STUDIEPLAN - MUSIC MANAGEMENT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEPLAN - MUSIC MANAGEMENT"

Transkript

1 STUDIEPLAN - MUSIC MANAGEMENT 1

2 MUSIC MANAGEMENT UDDANNELSEN Music Management videreuddannelsen er designet i et samarbejde mellem musikbranchen, Handelshøjskolen, Kaospiloterne og Det Jyske Musikkonservatorium. Undervisningen vil trække på lærerkræfter fra både musikbranchen og de nævnte institutioner. Uddannelsen retter sig mod alle dele af musiklivet, såvel rytmisk som klassisk. UDDANNELSENS NIVEAU Music Management videreuddannelsen er en toårig uddannelse på diplomniveau. På længere sigt tænkes den suppleret med en overbygningsuddannelse, en master i Music Management. UDDANNELSENS OPBYGNING Music Management videreuddannelsen er en deltidsuddannelse over to år. Det er altså muligt at bevare en vis tilknytning til arbejdsmarkedet, mens man gennemgår uddannelsen. Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt. UDDANNELSENS INDHOLD Uddannelsen omfatter en lang række fag såsom markedsføring, jura, erhvervsøkonomisk forståelse, musikeksport, dialogisk kommunikation og personlig træning, kreativ business design, projektledelse, musikkultur, musikbranchen og praktikforløb. FREMMØDEREGLER For alle eksaminer gælder, at hvis den studerende ikke har haft mindst 80 % fremmøde, kan styregruppen beslutte, at vedkommende skal til eksamen i udvidet pensum eller iværksætte anden form for sanktion. For alle fag gælder, at den studerende skal have mindst 80 % fremmøde for at få afløsning. Hvis dette ikke er opnået, skal den studerende til eksamen i faget. HVEM KAN SØGE UDDANNELSEN For at kunne søge ind på uddannelsen skal du have afsluttet en gymnasial uddannelse med engelsk på B-niveau (studentereksamen, HF, HTX el. lign.) og minimum to års relevant erhvervserfaring, gerne fra musikbranchen (f. eks. spillesteder, pladebranchen, kulturhuse, booking, forlag, medier) eller fra beslægtede brancher (f. eks. film, teater, radio, TV). Det er altså ikke nødvendigt at kunne spille et instrument for at søge uddannelsen - men kærlighed til musik er en betingelse! ANSØGNING OM OPTAGELSE PÅ UDDANNELSEN Du skal udfylde et ansøgningsskema, som belyser din baggrund og din interesse for musik og musikbranchen. På baggrund af de indkomne ansøgninger udvælges et antal personer, som kommer til optagelsesprøve. Optagelsesprøven former sig som en workshop, der skal identificere ansøgerens personlige kompetencer og evner som enkeltperson og som en del af et dynamisk team. 2

3 DELTAGERBETALING Der vil være en deltagerbetaling som i 2004-priser udgør kr., hvortil kommer udgifter til undervisningsmaterialer. ENKELTFAG Udvalgte fag på uddannelsen udbydes som enkeltfag. Se katalog over aktuelle muligheder og priser. 3

4 OPTAGELSESPRØVEN FORUDSÆTNINGER FOR AT SØGE OPTAGELSE Det kræves, at ansøgeren som minimum har bestået en gymnasial uddannelse og har haft mindst 2 års relevant erhvervserfaring (fra musikbranchen eller beslægtede brancher). Udvælgelsen af studerende til Music Management-uddannelsen foregår via en skriftlig ansøgning kombineret med en workshop, der bl.a. indeholder et personligt interview. DEN SKRIFTLIGE ANSØGNING Den skriftlige ansøgning er opbygget som et spørgeskema, hvor ansøgeren skal beskrive erfaringer, faglige kompetencer, personlige oplevelser, interesser og sidst men ikke mindst løse en stillet skriftlig kreativ opgave, der må fylde 2 sider. På baggrund af denne ansøgning udvælges et passende antal personer til en efterfølgende workshop. WORKSHOPPEN Formålet med workshoppen er at identificere ansøgerens forskellige personlige kompetencer og evner og talenter som enkeltperson og som en del af et dynamisk team. Processen vil indeholde forskellige gruppeøvelser og udfordringer, der giver ansøgeren mulighed for at synliggøre egne kompetencer, evner og viden. I det personlige interview er der mulighed for at uddybe nogle af de elementer og problemstillinger, der er nævnt i den skriftlige ansøgning eller er opstået undervejs i workshoppen. PROFILBESKRIVELSE Vi ønsker at optage ansøgere, der på flere punkter opfylder følgende profilbeskrivelse: Ansøgeren skal være en person: der tænker visionært og er internationalt orienteret der tænker og agerer økonomisk i forhold til både penge, tid, ressourcer og mennesker der ikke er bange for at fejle, og som forstår at identificere fejl og lære af dem der er god til at sælge sit budskab og sin historie til samarbejdspartnere, kunder, politikere, medier og sponsorer der er en god konfliktløser der har fighter-ånd og synes, det er spændende at arbejde i den usikkerhed, der er forbundet med alle nye initiativer der er god til at samarbejde der er god til at gå fra idé til handling og til afslutning der er god til at skabe mening og netværk der tænker kreativt der er god til at lede og bringe egne og andres kompetencer i spil 4

5 MUSIC MANAGEMENT STUDIEPLAN 1. SEMESTER 12 UGER gennemsnit/uge ØKONOMI/MARKEDSFØRING 3 t/ugl. MUSIKBRANCHEN 2 t/ugl. MUSIKKULTUR 2 t/ugl. DIALOGISK KOMMUNIKATION - 4 dage á 7 timer KREATIV BUSINESSDESIGN, 3 UGER - 7 timer dagligt MUSIKMESSER (Eks. SPOT) 2. SEMESTER 12 UGER ØKONOMI/MARKEDSFØRING JURA MUSIKBRANCHEN - 8 uger MUSIKEKSPORT - 4 uger 3 t/ugl. 2,5 t/ugl. 3 t/ugl. 3 t/ugl. PROJEKTLEDELSE - 4 dage á 7 timer KREATIV BUSINESSDESIGN, 1 UGE - 7 timer dagligt GRUPPEPROJEKT, I ALT 10 TIMERS VEJLEDNING, eksamensprojekt/opsamling MUSIKMESSER (Eks. POPKOMM) 3. SEMESTER 12 UGER ØKONOMI/MARKEDSFØRING MUSIKKULTUR MUSIKEKSPORT - 4 uger MUSIKBRANCHEN - 8 uger 1,5 t/ugl. 1,5 t/ugl. 3 t/ugl. 3 t/ugl. MUSIKMESSER (Eks. MIDEM og SPOT) 4. SEMESTER 12 UGER SEMINAR AFGANGSPROJEKT, 10 timers vejledning pr. stud. 5

6 MUSIK: MENNESKER OG KULTUR FORMÅL Formålet med dette fag er at få fast grund under fødderne i en post-moderne verden, hvor det fyger med begreber som globalisering, multikulturalisme og etnisk identitet, og hvor vi møder opdelinger af musik i f.eks. verdensmusik, rytmisk musik, klassisk musik, folkemusik, traditionel musik og etnisk musik. Alle disse opdelinger kan ses som et forsvar mod den usikkerhed, der følger af at leve i en verden, som ikke blot er kontinuerlig uden indre grænser men som også ændrer sig konstant. INDHOLD 1. SEMESTER Antal uger 3 Musik - en kulturpsykologisk synsvinkel 2 Idéhistorie (fokus på æstetik og kultur) 2 Klassisk musikhistorie a) før år 1900 b) efter år SEMESTER 2 Rytmisk musikhistorie 1 Andre musikkulturer 1 En rytmisk musikers arbejdsmetoder og -vilkår 1 En klassisk musikers arbejdsmetoder og -vilkår 1 Musikalske visioner - rytmisk 1 Musikalske visioner - klassisk PENSUM Ulf Hannerz bog Cultural Complexity vil blive brugt som grundtekst suppleret med anden litteratur. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE Modulet læses på DJM. ECTS-POINT: 3 6

7 ØKONOMI/MARKEDSFØRING - Fagtitel: Virksomhedsøkonomi - planlægning og styring FORMÅL: Det overordnede sigte med faget er at bibringe de studerende en erhvervsøkonomisk forståelse med henblik på at kunne bidrage til planlægning og styring af virksomhedens økonomiske aktiviteter. Udgangspunktet for fagbeskrivelsen er de 4 perspektiver i Balanced Scorecard. Hvor: Kundeperspektivet vedrører forhold som: Kundeadfærd og markedsformer Produkt, service, pris og kvalitet Sortiment og distribution Promotion Produktudvikling Det økonomiske perspektiv behandler: Omkostningsforhold i virksomheder Optimering og indtjeningsevne Registrering, regnskab og budgettering Investering og finansiering De interne processer behandler: Organisationsformer i virksomheder Produktionsformer Logistik og supply chain management Behovet for og gennemførelsen af målinger Læring og innovation behandler: Udvikling i teknologi 7

8 Udvikling af medarbejdere Udvikling af kunderelationer Produkt- og serviceudvikling Udvikling af nye afrapporteringsformer Disse fire perspektiver i en virksomhed skal være styret af virksomhedens vision og strategi, som er selve kernen i balanced scorecard. Visioner og strategi skal løbende tilpasses indholdet i de 4 perspektiver i modellen. Det er således hensigten med faget, at de MUMA-studerende få en basal indsigt i de 4 perspektiver og i vision og strategi således, at de studerende kvalificeret kan deltage i og rådgive om musikvirksomheders planlægning, drift og udvikling. For at når dette læringsmål må de studerende bibringes en basisviden i: Brug af informationsteknologi dvs. primært EXCEL Metoder til indsamling af data og informationer Vurderingskriterier for pålidelighed af data og informationer Undervisningsplan. Semester Lektioner (timer pr. uge) Fagligt indhold 1. Forår uge (3 timer) Intro til virksomheden, interessenter, strategi og visioner uge (3 timer) Brug af informationsteknologi 5. uge (3 timer) Metoder til indsamling af data uge (3 timer) Kundeadfærd og markedsformer - Produkt, service, pris og kvalitet - Sortiment og distribution - Promotion - Produktudvikling uge (3 timer) Omkostningsforhold i virksomheder TImer i alt: 36 Midtvejsevaluering med miniprojekt (4 ECTS-point) 2. Efterår uge (3 timer) Optimering og indtjeningsevne - Registrering, regnskab og budgettering - Investering og finansiering uge (3 timer) Organisationsformer i virksomheder - Produktionsformer - Logistik og supply chain management Timer i alt: Forår uge (1,5 timer) Behovet for og gennemførelsen af målinger uge (1,5 timer) Udvikling i teknologi - Udvikling af medarbejdere - Udvikling af kunderelationer - Produkt- og serviceudvikling - Udvikling af nye afrapporteringsformer uge (1,5 timer) Strategi og visioner i perspektiv Timer i alt: 18 Projekt og mundtlig eksamen (8 ECTS-point) ECTS-POINT: 12 8

9 DIALOGISK KOMMUNIKATION OG PERSONLIG TRÆNING FORMÅL: At træne den studerende i personligt lederskab. Den studerende vil blive undervist og trænet i sociale kompetencer, handlings-, forandrings- og meningskompetencer. Ved at styrke disse personlige kompetencer og egenskaber opkvalificeres de faglige kompetencer og dermed evnen til at agere som projektleder i et dynamisk og foranderlig projekt. Målet er, at den studerende kommer til at mestre dialogiske samtaler, reflekterende og dynamiske processer, troværdighed, evnen til at skabe synlige resultater, se og skabe mening og muligheder i et projekt, trænes som multitasker og træner sin personlige gennemslagskraft. INDHOLD Kommunikation Kommunikative metoder og værktøjer Dialogiske samtaler og reflekterende processer Anerkende kommunikation Kunsten at stille tilpas usædvanlige og kraftfulde spørgsmål Kommunikationsbrister og konflikter Øvelser og lege, der træner kommunikationsevnen Den fysiske fremtræden Forankring af processer (ansvarsfordeling i et team, forventningsafklaring, den sociale kontrakt) Teambuilding og teamwork Gruppedynamik og gruppedannelse. Sammensætning af det kompetente og samarbejdende dynamiske team. Drexler Sibbets team-performancemodel om orientering, tillid, mål, engagement, implementering, succes og fornyelse. Erfaringer, værdier og kompetencer Gruppeøvelser, lege og tillidsopbyggende øvelser Spilleregler og kommunikation Den coachende leder Udvikling og forandring UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE Modulet læses på Kaospilot-skolen ECTS-POINT: 3 9

10 MUSIKBRANCHEN FORMÅL Den studerende vil gennem undervisningen i dette hovedmodul få en bred og dybdegående indsigt i/kendskab til alle facetter af musikbranchens forskellige funktioner og virkeområder. Dette omfatter på 1. år undervisning i de enkelte jobfunktioner i undermodulerne: Pladebranchen, koncertbranchen, forlagsbranchen, artistmanagement og public relations. På 2. år tilbydes en videregående specialisering indenfor et eller flere fagområder. INDHOLD Fagbeskrivelse/undermoduler: 1. år: Pladebranchen: Detaljeret gennemgang af flg. arbejdsområder: A&R - artist & repertoire - talentudvikling: Talentpleje/scouting fødekæden hvor er talentet Fra demobånd til DMA-award Idé/vision og markedet De gode ører kan det læres?! Diverse cases Productmanager Dansk repertoire og produktion: Planlægning og budgetlægning generelle økonomiske forhold Tilrettelæggelse af en udgivelse fra masterbånd til færdigt album Fingeren på markedet!! Strategi og samarbejde med eksterne partnere A&R-personens højre hånd det kreative og praktiske samarbejde. Diverse cases Promotion/public relations/mediearbejder: Planlægning/timing/release Pressearbejde generelt Presse-struktur; radio, TV, print & internet m.v. Hvordan promotes/skabes en artist? Samarbejde med product, A&R, marketing og salg Diverse cases International productmanager internationalt repertoire i Danmark: Int. samarbejde; de multinationale og independentselskabernes struktur Strategi, markedet og diverse marketing Repertoire-kæden fra de internationale selskaber International koordination 10

11 Special marketing Diverse cases Forlag/publishing: Detaljeret gennemgang af følgende arbejdsområder: Funktion/baggrund Rettighedskontrol Artistudvikling/sangskrivere/tekstforfattere fødekæden NCB/KODA udvidet Tværsamarbejde: Pladeselskaber, managements, booking m.v. Juridisk/økonomiske forhold International publishing; masterdeals, subpublishing, synchronization rights International rettighedskontrol Internationalt netværk International forvaltning Diverse cases Artistmanagement: Detaljeret gennemgang af følgende arbejdsområder: Den personlige agent Artistudvikling/fødekæden Tværsamarbejde med pladeselskaber, forlag og bookere Rådgivning/businessmanagement Netværk Internationalt samarbejde sub-management Diverse cases Koncertbranchen: Detaljeret gennemgang af flg. arbejdsområder: Struktur i Danmark Koncertarrangør Promoter/bookingbureau Koncert/turnéproduktion Artistudvikling/fødekæden Turnéplanlægning; logistik, økonomi, budget Billet-distribution Promotion/markedsføring Sponsorsamarbejde Kunder; spillesteder, koncerthuse, festivaler, foreninger, m.v. Tværsamarbejde med pladebranchen, forlag og management. Diverse cases MÅL Efter gennemførelse af 1. år i MUSIKBRANCHE-modulet skal den studerende i princippet være i stand til at indtræde professionelt i en eller flere af ovenstående arbejdsfunktioner på assistentniveau og endvidere være i stand til at kunne placere og differentiere de enkelte arbejdsfunktioner i forhold til den samlede branche. 11

12 EVALUERING Se afsnittet om gruppeprojekt. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE Modulet læses på DJM 2. ÅR: PLADEBRANCHEN Udvidet og dybdegående indføring i A&R/Productmanagement & produktion: Studieproduktion teknisk kendskab A&R-personen som musikproducer/executive producer/produktion Arbejdet med selvproducerende artister/eksterne sangskrivere og tekstforfattere Arbejdet med eksterne producere Solist/band konceptband-udvikling Musiker/producer/tekniker/studio-netværk Strategier/profilering/synergier (cases fra branchen) Cover-artwork-produktion; budgetlægning, funktioner i den visuelle branche Produktion/udvikling af foto/video/internet-sites Visuelle rettigheder Udvidet marketing Udvidet og dybdegående indføring i promotion/public relations/mediearbejde: Medierådgiving/træning/coaching Damage control Medieudvikling fremtiden Journalistisk arbejde Retorik/praktisk argumentation Freelance-promotion; diverse aktører Promotion; koncert/event/management/forlag Udvidet pladepromotion Internationalt promotionarbejde Koncertbranchen: Udvidet og dybdegående kendskab til flg. arbejdsområder: Internationale agenter og fora Organisationer; Offentlige/kulturministeriet, ROSA, Musikråd, MIC m.v. Faglige organisationer; DMF, DAF m.v. KODA Evt. praktik hos booker/spillested/festival m.v. Praktisk produktion; fra booking til curfew Sound & light; hvem, hvad & hvor MÅL Efter gennemførelsen af 2. år i MUSIKBRANCHE-modulet skal den studerende i princippet være i stand til at indtræde professionelt i en eller flere af de udvi- 12

13 dede undermoduler på selvstændigt niveau. EKSAMEN Se afsnittet om afgangsprojektet. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE Modulet læses på DJM. ECTS-POINT: 9 13

14 KREATIV BUSINESS DESIGN FORMÅL Formålet med faget er at introducere de studerende til relevant viden om kreativ business design som KaosPilotskolen definerer og anvender begrebet. INDHOLD En forretningsidé skal indeholde en eller flere innovative aspekter eller disruptions og dermed bryde konventioner, før vi taler om kreativ business design. Den disruptive faktor kan have med markedet at gøre ved f.eks. at fokusere på en alternativ målgruppe, kan have med produktet eller med kommunikation at gøre. I faget indkredses de karakteristika, der beskriver kreativ business. Der arbejdes med at identificere, udvælge og beskrive de gode businessidéer, der er velegnet som grundstof til interessante, kreative businesskoncepter, morgendagens kreative projekter og virksomheder. Dernæst arbejdes der med, hvordan en kreativ businessidé kan beskrives, så det omgivende samfund af potentielle og nødvendige samarbejdspartnere får interesse for og engagement i idéen. I faget arbejdes ligeledes med trends og tendenser på det globale marked med speciel fokus på social ansvarlighed og bæredygtig forretningsudvikling. Faget Kreativ business design introducerer også værktøjer og metoder, der er nyttige i udviklingen af profitable og bæredygtige forretningsidéer, bl.a. "scenario-planning" og "visualization" (Design for non-designers). UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE De studerende følger et Kaospilothold i perioder af 1-2 uger. Undervisningen vil bestå af en kombination af teori og projektopgave. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE Modulet læses på Kaospilot-skolen ECTS-POINT: 6 14

15 KREATIV, DYNAMISK PROJEKTLEDELSE. FORMÅL Formålet med faget er, at den studerende får en grundlæggende projektforståelse, konkrete dynamiske projektledelsesværktøjer, proaktive helhedsorienterede og kreative planlægningsværktøjer og metoder med henblik på direkte anvendelse i praktisk projektarbejde. Herunder ledelse og organisering af en projektorganisation og konceptualisering af projekter. INDHOLD Projektorganisering Projektteori Sammenhæng mellem kontekst, projekt og handlingsplaner Fra idé til projekt Projektfaser (prejekt, projekt og implementering) Vision, mål og formål Projektbeskrivelse Afgrænsning af projekt Proaktiv planlægning Succeskriterier og værdier Fortløbende kontekstuel justering Kreativ Idéudvikling Formål og afgrænsning. Idégenerering, idéudvikling, idévurdering, raffinering, konceptualisering Projektledelse Ansvar og afgrænsning Rollen som projektleder Procesforståelse og ledelse Ejerskab og forankring Implementering Teamwork Netværk Etablering, vedligeholdelse og udvidelse af netværk Sparringspartnere Dokumentation Dokumentation, vidensdeling, evaluering og opfølgning. Undervisningsformen veksler mellem teoretisk undervisning, træning i metodeanvendelse og praktiske projektopgaver stillet af eksterne kunder. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE Modulet læses på Kaospilot-skolen ECTS-POINT: 6 15

16 KONTRAKTER OG RETTIGHEDER I MUSIKPRODUKTION FORMÅL Målet er, at den studerende, ved at arbejde med en række udvalgte ophavsretslige og kontraktsretlige problemstillinger af særlig betydning for musikbranchen, dels får et grundlæggende kendskab til disse to regelsæt og dels bliver i stand til at identificere, analysere og via kontrakter - forebygge de centrale juridiske konflikter på musikområdet. INDHOLD Faget er opdelt i tre dele: 1) En del om rettigheder i musikbranchen (ophavsrettigheder, udøvende kunstneres rettigheder og producentrettigheder), 2) en del om musikbranchens kontrakter og 3) en tværgående del med fokus på en række cases, hvor alle relevante problemstillinger inddrages. Rettighedsdelen består af en grundlæggende indføring i ophavsretten med særligt henblik på musikbranchen. Musikværker er en særlig værkstype i ophavsretten med en række helt særlige karakteristika mht. beskyttelsens genstand og omfang. Musikværker er endvidere genstand for en intens udnyttelse i radio, tv og på Internettet og i det hele taget i det offentlige rum: Forretninger, caféer, sportsklubber mv. Dette rejser en række særlige ophavsretlige spørgsmål. Forvaltningsorganisationerne (NCB, KODA og GRAMEX) spiller en helt central rolle for såvel rettighedshaverne som brugerne af beskyttet musik. Endvidere har musikkens brancheorganisationer (eksempelvis IFPI) markeret sig stærkt de seneste år, særligt i forbindelse med udnyttelsen af musikværker på Internettet og mht. parallelimport af musik-cder. Nye måder at skabe musik på og nye måder at anvende musik på er i det hele taget en udfordring for det ophavsretlige system. For musikproducenter vil et grundigt kendskab til dette område være en helt afgørende forudsætning for at kunne agere hensigtsmæssigt i markedet. I kontraktsdelen lægges fundamentet ved en generel indføring i aftale- og kontraktsretten. Endvidere vil de særlige ophavsretslige regler om overdragelse af rettigheder, herunder af musikrettigheder, blive gennemgået. Derefter tages udgangspunkt i en række konkrete kontrakter på musikområdet: Kontrakter mellem musikere og producenter, managementskontrakter, sponsorkontrakter, koncert- og arrangementskontrakter, forlagskontrakter mv. Deltagerne får derved en indsigt i de centrale juridiske problemer i musikkontrakterne, samt redskaber til, hvordan problemerne kan forebygges og undgås netop ved udarbejdelsen af hensigtsmæssige kontrakter. Case-delen er tværgående, og inddrager både ophavsretten og kontraktsretten. 16

17 UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE Modulet læses på DJM. Der undervises i faget i 28 timer. PRØVER/EKSAMEN Faget afsluttes ved at deltagerne individuelt skriver en rappport indenfor fagets emneområde. Rapporten skal fylde 10 ns. De studerende får 4 uger til at udfærdige rapporten. Besvarelserne vurderes efter 13-skalaen. PENSUM 1. Uddrag af Mogens Koktvedgaard: Lærebog i Immaterialret, 6. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Uddrag af Krüger Andersen m.fl.: Dansk Privatret, 13. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Love, diverse kontraktsmateriale, domme og artikler ECTS-POINT: 3 17

18 GRUPPEPROJEKT FORMÅL Den studerende skal med inddragelse af 1. og 2. semesters teori udarbejde en praktisk opgave inden for musikbranchen, f.eks. internationel markedsføring af et musikarrangement med økonomiske beregninger, kontraktforhold, projektledelse, udnyttelse af viden om musikbranchens forskellige funktioner og metoder og redskaber i forbindelse med musikeksport. INDHOLD Der udarbejdes en grupperapport, der med inddragelse af teorier, modeller og metoder belyser den praktiske opgave. Hver gruppe får tildelt en vejleder, som de i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten kan kontakte. Det er specielt vigtigt at tage kontakt i forbindelse med problemformuleringen og afgrænsning af opgaven. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE Gruppeprojektet er placeret på 2. semester og udarbejdes i grupper. PRØVER/EKSAMEN Rapporten behandles ved en mundtlig fremlæggelse og diskussion med vejleder og de øvrige studerende på holdet. De øvrige studerende på holdet har forud for fremlæggelsen fået tilsendt opgaven og fungerer som opponenter på projektopgaven. Selve rapporten og det mundtlige forsvar indgår i den samlede karakter for gruppeprojektet. 18

19 MUSIKMESSER Der arrangeres så vidt muligt en eller flere studierejser til relevante steder. Vi vil forsøge at inddrage så mange elementer fra de forskellige uddannelsesmoduler i denne rejse. Rejserne vil således gå til hhv. POPkomm-messen i Berlin og til MIDEM-festivalen i Cannes, med mindre andet besluttes. Desuden deltager de studerende i den årlige SPOT-festival i Århus ved seminarer, koncerter etc. 19

20 MUSIKEKSPORT-MODULET: FORMÅL Det internationale musikmarked spiller en større og større rolle i den danske musikbranche i dag. Danmark har igennem internationale succeser med bl.a. AQUA, Laid Back, D.A.D., Safri Duo, Ace Of Base (dog et svensk band -markedsført af et dansk selskab), Pretty Maids, Michael Learns To Rock, Michala Petri, NHØP/Mikkelborg m.fl. efterhånden fået tilkæmpet sig en plads på det internationale musikverdenskort. Dette lille brohoved skal i høj grad udvikles i fremtiden. Det er derfor modulets formål at give den studerende en bred indføring det internationale musikmarkeds strukturer, samt med hvilke metoder og redskaber man arbejder med musik på tværs af landegrænserne. Dette vil ske igennem forelæsninger, diverse cases fra branchen, kontakt med beslægtede uddannelsesinstitutioner i udlandet samt et praktikophold. Det er modulets mål, at den studerende skal kunne forstå og overskue kompleksiteten og mekanismerne i de internationale musikmarkeder samt få kendskab til og indsigt i det internationale samarbejde omkring danske artisters lancering i udlandet. Professionelt skal den studerende efter dette forløb kunne indgå enten som selvstændig medarbejder eller i teams indenfor pladebranchen, koncertbranchen eller i offentligt regi. INDHOLD Detaljeret gennemgang af flg. emneområder; International exploitation Multinationale- og independentselskabers struktur Indføring/introduktion til de vigtigste musikmarkeder: Europa, Skandinavien, USA & Asien International økonomi, jura og rettigheder Cases fra branchen Internationale fora; Midem, POPKomm, SXSW, NEW MUSIC SEMINAR m.fl. Exportstøtte/kultursamarbejde; EU, synergi med internationale virksomheder, ambassader m.v. Sponsorer/Internationale virksomheder Praktikophold i ind eller udland. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE Dette vil ske igennem forelæsninger, diverse cases fra branchen, kontakt med beslægtede uddannelsesinstitutioner i udlandet samt et praktikophold. Modulet læses på DJM. ECTS-POINT: 3 20

21 AFGANGSPROJEKT FORMÅL At afprøve og udvikle færdigheder med hensyn til emneudvælgelse, problemanalyse, -behandling, -beskrivelse samt mundtlig fremlæggelse og forsvar af et større praktisk/teoretisk arbejde. INDHOLD Afhandlingen samler de forskellige synsvinkler, teorier og metoder i en afhandling, der kan karakteriseres som en form for svendeprøve. Afhandlingen er det mest omfattende enkeltstående arbejde, den studerende skal udføre i studieforløbet. Der gives her mulighed for en dybtgående afprøvning af det fundament af teoretiske og analytiske færdigheder, som er opbygget under studiet. Emnet for afgangsprojektet fastlægges af den studerende i samarbejde med en vejleder. Emnet afgrænses i en kort emnebeskrivelse samt præcisering i underpunkter af opgavens hovedemner, således at afgangprojektets formål og generelle indhold fremgår af opgaveteksten. Under arbejdet med projektet kan den studerende søge faglig støtte hos vejlederen. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE Afhandlingen er det afsluttende projekt på studiet og foregår således på 4. semester. Der skal foreligge en godkendt opgavebeskrivelse, og den færdige afhandling skal afleveres ca. 3 uger før projekteksamen. Efter særlig aftale kan rapporten eventuelt udarbejdes som gruppearbejde i samarbejde med en anden studerende. PRØVER/EKSAMEN Det færdige afgangsprojekt fremlægges og diskuteres på et møde med deltagelse af vejlederen og en ekstern censor. Ved behandlingen af afgangsprojektet kan repræsentanter for den virksomhed, opgaven vedrører, deltage. Opgaveløseren indleder mødet med en præsentation/fremlæggelse af projektet. Præsentationen har en varighed på minutter. Der bør fokuseres på problemer af interesse for den følgende diskussion såsom anvendelse af metoder, indsamling af data, formulering af konklusioner o.l. Afgangsprojektet samt det mundtlige forsvar af denne danner grundlag for karaktergivning efter 13-skalaen. ECTS-POINT: 15 Det Jyske Musikkonservatorium, juni

22 22

23 23

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Studieordning. HD 2. Del

Studieordning. HD 2. Del Studieordning HD 2. Del Denne studieordning for HD 2.del er fastsat af studielederen for HD-uddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse. Det væsentligste

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013 STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Side 1 af 40 Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013 Indhold Fælles del: 1. 1. Uddannelsen...

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Strategisk partnering

Strategisk partnering Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Lasse Sloth Andersen Eva Kirstine Braad Forord Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Projektperiode: 1. februar

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Moderne Kultur og Kulturformidling

Moderne Kultur og Kulturformidling D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Moderne Kultur og Kulturformidling 2015-ordningen Institut

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

CAMP GUIDE. Genvej til unikke idéer

CAMP GUIDE. Genvej til unikke idéer Af Mette Ullersted, Torben Bager, Ulrik Blom, Christian Byrge og Tommy Borg Larsen Redaktion og layout: Helene E. Pedersen CAMP GUIDE Genvej til unikke idéer CAMP GUIDE Genvej til unikke idéer Udgivet

Læs mere

Projekt, case, opgave

Projekt, case, opgave Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog 1 Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog Jens Andersson Karsten Holm Sørensen Thomas Tylén Danmarks Erhvervspædagogiske

Læs mere

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter 2 0 0 7 Evaluering af forebyggelses- og sundhedsfremmeprojekter Manuskript: Andreas Christensen, Line-by-Line Redaktion: Mette Lolk Hanak, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere