Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling"

Transkript

1 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 10. september 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie Langballe Sørensen, Tage Vestergaard, Birgitte Steen Jørgensen, Thomas Christfort, Heino Hahn, Per Stig Sørensen, Poul A. Larsen Ingen Bemærkninger Knud Larsen deltog ikke i behandlingen af sagerne 1 og 3.

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Budget behandling Halvårsregnskab Nyt revideret takstblad tilføjelse af ny standardtakst Kommunens mulighed for at bevilge frivillige lån og kautionslån International koordinator og fundraiser i Vordingborg kommune Evaluering af flådestyring af kommunens biler Fremtidsplaner for Solbakkevej Panterkomiteens projektskitse og rapport fra DGI Faciliteter og Lokaludvikling om mulig fremtidig anvendelse, drift og udvikling af Panteren Fokus på sygefravær, sundhedsfremmende aktiviteter og fraværsstatistik Forslag til mødeplan for 2015 for Kommunalbestyrelsen Vordingborg Boligselskab afd. 171 Rytterskolen - Anvendelsen af midler i dispositionsfonden Vordingborg Håndværkerforenings Ældreboliger - Årsregnskab Vordingborg Boligselskab - Nye retningslinjer for udlejning af almene familieboliger Til orientering...31 Bilagsoversigt...32 Underskriftsside...33

3 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til medlemmerne af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen tiltrådt. Knud Larsen deltog ikke i sagens behandling. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Budget behandling Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Økonomi - Sagsbeh: Vibeke Bille Dideriksen Lovgrundlag Lov om kommuners styrelse Proces- og tidsplan for budget Sagsfremstilling På budgetseminaret 4. september 2014 blev der indgået en aftale om budget mellem Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative. Aftalen er bilag 1 til denne sag og er det budgetforslag som skal 1. behandles i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og Kommunalbestyrelsen. Budgetbalancen fremgår af bilag 2. Her er taget udgangspunkt i det tekniske budget som blev udsendt til budgetseminaret og til udvalgets møde 20. august Der er foretaget en række ændringer i den ordinære drift: Reduktion af budgettet til forsørgelsesudgifter grundet lavere forventninger på arbejdsmarkedsområdet. Reduktion af budgettet i på hhv. 10, 20 og 30 mio. kr. svarende til yderligere 10 mio. kr. hvert år. Der er prioriteret en uddannelsesindsats for ledige i på i alt 3,1 mio. kr. Effekten heraf forventes i 2018 og fremover, hvor forsørgelsesydelserne forventes at kunne reduceres med 3,1 mio. kr. årligt. Der er prioriteret kr. om året til internationalt samarbejde med Nordtyske kommuner. Der er afsat kr. til et tilskud til fodboldklubber som er nødt til at benytte kunstgræsbaner i andre kommuner i vintersæsonen 2014/15 Der er afsat afledt drift af de prioriterede nye anlægsprojekter Det udmeldte særtilskud som vanskeligt stillet kommune på 3 mio. kr. er en indtægt i 2015, Ændringerne i investeringsoversigten beskrives ikke enkeltvis, men investeringsoversigten fra budgetaftalen fremgår af bilag 3. Investeringsoversigten indeholder alle de projekter som er prioriteret i budgetperioden , både nye og eksisterende. På finansieringssiden forventes lånoptagelsen øget med 15 mio. kr. til 30 mio. kr. i Serviceudgifterne i budgetforslaget udgør mio. kr. og er dermed 13 mio. kr. under den udmeldte serviceramme. Den gennemsnitlige likviditet udvikler sig i budgetperioden. Udgangspunktet er 102 mio. kr. i starten af 2015 dette reduceres med næsten 30 mio. kr. i løbet af 2015 og den gennemsnitlige likviditet vil derfor være omkring 75 mio. kr. Der er indarbejdet låneoptagelse på i alt 30 mio. kr. i 2015 Bilag 4 Budgetbemærkninger indeholder de foreløbige bemærkninger. Det må forventes at tallene justeres i overensstemmelse med eventuelle ændringer såfremt der ændres i budgettet. Der vedlægges i bilag 5 en takstoversigt over de foreløbige takster som var forelagt udvalgene inden sommerferien, samt takstblad for kommunale fiskeri- og lystbådehavne. Takster på Børne-, Unge- og Familieudvalget og Socialudvalgets områder vil foreligge til 2. behandlingen og en række takster vil blive genberegnet efter budgetvedtagelsen. Høringssvarene til budgettet vil foreligge til mødet, i det høringsfristen er den 8. september kl. 12. og udsendes umiddelbart herefter til Kommunalbestyrelsens medlemmer. 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Budgetsammendraget vil ligeledes blive udsendt 8. september da budgetaftalen skal konsekvensberegnes i forhold til blandt andet P/L-regulering og renteudgifter i Bilag: 1 Åben Budgetaftale - 4 sept - endelig pdf.pdf /14 2 Åben Budget balance.pdf /14 3 Åben Investeringsoversigten.pdf /14 4 Åben Budgetbemærkninger /14 5 Åben Takstoversigt /14 6 Åben Takstblad 2015 Vordingborg lystbådehavne /14 7 Åben Høringssvar budget /14 8 Åben Budgetsammendrag pr. 9. september /14 Indstilling Borgmesteren indstiller at forslag til budget oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Samtlige høringssvar til budget var udsendt til udvalgets medlemmer den 8. september Budgetsammendrag af 9. september 2014 blev omdelt på mødet. Mikael Smed deltog og overværede udvalgets drøftelser. Indstillingen anbefales og tidsfristen for fremsendelse af ændringsforslag til budget ændres til mandag den 29. september 2014 kl

6 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Halvårsregnskab 2014 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Økonomi - Sagsbeh: Maria Bille Rasmussen Lovgrundlag Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Halvårsregnskabet har traditionelt i Vordingborg Kommune overvurderet det forventede regnskab. Igen i 2014 forventes et merforbrug på driften og et lille mindreforbrug på anlæg. Hvis forventningerne holder stik, vil serviceudgiftsrammen blive overskredet med 32 mio. kr. og der vil være merforbrug på ordinær drift på 13 mio. kr. Overordnet set skyldes overskridelse af servicerammen at virksomhedernes opsparede midler nu anvendes, hvilket skal ske før eller siden. Direktionen forventer for det første ikke at serviceudgiftsrammen på landsplan bliver overskredet og der forventes derfor ingen sanktioner. For det andet forventer direktionen at resultatet af både drift og anlæg vil blive bedre end nedenstående forventet regnskab. Derfor anbefaler direktionen ikke samlede handlinger for at forbedre resultatet, men der er selvfølgelig opmærksomhed på om der er enkelte områder, hvor der skal handles. Ordinær driftsvirksomhed: Samlet set forventes resultat af ordinær driftsvirksomhed at give et overskud for 2014 på 71,6 mio. kr., hvilket resulterer i et merforbrug på 13,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. For specifik gennemgang af årsager til merforbruget på 13,3 mio. kr. henvises til bilaget Halvårsregnskab Anlægsudgifter: Udgifterne til anlæg viser et mindreforbrug på 24,5 mio. kr. og det forventes at de 24,5 mio. kr. overføres til Regnskabet for 2014 på anlæg forventes at udgøre 162,0 mio. kr. Resultat: Det samlede resultat forventes at blive et underskud på 92,9 mio. kr., hvilket er 11,2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget på 104,1 mio. kr. Forbedringen af det forventede resultat i forhold til korrigeret budget skyldes, at dele af anlægsprojekterne forventes udskudt til Årsagen til det budgetterede underskud er, at anlægsniveauet er så meget højere end niveauet på 100 mio. kr., som er foreskrevet i den økonomiske politik. Serviceudgiftsrammen: Opgørelsen af afvigelser på serviceudgiftsrammen sker i forhold til det oprindelige budget. Samtidig er ikke alle driftsudgifter serviceudgifter. Der kan derfor ikke sammenlignes direkte med den ovenstående opgørelse på driften. Der forventes pr. 30. juni 2014 et merforbrug på serviceudgifterne på 32,1 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget. Derudover er der kommet nye udmeldinger fra KL, der indebærer at serviceudgiftsrammen vil blive reduceret i 2014, som følge af nedjustering af pris- og lønskøn. For at undgå en regnskabssanktion i 2014, skal der derfor sigtes hen imod og overholde serviceudgiftsrammen. Udvalgenes halvårsregnskaber indebærer en overskridelse af serviceudgiftsrammen med 32,1 mio. kr. For specifik gennemgang henvises til bilaget Serviceudgiftsrammen juni, samt forklaringerne til de forventede resultater i Halvårsregnskab Likviditetsprognose: Den gennemsnitlige kassebeholdning er opgjort til 128,7 mio. kr. ultimo juni Ifølge likviditetsprognosen vil den gennemsnitlige kassebeholdning falde til 102,7 mio. kr. ved udgangen af

7 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Målet for likviditeten i forhold til kassekreditreglen, som er den gennemsnitlige daglige kassebeholdning set et år bagud, er, at den skal ligge imellem 100 og 200 mio. kr. For nærmere gennemgang af likviditeten henvises til bilaget Halvårsregnskab Halvårsregnskab for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Halvårsregnskabet for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling som fagudvalg er vedlagt som bilag og behandles ikke særskilt. Økonomi Som følge af økonomiaftalen for 2015, skal der ske en række justeringer i kommunernes økonomi, som afledt af Lov og Cirkulæreprogrammet. I nedenstående skema er oplistet en række vedtagne lovændringer som alle har en effekt i 2014, og som ikke var kendt og indarbejdet i budgettet for Det anbefales derfor at budgetterne korrigeres med netto kr. i Dette princip er i overensstemmelse med tidligere års beslutninger om at regulere for ændret lovgivning. Effekten i er indarbejdet i budgetmaterialet. Enhed Udvalg Beløb Formål Fællessekretariatet ØPU vederlag samt EU valg Børn, Unge og Børn og Familie Familie Viso Sundhed Sundhed og psykiatri Borger og Uddannelse og 9.90 Arbejdsmarked Arbejdsm. 0 Borger og Arbejdsmarked ØPU Børn, Unge og Skole Familie I alt styrket rehabilitering kræftpatienter Ændr. diverse love primært beskæf. Administrationsudg. vejledn. m.v. Ændr. bidrag til friskolers SFO m.v. Under udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling foreslås der budgetjusteringer vedrørende mindreforbrug på HR-rammen, hvoraf de 2,9 mio. kr. er fra trepartsaftaler indgået i 2007, men ikke udmøntet. Derudover er der mindreforbrug på projekt VorVærdi på i alt 0,8 mio. kr. På området for administrationsbygninger og kantine blev der ved en misforståelse ikke overført et mindreforbrug på kr. i 2013 til budget 2014, hvorfor der søges om en tillægsbevilling i Beredskabskommissionen anmoder om eftergivelse af underskud fra 2013 på kr. jfr. Kommissionens møde af 8. april Derudover er der på Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling nedenstående forslag om budgetreguleringer vedrørende Lov- og cirkulæreprogrammet for 2014: Kompensation for øgede administrative opgaver forbundet med arbejdsmarkedsreformen (DUT-midler) ca. 2,3 mio. kr. Kompensation for afvikling af EU-valget en søndag og ændring af vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer med virkning fra 1. juli alt ca kr. Kommunernes Landsforening har udmeldt ændrede pris- og lønforudsætninger for budget Det betyder at de forudsætninger der er anvendt i det vedtagne budget 2014 er nedjusteret med i alt 0,1 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling pct. point i forhold til skønnet ved budgetlægningen for For Vordingborg Kommune betyder det at budget 2014 samlet kan reduceres med i alt 3,44 mio. kr., som anbefales tilført kassebeholdningen. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Beredskabet Budgetramme Drift Trepartsforhandlinger Drift VorVærdiprojekt -800 Drift Administrationsbygninger 393 og kantiner Drift Økonomiske konsekvenser -477 af lov- og cirkulæreprogram Drift Ændrede pris- og lønforudsætninger Finansiering Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug af denne er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Afskrivning af mellemværende vedrørende lønadministration. I forbindelse med overgangen til nyt Økonomi- og lønsystem er der opstået en del ubalancer vedrørende lønadministrationskontiene bl.a. feriepenge, atp, aer m.v. De sidste differencer der nu står tilbage efter en gennemgang med revisionen søges derfor afskrevet, beløbet udgør i alt -2,4 mio. kr. Derudover fremstår der et beløb på mellemværende vedrørende lønadministration til Vordingborg Forsyning på 6,3 mio. kr. Fejlen er opstået i perioden frem til 2012, som følge af systemfejl og skal nu afskrives. Således søges der i alt afskrevet 3,9 mio. kr. via balancekontoen, hvilket ikke vil have effekt på driftsregnskabet. Bilag: 1 Åben Halvårsregnskab /14 2 Åben Serviceudgiftsrammen juni 97394/14 3 Åben Halvårsregnskab 2014 ØPU /14 Indstilling Administrationen indstiller, at at at halvårsregnskab 2014 godkendes, tillægsbevilling på kr. til Beredskabet, godkendes, mindreforbrug på HR-rammen herunder Projekt VorVærdi og Trepartsaftaler på kr. tilføres kassebeholdningen, 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling at at at at at manglende overførsel af mindreforbrug i 2013 vedrørende administrationsbygninger og kantiner på kr. gives som tillægsbevilling, fagområderne reduceres med netto kr. i 2014 vedrørende lov- og cirkulæreprogram, fagområderne samlet set reduceres med kr. i 2014 vedrørende ændrede pris- og lønforudsætninger, kassebeholdningen øges med kr. som finansiering af tillægsbevillingerne, lov- og cirkulæreprogrammet, samt ændrede pris- og lønforudsætninger og det bogførte beløb vedrørende mellemværende på lønadministration med videre på i alt ,19 kr. i kommunens regnskab 2014 afskrives. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. Knud Larsen deltog ikke i sagens behandling. 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Nyt revideret takstblad tilføjelse af ny standardtakst Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Redningsberedskabet - Sagsbeh: Janne Jensen Resumé Beredskabskommissionen godkendt den 17. juni 2013 forslag til takstblad 2014 for Redningsberedskabet i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling På baggrund af nogle henvendelser omkring Redningsberedskabets takster vedrørende oprydning efter mindre forureningsuheld, forslår beredskabschefen indført en ny standardtakst for mindre forureningsuheld, der kan klares inden for en tidsramme af 1,5 timer og som udføres med begrænsede medarbejderressourcer. Standardtaksten for mindre forureningsuheld forslås at være 4.380,- kr. ekskl. moms og omfatter 1 miljøvogn 564,00 kr. á 1,5 time = 846,00 kr. 1 autosprøjte 564,00 kr. á 1,5 time = 846,00 kr. 4 brandmænd 448,00 kr. á 1,5 time = 2.688,00 kr. I alt 4.380,00 kr. Den nye standardtakst foreslås gældende med tilbagevirkende kraft fra 1. august 2014 og vil ligeledes blive indføjet i det godkendte takstblad for Standardtaksten er harmoniseret med taksten for lignende indsats hos Næstved Brand og Redning. De øvrige takster anbefales, at blive harmoniseret i forbindelse med sammenordningen af Næstved, Faxe og Vordingborg Redningsberedskaber i foråret Bilag: 1 Åben Nyt revideret takstblad 2014 for Redningsberedskabet - august /14 Indstilling Beredskabschefen indstiller, at den nye standardtakst for mindre forureningsuheld godkendes med tilbagevirkende kraft fra 1. august Beslutning fra Beredskabskommissionens stjernehøring: Nyt revideret takstblad 2014 tilføjelse af ny standardtakst, blev den 25. august 2014 sendt i stjernehøring hos Beredskabskommissionens medlemmer, idet den nye standardtakst for mindre forureningsheld ønskes godkendt med tilbagevirkende kraft fra 1. august Beredskabskommissionens medlemmer kan alle tiltræde indstillingen. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Kommunens mulighed for at bevilge frivillige lån og kautionslån Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Borger- og Arbejdsmarkedssekretariatet - Sagsbeh: Søren Nonbo Lovgrundlag I medfør af 59 i Boligstøttevejledningen, kan kommunalbestyrelsen til boligtagere, der ikke er omfattet af bestemmelserne i 55-57, yde lån eller garantere for lån til betaling af beboerindskud i byggeri omfatter af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. bortset fra almene ungdomsboliger uden selvstændigt køkken. Det samme gælder i ejendomme, der tilhører almennyttige institutioner, såfremt der til ejendommens opførelse er bevilget statsstøtte i medfør af kapitel 12 i lov om boligbyggeri eller tidligere boligbyggerilove, jf. senest lovbekendtgørelse nr. 483 af 16. august 1973, kapitel 6. Sagsfremstilling På politisk fællesmøde mellem de almene boligselskaber og Vordingborg Kommune den 14. maj 2014 blev det besluttet, at følgende skulle til politisk behandling: Indførelse af den praksis, at der af kommunen kan bevilges frivillige lån som beboerindskudslån, eller at kommunen kan garantere for lån (kautionslån) til borgerne. Årsagen er, at flere tomme lejemål i den almene boligmasse kan udlejes, hvis borgerne kan opnå økonomisk støtte til indskuddet4. Sammenlægningsudvalget besluttede på sit møde den 13. december 2006, at man fra 1. januar 2007 ikke længere skulle bevilge frivillige lån som beboerindskudslån eller garantere for lån (kautionslån) til borgerne i den nye Vordingborg Kommune. Begrundelsen var blandt andet ønsket om at ensrette de fire gamle kommuners håndtering af frivillige lån. Endvidere blev der lagt vægt på, at der var lånemuligheder andre steder, hvis en borger ikke kan låne penge i banken. Frivillige lån En undersøgelse fra 2013 baseret på en tidligere undersøgelse foretaget af Danmarks Almene Boliger samt en rundspørge fra Quartz & Co s blandt kommunerne viser, at ca. 1/3 af kommunerne yder frivillige lån til borgerne. I undersøgelsen udbyder 37 af landets 98 kommuner kautionslån / frivillige lån og kautionerer samlet for 66 mio. kr. Heraf udlåner eller kautionerer ex. Aarhus Kommune alene for næsten 30 mio. kr. og er derfor klart den største udbyder. Som led i det formelle samarbejde mellem de almene boligselskaber og Vordingborg Kommune blev der afholdt et politisk fællesmøde på rådhuset i Vordingborg den 14. maj På dette møde redegjorde repræsentanter fra Arbejdernes Boligselskab og Vordingborg Boligselskab for deres ønske om, at kommunalpolitikerne ændrer den hidtidige beslutning fra Sammenlægningsudvalget af 13. december 2006, således at Vordingborg Kommune igen kan bevilge frivillige lån. Det blev på mødet besluttet, at sagen skulle forelægges til politisk behandling. Ud over de tilfælde, hvor kommunerne har pligt til at yde lån til betaling af beboerindskud, kan kommunalbestyrelsen som en ren kommunal foranstaltning yde lån eller garanti for lån til beboerindskud efter generelle retningsliner, som kommunerne selv fastsætter. Det kaldes de frivillige lån, jf. 59 og 60 i Boligstøttevejledningen. Det står frit for kommunalbestyrelsen at beslutte, om der skal ydes frivillige lån eller garanti for lån. Det er endvidere op til kommunalbestyrelsen, på hvilke vilkår lånet eller garantien skal ydes. Det er således overladt til den enkelte kommunalbestyrelse inden for de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger, herunder lighedsgrundsætningen ( det lige skal behandles lige ), at fastsætte generelle retningslinjer for, hvornår og på hvilke vilkår, frivillige lån eller garantier kan ydes i den pågældende kommune. En kommune skal anvende samme kriterier for tilflyttere som for personer, der hidtil har boet i kommunen med hensyn til, om frivillige lån ydes og på hvilke vilkår. Det vil herefter 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling alene bero på den aftale, der indgås mellem kommunen og låntageren, på hvilke vilkår det konkrete lån eller garanti er ydet. Fordele og ulemper ved frivillige beboerindskudslån og kautionslån Frivillige lån og kautionslån giver mulighed for, at borgere, der ikke opfylder betingelser for beboerindskudslån, enkeltydelse og personlige tillæg, alligevel kan få mulighed for at få en lejebolig i Vordingborg Kommune. Det er både til gavn for ansøgeren, der kan flytte ind i den ønskede bolig, men også til gavn for boligselskaberne, der sparer penge til huslejeudgifterne til tomme lejemål. Der kan tænkes at være en mindre risiko for, at pengeinstitutterne tilskyndes til at være mindre villige til at yde til almindelige banklån, hvis de ved, at Vordingborg kommune eventuelt kautionerer for lån. Administrationen gør opmærksom på, at der ved en beslutning om at tilbyde frivillige lån, må forventes øgede udgifter til lån. En beslutning om at genindføre frivillige lån, skønner administrationen, alt afhængig af de efterfølgende vedtagne kriterier for frivillige lån,kan betyde en stigning på lån på årsbasis. Dette vil i givet fald give en merudgift på 0,5 1,0 mio. årligt, hvortil der ikke ydes statsrefusion. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale skal bemærke at såfremt det besluttes at bevilge frivillige lån som beboerindskudslån eller garantere for lån (kautionslån) til borgerne, vil det betyde en øget risiko for tab samt at der ikke i budgettet er afsat midler til disse lån og eventuelle tab. Bilag: 1 Åben Overblik over lånetyper /14 Indstilling Administrationen indstiller, at sagen drøftes. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Sagen drøftedes. Administrationen anmodes om at udarbejde et forslag til retningslinjer for frivillige kautionslån. Forslaget forelægges Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i møde den 22. oktober

13 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling International koordinator og fundraiser i Vordingborg kommune Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Afdeling for Strategi og Implementering - Sagsbeh: Claus Lyngby Petersen Sagsfremstilling Vordingborg Kommune har de seneste år igangsat omfattende udviklings- og anlægsprojekter. I den forbindelse har mulighederne for ekstern finansiering i forbindelse med projektgennemførsel været essentielle. Områder som Solbakken, Glasmuseet i Præstø, fortsat udvikling af Borgcenteret, udbygningen af Klintholm Havn, naturgenopretningsprojekter og byfornyelsesprojekter er bare nogle af de eksempler, der kan nævnes, hvor ekstern finansiering er en forudsætning for projektgennemførsel. De enkelte projekter kan i høj grad kædes direkte sammen med de overordnede og prioriterede strategier og målsætninger for kommunens udvikling. En deskanalyse foretaget af Udviklingsstaben i 2012 viser, at mange afdelinger har erfaring med at søge eksterne midler hjem til medfinansiering af udviklingsprojekter, men vurderingen er at Vordingborg Kommune langt fra udnytter alle muligheder for ekstern medfinansiering til lokale projekter. Det vurderes, at der er store potentialer for Vordingborg Kommune ved at koble sig på det europæiske samarbejde, hvor forskellige programmer, indsatser og puljer, kan medvirke yderligere til at realisere de målsætninger, indsatser, projekter som Vordingborg Kommune i forvejen arbejde med. Der nu udarbejdet en businesscase (bilag), der beskriver nye perspektiver og potentialer for fundraising og internationalt samarbejde i Vordingborg Kommune Det internationale samarbejde og udsyn er eksplicit indskrevet i Vordingborg Kommunes netop vedtagne vision. I relation til dette vil det derfor være en naturlig idé, at vende blikket mod EU, og i højere grad kæde Vordingborg Kommunes projekter og målsætninger sammen med de målsætninger og indsatsområder, der er fra EU. EU starter en ny budgetperiode op i 2014, og har udarbejdet en strategi, Europa 2020, der skal skabe vækst og udvikling i medlemsstaterne. EUs mål er at skabe vækst der er: intelligent (gennem mere effektive investeringer i uddannelse, forskning og innovation), bæredygtig (gennem en overgang til en lavemissionsøkonomi) og inklusiv (med stærk vægt på jobskabelse og fattigdomsbekæmpelse). Strategien har fem centrale mål inden for beskæftigelse, innovation, uddannelse, fattigdomsbekæmpelse samt klima og energi. Administrationen har igangsat udarbejdelsen af en business case for at belyse muligheder og konsekvenser ved at opskalere Vordingborg Kommunes indsatser i forhold til internationale samarbejder og fundraising. Administrationen foreslår på baggrund af business casen, at Vordingborg Kommune opretter en stilling som international koordinator og fundraiser. En kombineret international koordinator og fundraiser skal medvirke til: at det internationale arbejde vil kunne understøtte de generelle udviklingsmuligheder i Vordingborg Kommune og medvirke til at understøtte/virkeliggøre Kommunalbestyrelsens vision, politikker og strategier at det internationale samarbejde opprioriteres og målrettes med henblik på at styrke kommunens opgaveløsning gennem tilførsel af flere eksterne økonomiske ressourcer og ny viden at Vordingborg Kommunes fundraisingindsats bliver koordineret og sat i system i en sådan grad, at Kommunens arbejde bliver eksempelkommune for andre at udviklingen af det internationale samarbejde samt fundraisingindsatsen vil medvirke til øgede privat/offentlige samarbejder at kommende udviklingsopgaver og internationale samarbejder tilføres en højere andel af eksterne midler end i dag 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling at bidrage til at styrke kommunale medarbejderes kompetencer og faglige baggrund via engagement i nye internationale projektsammenhænge at styrke kommunen i løsning af dens kerneopgaver gennem tilførsel af ny viden og nye måder at angribe kerneopgaverne på at understøtte foreningernes og lokalrådenes frivillige arbejde gennem brug af og rådgivning omkring fundraising med henblik på at generere midler til lokale udviklingsprojekter Som en del af dette projekt foreslår administrationen, at der indkøbes et fundraisingværktøj, som stilles til rådighed for alle kommunens ansatte samt frivillighedssektoren/foreningslivet. En international koordinator og fundraiser vil i den sammenhæng også skulle varetage en kompetenceudvikling af relevante samarbejdspartnere i brug af dette værktøj. Administrationen har gennem det seneste år undersøgt markedet for en fundraisingløsning, der kan imødekomme kommunens krav og behov. Administrationen anbefaler det fundraisingværktøj, der hedder Puljeguiden.dk, som er specielt udviklet til kommuner og foreningsliv, og som p.t. har mere end 40 referencekommuner. Puljeguiden.dk tilbyder en løsning med fribrugerlicenser, hvor alle ansatte i kommunen samt frivillige foreninger kan få et overblik over, hvilke fonde og puljer (både offentlige og private) der kan støtte inden for specifikke, emner, temaer eller lignende. PuljeGuiden.dk har modsat andre portaler/søgemaskiner porteføljestyring; vidensdeling; projektstyring; statistik og adgang til nye samarbejdspartnere. Det vurderes, at PuljeGuiden.dk er et værktøj, der vil kunne medvirke til at skabe mere systematik omkring fundrasingindsatsen i Vordingborg Kommune og at løsningen vil medvirke til at kompetenceudvikling kommunens afdelinger. Endvidere vurderes det, at også lokalråd og foreninger samt kommunens samarbejde med disse vil nyde godt af løsningen. Administrationen har indhentet et tilbud på en løsning med fribrugerlicenser til PuljeGuiden.dk til kr Der kan opnås rabat ved at tegne abonnement for en samlet periode på to år. Administrationen vurderer, at det vil være sandsynligt at systemet har betalt sig selv ind i løbet af projektperioden, men at en international koordinator/fundraiser lader omkostningerne for dette værktøj indgå i som en baseline indikator, inden projektet sættes i værk, for at evaluere projektets samlede effekt efter 1½ år. Projektets samlede økonomi fremgår af businesscaseen og anskues herunder i samlet form, der inkluderer udgifter til løn, pension, kontorplads rejseomkostninger samt fundraisingværktøj: Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Nyt projekt 774,4 774,4 774,4 774,4 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Udviklings- og -774,4-774,4-774,4-774,4 markedsføringspuljen Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdelingen for Økonomi og personale kan oplyse, at der i 2015 på Udviklings- og markedsføringspuljen resterer et ikke disponeret beløb på kr., kr. i år 2016, kr. i år 2017 og kr. i år

15 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Bilag: 1 Åben Nye perspektiver for fondraising og internationalt samarbejde i Vordingborg Kommune /14 Indstilling Administrationen indstiller; at Vordingborg Kommune opretter projektstilling som international koordinator og fundraiser, at projektet finansieres af midler fra Udviklings- og markedsføringspuljen, at Vordingborg Kommune i forbindelse med projektstillingen indkøber fribrugerlicenser til PuljeGuiden.dk., at afdeling for Strategi og Implementering bliver projektejer og udarbejder en mere detaljeret projektbeskrivelse for stillingen inden den slås op og at projektet evalueres efter 1½ år med henblik på at vurdere den samlede effekt af koordinatorfunktion og Puljeguiden.dk. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen tiltrådt med den tilføjelse, at der er tale om både national og international fundraiser samt at den ansatte ligeledes skal fungere som netværkskoordinator for den samlede fundraising i Vordingborg Kommune. 14

16 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Evaluering af flådestyring af kommunens biler Sagsnr.: 12/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Økonomi og Personale - Sagsbeh: Snorre Brink-Pedersen Sagsfremstilling Fra 1. januar 2013 har Vordingborg Kommune haft en aftale med virksomheden LeasePlan om Fleet Management (flådestyring) af alle kommunens biler. Formålet var dels at skabe et samlet overblik over bilerne deres kørsel og forbruget af brændstof og reparationer. Dels at LeasePlan skulle anvise besparelsespotentiale i optimeringen af bilflåden. Endelig skulle det være en administrativ gevinst ved mindre ressourceforbrug, bedre overblik eller begge dele. I den første periode blev der brugt mange ressourcer i både Vordingborg Kommune og fra LeasePlan for at få alle til at bruge nye brændstofkort og generelt følge de nye retningslinjer således at LeasePlan ville modtage de nødvendige informationer. Data om den enkelte bil er afgørende for at LeasePlan kan løse deres opgave. Omkring 1. februar 2014 var datadisciplinen på et niveau som gør at LeasePlan kan stå inde for deres anbefalinger og analyser. Resultatet er, at der nu findes et samlet overblik over alle de biler, som er med i Flådestyringen. Mærke, model, årgang, motor, årlige kilometer, gennemsnitlige udgifter til service, reparationer osv. Dette overblik var ikke til stede før og er grundlaget for at kunne optimere og prioritere driften af bilerne i Vordingborg Kommune. Nogle af de områder som har mange biler havde hver i sær en eller anden form for viden om deres biler, men ud fra erfaringen om hvor svært det var at skaffe oplysningerne i første omgang, er det usikkert om alle relevante oplysninger blev indsamlet. I foråret 2014 afleverede LeasePlan et forslag til optimering af bilflåden i Vordingborg Kommune. Af dette fremgår det at der samlet set kan spares kr. om året alene på driften af bilerne ved udskiftning til ny model, derudover er der en række yderligere muligheder for besparelser ved at bruge billigere biler indenfor klassen eller at vælge en mindre bil/motor. Økonomistaben har siden arbejdet med at forsøge at realisere disse besparelser. Der er dog flere forhold som betyder at dette endnu ikke er sket. For det første er anskaffelse af biler udbudspligtigt og udbudsreglerne skal derfor overholdes. For det andet tager besparelsespotentialet udgangspunkt i at alle de nuværende bilers løbende værditab bogføres (enten som leasingydelse, opsparing til udskiftning eller afskrivning) dette er dog ikke tilfældet for ret mange af bilerne og det vil derfor opleves som en merudgift at skifte bil til en mere driftsøkonomisk model fordi man så skal betale en købspris eller en leasingydelse. Det er dog ikke en holdbar model at der ikke afsættes midler til udskiftning og det skal derfor anbefales at der fremover skal budgetteres med et løbende værditab/ydelse/afskrivning og at midlerne til dette skal findes indenfor det nuværende budget. Det er fra driftsbudgttet at de kommende års udskiftninger skal finansieres fra alligevel. Det er urealistisk at regne med at en bil holder evigt. En lang række kommunale bilejere har tilkendegivet at LeasePlans IT-system til at overskue deres biler virker super godt, her kan man enkelt lave sit tilsyn/kontrol med forbruget på hver enkelt bil. Der er en administrativ besparelse ved at man nu betaler et månedligt beløb til leaseplan, som så betaler alle værkstedsregninger mv. Kommunen har tre værksteder som kan reparere og servicere de kommunale biler. Her stilles der krav om at værkstedet sender en regning til LeasePlan for hver enkelt bil, således at udgifterne kan registreres korrekt på bilerne. Dette har medført øget administration på værkstederne som hidtil registrerede det på anden vis i et ressourcestyringssystem eller slet ikke registrerede det. Denne ekstra administration er selvfølgelig ærgerlig, men en nødvendig omkostning for at have en gennemsigtighed omkring udgifterne på de enkelte biler. Prisen for denne Flådestyring er 600 kr. om året pr. bil. Den betales i øjeblikket af den enkelte bilejers budget. Det forventes at det besparelsespotentiale, der kan realiseres, vil kunne dække denne omkostning. Aftalen kan opsiges med en måneds varsel. 15

17 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling På baggrund af indhentede erfaringer fra andre kommuner planlægger administrationen at fremlægge en sag på et senere udvalgsmøde med anbefalinger om en effektiv procedure for anskaffelse af biler, om fordele og ulemper ved at samle administrationen af kommunens biler i et center samt en anbefaling om at anskaffe et antal kommunale biler ekstra i stedet for at udbetale kørselsgodtgørelse til medarbejderne. Indstilling Administrationen indstiller, at at at evalueringen tages til efterretning, flådestyring indgår i fremtidens administration af bilerne i Vordingborg Kommune og administrationen til et senere møde i udvalget udarbejder en samlet plan for anskaffelse og administration af biler ud fra et perspektiv om effektivitet og minimering af omkostninger. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen tiltrådt. Forslag til samlet plan for anskaffelse og administration af biler forelægges Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i møde onsdag den 22. oktober

18 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Fremtidsplaner for Solbakkevej Panterkomiteens projektskitse og rapport fra DGI Faciliteter og Lokaludvikling om mulig fremtidig anvendelse, drift og udvikling af Panteren Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Afdelingen for Økonomi og Personale - Sagsbeh: Susanne Tegtmeier Lovgrundlag Styrelsesloven Resumé Vordingborg Kommune har i 2012 købt to ejendomme på Solbakkevej. I forbindelse med Helhedsplan for Vordingborg By har Udvalget for Økonomi. Planlægning og Udvikling og Kommunalbestyrelsen i løbet af 2013 og 2014 truffet en række beslutninger, som medvirker til at sikre de ønskede tiltag for området kan realiseres. Blandt kommunalbestyrelsens beslutninger er frigivelse af bevillinger til nedrivning af bygninger, istandsættelse af hal 1 og udenomsarealer samt midler til årlig basisdrift. Endvidere er der truffet beslutning om etablering af en Komite, Panterkomiteen, med det formål at rådgive om byudviklingsprojektet, og der er indgået aftale med DGI Faciliteter og Lokaludvikling om udarbejdelse af rapport om mulig fremtidig anvendelse, drift og organisering af området. Sagsfremstilling Kommunen har i 2012 erhvervet ejendommene Solbakkevej 42 og Solbakkevej 58, med et samlet grundareal på kvadratmeter, med henblik på udvikling af området. I forbindelse med Helhedsplan for Vordingborg By besluttede Kommunalbestyrelsen i marts 2013 at give anlægsbevilling til nedrivning af en række bygninger på grundene samt at give bevilling til den fortsatte årlige drift af (0,3 mio. kr. årligt). I efteråret 2013 blev komiteen for Panteren nedsat med det formål at rådgive Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling om byudviklingsprojektet på Panteren, dengang Solbakken. Sideløbende med Panterkomiteens arbejde med Vision og prospekt, har kommunalbestyrelsen behandlet og bevilliget anlægsmidler, som sikrer, at området er klargjort til anvendelse fra medio september Panterkomiteen Vision og prospekt Komiteen blev nedsat med afsæt i et kommissorium, hvor hovedopgaverne var at fungere som rådgiver for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling med henblik på stillingtagen til de indledende faser i byudviklingsprojektet på Solbakken. Komiteen fik til opgave at komme med forslag til en samlet vision for området. Forslaget skulle både understøtte intentionerne i helhedsplanen for Vordingborg by samt sikre, at visioner og planer kan skabe interesse hos fonde og andre investorer for at medvirke til udvikling af projektet. Derudover skulle komiteen skabe fremdrift i de processer, der ledte frem til resultater på kort og langt sigt, samt sikre størst muligt ejerskab og engagement hos de kommende brugere af området. Kommunalbestyrelsen godkendte i december 2013 komiteens overordnede tidsplan for det samlede projekt. I slutningen af 2013 og i de første måneder af 2014 hentede komiteen inspiration rundt om i landet, samt hos de foreninger og enkeltpersoner, som valgte at bidrage med visioner for området. Disse bidrag blev sammen med de idéer, som blev præsenteret af brugerne på et åbent borgermøde i september 2013 medtaget i komiteens arbejde. Komiteens bud på en vision for Panteren blev fremlagt og godkendt i marts Pantervisionen har herefter dannet arbejdsgrundlag for komiteens udarbejdelse af den projektskitse som nu fremlægges til behandling. Projektskitsen vil efter behandling og godkendelse i Kommunalbestyrelsen danne grundlag for Vordingborg Kommunes videre arbejde med fondsansøgninger, drøftelser med eventuelle investorer og mulige fremadrettede driftspartnere. Projektskitsen indeholder, udover information om 17

19 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Pantervisionen, forskellige foreløbige arealdisponeringer, og redegør for forskellige scenarier for den fremtidige udvikling af områder som matcher visionen for Panteren Rapport fra DGI Faciliteter og Lokaludvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og udvikling besluttede i april 2014 at indgå aftale DGI Faciliteter og Lokaludvikling om at lave en foranalyse vedrørende muligheder for den fremtidige drift af Panteren inklusiv muligheden for at skabe et DGI hus. Konsulenterne fra DGI Faciliteter og Lokaludvikling har haft en tæt dialog med den nedsatte Panterkomite ligesom de via administrationen har fået stillet de oplysninger til rådighed, som de har efterspurgt. DGI Faciliteter og Lokaludvikling påpeger i deres tilbud fra april, at man gerne ville bidrage til realiseringen af visionen, idet man vurderer, at blandingen mellem idræt, kultur, uddannelse og erhverv er et yderst udviklende og dynamisk krydsfelt, som rammer det helt essentielle i forhold til udvikling af en dansk provinsby i en moderne virkelighed. DGI Faciliteter og Lokaludvikling fremlægger nu deres rapport med henblik på at bidrage til at skabe et beslutningsgrundlag om fremtidig drift af Panteren og Panterringen som et DGI-hus. Rapporten trækker på den viden som allerede er etableret og forankret i Panter Komiteen inklusiv visionen og de informationer, som de har indhentet i Vordingborg Kommune, og kobler denne med viden med de erfaringer DGI har fra andre steder i landet. Rapporten fremlægger endvidere en beskrivelse af de forskellige behov, samt beskrivelse af udnyttelse af nuværende lokaler og arealer til forskellige foreninger, erhverv, uddannelsesinstitutioner mv.. Endelig indeholder rapporten en beskrivelse af forskellige scenarier for den fremtidige drift. DGI rapporten anbefaler blandt andet at der, af hensyn til driften, etableres en organisering med en kommunalt ejet facilitet med driften udlagt til en erhvervsdrivende fond. Det anbefales samtidig, at der indgås en erhvervslejeaftale mellem den erhvervsdrivende fond, som driver Panteren, og Vordingborg Kommune, som ejer bygninger og grund. DGI rapporten anbefaler endvidere, at der etableres en driftsorganisation, for hvilken der udformes et sæt vedtægter som tydeligt beskriver formålet, og som tager udgangspunkt i visionen for Panteren. Driftsorganisationen foreslås ledet af en bestyrelse. I opstartsfasen foreslås bestyrelsen at være bredt sammensat, og udpeget af såvel Vordingborg Kommune som en evt. driftspartner. Den daglige, administrative, ledelse af driftsorganisation anbefales varetaget af en leder, som refererer til bestyrelsen. Bilag: 1 Åben PanterProspekt udkast 04 sept 14.pdf /14 2 Åben DGI rapport - Udviklingsplan for Panteren.pdf /14 Indstilling Administrationen indstiller, at at udkast til projektskitse godkendes som grundlag for det videre arbejde med at rejse yderligere finansiering og der udarbejdes beslutningsgrundlag for indgåelse af aftale med DGI Faciliteter og Lokaludvikling om driften af Panteren, som DGI-Hus Sydsjælland i regi af en erhvervsdrivende fond. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. Udvalget besluttede endvidere, at der udpeges en styregruppe som skal fungere som foreløbig bestyrelse for DGI-huset Panteren frem mod etablering af en erhvervsdrivende fond. Styregruppens opgave vil blive fastlagt af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i møde den 22. oktober

20 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Styregruppen nedsættes på kommunalbestyrelsesmødet den 18. september

21 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Fokus på sygefravær, sundhedsfremmende aktiviteter og fraværsstatistik Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Afdeling for Strategi og Implementering - Sagsbeh: Britta Helbech Pedersen Lovgrundlag MED-årshjulet Resumé I MED-Hovedudvalgets årshjul fremgår det, at der skal ske en drøftelse af fokus på sygefravær, herunder drøftelse af sundhedsfremmende aktiviteter og fremlægges af fraværsstatistik for 1. halvår af Statistikkerne skal bl.a. være med til at fortsætte den igangværende dialog om arbejdsmiljøet, kommunens kultur og den enkeltes trivsel. Direktionen blev enige om, at der skulle udarbejdes et hyrdebrev, hvor det skulle gøres opmærksom på, at arbejdet ligeledes skulle indgå som en naturlig del af trivselsundersøgelsen og lederevalueringen. Sagsfremstilling Grundlaget for statistikkerne er standardudtræk fra KMD OPUS Rollebaseret indgang. Afdelingen for økonomi- og personale har sammenskrevet statistikudtrækkene til en samlet oversigt. Oversigten viser fraværet på samtlige direktørområder og afdelinger, og statistikudtrækkene viser omfanget af fravær på den enkelte aftaleenhed. Oversigten indeholder en optælling af fraværsdage for 1. halvår af 2014 med de forskellige typer fravær og registreres i timer, som det fremgår af oversigten. Antal medarbejdere på de enkelte enheder svarer til det antal medarbejdere, der har været ansat i 1. halvår af En gennemgang af sygefraværet på den enkelte aftaleenhed viser en stor spredning. Fraværsprocenten for 1. halvår i Vordingborg Kommune er på 7,24 %, mens sygdomsprocenten er på 5,54 %. Fraværsprocenten på 7,24 % er gennemsnittet af de samlede sygdomstimer, barns 1. sygedag, barsel og tilskadekomster. Sygdomsprocenter på 5,54 % er gennemsnittet af kolonnen sygdom, samt øvrige (delvis syge, 56 og nedsat tjeneste). Til sammenligning var sygefraværsprocenten i 1. halvår af 2013 på 5,23 %, så der er tale om en stigning på 0,31 %. Fraværsprocenten i 1. halvår af 2013 var på 7,10 %, så i det samlede fravær er der sket en stigning på 0,14 %. Fokus på sygefravær I stedet for et hyrdebrev, at er der blevet udarbejdet et forslag til en pjece Fokus på nærvær og fravær af en administrativ arbejdsgruppe Pjecen skal ud på virksomhederne, hvor der skal arbejdes med nærvær og fravær på den anerkendende måde. Den 22. september 2014 afholdes et fyraftensarrangement med ekstern oplægsholder om at nedsætte sygefraværet gennem trivsel og arbejdsglæde. Sundhedsfremmende aktiviteter Projekt SOL Tilbud om helbredstjek til alle ansatte v/natarbejde er i år afviklet både i juni og august, da interessen for tilbuddet har været større end de tidligere år. 20

22 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tilbud til de ansatte om deltagelse i Tæl-Skridt-kampagnen i uge 38, 39 og 40. Der tilbydes rygestopkurser fra Sundhedssekretariatet. Henover efteråret 2014 og i 2015 vil der blive igangsat forskellige sundhedstiltag med henblik på deltagelse af Vordingborg Kommune ved Farøbro-løbet Det bemærkes, at sagen behandles i Med-Hovedudvalgets møde den 10. september 2014 og at udtalelse herfra vil foreligge til mødet i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Bilag: 1 Åben fraværsstatistik - Fraværsstatistik 1. halvår 2014.xlsx 89421/14 2 Åben Sæt fokus på nærvær - udkast til pjece.pdf /14 Indstilling Administrationen indstiller, at sagen drøftes. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Udtalelse fra MED-Hovedudvalgets møde den 10. september 2014 forelå. Der ønskes visse rettelser til pjecen. Indstillingen tiltrådt. Udvalget ønsker, at der fortsat er fokus på sygefraværet og der arbejdes aktivt med at nedbringe dette. 21

23 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til mødeplan for 2015 for Kommunalbestyrelsen Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Lovgrundlag Lov om Kommunernes styrelse 8. Sagsfremstilling I henhold til lov om kommunernes styrelse skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, hvornår og hvor ordinære kommunalbestyrelsesmøder skal afholdes. Kommunalbestyrelsens mødekalender skal offentliggøres i den lokale presse i begyndelsen af hvert regnskabsår. Der vedlægges forslag til mødeplan for Det udarbejdede forslag til mødeplan for 2015 for Kommunalbestyrelsen er udarbejdet i henhold til beslutning som Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling traf i sit møde dem 18. juni 2014, hvor strukturen i mødeplan 2014 blev evalueret. I henhold til denne beslutning planlægges at alle fagudvalgsmøder som udgangspunkt afholdes i den 1. uge i hver måned, at der med en enkelt undtagelse kun afholdes et møde pr. måned i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i den 3. uge hver måned og at Kommunalbestyrelsens møder primært afholdes den sidste torsdag i måneden. Juli måned er mødefri. Processen er planlagt således, at Kommunalbestyrelsen i sit møde den 18. september godkender mødeplan for 2015 for så vidt angår kommunalbestyrelsens møder, temamøder og budgetseminar. Herefter behandler Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og fagudvalgene det udarbejdede forslag til mødeplan i deres møder i oktober måned Kommunalbestyrelsens møder i 2015 foreslås planlagt således: torsdag den 29. januar torsdag den 26. februar, torsdag den 26. marts, torsdag den 30. april, torsdag den 28. maj, torsdag den 25. juni Juli måned mødefri torsdag den 27. august, torsdag den 17. september, torsdag den 8. oktober (budget), torsdag den 26. november og torsdag den 17. december. Møderne afholdes i byrådssalen på Vordingborg Rådhus med start kl Møderne den 25. juni, 8. oktober og 17. december 2015 starter dog kl Endvidere foreslås der afholdt temamøder for Kommunalbestyrelsen i 2015 således: torsdag den 19. marts, torsdag den 18. juni og torsdag den 19. november. 22

24 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Temamøder starter kl og afvikles primært på Vordingborg Rådhus. Endelig foreslås, at det årlige budgetseminar afholdes torsdag den 3. september 2015 med start kl og evt. fredag den 4. september 2015 Bilag: 1 Åben Forslag til mødeplan Kommunalbestyrelsen /14 Indstilling Administrationen indstiller, at vedlagte forslag til kommunalbestyrelsesmøder, temamøder og budgetseminar i 2015 godkendes, at at kommunalbestyrelsens møder starter som ovenfor anført og kommunalbestyrelsens mødeplan annonceres i Sydsjællands Tidende, kommunens hjemmeside m.m. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. Det undersøges om det er muligt at flytte kommunalbestyrelsens temamøder den 19. marts, 18. juni og 19. november 2015 til følgende fredage, 20. marts 2015, 19. juni 2015 og 20. november 2015 med start kl

25 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Vordingborg Boligselskab afd. 171 Rytterskolen - Anvendelsen af midler i dispositionsfonden Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Synne Felter Lovgrundlag Lov om almene boliger 20, stk. 2 Bekendtgørelse om drift af almene boliger 41 Resumé Vordingborg Boligselskab ansøger om kommunens godkendelse af, at midlerne i dispositionsfonden ikke bruges til at dække tab i afdeling 171 Rytterskolen, der er opstået som følge af ledige lejemål. Sagsfremstilling Afdeling 171 Rytterskolen er den gamle skole på Bogø, der i 1994 blev ombygget til 10 almene boliger. Aktuelt har Vordingborg Boligselskab 3 ledige lejligheder i afdelingen, hvilket betyder et tab for boligselskabet på kr ,00 pr. måned i husleje. Den samlede huslejeopkrævning i afdelingen pr. måned er kr ,00. Tabet fra de 3 ledige lejligheder dækkes med midler fra selskabets dispositionsfond, og dermed er der færre midler til rådighed til renoveringer og forbedringer og dermed fremtidssikring af andre afdelinger, der ikke har samme vanskeligheder med udlejningen. Vordingborg Boligselskab ansøger nu om, at kommunen godkender, at midlerne i selskabets dispositionsfond ikke bruges til at dække tab i afdeling 171 Rytterskolen. Årsagen til ansøgningen er, at boligselskabet igennem en længere periode har haft ledige boliger, som det ikke har været muligt at udleje. Såfremt dispositionsfonden fortsat skal dække afdelingens udgifter til lejetab, er organisationsbestyrelsen ud fra en totaløkonomisk betragtning bekymret for, at lejetabet sammen med de øvrige afdelingers lejetab vil true boligselskabet på dets eksistens. De sidste 2½ år har udviklingen i udgifter til lejetab for Rytterskolen været følgende: 1. kvt Kr ,00 2. kvt Kr ,00 3. kvt Kr ,00 4. kvt Kr ,00 1. kvt Kr ,00 2. kvt Kr ,00 3. kvt Kr ,00 4. kvt Kr ,00 1. kvt Kr ,00 2. kvt Kr ,00 Ovenstående omfatter såvel husleje som udgifter til el og varme, hvilket svarer til de udgifter, dispositionsfonden dækker. Det er boligselskabets opfattelse, at det er svært at udleje lejlighederne på 1. sal uden for byområderne, og boligselskabet oplever også, at denne afdelings beliggenhed på Bogø ikke den mest attraktive. Boligselskabet har ingen forventning om, at udlejningsproblemerne i afdelingen bliver mindre i fremtiden, da lejlighederne i yderområderne ikke efterspørges af lejerne. Man vurderer, at det i yderste konsekvens kan blive nødvendigt at sælge afdelingen på Bogø, og boligselskabet har oplyst, at man eventuelt vil vende tilbage til kommunen vedrørende et salg på et senere tidspunkt. 24

26 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Hvis kommunen skal give tilladelse til, at en afdelings udgifter til tab som følge af ledige boliger ikke længere skal dækkes af midler fra dispositionsfonden, skal det ske på baggrund af en konkret vurdering af forholdene i den enkelte afdeling. Desuden er det et krav, at summen i boligselskabets dispositionsfond ligger under 2/3 af det officielle minimumstal pr. lejemål, før tilladelsen kan gives. Minimumstallet er kr. pr. lejemålsenhed, og 2/3 heraf er kr. (Det til enhver tid gældende officielle minimumstal fremgår af bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. og reguleres i overensstemmelse med et nettoprisindeks, som Danmarks Statistik beregner.) Ifølge det seneste regnskab pr. den 30. juni 2013 var saldoen i Vordingborg Boligselskabs dispositionsfond og trækningsretmidler følgende: Pr. lejemålsenhed Saldo Kr ,00 Kr ,79 Bundne trækningsmidler Kr ,00 Kr ,98 Udlånt til afdelinger Kr ,00 Kr ,09 Disponibel saldo Kr ,00 Kr ,72 Som det ses af ovenstående beløb udgør den disponible saldo i dispositionsfonden kr., hvilket svarer til 1.651,72 kr. pr. lejemål. Da beløbet 1.651,72 kr. ligger under kr. (2/3 af minimumstallet på kr.) betyder det, at kommunen formelt set har adgang til at imødekomme ansøgningen, såfremt der også lægges vægt på de konkrete forhold om udlejningen i afdelingen, som boligselskabet har oplyst. Administrationen bemærker, at Vordingborg Boligselskab i 2012 søgte om fritagelse for, at midlerne i dispositionsfonden skulle anvendes til at dække tab i denne afdeling. På kommunalbestyrelsesmødet den 31. januar 2013 blev det besluttet ikke at imødekomme ansøgningen med henvisning til, at der med blot 1 ledig lejlighed var tale om et begrænset månedligt tab. Til orientering kan det oplyses, at man i almene boliger fastsætter huslejen i forhold til de udgifter, afdelingen har, hvilket kaldes omkostningsbestemt leje. Den enkelte afdeling betragtes som en selvstændig økonomisk enhed, og når der er færre lejere til at betale de samlede månedlige omkostninger, kan det blive nødvendigt at hæve huslejebetalingen hos de øvrige lejere. Det bemærkes, at såfremt Vordingborg Boligselskabs dispositionsfond ikke længere vil dække omkostningerne til ledige boliger, skal dette dækkes via den enkelte afdelings driftsregnskab. Afhængigt af hvor mange lejemål, der står tomme og dermed hvor store omkostningerne er, vil afdelingen uvilkårligt komme ud med et underskud. I henhold til lovgivningen skal årets underskud overføres til afdelingens underskudskonto og skal afvikles over en periode på mellem 3 og 10 år. Afhængigt af underskuddets størrelse og afviklingsperiode, kan dette medføre, at huslejen skal stige, hvilket igen vil medføre, at det bliver endnu sværere af udleje boligerne. Såfremt ansøgningen imødekommes, vil fremtidige tab som nævnt ovenfor skulle dækkes af afdelingen selv. Dermed er der en forhøjet risiko for, at afdelingen på længere sigt ikke kan betale terminer og dermed overholde sine økonomiske forpligtelser. Hvis et salg af afdelingen ikke er muligt, kan dette medføre en risiko for tvangsauktion og eventuelt tab for boligselskabet. Kommunen har ikke stillet garanti for lånene i denne afdeling. Såfremt ansøgningen ikke imødekommes, vil det som tidligere nævnt medføre, at midlerne i dispositionsfonden i høj grad anvendes til at dække tab. Dermed er færre penge til rådighed i fonden, som blandt andet ville kunne fremtidssikre andre og mere velfungerende afdelinger. 25

27 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Der gøres opmærksom på, at kommunalbestyrelsen den 31. januar 2013 behandlede lignende ansøgninger fra Vordingborg Boligselskab og fra Domea, som begge havde så lave beløb i dispositionsfonden pr. lejemål, at de 2 boligselskaber opfyldte de formelle betingelser for at søge om kommunens godkendelse af, at midlerne i dispositionsfonden ikke skulle bruges til at dække tab, der var opstået som følge af lejeledighed. Vordingborg Boligselskab fik godkendt 3 ansøgninger i følgende afdelinger: 002 Mern, 003 Kalvehave og 107 Nøddely. Ansøgningen vedr. afdeling 171 Rytterskolen blev som allerede nævnt ikke imødekommet. Domea fik godkendt 2 ansøgninger i afdeling 18/06 Kirsebærplantagen og 18/08 Havnefronten. Ansøgningerne vedrørende afdeling 18/01 Strandgården og 18/02 Troldeparken blev afslået. Alle de givne afslag blev begrundet med, at antallet af ledige boliger ikke var så højt, at det udløste større lejetab for afdelingerne. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse at Vordingborg Kommune pr. ultimo 2013 har stillet garanti med restgæld på 137,1 mio. kr. overfor Vordingborg Boligselskab, heraf 0 kr. for afdeling 171 Rytterskolen. Bilag: 1 Åben Vordingborg Boligselskab ansøger om fritagelse for at dispositionsfond skal dække udgifter til tab som følge af ledige boliger - Afd Rytterskolen 98635/14 Indstilling Administrationen indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes, idet der kun er et begrænset tab. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. 26

28 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Vordingborg Håndværkerforenings Ældreboliger - Årsregnskab 2013 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Synne Felter Lovgrundlag Almenboligloven 164 Socialministeriets bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Resumé LEA Ejendomspartner A/S har fremsendt revisionspåtegnet regnskab for 2013 for den selvejende institution Vordingborg Håndværkerforenings Ældreboliger. Sagsfremstilling Firmaet LEA Ejendomspartner A/S i Næstved har fremsendt revisionspåtegnet regnskab for 2013 for den selvejende institution Vordingborg Håndværkerforenings Ældreboliger. Der er fremsendt følgende: Regnskab for 2013 Bestyrelsens årsberetning Revisionsprotokollat Regnskabet er revideret og godkendt af boligorganisationens repræsentantskab. Årsrapporten for 2013 slutter af med et underskud på kr., en samlet balancesum på samt en egenkapital på kr. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, og det konkluderes, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 i overensstemmelse med vejledning om drift af almene boliger m.v. Administrationen bemærker, at firmaet AC Administration i Vordingborg, der tidligere administrerede ældreboligerne, er blevet solgt. Boligerne administreres derfor nu af LEA Ejendomspartner A/S. Det samlede regnskabsmateriale ligger til gennemsyn i politikernes skab i Ledelsessekretariatet. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen yderligere bemærkninger. Indstilling Administrationen indstiller, at regnskabet tages til efterretning. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. 27

29 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Vordingborg Boligselskab - Nye retningslinjer for udlejning af almene familieboliger Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Synne Felter Lovgrundlag Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger 36 Resumé Vordingborg Boligselskab ansøger om kommunens godkendelse af nye retningslinjer for udlejning af almene familieboliger. Sagsfremstilling Vordingborg Boligselskab har rettet henvendelse til Vordingborg Kommune, da kommunen som tilsynsmyndighed skal godkende nye retningslinjer for udlejning af almene familieboliger. Vordingborg Boligselskabs organisationsbestyrelse der har gennemgået de hidtidige retningslinjer og fundet tiden moden til nedenstående ændringer. I forhold til de hidtidige retningslinjer, er der nu ønske om at ændre følgende: Ophør af boliggarantibevis Tilbud om et Boliggarantibevis udgår. Boliggarantibeviset blev oprindeligt indført for at frigive lejligheder. Det blev tilbudt til enlige, der i praksis boede sammen, men ikke turde opsige det ene lejemål, af frygt for at man kunne komme til at stå på gaden, såfremt forholdet gik i stykker. Tilsvarende blev det tilbudt til efterlønnere / pensionister, som var usikre på, om de havde lyst til at bo i sommerhuset hele året. Ved køb af et Boliggarantibevis fik lejeren en garanti for, at man kunne vende tilbage til en nogenlunde tilsvarende lejlighed, såfremt man fik behov for det. Der har kun været ganske få, der har benyttet sig af ordningen, og med det nuværende boligmarked, vil der være rig mulighed for at få et sted at bo, såfremt man får behov for det. Derfor mener boligselskabet ikke, at tilbuddet skal opretholdes. Lovgrundlag: Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. 6. Fortrin til bolig ved salg af ejerbolig (akut behov) Boligselskabet ønsker at give fortrin til ansøgere, der i forbindelse med salget af deres hidtidige bolig, har et akut behov for en lejlighed. Årsagen til at boligselskabet ønsker at give disse ansøgere et fortrin er, at mange sælgere af deres bolig, ofte har den til salg i flere år og i denne periode ikke har mulighed for at disponere i forhold til en ny bolig. Når ejerne endelig får solgt boligen, står de ofte i en situation, hvor de har akut behov for en lejlighed. Lovgrundlag: Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. 1 stk. 7. Lejeres særbørn sidestilles med fællesbørn Boligselskabet har hidtil givet fortrin til beboere, som er par med hjemmeboende fællesbørn under 18 år, der i forbindelse med skilsmisse / samlivsophør, har behov for en ekstra lejlighed. På grund af udviklingen i de generelle samlivsformer, hvor par ofte bor med sammenbragte børn, ønsker boligselskabet at sløjfe kravet om, at der skal være hjemmeboende fællesbørn i husstanden. Fremover ønsker man, at fortrinnet skal gælde alle beboere, der har hjemmeboende børn under 18 år. Lovgrundlag: Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. 8 stk

30 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Kommende lejere bosiddende i kommunen sidestilles med lejere, der allerede har en bolig gennem boligselskabet Boligselskabet ønsker at ansøgere, der bor i Vordingborg Kommune med hjemmeboende børn under 18 år, får fortrin til en lejlighed i forbindelse med separation / skilsmisse / samlivsophør. Man ønsker at sidestille disse lejere med boligselskabets egne beboere, som har haft fortrinnet i mange år. Lovgrundlag: Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. 1 stk. 7. Enlige og par uden børn sidestilles med par med børn Enlige og par sidestilles med ansøgere med børn og er berettiget til en 3 værelses lejlighed. Årsagen til denne ændring er, at boligselskabet får flere og flere henvendelser fra enlige, som ønsker sig en 3 værelses lejlighed. Lovgrundlag: Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. 4 stk. 1. Anciennitet på ventelisten bibeholdes ved leje af anden lejlighed Ansøgere, der indgår en aftale om leje af bolig, skal have mulighed for at bibeholde deres anciennitet på ventelisten. Årsagen til at boligselskabet ønsker at tilbyde denne mulighed er, at man oplever, at ansøgere kan have en ønskebolig, som de måske ikke får tilbudt i en situation, hvor de har behov for at flytte, og derfor må acceptere tilbuddet om en anden bolig. Lejerne ønsker til gengæld fortsat at være skrevet op til ønskeboligen. Med den nye mulighed vil ventetiden på ønskeboligen ikke være så lang. Lovgrundlag: Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. 3 stk. 6. Fortrin til handicappede og 60+ Stuelejligheder i afdelingen Vesterbo I (Årsleffsgade 9 13, Vordingborg) tilføjes på listen over de lejligheder, hvor handicappede og ansøgere over 60 år har fortrin. Årsagen til at boligselskabet ønsker at tilføje disse boliger til listen er, at man i Vesterbo I har gennemført en stor renovering, hvor der bl.a. blev installeret trappelift til lejligheder i stuen. Lovgrundlag: Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. 1 stk. 7 Boligselskabet har fremsendt de nye retningslinjer med de ønskede ændringer som udkast til sagen og disse er vedlagt som bilag. Administrationen bemærker, at man finder de ønskede ændringer hensigtsmæssige under hensyntagen til udviklingen på boligmarkedet, den generelle udvikling i familiemønstre samt den demografiske udvikling i kommunen. Økonomi Afdelingen for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: 1 Åben Vordingborg Boligselskab - Ansøgning om godkendelse af nye retningslinier for udlejning af almene familieboliger 86105/14 Indstilling Administrationen indstiller, at Vordingborg Boligselskabs forslag til nye retningslinjer godkendes. 29

31 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. 30

32 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Til orientering Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Sagsfremstilling Orientering fra borgmester og administration. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Følgende blev drøftet: Forslag til lokalplan for Aldi og Jem og Fix i Lendemarke. Kloakering i Magleby. 31

33 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Bilagsoversigt 2. Budget behandling 1. Budgetaftale - 4 sept - endelig pdf.pdf (103367/14) 2. Budget balance.pdf (103366/14) 3. Investeringsoversigten.pdf (103365/14) 4. Budgetbemærkninger (103368/14) 5. Takstoversigt 2015 (103370/14) 6. Takstblad 2015 Vordingborg lystbådehavne (103369/14) 7. Høringssvar budget (105458/14) 8. Budgetsammendrag pr. 9. september 2014 (105425/14) 3. Halvårsregnskab Halvårsregnskab 2014 (95271/14) 2. Serviceudgiftsrammen juni (97394/14) 3. Halvårsregnskab 2014 ØPU (100338/14) 4. Nyt revideret takstblad tilføjelse af ny standardtakst 1. Nyt revideret takstblad 2014 for Redningsberedskabet - august 2014 (92000/14) 5. Kommunens mulighed for at bevilge frivillige lån og kautionslån 1. Overblik over lånetyper (102394/14) 6. International koordinator og fundraiser i Vordingborg kommune 1. Nye perspektiver for fondraising og internationalt samarbejde i Vordingborg Kommune (100314/14) 8. Fremtidsplaner for Solbakkevej Panterkomiteens projektskitse og rapport fra DGI Faciliteter og Lokaludvikling om mulig fremtidig anvendelse, drift og udvikling af Panteren 1. PanterProspekt udkast 04 sept 14.pdf (103138/14) 2. DGI rapport - Udviklingsplan for Panteren.pdf (102713/14) 9. Fokus på sygefravær, sundhedsfremmende aktiviteter og fraværsstatistik 1. fraværsstatistik - Fraværsstatistik 1. halvår 2014.xlsx (89421/14) 2. Sæt fokus på nærvær - udkast til pjece.pdf (102576/14) 10. Forslag til mødeplan for 2015 for Kommunalbestyrelsen 1. Forslag til mødeplan Kommunalbestyrelsen (102616/14) 11. Vordingborg Boligselskab afd. 171 Rytterskolen - Anvendelsen af midler i dispositionsfonden 1. Vordingborg Boligselskab ansøger om fritagelse for at dispositionsfond skal dække udgifter til tab som følge af ledige boliger - Afd Rytterskolen (98635/14) 13. Vordingborg Boligselskab - Nye retningslinjer for udlejning af almene familieboliger 1. Vordingborg Boligselskab - Ansøgning om godkendelse af nye retningslinier for udlejning af almene familieboliger (86105/14) 32

34 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Underskriftsside Knud Larsen Bo Manderup Else-Marie Langballe Sørensen Tage Vestergaard Birgitte Steen Jørgensen Thomas Christfort Heino Hahn Per Stig Sørensen Poul A. Larsen 33

35 Bilag: 2.1. Budgetaftale - 4 sept - endelig pdf.pdf Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 10. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

36 Vordingborg stabil drift og visionære investeringer i fremtiden - budgetaftale for budget 2015 og overslagsår 1. Budget Visionært og balanceret Det indgåede budgetforlig i Vordingborg kommune om budgettet for 2015 og overslagsår baserer sig på to væsentlige grundforudsætninger En markant prioritering på i alt 125 mio. kr. de næste 4 år øremærket forskellige projekter, der direkte sigter mod at realisere kommunens nye vision. Der er afsat midler til uddannelse, til længere åbningstid i udvalgte daginstitutioner og til store investeringer i erhvervsudvikling og nye idrætstilbud. En grundøkonomi, der giver mulighed for et ordentligt serviceniveau baseret på en stabil og kvalitetsbetonet drift med fokus på løbende effektiviseringer Budgetforliget er indgået mellem Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative. Parterne er enige om at fastholde uændrede skatter, og glæder sig over, at der er plads til såvel udvikling som en væsentlig nettogældsafvikling på 40 mio. kr. over de fire budgetår. Budgettet indeholder besparelser på 20 mio. kr. i 2015 og 10 mio. kr. yderligere i hvert af overslagsårene. Forligspartierne kvitterer for den konstruktive og ansvarlige måde, hvorpå kommunens medarbejdere bidrager til at sikre en økonomi i balance. Kommunens økonomi er i balance, men de økonomiske grundvilkår er ikke stærke, og derfor er kommunen sårbar over for konjunkturudviklinger og stærkt afhængig af de landsdækkende udligningsordninger, der skal kompensere Vordingborg Kommune for et lavere skattegrundlag og et højere udgiftsbehov end andre kommuner. Der er budgetteret med en forventet finansiering i overslagsårene baseret på summen af særtilskud, dispensationer til yderligere låneadgang samt tilbageførsel af det særlige bloktilskud, som er givet i Parterne noterer sig, at det særtilskud som kommunen har fået på 30 mio. kr. i 2015 og som kommunen har fået i alle årene 2013, 2014 og 2015 på baggrund af aftalerne mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi - ikke er indregnet i bloktilskuddet i overslagsårene. Parterne forventer derfor, at der kan sikres den fornødne finansiering til det aftalte udgiftsbudget også i overslagsårene i takt med, at der indgås aftaler med regeringen for de kommende år. I bilag 1 er vist de overordnede ændringer som forligspartierne er enige om at gennemføre i forhold til det fremsendte budgetforslag til 1. behandlingen. I bilag 2 er forligspartiernes investeringsoversigt for Kommunens vision Storbyen sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv Sådan lyder kommunens nyligt vedtagne vision. I dette budgetforlig for 2015 bliver der med det samme sat handling bag ordene. 1

37 Udvidet åbningstid i daginstitutioner På dagtilbudsområdet er der i august forud for budgetvedtagelsen truffet beslutning om at reducere antallet af dagplejere og i stedet oprette ni integrerede institutioner for 0-6-årige. På denne måde bliver der skabt en større fleksibilitet i tilbuddet, og der er sikret pasningsmulighed så bredt ud i kommunens yderområder som muligt. Som følge af den gennemførte strukturændring er der skabt et råderum på området på 3,4 mio. kr. Dette råderum er forligspartierne enige om skal bruges til at understøtte kommunens nye vision. Derfor vil der blive sikret udvidet åbningstid fra i en række af kommunens institutioner, således at det bliver nemmere at være pendlerfamilie. Visionen og folkeskolereformen Skolerne står midt i en stor forandringsproces med gennemførsel af den nye folkeskolereform. Kommunens skoler har allerede i gennem de seneste to skoleår påbegyndt mange af de ting, som nu for alvor skal ud at gå. Politisk er der enighed om, at der skal sættes tydelige mål for læring, og at der skal sættes fuldt tryk på, at alle børn skal blive så dygtige, som de overhovedet kan. Derfor er der afsat over 30 mio. kr. over de næste 3 år til udvikling af lærere og pædagogernes kompetencer. Dygtige og engagerede medarbejdere vil i de kommende år sammen med en øget involvering af forældrene bidrage til hæve elevernes afgangskarakterer og derved give et bedre fundament for de unges gennemførelse af ungdomsuddannelse og senere deres videregående uddannelse. Der er bred enighed om, at en god folkeskole er en helt afgørende forudsætning for at kunne fastholde børnefamilier og tiltrække nye bosættere. International profil Med visionen for Vordingborg Kommune skal det internationale udsyn løbende indarbejdes i kommunens forskellige tiltag og politikker. I den kommende periode vil kommunalbestyrelsen arbejde aktivt for at fremme det internationale samarbejde omkring kultur, uddannelse, erhverv og turisme. Fokus vil især være på nordtyskland, hvor der målrettet skal arbejdes for at fremme kystturismen og samarbejde omkring crossborder uddannelsestilbud. Som en afledt konsekvens ønsker kommunalbestyrelsen, at der ligeledes sættes fokus på, at tyskkundskaberne opprioriteres i uddannelsestilbuddene og i forhold til de lokale aktører i turisme-erhvervet. Konkret er parterne enige om at afsætte kr. til en målrettet indsats for at få knyttet kontakt til en region eller kommune i nordtyskland. Formålet er at styrke Vordingborgs muligheder for at drage maksimal nytte af den kommende faste Femern Bælt forbindelse til Tyskland. Uddannelse Et særligt fokusområde for kommunen er uddannelse af de unge. Dette arbejde videreføres og opprioriteres mest muligt. Parterne er herudover enige om at afsætte 2,4 mio. kr. i 2015 og 0,7 mio. kr. i 2016 til en særlig uddannelsesindsats over for ledige ufaglærte på kontanthjælp eller uddannelsesydelse. I år 2018 er der en mindre udgift på -3,1 mio. kr. til forsørgelsesydelser. 2

38 Sundhed og forebyggelse I forbindelse med vedtagelse af sundhedsaftalerne for er der lagt op til en øget understøttelse og koordinering mellem den regionale og den kommunale indsats for borgere med et behandlingsforløb på tværs af sektorer. Aktiv erhvervs- og turismeindsats I budget 2015 sættes der for alvor turbo på kommunens nye erhvervspolitiske satsning. I 2014 bliver den ny erhvervspolitik og handleplan vedtaget. Derfor er parterne tilfredse med, at der fastholdes et uændret budget til erhvervsområdet samtidig med, at det er aftalt at reservere yderligere 0,5 mio. kr. i Udviklingsog Markedsføringspuljen målrettet mod markedsføringsindsatser på turismeområdet. Som led heri er der også sat fokus på, hvad der kan gøres for at løfte handelen i kommunens købstæder og i særlig grad i Vordingborg by. Parterne er således enige om, at det som led i løsningen af problemerne med indeklimaet på rådhuset skal undersøges, om borgerrettede funktioner som fx kommunens Borgerservice kan flyttes til et centralt sted for at understøtte handlen i Vordingborg. Såfremt der ud af de igangsatte projekter vedr. kommunens handelsliv fremkommer ideer, som alle er enige om vil gøre en væsentlig forskel, så er forligsparterne indstillet på at søge tilvejebragt medfinansiering fra kommunens Udviklings- og markedsføringspulje. Nærdemokrati og frivillighedsområdet Foreningslivet er et stort aktiv for Vordingborg Kommune og medvirker til at tilflyttere føler sig velkomne fra dag 1. Mange foreninger har sagt ja til at være medspillere i den nye folkeskole, og flere lokalråd er i fuld gang med at lave lokale udviklingsprojekter, som kan styrke lokalmiljøet. Der er reserveret midler til at understøtte de frivillige indsatser også i Forskønnelsespulje I Vordingborg Kommune er der en lang række lokale initiativer til forskønnelse af natur og byrum, blandt andet i regi af kommunens lokalråd. Disse lokale initiativer har ofte behov for midler til materialer eller udførelse af mindre opgaver. Til støtte herfor afsættes en anlægspulje på kr. i 2015 og kr. i overslagsårene, som lokalrådene kan søge. Formålet med puljen er todelt: - Tilskud til etablering/reetablering af anlæg, hvor lokalrådet eller andre lokale grupperinger påtager sig den efterfølgende drift og vedligeholdelse - Tilskud til materialer, hvor initiativtagerne bidrager med arbejdskraft og den efterfølgende drift og vedligeholdelse I det første år er parterne enige om at prioritere et beløb på kr. til umiddelbar forskønnelse af Præstø, herunder plantning af træer på indfaldsvejene Ny Esbjergvej og Jernbanevej samt retablering af træerne ved Jeppe Heins springvand. Administrationen udarbejder i samråd med lokalrådene en bruttoliste, som forelægges Teknik- og Miljøudvalget 2 gange årligt (fx april og oktober) til prioritering og beslutning. 3

39 3. Særlige indsatser og aftaler PANTEREN PANTEREN er kommunens nye regionale oplevelsescenter, hvor der i de kommende år skal skabes rammer for kultur, idræt, uddannelse og erhverv. Det seneste år har foreninger og enkeltpersoner kommet med ideer til, hvad der skal ske på området, og de mange ting er nu samlet i en plan som med budgettet for de kommende år bliver sat på skinner. PANTEREN er gjort klar så en del af området kan bruges allerede nu til kultur, idræt og mindre erhverv. Samtidig er parterne enige om at afsætte 55 mio. kr. som sammen med midler fra fonde og andre investorer over de kommende år kan skabe de rette faciliteter på området. Parterne er enige om, at et højt prioriteret projekt er at få bygget en svømmehal og faciliteter til welness og leg. Der skal laves spændende udearealer og allerede i 2015 vil kommunens første kunstgræsbane stå klar. Som en væsentlig del af udviklingen af PANTEREN ønsker parterne at indgå en aftale med DGI om driften af PANTEREN, således at PANTEREN bliver DGI-hus Sydsjælland. Fælles beredskab I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 er der mellem Regeringen og KL enighed om, at de nuværende 87 kommunale beredskabsenheder skal samles til nogle større og mere bæredygtige enheder. Kommunerne skal senest 1. januar 2016 etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af op til 20 beredskabsenheder. I den forbindelse nedreguleres det kommunale bloktilskud samlet med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem. Vordingborg Kommune har i den sammenhæng besluttet at etablere et samordnet redningsberedskab med Faxe- og Næstved Kommune med en fælles beredskabskommission efter 10 i Beredskabsloven. I drøftelserne er der åbenhed over for muligheden for, at andre kommuner tilslutter sig samarbejdet. Parterne forudsætter, at det nye samarbejde øger effektiviteten i beredskabet, og at det kan bidrage til at de tilbagevendende budgetproblemer, der har været i kommunens beredskab, bliver løst. Indeklima på Vordingborg Rådhus I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus. Der er enighed om, at løsningen her og nu ikke er at bygge et nyt stort Rådhus. I stedet er der afsat 20 mio. kr. på anlægsbudgettet til finansiering af en alternativ løsning. Som led i en alternativ løsning undersøges muligheden for at flytte medarbejderne fra rådhuset i nye lejede (eller købte) lokaler centralt i byen og udbyde rådhuset og parkeringspladser til salg for et byudviklingsprojekt med fx byggemarked og dagligvarebutik på arealet. Jf. ovenstående skal det samtidig undersøges, om Borgerservice med fordel vil kunne flyttes til lokaler centralt i Vordingborg. 4. Anlæg i øvrigt Digitalisering af byggesagsarkiv og digital byggesagsbehandling I forlængelse af at det bliver obligatorisk for borgere og virksomheder at anmelde og ansøge om byggetilladelse digitalt er det vigtigt også at få digitaliseret byggesagsarkivet og miljøsagsarkivet, således at disse arkiver kan blive digitalt tilgængelige for borgere og virksomheder 24 timer i døgnet (via internettet). 4

40 Digitalisering af de to arkiver vil endvidere kunne give en højere kvalitet i sagsbehandlingen på både miljøog byggesagsområdet, samt give en tidsgevinst i det daglige arbejde på miljøområdet, samt i forhold til den samlede sagsbehandling på byggesags-, ejendoms- og BBR området. Der er afsat 3,5 mio. kr. til opgaven. Renovering af toiletter Kommunalbestyrelsen har tidligere vedtaget en strategi for offentlige toiletter, der skal sikre en ordentlig tilstand, forsyning, ren og vedligeholdelse af de offentlige toiletter i Vordingborg Kommune. Målsætningen er at: Toiletterne skal fremstå rene og velholdte og være trygge at benytte Udbuddet af toiletter i antal, placering og standard skal svare til borgernes forventninger. I overensstemmelse med strategi for offentlige toiletter justeres antallet af toiletter og serviceniveauet øges. Konkret igangsættes renoveringen af kommunens offentlige toiletter samt etablering af seks nye toiletenheder over de kommende år. Til formålet er der afsat 3 mio. kr. på investeringsoversigten samlet for de 4 år. Byggemodning af afkørsel 41 Øst for motorvejsafkørsel 41 er der udlagt et erhvervsareal. Lokalplan E Erhvervsområde ved afkørsel 41 i Stensved blev godkendt i kommunalbestyrelsen d. 21. juni I de kommende 2 år er der afsat 21,0 mio. kr. til udførelse af byggemodningens første etape, der forventes at være et 9 ha stort areal syd for Mønsvej/Kalvehavevej. Arealet skal byggemodnes med tilhørende intern vej, tilslutning af Højgårdsvej og T-kryds. De efterfølgende etaper etableres løbende efter behov og forventes finansieret ved salg af arealer i første etape. Adgangen og de interne veje i området skal dimensioneres, så de er forberedt til modulvogntog. Bygningsvedligeholdelse Parterne anerkender behovet for at sikre kommunens ejendomsværdier ved en løbende renovering og vedligeholdelse af kommunens bygningsaktiver. Derfor genoprettes budgettet, så der nu igen er afsat 12 mio. kr. i 2015, 10 mio.kr. i 2016 og 2017 og igen 12 mio. kr. i 2018 til diverse renoveringsopgaver. Plejecentre Skovbo Plejecenters tag er på nuværende tidspunkt af en beskaffenhed som gør, at fugten driver ned i de bærende elementer. Der er derfor enighed om at prioritere 2,9 mio. kr. til et nyt tag. Endvidere er der enighed om at afsætte yderligere midler til demensboliger, således at de resterende boliger på Solvang også kan ombygges til demensenheder, i alt 2,5 mio. kr. Tilbud udviklingshæmmede Meget daglig praktisk og pædagogisk hjælp til de udviklingshæmmede er tilrettelagt således, at borgerne møder i aktivitetshusene. I Præstø kan de nuværende lokaler, der også er beregnet til personalefaciliteter, 5

41 ikke rumme de tilbud, der gør det attraktivt at bosætte sig i Vordingborg Kommunes bo tilbud. Bygningen er lejet og er sammen med nabobygningen til salg. Begge bygninger vil kunne indeholde de aktiviteter som har så stor betydning for primært borgerne men også personalet. Der er enighed om at afsætte 3 mio. kr. til erhvervelse af disse bygninger i Autismeområdet har mange henvendelser fra forældre i andre kommuner, der ønsker at anbringe deres børn i et døgnophold. Det vil betyde, at beboerne kan opholde sig under samme pædagogiske principper fra barn til voksen. Autismeområdet kan etablere et tilbud i en nedlagt institution i Stensved. Institutionen kræver mindre ombygning til formålet. Parterne prioriterer 1,25 mio. kr. til denne ombygning i IT-software Kommunen har ikke haft klare krav til opsparing til reinvestering i fornyede softwarelicenser. Derfor står kommunen over for at skulle skaffe finansiering til større investeringer til fornyelse af licenser fx til Officepakken. Der er derfor afsat et årligt beløb på 1 mio. kr. på investeringsoversigten rettet mod en styret opgradering af kommunens forskellige softwarelicenser. Motorløbsbane Der arbejdes på muligheden for at få etableret en motorløbsbane evt. inde på Kulsbjerg øvelsesterræn. Projektet har endnu ikke en form, hvor kommunens rolle kan præciseres. Forligspartierne er dog enige om, at det er et spændende projekt, og at de er indstillet på at bakke positivt op om projektet videre udvikling. Skaterbanen i Hjertebjerg Der er et stort ønske om at skabe attraktive miljøer for kommunens børn og unge. Parterne er i forlængelse heraf enige om at prioritere midler til at renovere skaterbanen på Hjertebjerg Skolen. Beløbet finansieres fra puljen Renovering udendørs idrætsanlæg, hvor der er afsat kr. i Kunststøtte Parterne er enige om at bevilge kr. til et kunstværk i Stege udformet af Morten Flyverbom og opstillet på HagesTorv. Spillestedet Stars For at sikre gode adgangsforhold for det udstyr der skal bruges til koncerter i Stars, er parterne enige om at afsætte kr. til etablering af ny adgangsvej. 5. Effektivisering og styring af kommunen I budgettet for 2015 er der fundet effektiviseringer og besparelser for 20 mio. kr. fordelt i hele budgettet. Dette har været nødvendigt for at få budgettet i balance. Forligsparterne er enige om, at der de kommende år skal fremlægges effektiviseringer for mindst 10 mio. kr. om året. Ved at indarbejde disse effektiviseringskrav allerede nu, sikres administrationen den nødvendige tid til at analysere og forberede de tiltag, som kan give reelle effektiviseringer i fremtiden. 6

42 Kommunen har i mange år arbejdet med aftalestyring. Og internt har ledelsen gennemført udviklingsforløbet Vor Værdi relateret til kommunens værdier. I forlængelse af dette og med afsæt i de nyeste tanker om tillidsbaseret ledelse og effektstyring vil kommunens styringsmodel blive udviklet, så der bliver sat mere fokus på politisk vedtagne effektmål på de forskellige politikområder, samtidig med en mere fleksibel styringsmodel, der giver større handlefrihed til de decentrale ledere, således at de kan tilpasse indsatserne til netop deres situation og deres brugeres behov og muligheder. En væsentlig styringsmæssig nytænkning sker i takt med, at der på flere områder sættes mere fokus på forebyggelse og mindre på behandling eller afhjælpende indsatser. Således har en styrket forebyggende indsats for børn og unge fra udsatte familier bl.a. betydet, at der oprettes lokale dagaflastningstilbud i tæt samarbejde med skolerne, og at der laves flere helhedsorienterede tiltag for udsatte familier. De nye indsatser koster mindre end dyre anbringelser, og samtidig vil de betyde, at børn og unge kan blive blandt deres kammerater selvom, der er problemer i hjemmet. På samme måde er der på ældreområdet et stort fokus på, at på trods af store omlægninger i hospitalsregi, kan de kommunale tilbud støtte op om, at den iværksatte behandling kan videreføres i borgeres eget hjem ved bl.a. at have et akutberedskab. Der er fortsat stort fokus på den rehabiliterende indsats, der giver borgerne større mulighed for at få et værdigt ældreliv med større selvhjulpenhed. Disse ændrede tilgange til opgaveløsningen er medvirkende til at imødekomme noget af det udgiftspres, som de mange flere ældre borgere ellers ville være årsag til. Forligsparterne er enige om, at der i de kommende år skal sættes yderligere fokus på mulige gevinster ved rehabiliterende indsatser. Der er fortsat et stort behov for et kompetenceløft af de ledige. Over 25 pct. af Vordingborg Kommunes befolkning mellem 18 og 35 år har kun grundskolen som uddannelse. Det er afgørende for at sikre den fremtidige udvikling, at dette ændres. Ikke mindst de forestående anlægsprojekter vil give efterspørgsel af uddannet arbejdskraft, hvorfor der bør være fokus på efteruddannelse af kommunens ledige ufaglærte. 5. Øvrige forhold Nærværende aftale kan ændres, hvis der blandt forligsparterne er enighed om det. Der er enighed mellem aftalens parter om, at der ikke indsendes ændrings- eller underændringsforslag til 2. behandling af budget Dog kan borgmesteren frem til kommunalbestyrelsens 2. behandling komme med indstilling om tekniske korrektioner af budgettet. Præstekilde den 4. september 2014 Knud Larsen Heino Hahn Daniel Irvold/Thomas Christfort Venstre Dansk Folkeparti Konservative 7

43 Bilag: 2.2. Budget balance.pdf Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 10. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

44 Bilag 1: Budgetbalance inkl. anlæg og finansiering - 4. september Budgetbalance fra sammendraget til ØPU (inkl. Tekniske korrektioner, ny lovgivning, nyeste PL-skøn, statsgaranterede indtægter, demografi og reduktion på 20 mio.) Tilpasninger af overførsler mv. (budgetramme 2) Varige årlige effektiviseringer (ca. 1/2 pct årligt) Ny investeringsoversigt, nettoændring: Oprindeligt anlæg fra vedtaget budget Nyt anlæg Nye budgetønsker i alt Satsning på uddannelse af ledige Midler til etablering af samarbejde med nordtyske kommuner Afledt Drift af anlægsbudget Tilskud til fodboldklubber ifm brug af kunstgræs i andre kommuner 150 Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune Dispensation til øget låneadgang Forventet finansiering fra tilbageført bloktilskud, særtilskud, låneadgang eller kasse Budgetbalance Mellemregning

45 Bilag: 2.3. Investeringsoversigten.pdf Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 10. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

46 Bilag 2: Investeringsoversigt Budgetaftale - 4. september 2014 Afledte driftsudgifter Budgetår Hele kr. (kun nye projekter) Udvalg og Anlægsprojekter Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Kulturarvkommuneprojekt 260 Køb af Adelgade (Støberihallerne) Rådhus Erhvervsområde ved afkørsel Ejendomsfond Digitalisering af byggesagsarkiv og digital byggesagsbehandling It software genanskaffelse Teknik- og Miljøudvalget Renovering af parker og grønne områder Strandprojekt på Ore Strand Kystsikring på Farø Miljømålslov - øvrige projekter Grøn vækst-pulje Renovering udenørs idrætsanlæg (pulje) Trafiksikkerhed Renovering af P-plads ved Aarsleffsgade Renovering Valdemarsgade/badstuegade 697 Cykelstiplan Pulje til forbedring af tilgængelighed i byer Istandsættelse af broer og tunnelser Nye offentlige toiletter Forskønnelse ad bymiljøer (landsbyer fx gadekær mv., træplantning i byer mv.) Istansættelse af grusveje Renovering af færgen Ida 325 Gadebelysning, investeringsramme Vejafvanding, skift af afløsbsledninger Fehmern-Bælt (Næstvedvej) 193 Fehmern-Bælt (Sct. Clemensvej) Fehmern-Bælt (ramme - er prioriteret) Opgradering af busstoppesteder Vejbidrag (pulje) Klima- og Varmeplan Medfinansiering af byfornyelsesramme Supplerende arbejder, indsatspuljen 500 Pulje til landsbyfornyelse Energibesparende foranstaltninger Bygningsvedligeholdelsespulje

47 Præstø Havn Kalvehave Havn, renovering 85 Stege Havn, renovering Spuns, Langelinie i Stege 400 Havnerenovering, pulje Socialudvalget Skovbo sikring af klimaskærm - tag samt udskiftning af varmecentral Aggerhus Solvang - ombygning demensboliger Sundheds- og Psykiatriudvalget Autismecentrets nye døgntilbud til børn - ombygning og istandsættelse af børnehaven i Stensved Nye lokaler til Bo- og Naboskab Præstø Børne-, Unge- og Familieudvalget Renovering af Marienberg Skoleafdeling Renovering af Lundby Skoleafdeling Nye lokaler, Lundby Skoleafdeling Renovering af Stege Skoleafdeling 700 Renovering af Mern Skoleafdeling, SFO 500 Flytning af skoleklub og daginstitution i Nyråd Børnehave Parkhaven flyttes Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Panteren (samling af bevillinger og ny svømmehal) Flexhallen i Stege Idrætsbaner Ny adgangsvej til Stars 250 Udskiftning af halgulv i VU 500 Skulptur i Stege 350 Nyt fælles bibliotekssystem 582 Ny investeringsoversigt i alt

48 Bilag: 2.4. Budgetbemærkninger Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 10. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

49 Budgetbemærkninger Budget 2015 Indhold Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Oversigt over udvalgsområde Opgaver Generelt Målsætning Væsentlige anlægsprojekter Erhvervsudvalget Oversigt over udvalgsområde Opgaver Generelt Målsætning Fokusområder Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt over udvalgsområde Generelt Målsætning Mål og visioner for beskæftigelsesområdet Væsentlige anlægsprojekter Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Generelt Målsætning Mål og visioner for ældreområdet

50 Sundheds- og Psykiatriudvalget Oversigt over udvalgsområde Politikområde Psykiatri og handicap Politikområde Sundhed Generelt Politiske mål for sundhedsområdet Teknik- og Miljøudvalget Oversigt over udvalgsområde Trafik og Park Trafik og Park - Væsentlige anlægsprojekter Vej, Park og Havneservice Land og Miljø Land og Miljø - Væsentlige anlægsprojekter Plan og Byg Børne-, Unge- og Familieudvalget Oversigt over udvalgsområde Børn og Familie Dagtilbud Skoler Anlægsprojekter Kultur- Idræts og Fritidsudvalget Oversigt over udvalgsområde Generelt Målsætning Fokusområder Væsentlige anlægsprojekter

51 Revideret den 21. august 2014 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab Budget Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Politikområde Økonomi, Planlægning og Udvikling - Drift 293,52 281,26 288,91 284,85 283,68 283,72 Budgetramme 1 293,52 281,26 288,91 284,85 283,68 283,72 7,71 6,94 6,80 6,68 6,68 6,68 Ledelsessekretariat 26,41 37,73 34,28 33,71 34,14 34,14 Økonomi og Personale 15,31 13,97 18,15 17,87 16,15 15,10 IT 40,69 39,68 39,11 39,07 39,07 39,07 HR og Personale 10,23 14,51 14,06 14,00 14,00 14,00 Skoler 2,52 2,34 2,29 2,28 2,28 2,28 Dagtilbud 2,34 2,47 2,42 2,41 2,41 2,41 Børn og familie 16,01 16,35 16,05 15,98 15,98 15,98 Kultur og fritid 2,20 2,08 2,03 2,02 2,02 2,02 Direktion Borger og Arbejdsmarked 55,92 50,23 53,92 50,67 50,67 50,67 Psykiatri og handicap 8,60 7,76 7,84 7,81 7,81 7,81 Sundhed 2,91 2,83 2,76 2,74 2,74 2,74 Ældre 3,84 4,07 3,87 3,85 3,85 3,85 Strategi og Implementering 12,01 10,85 4,15 4,21 4,21 4,33 Trafik og Park 8,63 2,39 9,42 9,39 9,39 9,43 Plan og Byg 3,68-1,57 11,09 11,08 11,08 12,03 Land og Miljø 21,54 22,06 15,97 15,92 15,92 15,91 Kommunale bygninger 30,96 32,57 32,40 32,54 33,00 33,00 Redningsberedskab og kommission 12,19 10,06 9,88 9,84 9,84 9,84 9,82 3,95 2,43 2,78 2,43 2,43 Budgetramme 2 25,69 29,04 28,54 29,04 29,54 30,04 Tjenestemandspensioner 25,69 29,04 28,54 29,04 29,54 30,04 Budgetramme 3 - Anlæg 27,79 12,02 28,48 47,32 28,22 58,83 347,00 322,32 345,93 361,21 341,44 372,59 Projekter Udv. for Økonomi, Planlægning og Udvikling i alt + = Udgift, - = Indtægt Udvalget for Økonomi, Planlægning og udvikling 3

52 Revideret den 21. august 2014 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Opgaver Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling er ansvarlig for følgende delområder: Redningsberedskab Udgifter til den politiske organisation Administrationsbygningerne Udgifter til den administrative organisation Tjenestemandspensioner Forsikringsområdet Rengøringsområdet Generelt Udvalgets samlede nettodriftsbudget er i 2015 på 317,5 mio. kr. mod 310,3 mio. kr. i budget 2014 omregnet til 2015 priser. Stigningen skyldes at der i forbindelse med omorganiseringen på områderne indenfor teknik og miljø blev rettet op på en række udgifter som tidligere var placeret på fagudvalgets driftsramme, men som rettelig er administrationsudgifter og derfor er flyttet til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Herudover er der udmøntet en besparelse på 3 mio. kr. som er del af kommunens samlede reduktion på 20 mio. kr. og budgettet til Erhvervsudvalget er ligeledes flyttet fra budgetrammen. Budgetrammen indeholder en bevillingsreserve på 11 mio. kr. som kan bruges til uforudsete og ufinansierede udgifter i løbet af Ligesom Udviklings- og markedsføringspuljen indgår budgetrammen. Der er i årene afsat 9,6 mio. kr. til Udviklings- og markedsføringspuljen. I forbindelse med konstitueringsaftalen blev der overført 2,5 mio. kr. til Erhvervsudvalget fra den oprindelige Udviklings- og Markedsføringspulje. I nedenstående figur kan det aflæses, at Vordingborg Kommunes administrative udgifter pr. indbygger i alle årene ligger under niveauet blandt de kommuner som er statistisk sammenlignelige. Udvalget for Økonomi, Planlægning og udvikling 4

53 Revideret den 21. august 2014 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Kilde: ECO-nølgetal Målsætning I forlængelse af arbejdet med en ny vision for Vordingborg Kommune samt udviklingen af et nyt styringskoncept, der kan afløse den nuværende, vil der senere på året blive udarbejdet forslag til målsætninger på udvalgets område. Udvalget involveres og skal godkende det inden det tages i brug. Væsentlige anlægsprojekter Af væsentlige anlæg er der i budget 2015 hensat 30,0 mio. kr. til ny proces for administrationsbygning, mens der for budgetårene er hensat 88,9 mio. kr. Udvalget for Økonomi, Planlægning og udvikling 5

54 Revideret den 21. august 2014 Erhvervsudvalget Erhvervsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab Budget Budget Budget Budget Budget Politikområde Erhvervsudvalget 0 12,3 10,2 10,1 10,0 10,0 Budgetramme ,30 10,2 10,1 10,0 10,0 Budgetramme 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 12,3 10,2 10,1 10,0 10,0 Budgetramme 3 - Anlæg Politikområde i alt + = Udgift, - = Indtægt Opgaver Erhvervsudvalget består af 3 politikområder: Erhverv Turisme Internationalt samarbejde Erhvervsudvalget 6

55 Revideret den 21. august 2014 Erhvervsudvalget Generelt Erhvervsudvalgets budget omfatter aftalesummer til Vordingborg Erhverv A/S samt Vordingborg Destinationsudvikling A/S. Endvidere er der, til begge selskaber, afsat puljer til gennemførelse af projekter i regi af de 2 selskaber. Erhvervsudvalgets budget dækker desuden en række medlemsbidrag/driftsbidrag som f.eks. medlemskab af Fonden Femern Bælt og EU-kontoret i Bruxelles samt puljer afsat til enkeltstående udgifter i forbindelse med udvikling af erhvervs- og turisme indsatsen. Ligeledes indeholder Erhvervsudvalgets budget en række bevillinger til tidsbegrænsende interne og eksterne erhvervs- og turisme-projekter. Et velfungerende og dynamisk erhvervsliv er en forudsætning for, at Vordingborg Kommune også i fremtiden vil være et attraktivt sted at starte virksomhed, bosætte sig og vokse op. Skabelsen af lokale arbejdspladser er den vigtigste enkeltfaktor for, at lokalsamfundet trives og udvikles samt at nye borgere flytter til og kan få en hverdag til at fungere. En aktiv erhvervsudvikling er den bedste garant for en positiv befolkningsudvikling. Målsætning Mål og visioner for Erhvervsudvalgsområdet Visionen er: Udnytte kommunens placering mellem storbyerne til at skabe flere arbejdspladser og vækst i erhvervslivet Vi er kendt for mange iværksættere og virksomheder, som har opnået stor vækst gennem netværk med andre virksomheder og i tæt samarbejde med kommunen. Gode mobil- og bredbåndsforbindelser gør det nemt at bo og drive virksomhed eller være turist i Vordingborg Kommune. Her kan mennesker, idéer og virksomheder gro. Virksomheder med fokus på fødevarer fra landbrug, over forarbejdning, handel og til gourmet restauranter har fået en særligt stærk position og brand i Vordingborg Kommune. Masser af plads og erhvervsarealer tæt på Vordingborg station og motorvejen samt nem adgang til Kastrup Lufthavn har tiltrukket investeringer og store internationale virksomheder til kommunen. Iværksættere har skabt mindre og innovative teknologi- og produktionsvirksom heder, som med veluddannede, loyale og konkurrencedygtige medarbejdere spiller med de store. Overordnet målsætning: Vordingborg Kommune skal være en konkurrencedygtig erhvervskommune, der gennem gunstige rammevilkår bidrager til at øge omsætningen i det samlede erhvervsliv i Vordingborg Kommune. Fokusområder Globalisering og innovation o At udnytte mulighederne i forhold de store anlægs- og infrastrukturprojekter i Region Sjælland Erhvervsudvalget 7

56 Revideret den 21. august 2014 Erhvervsudvalget Kompetenceudvikling o At give de unge i folkeskolen og ungdomsuddannelserne lyst til og viden om at starte selvstændig virksomhed o At der sker en løbende dialog mellem det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne omkring relevante uddannelsestilbud og virksomhedsrettede erhvervsuddannelser Virksomheder og iværksættere o At sikre virksomhederne nem adgang til kommunale serviceydelser og relevant rådgivning o At understøtte det lokale erhvervslivs muligheder for at byde ind på kommunale udbudsopgaver o At virksomhederne møder en hurtig og effektiv sagsbehandling ved henvendelse til Vordingborg Kommune Detailhandel o At der skal ske et tættere samarbejde mellem handelsstandsforeningerne og et øget samspil og koordinering med kulturlivet omkring arrangementer og events Turisme o At Møn bliver en af de førende kystdestinationer i Danmark o At der sker en udvikling af turismeprodukterne, der kan skabe en større samlet omsætning i turismeerhvervet i Vordingborg Kommune Erhvervsudvalget 8

57 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Drift Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget ,8 758,9 744,1 738,1 737,8 737,6 27,4 0,0 5,0 6,1 4,6 7,1 32,0-0,2 0,1 5,5 6,2 4,0 7,2 30,4 0,0 0,0 6,3 6,3 4,5 6,6 30,2-0,2 0,1 5,5 6,2 4,0 6,8 29,9-0,2 0,1 5,5 6,2 4,0 6,6 29,7-0,2 0,1 5,5 6,2 4,0 6,4 0,2 0,7 0,2 0,7 0,7 0,7 2,5 1,8 0,0 0,1 4,2 3,8 3,7 2,0 0,3 0,3 0,2 2,5 3,8 2,5 3,8 2,5 3,8 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 736,4 2,1-1,0 5,8 0,0 6,6 30,9 43,7 192,8 84,5 1,3 62,4 0,0 44,9 24,1 16,4 95,9 5,7 5,0 66,4 1,0 726,9 0,6 1,0 7,6 0,0 7,0 28,3 38,8 178,9 84,6 1,5 56,4 713,7 1,5 2,7 7,8 0,0 6,7 22,9 36,1 189,8 77,0 1,2 66,7 707,9 0,6 1,0 7,6 0,0 7,0 28,3 38,8 167,2 77,0 1,5 55,6 707,9 0,6 1,0 7,6 0,0 7,0 28,3 38,8 167,2 77,0 1,5 55,6 707,9 0,6 1,0 7,6 0,0 7,0 28,3 38,8 167,2 77,0 1,5 55,6 43,0 25,2 14,4 97,5 43,9 26,0 14,2 97,5 43,9 26,0 14,2 97,5 43,9 26,0 14,2 97,5 5,4 69,3 15,5 49,9 24,0 18,0 81,6 0,7 5,4 67,2 12,5 5,4 69,3 15,5 5,4 69,3 15,5 5,4 69,3 15,5 27,4 24,7 23,8 24,4 24,4 24,4 13,2 5,2 1,9 12,5 10,3 4,4 6,9 5,9 5,3 12,5 10,3 4,4 12,5 10,3 4,4 12,5 10,3 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 763,8 758,9 744,1 738,1 737,8 737,6 Arbejdsmarked Budgetramme 1 Beboelse Andre faste ejendomme Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til voksne Produktionsskoler Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda Andre sundhedsudgifter Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Servicejob Øvrige sociale formål Administrationsbygninger Budgetramme 2 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Kontanthjælp til udlændinge Repatriering Personlige tillæg m.v. Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinans. Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinans. Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinans. Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp vedrørende visse grp. flygtninge Aktiverede kontant- og udd.hjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister - kommunal medfinans. Boligsikring - kommunal medfinansiering Dagpenge til forsikrede ledige Særlig udd.ordning og midlertidig arbejdsm.ydelse Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob Ressourceforløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Budgetramme 3 - Anlæg Udd.- og Arbejdsmarkedsudvalget ialt + = Udgift, - = Indtægt Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9 0,5

58 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Opgaver Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget varetager opgaver i forbindelse med den aktive beskæftigelsesindsats, uddannelsesvejledning og særlige uddannelsestilbud til unge og voksne, den beskæftigelsesrettede integration af flygtninge og indvandrere samt administration og udbetaling af sociale ydelser. Den aktive beskæftigelsesindsats omfatter: Jobcenterets rådgivning og vejleding af ledige modtagere af a-dagpenge og kontanthjælp herunder den særlige indsats over for unge ledige, der modtager uddannelseshjælp Tilvejebringelse af relevante beskæftigelsesrettede tilbud til ledige og sygemeldte herunder de kommunale tilbud Jobcenterets opfølgning og vejleding af modtagere af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse og revalideringsydelse Jobcenterets opfølgning og vejleding af fleksjobberettigede herunder særlig vejledning af ledige fleksjobberettigede Jobcenterets samarbejde og dialog med lokale virksomheder om beskæftigelsesindsatsen herunder service ved rekruttering af ledige, uddannelse og opkvalificering af medarbejdere samt fastholdelse af sygemeldte medarbejdere Uddannelsesvejledningen og særlige uddannelsestilbud til unge og voksne omfatter: Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialundervisning til voksne Ungdomsuddannelser til unge med særlige behov (STU) Produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelser (EGU) m.v. Den beskæftigelsesrettede integration omfatter: Modtagelse af og bistand af borgere, der har fået asyl Jobcenterets beskæftigelsesrettede indsats over for kontanthjælpsmodtagere i integrationsperioden Rådgivning og vejledning selvforsørgede indvandrere i integrationsperioden Tilvejebringelse af tilbud om danskundervisning m.v. til målgruppen Administration og udbetaling af sociale ydelser omfatter: Ydelseskontorets administration og udbetaling af uddannelseshjælp, aktivitetstillæg og kontanthjælp herunder enkeltydelser Administration og udbetaling af sygedagpenge herunder refusion til arbejdsgivere Administration og udbetaling af ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse og fleksløntilskud Administration og udbetaling af løntilskud til virksomheder ved jobtræning og fleksjob Udvalgets opgaver omfatter endvidere myndighedsopgaver i forbindelse med tilkendelse af førtidspension, fleksjob, revalidering, ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Udvalgets budgetområde omfatter endelig kommunens medfinansiering af diverse boligstøtteordninger, hvor sagsbehandling varetages af Udbetaling Danmark, og hvor ydelserne er lovbestemte, samt andre sundhedsordninger for pensionister, hvor ydelserne ligeledes tildele efter lovbestemte kriterier. Udvalgets opgaver varetages i tæt samarbejde med de to rådgivende organer på området Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR) og Integrationsrådet. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10

59 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt Den kommunale beskæftigelsesindsats bliver i stort omfang tilpasset landspolitiske målsætninger og prioriteringer på området ligesom rammevilkårene for udførelsen af den kommunale beskæftigelsesindsats er afhængig den generelle økonomiske konjunkturudvikling. Beskæftigelsesindsatsen er i løbet af de seneste år blevet omlagt på mange væsentlige områder, og reformerne fortsætter også i 2015 og Reform af fleksjob og førtidspension er implementeret fra starten af 2013 bl.a. med indførelse af ressourceforløb og etablering af tværgående rehabiliteringsteams på tværs af relevante kommunale forvaltninger, som skal sikre en helhedsorienteret indsats over for borgere, der risikerer at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Kontanthjælpsreformen er indført fra Kontanthjælpsreformen betyder væsentlig ændringer i beskæftigelsesindsatsen over for specielt for unge under 30 år, som ikke længere modtager kontanthjælp, men uddannelseshjælp, og som målrettet skal motiveres til og forberedes på at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse på ordinære vilkår. I sommeren 2013 er der endvidere indgået politisk aftale om en mere lempelig indfasning af den kortere dagperiode for forsikrede ledige. Det betyder bl.a. forlængelse af den særlige uddannelsesordning for ledige, der mister dagpengeretten, så denne ordning først er udløbet medio Fra starten af 2014 er i stedet indført en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Den 1. juli 2014 er der trådt nye sygedagpengeregler i kraft. De betyder, at alle sygemeldte er sikret forsørgelse under hele sygdomsforløbet, og at varighedsbegrænsningen på 12 måneder er ophævet. Efter 22 uger skal der ske en vurdering af den enkelte sag, og om sygedagpengeperioden kan forlænges. Hvis sygedagpengeperioden ikke kan forlænges efter en af forlængelsesmulighederne i loven, overgår den sygemeldte til jobafklaringsforløb, hvor den sygemeldte vil modtage en ydelse på kontanthjælpsniveau, men uafhængig af formue og ægtefælles eller samlevers indkomst. I juni 2014 er der indgået en politisk aftale om en reform af beskæftigelsesindsatsen for ledige modtagere af arbejdsløshedsdagpenge. Denne aftale vil i løbet af efteråret blive udmøntet i konkret lovgivning, som træder i kraft 1. juli 2015 (og delvis allerede 1. januar 2015). Hovedelementerne i beskæftigelsesreformen er et intensivt, tidligt kontaktforløb koordineret mellem jobcenter og a-kasse, øgede muligheder for anvendelse af ordinær uddannelse i indsatsen, ansvar og medinddragelse (empowerment), fokus på virksomhedsservice og jobformidling som en kerneopgave for jobcentrene samt afbureaukratisering og en helt ny styringsmodel for beskæftigelsesindsatsen (bl.a. nedlæggelse af de lokale beskæftigelsesråd). I forbindelse hermed har forligsparterne aftalt, at der med virkning fra 2016 skal gennemføres en omlægning af refusionssystemet baseret på, at satser for den statslige refusion aftrappes med varighed af periode på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11 Faktaboks borgere i kommunen indgår i de erhvervsaktive aldersgrupper, 1664 år. Heraf udgør arbejdsstyrken 70,6 % eller personer. Siden 2008 er arbejdsstyrken faldet med 12 % Der er arbejdspladser på virksomheder i kommunen. Siden 2008 er antallet af arbejdspladser reduceret med Næsten borgere i kommunen pendler til job uden for kommunegrænsen. Omvendt pendler ind i kommunen borgere i de erhvervsaktive aldersgrupper har en anden etnisk baggrund end dansk knap 900 fra ikke-vestlige lande og godt 700 fra vestlige lande. De største enkeltgrupper kommer fra Polen og Tyskland personer i de erhvervsaktive aldersgrupper modtog en permanent offentlig forsørgelsesydelse i 2013 efterløn, førtidspension, fleksjob eller ledighedsydelse modtog sygedagpenge i løbet af 2013 (gennemsnit 700 hver dag) modtog adagpenge (gennemsnit 800) modtog kontanthjælp (gennemsnit 1.200)

60 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget offentlig forsørgelse. Omlægning skal gennemføres samtidig med tilpasninger i det samlede kommunale tilskuds- og udligningssystem. Mål, strategi og rammer for den kommunale beskæftigelsesindsats fastlægges årligt i beskæftigelsesplanen, der udarbejdes i tæt samarbejde mellem udvalget og Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR). Beskæftigelsesplanen for 2015 er udarbejdet og godkendt parallelt med godkendelse af det kommunale budget for indsatsen. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i de udfordringer, Vordingborg Kommune er udsat for på det beskæftigelsespolitiske område: Erhvervsstrukturen er under forandring både de private og offentlige erhverv. Manuelle, arbejdskraftintensive funktioner bortrationaliseres eller flytter ud, og hvor det for nogle år siden primært ramte produktionsvirksomhederne, har det de senere år også ramt de serviceproducerende erhverv, herunder den offentlige sektor. Østdanmark står i de kommende år over for en række store infrastrukturinvesteringer fast forbindelse over Femern Bælt, ny Storstrømsbro, jernbane/motorveje, fængsel m.v. Det kan give en dobbelt udfordring: At sikre, at virksomheder, medarbejdere og ledige i lokalområdet får størst mulig gavn og udbytte af disse investeringer, og at modvirke, at lokale virksomheder taber i konkurrencen med infrastrukturprojekterne om at tiltrække den fornødne kvalificerede arbejdskraft. Figur 1 Udviklingen i erhvervsaktive befolkning, arbejdsstyrke, beskæftigelse og job i Vordingborg Kommune 2008 til Prognose fra 2013 til 2016 Note: Prognose for udviklingen er udarbejdet af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik, Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland og egne beregninger Der er fortsat en relativ høj ledighed på arbejdsmarkedet, men på lidt længere sigt skaber den demografiske udvikling en risiko for mangel på typer af uddannet arbejdskraft. Afgangen fra arbejdsmarkedet består fortsat af nogle af de store årgange fra efterkrigsårene, mens tilgangen kommer fra små årgange af unge, der træder ind på arbejdsmarkedet. Hertil kommer en meget stor fraflytning fra kommunen af unge mellem 16 og 25 år, som langt fra opvejes af tilflytning af personer senere i livsforløbet. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 12

61 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget En følge af denne udvikling er, at det kan forventes, at den erhvervsaktive aldersgruppe, arbejdsstyrken og antallet af beskæftigede i 2016 vil være reduceret med % i forhold til niveauet i 2008 med de konsekvenser, det vil få for den kommunale økonomi og skattegrundlag, jf. figur 1. For først gang siden krisen satte ind i 2008 viser såvel de aktuelle tal som prognosen for de kommende år, at faldet i beskæftigelsen er bremset op, og at der frem til 2016 endog kan ventes en lille stigning i beskæftigelsen. Det indebærer, at risikoen mangel på visse typer af arbejdskraft øges. Den demografiske sammensætning af arbejdsstyrken viser, at der i de kommende år vil være en forholdsvis mange med en faglært eller videregående uddannelse, som forlader arbejdsmarkedet. Det vil forudsætte en særlig uddannelsesmæssig opkvalificering, hvis denne afgang sammen med de nye job på grund af den meget lille tilgang til arbejdsstyrken skal erstattes/varetages af personer i den eksisterende arbejdsstyrke. Ledigheden for forsikrede medlemmer af en a-kasse er faldet siden starten af 2010 og forventes fortsat at falde frem til udgangen af En del af dette fald kan forklares ud fra afkortningen af dagpengeperioden, og de personer, der har mistet deres dagpengeret, i stedet indgår i gruppen af kontanthjælpsmodtagere m.v. (inkl. den særlige uddannelsesydelse). Samlet har der fra starten af 2012 og frem til midten af 2014 været en kraftig stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Den stigning forventes at tage af og falde en smule i løbet af 2015, jf. figur 2. Figur 2 Udviklingen i antal modtagere af a-dagpenge og kontanthjælpsmodtagere i Vordingborg Kommune 4. kvartal 2010 til 4. kvartal Prognose fra 2. kvartal 2014 Kilde: Egne beregninger baseret på jobindsats.dk og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Mere en hver fjerde i de erhvervsaktive aldersgrupper er afhængige af en offentlig overførselsindkomst og en stigende andel af disse borgere står helt uden for arbejdsmarkedet. Det har store menneskelige og økonomiske konsekvenser for den enkelte, og det er en stor økonomisk udfordring for kommunen. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 13

62 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget I marts 2014 modtog i gennemsnit personer offentlig forsørgelse inkl. førtidspension og efterløn, men ekskl. SU til uddannelsessøgende. Heraf modtog personer en midlertidig offentlig forsørgelse, mens personer modtog en af de permanent forsørgelsesydelser. Tabel 1 viser en opgørelse over modtagere af forsørgelsesydelser i de erhvervsaktive aldersgrupper. Tabel 1: Modtagere af forsørgelsesydelser, Vordingborg Kommune, marts 2014 Arbejdsløshedsdagpenge (inkl. aktiverede) Særlig uddannelsesydelse** Kontanthjælp*** Jobparate Aktivitetsparate Uddannelseshjælp*** Uddannelsesparate Aktivitetsparate (Kontant- og uddannelseshjælp samlet)*** Revalidering (inkl. for-revalidering) Sygedagpenge Ressourceforløb Alle midlertidige ydelser* Modtagere af ydelse (berørte) Antal Ændring fra samme måned året før % % % % % 403 -% 112 -% 291 -% % % % 38 -% % Ledighedsydelse Fleksjob Førtidspension Efterløn Alle permanente ydelser* Alle ydelser* Fuldtidspersoner Antal Ændring fra samme måned året før % % % % % 391 -% 106 -% 285 -% % % % 36 -% % % % % % % % % % % % % -5 % Andel af befolkningen (aldersgrupperne år) 30 % 28 % Noter: * Hvis en person har modtaget mere end én form for ydelse i løbet af en måned, er personen talt med mere end én gang under antal modtagere (berørte) ** Særlig uddannelsesydelse og ressourceforløb indført fra starten af Derfor kraftig udvikling i antal modtagere i løbet af Tal for modtagere af uddannelsesydelse er kun opdateret frem til februar 2014 *** Fra og med 1. januar 2014 er der sket en opdeling mellem modtagere af uddannelseshjælp og modtagere af kontanthjælp som følge af kontanthjælpsreformen. Uddannelses- og kontanthjælp kun opdateret frem til februar 2014 Kilde: Målsætning Beskæftigelsesministeren sætter med de årlige ministermål den overordnede ramme og retning for arbejdet på tværs af landet på de vigtigste indsatsområder i beskæftigelsesindsatsen. I 2015 tager indsatsen udgangspunkt i følgende ministermål: Flere unge skal have en uddannelse Jobcenteret skal have maksimalt fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke barer påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstilliner af faglig-, social- eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så vi sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er en afgørende forudsætning for, at den unge er rustet til fremtidens arbejdsmarked Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigt på en større tilknytning til arbejdsmarkedet Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 14

63 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Det er regeringens mål, at færre skal modtage offentlig forsørgelse, og at flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at kommunerne støtter implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge. Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borge kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidligere og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldt tilbage i job, lige som målet vil understøtte integrationsindsatsen, idet ikke-vestlige indvandrere er overrepræsenteret i gruppen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse Langtidsledighed skal bekæmpes Det er afgørende, at jobcentrene har fokus på bekæmpelse af langtidsledighed ikke mindst i lyset af den løbende indfasning af en 2-årig dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig og forbyggende indsats over for de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere igen får fodfæste på arbejdsmarkedet En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder Der er behov for et øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere fx i forbindelse med længerevarende sygemelding Ministeren fastholder de beskæftigelsespolitiske mål fra 2014 i De nuværende mål sætter fokus på områder, hvor der også i 2015 er særligt behov for en styrket indsats, ligesom målene understøtter implementeringen af de reformer, som er eller vil blive iværksat på beskæftigelsesområdet. Vordingborg Kommune vil lade de udmeldte indsatsområder og mål være retningsgivende for jobcenterets planlægning af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg vil under de enkelte indsatsområder i tæt samarbejde med Det lokale Beskæftigelsesråd fastlægge kvantitative måltal for indsatsen, som muliggør en løbende opfølgning. Herudover vil det fortsat være kommunens mål at sikre en kvalificeret vejledning, rådgivning og aktivering af ledige uddannelses- og arbejdssøgende. Indsatsen skal øge den enkeltes muligheder for at opnå selvforsørgelse og samtidig være med til at sikre det størst mulige, kvalificerede arbejdsudbud. Endelig er det kommunens målsætning at sikre kvalitet og rettidig omhu i kontakten med ledige, sygemeldte og virksomheder. Mål og visioner for beskæftigelsesområdet Den overordnede vision for beskæftigelsesindsatsen er at understøtte den enkelte i at opnå selvforsørgelse og at medvirke til det størst mulige udbud af kvalificeret arbejdskraft. Gennem jobcenterets rådgivning og vejledning af ledige og virksomheder medvirker beskæftigelsesindsatsen til at understøtte og øge gennemsigtighed og mobilitet på arbejdsmarkedet. Gennem de årlige ministermål fastlægger beskæftigelsesministeren inden for rammerne af denne vision en række landsdækkende prioriteringer, som kommunens indsats tilpasses. Herudover fastlægger kommunalbestyrelsen i forbindelse med de årlige beskæftigelsesplaner en række lokale prioriteringer af indsatsen. De kvantitative mål for indsatsen vil blive fastlagt endeligt i slutningen af Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 15

64 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Væsentlige anlægsprojekter Der forventes ikke igangsat store anlægsprojekter på udvalgets område i 2015 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 16

65 Socialudvalget Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme ,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Budgetramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder 335,8 321,0 325,0 325,3 325,7 326,4 5,5 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 275,4 258,0 258,0 258,0 258,0 258,0 19,8 21,1 26,5 27,0 27,5 28,3 Vordingborg Madservice Distrikter Forebyggelse & Aktivitetscentre Hjælpemidler 35,1 34,9 33,5 33,4 33,2 33,1 Øvrig udvalgsramme 64,5 89,7 88,0 94,1 100,8 112,5 5,6 6,2 6,3 6,3 6,3 6,3 Øvrig ældre 59,1 79,2 77,5 83,6 90,3 102,0 Mellemkommunal afregning -0,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 Budgetramme 2-8,0-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4 Bygninger m.m. -8,0-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4 41,85 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,8 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 434,3 406,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Bygninger m.m. ANLÆG - Budgetramme 3 Anlæg Socialudvalget i alt + = Udgift, - = Indtægt Alle udgifter og indtægter er angivet i 2015-prisniveau Opgaver Socialudvalget består af et politikområde. Politikområdet Ældre har følgende ansvarsområder som myndighed og leverandør. I forhold til leverandører er der både kommunale som private leverandører: Pleje og omsorg jævnfør Serviceloven, herunder praktisk hjælp, personlig hjælp og madservice, samt tilsyn heraf. Pleje og behandling jævnfør Sundhedsloven, herunder sygepleje og delegeret sygepleje. Forebyggede indsats for ældre og handicappede, herunder aktiviteter og forebyggende besøg for de + 75-årige, samt rådgivende og vejledende indsats for bl.a. demente. Plejeboliger og ældreboliger. Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring. Plejevederlag og tilknyttede udgifter til alvorligt syge og døende. Uddannelse af elever og studerende. Generelt Ældreområdet er kendetegnet ved en målrettet indsats for at modvirke en ellers forventet demografisk udfordring. Ældreområdet arbejder for andre alternativer end de traditionelle i tæt Socialudvalget 17

66 Socialudvalget tværgående samarbejde med forskellige sekretariater og udvalgsområder. Ældreområdets indsats er særligt formuleret i Politik for pleje og omsorg, samt Sundhedspolitik, Frivilligpolitik og Handicappolitik. En målrettet indsats i forhold til pleje og omsorg, tæt samarbejde med frivillige, en målrettet sundhedsfremmende, forebyggende, aktiverende og rehabiliterende indsats og særligt en tidlig indsats for at modvirke unødig indlæggelse på sygehus sikrer at ældreområdet kan holde sit budget trods planlagt og gennemført reduktion af budgetterne over årene. Indsatser er udviklet løbende og har bragt Vordingborg Kommune i front og visende vejen, trods økonomiske nøgletal i bunden af sammenlignelige kommuner. Den leverede indsats er baseret på en præcis myndighedsafgørelse, hvor rådgivning om alternativer og mulighed for uafhængighed er indarbejdet i praksis. Den leverede indsats sker med højest mulige kompetence indenfor de muligheder der er rekrutteringsmæssigt uanset geografi i Vordingborg Kommune og uanset de muligheder det afsatte budget på området giver. Erfaring med velfærdsteknologi, informationsteknologi mv. inddrages og ny erfaring søges via arbejdet i forskellige projekter lokalt og regionalt. Erfaring deles med private leverandører på Frit valgs området. Private leverandører rådgives og stilles krav om at levere på sammenligneligt niveau, herunder også at opfylde forpligtelser om at uddanne elever. Udgiftsniveau på ældreområdet kr. pr. 65+ årig (2014 priser) Vordingborg Kommune Sammenligningsgruppen Regionen Hele landet KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2014 B Sammenligningsgruppen er kendetegnet ved at Udgiftsbehovet i gruppen er høj, og ressourcepresset er moderat. Kommunerne i sammenligningsgruppen er; Brønderslev, Odsherred, Kalundborg, Aalborg, Norddjurs, Helsingør, Bornholm, Guldborgsund, Odense, Aarhus og Lolland. De samme udgifter kan også gøres op i forhold til 75+ årige. Det ændrer ikke det overordnede billede, men bringer Vordingborg Kommune under det gennemsnitlige regionale niveau. Udgiftsniveau på ældreområdet kr. pr. 75+ årig (2014 priser) Vordingborg Kommune Sammenligningsgruppen Regionen Hele landet B KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Sammenligningsgruppen er kendetegnet ved at Udgiftsbehovet i gruppen er høj, og ressourcepresset er moderat. Kommunerne i sammenligningsgruppen er; Brønderslev, Odsherred, Kalundborg, Aalborg, Norddjurs, Helsingør, Bornholm, Guldborgsund, Odense, Aarhus og Lolland. Socialudvalget 18

67 Socialudvalget Plejeboliger, aflastning mv. Visiterede ydelser pr. uge. Antal borgere Timer Gennemsnit pr. borger (uge 11) 2011 (uge 11) , ,16 (uge 11) ,12 (uge 11) ,1 Når gennemsnittet pr. borger falder fra 2013 til 2014 skyldes det, at plejepakkerne er blevet reduceret med 100 minutter pr. uge og visitation er ændret fra visitation af ydelser efter Serviceloven til ydelser efter Sundhedsloven (delegeret sygepleje). Samlet set er gennemsnittet uge på 17,77 t. pr. uge, dvs. et øget niveau af den samlede visitation set i forhold til de foregående år, hvilket afspejler opgaveflytning fra sygehus til kommune opgavetilgang af bl.a. delegeret sygepleje. På Frit valgsområdet har fordeling af opgaver mellem kommunale og private leverandører fundet et fast leje. Opgaver som vareudbringning og hjælp til tøjvask er i fornuftig stigning og bidrager til, at det samlede ældreområde fortsat kan drives rentabelt. Samtidig afspejles resultatet af den samlede forebyggende og rehabiliterende indsats så det samlede antal visiterede borgere og visitationsniveau fastholdes på et stabilt niveau over årene. Denne stabilitet er nødvendig for at ældreområdet kan overholde sit samlede budget, hvor særligt mellemkommunal refusion og kropsbårne hjælpemidler er omkostninger i en stigningstakt, der følger den demografiske udvikling. Eget hjem: kommunal leverandør Visiterede ydelser pr. uge. Antal borgere Timer Gennemsnit pr. borger Eget hjem: privat leverandør Visiterede ydelser pr. uge. Antal borgere Timer Gennemsnit pr. borger (uge 11) 2011 (uge 11) ,74 (uge 11) (uge 11) , ,73 Nogle borgere har både kommunal og privat leverandør. Inkl. KRAM madservice Socialudvalget 19 (uge 11) ,02 (uge 11) ,84 (uge 11) ,28 (uge 11) ,87

68 Socialudvalget Samlet Kommunal og privat Visiterede ydelser pr. uge. (uge 11) 2011 (uge 11) 2012 (uge 11) 2013 (uge 11) 2014 Timer Ældreområdet rekrutterer personale lokalt som regionalt. De elever der uddannes har en geografisk bred regional profil og ikke alle vælger efterfølgende ansættelse med eventuel bosætning i Vordingborg Kommune. I Vordingborg Kommune arbejdes derfor målrettet med muligheder for praktikplads i forhold til eventuelt brancheskift i samarbejde med Borgerservice og Arbejdsmarkedscentret. Ældreområdet vil fortløbende have brug for at kunne rekruttere kompetent personale, særligt personale der kan levere ydelser efter Sundhedsloven. Ældreområdet vil fortløbende have behov for at kunne tilbyde kompetenceudvikling, så de krav der stilles af bl.a. tilsynsmyndigheder kan honoreres også i årene fremover. Ældreområdet er derfor engageret i arbejdet med den nye EUD-reform og udmøntningen heraf. Normering ældreomsorg Vord.borg Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet ,3 107,6 94,7 111,7 Personale pr årige ,7 107,2 90,0 108,6 KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning ,2 102,1 86,2 103, ,6 99,7 83,6 100,1 For 2013 gøres opmærksom på, at Vordingborg Kommune afholdt en større indsats med kompetenceudvikling for alle SOSU - ansatte i perioden fra uge 36 i 2012 og hele Indsatsen ses i normeringsoverblikket med et højere personaleforbrug. I 2014 forventes normeringen stort set at svare til det gennemsnitlige regionale niveau. Målsætning Målsætningerne er derfor: at ældre med få eller ingen behov for pleje og omsorg har mulighed for at være aktive borgere med et socialt og sundt liv at ældre med behov for rehabilitering og social netværk bevarer et godt liv uden afhængighed af andre at borgere med behov for pleje og omsorg modtager behandling og hjælp og ved alvorlig sygdom lindring, støtte og nærhed Mål og visioner for ældreområdet Fravær: At indsats i forhold til fremmødepolitik fortsat er i fokus Forebyggende indsats: At sundhedsfremme og forebyggelse medtænkes i enhver indsats på Socialudvalgets område Digitalisering: At digitale løsninger medtænkes i enhver indsats på Socialudvalgets område Socialudvalget 20

69 Socialudvalget Akut og tidlig indsats: Hindring af genindlæggelser med opfølgning og forebyggende indsats Rehabilitering på Socialudvalgets område: Fortsat udvikling af det rehabiliterende team ældres opgaver også i forhold til borgere med erhvervet hjerneskade Velfærdsteknologi: Afprøvning og implementering i driften med fokus på nytteværdi Demens: Fortsat implementering af forløbsprogram Væsentlige anlægsprojekter I 2014 står byggeriet i Præstø færdigt og halvdelen af boligerne på 1. sal af Solvang er ombygget fra ældreboliger til plejeboliger for demente. Det bør indenfor de nærmeste budgetår overvejes om den sidste halvdel af ældreboligerne på Solvang bør ombygges til almindelige plejeboliger eller til plejeboliger for demente. Det kan overvejes, om der bør reserveres 2 til 2½ mio. kr. til formålet med den begrundelse, at det er forholdsvist ukompliceret at udvide antallet af plejeboliger frem for at bygge nyt og frem for at have ledig kapacitet af ældreboliger, som det er og har været tilfældet de seneste år. Der er behov for at opgradere drifts- og vedligeholdelsesniveauet af de kommunalt ejede plejeboliger og ældreboliger. Boligerne administreres som aftalt i udbud af administrationsaftalen af 1. januar 2013 ved Boligselskabet Sjælland. Boligselskabet Sjælland har efter aftale med Ældresekretariatet udarbejdet tilstandsvurderinger og har udarbejdet udkast til budget 2015 for de enkelte boligområder. Flere af tilstandsvurderingerne peger mod væsentlige huslejestigninger, der ligger udover de, der kan forventes i et boligområde som ønskes udlejet medmindre der foretages de nødvendige investeringer. Det skal særligt bemærkes at Plejecentrene Skovbo og Aggerhus, samt Ældreboligerne ved Damsholte er udfordret af deres bygningsmæssige stand. Socialudvalget 21

70 Sundsheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab ,7 Budget ,1 Budget ,1 Budget ,7 Budget ,2 Budget ,9 148,8 153,4 3,0 150,4 149,0 153,0 9,8 143,2 149,2 153,2 9,6 143,6 149,1 153,1 9,6 143,5 148,9 152,9 9,6 143,3 148,8 152,8 9,6 143,2 Betaling for egne borgere ( 108) Betaling for egne borgere ( 107) Betaling for egne borgere ( 103) Betaling for egne borgere ( 104) Betaling for egne borgere ( 85) Voksne med særl. behov ( 109 og 110) Kontaktperson- og ledsagerordninger Støt til friv. socialt arbejde ( 18) Refusioner Specialiserede landsdækkende tilbud 63,7 10,8 12,4 12,4 49,2 3,6 0,9 1,0-4,8 1,1 56,3 12,2 13,0 13,7 46,9 2,4 0,7 1,0-4,0 1,2 59,5 10,3 12,8 13,7 46,1 2,4 0,7 1,0-4,0 1,2 59,3 10,3 12,8 13,7 46,1 2,4 0,7 1,0-4,0 1,2 59,1 10,3 12,8 13,7 46,1 2,4 0,7 1,0-4,0 1,2 59,0 10,3 12,8 13,7 46,1 2,4 0,7 1,0-4,0 1,2 Budgetramme 2 Ældreboliger -4,6-4,6-4,0-4,0-4,0-4,0-4,0-4,0-4,0-4,0-4,0-4,0 Budgetramme 3 - Anlæg 18, Politikområde Sundhed Budgetramme 1 Virksomheder Center for Rusmidler Sundhedsplejen Tandplejen Træningsenheden Øvrig udvalgsområde Tandplejen Sundhedscentre Projekter ex. (100% overf.) Tandplejen Sundhedscentre 245,9 64,0 57,2 9,6 8,0 17,2 22,4 6,8 0,2 6,6 0-0,2 0,3 246,1 65,8 56,9 9,8 7,8 15,9 23,3 8,1 0,5 7,7 0,8 0,6 0,1 244,8 65,1 57,0 9,7 7,7 16,2 23,4 8,1 0,5 7, ,6 64,8 56,2 9,4 7,4 16,1 23,2 8,6 0,5 8, ,3 64,6 55,9 9,4 7,3 15,9 23,2 8,6 0,5 8, ,1 64,3 55,7 9,4 7,2 15,8 23,2 8,6 0,5 8, Budgetramme 2 Aktivitetsbestemt medfinan. sund. 181,9 181,9 180,3 180,3 179,7 179,7 178,8 178,8 178,8 178,8 178,8 178,8 0 0, ,8 395,6 394,1 392,7 392,2 391,9 Drift Politikområde Psykiatri og Handicap Budgetramme 1 Virksomheder Øvrig udvalgsramme Budgetramme 3 - Anlæg Sundheds- og Psykiatriudvalget i alt + = Udgift, - = Indtægt Sundheds- og Psykiatriudvalget 22

71 Sundsheds- og Psykiatriudvalget Opgaver Sundheds- og Psykiatriudvalget består af 2 politikområder, Psykiatri og handicap samt Sundhed. Politikområde Psykiatri og handicap har følgende ansvarsområder, såvel myndigheds- som driftsopgaver: Borgere med handicap med behov for hjælp, omsorg og aktiviteter Borgere med psykiske lidelser der har behov for hjælp, omsorg og aktiviteter Social virksomhed / beskyttet beskæftigelse Dagtilbud / aktivitetshuse Boliger rettet mod borgere indenfor socialpsykiatrien og Bo og naboskaber Tilbud til borgere med autisme Synscentralen Visitation psykiatri og handicap Tilsyn med tilbud inden for psykiatri og handicap i Vordingborg Kommune Godkendelse af nye tilbud inden for psykiatri og handicap i Vordingborg Kommune Støtte til frivilligt socialt arbejde 18 Institutioner, som kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser inden for udvalgets område Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område Politikområdet Sundhed har følgende ansvarsområder: Forebyggelse Sundhedscentre Tandpleje Sundhedspleje Genoptræning / rehabilitering Sundhedsplejersker i nært samarbejde med Børn, Unge- og Familieudvalget Finansiering af sundhedsudgifter (Sygesikringsydelser og sygehusbetaling) Behandling af alkohol- og stofmisbrug Institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser inden for udvalgets område Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område Politikområde Psykiatri og handicap Generelt Psykiatri og handicapområdet strækker sig over et bredt spektrum af problemstillinger. I den ene ende af spektret handler det om at udvikle løsninger med gode varierede og strukturerede dagtilbud. De skal sikre, at det enkelte menneske kan mestre sit eget liv i egen bolig så tæt på egne præmisser som muligt. På den anden side af spektret kræves der løsninger, som er meget specielle og som nogen gange skal findes i andre kommuner, i regionen eller i privat regi. Det er derfor vigtigt at fokusere på, hvad vi i Vordingborg Kommune vil være rigtig gode til hvad vi vil være kendt for. Her har vi højt specialiserede tilbud til autisme, et fagligt stærkt og godt unge miljø inden for bo og naboskabsområdet, gode væresteder og botilbud til mennesker med sindslidelser og ikke mindst meget varierede tilbud i den Sociale Virksomhed. Der tilbydes også særlig tilrettelagt uddannelse, STU, inden for området. Psykiatri og Handicap er også et område, som skaber et relativt stort udgiftspres i kommunernes budgetter. Da det samtidigt er målet at have gode løsninger så tæt på en almindelig hverdag som muligt, er der brug for at finde løsninger, som kan leveres til en mindre pris end den vi kender i dag samtidig med høj kvalitet. Det skaber udfordringer til at finde de gode politiske løsninger inden for området. Området består af skal-opgaver som samtidig er rettighedsbestemte opgaver. Det betyder, at borgeren har et grundlæggende krav på at få ydelsen eller hjælpen. Men selve indholdet og Sundheds- og Psykiatriudvalget 23

72 Sundsheds- og Psykiatriudvalget omfanget af ydelsen eller hjælpen beror på et konkret, individuelt skøn i forhold til den enkelte borgers behov. Det er derfor kun indenfor rammerne af dette skøn, at der kan strammes op på udgiftsudviklingen. I Rammeaftalen for 2015 for Region Sjælland er der aftalt en takstreduktion i 2015 på minimum 1,5 % for tilbud omfattet af rammeaftalen. Aftalen skal opfyldes for den enkelte driftsherre/kommune. Aftalen betyder, at Vordingborg Kommune vil opnå besparelser på de køb der foretages i andre kommuner i Regionen Sjælland og hos regionen. Samtidigt vil der skulle ske reduktion på egne tilbud. Da Vordingborg Kommune er netto-sælger kommune, vil størstedelen af besparelsen tilfalde køberkommunerne. Vordingborg Kommune er ligesom andre kommuner udfordret ved manglende billige boliger til unge kontanthjælpsmodtagere. Derudover er udfordringen at de unge, der visiteres til et døgntilbud ikke på samme måde som tidligere (grundet kontanthjælpsreformen) bevilges førtidspension og er derfor ikke i stand til at betale huslejen. For at borgeren kan være i tilbuddet, betyder det, at differencen som borgeren ikke er i stand til at betale, påhviler Psykiatri- og handicap afdelingen at bevilge som behandlingsudgift. De mere specifikke tendenser er, at der kommer et stigende antal yngre borgere, der har brug for støtte for at klare en hverdag. Det drejer sig ofte om behov for socialpædagogisk støtte til at få struktur på hverdagen. Udviklingen går mod flere ordninger, hvor borgerne får hjælp i eget hjem sammen med et velstruktureret dagtilbud, som gør, at de klarer sig i eget hjem så tæt på egne præmisser som muligt. Men der vil fortsat være behov for at udvikle egentlige botilbud. Området har været udfordret af flere tomme pladser pga. relative store og uventede frafald af borgere. Der arbejdes løbende for at finde de bedste løsninger og tilpasse udbud til efterspørgslen. Bøgehuset under Socialpsykiatrien er pr blevet nedlagt som et skærmet tilbud. Vordingborg Kommune har besluttet at oprette et nyt tilbud hvor man har valgt at sammenlægge Bøgehuset og Kastaniehuset som fysisk er placeret ved siden af hinanden. Der er i alt 10 pladser, hvor tre er 108 pladser og de resterende syv er afklarings/akut pladser. Grafisk materiale for Psykiatri og handicap Sundheds- og Psykiatriudvalget 24 Faktaboks Antallet af borgere der får socialpædagisk bistand i eget hjem ( 85) er kraftig stigende Antallet af borgere i døgnplads ( 108) er nogenlunde konstant Der ses en svag stigning på egne borgere i Vordingborg Kommunes egne institutioner Der er svagt faldende antal borgere fra andre kommuner i Vordingborg Kommunes egne institutioner

73 Sundsheds- og Psykiatriudvalget Målsætning Målsætningen i Vordingborg Kommune er at skabe tilbud, som møder borgernes behov. Det gælder såvel de behov, som de borgere har, som bor i vores tilbud som at udvikle tilbud til nye grupper. Det handler om at skabe fleksible tilbud, som retter sig mod de aktuelle behov og de behov der vurderes at være brug for at møde fremover. Målsætningerne er derfor, at: Udvikle visitationen, så den visiterer så målrettet som muligt i forhold til loven på området og Vordingborg Kommunes serviceniveau. Dvs. til ydelser, der giver borgeren mulighed for at leve et liv så tæt på egne præmisser som muligt. Udvikle tilbud, som understøtter den enkelte borger i at få en hverdag så tæt på egne præmisser som muligt. Det handler om at udvikle til lavest effektive omkostningsniveau, det såkaldte LEON princip. Samtidig udvikles tilbuddene således, at de er attraktive for borgeren. Dvs. at vi får fagligt stærke og omkostningsbevidste tilbud. Herved kan vi udvikle flere og gode tilbud inden for en økonomisk ramme og er konkurrencedygtige i forhold til at andre kommuner ønsker at bruge vores tilbud Fortsat uddanne personalet i visitationen og i tilbuddene / virksomhederne, så de er klare til at møde nye behov Fokusere hvordan frivillige i højere grad kan være med til at gøre borgerens liv mere indholdsrigt og få en bedre balance mellem civilsamfundet og de kommunale tilbud. Vil videreudvikle koncepter som Butikken i Vordingborg By, så borgere med funktionsnedsættelse synliggøres i bybilledet som ressourcefulde medborgere Vil afholde dialogmøder med brugere og pårørende og de tilknyttede frivilligforeninger og organisationer om udvikling af tilbud Vil udvikle tilbud tilknyttet aktivitetshuset Elverhøjene i Stege til unge udviklingshæmmede med væsentlige funktionsnedsættelser Vil udvikle kompetencecentre der hver har en bestemt målgruppe tilknyttet Vision Visionen er at Vordingborg Kommune er en kommune, som er klar til at møde de behov, som er på psykiatri og handicapområdet, det såkaldte specialiserede område. Visionen er også, at der er større Sundheds- og Psykiatriudvalget 25

74 Sundsheds- og Psykiatriudvalget sammenhæng mellem det specialiserede område og det såkaldte normalområde, dvs. større inklusion med udgangspunkt i god balance mellem civilsamfundet og de kommunale tilbud. Borgerne oplever et godt møde med kommunen både i visitationen og i tilbuddene, som er attraktive såvel fagligt som økonomisk. Herved er det også gode og lærende arbejdspladser for borgerne i kommunen. Borgeren oplever sammenhæng mellem region og kommune og sammenhæng mellem de kommunale tilbud også de tilbud som andre fagsekretariater leverer. Borgeren oplever således mødet med kommunen som et helt menneske med forskellige behov på forskellige tidspunkter i livet. Politikområde Sundhed Generelt Borgernes sundhedstilstand varierer kommunerne imellem. Sammenlignet med de øvrige kommuner i Danmark, placerer Vordingborg Kommune sig i den laveste tredjedel på områderne lønindkomst, uddannelsesniveau og arbejdsmarkedstilknytning. Denne placering afspejles i borgernes sundhedstilstand, da der er en tæt sammenhæng mellem indkomst og helbred. Den sociale ulighed i sundhed er en af de væsentligste, sundhedsøkonomiske udfordringer i øjeblikket - også for Vordingborg Kommune, som ligger blandt de 10 dårligste kommuner hvad angår middellevetid. På lang sigt er der både økonomiske og sundhedsmæssige gevinster ved en tidlig, forebyggende indsats. Sundhedsplejens systematiske besøg hos småbørnsfamilier, forældreuddannelse og faste undersøgelser af skolebørn på særlige klassetrin, er vigtige og veldokumenterede eksempler herpå, ligesom regelmæssig, gratis tandbehandling til børn og unge er et evidensbaseret, sundhedsfagligt effektivt og lighedsskabende tilbud. Den systematiske sundhedsscreening af alle småbørn og skolebørn Faktaboks synliggør hvor en ekstra, mere målrettet indsats, er nødvendig. Den - 21% ryger dagligt målrettede ydelse gives ofte i et tværfagligt samarbejde mellem - 15% viser tegn på sundhedsaktører som Rusmiddelcentret eller Træningsenheden og næsten alkoholafhængighed altid i et samspil med familie-, skole- eller daginstitutionsområdet. På voksenområdet er jobcentret en nær samarbejdspartner i den - 11% har et højrisikabelt helhedsorienterede, forebyggende indsats. alkoholforbrug Forebyggelse i hverdagslivet Kommuneorganisationens største potentiale består i muligheden for at servicere borgerne på tværs af forvaltningsområder. Således løses forebyggelsesopgaven kun, hvis sundhedsperspektivet integreres på skoler, i daginstitutioner, jobcenter, ældresektor, socialpsykiatrien og den fysiske planlægning i kommunen. Sundhed skal med andre ord være indtænkt, hvor borgerne færdes til hverdag. Den gældende sundhedspolitik beskriver hvordan dette kan praktiseres, og den nye sundhedspolitik, der ventes vedtaget ultimo 2014, lægger ligeledes vægt på den brede forebyggelse og det fælles ansvar. Sundhedssekretariatets anbefalinger til kommunens øvrige fagområder sker med afsæt i Sundhedsstyrelsens evidensbaserede forebyggelsespakker. Stigende ældrebefolkning kræver nye strategier Ifølge befolkningsprognosen vil gruppen af 60+-årige vokse væsentligt i Sundheds- og Psykiatriudvalget 26-16% er meget generet af psykiske symptomer - 28% er stillesiddende mere end 10 timer om dagen - 17% er svært overvægtige - 96% bruger ofte grønne områder - 7% har sjældent nogle at tale med, hvis der er problemer - 21% oplever et højt stressniveau (Kilde: Sundhedsprofil 2013 for Vordingborg Kommune samt Danmarks Statistik)

75 Sundsheds- og Psykiatriudvalget de kommende år. Det vil være nødvendigt at imødekomme den stigende ældrebefolkning med sundhedsfremmetilbud rettet mod vedligeholdelse af kroppens funktioner og evne til egenomsorg hos de raske årige og hos de borgere, der allerede har erhvervet en kronisk, livsstilsbetinget sygdom. Målet er, at sikre flest muligt en selvhjulpen alderdom med maksimal livskvalitet. Træningsenheden og patientskolerne har i samarbejde med ældreområdet og frivilligsektoren gennem de seneste år iværksat udvikling af mere effektive rehabiliteringsformer. Dette vigtige arbejde fortsætter i de kommende år. Fokus på det nære sundhedsvæsen Det højt specialiserede og centraliserede sygehusvæsen betyder, at mange i Vordingborg Kommune har lang afstand til nærmeste sygehus. Kommunal kapacitetsopbygning betyder, at sundhedsydelser, der ikke kræver sygehusteknologi eller speciallægelig kompetence, kan løftes lokalt på et højt fagligt niveau. Vordingborg Kommunes diagnosespecifikke patientskoler er et eksempel på, at det er muligt at tilbyde effektiv lokal rehabilitering. Og det integrerede samarbejde med jobcentret i forlængelse af de seneste reformer på førtidspensions- fleks- og sygedagpengeområderne, understreger vigtigheden af et driftsikkert og kompetent kommunalt sundhedsvæsen. For de mest syge og ressourcesvage borgere er lang transport ofte er en barriere for fremmøde. Derfor tilstræbes det, at alle sundhedstilbud findes flere steder i kommunen. Det gælder såvel træningstilbud som misbrugsbehandling og tandpleje. De tre kommunale sundhedscentre er en væsentlig ressource i den henseende. Aktivitetsbestemt medfinansiering Produktionen i det regionale sygehusvæsen øges år for år, hvilket afspejles i kommunernes udgift til medfinansiering af indlæggelser og ambulant behandling. Stigningen i medfinansiering dækker over komplekse sammenhænge, med ringe mulighed for præcise analyser, da kommunerne ikke har datamæssig adgang til at følge den enkelte patients vej genne sundhedsvæsenet. Vordingborg Kommune følger, sammen med regionens øvrige kommuner, udviklingen i medfinansiering nøje. Udviklingen i indlagte med forebyggelige diagnoser og genindlæggelser følges kvartalsvis og uventede udsving drøftes med regionen. Vordingborg Kommune ligger flot på disse parametre, som i øvrigt udgør under 10% af den samlede medfinansiering. Kommunerne arbejder gennem KL for en mere transparent afregningsmodel med incitamenter, der understøtter samarbejde mellem sektorerne. Styringsredskaber og lovgivning på sundhedsområdet Sundhedsloven om forebyggelse, sundhedspleje, tandpleje, genoptræning og alkoholbehandling Serviceloven 101 om stofmisbrug og 86 om vedligeholdelsestræning Sundhedsaftalen med Region Sjælland Sundhedsstyrelsens vejledende retningslinjer Regions Sjællands forløbsprogrammer Vordingborg Kommunes sundhedsprofil (2014) Sundhedspolitik Vordingborg Kommune Befolkningsundersøgelser og sundhedsfremmeforskning Sundheds- og Psykiatriudvalget 27

76 Sundsheds- og Psykiatriudvalget Grafisk materiale Sundhed Politiske mål for sundhedsområdet En ny sundhedspolitik for Vordingborg Kommune er netop anbefalet af Sundhedsog Psykiatriudvalget og sendt til høring. Det nye udspil har følgende vision: Sundhed er en integreret og naturlig del af hverdagslivet. Sunde valg er oplagte valg og tilgængelige for alle - uanset livssituation. Sundhedspolitikken bygger videre på principperne for, og resultaterne af, de seneste års sundhedspolitiske prioriterin ger i Vordingborg Kommune. Udvalget ønsker fortsat: At arbejde samlet, ambitiøst og fokuseret for at være med i front på sund hedsområdet. At forebygge sygdom og mistrivsel og give den rette og tilstrækkelige hjælp, når det er nødvendigt. At gøre dette gennem sundhedsfremmende rammer om hver dagslivet og målrettede tilbud til borgere med særlige behov. De kommende års indsatsområder vil være: Sundhed i kommunens tilbud Naturen tæt på Fællesskaber for alle Oplysning og opsporing Rehabilitering Behandling Politikken beskriver følgende konkrete målsætninger: Skabe rammer, der fremmer vores sunde valg i hverdagen Arbejde systematisk med forebyggelse i kommunens tilbud og kerne- ydelser Bruge Vordingborg Kommunes unikke natur som et stærkt redskab til sundhedsfremme Sikre gode rammer for leg, gature, løberuter, cykelruter sport og akti vitet til lands og til vands Integrere naturaktiviteter i de kom munale tilbud til børn, unge, voksne og ældre Understøtte flere, større og tættere netværk for ensomme, ældre og syge Understøtte inklusion af udsatte, sårbare, handicappede, ældre og syge i idræts- og kulturtilbud Understøtte frivilligt arbejde Sikre klar og malgruppebevidst information om sundhedsmæssige risikofaktorer Understøtte det øvrige sundheds væsens indsats for at opdage syg domme og risikoadfærd sa tidligt som muligt, sa helbredelse er mulig og senfølger minimeres Sikre relevant henvisning efter opsporing af sygdom Fortsat udvikle effektive, efter spurgte, lokale rehabiliterings- og træningstilbud Styrke det rehabiliterende perspek tiv i beskæftigelsesindsatsen Arbejde ud fra nyeste sundheds pædagogiske viden Sundheds- og Psykiatriudvalget 28

77 Sundsheds- og Psykiatriudvalget Sikre fagligt samarbejde og sam menhængende patientforløb pa tværs af hele sundhedsvæsenet Understøtte frivillige netværk som arena for opfølgende træning Tilbyde den nødvendige og til strækkelige behandling med afsæt i kommunens kvalitetsstandarder Benytte evidensbaserede og ef fektive behandlingsmetoder Arbejde med individuelle, malrettede behandlingsplaner Kvalitetssikre vores behandlings metoder Sikre glidende overgange til og fra sundhedsvæsenets øvrige sektorer Sundheds- og Psykiatriudvalget 29

78 Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Budget Budget Budget Budget Budget ,8 113,2 113,0 112,7 113,6 Drift Politikområde Trafik og Park Budgetramme 1 Vejdrift: Kolonihaver Planlægning af parker og grønne områder Stadion og idrætsanlæg Sydsjællandsleden Trafik- og Parksekretariatet Trafiksignaler og Vejbelysning Belægninger Parkeringsvagt-ordning Kørselsområdet: Rutebilstationer Kørselskontor - administration Off. buslinjer - Movia Handicapkørsel Flextur Drift og administration Befordring af elever i folkeskolen Lægekørsel efter sundhedsloven Budgetramme 2 Vintertjeneste Politikområde Vej, Park og Havneservice Budgetramme 1 Vejdrift: Parker og grønne områder Stadion og idrætsanlæg Offentlige toiletter Vej, Park og Havneservice (drift) Arbejde for egne forv. og institutioner Arb. udf. f/ ekst. /fremmede (reg. moms) Driftsbygninger og -pladser Vejvedligeholdelse m.v. Belægninger Færge og havneområdet: Færgedrift Kollektiv trafik havne og Lystbåde havne Politikområde Bygningsvedligeholdelse Budgetramme 1 Øvrig udvalgsområde Usolgte grunde - boligformål Usolgte grunde - erhvervsformål Faste ejendomme - fællesudgifter Faste ejendomme - vedligeh.pulje - drift Faste ejendomme - beboelse Faste ejendomme - andre faste ejendomme Politikområde Land og Miljø Budgetramme 1 Øvrig udvalgsområde Teknik- og Miljøudvalget 30 66,1 58,6 58,6 0,0 1,0-0,2 0,1-8,9 7,2 24,8 0,0 34,7-0,1 3,5 18,4 2,0 2,5 0,9 7,3 0,0 71,6 64,1 64,1 0,0 0,1-0,2 0,1 0,1 7,5 21,3 0,0 35,2-0,1 0,9 21,0 2,0 2,6 0,9 6,2 1,6 72,0 64,4 64,4 0,0 0,1-0,2 0,1-1,0 7,5 21,3 0,0 36,7-0,1 0,9 22,1 2,0 3,0 0,9 6,2 1,6 72,4 64,8 64,8 0,0 0,1-0,2 0,1-1,0 7,8 21,3 0,0 36,8-0,1 0,9 22,1 2,0 3,1 0,9 6,2 1,6 72,4 64,8 64,8 0,0 0,1-0,2 0,1-1,0 7,8 21,3 0,0 36,8-0,1 0,9 22,1 2,0 3,1 0,9 6,2 1,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 48,0 48,0 48,0 8,4 4,3 0,7 24,8 0,2 0,0 1,2 3,6 3,2 1,6 0,9 0,8 31,8 31,8 31,8 2,4 1,1 0,5 11,9 7,0 0,0 0,9 3,4 2,6 2,0 0,7 1,3 32,2 32,2 32,2 2,4 1,1 0,5 10,9 7,0 0,0 0,9 4,6 2,7 2,0 0,7 1,3 32,3 32,3 32,3 2,4 1,1 0,5 10,9 7,0 0,0 0,9 4,7 2,7 2,0 0,7 1,3 32,7 32,7 32,7 2,4 1,2 0,5 10,9 7,0 0,0 0,9 4,7 3,2 2,0 0,7 1,3 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1-2,0 1,4-0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,1-1,5 1,4-0,1 0,5-0,6-0,6-0,6 0,2 0,1-2,6 1,4-0,1 0,5-1,3-1,3-1,3 0,2 0,1-3,3 1,4-0,1 0,5-1,3-1,3-1,3 0,2 0,1-3,3 1,4-0,1 0,5 9,8 9,8 9,8 4,8 4,8 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,4 5,4 5,4

79 Teknik- og Miljøudvalget Forpagtning af arealer m.v. Strande, Blå Flag m.v. Naturbeskyttelse og natur- og forv. Proj. Natura 2000 Fredningserstatninger Sandflugt Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedl.arb. - vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse - fælles formål Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn Skadedyrsbekæmpelse -0,4 0,5 2,3 0,5 0,0 0,0 2,5 3,3 0,1 0,3 0,1 0,0-0,3 0,9 0,0-0,4 0,6 1,2 0,5 0,0 0,0 0,7 0,8 0,5 0,1 0,1 0,0-0,1 0,8 0,0-0,4 0,6 1,4 0,5 0,0 0,0 0,7 0,7 0,5 0,1 0,1 0,0-0,1 0,8 0,0-0,4 0,6 1,4 0,5 0,0 0,0 0,7 0,7 0,5 0,1 0,1 0,0-0,1 0,8 0,0-0,4 0,7 1,4 0,5 0,0 0,0 0,7 0,7 0,5 0,3 0,1 0,0-0,1 0,9 0,0 Affaldshåndtering Brugerfinansieret Generel aff.adm. - husholdn. (reg. moms) Generel aff.adm. - virksomh. (reg. moms) Dagrenovation - husholdn. (reg. moms) Dagrenovation - virksomheder (reg. moms) Storskrald og haveaffald (reg. moms) Glas, papir og pap (reg. moms) Farligt affald (reg. moms) Genbrugspladser (reg. moms) 2,9 2,9 0,3 0,0 0,5 0,0 0,5 0,9 0,0 0,6 2,9 2,9 0,3 0,0 0,5 0,0 0,5 0,9 0,0 0,6 2,9 2,9 0,3 0,0 0,5 0,0 0,5 0,9 0,0 0,6 2,9 2,9 0,3 0,0 0,5 0,0 0,5 0,9 0,0 0,6 2,9 2,9 0,3 0,0 0,5 0,0 0,5 0,9 0,0 0,6 Politikområde Plan og Byg Budgetramme 1 Øvrig udvalgsområde Byfornyelse 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 41,1 46,3 42,3 52,4 20,4 169,9 159,5 155,3 165,1 134,0 Budgetramme 3 - Anlæg Teknik- og Miljøudvalget i alt + = Udgift, - = Indtægt Opgaver Teknik- og Miljøudvalget består af 5 politikområder, Trafik og Park, Vej, Park og Havneservice, Land og Miljø, Plan og Byg og Bygningsvedligeholdelse. Politikområdet Trafik og Park har følgende ansvarsområder: Jordforsyning og kolonihaver Kommunale parker og grønne områder Stadion og idrætsanlæg Rekreative ruter Faste ejendomme - offentlige toiletter og rutebilstationer og ventesale Vejmyndighed og parkeringskontrol Kollektiv trafik og kørsel af elever, ældre m.v. Anlæg og udvikling på vej-, park- og havneområdet Bestillerfunktion i forhold til vej-, park- og havnedrift Trafiksikkerhed Generelt Trafik- og Parkområdet Trafik og Park har ansvaret for administration, styring, udvikling, og anlæg af Vordingborg Kommunes infrastruktur, parker og grønne områder samt rekreative ruter, og har ligeledes ansvaret for den kollektive trafik og den kommunale kørsel samt styring og udvikling af kommunens havne. Teknik- og Miljøudvalget 31

80 Teknik- og Miljøudvalget Trafik og Park udøver myndighedsbehandling og administration af kommunens parker og grønne områder og offentlige veje og stier, samt private fællesveje og stier. Myndighedsbehandlingen omfatter bl.a. vejtilsyn, udarbejdelse af planer og regulativer indenfor vejområdet, såsom trafiksikkerhed, vintertjeneste, renholdelse, tilgængelighed mv. Afdelingen behandler ligeledes gravetilladelser og har tilsynet med den kommunale parkeringskontrol. Trafik og Park er bestiller i forhold til kommunens vej-, park- og havnedrift. Opgaverne omfatter planlægning, styring og udvikling i forbindelse med vedligeholdelse, pleje og drift af de kommunale veje og stier og de tilhørende arealer, samt kommunale parker og grønne områder, vandrestier, offentlige toiletter, kommunale havne og færgedrift. Afdelingen er ligeledes bestiller i relation til station og idrætsanlæg, rekreative områder og ruter, legeplader og kommunale institutioners udearealer. Trafik og Park varetager administrationen af 82 kommunalt ejede kolonihaver samt en samlet udlejning af 2,6 ha i Stege til en privat kolonihaveforening. Endvidere har Trafik og Park ansvaret for at samle og koordinere de kommunale kørselsordninger og den kollektive trafik bl.a. i samarbejde med Movia. Opgaven varetages i det daglige af kørselskontoret, som også har tilsynet med Taxaområdet. Efter en større omstrukturering af havneområdet, hvor alle de kommunale havne blev organiseret i Vordingborg Havne, er man i fuld gang med at udvikle havnene og de maritime miljøer i samarbejde med de lokale havnebestyrelser. Der er etableret lokale havnebestyrelser for hver af de kommunale lystbådehavne. Havnebestyrelserne repræsenterer de lokale interessenter, og skal bl.a. søge at sikre optimale forhold for havnenes økonomi i samarbejde med havnedriften. Endvidere oprettes et havneråd, hvor alle havnebestyrelsernes for- og næstformænd samles en til to gange årligt. I havnerådet er der politisk repræsentation fra Teknik- og Miljøudvalget. Medio 2015 udvides Vesthavnen i Vordingborg for at opnå en højere kapacitet. Der er allerede indgået aftaler med kunder, som ønsker at lægge deres aktiviteter på havnen og dermed forventes en større udskibning. De øgede aktiviteter på havnen forventes at give flere nye arbejdspladser. Parkområdet forvaltes i henhold til Vordingborg Kommunes Naturpolitik, Strategi- og prioriteringsplan for Vordingborg Kommunes grønne områder og de 16 grønne udviklingsplaner udarbejdet i samarbejde med lokalrådene. Parkområdet er præget af et stigende fokus på naturen og dens positive indflydelse på borgernes trivsel og sundhed samt på turisme. Faktaboks Der er 974 km offentlige veje i Vordingborg Kommune Der er udlagt 407 ha til offentlige grønne områder i Vordingborg Kommune Der er 19 offentlige legepladser fordelt i kommunen Vordingborg Kommune vedligeholder 246 km vandreruter Der er 31 havne i kommunen, hvoraf 10 er kommunale Trafik og Park beskæftiger 22 medarbejdere Den kommunale kørsel og offentlige bustrafik varetages af Kørselskontoret, som årligt disponerer et beløb på ca. 40 mio. kr. Trafik og Park vil fortsat være særligt involveret i forbindelse med Femern Bælt-projektet, herunder ændringer vedrørende jernbanen. I 2014 er der lavet en plan for de fremtidige cykelstier i kommunens tre købstæder. Planen er en opfølgning til den overordnede cykelstiplan for hele kommunen. I 2015 påbegyndes udmøntningen af planens mål og de forskellige initiativer. Teknik- og Miljøudvalget 32

81 Teknik- og Miljøudvalget Efter tilsagn om støtte fra Trafikstyrelsen er Trafik og Park i gang med at udvide busdriften og opgradere busstoppestederne med moderne inventar. Den samlede udgift til skolebusdriften udgjorde i 2013 ca. 9,4 mio. kr. Omfanget af skolebusdriften er i høj grad styret af skolesekretariatets behov og ønsker. Omkostningen er især det seneste år øget. Den vedtagne lovændring i Lov om trafikselskaber åbner for at den lukkede kørsel med skolebus kan benyttes af alle borgere. Kørselskontoret forventer at fremsætte dette som et forslag senere i Vordingborg Kommune har igen fået ansvaret for gadebelysningen. I 2015 skal den praktiske drift af belysningen i udbud. Samtidig arbejdes der på en udskiftningsplan så belysningen bliver opdateret til nutidig standard. På vej-, park- og havneområdet gennemføres der hvert år forskellige anlægsopgaver, som Trafik og Park er ansvarlige for. I den nuværende investeringsplan 2015 er der anlægsprojekter indenfor fritidsområder (Ore Strand, grønne udviklingsplaner), fritidsfaciliteter (renovering af idrætsanlæg), parker og grønne anlæg, havne-, bro- og vejanlæg, herunder cykelstier samt trafiksikkerhed og gadebelysning. Endvidere er der anmodet om midler til følgende anlægsprojekter, nye offentlige toiletter, udvikling af de rekreative ruter (Camønoprojektet og Kløverstiprojektet). Figur 1 Kilde Egne dataudtræk I forbindelse med nedsættelsen af taksten for Flextur blev telebusserne i 2013 nedlagt. Dette har øget brugen af Flextur-ordningen markant. Udviklingen ses i figur 1. Kommunens tilskud til Flextur forventes 3-doblet fra 2013 til Den samlede stigning gør sig gældende for næsten alle kommuner på Sjælland, hvorfor man indledt samarbejde for at undersøge mulighederne for at styre de kommunale tilskud til Flextur. Teknik- og Miljøudvalget 33

82 Teknik- og Miljøudvalget Budget 2014 Kollektive buslinjer administreret af Trafikselskabet Movia Tilskud pr. indbygger (kr.) Køreplantimer pr. indbygger Kommuner i Region Sjælland 553 1,158 Greve 284 0,633 Faxe 309 0,499 Solrød 338 0,533 Stevns 417 0,574 Næstved 422 1,087 Holbæk 424 0,872 Sorø 475 0,921 Vordingborg 482 1,234 Slagelse 528 1,247 Odsherred 559 1,028 Guldborgsund 600 1,18 Køge 613 1,469 Roskilde 628 1,339 Ringsted 693 1,529 Kalundborg 745 1,357 Lolland 897 1, ,843 Lejre Tabel 1 Kilde Movia Vordingborg Kommune har ca. 6 % flere køreplantimer pr. indbygger med kollektive buslinjer end gennemsnittet af kommunerne i Region Sjælland. Kommunens tilskud pr. indbygger til kollektive buslinjer er samtidig ca. 6 % lavere end gennemsnittet af kommunerne (se tabel 1). Figur 2 Kilde Egne dataudtræk Teknik- og Miljøudvalget 34

83 Teknik- og Miljøudvalget Figur 3 Kilde Egne dataudtræk Den samlede udgift til individuel behovsstyret kommunal kørsel udgjorde i 2013 ca. 15,2 mio. kr. Antallet af ture og den samlede omkostning har de seneste år været stigende (se figur 2 og 3). Figur 4 Kilde - ECO-Nøgletal, KORA Figur 4 viser udgiftsniveauet pr. meter vej i perioden Stigningen i 2010 i forhold til 2009 og 2011 skyldes en hård vinter. Stigningen i 2013 skyldes omplacering af midler fra anlæg til drift. I 2014 ligger udgifterne på niveau med de andre kommuner i sammenligningsgruppen. Teknik- og Miljøudvalget 35

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 10. september 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Refer Do 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Nye perspektiver for fundraising og internationalt samarbejde i Vordingborg Kommune

Nye perspektiver for fundraising og internationalt samarbejde i Vordingborg Kommune Nye perspektiver for fundraising og internationalt samarbejde i Vordingborg Kommune Business case vedr. opgradering af Vordingborg Kommunes indsatser på området Indhold 1. Ledelsesresumé...3 1.1. Anbefalinger...3

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 30. september 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 18. maj 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 14:00 Sluttidspunkt 16:15 Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Michael Seiding

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 04. september 2013 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:55 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Henrik Holmer, Poul

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 17:20 Sluttidspunkt 17:40 Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet, Vordingborg

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan Generelt I principper for økonomistyring er fastsat regler for regnskabsaflæggelse. Inden udgangen af november måned skal der udarbejdes en detaljeret tids- og aktivitetsplan for den kommende regnskabsafslutning.

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 09. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 15:30 Sluttidspunkt 17:50 Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup,

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 11. september 2013 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted - Medlemmer Fraværende Bemærkninger Henrik Holmer, Poul A. Larsen, Birgitte Steen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling.

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Richard D. Jensen, Per Pedersen, Nina Lundgreen (kommer evt. senere), Jeanette G. Nielsen,

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 18:00 Sluttidspunkt 19:40 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 23. april 2014 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-14:00 Medlemmer: Formand: Jacob

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere