Udviklingskontrakt om erhvervsservice på Bornholm 1/ /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingskontrakt om erhvervsservice på Bornholm 1/ /"

Transkript

1 Udviklingskontrakt om erhvervsservice på Bornholm 1/ / Business Center Bornholm 3700 Rønne Bornholms Vækstforum v/bornholms Regionskommune 3700 Rønne Godkendt Bestyrelsen for Business Center Bornholm, den Godkendt Bornholms Vækstforum, den Godkendt Bornholms Regionskommune, den

2 1 Kontraktens parter Kontrakten indgås mellem Bornholms Regionskommune / Bornholms Vækstforum, Ullasvej 23, 3700 Rønne (herefter benævnt BRK/VF) og Business Center Bornholm, Torvegade 7, 3700 Rønne (herefter benævnt BCB) Business Center Bornholm er en selvejende erhvervsdrivende fond og opfylder Erhvervsfremmelovens 9 stk. 4 og 6, som anfører, at de erhvervsudviklingsaktiviteter, der iværksættes skal være til gavn for en åben kreds af erhvervslivet og at aktiviteterne ikke må virke konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv. 2 BCB's rammer og formål BCB blev etableret ved Vækstforums beslutning af 4. juni 2008 "Single Point Of Entry" og skal i henhold til vedtægterne virke som det udførende led i forhold til vækstaktiviteter på Bornholm. BCB skal medvirke til udbygning af Bornholms erhvervsliv til størst mulig gavn for hele det bornholmske samfund. BCB's vedtægter vedlægges kontrakten som bilag. BCB s formål er at udmønte Bornholms Regionskommunes og Bornholms Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi i praktisk erhvervsfremme og erhvervsservice over for virksomheder og iværksættere. Udmøntning af kontraktens aktiviteter skal ske i samarbejde med andre relevante erhvervsfremmeaktører og operatører for Bornholms Vækstforum. BCB skal støtte op omkring øvrige udviklingstiltag, der anbefales af BRK/VF og som er i overensstemmelse med BCB's vedtægter. Stk. 3 BCB fungerer som Bornholms Vækstforums operatør i forbindelse med konkrete aftaleområder, der relaterer sig til vækstforums handlingsplaner, Vækstpartnerskabsaftale med regeringen samt andre erhvervsrettede aktiviteter, som Bornholms Vækstforum ønsker iværksat. 3 Kontraktens rammer og formål BCB vil de kommende år styrke den lokale erhvervsservice og markedsføring til størst mulig støtte for det bornholmske erhvervsliv. Dette skal ske indenfor følgende to indsatsområder: A. Udvikle en opsøgende og proaktiv lokal erhvervsservice B. Udvikle og fastholde forretningsrelationer - nationalt og internationalt Ud over de to indsatsområder indeholder kontrakten også aktiviteter indenfor følgende to driftsområder: C. Indsats på tilflytterområdet D. Indsats på informationsområdet Alle services og aktiviteter vil blive koordineret i forhold til Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi indenfor alle fire indsatsområder: Bornholm som ERHVERVS-Ø Bornholm som UDDANNELSES-Ø Bornholm som GRØN TEST-Ø Bornholm som OPLEVELSES-Ø 2

3 A. BCB vil udvikle en opsøgende og proaktiv lokal erhvervsservice ved f.eks.: Synligt og fokuseret arbejde ude i marken Tydeliggøre og markedsføre lokal erhvervsservice Sikre et aktivt netværk i og mellem øens virksomheder til gavn for det samlede bornholmske erhvervsliv Udnytte internationale forretningsmuligheder i samarbejde med lokale virksomheder Etablere og udvikle samarbejdet mellem lokale virksomheder på Bornholm og mellem udenøs og lokale bornholmske virksomheder I de årlige handlingsplaner fastsættes konkrete mål, som f.eks.: For antal besøg og rådgivninger i forhold til antal virksomheder Antal etablerede nye virksomheder Antal Spin Off forretningsmuligheder Bidrage direkte eller indirekte til at skabe et konkret antal nye arbejdspladser Resultatmål for finansieringsrådgivning Antal rådgivninger i forbindelse med generationsskifte Alle mål skal så vidt muligt være målbare. Hvor dette imidlertid ikke er muligt skal handlingsplanen sandsynliggøre en effekt i det bornholmske samfund. Stk. 3 B. BCB vil udvikle og fastholde forretningsrelationer mellem det bornholmske erhvervsliv og erhvervslivet nationalt og internationalt, ved f.eks.: Synlig og fokuseret markedsføring af strategien Bright Green Island. At sikre at øens virksomheder får tilhørsforhold til BGI og en fælles markedsføring for at skabe image om en Ø i vækst. At informere og udnytte det internationale marked gennem kontakter til ministerier, eksportråd og andre eksportinstitutioner. At gennemføre marketingsaktiviteter i og udenfor Danmark for at tiltrække business muligheder. At sikre en målrettet indsats mod Bright Green aktiviteter, med fokus på særlige målgrupper og lande. I de årlige handlingsplaner fastsættes konkrete mål, som f.eks.: Deltagelse i konferencer, messer og møder - nationalt og internationalt. Informationsaktiviteter skal specificeres (B-avisen m.m.). Alle mål skal så vidt muligt være målbare. Hvor dette imidlertid ikke er muligt skal handlingsplanen sandsynliggøre en effekt i det bornholmske samfund. På dette område (Markedsføring) etableres en styregruppe med deltagelse af relevante partnere (Virksomheder, Regionskommunen og andre relevante partnere.) 3

4 Stk. 4 C. Indsats på tilflytterområdet På tilflytterområdet etableres en styregruppe med deltagelse af relevante partnere (Virksomheder, tilflyttere, regionskommunen, vækstforum m.fl.). BCB's primære opgaver på området vil være indenfor følgende: Tiltrække nye arbejdspladser til Bornholm både nationalt og internationalt. Samtidig vil BCB's øvrige aktiviteter på områderne erhvervsservice og markedsføring tilskynde til etablering af flere arbejdspladser/nye jobs på Bornholm. Proaktivt at understøtte de bornholmske virksomheders behov for tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft. Dette skal ske gennem et tættere samarbejde med virksomhederne og via markedsføringsaktiviteter. Byde nye tilflyttere velkommen til Bornholm og via en løbende dialog og aktiviteter (netværk m.m.) sikre at de forbliver på øen. D. Indsats på informationsområdet På informationsområdet etableres en styregruppe med deltagelse af relevante partnere (Virksomheder, regionskommunen, vækstforum, destination Bornholm m.fl.). BCB's primære opgave vil være at stå for koordineringen og udgivelsen af informationsmaterialet indenfor de givne økonomiske rammer. Målgrupperne for de enkelte informationsaktiviteter fastlægges i styregruppen. Aktiviteterne specificeres i handlingsplanerne og skal give et billede af - igangværende projekter og deres positive virkning på det bornholmske erhvervsliv/samfund - aktiviteter indenfor erhvervsservice - aktiviteter fra Vækstforum der understøtter vækst på Bornholm Stk. 5 Som bilag til kontrakten udarbejdes der årlige handlingsplaner så vidt muligt med målbare resultater. Handlingsplanen danner grundlag for BCB s aktiviteter det pågældende år. For 2012 blev der ultimo 2011 aftalt en foreløbig handlingsplan, som revideres i henhold til denne kontrakt. Handlingsplanen for det efterfølgende år skal foreligge og godkendes senest på Vækstforums sidste møde i det foregående år. 4

5 4 Økonomi BRK/VF vil via de regionale udviklingsmidler honorere BCB for ydelserne anført i kontrakten/handlingsplanerne, som BCB forpligter sig til at udføre. Det årlige beløb fastsættes til max. kr plus moms (2011-niveau). Beløbet pristalsreguleres årligt på baggrund af de kommunale pristalsreguleringer. Udbetaling sker halvårligt i januar og juli. 5 Afrapportering, regnskab og revision BCB s afrapportering til Vækstforum følger vedtægterne for BCB. Årsrapporten tilstilles Regionskommunen og Vækstforum til godkendelse, jfr. BCB's vedtægter. Den første afrapportering foretages for kalenderåret 2012 ved repræsentantskabsmødet i Øvrige vilkår BCB skal på forlangende afgive de supplerende oplysninger, som BRK/VF skønner nødvendige for at kontrollere honorarets anvendelse i forhold til aktiviteternes forløb. Ved væsentlige ændringer af BCB s organisation, kapitalforhold, eksterne samarbejdsforhold eller andre forhold, der kan få betydning for centrets funktion, skal der straks gives meddelelse herom til BRK/VF. Stk. 3 BCB skal oplyse i hvilket omfang, de ændrede forhold vil få indflydelse på opfyldelse af kontrakten. Stk. 4 BCB og Vækstforums Sekretariat afholder som minimum opfølgningsmøder 2 gange om året med henblik på vurdering af opnåelse af handlingsplanens opfyldelse af mål. Møderne afholdes efter aftale og som udgangspunkt i april og oktober måned. 7 Misligholdelse Ved væsentlig misligholdelse fra BCB's side er BRK/VF berettiget til at ophæve aftalen dvs. standse udbetalingerne og bringe aftalen til ophør med øjeblikkelig virkning. Der foreligger væsentlig misligholdelse, hvis BCB ved grov eller vedvarende forsømmelighed eller skødesløshed eller på anden måde tilsidesætter sine forpligtelser i henhold til nærværende kontrakt/vækstforums årlige handlingsplaner. 5

6 8 Ikrafttrædelse, forlængelse og opsigelse Kontrakten træder i kraft 1. januar 2012 og udløber den 31. december Aftalen kan forlænges ved gensidig aftale. Inden udgangen af 2013 afholdes det første møde mellem parterne med henblik på fornyelse af aftalen gældende efter 1. januar Inden der eventuelt indgås ny aftale gældende fra 1. januar 2015 skal der foreligge en evaluering af Business Center Bornholms aktiviteter. Stk. 3 Kontrakten kan af begge parter opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Ved kontraktens underskrivelse er parterne vidende om at der pågår vurderinger vedrørende den fremtidige struktur på erhvervsservice på Bornholm. Såfremt disse vurderinger får indflydelse på nærværende kontrakt er parterne enige om at drøfte dette og tilrette kontrakten i henhold til Vækstforums beslutninger om erhvervsstrukturen. Dato: xx. februar 2012 Dato: xx. februar 2012 For Business Center Bornholm For Bornholms Vækstforum/Regionskommune Underskrift Michael Bladt / Fredrik Romberg Underskrift Winnie Grosbøll / Kenth Halfdan Ferning 6

7 BILAG 1 - Kontrakt BCB - BVF/BRK Oversigt over BCB's overordnede organisation og finansieringsgrundlag Organisationen bemandes med en grundnormering på 6 årsværk, der dækker Ledelse og administration Lokal erhvervsservice Markedsføring og forretningsudvikling Fordeling mellem kontraktens indsatsområder. Årsværk Løn- Drifts- %-fordel ramme udgifter lønninger Ledelse 0, ,9% Administration 1, ,9% Lokal Erhvervsservice 1, ,2% Markedsføring og forretningsudvikling 1, ,8% Tilflytterservice 0, ,7% Information 0, ,5% 6, ,0% I alt budget

8 BEREGNET ÅRLIGT BUDGET (2011-niveau) Lønninger Direktør kr Administration og andre opgaver kr Erhvervsservice kr Markedsføring og forretningsudvikling kr Projektstyring og koordinering kr kr Lokaler Lejekontrakt kr Rengøring m.m. kr kr Drift af BCB Kontorhold kr Anskaffelser kr Renter (Kassekredit) kr Rejser, transport m.m. kr kr Specielle driftsomkostninger Information (B-Magasiner m.m.) kr Markedsføring kr Tilflytterservice kr kr I alt kr FINANSIERING Bornholms Vækstforum kr Private midler Tilskud fra Bornholms erhverv kr Indtægtsdækket virksomhed kr kr Tilskud og sponsorater fra anden side kr I alt kr

9 BILAG 2 - Kontrakt BCB - BVF/BRK Vedtægter Fonden for Business Center Bornholm 1 Navn og hjemsted Fonden for Business Center Bornholm (BCB) er en selvejende institution, der har til formål at medvirke til udbygning af Bornholms erhvervsliv til størst mulig gavn for hele det bornholmske samfund. Business Center Bornholm har hjemsted i Bornholms Regionskommune. 2 Formål Centerets formål er at udmønte Regionskommunens og Bornholms Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi i praktisk erhvervsfremme og erhvervsservice overfor virksomheder og iværksættere, med speciel fokus på de fire vækstdrivere - De menneskelige ressourcer - Innovation - Anvendelse af ny teknik og - Iværksætteri. Dette gøres ved at virke i tråd med kommunens og Bornholms Vækstforums erhvervspolitik og støtte op omkring udviklingstiltag, der fødes i kommunen eller i vækstforum at virke som det udførende led i forhold til vækstaktiviteter på Bornholm at virke til fremme af erhvervslivet i kommunen under hensyntagen til såvel bestående virksomheder som etablering af nye virksomheder at virke til fremme af samarbejdet mellem forskellige erhverv, offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner med særligt henblik på udviklingen af erhvervslivet og beskæftigelsen i kommunen at tage initiativer, rådgive og koordinere samt virke som igangsætter inden for såvel private som offentlige virksomheder under hensyn til skiftende konjunkturer at udarbejde konkrete udviklingsprojekter til forelæggelse for relevante personer i kommunen samt over for mulige investorer og kapitalindskydere at igangsætte særlige udadvendte aktiviteter og projekter, herunder markedsføring og PR-aktiviteter til gavn for Bornholms Regionskommune. at være sekretariatsfunktion for erhvervsrelaterede fonde og aktører i henhold til indgåede aftaler (f.eks. Bornholms Erhvervsråd, Bornholms erhvervsfond o.lign.) at stille kontorfaciliteter til rådighed for erhvervsfremmeorganisationer og institutioner, der kan understøtte og skabe synergi i den samlede erhvervsfremmeindsats, herunder til Væksthus Hovedstadsregionen o.a. 9

10 3 Bestyrelse og ledelse Business Center Bornholm ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der udpeges således: Bornholms Erhvervsråd udpeger 1 repræsentant blandt medlemmerne. Kommunalbestyrelsen for BRK udpeger 2 medlemmer fra kommunalbestyrelsen. Bornholms Vækstforum udpeger 2 repræsentanter blandt ikke politisk valgte medlemmer. Bornholms Vækstforum udpeger 2 repræsentanter, hvoraf 1 vælges fra uddannelsesområdet og 1 fra arbejdstagerside. Valget finder sted således at valgene skal repræsentere interessenterne bredt. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Formanden kan ikke være en politisk repræsentant. Den daglige leder af BCB er bestyrelsens sekretær. Bestyrelsen kan nedsætte særlige udvalg til løsning af opgaver, der er omfattet af formålsparagraffen. Bestyrelsen vælges normalt for 2 år. Genvalg kan finde sted. Til at varetage den daglige drift af BCB ansætter bestyrelsen en ledelse. Ledelsen refererer til bestyrelsen i henhold til stillingsbeskrivelser. 4 Møder Bestyrelsen mødes mindst 1 gang hver anden måned og når formanden finder det nødvendigt. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Beslutninger træffes ved stemmeflertal blandt de fremmødte. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer, herunder formanden eller i dennes fravær næstformanden er til stede Ved stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende. Der udfærdiges beslutningsreferat over bestyrelsens møder. 5 Økonomi Det økonomiske fundament for organisationens drift tilvejebringes via min. 15% private midler i form af bidrag m. m samt af offentlige midler ved indgåelse af en drifts- og udviklingsaftale med Bornholms Vækstforum / Bornholms Regionskommune. BCB tegnes af formanden eller næstformanden sammen med en i ledelsen af bestyrelsen udpeget medarbejder.. BCB hæfter kun for sine forpligtelser med den tilhørende formue. Der påhviler ikke bestyrelses- og repræsentantskabets medlemmer nogen personlig hæftelse. BCB s regnskabsår er kalenderåret. Centerets regnskab revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af bestyrelsen. For hvert regnskabsår udarbejdes en årsrapport med budget for efterfølgende år. Årsrapporten revideres af 2 af Bornholms Regionskommune valgte revisorer. Årsrapporten tilstilles efterfølgende Regionskommunen og Vækstforum til godkendelse. 6 Repræsentantskab Business Center Bornholm har et repræsentantskab, der består af Bornholms Vækstforum ordinære medlemmer Bornholms Kommunalbestyrelse Bornholms Erhvervsråd 1 repræsentant fra hver erhvervsorganisation der er repræsenteret på Bornholm 1 repræsentant fra hver faglig organisation, der er repræsenteret på Bornholm. 10

11 7 Repræsentantskabsmøder Der afholdes mindst 1 årligt repræsentantskabsmøde. Et repræsentantskabsmøde afholdes inden udgangen af april måned, når regnskabet for foregående år foreligger Repræsentantskabsmøderne varsles 30 dage før og forslag der ønskes behandlet på mødet skal være modtaget af bestyrelsen senest 20 dage før mødet. De skriftlige forslag udsendes sammen med endelig indkaldelse. Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til alle i repræsentantskabet med angivelse af dagsorden. Det reviderede regnskab og budgetforslag for det kommende regnskabsår udsendes også sammen med indkaldelsen. Dagsorden skal omfatte følgende punkter. a. Valg af dirigent. b. Formandens beretning om aktiviteter i det forløbne år. c. Forelæggelse af årsrapport med budget til orientering for repræsentantskabet. d. Behandling af indkomne forslag e. Eventuelt. Et flertal af bestyrelsen kan med lovligt varsel til enhver tid indkalde til ekstraordinær repræsentantskabsmøde. Endvidere kan 2/3 af repræsentantskabsmedlemmerne pålægge bestyrelsen straks og med lovligt varsel at indkalde til ekstraordinær repræsentantskab. Til de ordinære repræsentantskabsmøder kan bestyrelsen invitere gæster fra Bornholms erhvervsliv, som ikke har stemmeret ved eventuelle afstemninger. 8 Vedtægtsændringer Forslag til vedtægtsændringer skal være fremsendt til BCB inden 1. februar. Vedtægtsændringer kræver Bestyrelsens beslutning samt almindelig flertalsbeslutning på et repræsentantskabsmøde og træder først i kraft efter Regionskommunens og Vækstforums godkendelse. 9 Fortrolighed og habilitet Alle oplysninger, mundtlige som skriftlige, som et medlem af repræsentantskabet, bestyrelsen eller blandt centerets ansatte modtager om enkeltpersoners, private selskabers eller foreningers økonomiske, personlige eller interne forhold, herunder oplysninger om tekniske indretninger, om fremgangsmåder eller og drifts- og/eller forretningsforhold, er fortrolige. Repræsentantskabets medlemmer og bestyrelsen er inhabile ved eventuel behandling af sager, når medlemmerne kan opnå egen vinding ved deltagelse i behandlingen Underretning om inhabilitet gives snarest muligt, dvs. normalt inden sagens behandling, og i almindelighed til formanden. 11

12 10 BCBs indstilling/ophør Indstilling af Business Center Bornholms virksomhed kræver samme beslutningstagning som vedtægtsændringer. Ved indstilling af virksomheden er det Regionskommunen, der efter indstilling fra Vækstforum træffer beslutning om anvendelse af BCBs midler, idet midlerne kun kan anvendes til erhvervsfremmende formål. Beslutningsgrund for vedtægtsændringerne: Denne vedtægtsændring er en følge af Bestyrelsens vedtagelse af en ny organisation fra 1. januar Rønne, den 7. februar Bestyrelsen Ole Schou Mortensen Winni Grosbøll Jane Wickmann Steen Colberg Jensen Lars Vesløv Michael Almeborg Preben Nørregaard Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 27. april 2011 Godkendt af Bornholms Vækstforum den 6. juni 2011 Godkendt af Bornholms Regionskommune 30. juni

Vedtægter Business Center Bornholm (BCB)

Vedtægter Business Center Bornholm (BCB) Vedtægter Business Center Bornholm (BCB) 1 - Formål 1.1 Business Center Bornholm er en selvejende institution, der har til formål at medvirke til at understøtte og udbygge det bornholmske erhvervsliv,

Læs mere

Kontrakt. Bornholms Regionskommune/ Bornholms Vækstforum. Destination Bornholm ApS. for Indstillet af Bornholms Vækstforum, den

Kontrakt. Bornholms Regionskommune/ Bornholms Vækstforum. Destination Bornholm ApS. for Indstillet af Bornholms Vækstforum, den BILAG 7 Bornholms Vækstforum 3. juni 2013 Kontrakt mellem Bornholms Regionskommune/ Bornholms Vækstforum og Destination Bornholm ApS for 2013-2015 Indstillet af Bornholms Vækstforum, den Godkendt af Økonomi-

Læs mere

Udviklingskontrakt. Bornholms Regionskommune/ Bornholms Vækstforum. Business Center Bornholm. Indstillet af Bornholms Vækstforum, den

Udviklingskontrakt. Bornholms Regionskommune/ Bornholms Vækstforum. Business Center Bornholm. Indstillet af Bornholms Vækstforum, den Udviklingskontrakt mellem Bornholms Regionskommune/ Bornholms Vækstforum og Business Center Bornholm for 2015 Indstillet af Bornholms Vækstforum, den Godkendt af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lyngby-Taarbæk Vidensby, og foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Formål og opgaver Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G A T E NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2.

V E D T Æ G T E R F O R G A T E NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2. V E D T Æ G T E R F O R G A T E 2 1 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate 21. 1.2 Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningens formål er at iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter

Læs mere

Forretningsorden Bornholms Vækstforum

Forretningsorden Bornholms Vækstforum Forretningsorden Bornholms Vækstforum 1. april 2014-31. marts 2018 1 - Navn og adresse 2 - Lovgrundlag 3 - Sammensætning 4 - Opgaver og kompetencer 5 - Beslutningsdygtighed 6 - Møder 7 - Skriftlig høring

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd

Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1. Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Sønderborg Iværksætter Service og Sønderborg Konference og Event

Læs mere

Vedtægter IQ godkendt d. 26. november 2015

Vedtægter IQ godkendt d. 26. november 2015 Byrådssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Vedtægter IQ godkendt d. 26. november 2015 1. december 2015 Vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED

VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED 1 Indledning side 1 2 Formål 3 Medlemmer side 2 4 Generalforsamlingen side 3 5 Bestyrelsens sammensætning side 4 6 Erhvervschef 7 Tegningsret 8

Læs mere

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Vedtægter Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 Formål Styrkelse

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. 2. Formål Herning Krisecenters formål er at være boform for voldsramte

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Business Region MidtVest

Vedtægter for Foreningen Business Region MidtVest Vedtægter for Foreningen Business Region MidtVest 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Region MidtVest. Foreningen har hjemsted i Herning Kommune. 2 Formål Foreningens formål er af almennyttig

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER. RØMØ-TØNDER TURISTFORENING CVR.nr

VEDTÆGTER. RØMØ-TØNDER TURISTFORENING CVR.nr VEDTÆGTER for RØMØ-TØNDER TURISTFORENING CVR.nr. 13947112 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Rømø-Tønder Turistforening med hjemsted i Tønder Kommune. Foreningens formål er, at 2 Formål - samle turisterhvervet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Orøkontor. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR Stiftet 1997 1.2. Orøkontors hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1.3. Den

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Greve-Solrød Erhverv, og dets hjemsted er i enten Greve eller Solrød Kommune. 2. Formål Greve-Solrød Erhvervs formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Foreningen White Water Viborg

Vedtægter for Foreningen White Water Viborg Foreningen White Water Viborg Vedtægter for Foreningen White Water Viborg 1 Navn Foreningens navn er Foreningen White Water Viborg 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Viborg Kommune 3 Foreningens formål

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet

Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet 1 Navn og hjemsted 1.1 Den selvejende institutions navn er Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet. 1.2 Hjemstedet er

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted:

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted: Vedtægter for Den selvejende Institution X-Huset Ændringsforslag: i Vester Hæsinge 1 Navn og hjemsted: Den selvejende institutions navn er: X-Huset. Den har hjemsted i Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Nordfyns Udviklingsråd

Vedtægter for foreningen Nordfyns Udviklingsråd Vedtægter for foreningen Nordfyns Udviklingsråd 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordfyns Udviklingsråd (efterfølgende forkortet som NU). NU er en uafhængig forening med hjemsted i Nordfyns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted Vedtægter for Center for Regional- og Turismeforskning Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den Navn og hjemsted 1 Center for Regional- og Turismeforskning er en selvejende forsknings- og udviklingsinstitution

Læs mere

VEDTÆGTER for Den selvejende Institution Terndrup Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted i Terndrup by, Rebild Kommune.

VEDTÆGTER for Den selvejende Institution Terndrup Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted i Terndrup by, Rebild Kommune. VEDTÆGTER for Den selvejende Institution Terndrup Idrætscenter 1. Institutionens navn er Terndrup Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted i Terndrup by, Rebild Kommune. 2. Institutionens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål Foreningen Vestdansk

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Vedtægter for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern

Vedtægter for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern Vedtægter for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Lemvig og Ringkøbing-Skjern Kommuner. 3. Formål

Læs mere

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg.

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. VEDTÆGTER For Den selvejende Institution Elitesport Aalborg 1: NAVN: 1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. 2: FORMÅL:

Læs mere

d. Oprette en barmhjertighedstjeneste for incestofre/seksuelt misbrugte samt de pågældende personers partnere og familier både i og uden for kirken.

d. Oprette en barmhjertighedstjeneste for incestofre/seksuelt misbrugte samt de pågældende personers partnere og familier både i og uden for kirken. Vedtægter for landsorganisationen KRIS 1 Navn og hjemsted 1. Landsorganisationens navn er Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte, forkortet og i det følgende benævnt KRIS. 2. KRIS er landsdækkende

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

VEDTÆGTER Maj 2016 (genbehandlet uden ændringer maj 2017) Staalcentrum Processing Equipment for the Food Industry

VEDTÆGTER Maj 2016 (genbehandlet uden ændringer maj 2017) Staalcentrum Processing Equipment for the Food Industry VEDTÆGTER Maj 2016 (genbehandlet uden ændringer maj 2017) Staalcentrum Processing Equipment for the Food Industry I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Foreningens navn er Staalcentrum Processing Equipment

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution V E D T Æ G T E R for den selvejende institution Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde CVR-nr: 32573010 www.roendeic.dk 1 Navn Institutionens navn er Rønde Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted

Læs mere

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau.

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau. VEDTÆGTER 1. Navn Foreningens navn er Dansk Investor Relations Forening. Navnet forkortes DIRF. Foreningens engelske navn er Danish Investor Relations Association. 2. Formål Foreningens formål er at fremme

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E N I N G E N S K I V E E G N E N S E R H V E R V S - O G T U R I S T C E N T E R

V E D T Æ G T E R F O R E N I N G E N S K I V E E G N E N S E R H V E R V S - O G T U R I S T C E N T E R Skive Holstebro Lars Kopp (H) Bjarne Møller (H) Christa Westergaard (H) Jes Andersen (H) Anders Jessen Schmidt (H) Bjarne R. Korsgaard (H) J.nr. 33938004/SW V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N S

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse 1 Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Arbejdstitel (herefter benævnt Institutionen). Dens hjemsted er Tønder Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

Vedtægter for Midtfyns Erhvervsforening

Vedtægter for Midtfyns Erhvervsforening Midtfyns Erhvervsforening Vedtægter for Midtfyns Erhvervsforening 1 Foreningens navn er Midtfyns Erhvervsforening. 2 Foreningens hjemsted er Midtfyn. 3 Foreningen har til formål at: a b c d samordne det

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved.

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Foreningens navn er FrivilligCenter Næstved. Hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er at skabe de bedst

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP 1 Erhvervsrådet i Høje-Taastrup er en uafhængig institution. Dets hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Erhvervsrådet omfatter Høje-Taastrup Kommune. 2 Formål Erhvervsrådets

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Visit Roskilde

Vedtægter for. Foreningen Visit Roskilde Vedtægter for Foreningen Visit Roskilde 1 NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Visit Roskilde. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune. 2 FORMÅL: Foreningens har til formål at fremme turisterhvervet

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen BLOXHUB

VEDTÆGTER. Foreningen BLOXHUB 24. maj 2016 VEDTÆGTER for Foreningen BLOXHUB 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er BLOXHUB. 1.02 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningens formål og virksomhed

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR 1/7 1.0. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er NordDanmarks EU-Kontor. 1.2. Foreningens binavn er North Denmark EU Office. 1.3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Side 1 / 6 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål

Læs mere

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Danske Sportsfaciliteters Brancheforening, i daglig tale Sportsfaciliteter.dk. Over for udlandet benævnes foreningen Danish

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune.

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. VEDTÆGTER for foreningen Vorupør Havbåde I Navn, hjemsted og formål 1 Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. 2 Foreningen Vorupør Havbåde har til formål at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Oktober 2015 Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter benævnt Brugerklubben ). 2 Brugerklubben er et indkøbsfællesskab,

Læs mere

KULTUR- & FRITIDSHUSET SKOLEGADE 54, 6700 ESBJERG

KULTUR- & FRITIDSHUSET SKOLEGADE 54, 6700 ESBJERG VEDTÆGT for Den selvejende institution KULTUR- & FRITIDSHUSET SKOLEGADE 54, 6700 ESBJERG ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Navn og Hjemsted

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

FUNDATS. for FONDEN WONDERFUL COPENHAGEN

FUNDATS. for FONDEN WONDERFUL COPENHAGEN FUNDATS for FONDEN WONDERFUL COPENHAGEN 1 NAVN 1.01 Fondens navn er "Fonden Wonderful Copenhagen". 1.02 Fonden udøver tillige virksomhed under navnene "Fonden Greater Copenhagen Convention and Visitors

Læs mere

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Navn og hjemsted Glumsø Biograf & Kulturhus er en selvejende institution med hjemsted i Næstved Kommune. 1 Institutionen har til formål Formål 2 at drive Glumsø

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Turisme

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Turisme Vedtægter for Ringkøbing Fjord Turisme pr. 31.3.2014 Side 1 af 7 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Turisme med binavnene Ringkøbing Fjord Turismecenter og Destination Ringkøbing

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup. Telefon 36 75 30 88 E-mail: admin@hjernesagen.dk 1. Navn og hjemsted

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark Forum for sikkerhedspolitik I NAVN 1 Sammenslutningens navn er: Atlantsammenslutningen i Danmark -forum for sikkerhedspolitik 2 Sammenslutningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Vedtægter for Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise 1. Navn: Faggruppens navn er Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Faggruppens binavn er Danske Ejendomsadvoker

Læs mere

at koble medlemmernes erfaringer med foreningens erfaringer på miljøområdet til gavn for både miljøet og foreningens medlemmer.

at koble medlemmernes erfaringer med foreningens erfaringer på miljøområdet til gavn for både miljøet og foreningens medlemmer. VEDTÆGTER FOR GREENET Esbjerg d. 1. august 2013 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er GREENET. Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. 2. Formål Formålet med GREENET er på almennyttig og non-profit

Læs mere

4 - Udmeldelse Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningen via eller brev. Udmeldelse sker til udgangen af en kontingentperiode.

4 - Udmeldelse Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningen via  eller brev. Udmeldelse sker til udgangen af en kontingentperiode. DINNødhjælp Vedtægter 1 Navn, Stiftelse, hjemsted Den humanitære forening DINNødhjælp er stiftet den 12. december 2012 og har hjemsted i Århus kommune. 2 - Værdier/mission og formål/vision Foreningens

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G Advokat Susanne Bundgaard Møller Torvet 2 5900 Rudkøbing tlf 62 51 10 32 J.nr. 3-11-16893 (UDKAST af den 16/5 2006) Formateret: Lige margener V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P Formateret: Engelsk

Læs mere

1 Danske Havne er en selvstændig brancheorganisation for erhvervshavne.

1 Danske Havne er en selvstændig brancheorganisation for erhvervshavne. V E D T ÆGTER Vedtægter for Danske Havne Formål 1 Danske Havne er en selvstændig brancheorganisation for erhvervshavne. Medlemskreds 2 Alle erhvervshavne, der tilvejebringer, vedligeholder, forvalter og

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget 24.8.2016 1: Foreningen Foreningens navn er Havet og Fjordens Hus. Foreningen er stiftet i Thorsminde den 2.5.2015, og har hjemsted i Holstebro Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for TURISMENETVÆRK SJÆLLAND - MØN

V E D T Æ G T E R. for TURISMENETVÆRK SJÆLLAND - MØN V E D T Æ G T E R for TURISMENETVÆRK SJÆLLAND - MØN Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er TURISMENETVÆRK SJÆLLAND-MØN. Foreningens hjemsted er i den kommune, hvor foreningens til enhver tid

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Foreningen bips er stiftet 2003-03-26 ved en sammenlægning af foreningerne BPS, ibb og IT-Bygge. Net.

Foreningen bips er stiftet 2003-03-26 ved en sammenlægning af foreningerne BPS, ibb og IT-Bygge. Net. vedtægter 2014 vedtægter 2014 1. Navn og hjemsted Foreningen bips er stiftet 2003-03-26 ved en sammenlægning af foreningerne BPS, ibb og IT-Bygge. Net. Foreningens hjemsted er adressen for sekretariatet.

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang.

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang. Vedtægter Kapitel 1. Navn og formål 1 Stk. 1 Foreningens navn er»spinners«. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2 Stk. 1 Foreningens formål er at etablere, drive og udvikle et elektronisk netværk.

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere