Slutrapportering - Energinet.dk & Dansk Energi: Scenarier og forretningsmodeller for accelerering af SmartGrid implementering i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slutrapportering - Energinet.dk & Dansk Energi: Scenarier og forretningsmodeller for accelerering af SmartGrid implementering i Danmark"

Transkript

1 Slutrapportering - Energinet.dk & Dansk Energi: Scenarier og forretningsmodeller for accelerering af SmartGrid implementering i Danmark CATALYST 2010

2 Sammenfatning og Konklusion SmartGrid er et essentielt bindeled i det fremtidige el-system: Et bindeled der både kan accelere indførelsen af el-biler og varmepumper, og vende udfordringen ved, at integrere disse enheder, til et aktiv, der kan muliggøre yderligere integration af Vedvarende Energi. En realisering af SmartGrid kan ikke sikres gennem en udrulning drevet alene af regulering. Samfundsmæssig succes vil være afhængig af accept, aktiv involvering og wins for 4 centrale aktørgrupper: Energinet.dk, netvirksomheder, El-handels og -serviceudbydere og slutbrugere. Den fleksibilitet elbiler og varmepumper kan tilbyde, er afhængig af slutkundens lyst til at stille denne fleksibilitet til rådighed: Kun hvis kunden har en oplevet værdi, vil denne fleksibilitet kunne udnyttes. Specielt vil fremvæksten af et innovativt kommercielt marked være kritisk for, at sikre et succesfuldt SmartGrid. SmartGrid vil ikke kunne sælges as-is som et produkt til slutkunden. Der kræves en række kommercielle aktører, der kan pakketere SmartGridet s muligheder og udvikle produkter og services, der giver kunden en oplevet værdi (økonomi, tryghed komfort etc.) og omvendt opbygge porteføljer af fleksible forbrugsenheder, der kan interfaces mod net-operatørerne. Dette gælder i særlig grad det fragmenterede B2C-segmentet, der er fokus for dette dokument. Baseret på indledende økonomiske modelleringer er der, med de nuværende forudsætninger, ikke basis for et kommercielt marked baseret alene på værdien af SmartGrid ydelser. Markedet forventes indledningsvis at blive drevet af kommercielle aktører, der ser SmartGrid som et middel til at booste den eksisterende forretning: initialt eksisterende el-handlere, der kan tilbyde specielt varmepumper og konvertere oliekunder, og sekundært tjene på fleksibiliteten. Lignende modeller forventes at opstå omkring el-biler. I takt med pris-erosion på det nødvendige kommunikations og styringsudstyr hos slutkunden, reduktion i transaktionsomkostninger og øgning af SmartGrid værdien, vil rene servicemodeller og virtuelle el-handlere (i stil med bl.a. Telmore i mobilindustrien) muligvis kunne opstå. De regulerede selskaber har en central rolle for at muliggøre denne kommercielle aktivitet og innovation, herunder etablering af faste og rummelige rammer for markedet, de nødvendige tekniske standardiseringer, muliggørelse af handel med veldefinerede systemydelser, sikring af lave entrybarrierer og undgåelse af unødigt komplekse systemer - og deraf unødigt høje transaktions omkostninger. Omvendt vil de regulerede selskaber også uforvarende kunne begrænse den kommercielle aktivitet i unødigt snævre rammer, komplekse systemer og omkostninger. Branchen har stort fokus på nødvendigheden af, i fællesskab at finde løsninger indenfor de nuværende rammebetingelser. To centrale problemstillinger kan dog kræve ændringer i disse: En fundamental ændring af netvirksomhedernes rolle imod en mere aktiv TSO-lignende operatør i eget net og en muliggørelse af flere el-leverandører per husstand. Kompleksiteten og risici involveret i en realisering af SmartGrid er ikke ubetydelig. Det er Catalyst s vurdering, at en passiv afventning og meget detaljeret design af det perfekte end-to-end system kun vil forstærke denne risiko: Fleksible forbrugsenheder er allerede på vej ud i markedet og den forventede teknologiske og prismæssig udvikling, vil kunne gøre en detaljeret langsigtet løsningsmodel utidssvarende. Det vil være en sikrere løsning at starte hurtigt og pragmatisk løsningsorienteret; med afgrænsede og forholdsvis simple løsninger og udbygge i takt med teknologisk og erfaringsmæssig modning. Catalyst anbefaler, at der snarest etableres et, af el-markedet accepteret, organ der med klart mandat og indenfor en fast deadline, fortsætter det nuværende fælles SmartGrid initiativ og konkretiserer løsninger på fire konkrete udfordringer: 1) Behov for standardisering, 2) Redefinering af netvirksomhedernes rolle, 3) Håndtering af flere el-leverandører til samme husstand, roaming af services og afregning på tværs af flere netoperatører og 4) Sikre grundlaget for kommerciel udnyttelse af SmartGrid services herunder rammer for markedet og definition af indledende SmartGrid systemydelser. Side 2 af 32

3 Indhold Sammenfatning og Konklusion... 2 Indhold SmartGrid er et vigtigt element i fremtidens el-sytem Det er ikke muligt at realisere det fulde SmartGrid potentiale via en reguleret udrulning SmartGrid har mange paralleller til mobilindustrien Det 4-dobbelte win Slutkunden De kommercielle aktører De regulerede aktører Netvirksomhederne TSOen En realisering af et 4-dobbelt win kræver et samarbejde på tværs af branchen og et muligt brud med centrale paradigmer Baseret på gældende forudsætninger er der sandsynligvis ikke basis for et marked baseret alene på værdierne fra et SmartGrid De regulerede aktører vil skulle danne det nødvendige grundlag og platform, mens de kommercielle aktører skal udvikle services og agere interface mellem nettet og slutkundens fleksible enheder To primære rammebetingelser forventes at skulle revurderes En række faktorer vil kunne accelerere en adoption, øge værdien og dermed reducere risikoen Det er vigtigt at starte småt og hurtigt En række konkrete tiltag der bør initieres hurtigst muligt Bilagsoversigt Side 3 af 32

4 1.0 SmartGrid er et vigtigt element i fremtidens el-sytem Det nuværende elsystem står overfor en række centrale og omfangsrige udfordringer. Centrale politiske målsætninger for reduktion af CO 2 og generation af elektricitet via fornybare energikilder, udgør en væsentlig problemstilling, ift. opretholdelsen af forsyningssikkerheden og kvaliteten af elektricitet. Foruden de fornybare centrale produktionsformer, vil fremtidens elsystem endvidere indeholde en række forskellige decentrale produktionsenheder, og være omfattet af en høj penetration af væsentligt energikonsumerende enheder, som eksempelvis varmepumper og elbiler. Disse faktorer behøver dog ikke at have en selvforstærkende negativ påvirkning af elsystemet. Faktisk er det muligt at transformere disse decentrale enheders tilblivelse fra ulempe til fordel. Herved udgør SmartGrids en central brik i fremtidens elsystem, idet dette muliggør tilpasning af forbrug i systemet ift. den tilgængelige effekt. Figur 1: Smartgrids er en essentiel brik for at vende udfordringerne i fremtidens el-system til fordele De første ukoordinerede SmartGrid tiltag ses allerede i markedet, herunder integreres varmepumper og elbiler med kommunikationsmuligheder for måling, afregning og demand reponse mht. til- og afkobling i forbindelse med opladning og tidsforskudt opvarmning. Således er det realistisk at SmartGrid bliver udrullet, hvad end dette foregår via koordinerede standarder for kommunikation, eller området overlades frit til markedet selv at definere hvilket allerede er påbegyndt. Spørgsmålet er derfor ikke, om fleksibelt og kontrollerbart forbrug skal introduceres i markedet, men i højere grad, til hvilket omfang udrulningen skal ske i en koordineret indsats, således at elsystemet som helhed, opnår fordel af SmartGrids - og et scenarie med simultane, individuelt styrede teknologi øer, der optimerer de individuelle aktørers forretningsmodel ud fra en unilateral logik, undgås. Side 4 af 32

5 2.0 Det er ikke muligt at realisere det fulde SmartGrid potentiale via en reguleret udrulning Det er ikke en reel mulighed, at udrulle SmartGrid i markedet alene via en lovgivningsmæssig indsats. Dette bygger på den essentielle præmis, at kunden frit og aktivt skal kunne vælge, at stille sit fleksible forbrug til rådighed. Kun hvis kunden har en oplevet værdi, vil denne fleksibilitet kunne udnyttes. En succesfuld SmartGrid udrulning kræver således en parallel adressering af både system- og kundeperspektivet. Figur 2: SmartGrid kræver en parallel opfyldelse af system og kunde behov For slutbrugeren har el-markedet traditionelt været et lav-interesse område, og det har gentagende vist sig svært at motivere pro-aktivitet og involvering. SmartGrid er som koncept forholdsvis abstrakt og teknologitungt, og vil ikke kunne sælges og markedsføres som selvstændigt produkt eller service. Det fulde potentiale af teknologien, opnås først når denne sættes i relation til det centrale elsystem og integreres med produkt karakteristika, der kan motivere og appellere til kundernes perciperede værdibilleder. Således bliver det essentielt, at en række kommercielle aktører bundler og formidler SmartGridets fordele i andre services, for at levere en oplevet værdi til kunden og en system holistisk gevinst til elsystemet som helhed. Kundernes individuelle efterspørgsel vil med stor sandsynlighed variere kraftigt på baggrund af emotionelle, funktionelle og rationelle logikker, hvorfor det er særdeles vigtigt, at markedets aktører frit kan innovere, for at levere på denne efterspørgsel. Facilitering af kommerciel aktivitet og orkestrering af en innovativ markedsplads er dermed essentiel for en realisering af det fulde potentiale i SmartGrid. De regulerede aktører har en unik position i systemet til at forestå etableringen af denne platform og definere spillereglerne, der muliggør udvikling af services, der igen giver adgang til fleksibelt forbrug hos kunderne og dermed et positivt feedback loop. Figur 3: SmartGrid er et Closed-loop system Side 5 af 32

6 3.0 SmartGrid har mange paralleller til mobilindustrien En realisering af SmartGrid i Danmark kan illustreres med udfordringen ved indførelse af mobiltelefoni. I begge scenarier er en stor initial investering i infrastruktur nødvendig, og der er et udpræget behov for standardisering. Endvidere er udnyttelsen af værdien i infrastrukturen afhængig af antallet af brugere, samt aktører der kan - og vil - udvikle samt markedsføre enheder og forretningsmodeller, der skjuler teknisk kompleksitet og tilbyder slutbrugeren en oplevet værdi - særligt komfort, frihed og mobilitet. Tabel 1: SmartGrid markedet har en lang række paralleller til mobilmarkedet - Udvalgte karakteristika - Behovet for stor infrastruktur investering Behov for tidlig standardisering Værdi afhængig af stor aktiv deltagelse Mobilitet, frihed og nye muligheder vigtigere end besparelser Potentiale for kraftig pris-erosion Potentiale for nye og uventede forretningsmodeller Kilde: [Catalyst, 2010] Mobil-markedet Massiv investering i sendemaster og kommunikations netværk Interoperabilitet krævede tidlig fælles standardisering af kommunikationsprotokollen (eks. GSM) Ingen central standardisering på hardware niveau Infrastrukturen har først værdi når der er nogen at snakke med Behov for hurtigt at nå kritisk masse, og værdi, for den næste nye kunde, i at benytte infrastrukturen Kundens primære værdi er frihed og mobilitet Få vælger mobiltelefon for alene at spare udgifter på kommunikation Mange har fået helt nye muligheder og accepteret en øget total udgift til kommunikation Globalt marked, hurtig penetration og volumenfordele har muliggjort priserosion på 15-18% per år Indledningsvist få store spillere med fokus på tale I dag mange forskellige operatører og forretningsmodeller (virtuelle operatører og services indenfor tale, data, sms etc) SmartGrid-markedet Investering i måle og kontrol udstyr i transmissions og distributionsnet Interoperabilitet på tværs af net-operatører, balanceansvarlige og balance-aktører kræver enighed om datamodel og protokoller Den præcise styrings og kommunikations hardware er underordnet En kritisk masse af fleksibelt forbrug skal være tilsluttet, før værdien i infrastrukturen kan realiseres El er pt. et lavinteresse produkt, der kræver substantielle besparelser for at mobilisere kunden SmartGrids vil kunne gøre det muligt at øge kundens oplevede værdi på andre parametre Mobilitet, frihed og oplevet autonomi vil være essentielt for en accept af SmartGrid løsninger Globalt markeds potentiale for både forbrugsenheder (el-biler og varmepumper) og styringsenheder, har potentialet til at reducere nuværende priser markant på 5-10 års sigt Hvis et tilstrækkelig økonomisk potentiale er til stede og entry- og transaktions omkostningerne lave, vil der være mulighed for, at nye innovative forretningsmodeller vokser frem Den hastige penetration af mobiltelefoni kan tilskrives en lang række aspekter, hvoraf to er essentielle i perspektiveringen af SmartGrid udfordringen: Drivkraften i markedet har været fokuseret tiltrækning af slutbrugere. Brugerens oplevede værdi ved mobilitet og frihed, samt afskærmningen mod den underliggende teknologiske kompleksitet, har været en kerneydelse. Endvidere har frihed til at benytte mobiltelefonen og services på tværs af andres netværk og muligheden for at skifte leverandør og roame med minimale barrierer, været væsentlige parametre. (En elbil bruger vil ligeledes med stor sandsynlighed finde det naturligt, at han/hun kan bruge sit lade-abonnement uagtet om vedkommende lader hjemme, ved en offentlig stander eller hos en bekendt.) Side 6 af 32

7 En signifikant global volumen og en kraftig investering i at opnå kritisk masse, har muliggjort en kraftig og vedvarende pris-erosion, der har gjort teknologien økonomisk tilgængelig og drevet penetrationen videre i en selvforstærkende positiv spiral. SmartGrid har ligeledes et globalt potentiale, der kan starte en selvforstærkende vekselvirkning af volumen og omkostnings-reduktioner og dermed mulighed for at kunne tilbyde brugeren nye services, mobilitet og muligheder. Hvis de rette aktører har motivationen til at udvikle sådanne services. 4.0 Det 4-dobbelte win I en succesfuld realisering af fremtidens markedsplads for SmartGrids, koeksisterer en lang række aktører og interessenter, mellem hvilke antallet af koblinger og interaktioner er mangfoldige og uforudseelige. Såfremt denne markedsplads skal udvikle sig robust og profitabelt, kræver det en rimelig fordeling af de skabte værdier og risici. Således skal der etableres et plus sum spil mellem de fire største aktørgrupper et 4 dobbelt win. Figur 4: SmartGrid kræver et 4-dobbelt win Kilde: [Catalyst, 2010] De regulerede aktører (TSO og netvirksomhederne), der foretager en række tunge investeringer, skal have afdækket deres risici, slutkunden skal have en perciperet gevinst/værdi, og de kommercielle aktører have mulighed for at etablere en lukrativ forretning, baseret på den faciliterende platform der etableres. Side 7 af 32

8 4.1 Slutkunden En række faktorer spiller ind på slutbrugernes præferencer og attitude ift. energi-relaterede emner. Hvor der nok er en stigende tendens mod økologi, bæredygtighed og miljørigtigt forbrug, viser nylige forbrugerundersøgelser, at det fortsat de økonomiske faktorer der besidder potentialet til signifikant at ændre forbrugeradfærd / påvirke præferencer. Figur 5: De fire vigtigste energirelaterede emner for slutbrugeren (Ekstremt & meget vigtigt) Stigende energi priser 90% Klimaforandringer Lokal luftforurrening Nedlæggelse af jobs i energisektoren 67% 83% 80% Kunderne fokuserer både på økonomisk rationelle så vel som på emotionelle faktorer 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kilde: [Accenture, 2010] Adspørges slutbrugeren hvilke faktorer, der er vigtigst og har højest opmærksomhed, fremgår det at hele 90% af de adspurgte rangerer den stigende økonomiske udgift til energi højest. Bemærkelsesværdigt er det dog, at dette er efterfulgt af hhv. klimaforandringer, lokal luftforurening samt job tab i industrien, hvilket indikerer bløde og emotionelt drevet præferencer blandt forbrugerne. Således er det ikke muligt at isolere præferencerne på en enkelt parameter, da forbrugeren favoriserer flere forskellige faktorer og afvejer disse individuelt. Dette harmonerer med antagelsen om varierende påvirkelighed og adaption ift. grønne initiativer og den relative besparelse, forbrugeren kan opnå. Side 8 af 32

9 Figur 6: Penetrationen af SmartGrids i markedet, vil accelereres i takt med mulighederne og besparelsen forbrugeren kan opnå ~10% af markedet vil kunne penetreres, selv ved markant højere priser end i dag Masse penetrationen sker ved flere muligheder og relativt uændret pris niveau (~40%) Yderligere ~35% af markedet kan fanges ved stigende signifikans af besparelse, sammenlignet med prisniveauet i dag. ~15% af markedet vil ikke adaptere med mindre de tvinges til det Det er afgørende at anvende flere løftestænger (emotionel, funktionel, rationel) for at opnå masse-penetration Kilde: [IBM, BERR, Energy Supply, 2010] Som det fremgår af ovenstående figur, kan forbrugerne kortlægges iht. deres respektive emotionelle, funktionelle og rationelle attitude. Essentielt for at vinde slutkunderne i stor skala, er således at udrulningen af SmartGrids tiltrækker aktører der spiller på hhv. det grønne og emotionelle, features og funktionalitet, såvel som på besparelser og rationel tænkning. Er dette tilfældet, og gives slutkunden den fornødne frihed og mobilitet, sammenholdt med en oplevede værdi (om denne så er emotionel, funktionel eller rationel drevet), da muliggøres en simultan push/pull effekt, der vil facilitere og drive markedspladsen for og udrulningen af SmartGrids. 4.2 De kommercielle aktører I takt med hastigheden, hvormed SmartGrid markedet udvikler sig, vil en række af forskellige aktører tiltrækkes, afhængigt af korrelationen mellem relativ fortjeneste potentiale og risici. En udnyttelse af fleksibiliteten i en varmepumpe/el-bil kræver et kommunikationsmodul, der tillader operatøren at sende data og kommandoer til og fra enheden. Det antages i denne undersøgelse, at et sådant modul har en pris på DKK. Den direkte gevinst ved at kunne operere en enhed og tilbyde denne fleksibilitet mod nettet, skal således afvejes mod denne investering. Kritisk for alle aktører vil være en hurtig tilbagebetalingstid (ideelt < 3år). Overordnet kan aktørerne inddeles i tre hovedgrupperinger, set ud fra den potentielle og direkte netto fortjeneste - hhv.: lav, mellem og højt potentiale pr. enhed. Ved en lav direkte værdi vil udviklingen primært blive drivet af de eksisterende kommercielle aktører (bl.a. el-handelsselskaber), ud fra en interesse om at øge den eksisterende forretning i el-salg, samt at opnå adgang til balancekraft. Side 9 af 32

10 Ved en mellem direkte værdi vil nye aktører, herunder særligt hardware leverandører kunne finde interesse i at entrere markedet for at accelerere salget af f.eks. varmepumper og elbiler, samt supplere deres eksisterende forretning med el-salg, spotoptimering og systemydelser. Ved en høj direkte værdi vil der være basis for en dynamisk model, hvori en lang række af nye aktører (ESCo og energi relaterede service providers) vil kunne entrere markedet og udvikle nye rendyrkede services samt differentierende forretningsmodeller. Tabel 2: Den direkte værdi til deling mellem den kommercielle aktør og slutkunden, vil være drivende for dynamikken og kendetegnende for det marked der vil opstå samt hastigheden i adoption - Direkte SmartGrid værdi til deling mellem slutbruger og kommerciel aktør (eksklusiv HW kostpris) DKK / år DKK per år > DKK per år Beskrivelse El-leverandør drevet HW leverandør drevet Service drevet Tilbagebetalingstid > 3 år 2 3 år < 1-2 år Mekanisme Supplering / boost af elforretning Supplering / boost af HWforretning Rene (nye) service modeller Primære driver af markedet Markedet vil primært blive drevet af etablerede el-spillere, der har en værdi i at øge eksisterende el-forretning, eks. nuværende el-handlere og balance-ansvarlige Egentlige HW spillere (producenter og/eller forhandlere af varmepumper og biler) vil finde det attraktivt at tilbyde el-services for at udvide forretningen og accelerere salget indenfor deres hovedforretning Nye rene service aktører vil finde det attraktivt at entrere markedet Kunden vil være aktivt involveret og selv søge løsninger og produkter Mulig dynamik Nuværende el-handlere pusher varmepumper og elbiler til slutbrugeren for at substituere oliefyr og benzin/diesel biler, øge elsalget og muligheden for at byde ind med balancekraft Relativt få og store spillere, Begrænset innovation på nye services Begrænset incitament for kunden til at skifte leverandør når varmepumpe / el-bil er anskaffet Både el-handlere og HW producenter vil bundle varmepumper, elbiler og andre variable forbrugsenheder med services og ydelser Flere spillere og mere innovative løsninger Begyndende kamp om kunden og oftere leverandørskift Nye add-on services som optimerings, monitorerings og alarmeringsydelser vil dukke op for at differentiere aktørerne Både el-handlere, HW producenter og nye rene service udbydere vil kæmpe om kunden der aktivt søger løsninger og alternativer Potentielt forretningsmodeller der tilbyder yderligere forbrug-inkluderet forbrugsdevices, der kan optage energi, e.g. frysere, Qookers og hot-tups. Muligvis bundling med alarmerings, finansierings, forsikrings produkter for at tilbyde integrerede, nemme, sikre løsninger indenfor personlig transport, energi, indeklima etc. Benefit for slutkunden Slutkunden vil have en begrænset direkte besparelse fra SmartGrid og stor direkte efterspørgsel er ikke sandsynlig Kundens primære benefit vil være besparelser i forhold til alternativscenariet, eks. besparelser på varmeregningen ved at udskifte oliefyr, eller transportbudgettet ved at skifte til en el-bil. Slutkunden vil fortsat have en relativt begrænset direkte besparelse fra SmartGrid Den primære benefit er fortsat besparelser i forhold til oliefyr / brændstof bil Nye services vil kunne spille på psykologiske faktorer som komfort, nemhed og minimering af (økonomisk) risiko (eks. fastpris, fri km etc.), tryghed mv. Slutkunden vil have signifikante besparelser direkte fra SmartGrid, der kan omsættes enten til signifikant lavere el-omkostninger, øget komfort, reduceret besvær og/eller begrænset risiko samt tryghed Kilde: [Catalyst, 2010] Uafhængigt af hvilket scenarie der realiseres, og dermed hvilke aktør typer der fortrinsvist vil være aktive, vil det være umuligt at forudsige præcis hvilke modeller der vil kunne opstå. Figur 7 viser et udpluk af modeller de der kunne tænkes. Side 10 af 32

11 Figur 7: SmartGrid faciliterer en række af nye, tænkelige og utænkelige forretningskoncepter Kilde: [Catalyst, 2010] En realisering af SmartGridets muligheder vil være afhængigt af det markedsmæssige spillerum, hvori markeds- / behovs-drevet kreativitet opstår og innovation udfoldes. Som i tilfældet med både mobiltelefoni og internettet, vil det være umuligt at forudsige præcist hvilke forretningsmodeller og services der vil kunne opstå. Det er til gengæld muligt, at forudsige de kritiske succesfaktorer for at et sådant rum opstår: Tilstrækkelig stor og tilgængelig værdi for markedets aktører Lave entry barrierer for etablering af nye forretninger / forretningsmodeller Lave transaktionsomkostninger for de involverede parter Klare og langsigtede rammer for den forretningsmæssige drift Robusthed i markedsorganisering og teknologiske kommunikationsstandarder Rimelig risikodeling mellem de involverede interessenter Kan et SmartGrid markedsrum realiseres med ovenstående faktorer i mente, er det overvejende sandsynligt, at et mangfoldigt og attraktivt forretningssystem vil kunne udspringe på baggrund af SmartGrids. Side 11 af 32

12 4.3 De regulerede aktører Netvirksomhederne Selvom netvirksomhederne opererer under veldefinerede formålsparagraffer, er landskabet ganske fragmenteret og diversificeret i størrelse og omfang af aktiviteter. Behovet for styring og SmartGrid forventes at opstå både i byområderne (drevet af elbiler, hvor bl.a. rækkevidde og genladetid ikke er afgørende) og i de mindre befolkningstætte egne af landet (drevet af et behov for udskiftning af gamle oliefyr, til mere effektive varmepumper, idet der som oftest ikke er fjernevarme i disse egne). Dog er det ikke alle selskaber der har de fornødne ressourcer eller kompetencer til at udvikle og implementere SmartGrid på et individuelt plan, om end de vil kunne drage fordel heraf. Hvor de største og mest toneangivende selskaber har påbegyndt / påtænker udrulning af SmartGrids - idet dette vil kunne optimere driften af deres eksisterende forretningen, samt supplere indtægtsgrundlaget er dette fortsat en uudforsket teknologi, og i vid udstrækning et ukendt begreb blandt de mindste aktører. Forskellen mellem netvirksomhederne motivation for udrulning af SmartGrids, og deres evne til at implementere disse, er skildret nedenfor. Figur 8: Segmentering af el-selskaberne, baseret på subjektive vurderinger Finansiel styrke Ledelsesmæssig vilje og evner Interne Kompetencer Tilgængelige ressourcer Teknisk kompleksitet i forandring Stort teknisk behov (Kraftig penetrering af elbiler, varmepumper etc) Stort ønske om at profilere klimavenlighed Krav om effektivisering og omkostningskontrol Kilde: [Catalyst, 2010] Fælles for netvirksomhederne er dog en række succes faktorer, der går på tværs af deres respektive motivation for, og evne til, at udrulle SmartGrids: En nødvendighed for ændringer i den nuværende indtægtsramme regulering, således at afledte SmartGrid gevinster kan indtægtsføres, og udgifter hertil dækkes ud fra et omkostningsægte perspektiv. Side 12 af 32

13 Et behov for at sikre en utvetydig og stabil lovgivning, med klare rammebetingelser og spilleregler, der ikke forventes, at forandre sig væsentligt over tid. En nødvendighed for standardiseringer på tværs af branchen ift. teknologi, ansvarsområder og generel markedsstruktur TSOen En væsentlig motivationsfaktor for udrulningen af SmartGrids for transmissionsoperatøren, ligger i den nationale målsætning om at øge andelen af vedvarende energi i elektricitetssystemet. SmartGrids muliggør integration af volatil produktion såvel som potentialet for at tilpasse forbrug til produktion. SmartGrid faciliterer således et mere transparent og effektivt transmissionssystem, idet risici og omkostninger minimeres, som følge af reducerede investeringer i infrastruktur og netforstærkning ift. den estimerede fremtidige effekt efterspørgsel. Yderligere faciliterer SmartGrid en markedsplads for systemydelser, som vil muliggøre en mere konkurrencedygtig prissætning, i og med at det bliver muligt at source ydelser fra fronten af kæden - såvel som potentielt forbedre forsyningssikkerheden og elektricitetskvaliteten som følge af hundrede tusindvis af decentrale og kontrollerbare enheder, der har potentiale til at agere reserve og spændingsregulator. Endeligt har TSO ansvar for at sikre et effektivt og efficient selsystem og marked. 5.0 En realisering af et 4-dobbelt win kræver et samarbejde på tværs af branchen og et muligt brud med centrale paradigmer En realisering af det firedobbelte win, vil kræve et tæt samarbejde på tværs af branchen og en mulig revurdering af en række centrale paradigmer, herunder: 1. Mulighed for flere leverandører per husstand og roaming af services på tværs af flere netoperatører, og et afledt behov for en gentænkning af de nuværende måle-paradigmer samt afregnings- og clearing-mekanismer 2. Etableringen af en markedsplatform med nem og billig tilgang til at handle systemydelser helt ud på del-segmenter af nettet. 3. En fundamental ændring af netvirksomhedernes rolle. 4. Tidlig - internationalt orienteret - enighed omkring standarder for kommunikation, datamodeller og clearings-mekanismer, dog ikke på Hardware niveau. Ad 1) I et fremtidigt marked, der er baseret på konkurrence og valgfrihed, vil kunden kunne vælge mellem et antal leverandører af el-services. Det vil ikke være urealistisk at husstandens el-bil og varmepumpe (og andet fleksibelt forbrugsudstyr) vil være leveret og serviceret af forskellige el-leverandører og på forskellige kontrakter (i stil med den nuværende mulighed for at få fastnet-telefoni, ADSL forbindelse og TV leveret af forskellige udbydere men over den samme kobberforbindelse) eller at husstanden over tid kan skifte el-leverandør og kontrakt på den enkelte enhed. Dermed kan den enkelte husstand have et antal el-leverandører, der leverer el over den samme fysiske tilslutning og hovedmåler. Den enkelte netvirksomhed vil dermed potentielt skulle supportere - og afregne mod - et antal kommercielle aktører på sit net. Ligeledes vil kunden finde det naturligt at lade-abonnementet følger el-bilen, så der kan afregnes med den samme udbyder og abonnementsvilkår, uagtet om der lades hjemme, på arbejdet, ved en offentlig lade-stander eller hos en bekendt (i lighed med mobilbrugerens mulighed for at roame og benytte sin telefon på et fremmed netværk og i udlandet.) Afregning af forbrug mellem aktører i et sådant setup stiller krav til nemme og billige målings-, afregnings- og clearings-mekanismer, der ikke eksisterer i el-markedet i dag. Side 13 af 32

14 Telesektoren har stået overfor og løst - lignende problemstillinger. Inspiration til løsningsmodeller vil med stor sandsynlighed kunne hentes her. Ad 2) En udnyttelse af fleksibiliteten i slutkundens udstyr vil være afhængig af operatørens mulighed for, at handle med denne, og sætte den i spil overfor de balanceansvarlige selskaber. En fundamental forudsætning er dermed en præcis definition af de ydelser der handles, en gennemskuelig prissætning, og et antal markedspladser hvor ydelserne kan handles nemt og billigt. Det vil være essentielt at entry-barriererne er få og transaktionsomkostningerne holdt så lave som muligt. Dette gælder både ydelser mellem TSO og netvirksomhed og mellem netvirksomhed og kommerciel aktør. Det vil således være essentielt at undgå unødigt komplekse løsninger og forskrifter. Det vil blive nødvendigt at handle med balance- og systemydelser helt ud på delsegmenter af nettet. Der vil således være behov for ikke et, men en række markeder der faciliterer udvekslingen af veldefinerede systemydelser. Ad 3) Netvirksomhedernes rolle vil ændre sig markant. Netvirksomhederne vil skulle påtage sig et selvstændigt ansvar og drive eget net som en mini-tso, med specifikke opgaver og ansvar i forhold til både TSO, de kommercielle aktører, og et antal balance-aktører der opererer på netvirksomhedens net. Specielt vil det være essentielt at netvirksomheden leverer en platform for kommercielle aktører, og stiller de relevante måle og kapacitets målinger, samt andre relevante data, til rådighed for de relevante markedsaktører og at en sådan platform baserer sig på fælles, snarere end individuelle og proprietære, standarder. En nærmere specificering og re-definering af netvirksomhedens nye rolle har ikke været i scope i dette arbejde, men vil skulle gennemføres tidligt i et fremtidigt implementerings forløb. Ad 4) Interoperabilitet på tværs af SmartGridet vil være kritisk for succes. Fremkomsten af teknologi-øer, der ikke kan agere i - og interagere med - resten af el-systemet vil være suboptimalt. Dette kræver at branchen og dets aktører tidligt bliver enige om en række standarder. Det vil være essentielt at standardisere på datamodeller: hvilke data der udveksles og hvordan disse fortolkes. Derimod bør det, ud fra to primære årsgaer, undgås at standardisere på specifikke teknologier og hardware løsninger: Teknologien omkring SmartGrid er stadig i sin vorden, og ingen de-facto standarder er etableret. En lang række globale komponent- og løsningsleverandører udvikler produkter og løsninger til SmartGrid. I lyset af det globale potentiale og størrelsen af kommercielle spillere involveret i markedet, er der stor sandsynlighed for at en egentlig kamp om etableringen af en de-facto standard kan udspilles. Det er pt. ikke muligt at forudsige hvor disse tiltag ender, eller hvilke hardware standarder der vil vinde. Den teknologiske udvikling på SmartGrid området har volumen-potentialet til at drive en teknologiudvikling i skala med internettet og mobil-markedet. Allerede nu eksisterer et antal alternativer til kommunikationen internt i huset (Zigbee, Bluetooth, WLAN, etc) og nye kan og vil komme til. At standardisere på hardware niveau vil være en umulig vedligeholdelsesmæssig opgave, der med stor sandsynlighed vil begrænse markedet unødigt. Parallelt til mobil-markedet, var en af de store drivere, der sikrede Europa en teknologisk og markedsmæssig first-mover position, en tidlig standardisering af hvordan kommunikationen skulle foregå (enighed om GSM-standarden), mens de specifikke teknologiske løsninger og udvikling af Side 14 af 32

15 enheder og forretningsmodeller blev overladt til de kommercielle aktører indenfor veldefinerede rammer. Det vil være kritisk at markedet tidligt etablerer enighed om; 1) hvilke standarder der er nødvendige og 2) hvordan disse standarder ser ud - og at dette foregår med opmærksomhed på internationale tendenser både centrale tiltag i EU regi, og praktiske løsninger drevet af kommercielle spillere i forbindelse med pilot-projekter rundt om i verden. En nærmere specificering af disse standarder har ikke været i scope i dette arbejde, men vil skulle gennemføres tidligt i et implementerings forløb. 6.0 Baseret på gældende forudsætninger er der sandsynligvis ikke basis for et marked baseret alene på værdierne fra et SmartGrid Baseret på estimater fra Dansk Energi og Energinet.dk, påregnes der et SmartGrid potentiale pr enhed på hhv. ~ 500 DKK/år og ~ DKK/år for henholdsvis elbiler og varmepumper (hvis de sparede netinvesteringer aktiveres). I et scenarie hvor investeringen i at etablere kommunikation og styring hos kunden andrager ca DKK, vil det altså være umiddelbart usandsynligt at forretningsmodeller, baseret alene på værdien af SmartGrid ydelser, vil opstå spontant. Figur 9: Den rene SmartGrid værdi* for den kommercielle aktør / slutkunden (NB: Fortsat stor usikkerhed om volatiliteten i fremtidige delta spot pris) Forudsætninger: Generelle: 2 kr/kwh Avance på el ~1,5 øre/kwh Elbiler: Kørselsbehov km pr. år 7 km/kwh Spot 0,08-0,12~0,10 kr/kwh 0,07 kr/kwh TSO/Netvirksomhed afgift: 85 kr. pr. EV Varmepumpe: Olie forbrug L Ækvivalent 1 L / 10 kwh 3,3 COP Spot 0,05-0,09~0,07 kr/kwh 0,07 kr/kwh TSO/Netvirksomhederne afgift: 214 kr. pr. VP *Note: Værdi af sport optimering og systeydelser, excl. Finansiering af udstyr hos kunden Kilde: [Catalyst, Dansk Energi, Energinet.dk, 2010] Appliceres den rene SmartGrid værdi i 3 konkrete forretningsmodeller (Tabel 3 og Bilag 1), står det kart at: Rene service modeller (ESCo modellen) ikke initielt kan forventes. Forretningsmodeller baseret på penetrering af varmepumper og el-biler med stor sandsynlighed vil opstå. Side 15 af 32

16 At SmartGrid vil kunne øge forretningen i disse modeller men vil med nuværende forudsætninger spille en sekundær rolle rent økonomisk. Tabel 3: Business cases El-handler 2.0 My Place Grøn El Den innovative el-handler HW drevet Ren Service El-handleren finansierer en varmepumpe i stedet for dit oliefyr der installeres og serviceres for en fast månedlig ydelse. El-handleren tager en del af den sparede varmeudgift, får en øget elomsætning samt kan optimere forbruget og få Smart Grid gevinsten. Forbrugeren får en ny varmepumpe inkl. service, samt en lavere månedlig energiudgift og mulighed for at vælge grøn energi. EV-Forhandleren stiller el-bil tilrådighed med inkluderede km årligt samt service mod en fast månedlig ydelse. EV-forhandleren styrer opladningen og har SmartGrid gevinsten sammen med avance på service og finansieringen. Forbrugeren får en fast, alt inklusiv pris på sit kørselsbehov samt medvirker til en stor CO2 besparelse. Service leverandøren eftermonterer et SmartGrid HW modul på din EV og/eller VP, og styrer disse mod at du får et garanteret nedslag i el-regningen. Service leverandøren har sin indtjening på spotoptimering og salg af systemydelser. Forbrugeren får en mindre el-regning og kan hjælpe med at nedbringe CO2 udslippet. Årligt indtjeningspotentiale* (DKK per kunde) Årligt indtjeningspotentiale* (DKK per kunde) Årligt indtjeningspotentiale* (DKK per kunde) 332 Smart Grid andel Smart Grid andel Elhandler EV Free Smart Grid andel ESCo Elhandler 2.0 EV Free ESCo *Note: Omsætning minus direkte relaterede variable og finansieringsomkostninger. Inkluderer ikke omkostninger til salg, marketing, overheads etc. Kilde: [Catalyst analyse, 2010] En realisering af SmartGrids vil dermed initialt afhænge af de eksisterende kommercielle aktører i markedet, der kan booste den eksisterende forretning ved at konvertere oliefyrskunder til varmepumpe kunder eller stimulere udrulningen af el-biler. Over tid vil den forventede priserosion på forbrugsenheder, kommunikations- og styringsudstyr, en mulig reducering i transaktionsomkostningerne og øget værdi af SmartGrid services kunne åbne Side 16 af 32

17 mulighed for at tiltrække nye spillere, øge værdien af kunderne og dermed vigtigheden og differentiering og innovation på services og forretningsmodeller. Udviklingen i kommerciel aktivitet kan således forventes at skifte karakter og dynamik over tid. Figur 10: Raffineringen af forretningsmodeller forventes at stige med den tilgængelige SmartGrid værdi og reduktionen i omkostningen ved kunde installationen Kilde: [Catalyst, 2010] 7.0 De regulerede aktører vil skulle danne det nødvendige grundlag og platform, mens de kommercielle aktører skal udvikle services og agere interface mellem nettet og slutkundens fleksible enheder En udrulning af SmartGrid, og en realisering af dets fordele, kræver en aktiv deltagelse af både TSO, netvirksomheder og de kommercielle aktører. Ingen enkelt-aktør kan løfte opgaven alene og samtlige aktører sidder med centrale nøgler til at sikre realiseringen - og potentialet til at bremse denne. Side 17 af 32

18 Tabel 4: Nye roller og ansvar Bør... Bør undgå... Kommercielle aktører Netvirksomheden TSO Agere interface mellem slutbrugerens fleksibilitet og el-nettet Udvikle nye produkter og services, der udnytter SmartGidets potentiale, men skjuler kompleksiteten for slutkunden Fokusere på at levere oplevet værdi (komfort, sikkerhed, grøn energi etc) og ikke kun fokusere på økonomiske gevinster Sikre at de fremtidige løsninger og produkter kan levere systemydelser og ikke kun optimere ift. Spot At etablere partnerskaber og værdinet til udbydere, serviceleverandører, flåde operatører og producenter Drive distributions nettet aktivt som en lille TSO, og gennemføre den sidste del af transitionen fra Net-selskab til egentlig netvirksomhed Facilitere et kundefokus og ikke et teknologisk fokus Sikre lave entry barrierer og transaktions omkostninger for kommercielle aktører, og mindst mulige transaktionsomkostninger At forestå målingen helt frem til slutkunden og sammenholde dette med kapaciteten i nettet Muliggøre adgang til forbrugsdata for alle med en legitim interesse i disse Produktudvikle og klart definere hvilke systemydelser der efterspørges og kommunikere hvad værdien af disse er. (eks. ikke-forbrug ) Sikre at markedet for SmartGrid ydelser og systemydelser er transparent, åbent for samtlige interesserede aktører Udstikning af klare rammer og fælles spilleregler Opdatere relevante forskrifter og regler Understøtte standardiseringen af forbrugsapparater og nettet At sælge SmartGrid som SmartGrid At sælge SmartGrid ydelser alene på økonomiske rationaler At lade sig friste til at sælge FOR innovative og uigennemskuelige produkter der ikke kan holde det de lover At agere protektionistisk / være bange for at samarbejde med nye aktører fra tilstødende brancher og industrier At udvikle lokale løsninger med afvigende standarder og krav Passivt at forblive i rollen som operatør og ignorere SmartGrid At unødigt stift fastholde nuværende paradigmer (f.eks. måling og afregning) At isolere sig og udvikle den perfekte løsning uden aktiv deltagelse af markedets øvrige aktører At diktere de rigtige løsninger og setup hele vejen ud til slutbrugeren At udvikle unødigt indviklede regler, markedsforeskrifter og krav (til f.eks styring og måling i el-nettet), der fører til goldplating og høje omkostninger Kilde: [Catalyst på baggrund af workshops med TSO og netvirksomheder, 2010] Kritisk for succes er en afstemning af net-operatørernes behov for sikkerhed og kontrol med de kommercielle aktørers behov for frihed til innovation og løsningsvalg. Graden af succes for de kommercielle aktører afhænger direkte af deres evne til at omsætte SmartGridets muligheder til produkter og services, der giver slutkunden en oplevet værdi, og samtidig bringe brugerens fleksible forbrug i spil for netvirksomhed og TSO. Graden af succes for de regulerede net-operatører afhænger direkte af deres evne til at skabe et rum og supportere de kommercielle aktører gennem klare og langsigtede rammer, transparens, lave entry-barrierer og transaktionsomkostninger: o o TSO en for at sikre den nødvendige standardisering og de nødvendige forskrifter for netvirksomhederne og de kommercielle aktører Netvirksomheden for at udvikle lokale løsninger, der supporterer en fælles platform mod de kommercielle aktører En række opgaver vil oplagt ligge hos de regulerede hhv. kommercielle aktører, mens en række driftopgaver i forbindelse med Markedsplatforme og Clearing funktioner vil kunne udvikles og drives af begge typer aktører; dog underlagt standardisering og veldefinerede krav fra de regulerede aktører. Side 18 af 32

19 Tabel 5: Fordeling af opgaver Regulerede aktører Regulerede eller Kommercielle aktører Kommercielle aktører Drive etableringen af de nødvendige standardiseringer indenfor datamodeller etc. Definere og prissætte nødvendige ydelser Sikre transparens af data Udstikke klare rammer og fælles spilleregler, forskrifter og regler Investere i nødvendig infrastruktur og systemer Opererer og balancere net Udvikle og drive Markedsplatforme Udvikle og drive Clearinghouses Udvikle produkter, services etc. der omsætter SmartGridets potentiale til opfattet brugerværdi Etablere kommunikation og styring til portefølje af fleksible forbrugsenheder Agere interface mellem kundens fleksibilitet og net-operatørernes behov Kilde: [Catalyst, 2010] 8.0 To primære rammebetingelser forventes at skulle revurderes Det er arbejdsgruppens konklusion, at langt de fleste ændringer og forudsætninger, der kræves for at realisere SmartGrids, kan og bør foregå direkte blandt branchens aktører. Som beskrevet ovenfor vil en succesfuld realisering af SmartGrids dog kræve to fundamentale forandringer: 1. En ændring i netvirksomhedens nuværende rolle imod en mere aktiv operatør af eget net, en aktiv rolle i forhold til TSO en og facilitator af kommercielle spillere, - og dermed en re-vurdering af de reguleringer der i dag definerer netvirksomhedens rolle herunder bl.a. indtægtsramme-reguleringen. 2. Udviklingen af diversificeret kommerciel aktivitet og mobilitet af services på tværs af fysiske net og dermed et muligt opgør med princippet om én leverandør pr husstand. - Hvilket vil kunne kræve en re-vurdering af det nuværende paradigme og bestemelser for måling og afregning af el, herunder krav til hardware specifikationer, forholdet mellem multiple målere, data-ejerskab og -adgang, clearing mekanismer etc. En øvelse der med fordel forventes at kunne finde inspiration fra telesektoren, der har fundet løsninger på lignende udfordringer. Begge områder er pt. reguleret af ydre rammebetingelser, der potentielt skal gentænkes for at adressere disse udfordringer. Det vil dog være essentielt at branchen udarbejder fælles løsninger og forslag. 9.0 En række faktorer vil kunne accelerere en adoption, øge værdien og dermed reducere risikoen Det er Catalyst s vurdering, at forudsætningerne bag de estimerede værdier på en række områder er valgt bevidst og forståeligt ganske konservativt. På en række områder skjules derfor et potentielt positivt scenarie, der kan drive en hurtigere adoption og reducere den økonomiske risiko ved at påbegynde opbygning og investering i et SmartGrid. De i Catalyst s perspektiv, vigtigste faktorer er listet nedenfor. Side 19 af 32

20 Tabel 6: Accelererende faktorer Inkludering af yderligere fleksible forbrugsenheder Varmepumper som foretrukken opvarmningskilde Eksplosion af Lokale Produktions Enheder Underestimering af Spot-pris potentialet Kilde: [Catalyst, 2010] Nuværende Forudsætning Det største potentiale for fleksibelt forbrug ligger i elbiler og Varmepumper, der udgør fundamentet for at estimere værdien af SmartGrid tjenester og Spot-optimering Omkostningerne ved at etablere kommunikation og styring er af arbejdsgruppen estimeret til DKK faldende til ca. 400 DKK i 2030 Der er i arbejdsgruppen taget udgangspunkt i de nuværende priser på varmepumper, der primært gør disse enheder interessante som substituering af olie-fyr Det nuværende pris-niveau på varmepumper afspejler i høj grad at produktet er tidligt på teknologikurven og endnu ikke har nået massiv masseproduktion og priserosion Lokale, de-centrale produktionsenheder (mikro-vind, solceller, solvarme etc) er indregnet i begrænset omfang, baseret på nuværende pris-niveauer De fleste decentrale produktions teknologier er i dag marginalt uprofitable og markedet drives primært af first-movers med overvejende emotionelle snarere end økonomiske rationaler Det simulerede potentiale for spotpris optimering resulterer i en reduktion af spændet mellem døgnets dyreste og billigste timer (sammenlignet med historiske priser) Øgning af VE integrationen til 50% Flytning udelukkende af varmepumpe og elbils forbrug Udifferentierede (faste) tariffer og afgifter, hvorfor kun ca. 20% af den totale el-pris kommer i spil Mulig Up-side Benyttes mere aggressive scenarier for pris erosion fra telesektoren (20-30% per år) vil det ikke være urealistisk, at den nødvendige måle og kommunikations hardware koster 50 DKK pr enhed Dette vil muliggøre at mindre oplagte enheder som køleskabe, frysere, cookers, vandvarmere etc. vil kunne indgå aktivt på et SmartGrid Omend potentialet pr. enhed er begrænset, er antallet af enheder betragteligt. Design af varmepumper kræver specifik knowhow, men den indgående teknologi adskiller sig ikke meget fra et køleskab Med et globalt potentiale og dermed mulighed for skalafordele og pris-erosion på 10% - 20% årligt, vil det ikke være urealistisk med et scenarie hvor varmepumper kan konkurrere med andre varmekilder og dermed øge markedet betragteligt Passerer prisen på en eller flere teknologier den kritiske masse og tipping-point pris, vil et globalt marked kunne drive en selvforstærkende efterspørgsel, volumen og pris-erosion, der vil kunne gøre disse teknologier profitable Værdien og nødvendigheden af et SmartGrid vil sandsynligvis øges, hvis en betydelig decentral produktion finder sted Øges VE andelen yderligere evt. via penetration af mikro vindmøller, vil volatiliteten og dermed spotpotentialet forventes at stige Kan yderligere forbrugs enheder aktiveres, vil dette ligeledes drive det samlede potentiale op En indførelse af differentierede, belastningsafhængige og omkostningsægte nettariffer, vil bringe ca 20% ekstra af el-prisen i spil, dermed øge værdien og motivationen af at omlægge forbrug fra højt belastede til lavt belastede perioder 10.0 Det er vigtigt at starte småt og hurtigt En realisering af SmartGrids i Danmark vil være en kompleks øvelse, med en række signifikante usikkerhedsfaktorer: 1. Succes afhænger ikke alene af enighed internt blandt el-markedets aktører, men også af evnen til at tiltrække kommercielle aktører der operationaliserer og markedsfører SmartGridets fordele overfor slutkunden. 2. Interoperabilitet kræver enighed om standarder. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke industri eller de-facto standarder for datamodeller, protokoller HW etc. En lang række aktører herunder globale kommercielle spillere - arbejder på specifikke løsninger i forbindelse med pilotprojekter, og internationale organisationer arbejder på at etablere centrale standarder. Det er på nuværende tidspunkt umuligt at forudsige hvilke standarder der kommer først og vigtigst af alt: accepteres bredt. Side 20 af 32

21 3. De estimerede SmartGrid værdier er underlagt betydelig usikkerhed. Systemet er i sig selv komplekst med store interne og eksterne afhængigheder. Selv detaljerede simuleringer vil være afhængig af de indgående parametre og forudsigelser omkring forbrugeradfærd, fremtidige prisvolatilitet etc. 4. En lang række investeringer i elektroteknisk materiel, styringssystemer og handelsplatforme er nødvendig før en realisering af mulighederne og værdien er mulig og før de kommercielle aktørers og slutkundernes reaktion kendes. Det er Catalyst s vurdering, at en minimering af risici og sikring af succes i et sådant scenarie afhænger af en hurtig og pragmatisk opstart, snarere end en afventning af internationale standarder, detaljeret design af det endelige setup og udtænkning af detaljerede flerårige udrulningsplaner på tværs af hele branchen. Udarbejdelse af overordnede masterplaner og detaljeret design af ambitiøse løsninger, vil i udgangspunktet være baseret på usikre antagelser og vil optage uforholdsmæssig mange ressourcer i et scenarie, hvor omverdenen vil ændre sig hastigt. Risikoen for at producere en ud-dateret plan og/eller unødigt komplekse løsninger vil være overhængende. I stedet bør det accepteres, at det endelige system ikke kan forudsiges eller designes i detaljer fra starten. En realisering af SmartGrids bør starte pragmatisk og udvikles i skridt med balancerede (men ambitiøse) målsætninger, der sikrer læring for næste iteration og opbygning af de nødvendige systemer og infrastruktur samt en modning af forretningsmodeller og forbrugere. Figur 12: Det perfekte SmartGrid kan ikke designes up-front. Det vil være essentielt at komme i gang hurtigt og gradvist udbygge graden af raffinering og udbredelse baseret på erfaringer Kilde: [Catalyst, 2010] Side 21 af 32

22 11.0 En række konkrete tiltag bør initieres hurtigst muligt Markedet og de kommercielle aktører vil ikke vente på centralt designede løsninger. Udviklingen omkring fleksibelt forbrug og SmartGrids er i fuld gang. SmartGrid pilot-projekter er allerede i gang i et antal lande (herunder også Danmark) og kommercielle aktører er i gang med at opbygge forretning på udrulning og servicering af varmepumper og el-biler, og de første enheder er allerede på vej ud i markedet uden det nødvendige tekniske grundlag for at kunne indgå i et SmartGrid. En hurtig ageren og opfølgning på det fælles initiativ fra Dansk Energi og Energinet.dk vil være kritisk for tidligt at sikre muligheden for, at påvirke udviklingen og etablere det nødvendige grundlag for SmartGrid i Danmark. Der er i branchen et stort fokus på nødvendigheden af at samarbejde og finde fælles løsninger. Fælles løsninger på komplekse problemstillinger, med mange interessenter, vil kræve en styret proces, klare opgavebeskrivelser og deadlines - og en klar proces ejer. Catalyst anbefaler at der snarest etableres et - af el-markedet accepteret organ - der med klart mandat og indenfor en fast deadline - fortsætter det nuværende fælles SmartGrid initiativ og konkretiserer løsninger på 4 konkrete udfordringer: 1. Fastsætte i hvilke områder der skal ske teknisk standardisering og hvilke standarder der skal defineres herunder forstå centrale og kommercielle standardiserings tiltag. 2. Definere netvirksomhedens nye roller og ansvar og opdatere de nødvendige reguleringer. 3. Sikre et setup der kan håndtere flere el-leverandører, roaming af services og afregning på tværs af flere el-leverandører og netvirksomheder. 4. Sikre grundlaget for kommerciel udnyttelse af SmartGrid services, herunder: o o o o Definere og prissætte de ønskede SmartGrid-services Etablere grundlaget for nem og billig udveksling samt handel med services Sikre grundlaget for afregning og clearing Sikre synlighed af de allerede eksisterende SmartGrid services og minimere transaktionsomkostningerne for netvirksomhederne. Side 22 af 32

23 Bilagsoversigt Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Tre mulige forretningsmodeller Resultater fra interviews Standardisering af datamodel Side 23 af 32

24 Bilag 1: Tre mulige foretningsmodeller El-handler 2.0 My Place Grøn El Den innovative el-handler HW drevet Ren Service Beskrivelse El-handleren finansierer en varmepumpe i stedet for dit oliefyr der installeres og serviceres for en fast månedlig ydelse El-handleren tager en del af den sparede varmeudgift, får en øget el-omsætning samt kan optimere forbruget og få Smart Grid gevinsten Forbrugeren får en ny varmepumpe inkl. service, samt en lavere månedlig energiudgift og mulighed for at vælge grøn energi EV-Forhandleren stiller el-bil til rådighed med inkluderede km årligt samt service mod en fast månedlig ydelse EV-forhandleren styrer opladningen og har SmartGrid gevinsten sammen med avance på service og finansieringen Forbrugeren får en fast, alt inklusiv pris på sit kørselsbehov samt medvirker til en stor CO 2 besparelse Service leverandøren eftermonterer et SmartGrid HW modul på din EV og/eller VP, og styrer disse mod at du får et garanteret nedslag i elregningen Service leverandøren har sin indtjening på spotoptimering og salg af systemydelser Forbrugeren får en mindre elregning og kan hjælpe med at nedbringe CO 2 udslippet Hvad tilbydes? Lav initial investering Fast pris på varme Reducerede el-omkostninger Certificeret Grøn Lav initial investering Driftsomkostninger og finansiering i et Certificeret grøn Enkelthed Garanteret besparelse Certificeret Grøn Hvilke fordele har Kunden? Besparelser på el-forbruget Sikkerhed for ikke at få kæmpe el-regninger Slipper for besvær med oliekøb Fornuftig pris Faste forbrugsomkostninger Lavere pris Færre leverandører og regninger Hvor tjenes penge? Salg / finansiering af HW Mer salg af el Salg af ydelser til DSO/TSO Salg / finansiering af HW Salg af el Salg af ydelser til DSO/TSO Salg af el Salg af ydelser til DSO/TSO Management fee Certificerings fee Mulighed for mersalg Frostsikring Temperatur monitorering og alarmering Yderligere besparelser ved tilslutning af køleskabe, frysere etc. Salg af enheder med ekstra lager kapacitet eks. cookers, hot-tops etc. Roaming kontrakter Kvik-ladnings services Grøn Vinter-Bil-opvarmningsservice. Service på bil inkluderet (a la leasing) Tilslut yderligere enheder og spar mere Temperatur overvågnings- og alarmerings-services Side 24 af 32

25 El-handler 2.0 Varmepumpe Kilde: Catalyst analyse Se detaljerede dokumenter for forudsætninger og referencer Side 25 af 32

26 Side 26 af 32

27 My Place Elbil Kilde: Catalyst analyse Se detaljerede dokumenter for forudsætninger og referencer Side 27 af 32

28 Side 28 af 32

29 Grøn El ESCo Kilde: Catalyst analyse Se detaljerede dokumenter for forudsætninger og referencer Side 29 af 32

30 Side 30 af 32

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

Analyse af barrierer og udviklingsmuligheder for peer-to-peer virksomheder i Danmark

Analyse af barrierer og udviklingsmuligheder for peer-to-peer virksomheder i Danmark Analyse af barrierer og udviklingsmuligheder for peer-to-peer virksomheder i Danmark Udarbejdet for Erhvervsstyrelsen af Dalberg Research September 2014 Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

IBM s Smarter Cities Challenge. København Rapport

IBM s Smarter Cities Challenge. København Rapport IBM s Smarter Cities Challenge Rapport Indholdsfortegnelse 3 1. Ledelsesreferat 5 2. Indledning 5 A. Smarter Cities Challenge udfordringen om intelligente byer 7 B. Udfordringen 8 3. Resultater, kontekst

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Marts 2015 Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv

Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv Indholdsfortegnelse Problemformulering... 3 Intel Inside... 3 Metode... 3 Kildekritik... 4 Teori... 5 Den Nationale Diamant... 5 Porters Five Forces...

Læs mere

READY. Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps. Slutrapport til ForskEl

READY. Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps. Slutrapport til ForskEl READY Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps Slutrapport til ForskEl Indholdsfortegnelse Forord... 4 1 Introduktion til READY-projektet... 5 1.1 Rapportens opbygning... 7 2 Elmarkeder, rammebetingelser

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1 Forbedring af produkt og proces gennem Forbedring af produkt og proces gennem kunde-leverandørsamarbejde af ph.d., professor Frank Gertsen, fgertsen@iprod.aau.dk, Aalborg Universitet, ph.d., forsker Jacob

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Din virksomhed i WE-økonomien

Din virksomhed i WE-økonomien Din virksomhed i WE-økonomien Vi er intenst forbundne. Vi er indbyrdes afhængige. Vi er del af en global økonomi med lange, komplekse værdikæder. Vi udveksler produkter, tjenester og viden som aldrig før.

Læs mere

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken 11. marts 2014 HOVEDRAPPORT Denne hovedrapport er det endelige resultat af et flerårigt projekt om brug af skatter og afgifter i klimapolitikken gennemført

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing 45 Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber.

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. Udarbejdet på vegne af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv Erhvervsstyrelsen Digitalisering af dansk erhvervsliv Januar 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Erhvervslivets brug af it... 4 1.2. Effekter af it- investeringer i

Læs mere