Udvalg Socialudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalg Socialudvalget"

Transkript

1 Socialudvalget Førtidspension Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Dagtilbud til 0-5-årige Tilbud til ældre pensionister Boligstøtte Øvrige sociale formål

2 BEVILLINGSOMRÅDE MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Udvalg Socialudvalget Bevillingsområde Førtidspension Afgrænsning af bevillingsområdet Området omfatter økonomien vedr. førtidspension. Bevillingsområderne kan specificeres således: /1 Førtidspension med 50 pct. refusion /1 Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter reglerne gældende før 1. januar /1 Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter reglerne fra 1. januar 2003 Mål for bevillingsområdet Førtidspension kan tilkendes personer i alderen 18 til 65 år, hvis erhvervsevnen er nedsat med mindst halvdelen. Det er oftest borgere med betydelige problemer ud over ledigheden, der samtidig gør dem uegnet til fleksjob. Ny lovgivning om førtidspensionsreform på vej Personer under 40 år, vil som udgangspunkt ikke få tilkendt førtidspension. De får i stedet en helhedsorienteret indsats i et eller flere ressourceforløb. Målet med ressourceforløbet er at hjælpe unge videre i livet, så de på længere sigt kan komme i arbejde eller i gang med en uddannelse. På kort sigt skal ressourceforløbet udvikle den enkeltes arbejdsevne gennem en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, som bliver koordineret på tværs af beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet, socialområdet og undervisningsområdet. Hvis det er åbenlyst, at de ikke kan komme til at arbejde igen, har kommunen fortsat mulighed for at tilkende førtidspension. Det gælder fx, hvis man er så syg eller har så betydelige funktionsnedsættelser, at det ikke tjener noget formål at forsøge at udvikle arbejdsevnen. Personer over 40 år kan fortsat få tilkendt førtidspension. Men som udgangspunkt skal de først deltage i et ressourceforløb. Hvis det helt åbenbart ikke tjener noget formål at forsøge at udvikle arbejdsevnen, kan kommunen tilkende førtidspension, uden at borgeren først har været igennem et ressourceforløb. Det forventes, at den nye lovreform for førtidspension godkendes inden udgangen af 2012 og træder i kraft i Det var målet ved budgetvedtagelsen at fastholde det nuværende antal nytilkendte førtidspensioner. Men når den endelige loven vedr. førtidspension er endelig fastlagt vil det medføre konsekvenser for en lang række områder. Ændringerne vil blive nærmere belyst i 2013

3 BEVILLINGSOMRÅDE Rammer for bevillingsområdet Ændret udbetalingspraksis fra 1. marts 2013 Udbetaling af social pension overgår pr. 1. marts 2013 til Udbetaling Danmark (UDK). UDK indhenter statsrefusion og opkræver Ballerup Kommune nettoudgiften til social pension. Disse udgifter afholdes på denne ramme. Den administrative sagsbehandling (start, ændringer og afslutning) vedrørende pension foretages ligeledes af UDK. Administrationsudgifter til UDK vil blive afholdt på hovedkonto 06. Det er stadig pensionsnævnet i Ballerup Kommune som tilkender personer førtidspension. Kommunalbestyrelsen har for 2013 bevilget kr. For 2013 og overslagsårene er der regnet med følgende udvikling: (1.000 kr.) nettobevilling Indarbejdede tilpasninger I budgetforslaget er indarbejdet følgende bruttotilpasning: kr. vedtagne tilpasninger (*) 19 færre tilkendelser (*) Tilpas aktuelt antal pr DUT i alt *) Tilpasningen modsvares delvist af en merudgift til kontanthjælp på ramme Handlingsplan Fastholdelse i antal tilkendelser af førtidspension Den store udfordring er at fastholde borgeren i beskæftigelse eller i uddannelse, således at fastholdelsen i antallet af førtidspensioner ikke blot modsvares af en tilsvarende stigning i andre typer overførsler, typisk kontanthjælp. Det vil derfor være nødvendigt at arbejde med såvel borgers som medarbejders holdning til, hvornår førtidspensionering kan være en relevant løsning. Der skal gennemføres en indsats for at identificere mulighederne for at forhindre denne udstødelse fra arbejdsmarkedet. Ændringen betyder, at der skal arbejdes yderligere på den forebyggende indsats i forhold til at fastholde og styrke den enkelte borger arbejdsevne og mulighed for hel eller delvis selvforsørgelse. Indsatsen vil, set i lyset af de seneste års udvikling i tilkendelsesmønsteret, særlig rette sig mod personer under 40 år personer med psykiske lidelser personer med ikke vestlig baggrund På kort sigt må det forventes, at de borgere der ikke tilkendes førtidspension vil være på anden offentlig forsørgelse. Det antages, at de vil modtage ydelser svarende til kontanthjælp (80 %) eller ledighedsydelse (20 %).

4 BEVILLINGSOMRÅDE Vilkår og regler i relation til førtidspension Der er et lovmæssigt krav om at fokusere på den enkeltes ressourcer frem for begrænsninger, så personen så vidt muligt hjælpes til en aktiv tilværelse på arbejdsmarkedet. En førtidspension kan gives til mennesker, der af fysiske, psykiske eller sociale grunde ikke kan arbejde og dermed forsørge sig selv. For at få en førtidspension skal alle muligheder for at forbedre ens arbejdsevne være afprøvet, fx gennem aktivering, revalidering eller behandling. En sag om førtidspension kan rejses af borgeren eller kommunen. En type førtidspension Personer, der har fået tilkendt førtidspension før 1. januar 2003, får pension efter gamle regler. Personer, der i dag får førtidspension, får pension efter nye regler. Med de nye regler er højeste, mellemste og almindelig førtidspension blevet afskaffet, så der kun er en type førtidspension. Pensionsbeløb - når man er enlig Førtidspensionen er på kr. om måneden (2012), hvis man ikke er gift eller samlevende. Har man en indtægt, der er højere end kr. om året, bliver der trukket en procentdel fra i pensionen. Pensionsbeløb - når man er gift eller samlevende Førtidspensionen er på kr. om måneden (2012), hvis man er gift eller samlevende. Beløbet kan være mindre, hvis man selv eller ægtefællen har indtægter. Gifte eller samlevende førtidspensionister kan have indtægter på op til kr. om året. Har man indtægter, der er højere, bliver der trukket en procentdel fra i pensionen. En ægtefælle, der selv er pensionist, kan have det tilsvarende beløb i indtægt, altså kr. om året, mens en ægtefælle, der er lønmodtager, kan tjene kr. om året, før det påvirker førtidspensionen. Evt. tilskud til merudgifter Har man særlige udgifter, der er forbundet med sygdom eller handicap, kan man søge om at få tilskud til disse merudgifter. 3 forskellige refusionstakster 35 pct. statsrefusion Førtidspension tilkendt fra 1. januar 1999 og indtil den 31. december 2002 skete efter gamle regler med højeste, mellemste, almindelig og forhøjet almindelig førtidspension. Fra 1. januar 2003 er der kun én (skattepligtig) førtidspensionsydelse på dagpengeniveau. Staten betaler 35 pct. af udgiften. 50 pct. statsrefusion Staten betaler 50 pct. af udgiften til førtidspension: Tilkendt i perioden 1. januar 1992 til 12. juni 1997, indtil personen fylder 60 år. Tilkendt i perioden 13. juni 1997 til 31. december 1998, indtil personen fylder 67 år. 100 pct. statsrefusion Staten betaler hele udgiften til førtidspension tilkendt før den 1. januar 1992 og konteres på hovedkonto 08, Økonomiudvalgets ramme.

5 BEVILLINGSOMRÅDE Der blev budgetlagt med følgende forventning: Forventet antal pr. 1. januar 2013 Gnsn. md. til-/afgang Førtidspension 50 % statsrefusion Førtidspension 35 % statsrefusion før Førtidspension 35 % statsrefusion efter Status og udvikling på bevillingsområdet Udviklingen i nettoudgifterne forventes at blive: I kr regnskab budget budget budget budget budget Førtidspension 50 % Førtidspension 35 % før Førtidspension 35 % efter Til/fra kommuner Andet I alt Indeks i: løbende priser faste priser Pris- og lønregulering i % 100,0 102,2 103,7 103,7 103,7 103,7 (*) budget er vist i 2013 priser. Udviklingen i antallet af førtidspensionister med kommunal medfinansiering og fuld statslig finansiering fremgår af nedenstående tabel: Antal førtidspensionister med kommunal medfinansiering - pr. 1. januar ekskl. invaliditetsydelse Førtidspension 50 % Førtidspension 35 % før Førtidspension 35 % efter I alt Førtidspension 100 % ej ramme I alt alle førtidspensionister

6 BEVILLINGSOMRÅDE MÅL- OG RAMMEBESKRIVELSE Udvalg Socialudvalget Bevillingsområde Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Afgrænsning af bevillingsområdet Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger til forebyggelse heraf (Lov om Social Service) samt socialpædagogisk bistand til børn, der af én eller anden grund har behov for et særligt tilrettelagt tilbud i en kortere eller længere periode. Tilbuddet gives for at fremme barnets deltagelse og inklusion (dagtilbudsloven). Da en stor del af de børn og unge, der omfattes af denne indsats, også modtager anden særlig støtte bl.a. på undervisningsområdet (specialpædagogisk bistand), kan indsatsen overfor børn og unge med særlige behov ikke betragtes uafhængigt af de kommunale aktiviteter på folkeskole-, daginstitutions-, sundheds- og kulturog fritidsområdet. Bevillingsområdet omfatter aktiviteter fra følgende funktionsområder: A. Forebyggende foranstaltninger Indtægter fra den centrale refusionsordning Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Sociale formål Samværsret mv. med børn, 83 og 84 i Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven) Sociale formål Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne, 41 i serviceloven Sociale formål Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne, 42 i serviceloven Sociale formål Hjælp til udgifter i forbindelse med hjemmetræning, 32 stk. 8 i serviceloven. B. Indgribende foranstaltninger Indtægter fra den centrale refusionsordning Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Botilbud for personer med særlige sociale behov 109 Kvindekrisecentre. C. Socialpædagogisk bistand Indtægter fra den centrale refusionsordning Dagbehandlingstilbud og Ressourceteam Særlige dagtilbud og særlige klubber. D. Opsøgende/udgående teams Det Udgående team Skole, Socialvæsen, Politi (SSP) E. Andet Øvrige Sociale formål. Ballerup Kommunes tilbud på området: Ballerup Ungdomspension Det Udgående team Ballerup Familiehus

7 BEVILLINGSOMRÅDE Mål for bevillingsområdet Overordnet målsætning at sikre det enkelte barn og den enkelte unge bedst mulige opvækst-, omsorgsog udviklingsbetingelser. Delmålsætninger at sætte fokus på og styrke en innovativ udvikling af det tværfaglige samarbejde omkring udsatte børn og unge, at medvirke til, i dialog og samarbejde med familierne og andre voksne og professionelle, at børnene og de unge trives i deres dagligdag og i videst muligt omfang kan forblive i eget hjem, at arbejde på at gøre barnets og den unges miljøer mere inkluderende, at forebygge kriminalitet og misbrug blandt unge i et samarbejde mellem skole, fritidstilbud, SSP/politi og familie- og handicapsektionen, at anbringelser af børn og unge i videst muligt omfang sker i eget familienetværk eller i familiepleje, at arbejde for et samarbejde med det lokale fritids- og foreningsliv med henblik på at sikre bedre integration og fritidsmuligheder for socialt udsatte børn og unge. Rammer for bevillingsområdet Kommunalbestyrelsen har for 2013 bevilget kr. For 2013 og overslagsårene er der regnet med følgende udvikling: (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto Indarbejdede tilpasninger I budgetforslaget er indarbejdet følgende tilpasninger: Punkt Vedtagne tilpasninger T2 Fortsat fokus på omlægning af anbringelsesmønsteret for udsatte børn og unge T3 Metodeudvikling af den tidlige indsats overfor særligt udsatte gravide og spædbørnsmødre T4 Fremtidens indsats i forbindelse med sårbare børn og unge S1 Aflastningsophold S2 Særlig støtte til unge på eget værelse Turbo indsats S3 Omlægning af anbringelsessted I alt:

8 BEVILLINGSOMRÅDE Status og udvikling på bevillingsområdet Med det vedtagne budget forventes følgende udvikling på bevillingsområdet: Ajourført Netto (1.000 kr.) Regnskab budget Budget Overslagsår Forebyggende foranstaltninger Myndighedsøkonomi Egne institutioner Andre udgifter Andre indtægter Statsrefusion Indgribende foranstaltninger Myndighedsøkonomi Egne institutioner Andre udgifter Andre indtægter Statsrefusion Socialpædagogisk bistand Myndighedsøkonomi Egne ansatte Andre udgifter Andre indtægter Statsrefusion Opsøgende/udgående teams Egne ansatte Andet Børn og unge med særlige behov i alt Myndighedsøkonomi er cpr. registrerede udgifter på baggrund af en bevilling.

9 BEVILLINGSOMRÅDE Udvikling i antallet af anbragte børn: Gennemsnitlig månedligt antal anbragte fordelt efter anbringelsessted *) 2013 *) Familiepleje Netværksanbringelse Socialpædagogiske opholdssteder Døgninstitution Heraf: Børn og unge med social adfærdsproblemer Ungdomspensionen døgn Børn og unge med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne Kostskole, skibsprojekt mv Eget værelse I alt Andel anbragt i familiepleje i pct *) Er forventede tal Udviklingen i forebyggelsesforanstaltninger: Gennemsnitlig månedligt antal *) 2013*) Udgifter samværsret m børn Merudgifter ved forsørgelse af børn ( 41) Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ( 42) Hjemmetræning ( 32 stk. 8) Konsulentbistand m.m Praktisk, pæd. støtte Personlig hjælp og ledsagelse ( 44) Døgnophold for hele familien Aflastningsophold Personlig rådgiver 5 3 Fast kontaktperson Det Udegående team TURBO støtte Formidling af praktiktilbud Anden hjælp Økonomisk støtte udgifter konsulentbistand iht. 11 stk. 3 ( 52a.1.1) Økonomisk støtte i forbindelse med 52 stk.3 ( 52a.1.2) Økonomisk støtte for at undgå anbringelse ( 52a.1.3) Økonomisk støtte - kontakt barn / forældre under anbringelse ( 52a.1.4) Økonomisk støtte prævention ( 52a.1.5) Støtteperson ( 54) *) Er forventede tal Børn i særlige daginstitutioner og klubtilbud har udviklet sig således: Gennemsnitlig månedligt antal *) 2013*) Dagbehandlingstilbud Kommunikationscenteret Specialbørnehave Specialfritidsklub Børneterapien Specialfritidshjem - anbragte børn Terapi - anbragte børn *) Er forventede tal

10 BEVILLINGSOMRÅDE Handlingsplan for budgetåret Aftale om budgettilpasninger for På baggrund af de økonomiske udfordringer Ballerup Kommune står overfor, har Økonomiudvalget besluttet en flerårig strategi, der kan sikre kommunen en robust økonomi. På ramme skal der findes besparelser på 4,9 mio. i årene Det vil derfor være nødvendigt at justere serviceniveauet på en række områder. Det gælder især for områderne anbringelse, aflastning og særlig støtte til unge på eget værelse. Fremtidens indsats i forbindelse med sårbare børn og unge. Et brugerdrevet innovationsprojekt. Parterne er enige om, at der i 2012 skal startes et borger- og brugerdrevet innovationsprojekt omkring rådgivningsindsatser på området sårbare børn og unge. Projektets kerne er at undersøge og inddrage såvel forældres som medarbejderes perspektiv i udformning og organisering af de enkelte konkrete indsatser på området med det mål, at indsatserne bliver så relevante og effektive som muligt for de udsatte børn og unge. Myndighedsdelen Bevillingsområdet er kendetegnet ved at indeholde en myndighedsdel, der beslutter anbringelser og foranstaltninger til undgåelse heraf. Derudover indeholder området også en udførende del, der for størstedelen består af tilbud på Ballerup Familiehus og Ballerup Ungdomspension. Endelig indeholder området en rådgivningsdel, der omfatter forskellige rådgivende, støttende og konsultative indsatser overfor børn og unge, forældre og andre voksne i børnenes og de unges dagligdag. Derudover rettes særlig opmærksomhed på de udsatte børn ved: at Center for Børne- og Ungerådgivning fortsætter udviklingen af det tværfaglige arbejde bl.a. ved en innovativ udvikling af såvel ledelse som det faglige samarbejde i områder og distrikter at udbygge tilbuddene fra Familiehuset og Ungdomspensionen, således at flest mulige udsatte børn/unge på tilfredsstillende måde kan forblive i eget hjem/nærmiljø. at Familiehuset indgår i et helhedstilbud og samarbejde med Lautrupgårdskolen for at kvalificere kommunens tilbud over børn med store psykosociale vanskeligheder at fortsætte den helhedspræget tidlige indsats over for unge sårbare gravide og spædbørnsmødre gennem videreførelse af projekt Ung Forælder at fortsætte styrkelsen af det forpligtigende og tætte samarbejde med Center for Skoler og Institutioner om, hvorledes arbejdsgange, sagsansvars- og kompetencefordeling, visitation samt økonomistyring kan tilrettelægges effektivt og rationelt. Et markant eksempel herpå er, at Sundhedsplejen, Center for Børne- og Ungerådgivning nu er tilknyttet 3 geografiske områder: Nord, Midt og Syd. Områderne er inddelt i 9 distrikter med hver sit konsultative team, hvor repræsentanter fra Sundplejen og Centret deltager. At Center for Børne- og Ungerådgivning sammen med Center for Skoler og Institutioner udvikler en koordineret og håndholdt indsats for børn og unge år, bl.a. med baggrund i kommende undersøgelse af omfanget af skolefravær uden tilladelse at Center for Børne- og Ungerådgivning deltager i at udbygge og intensivere samarbejdet til Jobcentret, Social Vejledning og UU om indsatsen over for de udsatte unge, herunder hvordan der kan arbejdes med en koordineret og helhedsorienteret indsats for at de unge ((16) år) kommer i uddannelse og bliver selvforsørgende at metodeudvikle til styrkelse af den tværfaglige ungeindsats på baggrund af erfaringer fra KL-partnerskabet Helhedsorienteret ungeindsats.

11 BEVILLINGSOMRÅDE at Center for Børne- og Ungerådgivning i samarbejde med Social vejledning og Jobcentret får sikret et rettidig og smidig sagsforløb i forbindelse med den unges overgang fra barn til voksen. Ressourcepædagoger (støttepædagoger) Center for Børne- og Ungerådgivnings bistand omfatter pædagogisk-psykologisk vurdering og rådgivning vedrørende børn og unge med særlige behov i alderen fra 0-18 år. Specialpædagogisk bistand gives til børn, der af én eller anden grund har behov for et særligt tilrettelagt tilbud i en kortere eller længere periode. Tilbuddet gives for at fremme barnets deltagelse og inklusion. Ressourcepædagoger er tilknyttet 0-5 års området. De er fordelt i de tre geografiske områder Syd, Midt og Nord med lønsum svarende til i alt 14 årsværk. Visitationen af støttepædagogressourcen foregår således også i de enkelte områdeteams, i 3 visitations- og udviklingsfora, med områdelederen som formand og med repræsentanter for daginstitutionslederne. Den samlede indsats gennemføres i et bredt tværfagligt samarbejde og med inddragelse af barnets forældre. Ungdomspensionen Ballerup Ungdomspension (BUP) består af fire socialpædagogiske hovedaktiviteter: UP-døgn TURBO Det Udgående Team (DUT) Mentorkorpset og Praktiknetværket UP-døgn og TURBO UP-døgn er Ballerup kommunes døgninstitution og er normeret til 5,5 pladser, hvoraf 0,5 plads fungerer som akutplads. TURBO er et tilbud til unge fra Ballerup Kommune, som anbringes i egne boliger med udvidet socialpædagogisk tilsyn og er normeret til 10 unge. Det Udgående Team (DUT) DUT er normeret til tilsyns- og kontaktopgaver i forhold til børn/unge. Alle opgaver visiteres via Center for Børne- og Ungerådgivning efter Servicelovens 52, stk. 3, nr. 6/7 eller Servicelovens 76 a, stk. 3, nr. 2/3. Mentorkorpset og Praktiknetværket Mentorkorpset er normeret til opgaver i forhold til børn/unge med moderate støttebehov. Alle opgaver visiteres via Center for Børne- og Ungerådgivning efter Servicelovens 52, stk. 3, nr. 6/7 eller Servicelovens 76 a, stk. 3, nr. 2/3 og udføres primært af ressourcestærke voksne fra lokalmiljøet. Praktiknetværket har til formål at opdyrke og servicere praktikpladser specifikt til BUP s unge. Der forventes ikke den store ændring i målgruppen i forhold til de seneste år, hvor målgruppen er blevet bredere og mere belastet og opgaverne langt mere specialiserede og komplekse; primært i forhold til unge med ADHD-problematik, personlighedsforstyrrelse og psykiatriske problemstillinger.

12 BEVILLINGSOMRÅDE For at kunne løfte disse opgaver tilfredsstillende, er det vigtigt at videreudvikle medarbejdernes faglige kompetencer - især inden for specialpædagogiske områder (via interne/eksterne kurser, uddannelse m.m.) samt tilpasse organisation og institutionens fysiske rammer i forhold til målgruppen og opgaveløsningen. Ballerup Ungdomspension vil i et tæt samarbejde med Center for Børne- og Ungerådgivningen fortsat medvirke til innovative løsninger, der uden at der gives køb på fagligheden - er lokale, og som bidrager til at nedsætte de generelle udgifter, bl.a. på anbringelsesområdet og på køb af eksterne kontaktpersoner. Ballerup Ungdomspension vil fortsat arbejde på at udvikle institutionens differentierede pædagogiske tilbud, således de løbende optimeres i forhold til de unge, opgaveløsningen og vores samarbejdspartnere. Derfor vil Ballerup Ungdomspension fortsat vægte det tværfaglige samarbejde højt som led i de generelle bestræbelser på at fremme videndeling, intern udvikling og samarbejde. Trappemodellen indebærer markant ændrede arbejdsopgaver og -betingelser for en stor del af medarbejdergruppen bl.a. en større grad af alenearbejde. Ballerup Ungdomspension vil derfor opprioritere arbejdet med at fastholde et godt og trygt arbejdsmiljø. I takt med de ændrede og mere belastede arbejdsopgaver vil den enkelte medarbejder og institutionen som helhed blive udsat for et langt større pres end tidligere. Det er derfor vigtigt, at institutionen er gearet til at imødegå evt. arbejdsmiljøbetingede lidelser såsom udbrændthed, stress, følgevirkninger af f.eks. trusler og vold m.m. Ballerup Familiehus Ballerup Familiehus vil også i 2013 fortsætte arbejdet med at forebygge anbringelser udenfor hjemmet. Indsatsen vil primært ligge i hjemme-hos sagerne, hvor netværkssamarbejdet vil blive yderligere prioriteret, parallelt med den pædagogiske og behandlingsmæssige indsats som foregår i hjemmet. Målet er, at familiernes egen indsigt og udvikling fastholdes både af familien selv og af et personligt eller professionelt netværk, som kan indgå på en konstruktiv måde. Formålet er, at Familiehuset efter en periode i familien, gradvist vil blive mere superviserende, efterhånden som vi kan trække os ud af behandlingsforløbene. Målet er, at familien bliver selvforvaltende, og at behandleren ikke bliver en krykke for familien. Familiehusets Ung-Forælder tilbud vil også fremover tilbyde gruppeforløb for henholdsvis sårbare gravide og sårbare spædbørnsmødre. Tilbuddet vil i 2013 fortsat indeholde et efterværnstilbud, som har været en succes. Der er tale om et gradvist mere ekstensivt forløb over 2 år, hvor målsætningen er at fastholde både den gode mor-barn relation og moderens spirende tilknytning til uddannelsesområdet. Kommunalbestyrelsen har godkendt at den praktiske støtte i de unge mødres eget hjem intensiveres, således at mødrene også trænes og støttes i deres nærmiljø. Ballerup Familiehus har netop opprioriteret vores Intensiv Familie Støtte fra 1 til 2 medarbejdere pr Formålet er at have et alternativ til anbringelse i særligt udsatte familier, hvor familierådgiver overvejer anbringelse. Tilbuddet indeholder tæt opfølgning af familien, så barnets tarv varetages, og vi undersøger og arbejder på at alternativ til anbringelse. Tilbuddet er etisk og tilvejebringer økonomiske ressourcer, som kan bruges mere hensigtsmæssigt andre steder i Center for Børne- og Ungerådgivning. Familiehuset vil også i 2013 fastholde tilbuddet om fler-familie-terapi eller familiekurser, hvor familier med komplicerede familieproblematikker arbejder sammen og sideløbende på at opnå på forhånd fastsatte mål. Fredegaarden har også planer

13 BEVILLINGSOMRÅDE om andre forløb for udsatte grupper, eksempelvis tilbud til børn/unge med angst eller tilbud til børn/unge med forældre som er misbrugere eller har en psykisk sygdom. Planen er i 2013 at udbygge gruppetilbud. Vi gennemgår et uddannelsesforløb, hvor vi inviterer andre fra Center for Børne- og Ungerådgivning m.fl. med. Gruppetilbuddene skal bl.a. henvende sig til forskellige aldersgrupper / problematikker med henblik på at dele det svære. Tilbuddet skal erstatte/supplere tilbud til allerede visiterede familier. Familiehuset flyttede til Torvevej i Skovlunde i april En omstændighed som rummer en vis udfordring for personalegruppen. Vi har netop indledt et tættere samarbejde med Brydehusvej, som tænkes udbygget i Temaet er familier, hvor der er misbrug af alkohol. Dette samarbejde forventes udbygget til også at omfatte stofmisbrug. Det Opsøgende Team Teamet er etableret som en væsentlig ressource i arbejdet med børn og unge på et opsøgende plan. Medarbejderne har og skaber solide, bæredygtige relationer til et stort antal børn og unge og medvirker aktivt i samarbejdet om indsatser på forskellige niveauer især med skoler og klubber. Det opsøgende team har fået en stærkere lokal forankring i det opsøgende arbejde med den justering og udvidelse af teamet til 4 fuldtidsstillinger, der blev vedtaget januar Teamet har base i Ungerådgivningen og har to arbejdspladser på rådhuset. Dette har allerede vist sin effekt i form af en stigning i teamets generelle aktiviteter og et stigende tværfagligt samarbejde med udsatte børn og unge i og omkring Center for Børne- og Ungerådgivning. Ungdomsklubbernes ønske om et tættere samarbejde med Det Opsøgende Team imødekommes samtidigt ved hjælp af denne konstruktion. Ungerådgivningen på banegårdspladsen i Ballerup Med Ungerådgivningen er det gjort nemmere for de unge at søge hjælp og rådgivning om f.eks. personlige problemer, rusmidler og uddannelse. De unge får et tilbud om, at rådgivningen indledende kan foregå anonymt. Samtidig kan bekymrede forældre benytte sig af Ungerådgivningen, som har åbent 3 gange ugentligt. Ungerådgivningen består af Det Opsøgende Team, som samarbejder om indsatser på tværs af de udfordringer, som de unge kommer med. Det sker i et tværfagligt samarbejde med relevante samarbejdspartnere fra UU-Vestegnen, Jobcenter, klubber, sagsbehandlere med flere. Et pilotprojekt er endvidere etableret i 2012 med satellitrådgivning på Grantofteskolen for udskolingen og på 10.klasserne på Egebjergskolen. Forstærket indsats i forhold til ungdomskriminalitet, herunder nyorientering af SSP-samarbejdet og den forebyggende indsats Der iværksættes en koordineret og forstærket indsats mod ungdomskriminalitet og handel med euforiserende stoffer. Indsatsen involverer bl.a. de konstruktive og aktive ungdomsmiljøer.

14 BEVILLINGSOMRÅDE Centrale medarbejdere og ledere på unge-, skole- og socialområdet gennemfører målrettet en koordineret, hurtig, konkret og håndholdt indsats i forhold til denne gruppe af utilpassede og uroskabende unge. SSP s opgaver, samarbejde og organisation er revurderet med henblik på kvalificering af den forebyggende indsats. Specielt indsatsen i forhold til børn og unge, der udvikler risikoadfærd, prioriteres højt og der arbejdes fortsat med at sikre en målrettet indsats overfor unge, som er eller har været involveret i kriminalitet. Unge i Ballerup Kommune en fortsat helhedsorienteret ungeindsats I Ballerup Kommune fortsættes arbejdet med udvikling af en helhedsorienteret ungeindsats med henblik på at forebygge og modvirke marginalisering af unge. Målene er bl.a., at flere unge i Ballerup Kommune får en uddannelse, at færre unge har behov for offentlig forsørgelse samt at nedbringe ungdomskriminaliteten. Ungeafsnittet samarbejder tværfagligt for at styrke, kvalificere og konsolidere de ungeindsatser, der allerede er iværksat i Ballerup Kommune på baggrund i deltagelsen i KL-Partnerskab om en helhedsorienteret ungeindsats. Målet er på langt sigt, at flere unge får forudsætninger for at blive selvforsørgende, demokratisk deltagende samfundsborgere. Ungepolitikken Ungepolitikken er fra På baggrund af en status over igangværende handlinger skal der arbejdes med en handleplan for den videre udmøntning af ungepolitikken i samarbejde med Ungdomsrådet, Ungdomsskolen og Ungdomshuset Vognporten. Ungepakke 2 Fra januar 2011 er det lovbestemt, at alle årige har pligt til at være i uddannelse eller beskæftigelse. En lille gruppe unge vil ikke umiddelbart være uddannelsesparate. Der er udarbejdet en oversigt i samarbejde med UU-Vestegnen og Ungdomsuddannelsesinstitutionerne over de muligheder, som kommunen skal stille til rådighed for at bidrage til, at denne gruppe kan blive klar til at påbegynde en ungdomsuddannelse. Desuden udvikles andre tilbud til den unge, der ikke er uddannelsesparat på det daværende tidspunkt.

15 BEVILLINGSOMRÅDE MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn i form af en kommunal dagplejeordning, 17 kommunale institutioner og 2 selvejende institutioner. I kontoplanen er bevillingsområdet afgrænset til konto , Dagpleje og daginstitutioner samt Fællesudgifter, der vedrører disse institutioner og Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner. Den detaljerede afgrænsning fremgår af bevillingsoversigten. Mål for bevillingsområdet I henhold til Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge (Dagtilbudsloven) skal kommunen blandt andet: fastsætte og offentliggøre kommunens mål og rammer for dagtilbud i kommunen sikre at kommunens dagtilbud mv. medvirker til udmøntning af kommunens sammenhængende børnepolitik sørge for det nødvendige antal pladser føre tilsyn med indholdet af tilbuddene I Dagtilbudsloven er endvidere fastsat, at kommunen: har det overordnede ansvar for dagtilbuddene, fastsætter forældrebetalingen og har visitations- og optagelseskompetencen. I relation til dagtilbuddene har kommunalbestyrelsen blandt andet vedtaget: en plads- og pasningsgaranti for alle børn og unge, anvisningsregler for anvisning af pladser til kommunale dagtilbud, en fritvalg-ordning til dagtilbud, institutionspolitiske mål, vedtægter for forældrebestyrelser ved dagtilbuddene, en kostpolitik for 0-2-årige i dagtilbud samt en sammenhængende børnepolitik for Ballerup Kommune. Plads- og pasningsgaranti for alle børn og unge Pasningsgarantien gælder når barnet er 30 uger eller ældre, såfremt ansøgningsfristen er overholdt. De nærmere regler for anvisning af plads i kommunens dagtilbud fremgår af kommunens anvisningsregler. Frit valg ordningen Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunen yde et økonomisk tilskud til forældre med førskolebørn, der ikke ønsker et kommunalt dagpasningstilbud.

16 BEVILLINGSOMRÅDE Kommunalbestyrelsen har fastsat tilskuddet til 0 2-årige til de maksimale 75 pct. af den billigste nettoudgift pr. plads i et dagtilbud i tilsvarende aldersklasse. Tilskuddet udgør kr. månedligt i Tilskuddet til en privat pasningsordning kan forlænges indtil skolestart, såfremt tilbuddet har et sigte, der udvikler barnets kompetencer og sprog mv. Tilskuddet fra 3 år og frem til skolestart udgør kr. månedligt i Frit valg over kommunegrænser Ballerup Kommunes grundtilskud udgør nedenstående procentsatser af den billigste pris i bopæls- eller udførerkommunen: Grundtilskud for 0 2-årige: 75,00 pct. dog maksimalt kr. Grundtilskud for 3 5-årige: 75,00 pct. dog maksimalt kr. Som udførerkommune kan det besluttes at afvise at optage børn fra andre kommuner på ventelisten, hvis det forhindrer kommunen i at opfylde pasningsgarantien over for egne borgere. Institutionspolitiske mål 0-14 år I Ballerup Kommune lægges der vægt på at skabe gode udviklingsbetingelser for børn i kommunens dag- og fritidstilbud 0-14 år. Der er i den forbindelse udarbejdet institutionspolitiske mål med et fælles syn på værdier, mål og handlinger. De fælles værdier, mål og handlinger har aktualitet for alle, uanset om man er politiker, forældre, barn, forældrebestyrelse, forvaltningsleder, pædagogisk konsulent, institutionsleder eller pædagogisk personale i Ballerup Kommune. Ballerup Kommunes institutionspolitiske mål er baseret på et helhedssyn på børns liv, hvor barndommen ses som en fase i livet, der har værdi i sig selv med særlige betingelser og muligheder for barnet. I Ballerup Kommune ses børn som kompetente, aktive og selvstændige individer med viden, meninger og perspektiver på fremtiden. Det betyder, at børnene involveres og på demokratisk vis får indflydelse på egen situation. I takt hermed tilegner børnene sig samtidig oplevelsen af sammenhængen mellem indflydelse og ansvar for sig selv og fællesskabet. I dag- og fritidstilbuddene er børnene omgivet af et professionelt og kompetent pædagogisk personale, der møder barnet med respekt og hensyntagen uanset køn, kulturarv og opvækstbetingelser. Det pædagogiske personale er ansvarligt for at skabe et miljø, der er præget af omsorg, tryghed og nærvær og i samarbejde med forældrene at sikre børns trivsel, udvikling og læring. Arbejdet i Ballerup Kommunes dag- og fritidstilbud er baseret på følgende værdier, hvor børn: oplever omsorg og tryghed, respekteres og anerkendes som de personer, de er, bliver styrket i deres undren, fantasi, spørgelyst og lyst til at lære, har medindflydelse, medbestemmelse og medansvar, deltager i forpligtende fællesskaber, møder og udvikler kulturel og social forståelse, har et sundt miljø og udvikler en sund livsstil samt bliver udfordret af engagerede og kompetente voksne

17 BEVILLINGSOMRÅDE Organisations- og ledelsesstrukturen på daginstitutionsområdet Inden for dagtilbudsområdet er daginstitutionerne organiseret enten som distriktsinstitutioner eller som børnehuse (der ofte består af to-tre fysiske afdelinger). Skoledistrikterne danner udgangspunkt for organiseringen, og såvel distriktsinstitutioner som børnehuse er karakteriseret ved, at de udgør en organisatorisk enhed (institution) med én ledelse, ét budget og én bestyrelse. I følgende skoledistrikter er daginstitutionerne organiseret som en distriktsinstitution: Østerhøj, Hede-/Magleparken og Rugvænget. I følgende skoledistrikter er daginstitutionerne organiseret som børnehuse: Måløv, Egebjerg, Grantoften inkl. Bispevangen, Lundebjerg (Skovlunde nord), Rosenlund (Skovlunde Syd) og Højager. Kost i daginstitutioner og dagplejen Det kommunale servicetilbud i daginstitutionerne omfatter mælk og en frugtordning til aldersgruppen 0-5 år, samt øvrige mellemmåltider for aldersgruppen 0-2 år (tilpasset barnets alder). Kravet er, at minimum 75 pct. af de anvendte produkter er økologiske. Desuden tilbydes i dagplejen økologisk frokost i forbindelse med legestuerne. Ifølge Dagtilbudsloven skal alle børn i daginstitutioner tilbydes et forældrebetalt frokostmåltid. I 2010 valgte forældrene til børn i samtlige 0 2 årsafdelinger i Ballerup Kommune at købe dette. Der er derfor i serveret et forældrebetalte frokostmåltid baseret på egenproduktion i de enkelte afdelinger. Egenproduktionen er baseret på, at minimum 75 pct. af de anvendte produkter er økologiske. For aldersgruppen 3-5 år blev forældrene tilbudt et frokostmåltid som catering. Dette blev fravalgt for samtlige afdelinger. Ultimo 2012 skal forældrene tage stilling til frokostmåltidet for Prisen for det forældrebetalte frokostmåltid udgør i 2013: Frokostmåltid for 0-2 årige Til valg i efteråret 2012 gældende for 2013 Frokostmåltid for 3-5 årige Til valg i efteråret 2012 gældende for 2013, taksten fastsættes endeligt efter udbud, hvis frokostordning ønskes Pris pr. måned 535 kr. 527 kr. Forældrebetaling Den maksimale forældrebetaling må ifølge Dagtilbudsloven højst udgøre 25 pct. af de budgetterede udgifter ved ophold i dagpasningstilbuddet bortset fra udgifter til husleje. Fra januar 2011 er forældrebetalingen til en plads i daginstitution beregnet som en enhedstakst, der udgør 25 % af de budgetterede udgifter til aldersgruppen 0-5 år i daginstitutioner. Enhedstaksten understøtter daginstitutionsstrukturen som et sammenhængende forløb fra 0-5 år. Endvidere betyder det, at børnefamiliernes samlede udgift til daginstitutionsplads bliver jævnt fordelt hen over den periode, hvor barnet går i

18 BEVILLINGSOMRÅDE daginstitution, hvor udgiften indtil 2011 har været betydeligt højere, indtil barnet fyldte 3 år. Af hensyn til forældre med børn i alderen 3-5 år har der været en overgangsordning, men den er ophørt fra 2013, hvor taksten er ens for alle. Ved alle daginstitutioner er der et begrænset antal flekspladser. En fleksplads indebærer, at et dagtilbud kun kan anvendes 3 dage ugentligt, og der ydes en reduktion i forældrebetalingen på 25 pct. For dagplejen udregnes taksten særskilt, da frokostmåltidet er en fast del af tilbuddet. I 2013 udgør forældrebetalingen til en plads i dagplejen 23,6 % af bruttodriftsudgifterne for dagplejen. Beløbet er udregnet så forskellen på udgiften til børn i dagpleje kontra daginstitutioner er tilsvarende forskellen i For 2013 udgør forældrebetalingen for dagtilbud til børn i alderen 0-5 år: Normalbetaling flexpladser Under 3 år i børnehuse kr kr. Frokostmåltid for 0-2-årige 535 kr. 356 kr. Under 3 år i dagpleje inkl. kost kr. Fra 3 år til start i BFO inkl. tilskud kr kr. Frokostmåltid for 3 5-årige 527 kr. 351 kr. Åbningstiden Den ugentlige åbningstid i daginstitutionerne er 51 timer og i dagplejen 48 timer. Desuden er der gennemsnitligt 8,0 årlige lukkedage i alle dagpasningstilbud. Oversigt over lukkedage i Ballerup Kommunes dagtilbud År 3 dage inden påske 1. maj 5. juni Grundlovsdag Fredag efter Kr. Himmelfart 2013 x x x 10/5 Dagene mellem jul og nytår Antal lukkedage 27. og 30./12 8, x x x 30/5 29 og 30/12 7, x x 15/ x 6/ x x 26/5 28, 29 og 30/12 8,5 27, 28, 29 og 30/ , 28 og 29/ x x x 11/5 27 og 28/12 7, x x x 31/5 27 og 30/12 8,5 Gennemsnitligt antal dage 8,0

19 BEVILLINGSOMRÅDE Bemærk at dagene den 1. maj og Grundlovsdag kun er medtaget, når disse dage falder på en hverdag. Tilbud om alternativ pasning på lukkedage: For de forældre, som har behov for det, tilbydes der alternativ pasning ved, at der holdes en institution åben fælles for hele kommunen - dog undtagen den 5. juni (Grundlovsdag), hvor kommunen ikke er forpligtet til at stille alternativ pasning til rådighed. Kriterier for lavt børnefremmøde: Ballerup Kommunes kriterium for lavt børnefremmøde er defineret som et fremmøde på 40 % eller derunder af det normerede antal pladser i institutionen. Rammer for bevillingsområdet Den samlede driftsbevilling (netto) udgør 223,7 Mio. kr. i Budgettet forventes anvendt på følgende måde: Beløb i kr Fælles formål Dagplejen Børnehaver Børnehuse inkl. frokostordning 0-2 år Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner I alt Status og udvikling på bevillingsområdet Budgettet er baseret på følgende udvikling i antal af 0 5-årige: Antal 0 5-årige årige årige I alt Handlingsplan for budgetåret Et sammenhængende udviklingsforløb for 0-25 år Der udarbejdes en overordnet politik for børn og unges udvikling fra 0-25 år. Politikken sikrer sammenhæng og samarbejde omkring barnets udvikling fra spæd over

20 BEVILLINGSOMRÅDE daginstitutioner, folkeskole, ungdoms- og videreuddannelser og til arbejdsmarkedet. Innovative projekter omkring udvikling af fremtidens daginstitution, fremtidens folkeskole og samarbejdsprojekter med ungdomsuddannelser indgår som hjørnestene i udviklingspolitikken. Fremtidens dagtilbud innovationsprojekt Som et led i den samlede flerårige økonomiske strategi er der taget initiativ til iværksættelse af et visions og innovationsprojekt målrettet dagtilbudsområdet. Via visionsprocessen skal der sættes fokus på de visioner og mål, som fremadrettet skal være pejlemærke for kommunens dagtilbud. Visionerne skal efterfølgende danne baggrund for innovationsprocessen, der har som formål at udvikle samt afprøve ideer til nye måder at organisere og drive daginstitution på. Sigtet er at skabe mulighed for en fortsat kvalitetsudvikling af dagtilbuddene, men samtidig at reducere udgifterne gennem effektiviseringer og nye arbejdsgange. Videreførelse af inklusionsindsatsen med udgangspunkts i Ballerup Kommunes strategi for inklusion samt de lokale strategier og handleplaner Der er i 2011 foretaget en evaluering af inklusionsindsatsen. På baggrund af denne evaluering, skal der udarbejdes en ny central handleplan for inklusion. Institutionspolitiske mål for 0 14-års området Der er i 2006 vedtaget institutionspolitiske mål for 0-14-års området. Arbejdet med de institutionspolitiske mål sker blandt andet i tilknytning til institutionernes arbejde med de pædagogiske læreplaner og udarbejdelsen af børnemiljøvurderinger. Den videre proces vedr. de institutionspolitiske mål skal ses i sammenhæng med udarbejdelsen af en overordnet politik for børn og unges udvikling fra 0-25 år, samt innovationsprojektet fremtidens dagtilbud. Revision af koncept for pædagogiske læreplaner mv. Med udgangspunkt i de nye nationale og kommunale tiltag (herunder institutionernes arbejde med inklusion) samt erfaringerne fra evalueringerne af de pædagogiske læreplaner er der igangsat en proces med det formål at revidere rammerne for udarbejdelse af den pædagogiske læreplan. I den forbindelse vil der blive taget stilling til hvilke nye dokumentations- og evaluerings former, der både kan fremme en afbureaukratisering og skabe kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet. Ny vejledning til udarbejdelse af pædagogiske læreplaner forventes at kunne tages i brug primo Moderniseringsplan for daginstitutionerne Arbejdet med modernisering af daginstitutionerne videreføres. I 2012 påbegyndtes renovering og/eller modernisering af følgende kommunale institutionsbygninger: Børnehuset Lilletoften, Lilletoften 21-23, Skovlunde Børnehuset Lundegården, Hestens Kvarter 26-27, Ballerup

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret 19. september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Karakteristik af Værebro

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere