A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 2200 København N. CVR-nr årsregnskab Regnskabsår. 8 q ;, Algg. w q8$g /j.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 2200 København N. CVR-nr. 18190591. årsregnskab 2012 19. Regnskabsår. 8 q ;, Algg. w q8$g /j."

Transkript

1 A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 22 København N CVR-nr årsregnskab Regnskabsår J 8 q ;, Algg w q8$g /j RggppG A

2 A/ Ja:ger BESTYRELSESPATEGNING Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 212 for A/B Jæger. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Arsrapporten indstilles til generalforsamlin s odk e ndelse. v den advokat John Lademann (H) Bestyrelsen lian Sc ow ' (For m and) Astrid Starck (næstformand) inc Rasmussen c, K Loui c Tækker Randa Ruben b c l in nne Louise Hournann Lothar Wiese Martin J r cn, n Søren Henriksen orre m Ann Sophie Nielsen (næstformand) l6 S åledes forelagt og go c t å lo r eningc nc Ifor samling den / 5 2l g dirigent 18.juni 2i3 ndnrbej det ined Gnrngangae Copenhagen/Hamre 2gZ-l3 Side 3 af22

3 A/B Jxger Ledelsesberetning Foreningens ordinære indtægter erøget med kr., mens ordinære driftsudgifter, før renter, er steget med 523. kr. Renteudgifterne er øget med kr., således at driften er forbedret med 1,29. kr. i forhold til 211. Denne beskedne udvikling er ikke tilfredsstillende. Herudover skal der tillægges en hensættelse på 3.5. kr., primært til udgifter ifm. den økonomiske helhedsplan, som er nærmere beskrevet nedenfor. Ovennævnte ting er tilsammen baggrunden for det meget store underskud. Arets resultat, et underskud på kr., er ikke tilfredsstillende. Trods store bestræbelser på at finde en ny finansieringspartner, er foreningen fortsat kunde i Finansiel Stabilitet. Dette har medført, at foreningens nettorenteudgifter er steget med 1,4 mio. kr. At være kunde hos Finansiel Stabilitet har haft andre følgevirkninger, blandt andet er foreningens indtægter fra lejlighedssalg faldet mærkbart, idet der i 212 har været handlet meget få lejligheder. Udlejningen af vores erhvervslokaler er i fortsat positiv udvikling, Der er stor efterspørgsel fra erhvervslejere og vores erhvervslokaler er stort set altid fuldt udlejet. Vi tilstræber løbende at øge antallet af erhvervs m2 mest muligt. Vi har endnu nogle få kældre, som kan gøres klar til udlejning. Foreningen har en verserende retssag tilbage. Karl Poulsen A/S har stævnet foreningen for betaling af ca. 2 mio. kr. for gravearbejde og sagen skal køre i Byretten, efter at Karl Poulsen A/S fik sagen afvist som voldgiftssag. Foreningen forventer ikke at tabe penge på denne sag. A/B Jægers Finansieringsselskab A/S, som ejes 1 % af A/B Jæger, er ikke aktiv udlåner. Låneporteføljen er støt faldende og er i 212 faldet med 19 mio. kr. til ca. 176 mio. kr. Foreningen har en beholdning på 16 egne andelslejligheder, som alle er udlejet på tidsbegrænset kontrakt med under 2 års løbetid. Lejeaftalerne udløber henholdsvis i 213 og 214. Lejlighederne vil blive udbudt til salg i takt med lejeaftalernes udløb. Salgsprovenuet anvendes alene til nedbringelse af gæld, Fugtsikringsprojektet er blevet forsinket, men det forventes at det bliver igangsat umiddelbart efter sommerferien 213. Her er tale om et kommunalt støttet projekt til 3,8 mio. kr., og licitationerne har vist, at projektet kan gennemføres indenfor den afmålte beløbsramme. Der er efter regnskabsårets afslutning indgået en aftale om en økonomisk helhedsplan mellem Finansiel Stabilitet, BRF Kredit, Halkin ARP Capital og A/B Jæger. Aftalen omfatter blandt andet, at foreningens låneportefølje i finansieringsselskabet sælges til Halkin ARP Capital, at der hjemtages et nyt tillægslån i BRF Kredit på 52 mio. kr., at foreningens 2 ejendomme på Vestegnen sælges, hvilket er sket pr. 1.maj.213, at boligafgiften steg med 15 kr. pr. m2/år pr. 1. april 213, samt yderligere stigninger i de kommende år, så det sikres, at foreningens indtægter og udgifter kommer i balance, senest i 215. Endelig skal /S,juni 213 rrdnehejdet rnerl Gaengrrrrgrrer C:nperrhn gen' Hnrnr 22-/3 Side 4 af22

4 A/B Jager foreningens administration overgå til eksternt administrationsselskab. Der mangler endnu nogle få brikker, inden den samledeøkonomiske pakke er faldet på plads. Det forventes at ske inden udgangen af juni 213. Finansieringsselskabet vil herefter blive afviklet. Foreningens 3-årige 4% lån er som et led i planen blevet konverteret til et 3% 3-årigt lån pr. 1. juli 213. Helhedsplanen medfører, at foreningen indfrier sin gæld hos Finansiel Stabilitet, samt at foreningen igen bliver en almindelig andelsboligforening, uden finansieringsselskab og uden udlejningsejendomme etc. Planen medfører endvidere, at medlemmernes solidariske hæftelse på bankgæld på kr. bortfalder, Planen medfører imidlertid også, at der hensættes 3.5. kr. til nye udgifter. Her er tale om et meget stort beløb, men det har været nødvendigt, for at få aftalen på plads. Hovedposterne i hensættelsen er kurstab på låneporteføljen kr., tab på lukning af renteswap på 3.. kr., kurstab på 3.. kr. på indfrielse af 3-årigt 4%-lån, rentetab på deponeringskonto hos Finansiel Stabilitet på kr., advokatomkostninger mv. på 4. kr., omkostninger til lukning af finansieringsselskabet på 3, kr. og låneomkostninger til hj emtagelseaf til ægslån på 52 mio. kr. hos BRF Kredit. Endelig er der hensat til tab på debitorer kr., samt til tab på retssag på kr., som blev afsluttet i indeværende måned. Planen er en skrap økonomisk hestekur for A/8 Jæger og foreningens andelshavere, men er samtidig forudsætningen for, at der nu kan komme ro omkring foreningens økonomi, så der igen kan sælges lejligheder i A/B Jæger. Allerede kort efter, at planen blev godkendt på ekstraordinær generalforsamling, begyndte der igen at blive handlet lejligheder i A/B Jæger. 38./ rrni 213 udarbe2der med CngenhagenrHarm e 22-/3 Side 5 af 22

5 A/B Jæger Den uafhængige revisors påtegning Til andelshaverne i A/B Jæger. Vi har revideret årsregnskabet for A/B Jæger for regnskabsåret 1, januar december 212 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Arsregnskabet af lægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurderingen af, om ledelsens valg afregnskabspraksis er passende, ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 212 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 212 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Frederiksberg, den Revision København B ør e rv Jense n Registreret revisionspartnerselskab G d / ev sor - F S R I/i.juni 213 udnrbej der med GurngnnguQ Cupenhugenrf/nrure 22d 3 Side 6 af22

6 A/B Jager ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med enkelte tilvalg efter klasse B. Arsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Ændring af regnskabsmæssige skøn Selskabet har i indeværende år ændret udregningsmetoder for udregning af hensættelser til tab. Den anvendte regnskabspraksis er i øvrigt uændret i forhold til foregående år. Resultatopgørelse Indtægter Husleje, boligafgift og andre indtægter, der vedrører regnskabsperioden, er indtægtsført i resultatopgørelsen. Omkostninger Omkostninger, der vedrører regnskabsperioden, er ornkostningsført i resultatopgørelsen. Skat Foreningen er skattepligtig af den erhvervsmæssige aktivitet. Aktuel skat er beregnet med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Udskudt skat indregnes ikke i regnskabet. Balancen Materielle anlægsaktiver Ejendommen måles med udgangspunkt til handelsværdi i henhold til valuarvurdering. Opog nedskrivninger føres direkte på egenkapitalen. Der foretages ikke afskrivning på ejendommen. Andre anlæg og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-1 år. Midlertidigt ejede lejligheder måles til kostpris, som ligger under maksimalprisen for salg af foreningens lejligheder. Kapitalandele i tilknyttet virksomhed måles efter indre værdis metode til andelen af selskabets egenkapital. Tilgodehavender Tilgodehavenderne optages til nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab efter en individuel vurdering. 18,juni ZOla Side 7af22 udarbej det med Guraguaga<? CapenlrugcatHarai e gg-i 3

7 A/8 Jæger Resultatopgørelsefor perioden Nole 212 IZ mdr m dr. (t.kr.) Boligafgift Erhvervsleje Beboelsesleje 1 øvri g e indtægter INDTÆGTER I ALT , Offen t lige afgifter 3 Fors i k ringer og kontingenter 4 Pers o n aleudgifter 5 Admi n istrationsudgifter 6 Vedl i geholdelsesudgifter 7 Vask e ri og badeanstalt 8ø El-afgift Hensættelser - Økonomisk helhedsplan vri g e driftsudgifter 9 Fore n i ngsudgifter 1 Afs k rivninger UDGIFTER I ALT RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER OG SKAT Resultat af tilknyttet virksomhed Renteindtægt af tilknyttet virksomhed 11 Ren ter m.v. FINANSIELLE POSTER I ALT RESULTAT FØR SKAT Foreningsskat ARETS RESULTAT , , l8.juni 213 ndarhej del med Oaragangurd Copenhageni Harare 22H2 Side 8 af22

8 A/B Jager Balance pr AKTIVER (L. kr.) ANLÆGSAKTIVER 21 Tilg o de hos tilknyttet virksomhed 21 Kapi t a landele i tilknyttede virksomheder 12 Ejen d omme Vaskeri og badeanstalt Udbygning kommunikationsanlæg Nedrivningsbil Midlertidig ejede lejligheder Igangværende byggesager m.v. Flberringsprojekt EDB-udstyr Aktiverede kurstab og låneomkostninger ,138 ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆ T N INGSAKTIVER 14 Tilg o d ehavende handler og boligafgift mv, 15 Likvi de midler 18 Tilg o dehavender OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT I%j ani 2D ndarbj edel med GarngnngaQ CoyeabngenfHnrnre 22-l3 Side 9af22

9 A/B Jæger Balance rar PASSIVER (i./rr.) EGENKAPITAL 21 A nde l sindskud Tab- og vindingskonto: Startsaldo Arets resultat Tab- og vindningskonto i alt Opskrivningskonto : 12 Opsk r ivning til ejendomsvurdering Opskrivningskonto i alt EGENKAPITAL I ALT LANGFRISTET GÆLD Deposita 16 Prio r itetsgæld LANGFRISTET GÆLD I ALT , KORTFRISTET GÆLD Kassekredit Leve r andørgæld og anden gæld Varmeregnskab A/C varme opkrævet 212 Varmeudla:g 212 Varmeafregning i alt 4, KORTFRISTET GÆLD I ALT GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Pant s æ tninger og forpligtelser 2 Mate r i elle anlægsaktiver 21 Fina n s ielle anlægsaktiver 22 Ande l s kronevæ,rdi 23 Ande l sindskud 18.j rrni 21.3 vdarhej der merr GnragnnpaD< Capznlragen/Hamre 2pr2-I 2 Side 1 af 22

10 A/B Jæger 1 ø vri g e indtægter Ventelistegebyr Pulte rrumsgebyr Dørtelefoner andelshavere Kabel Porto- og omdelingsindtægter Provision på fremleje Lejeindtægt beboerrum Rykkergebyr Ekstraordinære indtægter/udgifter Venteliste - udgifter Gebyr andelsbevis/salg Vurdering ved overdragelse Gebyr lejekontrakter Ann onceringsgebyr Diverse indtægter/udgifter Udgifter vedr. fremleje Nole 2 Offen t lige afgifter Z mdr. Forbrugsafgifter Vestegnen Forbrugsafgifter Frb Vand Renovation Ejendomsskat Nole Fors i k ringer og kontingenter 1Z m dr. 1 2 mdr. Abonnement alarmcentral Forsikring iY.juni 213 ndurl>ejdet medgarugangae ('npenhugenlrurare 22-/3 Side 11 af22

11 A/B Jxger Pers o n aleudgifter Diverse personaleudgifter Forsikringer af lønmodtagere AER Arb miljøafgift AM arbg. ATP arbejdsgiver Sygedagpenge Feriepenge hensættelse funktionærer Feriepenge timelønnede Pension Arb.giver del LØnrefusion Lønudgifter til venteliste Lønudgifter til fremlejehåndtering Lønudgifter til byggesag Løn 41, , Admi n i strationsudgifter Lønadministration Adm.fast honorar iht. kontrakten oni 213 udarhej dec med GvrvounguQi Copenhugen!lrarare 22-i3 Side 12 af22

12 A/B Jæger /v vte 6 Vedl i geholdelsesudgifter Fugtsikring Vedl. dørtelefoner Glarmester Elektriker Snedker, Tømrer, Gulve VVS-installatør Kloakmester Maler Murer Låsesmed Facaderenovering Ndr Facanvej 138 B Skorstensfejer Småanskaffelser Facadevedligeholdelse Beboerrum - drift Pulterrum projekt Hussvampelaboratorier undersøgelser Diverse vedligeholdelse Drift lejelejligheder Drift kælderlejemål Drift andelslejligheder Snerydning/Transport/Materialer Diverse vedligehold m.v. egne lokaler Indvendig vedligeholdelse Fjernvarme drift Fjernvarmere p. inkl. centr. Gårdanlæg drift Arkit.Ingeniør, Tekniker , /vvte 7 Vask e ri og badeanstalt Bad - drift Vaskeri - drift Salg vaskekort j aai 213 udarbejdet med Garaganga Cayenbageng!uklare 32-i 3 Side 13 af ZZ

13 A/B Jeger 8 øvri g e driftsudgifter Rengøring Varmeregnskabsservice Hensættelse til tab på udlån Hensættelse til tab på lejere/andelshavere EDB Rådgivning Retsafgift Salær advokat Kontorartikler og kopimaskine Gebyrer div. Gebyrer Dataløn Telefon, Telefax etc. Porto Revision sidste år Revision ntdr. 12 ntdr , Fore n i ngsudgifter Småanskaffelser og inventar Gadefester og arrangementer Andre foreningsudgifter Møder og generalforsamling ,juni 2/3 udarbejdet reed GarngangaQ Copenbnger/Horare 2g2-i3 Side 14 af 22

14 A/B Jæger Afs k rivninger Afskrivninger, driftsmidler mv, Ren ter m.v Gebyrer diverse Renter diverse Ydelsesbidrag fra kommunen Tilskud privat byfornyelse Omkostninger vedr omprioritering Prioritetsrenter Renter Vestjysk Bank Renter Max Bank Renter kreditorer Renter Jyske Bank Tinglysningsafgift, stiftelsesprov etc. Gebyr bank/giro Renteindt. G. I Kursregulering værdipapir Renteindtægter juni 213 Side 15 af 22 udarbejdet ined GarvgangaQ Cvpenhagenll/arare 22-i 3

15 A/B Jæger 12 E j e ndomme Købesum ejendom Ndr. Fasanvej Købesum ejendom VesterkØb Købesum ejendom Taastrup Hovedgade 1 Købesum ejendom iflg. skøde Overtaget gæld udenfor købesummen Diverse gebyr i forbindelse med købet Advokatssalær i forbindelse med købet Ejendomme anskaffelse i alt Byggesager afsl. t.o.m. 212 (økonomisk) Forbedringsandel vinduesudskiftning Fjernvarmeinstallering Byfornyelse egenandel afsluttet Opskrivning til handelsværdi Z t.kr Ti l g odehavende handler og boligafgift mv. Udlæg for beboere Debitor saml. venteliste Debitor sami. andelsh (køb og boligafg.) Z t.kr Lik vide midler Jyske Bank Indestående G.l. Kontantkasse t.kr juni 213 Side 1 6 af 22 ndarhj edel nyhed GaragangaQ Capenhagen/Hare re 22-I 3

16 A/B Jager r Renter 212 Afdrag Res tgæld pr, E u r sværdi pr Prioritetsgæld 4,% BRF, opr. kr ,% DLR, opr. kr ,% BRF, opr. kr ,% BRF, opr. kr ,% BRF, opr. kr ,% BRF, opr. kr ,% BRF, opr. kr ,% BRF, opr. kr , Regulering til amortiseret kostpris RTP, BRF, opr. kr R TP, BRF, opr. kr Prioritetsgæld med offentlig støtte (byfornyelse)/eventualforpligtelse 2,5% BRF, opr. kr ,5% BRF, opr. kr ,5% BRF, opr. kr ,5% BRF, opr. kr ,5% BRF, opr. kr ,5% BRF, opr. kr ,5% BRF, opr. kr ,5% BRF, opr. kr , , , Til ovennævnte byfornyelseslån ydes fuld ydelsesstøtte, således at det offentlige betaler den samlede ydelse (renter og afdrag) på indekslånene. Disse lån indgår ikke i opgørelsen af andelenes værdi. /E.j «ni Zt712 adv' hej det med Garagvvga<O Cnpenhagenlnarare Side 1 T af 22

17 A/B Jæger /vore 17 Le v e randørgæld og anden gæld I.kr. Depositum eksklusion Handelsstandsforening Hensat til indvendig vedligeholdelse Jægersborggade Hensat til indvendig vedligeholdelse Taastrup Hensat til indvendig vedligeholdelse Vesterkøb Hensættelse feriepenge funktionær Hensættelse tab debitor og øknomisk helhedsplan Leverandører Momsafregning Paragraf 18 b hensat Periodiserede debitorer Periodiseret leje/boligafgift Skyldig ATP Skyldig Feriepenge Skyldig feriepenge arb.giveradministreret Skyldig finansieringsbidrag o.l. Skyldig pension Skyldige omkostninger Uidentificerede indbetal Varmetilbageholdt fraflyttere /Vore 18 Til g odehavender , , , I l.kr. Skyldig AM-bidrag Skyldig A-skat Aconto løn Vand-/varmeafregning Taastrup Skyldig selskabsskat Udlæg for Jyske Bank Depositum voldgift og retsafgift Forudbetalte omkostninger Forudbet. forsikring Udlæg for forsikrsag Aconto udlæg j llni 2/3 uden ltej de( med GurugunguO CupengugentHurure 2 2 Hl Side 18 uf 22

18 !X! l3 3XL~E.I 19 Pan t sætninger og forpligtelser Til sikkerhed for andelshavernes lån til køb af andele har andelsboligforeningen afgivet kaution for et mindre antal lån, alle optaget inden 3/9-26. Kautionserklæringer er afgivet som beløbsbegrænset selvskyldnerkaution. Udover pantehæftelse for prioritetsgæld er der tinglyst ejerpantebrev, nom. kr. 2 mio. til sikkerhed for mellemværende med Jyske Bank, nom. kr. 215 mio. til FS Finans II A/S og FS Bank A/S og kr. 14 mio til Vestjysk Bank. Samtlige aktier i A/B Jægers Finansieringsselskab A/S er pantsat for bankgæld.. Foreningen har afgivet kaution for kr. 195,5 mio. overfor datterselskabet A/8 Jægers Finansieringsselskab A/S. Medlemmerne af andelsboligforeningen hæfter, jfr, vedtægternes g5, personligt og solidarisk for mellemværende med FS Finans II A/S og FS Bank A/S. iiy.juni 213 Side I9 af 22 I,tlru7 (ei Ilt cl ( iuui eu il e In ~ I', ue lluu,,i rluult7llr ~u >, - I i

19 A/B Jxger Nole 2 Mat e r ielle anlægsaktiver Komm. Nedrivn, Fiberring I alt Vaske r i anl æ g bil proje k t EDB Anskaffelsessum primo Arets anskaffelser , 396 Arets afgang Anskaffelsessum ultimo Akk. afskrivninger primo Arets afskrivninger , Afskrevet vedr. årets afgang. 5. 5, Akk. afskrivninger ultimo T Bogfert værdi Nole 21 Fin a n sielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Tilgodehavender hos tilknytted e virksomheder Kostpris primo Arets tilgang Arets afgang Kostpris ultimo Nettonedskrivning primo Andel af årets resultat Nedskrivning til indre værdi T Arets regulering Akk. nedskrivninger ultimo Bogfert værdi Kapitalandele i tilknyttede virksomheder er 1% af kapitalandelene i AB Jægers Finansieringsselskab A/S. 18.juni 213 Side 2 af 22 ndurhej det ined Copenhagen/Hurure 22-i

20 A/B Jæger 22 Andelskrone værdi 3. 'Kontantværdimetoden" Foreningen kan frit vælge en andelsværdi, der ikke overstiger den maksimalt beregnede værdi i henhold til disse metoder. Anvendt på foreningens forhold kan andelenes værdi opgøres på følgende måder: Anskaffelsesværdimetoden kr. Handelsværdimetoden kr. Kontantværdimetoden kr. Egenkapital ifølge balancen Offentlige ejendomsvurd. 21 Valuarvurdering fra statsautoriseret ejendomsmægler Ejendommenes anskaffelsessum 454, Kursregulering af prioritetsgæld , Andelenes værdi Antal m Antal m2 til beregning Beregnet andelsværdi pr. m Bestyrelsen foreslår at anvende handelsværdimetodens maksimalpris. 18juni 213 udarbejde( med Ga ragaegac) Copeabagen/Bare re 22- J 3 Side 2l af 22

21 23 And e lsind skud Andelsindskud kr. 16 pr m' Saldo pr Andelsindskud kr. 36 pr m' Saldo pr Andelsindskud kr. 45 pr m' Saldo pr Andelsindskud kr. 465 pr m' Saldo pr Andelsindskud kr. 655 pr m' Saldo pr Andelsindskud kr. 96 pr m' Saldo pr, Andelsindskud kr pr m' Saldo pr Andelsindskud kr pr m' Saldo pr Andelsindskud kr. 12. pr m' Saldo pr Andelsindskud kr pr m' Saldo pr xtra indskud kr. 7.5 pr m' Saldo pr Andelsindskud kr pr m' Arets salg 17,59 m' x k r. 16 kr, m' x k r. 36 kr m' x k r. 45 kr rn' x k r. 465 kr m' x k r. 655 kr m' x k r. 96 kr m' x k r m' x kr m' kr. 12. kr kr kr m' kr kr m' x kr. 7.5 kr m'x kr kr. Saldo pr m' kr W.f ))))2OtS r!)rl!!r!r' /!i'er!! l!rn,'! ' C!p! e )!t!); 'r!)) e!! ' '!)e) )).Side 22 af 22

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19

A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19 E BEIERHOLm PKABER BALANCE A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19 Årsrapport for 2012 STATSAUTOR1SEBET A/B Frederiksberg Arbejderhjem, Afdeling Langelandsvej 8-18

Læs mere

A/B Frederiksberg Arbejderhjem CVR-nr. 13 09 24 19

A/B Frederiksberg Arbejderhjem CVR-nr. 13 09 24 19 CVR-nr. 13 09 24 19 Årsregnskab for 2012 Nærværende årsregnskab er godkendt på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2013 dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvholm. Årsrapport for perioden 1. juni december 2006

Andelsboligforeningen Sølvholm. Årsrapport for perioden 1. juni december 2006 Andelsboligforeningen Sølvholm Årsrapport for perioden 1. juni - 31. december 2006 Administrator: Dan Ejendomme A/S Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon 39 46 60 00 Indholdsfortegnelse Side Administrators

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER Frydendalsvej 20 1809 Frederiksberg ÅRSREGNSKAB FOR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning Side 3 Revisionspåtegning - 4 Anvendt regnskabspraksis - 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2012 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup. Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup. Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007 Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007 (2. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens årsberetning og påtegning... 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2011 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Årsrapport for året 2012

Årsrapport for året 2012 ø e r n e s / evision.. registreretrev 1.sionsaktieselskab DDS - Storstrømmen Landsdelsforening 14 6. regnskabsår Årsrapport for året 2012 Efterfølgende årsrapport med tilhørende noter er fremlagt og godkendt

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010 Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E Årsrapport for 2010 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelses- og administratorpåtegning

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET. c/o AC Administration I/S. 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET. c/o AC Administration I/S. 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET c/o AC Administration I/S 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling / 2013 dirigent Navn: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger...

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby Matr.nr. 16 AB Valby, København

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby Matr.nr. 16 AB Valby, København Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby Matr.nr. 16 AB Valby, København Årsregnskab 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for CVR-nr

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for CVR-nr Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2013 CVR-nr. 32 20 52 24 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Årsregnskab: Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A.

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005 Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2005 (27. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsens årsberetning og påtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den YXENBORG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Claus Gajhede Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008

ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008 ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning.. 3 Ledelsespåtegning.. 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis.

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård

Ejerforeningen Skodsborg Solgård BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf: 39 15 52 00 Koebenhavn@bdo.dk Ejerforeningen Skodsborg Solgård Årsrapport 2011/12 Årsrapporten

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2012 24. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 20 52 24 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Årsregnskab: Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

KONTORHUSET SVENDBORG A/S

KONTORHUSET SVENDBORG A/S KONTORHUSET SVENDBORG A/S Gerritsgade 31 5700 Svendborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/05/2016 Launy Sørensen

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for (33. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for (33. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2011 (33. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2012 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for K/S Hjulmagervej 21 Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 20 83 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016. Henning

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Ejerlauget Søndermølle Mylius Erichsens Vej 16B 9210 Aalborg SØ. CVR-nummer:

Ejerlauget Søndermølle Mylius Erichsens Vej 16B 9210 Aalborg SØ. CVR-nummer: Mylius Erichsens Vej 16B 9210 Aalborg SØ CVR-nummer: 34 42 29 07 Årsrapport for 2014 (9. regnskabsår) Godkendt på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 2200 København N. CVR-nr. 18190591. Årsregnskab 2009 16. Regnskabsår

A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 2200 København N. CVR-nr. 18190591. Årsregnskab 2009 16. Regnskabsår Jægersborggade 34 DK 2200 København N CVR-nr. 18190591 Årsregnskab 2009 16. Regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsespåtegning 3 Bestyrelsens beretning 4 Den uafhængige revisors påtegning 6 Anvendt

Læs mere

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2009

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2009 Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E Årsrapport for 2009 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2010 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelses- og administratorpåtegning

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2014 HvidebækRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Årsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandværkets vedtægter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12 Årsrapport

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2006 18. regnskabsår

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2006 18. regnskabsår Andelsboligforeningen Poppelvænget Årsrapport for 2006 18. regnskabsår Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr ) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle Roskilde. Årsrapport 1. januar 2015 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr ) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle Roskilde. Årsrapport 1. januar 2015 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015 Resultatbudget 2016 og 2017 Godkendt på

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

~~(11] [/(11] M~D@~@mJ~@mJ

~~(11] [/(11] M~D@~@mJ~@mJ ~~(11] [/(11] M~D@~@mJ~@mJ Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Andelsboligforeningen Jæger Jægersborggade 20, kld., 2200 København N. Årsregnskab for perioden 1. august 1996-31. juli 1997 (4. regnskabsår)

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbis Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18 8000 Århus C

Andelsboligforeningen Lundbis Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18 8000 Århus C Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18 8000 Århus C Årsrapport for 2008 (30. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsens

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07 Årsrapport 2006/07 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 1. juli 2006-30. juni 2007 5 Balance pr. 30. juni 2007 6

Læs mere

Andelsboligforeningen Katrinedal. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Katrinedal. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Katrinedal Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning og administratorerklæring

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅBAKKEN V (Cvr. nr ) ÅGERUP Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅBAKKEN V (Cvr. nr ) ÅGERUP Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 www.hrrevision.dk ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅBAKKEN V (Cvr. nr. 29 49 28 16) ÅGERUP 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling afholdt

Læs mere

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013

ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013 Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Kristiansvej 13 8660 Skanderborg T. 87 93 00 99 info@revisorerne-skanderborg.dk www.revisorerne-skanderborg.dk Cvr. nr. 12 54 96 79 ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR.

Læs mere

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE B l RHOLfT1 A/B Frederiksberg CVRnr. 13 09 24 19 Fordelingsregnskab for 2013 Således vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsarnling den Dirigent BEFERHOLM STATSAUTORISERET PEVISIONSPARTNEPSELSKAB

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvholm. Åbningsbalance pr. 1. juni 2006

Andelsboligforeningen Sølvholm. Åbningsbalance pr. 1. juni 2006 Andelsboligforeningen Sølvholm Åbningsbalance pr. 1. juni 2006 Administrator: Dan Ejendomme A/S Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon 39 46 60 00 Indholdsfortegnelse Side Administrators og bestyrelsens

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2011

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2011 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn Registrerede revisorer Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 32 20 52

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3.

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3. GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S SKELBÆKGAARD

Læs mere

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2008

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2008 Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E Årsrapport for 2008 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2009 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelses- og administratorpåtegning

Læs mere

Grundejerforeningen Nygårdspark Matr. nr. 16 cb Farum By og Sogn

Grundejerforeningen Nygårdspark Matr. nr. 16 cb Farum By og Sogn Grundejerforeningen Nygårdspark Matr. nr. 16 cb Farum By og Sogn Årsregnskab for perioden 1. juli 2014-30. juni 2015 ======= BUUS JENSEN I/S Lersø Parkalle 112 2100 København Ø CVR 1611 9040 T +45 3929

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere