~~(11] [/(11]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "~~(11] [/(11] M~D@~@mJ~@mJ"

Transkript

1 ~~(11] [/(11] Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Andelsboligforeningen Jæger Jægersborggade 20, kld., 2200 København N. Årsregnskab for perioden 1. august juli 1997 (4. regnskabsår) Faurum & Jørgensen' Statsautoriseret Revisionsaktieselskab' A/S-reg. nr Kronprinsensgade 5. Postboks København K. Telefon Telefax Medlem af MIDSNELL GROUP INTERNATIONAL ~i~l M G I En sammenslutning af uafhængige revisionsfirmaer

2 ~CIDruJ [JruJM Revisionspåtegning Vi har revideret det af bestyrelsen aflagte årsregnskab for 1996/97 for Andelsboligforeningen Jæger. Den udførte revision: Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi, ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko, efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af bestyrelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion: Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat. København, den 31. oktober 1997 FAURUM & JØRGENSEN Statsautoriseret Revisionsaktieselskab To[2Ch~rin~i~lsen Statsautoriseret revisor Faurum & Jørgensen' Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

3 Bestyrelsens godkendelse af årsregnskabet Martin Rosendal Jensen Formand Michael Bremer Ditte Lundsgaard Michael Bosnack Peter Johannesen Christine M. Nederlund Lis V. Larsen Karen Margrethe Winther Jesper Toft Johnsen Administrators godkendelse af årsregnskabet Advokat (H) John Lademann Faurum & Jørgensen' Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

4 Anvendte regnskabsprincipper Generelle bemærkninger: Resultatopgørelsen og balancen er opstillet efter driftsøkonomiske principper og med udgangspunkt i Arsregnskabslovens bestemmelser. Sammenligningstallene i resultatopgørelsen består af budgettet for 1996/97. Sammenligningstallene i balancen består af balancen pr. 31. juli Resultatopgørelsen: Indtægter omfatter boligafgift fra andelshaverne, beboelseslejemål og erhvervslejemål samt diverse gebyrer. Driftsudgifter indeholder bl.a. ejendomsskatter, forbrugsafgifter, administrationshonorar, vedligeholdelse og forsikringer m.v. Indvendig og udvendig vedligeholdelse udgiftsføres i takt med afholdelsen af de faktiske udgifter. Da det er hensigten at opretholde ejendommenes værdi gennem løbende vedligeholdelse, foretages der ikke afskrivning herpå. Renter indeholder prioritetsrenter, bankrenter m.v. Foreningsskat: Foreningsskat afsættes med 38% af den del af det skattepligtige resultat, der kan henføres til lejerne. Balancen: Anlægsaktiver: Ejendommene optages til anskaffelsespris. Der foretages ikke afskrivning, jævnfør ovenfor. Omsætningsaktiver: Tilgodehavender omfatter tilgodehavende leje m.v. Tilgodehavender optages generelt på basis af en individuel vurdering. Gæld: Gæld optages til pålydende værdi. Faurum &Jørgensen. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

5 Resultatopgørelse for perioden 1. august juli 1997 Note Budget 1996/ Boligafgift Øvrige indtægter Indtægter i alt Ejendomsudgifter ( ) ( ) 4 Administrationsudgifter ( ) ( ) 5 Vedligeholdelsesudgifter ( ) ( ) 6 Personaleudgifter ( ) ( ) 7 Øvrige driftsudgifter ( ) ( ) Udgifter i alt ( ) ( ) Resultat før finansielle poster og skat Renteindtægter Renteudgifter ( ) ( ) 10 Afdrag på gæld ( ) ( ) Resultat før skat ( ) 11 Foreningsskat (O) (O) ÅRETS RESULTAT ( ) Faurum &Jørgensen' Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

6 lfcid[uj Balance pr. 31. juli 1997 AKTIVER Note 1996/ /96 Anlægsaktiver: 12 Ejendommene Omsætningsaktiver: 13 Tilgodehavender Udlæg til byggesager Forudbetalte omkostninger Likvide midler Omsætningsaktiveri alt Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital: 16 Andelsindskud 17 Overført overskud Egenkapital i alt Langfristet gæld: 18 Prioritetsgæld Anlægslån Gårdlån Deposita lejere Langfristet gæld i alt O Kortfristet gæld: 19 Leverandørgæld 20 Anden gæld Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiverl alt Andelsværdi. Eventualforpligtelser. Faurum & Jørgensen' Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

7 Noter til årsregnskabet Budget 1996/97 Note 1 -Boligafgift: Boligafgift, andelshavere Husleje, beboelseslej ere Husleje, erhvervslejere alt Note 2 - Øvrige indtægter: Ventelistegebyr Fremlejeprovision Rykkergebyr Overdragelsesgebyr Portoindtægter Rengøringsassistance m.v. Vagtordning Hundeafgift Sponsorstøtte m.v. Øvrige indtægter i alt Note 3 -Ejendomsudgifter: Ejendomsskat og afgifter Renovation Vand Brandbidrag Forsikringer El Ejendomsudgifter i alt Note 4 -Administrationsudgifter: Administrationshonorar Revision og regnskabsmæssig assistance Regnskabsmæssig assistance i øvrigt Kontorartikler, porto m.v. Telefon, telefax Advokat, huslejesag Konsulent, lejevarsling EDB-konsulent Diverse Administrationsudgifter i alt Faurum &Jørgensen' Statsautoriseret Revisionsaktieselskab O O

8 Budget 1996/97 Note 5 -Vedligeholdelsesudgifter: Andel byfornyelsefase I: Afsat 31/ Afholdte udgifter Gårdanlæg Glarmester Elektriker Snedker / tømrer VVS Maler Murer Låsesmed Ejendomsservice, småanskaffelser Renovation Indvendig vedligeholdelse, lejere Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelsesud2ifter i alt ( ) O Note 6 -Personaleudgifter: Løn administration Løn ejendomsservice AM-bidrag, arbejdsgiver Sociale bidrag Feriepengeforpligtelse Lønrefusion Lønsumsafgift Personaleudgifter i alt (39.459) Note 7 -Øvrige driftsudgifter: Anskaffelser, mindre driftsmidler Tab på tilgodehavender Overtagelse mangler / forbedringer Møder, generalforsamling, byggemøder Fastelavn, gadefest m.m. Andre driftsudgifter Foreningsudgifter Eksterne honorarer (12.546) O O Øvri2e driftsud2ifter i alt Faurum &Jørgensen' Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

9 lfcidllij Note 8 - Renteindtægter: Grundejernes Investeringsfond 18b Aftaleindskud Budget 1996/ Renteindtægter i alt Note 9 - Renteudgifter: Prioritetsgæld, BRF Anlægslån, Unibank Gårdanlæg, Stadsingeniørens Direktorat Kassekredit, Unibank Diverse renteudgifter Bankgebyrer m.v. Renteudgifter i alt Note 10 - Afdrag på gæld: Prioritetsgæld, BRF Anlægslån, Unibank Gårdanlægslån, Stadsingeniørens Direktorat Afdra2 på gæld i alt Note 11 - Foreningsskat: Andelsboligforeningen er skattepligtig af den del af resultatet, der kan henføres til lejerne. Skattetilsvaret er beregnet til kr. o. Note 12 - Ejendommene: Købesum ifølge skøde Overtaget indvendig vedligeholdelse, Grundejernes Investeringsfond, deposita m.v. Overtaget gæld udenfor købesummen Diverse gebyrer, stempelomkostninger Advokathonorar Ejendommene i alt ( ) Ejendommene omfatter matr. nr. 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815,1818, 1820, 1821, 1822, 1823,1824,1825,1828,1829,1830,1831,1833,1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841 og 1842, Udenbys I{lædebo Kvarter. Offentlig ejendomsvurdering 1.januar 1997 udgør kr Faurum & Jørgensen' Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

10 l1cidllij[fllij Note 13 -Tilgodehavender: Boligafgift og husleje I øvrigt Tilgodehavender i alt Note 14 - Udlæg til byggesager: Byfornyelse fase I BRF-Kredit BRF-Kredit BRF-Kredit Tag og facade Unibank, byggelån Vinduer og brøstning Unibank, byggelån Fjernvarme Unibank, byggelån Trapper Udlæ2 til bv22esager i alt ( ) ( ) ( ) O ( ) ( ) ( ) Terminsydelserne på lånene i BRF-Kredit vedrørende fase I betales af det offentlige. Note 15 - Likvide midler: Aftalekonto, Unibank Uniforening, Unibank Grundejernes Investeringsfond 18b Kassebeholdning ejendomskontor, uindløste checks m.v. Likvide midler i alt Note 16 - Andelsindskud: Andelsindskud,kr. 160pr. kvm: Saldo 1/ Årets afgang Andelsindskud,kr. 360 pr. kvm: Saldo 1/ Årets salg Andelsindskud,kr. 450pr. kvm: Årets salg Andelsindskud pr. 31. juli (M) kvm x 160 kr kvm x 360 kr kvm x 450 kr kvm kr Faurum & Jørgensen' Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

11 llcillojj[fojjm Note 17 - Overført overskud: Saldo 1. august 1996 Årets resultat Afdrag på gæld Saldo pr. 31. iuli Note 18 - Prioritetsgæld: Prioritetsgælden består af et 30-årigt kontantlån optaget hos BRF-Kredit. Kontantlånsrenten udgør p.a. 7,36%, og kontantværdien pr. 31. juli 1997 udgør kr Note 19 - Leverandørgæld: Binaus Låseservice Hetlands VVS A/S Faurum & Jørgensen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Leverandørgæld i øvrigt Leverandørgæld i alt Note 20 - Anden gæld: Mellemregning, andelshavere i.f.m. overtagelse Gæld, fraflyttede lejere Lønsumsafgift Skyldig A-skat Skyldigt arbejdsmarkedsbidrag Skyldig ATP Skyldige feriepenge Feriepengeforpligtelse, funktionærer Beregnede prioritetsrenter Beregnet ejendomsskat Beregnet gårdvedligeholdelse Beregnede renter, anlægslån Skyldige omkostninger Anden gæld i alt Faurum &Jørgensen. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

12 Note 21 -Andelsværdi: Andelsværdien kan opgøres således i henhold til Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, 5, stk. 2, litra c: Egenkapital ifølge årsregnskab et Regulering, ejendommene til kontant ejendomsværdi Regulering af prioritetsgæld til kursværdi ( ) I alt Andelsværdien pr. kvm udgør følgende: : Dog skal det bemærkes, at andelsboligforeningens generalforsamling fastsætter hvilken andelsværdi, der skal anvendes ved overdragelse af andele. Note 22 - Eventualforpligtelser: Til sikkerhed for andelshavernes lån til køb af andele har andelsboligforeningen afgivet kautionserklæringer for i alt tkr. 318 overfor pengeinstitutter. Kautionserklæringerne er hovedsageligt afgivet som beløbsbegrænset selvskyldnerkaution. Enkelte erklæringer hæfter yderligere for forfaldne renter således, at forpligtelserne ved eventuel misligholdelse kan overstige tja For udlejede lejligheder henstår tkr. 745 på konto for indvendig vedligeholdelse, jævnfør Lejelovens 22. Beløbet forfalder til betaling ved udførelse af eventuel indvendig vedligeholdelse så som hvidtning, maling og tapetsering samt andre lignende udgifter i de udlejede lejligheder. Udover pantehæfteise for prioritetsgæld er der tinglyst ejerpantebrev, nom. tkr til sikkerhed for mellemværende med Unibank A/S. Derudover er der, som sikkerhed for mellemværende med Unibank A/S, afgivet transport i provenu fra realkreditlån tkr samt i CO2-tilskud tkr Bankgarantier afgivet til sikkerhed for andelsboligforeningens forpligtelser overfor leverandører udgør tkr Medlemmerne af andelsboligforeningen hæfter, jævnfør vedtægternes 5, personligt og solidarisk for pante gæld samt for mellemværende med Unibank A/S. Faurum & Jørgensen' Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

~~~ K Medlem"I Kreston lillerr~a"c'," GENPART. BGC.Revision ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅRSREGNSKAB FOR PERIODEN 1. AUGUST 1997-31.

~~~ K MedlemI Kreston lillerr~ac', GENPART. BGC.Revision ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅRSREGNSKAB FOR PERIODEN 1. AUGUST 1997-31. GENPART ~~~ BGC.Revision ANDELSBLIGFRENINGEN JÆGER JÆGERSBRGGADE 32-34 ST. 2200 KØBENHAVN N ÅRSREGNSKAB FR PERIDEN 1. AUGUST 1997-31. JULI 1998 (5. REGNSKABSÅR) K Medlem"I Kreston lillerr~a"c'," INDHLDSFRTEGNELSE

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International -

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelse og administrators beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36 CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens og administrators påtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Årsrapport for tiden 01.07.06-30.06.07 Gribskovvej 2 2100 København Ø Tlf.: 39 16 76 00 Fax: 39 16 76 01 E-mail:

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2004 30. september 2005 Balance pr. 30. september 2005 (8. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 2200 København N. CVR-nr. 18190591. årsregnskab 2012 19. Regnskabsår. 8 q ;, Algg. w q8$g /j.

A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 2200 København N. CVR-nr. 18190591. årsregnskab 2012 19. Regnskabsår. 8 q ;, Algg. w q8$g /j. A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 22 København N CVR-nr. 1819591 årsregnskab 212 19. Regnskabsår J 8 q ;, Algg w q8$g /j RggppG A A/ Ja:ger BESTYRELSESPATEGNING Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Enghavevej 13-29

Læs mere

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår Andelsboligforeningen Sundbygård Årsrapport for 2010 53. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 Robert Krogsgaard registreret revisor ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 OG LIKVIDITETSBUDGET 2014 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland

Læs mere

Andelsboligforeningen Haabet. København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011. 5. regnskabsår. Budget for 2012

Andelsboligforeningen Haabet. København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011. 5. regnskabsår. Budget for 2012 Andelsboligforeningen Haabet København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011 5. regnskabsår Budget for 2012 Administrator: Dan-Ejendomme as Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby Telefon 88 33 22 11 www.n-c.dk

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp 2012/13 GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

Grundejerforeningen Torstorp 2012/13 GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Resultatopgørelse for perioden 1. juni 2012 til 31. maj 2013 og Balance pr. 31. maj 2013 SOM ADMINISTRATOR: DAB, Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg INDHOLD Side Bestyrelsens

Læs mere

Revisor Robert Krogsgaard

Revisor Robert Krogsgaard Revisor Robert Krogsgaard ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN I. ÅRSRAPPORT 2014. (21. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2015 OG LIKVIDITETSBUDGET 2015 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland * Tlf.:

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Bryggervangen 12-16 Bryggervangen 12-16 / Sct. Kjeldsgade 23-29 / Ourøgade 19-33 (Matr. nr. 4352, 4783 UKK) Regnskab for året 2006 Administrator: Advokaternes Ejendomsadministration A/S

Læs mere

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V o Arsregnskab for 2014 Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere