A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 2200 København N. CVR-nr årsregnskab Regnskabsår. 8 q ;, Algg. w q8$g /j.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 2200 København N. CVR-nr. 18190591. årsregnskab 2012 19. Regnskabsår. 8 q ;, Algg. w q8$g /j."

Transkript

1 A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 22 København N CVR-nr årsregnskab Regnskabsår J 8 q ;, Algg w q8$g /j RggppG A

2 A/ Ja:ger BESTYRELSESPATEGNING Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 212 for A/B Jæger. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Arsrapporten indstilles til generalforsamlin s odk e ndelse. v den advokat John Lademann (H) Bestyrelsen lian Sc ow ' (For m and) Astrid Starck (næstformand) inc Rasmussen c, K Loui c Tækker Randa Ruben b c l in nne Louise Hournann Lothar Wiese Martin J r cn, n Søren Henriksen orre m Ann Sophie Nielsen (næstformand) l6 S åledes forelagt og go c t å lo r eningc nc Ifor samling den / 5 2l g dirigent 18.juni 2i3 ndnrbej det ined Gnrngangae Copenhagen/Hamre 2gZ-l3 Side 3 af22

3 A/B Jxger Ledelsesberetning Foreningens ordinære indtægter erøget med kr., mens ordinære driftsudgifter, før renter, er steget med 523. kr. Renteudgifterne er øget med kr., således at driften er forbedret med 1,29. kr. i forhold til 211. Denne beskedne udvikling er ikke tilfredsstillende. Herudover skal der tillægges en hensættelse på 3.5. kr., primært til udgifter ifm. den økonomiske helhedsplan, som er nærmere beskrevet nedenfor. Ovennævnte ting er tilsammen baggrunden for det meget store underskud. Arets resultat, et underskud på kr., er ikke tilfredsstillende. Trods store bestræbelser på at finde en ny finansieringspartner, er foreningen fortsat kunde i Finansiel Stabilitet. Dette har medført, at foreningens nettorenteudgifter er steget med 1,4 mio. kr. At være kunde hos Finansiel Stabilitet har haft andre følgevirkninger, blandt andet er foreningens indtægter fra lejlighedssalg faldet mærkbart, idet der i 212 har været handlet meget få lejligheder. Udlejningen af vores erhvervslokaler er i fortsat positiv udvikling, Der er stor efterspørgsel fra erhvervslejere og vores erhvervslokaler er stort set altid fuldt udlejet. Vi tilstræber løbende at øge antallet af erhvervs m2 mest muligt. Vi har endnu nogle få kældre, som kan gøres klar til udlejning. Foreningen har en verserende retssag tilbage. Karl Poulsen A/S har stævnet foreningen for betaling af ca. 2 mio. kr. for gravearbejde og sagen skal køre i Byretten, efter at Karl Poulsen A/S fik sagen afvist som voldgiftssag. Foreningen forventer ikke at tabe penge på denne sag. A/B Jægers Finansieringsselskab A/S, som ejes 1 % af A/B Jæger, er ikke aktiv udlåner. Låneporteføljen er støt faldende og er i 212 faldet med 19 mio. kr. til ca. 176 mio. kr. Foreningen har en beholdning på 16 egne andelslejligheder, som alle er udlejet på tidsbegrænset kontrakt med under 2 års løbetid. Lejeaftalerne udløber henholdsvis i 213 og 214. Lejlighederne vil blive udbudt til salg i takt med lejeaftalernes udløb. Salgsprovenuet anvendes alene til nedbringelse af gæld, Fugtsikringsprojektet er blevet forsinket, men det forventes at det bliver igangsat umiddelbart efter sommerferien 213. Her er tale om et kommunalt støttet projekt til 3,8 mio. kr., og licitationerne har vist, at projektet kan gennemføres indenfor den afmålte beløbsramme. Der er efter regnskabsårets afslutning indgået en aftale om en økonomisk helhedsplan mellem Finansiel Stabilitet, BRF Kredit, Halkin ARP Capital og A/B Jæger. Aftalen omfatter blandt andet, at foreningens låneportefølje i finansieringsselskabet sælges til Halkin ARP Capital, at der hjemtages et nyt tillægslån i BRF Kredit på 52 mio. kr., at foreningens 2 ejendomme på Vestegnen sælges, hvilket er sket pr. 1.maj.213, at boligafgiften steg med 15 kr. pr. m2/år pr. 1. april 213, samt yderligere stigninger i de kommende år, så det sikres, at foreningens indtægter og udgifter kommer i balance, senest i 215. Endelig skal /S,juni 213 rrdnehejdet rnerl Gaengrrrrgrrer C:nperrhn gen' Hnrnr 22-/3 Side 4 af22

4 A/B Jager foreningens administration overgå til eksternt administrationsselskab. Der mangler endnu nogle få brikker, inden den samledeøkonomiske pakke er faldet på plads. Det forventes at ske inden udgangen af juni 213. Finansieringsselskabet vil herefter blive afviklet. Foreningens 3-årige 4% lån er som et led i planen blevet konverteret til et 3% 3-årigt lån pr. 1. juli 213. Helhedsplanen medfører, at foreningen indfrier sin gæld hos Finansiel Stabilitet, samt at foreningen igen bliver en almindelig andelsboligforening, uden finansieringsselskab og uden udlejningsejendomme etc. Planen medfører endvidere, at medlemmernes solidariske hæftelse på bankgæld på kr. bortfalder, Planen medfører imidlertid også, at der hensættes 3.5. kr. til nye udgifter. Her er tale om et meget stort beløb, men det har været nødvendigt, for at få aftalen på plads. Hovedposterne i hensættelsen er kurstab på låneporteføljen kr., tab på lukning af renteswap på 3.. kr., kurstab på 3.. kr. på indfrielse af 3-årigt 4%-lån, rentetab på deponeringskonto hos Finansiel Stabilitet på kr., advokatomkostninger mv. på 4. kr., omkostninger til lukning af finansieringsselskabet på 3, kr. og låneomkostninger til hj emtagelseaf til ægslån på 52 mio. kr. hos BRF Kredit. Endelig er der hensat til tab på debitorer kr., samt til tab på retssag på kr., som blev afsluttet i indeværende måned. Planen er en skrap økonomisk hestekur for A/8 Jæger og foreningens andelshavere, men er samtidig forudsætningen for, at der nu kan komme ro omkring foreningens økonomi, så der igen kan sælges lejligheder i A/B Jæger. Allerede kort efter, at planen blev godkendt på ekstraordinær generalforsamling, begyndte der igen at blive handlet lejligheder i A/B Jæger. 38./ rrni 213 udarbe2der med CngenhagenrHarm e 22-/3 Side 5 af 22

5 A/B Jæger Den uafhængige revisors påtegning Til andelshaverne i A/B Jæger. Vi har revideret årsregnskabet for A/B Jæger for regnskabsåret 1, januar december 212 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Arsregnskabet af lægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurderingen af, om ledelsens valg afregnskabspraksis er passende, ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 212 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 212 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Frederiksberg, den Revision København B ør e rv Jense n Registreret revisionspartnerselskab G d / ev sor - F S R I/i.juni 213 udnrbej der med GurngnnguQ Cupenhugenrf/nrure 22d 3 Side 6 af22

6 A/B Jager ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med enkelte tilvalg efter klasse B. Arsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Ændring af regnskabsmæssige skøn Selskabet har i indeværende år ændret udregningsmetoder for udregning af hensættelser til tab. Den anvendte regnskabspraksis er i øvrigt uændret i forhold til foregående år. Resultatopgørelse Indtægter Husleje, boligafgift og andre indtægter, der vedrører regnskabsperioden, er indtægtsført i resultatopgørelsen. Omkostninger Omkostninger, der vedrører regnskabsperioden, er ornkostningsført i resultatopgørelsen. Skat Foreningen er skattepligtig af den erhvervsmæssige aktivitet. Aktuel skat er beregnet med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Udskudt skat indregnes ikke i regnskabet. Balancen Materielle anlægsaktiver Ejendommen måles med udgangspunkt til handelsværdi i henhold til valuarvurdering. Opog nedskrivninger føres direkte på egenkapitalen. Der foretages ikke afskrivning på ejendommen. Andre anlæg og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-1 år. Midlertidigt ejede lejligheder måles til kostpris, som ligger under maksimalprisen for salg af foreningens lejligheder. Kapitalandele i tilknyttet virksomhed måles efter indre værdis metode til andelen af selskabets egenkapital. Tilgodehavender Tilgodehavenderne optages til nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab efter en individuel vurdering. 18,juni ZOla Side 7af22 udarbej det med Guraguaga<? CapenlrugcatHarai e gg-i 3

7 A/8 Jæger Resultatopgørelsefor perioden Nole 212 IZ mdr m dr. (t.kr.) Boligafgift Erhvervsleje Beboelsesleje 1 øvri g e indtægter INDTÆGTER I ALT , Offen t lige afgifter 3 Fors i k ringer og kontingenter 4 Pers o n aleudgifter 5 Admi n istrationsudgifter 6 Vedl i geholdelsesudgifter 7 Vask e ri og badeanstalt 8ø El-afgift Hensættelser - Økonomisk helhedsplan vri g e driftsudgifter 9 Fore n i ngsudgifter 1 Afs k rivninger UDGIFTER I ALT RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER OG SKAT Resultat af tilknyttet virksomhed Renteindtægt af tilknyttet virksomhed 11 Ren ter m.v. FINANSIELLE POSTER I ALT RESULTAT FØR SKAT Foreningsskat ARETS RESULTAT , , l8.juni 213 ndarhej del med Oaragangurd Copenhageni Harare 22H2 Side 8 af22

8 A/B Jager Balance pr AKTIVER (L. kr.) ANLÆGSAKTIVER 21 Tilg o de hos tilknyttet virksomhed 21 Kapi t a landele i tilknyttede virksomheder 12 Ejen d omme Vaskeri og badeanstalt Udbygning kommunikationsanlæg Nedrivningsbil Midlertidig ejede lejligheder Igangværende byggesager m.v. Flberringsprojekt EDB-udstyr Aktiverede kurstab og låneomkostninger ,138 ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆ T N INGSAKTIVER 14 Tilg o d ehavende handler og boligafgift mv, 15 Likvi de midler 18 Tilg o dehavender OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT I%j ani 2D ndarbj edel med GarngnngaQ CoyeabngenfHnrnre 22-l3 Side 9af22

9 A/B Jæger Balance rar PASSIVER (i./rr.) EGENKAPITAL 21 A nde l sindskud Tab- og vindingskonto: Startsaldo Arets resultat Tab- og vindningskonto i alt Opskrivningskonto : 12 Opsk r ivning til ejendomsvurdering Opskrivningskonto i alt EGENKAPITAL I ALT LANGFRISTET GÆLD Deposita 16 Prio r itetsgæld LANGFRISTET GÆLD I ALT , KORTFRISTET GÆLD Kassekredit Leve r andørgæld og anden gæld Varmeregnskab A/C varme opkrævet 212 Varmeudla:g 212 Varmeafregning i alt 4, KORTFRISTET GÆLD I ALT GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Pant s æ tninger og forpligtelser 2 Mate r i elle anlægsaktiver 21 Fina n s ielle anlægsaktiver 22 Ande l s kronevæ,rdi 23 Ande l sindskud 18.j rrni 21.3 vdarhej der merr GnragnnpaD< Capznlragen/Hamre 2pr2-I 2 Side 1 af 22

10 A/B Jæger 1 ø vri g e indtægter Ventelistegebyr Pulte rrumsgebyr Dørtelefoner andelshavere Kabel Porto- og omdelingsindtægter Provision på fremleje Lejeindtægt beboerrum Rykkergebyr Ekstraordinære indtægter/udgifter Venteliste - udgifter Gebyr andelsbevis/salg Vurdering ved overdragelse Gebyr lejekontrakter Ann onceringsgebyr Diverse indtægter/udgifter Udgifter vedr. fremleje Nole 2 Offen t lige afgifter Z mdr. Forbrugsafgifter Vestegnen Forbrugsafgifter Frb Vand Renovation Ejendomsskat Nole Fors i k ringer og kontingenter 1Z m dr. 1 2 mdr. Abonnement alarmcentral Forsikring iY.juni 213 ndurl>ejdet medgarugangae ('npenhugenlrurare 22-/3 Side 11 af22

11 A/B Jxger Pers o n aleudgifter Diverse personaleudgifter Forsikringer af lønmodtagere AER Arb miljøafgift AM arbg. ATP arbejdsgiver Sygedagpenge Feriepenge hensættelse funktionærer Feriepenge timelønnede Pension Arb.giver del LØnrefusion Lønudgifter til venteliste Lønudgifter til fremlejehåndtering Lønudgifter til byggesag Løn 41, , Admi n i strationsudgifter Lønadministration Adm.fast honorar iht. kontrakten oni 213 udarhej dec med GvrvounguQi Copenhugen!lrarare 22-i3 Side 12 af22

12 A/B Jæger /v vte 6 Vedl i geholdelsesudgifter Fugtsikring Vedl. dørtelefoner Glarmester Elektriker Snedker, Tømrer, Gulve VVS-installatør Kloakmester Maler Murer Låsesmed Facaderenovering Ndr Facanvej 138 B Skorstensfejer Småanskaffelser Facadevedligeholdelse Beboerrum - drift Pulterrum projekt Hussvampelaboratorier undersøgelser Diverse vedligeholdelse Drift lejelejligheder Drift kælderlejemål Drift andelslejligheder Snerydning/Transport/Materialer Diverse vedligehold m.v. egne lokaler Indvendig vedligeholdelse Fjernvarme drift Fjernvarmere p. inkl. centr. Gårdanlæg drift Arkit.Ingeniør, Tekniker , /vvte 7 Vask e ri og badeanstalt Bad - drift Vaskeri - drift Salg vaskekort j aai 213 udarbejdet med Garaganga Cayenbageng!uklare 32-i 3 Side 13 af ZZ

13 A/B Jeger 8 øvri g e driftsudgifter Rengøring Varmeregnskabsservice Hensættelse til tab på udlån Hensættelse til tab på lejere/andelshavere EDB Rådgivning Retsafgift Salær advokat Kontorartikler og kopimaskine Gebyrer div. Gebyrer Dataløn Telefon, Telefax etc. Porto Revision sidste år Revision ntdr. 12 ntdr , Fore n i ngsudgifter Småanskaffelser og inventar Gadefester og arrangementer Andre foreningsudgifter Møder og generalforsamling ,juni 2/3 udarbejdet reed GarngangaQ Copenbnger/Horare 2g2-i3 Side 14 af 22

14 A/B Jæger Afs k rivninger Afskrivninger, driftsmidler mv, Ren ter m.v Gebyrer diverse Renter diverse Ydelsesbidrag fra kommunen Tilskud privat byfornyelse Omkostninger vedr omprioritering Prioritetsrenter Renter Vestjysk Bank Renter Max Bank Renter kreditorer Renter Jyske Bank Tinglysningsafgift, stiftelsesprov etc. Gebyr bank/giro Renteindt. G. I Kursregulering værdipapir Renteindtægter juni 213 Side 15 af 22 udarbejdet ined GarvgangaQ Cvpenhagenll/arare 22-i 3

15 A/B Jæger 12 E j e ndomme Købesum ejendom Ndr. Fasanvej Købesum ejendom VesterkØb Købesum ejendom Taastrup Hovedgade 1 Købesum ejendom iflg. skøde Overtaget gæld udenfor købesummen Diverse gebyr i forbindelse med købet Advokatssalær i forbindelse med købet Ejendomme anskaffelse i alt Byggesager afsl. t.o.m. 212 (økonomisk) Forbedringsandel vinduesudskiftning Fjernvarmeinstallering Byfornyelse egenandel afsluttet Opskrivning til handelsværdi Z t.kr Ti l g odehavende handler og boligafgift mv. Udlæg for beboere Debitor saml. venteliste Debitor sami. andelsh (køb og boligafg.) Z t.kr Lik vide midler Jyske Bank Indestående G.l. Kontantkasse t.kr juni 213 Side 1 6 af 22 ndarhj edel nyhed GaragangaQ Capenhagen/Hare re 22-I 3

16 A/B Jager r Renter 212 Afdrag Res tgæld pr, E u r sværdi pr Prioritetsgæld 4,% BRF, opr. kr ,% DLR, opr. kr ,% BRF, opr. kr ,% BRF, opr. kr ,% BRF, opr. kr ,% BRF, opr. kr ,% BRF, opr. kr ,% BRF, opr. kr , Regulering til amortiseret kostpris RTP, BRF, opr. kr R TP, BRF, opr. kr Prioritetsgæld med offentlig støtte (byfornyelse)/eventualforpligtelse 2,5% BRF, opr. kr ,5% BRF, opr. kr ,5% BRF, opr. kr ,5% BRF, opr. kr ,5% BRF, opr. kr ,5% BRF, opr. kr ,5% BRF, opr. kr ,5% BRF, opr. kr , , , Til ovennævnte byfornyelseslån ydes fuld ydelsesstøtte, således at det offentlige betaler den samlede ydelse (renter og afdrag) på indekslånene. Disse lån indgår ikke i opgørelsen af andelenes værdi. /E.j «ni Zt712 adv' hej det med Garagvvga<O Cnpenhagenlnarare Side 1 T af 22

17 A/B Jæger /vore 17 Le v e randørgæld og anden gæld I.kr. Depositum eksklusion Handelsstandsforening Hensat til indvendig vedligeholdelse Jægersborggade Hensat til indvendig vedligeholdelse Taastrup Hensat til indvendig vedligeholdelse Vesterkøb Hensættelse feriepenge funktionær Hensættelse tab debitor og øknomisk helhedsplan Leverandører Momsafregning Paragraf 18 b hensat Periodiserede debitorer Periodiseret leje/boligafgift Skyldig ATP Skyldig Feriepenge Skyldig feriepenge arb.giveradministreret Skyldig finansieringsbidrag o.l. Skyldig pension Skyldige omkostninger Uidentificerede indbetal Varmetilbageholdt fraflyttere /Vore 18 Til g odehavender , , , I l.kr. Skyldig AM-bidrag Skyldig A-skat Aconto løn Vand-/varmeafregning Taastrup Skyldig selskabsskat Udlæg for Jyske Bank Depositum voldgift og retsafgift Forudbetalte omkostninger Forudbet. forsikring Udlæg for forsikrsag Aconto udlæg j llni 2/3 uden ltej de( med GurugunguO CupengugentHurure 2 2 Hl Side 18 uf 22

18 !X! l3 3XL~E.I 19 Pan t sætninger og forpligtelser Til sikkerhed for andelshavernes lån til køb af andele har andelsboligforeningen afgivet kaution for et mindre antal lån, alle optaget inden 3/9-26. Kautionserklæringer er afgivet som beløbsbegrænset selvskyldnerkaution. Udover pantehæftelse for prioritetsgæld er der tinglyst ejerpantebrev, nom. kr. 2 mio. til sikkerhed for mellemværende med Jyske Bank, nom. kr. 215 mio. til FS Finans II A/S og FS Bank A/S og kr. 14 mio til Vestjysk Bank. Samtlige aktier i A/B Jægers Finansieringsselskab A/S er pantsat for bankgæld.. Foreningen har afgivet kaution for kr. 195,5 mio. overfor datterselskabet A/8 Jægers Finansieringsselskab A/S. Medlemmerne af andelsboligforeningen hæfter, jfr, vedtægternes g5, personligt og solidarisk for mellemværende med FS Finans II A/S og FS Bank A/S. iiy.juni 213 Side I9 af 22 I,tlru7 (ei Ilt cl ( iuui eu il e In ~ I', ue lluu,,i rluult7llr ~u >, - I i

19 A/B Jxger Nole 2 Mat e r ielle anlægsaktiver Komm. Nedrivn, Fiberring I alt Vaske r i anl æ g bil proje k t EDB Anskaffelsessum primo Arets anskaffelser , 396 Arets afgang Anskaffelsessum ultimo Akk. afskrivninger primo Arets afskrivninger , Afskrevet vedr. årets afgang. 5. 5, Akk. afskrivninger ultimo T Bogfert værdi Nole 21 Fin a n sielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Tilgodehavender hos tilknytted e virksomheder Kostpris primo Arets tilgang Arets afgang Kostpris ultimo Nettonedskrivning primo Andel af årets resultat Nedskrivning til indre værdi T Arets regulering Akk. nedskrivninger ultimo Bogfert værdi Kapitalandele i tilknyttede virksomheder er 1% af kapitalandelene i AB Jægers Finansieringsselskab A/S. 18.juni 213 Side 2 af 22 ndurhej det ined Copenhagen/Hurure 22-i

20 A/B Jæger 22 Andelskrone værdi 3. 'Kontantværdimetoden" Foreningen kan frit vælge en andelsværdi, der ikke overstiger den maksimalt beregnede værdi i henhold til disse metoder. Anvendt på foreningens forhold kan andelenes værdi opgøres på følgende måder: Anskaffelsesværdimetoden kr. Handelsværdimetoden kr. Kontantværdimetoden kr. Egenkapital ifølge balancen Offentlige ejendomsvurd. 21 Valuarvurdering fra statsautoriseret ejendomsmægler Ejendommenes anskaffelsessum 454, Kursregulering af prioritetsgæld , Andelenes værdi Antal m Antal m2 til beregning Beregnet andelsværdi pr. m Bestyrelsen foreslår at anvende handelsværdimetodens maksimalpris. 18juni 213 udarbejde( med Ga ragaegac) Copeabagen/Bare re 22- J 3 Side 2l af 22

21 23 And e lsind skud Andelsindskud kr. 16 pr m' Saldo pr Andelsindskud kr. 36 pr m' Saldo pr Andelsindskud kr. 45 pr m' Saldo pr Andelsindskud kr. 465 pr m' Saldo pr Andelsindskud kr. 655 pr m' Saldo pr Andelsindskud kr. 96 pr m' Saldo pr, Andelsindskud kr pr m' Saldo pr Andelsindskud kr pr m' Saldo pr Andelsindskud kr. 12. pr m' Saldo pr Andelsindskud kr pr m' Saldo pr xtra indskud kr. 7.5 pr m' Saldo pr Andelsindskud kr pr m' Arets salg 17,59 m' x k r. 16 kr, m' x k r. 36 kr m' x k r. 45 kr rn' x k r. 465 kr m' x k r. 655 kr m' x k r. 96 kr m' x k r m' x kr m' kr. 12. kr kr kr m' kr kr m' x kr. 7.5 kr m'x kr kr. Saldo pr m' kr W.f ))))2OtS r!)rl!!r!r' /!i'er!! l!rn,'! ' C!p! e )!t!); 'r!)) e!! ' '!)e) )).Side 22 af 22

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind ÅRSRAPPORT Stærkere end nogensinde 214 Lind +??????= Kort fortalt Indhold Lind Capital er et uafhængigt handelsselskab blev grundlagt i 27 4 5 Nøgletal 214 Medarbejdertal 214 handler ud fra en markedsneutral

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

VORES VISION VI VIL VÆRE VERDENS BEDSTE SKOVIRKSOMHED

VORES VISION VI VIL VÆRE VERDENS BEDSTE SKOVIRKSOMHED ÅRSRAPPORT 2010 VORES VISION VI VIL VÆRE VERDENS BEDSTE SKOVIRKSOMHED ECCO Sko A/S Industrivej 5 DK-6261 Bredebro A/S Reg. nr. 43.088 CVR-nr. 45 34 99 18 Bestyrelse Hanni Toosbuy Kasprzak Formand Karsten

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2014 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere