Udvalg Socialudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalg Socialudvalget"

Transkript

1 Socialudvalget Førtidspension Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Dagtilbud til 0-5-årige Tilbud til ældre pensionister Boligstøtte Øvrige sociale formål

2 BEVILLINGSOMRÅDE MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Udvalg Socialudvalget Bevillingsområde Førtidspension Afgrænsning af bevillingsområdet Området omfatter økonomien vedr. førtidspension. Bevillingsområderne kan specificeres således: /1 Førtidspension med 50 pct. refusion /1 Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter reglerne gældende før 1. januar /1 Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter reglerne fra 1. januar 2003 Mål for bevillingsområdet Førtidspension kan tilkendes personer i alderen 18 til 65 år, hvis erhvervsevnen er nedsat med mindst halvdelen. Det er oftest borgere med betydelige problemer ud over ledigheden, der samtidig gør dem uegnet til fleksjob. Ny lovgivning om førtidspensionsreform på vej Personer under 40 år, vil som udgangspunkt ikke få tilkendt førtidspension. De får i stedet en helhedsorienteret indsats i et eller flere ressourceforløb. Målet med ressourceforløbet er at hjælpe unge videre i livet, så de på længere sigt kan komme i arbejde eller i gang med en uddannelse. På kort sigt skal ressourceforløbet udvikle den enkeltes arbejdsevne gennem en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, som bliver koordineret på tværs af beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet, socialområdet og undervisningsområdet. Hvis det er åbenlyst, at de ikke kan komme til at arbejde igen, har kommunen fortsat mulighed for at tilkende førtidspension. Det gælder fx, hvis man er så syg eller har så betydelige funktionsnedsættelser, at det ikke tjener noget formål at forsøge at udvikle arbejdsevnen. Personer over 40 år kan fortsat få tilkendt førtidspension. Men som udgangspunkt skal de først deltage i et ressourceforløb. Hvis det helt åbenbart ikke tjener noget formål at forsøge at udvikle arbejdsevnen, kan kommunen tilkende førtidspension, uden at borgeren først har været igennem et ressourceforløb. Det forventes, at den nye lovreform for førtidspension godkendes inden udgangen af 2012 og træder i kraft i Det var målet ved budgetvedtagelsen at fastholde det nuværende antal nytilkendte førtidspensioner. Men når den endelige loven vedr. førtidspension er endelig fastlagt vil det medføre konsekvenser for en lang række områder. Ændringerne vil blive nærmere belyst i 2013

3 BEVILLINGSOMRÅDE Rammer for bevillingsområdet Ændret udbetalingspraksis fra 1. marts 2013 Udbetaling af social pension overgår pr. 1. marts 2013 til Udbetaling Danmark (UDK). UDK indhenter statsrefusion og opkræver Ballerup Kommune nettoudgiften til social pension. Disse udgifter afholdes på denne ramme. Den administrative sagsbehandling (start, ændringer og afslutning) vedrørende pension foretages ligeledes af UDK. Administrationsudgifter til UDK vil blive afholdt på hovedkonto 06. Det er stadig pensionsnævnet i Ballerup Kommune som tilkender personer førtidspension. Kommunalbestyrelsen har for 2013 bevilget kr. For 2013 og overslagsårene er der regnet med følgende udvikling: (1.000 kr.) nettobevilling Indarbejdede tilpasninger I budgetforslaget er indarbejdet følgende bruttotilpasning: kr. vedtagne tilpasninger (*) 19 færre tilkendelser (*) Tilpas aktuelt antal pr DUT i alt *) Tilpasningen modsvares delvist af en merudgift til kontanthjælp på ramme Handlingsplan Fastholdelse i antal tilkendelser af førtidspension Den store udfordring er at fastholde borgeren i beskæftigelse eller i uddannelse, således at fastholdelsen i antallet af førtidspensioner ikke blot modsvares af en tilsvarende stigning i andre typer overførsler, typisk kontanthjælp. Det vil derfor være nødvendigt at arbejde med såvel borgers som medarbejders holdning til, hvornår førtidspensionering kan være en relevant løsning. Der skal gennemføres en indsats for at identificere mulighederne for at forhindre denne udstødelse fra arbejdsmarkedet. Ændringen betyder, at der skal arbejdes yderligere på den forebyggende indsats i forhold til at fastholde og styrke den enkelte borger arbejdsevne og mulighed for hel eller delvis selvforsørgelse. Indsatsen vil, set i lyset af de seneste års udvikling i tilkendelsesmønsteret, særlig rette sig mod personer under 40 år personer med psykiske lidelser personer med ikke vestlig baggrund På kort sigt må det forventes, at de borgere der ikke tilkendes førtidspension vil være på anden offentlig forsørgelse. Det antages, at de vil modtage ydelser svarende til kontanthjælp (80 %) eller ledighedsydelse (20 %).

4 BEVILLINGSOMRÅDE Vilkår og regler i relation til førtidspension Der er et lovmæssigt krav om at fokusere på den enkeltes ressourcer frem for begrænsninger, så personen så vidt muligt hjælpes til en aktiv tilværelse på arbejdsmarkedet. En førtidspension kan gives til mennesker, der af fysiske, psykiske eller sociale grunde ikke kan arbejde og dermed forsørge sig selv. For at få en førtidspension skal alle muligheder for at forbedre ens arbejdsevne være afprøvet, fx gennem aktivering, revalidering eller behandling. En sag om førtidspension kan rejses af borgeren eller kommunen. En type førtidspension Personer, der har fået tilkendt førtidspension før 1. januar 2003, får pension efter gamle regler. Personer, der i dag får førtidspension, får pension efter nye regler. Med de nye regler er højeste, mellemste og almindelig førtidspension blevet afskaffet, så der kun er en type førtidspension. Pensionsbeløb - når man er enlig Førtidspensionen er på kr. om måneden (2012), hvis man ikke er gift eller samlevende. Har man en indtægt, der er højere end kr. om året, bliver der trukket en procentdel fra i pensionen. Pensionsbeløb - når man er gift eller samlevende Førtidspensionen er på kr. om måneden (2012), hvis man er gift eller samlevende. Beløbet kan være mindre, hvis man selv eller ægtefællen har indtægter. Gifte eller samlevende førtidspensionister kan have indtægter på op til kr. om året. Har man indtægter, der er højere, bliver der trukket en procentdel fra i pensionen. En ægtefælle, der selv er pensionist, kan have det tilsvarende beløb i indtægt, altså kr. om året, mens en ægtefælle, der er lønmodtager, kan tjene kr. om året, før det påvirker førtidspensionen. Evt. tilskud til merudgifter Har man særlige udgifter, der er forbundet med sygdom eller handicap, kan man søge om at få tilskud til disse merudgifter. 3 forskellige refusionstakster 35 pct. statsrefusion Førtidspension tilkendt fra 1. januar 1999 og indtil den 31. december 2002 skete efter gamle regler med højeste, mellemste, almindelig og forhøjet almindelig førtidspension. Fra 1. januar 2003 er der kun én (skattepligtig) førtidspensionsydelse på dagpengeniveau. Staten betaler 35 pct. af udgiften. 50 pct. statsrefusion Staten betaler 50 pct. af udgiften til førtidspension: Tilkendt i perioden 1. januar 1992 til 12. juni 1997, indtil personen fylder 60 år. Tilkendt i perioden 13. juni 1997 til 31. december 1998, indtil personen fylder 67 år. 100 pct. statsrefusion Staten betaler hele udgiften til førtidspension tilkendt før den 1. januar 1992 og konteres på hovedkonto 08, Økonomiudvalgets ramme.

5 BEVILLINGSOMRÅDE Der blev budgetlagt med følgende forventning: Forventet antal pr. 1. januar 2013 Gnsn. md. til-/afgang Førtidspension 50 % statsrefusion Førtidspension 35 % statsrefusion før Førtidspension 35 % statsrefusion efter Status og udvikling på bevillingsområdet Udviklingen i nettoudgifterne forventes at blive: I kr regnskab budget budget budget budget budget Førtidspension 50 % Førtidspension 35 % før Førtidspension 35 % efter Til/fra kommuner Andet I alt Indeks i: løbende priser faste priser Pris- og lønregulering i % 100,0 102,2 103,7 103,7 103,7 103,7 (*) budget er vist i 2013 priser. Udviklingen i antallet af førtidspensionister med kommunal medfinansiering og fuld statslig finansiering fremgår af nedenstående tabel: Antal førtidspensionister med kommunal medfinansiering - pr. 1. januar ekskl. invaliditetsydelse Førtidspension 50 % Førtidspension 35 % før Førtidspension 35 % efter I alt Førtidspension 100 % ej ramme I alt alle førtidspensionister

6 BEVILLINGSOMRÅDE MÅL- OG RAMMEBESKRIVELSE Udvalg Socialudvalget Bevillingsområde Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Afgrænsning af bevillingsområdet Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger til forebyggelse heraf (Lov om Social Service) samt socialpædagogisk bistand til børn, der af én eller anden grund har behov for et særligt tilrettelagt tilbud i en kortere eller længere periode. Tilbuddet gives for at fremme barnets deltagelse og inklusion (dagtilbudsloven). Da en stor del af de børn og unge, der omfattes af denne indsats, også modtager anden særlig støtte bl.a. på undervisningsområdet (specialpædagogisk bistand), kan indsatsen overfor børn og unge med særlige behov ikke betragtes uafhængigt af de kommunale aktiviteter på folkeskole-, daginstitutions-, sundheds- og kulturog fritidsområdet. Bevillingsområdet omfatter aktiviteter fra følgende funktionsområder: A. Forebyggende foranstaltninger Indtægter fra den centrale refusionsordning Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Sociale formål Samværsret mv. med børn, 83 og 84 i Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven) Sociale formål Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne, 41 i serviceloven Sociale formål Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne, 42 i serviceloven Sociale formål Hjælp til udgifter i forbindelse med hjemmetræning, 32 stk. 8 i serviceloven. B. Indgribende foranstaltninger Indtægter fra den centrale refusionsordning Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Botilbud for personer med særlige sociale behov 109 Kvindekrisecentre. C. Socialpædagogisk bistand Indtægter fra den centrale refusionsordning Dagbehandlingstilbud og Ressourceteam Særlige dagtilbud og særlige klubber. D. Opsøgende/udgående teams Det Udgående team Skole, Socialvæsen, Politi (SSP) E. Andet Øvrige Sociale formål. Ballerup Kommunes tilbud på området: Ballerup Ungdomspension Det Udgående team Ballerup Familiehus

7 BEVILLINGSOMRÅDE Mål for bevillingsområdet Overordnet målsætning at sikre det enkelte barn og den enkelte unge bedst mulige opvækst-, omsorgsog udviklingsbetingelser. Delmålsætninger at sætte fokus på og styrke en innovativ udvikling af det tværfaglige samarbejde omkring udsatte børn og unge, at medvirke til, i dialog og samarbejde med familierne og andre voksne og professionelle, at børnene og de unge trives i deres dagligdag og i videst muligt omfang kan forblive i eget hjem, at arbejde på at gøre barnets og den unges miljøer mere inkluderende, at forebygge kriminalitet og misbrug blandt unge i et samarbejde mellem skole, fritidstilbud, SSP/politi og familie- og handicapsektionen, at anbringelser af børn og unge i videst muligt omfang sker i eget familienetværk eller i familiepleje, at arbejde for et samarbejde med det lokale fritids- og foreningsliv med henblik på at sikre bedre integration og fritidsmuligheder for socialt udsatte børn og unge. Rammer for bevillingsområdet Kommunalbestyrelsen har for 2013 bevilget kr. For 2013 og overslagsårene er der regnet med følgende udvikling: (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto Indarbejdede tilpasninger I budgetforslaget er indarbejdet følgende tilpasninger: Punkt Vedtagne tilpasninger T2 Fortsat fokus på omlægning af anbringelsesmønsteret for udsatte børn og unge T3 Metodeudvikling af den tidlige indsats overfor særligt udsatte gravide og spædbørnsmødre T4 Fremtidens indsats i forbindelse med sårbare børn og unge S1 Aflastningsophold S2 Særlig støtte til unge på eget værelse Turbo indsats S3 Omlægning af anbringelsessted I alt:

8 BEVILLINGSOMRÅDE Status og udvikling på bevillingsområdet Med det vedtagne budget forventes følgende udvikling på bevillingsområdet: Ajourført Netto (1.000 kr.) Regnskab budget Budget Overslagsår Forebyggende foranstaltninger Myndighedsøkonomi Egne institutioner Andre udgifter Andre indtægter Statsrefusion Indgribende foranstaltninger Myndighedsøkonomi Egne institutioner Andre udgifter Andre indtægter Statsrefusion Socialpædagogisk bistand Myndighedsøkonomi Egne ansatte Andre udgifter Andre indtægter Statsrefusion Opsøgende/udgående teams Egne ansatte Andet Børn og unge med særlige behov i alt Myndighedsøkonomi er cpr. registrerede udgifter på baggrund af en bevilling.

9 BEVILLINGSOMRÅDE Udvikling i antallet af anbragte børn: Gennemsnitlig månedligt antal anbragte fordelt efter anbringelsessted *) 2013 *) Familiepleje Netværksanbringelse Socialpædagogiske opholdssteder Døgninstitution Heraf: Børn og unge med social adfærdsproblemer Ungdomspensionen døgn Børn og unge med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne Kostskole, skibsprojekt mv Eget værelse I alt Andel anbragt i familiepleje i pct *) Er forventede tal Udviklingen i forebyggelsesforanstaltninger: Gennemsnitlig månedligt antal *) 2013*) Udgifter samværsret m børn Merudgifter ved forsørgelse af børn ( 41) Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ( 42) Hjemmetræning ( 32 stk. 8) Konsulentbistand m.m Praktisk, pæd. støtte Personlig hjælp og ledsagelse ( 44) Døgnophold for hele familien Aflastningsophold Personlig rådgiver 5 3 Fast kontaktperson Det Udegående team TURBO støtte Formidling af praktiktilbud Anden hjælp Økonomisk støtte udgifter konsulentbistand iht. 11 stk. 3 ( 52a.1.1) Økonomisk støtte i forbindelse med 52 stk.3 ( 52a.1.2) Økonomisk støtte for at undgå anbringelse ( 52a.1.3) Økonomisk støtte - kontakt barn / forældre under anbringelse ( 52a.1.4) Økonomisk støtte prævention ( 52a.1.5) Støtteperson ( 54) *) Er forventede tal Børn i særlige daginstitutioner og klubtilbud har udviklet sig således: Gennemsnitlig månedligt antal *) 2013*) Dagbehandlingstilbud Kommunikationscenteret Specialbørnehave Specialfritidsklub Børneterapien Specialfritidshjem - anbragte børn Terapi - anbragte børn *) Er forventede tal

10 BEVILLINGSOMRÅDE Handlingsplan for budgetåret Aftale om budgettilpasninger for På baggrund af de økonomiske udfordringer Ballerup Kommune står overfor, har Økonomiudvalget besluttet en flerårig strategi, der kan sikre kommunen en robust økonomi. På ramme skal der findes besparelser på 4,9 mio. i årene Det vil derfor være nødvendigt at justere serviceniveauet på en række områder. Det gælder især for områderne anbringelse, aflastning og særlig støtte til unge på eget værelse. Fremtidens indsats i forbindelse med sårbare børn og unge. Et brugerdrevet innovationsprojekt. Parterne er enige om, at der i 2012 skal startes et borger- og brugerdrevet innovationsprojekt omkring rådgivningsindsatser på området sårbare børn og unge. Projektets kerne er at undersøge og inddrage såvel forældres som medarbejderes perspektiv i udformning og organisering af de enkelte konkrete indsatser på området med det mål, at indsatserne bliver så relevante og effektive som muligt for de udsatte børn og unge. Myndighedsdelen Bevillingsområdet er kendetegnet ved at indeholde en myndighedsdel, der beslutter anbringelser og foranstaltninger til undgåelse heraf. Derudover indeholder området også en udførende del, der for størstedelen består af tilbud på Ballerup Familiehus og Ballerup Ungdomspension. Endelig indeholder området en rådgivningsdel, der omfatter forskellige rådgivende, støttende og konsultative indsatser overfor børn og unge, forældre og andre voksne i børnenes og de unges dagligdag. Derudover rettes særlig opmærksomhed på de udsatte børn ved: at Center for Børne- og Ungerådgivning fortsætter udviklingen af det tværfaglige arbejde bl.a. ved en innovativ udvikling af såvel ledelse som det faglige samarbejde i områder og distrikter at udbygge tilbuddene fra Familiehuset og Ungdomspensionen, således at flest mulige udsatte børn/unge på tilfredsstillende måde kan forblive i eget hjem/nærmiljø. at Familiehuset indgår i et helhedstilbud og samarbejde med Lautrupgårdskolen for at kvalificere kommunens tilbud over børn med store psykosociale vanskeligheder at fortsætte den helhedspræget tidlige indsats over for unge sårbare gravide og spædbørnsmødre gennem videreførelse af projekt Ung Forælder at fortsætte styrkelsen af det forpligtigende og tætte samarbejde med Center for Skoler og Institutioner om, hvorledes arbejdsgange, sagsansvars- og kompetencefordeling, visitation samt økonomistyring kan tilrettelægges effektivt og rationelt. Et markant eksempel herpå er, at Sundhedsplejen, Center for Børne- og Ungerådgivning nu er tilknyttet 3 geografiske områder: Nord, Midt og Syd. Områderne er inddelt i 9 distrikter med hver sit konsultative team, hvor repræsentanter fra Sundplejen og Centret deltager. At Center for Børne- og Ungerådgivning sammen med Center for Skoler og Institutioner udvikler en koordineret og håndholdt indsats for børn og unge år, bl.a. med baggrund i kommende undersøgelse af omfanget af skolefravær uden tilladelse at Center for Børne- og Ungerådgivning deltager i at udbygge og intensivere samarbejdet til Jobcentret, Social Vejledning og UU om indsatsen over for de udsatte unge, herunder hvordan der kan arbejdes med en koordineret og helhedsorienteret indsats for at de unge ((16) år) kommer i uddannelse og bliver selvforsørgende at metodeudvikle til styrkelse af den tværfaglige ungeindsats på baggrund af erfaringer fra KL-partnerskabet Helhedsorienteret ungeindsats.

11 BEVILLINGSOMRÅDE at Center for Børne- og Ungerådgivning i samarbejde med Social vejledning og Jobcentret får sikret et rettidig og smidig sagsforløb i forbindelse med den unges overgang fra barn til voksen. Ressourcepædagoger (støttepædagoger) Center for Børne- og Ungerådgivnings bistand omfatter pædagogisk-psykologisk vurdering og rådgivning vedrørende børn og unge med særlige behov i alderen fra 0-18 år. Specialpædagogisk bistand gives til børn, der af én eller anden grund har behov for et særligt tilrettelagt tilbud i en kortere eller længere periode. Tilbuddet gives for at fremme barnets deltagelse og inklusion. Ressourcepædagoger er tilknyttet 0-5 års området. De er fordelt i de tre geografiske områder Syd, Midt og Nord med lønsum svarende til i alt 14 årsværk. Visitationen af støttepædagogressourcen foregår således også i de enkelte områdeteams, i 3 visitations- og udviklingsfora, med områdelederen som formand og med repræsentanter for daginstitutionslederne. Den samlede indsats gennemføres i et bredt tværfagligt samarbejde og med inddragelse af barnets forældre. Ungdomspensionen Ballerup Ungdomspension (BUP) består af fire socialpædagogiske hovedaktiviteter: UP-døgn TURBO Det Udgående Team (DUT) Mentorkorpset og Praktiknetværket UP-døgn og TURBO UP-døgn er Ballerup kommunes døgninstitution og er normeret til 5,5 pladser, hvoraf 0,5 plads fungerer som akutplads. TURBO er et tilbud til unge fra Ballerup Kommune, som anbringes i egne boliger med udvidet socialpædagogisk tilsyn og er normeret til 10 unge. Det Udgående Team (DUT) DUT er normeret til tilsyns- og kontaktopgaver i forhold til børn/unge. Alle opgaver visiteres via Center for Børne- og Ungerådgivning efter Servicelovens 52, stk. 3, nr. 6/7 eller Servicelovens 76 a, stk. 3, nr. 2/3. Mentorkorpset og Praktiknetværket Mentorkorpset er normeret til opgaver i forhold til børn/unge med moderate støttebehov. Alle opgaver visiteres via Center for Børne- og Ungerådgivning efter Servicelovens 52, stk. 3, nr. 6/7 eller Servicelovens 76 a, stk. 3, nr. 2/3 og udføres primært af ressourcestærke voksne fra lokalmiljøet. Praktiknetværket har til formål at opdyrke og servicere praktikpladser specifikt til BUP s unge. Der forventes ikke den store ændring i målgruppen i forhold til de seneste år, hvor målgruppen er blevet bredere og mere belastet og opgaverne langt mere specialiserede og komplekse; primært i forhold til unge med ADHD-problematik, personlighedsforstyrrelse og psykiatriske problemstillinger.

12 BEVILLINGSOMRÅDE For at kunne løfte disse opgaver tilfredsstillende, er det vigtigt at videreudvikle medarbejdernes faglige kompetencer - især inden for specialpædagogiske områder (via interne/eksterne kurser, uddannelse m.m.) samt tilpasse organisation og institutionens fysiske rammer i forhold til målgruppen og opgaveløsningen. Ballerup Ungdomspension vil i et tæt samarbejde med Center for Børne- og Ungerådgivningen fortsat medvirke til innovative løsninger, der uden at der gives køb på fagligheden - er lokale, og som bidrager til at nedsætte de generelle udgifter, bl.a. på anbringelsesområdet og på køb af eksterne kontaktpersoner. Ballerup Ungdomspension vil fortsat arbejde på at udvikle institutionens differentierede pædagogiske tilbud, således de løbende optimeres i forhold til de unge, opgaveløsningen og vores samarbejdspartnere. Derfor vil Ballerup Ungdomspension fortsat vægte det tværfaglige samarbejde højt som led i de generelle bestræbelser på at fremme videndeling, intern udvikling og samarbejde. Trappemodellen indebærer markant ændrede arbejdsopgaver og -betingelser for en stor del af medarbejdergruppen bl.a. en større grad af alenearbejde. Ballerup Ungdomspension vil derfor opprioritere arbejdet med at fastholde et godt og trygt arbejdsmiljø. I takt med de ændrede og mere belastede arbejdsopgaver vil den enkelte medarbejder og institutionen som helhed blive udsat for et langt større pres end tidligere. Det er derfor vigtigt, at institutionen er gearet til at imødegå evt. arbejdsmiljøbetingede lidelser såsom udbrændthed, stress, følgevirkninger af f.eks. trusler og vold m.m. Ballerup Familiehus Ballerup Familiehus vil også i 2013 fortsætte arbejdet med at forebygge anbringelser udenfor hjemmet. Indsatsen vil primært ligge i hjemme-hos sagerne, hvor netværkssamarbejdet vil blive yderligere prioriteret, parallelt med den pædagogiske og behandlingsmæssige indsats som foregår i hjemmet. Målet er, at familiernes egen indsigt og udvikling fastholdes både af familien selv og af et personligt eller professionelt netværk, som kan indgå på en konstruktiv måde. Formålet er, at Familiehuset efter en periode i familien, gradvist vil blive mere superviserende, efterhånden som vi kan trække os ud af behandlingsforløbene. Målet er, at familien bliver selvforvaltende, og at behandleren ikke bliver en krykke for familien. Familiehusets Ung-Forælder tilbud vil også fremover tilbyde gruppeforløb for henholdsvis sårbare gravide og sårbare spædbørnsmødre. Tilbuddet vil i 2013 fortsat indeholde et efterværnstilbud, som har været en succes. Der er tale om et gradvist mere ekstensivt forløb over 2 år, hvor målsætningen er at fastholde både den gode mor-barn relation og moderens spirende tilknytning til uddannelsesområdet. Kommunalbestyrelsen har godkendt at den praktiske støtte i de unge mødres eget hjem intensiveres, således at mødrene også trænes og støttes i deres nærmiljø. Ballerup Familiehus har netop opprioriteret vores Intensiv Familie Støtte fra 1 til 2 medarbejdere pr Formålet er at have et alternativ til anbringelse i særligt udsatte familier, hvor familierådgiver overvejer anbringelse. Tilbuddet indeholder tæt opfølgning af familien, så barnets tarv varetages, og vi undersøger og arbejder på at alternativ til anbringelse. Tilbuddet er etisk og tilvejebringer økonomiske ressourcer, som kan bruges mere hensigtsmæssigt andre steder i Center for Børne- og Ungerådgivning. Familiehuset vil også i 2013 fastholde tilbuddet om fler-familie-terapi eller familiekurser, hvor familier med komplicerede familieproblematikker arbejder sammen og sideløbende på at opnå på forhånd fastsatte mål. Fredegaarden har også planer

13 BEVILLINGSOMRÅDE om andre forløb for udsatte grupper, eksempelvis tilbud til børn/unge med angst eller tilbud til børn/unge med forældre som er misbrugere eller har en psykisk sygdom. Planen er i 2013 at udbygge gruppetilbud. Vi gennemgår et uddannelsesforløb, hvor vi inviterer andre fra Center for Børne- og Ungerådgivning m.fl. med. Gruppetilbuddene skal bl.a. henvende sig til forskellige aldersgrupper / problematikker med henblik på at dele det svære. Tilbuddet skal erstatte/supplere tilbud til allerede visiterede familier. Familiehuset flyttede til Torvevej i Skovlunde i april En omstændighed som rummer en vis udfordring for personalegruppen. Vi har netop indledt et tættere samarbejde med Brydehusvej, som tænkes udbygget i Temaet er familier, hvor der er misbrug af alkohol. Dette samarbejde forventes udbygget til også at omfatte stofmisbrug. Det Opsøgende Team Teamet er etableret som en væsentlig ressource i arbejdet med børn og unge på et opsøgende plan. Medarbejderne har og skaber solide, bæredygtige relationer til et stort antal børn og unge og medvirker aktivt i samarbejdet om indsatser på forskellige niveauer især med skoler og klubber. Det opsøgende team har fået en stærkere lokal forankring i det opsøgende arbejde med den justering og udvidelse af teamet til 4 fuldtidsstillinger, der blev vedtaget januar Teamet har base i Ungerådgivningen og har to arbejdspladser på rådhuset. Dette har allerede vist sin effekt i form af en stigning i teamets generelle aktiviteter og et stigende tværfagligt samarbejde med udsatte børn og unge i og omkring Center for Børne- og Ungerådgivning. Ungdomsklubbernes ønske om et tættere samarbejde med Det Opsøgende Team imødekommes samtidigt ved hjælp af denne konstruktion. Ungerådgivningen på banegårdspladsen i Ballerup Med Ungerådgivningen er det gjort nemmere for de unge at søge hjælp og rådgivning om f.eks. personlige problemer, rusmidler og uddannelse. De unge får et tilbud om, at rådgivningen indledende kan foregå anonymt. Samtidig kan bekymrede forældre benytte sig af Ungerådgivningen, som har åbent 3 gange ugentligt. Ungerådgivningen består af Det Opsøgende Team, som samarbejder om indsatser på tværs af de udfordringer, som de unge kommer med. Det sker i et tværfagligt samarbejde med relevante samarbejdspartnere fra UU-Vestegnen, Jobcenter, klubber, sagsbehandlere med flere. Et pilotprojekt er endvidere etableret i 2012 med satellitrådgivning på Grantofteskolen for udskolingen og på 10.klasserne på Egebjergskolen. Forstærket indsats i forhold til ungdomskriminalitet, herunder nyorientering af SSP-samarbejdet og den forebyggende indsats Der iværksættes en koordineret og forstærket indsats mod ungdomskriminalitet og handel med euforiserende stoffer. Indsatsen involverer bl.a. de konstruktive og aktive ungdomsmiljøer.

14 BEVILLINGSOMRÅDE Centrale medarbejdere og ledere på unge-, skole- og socialområdet gennemfører målrettet en koordineret, hurtig, konkret og håndholdt indsats i forhold til denne gruppe af utilpassede og uroskabende unge. SSP s opgaver, samarbejde og organisation er revurderet med henblik på kvalificering af den forebyggende indsats. Specielt indsatsen i forhold til børn og unge, der udvikler risikoadfærd, prioriteres højt og der arbejdes fortsat med at sikre en målrettet indsats overfor unge, som er eller har været involveret i kriminalitet. Unge i Ballerup Kommune en fortsat helhedsorienteret ungeindsats I Ballerup Kommune fortsættes arbejdet med udvikling af en helhedsorienteret ungeindsats med henblik på at forebygge og modvirke marginalisering af unge. Målene er bl.a., at flere unge i Ballerup Kommune får en uddannelse, at færre unge har behov for offentlig forsørgelse samt at nedbringe ungdomskriminaliteten. Ungeafsnittet samarbejder tværfagligt for at styrke, kvalificere og konsolidere de ungeindsatser, der allerede er iværksat i Ballerup Kommune på baggrund i deltagelsen i KL-Partnerskab om en helhedsorienteret ungeindsats. Målet er på langt sigt, at flere unge får forudsætninger for at blive selvforsørgende, demokratisk deltagende samfundsborgere. Ungepolitikken Ungepolitikken er fra På baggrund af en status over igangværende handlinger skal der arbejdes med en handleplan for den videre udmøntning af ungepolitikken i samarbejde med Ungdomsrådet, Ungdomsskolen og Ungdomshuset Vognporten. Ungepakke 2 Fra januar 2011 er det lovbestemt, at alle årige har pligt til at være i uddannelse eller beskæftigelse. En lille gruppe unge vil ikke umiddelbart være uddannelsesparate. Der er udarbejdet en oversigt i samarbejde med UU-Vestegnen og Ungdomsuddannelsesinstitutionerne over de muligheder, som kommunen skal stille til rådighed for at bidrage til, at denne gruppe kan blive klar til at påbegynde en ungdomsuddannelse. Desuden udvikles andre tilbud til den unge, der ikke er uddannelsesparat på det daværende tidspunkt.

15 BEVILLINGSOMRÅDE MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn i form af en kommunal dagplejeordning, 17 kommunale institutioner og 2 selvejende institutioner. I kontoplanen er bevillingsområdet afgrænset til konto , Dagpleje og daginstitutioner samt Fællesudgifter, der vedrører disse institutioner og Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner. Den detaljerede afgrænsning fremgår af bevillingsoversigten. Mål for bevillingsområdet I henhold til Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge (Dagtilbudsloven) skal kommunen blandt andet: fastsætte og offentliggøre kommunens mål og rammer for dagtilbud i kommunen sikre at kommunens dagtilbud mv. medvirker til udmøntning af kommunens sammenhængende børnepolitik sørge for det nødvendige antal pladser føre tilsyn med indholdet af tilbuddene I Dagtilbudsloven er endvidere fastsat, at kommunen: har det overordnede ansvar for dagtilbuddene, fastsætter forældrebetalingen og har visitations- og optagelseskompetencen. I relation til dagtilbuddene har kommunalbestyrelsen blandt andet vedtaget: en plads- og pasningsgaranti for alle børn og unge, anvisningsregler for anvisning af pladser til kommunale dagtilbud, en fritvalg-ordning til dagtilbud, institutionspolitiske mål, vedtægter for forældrebestyrelser ved dagtilbuddene, en kostpolitik for 0-2-årige i dagtilbud samt en sammenhængende børnepolitik for Ballerup Kommune. Plads- og pasningsgaranti for alle børn og unge Pasningsgarantien gælder når barnet er 30 uger eller ældre, såfremt ansøgningsfristen er overholdt. De nærmere regler for anvisning af plads i kommunens dagtilbud fremgår af kommunens anvisningsregler. Frit valg ordningen Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunen yde et økonomisk tilskud til forældre med førskolebørn, der ikke ønsker et kommunalt dagpasningstilbud.

16 BEVILLINGSOMRÅDE Kommunalbestyrelsen har fastsat tilskuddet til 0 2-årige til de maksimale 75 pct. af den billigste nettoudgift pr. plads i et dagtilbud i tilsvarende aldersklasse. Tilskuddet udgør kr. månedligt i Tilskuddet til en privat pasningsordning kan forlænges indtil skolestart, såfremt tilbuddet har et sigte, der udvikler barnets kompetencer og sprog mv. Tilskuddet fra 3 år og frem til skolestart udgør kr. månedligt i Frit valg over kommunegrænser Ballerup Kommunes grundtilskud udgør nedenstående procentsatser af den billigste pris i bopæls- eller udførerkommunen: Grundtilskud for 0 2-årige: 75,00 pct. dog maksimalt kr. Grundtilskud for 3 5-årige: 75,00 pct. dog maksimalt kr. Som udførerkommune kan det besluttes at afvise at optage børn fra andre kommuner på ventelisten, hvis det forhindrer kommunen i at opfylde pasningsgarantien over for egne borgere. Institutionspolitiske mål 0-14 år I Ballerup Kommune lægges der vægt på at skabe gode udviklingsbetingelser for børn i kommunens dag- og fritidstilbud 0-14 år. Der er i den forbindelse udarbejdet institutionspolitiske mål med et fælles syn på værdier, mål og handlinger. De fælles værdier, mål og handlinger har aktualitet for alle, uanset om man er politiker, forældre, barn, forældrebestyrelse, forvaltningsleder, pædagogisk konsulent, institutionsleder eller pædagogisk personale i Ballerup Kommune. Ballerup Kommunes institutionspolitiske mål er baseret på et helhedssyn på børns liv, hvor barndommen ses som en fase i livet, der har værdi i sig selv med særlige betingelser og muligheder for barnet. I Ballerup Kommune ses børn som kompetente, aktive og selvstændige individer med viden, meninger og perspektiver på fremtiden. Det betyder, at børnene involveres og på demokratisk vis får indflydelse på egen situation. I takt hermed tilegner børnene sig samtidig oplevelsen af sammenhængen mellem indflydelse og ansvar for sig selv og fællesskabet. I dag- og fritidstilbuddene er børnene omgivet af et professionelt og kompetent pædagogisk personale, der møder barnet med respekt og hensyntagen uanset køn, kulturarv og opvækstbetingelser. Det pædagogiske personale er ansvarligt for at skabe et miljø, der er præget af omsorg, tryghed og nærvær og i samarbejde med forældrene at sikre børns trivsel, udvikling og læring. Arbejdet i Ballerup Kommunes dag- og fritidstilbud er baseret på følgende værdier, hvor børn: oplever omsorg og tryghed, respekteres og anerkendes som de personer, de er, bliver styrket i deres undren, fantasi, spørgelyst og lyst til at lære, har medindflydelse, medbestemmelse og medansvar, deltager i forpligtende fællesskaber, møder og udvikler kulturel og social forståelse, har et sundt miljø og udvikler en sund livsstil samt bliver udfordret af engagerede og kompetente voksne

17 BEVILLINGSOMRÅDE Organisations- og ledelsesstrukturen på daginstitutionsområdet Inden for dagtilbudsområdet er daginstitutionerne organiseret enten som distriktsinstitutioner eller som børnehuse (der ofte består af to-tre fysiske afdelinger). Skoledistrikterne danner udgangspunkt for organiseringen, og såvel distriktsinstitutioner som børnehuse er karakteriseret ved, at de udgør en organisatorisk enhed (institution) med én ledelse, ét budget og én bestyrelse. I følgende skoledistrikter er daginstitutionerne organiseret som en distriktsinstitution: Østerhøj, Hede-/Magleparken og Rugvænget. I følgende skoledistrikter er daginstitutionerne organiseret som børnehuse: Måløv, Egebjerg, Grantoften inkl. Bispevangen, Lundebjerg (Skovlunde nord), Rosenlund (Skovlunde Syd) og Højager. Kost i daginstitutioner og dagplejen Det kommunale servicetilbud i daginstitutionerne omfatter mælk og en frugtordning til aldersgruppen 0-5 år, samt øvrige mellemmåltider for aldersgruppen 0-2 år (tilpasset barnets alder). Kravet er, at minimum 75 pct. af de anvendte produkter er økologiske. Desuden tilbydes i dagplejen økologisk frokost i forbindelse med legestuerne. Ifølge Dagtilbudsloven skal alle børn i daginstitutioner tilbydes et forældrebetalt frokostmåltid. I 2010 valgte forældrene til børn i samtlige 0 2 årsafdelinger i Ballerup Kommune at købe dette. Der er derfor i serveret et forældrebetalte frokostmåltid baseret på egenproduktion i de enkelte afdelinger. Egenproduktionen er baseret på, at minimum 75 pct. af de anvendte produkter er økologiske. For aldersgruppen 3-5 år blev forældrene tilbudt et frokostmåltid som catering. Dette blev fravalgt for samtlige afdelinger. Ultimo 2012 skal forældrene tage stilling til frokostmåltidet for Prisen for det forældrebetalte frokostmåltid udgør i 2013: Frokostmåltid for 0-2 årige Til valg i efteråret 2012 gældende for 2013 Frokostmåltid for 3-5 årige Til valg i efteråret 2012 gældende for 2013, taksten fastsættes endeligt efter udbud, hvis frokostordning ønskes Pris pr. måned 535 kr. 527 kr. Forældrebetaling Den maksimale forældrebetaling må ifølge Dagtilbudsloven højst udgøre 25 pct. af de budgetterede udgifter ved ophold i dagpasningstilbuddet bortset fra udgifter til husleje. Fra januar 2011 er forældrebetalingen til en plads i daginstitution beregnet som en enhedstakst, der udgør 25 % af de budgetterede udgifter til aldersgruppen 0-5 år i daginstitutioner. Enhedstaksten understøtter daginstitutionsstrukturen som et sammenhængende forløb fra 0-5 år. Endvidere betyder det, at børnefamiliernes samlede udgift til daginstitutionsplads bliver jævnt fordelt hen over den periode, hvor barnet går i

18 BEVILLINGSOMRÅDE daginstitution, hvor udgiften indtil 2011 har været betydeligt højere, indtil barnet fyldte 3 år. Af hensyn til forældre med børn i alderen 3-5 år har der været en overgangsordning, men den er ophørt fra 2013, hvor taksten er ens for alle. Ved alle daginstitutioner er der et begrænset antal flekspladser. En fleksplads indebærer, at et dagtilbud kun kan anvendes 3 dage ugentligt, og der ydes en reduktion i forældrebetalingen på 25 pct. For dagplejen udregnes taksten særskilt, da frokostmåltidet er en fast del af tilbuddet. I 2013 udgør forældrebetalingen til en plads i dagplejen 23,6 % af bruttodriftsudgifterne for dagplejen. Beløbet er udregnet så forskellen på udgiften til børn i dagpleje kontra daginstitutioner er tilsvarende forskellen i For 2013 udgør forældrebetalingen for dagtilbud til børn i alderen 0-5 år: Normalbetaling flexpladser Under 3 år i børnehuse kr kr. Frokostmåltid for 0-2-årige 535 kr. 356 kr. Under 3 år i dagpleje inkl. kost kr. Fra 3 år til start i BFO inkl. tilskud kr kr. Frokostmåltid for 3 5-årige 527 kr. 351 kr. Åbningstiden Den ugentlige åbningstid i daginstitutionerne er 51 timer og i dagplejen 48 timer. Desuden er der gennemsnitligt 8,0 årlige lukkedage i alle dagpasningstilbud. Oversigt over lukkedage i Ballerup Kommunes dagtilbud År 3 dage inden påske 1. maj 5. juni Grundlovsdag Fredag efter Kr. Himmelfart 2013 x x x 10/5 Dagene mellem jul og nytår Antal lukkedage 27. og 30./12 8, x x x 30/5 29 og 30/12 7, x x 15/ x 6/ x x 26/5 28, 29 og 30/12 8,5 27, 28, 29 og 30/ , 28 og 29/ x x x 11/5 27 og 28/12 7, x x x 31/5 27 og 30/12 8,5 Gennemsnitligt antal dage 8,0

19 BEVILLINGSOMRÅDE Bemærk at dagene den 1. maj og Grundlovsdag kun er medtaget, når disse dage falder på en hverdag. Tilbud om alternativ pasning på lukkedage: For de forældre, som har behov for det, tilbydes der alternativ pasning ved, at der holdes en institution åben fælles for hele kommunen - dog undtagen den 5. juni (Grundlovsdag), hvor kommunen ikke er forpligtet til at stille alternativ pasning til rådighed. Kriterier for lavt børnefremmøde: Ballerup Kommunes kriterium for lavt børnefremmøde er defineret som et fremmøde på 40 % eller derunder af det normerede antal pladser i institutionen. Rammer for bevillingsområdet Den samlede driftsbevilling (netto) udgør 223,7 Mio. kr. i Budgettet forventes anvendt på følgende måde: Beløb i kr Fælles formål Dagplejen Børnehaver Børnehuse inkl. frokostordning 0-2 år Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner I alt Status og udvikling på bevillingsområdet Budgettet er baseret på følgende udvikling i antal af 0 5-årige: Antal 0 5-årige årige årige I alt Handlingsplan for budgetåret Et sammenhængende udviklingsforløb for 0-25 år Der udarbejdes en overordnet politik for børn og unges udvikling fra 0-25 år. Politikken sikrer sammenhæng og samarbejde omkring barnets udvikling fra spæd over

20 BEVILLINGSOMRÅDE daginstitutioner, folkeskole, ungdoms- og videreuddannelser og til arbejdsmarkedet. Innovative projekter omkring udvikling af fremtidens daginstitution, fremtidens folkeskole og samarbejdsprojekter med ungdomsuddannelser indgår som hjørnestene i udviklingspolitikken. Fremtidens dagtilbud innovationsprojekt Som et led i den samlede flerårige økonomiske strategi er der taget initiativ til iværksættelse af et visions og innovationsprojekt målrettet dagtilbudsområdet. Via visionsprocessen skal der sættes fokus på de visioner og mål, som fremadrettet skal være pejlemærke for kommunens dagtilbud. Visionerne skal efterfølgende danne baggrund for innovationsprocessen, der har som formål at udvikle samt afprøve ideer til nye måder at organisere og drive daginstitution på. Sigtet er at skabe mulighed for en fortsat kvalitetsudvikling af dagtilbuddene, men samtidig at reducere udgifterne gennem effektiviseringer og nye arbejdsgange. Videreførelse af inklusionsindsatsen med udgangspunkts i Ballerup Kommunes strategi for inklusion samt de lokale strategier og handleplaner Der er i 2011 foretaget en evaluering af inklusionsindsatsen. På baggrund af denne evaluering, skal der udarbejdes en ny central handleplan for inklusion. Institutionspolitiske mål for 0 14-års området Der er i 2006 vedtaget institutionspolitiske mål for 0-14-års området. Arbejdet med de institutionspolitiske mål sker blandt andet i tilknytning til institutionernes arbejde med de pædagogiske læreplaner og udarbejdelsen af børnemiljøvurderinger. Den videre proces vedr. de institutionspolitiske mål skal ses i sammenhæng med udarbejdelsen af en overordnet politik for børn og unges udvikling fra 0-25 år, samt innovationsprojektet fremtidens dagtilbud. Revision af koncept for pædagogiske læreplaner mv. Med udgangspunkt i de nye nationale og kommunale tiltag (herunder institutionernes arbejde med inklusion) samt erfaringerne fra evalueringerne af de pædagogiske læreplaner er der igangsat en proces med det formål at revidere rammerne for udarbejdelse af den pædagogiske læreplan. I den forbindelse vil der blive taget stilling til hvilke nye dokumentations- og evaluerings former, der både kan fremme en afbureaukratisering og skabe kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet. Ny vejledning til udarbejdelse af pædagogiske læreplaner forventes at kunne tages i brug primo Moderniseringsplan for daginstitutionerne Arbejdet med modernisering af daginstitutionerne videreføres. I 2012 påbegyndtes renovering og/eller modernisering af følgende kommunale institutionsbygninger: Børnehuset Lilletoften, Lilletoften 21-23, Skovlunde Børnehuset Lundegården, Hestens Kvarter 26-27, Ballerup

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

I bevillingsrammen indgår de 5 plejecentre og Parkhuset som decentraliserede enheder.

I bevillingsrammen indgår de 5 plejecentre og Parkhuset som decentraliserede enheder. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde 5.52. Tilbud til ældre pensionister Udvalg Social- og Sundhedsudvalget Udvalgets sammenfatning og vurdering I starten af 2004 var antallet af borgere over 67 år 6.076, stigende

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb.

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb. NOTAT RÅDHUSET Børne- og Velfærdsforvaltningen Børne- og Faglig konsulent: Lisbeth Holager Dato: 14. august 2014/lhh Samarbejdsaftale Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Børne- og, Ældre- og Handicapafdelingen

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie

Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie Præsentation af centre i Børn og Kultur Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie BUU den 9. januar 2014 Center for Dag- og Fritidstilbud Side

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne.

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne. 11.3 Familieområdet Organisation: Familieområdet omfatter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Sundhedsplejen, Familiecenter Sabroegaarden, Multi, og Familiesektionen (tilbud til børn og unge med særlige

Læs mere

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kode: BF1 Bedre opsporing tidligere indsats i Det tværfaglige distriktsarbejde. Udvikling af en opsporingsmetode for aldersgrupperne 0-2 år, 3-6 år og 6-10 år i

Læs mere

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Socialudvalgets bevillingsområde: 550 Boligstøtte 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 559 Sundhedsudgifter sundhedsfremme

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Tilsyn dagtilbud - Ramme

Tilsyn dagtilbud - Ramme Tilsyn dagtilbud - Ramme Ramme for tilsyn med dagtilbud i Haderslev kommune. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med dagtilbuddene i kommunen. For at skabe åbenhed om rammerne for tilsynet, herunder hvordan

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere