NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB AF NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB AF NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB"

Transkript

1 Til Nasdaq Copenhagen og pressen 10. november 2016 NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB AF NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB Kvartalsrapport 1. januar 30. september 2016 Resultat af kerneforretning udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i kvartal 2015, svarende til en forrentning af egenkapitalen på 9,6%. I forhold til ultimo 2015 steg udlån med 6,4 mia. kr. svarende til 13,7% til trods for de makroøkonomiske forhold med lav økonomisk vækst. Indlån steg med 2,3 mia. kr. Basisindtægter af forretningsdrift udgjorde mio. kr., hvilket var 1% højere end i kvartal 2015, hvor indtægten udgjorde mio. kr. Driftsomkostninger og afskrivninger på driftsmidler udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i kvartal 2015, svarende til en stigning på 3%. I procent af basisindtægter af forretningsdrift steg driftsomkostningerne til 56,9 mod 55,4 i kvartal Stigningen var blandt andet en effekt af bankens udvidelse af Wealth Management-området. Der henvises til afsnittet "Driftsomkostninger og afskrivninger mv." Nedskrivninger på udlån gav en indtægt på 58 mio. kr. Nedskrivningsprocenten udgjorde -0,1, hvilket var uændret i forhold til kvartal Værdiregulering af renteswaps blev en udgift på mio. kr. mod en indtægt på 212 mio. kr. i kvartal Udgiften i kvartal 2016 kan primært henføres til fald i swaprenten. Beholdningsindtjeningen udgjorde 35 mio. kr. mod 24 mio. kr. i kvartal Resultat før skat, ekskl. værdireguleringer af renteswaps, faldt herefter med 10 mio. kr. fra mio. kr. i kvartal 2015 til mio. kr. Periodens resultat efter skat udgjorde -52 mio. kr. mod mio. kr. i kvartal Resultat før skat forrentede egenkapitalen med -0,7% mod 13,3% i kvartal LIKVIDITET Opgjort efter Liquidity Coverage Ratio-reglerne udgjorde bankens LCR-nøgletal 148% mod 143% ultimo kvartal Indlånsoverskuddet udgjorde 11,9 mia. kr. mod 14,2 mia. kr. ultimo kvartal KAPITALGRUNDLAG Egenkapitalen udgjorde 16,1 mia. kr., hvilket var uændret i forhold til ultimo Egentlig kernekapitalprocent udgjorde 13,9 mod 20,6 ultimo Faldet er en følge af implementeringen af en ny kreditmodel. Der henvises til afsnittet "Kapital og solvens". Kapitalprocenten udgjorde 13,9 mod 21,1 ultimo 2015, og solvensbehovet udgjorde 10,7 mod 12,0 ultimo INFORMATION OM NYKREDIT BANK-KONCERNEN s og Nykredit-koncernens kvartalsrapporter og yderligere information om Nykredit findes på nykredit.dk. Kontakt Kontakt presseafdelingen for yderligere kommentarer på telefon Nykredit Bank A/S Kalvebod Brygge København V Tlf CVR-nr kvartalsrapport /51

2 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING 2 Hoved- og nøgletal kvartal 2016 kort fortalt 4 Resultat for kvartal Resultat for 3. kvartal Forventninger til Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning 5 Øvrige forhold 6 Rating 6 Balance, egenkapital og solvens 7 Forretningsområder 9 Retail 10 Storkunder 11 Wealth Management 12 Koncernposter 13 Nedskrivninger og udlån 14 Påtegninger 17 Ledelsespåtegning 17 REGNSKAB 18 Resultatopgørelse 18 Balance 20 Egenkapitalopgørelse 22 Pengestrømsopgørelse 24 Noter 25 2/ kvartalsrapport 2016

3 HOVED- OG NØGLETAL kvartal kvartal 3. kvartal 3. kvartal Året RESULTAT AF KERNEFORRETNING OG PERIODENS RESULTAT Basisindtægter af: - forretningsdrift fonds Indtægter af kerneforretning Driftsomkostninger og afskrivninger på driftsmidler Udgifter til indskyder- og afviklingsordninger Resultat af kerneforretning før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån og garantier mv Resultat af kerneforretning Værdiregulering af renteswaps som følge af renteændringer Øvrige værdireguleringer af renteswaps Nedskrivning af goodwill Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Periodens resultat BALANCE I SAMMENDRAG Aktiver Kassebeholdning og tilgodehavender hos centralbanker og kreditinstitutter Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi og aktier Øvrige aktiver Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi Øvrig gæld Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Passiver i alt IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Eventualforpligtelser Andre forpligtende aftaler NØGLETAL Periodens resultat i procent p.a. af gennemsnitlig egenkapital -0,4 10,2 6,7-1,0 10,7 Resultat før skat i procent p.a. af gennemsnitlig egenkapital -0,7 13,3 8,6-1,3 14,0 Resultat af kerneforretning før nedskrivninger i procent p.a. af gennemsnitlig egenkapital 9,1 12,3 8,0 5,5 10,1 Resultat af kerneforretning i procent p.a. af gennemsnitlig egenkapital 9,6 13,1 7,3 5,4 10,9 Driftsomkostninger og afskrivninger på driftsmidler i procent af basisindtægter af forretningsdrift 56,9 55,4 60,3 66,6 55,1 Nedskrivninger på udlån (korrektivkonto) Periodens nedskrivningsprocent -0,1-0,1 0,0 0,0-0,1 Kapitalprocent (tidligere solvensprocent) 13,9 21,1 13,9 21,1 21,1 Kernekapitalprocent 13,9 20,7 13,9 20,7 20,7 Egentlig kernekapitalprocent 13,9 20,5 13,9 20,5 20,6 Gennemsnitligt antal beskæftigede omregnet til fuldtidsbeskæftigede kvartalsrapport /51

4 1.-3. KVARTAL 2016 KORT FORTALT RESULTAT FOR KVARTAL 2016 Resultat af kerneforretning udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i kvartal 2015, mens resultat før skat udgjorde -85 mio. kr. mod et overskud på mio. kr. i kvartal Den grundlæggende drift viste en stigning i basisindtægterne, der lå 1% over niveauet i kvartal 2015 og udgjorde mio. kr. mod mio. kr. for samme periode sidste år. Modsat steg driftsomkostninger med 47 mio. kr., mens nedskrivninger på udlån gav en indtægt, der var 29 mio. kr. lavere. Samlet bidrog disse poster med en indtjening, der lå 60 mio. kr. under niveauet i kvartal Værdireguleringer af renteswaps påvirkede resultatet negativt med mio. kr. i kvartal 2016 mod en indtægt på 212 mio. kr. i kvartal Resultat af kerneforretning Basisindtægter af forretningsdrift Basisindtægterne udgjorde mio. kr. Sammenlignet med indtægterne i kvartal 2015 på mio. kr. var der tale om en stigning på 1% eller 16 mio. kr. Stigningen kunne henføres til Wealth Management og Koncernposter, der samlet steg med 172 mio. kr., mens Storkunder faldt fra mio. kr. til 879 mio. kr., hvoraf Nykredit Markets' aktiviteter tegnede sig for en reduktion på 69 mio. kr. til 328 mio. kr. Reduktionen skal ses i forhold til det høje indtjeningsniveau i CIB's basisindtægter faldt med 65 mio. kr. Den lavere indtjening skyldes et marked med faldende aktivitetsniveau og generel tilbageholdenhed hos kunderne. Retails indtægter faldt med 21 mio. kr. til mio. kr. Basisindtægterne fra Wealth Management udgjorde 492 mio. kr., hvilket var en stigning på 99 mio. kr. i forhold til kvartal Af udviklingen kunne 42 mio. kr. henføres til Nykredit Asset Management. Koncernposter, der primært omfatter Treasury, steg med 73 mio. kr. til 55 mio. kr. Udlån til amortiseret kostpris steg i forhold til ultimo 2015 med 6,4 mia. kr. til 53,1 mia. kr. pr. 30. september Indlån (inkl. indlån overtaget fra FIH på 1,7 mia. kr.) steg med 2,3 mia. kr. fra 62,7 mia. kr. ultimo 2015 til 65,0 mia. kr. Udviklingen var sammensat af et fald på 2,0 mia. kr. i Storkunder og 0,2 mia. kr. i Wealth Management og en stigning på henholdsvis 2,2 mia. kr. og 2,3 mia. kr. i Retail og Koncernposter. Basisindtægter af fonds Indtægterne lå uændret i niveauet 6,0 mio. kr. i kvartal 2016, og den korte risikofri rente faldt fra gennemsnitlig 0,06% i kvartal 2015 til 0,05% i kvartal Den risikofri rente er baseret på Nationalbankens udlånsrente. Driftsomkostninger og afskrivninger mv. Udgifter til personale og administration udviklede sig nogenlunde som forventet og blev i forhold til kvartal 2015 forøget med 37 mio. kr. (2,6%) til mio. kr. Lønudgifter tegnede sig for en stigning på 48 mio. kr. (8,7%). Stigningen i lønudgifter og personale er en effekt af bankens udvidelse af Wealth Management-området, ændring af enkelte enheders tilhørsforhold fra Nykredit Realkredit til Nykredit Bank samt øget lønsumsafgift. Det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere udgjorde 796 mod 759 i kvartal Øvrige administrationsudgifter faldt med 1,3% fra 853 mio. kr. i kvartal 2015 til 842 mio. kr. i kvartal Andre driftsudgifter faldt fra 48 mio. kr. til 19 mio. kr. Posten indeholder bankens lovpligtige bidrag til indskyder- og afviklingsordninger med 17 mio. kr. Nedskrivninger på udlån og garantier mv. Nedskrivninger og hensættelser gav en indtægt på 58 mio. kr. mod en indtægt på 87 mio. kr. i kvartal Udviklingen kunne henføres til øgede nedskrivninger i Storkunder med 52 mio. kr., mens udgiften i Wealth Management steg med 21 mio. kr. Retail faldt med 38 mio. kr., og Koncernposter bidrog med en indtægt på 6 mio. kr. i kvartal Individuelle nedskrivninger faldt med 173 mio. kr. til en indtægt på 24 mio. kr., der især var en effekt af en faldende tilgang af nye nedskrivninger kombineret med øgede tilbageførsler sammenlignet med kvartal Gruppevise nedskrivninger tegnede sig for en udgift på 15 mio. kr. mod en indtægt på 240 mio. kr. i kvartal Hensættelser på garantier gav en indtægt på 50 mio. kr. mod en udgift på 3 mio. kr. i kvartal kvartals nedskrivningsprocent udgjorde uændret -0,1 i forhold til kvartal Værdiregulering af renteswaps kvartals værdiregulering gav en udgift på mio. kr. mod en indtægt på 212 mio. kr. i kvartal Udviklingen i kvartal 2016 var især en følge af faldet i swaprenten, som medførte en udgift på mio. kr., mens øvrige reservationer blev reduceret med 61 mio. kr. Konstaterede tab på terminerede forretninger udgjorde 392 mio. kr. i kvartal 2016 mod 97 mio. kr. i kvartal Den samlede reservation på disse renteswaps udgjorde 6,0 mia. kr. mod 5,0 mia. kr. ultimo / kvartalsrapport 2016

5 Nykredit Bank har ingen direkte renterisiko på beholdningen af renteswaps, idet renterisikoen er afdækket ved indgåelse af hedgeforretninger med større inden- og udenlandske banker. Reservationen skal derfor blandt andet ses i lyset af den usikkerhed, der er tilknyttet de juridiske forhold på andelsboligområdet og kundernes økonomiske situation. Den lange swaprente udgjorde 1,0% ultimo 3. kvartal En ændring i renteniveauet på 1 procentpoint vil påvirke værdireguleringen i enten positiv eller negativ retning med ca. 1,9 mia. kr. Udvikling fra 3. kvartal 2015 til 3. kvartal 2016 I forhold til 3. kvartal 2015, hvor resultat før skat udgjorde -50 mio. kr., viste 3. kvartal 2016 en stigning på 391 mio. kr., hvilket i al væsentlighed kan henføres til værdiregulering af renteswaps, der viste en resultatudvikling på 281 mio. kr., mens basisindtægter af forretningsdrift viste en stigning på 110 mio. kr. fra 707 mio. kr. i 3. kvartal 2015 til 817 mio. kr. Driftsomkostninger viste en stigning fra 471 mio. kr. i 3. kvartal 2015 til 493 mio. kr., svarende til en negativ resultateffekt på 22 mio. kr. Beholdningsindtjening Beholdningsindtjeningen udgjorde 35 mio. kr. mod 24 mio. kr. i kvartal Beholdningsindtjeningen svarer til den merindtjening, der er opnået ud over den risikofri rente på de beholdninger mv., der ikke er allokeret til forretningsområderne. Skat Den beregnede skat gav en indtægt på 33 mio. kr., svarende til 38,8% af resultat før skat mod 23,5% i kvartal Resultat Resultat før skat var -85 mio. kr. mod mio. kr. i kvartal 2015, mens periodens resultat efter skat var -52 mio. kr., hvilket gav en forrentning af egenkapitalen på -0,3% mod et resultat efter skat på mio. kr. og en egenkapitalforrentning på 7,6% for samme periode året før. RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2016 Udviklingen fra 2. til 3. kvartal kvartal 2016 gav et resultat af kerneforretning på 292 mio. kr. og et resultat før skat på 341 mio. kr., svarende til en tilbagegang af kerneforretningen på 222 mio. kr., mens resultatet før skat blev forbedret med 307 mio. kr. i forhold til 2. kvartal Fremgangen i resultatet før skat skal ses i lyset af, at de negative værdireguleringer af renteswaps blev forbedret med 549 mio. kr. i forhold til niveauet i 2. kvartal, hvorimod basisindtægter af forretningsdrift i forhold til 2. kvartal faldt med 127 mio. kr. til 817 mio. kr. Faldet i basisindtægter af forretningsindtægter i forhold til kvartalet før var fordelt med -39 mio. kr. i Retail, -58 mio. kr. i Storkunder, -14 mio. kr. i Wealth Management, og -16 mio. kr. i Koncernposter. Samlede omkostninger var uændrede i forhold til kvartalet før, mens nedskrivninger viste en negativ udvikling på 96 mio. kr. Beholdningsindtjeningen faldt fra en indtægt på 30 mio. kr. til en indtægt på 10 mio. kr. i 3. kvartal. Udviklingen skal blandt andet ses i lyset af et fortsat fladt renteniveau gennem 3. kvartal ligesom i kvartalet før. Nedskrivninger steg i forhold til samme periode sidste år og blev en udgift på 27 mio. kr. i 3. kvartal FORVENTNINGER TIL 2016 I rapporten for 1. halvår 2016 blev forventningen til resultat af kerneforretningen for 2016 opjusteret med 0,3 mia. kr. til niveauet 1,2-1,4 mia. kr. På baggrund af udviklingen i kvartal 2016, inklusive en forventet restruktueringshensættelse i forbindelse med de udmeldte omkostningsreduktioner, jf. nedenfor, fastholdes forventningen til året. I relation til forventningerne til året som helhed skal det bemærkes, at især udviklingen i Nationalbankens korte renter, udviklingen i ind- og udlånsforretninger samt nedskrivninger på udlån kan påvirke resultatet af kerneforretningen. Nedskrivningerne på udlån lå på et meget lavt niveau i kvartal BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABS- PERIODENS AFSLUTNING Kapitaltilførsel For at understøtte kapitalniveauet i Nykredit Bank A/S har bestyrelsen i Nykredit Realkredit A/S den 9. november 2016 besluttet at tilføre selskabet 2 mia. kr. i form af supplerende (Tier 2) kapital. Kapitaltilførslen skal ses i lyset af, at der i 2016 er implementeret en række modeltilpasninger, der har medført en stigning på 30 mia. kr. i bankens risikoeksponeringer. På nuværende tidspunkt er der tilstrækkelig kapital i selskabet til at opfylde Nykredits målsætning om en samlet kapital svarende til lovkravet tillagt 1,5% af risikoeksponeringerne. Imidlertid stiger lovkravet i starten af 2017 med ca. 1,1% af risikoeksponeringerne som følge af indfasningen af de lovpligtige buffere (SIFI- og permanente buffere). Kapitaltilførslen understøtter således bankens kapitalstruktur set i forhold til såvel det lovpligtige krav som ønsket om fastholdelse af en kapitalbuffer. Omkostningsreduktioner Nykredit-koncernen har i de seneste år arbejdet målrettet på at skabe en mere effektiv virksomhed. Dette arbejde intensiveres nu for at ruste Nykredit bedst muligt til de mange forandringer, vi som virksomhed og sektoren som helhed står over for kvartalsrapport /51

6 På den baggrund har Nykredit meddelt, at op til 240 stillinger nedlægges. For at begrænse antallet af afskedigelser mest muligt vil der dog blive nedlagt et antal ubesatte stillinger, hvilket betyder, at koncernen vil afskedige op mod 190 medarbejdere. Afskedigelserne gennemføres den 15. november 2016, og de vil påvirke både ledere og medarbejdere. Derudover gennemføres der samtidig besparelser på ikkepersonalerelaterede omkostninger fx marketingbudgettet og brugen af konsulenter og på enkelte personalegoder for i alt ca. 40 mio. kr. årligt. I alt forventes det, at disse omkostningsreduktioner sammen med stillingsnedlæggelserne reducerer de årlige omkostninger med mere end 200 mio. kr. Indlånskunder fra FIH Nykredit Bank og FIH har indgået en aftale om overdragelse af over privatkunder og ca. 400 erhvervskunder, der alle har indlån i FIH Direct Bank. Kundetilgangen har tilført Nykredit Bank indlån for ca. 1,7 mia. kr. Højesterets kendelse i sag om A/B Duegården i likvidation Højesteret har den 11. maj 2016 givet A/B Duegården i likvidation medhold i, at foreningen under de konkrete omstændigheder kan gå konkurs. Kendelsen har ikke påvirket Nykredit Banks reservationer vedrørende renteswaps og øvrige mellemværender med andelsboliger. Andre begivenheder I perioden frem til offentliggørelsen af rapporten for kvartal 2016 er der ikke indtruffet øvrige begivenheder, der har indflydelse på s økonomiske stilling. ØVRIGE FORHOLD Børsnotering af Nykredit Holding A/S Nykredits bestyrelse og repræsentantskab har besluttet at forberede en børsnotering af Nykredit Holding A/S. Børsnoteringen er blandt andet begrundet i behovet for som SIFI-institut at have adgang til kapitalmarkedet, herunder for at kunne tilføre ekstra aktiekapital i de kommende år, hvor kapitalkravene må forventes at stige betydeligt som følge af ny international regulering. Hertil kommer, at kapitalkravene allerede under den gældende lovgivning varierer betydeligt. Dels som følge af udviklingen i ejendomspriser og konjunkturer, men også som følge af at myndighederne på en række områder kan ændre kapitalkravene. Forretningsområder Nykredit-koncernens forretningsområdestruktur blev ændret i 1. halvår Den væsentligste ændring bestod i etablering af et nyt forretningsområde, Wealth Management, der består af enhederne Nykredit Asset Management, Nykredit Portefølje Administration A/S samt Private Banking Elite for de mest formuende kunder. Samtidig hermed skete der en justering af den interne afregning mellem Retail og Wealth Management. Nykredit Asset Management og Private Banking Elite var tidligere en del af Storkunder, der fremadrettet består af CIB og Nykredit Markets. Øget kundefokus ved ny centerorganisering Retail justerede medio 2016 sin organisering med fokus på nærhed til kunden og stærke faglige miljøer med det formål at vinde flere helkunder til Nykredit. Med udgangspunkt i kundernes forskellige behov er der blandt andet udpeget et korps af rådgivere for ejere af mindre virksomheder, og Nykredits rådgiverkompetencer inden for henholdsvis landbrug og øvrige erhverv er samlet på færre centre med stærke faglige kompetencer fordelt over hele landet. Ændring i Nykredit Banks bestyrelse Bente Overgaard udtrådte pr. 30. juni 2016 af Nykreditkoncernens direktion og af Nykredit Banks bestyrelse. Organisationstilpasning i Nykredit-koncernen Pr. 1. september 2016 ændrede Nykredit ansvarsfordelingen i koncerndirektionen. I forbindelse med ændringerne indtrådte David Hellemann i koncerndirektionen som koncerndirektør med ansvar for hele Nykredit-koncernens CFO-/COOområde, nu inklusive Totalkredit-samarbejdet. Samtidig indtrådte David Hellemann i bestyrelserne for Nykredit Bank A/S og Totalkredit A/S. RATING Nykredit Realkredit A/S og Nykredit Bank A/S samarbejder med de internationale ratingbureauer S&P Global Ratings og Fitch Ratings om rating af selskaberne og selskabernes funding. S&P Global Ratings Hos S&P har Nykredit Realkredit og Nykredit Bank begge en lang usikret rating på A og en kort usikret rating på A-1. Outlook på ratingen er stabilt. S&P meddelte i juli 2016, at man ændrede outlook på Nykredit Realkredits og Nykredit Banks usikrede ratings fra negativt til stabilt. S&P begrundede det ændrede outlook med især Nykredits fremskridt i opbygningen af, hvad S&P betegner ALAC (Additional Loss-Absorbing Capacity). ALAC er en stødpude af nedskrivningsbar gæld, der skal beskytte de simple kreditorer i tilfælde af virksomhedens konkurs. Senest har Nykredit Realkredit i juni og juli 2016, som den første finansielle virksomhed, udstedt såkaldte "senior resolution notes", der tæller som ALAC. Begge udstedelser var på 500 mio. euro. Fitch Ratings Hos Fitch har Nykredit Realkredit og Nykredit Bank begge en lang usikret rating på A og en kort usikret rating på F1. Outlook på ratingen er stabilt. Moody's Investors Service Moody's Investors Service har fortsat valgt at offentliggøre visse ratings for selskaber i koncernen, uagtet at Nykredit ikke samarbejder med Moody's. 6/ kvartalsrapport 2016

7 Balance i hovedtal Aktiver Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.fl Udlån til dagsværdi (reverseudlån) Udlån til amortiseret kostpris Retail Private Erhverv Storkunder Wealth Management Øvrige udlån Obligationer og aktier Øvrige aktiver Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Retail Private Erhverv Storkunder Wealth Management Øvrige indlån Udstedte obligationer Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi heraf indlån til dagsværdi (repoindlån) Øvrig gæld og hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Balance i alt Egenkapital Egenkapital primo Indbetalt kapital Resultat efter skat Egenkapital i alt BALANCE, EGENKAPITAL OG SOLVENS Balance Balancen udgjorde 193,5 mia. kr. mod 174,3 mia. kr. ultimo Den øgede balance skal blandt andet ses i lyset af øgede mellemværender med kreditinstitutter samt højere markedsværdier af derivater. Mellemværender med kreditinstitutter og kassebeholdning mv. blev forøget med 22,0 mia. kr. til 35,4 mia. kr., mens udlån til dagsværdi (reverseudlån) faldt med 14,6 mia. kr. til 24,9 mia. kr. Udlån til amortiseret kostpris udgjorde 53,1 mia. kr., hvilket var en stigning på 6,4 mia. kr. i forhold til ultimo Heraf viste Storkunder en stigning på 2,9 mia. kr., Retail og Koncernposter en stigning på henholdsvis 1,7 mia. kr. og 1,4 mia. kr., mens Wealth Management viste en stigning på 0,4 mia. kr. Beholdningen af obligationer steg fra 40,1 mia. kr. ultimo 2015 til 40,9 mia. kr. Beholdningen kan fra periode til periode udvise større udsving, hvilket skal ses i sammenhæng med bankens repoaktiviteter, handelspositioner samt generelle likviditetsplaceringer. Beholdningen omfatter primært stats- og realkreditobligationer med en høj rating. Andre aktiver udgjorde 38,7 mia. kr. mod 34,2 mia. kr. ultimo Pr. 30. september 2016 kunne 34,5 mia. kr. henføres til positive markedsværdier af derivater mod 29,3 mia. kr. ultimo De positive markedsværdier er tilknyttet bankens kundeaktiviteter på derivatområdet og egne positioner indgået til brug for regnskabsmæssig sikring. Renterisikoen er i hovedtræk afdækket gennem modgående renteswaps, og markedsværdien skal derfor ses i sammenhæng med, at der i "Andre passiver" indgår negative markedsværdier på 29,7 mia. kr. Herudover omfatter "Andre aktiver" tilgodehavende renter og provision. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker steg med 12,7 mia. kr. til 47,7 mia. kr. Indlån og anden gæld udgjorde 65,0 mia. kr., hvilket var en stigning sammenlignet med ultimo Indlån til Retail (inkl. indlån overtaget fra FIH på 1,7 mia. kr.) steg med 2,2 mia. kr., mens Storkunder og Wealth Management faldt med henholdsvis 2,0 mia. kr. og 0,3 mia. kr. Koncernposter og andre indlån steg med 2,3 mia. kr. Banken havde pr. 30. september 2016 et indlånsoverskud på 11,9 mia. kr. målt på forskellen mellem indlån og udlån til amortiseret kostpris. Ultimo 2015 udgjorde indlånsoverskuddet 16,0 mia. kr. Det faldende indlånsoverskud kan henføres til en stigning i udlån i forretningsområderne kvartalsrapport /51

8 Kapital og solvens Kreditrisiko Markedsrisiko Operationel risiko Risikoeksponeringer i alt Aktiekapital Overført resultat Egenkapital ultimo perioden Fradrag som følge af forsigtig værdiansættelse Immaterielle aktiver og udskudte skatteaktiver Fradrag for forskel mellem IRB-beregnede tab og nedskrivninger 0-40 Egentlig kernekapital Hybrid kernekapital Øvrige fradrag 0-13 Kernekapital Tillæg for forskel mellem IRB-beregnede tab og nedskrivninger Overgangsjustering af supplerende kapital 0-13 Tillæg til supplerende kapital 63 - Kapitalgrundlag Kapitalprocent 13,9 21,1 Kernekapitalprocent 13,9 20,7 Egentlig kernekapitalprocent 13,9 20,6 Kapital og solvens er yderligere specificeret i note 2. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Kreditrisiko Markedsrisiko Operationel risiko Søjle I i alt Svagt forringet konjunkturforløb (stresstest mv.) Øvrige risici Model- og beregningsusikkerhed Søjle II i alt Tilstrækkeligt kapitalgrundlag i alt Solvensbehov (Søjle I og Søjle II), % 10,7 12,0 Udstedte obligationer udgjorde 12,1 mia. kr. mod 20,2 mia. kr. ultimo Bankens udstedelser gennem ECP- og EMTN-programmerne bliver løbende tilpasset bankens likviditetsbehov. Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi, der omfatter indlån mv. tilknyttet repoforretninger, udgjorde 19,6 mia. kr. mod 11,8 mia. kr. ultimo Anden gæld og periodeafgrænsningsposter udgjorde 32,8 mia. kr. mod 28,3 mia. kr. ultimo Posten omfattede især skyldige renter og provisioner samt negativ markedsværdi af afledte finansielle instrumenter. Udviklingen på 4,5 mia. kr. i forhold til ultimo 2015 skal blandt andet ses i lyset af, at negative markedsværdier på afledte finansielle instrumenter er øget fra 24,7 mia. kr. ultimo 2015 til 29,7 mia. kr. Banken har indfriet sin hybride kernekapital på 100 mio. kr., og den medregnes derfor ikke længere i bankens kapitalgrundlag. Kapital og solvens Egenkapitalen udgjorde 16,1 mia. kr. pr. 30. september Egenkapitalen er i 2016 formindsket med periodens resultat på -52 mio. kr. Egenkapitalen er ens i Nykredit Bank A/S og, idet der anvendes ensartede principper for indregning og måling. Pr. 30. september 2016 udgjorde Nykredit Banks samlede kapitalgrundlag 15,6 mia. kr. Den egentlige kernekapital er det vigtigste begreb i kapitalopgørelsen, da hovedparten af kapitalkravene fremadrettet skal dækkes med denne kapitaltype. Bankens egentlige kernekapital udgjorde 15,5 mia. kr. pr. 30. september 2016 mod 15,7 mia. kr. ultimo De samlede risikoeksponeringer var pr. 30. september 2016 på 111,4 mia. kr. mod 76,3 mia. kr. ultimo Nykredit har netop modtaget Finanstilsynets godkendelse til at implementere en række nye kreditmodeller, som Nykredit tidligere har ansøgt om. Ændringerne har isoleret set øget bankens risikoeksponeringer med ca. 30 mia. kr. Pr. 30. september 2016 udgjorde både kapitalprocenten og den egentlige kernekapitalprocent 13,9. Det tilstræbes at have en egentlig kernekapitalprocent i Nykredit Bank på mindst 13. Faldene i kapitalprocenterne skyldes stigningen i risikoeksponeringerne som følge af de ændrede kreditmodeller. Der tages i opgørelsen af det tilstrækkelige kapitalgrundlag højde for de forretningsmæssige mål ved at afsætte kapital til alle relevante risici, herunder usikkerheder ved beregningerne. Nykredit Banks tilstrækkelige kapitalgrundlag var 12,0 mia. kr. pr. 30. september Nykredit Banks solvensbehov beregnes som det tilstrækkelige kapitalgrundlag i procent af risikoeksponeringerne. Solvensbehovet udgjorde 10,7% pr. 30. september 2016 mod 12,0% ultimo / kvartalsrapport 2016

9 FORRETNINGSOMRÅDER s forretningsområder består af: Retail, der omfatter privatkunder, mindre og mellemstore erhvervskunder samt datterselskabet Nykredit Leasing A/S. Storkunder (tidl. Wholesale), der omfatter forretningsenhederne Corporate & Institutional Banking (CIB) og Nykredit Markets. Wealth Management, der omfatter Private Banking Elite (kunder med en formue over 7 mio. kr.) og Asset Management samt datterselskabet Nykredit Portefølje Administration A/S. Koncernposter, der omfatter Treasury-området, øvrige indtægter og omkostninger, der ikke er allokeret til forretningsområderne, samt basisindtægter af fonds og beholdningsindtjeningen. Indtjening Bruttoindtægter fra forretninger med kunder tilgår som udgangspunkt de forretningsområder, der er leverandører af de enkelte produkter, herunder CIB, Nykredit Leasing A/S, Nykredit Markets og Nykredit Asset Management og Private Banking Elite. Bruttoindtægter, med undtagelse af Private Banking Elite, bliver herefter fordelt til Retail i form af en fuld fordeling af de indtægter, der kan henføres til Retails salgsaktiviteter mv. Retail afholder tilsvarende en andel af de kapacitetsomkostninger i Nykredit Markets og Nykredit Asset Management, der kan henføres til salgsaktiviteterne. Justering af forretningsområder i 2016 Sammenlignet med præsentationen i kvartal 2015 er forretningsenheden Wholesale blevet opdelt i to nye forretningsområder, Storkunder og Wealth Management. Tillige er en række udgifter, herunder it-relaterede omkostninger, i 2016 allokeret til Retail og Storkunder. I tidligere regnskabsår var udgiften præsenteret under Koncernposter. Endvidere er virksomheden Nykredit Leasing A/S' aktiviteter i 2015 overført fra Storkunder til Retail, mens Nykredit Portefølje Administration A/S' aktiviteter, Asset Management samt kundesegmentet Private Banking Elite er overført fra Storkunder til det nyoprettede forretningsområde Wealth Management. Sammenligningstal er tilpasset ovennævnte ændringer. Resultat af forretningsområder Basisindtægter af kvt Retail Storkunder Wealth Management Koncernposter I alt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kundeaktiviteter, brutto aflønning for distribution mv Forretningsdrift i alt Basisindtægter af fonds Indtægter af kerneforretning Driftsomkostninger og afskrivninger på driftsmidler Udgifter til indskyder- og afviklingsordninger Resultat af kerneforretning før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån Resultat af kerneforretning Værdiregulering af renteswaps Beholdningsindtjening Resultat før skat Driftsomkostninger og afskrivninger på driftsmidler i % af basisindtægter af forretningsdrift 67,2 69,0 43,6 40,2 57,3 49,8 56,9 55, kvartalsrapport /51

10 RETAIL Forretningsområdet Retail består af forretningsenhederne Retail Privat og Retail Erhverv og omfatter bankforretninger med privatkunder samt mindre og mellemstore erhvervskunder, herunder landbrugskunder, boligudlejning samt formuende Private Banking Retail-kunder. Herudover består Retail fra ultimo november 2015 endvidere af dattervirksomheden Nykredit Leasing A/S. Kunderne betjenes i Nykredits centre samt gennem det landsdækkende salgs- og rådgivningscenter Nykredit Direkte. Forsikringer formidles i samarbejde med Gjensidige Forsikring. Kunderne i Retail tilbydes produkter inden for bank, realkredit, forsikring, pension, investering og gældspleje. Retails strategi Nykredit har opbygget en regionsstruktur med få, stærke og beslutningsdygtige regioner, hvor fokus er på kunder, der samler deres forretninger i Nykredit. Vi arbejder derfor løbende på at udvikle og målrette vores kundetilbud, styrke rådgivningen og forbedre vores processer inden for Winning the Double-strategien. Målet er at skabe en tryg og langvarig relation med vores kunder. Det betyder, at vi vil opnå øget tilfredshed hos vores bolighelkunder og erhvervskunder samt øge antallet og andelen af helkunder kvartal 2016 i hovedtræk Retail Privat Retail Privat har igennem kvartal 2016 haft fokus på den løbende udvikling af BoligBanken samt Private Banking Retail. Dette har blandt andet medført lanceringen af en række nye serviceydelser samt prisjusteringer målrettet boligejerne med henblik på at gøre BoligBanken endnu mere konkurrencedygtig og attraktiv. Der har i løbet af kvartal været en tilfredsstillende tilvækst i antallet af BoligBankkunder. Retail Erhverv Retail Erhverv gennemførte i juni måned en ændring i centertilstedeværelsen, som betyder, at Nykredit nu betjener erhvervskunder i 18 større danske byer. Samtidig er der indført et stærkere fokus på mindre ejerledere, som er kendetegnet ved både at have privat- og erhvervsorienterede finansielle behov. Tilgangen af erhvervskunder, der anvender Nykredit som daglig bankforbindelse, har været tilfredsstillende. Resultat af kerneforretning Resultat af kerneforretning udgjorde 287 mio. kr. mod 199 mio. kr. i kvartal 2015, mens resultat før skat udgjorde -265 mio. kr. mod et positivt resultat på 338 mio. kr. i kvartal Bruttoindtægter Områdets bruttoindtægter udgjorde 713 mio. kr. mod 739 mio. kr. i kvartal Herudover modtog Retail 425 mio. kr. som samlet aflønning for distribution fra de øvrige forretningsområder. Periodens resultat Basisindtægter af forretningsdrift viste et fald fra mio. kr. i kvartal 2015 til mio. kr. i Driftsomkostninger og afskrivninger på driftsmidler viste et fald på 35 mio. kr. til 765 mio. kr. Omkostninger i alt i forhold til basisindtægter af forretningsdrift udgjorde 67,2% mod 69,0% i kvartal Nedskrivninger mv. udgjorde en udgift på 69 mio. kr. mod en udgift på 107 mio. kr. i kvartal Erhvervsområdet bidrog med en indtægt på 34 mio. kr. mod en udgift på 95 mio. kr. i kvartal 2015, mens privatområdet steg med 90 mio. kr. til en udgift på 103 mio. kr. Nedskrivningsprocenten udgjorde 0,2 mod 0,3 i kvartal Værdireguleringer af renteswaps viste en negativ resultateffekt på 692 mio. kr. fra en indtægt på 140 mio. kr. i kvartal 2015 til en udgift på 552 mio. kr. Værdireguleringen kunne i begge år henføres til erhvervskunder, herunder andelsboligforeninger. Udlån og indlån Forretningsområdets udlånsaktiviteter steg til 28,7 mia. kr. fra 27,1 mia. kr. ultimo 2015, mens indlån udgjorde 43,0 mia. kr. mod 40,8 mia. kr. ultimo Dattervirksomheder Nykredit Leasing A/S Virksomheden varetager Nykredit-koncernens leasingaktiviteter. Nykredit Leasing fik et resultat før skat på 70 mio. kr. mod 57,6 mio. kr. i kvartal Området har desuden haft fokus på øget lønsomhed samt reduktion af risikoeksponeringer med henblik på at understøtte Nykredits kapitalmålsætninger. 10/ kvartalsrapport 2016

11 STORKUNDER Storkunder omfatter aktiviteter med Nykredits største erhvervskunder, alment boligbyggeri og store andelsboligforeninger. Herudover varetager Storkunder Nykredits forretninger inden for værdipapirhandel og afledte finansielle instrumenter. Storkunder består af forretningsenhederne CIB og Nykredit Markets. Under CIB ligger endvidere en portefølje af engagementer med store kunder under afvikling. Storkunders strategi Nykredits forretningsstrategi for området bygger på målet om at levere merværdi til kunderne i form af bred finansiel rådgivning og dyb kundeindsigt. Med udgangspunkt i vores stærke kompetencer i CIB samt Nykredit Markets, som er koncernens handelsplatform og en af landets ledende aktører på udstedelse og handel med obligationer, arbejder vi på at sikre en bedre og mere helhedsorienteret kundeoplevelse, hver gang vi er i dialog med vores kunder kvartal 2016 i hovedtræk CIB Aktivitetsniveauet i CIB var i kvartal 2016 lavere end tilsvarende periode sidste år, men har dog også budt på deltagelse i flere større transaktioner til trods for fortsat hård konkurrence på pris og vilkår. Herudover har de nye tiltag omkring strategisk finansiel rådgivning medført kundetilgang. Nykredit Markets Indtægterne i Nykredit Markets har i årets tre første kvartaler været tilfredsstillende trods volatile markedsforhold. Samtidig har der været tilgang af nye kunder især blandt formuende kunder. Samarbejdet om de formuende kunder styrkes fortsat mellem Nykredit Markets, Private Banking Elite og Retail Erhverv. Nykredit Markets yder helhedsrådgivning og sammensætter skræddersyede løsninger til formuende kunder ved brug af produkter fra både Nykredit Markets og Nykredit Asset Management. Bruttoindtægter Områdets bruttoindtægter udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i kvartal Heraf udgjorde Nykredit Markets' bruttoindtægter 554 mio. kr., svarende til et fald på 82 mio. kr. i forhold til kvartal 2015, mens CIB tegnede sig for et fald på 62 mio. kr. fra 555 mio. kr. til 493 mio. kr. Den samlede aflønning for distribution til Retail udgjorde -168 mio. kr., svarende til 16,0% af bruttoindtægterne, som bliver omfordelt til de øvrige forretningsområder. Periodens resultat Forretningsområdets basisindtægter af forretningsdrift udgjorde 879 mio. kr., svarende til et fald på 134 mio. kr. sammenholdt med kvartal Udviklingen kunne især henføres til faldende indtægter i Nykredit Markets med 69 mio. kr., mens CIB lå 65 mio. kr. under niveauet i kvartal Driftsomkostninger og afskrivninger på driftsmidler udgjorde 383 mio. kr., svarende til et fald på 24 mio. kr. sammenlignet med kvartal Driftsomkostninger og afskrivninger på driftsmidler i procent af basisindtægter af forretningsdrift udgjorde 43,6 mod 40,2 i kvartal Stigningen i omkostningsprocenten skyldes faldende indtægter. Nedskrivninger på udlån gav en indtægt på 142 mio. kr. mod en indtægt på 194 mio. kr. i kvartal Indtægten var i kvartal 2016 sammensat af 64 mio. kr. vedrørende CIB og en indtægt på 78 mio. kr. vedrørende engagementer under afvikling i enheden Øvrige aktiviteter. Nedskrivningsprocenten udgjorde -0,3, hvilket var uændret i forhold til kvartal Værdiregulering af renteswaps var i kvartal 2016 negativ med 721 mio. kr., svarende til en udvikling på -794 mio. kr. sammenlignet med kvartal 2015, hvor der var tale om en indtægt på 73 mio. kr. Udlån og indlån Udlån udgjorde 20,6 mia. kr. mod 17,8 mia. kr. ultimo Indlån udgjorde 11,7 mia. kr. mod 13,7 mia. kr. ultimo Resultat af kerneforretning Resultat af kerneforretning udgjorde 637 mio. kr. mod 798 mio. kr. i kvartal Faldet kan primært henføres til en nedgang i basisindtægter af forretningsdrift på 134 mio. kr. og skal blandt andet ses i lyset af, at indtjeningen i Nykredit Markets lå på et højt niveau i kvartal 2015, samt engangsindtægter i CIB på 35 mio. kr kvartalsrapport /51

12 WEALTH MANAGEMENT Forretningsområdet Wealth Management varetager Nykredits forretninger inden for kapitalforvaltning og formuepleje. Wealth Management består af forretningsenhederne Nykredit Asset Management, Nykredit Portefølje Administration A/S og Private Banking Elite. Nykredits kompetencer inden for kapitalforvaltning og porteføljeadministration er samlet i Nykredit Asset Management og Nykredit Portefølje Administration A/S, og deres produkter og løsninger spænder fra Nykredit Invest, Privat Portefølje, OpsparingsInvest og PensionsInvest til diskretionære forvaltnings- og administrationsaftaler med institutionelle kunder, fonde, virksomheder, offentlige institutioner og velhavende privatpersoner kvartal 2016 i hovedtræk Formue under forvaltning steg med 10,6 mia. kr. og udgjorde 154,4 mia. kr. ultimo 3. kvartal Stigningen kunne henføres til positivt nettosalg samt positive kursreguleringer. Formue under administration steg med 48,3 mia. kr. og udgjorde 748,7 mia. kr. ultimo 3. kvartal Udviklingen var sammensat af en nettotilgang på 24,7 mia. kr. og kursstigninger på 23,6 mia. kr. Nykredit Asset Management I Nykredit Asset Management var kvartal 2016 præget af ændringer i prisstrukturen i Nykredits investeringsforeninger. I forbindelse med tilpasningen til MiFID II blev tegningsprovisionen blandt andet fjernet på næsten alle foreninger primo året. Blandt Nykredit Asset Managements investeringsstrategier (GIPS composites) har 79% leveret afkast over deres respektive benchmarks i 2016, og over de seneste tre år har 93% leveret afkast over deres respektive benchmarks. Begge dele betragtes som tilfredsstillende. I 2016 er det særligt investeringer inden for danske stats- og realkreditobligationer, herunder hedgeforeningerne i Nykredit Alpha, som har leveret ekstraordinært gode resultater. Private Banking Elite Private Banking Elite havde i kvartal 2016 en tilfredsstillende kundetilgang, både for så vidt angår nye kunder og forædling af eksisterende kunder. Også nettotilvæksten i formue under administration har i perioden haft en tilfredsstillende udvikling. Generelt har Nykredit i perioden haft et målrettet fokus på forædling af eksisterende Nykredit-kunder med potentiale til Private Banking Elite. Resultat af kerneforretning Resultat af kerneforretning udgjorde 189 mio. kr. mod 197 mio. kr. i kvartal 2015, mens resultat før skat ligeledes udgjorde 189 mio. kr. mod 197 mio. kr. i kvartal 2015, svarende til et fald på 8 mio. kr., der primært kunne henføres til øgede nedskrivninger. Bruttoindtægter Områdets bruttoindtægter udgjorde 749 mio. kr. mod 635 mio. kr. i kvartal Den samlede aflønning for distribution til Retail udgjorde -257 mio. kr., svarende til 34,3% af bruttoindtægterne, som bliver omfordelt til de øvrige forretningsområder. Periodens resultat Forretningsområdets basisindtægter af forretningsdrift udgjorde 492 mio. kr., svarende til en stigning på 98 mio. kr. sammenholdt med kvartal Udviklingen kunne henføres til stigende indtægter i både Private Banking Elite og Nykredit Asset Management. Driftsomkostninger udgjorde 282 mio. kr., svarende til en stigning på 87 mio. kr. sammenlignet med kvartal Driftsomkostninger og afskrivninger på driftsmidler i procent af basisindtægter af forretningsdrift udgjorde 57,3 mod 49,8 i kvartal Stigningen i omkostningsprocenten er en effekt af bankens udvidelse af Wealth Managementområdet. Nedskrivninger på udlån gav en udgift på 21 mio. kr., der kunne henføres til Private Banking Elite. Nedskrivningsprocenten udgjorde 0,6 mod 0,2 i kvartal Udlån og indlån Udlån udgjorde 2,3 mia. kr. mod 1,9 mia. kr. ultimo Indlån udgjorde 7,6 mia. kr. mod 7,8 mia. kr. ultimo Dattervirksomheder Nykredit Portefølje Administration A/S Nykredit Portefølje Administration A/S varetager Nykreditkoncernens aktiviteter inden for administration af investeringsfonde mv. Selskabet er godkendt som såvel et investeringsforvaltningsselskab som forvalter af alternative investeringsfonde. Selskabets forretningsområde er administration af danske UCITS samt forvaltning af alternative investeringsfonde. Endvidere kan selskabet udføre skønsmæssig porteføljepleje eller delopgaver i Danmark samt udbyde serviceydelser som management company i Luxembourg. Resultatopgørelse Selskabet fik et resultat før skat på 106 mio. kr. mod 81,3 mio. kr. i kvartal / kvartalsrapport 2016

13 KONCERNPOSTER Koncernposter omfatter resultatet af bankens Treasuryområde, der varetages af Nykredit-koncernens Finansafdeling, basisindtægter af fonds og beholdningsindtjening samt øvrige indtægter og udgifter, der ikke er fordelt på forretningsområderne. Området omfattede tidligere en række it-omkostninger, men allokeringen blev ændret i 2015, således at disse nu fordeles til Retail, Storkunder og Wealth Management. Sammenligningstallene for kvartal 2015 er som følge heraf tilpasset således, at resultat før skat er steget med 191 mio. kr. fra -187 mio. kr. til 4 mio. kr. som følge af de reducerede driftsomkostninger. Resultat af kerneforretning udgjorde 40 mio. kr. mod -20 mio. kr. i kvartal 2015, mens resultat før skat udgjorde 75 mio. kr. mod 4 mio. kr. i kvartal Heraf udgjorde resultatet af Treasury-aktiviteter 40 mio. kr. mod -30 mio. kr. i kvartal Basisindtægter udgjorde 55 mio. kr. i 2016, mens driftsomkostninger og afskrivninger på driftsmidler udgjorde 27 mio. kr. mod 8 mio. kr. i kvartal Basisindtægter af fonds og beholdningsindtjeningen bidrog med et positivt resultat på i alt 41 mio. kr. mod et resultat på 30 mio. kr. i kvartal kvartalsrapport /51

14 NEDSKRIVNINGER OG UDLÅN Resultateffekt Nedskrivninger mv. var en indtægt på 58 mio. kr. i kvartal 2016 mod en indtægt på 87 mio. kr. i kvartal Af den samlede indtægt på 58 mio. kr. tegnede individuelle nedskrivninger sig for en indtægt på 24 mio. kr., mens gruppevise nedskrivninger gav en udgift på 15 mio. kr. Indtægter fra tidligere tabsførte udlån udgjorde 33 mio. kr., mens konstaterede tab på udlån og garantier, hvor der ikke tidligere er foretaget nedskrivninger og hensættelser, gav en udgift på 34 mio. kr. Nedskrivninger og hensættelser pr. 30. september 2016 De samlede nedskrivninger faldt med 16% fra mio. kr. pr. 30. september 2015 til mio. kr. pr. 30. september Individuelle nedskrivninger tegnede sig for et fald på 394 mio. kr., mens gruppevise nedskrivninger faldt med 113 mio. kr. I forhold til ultimo 2015 blev nedskrivningerne reduceret fra mio. kr. til mio. kr. Af udviklingen i individuelle nedskrivninger på -256 mio. kr. tegnede endeligt tabsførte nedskrivninger sig for 232 mio. kr. Hensættelser på garantier gav en indtægt på 50 mio. kr. i kvartal 2016 mod en udgift på 3 mio. kr. i kvartal Nedskrivninger i Retail faldt med 38 mio. kr. til en udgift på 69 mio. kr. Udviklingen kunne henføres til udlån til erhvervskunder med 129 mio. kr. fra en udgift på 95 mio. kr. i kvartal 2015 til en indtægt på 34 mio. kr., mens nedskrivninger på privatområdet blev forøget med 90 mio. kr. til 103 mio. kr. Nedskrivninger i Storkunder gav en indtægt på 142 mio. kr. mod en indtægt på 194 mio. kr. i kvartal Nedskrivninger i CIB blev forøget med 28 mio. kr. til en indtægt på 64 mio. kr. Wealth Managements nedskrivninger udgjorde 21 mio. kr. i kvartal Udvikling i nedskrivninger i kvt Retail Storkunder Wealth Management Koncernposter I alt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Nedskrivninger primo året Nedskrivninger og tilbageførsler mv Nedskrivninger ultimo Heraf individuelle Heraf individuelle, pengeinstitutter Heraf gruppevise Hensættelser på garantier Hensat primo Hensat ultimo Hensættelser og nedskrivninger i alt Driftspåvirkning Periodens nye nedskrivninger og tab, netto Indgået på tidligere nedskrevne udlån I alt Hensættelser på garantier Driftspåvirkning i alt / kvartalsrapport 2016

15 Nedskrivninger i Retail faldt fra mio. kr. ultimo 2015 til mio. kr. Udviklingen kunne henføres til privatkunder, der steg med 66 mio. kr., mens mindre og mellemstore erhvervskunder faldt med 115 mio. kr. Nedskrivninger i Storkunder og Wealth Management faldt samlet med 139 mio. kr. fra mio. kr. ultimo 2015 til 876 mio. kr. Heraf tegnede porteføljen af engagementer under afvikling sig for et fald på 90 mio. kr. fra 334 mio. kr. til 244 mio. kr. Øvrige forretningsenheder var uændret sammenlignet med ultimo De samlede udlån under afvikling udgjorde nogenlunde uændret 0,3 mia. kr. pr. 30. september 2016 (regnskabsmæssig værdi efter nedskrivninger). Den største enkeltstående brancheeksponering var fortsat udlån til "Finansiering og forsikring" på 29,4 mia. kr. mod 45,4 mia. kr. ultimo Eksponeringen bestod i betydeligt omfang af reverseudlån, der var baseret på udlån med sikkerhed i obligationer, og faldet på 16,0 mia. kr. var derfor især en effekt af reducerede reverseudlån, der faldt med 15,0 mia. kr. "Finansiering og forsikring" tegnede sig herefter for en andel på 31,4% mod 44,8% ultimo 2015, "Fast ejendom" udgjorde 12,0% mod 10,3% ultimo 2015, mens "Private" bidrog med en andel på 21,4% mod 19,8% ultimo Inklusive reverseudlån er bankens udlån faldet med 9,7% i forhold til ultimo Hensættelser på garantier udgjorde 50 mio. kr. mod 99 mio. kr. ultimo I forhold til de samlede udlån og garantier var nedskrivninger og hensættelser uændret på 2,8% i forhold til ultimo Eksklusive garantier var procenten uændret på 3,2 i forhold til ultimo Udlån og garantier fordelt på brancher De samlede regnskabsmæssige udlån og garantier for koncernen udgjorde 93,5 mia. kr. mod 101,4 mia. kr. ultimo 2015, svarende til et fald på 7,9 mia. kr. Sektorerne "Fast ejendom" og "Bygge og anlæg" udgjorde 14,1 mia. kr. ultimo september 2016 mod 12,7 mia. kr. ultimo Af de samlede udlån og garantier kunne 8,8 mia. kr. henføres til kategorien "Udlejning af fast ejendom", hvilket er uændret i forhold til ultimo Pr. 30. september 2016 var der foretaget nedskrivninger (korrektiver) på udlån til ejendomssektoren på 1,2 mia. kr. mod 1,4 mia. kr. ultimo 2015, svarende til 8,0% af de samlede udlån til denne sektor. Ultimo 2015 udgjorde procenten 9,8. Udviklingen var sammensat af et fald i reverseudlån på 14,6 mia. kr. og en stigning i øvrige udlån på 6,4 mia. kr., mens garantier steg med 0,3 mia. kr. Reverseudlån udgjorde 24,9 mia. kr. pr. 30. september 2016 mod 39,5 mia. kr. ultimo Udlån og garantier fordelt på brancher Udlån og garantier Fordelingen er baseret på den offentlige branchestatistik og er derfor ikke direkte sammenlignelig med bankens forretningsområder. Nedskrivninger og hensættelser Offentlige Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Industri og råstofindvinding Energiforsyning Bygge og anlæg Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom Øvrige erhverv I alt erhverv Private I alt I alt inklusive nedskrivninger på pengeinstitutter kvartalsrapport /51

På baggrund af udviklingen i 1. halvår 2016 opjusteres resultat af kerneforretningen med 0,3 mia. kr. til niveauet 1,2-1,4 mia. kr.

På baggrund af udviklingen i 1. halvår 2016 opjusteres resultat af kerneforretningen med 0,3 mia. kr. til niveauet 1,2-1,4 mia. kr. Til Nasdaq Copenhagen og pressen 18. august 2016 NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB AF NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB Halvårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Resultat af

Læs mere

NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB AF NYKREDIT REALKREDIT A/S, SOM INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB

NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB AF NYKREDIT REALKREDIT A/S, SOM INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB ½ Til Nasdaq Copenhagen og pressen 9. maj 2017 NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB AF NYKREDIT REALKREDIT A/S, SOM INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB KVARTALSRAPPORT 1. JANUAR 31. MARTS 2017 Resultat

Læs mere

NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB

NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB Til Nasdaq Copenhagen og pressen 11. februar 2016 NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2015 Resultat før skat, ekskl.

Læs mere

NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB AF NYKREDIT REALKREDIT A/S, SOM INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB

NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB AF NYKREDIT REALKREDIT A/S, SOM INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB ½ Til Nasdaq Copenhagen og pressen 17. august 2017 NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB AF NYKREDIT REALKREDIT A/S, SOM INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2017 Resultat

Læs mere

Årsrapport 2016 Nykredit Bank-koncernen

Årsrapport 2016 Nykredit Bank-koncernen Årsrapport 2016 Datterselskab i Nykredit Realkredit-koncernen Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING 2 Selskabsoplysninger 3 Koncerndiagram 4 Hoved- og nøgletal 5 2016 kort fortalt 6 Resultat for 2016 6

Læs mere

NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB AF NYKREDIT REALKREDIT A/S, SOM INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB

NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB AF NYKREDIT REALKREDIT A/S, SOM INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB Til Nasdaq Copenhagen og pressen 7. november 2017 NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB AF NYKREDIT REALKREDIT A/S, SOM INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB Kvartalsrapport 1. januar 30. september 2017 Nykredit

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT-KONCERNEN 1. JANUAR 30. JUNI 2015

HALVÅRSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT-KONCERNEN 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Til Nasdaq Copenhagen og pressen 20. august 2015 HALVÅRSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT-KONCERNEN 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Koncernchef Michael Rasmussen udtaler om halvårsrapport 2015 Det er meget tilfredsstillende,

Læs mere

NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB

NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB Til Nasdaq Copenhagen og pressen 13. maj 2015 NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB KVARTALSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2015

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm

Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar 2015 Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm 111111 Agenda Resultatet Highlights i årsrapport 2014 Strategi og

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Årsrapport Nykredit Bankkoncernen

Årsrapport Nykredit Bankkoncernen Årsrapport 2017 Nykredit Bankkoncernen Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING 2 Selskabsoplysninger 3 Koncerndiagram 4 Hoved- og nøgletal 5 2017 kort fortalt 6 Resultat for 2017 6 Resultat for 4. kvartal

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT-KONCERNEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2016

KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT-KONCERNEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2016 Til Nasdaq Copenhagen og pressen 10. november 2016 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT-KONCERNEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2016 Koncernchef Michael Rasmussen udtaler om 1.-3. kvartalsrapport 2016 I Nykredit

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 15. maj 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 15. maj 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 15. maj 2014 NYKREDIT BANK A/S et datterselskab af Nykredit Realkredit A/S og indgår i Nykredit-koncernens regnskab KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK-KONCERNEN 1. JANUAR

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 20. august 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 20. august 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 20. august 2013 NYKREDIT BANK A/S et datterselskab af Nykredit Realkredit A/S og indgår i Nykredit-koncernens regnskab HALVÅRSRAPPORT NYKREDIT BANK-KONCERNEN 1.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30.

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november 2006 Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. september 2006) PERIODEN KORT FORTALT Normaliseret realkreditmarked i 2006 Markedets

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport 2012 Nykredit Realkredit-koncernen. 23. august 2012 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm

Halvårsrapport 2012 Nykredit Realkredit-koncernen. 23. august 2012 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm Halvårsrapport 212 Nykredit Realkredit-koncernen 23. august 212 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm 1 Agenda 1 Resultat 1. halvår 212 2 Strategiske rammer og udvikling 3 Makro 4

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003 Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar 2003 31. december 2003 Kontakt: Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT-KONCERNEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2015

KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT-KONCERNEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2015 Til Nasdaq Copenhagen og pressen 5. november 2015 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT-KONCERNEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2015 Koncernchef Michael Rasmussen udtaler om 1.-3. kvartalsrapport 2015 Det er meget

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Årsrapport 2015 Nykredit Bank-koncernen

Årsrapport 2015 Nykredit Bank-koncernen Årsrapport 2015 Datterselskab i Nykredit Realkredit-koncernen INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Selskabsoplysninger 1 Koncerndiagram 2 Hoved- og nøgletal 3 2015 kort fortalt 4 Resultat i forhold til

Læs mere

KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT-KONCERNEN 1. JANUAR 31. MARTS 2016

KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT-KONCERNEN 1. JANUAR 31. MARTS 2016 Til Nasdaq Copenhagen og pressen 12. maj 2016 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT-KONCERNEN 1. JANUAR 31. MARTS 2016 Koncernchef Michael Rasmussen udtaler om 1. kvartalsrapport Resultatet for årets første

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Delårsrapporten 1. kvartal 2015

Delårsrapporten 1. kvartal 2015 28-04-2015 1 Delårsrapporten 1. kvartal 2015 Historisk høj indtjening god start på året 29. april 2015 28-04-2015 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Hovedbudskab Resultat Indtægter Omkostninger Nedskrivninger

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Nykredit Realkredit-koncernen

Nykredit Realkredit-koncernen Nykredit Realkredit-koncernen 7. februar 213 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm Agenda 1 Resultat 2 Strategi 213 + 3 Forventninger 4 Årsrapport 8 Koncernens resultat før skat Mio.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

RESULTAT Basisindtægter fra forretningsdrift steg tilfredsstillende med 14% fra 2.485 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2009 til 2.834 mio. kr.

RESULTAT Basisindtægter fra forretningsdrift steg tilfredsstillende med 14% fra 2.485 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2009 til 2.834 mio. kr. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 11. november 2010 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2010 30. SEPTEMBER 2010 RESULTAT Basisindtægter fra forretningsdrift steg tilfredsstillende

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Årsrapport 2014 Nykredit Bank-koncernen

Årsrapport 2014 Nykredit Bank-koncernen Årsrapport 2014 Datterselskab i Nykredit Realkredit-koncernen INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Selskabsoplysninger 1 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 1 Koncerndiagram 2 2010-2014 3 2014 kort

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN Til NASDAQ OMX København A/S og pressen 5. februar 2009 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN 2008 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev et underskud på 295 mio. kr. i forhold

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX København og pressen 6. november 2008 KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2008) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat 711 mio. kr. er på niveau med resultatet

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT-KONCERNEN 1. JANUAR 31. MARTS 2017

KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT-KONCERNEN 1. JANUAR 31. MARTS 2017 Til Nasdaq Copenhagen og pressen 9. maj 2017 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT-KONCERNEN 1. JANUAR 31. MARTS 2017 Koncernchef Michael Rasmussen udtaler om 1. kvartalsrapport 2017 Med regnskabet for 1.

Læs mere

KVARTALSRAPPORT NYKREDIT-KONCERNEN 1. JANUAR 31. MARTS 2017

KVARTALSRAPPORT NYKREDIT-KONCERNEN 1. JANUAR 31. MARTS 2017 9. maj 2017 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT-KONCERNEN 1. JANUAR 31. MARTS 2017 Dette er kvartalsrapporten for Nykredit A/S, tidligere Nykredit Holding A/S. Kontakt Kontakt presseafdelingen for yderligere kommentarer

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Årsrapport 2013 Nykredit Bank-koncernen. Datterselskab i Nykredit Realkredit-koncernen

Årsrapport 2013 Nykredit Bank-koncernen. Datterselskab i Nykredit Realkredit-koncernen Årsrapport 2013 Datterselskab i Nykredit Realkredit-koncernen INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 1 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 1 Koncerndiagram 2 LEDELSESBERETNING 3 2009-2013 3 2013 Kort fortalt

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

19. maj 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen

19. maj 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 19. maj 2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. KVARTALSRAPPORT 2010 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2010) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat blev 388 mio. kr. mod 270 mio. kr. i 1.

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen 19. august 2014. Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm

Halvårsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen 19. august 2014. Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm Halvårsrapport 2014 Nykredit Realkredit-koncernen 19. august 2014 Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm 111111 Agenda Resultatet Markedssituationen Koncernstrategien Highlights i halvårsrapport

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere