STUDIEPLAN - MUSIC MANAGEMENT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEPLAN - MUSIC MANAGEMENT"

Transkript

1 STUDIEPLAN - MUSIC MANAGEMENT 1

2 MUSIC MANAGEMENT UDDANNELSEN Music Management videreuddannelsen er designet i et samarbejde mellem musikbranchen, Handelshøjskolen, Kaospiloterne og Det Jyske Musikkonservatorium. Undervisningen vil trække på lærerkræfter fra både musikbranchen og de nævnte institutioner. Uddannelsen retter sig mod alle dele af musiklivet, såvel rytmisk som klassisk. UDDANNELSENS NIVEAU Music Management videreuddannelsen er en toårig uddannelse på diplomniveau. På længere sigt tænkes den suppleret med en overbygningsuddannelse, en master i Music Management. UDDANNELSENS OPBYGNING Music Management videreuddannelsen er en deltidsuddannelse over to år. Det er altså muligt at bevare en vis tilknytning til arbejdsmarkedet, mens man gennemgår uddannelsen. Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt. UDDANNELSENS INDHOLD Uddannelsen omfatter en lang række fag såsom markedsføring, jura, erhvervsøkonomisk forståelse, musikeksport, dialogisk kommunikation og personlig træning, kreativ business design, projektledelse, musikkultur, musikbranchen og praktikforløb. FREMMØDEREGLER For alle eksaminer gælder, at hvis den studerende ikke har haft mindst 80 % fremmøde, kan styregruppen beslutte, at vedkommende skal til eksamen i udvidet pensum eller iværksætte anden form for sanktion. For alle fag gælder, at den studerende skal have mindst 80 % fremmøde for at få afløsning. Hvis dette ikke er opnået, skal den studerende til eksamen i faget. HVEM KAN SØGE UDDANNELSEN For at kunne søge ind på uddannelsen skal du have afsluttet en gymnasial uddannelse med engelsk på B-niveau (studentereksamen, HF, HTX el. lign.) og minimum to års relevant erhvervserfaring, gerne fra musikbranchen (f. eks. spillesteder, pladebranchen, kulturhuse, booking, forlag, medier) eller fra beslægtede brancher (f. eks. film, teater, radio, TV). Det er altså ikke nødvendigt at kunne spille et instrument for at søge uddannelsen - men kærlighed til musik er en betingelse! ANSØGNING OM OPTAGELSE PÅ UDDANNELSEN Du skal udfylde et ansøgningsskema, som belyser din baggrund og din interesse for musik og musikbranchen. På baggrund af de indkomne ansøgninger udvælges et antal personer, som kommer til optagelsesprøve. Optagelsesprøven former sig som en workshop, der skal identificere ansøgerens personlige kompetencer og evner som enkeltperson og som en del af et dynamisk team. 2

3 DELTAGERBETALING Der vil være en deltagerbetaling som i 2004-priser udgør kr., hvortil kommer udgifter til undervisningsmaterialer. ENKELTFAG Udvalgte fag på uddannelsen udbydes som enkeltfag. Se katalog over aktuelle muligheder og priser. 3

4 OPTAGELSESPRØVEN FORUDSÆTNINGER FOR AT SØGE OPTAGELSE Det kræves, at ansøgeren som minimum har bestået en gymnasial uddannelse og har haft mindst 2 års relevant erhvervserfaring (fra musikbranchen eller beslægtede brancher). Udvælgelsen af studerende til Music Management-uddannelsen foregår via en skriftlig ansøgning kombineret med en workshop, der bl.a. indeholder et personligt interview. DEN SKRIFTLIGE ANSØGNING Den skriftlige ansøgning er opbygget som et spørgeskema, hvor ansøgeren skal beskrive erfaringer, faglige kompetencer, personlige oplevelser, interesser og sidst men ikke mindst løse en stillet skriftlig kreativ opgave, der må fylde 2 sider. På baggrund af denne ansøgning udvælges et passende antal personer til en efterfølgende workshop. WORKSHOPPEN Formålet med workshoppen er at identificere ansøgerens forskellige personlige kompetencer og evner og talenter som enkeltperson og som en del af et dynamisk team. Processen vil indeholde forskellige gruppeøvelser og udfordringer, der giver ansøgeren mulighed for at synliggøre egne kompetencer, evner og viden. I det personlige interview er der mulighed for at uddybe nogle af de elementer og problemstillinger, der er nævnt i den skriftlige ansøgning eller er opstået undervejs i workshoppen. PROFILBESKRIVELSE Vi ønsker at optage ansøgere, der på flere punkter opfylder følgende profilbeskrivelse: Ansøgeren skal være en person: der tænker visionært og er internationalt orienteret der tænker og agerer økonomisk i forhold til både penge, tid, ressourcer og mennesker der ikke er bange for at fejle, og som forstår at identificere fejl og lære af dem der er god til at sælge sit budskab og sin historie til samarbejdspartnere, kunder, politikere, medier og sponsorer der er en god konfliktløser der har fighter-ånd og synes, det er spændende at arbejde i den usikkerhed, der er forbundet med alle nye initiativer der er god til at samarbejde der er god til at gå fra idé til handling og til afslutning der er god til at skabe mening og netværk der tænker kreativt der er god til at lede og bringe egne og andres kompetencer i spil 4

5 MUSIC MANAGEMENT STUDIEPLAN 1. SEMESTER 12 UGER gennemsnit/uge ØKONOMI/MARKEDSFØRING 3 t/ugl. MUSIKBRANCHEN 2 t/ugl. MUSIKKULTUR 2 t/ugl. DIALOGISK KOMMUNIKATION - 4 dage á 7 timer KREATIV BUSINESSDESIGN, 3 UGER - 7 timer dagligt MUSIKMESSER (Eks. SPOT) 2. SEMESTER 12 UGER ØKONOMI/MARKEDSFØRING JURA MUSIKBRANCHEN - 8 uger MUSIKEKSPORT - 4 uger 3 t/ugl. 2,5 t/ugl. 3 t/ugl. 3 t/ugl. PROJEKTLEDELSE - 4 dage á 7 timer KREATIV BUSINESSDESIGN, 1 UGE - 7 timer dagligt GRUPPEPROJEKT, I ALT 10 TIMERS VEJLEDNING, eksamensprojekt/opsamling MUSIKMESSER (Eks. POPKOMM) 3. SEMESTER 12 UGER ØKONOMI/MARKEDSFØRING MUSIKKULTUR MUSIKEKSPORT - 4 uger MUSIKBRANCHEN - 8 uger 1,5 t/ugl. 1,5 t/ugl. 3 t/ugl. 3 t/ugl. MUSIKMESSER (Eks. MIDEM og SPOT) 4. SEMESTER 12 UGER SEMINAR AFGANGSPROJEKT, 10 timers vejledning pr. stud. 5

6 MUSIK: MENNESKER OG KULTUR FORMÅL Formålet med dette fag er at få fast grund under fødderne i en post-moderne verden, hvor det fyger med begreber som globalisering, multikulturalisme og etnisk identitet, og hvor vi møder opdelinger af musik i f.eks. verdensmusik, rytmisk musik, klassisk musik, folkemusik, traditionel musik og etnisk musik. Alle disse opdelinger kan ses som et forsvar mod den usikkerhed, der følger af at leve i en verden, som ikke blot er kontinuerlig uden indre grænser men som også ændrer sig konstant. INDHOLD 1. SEMESTER Antal uger 3 Musik - en kulturpsykologisk synsvinkel 2 Idéhistorie (fokus på æstetik og kultur) 2 Klassisk musikhistorie a) før år 1900 b) efter år SEMESTER 2 Rytmisk musikhistorie 1 Andre musikkulturer 1 En rytmisk musikers arbejdsmetoder og -vilkår 1 En klassisk musikers arbejdsmetoder og -vilkår 1 Musikalske visioner - rytmisk 1 Musikalske visioner - klassisk PENSUM Ulf Hannerz bog Cultural Complexity vil blive brugt som grundtekst suppleret med anden litteratur. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE Modulet læses på DJM. ECTS-POINT: 3 6

7 ØKONOMI/MARKEDSFØRING - Fagtitel: Virksomhedsøkonomi - planlægning og styring FORMÅL: Det overordnede sigte med faget er at bibringe de studerende en erhvervsøkonomisk forståelse med henblik på at kunne bidrage til planlægning og styring af virksomhedens økonomiske aktiviteter. Udgangspunktet for fagbeskrivelsen er de 4 perspektiver i Balanced Scorecard. Hvor: Kundeperspektivet vedrører forhold som: Kundeadfærd og markedsformer Produkt, service, pris og kvalitet Sortiment og distribution Promotion Produktudvikling Det økonomiske perspektiv behandler: Omkostningsforhold i virksomheder Optimering og indtjeningsevne Registrering, regnskab og budgettering Investering og finansiering De interne processer behandler: Organisationsformer i virksomheder Produktionsformer Logistik og supply chain management Behovet for og gennemførelsen af målinger Læring og innovation behandler: Udvikling i teknologi 7

8 Udvikling af medarbejdere Udvikling af kunderelationer Produkt- og serviceudvikling Udvikling af nye afrapporteringsformer Disse fire perspektiver i en virksomhed skal være styret af virksomhedens vision og strategi, som er selve kernen i balanced scorecard. Visioner og strategi skal løbende tilpasses indholdet i de 4 perspektiver i modellen. Det er således hensigten med faget, at de MUMA-studerende få en basal indsigt i de 4 perspektiver og i vision og strategi således, at de studerende kvalificeret kan deltage i og rådgive om musikvirksomheders planlægning, drift og udvikling. For at når dette læringsmål må de studerende bibringes en basisviden i: Brug af informationsteknologi dvs. primært EXCEL Metoder til indsamling af data og informationer Vurderingskriterier for pålidelighed af data og informationer Undervisningsplan. Semester Lektioner (timer pr. uge) Fagligt indhold 1. Forår uge (3 timer) Intro til virksomheden, interessenter, strategi og visioner uge (3 timer) Brug af informationsteknologi 5. uge (3 timer) Metoder til indsamling af data uge (3 timer) Kundeadfærd og markedsformer - Produkt, service, pris og kvalitet - Sortiment og distribution - Promotion - Produktudvikling uge (3 timer) Omkostningsforhold i virksomheder TImer i alt: 36 Midtvejsevaluering med miniprojekt (4 ECTS-point) 2. Efterår uge (3 timer) Optimering og indtjeningsevne - Registrering, regnskab og budgettering - Investering og finansiering uge (3 timer) Organisationsformer i virksomheder - Produktionsformer - Logistik og supply chain management Timer i alt: Forår uge (1,5 timer) Behovet for og gennemførelsen af målinger uge (1,5 timer) Udvikling i teknologi - Udvikling af medarbejdere - Udvikling af kunderelationer - Produkt- og serviceudvikling - Udvikling af nye afrapporteringsformer uge (1,5 timer) Strategi og visioner i perspektiv Timer i alt: 18 Projekt og mundtlig eksamen (8 ECTS-point) ECTS-POINT: 12 8

9 DIALOGISK KOMMUNIKATION OG PERSONLIG TRÆNING FORMÅL: At træne den studerende i personligt lederskab. Den studerende vil blive undervist og trænet i sociale kompetencer, handlings-, forandrings- og meningskompetencer. Ved at styrke disse personlige kompetencer og egenskaber opkvalificeres de faglige kompetencer og dermed evnen til at agere som projektleder i et dynamisk og foranderlig projekt. Målet er, at den studerende kommer til at mestre dialogiske samtaler, reflekterende og dynamiske processer, troværdighed, evnen til at skabe synlige resultater, se og skabe mening og muligheder i et projekt, trænes som multitasker og træner sin personlige gennemslagskraft. INDHOLD Kommunikation Kommunikative metoder og værktøjer Dialogiske samtaler og reflekterende processer Anerkende kommunikation Kunsten at stille tilpas usædvanlige og kraftfulde spørgsmål Kommunikationsbrister og konflikter Øvelser og lege, der træner kommunikationsevnen Den fysiske fremtræden Forankring af processer (ansvarsfordeling i et team, forventningsafklaring, den sociale kontrakt) Teambuilding og teamwork Gruppedynamik og gruppedannelse. Sammensætning af det kompetente og samarbejdende dynamiske team. Drexler Sibbets team-performancemodel om orientering, tillid, mål, engagement, implementering, succes og fornyelse. Erfaringer, værdier og kompetencer Gruppeøvelser, lege og tillidsopbyggende øvelser Spilleregler og kommunikation Den coachende leder Udvikling og forandring UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE Modulet læses på Kaospilot-skolen ECTS-POINT: 3 9

10 MUSIKBRANCHEN FORMÅL Den studerende vil gennem undervisningen i dette hovedmodul få en bred og dybdegående indsigt i/kendskab til alle facetter af musikbranchens forskellige funktioner og virkeområder. Dette omfatter på 1. år undervisning i de enkelte jobfunktioner i undermodulerne: Pladebranchen, koncertbranchen, forlagsbranchen, artistmanagement og public relations. På 2. år tilbydes en videregående specialisering indenfor et eller flere fagområder. INDHOLD Fagbeskrivelse/undermoduler: 1. år: Pladebranchen: Detaljeret gennemgang af flg. arbejdsområder: A&R - artist & repertoire - talentudvikling: Talentpleje/scouting fødekæden hvor er talentet Fra demobånd til DMA-award Idé/vision og markedet De gode ører kan det læres?! Diverse cases Productmanager Dansk repertoire og produktion: Planlægning og budgetlægning generelle økonomiske forhold Tilrettelæggelse af en udgivelse fra masterbånd til færdigt album Fingeren på markedet!! Strategi og samarbejde med eksterne partnere A&R-personens højre hånd det kreative og praktiske samarbejde. Diverse cases Promotion/public relations/mediearbejder: Planlægning/timing/release Pressearbejde generelt Presse-struktur; radio, TV, print & internet m.v. Hvordan promotes/skabes en artist? Samarbejde med product, A&R, marketing og salg Diverse cases International productmanager internationalt repertoire i Danmark: Int. samarbejde; de multinationale og independentselskabernes struktur Strategi, markedet og diverse marketing Repertoire-kæden fra de internationale selskaber International koordination 10

11 Special marketing Diverse cases Forlag/publishing: Detaljeret gennemgang af følgende arbejdsområder: Funktion/baggrund Rettighedskontrol Artistudvikling/sangskrivere/tekstforfattere fødekæden NCB/KODA udvidet Tværsamarbejde: Pladeselskaber, managements, booking m.v. Juridisk/økonomiske forhold International publishing; masterdeals, subpublishing, synchronization rights International rettighedskontrol Internationalt netværk International forvaltning Diverse cases Artistmanagement: Detaljeret gennemgang af følgende arbejdsområder: Den personlige agent Artistudvikling/fødekæden Tværsamarbejde med pladeselskaber, forlag og bookere Rådgivning/businessmanagement Netværk Internationalt samarbejde sub-management Diverse cases Koncertbranchen: Detaljeret gennemgang af flg. arbejdsområder: Struktur i Danmark Koncertarrangør Promoter/bookingbureau Koncert/turnéproduktion Artistudvikling/fødekæden Turnéplanlægning; logistik, økonomi, budget Billet-distribution Promotion/markedsføring Sponsorsamarbejde Kunder; spillesteder, koncerthuse, festivaler, foreninger, m.v. Tværsamarbejde med pladebranchen, forlag og management. Diverse cases MÅL Efter gennemførelse af 1. år i MUSIKBRANCHE-modulet skal den studerende i princippet være i stand til at indtræde professionelt i en eller flere af ovenstående arbejdsfunktioner på assistentniveau og endvidere være i stand til at kunne placere og differentiere de enkelte arbejdsfunktioner i forhold til den samlede branche. 11

12 EVALUERING Se afsnittet om gruppeprojekt. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE Modulet læses på DJM 2. ÅR: PLADEBRANCHEN Udvidet og dybdegående indføring i A&R/Productmanagement & produktion: Studieproduktion teknisk kendskab A&R-personen som musikproducer/executive producer/produktion Arbejdet med selvproducerende artister/eksterne sangskrivere og tekstforfattere Arbejdet med eksterne producere Solist/band konceptband-udvikling Musiker/producer/tekniker/studio-netværk Strategier/profilering/synergier (cases fra branchen) Cover-artwork-produktion; budgetlægning, funktioner i den visuelle branche Produktion/udvikling af foto/video/internet-sites Visuelle rettigheder Udvidet marketing Udvidet og dybdegående indføring i promotion/public relations/mediearbejde: Medierådgiving/træning/coaching Damage control Medieudvikling fremtiden Journalistisk arbejde Retorik/praktisk argumentation Freelance-promotion; diverse aktører Promotion; koncert/event/management/forlag Udvidet pladepromotion Internationalt promotionarbejde Koncertbranchen: Udvidet og dybdegående kendskab til flg. arbejdsområder: Internationale agenter og fora Organisationer; Offentlige/kulturministeriet, ROSA, Musikråd, MIC m.v. Faglige organisationer; DMF, DAF m.v. KODA Evt. praktik hos booker/spillested/festival m.v. Praktisk produktion; fra booking til curfew Sound & light; hvem, hvad & hvor MÅL Efter gennemførelsen af 2. år i MUSIKBRANCHE-modulet skal den studerende i princippet være i stand til at indtræde professionelt i en eller flere af de udvi- 12

13 dede undermoduler på selvstændigt niveau. EKSAMEN Se afsnittet om afgangsprojektet. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE Modulet læses på DJM. ECTS-POINT: 9 13

14 KREATIV BUSINESS DESIGN FORMÅL Formålet med faget er at introducere de studerende til relevant viden om kreativ business design som KaosPilotskolen definerer og anvender begrebet. INDHOLD En forretningsidé skal indeholde en eller flere innovative aspekter eller disruptions og dermed bryde konventioner, før vi taler om kreativ business design. Den disruptive faktor kan have med markedet at gøre ved f.eks. at fokusere på en alternativ målgruppe, kan have med produktet eller med kommunikation at gøre. I faget indkredses de karakteristika, der beskriver kreativ business. Der arbejdes med at identificere, udvælge og beskrive de gode businessidéer, der er velegnet som grundstof til interessante, kreative businesskoncepter, morgendagens kreative projekter og virksomheder. Dernæst arbejdes der med, hvordan en kreativ businessidé kan beskrives, så det omgivende samfund af potentielle og nødvendige samarbejdspartnere får interesse for og engagement i idéen. I faget arbejdes ligeledes med trends og tendenser på det globale marked med speciel fokus på social ansvarlighed og bæredygtig forretningsudvikling. Faget Kreativ business design introducerer også værktøjer og metoder, der er nyttige i udviklingen af profitable og bæredygtige forretningsidéer, bl.a. "scenario-planning" og "visualization" (Design for non-designers). UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE De studerende følger et Kaospilothold i perioder af 1-2 uger. Undervisningen vil bestå af en kombination af teori og projektopgave. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE Modulet læses på Kaospilot-skolen ECTS-POINT: 6 14

15 KREATIV, DYNAMISK PROJEKTLEDELSE. FORMÅL Formålet med faget er, at den studerende får en grundlæggende projektforståelse, konkrete dynamiske projektledelsesværktøjer, proaktive helhedsorienterede og kreative planlægningsværktøjer og metoder med henblik på direkte anvendelse i praktisk projektarbejde. Herunder ledelse og organisering af en projektorganisation og konceptualisering af projekter. INDHOLD Projektorganisering Projektteori Sammenhæng mellem kontekst, projekt og handlingsplaner Fra idé til projekt Projektfaser (prejekt, projekt og implementering) Vision, mål og formål Projektbeskrivelse Afgrænsning af projekt Proaktiv planlægning Succeskriterier og værdier Fortløbende kontekstuel justering Kreativ Idéudvikling Formål og afgrænsning. Idégenerering, idéudvikling, idévurdering, raffinering, konceptualisering Projektledelse Ansvar og afgrænsning Rollen som projektleder Procesforståelse og ledelse Ejerskab og forankring Implementering Teamwork Netværk Etablering, vedligeholdelse og udvidelse af netværk Sparringspartnere Dokumentation Dokumentation, vidensdeling, evaluering og opfølgning. Undervisningsformen veksler mellem teoretisk undervisning, træning i metodeanvendelse og praktiske projektopgaver stillet af eksterne kunder. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE Modulet læses på Kaospilot-skolen ECTS-POINT: 6 15

16 KONTRAKTER OG RETTIGHEDER I MUSIKPRODUKTION FORMÅL Målet er, at den studerende, ved at arbejde med en række udvalgte ophavsretslige og kontraktsretlige problemstillinger af særlig betydning for musikbranchen, dels får et grundlæggende kendskab til disse to regelsæt og dels bliver i stand til at identificere, analysere og via kontrakter - forebygge de centrale juridiske konflikter på musikområdet. INDHOLD Faget er opdelt i tre dele: 1) En del om rettigheder i musikbranchen (ophavsrettigheder, udøvende kunstneres rettigheder og producentrettigheder), 2) en del om musikbranchens kontrakter og 3) en tværgående del med fokus på en række cases, hvor alle relevante problemstillinger inddrages. Rettighedsdelen består af en grundlæggende indføring i ophavsretten med særligt henblik på musikbranchen. Musikværker er en særlig værkstype i ophavsretten med en række helt særlige karakteristika mht. beskyttelsens genstand og omfang. Musikværker er endvidere genstand for en intens udnyttelse i radio, tv og på Internettet og i det hele taget i det offentlige rum: Forretninger, caféer, sportsklubber mv. Dette rejser en række særlige ophavsretlige spørgsmål. Forvaltningsorganisationerne (NCB, KODA og GRAMEX) spiller en helt central rolle for såvel rettighedshaverne som brugerne af beskyttet musik. Endvidere har musikkens brancheorganisationer (eksempelvis IFPI) markeret sig stærkt de seneste år, særligt i forbindelse med udnyttelsen af musikværker på Internettet og mht. parallelimport af musik-cder. Nye måder at skabe musik på og nye måder at anvende musik på er i det hele taget en udfordring for det ophavsretlige system. For musikproducenter vil et grundigt kendskab til dette område være en helt afgørende forudsætning for at kunne agere hensigtsmæssigt i markedet. I kontraktsdelen lægges fundamentet ved en generel indføring i aftale- og kontraktsretten. Endvidere vil de særlige ophavsretslige regler om overdragelse af rettigheder, herunder af musikrettigheder, blive gennemgået. Derefter tages udgangspunkt i en række konkrete kontrakter på musikområdet: Kontrakter mellem musikere og producenter, managementskontrakter, sponsorkontrakter, koncert- og arrangementskontrakter, forlagskontrakter mv. Deltagerne får derved en indsigt i de centrale juridiske problemer i musikkontrakterne, samt redskaber til, hvordan problemerne kan forebygges og undgås netop ved udarbejdelsen af hensigtsmæssige kontrakter. Case-delen er tværgående, og inddrager både ophavsretten og kontraktsretten. 16

17 UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE Modulet læses på DJM. Der undervises i faget i 28 timer. PRØVER/EKSAMEN Faget afsluttes ved at deltagerne individuelt skriver en rappport indenfor fagets emneområde. Rapporten skal fylde 10 ns. De studerende får 4 uger til at udfærdige rapporten. Besvarelserne vurderes efter 13-skalaen. PENSUM 1. Uddrag af Mogens Koktvedgaard: Lærebog i Immaterialret, 6. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Uddrag af Krüger Andersen m.fl.: Dansk Privatret, 13. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Love, diverse kontraktsmateriale, domme og artikler ECTS-POINT: 3 17

18 GRUPPEPROJEKT FORMÅL Den studerende skal med inddragelse af 1. og 2. semesters teori udarbejde en praktisk opgave inden for musikbranchen, f.eks. internationel markedsføring af et musikarrangement med økonomiske beregninger, kontraktforhold, projektledelse, udnyttelse af viden om musikbranchens forskellige funktioner og metoder og redskaber i forbindelse med musikeksport. INDHOLD Der udarbejdes en grupperapport, der med inddragelse af teorier, modeller og metoder belyser den praktiske opgave. Hver gruppe får tildelt en vejleder, som de i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten kan kontakte. Det er specielt vigtigt at tage kontakt i forbindelse med problemformuleringen og afgrænsning af opgaven. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE Gruppeprojektet er placeret på 2. semester og udarbejdes i grupper. PRØVER/EKSAMEN Rapporten behandles ved en mundtlig fremlæggelse og diskussion med vejleder og de øvrige studerende på holdet. De øvrige studerende på holdet har forud for fremlæggelsen fået tilsendt opgaven og fungerer som opponenter på projektopgaven. Selve rapporten og det mundtlige forsvar indgår i den samlede karakter for gruppeprojektet. 18

19 MUSIKMESSER Der arrangeres så vidt muligt en eller flere studierejser til relevante steder. Vi vil forsøge at inddrage så mange elementer fra de forskellige uddannelsesmoduler i denne rejse. Rejserne vil således gå til hhv. POPkomm-messen i Berlin og til MIDEM-festivalen i Cannes, med mindre andet besluttes. Desuden deltager de studerende i den årlige SPOT-festival i Århus ved seminarer, koncerter etc. 19

20 MUSIKEKSPORT-MODULET: FORMÅL Det internationale musikmarked spiller en større og større rolle i den danske musikbranche i dag. Danmark har igennem internationale succeser med bl.a. AQUA, Laid Back, D.A.D., Safri Duo, Ace Of Base (dog et svensk band -markedsført af et dansk selskab), Pretty Maids, Michael Learns To Rock, Michala Petri, NHØP/Mikkelborg m.fl. efterhånden fået tilkæmpet sig en plads på det internationale musikverdenskort. Dette lille brohoved skal i høj grad udvikles i fremtiden. Det er derfor modulets formål at give den studerende en bred indføring det internationale musikmarkeds strukturer, samt med hvilke metoder og redskaber man arbejder med musik på tværs af landegrænserne. Dette vil ske igennem forelæsninger, diverse cases fra branchen, kontakt med beslægtede uddannelsesinstitutioner i udlandet samt et praktikophold. Det er modulets mål, at den studerende skal kunne forstå og overskue kompleksiteten og mekanismerne i de internationale musikmarkeder samt få kendskab til og indsigt i det internationale samarbejde omkring danske artisters lancering i udlandet. Professionelt skal den studerende efter dette forløb kunne indgå enten som selvstændig medarbejder eller i teams indenfor pladebranchen, koncertbranchen eller i offentligt regi. INDHOLD Detaljeret gennemgang af flg. emneområder; International exploitation Multinationale- og independentselskabers struktur Indføring/introduktion til de vigtigste musikmarkeder: Europa, Skandinavien, USA & Asien International økonomi, jura og rettigheder Cases fra branchen Internationale fora; Midem, POPKomm, SXSW, NEW MUSIC SEMINAR m.fl. Exportstøtte/kultursamarbejde; EU, synergi med internationale virksomheder, ambassader m.v. Sponsorer/Internationale virksomheder Praktikophold i ind eller udland. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE Dette vil ske igennem forelæsninger, diverse cases fra branchen, kontakt med beslægtede uddannelsesinstitutioner i udlandet samt et praktikophold. Modulet læses på DJM. ECTS-POINT: 3 20

21 AFGANGSPROJEKT FORMÅL At afprøve og udvikle færdigheder med hensyn til emneudvælgelse, problemanalyse, -behandling, -beskrivelse samt mundtlig fremlæggelse og forsvar af et større praktisk/teoretisk arbejde. INDHOLD Afhandlingen samler de forskellige synsvinkler, teorier og metoder i en afhandling, der kan karakteriseres som en form for svendeprøve. Afhandlingen er det mest omfattende enkeltstående arbejde, den studerende skal udføre i studieforløbet. Der gives her mulighed for en dybtgående afprøvning af det fundament af teoretiske og analytiske færdigheder, som er opbygget under studiet. Emnet for afgangsprojektet fastlægges af den studerende i samarbejde med en vejleder. Emnet afgrænses i en kort emnebeskrivelse samt præcisering i underpunkter af opgavens hovedemner, således at afgangprojektets formål og generelle indhold fremgår af opgaveteksten. Under arbejdet med projektet kan den studerende søge faglig støtte hos vejlederen. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE Afhandlingen er det afsluttende projekt på studiet og foregår således på 4. semester. Der skal foreligge en godkendt opgavebeskrivelse, og den færdige afhandling skal afleveres ca. 3 uger før projekteksamen. Efter særlig aftale kan rapporten eventuelt udarbejdes som gruppearbejde i samarbejde med en anden studerende. PRØVER/EKSAMEN Det færdige afgangsprojekt fremlægges og diskuteres på et møde med deltagelse af vejlederen og en ekstern censor. Ved behandlingen af afgangsprojektet kan repræsentanter for den virksomhed, opgaven vedrører, deltage. Opgaveløseren indleder mødet med en præsentation/fremlæggelse af projektet. Præsentationen har en varighed på minutter. Der bør fokuseres på problemer af interesse for den følgende diskussion såsom anvendelse af metoder, indsamling af data, formulering af konklusioner o.l. Afgangsprojektet samt det mundtlige forsvar af denne danner grundlag for karaktergivning efter 13-skalaen. ECTS-POINT: 15 Det Jyske Musikkonservatorium, juni

22 22

23 23

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

STUDIEPLAN. Diploma in Music Business and Leadership. Aarhus. Gældende fra 2015. Version: April 2015 1

STUDIEPLAN. Diploma in Music Business and Leadership. Aarhus. Gældende fra 2015. Version: April 2015 1 STUDIEPLAN Diploma in Music Business and Leadership Aarhus Gældende fra 2015 Version: April 2015 1 Indhold 1 Indledning... 3 2.1 Obligatoriske moduler... 6 2.1.1 Musikbranchen... 6 2.1.2 Kontrakter og

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfag Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt Mestrer anvendelsen af musikteknologi som redskab til kreativ, skabende virksomhed og musikformidling Den studerende på kandidatuddannelsen er selv

Læs mere

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music STUDIEPLAN Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music Aarhus/Aalborg Gældende fra 2012 Senest revideret september 2012 1 Indhold Indhold... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner:

Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner: Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner: Kunstnerisk, strategisk, rådgivnings- og forretningsmæssig relation til artisten. Bindeled og forhandlingsmandat til alle

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER Produktudvikling og Teknisk integration Uddannelsen til professionsbachelor Horsens August 2014 Indhold Uddannelsens formål...3 Uddannelsens indhold og forløb...3 Indhold

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Hovedfagskompleks. Filmkomposition. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Filmkomposition. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks har udviklet den studerendes kompositoriske evner og indsigt har fået en dybere forståelse af musikkens virkning under hensyntagen til de emotionelle og dramatiske elementer i det visuelle

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau EUC Ringsted Htx Teknologi A Lærer Peter Benediktson/Christian

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder:

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder: Kursus i Marketing, økonomistyring og rapportering (5 ECTS) Marketing, Management Accounting and Reporting Alle kursets elementer er samlæst mellem GBE3 og BAIT3 Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014 Projekt- og studievejledning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra d. 1. januar 2014 1 INDLEDNING... 2 2 OVERSIGT OVER EKSAMENSFORMER... 2 3 VIDEREUDDANNELSE... 2 3.1 ADGANG TIL HD

Læs mere

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION KICKSTARTER Brænd igennem som iværksætter INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION Uddybende information om Kickstarter, de bagvedliggende metoder, underviserne samt praktiske informationer. Vi håber, du synes det

Læs mere

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse Facilitering Flow og fremdrift af arbejdsprocesser NGO ere er medlems- og frivillighedsbaserede vidensorganisationer,

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION KICKSTARTER Brænd igennem som iværksætter INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION Uddybende information om Kickstarter, de bagvedliggende metoder, underviserne samt praktiske informationer. Vi håber, du synes det

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference.

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference. MÅLET. 2+2=7 EN HIGH PERFORMANCE VIRKSOMHED ER EN VIRKSOMHED, DER KAN OVERSKUE OG MESTRE EN KOMPLEKS VIRKSOMHEDSKONTEKST OG SKABE UNIKKE RESULTATER GENNEM ANDRE, FOR ANDRE OG SAMMEN MED ANDRE. LEGO SERIOUS

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Teknologi A Arne Lund Mogensen,

Læs mere

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION KICKSTARTER Brænd igennem som iværksætter INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION Uddybende information om Kickstarter, de bagvedliggende metoder, underviserne samt praktiske informationer. Vi håber, du synes det

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Program. Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult 28-09-2015

Program. Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult 28-09-2015 Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 10.00 Velkomst og præsentation 10.15 Sådan arbejder jeg med projekter v/lene Mikkelsen

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle MUSKELSVINDFONDEN Lederuddannelse - med plads til forskelle Lederuddannelse - med plads til forskelle Udviklingen af det eksemplariske lederskab er helt afgørende for at skabe trivsel, vækst og resultater

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Grafisk design og kommunikation Vægt i uddannelsen 10 ECTS-point

Grafisk design og kommunikation Vægt i uddannelsen 10 ECTS-point Grafisk design og kommunikation Vægt i uddannelsen 10 ECTS-point Mål Med udgangspunkt i teori inden for grafisk design skal kurset kvalificere de studerende til at kunne analysere samspillet mellem form

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Sales Team Leadership

Sales Team Leadership Sales Team Leadership - Optimér dit salgsteam Sales Team Leadership - 1 Ledelse af salgsteams Har du det bedste salgsteam? I en dynamisk verden kan kundesituationen ændre sig hurtigt. Derfor må en leder

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl.

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl. LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN -ORIENTERING m.fl. Intro Opbygning og brug Ekstramateriale Fagene - fælles mål/trinmål for fagene Intro Tænk kreativt, tænk anderledes, vær innovativ. Temaet Innovationsskolen

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK efter- og AeddMnlseNNS 2012/2013i EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2013/2014 LEDERENS RETORIK - TROVÆRDIG OG OVERBEVISENDE KOMMUNIKATION Lederens retorik

Læs mere

Masteruddannelser i Projektledelse

Masteruddannelser i Projektledelse Masteruddannelser i Projektledelse Ekstern lektor Eva Riis Syddansk Universitet Master i projektledelse og procesforbedring, MPF Roskilde MPF giver teoretisk og metodisk ballast til at håndtere projekter

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse Lean Six Sigma Sponsoruddannelse For dig, der skal til at fungere som sponsor på et Lean Six Sigma forbedringsprojekt og er interesseret i at være klædt bedst muligt på til denne nye rolle. Baggrund Vores

Læs mere

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1 Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere på 1. studieår Nedenstående udgør TEKNAT-skolernes vejledning for semesterkoordinatorer m.fl. på 1. studieår. Vejledningen er opbygget som

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning 20. februar 2009 Jour.nr.: WOMEX 2008 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på WOMEX 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Økonomi og ressourcer 1.4 Projektets

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at gennemføre et Lean Six Sigma DMAIC-projekt på en konkret problemstilling i egen organisation 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med Velkommen til Akademifaget Projektstyring - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Prince2 læsegrupper 2 Projektfaser

Læs mere

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse Efteruddannelse Master i journalistik forskningsbaseret efteruddannelse Lektor Lise Lyngbye, Studieleder for Master i Journalistik Styrk dit spirende talent 3 Arbejder du med kommunikation eller formidling?

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION KICKSTARTER Brænd igennem som iværksætter INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION Uddybende information om Kickstarter, de bagvedliggende metoder, underviserne samt praktiske informationer. Vi håber, du synes det

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation.

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution International Business College Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig

Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig I forbindelse med et dialogmøde afholdt den 8. april af Aarhus Kommune sammen med Bedst praksis Ledelse, blev der rejst en række spørgsmål fra kommunerne til

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring

Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring 1. semester Obligatorisk tema - 2 Salgets due diligence Metode og videnskabsteori 2. semester Obligatorisk tema - 20 ECTS Forretningsudvikling

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere