Udvalg Socialudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalg Socialudvalget"

Transkript

1 Socialudvalget Førtidspension Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Dagtilbud til 0-5-årige Tilbud til ældre pensionister Boligstøtte Øvrige sociale formål

2 BEVILLINGSOMRÅDE MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Udvalg Socialudvalget Bevillingsområde Førtidspension Afgrænsning af bevillingsområdet Området omfatter økonomien vedr. førtidspension. Bevillingsområderne kan specificeres således: /1 Førtidspension med 50 pct. refusion /1 Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter reglerne gældende før 1. januar /1 Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter reglerne fra 1. januar 2003 Mål for bevillingsområdet Førtidspension kan tilkendes personer i alderen 18 til 65 år, hvis erhvervsevnen er nedsat med mindst halvdelen. Det er oftest borgere med betydelige problemer ud over ledigheden, der samtidig gør dem uegnet til fleksjob. Ny lovgivning om førtidspensionsreform på vej Personer under 40 år, vil som udgangspunkt ikke få tilkendt førtidspension. De får i stedet en helhedsorienteret indsats i et eller flere ressourceforløb. Målet med ressourceforløbet er at hjælpe unge videre i livet, så de på længere sigt kan komme i arbejde eller i gang med en uddannelse. På kort sigt skal ressourceforløbet udvikle den enkeltes arbejdsevne gennem en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, som bliver koordineret på tværs af beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet, socialområdet og undervisningsområdet. Hvis det er åbenlyst, at de ikke kan komme til at arbejde igen, har kommunen fortsat mulighed for at tilkende førtidspension. Det gælder fx, hvis man er så syg eller har så betydelige funktionsnedsættelser, at det ikke tjener noget formål at forsøge at udvikle arbejdsevnen. Personer over 40 år kan fortsat få tilkendt førtidspension. Men som udgangspunkt skal de først deltage i et ressourceforløb. Hvis det helt åbenbart ikke tjener noget formål at forsøge at udvikle arbejdsevnen, kan kommunen tilkende førtidspension, uden at borgeren først har været igennem et ressourceforløb. Det forventes, at den nye lovreform for førtidspension godkendes inden udgangen af 2012 og træder i kraft i Det var målet ved budgetvedtagelsen at fastholde det nuværende antal nytilkendte førtidspensioner. Men når den endelige loven vedr. førtidspension er endelig fastlagt vil det medføre konsekvenser for en lang række områder. Ændringerne vil blive nærmere belyst i 2013

3 BEVILLINGSOMRÅDE Rammer for bevillingsområdet Ændret udbetalingspraksis fra 1. marts 2013 Udbetaling af social pension overgår pr. 1. marts 2013 til Udbetaling Danmark (UDK). UDK indhenter statsrefusion og opkræver Ballerup Kommune nettoudgiften til social pension. Disse udgifter afholdes på denne ramme. Den administrative sagsbehandling (start, ændringer og afslutning) vedrørende pension foretages ligeledes af UDK. Administrationsudgifter til UDK vil blive afholdt på hovedkonto 06. Det er stadig pensionsnævnet i Ballerup Kommune som tilkender personer førtidspension. Kommunalbestyrelsen har for 2013 bevilget kr. For 2013 og overslagsårene er der regnet med følgende udvikling: (1.000 kr.) nettobevilling Indarbejdede tilpasninger I budgetforslaget er indarbejdet følgende bruttotilpasning: kr. vedtagne tilpasninger (*) 19 færre tilkendelser (*) Tilpas aktuelt antal pr DUT i alt *) Tilpasningen modsvares delvist af en merudgift til kontanthjælp på ramme Handlingsplan Fastholdelse i antal tilkendelser af førtidspension Den store udfordring er at fastholde borgeren i beskæftigelse eller i uddannelse, således at fastholdelsen i antallet af førtidspensioner ikke blot modsvares af en tilsvarende stigning i andre typer overførsler, typisk kontanthjælp. Det vil derfor være nødvendigt at arbejde med såvel borgers som medarbejders holdning til, hvornår førtidspensionering kan være en relevant løsning. Der skal gennemføres en indsats for at identificere mulighederne for at forhindre denne udstødelse fra arbejdsmarkedet. Ændringen betyder, at der skal arbejdes yderligere på den forebyggende indsats i forhold til at fastholde og styrke den enkelte borger arbejdsevne og mulighed for hel eller delvis selvforsørgelse. Indsatsen vil, set i lyset af de seneste års udvikling i tilkendelsesmønsteret, særlig rette sig mod personer under 40 år personer med psykiske lidelser personer med ikke vestlig baggrund På kort sigt må det forventes, at de borgere der ikke tilkendes førtidspension vil være på anden offentlig forsørgelse. Det antages, at de vil modtage ydelser svarende til kontanthjælp (80 %) eller ledighedsydelse (20 %).

4 BEVILLINGSOMRÅDE Vilkår og regler i relation til førtidspension Der er et lovmæssigt krav om at fokusere på den enkeltes ressourcer frem for begrænsninger, så personen så vidt muligt hjælpes til en aktiv tilværelse på arbejdsmarkedet. En førtidspension kan gives til mennesker, der af fysiske, psykiske eller sociale grunde ikke kan arbejde og dermed forsørge sig selv. For at få en førtidspension skal alle muligheder for at forbedre ens arbejdsevne være afprøvet, fx gennem aktivering, revalidering eller behandling. En sag om førtidspension kan rejses af borgeren eller kommunen. En type førtidspension Personer, der har fået tilkendt førtidspension før 1. januar 2003, får pension efter gamle regler. Personer, der i dag får førtidspension, får pension efter nye regler. Med de nye regler er højeste, mellemste og almindelig førtidspension blevet afskaffet, så der kun er en type førtidspension. Pensionsbeløb - når man er enlig Førtidspensionen er på kr. om måneden (2012), hvis man ikke er gift eller samlevende. Har man en indtægt, der er højere end kr. om året, bliver der trukket en procentdel fra i pensionen. Pensionsbeløb - når man er gift eller samlevende Førtidspensionen er på kr. om måneden (2012), hvis man er gift eller samlevende. Beløbet kan være mindre, hvis man selv eller ægtefællen har indtægter. Gifte eller samlevende førtidspensionister kan have indtægter på op til kr. om året. Har man indtægter, der er højere, bliver der trukket en procentdel fra i pensionen. En ægtefælle, der selv er pensionist, kan have det tilsvarende beløb i indtægt, altså kr. om året, mens en ægtefælle, der er lønmodtager, kan tjene kr. om året, før det påvirker førtidspensionen. Evt. tilskud til merudgifter Har man særlige udgifter, der er forbundet med sygdom eller handicap, kan man søge om at få tilskud til disse merudgifter. 3 forskellige refusionstakster 35 pct. statsrefusion Førtidspension tilkendt fra 1. januar 1999 og indtil den 31. december 2002 skete efter gamle regler med højeste, mellemste, almindelig og forhøjet almindelig førtidspension. Fra 1. januar 2003 er der kun én (skattepligtig) førtidspensionsydelse på dagpengeniveau. Staten betaler 35 pct. af udgiften. 50 pct. statsrefusion Staten betaler 50 pct. af udgiften til førtidspension: Tilkendt i perioden 1. januar 1992 til 12. juni 1997, indtil personen fylder 60 år. Tilkendt i perioden 13. juni 1997 til 31. december 1998, indtil personen fylder 67 år. 100 pct. statsrefusion Staten betaler hele udgiften til førtidspension tilkendt før den 1. januar 1992 og konteres på hovedkonto 08, Økonomiudvalgets ramme.

5 BEVILLINGSOMRÅDE Der blev budgetlagt med følgende forventning: Forventet antal pr. 1. januar 2013 Gnsn. md. til-/afgang Førtidspension 50 % statsrefusion Førtidspension 35 % statsrefusion før Førtidspension 35 % statsrefusion efter Status og udvikling på bevillingsområdet Udviklingen i nettoudgifterne forventes at blive: I kr regnskab budget budget budget budget budget Førtidspension 50 % Førtidspension 35 % før Førtidspension 35 % efter Til/fra kommuner Andet I alt Indeks i: løbende priser faste priser Pris- og lønregulering i % 100,0 102,2 103,7 103,7 103,7 103,7 (*) budget er vist i 2013 priser. Udviklingen i antallet af førtidspensionister med kommunal medfinansiering og fuld statslig finansiering fremgår af nedenstående tabel: Antal førtidspensionister med kommunal medfinansiering - pr. 1. januar ekskl. invaliditetsydelse Førtidspension 50 % Førtidspension 35 % før Førtidspension 35 % efter I alt Førtidspension 100 % ej ramme I alt alle førtidspensionister

6 BEVILLINGSOMRÅDE MÅL- OG RAMMEBESKRIVELSE Udvalg Socialudvalget Bevillingsområde Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Afgrænsning af bevillingsområdet Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger til forebyggelse heraf (Lov om Social Service) samt socialpædagogisk bistand til børn, der af én eller anden grund har behov for et særligt tilrettelagt tilbud i en kortere eller længere periode. Tilbuddet gives for at fremme barnets deltagelse og inklusion (dagtilbudsloven). Da en stor del af de børn og unge, der omfattes af denne indsats, også modtager anden særlig støtte bl.a. på undervisningsområdet (specialpædagogisk bistand), kan indsatsen overfor børn og unge med særlige behov ikke betragtes uafhængigt af de kommunale aktiviteter på folkeskole-, daginstitutions-, sundheds- og kulturog fritidsområdet. Bevillingsområdet omfatter aktiviteter fra følgende funktionsområder: A. Forebyggende foranstaltninger Indtægter fra den centrale refusionsordning Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Sociale formål Samværsret mv. med børn, 83 og 84 i Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven) Sociale formål Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne, 41 i serviceloven Sociale formål Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne, 42 i serviceloven Sociale formål Hjælp til udgifter i forbindelse med hjemmetræning, 32 stk. 8 i serviceloven. B. Indgribende foranstaltninger Indtægter fra den centrale refusionsordning Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Botilbud for personer med særlige sociale behov 109 Kvindekrisecentre. C. Socialpædagogisk bistand Indtægter fra den centrale refusionsordning Dagbehandlingstilbud og Ressourceteam Særlige dagtilbud og særlige klubber. D. Opsøgende/udgående teams Det Udgående team Skole, Socialvæsen, Politi (SSP) E. Andet Øvrige Sociale formål. Ballerup Kommunes tilbud på området: Ballerup Ungdomspension Det Udgående team Ballerup Familiehus

7 BEVILLINGSOMRÅDE Mål for bevillingsområdet Overordnet målsætning at sikre det enkelte barn og den enkelte unge bedst mulige opvækst-, omsorgsog udviklingsbetingelser. Delmålsætninger at sætte fokus på og styrke en innovativ udvikling af det tværfaglige samarbejde omkring udsatte børn og unge, at medvirke til, i dialog og samarbejde med familierne og andre voksne og professionelle, at børnene og de unge trives i deres dagligdag og i videst muligt omfang kan forblive i eget hjem, at arbejde på at gøre barnets og den unges miljøer mere inkluderende, at forebygge kriminalitet og misbrug blandt unge i et samarbejde mellem skole, fritidstilbud, SSP/politi og familie- og handicapsektionen, at anbringelser af børn og unge i videst muligt omfang sker i eget familienetværk eller i familiepleje, at arbejde for et samarbejde med det lokale fritids- og foreningsliv med henblik på at sikre bedre integration og fritidsmuligheder for socialt udsatte børn og unge. Rammer for bevillingsområdet Kommunalbestyrelsen har for 2013 bevilget kr. For 2013 og overslagsårene er der regnet med følgende udvikling: (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto Indarbejdede tilpasninger I budgetforslaget er indarbejdet følgende tilpasninger: Punkt Vedtagne tilpasninger T2 Fortsat fokus på omlægning af anbringelsesmønsteret for udsatte børn og unge T3 Metodeudvikling af den tidlige indsats overfor særligt udsatte gravide og spædbørnsmødre T4 Fremtidens indsats i forbindelse med sårbare børn og unge S1 Aflastningsophold S2 Særlig støtte til unge på eget værelse Turbo indsats S3 Omlægning af anbringelsessted I alt:

8 BEVILLINGSOMRÅDE Status og udvikling på bevillingsområdet Med det vedtagne budget forventes følgende udvikling på bevillingsområdet: Ajourført Netto (1.000 kr.) Regnskab budget Budget Overslagsår Forebyggende foranstaltninger Myndighedsøkonomi Egne institutioner Andre udgifter Andre indtægter Statsrefusion Indgribende foranstaltninger Myndighedsøkonomi Egne institutioner Andre udgifter Andre indtægter Statsrefusion Socialpædagogisk bistand Myndighedsøkonomi Egne ansatte Andre udgifter Andre indtægter Statsrefusion Opsøgende/udgående teams Egne ansatte Andet Børn og unge med særlige behov i alt Myndighedsøkonomi er cpr. registrerede udgifter på baggrund af en bevilling.

9 BEVILLINGSOMRÅDE Udvikling i antallet af anbragte børn: Gennemsnitlig månedligt antal anbragte fordelt efter anbringelsessted *) 2013 *) Familiepleje Netværksanbringelse Socialpædagogiske opholdssteder Døgninstitution Heraf: Børn og unge med social adfærdsproblemer Ungdomspensionen døgn Børn og unge med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne Kostskole, skibsprojekt mv Eget værelse I alt Andel anbragt i familiepleje i pct *) Er forventede tal Udviklingen i forebyggelsesforanstaltninger: Gennemsnitlig månedligt antal *) 2013*) Udgifter samværsret m børn Merudgifter ved forsørgelse af børn ( 41) Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ( 42) Hjemmetræning ( 32 stk. 8) Konsulentbistand m.m Praktisk, pæd. støtte Personlig hjælp og ledsagelse ( 44) Døgnophold for hele familien Aflastningsophold Personlig rådgiver 5 3 Fast kontaktperson Det Udegående team TURBO støtte Formidling af praktiktilbud Anden hjælp Økonomisk støtte udgifter konsulentbistand iht. 11 stk. 3 ( 52a.1.1) Økonomisk støtte i forbindelse med 52 stk.3 ( 52a.1.2) Økonomisk støtte for at undgå anbringelse ( 52a.1.3) Økonomisk støtte - kontakt barn / forældre under anbringelse ( 52a.1.4) Økonomisk støtte prævention ( 52a.1.5) Støtteperson ( 54) *) Er forventede tal Børn i særlige daginstitutioner og klubtilbud har udviklet sig således: Gennemsnitlig månedligt antal *) 2013*) Dagbehandlingstilbud Kommunikationscenteret Specialbørnehave Specialfritidsklub Børneterapien Specialfritidshjem - anbragte børn Terapi - anbragte børn *) Er forventede tal

10 BEVILLINGSOMRÅDE Handlingsplan for budgetåret Aftale om budgettilpasninger for På baggrund af de økonomiske udfordringer Ballerup Kommune står overfor, har Økonomiudvalget besluttet en flerårig strategi, der kan sikre kommunen en robust økonomi. På ramme skal der findes besparelser på 4,9 mio. i årene Det vil derfor være nødvendigt at justere serviceniveauet på en række områder. Det gælder især for områderne anbringelse, aflastning og særlig støtte til unge på eget værelse. Fremtidens indsats i forbindelse med sårbare børn og unge. Et brugerdrevet innovationsprojekt. Parterne er enige om, at der i 2012 skal startes et borger- og brugerdrevet innovationsprojekt omkring rådgivningsindsatser på området sårbare børn og unge. Projektets kerne er at undersøge og inddrage såvel forældres som medarbejderes perspektiv i udformning og organisering af de enkelte konkrete indsatser på området med det mål, at indsatserne bliver så relevante og effektive som muligt for de udsatte børn og unge. Myndighedsdelen Bevillingsområdet er kendetegnet ved at indeholde en myndighedsdel, der beslutter anbringelser og foranstaltninger til undgåelse heraf. Derudover indeholder området også en udførende del, der for størstedelen består af tilbud på Ballerup Familiehus og Ballerup Ungdomspension. Endelig indeholder området en rådgivningsdel, der omfatter forskellige rådgivende, støttende og konsultative indsatser overfor børn og unge, forældre og andre voksne i børnenes og de unges dagligdag. Derudover rettes særlig opmærksomhed på de udsatte børn ved: at Center for Børne- og Ungerådgivning fortsætter udviklingen af det tværfaglige arbejde bl.a. ved en innovativ udvikling af såvel ledelse som det faglige samarbejde i områder og distrikter at udbygge tilbuddene fra Familiehuset og Ungdomspensionen, således at flest mulige udsatte børn/unge på tilfredsstillende måde kan forblive i eget hjem/nærmiljø. at Familiehuset indgår i et helhedstilbud og samarbejde med Lautrupgårdskolen for at kvalificere kommunens tilbud over børn med store psykosociale vanskeligheder at fortsætte den helhedspræget tidlige indsats over for unge sårbare gravide og spædbørnsmødre gennem videreførelse af projekt Ung Forælder at fortsætte styrkelsen af det forpligtigende og tætte samarbejde med Center for Skoler og Institutioner om, hvorledes arbejdsgange, sagsansvars- og kompetencefordeling, visitation samt økonomistyring kan tilrettelægges effektivt og rationelt. Et markant eksempel herpå er, at Sundhedsplejen, Center for Børne- og Ungerådgivning nu er tilknyttet 3 geografiske områder: Nord, Midt og Syd. Områderne er inddelt i 9 distrikter med hver sit konsultative team, hvor repræsentanter fra Sundplejen og Centret deltager. At Center for Børne- og Ungerådgivning sammen med Center for Skoler og Institutioner udvikler en koordineret og håndholdt indsats for børn og unge år, bl.a. med baggrund i kommende undersøgelse af omfanget af skolefravær uden tilladelse at Center for Børne- og Ungerådgivning deltager i at udbygge og intensivere samarbejdet til Jobcentret, Social Vejledning og UU om indsatsen over for de udsatte unge, herunder hvordan der kan arbejdes med en koordineret og helhedsorienteret indsats for at de unge ((16) år) kommer i uddannelse og bliver selvforsørgende at metodeudvikle til styrkelse af den tværfaglige ungeindsats på baggrund af erfaringer fra KL-partnerskabet Helhedsorienteret ungeindsats.

11 BEVILLINGSOMRÅDE at Center for Børne- og Ungerådgivning i samarbejde med Social vejledning og Jobcentret får sikret et rettidig og smidig sagsforløb i forbindelse med den unges overgang fra barn til voksen. Ressourcepædagoger (støttepædagoger) Center for Børne- og Ungerådgivnings bistand omfatter pædagogisk-psykologisk vurdering og rådgivning vedrørende børn og unge med særlige behov i alderen fra 0-18 år. Specialpædagogisk bistand gives til børn, der af én eller anden grund har behov for et særligt tilrettelagt tilbud i en kortere eller længere periode. Tilbuddet gives for at fremme barnets deltagelse og inklusion. Ressourcepædagoger er tilknyttet 0-5 års området. De er fordelt i de tre geografiske områder Syd, Midt og Nord med lønsum svarende til i alt 14 årsværk. Visitationen af støttepædagogressourcen foregår således også i de enkelte områdeteams, i 3 visitations- og udviklingsfora, med områdelederen som formand og med repræsentanter for daginstitutionslederne. Den samlede indsats gennemføres i et bredt tværfagligt samarbejde og med inddragelse af barnets forældre. Ungdomspensionen Ballerup Ungdomspension (BUP) består af fire socialpædagogiske hovedaktiviteter: UP-døgn TURBO Det Udgående Team (DUT) Mentorkorpset og Praktiknetværket UP-døgn og TURBO UP-døgn er Ballerup kommunes døgninstitution og er normeret til 5,5 pladser, hvoraf 0,5 plads fungerer som akutplads. TURBO er et tilbud til unge fra Ballerup Kommune, som anbringes i egne boliger med udvidet socialpædagogisk tilsyn og er normeret til 10 unge. Det Udgående Team (DUT) DUT er normeret til tilsyns- og kontaktopgaver i forhold til børn/unge. Alle opgaver visiteres via Center for Børne- og Ungerådgivning efter Servicelovens 52, stk. 3, nr. 6/7 eller Servicelovens 76 a, stk. 3, nr. 2/3. Mentorkorpset og Praktiknetværket Mentorkorpset er normeret til opgaver i forhold til børn/unge med moderate støttebehov. Alle opgaver visiteres via Center for Børne- og Ungerådgivning efter Servicelovens 52, stk. 3, nr. 6/7 eller Servicelovens 76 a, stk. 3, nr. 2/3 og udføres primært af ressourcestærke voksne fra lokalmiljøet. Praktiknetværket har til formål at opdyrke og servicere praktikpladser specifikt til BUP s unge. Der forventes ikke den store ændring i målgruppen i forhold til de seneste år, hvor målgruppen er blevet bredere og mere belastet og opgaverne langt mere specialiserede og komplekse; primært i forhold til unge med ADHD-problematik, personlighedsforstyrrelse og psykiatriske problemstillinger.

12 BEVILLINGSOMRÅDE For at kunne løfte disse opgaver tilfredsstillende, er det vigtigt at videreudvikle medarbejdernes faglige kompetencer - især inden for specialpædagogiske områder (via interne/eksterne kurser, uddannelse m.m.) samt tilpasse organisation og institutionens fysiske rammer i forhold til målgruppen og opgaveløsningen. Ballerup Ungdomspension vil i et tæt samarbejde med Center for Børne- og Ungerådgivningen fortsat medvirke til innovative løsninger, der uden at der gives køb på fagligheden - er lokale, og som bidrager til at nedsætte de generelle udgifter, bl.a. på anbringelsesområdet og på køb af eksterne kontaktpersoner. Ballerup Ungdomspension vil fortsat arbejde på at udvikle institutionens differentierede pædagogiske tilbud, således de løbende optimeres i forhold til de unge, opgaveløsningen og vores samarbejdspartnere. Derfor vil Ballerup Ungdomspension fortsat vægte det tværfaglige samarbejde højt som led i de generelle bestræbelser på at fremme videndeling, intern udvikling og samarbejde. Trappemodellen indebærer markant ændrede arbejdsopgaver og -betingelser for en stor del af medarbejdergruppen bl.a. en større grad af alenearbejde. Ballerup Ungdomspension vil derfor opprioritere arbejdet med at fastholde et godt og trygt arbejdsmiljø. I takt med de ændrede og mere belastede arbejdsopgaver vil den enkelte medarbejder og institutionen som helhed blive udsat for et langt større pres end tidligere. Det er derfor vigtigt, at institutionen er gearet til at imødegå evt. arbejdsmiljøbetingede lidelser såsom udbrændthed, stress, følgevirkninger af f.eks. trusler og vold m.m. Ballerup Familiehus Ballerup Familiehus vil også i 2013 fortsætte arbejdet med at forebygge anbringelser udenfor hjemmet. Indsatsen vil primært ligge i hjemme-hos sagerne, hvor netværkssamarbejdet vil blive yderligere prioriteret, parallelt med den pædagogiske og behandlingsmæssige indsats som foregår i hjemmet. Målet er, at familiernes egen indsigt og udvikling fastholdes både af familien selv og af et personligt eller professionelt netværk, som kan indgå på en konstruktiv måde. Formålet er, at Familiehuset efter en periode i familien, gradvist vil blive mere superviserende, efterhånden som vi kan trække os ud af behandlingsforløbene. Målet er, at familien bliver selvforvaltende, og at behandleren ikke bliver en krykke for familien. Familiehusets Ung-Forælder tilbud vil også fremover tilbyde gruppeforløb for henholdsvis sårbare gravide og sårbare spædbørnsmødre. Tilbuddet vil i 2013 fortsat indeholde et efterværnstilbud, som har været en succes. Der er tale om et gradvist mere ekstensivt forløb over 2 år, hvor målsætningen er at fastholde både den gode mor-barn relation og moderens spirende tilknytning til uddannelsesområdet. Kommunalbestyrelsen har godkendt at den praktiske støtte i de unge mødres eget hjem intensiveres, således at mødrene også trænes og støttes i deres nærmiljø. Ballerup Familiehus har netop opprioriteret vores Intensiv Familie Støtte fra 1 til 2 medarbejdere pr Formålet er at have et alternativ til anbringelse i særligt udsatte familier, hvor familierådgiver overvejer anbringelse. Tilbuddet indeholder tæt opfølgning af familien, så barnets tarv varetages, og vi undersøger og arbejder på at alternativ til anbringelse. Tilbuddet er etisk og tilvejebringer økonomiske ressourcer, som kan bruges mere hensigtsmæssigt andre steder i Center for Børne- og Ungerådgivning. Familiehuset vil også i 2013 fastholde tilbuddet om fler-familie-terapi eller familiekurser, hvor familier med komplicerede familieproblematikker arbejder sammen og sideløbende på at opnå på forhånd fastsatte mål. Fredegaarden har også planer

13 BEVILLINGSOMRÅDE om andre forløb for udsatte grupper, eksempelvis tilbud til børn/unge med angst eller tilbud til børn/unge med forældre som er misbrugere eller har en psykisk sygdom. Planen er i 2013 at udbygge gruppetilbud. Vi gennemgår et uddannelsesforløb, hvor vi inviterer andre fra Center for Børne- og Ungerådgivning m.fl. med. Gruppetilbuddene skal bl.a. henvende sig til forskellige aldersgrupper / problematikker med henblik på at dele det svære. Tilbuddet skal erstatte/supplere tilbud til allerede visiterede familier. Familiehuset flyttede til Torvevej i Skovlunde i april En omstændighed som rummer en vis udfordring for personalegruppen. Vi har netop indledt et tættere samarbejde med Brydehusvej, som tænkes udbygget i Temaet er familier, hvor der er misbrug af alkohol. Dette samarbejde forventes udbygget til også at omfatte stofmisbrug. Det Opsøgende Team Teamet er etableret som en væsentlig ressource i arbejdet med børn og unge på et opsøgende plan. Medarbejderne har og skaber solide, bæredygtige relationer til et stort antal børn og unge og medvirker aktivt i samarbejdet om indsatser på forskellige niveauer især med skoler og klubber. Det opsøgende team har fået en stærkere lokal forankring i det opsøgende arbejde med den justering og udvidelse af teamet til 4 fuldtidsstillinger, der blev vedtaget januar Teamet har base i Ungerådgivningen og har to arbejdspladser på rådhuset. Dette har allerede vist sin effekt i form af en stigning i teamets generelle aktiviteter og et stigende tværfagligt samarbejde med udsatte børn og unge i og omkring Center for Børne- og Ungerådgivning. Ungdomsklubbernes ønske om et tættere samarbejde med Det Opsøgende Team imødekommes samtidigt ved hjælp af denne konstruktion. Ungerådgivningen på banegårdspladsen i Ballerup Med Ungerådgivningen er det gjort nemmere for de unge at søge hjælp og rådgivning om f.eks. personlige problemer, rusmidler og uddannelse. De unge får et tilbud om, at rådgivningen indledende kan foregå anonymt. Samtidig kan bekymrede forældre benytte sig af Ungerådgivningen, som har åbent 3 gange ugentligt. Ungerådgivningen består af Det Opsøgende Team, som samarbejder om indsatser på tværs af de udfordringer, som de unge kommer med. Det sker i et tværfagligt samarbejde med relevante samarbejdspartnere fra UU-Vestegnen, Jobcenter, klubber, sagsbehandlere med flere. Et pilotprojekt er endvidere etableret i 2012 med satellitrådgivning på Grantofteskolen for udskolingen og på 10.klasserne på Egebjergskolen. Forstærket indsats i forhold til ungdomskriminalitet, herunder nyorientering af SSP-samarbejdet og den forebyggende indsats Der iværksættes en koordineret og forstærket indsats mod ungdomskriminalitet og handel med euforiserende stoffer. Indsatsen involverer bl.a. de konstruktive og aktive ungdomsmiljøer.

14 BEVILLINGSOMRÅDE Centrale medarbejdere og ledere på unge-, skole- og socialområdet gennemfører målrettet en koordineret, hurtig, konkret og håndholdt indsats i forhold til denne gruppe af utilpassede og uroskabende unge. SSP s opgaver, samarbejde og organisation er revurderet med henblik på kvalificering af den forebyggende indsats. Specielt indsatsen i forhold til børn og unge, der udvikler risikoadfærd, prioriteres højt og der arbejdes fortsat med at sikre en målrettet indsats overfor unge, som er eller har været involveret i kriminalitet. Unge i Ballerup Kommune en fortsat helhedsorienteret ungeindsats I Ballerup Kommune fortsættes arbejdet med udvikling af en helhedsorienteret ungeindsats med henblik på at forebygge og modvirke marginalisering af unge. Målene er bl.a., at flere unge i Ballerup Kommune får en uddannelse, at færre unge har behov for offentlig forsørgelse samt at nedbringe ungdomskriminaliteten. Ungeafsnittet samarbejder tværfagligt for at styrke, kvalificere og konsolidere de ungeindsatser, der allerede er iværksat i Ballerup Kommune på baggrund i deltagelsen i KL-Partnerskab om en helhedsorienteret ungeindsats. Målet er på langt sigt, at flere unge får forudsætninger for at blive selvforsørgende, demokratisk deltagende samfundsborgere. Ungepolitikken Ungepolitikken er fra På baggrund af en status over igangværende handlinger skal der arbejdes med en handleplan for den videre udmøntning af ungepolitikken i samarbejde med Ungdomsrådet, Ungdomsskolen og Ungdomshuset Vognporten. Ungepakke 2 Fra januar 2011 er det lovbestemt, at alle årige har pligt til at være i uddannelse eller beskæftigelse. En lille gruppe unge vil ikke umiddelbart være uddannelsesparate. Der er udarbejdet en oversigt i samarbejde med UU-Vestegnen og Ungdomsuddannelsesinstitutionerne over de muligheder, som kommunen skal stille til rådighed for at bidrage til, at denne gruppe kan blive klar til at påbegynde en ungdomsuddannelse. Desuden udvikles andre tilbud til den unge, der ikke er uddannelsesparat på det daværende tidspunkt.

15 BEVILLINGSOMRÅDE MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn i form af en kommunal dagplejeordning, 17 kommunale institutioner og 2 selvejende institutioner. I kontoplanen er bevillingsområdet afgrænset til konto , Dagpleje og daginstitutioner samt Fællesudgifter, der vedrører disse institutioner og Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner. Den detaljerede afgrænsning fremgår af bevillingsoversigten. Mål for bevillingsområdet I henhold til Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge (Dagtilbudsloven) skal kommunen blandt andet: fastsætte og offentliggøre kommunens mål og rammer for dagtilbud i kommunen sikre at kommunens dagtilbud mv. medvirker til udmøntning af kommunens sammenhængende børnepolitik sørge for det nødvendige antal pladser føre tilsyn med indholdet af tilbuddene I Dagtilbudsloven er endvidere fastsat, at kommunen: har det overordnede ansvar for dagtilbuddene, fastsætter forældrebetalingen og har visitations- og optagelseskompetencen. I relation til dagtilbuddene har kommunalbestyrelsen blandt andet vedtaget: en plads- og pasningsgaranti for alle børn og unge, anvisningsregler for anvisning af pladser til kommunale dagtilbud, en fritvalg-ordning til dagtilbud, institutionspolitiske mål, vedtægter for forældrebestyrelser ved dagtilbuddene, en kostpolitik for 0-2-årige i dagtilbud samt en sammenhængende børnepolitik for Ballerup Kommune. Plads- og pasningsgaranti for alle børn og unge Pasningsgarantien gælder når barnet er 30 uger eller ældre, såfremt ansøgningsfristen er overholdt. De nærmere regler for anvisning af plads i kommunens dagtilbud fremgår af kommunens anvisningsregler. Frit valg ordningen Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunen yde et økonomisk tilskud til forældre med førskolebørn, der ikke ønsker et kommunalt dagpasningstilbud.

16 BEVILLINGSOMRÅDE Kommunalbestyrelsen har fastsat tilskuddet til 0 2-årige til de maksimale 75 pct. af den billigste nettoudgift pr. plads i et dagtilbud i tilsvarende aldersklasse. Tilskuddet udgør kr. månedligt i Tilskuddet til en privat pasningsordning kan forlænges indtil skolestart, såfremt tilbuddet har et sigte, der udvikler barnets kompetencer og sprog mv. Tilskuddet fra 3 år og frem til skolestart udgør kr. månedligt i Frit valg over kommunegrænser Ballerup Kommunes grundtilskud udgør nedenstående procentsatser af den billigste pris i bopæls- eller udførerkommunen: Grundtilskud for 0 2-årige: 75,00 pct. dog maksimalt kr. Grundtilskud for 3 5-årige: 75,00 pct. dog maksimalt kr. Som udførerkommune kan det besluttes at afvise at optage børn fra andre kommuner på ventelisten, hvis det forhindrer kommunen i at opfylde pasningsgarantien over for egne borgere. Institutionspolitiske mål 0-14 år I Ballerup Kommune lægges der vægt på at skabe gode udviklingsbetingelser for børn i kommunens dag- og fritidstilbud 0-14 år. Der er i den forbindelse udarbejdet institutionspolitiske mål med et fælles syn på værdier, mål og handlinger. De fælles værdier, mål og handlinger har aktualitet for alle, uanset om man er politiker, forældre, barn, forældrebestyrelse, forvaltningsleder, pædagogisk konsulent, institutionsleder eller pædagogisk personale i Ballerup Kommune. Ballerup Kommunes institutionspolitiske mål er baseret på et helhedssyn på børns liv, hvor barndommen ses som en fase i livet, der har værdi i sig selv med særlige betingelser og muligheder for barnet. I Ballerup Kommune ses børn som kompetente, aktive og selvstændige individer med viden, meninger og perspektiver på fremtiden. Det betyder, at børnene involveres og på demokratisk vis får indflydelse på egen situation. I takt hermed tilegner børnene sig samtidig oplevelsen af sammenhængen mellem indflydelse og ansvar for sig selv og fællesskabet. I dag- og fritidstilbuddene er børnene omgivet af et professionelt og kompetent pædagogisk personale, der møder barnet med respekt og hensyntagen uanset køn, kulturarv og opvækstbetingelser. Det pædagogiske personale er ansvarligt for at skabe et miljø, der er præget af omsorg, tryghed og nærvær og i samarbejde med forældrene at sikre børns trivsel, udvikling og læring. Arbejdet i Ballerup Kommunes dag- og fritidstilbud er baseret på følgende værdier, hvor børn: oplever omsorg og tryghed, respekteres og anerkendes som de personer, de er, bliver styrket i deres undren, fantasi, spørgelyst og lyst til at lære, har medindflydelse, medbestemmelse og medansvar, deltager i forpligtende fællesskaber, møder og udvikler kulturel og social forståelse, har et sundt miljø og udvikler en sund livsstil samt bliver udfordret af engagerede og kompetente voksne

17 BEVILLINGSOMRÅDE Organisations- og ledelsesstrukturen på daginstitutionsområdet Inden for dagtilbudsområdet er daginstitutionerne organiseret enten som distriktsinstitutioner eller som børnehuse (der ofte består af to-tre fysiske afdelinger). Skoledistrikterne danner udgangspunkt for organiseringen, og såvel distriktsinstitutioner som børnehuse er karakteriseret ved, at de udgør en organisatorisk enhed (institution) med én ledelse, ét budget og én bestyrelse. I følgende skoledistrikter er daginstitutionerne organiseret som en distriktsinstitution: Østerhøj, Hede-/Magleparken og Rugvænget. I følgende skoledistrikter er daginstitutionerne organiseret som børnehuse: Måløv, Egebjerg, Grantoften inkl. Bispevangen, Lundebjerg (Skovlunde nord), Rosenlund (Skovlunde Syd) og Højager. Kost i daginstitutioner og dagplejen Det kommunale servicetilbud i daginstitutionerne omfatter mælk og en frugtordning til aldersgruppen 0-5 år, samt øvrige mellemmåltider for aldersgruppen 0-2 år (tilpasset barnets alder). Kravet er, at minimum 75 pct. af de anvendte produkter er økologiske. Desuden tilbydes i dagplejen økologisk frokost i forbindelse med legestuerne. Ifølge Dagtilbudsloven skal alle børn i daginstitutioner tilbydes et forældrebetalt frokostmåltid. I 2010 valgte forældrene til børn i samtlige 0 2 årsafdelinger i Ballerup Kommune at købe dette. Der er derfor i serveret et forældrebetalte frokostmåltid baseret på egenproduktion i de enkelte afdelinger. Egenproduktionen er baseret på, at minimum 75 pct. af de anvendte produkter er økologiske. For aldersgruppen 3-5 år blev forældrene tilbudt et frokostmåltid som catering. Dette blev fravalgt for samtlige afdelinger. Ultimo 2012 skal forældrene tage stilling til frokostmåltidet for Prisen for det forældrebetalte frokostmåltid udgør i 2013: Frokostmåltid for 0-2 årige Til valg i efteråret 2012 gældende for 2013 Frokostmåltid for 3-5 årige Til valg i efteråret 2012 gældende for 2013, taksten fastsættes endeligt efter udbud, hvis frokostordning ønskes Pris pr. måned 535 kr. 527 kr. Forældrebetaling Den maksimale forældrebetaling må ifølge Dagtilbudsloven højst udgøre 25 pct. af de budgetterede udgifter ved ophold i dagpasningstilbuddet bortset fra udgifter til husleje. Fra januar 2011 er forældrebetalingen til en plads i daginstitution beregnet som en enhedstakst, der udgør 25 % af de budgetterede udgifter til aldersgruppen 0-5 år i daginstitutioner. Enhedstaksten understøtter daginstitutionsstrukturen som et sammenhængende forløb fra 0-5 år. Endvidere betyder det, at børnefamiliernes samlede udgift til daginstitutionsplads bliver jævnt fordelt hen over den periode, hvor barnet går i

18 BEVILLINGSOMRÅDE daginstitution, hvor udgiften indtil 2011 har været betydeligt højere, indtil barnet fyldte 3 år. Af hensyn til forældre med børn i alderen 3-5 år har der været en overgangsordning, men den er ophørt fra 2013, hvor taksten er ens for alle. Ved alle daginstitutioner er der et begrænset antal flekspladser. En fleksplads indebærer, at et dagtilbud kun kan anvendes 3 dage ugentligt, og der ydes en reduktion i forældrebetalingen på 25 pct. For dagplejen udregnes taksten særskilt, da frokostmåltidet er en fast del af tilbuddet. I 2013 udgør forældrebetalingen til en plads i dagplejen 23,6 % af bruttodriftsudgifterne for dagplejen. Beløbet er udregnet så forskellen på udgiften til børn i dagpleje kontra daginstitutioner er tilsvarende forskellen i For 2013 udgør forældrebetalingen for dagtilbud til børn i alderen 0-5 år: Normalbetaling flexpladser Under 3 år i børnehuse kr kr. Frokostmåltid for 0-2-årige 535 kr. 356 kr. Under 3 år i dagpleje inkl. kost kr. Fra 3 år til start i BFO inkl. tilskud kr kr. Frokostmåltid for 3 5-årige 527 kr. 351 kr. Åbningstiden Den ugentlige åbningstid i daginstitutionerne er 51 timer og i dagplejen 48 timer. Desuden er der gennemsnitligt 8,0 årlige lukkedage i alle dagpasningstilbud. Oversigt over lukkedage i Ballerup Kommunes dagtilbud År 3 dage inden påske 1. maj 5. juni Grundlovsdag Fredag efter Kr. Himmelfart 2013 x x x 10/5 Dagene mellem jul og nytår Antal lukkedage 27. og 30./12 8, x x x 30/5 29 og 30/12 7, x x 15/ x 6/ x x 26/5 28, 29 og 30/12 8,5 27, 28, 29 og 30/ , 28 og 29/ x x x 11/5 27 og 28/12 7, x x x 31/5 27 og 30/12 8,5 Gennemsnitligt antal dage 8,0

19 BEVILLINGSOMRÅDE Bemærk at dagene den 1. maj og Grundlovsdag kun er medtaget, når disse dage falder på en hverdag. Tilbud om alternativ pasning på lukkedage: For de forældre, som har behov for det, tilbydes der alternativ pasning ved, at der holdes en institution åben fælles for hele kommunen - dog undtagen den 5. juni (Grundlovsdag), hvor kommunen ikke er forpligtet til at stille alternativ pasning til rådighed. Kriterier for lavt børnefremmøde: Ballerup Kommunes kriterium for lavt børnefremmøde er defineret som et fremmøde på 40 % eller derunder af det normerede antal pladser i institutionen. Rammer for bevillingsområdet Den samlede driftsbevilling (netto) udgør 223,7 Mio. kr. i Budgettet forventes anvendt på følgende måde: Beløb i kr Fælles formål Dagplejen Børnehaver Børnehuse inkl. frokostordning 0-2 år Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner I alt Status og udvikling på bevillingsområdet Budgettet er baseret på følgende udvikling i antal af 0 5-årige: Antal 0 5-årige årige årige I alt Handlingsplan for budgetåret Et sammenhængende udviklingsforløb for 0-25 år Der udarbejdes en overordnet politik for børn og unges udvikling fra 0-25 år. Politikken sikrer sammenhæng og samarbejde omkring barnets udvikling fra spæd over

20 BEVILLINGSOMRÅDE daginstitutioner, folkeskole, ungdoms- og videreuddannelser og til arbejdsmarkedet. Innovative projekter omkring udvikling af fremtidens daginstitution, fremtidens folkeskole og samarbejdsprojekter med ungdomsuddannelser indgår som hjørnestene i udviklingspolitikken. Fremtidens dagtilbud innovationsprojekt Som et led i den samlede flerårige økonomiske strategi er der taget initiativ til iværksættelse af et visions og innovationsprojekt målrettet dagtilbudsområdet. Via visionsprocessen skal der sættes fokus på de visioner og mål, som fremadrettet skal være pejlemærke for kommunens dagtilbud. Visionerne skal efterfølgende danne baggrund for innovationsprocessen, der har som formål at udvikle samt afprøve ideer til nye måder at organisere og drive daginstitution på. Sigtet er at skabe mulighed for en fortsat kvalitetsudvikling af dagtilbuddene, men samtidig at reducere udgifterne gennem effektiviseringer og nye arbejdsgange. Videreførelse af inklusionsindsatsen med udgangspunkts i Ballerup Kommunes strategi for inklusion samt de lokale strategier og handleplaner Der er i 2011 foretaget en evaluering af inklusionsindsatsen. På baggrund af denne evaluering, skal der udarbejdes en ny central handleplan for inklusion. Institutionspolitiske mål for 0 14-års området Der er i 2006 vedtaget institutionspolitiske mål for 0-14-års området. Arbejdet med de institutionspolitiske mål sker blandt andet i tilknytning til institutionernes arbejde med de pædagogiske læreplaner og udarbejdelsen af børnemiljøvurderinger. Den videre proces vedr. de institutionspolitiske mål skal ses i sammenhæng med udarbejdelsen af en overordnet politik for børn og unges udvikling fra 0-25 år, samt innovationsprojektet fremtidens dagtilbud. Revision af koncept for pædagogiske læreplaner mv. Med udgangspunkt i de nye nationale og kommunale tiltag (herunder institutionernes arbejde med inklusion) samt erfaringerne fra evalueringerne af de pædagogiske læreplaner er der igangsat en proces med det formål at revidere rammerne for udarbejdelse af den pædagogiske læreplan. I den forbindelse vil der blive taget stilling til hvilke nye dokumentations- og evaluerings former, der både kan fremme en afbureaukratisering og skabe kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet. Ny vejledning til udarbejdelse af pædagogiske læreplaner forventes at kunne tages i brug primo Moderniseringsplan for daginstitutionerne Arbejdet med modernisering af daginstitutionerne videreføres. I 2012 påbegyndtes renovering og/eller modernisering af følgende kommunale institutionsbygninger: Børnehuset Lilletoften, Lilletoften 21-23, Skovlunde Børnehuset Lundegården, Hestens Kvarter 26-27, Ballerup

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

Afgrænsning af bevillingsområdet

Afgrænsning af bevillingsområdet MÅL- OG RAMMEBESKRIVELSE Udvalg Socialudvalget Bevillingsområde 50.46. Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Afgrænsning af bevillingsområdet Området omfatter kommunens aktiviteter

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger Bevillingsområde 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse

Læs mere

Bevillingsområde 30.46. Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

Bevillingsområde 30.46. Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.46. Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser Budget 2012 Socialudvalget

Mål- og rammebeskrivelser Budget 2012 Socialudvalget Sagsnr.: 2011-3789 Dok.nr.: 2011-212986 Mål- og rammebeskrivelser Budget 2012 Socialudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 50.44 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Udvalg Socialudvalget Bevillingsområde 50.44 Førtidspension Afgrænsning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Afgrænsning af bevillingsområdet

Afgrænsning af bevillingsområdet Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Socialudvalget Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister Afgrænsning af bevillingsområdet Ramme 50.52 indeholder tilbud og omsorg til pensionister over 65 år samt

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Afgrænsning af bevillingsområdet

Afgrænsning af bevillingsområdet Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Kultur- og Fritidsudvalget Bevillingsområde 40.39 Klubber og byggelegepladser Afgrænsning af bevillingsområdet I henhold til dagtilbudsloven 4 skal kommunen sørge for, at

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Delpolitik for børn og unge med særlige behov Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Lov om social service 52 Foranstaltningerne 52 stk. 3 nr. 1-10 1) Konsulentbistand med hensyn

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter:

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter: områ debeskrivelse, områ de 517 Udsåtte Børn 1. Indledning. område 517 Udsatte børn omfatter hjælp og støtte til socialt truede eller handicappede børn og unge og deres familier. Området omfatter både

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Afgrænsning af bevillingsområdet

Afgrænsning af bevillingsområdet Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Socialudvalget Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister Afgrænsning af bevillingsområdet Ramme 50.52 indeholder tilbud og omsorg til pensionister over 65 år samt

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold Dagtilbudsloven Kompetenceplan for Børne- og Undervissudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Formål og ansvar 3 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbud n BilagØU_140120_pkt.10.03

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og Uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik 01-07-2015 Hvornår får jeg svar? Dette dokument informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Dagpleje og Daginstitution, 20.11.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v.

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v. DAGTILBUDSLOVEN Offentliggørelsesdato: 22-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering,

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn KRAVSPECIFIKATION Denne kravspecifikation indeholder alle de formelle nationale krav og kommunale krav, som stilles til en privat leverandør af dagtilbud i Ballerup Kommune. Dermed får eventuelle interesserede

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Februar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk LOV OM RETSSIKKERHED

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere