ISA 501 Revisionsbevis - Specifikke overvejelser for udvalgte områder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISA 501 Revisionsbevis - Specifikke overvejelser for udvalgte områder"

Transkript

1 International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Revisionsbevis - Specifikke overvejelser for udvalgte områder Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

2 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation of Accountants 545 Fifth Avenue, 14 th Floor New York, New York USA Denne Internationale Standard om Revision (), Revisionsbevis - Specifikke overvejelser for udvalgte områder er udarbejdet af International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), en uafhængig standard udstedende organisation, der indgår i International Federation of Accountants (IFAC). IAASB har til formål at udstede standarder af høj kvalitet om revision og andre erklæringer med sikkerhed samt bidrage til en større tilnærmelse af internationale og nationale standarder for på den måde at styrke kvaliteten og ensartetheden af praksis på verdensplan og styrke offentlighedens tillid til den globale revisions - og erklæringsprofession. Den originale engelsksprogede publikation kan downloades gratis fra IFAC s website: Den godkendte tekst er den engelsksprogede udgave. IFAC s mål er at tjene offentlighedens interesser, styrke regnskabsprofessionen på globalt plan og bidrage til udviklingen af en stærk international økonomi ved at etablere og fremme efterlevelsen af faglige standarder af høj kvalitet og den internationale ensretning af sådanne standarder samt udtale sig om forhold af interesse for offentligheden på områder, hvor professionens ekspertise er relevant. April 2009, International Federation of Accountants (IFAC). Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering er tilladt forudsat, at sådanne kopier skal anvendes ved undervisning eller privat og hverken sælges eller formidles, og forudsat, at hver kopi bibeholder teksten: April 2009, International Federation of Accountants (IFAC). Alle rettigheder forbeholdes. Anvendes med tilladelse af IFAC. Kontakt dersom der ønskes tilladelse til at gengive, sælge eller videresende dette dokument. I andre situationer kræves IFAC s skriftlige tilladelse for at gengive, sælge, videresende eller gøre anden tilsvarende brug af dette dokument ud over, hvad loven tillader. Kontakt Denne Internationale Standard om Revision (), Revisionsbevis - Specifikke overvejelser for udvalgte områder er udgivet på engelsk af International Auditing and Assurance Standard Board i International Federation for Accountants (IFAC) i april 2009 og oversat til dansk af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer og genudgivet med tilladelse fra IFAC. IFAC har overvejet processen for oversættelsen af International Standard on Auditing oversættelsen er udført i overensstemmelse med Policy Statement Policy for Translation and Reproducing Standards Issued by IFAC. Den godkendte tekst i samtlige Internationale Standarder om Revision, der udgives af IFAC, er den originale engelske tekst. Engelsk udgave af International Standard om Revision (), Revisionsbevis - Specifikke overvejelser for udvalgte områder 2009, International Federation of Accountants (IFAC). Alle rettigheder forbeholdes. Dansk udgave af International Standard om Revision (), Revisionsbevis - Specifikke overvejelser for udvalgte områder 2011, International Federation of Accountants (IFAC). Alle rettigheder forbeholdes. Original titel:international Standard on Auditing (), Audit Evidence Specific Considerations for Selected Items. ISBN:

3 REVISIONSBEVIS SPECIFIKKE OVERVEJELSER FOR UDVALGTE OMRÅDER (Træder i kraft for revision af regnskaber for perioder, der begynder den15. december 2009 eller senere*) INDHOLDSFORTEGNELSE Asnit Indledning Omfanget af denne ISA...1 Ikrafttrædelsesdato...2 Mål... 3 Krav Varelager Retstvister og -krav Segmentoplysninger...13 Vejledning og andet forklarende materiale Varelager... A1-A16 Retstvister og -krav...a17-a25 Segmentoplysninger...A26-A27 * Ikrafttrædelse i Danmark udskudt med 12 måneder., Revisionsbevis Specifikke overvejelser for udvalgte områder, bør læses i sammenhæng med ISA 200, Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse med Internationale Standarder om Revision

4 Indledning Omfanget af denne ISA 1. Denne ISA omhandler de specifikke overvejelser, som revisor gør sig for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis i overensstemmelse med ISA 330 1, ISA og andre relevante ISA er med hensyn til visse aspekter vedrørende varelager, retstvister og -krav, som involverer virksomheden, samt segmentoplysninger i forbindelse med revision af regnskaber. Ikrafttrædelsesdato 2. Denne ISA træder i kraft for revision af regnskaber for perioder, der begynder den 15. december 2009 eller senere. Mål 3. Revisors mål er at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for: Krav (c) Varelager varelagerets tilstedeværelse og tilstand, fuldstændigheden af retstvister og -krav, som virksomheden er involveret i, og præsentation af og oplysning om segmentinformation i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. 4. Hvis varelageret er væsentligt for regnskabet, skal revisor opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for varelagerets tilstedeværelse og tilstand ved at: overvære fysisk lageroptælling, hvor dette er praktisk muligt, for at: (jf. afsnit A1-A3) i) vurdere den daglige ledelses instrukser og procedurer for registrering og kontrol af resultaterne af virksomhedens fysiske lageroptælling (jf. afsnit A4) ii) iii) iv) observere udførelsen af den daglige ledelses optællingsprocedurer (jf. afsnit A5) inspicere varelageret (jf. afsnit A6), og foretage kontroloptælling (jf. afsnit A7-A8) udføre revisionshandlinger på virksomhedens endelige registreringer i lagerkartoteket for at fastslå, om de afspejler de faktiske resultater af lageroptællingen nøjagtigt. 5. Hvis den fysiske lageroptælling udføres på en anden dato end balancedagen, skal revisor ud over de handlinger, som kræves i afsnit 4, også udføre revisionshandlinger for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, hvorvidt ændringer i varelageret mellem optællingsdatoen og balancedagen er registreret korrekt (jf. afsnit A9-A11). 1 ISA 330, Revisors reaktion på vurderede risici. 2 ISA 500, Revisionsbevis. Side 1

5 6. Hvis revisor ikke har mulighed for at overvære den fysiske lageroptælling på grund af uforudsete omstændigheder, skal revisor foretage eller overvære nogle fysiske optællinger på en alternativ dato og udføre revisionshandlinger på mellemliggende transaktioner. 7. Hvis det ikke er praktisk muligt at overvære den fysiske lageroptælling, skal revisor udføre alternative revisionshandlinger for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for varelagerets tilstedeværelse og tilstand. Er dette ikke muligt, skal revisor modificere konklusionen i revisors erklæring i overensstemmelse med ISA (jf. afsnit A12-A14). 8. Hvis et varelager, der er i tredjemands varetægt og kontrolleres af denne, er væsentligt for regnskabet, skal revisor opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for det pågældende varelagers tilstedeværelse og tilstand ved at udføre en eller flere af følgende handlinger: Retstvister og -krav anmode om bekræftelse fra tredjemand af mængderne på og tilstanden af det varelager, som tredjemand opbevarer på virksomhedens vegne(jf. afsnit A15) foretage inspektion eller udføre andre revisionshandlinger, som er relevante efter omstændighederne (jf. afsnit A16). 9. Revisor skal udforme og udføre revisionshandlinger for at identificere retstvister og - krav, som involverer virksomheden, og som kan føre til en risiko for væsentlig fejlinformation, herunder: (jf. afsnit A17-A19) (c) rette forespørgsler til den daglige ledelse, og hvor dette er relevant, andre personer i virksomheden, herunder interne juridiske rådgivere gennemgå referater af møder i den øverste ledelse samt korrespondance mellem virksomheden og dens eksterne juridiske rådgivere og gennemgå konti for juridiske omkostninger (jf. afsnit A20). 10. Hvis revisor vurderer, at der er en risiko for væsentlig fejlinformation vedrørende konstaterede retstvister eller -krav, eller hvis udførte revisionshandlinger indikerer, at der kan foreligge yderligere retstvister eller -krav, skal revisor ud over de handlinger, der kræves efter andre ISA'er, søge direkte kommunikation med virksomhedens eksterne juridiske rådgivere. Revisor skal gøre dette ved en skriftlig forespørgsel, som udarbejdes af den daglige ledelse og sendes af revisor, og hvori virksomhedens eksterne juridiske rådgivere anmodes om at kommunikere direkte med revisor. Hvis lov, øvrig regulering eller det respektive juridiske faglige organ forbyder virksomhedens eksterne juridiske rådgivere at kommunikere direkte med revisor, skal revisor udføre alternative revisionshandlinger (jf. afsnit A21-A25). 11. Hvis: den daglige ledelse nægter at give revisor tilladelse til at kommunikere eller mødes med virksomhedens eksterne juridiske rådgivere, eller hvis virksomhedens eksterne rådgivere nægter at besvare den skriftlige forespørgsel på hensigtsmæssig vis eller ikke har lov til at svare, og 3 ISA 705, Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring. Side 2

6 revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis ved at udføre alternative revisionshandlinger, skal revisor modificere konklusionen i revisors erklæring i overensstemmelse med ISA 705. Skriftlige udtalelser 12. Revisor skal anmode den daglige ledelse, og hvor dette er relevant, den øverste ledelse om at afgive skriftlige udtalelser om, at revisor er blevet oplyst om alle kendte faktiske og mulige retstvister og -krav, hvis indvirkning kræves overvejet i forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet, og at disse er regnskabsmæssigt behandlet og oplyst i regnskabet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Segmentoplysninger 13. Revisor skal opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at segmentoplysninger er præsenteret og oplyst i regnskabet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme ved at: (jf. afsnit A26) opnå en forståelse af de metoder, som den daglige ledelse har anvendt til at opgøre segmentoplysninger, og (jf. afsnit A27) (i) (ii) vurdere, om det er sandsynligt, at sådanne metoder vil føre til oplysning i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme,og teste anvendelsen af sådanne metoder, hvor dette er relevant, og udføre analytiske handlinger eller andre revisionshandlinger, som er relevante under omstændighederne. *** Vejledning og andet forklarende materiale Varelager Overværelse af fysisk lageroptælling (jf. afsnit 4) A1. Den daglige ledelse fastlægger normalt procedurer, hvorefter der foretages fysisk lageroptælling mindst én gang om året som grundlag for udarbejdelse af regnskabet og, hvis dette er relevant, for at sikre, at virksomhedens lagerregistreringssystem er pålideligt. A2. Overværelse af fysisk lageroptælling indebærer: inspektion af varelageret for at fastslå dets tilstedeværelse og vurdere dets tilstand samt foretage kontroloptællinger observation af, om den daglige ledelses instrukser overholdes, og om procedurerne for registrering og kontrol af lageroptællingens resultater anvendes opnåelse af revisionsbevis for pålideligheden af den daglige ledelses optællingsprocedurer. Side 3

7 Disse procedurer kan anvendes til test af kontroller eller substanshandlinger afhængigt af revisors risikovurdering, planlagte metode og specifikke udførte handlinger. A3. Forhold, der er relevante ved planlægning af overværelse af fysisk lageroptælling (eller for udformning eller udførelse af revisionshandlinger i henhold til afsnit 4-8 i denne ISA), omfatter f.eks.: risiciene for væsentlig fejlinformation i relation til varelageret arten af den interne kontrol i relation til varelageret hvorvidt det forventes, at der er fastlagt passende procedurer for og behørige instrukser om fysisk lageroptælling optællingens tidsmæssige placering hvorvidt virksomheden anvender et lagerregistreringssystem varelagerets forskellige lokaliteter, herunder væsentligheden af varelageret og risiciene for væsentlig fejlinformation på forskellige lokaliteter i forbindelse med beslutningen om, på hvilke lokaliteter det er hensigtsmæssigt at overvære lageroptællingen. ISA omhandler inddragelse af andre revisorer og kan derfor være relevant, hvis en sådan inddragelse sker med henblik på overværelse af fysisk lageroptælling på en fjerntliggende lokalitet hvorvidt en revisorudpeget eksperts assistance er nødvendig. ISA omhandler anvendelse af en revisorudpeget ekspert som hjælp for revisor til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Vurdering af den daglige ledelses instrukser og procedurer (jf. afsnit 4(i)) A4. Forhold, der er relevante for vurdering af den daglige ledelses instrukser om og procedurer for registrering og kontrol af den fysiske lageroptælling, omfatter, hvorvidt disse instrukser og procedurer f.eks. omhandler: anvendelse af passende kontrolaktiviteter, f.eks. indsamling af anvendte fysiske optællingslister, redegørelse for ikke benyttede fysiske optællingslister samt optællings- og genoptællingsprocedurer nøjagtig konstatering af færdiggørelsesgraden af igangværende arbejde, af langsomt omsættelige, ukurante eller beskadigede varer og af lager, som ejes af tredjemand, f.eks. konsignationslager de procedurer, der anvendes til at vurdere fysiske mængder, hvor dette er relevant, sådan som det kan være tilfældet ved skøn over den fysiske mængde af en bunke kul kontrol af bevægelser i varelageret mellem områder samt afsendelse og modtagelse af varer før og efter skæringsdagen. Observation af anvendelsen af den daglige ledelses optællingsprocedurer (jf. afsnit 4(ii)) A5. Observation af, hvordan den daglige ledelses optællingsprocedurer udføres, f.eks. procedurerne for kontrol med varelagerbevægelser før, under og efter optællingen, medvirker til, at revisor kan opnå revisionsbevis for, at den daglige ledelses 4 ISA 600, Særlige overvejelser Revision af koncernregnskaber (herunder komponentrevisorers arbejde). 5 ISA 620, Anvendelse af revisorudpeget eksperts arbejde. Side 4

8 instrukser og optællingsprocedurer er hensigtsmæssigt udformet og implementeret. Revisor kan endvidere i form af kopier indhente oplysninger om periodisering, såsom oplysninger om varelagerbevægelser, som støtter revisor ved udførelse af revisionshandlinger på et senere tidspunkt i forbindelse med den regnskabsmæssige behandling af sådanne bevægelser. Inspektion af varelageret (jf. afsnit 4(iii)) A6. Inspektion af varelageret i forbindelse med, at den fysiske lageroptælling overværes, hjælper revisor til at fastslå varelagerets tilstedeværelse (men ikke nødvendigvis ejendomsret) og til at identificere f.eks. ukurante, beskadigede eller gamle varer. Foretage kontroloptælling (jf. afsnit 4(iv)) A7. Udførelse af kontroloptælling, f.eks. ved at spore enheder udvalgt fra den daglige ledelses optællingslister til det fysiske lager og spore enheder udvalgt fra det fysiske lager til den daglige ledelses optællingslister, giver revisionsbevis for fuldstændigheden og nøjagtigheden af disse lister. A8. Udover registrering af revisors kontroloptællingsresultater gør indhentning af kopier af den daglige ledelses færdiggjorte fysiske lageroptællingslister det muligt for revisor at udføre efterfølgende revisionshandlinger for at fastslå, om virksomhedens endelige lageropgørelse afspejler de faktiske optællingsresultater nøjagtigt. Fysisk lageroptælling udført på en anden dato end balancedagen (jf. afsnit 5) A9. Af praktiske årsager kan den fysiske lageroptælling finde sted på en anden dato eller andre datoer end balancedagen. Dette kan forekomme, uanset om den daglige ledelse opgør lagermængderne ved hjælp af en årlig fysisk lageroptælling eller anvender et lagerregistreringssystem. I begge tilfælde er effektiviteten af udformningen, implementeringen og vedligeholdelsen af kontroller med ændringer i varelageret afgørende for, om udførelsen af fysisk lageroptælling på en anden dato eller andre datoer end balancedagen er passende for revisionen. ISA 330 indeholder krav og vejledning vedrørende substanshandlinger, der udføres i løbet af året 6. A10. Hvor der anvendes et lagerregistreringssystem, kan den daglige ledelse foretage fysiske lageroptællinger eller anden kontrol for at fastslå, om de oplysninger om lagermængder, der er registreret i virksomhedens lagerregistreringssystem, er pålidelige. I nogle tilfælde kan den daglige ledelse eller revisor konstatere forskelle mellem det lagerregistreringssystem og de faktiske fysiske lagermængder. Dette kan indikere, at kontrollerne med ændringer i varelageret ikke fungerer effektivt. A11. Relevante forhold, der bør overvejes i forbindelse med udformning af revisionshandlinger til opnåelse af revisionsbevis for korrekt registrering af ændringer i lagerbeløb mellem datoen, eller datoerne, for lageroptællingen og de endelige lagerregistreringer, omfatter følgende: hvorvidt lagerregistreringssystemet tilpasses korrekt pålideligheden af virksomhedens lagerregistreringssystem årsager til betydelige forskelle mellem den information, der er indhentet ved den fysiske lageroptælling, og lagerregistreringssystemet. Når overværelse af fysisk lageroptælling ikke er praktisk mulig (jf. afsnit 7) 6 ISA 330, Revisors reaktion på vurderede risici, afsnit Side 5

9 A12. I visse tilfælde er det ikke praktisk muligt at overvære den fysiske lageroptælling. Dette kan skyldes faktorer såsom varelagerets art og lokalitet, f.eks. når lageret er beliggende på en lokalitet, der kan bringe revisors sikkerhed i fare. Derimod berettiger det forhold, at det er besværligt for revisor at overvære den fysiske lageroptælling, ikke revisor til at beslutte, at overværelse ikke er mulig. Endvidere som forklaret i ISA er spørgsmålet om besværlighed, tid eller involverede omkostninger ikke i sig selv gyldige grunde til, at revisor kan undlade at udføre en revisionshandling, som der ikke er noget alternativ til, eller nøjes med et revisionsbevis, der er svagere end overbevisende.. A13. I nogle tilfælde, hvor overværelse ikke er praktisk mulig, kan alternative revisionshandlinger, f.eks. inspektion af dokumentation for det efterfølgende salg af specifikke lageremner, som er erhvervet eller købt forud for den fysiske lageroptælling, give tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for varelagerets tilstedeværelse og tilstand. A14. I andre tilfælde kan det imidlertid være umuligt at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for varelagerets tilstedeværelse og tilstand ved at udføre alternative revisionshandlinger. Ifølge ISA 705 skal revisor i sådanne tilfælde modificere sin konklusion i revisors erklæring som følge af en begrænsning i revisionens omfang 8. Varelager, som er i tredjemands varetægt og kontrolleres af denne Bekræftelse (jf. afsnit 8) A15. ISA indeholder krav og vejledning om udførelse af handlinger i relation til ekstern bekræftelse. Andre revisionshandlinger (jf. afsnit 8) A16. Afhængigt af omstændighederne, f.eks. ved indhentede oplysninger, der rejser tvivl om tredjemands integritet og objektivitet, kan revisor finde det relevant at udføre andre revisionshandlinger i stedet for eller ud over at indhente bekræftelse fra tredjemand. Nedenfor angives eksempler på andre revisionshandlinger: overvære eller aftale, at en anden revisor, hvis dette er muligt, overværer den fysiske lageroptælling hos tredjemand indhente en erklæring fra en anden revisor eller en erklæring fra revisor for en serviceleverandør om, hvorvidt tredjemands interne kontrol til sikring af, at lageret tælles korrekt og er tilstrækkeligt beskyttet, er passende inspicere dokumentationen for varelagre i tredjemands besiddelse, f.eks. pakhusets/lagerets kvitteringer for modtagelsen anmode om bekræftelse fra andre parter, når varelageret er pantsat til sikkerhed. Retstvister og -krav Fuldstændigheden af retstvister og -krav (jf. afsnit 9) 7 ISA 200, Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse Internationale Standarder om Revision, afsnit A48. 8 ISA 705, Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring, afsnit ISA 505, Eksterne bekræftelser. Side 6

10 A17. Retstvister og -krav, som involverer virksomheden, kan have en væsentlig indvirkning på regnskabet og kan dermed være krævet oplyst eller behandlet i regnskabet. A18. Ud over de handlinger, som fremgår af afsnit 9, omfatter andre relevante handlinger f.eks. anvendelse af oplysninger, der er indhentet ved hjælp af risikovurderingshandlinger, som er udført som led i at opnå en forståelse af virksomheden og dens omgivelser for at give revisor kendskab til retstvister og -krav, der involverer virksomheden. A19. Revisionsbevis, der er indhentet med henblik på at identificere retstvister og -krav, som kan medføre en risiko for væsentlig fejlinformation, kan også give revisionsbevis om andre relevante overvejelser, såsom værdiansættelse eller måling i relation til retstvister og -krav. ISA indeholder krav og vejledning, der er relevant i forbindelse med revisors overvejelse af retstvister og -krav, som kræver regnskabsmæssige skøn eller tilknyttede oplysninger i regnskabet. Gennemgang af konti for juridiske omkostninger (jf. afsnit 9(c)) A20. Revisor kan afhængig af omstændighederne finde det hensigtsmæssigt at undersøge tilknyttede kildedokumenter, såsom fakturaer for juridiske udgifter, som led i sin gennemgang af konti for sådanne udgifter. Kommunikation med virksomhedens eksterne juridiske rådgivere (jf. afsnit 10-11) A21. Direkte kommunikation med virksomhedens eksterne juridiske rådgivere hjælper revisor til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, om potentielt væsentlige retstvister og -krav er kendt, og for, om den daglige ledelses skøn over økonomiske følger, herunder omkostninger, er rimelige. A22. Revisor kan i nogle tilfælde søge direkte kommunikation med virksomhedens eksterne juridiske rådgivere gennem en generel, skriftlig forespørgsel. Til nærværende formål anmodes virksomhedens eksterne juridiske rådgivere derfor i den generelle, skriftlige forespørgsel om at informere revisor om eventuelle retstvister og -krav, som rådgiverne har kendskab til, sammen med en vurdering af udfaldet af retstvister eller krav og et skøn over de økonomiske følger, herunder de relaterede omkostninger. A23. Hvis det anses for usandsynligt, at virksomhedens eksterne juridiske rådgivere vil besvare en generel, skriftlig forespørgsel på hensigtsmæssig vis, f.eks. hvis det faglige organ, som den eksterne juridiske rådgiver hører under, forbyder, at en sådan forespørgsel besvares, kan revisor søge direkte kommunikation gennem en specifik, skriftlig forespørgsel. En specifik skriftlig forespørgsel indeholder i den forbindelse: (c) en liste over retstvister og -krav om muligt den daglige ledelses vurdering af udfaldet af hver konstateret retstvist og hvert retskrav samt dens skøn over de økonomiske følger, herunder de relaterede omkostninger, og en anmodning om, at virksomhedens eksterne juridiske rådgivere bekræfter rimeligheden af den daglige ledelses vurderinger og giver revisor yderligere 10 ISA 540, Revision af regnskabsmæssige skøn, herunder regnskabsmæssige skøn over dagsværdi og tilknyttede oplysninger. Side 7

11 oplysninger, hvis virksomhedens eksterne juridiske rådgivere anser listen for ufuldstændig eller ukorrekt. A24. Under visse omstændigheder kan revisor også finde det nødvendigt at mødes med virksomhedens eksterne juridiske rådgivere for at drøfte det sandsynlige udfald af retstvister eller -krav. Dette kan f.eks. være tilfældet, når: revisor fastslår, at forholdet er en betydelig risiko forholdet er komplekst den daglige ledelse og virksomhedens eksterne juridiske rådgivere er uenige. Sådanne møder vil normalt kræve den daglige ledelses tilladelse og blive afholdt under overværelse af en repræsentant fra den daglige ledelse. A25. Revisor må i henhold til ISA tidligst datere revisors erklæring på den dato, hvor revisor har opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, som revisor kan basere sin konklusion om regnskabet på. Revisionsbevis for status om retstvister og -krav frem til datoen for afgivelse af revisors erklæring kan opnås ved at rette en forespørgsel til den daglige ledelse, herunder de interne juridiske rådgivere med ansvar for de pågældende forhold. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at revisor indhenter ajourførte oplysninger fra virksomhedens eksterne juridiske rådgivere. Segmentoplysninger (jf. afsnit 13) A26. Afhængigt af den relevante regnskabsmæssige begrebsramme kan det være krævet eller tilladt, at virksomheden medtager segmentoplysninger i regnskabet. Revisors ansvar med hensyn til præsentation og oplysning af segmentinformation gælder for regnskabet som helhed. I overensstemmelse hermed er der ikke krav om, at revisor udfører revisionshandlinger, som ville være nødvendige for at udtrykke en konklusion om segmentoplysningerne alene. Forståelse af de af den daglige ledelse anvendte metoder (jf. afsnit 13) A27. Afhængigt af omstændighederne kan eksempler på forhold, der kan være relevante ved opnåelse af en forståelse af de metoder, som den daglige ledelse har anvendt til at opgøre segmentoplysninger, og af, om disse metoder forventes at resultere i oplysning i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme, omfatte følgende: salg, overførsler og omkostninger mellem segmenter og eliminering af beløb mellem segmenter sammenligninger med budgetter og andre forventede resultater, f.eks. driftsresultat som en procentdel af omsætningen fordeling af aktiver og omkostninger mellem segmenter konsistens i forhold til tidligere perioder og passende oplysninger ved manglende konsistens. 11 ISA 700, Udformning af konklusionen og afgivelse af erklæring om et regnskab, afsnit 41. Side 8

ISA 510 Førstegangsrevisionsopgaver

ISA 510 Førstegangsrevisionsopgaver International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Førstegangsrevisionsopgaver - primobalancer Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing

Læs mere

ISA 710 Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning

ISA 710 Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

ISA 505 Eksterne bekræftelser

ISA 505 Eksterne bekræftelser International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Eksterne bekræftelser Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing and Assurance Standards

Læs mere

ISA 805 Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab

ISA 805 Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster,

Læs mere

ISA 265 Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse

ISA 265 Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse Foreningen af

Læs mere

ISA 580 Skriftlige udtalelser

ISA 580 Skriftlige udtalelser International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Skriftlige udtalelser Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing and Assurance Standards

Læs mere

ISA 705 Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring

ISA 705 Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

Læs mere

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017 Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er Revisorevent 2017 ISA 230 Revisionsdokumentationens form, indhold og omfang 1:3 2. Revisionsdokumentation skal give Bevis for revisors

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

ISA 570 Fortsat drift (Going concern)

ISA 570 Fortsat drift (Going concern) International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Fortsat drift (Going concern) Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing and Assurance

Læs mere

ISA 530 Revision ved brug af stikprøver

ISA 530 Revision ved brug af stikprøver International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Revision ved brug af stikprøver Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing and Assurance

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

ISA 260 Kommunikation med den øverste ledelse

ISA 260 Kommunikation med den øverste ledelse International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Kommunikation med den øverste ledelse Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing

Læs mere

(Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE

(Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE INTERNATIONAL STANDARD OM REVISION 805 (AJOURFØRT) SÆRLIGE OVERVEJELSER - REVISION AF BESTANDDELE AF ET REGNSKAB SAMT SPECIFIKKE ELEMENTER, KONTI ELLER POSTER, DER INDGÅR I ET REGNSKAB (Træder i kraft

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

Revisors ansvar i forbindelse med Andre Oplysninger

Revisors ansvar i forbindelse med Andre Oplysninger Endelig udgave April, December 2015 ISA 720 International standard om revision Revisors ansvar i forbindelse med Andre Oplysninger Denne standard er udarbejdet og godkendt af International Auditing and

Læs mere

ISRS 4410 (ajourført), Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger

ISRS 4410 (ajourført), Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger IFAC Board ISRS 4410 (ajourført) Marts 2012 International standard om beslægtede opgaver ISRS 4410 (ajourført), Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger International Auditing and Assurance Standards

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

ISAE 3400 DK Undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger (budgetter og fremskrivninger) og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISAE 3400 DK Undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger (budgetter og fremskrivninger) og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing Udover ændri and Assurance Standards Board ISAE 3400 DK Januar 2012 International Standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed ISAE 3400 DK Undersøgelse af fremadrettede finansielle

Læs mere

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål REVU s udtalelse om ISA 700 Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål Revisionsudtalelsen er opdateret som følge af: ændringer til revisorloven

Læs mere

De seneste standarder og vejledninger

De seneste standarder og vejledninger De seneste standarder og vejledninger Dagsorden Clarity-projektet mv. Præmissen og kommunikation med ledelsen Den nye revisionspåtegning 2 08. De seneste September standarder 2010 og Mastersæt. vejledninger

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

ISQC 1 Kvalitetsstyring i firmaer, som udfører revision og review af regnskaber, andre erklæringer med sikkerhed og beslægtede opgaver

ISQC 1 Kvalitetsstyring i firmaer, som udfører revision og review af regnskaber, andre erklæringer med sikkerhed og beslægtede opgaver International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Kvalitetsstyring Kvalitetsstyring i firmaer, som udfører revision og review af regnskaber, andre erklæringer med

Læs mere

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S CVR-nr. 25 67 52 82 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 67 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 67

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S Ejendomsselskabet Slotsgården A/S CVR-nr. 25 67 54 87 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/16 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 71 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 71 3 Revisionen

Læs mere

Solid dansk vækst med robust revision. Revisordøgnet* oktober Hotel Nyborg Strand Side 1

Solid dansk vækst med robust revision. Revisordøgnet* oktober Hotel Nyborg Strand Side 1 Solid dansk vækst med robust revision Revisordøgnet*2011 27.-28. oktober 2011 - Hotel Nyborg Strand Side 1 De seneste standarder og vejledninger Anders Bisgaard, Beierholm Dagsorden Clarity-projektet Præmissen

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2015 Status på erklæringsstandarder. v/jess Kjær Mogensen

Sikkerhed & Revision 2015 Status på erklæringsstandarder. v/jess Kjær Mogensen Sikkerhed & Revision 2015 Status på erklæringsstandarder v/jess Kjær Mogensen A g e n Erklæringsstandarder ISAE 3000 ISAE 3402 Spørgsmål d a 2 Erklæringsstandarder Erklæringsstandarder Følgende standarder

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

ISA 320 Væsentlighed ved planlægning og udførelse af en revision

ISA 320 Væsentlighed ved planlægning og udførelse af en revision International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Væsentlighed ved planlægning og udførelse af en revision Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

International Auditing and Assurance Standards Board. ISAE 3000 DK Januar International Standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed

International Auditing and Assurance Standards Board. ISAE 3000 DK Januar International Standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Yderligere gennemgangshandlinger, når revisor bliver opmærksom årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation... 44

Yderligere gennemgangshandlinger, når revisor bliver opmærksom årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation... 44 årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven - UDKAST * ** Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Omfanget af denne standard... 1-3 Omfanget af denne standard... 1-2 Udvidet

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Hvad nu Roskilde v/roskilde Foreningen Roskilde Festival Regnskab for indsamling i perioden 20. november august 2016

Hvad nu Roskilde v/roskilde Foreningen Roskilde Festival Regnskab for indsamling i perioden 20. november august 2016 Hvad nu Roskilde v/roskilde Foreningen Roskilde Festival Regnskab for indsamling i perioden 20. november 2015-1. august 2016 Indsamlingsnævnet, Journal nr. 15-920-01201 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond

Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond Beierholm Munkehatten 1B 5220 Odense SØ Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr

Kommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 om revisors

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

Kommisorium for revisionskomite

Kommisorium for revisionskomite Kommisorium for revisionskomite Kristian Wulf-Andersen Copyright 2. november 2011 Trifork A/S Side 1 af 9 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.1.0 2009-05-26 KWA Oprettelse og første version til

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Økonomi & Service J.nr. 0411-00072 Den 11. maj 2017 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling Den Typografiske Begravelseskasse under afvikling Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning og påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. CVR-nr

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.  CVR-nr STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere www.beierholm.dk CVR-nr. 32 89 54 68

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Bregentvedvej 22 4690 Haslev Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

Revision i praksis. Planlægning Udførelse Konklusion. Sumit Sudan Martin Samuelsen Henrik Parker Christina Maria Davidsen

Revision i praksis. Planlægning Udførelse Konklusion. Sumit Sudan Martin Samuelsen Henrik Parker Christina Maria Davidsen Revision i praksis Planlægning Udførelse Konklusion Sumit Sudan Martin Samuelsen Henrik Parker Christina Maria Davidsen Indhold Forord... 23 Kapitel 1 Introduktion... 24 Kapitel 2 Revisionsdokumentation

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2016 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S

Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S CVR nr. 15 46 59 72 Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Virksomhedens ledelse har ansvaret for etablering, implementering anvendelse af det generelle erklæringsopgaver med sikkerhed samt

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/17 BERETNING om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/02)

Læs mere

Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven

Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven April 2013 Revisionsteknisk Udvalg FSR - danske revisorer 2013 Revisionsteknisk Udvalg Standard om udvidet gennemgang

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 Aarhus Idrætsfond Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber

Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber IFAC Board September 2014 International standard om revision () Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber Denne standard er udarbejdet og godkendt af International Auditing and

Læs mere

J. E. DISTRIBUTION ApS

J. E. DISTRIBUTION ApS J. E. DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Dennis Erik Andersen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S 1. Generelt Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for bestyrelsen. Det er revisionsudvalgets

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere