvor samtlige syv temaer vil blive gennemgået. Sagsantal Socialtilsyn Øst fik fra kommunerne overdraget flere sager på tilbudsområdet end forventet men færre sager på plejefamilieområdet. Den samlede sagsmængde kan desuden variere en del, da nye kommer til, og andre overdrages socialtilsynene imellem, ligesom fordelingen mellem tilbud og afdelinger revurderes. Generelt kan det konkluderes at arbejdet med at sikre overblik over antallet af tilsynssteder og dermed den samlede opgaves omfang, har været og er mere omfattende end forventet. Der foretages løbende den nødvendige tilpasning af dimensioneringen. Der er endvidere overdraget 32 ansøgninger fra kommunerne vedrørende plejefamilier, hvor af syv var halvandet år gamle. Efterfølgende er der modtaget en større mængde ny-ansøgninger for at blive plejefamilie. Konkret har det betydet, at Socialtilsyn Øst har haft vanskeligt ved at nå at godkende nye familie i det omfang, der var ønskeligt. Af de plejefamilier, der er godkendt før den 1. januar 2014, var der 55 plejefamilier, der mangler grundkursus, hvilket de skal gennemføre de kommende år. Socialtilsynet arbejder ihærdigt med at sikre en hurtig godkendelsesproces ud fra de gældende rammer, der nu er via den nye lovgivning. Whistleblower ordning Der er modtaget 78 henvendelser i perioden 1. januar 18. august. Fem af henvendelserne har ikke hørt under Socialtilsyn Østs myndighedsområde. Ca. 2/3 af henvendelserne sker via telefon, da brugerne af funktionen mener, denne kilde sikrer deres anonymitet bedst. Hovedparten af henvendelserne indgår i sagsforberedelsen i forbindelse med de ordinære tilsyn, eller fører til et uanmeldt tilsyn. Informationsmøder Der er afholdt en del informationsmøder. Socialtilsyn Øst holder i den kommende tid yderligere en række forskellige informationsmøder, der er rettet mod sagsbehandlere, tilbud, plejefamilier med mere. Generelt har der ikke været den store interesse (tilmelding) for at deltage i møderne. Socialtilsyn Øst vil derfor revurdere fremtidige informationsindsatser. SIDE 22

63 KKR Sjælland Socialtilsyn Øst har planlagt ny kommunerunde i efteråret Indholdet i disse møder vi være generelle forhold vedr. tilsynsopgaven, kommunale tilbuds organisering herunder antal afdelinger i de enkelte tilbud, gensidig drøftelse om de nuværende erfaringer med det nye tilsyn, og det fremadrettede samarbejde med mere.. Socialtilsyn øst har i august 2014 udsendt nyhedsbrev. Det kan findes på 2. Orientering om principper for takstfastsættelse i Socialtilsyn Øst. Ifølge bemærkningerne til lov om socialtilsyn skal finansiering af socialtilsynet hvert år drøftes i forbindelse med indgåelse af styringsaftalen som led i rammeaftalerne på det sociale område, og det almene ældre boligområde, jf. servicelovens 6, idet fastsættelse af tilsyns- og godkendelsestaksterne samt den objektive finansiering dog ikke er en del af styringsaftalen. Finansieringen af driften af socialtilsynene hviler på lovens og bekendtgørelsens bestemmelser. For opgaven med det generelle tilsyn for plejefamilier sker finansieringen ved en objektiv takst i forhold til kommunernes antal af 0 17 årige, mens der er tale om en omkostningsbestemt takst på det øvrige område. Den objektive finansiering for 2014 blev fastlagt på baggrund af kommunernes indmelding om det forventede antal plejefamilier, hvor der skulle føres tilsyn. Det har imidlertid vist sig, at antallet af plejefamilier er mindre end det indmeldte antal, og det forventes derfor, at den objektive finansiering i 2015 bliver mindre som følge heraf. De fem socialtilsynskommuner har indgået et tæt samarbejde og arbejder på en lang række områder med udgangspunkt i fælles vedtaget principper. Der er således omkring takstprincipper bl.a. aftalt følgende: Socialtilsynene arbejder med en ensartet budgetmodel Der benyttes den overheadprocent, der pt. benyttes i de fem regioner på rammeaftaleområdet. Godkendelses- og tilsynstakster på døgntilbud differentieres på tilbudsstørrelser. Der opereres med tillægstakster for meromkostninger vedrørende tilbud med flere afdelinger og særlige takster for koncerner. SIDE 23

64 KKR Sjælland Der beregnes en takst for godkendelse af væsentlige ændringer af den foreliggende godkendelse. Der beregnes en takst vedr. skærpet tilsyn. Den i 2013 udmeldte takst vedrørende skærpet tilsyn blevet nedreguleret i overensstemmelse med bekendtgørelse om socialtilsyn 19 i januar Der er fortsat enighed om, at socialtilsynene skal styres så omkostningseffektivt, som overhovedet muligt. I forlængelse heraf er det aftalt, at dimensioneringen af socialtilsynene fortsat læner sig tæt op ad forudsætningerne for kommunernes tildeling af DUT-midlerne til dette område, da der endnu ikke er tilstrækkelig erfaring med de enkeltes opgavers faktiske omfang. Socialtilsyn Øst forventer, at kunne udmelde 2015 takster primo september Fastsættelsen af tillægstakster har afventet den endnu ikke udkomne vejledning til loven. Men det er mundtligt udmeldt fra Socialministeriet, at fastsættelsen skal ske ud fra en konkret vurdering af de enkelte tilsyn med eks. flere afdelinger. Tillægstaksterne skal være omkostningsbestemt. Socialtilsyn Øst vil derfor i de enkelte sager træffe afgørelser om en eventuel tillægstakst. Det forventes at der vil blive truffet afgørelse i de enkelte sager umiddelbart efter tilsynsbesøg i de enkelte tilbud. Konkret betyder det, at omfanget af tillægstakster ikke kan udmeldes som standardtakster Orientering: Takstanalyse - regnskab socialområdet MDR adr Baggrund Der orienteres nedenfor om den årligt tilbagevendende takst- og udgiftsanalyse på det specialiserede socialområde på baggrund af regnskabstal. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling./. Analysen omfatter en omsætning på ca. 2,5 mia. kr. over taksterne og samlet ca. 6 mia. kr. for alle kommunerne i region Sjælland. SIDE 24

65 KKR Sjælland Takstanalysen dækker knap pladser i region Sjælland. Taksterne indsamles manuelt fra kommunerne, mens de samlede regnskabstal trækkes direkte af KL via Danmarks Statistik. KKR-Sjælland henstillede til kommunerne vedrørende 2013, at taksterne samlet set skulle følge den generelle P/L-udvikling på 0,7% fra 2012 til 2013 og at overførslerne af underskud fra regnskab 2013 til budgettaksterne for 2015 skulle begrænses. Kommunerne og Region Sjælland har under et overholdt begge henstillinger. Omsætningen viser et fald på 0,48% (11,9 mio.) og samlet overføres et overskud på 13.5 mio., som skal fratrækkes budgettaksterne for (der mangler dog indberetninger fra et mindre antal driftsherrer.) Overførslen mellem årene skal sættes i forhold til, at den årlige omsætning er på 2,5 mia. Når man sammenholder pladstallene fra budget 2013 med regnskabstallene 2013 ses et fald fra til 6.784, hvilket er et fald på 139 pladser. Set under et er der budgetlagt med 95,88 % i belægning i budget 2013 med afsæt i en belægning på 96,51% i regnskab Den realiserede belægningsprocent for 2013 er under et 94,34 %, men der ses stor variation i de enkelte kommuners realiserede belægningsprocent som varierer fra 87,5 til 103,7. Økonomien vedrørende botilbud udgør ca. 1,3 mia. kr. ud af ca. 2,5 mia. kr. på det takst-belagte område i region Sjælland. Der er et mindre fald på 41 pladser, hvilket må ses som en løbende tilpasning af udbud til efterspørgslen. Der ses en mindre stigning fra en budgetteret gennemsnitstakst på 1.773,- til en realiserede gennemsnitstakst på 1.804,- Den samlede årlige økonomi er i region Sjælland ca. 6 mia. og på landsplan ca. 40 mia. De samlede tal viser, at regnskab 2013 ligger over budget 2013 og budget 2014, både på landsplan og for kommunerne i region Sjælland. Gennemgangen af udviklingen på det takstbelagte område viser en stor styringsindsats på dette område, som udgør 2,5 mia. kr. af de ca. 6 mia. kr. for hele det specialiserede socialområde i region Sjælland. SIDE 25

66 KKR Sjælland Da regnskab 2013 ligger 161 mio. kr. over budget 2014 bør yderligere styringstiltag overvejes. Disse iværksættes formentlig med bedst effekt, hvis de foldes ud til områder ud over det takstbelagte område, som udviser stabilitet og tilnærmelse mellem budget og regnskab over årene. Det bør forudgående belyses hvilke udgiftskategorier, der er udenfor det takstbelagte område og herunder at koordinationsbehovet i rammeaftaleregi kan være mindre for disse udgiftskategorier end for de takstbelagte områder Orientering: Beskæftigelsesreformen nye regionale arbejdsmarkedsråd MDR adr Baggrund Det indgår i forliget om beskæftigelsesreformen, at der skal etableres nye regionale arbejdsmarkedsråd, der erstatter de nuværende lokale og regionale beskæftigelsesråd. Aftalen om beskæftigelsesreform er endnu ikke udmøntet i lovgivning. Det forventes at ske i løbet af efteråret Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling De nye regionale arbejdsmarkedsråd skal være rammerne for en konstruktiv dialog og inddragelse af arbejdsmarkedets parter i beskæftigelsesindsatsen. Rådene skal bidrage til at koordinere indsatsen på tværs af kommuner og a-kasser, til uddannelsesinstitutioner og Vækstfora, m.fl. KL har i den sammenhæng lagt til grund, at rådene er rådgivende for kommunerne. Den forudsætning er opretholdt i den politiske aftale. Rådene skal i modsætning til de nuværende regionale og lokale råd heller ikke følge op på resultater af indsatsen i kommunerne. KL har på den baggrund støttet, at rådet bl.a. får følgende opgaver: Understøtte aktørerne på arbejdsmarkedet i at koordinere en effektiv beskæftigelsesindsats, bl.a. gennem en langsigtet strategi for rådets arbejde. Give bemærkninger til de kommunale beskæftigelsesplaner. SIDE 26

67 KKR Sjælland Koordinere beskæftigelsespolitik med uddannelses- og erhvervspolitik gennem input til arbejdet i Vækstforum og VEU-centrene. Udarbejde positivlister til anvendelse af de regionale uddannelsesmidler. Som nævnt lægger aftalen op til, at arbejdsmarkedets parter skal inddrages i, hvor mange råd der skal nedsættes, og hvordan den geografiske sammen-sætning skal være. Det forventes, at parterne i nær fremtid vil foreslå en inddeling i 7-8 arbejdsmarkedsråd. Det er set fra kommunalt perspektiv afgørende, at rådene ikke kommer til at gå på tværs af KKR-strukturen. Det gælder både, fordi KKR skal udpege de kommunale repræsentanter til rådene, og fordi KKR også bliver forpligtet til at drøfte mulige kommunale samarbejder, fx virksomhedssamarbejdet. Der bliver en koordineringsopgave mellem arbejdet i de nye arbejdsmarkedsråd og drøftelser om beskæftigelsesområdet i KKR, herunder vil der i alle KKR være behov for en tæt kobling mellem de kommunale repræsentanter i de nye regionale arbejdsmarkedsråd og KKR. De nye regionale råd skal træde i kraft den 1. juli Lovforslaget om den samlede beskæftigelsesreform, herunder omkring de nye regionale råd, forventes sendt i høring ultimo september Orientering: Status for tværkommunale initiativer på uddannelsesog beskæftigelsesområdet MDR adr Baggrund Der orienteres nedenfor om tværkommunale initiativer og samarbejder på uddannelses- og beskæftigelsesområdet i regi af KKR Sjælland og status for disse. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Ungeplan Region Hovedstaden og beskæftigelsesregionen har inviteret KKR Sjælland og KKR Hovedstaden til et fælles arbejde om udfordringerne på ungeuddannelsesområdet. Det er hovedtanken, at parterne i fællesskab SIDE 27

68 KKR Sjælland sætter den politiske dagsorden, og på grundlag af denne iværksætter forskellige initiativer målrettet konkrete udfordringer. De overordnede udfordringer er: For mange unge får ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse For få unge vælger at påbegynde en erhvervsuddannelse direkte efter folkeskolen For mange unge har vanskeligt ved at klare overgangene i uddannelses- og beskæftigelsessystemerne Der er for lidt samspil mellem systemerne omkring de unge Midler og initiativer er ikke tilstrækkeligt koordineret i systemerne For mange unge er på offentlig forsørgelse./. Der er udarbejdet et afsæt for et fælles arbejde. I papiret adresseres udfordringerne med unge årige, der ikke har en uddannelse eller er i arbejde. Der planlægges en fælles opstartskonference om arbejdet med ungeudfordringen den 5. november Quick-start Der arbejdes i samarbejde med Beskæftigelsesregionen, Region Sjælland m.fl. med at sikre maksimal erhvervs- og beskæftigelsesmæssig effekt af de kommende store bygge- og anlægsprojekter i projektet Quick-start. Quick-start er et paraply samarbejde, der skal sikre koordinering og igangsættelse af indsatser på tværs. Der er etableret 3 spor i arbejdet: Klar til nye muligheder der handler indsatsen for at sikre, at virksomhederne får de bedst mulige vækstmuligheder ud af de kommende store anlægsinvesteringer. Udvikles og beskrives af Væksthus Sjælland. Klar til fremtiden der handler om arbejdsmarkedsindsatsen dvs. jobcentrenes arbejde i relation til rekrutteringsudfordringer som følge af de kommende større anlægsarbejder. Udvikles og beskrives af beskæftigelsesregionen og jobcentre. Klar til ny viden håndværkerakademiet, hvor det centrale er at udvikle generelle og specielle uddannelsesforløb målrettet virksomhedernes behov. Udvikles og beskrives af erhvervsskoler. Med afsæt i igangværende indsatser afsøges behov for koordinering og yderligere konkrete indsatser. Den 5. september 2014 holdes møde i den politiske styregruppe. På mødet i KKR Sjælland gives på den baggrund en orientering om status for arbejdet. SIDE 28

69 KKR Sjælland Blandt de emner kommunerne indtil videre på administrativt niveau har haft fremhævet i relation til arbejdet med rekrutteringsudfordringen (Quick-start) og ungeudfordringer har været, at uddannelsestilbud til de svageste grupper af unge skal løftes lokalt. Og at eftersom de omtalte svage grupper ofte har en sparsom skoleuddannelse, skal der være opmærksom på den uddannelsesforberedende del, herunder almene uddannelse. Herudover er der peget på behov for fokus på voksenlærlinge og behovet for lære- og praktikpladser, og endelig at fokus i relation til quick-start kan vise sig at skulle rettes i forhold til at sikre den lokale arbejdskraft i det omfang, der rekrutteres herfra til de større projekter. Kompetenceparat 2020./.. Endelig har KKR Sjælland arbejdet med et fælles løft af uddannelsesområdet under overskriften Kompetenceparat Via arbejdet har de 17 kommuner i KKR Sjælland blandt andet synliggjort de rigtig mange initiativer og tiltag kommunerne har igangsat på uddannelsesområdet indenfor den meget brede vifte af tilbud og opgaver, som kommunerne har ansvaret for på uddannelsesområdet, f. eks. folkeskole, ungeindsats, vejledning, jobcentre o.a. Der er vedlagt en liste med 186 eksempler på initiativer for at løfte uddannelsesområdet, som kommunerne særligt har ønsket at fremhæve til erfaringsudveksling. Kommunernes arbejde i KP2020 har taget afsæt i, at kommunerne har driftsansvaret for store og brede områder på uddannelsesområdet, og at initiativforpligtelse ligger i den enkelte kommune i forhold til at sætte fokus og retning i samspil med de brede målsætninger i KP2020. På administrativt niveau lægges der op til, at man tværkommunalt også under paraplyen KP2020 sætter særligt fokus på arbejdet med ungeudfordringen og Quick-start dvs. at sikre maksimal beskæftigelses- og erhvervsmæssig effekt af de kommende større bygge og anlægsprojekter. Den nedsatte administrative gruppe afsøger efteråret 2014 via klyngemøder med kommunerne på administrativt niveau behov og synspunkter i fht. aktiviteter og tværkommunal organisering på de to nævnte områder. (Ungeudfordringen, Quickstart). KKR Sjælland vil på efterfølgende møde få en status herfra. SIDE 29

70 KKR Sjælland Udpegninger 3.1. Ændringer i repræsentation MDR adr Baggrund Nedenfor meddeles ændringer i KKR Sjælland, og i KKR s repræsentation. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland tager ændringerne til efterretning. Sagsfremstilling Ændringer i Socialdemokraternes repræsentation i KKR Sjælland Kommunalbestyrelsesmedlem Sine Agerholm (A), Holbæk Kommune har meddelt, at hun ønsker at udtræde af KKR Sjælland. Hanne Brøndel, Kalundborg er personlig stedfortræder for Sine Agerholm. Ændringer i Dansk Folkepartis repræsentation Dansk Folkeparti har meddelt, at kommunalbestyrelsesmedlem Anette Max, Guldborgsund Kommune er ny suppleant i KKR Sjælland for Per Hauge, Solrød Kommune. Dansk Folkeparti har endvidere meddelt, at kommunalbestyrelsesmedlem Steen Petersen, Faxe Kommune erstatter Erik Kjelgaard, Lolland Kommune som medlem af Skoletjenestens bestyrelse og Dansk Folkeparti har meddelt, at kommunalbestyrelsesmedlem Karsten Lorentzen, Roskilde Kommune erstatter Erik Kjelgaard, Lolland Kommune som suppleant i Øresundskomiteens udvalg for miljø og grøn vækst. SIDE 30

71 KKR Sjælland KKR SIDE 31

72 KKR Sjælland Siden sidst 5.1. Meddelelser MDR adr Baggrund KKR Sjællands formandskab vil på mødet orientere om status for diverse sager og møder. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Politisk temamøde om klimastrategi den 8. september SIDE 32

73 KKR Sjælland Punkter til næste møde 6.1. Dagsordenspunkter til næste møde MDR adr Baggrund Der orienteres om forventede dagsordenspunkter til næste møde i KKR Sjælland den 12. november 2014 på Sørup Herregaard, Sørupvej 26, 4100 Ringsted kl Der er gruppemøder fra Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling På mødet i november forventes følgende sager: Regional aftale med Væksthus Sjælland National koordinationsstruktur på det specialiserede socialområde Beskæftigelsesreform Evaluering af KKR s møde- og arbejdsform. SIDE 33

74 KKR Sjælland Eventuelt SIDE 34

75 Bilag: 5.1. Forslag til ændring af Styrelsesvedtægt for Kommunalbestyrelsen Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 18. september Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

76 Styrelsesvedtægt for Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Forslag til ændring

77 Styrelsesvedtægt for Kommunalbestyrelsen Udgivet af Vordingborg Kommune Udarbejdet af: Fællessekretariatet Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune Valdemarsgade Vordingborg Tlf

78 Nærværende styrelsesvedtægt er fastsat i medfør af 2, stk. 2 i Lov om Kommunernes Styrelse. Kapitel I, Kommunalbestyrelsen 1. Vordingborg kommunalbestyrelse består af 29 medlemmer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester og en 1. og 2. viceborgmester. 2. Borgmesteren indkalder stedfortræderen for et medlem, når borgmesteren får meddelelse om eller på anden måde får kendskab til et medlems forfald af de grunde, der er nævnt i Styrelseslovens 15, stk. 2, uanset om hindringen har en kortere varighed end en måned. Stk. 2 De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af Kommunalbestyrelsens møder fastsættes i Kommunalbestyrelsens forretningsorden. Kapitel II, Borgmesteren 3. De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens møder fastsættes i Kommunalbestyrelsens forretningsorden. 4. Borgmesteren har ansvaret for varetagelsen af funktionerne som øverste daglige leder af kommunens administration. Stk. 2. Borgmesteren har ansvaret for, at der om sager, der hører under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden Kommunalbestyrelsen træffer beslutning i sagen. Stk. 3. Borgmesteren har ansvaret for sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødvendig forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition. 5. Borgmesteren har ansvaret for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Indenrigs- og Socialministeriet og kommunalbestyrelsen fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for kommunalbestyrelsen. Kapitel III, Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disse virksomhed m.v. 6. Følgende udvalg nedsættes: 1. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 2. Erhvervsudvalget 3. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Sundheds- og Psykiatriudvalget 5. Socialudvalget 6. Børne-, Unge- og Familieudvalget 7. Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 8. Teknik- og Miljøudvalget 7. For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. 3

79 Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt. 8. Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og borgmesteren. 9. Det stående udvalg har ansvaret for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen gennem Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige. Kapitel IV, Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 10. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 8 af kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af Lov om kommunernes styrelse samt udvalgsopgaver, der ikke er udtrykkeligt henlagt til et af de stående udvalg. Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn og personaleforhold samt administrativ personaleorganisering og aftalestyring inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager. Stk. 4. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Kommunalbestyrelsen til beslutning. Stk. 5. Økonomiske helhedsplaner, kommuneplaner og sektorplaner forelægges dog Kommunalbestyrelsen, før udvalgene begynder deres behandling. Stk. 6. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af Kommunikation, markedsføring og information Bosætning, boligpolitik og byplanlægning samt landdistriktsudvikling Selvstyre erhvervshavne Køb og salg af fast ejendom IT-strategi Beredskabet Demokratiudvikling Stk. 7. Udvalget lader udarbejde forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om kommunens kasse- og regnskabsregulativ. Stk. 8. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg. 4

80 11. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling fastsætter regler om indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres samordning af kommunens indkøbsfunktioner. 12. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling fører tilsyn med, at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden kommunalbestyrelsens samtykke at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde løn og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner. Kapitel V, De stående udvalg 13. Erhvervsudvalget består af 5 medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for følgende områder: Erhvervs- og turistfremme samt udvikling og markedsføring Indstilling vedr. salg af kommunale erhvervsgrunde og -ejendomme Relationer til kommunens udviklingsselskaber på området Tværgående koordination af kommunens samlede relationer til kommunens erhvervsliv Femern Bælt samarbejdet Regional erhvervsudvikling og internationalt samarbejde 14. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget består af 5 medlemmer. Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner for de i stk. 3 nævnte områder og kan lade udarbejde regler for sagsbehandlingen. Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for følgende områder: Arbejdsanvisning og virksomhedsservice Beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik Produktionsskoler Vejledning af unge, der har forladt folkeskolen, herunder sammenhængen til Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejledningen af skoleelever, herunder sammenhængen til Ungdommens Uddannelsesvejledning og overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelser Kontanthjælp, aktivering og beskæftigelsesordninger Førtidspension Løntilskud Integration med danskundervisning til flygtninge og indvandrere mv. Sygedagpenge Revalidering Jobtræning Fleks- og skånejob 5

81 Erhvervsafklaring og arbejdsprøvning Institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser inden for udvalgets område Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område Borgerservicebutikker Centralvaskeriet Specialundervisning for voksne Stk. 4. Udvalget lader udarbejde forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om udbygningsplaner, sektorplaner m.v. inden for de i stk. 3 nævnte fagområder i samarbejde med Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område 15. Sundheds- og Psykiatriudvalget består af 5 medlemmer. Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner for de i stk. 3 nævnte områder og kan lade udarbejde regler for sagsbehandlingen. Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for følgende områder: Forebyggelse Sundhedscentre Tandpleje Sundhedspleje Genoptræning/rehabilitering Sundhedsplejersker i nært samarbejde med Børne-, Unge- og Familieudvalget Finansiering af sundhedsudgifter (sygesikringsydelser og sygehusbetaling) Behandling af alkohol- og stofmisbrug Institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser inden for udvalgets område Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område Borgere med handicap med behov for hjælp, omsorg og aktiviteter. Borgere med psykiske lidelser der har behov for hjælp, omsorg og aktiviteter. Beskyttet beskæftigelse. Boliger rettet mod borgere indenfor socialpsykiatrien og Bo og naboskaber. Visitation/tilsyn for psykiatri- og handicapområdet Aktivitetshuse Støtte til frivilligt socialt arbejde 18 Tilbud til borgere med autisme Synscentralen Forsorgshjem og krisecentre Stk. 4. Udvalget lader udarbejde forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om udbygnings- og sektorplaner mv. for de i stk. 3 omtalte og eventuelle andre fagområder i samarbejde med Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område 16. Socialudvalget består af 5 medlemmer. 6

82 Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner for de i stk. 3 nævnte områder og kan lade udarbejde regler for sagsbehandlingen. Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for følgende områder: Voksne/ældre borgere med behov for hjælp, omsorg og aktiviteter Støtte til frivilligt socialt arbejde 79 Pleje og omsorg for ældre Visitation/tilsyn for ældre Demensforanstaltninger Aktivitetscentre Produktion og levering af serviceydelser som mad og vask mv. Institutioner, som kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser inden for udvalgets område Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område Hjælpemidler til børn og voksne, hjælpemidler/hjælpemiddeldepot Omsorgstandpleje Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om udbygningsplaner, sektorplaner mv. indenfor de i stk. 3 nævnte områder i samarbejde med Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område 17. Børne-, Unge- og Familieudvalget består af 7 medlemmer. Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner for de i stk. 3 nævnte områder og kan lade udarbejde regler for sagsbehandlingen. Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for følgende områder: Daginstitutioner, herunder specialbørnehaver og dagpleje for børn samt pladsanvisning Fritidshjem, ungdomsskoler og klubber Folkeskolen og SFO Specialskoler og specialundervisning for børn Sociale foranstaltninger for børn og unge Forebyggende opgaver og integrationsindsatsen rettet mod børn og unge Institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med, for at opfylde kommunens forpligtelser inden for udvalgets område Pædagogisk, psykologisk rådgivning og familierådgivning Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område Vejledning af unge i folkeskolen i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning Stk. 4. Udvalget lader udarbejde forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om udbygningsplaner, sektorplaner m.v. inden for de i stk. 3 nævnte fagområder i samarbejde med Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område 18. Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget består af 7 medlemmer. 7

83 Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner for de i stk. 3 nævnte områder og kan lade udarbejde regler for sagsbehandlingen. Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for følgende områder: Kultur Biblioteksvæsen Fritid Idræt Folkeoplysning Kulturhuse Biografer Musikskole Museer Teater Stk. 4. Udvalget lader udarbejde forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om udbygningsplaner, sektorplaner m.v. inden for de i stk. 3 nævnte fagområder i samarbejde med Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område 19. Teknik- og Miljøudvalget består af 7 medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for følgende områder: Veje (trafiksikkerhed og vintervedligeholdelse) Byggemodning Nybyggeri, renoveringer, vedligeholdelse og drift af kommunale ejendomme inkl. energistyring og rengøring Kollektiv trafik (Bogø-Stubbekøbing færgen, hyre-, rute- og fragtbilkørsel) Udvikling af en alternativ kollektiv trafikbetjening i landdistrikterne Havne (lystbåde- og erhvervshavnes drift og planlægning) Samarbejde med fælleskommunale og statslige samt selvejende institutioner, private virksomheder og kommuner inden for udvalgets område Natur- og miljøforvaltning Lokalplanlægningsforberedelse Zonelovsadministration Spildevand og affald (Planlægning og drift) Havmiljø Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) Strategisk Miljø Vurdering (SMV) Agenda 21 Byggesager Administration af lokalplaner Byfornyelse GIS Grønne områder (Parker og idrætsanlæg mm.) Klimastrategi Stk. 3. Udvalget lader udarbejde forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om udbygnings- og sektorplaner mv. for de i stk. 2 omtalte og eventuelle andre fagområder i samarbejde med Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område Kapitel VI, Vederlag m.v. 8

84 20. Formanden for Erhvervsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 24 % af borgmesterens vederlag. Stk. 2. Formanden for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 24 % af borgmesterens vederlag. Stk. 3. Formanden for Sundheds- og Psykiatriudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 24 % af borgmesterens vederlag. Stk. 4. Formanden for Socialudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 24 % af borgmesterens vederlag. Stk. 5. Formanden for Børne-, Unge- og Familieudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 24 % af borgmesterens vederlag. Stk. 6. Formanden for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 24 % af borgmesterens vederlag. Stk. 7. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 24 % af borgmesterens vederlag. Stk. 8. Formanden for Børn og Unge-udvalget, der nedsættes efter 18 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, oppebærer et vederlag, som udgør 10% af borgmesterens vederlag. Stk. 9. Den i stk. 1 8 nævnte vederlæggelse ophører, når formanden på grund af forfald i en uafbrudt periode på 3 måneder har været forhindret i at varetage formandshvervet. 21. Når et medlem af et stående udvalg på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag af udvalget er konstitueret som formand i en periode på mindst 2 uger, oppebærer vedkommende i funktionsperioden vederlag efter samme regler som formanden. Stk. 2. Funktionsvederlag kan højst oppebæres i en uafbrudt periode på 9 måneder. Kapitel VIII, Ændringer i vedtægten 22. Denne vedtægt træder i kraft den 9. oktober Samtidig ophæves den Styrelsesvedtægt, som Kommunalbestyrelsen vedtog i dets møder den 21. november 2013 og den 2. december Stk. 2. Forslag til ændringer i denne vedtægt skal behandles i to Kommunalbestyrelsesmøder med mindst 6 dages mellemrum. Stk. 3. Vedtægten er ændret ved Kommunalbestyrelsens beslutning den 18. september 2014 og den 9. oktober Henrik Holmer Borgmester Lau Svendsen-Tune Kommunaldirektør 9

85 Bilag: 9.1. Budgetaftale - 4 sept - endelig pdf.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 18. september Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

86 Vordingborg stabil drift og visionære investeringer i fremtiden - budgetaftale for budget 2015 og overslagsår 1. Budget Visionært og balanceret Det indgåede budgetforlig i Vordingborg kommune om budgettet for 2015 og overslagsår baserer sig på to væsentlige grundforudsætninger En markant prioritering på i alt 125 mio. kr. de næste 4 år øremærket forskellige projekter, der direkte sigter mod at realisere kommunens nye vision. Der er afsat midler til uddannelse, til længere åbningstid i udvalgte daginstitutioner og til store investeringer i erhvervsudvikling og nye idrætstilbud. En grundøkonomi, der giver mulighed for et ordentligt serviceniveau baseret på en stabil og kvalitetsbetonet drift med fokus på løbende effektiviseringer Budgetforliget er indgået mellem Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative. Parterne er enige om at fastholde uændrede skatter, og glæder sig over, at der er plads til såvel udvikling som en væsentlig nettogældsafvikling på 40 mio. kr. over de fire budgetår. Budgettet indeholder besparelser på 20 mio. kr. i 2015 og 10 mio. kr. yderligere i hvert af overslagsårene. Forligspartierne kvitterer for den konstruktive og ansvarlige måde, hvorpå kommunens medarbejdere bidrager til at sikre en økonomi i balance. Kommunens økonomi er i balance, men de økonomiske grundvilkår er ikke stærke, og derfor er kommunen sårbar over for konjunkturudviklinger og stærkt afhængig af de landsdækkende udligningsordninger, der skal kompensere Vordingborg Kommune for et lavere skattegrundlag og et højere udgiftsbehov end andre kommuner. Der er budgetteret med en forventet finansiering i overslagsårene baseret på summen af særtilskud, dispensationer til yderligere låneadgang samt tilbageførsel af det særlige bloktilskud, som er givet i Parterne noterer sig, at det særtilskud som kommunen har fået på 30 mio. kr. i 2015 og som kommunen har fået i alle årene 2013, 2014 og 2015 på baggrund af aftalerne mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi - ikke er indregnet i bloktilskuddet i overslagsårene. Parterne forventer derfor, at der kan sikres den fornødne finansiering til det aftalte udgiftsbudget også i overslagsårene i takt med, at der indgås aftaler med regeringen for de kommende år. I bilag 1 er vist de overordnede ændringer som forligspartierne er enige om at gennemføre i forhold til det fremsendte budgetforslag til 1. behandlingen. I bilag 2 er forligspartiernes investeringsoversigt for Kommunens vision Storbyen sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv Sådan lyder kommunens nyligt vedtagne vision. I dette budgetforlig for 2015 bliver der med det samme sat handling bag ordene. 1

87 Udvidet åbningstid i daginstitutioner På dagtilbudsområdet er der i august forud for budgetvedtagelsen truffet beslutning om at reducere antallet af dagplejere og i stedet oprette ni integrerede institutioner for 0-6-årige. På denne måde bliver der skabt en større fleksibilitet i tilbuddet, og der er sikret pasningsmulighed så bredt ud i kommunens yderområder som muligt. Som følge af den gennemførte strukturændring er der skabt et råderum på området på 3,4 mio. kr. Dette råderum er forligspartierne enige om skal bruges til at understøtte kommunens nye vision. Derfor vil der blive sikret udvidet åbningstid fra i en række af kommunens institutioner, således at det bliver nemmere at være pendlerfamilie. Visionen og folkeskolereformen Skolerne står midt i en stor forandringsproces med gennemførsel af den nye folkeskolereform. Kommunens skoler har allerede i gennem de seneste to skoleår påbegyndt mange af de ting, som nu for alvor skal ud at gå. Politisk er der enighed om, at der skal sættes tydelige mål for læring, og at der skal sættes fuldt tryk på, at alle børn skal blive så dygtige, som de overhovedet kan. Derfor er der afsat over 30 mio. kr. over de næste 3 år til udvikling af lærere og pædagogernes kompetencer. Dygtige og engagerede medarbejdere vil i de kommende år sammen med en øget involvering af forældrene bidrage til hæve elevernes afgangskarakterer og derved give et bedre fundament for de unges gennemførelse af ungdomsuddannelse og senere deres videregående uddannelse. Der er bred enighed om, at en god folkeskole er en helt afgørende forudsætning for at kunne fastholde børnefamilier og tiltrække nye bosættere. International profil Med visionen for Vordingborg Kommune skal det internationale udsyn løbende indarbejdes i kommunens forskellige tiltag og politikker. I den kommende periode vil kommunalbestyrelsen arbejde aktivt for at fremme det internationale samarbejde omkring kultur, uddannelse, erhverv og turisme. Fokus vil især være på nordtyskland, hvor der målrettet skal arbejdes for at fremme kystturismen og samarbejde omkring crossborder uddannelsestilbud. Som en afledt konsekvens ønsker kommunalbestyrelsen, at der ligeledes sættes fokus på, at tyskkundskaberne opprioriteres i uddannelsestilbuddene og i forhold til de lokale aktører i turisme-erhvervet. Konkret er parterne enige om at afsætte kr. til en målrettet indsats for at få knyttet kontakt til en region eller kommune i nordtyskland. Formålet er at styrke Vordingborgs muligheder for at drage maksimal nytte af den kommende faste Femern Bælt forbindelse til Tyskland. Uddannelse Et særligt fokusområde for kommunen er uddannelse af de unge. Dette arbejde videreføres og opprioriteres mest muligt. Parterne er herudover enige om at afsætte 2,4 mio. kr. i 2015 og 0,7 mio. kr. i 2016 til en særlig uddannelsesindsats over for ledige ufaglærte på kontanthjælp eller uddannelsesydelse. I år 2018 er der en mindre udgift på -3,1 mio. kr. til forsørgelsesydelser. 2

88 Sundhed og forebyggelse I forbindelse med vedtagelse af sundhedsaftalerne for er der lagt op til en øget understøttelse og koordinering mellem den regionale og den kommunale indsats for borgere med et behandlingsforløb på tværs af sektorer. Aktiv erhvervs- og turismeindsats I budget 2015 sættes der for alvor turbo på kommunens nye erhvervspolitiske satsning. I 2014 bliver den ny erhvervspolitik og handleplan vedtaget. Derfor er parterne tilfredse med, at der fastholdes et uændret budget til erhvervsområdet samtidig med, at det er aftalt at reservere yderligere 0,5 mio. kr. i Udviklingsog Markedsføringspuljen målrettet mod markedsføringsindsatser på turismeområdet. Som led heri er der også sat fokus på, hvad der kan gøres for at løfte handelen i kommunens købstæder og i særlig grad i Vordingborg by. Parterne er således enige om, at det som led i løsningen af problemerne med indeklimaet på rådhuset skal undersøges, om borgerrettede funktioner som fx kommunens Borgerservice kan flyttes til et centralt sted for at understøtte handlen i Vordingborg. Såfremt der ud af de igangsatte projekter vedr. kommunens handelsliv fremkommer ideer, som alle er enige om vil gøre en væsentlig forskel, så er forligsparterne indstillet på at søge tilvejebragt medfinansiering fra kommunens Udviklings- og markedsføringspulje. Nærdemokrati og frivillighedsområdet Foreningslivet er et stort aktiv for Vordingborg Kommune og medvirker til at tilflyttere føler sig velkomne fra dag 1. Mange foreninger har sagt ja til at være medspillere i den nye folkeskole, og flere lokalråd er i fuld gang med at lave lokale udviklingsprojekter, som kan styrke lokalmiljøet. Der er reserveret midler til at understøtte de frivillige indsatser også i Forskønnelsespulje I Vordingborg Kommune er der en lang række lokale initiativer til forskønnelse af natur og byrum, blandt andet i regi af kommunens lokalråd. Disse lokale initiativer har ofte behov for midler til materialer eller udførelse af mindre opgaver. Til støtte herfor afsættes en anlægspulje på kr. i 2015 og kr. i overslagsårene, som lokalrådene kan søge. Formålet med puljen er todelt: - Tilskud til etablering/reetablering af anlæg, hvor lokalrådet eller andre lokale grupperinger påtager sig den efterfølgende drift og vedligeholdelse - Tilskud til materialer, hvor initiativtagerne bidrager med arbejdskraft og den efterfølgende drift og vedligeholdelse I det første år er parterne enige om at prioritere et beløb på kr. til umiddelbar forskønnelse af Præstø, herunder plantning af træer på indfaldsvejene Ny Esbjergvej og Jernbanevej samt retablering af træerne ved Jeppe Heins springvand. Administrationen udarbejder i samråd med lokalrådene en bruttoliste, som forelægges Teknik- og Miljøudvalget 2 gange årligt (fx april og oktober) til prioritering og beslutning. 3

89 3. Særlige indsatser og aftaler PANTEREN PANTEREN er kommunens nye regionale oplevelsescenter, hvor der i de kommende år skal skabes rammer for kultur, idræt, uddannelse og erhverv. Det seneste år har foreninger og enkeltpersoner kommet med ideer til, hvad der skal ske på området, og de mange ting er nu samlet i en plan som med budgettet for de kommende år bliver sat på skinner. PANTEREN er gjort klar så en del af området kan bruges allerede nu til kultur, idræt og mindre erhverv. Samtidig er parterne enige om at afsætte 55 mio. kr. som sammen med midler fra fonde og andre investorer over de kommende år kan skabe de rette faciliteter på området. Parterne er enige om, at et højt prioriteret projekt er at få bygget en svømmehal og faciliteter til welness og leg. Der skal laves spændende udearealer og allerede i 2015 vil kommunens første kunstgræsbane stå klar. Som en væsentlig del af udviklingen af PANTEREN ønsker parterne at indgå en aftale med DGI om driften af PANTEREN, således at PANTEREN bliver DGI-hus Sydsjælland. Fælles beredskab I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 er der mellem Regeringen og KL enighed om, at de nuværende 87 kommunale beredskabsenheder skal samles til nogle større og mere bæredygtige enheder. Kommunerne skal senest 1. januar 2016 etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af op til 20 beredskabsenheder. I den forbindelse nedreguleres det kommunale bloktilskud samlet med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem. Vordingborg Kommune har i den sammenhæng besluttet at etablere et samordnet redningsberedskab med Faxe- og Næstved Kommune med en fælles beredskabskommission efter 10 i Beredskabsloven. I drøftelserne er der åbenhed over for muligheden for, at andre kommuner tilslutter sig samarbejdet. Parterne forudsætter, at det nye samarbejde øger effektiviteten i beredskabet, og at det kan bidrage til at de tilbagevendende budgetproblemer, der har været i kommunens beredskab, bliver løst. Indeklima på Vordingborg Rådhus I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus. Der er enighed om, at løsningen her og nu ikke er at bygge et nyt stort Rådhus. I stedet er der afsat 20 mio. kr. på anlægsbudgettet til finansiering af en alternativ løsning. Som led i en alternativ løsning undersøges muligheden for at flytte medarbejderne fra rådhuset i nye lejede (eller købte) lokaler centralt i byen og udbyde rådhuset og parkeringspladser til salg for et byudviklingsprojekt med fx byggemarked og dagligvarebutik på arealet. Jf. ovenstående skal det samtidig undersøges, om Borgerservice med fordel vil kunne flyttes til lokaler centralt i Vordingborg. 4. Anlæg i øvrigt Digitalisering af byggesagsarkiv og digital byggesagsbehandling I forlængelse af at det bliver obligatorisk for borgere og virksomheder at anmelde og ansøge om byggetilladelse digitalt er det vigtigt også at få digitaliseret byggesagsarkivet og miljøsagsarkivet, således at disse arkiver kan blive digitalt tilgængelige for borgere og virksomheder 24 timer i døgnet (via internettet). 4

90 Digitalisering af de to arkiver vil endvidere kunne give en højere kvalitet i sagsbehandlingen på både miljøog byggesagsområdet, samt give en tidsgevinst i det daglige arbejde på miljøområdet, samt i forhold til den samlede sagsbehandling på byggesags-, ejendoms- og BBR området. Der er afsat 3,5 mio. kr. til opgaven. Renovering af toiletter Kommunalbestyrelsen har tidligere vedtaget en strategi for offentlige toiletter, der skal sikre en ordentlig tilstand, forsyning, ren og vedligeholdelse af de offentlige toiletter i Vordingborg Kommune. Målsætningen er at: Toiletterne skal fremstå rene og velholdte og være trygge at benytte Udbuddet af toiletter i antal, placering og standard skal svare til borgernes forventninger. I overensstemmelse med strategi for offentlige toiletter justeres antallet af toiletter og serviceniveauet øges. Konkret igangsættes renoveringen af kommunens offentlige toiletter samt etablering af seks nye toiletenheder over de kommende år. Til formålet er der afsat 3 mio. kr. på investeringsoversigten samlet for de 4 år. Byggemodning af afkørsel 41 Øst for motorvejsafkørsel 41 er der udlagt et erhvervsareal. Lokalplan E Erhvervsområde ved afkørsel 41 i Stensved blev godkendt i kommunalbestyrelsen d. 21. juni I de kommende 2 år er der afsat 21,0 mio. kr. til udførelse af byggemodningens første etape, der forventes at være et 9 ha stort areal syd for Mønsvej/Kalvehavevej. Arealet skal byggemodnes med tilhørende intern vej, tilslutning af Højgårdsvej og T-kryds. De efterfølgende etaper etableres løbende efter behov og forventes finansieret ved salg af arealer i første etape. Adgangen og de interne veje i området skal dimensioneres, så de er forberedt til modulvogntog. Bygningsvedligeholdelse Parterne anerkender behovet for at sikre kommunens ejendomsværdier ved en løbende renovering og vedligeholdelse af kommunens bygningsaktiver. Derfor genoprettes budgettet, så der nu igen er afsat 12 mio. kr. i 2015, 10 mio.kr. i 2016 og 2017 og igen 12 mio. kr. i 2018 til diverse renoveringsopgaver. Plejecentre Skovbo Plejecenters tag er på nuværende tidspunkt af en beskaffenhed som gør, at fugten driver ned i de bærende elementer. Der er derfor enighed om at prioritere 2,9 mio. kr. til et nyt tag. Endvidere er der enighed om at afsætte yderligere midler til demensboliger, således at de resterende boliger på Solvang også kan ombygges til demensenheder, i alt 2,5 mio. kr. Tilbud udviklingshæmmede Meget daglig praktisk og pædagogisk hjælp til de udviklingshæmmede er tilrettelagt således, at borgerne møder i aktivitetshusene. I Præstø kan de nuværende lokaler, der også er beregnet til personalefaciliteter, 5

91 ikke rumme de tilbud, der gør det attraktivt at bosætte sig i Vordingborg Kommunes bo tilbud. Bygningen er lejet og er sammen med nabobygningen til salg. Begge bygninger vil kunne indeholde de aktiviteter som har så stor betydning for primært borgerne men også personalet. Der er enighed om at afsætte 3 mio. kr. til erhvervelse af disse bygninger i Autismeområdet har mange henvendelser fra forældre i andre kommuner, der ønsker at anbringe deres børn i et døgnophold. Det vil betyde, at beboerne kan opholde sig under samme pædagogiske principper fra barn til voksen. Autismeområdet kan etablere et tilbud i en nedlagt institution i Stensved. Institutionen kræver mindre ombygning til formålet. Parterne prioriterer 1,25 mio. kr. til denne ombygning i IT-software Kommunen har ikke haft klare krav til opsparing til reinvestering i fornyede softwarelicenser. Derfor står kommunen over for at skulle skaffe finansiering til større investeringer til fornyelse af licenser fx til Officepakken. Der er derfor afsat et årligt beløb på 1 mio. kr. på investeringsoversigten rettet mod en styret opgradering af kommunens forskellige softwarelicenser. Motorløbsbane Der arbejdes på muligheden for at få etableret en motorløbsbane evt. inde på Kulsbjerg øvelsesterræn. Projektet har endnu ikke en form, hvor kommunens rolle kan præciseres. Forligspartierne er dog enige om, at det er et spændende projekt, og at de er indstillet på at bakke positivt op om projektet videre udvikling. Skaterbanen i Hjertebjerg Der er et stort ønske om at skabe attraktive miljøer for kommunens børn og unge. Parterne er i forlængelse heraf enige om at prioritere midler til at renovere skaterbanen på Hjertebjerg Skolen. Beløbet finansieres fra puljen Renovering udendørs idrætsanlæg, hvor der er afsat kr. i Kunststøtte Parterne er enige om at bevilge kr. til et kunstværk i Stege udformet af Morten Flyverbom og opstillet på HagesTorv. Spillestedet Stars For at sikre gode adgangsforhold for det udstyr der skal bruges til koncerter i Stars, er parterne enige om at afsætte kr. til etablering af ny adgangsvej. 5. Effektivisering og styring af kommunen I budgettet for 2015 er der fundet effektiviseringer og besparelser for 20 mio. kr. fordelt i hele budgettet. Dette har været nødvendigt for at få budgettet i balance. Forligsparterne er enige om, at der de kommende år skal fremlægges effektiviseringer for mindst 10 mio. kr. om året. Ved at indarbejde disse effektiviseringskrav allerede nu, sikres administrationen den nødvendige tid til at analysere og forberede de tiltag, som kan give reelle effektiviseringer i fremtiden. 6

92 Kommunen har i mange år arbejdet med aftalestyring. Og internt har ledelsen gennemført udviklingsforløbet Vor Værdi relateret til kommunens værdier. I forlængelse af dette og med afsæt i de nyeste tanker om tillidsbaseret ledelse og effektstyring vil kommunens styringsmodel blive udviklet, så der bliver sat mere fokus på politisk vedtagne effektmål på de forskellige politikområder, samtidig med en mere fleksibel styringsmodel, der giver større handlefrihed til de decentrale ledere, således at de kan tilpasse indsatserne til netop deres situation og deres brugeres behov og muligheder. En væsentlig styringsmæssig nytænkning sker i takt med, at der på flere områder sættes mere fokus på forebyggelse og mindre på behandling eller afhjælpende indsatser. Således har en styrket forebyggende indsats for børn og unge fra udsatte familier bl.a. betydet, at der oprettes lokale dagaflastningstilbud i tæt samarbejde med skolerne, og at der laves flere helhedsorienterede tiltag for udsatte familier. De nye indsatser koster mindre end dyre anbringelser, og samtidig vil de betyde, at børn og unge kan blive blandt deres kammerater selvom, der er problemer i hjemmet. På samme måde er der på ældreområdet et stort fokus på, at på trods af store omlægninger i hospitalsregi, kan de kommunale tilbud støtte op om, at den iværksatte behandling kan videreføres i borgeres eget hjem ved bl.a. at have et akutberedskab. Der er fortsat stort fokus på den rehabiliterende indsats, der giver borgerne større mulighed for at få et værdigt ældreliv med større selvhjulpenhed. Disse ændrede tilgange til opgaveløsningen er medvirkende til at imødekomme noget af det udgiftspres, som de mange flere ældre borgere ellers ville være årsag til. Forligsparterne er enige om, at der i de kommende år skal sættes yderligere fokus på mulige gevinster ved rehabiliterende indsatser. Der er fortsat et stort behov for et kompetenceløft af de ledige. Over 25 pct. af Vordingborg Kommunes befolkning mellem 18 og 35 år har kun grundskolen som uddannelse. Det er afgørende for at sikre den fremtidige udvikling, at dette ændres. Ikke mindst de forestående anlægsprojekter vil give efterspørgsel af uddannet arbejdskraft, hvorfor der bør være fokus på efteruddannelse af kommunens ledige ufaglærte. 5. Øvrige forhold Nærværende aftale kan ændres, hvis der blandt forligsparterne er enighed om det. Der er enighed mellem aftalens parter om, at der ikke indsendes ændrings- eller underændringsforslag til 2. behandling af budget Dog kan borgmesteren frem til kommunalbestyrelsens 2. behandling komme med indstilling om tekniske korrektioner af budgettet. Præstekilde den 4. september 2014 Knud Larsen Heino Hahn Daniel Irvold/Thomas Christfort Venstre Dansk Folkeparti Konservative 7

93 Bilag: 9.2. Budget balance.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 18. september Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

94 Bilag 1: Budgetbalance inkl. anlæg og finansiering - 4. september Budgetbalance fra sammendraget til ØPU (inkl. Tekniske korrektioner, ny lovgivning, nyeste PL-skøn, statsgaranterede indtægter, demografi og reduktion på 20 mio.) Tilpasninger af overførsler mv. (budgetramme 2) Varige årlige effektiviseringer (ca. 1/2 pct årligt) Ny investeringsoversigt, nettoændring: Oprindeligt anlæg fra vedtaget budget Nyt anlæg Nye budgetønsker i alt Satsning på uddannelse af ledige Midler til etablering af samarbejde med nordtyske kommuner Afledt Drift af anlægsbudget Tilskud til fodboldklubber ifm brug af kunstgræs i andre kommuner 150 Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune Dispensation til øget låneadgang Forventet finansiering fra tilbageført bloktilskud, særtilskud, låneadgang eller kasse Budgetbalance Mellemregning

95 Bilag: 9.3. Investeringsoversigten.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 18. september Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

96 Bilag 2: Investeringsoversigt Budgetaftale - 4. september 2014 Afledte driftsudgifter Budgetår Hele kr. (kun nye projekter) Udvalg og Anlægsprojekter Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Kulturarvkommuneprojekt 260 Køb af Adelgade (Støberihallerne) Rådhus Erhvervsområde ved afkørsel Ejendomsfond Digitalisering af byggesagsarkiv og digital byggesagsbehandling It software genanskaffelse Teknik- og Miljøudvalget Renovering af parker og grønne områder Strandprojekt på Ore Strand Kystsikring på Farø Miljømålslov - øvrige projekter Grøn vækst-pulje Renovering udenørs idrætsanlæg (pulje) Trafiksikkerhed Renovering af P-plads ved Aarsleffsgade Renovering Valdemarsgade/badstuegade 697 Cykelstiplan Pulje til forbedring af tilgængelighed i byer Istandsættelse af broer og tunnelser Nye offentlige toiletter Forskønnelse ad bymiljøer (landsbyer fx gadekær mv., træplantning i byer mv.) Istansættelse af grusveje Renovering af færgen Ida 325 Gadebelysning, investeringsramme Vejafvanding, skift af afløsbsledninger Fehmern-Bælt (Næstvedvej) 193 Fehmern-Bælt (Sct. Clemensvej) Fehmern-Bælt (ramme - er prioriteret) Opgradering af busstoppesteder Vejbidrag (pulje) Klima- og Varmeplan Medfinansiering af byfornyelsesramme Supplerende arbejder, indsatspuljen 500 Pulje til landsbyfornyelse Energibesparende foranstaltninger Bygningsvedligeholdelsespulje

97 Præstø Havn Kalvehave Havn, renovering 85 Stege Havn, renovering Spuns, Langelinie i Stege 400 Havnerenovering, pulje Socialudvalget Skovbo sikring af klimaskærm - tag samt udskiftning af varmecentral Aggerhus Solvang - ombygning demensboliger Sundheds- og Psykiatriudvalget Autismecentrets nye døgntilbud til børn - ombygning og istandsættelse af børnehaven i Stensved Nye lokaler til Bo- og Naboskab Præstø Børne-, Unge- og Familieudvalget Renovering af Marienberg Skoleafdeling Renovering af Lundby Skoleafdeling Nye lokaler, Lundby Skoleafdeling Renovering af Stege Skoleafdeling 700 Renovering af Mern Skoleafdeling, SFO 500 Flytning af skoleklub og daginstitution i Nyråd Børnehave Parkhaven flyttes Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Panteren (samling af bevillinger og ny svømmehal) Flexhallen i Stege Idrætsbaner Ny adgangsvej til Stars 250 Udskiftning af halgulv i VU 500 Skulptur i Stege 350 Nyt fælles bibliotekssystem 582 Ny investeringsoversigt i alt

98 Bilag: 9.4. Budgetbemærkninger Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 18. september Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

99 Budgetbemærkninger Budget 2015 Indhold Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Oversigt over udvalgsområde Opgaver Generelt Målsætning Væsentlige anlægsprojekter Erhvervsudvalget Oversigt over udvalgsområde Opgaver Generelt Målsætning Fokusområder Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt over udvalgsområde Generelt Målsætning Mål og visioner for beskæftigelsesområdet Væsentlige anlægsprojekter Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Generelt Målsætning Mål og visioner for ældreområdet

100 Sundheds- og Psykiatriudvalget Oversigt over udvalgsområde Politikområde Psykiatri og handicap Politikområde Sundhed Generelt Politiske mål for sundhedsområdet Teknik- og Miljøudvalget Oversigt over udvalgsområde Trafik og Park Trafik og Park - Væsentlige anlægsprojekter Vej, Park og Havneservice Land og Miljø Land og Miljø - Væsentlige anlægsprojekter Plan og Byg Børne-, Unge- og Familieudvalget Oversigt over udvalgsområde Børn og Familie Dagtilbud Skoler Anlægsprojekter Kultur- Idræts og Fritidsudvalget Oversigt over udvalgsområde Generelt Målsætning Fokusområder Væsentlige anlægsprojekter

101 Revideret den 21. august 2014 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab Budget Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Politikområde Økonomi, Planlægning og Udvikling - Drift 293,52 281,26 288,91 284,85 283,68 283,72 Budgetramme 1 293,52 281,26 288,91 284,85 283,68 283,72 7,71 6,94 6,80 6,68 6,68 6,68 Ledelsessekretariat 26,41 37,73 34,28 33,71 34,14 34,14 Økonomi og Personale 15,31 13,97 18,15 17,87 16,15 15,10 IT 40,69 39,68 39,11 39,07 39,07 39,07 HR og Personale 10,23 14,51 14,06 14,00 14,00 14,00 Skoler 2,52 2,34 2,29 2,28 2,28 2,28 Dagtilbud 2,34 2,47 2,42 2,41 2,41 2,41 Børn og familie 16,01 16,35 16,05 15,98 15,98 15,98 Kultur og fritid 2,20 2,08 2,03 2,02 2,02 2,02 Direktion Borger og Arbejdsmarked 55,92 50,23 53,92 50,67 50,67 50,67 Psykiatri og handicap 8,60 7,76 7,84 7,81 7,81 7,81 Sundhed 2,91 2,83 2,76 2,74 2,74 2,74 Ældre 3,84 4,07 3,87 3,85 3,85 3,85 Strategi og Implementering 12,01 10,85 4,15 4,21 4,21 4,33 Trafik og Park 8,63 2,39 9,42 9,39 9,39 9,43 Plan og Byg 3,68-1,57 11,09 11,08 11,08 12,03 Land og Miljø 21,54 22,06 15,97 15,92 15,92 15,91 Kommunale bygninger 30,96 32,57 32,40 32,54 33,00 33,00 Redningsberedskab og kommission 12,19 10,06 9,88 9,84 9,84 9,84 9,82 3,95 2,43 2,78 2,43 2,43 Budgetramme 2 25,69 29,04 28,54 29,04 29,54 30,04 Tjenestemandspensioner 25,69 29,04 28,54 29,04 29,54 30,04 Budgetramme 3 - Anlæg 27,79 12,02 28,48 47,32 28,22 58,83 347,00 322,32 345,93 361,21 341,44 372,59 Projekter Udv. for Økonomi, Planlægning og Udvikling i alt + = Udgift, - = Indtægt Udvalget for Økonomi, Planlægning og udvikling 3

102 Revideret den 21. august 2014 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Opgaver Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling er ansvarlig for følgende delområder: Redningsberedskab Udgifter til den politiske organisation Administrationsbygningerne Udgifter til den administrative organisation Tjenestemandspensioner Forsikringsområdet Rengøringsområdet Generelt Udvalgets samlede nettodriftsbudget er i 2015 på 317,5 mio. kr. mod 310,3 mio. kr. i budget 2014 omregnet til 2015 priser. Stigningen skyldes at der i forbindelse med omorganiseringen på områderne indenfor teknik og miljø blev rettet op på en række udgifter som tidligere var placeret på fagudvalgets driftsramme, men som rettelig er administrationsudgifter og derfor er flyttet til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Herudover er der udmøntet en besparelse på 3 mio. kr. som er del af kommunens samlede reduktion på 20 mio. kr. og budgettet til Erhvervsudvalget er ligeledes flyttet fra budgetrammen. Budgetrammen indeholder en bevillingsreserve på 11 mio. kr. som kan bruges til uforudsete og ufinansierede udgifter i løbet af Ligesom Udviklings- og markedsføringspuljen indgår budgetrammen. Der er i årene afsat 9,6 mio. kr. til Udviklings- og markedsføringspuljen. I forbindelse med konstitueringsaftalen blev der overført 2,5 mio. kr. til Erhvervsudvalget fra den oprindelige Udviklings- og Markedsføringspulje. I nedenstående figur kan det aflæses, at Vordingborg Kommunes administrative udgifter pr. indbygger i alle årene ligger under niveauet blandt de kommuner som er statistisk sammenlignelige. Udvalget for Økonomi, Planlægning og udvikling 4

103 Revideret den 21. august 2014 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Kilde: ECO-nølgetal Målsætning I forlængelse af arbejdet med en ny vision for Vordingborg Kommune samt udviklingen af et nyt styringskoncept, der kan afløse den nuværende, vil der senere på året blive udarbejdet forslag til målsætninger på udvalgets område. Udvalget involveres og skal godkende det inden det tages i brug. Væsentlige anlægsprojekter Af væsentlige anlæg er der i budget 2015 hensat 30,0 mio. kr. til ny proces for administrationsbygning, mens der for budgetårene er hensat 88,9 mio. kr. Udvalget for Økonomi, Planlægning og udvikling 5

104 Revideret den 21. august 2014 Erhvervsudvalget Erhvervsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab Budget Budget Budget Budget Budget Politikområde Erhvervsudvalget 0 12,3 10,2 10,1 10,0 10,0 Budgetramme ,30 10,2 10,1 10,0 10,0 Budgetramme 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 12,3 10,2 10,1 10,0 10,0 Budgetramme 3 - Anlæg Politikområde i alt + = Udgift, - = Indtægt Opgaver Erhvervsudvalget består af 3 politikområder: Erhverv Turisme Internationalt samarbejde Erhvervsudvalget 6

105 Revideret den 21. august 2014 Erhvervsudvalget Generelt Erhvervsudvalgets budget omfatter aftalesummer til Vordingborg Erhverv A/S samt Vordingborg Destinationsudvikling A/S. Endvidere er der, til begge selskaber, afsat puljer til gennemførelse af projekter i regi af de 2 selskaber. Erhvervsudvalgets budget dækker desuden en række medlemsbidrag/driftsbidrag som f.eks. medlemskab af Fonden Femern Bælt og EU-kontoret i Bruxelles samt puljer afsat til enkeltstående udgifter i forbindelse med udvikling af erhvervs- og turisme indsatsen. Ligeledes indeholder Erhvervsudvalgets budget en række bevillinger til tidsbegrænsende interne og eksterne erhvervs- og turisme-projekter. Et velfungerende og dynamisk erhvervsliv er en forudsætning for, at Vordingborg Kommune også i fremtiden vil være et attraktivt sted at starte virksomhed, bosætte sig og vokse op. Skabelsen af lokale arbejdspladser er den vigtigste enkeltfaktor for, at lokalsamfundet trives og udvikles samt at nye borgere flytter til og kan få en hverdag til at fungere. En aktiv erhvervsudvikling er den bedste garant for en positiv befolkningsudvikling. Målsætning Mål og visioner for Erhvervsudvalgsområdet Visionen er: Udnytte kommunens placering mellem storbyerne til at skabe flere arbejdspladser og vækst i erhvervslivet Vi er kendt for mange iværksættere og virksomheder, som har opnået stor vækst gennem netværk med andre virksomheder og i tæt samarbejde med kommunen. Gode mobil- og bredbåndsforbindelser gør det nemt at bo og drive virksomhed eller være turist i Vordingborg Kommune. Her kan mennesker, idéer og virksomheder gro. Virksomheder med fokus på fødevarer fra landbrug, over forarbejdning, handel og til gourmet restauranter har fået en særligt stærk position og brand i Vordingborg Kommune. Masser af plads og erhvervsarealer tæt på Vordingborg station og motorvejen samt nem adgang til Kastrup Lufthavn har tiltrukket investeringer og store internationale virksomheder til kommunen. Iværksættere har skabt mindre og innovative teknologi- og produktionsvirksom heder, som med veluddannede, loyale og konkurrencedygtige medarbejdere spiller med de store. Overordnet målsætning: Vordingborg Kommune skal være en konkurrencedygtig erhvervskommune, der gennem gunstige rammevilkår bidrager til at øge omsætningen i det samlede erhvervsliv i Vordingborg Kommune. Fokusområder Globalisering og innovation o At udnytte mulighederne i forhold de store anlægs- og infrastrukturprojekter i Region Sjælland Erhvervsudvalget 7

106 Revideret den 21. august 2014 Erhvervsudvalget Kompetenceudvikling o At give de unge i folkeskolen og ungdomsuddannelserne lyst til og viden om at starte selvstændig virksomhed o At der sker en løbende dialog mellem det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne omkring relevante uddannelsestilbud og virksomhedsrettede erhvervsuddannelser Virksomheder og iværksættere o At sikre virksomhederne nem adgang til kommunale serviceydelser og relevant rådgivning o At understøtte det lokale erhvervslivs muligheder for at byde ind på kommunale udbudsopgaver o At virksomhederne møder en hurtig og effektiv sagsbehandling ved henvendelse til Vordingborg Kommune Detailhandel o At der skal ske et tættere samarbejde mellem handelsstandsforeningerne og et øget samspil og koordinering med kulturlivet omkring arrangementer og events Turisme o At Møn bliver en af de førende kystdestinationer i Danmark o At der sker en udvikling af turismeprodukterne, der kan skabe en større samlet omsætning i turismeerhvervet i Vordingborg Kommune Erhvervsudvalget 8

107 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Drift Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget ,8 758,9 744,1 738,1 737,8 737,6 27,4 0,0 5,0 6,1 4,6 7,1 32,0-0,2 0,1 5,5 6,2 4,0 7,2 30,4 0,0 0,0 6,3 6,3 4,5 6,6 30,2-0,2 0,1 5,5 6,2 4,0 6,8 29,9-0,2 0,1 5,5 6,2 4,0 6,6 29,7-0,2 0,1 5,5 6,2 4,0 6,4 0,2 0,7 0,2 0,7 0,7 0,7 2,5 1,8 0,0 0,1 4,2 3,8 3,7 2,0 0,3 0,3 0,2 2,5 3,8 2,5 3,8 2,5 3,8 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 736,4 2,1-1,0 5,8 0,0 6,6 30,9 43,7 192,8 84,5 1,3 62,4 0,0 44,9 24,1 16,4 95,9 5,7 5,0 66,4 1,0 726,9 0,6 1,0 7,6 0,0 7,0 28,3 38,8 178,9 84,6 1,5 56,4 713,7 1,5 2,7 7,8 0,0 6,7 22,9 36,1 189,8 77,0 1,2 66,7 707,9 0,6 1,0 7,6 0,0 7,0 28,3 38,8 167,2 77,0 1,5 55,6 707,9 0,6 1,0 7,6 0,0 7,0 28,3 38,8 167,2 77,0 1,5 55,6 707,9 0,6 1,0 7,6 0,0 7,0 28,3 38,8 167,2 77,0 1,5 55,6 43,0 25,2 14,4 97,5 43,9 26,0 14,2 97,5 43,9 26,0 14,2 97,5 43,9 26,0 14,2 97,5 5,4 69,3 15,5 49,9 24,0 18,0 81,6 0,7 5,4 67,2 12,5 5,4 69,3 15,5 5,4 69,3 15,5 5,4 69,3 15,5 27,4 24,7 23,8 24,4 24,4 24,4 13,2 5,2 1,9 12,5 10,3 4,4 6,9 5,9 5,3 12,5 10,3 4,4 12,5 10,3 4,4 12,5 10,3 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 763,8 758,9 744,1 738,1 737,8 737,6 Arbejdsmarked Budgetramme 1 Beboelse Andre faste ejendomme Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til voksne Produktionsskoler Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda Andre sundhedsudgifter Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Servicejob Øvrige sociale formål Administrationsbygninger Budgetramme 2 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Kontanthjælp til udlændinge Repatriering Personlige tillæg m.v. Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinans. Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinans. Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinans. Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp vedrørende visse grp. flygtninge Aktiverede kontant- og udd.hjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister - kommunal medfinans. Boligsikring - kommunal medfinansiering Dagpenge til forsikrede ledige Særlig udd.ordning og midlertidig arbejdsm.ydelse Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob Ressourceforløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Budgetramme 3 - Anlæg Udd.- og Arbejdsmarkedsudvalget ialt + = Udgift, - = Indtægt Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9 0,5

108 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Opgaver Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget varetager opgaver i forbindelse med den aktive beskæftigelsesindsats, uddannelsesvejledning og særlige uddannelsestilbud til unge og voksne, den beskæftigelsesrettede integration af flygtninge og indvandrere samt administration og udbetaling af sociale ydelser. Den aktive beskæftigelsesindsats omfatter: Jobcenterets rådgivning og vejleding af ledige modtagere af a-dagpenge og kontanthjælp herunder den særlige indsats over for unge ledige, der modtager uddannelseshjælp Tilvejebringelse af relevante beskæftigelsesrettede tilbud til ledige og sygemeldte herunder de kommunale tilbud Jobcenterets opfølgning og vejleding af modtagere af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse og revalideringsydelse Jobcenterets opfølgning og vejleding af fleksjobberettigede herunder særlig vejledning af ledige fleksjobberettigede Jobcenterets samarbejde og dialog med lokale virksomheder om beskæftigelsesindsatsen herunder service ved rekruttering af ledige, uddannelse og opkvalificering af medarbejdere samt fastholdelse af sygemeldte medarbejdere Uddannelsesvejledningen og særlige uddannelsestilbud til unge og voksne omfatter: Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialundervisning til voksne Ungdomsuddannelser til unge med særlige behov (STU) Produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelser (EGU) m.v. Den beskæftigelsesrettede integration omfatter: Modtagelse af og bistand af borgere, der har fået asyl Jobcenterets beskæftigelsesrettede indsats over for kontanthjælpsmodtagere i integrationsperioden Rådgivning og vejledning selvforsørgede indvandrere i integrationsperioden Tilvejebringelse af tilbud om danskundervisning m.v. til målgruppen Administration og udbetaling af sociale ydelser omfatter: Ydelseskontorets administration og udbetaling af uddannelseshjælp, aktivitetstillæg og kontanthjælp herunder enkeltydelser Administration og udbetaling af sygedagpenge herunder refusion til arbejdsgivere Administration og udbetaling af ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse og fleksløntilskud Administration og udbetaling af løntilskud til virksomheder ved jobtræning og fleksjob Udvalgets opgaver omfatter endvidere myndighedsopgaver i forbindelse med tilkendelse af førtidspension, fleksjob, revalidering, ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Udvalgets budgetområde omfatter endelig kommunens medfinansiering af diverse boligstøtteordninger, hvor sagsbehandling varetages af Udbetaling Danmark, og hvor ydelserne er lovbestemte, samt andre sundhedsordninger for pensionister, hvor ydelserne ligeledes tildele efter lovbestemte kriterier. Udvalgets opgaver varetages i tæt samarbejde med de to rådgivende organer på området Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR) og Integrationsrådet. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10

109 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt Den kommunale beskæftigelsesindsats bliver i stort omfang tilpasset landspolitiske målsætninger og prioriteringer på området ligesom rammevilkårene for udførelsen af den kommunale beskæftigelsesindsats er afhængig den generelle økonomiske konjunkturudvikling. Beskæftigelsesindsatsen er i løbet af de seneste år blevet omlagt på mange væsentlige områder, og reformerne fortsætter også i 2015 og Reform af fleksjob og førtidspension er implementeret fra starten af 2013 bl.a. med indførelse af ressourceforløb og etablering af tværgående rehabiliteringsteams på tværs af relevante kommunale forvaltninger, som skal sikre en helhedsorienteret indsats over for borgere, der risikerer at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Kontanthjælpsreformen er indført fra Kontanthjælpsreformen betyder væsentlig ændringer i beskæftigelsesindsatsen over for specielt for unge under 30 år, som ikke længere modtager kontanthjælp, men uddannelseshjælp, og som målrettet skal motiveres til og forberedes på at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse på ordinære vilkår. I sommeren 2013 er der endvidere indgået politisk aftale om en mere lempelig indfasning af den kortere dagperiode for forsikrede ledige. Det betyder bl.a. forlængelse af den særlige uddannelsesordning for ledige, der mister dagpengeretten, så denne ordning først er udløbet medio Fra starten af 2014 er i stedet indført en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Den 1. juli 2014 er der trådt nye sygedagpengeregler i kraft. De betyder, at alle sygemeldte er sikret forsørgelse under hele sygdomsforløbet, og at varighedsbegrænsningen på 12 måneder er ophævet. Efter 22 uger skal der ske en vurdering af den enkelte sag, og om sygedagpengeperioden kan forlænges. Hvis sygedagpengeperioden ikke kan forlænges efter en af forlængelsesmulighederne i loven, overgår den sygemeldte til jobafklaringsforløb, hvor den sygemeldte vil modtage en ydelse på kontanthjælpsniveau, men uafhængig af formue og ægtefælles eller samlevers indkomst. I juni 2014 er der indgået en politisk aftale om en reform af beskæftigelsesindsatsen for ledige modtagere af arbejdsløshedsdagpenge. Denne aftale vil i løbet af efteråret blive udmøntet i konkret lovgivning, som træder i kraft 1. juli 2015 (og delvis allerede 1. januar 2015). Hovedelementerne i beskæftigelsesreformen er et intensivt, tidligt kontaktforløb koordineret mellem jobcenter og a-kasse, øgede muligheder for anvendelse af ordinær uddannelse i indsatsen, ansvar og medinddragelse (empowerment), fokus på virksomhedsservice og jobformidling som en kerneopgave for jobcentrene samt afbureaukratisering og en helt ny styringsmodel for beskæftigelsesindsatsen (bl.a. nedlæggelse af de lokale beskæftigelsesråd). I forbindelse hermed har forligsparterne aftalt, at der med virkning fra 2016 skal gennemføres en omlægning af refusionssystemet baseret på, at satser for den statslige refusion aftrappes med varighed af periode på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11 Faktaboks borgere i kommunen indgår i de erhvervsaktive aldersgrupper, 1664 år. Heraf udgør arbejdsstyrken 70,6 % eller personer. Siden 2008 er arbejdsstyrken faldet med 12 % Der er arbejdspladser på virksomheder i kommunen. Siden 2008 er antallet af arbejdspladser reduceret med Næsten borgere i kommunen pendler til job uden for kommunegrænsen. Omvendt pendler ind i kommunen borgere i de erhvervsaktive aldersgrupper har en anden etnisk baggrund end dansk knap 900 fra ikke-vestlige lande og godt 700 fra vestlige lande. De største enkeltgrupper kommer fra Polen og Tyskland personer i de erhvervsaktive aldersgrupper modtog en permanent offentlig forsørgelsesydelse i 2013 efterløn, førtidspension, fleksjob eller ledighedsydelse modtog sygedagpenge i løbet af 2013 (gennemsnit 700 hver dag) modtog adagpenge (gennemsnit 800) modtog kontanthjælp (gennemsnit 1.200)

110 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget offentlig forsørgelse. Omlægning skal gennemføres samtidig med tilpasninger i det samlede kommunale tilskuds- og udligningssystem. Mål, strategi og rammer for den kommunale beskæftigelsesindsats fastlægges årligt i beskæftigelsesplanen, der udarbejdes i tæt samarbejde mellem udvalget og Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR). Beskæftigelsesplanen for 2015 er udarbejdet og godkendt parallelt med godkendelse af det kommunale budget for indsatsen. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i de udfordringer, Vordingborg Kommune er udsat for på det beskæftigelsespolitiske område: Erhvervsstrukturen er under forandring både de private og offentlige erhverv. Manuelle, arbejdskraftintensive funktioner bortrationaliseres eller flytter ud, og hvor det for nogle år siden primært ramte produktionsvirksomhederne, har det de senere år også ramt de serviceproducerende erhverv, herunder den offentlige sektor. Østdanmark står i de kommende år over for en række store infrastrukturinvesteringer fast forbindelse over Femern Bælt, ny Storstrømsbro, jernbane/motorveje, fængsel m.v. Det kan give en dobbelt udfordring: At sikre, at virksomheder, medarbejdere og ledige i lokalområdet får størst mulig gavn og udbytte af disse investeringer, og at modvirke, at lokale virksomheder taber i konkurrencen med infrastrukturprojekterne om at tiltrække den fornødne kvalificerede arbejdskraft. Figur 1 Udviklingen i erhvervsaktive befolkning, arbejdsstyrke, beskæftigelse og job i Vordingborg Kommune 2008 til Prognose fra 2013 til 2016 Note: Prognose for udviklingen er udarbejdet af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik, Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland og egne beregninger Der er fortsat en relativ høj ledighed på arbejdsmarkedet, men på lidt længere sigt skaber den demografiske udvikling en risiko for mangel på typer af uddannet arbejdskraft. Afgangen fra arbejdsmarkedet består fortsat af nogle af de store årgange fra efterkrigsårene, mens tilgangen kommer fra små årgange af unge, der træder ind på arbejdsmarkedet. Hertil kommer en meget stor fraflytning fra kommunen af unge mellem 16 og 25 år, som langt fra opvejes af tilflytning af personer senere i livsforløbet. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 12

111 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget En følge af denne udvikling er, at det kan forventes, at den erhvervsaktive aldersgruppe, arbejdsstyrken og antallet af beskæftigede i 2016 vil være reduceret med % i forhold til niveauet i 2008 med de konsekvenser, det vil få for den kommunale økonomi og skattegrundlag, jf. figur 1. For først gang siden krisen satte ind i 2008 viser såvel de aktuelle tal som prognosen for de kommende år, at faldet i beskæftigelsen er bremset op, og at der frem til 2016 endog kan ventes en lille stigning i beskæftigelsen. Det indebærer, at risikoen mangel på visse typer af arbejdskraft øges. Den demografiske sammensætning af arbejdsstyrken viser, at der i de kommende år vil være en forholdsvis mange med en faglært eller videregående uddannelse, som forlader arbejdsmarkedet. Det vil forudsætte en særlig uddannelsesmæssig opkvalificering, hvis denne afgang sammen med de nye job på grund af den meget lille tilgang til arbejdsstyrken skal erstattes/varetages af personer i den eksisterende arbejdsstyrke. Ledigheden for forsikrede medlemmer af en a-kasse er faldet siden starten af 2010 og forventes fortsat at falde frem til udgangen af En del af dette fald kan forklares ud fra afkortningen af dagpengeperioden, og de personer, der har mistet deres dagpengeret, i stedet indgår i gruppen af kontanthjælpsmodtagere m.v. (inkl. den særlige uddannelsesydelse). Samlet har der fra starten af 2012 og frem til midten af 2014 været en kraftig stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Den stigning forventes at tage af og falde en smule i løbet af 2015, jf. figur 2. Figur 2 Udviklingen i antal modtagere af a-dagpenge og kontanthjælpsmodtagere i Vordingborg Kommune 4. kvartal 2010 til 4. kvartal Prognose fra 2. kvartal 2014 Kilde: Egne beregninger baseret på jobindsats.dk og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Mere en hver fjerde i de erhvervsaktive aldersgrupper er afhængige af en offentlig overførselsindkomst og en stigende andel af disse borgere står helt uden for arbejdsmarkedet. Det har store menneskelige og økonomiske konsekvenser for den enkelte, og det er en stor økonomisk udfordring for kommunen. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 13

112 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget I marts 2014 modtog i gennemsnit personer offentlig forsørgelse inkl. førtidspension og efterløn, men ekskl. SU til uddannelsessøgende. Heraf modtog personer en midlertidig offentlig forsørgelse, mens personer modtog en af de permanent forsørgelsesydelser. Tabel 1 viser en opgørelse over modtagere af forsørgelsesydelser i de erhvervsaktive aldersgrupper. Tabel 1: Modtagere af forsørgelsesydelser, Vordingborg Kommune, marts 2014 Arbejdsløshedsdagpenge (inkl. aktiverede) Særlig uddannelsesydelse** Kontanthjælp*** Jobparate Aktivitetsparate Uddannelseshjælp*** Uddannelsesparate Aktivitetsparate (Kontant- og uddannelseshjælp samlet)*** Revalidering (inkl. for-revalidering) Sygedagpenge Ressourceforløb Alle midlertidige ydelser* Modtagere af ydelse (berørte) Antal Ændring fra samme måned året før % % % % % 403 -% 112 -% 291 -% % % % 38 -% % Ledighedsydelse Fleksjob Førtidspension Efterløn Alle permanente ydelser* Alle ydelser* Fuldtidspersoner Antal Ændring fra samme måned året før % % % % % 391 -% 106 -% 285 -% % % % 36 -% % % % % % % % % % % % % -5 % Andel af befolkningen (aldersgrupperne år) 30 % 28 % Noter: * Hvis en person har modtaget mere end én form for ydelse i løbet af en måned, er personen talt med mere end én gang under antal modtagere (berørte) ** Særlig uddannelsesydelse og ressourceforløb indført fra starten af Derfor kraftig udvikling i antal modtagere i løbet af Tal for modtagere af uddannelsesydelse er kun opdateret frem til februar 2014 *** Fra og med 1. januar 2014 er der sket en opdeling mellem modtagere af uddannelseshjælp og modtagere af kontanthjælp som følge af kontanthjælpsreformen. Uddannelses- og kontanthjælp kun opdateret frem til februar 2014 Kilde: Målsætning Beskæftigelsesministeren sætter med de årlige ministermål den overordnede ramme og retning for arbejdet på tværs af landet på de vigtigste indsatsområder i beskæftigelsesindsatsen. I 2015 tager indsatsen udgangspunkt i følgende ministermål: Flere unge skal have en uddannelse Jobcenteret skal have maksimalt fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke barer påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstilliner af faglig-, social- eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så vi sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er en afgørende forudsætning for, at den unge er rustet til fremtidens arbejdsmarked Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigt på en større tilknytning til arbejdsmarkedet Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 14

113 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Det er regeringens mål, at færre skal modtage offentlig forsørgelse, og at flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at kommunerne støtter implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge. Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borge kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidligere og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldt tilbage i job, lige som målet vil understøtte integrationsindsatsen, idet ikke-vestlige indvandrere er overrepræsenteret i gruppen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse Langtidsledighed skal bekæmpes Det er afgørende, at jobcentrene har fokus på bekæmpelse af langtidsledighed ikke mindst i lyset af den løbende indfasning af en 2-årig dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig og forbyggende indsats over for de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere igen får fodfæste på arbejdsmarkedet En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder Der er behov for et øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere fx i forbindelse med længerevarende sygemelding Ministeren fastholder de beskæftigelsespolitiske mål fra 2014 i De nuværende mål sætter fokus på områder, hvor der også i 2015 er særligt behov for en styrket indsats, ligesom målene understøtter implementeringen af de reformer, som er eller vil blive iværksat på beskæftigelsesområdet. Vordingborg Kommune vil lade de udmeldte indsatsområder og mål være retningsgivende for jobcenterets planlægning af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg vil under de enkelte indsatsområder i tæt samarbejde med Det lokale Beskæftigelsesråd fastlægge kvantitative måltal for indsatsen, som muliggør en løbende opfølgning. Herudover vil det fortsat være kommunens mål at sikre en kvalificeret vejledning, rådgivning og aktivering af ledige uddannelses- og arbejdssøgende. Indsatsen skal øge den enkeltes muligheder for at opnå selvforsørgelse og samtidig være med til at sikre det størst mulige, kvalificerede arbejdsudbud. Endelig er det kommunens målsætning at sikre kvalitet og rettidig omhu i kontakten med ledige, sygemeldte og virksomheder. Mål og visioner for beskæftigelsesområdet Den overordnede vision for beskæftigelsesindsatsen er at understøtte den enkelte i at opnå selvforsørgelse og at medvirke til det størst mulige udbud af kvalificeret arbejdskraft. Gennem jobcenterets rådgivning og vejledning af ledige og virksomheder medvirker beskæftigelsesindsatsen til at understøtte og øge gennemsigtighed og mobilitet på arbejdsmarkedet. Gennem de årlige ministermål fastlægger beskæftigelsesministeren inden for rammerne af denne vision en række landsdækkende prioriteringer, som kommunens indsats tilpasses. Herudover fastlægger kommunalbestyrelsen i forbindelse med de årlige beskæftigelsesplaner en række lokale prioriteringer af indsatsen. De kvantitative mål for indsatsen vil blive fastlagt endeligt i slutningen af Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 15

114 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Væsentlige anlægsprojekter Der forventes ikke igangsat store anlægsprojekter på udvalgets område i 2015 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 16

115 Socialudvalget Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme ,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Budgetramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder 335,8 321,0 325,0 325,3 325,7 326,4 5,5 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 275,4 258,0 258,0 258,0 258,0 258,0 19,8 21,1 26,5 27,0 27,5 28,3 Vordingborg Madservice Distrikter Forebyggelse & Aktivitetscentre Hjælpemidler 35,1 34,9 33,5 33,4 33,2 33,1 Øvrig udvalgsramme 64,5 89,7 88,0 94,1 100,8 112,5 5,6 6,2 6,3 6,3 6,3 6,3 Øvrig ældre 59,1 79,2 77,5 83,6 90,3 102,0 Mellemkommunal afregning -0,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 Budgetramme 2-8,0-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4 Bygninger m.m. -8,0-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4 41,85 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,8 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 434,3 406,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Bygninger m.m. ANLÆG - Budgetramme 3 Anlæg Socialudvalget i alt + = Udgift, - = Indtægt Alle udgifter og indtægter er angivet i 2015-prisniveau Opgaver Socialudvalget består af et politikområde. Politikområdet Ældre har følgende ansvarsområder som myndighed og leverandør. I forhold til leverandører er der både kommunale som private leverandører: Pleje og omsorg jævnfør Serviceloven, herunder praktisk hjælp, personlig hjælp og madservice, samt tilsyn heraf. Pleje og behandling jævnfør Sundhedsloven, herunder sygepleje og delegeret sygepleje. Forebyggede indsats for ældre og handicappede, herunder aktiviteter og forebyggende besøg for de + 75-årige, samt rådgivende og vejledende indsats for bl.a. demente. Plejeboliger og ældreboliger. Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring. Plejevederlag og tilknyttede udgifter til alvorligt syge og døende. Uddannelse af elever og studerende. Generelt Ældreområdet er kendetegnet ved en målrettet indsats for at modvirke en ellers forventet demografisk udfordring. Ældreområdet arbejder for andre alternativer end de traditionelle i tæt Socialudvalget 17

116 Socialudvalget tværgående samarbejde med forskellige sekretariater og udvalgsområder. Ældreområdets indsats er særligt formuleret i Politik for pleje og omsorg, samt Sundhedspolitik, Frivilligpolitik og Handicappolitik. En målrettet indsats i forhold til pleje og omsorg, tæt samarbejde med frivillige, en målrettet sundhedsfremmende, forebyggende, aktiverende og rehabiliterende indsats og særligt en tidlig indsats for at modvirke unødig indlæggelse på sygehus sikrer at ældreområdet kan holde sit budget trods planlagt og gennemført reduktion af budgetterne over årene. Indsatser er udviklet løbende og har bragt Vordingborg Kommune i front og visende vejen, trods økonomiske nøgletal i bunden af sammenlignelige kommuner. Den leverede indsats er baseret på en præcis myndighedsafgørelse, hvor rådgivning om alternativer og mulighed for uafhængighed er indarbejdet i praksis. Den leverede indsats sker med højest mulige kompetence indenfor de muligheder der er rekrutteringsmæssigt uanset geografi i Vordingborg Kommune og uanset de muligheder det afsatte budget på området giver. Erfaring med velfærdsteknologi, informationsteknologi mv. inddrages og ny erfaring søges via arbejdet i forskellige projekter lokalt og regionalt. Erfaring deles med private leverandører på Frit valgs området. Private leverandører rådgives og stilles krav om at levere på sammenligneligt niveau, herunder også at opfylde forpligtelser om at uddanne elever. Udgiftsniveau på ældreområdet kr. pr. 65+ årig (2014 priser) Vordingborg Kommune Sammenligningsgruppen Regionen Hele landet KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2014 B Sammenligningsgruppen er kendetegnet ved at Udgiftsbehovet i gruppen er høj, og ressourcepresset er moderat. Kommunerne i sammenligningsgruppen er; Brønderslev, Odsherred, Kalundborg, Aalborg, Norddjurs, Helsingør, Bornholm, Guldborgsund, Odense, Aarhus og Lolland. De samme udgifter kan også gøres op i forhold til 75+ årige. Det ændrer ikke det overordnede billede, men bringer Vordingborg Kommune under det gennemsnitlige regionale niveau. Udgiftsniveau på ældreområdet kr. pr. 75+ årig (2014 priser) Vordingborg Kommune Sammenligningsgruppen Regionen Hele landet B KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Sammenligningsgruppen er kendetegnet ved at Udgiftsbehovet i gruppen er høj, og ressourcepresset er moderat. Kommunerne i sammenligningsgruppen er; Brønderslev, Odsherred, Kalundborg, Aalborg, Norddjurs, Helsingør, Bornholm, Guldborgsund, Odense, Aarhus og Lolland. Socialudvalget 18

117 Socialudvalget Plejeboliger, aflastning mv. Visiterede ydelser pr. uge. Antal borgere Timer Gennemsnit pr. borger (uge 11) 2011 (uge 11) , ,16 (uge 11) ,12 (uge 11) ,1 Når gennemsnittet pr. borger falder fra 2013 til 2014 skyldes det, at plejepakkerne er blevet reduceret med 100 minutter pr. uge og visitation er ændret fra visitation af ydelser efter Serviceloven til ydelser efter Sundhedsloven (delegeret sygepleje). Samlet set er gennemsnittet uge på 17,77 t. pr. uge, dvs. et øget niveau af den samlede visitation set i forhold til de foregående år, hvilket afspejler opgaveflytning fra sygehus til kommune opgavetilgang af bl.a. delegeret sygepleje. På Frit valgsområdet har fordeling af opgaver mellem kommunale og private leverandører fundet et fast leje. Opgaver som vareudbringning og hjælp til tøjvask er i fornuftig stigning og bidrager til, at det samlede ældreområde fortsat kan drives rentabelt. Samtidig afspejles resultatet af den samlede forebyggende og rehabiliterende indsats så det samlede antal visiterede borgere og visitationsniveau fastholdes på et stabilt niveau over årene. Denne stabilitet er nødvendig for at ældreområdet kan overholde sit samlede budget, hvor særligt mellemkommunal refusion og kropsbårne hjælpemidler er omkostninger i en stigningstakt, der følger den demografiske udvikling. Eget hjem: kommunal leverandør Visiterede ydelser pr. uge. Antal borgere Timer Gennemsnit pr. borger Eget hjem: privat leverandør Visiterede ydelser pr. uge. Antal borgere Timer Gennemsnit pr. borger (uge 11) 2011 (uge 11) ,74 (uge 11) (uge 11) , ,73 Nogle borgere har både kommunal og privat leverandør. Inkl. KRAM madservice Socialudvalget 19 (uge 11) ,02 (uge 11) ,84 (uge 11) ,28 (uge 11) ,87

118 Socialudvalget Samlet Kommunal og privat Visiterede ydelser pr. uge. (uge 11) 2011 (uge 11) 2012 (uge 11) 2013 (uge 11) 2014 Timer Ældreområdet rekrutterer personale lokalt som regionalt. De elever der uddannes har en geografisk bred regional profil og ikke alle vælger efterfølgende ansættelse med eventuel bosætning i Vordingborg Kommune. I Vordingborg Kommune arbejdes derfor målrettet med muligheder for praktikplads i forhold til eventuelt brancheskift i samarbejde med Borgerservice og Arbejdsmarkedscentret. Ældreområdet vil fortløbende have brug for at kunne rekruttere kompetent personale, særligt personale der kan levere ydelser efter Sundhedsloven. Ældreområdet vil fortløbende have behov for at kunne tilbyde kompetenceudvikling, så de krav der stilles af bl.a. tilsynsmyndigheder kan honoreres også i årene fremover. Ældreområdet er derfor engageret i arbejdet med den nye EUD-reform og udmøntningen heraf. Normering ældreomsorg Vord.borg Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet ,3 107,6 94,7 111,7 Personale pr årige ,7 107,2 90,0 108,6 KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning ,2 102,1 86,2 103, ,6 99,7 83,6 100,1 For 2013 gøres opmærksom på, at Vordingborg Kommune afholdt en større indsats med kompetenceudvikling for alle SOSU - ansatte i perioden fra uge 36 i 2012 og hele Indsatsen ses i normeringsoverblikket med et højere personaleforbrug. I 2014 forventes normeringen stort set at svare til det gennemsnitlige regionale niveau. Målsætning Målsætningerne er derfor: at ældre med få eller ingen behov for pleje og omsorg har mulighed for at være aktive borgere med et socialt og sundt liv at ældre med behov for rehabilitering og social netværk bevarer et godt liv uden afhængighed af andre at borgere med behov for pleje og omsorg modtager behandling og hjælp og ved alvorlig sygdom lindring, støtte og nærhed Mål og visioner for ældreområdet Fravær: At indsats i forhold til fremmødepolitik fortsat er i fokus Forebyggende indsats: At sundhedsfremme og forebyggelse medtænkes i enhver indsats på Socialudvalgets område Digitalisering: At digitale løsninger medtænkes i enhver indsats på Socialudvalgets område Socialudvalget 20

119 Socialudvalget Akut og tidlig indsats: Hindring af genindlæggelser med opfølgning og forebyggende indsats Rehabilitering på Socialudvalgets område: Fortsat udvikling af det rehabiliterende team ældres opgaver også i forhold til borgere med erhvervet hjerneskade Velfærdsteknologi: Afprøvning og implementering i driften med fokus på nytteværdi Demens: Fortsat implementering af forløbsprogram Væsentlige anlægsprojekter I 2014 står byggeriet i Præstø færdigt og halvdelen af boligerne på 1. sal af Solvang er ombygget fra ældreboliger til plejeboliger for demente. Det bør indenfor de nærmeste budgetår overvejes om den sidste halvdel af ældreboligerne på Solvang bør ombygges til almindelige plejeboliger eller til plejeboliger for demente. Det kan overvejes, om der bør reserveres 2 til 2½ mio. kr. til formålet med den begrundelse, at det er forholdsvist ukompliceret at udvide antallet af plejeboliger frem for at bygge nyt og frem for at have ledig kapacitet af ældreboliger, som det er og har været tilfældet de seneste år. Der er behov for at opgradere drifts- og vedligeholdelsesniveauet af de kommunalt ejede plejeboliger og ældreboliger. Boligerne administreres som aftalt i udbud af administrationsaftalen af 1. januar 2013 ved Boligselskabet Sjælland. Boligselskabet Sjælland har efter aftale med Ældresekretariatet udarbejdet tilstandsvurderinger og har udarbejdet udkast til budget 2015 for de enkelte boligområder. Flere af tilstandsvurderingerne peger mod væsentlige huslejestigninger, der ligger udover de, der kan forventes i et boligområde som ønskes udlejet medmindre der foretages de nødvendige investeringer. Det skal særligt bemærkes at Plejecentrene Skovbo og Aggerhus, samt Ældreboligerne ved Damsholte er udfordret af deres bygningsmæssige stand. Socialudvalget 21

120 Sundsheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab ,7 Budget ,1 Budget ,1 Budget ,7 Budget ,2 Budget ,9 148,8 153,4 3,0 150,4 149,0 153,0 9,8 143,2 149,2 153,2 9,6 143,6 149,1 153,1 9,6 143,5 148,9 152,9 9,6 143,3 148,8 152,8 9,6 143,2 Betaling for egne borgere ( 108) Betaling for egne borgere ( 107) Betaling for egne borgere ( 103) Betaling for egne borgere ( 104) Betaling for egne borgere ( 85) Voksne med særl. behov ( 109 og 110) Kontaktperson- og ledsagerordninger Støt til friv. socialt arbejde ( 18) Refusioner Specialiserede landsdækkende tilbud 63,7 10,8 12,4 12,4 49,2 3,6 0,9 1,0-4,8 1,1 56,3 12,2 13,0 13,7 46,9 2,4 0,7 1,0-4,0 1,2 59,5 10,3 12,8 13,7 46,1 2,4 0,7 1,0-4,0 1,2 59,3 10,3 12,8 13,7 46,1 2,4 0,7 1,0-4,0 1,2 59,1 10,3 12,8 13,7 46,1 2,4 0,7 1,0-4,0 1,2 59,0 10,3 12,8 13,7 46,1 2,4 0,7 1,0-4,0 1,2 Budgetramme 2 Ældreboliger -4,6-4,6-4,0-4,0-4,0-4,0-4,0-4,0-4,0-4,0-4,0-4,0 Budgetramme 3 - Anlæg 18, Politikområde Sundhed Budgetramme 1 Virksomheder Center for Rusmidler Sundhedsplejen Tandplejen Træningsenheden Øvrig udvalgsområde Tandplejen Sundhedscentre Projekter ex. (100% overf.) Tandplejen Sundhedscentre 245,9 64,0 57,2 9,6 8,0 17,2 22,4 6,8 0,2 6,6 0-0,2 0,3 246,1 65,8 56,9 9,8 7,8 15,9 23,3 8,1 0,5 7,7 0,8 0,6 0,1 244,8 65,1 57,0 9,7 7,7 16,2 23,4 8,1 0,5 7, ,6 64,8 56,2 9,4 7,4 16,1 23,2 8,6 0,5 8, ,3 64,6 55,9 9,4 7,3 15,9 23,2 8,6 0,5 8, ,1 64,3 55,7 9,4 7,2 15,8 23,2 8,6 0,5 8, Budgetramme 2 Aktivitetsbestemt medfinan. sund. 181,9 181,9 180,3 180,3 179,7 179,7 178,8 178,8 178,8 178,8 178,8 178,8 0 0, ,8 395,6 394,1 392,7 392,2 391,9 Drift Politikområde Psykiatri og Handicap Budgetramme 1 Virksomheder Øvrig udvalgsramme Budgetramme 3 - Anlæg Sundheds- og Psykiatriudvalget i alt + = Udgift, - = Indtægt Sundheds- og Psykiatriudvalget 22

121 Sundsheds- og Psykiatriudvalget Opgaver Sundheds- og Psykiatriudvalget består af 2 politikområder, Psykiatri og handicap samt Sundhed. Politikområde Psykiatri og handicap har følgende ansvarsområder, såvel myndigheds- som driftsopgaver: Borgere med handicap med behov for hjælp, omsorg og aktiviteter Borgere med psykiske lidelser der har behov for hjælp, omsorg og aktiviteter Social virksomhed / beskyttet beskæftigelse Dagtilbud / aktivitetshuse Boliger rettet mod borgere indenfor socialpsykiatrien og Bo og naboskaber Tilbud til borgere med autisme Synscentralen Visitation psykiatri og handicap Tilsyn med tilbud inden for psykiatri og handicap i Vordingborg Kommune Godkendelse af nye tilbud inden for psykiatri og handicap i Vordingborg Kommune Støtte til frivilligt socialt arbejde 18 Institutioner, som kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser inden for udvalgets område Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område Politikområdet Sundhed har følgende ansvarsområder: Forebyggelse Sundhedscentre Tandpleje Sundhedspleje Genoptræning / rehabilitering Sundhedsplejersker i nært samarbejde med Børn, Unge- og Familieudvalget Finansiering af sundhedsudgifter (Sygesikringsydelser og sygehusbetaling) Behandling af alkohol- og stofmisbrug Institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser inden for udvalgets område Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område Politikområde Psykiatri og handicap Generelt Psykiatri og handicapområdet strækker sig over et bredt spektrum af problemstillinger. I den ene ende af spektret handler det om at udvikle løsninger med gode varierede og strukturerede dagtilbud. De skal sikre, at det enkelte menneske kan mestre sit eget liv i egen bolig så tæt på egne præmisser som muligt. På den anden side af spektret kræves der løsninger, som er meget specielle og som nogen gange skal findes i andre kommuner, i regionen eller i privat regi. Det er derfor vigtigt at fokusere på, hvad vi i Vordingborg Kommune vil være rigtig gode til hvad vi vil være kendt for. Her har vi højt specialiserede tilbud til autisme, et fagligt stærkt og godt unge miljø inden for bo og naboskabsområdet, gode væresteder og botilbud til mennesker med sindslidelser og ikke mindst meget varierede tilbud i den Sociale Virksomhed. Der tilbydes også særlig tilrettelagt uddannelse, STU, inden for området. Psykiatri og Handicap er også et område, som skaber et relativt stort udgiftspres i kommunernes budgetter. Da det samtidigt er målet at have gode løsninger så tæt på en almindelig hverdag som muligt, er der brug for at finde løsninger, som kan leveres til en mindre pris end den vi kender i dag samtidig med høj kvalitet. Det skaber udfordringer til at finde de gode politiske løsninger inden for området. Området består af skal-opgaver som samtidig er rettighedsbestemte opgaver. Det betyder, at borgeren har et grundlæggende krav på at få ydelsen eller hjælpen. Men selve indholdet og Sundheds- og Psykiatriudvalget 23

122 Sundsheds- og Psykiatriudvalget omfanget af ydelsen eller hjælpen beror på et konkret, individuelt skøn i forhold til den enkelte borgers behov. Det er derfor kun indenfor rammerne af dette skøn, at der kan strammes op på udgiftsudviklingen. I Rammeaftalen for 2015 for Region Sjælland er der aftalt en takstreduktion i 2015 på minimum 1,5 % for tilbud omfattet af rammeaftalen. Aftalen skal opfyldes for den enkelte driftsherre/kommune. Aftalen betyder, at Vordingborg Kommune vil opnå besparelser på de køb der foretages i andre kommuner i Regionen Sjælland og hos regionen. Samtidigt vil der skulle ske reduktion på egne tilbud. Da Vordingborg Kommune er netto-sælger kommune, vil størstedelen af besparelsen tilfalde køberkommunerne. Vordingborg Kommune er ligesom andre kommuner udfordret ved manglende billige boliger til unge kontanthjælpsmodtagere. Derudover er udfordringen at de unge, der visiteres til et døgntilbud ikke på samme måde som tidligere (grundet kontanthjælpsreformen) bevilges førtidspension og er derfor ikke i stand til at betale huslejen. For at borgeren kan være i tilbuddet, betyder det, at differencen som borgeren ikke er i stand til at betale, påhviler Psykiatri- og handicap afdelingen at bevilge som behandlingsudgift. De mere specifikke tendenser er, at der kommer et stigende antal yngre borgere, der har brug for støtte for at klare en hverdag. Det drejer sig ofte om behov for socialpædagogisk støtte til at få struktur på hverdagen. Udviklingen går mod flere ordninger, hvor borgerne får hjælp i eget hjem sammen med et velstruktureret dagtilbud, som gør, at de klarer sig i eget hjem så tæt på egne præmisser som muligt. Men der vil fortsat være behov for at udvikle egentlige botilbud. Området har været udfordret af flere tomme pladser pga. relative store og uventede frafald af borgere. Der arbejdes løbende for at finde de bedste løsninger og tilpasse udbud til efterspørgslen. Bøgehuset under Socialpsykiatrien er pr blevet nedlagt som et skærmet tilbud. Vordingborg Kommune har besluttet at oprette et nyt tilbud hvor man har valgt at sammenlægge Bøgehuset og Kastaniehuset som fysisk er placeret ved siden af hinanden. Der er i alt 10 pladser, hvor tre er 108 pladser og de resterende syv er afklarings/akut pladser. Grafisk materiale for Psykiatri og handicap Sundheds- og Psykiatriudvalget 24 Faktaboks Antallet af borgere der får socialpædagisk bistand i eget hjem ( 85) er kraftig stigende Antallet af borgere i døgnplads ( 108) er nogenlunde konstant Der ses en svag stigning på egne borgere i Vordingborg Kommunes egne institutioner Der er svagt faldende antal borgere fra andre kommuner i Vordingborg Kommunes egne institutioner

123 Sundsheds- og Psykiatriudvalget Målsætning Målsætningen i Vordingborg Kommune er at skabe tilbud, som møder borgernes behov. Det gælder såvel de behov, som de borgere har, som bor i vores tilbud som at udvikle tilbud til nye grupper. Det handler om at skabe fleksible tilbud, som retter sig mod de aktuelle behov og de behov der vurderes at være brug for at møde fremover. Målsætningerne er derfor, at: Udvikle visitationen, så den visiterer så målrettet som muligt i forhold til loven på området og Vordingborg Kommunes serviceniveau. Dvs. til ydelser, der giver borgeren mulighed for at leve et liv så tæt på egne præmisser som muligt. Udvikle tilbud, som understøtter den enkelte borger i at få en hverdag så tæt på egne præmisser som muligt. Det handler om at udvikle til lavest effektive omkostningsniveau, det såkaldte LEON princip. Samtidig udvikles tilbuddene således, at de er attraktive for borgeren. Dvs. at vi får fagligt stærke og omkostningsbevidste tilbud. Herved kan vi udvikle flere og gode tilbud inden for en økonomisk ramme og er konkurrencedygtige i forhold til at andre kommuner ønsker at bruge vores tilbud Fortsat uddanne personalet i visitationen og i tilbuddene / virksomhederne, så de er klare til at møde nye behov Fokusere hvordan frivillige i højere grad kan være med til at gøre borgerens liv mere indholdsrigt og få en bedre balance mellem civilsamfundet og de kommunale tilbud. Vil videreudvikle koncepter som Butikken i Vordingborg By, så borgere med funktionsnedsættelse synliggøres i bybilledet som ressourcefulde medborgere Vil afholde dialogmøder med brugere og pårørende og de tilknyttede frivilligforeninger og organisationer om udvikling af tilbud Vil udvikle tilbud tilknyttet aktivitetshuset Elverhøjene i Stege til unge udviklingshæmmede med væsentlige funktionsnedsættelser Vil udvikle kompetencecentre der hver har en bestemt målgruppe tilknyttet Vision Visionen er at Vordingborg Kommune er en kommune, som er klar til at møde de behov, som er på psykiatri og handicapområdet, det såkaldte specialiserede område. Visionen er også, at der er større Sundheds- og Psykiatriudvalget 25

124 Sundsheds- og Psykiatriudvalget sammenhæng mellem det specialiserede område og det såkaldte normalområde, dvs. større inklusion med udgangspunkt i god balance mellem civilsamfundet og de kommunale tilbud. Borgerne oplever et godt møde med kommunen både i visitationen og i tilbuddene, som er attraktive såvel fagligt som økonomisk. Herved er det også gode og lærende arbejdspladser for borgerne i kommunen. Borgeren oplever sammenhæng mellem region og kommune og sammenhæng mellem de kommunale tilbud også de tilbud som andre fagsekretariater leverer. Borgeren oplever således mødet med kommunen som et helt menneske med forskellige behov på forskellige tidspunkter i livet. Politikområde Sundhed Generelt Borgernes sundhedstilstand varierer kommunerne imellem. Sammenlignet med de øvrige kommuner i Danmark, placerer Vordingborg Kommune sig i den laveste tredjedel på områderne lønindkomst, uddannelsesniveau og arbejdsmarkedstilknytning. Denne placering afspejles i borgernes sundhedstilstand, da der er en tæt sammenhæng mellem indkomst og helbred. Den sociale ulighed i sundhed er en af de væsentligste, sundhedsøkonomiske udfordringer i øjeblikket - også for Vordingborg Kommune, som ligger blandt de 10 dårligste kommuner hvad angår middellevetid. På lang sigt er der både økonomiske og sundhedsmæssige gevinster ved en tidlig, forebyggende indsats. Sundhedsplejens systematiske besøg hos småbørnsfamilier, forældreuddannelse og faste undersøgelser af skolebørn på særlige klassetrin, er vigtige og veldokumenterede eksempler herpå, ligesom regelmæssig, gratis tandbehandling til børn og unge er et evidensbaseret, sundhedsfagligt effektivt og lighedsskabende tilbud. Den systematiske sundhedsscreening af alle småbørn og skolebørn Faktaboks synliggør hvor en ekstra, mere målrettet indsats, er nødvendig. Den - 21% ryger dagligt målrettede ydelse gives ofte i et tværfagligt samarbejde mellem - 15% viser tegn på sundhedsaktører som Rusmiddelcentret eller Træningsenheden og næsten alkoholafhængighed altid i et samspil med familie-, skole- eller daginstitutionsområdet. På voksenområdet er jobcentret en nær samarbejdspartner i den - 11% har et højrisikabelt helhedsorienterede, forebyggende indsats. alkoholforbrug Forebyggelse i hverdagslivet Kommuneorganisationens største potentiale består i muligheden for at servicere borgerne på tværs af forvaltningsområder. Således løses forebyggelsesopgaven kun, hvis sundhedsperspektivet integreres på skoler, i daginstitutioner, jobcenter, ældresektor, socialpsykiatrien og den fysiske planlægning i kommunen. Sundhed skal med andre ord være indtænkt, hvor borgerne færdes til hverdag. Den gældende sundhedspolitik beskriver hvordan dette kan praktiseres, og den nye sundhedspolitik, der ventes vedtaget ultimo 2014, lægger ligeledes vægt på den brede forebyggelse og det fælles ansvar. Sundhedssekretariatets anbefalinger til kommunens øvrige fagområder sker med afsæt i Sundhedsstyrelsens evidensbaserede forebyggelsespakker. Stigende ældrebefolkning kræver nye strategier Ifølge befolkningsprognosen vil gruppen af 60+-årige vokse væsentligt i Sundheds- og Psykiatriudvalget 26-16% er meget generet af psykiske symptomer - 28% er stillesiddende mere end 10 timer om dagen - 17% er svært overvægtige - 96% bruger ofte grønne områder - 7% har sjældent nogle at tale med, hvis der er problemer - 21% oplever et højt stressniveau (Kilde: Sundhedsprofil 2013 for Vordingborg Kommune samt Danmarks Statistik)

125 Sundsheds- og Psykiatriudvalget de kommende år. Det vil være nødvendigt at imødekomme den stigende ældrebefolkning med sundhedsfremmetilbud rettet mod vedligeholdelse af kroppens funktioner og evne til egenomsorg hos de raske årige og hos de borgere, der allerede har erhvervet en kronisk, livsstilsbetinget sygdom. Målet er, at sikre flest muligt en selvhjulpen alderdom med maksimal livskvalitet. Træningsenheden og patientskolerne har i samarbejde med ældreområdet og frivilligsektoren gennem de seneste år iværksat udvikling af mere effektive rehabiliteringsformer. Dette vigtige arbejde fortsætter i de kommende år. Fokus på det nære sundhedsvæsen Det højt specialiserede og centraliserede sygehusvæsen betyder, at mange i Vordingborg Kommune har lang afstand til nærmeste sygehus. Kommunal kapacitetsopbygning betyder, at sundhedsydelser, der ikke kræver sygehusteknologi eller speciallægelig kompetence, kan løftes lokalt på et højt fagligt niveau. Vordingborg Kommunes diagnosespecifikke patientskoler er et eksempel på, at det er muligt at tilbyde effektiv lokal rehabilitering. Og det integrerede samarbejde med jobcentret i forlængelse af de seneste reformer på førtidspensions- fleks- og sygedagpengeområderne, understreger vigtigheden af et driftsikkert og kompetent kommunalt sundhedsvæsen. For de mest syge og ressourcesvage borgere er lang transport ofte er en barriere for fremmøde. Derfor tilstræbes det, at alle sundhedstilbud findes flere steder i kommunen. Det gælder såvel træningstilbud som misbrugsbehandling og tandpleje. De tre kommunale sundhedscentre er en væsentlig ressource i den henseende. Aktivitetsbestemt medfinansiering Produktionen i det regionale sygehusvæsen øges år for år, hvilket afspejles i kommunernes udgift til medfinansiering af indlæggelser og ambulant behandling. Stigningen i medfinansiering dækker over komplekse sammenhænge, med ringe mulighed for præcise analyser, da kommunerne ikke har datamæssig adgang til at følge den enkelte patients vej genne sundhedsvæsenet. Vordingborg Kommune følger, sammen med regionens øvrige kommuner, udviklingen i medfinansiering nøje. Udviklingen i indlagte med forebyggelige diagnoser og genindlæggelser følges kvartalsvis og uventede udsving drøftes med regionen. Vordingborg Kommune ligger flot på disse parametre, som i øvrigt udgør under 10% af den samlede medfinansiering. Kommunerne arbejder gennem KL for en mere transparent afregningsmodel med incitamenter, der understøtter samarbejde mellem sektorerne. Styringsredskaber og lovgivning på sundhedsområdet Sundhedsloven om forebyggelse, sundhedspleje, tandpleje, genoptræning og alkoholbehandling Serviceloven 101 om stofmisbrug og 86 om vedligeholdelsestræning Sundhedsaftalen med Region Sjælland Sundhedsstyrelsens vejledende retningslinjer Regions Sjællands forløbsprogrammer Vordingborg Kommunes sundhedsprofil (2014) Sundhedspolitik Vordingborg Kommune Befolkningsundersøgelser og sundhedsfremmeforskning Sundheds- og Psykiatriudvalget 27

126 Sundsheds- og Psykiatriudvalget Grafisk materiale Sundhed Politiske mål for sundhedsområdet En ny sundhedspolitik for Vordingborg Kommune er netop anbefalet af Sundhedsog Psykiatriudvalget og sendt til høring. Det nye udspil har følgende vision: Sundhed er en integreret og naturlig del af hverdagslivet. Sunde valg er oplagte valg og tilgængelige for alle - uanset livssituation. Sundhedspolitikken bygger videre på principperne for, og resultaterne af, de seneste års sundhedspolitiske prioriterin ger i Vordingborg Kommune. Udvalget ønsker fortsat: At arbejde samlet, ambitiøst og fokuseret for at være med i front på sund hedsområdet. At forebygge sygdom og mistrivsel og give den rette og tilstrækkelige hjælp, når det er nødvendigt. At gøre dette gennem sundhedsfremmende rammer om hver dagslivet og målrettede tilbud til borgere med særlige behov. De kommende års indsatsområder vil være: Sundhed i kommunens tilbud Naturen tæt på Fællesskaber for alle Oplysning og opsporing Rehabilitering Behandling Politikken beskriver følgende konkrete målsætninger: Skabe rammer, der fremmer vores sunde valg i hverdagen Arbejde systematisk med forebyggelse i kommunens tilbud og kerne- ydelser Bruge Vordingborg Kommunes unikke natur som et stærkt redskab til sundhedsfremme Sikre gode rammer for leg, gature, løberuter, cykelruter sport og akti vitet til lands og til vands Integrere naturaktiviteter i de kom munale tilbud til børn, unge, voksne og ældre Understøtte flere, større og tættere netværk for ensomme, ældre og syge Understøtte inklusion af udsatte, sårbare, handicappede, ældre og syge i idræts- og kulturtilbud Understøtte frivilligt arbejde Sikre klar og malgruppebevidst information om sundhedsmæssige risikofaktorer Understøtte det øvrige sundheds væsens indsats for at opdage syg domme og risikoadfærd sa tidligt som muligt, sa helbredelse er mulig og senfølger minimeres Sikre relevant henvisning efter opsporing af sygdom Fortsat udvikle effektive, efter spurgte, lokale rehabiliterings- og træningstilbud Styrke det rehabiliterende perspek tiv i beskæftigelsesindsatsen Arbejde ud fra nyeste sundheds pædagogiske viden Sundheds- og Psykiatriudvalget 28

127 Sundsheds- og Psykiatriudvalget Sikre fagligt samarbejde og sam menhængende patientforløb pa tværs af hele sundhedsvæsenet Understøtte frivillige netværk som arena for opfølgende træning Tilbyde den nødvendige og til strækkelige behandling med afsæt i kommunens kvalitetsstandarder Benytte evidensbaserede og ef fektive behandlingsmetoder Arbejde med individuelle, malrettede behandlingsplaner Kvalitetssikre vores behandlings metoder Sikre glidende overgange til og fra sundhedsvæsenets øvrige sektorer Sundheds- og Psykiatriudvalget 29

128 Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Budget Budget Budget Budget Budget ,8 113,2 113,0 112,7 113,6 Drift Politikområde Trafik og Park Budgetramme 1 Vejdrift: Kolonihaver Planlægning af parker og grønne områder Stadion og idrætsanlæg Sydsjællandsleden Trafik- og Parksekretariatet Trafiksignaler og Vejbelysning Belægninger Parkeringsvagt-ordning Kørselsområdet: Rutebilstationer Kørselskontor - administration Off. buslinjer - Movia Handicapkørsel Flextur Drift og administration Befordring af elever i folkeskolen Lægekørsel efter sundhedsloven Budgetramme 2 Vintertjeneste Politikområde Vej, Park og Havneservice Budgetramme 1 Vejdrift: Parker og grønne områder Stadion og idrætsanlæg Offentlige toiletter Vej, Park og Havneservice (drift) Arbejde for egne forv. og institutioner Arb. udf. f/ ekst. /fremmede (reg. moms) Driftsbygninger og -pladser Vejvedligeholdelse m.v. Belægninger Færge og havneområdet: Færgedrift Kollektiv trafik havne og Lystbåde havne Politikområde Bygningsvedligeholdelse Budgetramme 1 Øvrig udvalgsområde Usolgte grunde - boligformål Usolgte grunde - erhvervsformål Faste ejendomme - fællesudgifter Faste ejendomme - vedligeh.pulje - drift Faste ejendomme - beboelse Faste ejendomme - andre faste ejendomme Politikområde Land og Miljø Budgetramme 1 Øvrig udvalgsområde Teknik- og Miljøudvalget 30 66,1 58,6 58,6 0,0 1,0-0,2 0,1-8,9 7,2 24,8 0,0 34,7-0,1 3,5 18,4 2,0 2,5 0,9 7,3 0,0 71,6 64,1 64,1 0,0 0,1-0,2 0,1 0,1 7,5 21,3 0,0 35,2-0,1 0,9 21,0 2,0 2,6 0,9 6,2 1,6 72,0 64,4 64,4 0,0 0,1-0,2 0,1-1,0 7,5 21,3 0,0 36,7-0,1 0,9 22,1 2,0 3,0 0,9 6,2 1,6 72,4 64,8 64,8 0,0 0,1-0,2 0,1-1,0 7,8 21,3 0,0 36,8-0,1 0,9 22,1 2,0 3,1 0,9 6,2 1,6 72,4 64,8 64,8 0,0 0,1-0,2 0,1-1,0 7,8 21,3 0,0 36,8-0,1 0,9 22,1 2,0 3,1 0,9 6,2 1,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 48,0 48,0 48,0 8,4 4,3 0,7 24,8 0,2 0,0 1,2 3,6 3,2 1,6 0,9 0,8 31,8 31,8 31,8 2,4 1,1 0,5 11,9 7,0 0,0 0,9 3,4 2,6 2,0 0,7 1,3 32,2 32,2 32,2 2,4 1,1 0,5 10,9 7,0 0,0 0,9 4,6 2,7 2,0 0,7 1,3 32,3 32,3 32,3 2,4 1,1 0,5 10,9 7,0 0,0 0,9 4,7 2,7 2,0 0,7 1,3 32,7 32,7 32,7 2,4 1,2 0,5 10,9 7,0 0,0 0,9 4,7 3,2 2,0 0,7 1,3 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1-2,0 1,4-0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,1-1,5 1,4-0,1 0,5-0,6-0,6-0,6 0,2 0,1-2,6 1,4-0,1 0,5-1,3-1,3-1,3 0,2 0,1-3,3 1,4-0,1 0,5-1,3-1,3-1,3 0,2 0,1-3,3 1,4-0,1 0,5 9,8 9,8 9,8 4,8 4,8 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,4 5,4 5,4

129 Teknik- og Miljøudvalget Forpagtning af arealer m.v. Strande, Blå Flag m.v. Naturbeskyttelse og natur- og forv. Proj. Natura 2000 Fredningserstatninger Sandflugt Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedl.arb. - vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse - fælles formål Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn Skadedyrsbekæmpelse -0,4 0,5 2,3 0,5 0,0 0,0 2,5 3,3 0,1 0,3 0,1 0,0-0,3 0,9 0,0-0,4 0,6 1,2 0,5 0,0 0,0 0,7 0,8 0,5 0,1 0,1 0,0-0,1 0,8 0,0-0,4 0,6 1,4 0,5 0,0 0,0 0,7 0,7 0,5 0,1 0,1 0,0-0,1 0,8 0,0-0,4 0,6 1,4 0,5 0,0 0,0 0,7 0,7 0,5 0,1 0,1 0,0-0,1 0,8 0,0-0,4 0,7 1,4 0,5 0,0 0,0 0,7 0,7 0,5 0,3 0,1 0,0-0,1 0,9 0,0 Affaldshåndtering Brugerfinansieret Generel aff.adm. - husholdn. (reg. moms) Generel aff.adm. - virksomh. (reg. moms) Dagrenovation - husholdn. (reg. moms) Dagrenovation - virksomheder (reg. moms) Storskrald og haveaffald (reg. moms) Glas, papir og pap (reg. moms) Farligt affald (reg. moms) Genbrugspladser (reg. moms) 2,9 2,9 0,3 0,0 0,5 0,0 0,5 0,9 0,0 0,6 2,9 2,9 0,3 0,0 0,5 0,0 0,5 0,9 0,0 0,6 2,9 2,9 0,3 0,0 0,5 0,0 0,5 0,9 0,0 0,6 2,9 2,9 0,3 0,0 0,5 0,0 0,5 0,9 0,0 0,6 2,9 2,9 0,3 0,0 0,5 0,0 0,5 0,9 0,0 0,6 Politikområde Plan og Byg Budgetramme 1 Øvrig udvalgsområde Byfornyelse 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 41,1 46,3 42,3 52,4 20,4 169,9 159,5 155,3 165,1 134,0 Budgetramme 3 - Anlæg Teknik- og Miljøudvalget i alt + = Udgift, - = Indtægt Opgaver Teknik- og Miljøudvalget består af 5 politikområder, Trafik og Park, Vej, Park og Havneservice, Land og Miljø, Plan og Byg og Bygningsvedligeholdelse. Politikområdet Trafik og Park har følgende ansvarsområder: Jordforsyning og kolonihaver Kommunale parker og grønne områder Stadion og idrætsanlæg Rekreative ruter Faste ejendomme - offentlige toiletter og rutebilstationer og ventesale Vejmyndighed og parkeringskontrol Kollektiv trafik og kørsel af elever, ældre m.v. Anlæg og udvikling på vej-, park- og havneområdet Bestillerfunktion i forhold til vej-, park- og havnedrift Trafiksikkerhed Generelt Trafik- og Parkområdet Trafik og Park har ansvaret for administration, styring, udvikling, og anlæg af Vordingborg Kommunes infrastruktur, parker og grønne områder samt rekreative ruter, og har ligeledes ansvaret for den kollektive trafik og den kommunale kørsel samt styring og udvikling af kommunens havne. Teknik- og Miljøudvalget 31

130 Teknik- og Miljøudvalget Trafik og Park udøver myndighedsbehandling og administration af kommunens parker og grønne områder og offentlige veje og stier, samt private fællesveje og stier. Myndighedsbehandlingen omfatter bl.a. vejtilsyn, udarbejdelse af planer og regulativer indenfor vejområdet, såsom trafiksikkerhed, vintertjeneste, renholdelse, tilgængelighed mv. Afdelingen behandler ligeledes gravetilladelser og har tilsynet med den kommunale parkeringskontrol. Trafik og Park er bestiller i forhold til kommunens vej-, park- og havnedrift. Opgaverne omfatter planlægning, styring og udvikling i forbindelse med vedligeholdelse, pleje og drift af de kommunale veje og stier og de tilhørende arealer, samt kommunale parker og grønne områder, vandrestier, offentlige toiletter, kommunale havne og færgedrift. Afdelingen er ligeledes bestiller i relation til station og idrætsanlæg, rekreative områder og ruter, legeplader og kommunale institutioners udearealer. Trafik og Park varetager administrationen af 82 kommunalt ejede kolonihaver samt en samlet udlejning af 2,6 ha i Stege til en privat kolonihaveforening. Endvidere har Trafik og Park ansvaret for at samle og koordinere de kommunale kørselsordninger og den kollektive trafik bl.a. i samarbejde med Movia. Opgaven varetages i det daglige af kørselskontoret, som også har tilsynet med Taxaområdet. Efter en større omstrukturering af havneområdet, hvor alle de kommunale havne blev organiseret i Vordingborg Havne, er man i fuld gang med at udvikle havnene og de maritime miljøer i samarbejde med de lokale havnebestyrelser. Der er etableret lokale havnebestyrelser for hver af de kommunale lystbådehavne. Havnebestyrelserne repræsenterer de lokale interessenter, og skal bl.a. søge at sikre optimale forhold for havnenes økonomi i samarbejde med havnedriften. Endvidere oprettes et havneråd, hvor alle havnebestyrelsernes for- og næstformænd samles en til to gange årligt. I havnerådet er der politisk repræsentation fra Teknik- og Miljøudvalget. Medio 2015 udvides Vesthavnen i Vordingborg for at opnå en højere kapacitet. Der er allerede indgået aftaler med kunder, som ønsker at lægge deres aktiviteter på havnen og dermed forventes en større udskibning. De øgede aktiviteter på havnen forventes at give flere nye arbejdspladser. Parkområdet forvaltes i henhold til Vordingborg Kommunes Naturpolitik, Strategi- og prioriteringsplan for Vordingborg Kommunes grønne områder og de 16 grønne udviklingsplaner udarbejdet i samarbejde med lokalrådene. Parkområdet er præget af et stigende fokus på naturen og dens positive indflydelse på borgernes trivsel og sundhed samt på turisme. Faktaboks Der er 974 km offentlige veje i Vordingborg Kommune Der er udlagt 407 ha til offentlige grønne områder i Vordingborg Kommune Der er 19 offentlige legepladser fordelt i kommunen Vordingborg Kommune vedligeholder 246 km vandreruter Der er 31 havne i kommunen, hvoraf 10 er kommunale Trafik og Park beskæftiger 22 medarbejdere Den kommunale kørsel og offentlige bustrafik varetages af Kørselskontoret, som årligt disponerer et beløb på ca. 40 mio. kr. Trafik og Park vil fortsat være særligt involveret i forbindelse med Femern Bælt-projektet, herunder ændringer vedrørende jernbanen. I 2014 er der lavet en plan for de fremtidige cykelstier i kommunens tre købstæder. Planen er en opfølgning til den overordnede cykelstiplan for hele kommunen. I 2015 påbegyndes udmøntningen af planens mål og de forskellige initiativer. Teknik- og Miljøudvalget 32

131 Teknik- og Miljøudvalget Efter tilsagn om støtte fra Trafikstyrelsen er Trafik og Park i gang med at udvide busdriften og opgradere busstoppestederne med moderne inventar. Den samlede udgift til skolebusdriften udgjorde i 2013 ca. 9,4 mio. kr. Omfanget af skolebusdriften er i høj grad styret af skolesekretariatets behov og ønsker. Omkostningen er især det seneste år øget. Den vedtagne lovændring i Lov om trafikselskaber åbner for at den lukkede kørsel med skolebus kan benyttes af alle borgere. Kørselskontoret forventer at fremsætte dette som et forslag senere i Vordingborg Kommune har igen fået ansvaret for gadebelysningen. I 2015 skal den praktiske drift af belysningen i udbud. Samtidig arbejdes der på en udskiftningsplan så belysningen bliver opdateret til nutidig standard. På vej-, park- og havneområdet gennemføres der hvert år forskellige anlægsopgaver, som Trafik og Park er ansvarlige for. I den nuværende investeringsplan 2015 er der anlægsprojekter indenfor fritidsområder (Ore Strand, grønne udviklingsplaner), fritidsfaciliteter (renovering af idrætsanlæg), parker og grønne anlæg, havne-, bro- og vejanlæg, herunder cykelstier samt trafiksikkerhed og gadebelysning. Endvidere er der anmodet om midler til følgende anlægsprojekter, nye offentlige toiletter, udvikling af de rekreative ruter (Camønoprojektet og Kløverstiprojektet). Figur 1 Kilde Egne dataudtræk I forbindelse med nedsættelsen af taksten for Flextur blev telebusserne i 2013 nedlagt. Dette har øget brugen af Flextur-ordningen markant. Udviklingen ses i figur 1. Kommunens tilskud til Flextur forventes 3-doblet fra 2013 til Den samlede stigning gør sig gældende for næsten alle kommuner på Sjælland, hvorfor man indledt samarbejde for at undersøge mulighederne for at styre de kommunale tilskud til Flextur. Teknik- og Miljøudvalget 33

132 Teknik- og Miljøudvalget Budget 2014 Kollektive buslinjer administreret af Trafikselskabet Movia Tilskud pr. indbygger (kr.) Køreplantimer pr. indbygger Kommuner i Region Sjælland 553 1,158 Greve 284 0,633 Faxe 309 0,499 Solrød 338 0,533 Stevns 417 0,574 Næstved 422 1,087 Holbæk 424 0,872 Sorø 475 0,921 Vordingborg 482 1,234 Slagelse 528 1,247 Odsherred 559 1,028 Guldborgsund 600 1,18 Køge 613 1,469 Roskilde 628 1,339 Ringsted 693 1,529 Kalundborg 745 1,357 Lolland 897 1, ,843 Lejre Tabel 1 Kilde Movia Vordingborg Kommune har ca. 6 % flere køreplantimer pr. indbygger med kollektive buslinjer end gennemsnittet af kommunerne i Region Sjælland. Kommunens tilskud pr. indbygger til kollektive buslinjer er samtidig ca. 6 % lavere end gennemsnittet af kommunerne (se tabel 1). Figur 2 Kilde Egne dataudtræk Teknik- og Miljøudvalget 34

133 Teknik- og Miljøudvalget Figur 3 Kilde Egne dataudtræk Den samlede udgift til individuel behovsstyret kommunal kørsel udgjorde i 2013 ca. 15,2 mio. kr. Antallet af ture og den samlede omkostning har de seneste år været stigende (se figur 2 og 3). Figur 4 Kilde - ECO-Nøgletal, KORA Figur 4 viser udgiftsniveauet pr. meter vej i perioden Stigningen i 2010 i forhold til 2009 og 2011 skyldes en hård vinter. Stigningen i 2013 skyldes omplacering af midler fra anlæg til drift. I 2014 ligger udgifterne på niveau med de andre kommuner i sammenligningsgruppen. Teknik- og Miljøudvalget 35

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Refer Do 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 17. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 18:50 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 18:00 Sluttidspunkt 19:40 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 17. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 18:50 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 10. september 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 30. september 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 18. maj 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 14:00 Sluttidspunkt 16:15 Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Michael Seiding

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 10. september 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 04. september 2013 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:55 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Henrik Holmer, Poul

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 17:20 Sluttidspunkt 17:40 Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet, Vordingborg

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 28. november 2017 Start kl.: 17:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 19-12-2016 Økonomiudvalget - 19-12-2016 19.12.2016 kl. 16:45 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 09.10.2008 kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 251. Spørgetid... 3 252. 2. behandling af budget 2009-2012... 3 253. Godkendelse af

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed,

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i juni...2 3. JA - Dialogtema, styrkelse af virksomhedskontakten

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 05. november 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende På vej til JobCamp i Aalborg John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Komiteen for Solbakken

Komiteen for Solbakken Komiteen for Solbakken Referat Dato 23. januar 2014 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Niels Fog (formand), Kaj Aagaard, Anne Middelboe Christensen,

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune juni 2011 1 Beskæftigelsesrådets formål Det lokale beskæftigelsesråd har til formål at rådgive kommunen og samordne og udvikle

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj Boligselskabet Domea Vordingborg Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. august 2013 kl. 19.00 i Strandgårdens bestyrelseslokale beliggende Strandgade 2, 4760 Vordingborg. Dagsorden: 1

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 19.01.2010, kl. 08:30 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden...... 3 2 Udpegning af næstformand...... 4 3 Mødekalender for 2010...... 5 4

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Kantinen Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Kantinen Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 15:00-15:50 Mødested: Kantinen Hedensted Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Jesper T. Lund,

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 11. september 2013 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted - Medlemmer Fraværende Bemærkninger Henrik Holmer, Poul A. Larsen, Birgitte Steen

Læs mere

Vedtaget 24. august 2015

Vedtaget 24. august 2015 forretningsorden Vedtaget 24. august 2015 Emne Forretningsorden for fsb s bestyrelse 1. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens anliggender og skal

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 09. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 15:30 Sluttidspunkt 17:50 Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup,

Læs mere

Udkast Vedtægter for den selvejende institution Næstved Hallerne

Udkast Vedtægter for den selvejende institution Næstved Hallerne Udkast 14.12 2016 Vedtægter for den selvejende institution Næstved Hallerne Navn, hjemsted og formål 1. Institutionens navn er Næstved Hallerne. Institutionens hjemsted er Næstved Kommune. Næstved Hallerne

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Annemette la Cour, Randers Kommune (referent) Referat. Møde:

Annemette la Cour, Randers Kommune (referent) Referat. Møde: Referat Møde: Politisk styregruppe for beredskab Mødetid: Mødested: Lokale D.3. 39. Laksetorvet, Randers Sekretariat: Sekretariatet Referat Medlemmer af den politiske styregruppe: Syddjurs: Claus Wistoft

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden Forside Konstituerende møde Dagsorden Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Afbud Indkaldt Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Meddelelser... 4 3. Orienteringer... 5 4. Beslutninger...

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF)

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF) Formål 1. Det lokale Beskæftigelsesråd har til formål at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 21. oktober 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:25 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 070. Godkendelse af dagsorden 95 071. Godkendelse af referat 96 072. Orientering om konsekvenserne

Læs mere

Referat. til. Økonomiudvalget

Referat. til. Økonomiudvalget Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Mandag den 24. februar 2014 Mødetidspunkt: 9:30-11:00 Mødested: Deltagere: Borgmesterens mødelokale Johnny Søtrup, Henrik Vallø, Henning Ravn, Jakob Lose, Anders Kronborg,

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 26. marts 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 16.15 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Lars Juul Andersen Fraværende: Mødedeltagernes

Læs mere

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl i fælleshuset, Sundtoften 418

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl i fælleshuset, Sundtoften 418 Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl. 18.00 i fælleshuset, Sundtoften 418 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Referat af Åben dagsorden

Referat af Åben dagsorden Referat af Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 14:50 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere