HVAD GÆLDER FOR TILLIDSVALGTE?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVAD GÆLDER FOR TILLIDSVALGTE?"

Transkript

1 HVAD GÆLDER FOR TILLIDSVALGTE? EN BESKRIVELSE AF REGLERNE FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER, KLUBBER, SAMARBEJDSUDVALG, ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER OG MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER

2 TILLIDSREPRÆSENTANT OMFATTET AF ARKITEKTOVERENSKOMSTEN MED DANSK INDUSTRI (DIO II) Reglerne vedrørende tillidsrepræsentanter og fælles tillidsrepræsentanter findes i Tillidsrepræsentantaftalen, der er en del af Arkitektoverenskomsten. VALG AF TILLIDSREPRÆSENTANT Medarbejderne på en virksomhed, der er medlem af Dansk Industri, kan beslutte at lade sig repræsentere af en tillidsrepræsentant overfor arbejdsgiveren (faggruppetillidsrepræsentant). Det er et krav, at der på virksomheden er mindst 5 ansatte, der alle er medlem af Forbundet Arkitekter og Designere. I geografisk opdelte virksomheder kan der vælges en tillidsrepræsentant for hver afdeling. Tillidsrepræsentanten vælges blandt de medarbejdere, der er medlem af Forbundet Arkitekter og Designere. Det er imidlertid et yderligere krav, at kun fastansatte medarbejdere, der sidder i uopsagt stilling og har minimum 6 måneders anciennitet i virksomheden kan vælges. Valget skal efterfølgende godkendes af Forbundet Arkitekter og Designere, som anmelder valget overfor Dansk Industri og virksomheden. Virksomheden kan inden 8 dage fra anmeldelsens modtagelse gøre indsigelse mod valget. Valget gælder normalt for to år ad gangen og ved genvalg skal der på ny ske anmeldelse overfor Forbundet Arkitekter og Designere. Forbundet anbefaler, at man altid sørger for at afholde valg, inden der er gået to år. Anmeldelsesblanketten findes på under Blanketter - Skema til anmeldelse af tillidsvalgt. Det anbefales, at der aftales retningslinjer for, hvordan valget gennemføres, herunder afstemningsprocedure. I virksomheder, hvor der i alt er ansat mindst 5 medlemmer af Forbundet Arkitekter og Designere, JA Konstruktørforeningen og Teknisk Landsforbund, kan der vælges én fælles tillidsrepræsentant. I virksomheder, hvor der i alt er ansat mindst 30 medlemmer af de fire organisationer, kan der vælges to fælles tillidsrepræsentanter. Betingelserne for at blive valgt som fælles tillidsrepræsentant er de samme som for valg af faggruppetillidsrepræsentant. Der kan ikke på samme virksomhed vælges både faggruppetillidsrepræsentant og fælles tillidsrepræsentant. OPGAVER Tillidsrepræsentantens overordnede opgaver er: 2

3 at sikre en effektiv efterlevelse af overenskomstens regler at forhandle med ledelsen vedrørende løn- og ansættelsesvilkår. PLIGTER OG RETTIGHEDER Tillidsrepræsentanten har pligt til at fremme et godt og roligt arbejdsklima på arbejdspladsen. Tillidsrepræsentanten har ret til at blive orienteret og til at udtale sig, inden ledelsen gennemfører ændringer, der vedrører løn- eller ansættelsesvilkår. Denne ret indebærer en informationspligt for arbejdsgiveren, og en tilsidesættelse er som udgangspunkt brud på overenskomsten. Tillidsrepræsentanten deltager som repræsentant for de ansatte i drøftelserne med arbejdsgiverne om retningslinjerne for den efteruddannelsesplan som arbejdsgiveren er forpligtet til at udarbejder hvert år. Lønpolitikken som skal udarbejdes inden overgang til nyt lønsystem i 4. kvartal 2012 skal drøftes med tillidsrepræsentanten. Tillidsrepræsentanten skal forud for de årlige lønforhandlinger have indsigt i virksomhedens økonomiske situation og fremtidsudsigter, herunder bl.a. ordre- og markedssituationen samt produktionsforhold. Tillidsrepræsentanten skal endvidere forud for de årlige lønforhandlinger have udleveret oplysninger om lønninger for de overenskomstdækkede medarbejdere i anonymiseret form. Lønoplysningerne skal indeholde samme information som dem, virksomheden indberetter til lønstatistikken (fx - når det er relevant og kan respektere anonymiteten - uddannelse, alder, anciennitet, ansvar/stillingsbetegnelse og faggruppe). Medlemmer af Forbundet Arkitekter og Designere har ret til gennem deres tillidsrepræsentant at kræve forhandling, forelægge forslag, henstillinger og klager om arbejdsvilkår, struktur, efteruddannelse samt øvrige løn- og ansættelsesvilkår overfor arbejdsgiveren. Det indebærer med andre ord, at tillidsrepræsentanten skal medvirke til, at det sker. Opnår en medarbejder ikke et tilfredsstillende resultat ved de årlige lønforhandlinger, kan tillidsrepræsentanten inddrages. Tillidsrepræsentanten har ret til fornøden tid i form af frihed med løn til varetagelse af sit hverv, herunder navnlig implementering og forhandlinger vedr. nyt lønsystem. Tillidsrepræsentanten har ret til at deltage i møder og forhandlinger indenfor normal arbejdstid og uden indtægtstab. Når arbejdet som tillidsrepræsentant, på arbejdsgivers anmodning, ligger uden for normal arbejdstid, anses det for overarbejde. Tillidsrepræsentanten har ret til frihed med løn til at deltage i kurser mv. for tillidsrepræsentanter tre dage om året. Derudover har tillidsrepræsentanten ret til frihed uden løn til deltagelse i kurser mv., men der skal ved planlægningen tages hensyn til virksomhedens drift. Tillidsrepræsentanten oppebærer et månedligt funktionstillæg på mellem 1500 kr. og kr. under hensyntagen til opgavens omfang, virksomhedens størrelse og antallet af tillidsrepræsentanter. Disse tillæg skal beskrives i virksomhedens lønpolitik. 3

4 BESKYTTELSE MOD AFSKEDIGELSE Afskedigelse eller forflyttelse af en tillidsrepræsentant skal begrundes i tvingende årsager, hvilket navnlig får betydning, når årsagen til afskedigelsen skyldes arbejdsgivers forhold, fx arbejdsmangel. Arbejdsgiver skal her kunne godtgøre, at det er nødvendigt at udvælge netop tillidsrepræsentanten som en af de medarbejdere, der skal afskediges. Arbejdsgiveren skal inden afskedigelsen have søgt at omplacere tillidsrepræsentanten. Selve proceduren omkring afskedigelse af en valgt tillidsrepræsentant indebærer, at arbejdsgiveren skal orientere tillidsrepræsentantens organisation og skal forhandle sagen senest 8 dage før arbejdsgiveren varsler afskedigelsen. Tillidsrepræsentanten kan også være repræsenteret i virksomhedens arbejdsmiljøorganisation (AMO). Læs mere under Arbejdsmiljørepræsentant. KLUBBER Forbundet Arkitekter og Designere anbefaler, at medarbejderne på virksomheden opretter en klub for at formalisere samarbejdet mellem medarbejderne, hvor der skabes et forum for drøftelse og koordinering i forhold til medarbejdernes interesser på virksomheden. Endvidere kan der via klubvedtægter laves regler for valg af medarbejderrepræsentanter. Forslag til klubvedtægt ligger på ww.faod.dk og findes her: Forslag til klubvedtægter Kontakt Forbundet Arkitekter og Designere for at høre mere om mulighederne for at oprette en klub på arbejdspladsen. 4

5 SAMARBEJDSUDVALG OMFATTET AF ARKITEKTOVERENSKOMSTEN MED DANSK INDUSTRI (DIO II) I forbindelse med overenskomstfornyelsen pr. 1. april 2015, blev det aftalt at følge DA/LO Samarbejdsaftalen med de nødvendige tilpasninger. I virksomheder med 35 ansatte og derover udvikles og følges det daglige samarbejde gennem et samarbejdsudvalg bestående af repræsentanter for virksomhedens ledelse og for arbejdstagerne. Det er samarbejdsudvalgets opgave at drøfte og vurdere, hvorledes udvalget kan medvirke til at fremme og koordinere samarbejdsbestræbelserne i virksomheden. Information mellem ledelse og ansatte er af afgørende betydning for samarbejdet i virksomheden. Information skal gives på et så tidligt tidspunkt, at synspunkter, ideer og forslag fra medarbejderne kan indgå i beslutningsgrundlaget. INFORMATION TIL SAMARBEJDSUDVALGET Det påhviler virksomhedens ledelse, med henblik på arbejdet i samarbejdsudvalget, løbende at informere udvalget om virksomhedens: - Økonomiske situation og fremtidsudsigter, herunder bl.a. ordre- og markedssituationen samt produktionsforhold - Beskæftigelsesforhold - Større ændringer og omlægninger Samarbejdsudvalgets medlemmer kan i særlige tilfælde pålægges fortrolighed om informationer givet i samarbejdsudvalget. SAMARBEJDSUDVALGETS OPGAVER OG ANSVAR Det påhviler medlemmerne af samarbejdsudvalget at holde alle medarbejdere, som er ansat i virksomheden, orienteret om arbejdet i samarbejdsudvalget, herunder de beslutninger som træffes i udvalget. Medlemmerne af samarbejdsudvalget er i forbindelse med deres arbejde i samarbejdsudvalget ansvarlige for at inddrage synspunkter, ideer og forslag fra alle virksomhedens medarbejdere. Det er samarbejdsudvalgets overordnede opgave at udvikle samarbejdet overalt i virksomheden således, at det bliver til gavn for virksomheden og den enkelte medarbejder. Det sker i samarbejdsudvalget ved at: - Følge og udvikle det daglige samarbejde og engagere så mange som muligt i dette arbejde - Tilvejebringe og bevare gode og rolige arbejds- og beskæftigelsesforhold, øge de ansattes trivsel og tryghed - Øge de ansattes forståelse for virksomhedens situation med hensyn til drift, økonomi og konkurrencedygtighed 5

6 - Dialog om fravær og forebyggelse af sygdom på arbejdspladsen. Samarbejdsudvalget skal inddrages i følgende opgaver: - Tilrettelæggelse af principper for de lokale arbejds- og velfærdforhold samt principper for virksomhedens personalepolitik over for de personalegrupper, der er repræsenteret i samarbejdsudvalgets gruppe b - Udarbejdelse af principper for uddannelse og omskoling af ansatte, som skal betjene ny teknologi - Fastlæggelse af principper for virksomhedens interne indsamling, opbevaring og brug af persondata - Udarbejdelse af principper for en uddannelsespolitik i virksomheden i øvrigt - Udveksle synspunkter og behandle forslag vedrørende retningslinjer for produktions- og arbejdstilrettelæggelse og gennemførelse af større omlægninger i virksomheden - Vurdering af de tekniske, økonomiske, personale-, uddannelses- og miljømæssige konsekvenser vedrørende indførelse af ny eller ændringer i bestående teknologi og systemer, når indførelsen eller ændringerne er af væsentligt omfang - Udarbejdelse af principper for en seniorpolitik i virksomheden - Orientering om forslag til eventuelle produktionsfremmende lønsystemers principielle opbygning, virkemåde og anvendelighed samt muligheder for etablering af fondsdannelser med uddannelsesmæssige og sociale formål - Udarbejdelse af principper for ligebehandling og integration - Sker der bortfald af arbejdspladser i forbindelse med gennemførelse af større omlægninger, skal virksomheden søge at omplacere og eventuelt omskole den enkelte til andet arbejde i virksomheden. I bestræbelserne på at opnå enighed kan samarbejdsudvalget søge vejledning fra de faglige organisationer. En sådan vejledning skal indhentes, når en af grupperne i samarbejdsudvalget fremsætter ønske herom. MØDER Samarbejdsudvalget holder 6 ordinære møder årligt, medmindre andet aftales lokalt. Møder afholdt i arbejdstiden må ikke medføre tab af arbejdsfortjeneste for udvalgsmedlemmerne. Møder afholdt uden for normal arbejdstid honoreres med et af Samarbejdsnævnet til enhver tid fastsat beløb. Pt. udgør dette 321,00 kr. pr. møde. SAMMENSÆTNING OG ORGANISERING Som formand for samarbejdsudvalget fungerer en ansvarlig virksomhedsleder, og næstformanden vælges af gruppe b. Hvor der er valgt en fællestillidsrepræsentant, fungerer denne som næstformand. I virksomheder, der beskæftiger 35 ansatte eller derover inden for samme geografiske enhed, oprettes et samarbejdsudvalg, når enten arbejdsgiveren eller et flertal blandt de ansatte foreslår det. Ved oprettelse af samarbejdsudvalg skal reglerne i DA/LO Samarbejdsaftalen med nødvendige tilpasninger følges. Samarbejdsudvalgets medlemmer består af to grupper: 6

7 Gruppe A: Repræsenterer den ansvarlige virksomhedsledelse. Gruppe B: Repræsenterer de ansatte i virksomheden. Antallet af repræsentanter udgør: Ansatte Gruppe A Gruppe B over Ved et ordinært medlems fratræden fra virksomheden udpeges eller vælges et nyt medlem til samarbejdsudvalget. Repræsentanter for gruppe A udpeges af virksomhedens ledelse. Repræsentanter til gruppe B vælges af og blandt de øvrige medarbejdere, dog således at overenskomstmæssigt valgte tillidsrepræsentanter er fødte medlemmer af udvalget. Skal der vælges flere medlemmer til gruppe B end der er tillidsrepræsentanter, foretages valget blandt de øvrige medarbejdere. Til valgbarhed kræves de samme betingelser som for at kunne vælges til tillidsrepræsentant. VALGPERIODE Valgperioden er for begge grupper 2 år. Genvalg kan finde sted. Du kan finde DA/LO Samarbejdsaftalen på forbundets hjemmeside. 7

8 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT (TIDLIGERE SIKKERHEDSREPRÆSENTANT) Reglerne for organisering af arbejdet med sikkerhed og sundhed fremgår hovedsagligt af arbejdsmiljøloven (kapitel 2) og bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Det er arbejdsgiverens ansvar, at virksomhedens interne samarbejde om sikkerhed og sundhed fungerer. Derfor skal arbejdsgiver hvert år i samarbejde med de ansatte tilrettelægge samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år. I virksomheder med 10 eller flere ansatte skal samarbejdet om sikkerhed og sundhed foregå i en arbejdsmiljøorganisation. Arbejdsmiljøorganisationen omfatter alle ansatte i virksomheden. Arbejdsmiljøorganisationen skal bestå af minimum 1 arbejdsleder og minimum 1 arbejdsmiljørepræsentant. I virksomheder med 35 eller flere ansatte skal der etableres en arbejdsmiljøorganisation i 2 niveauer. - 1 niveau med en eller flere arbejdsmiljøgrupper. En arbejdsmiljøgruppe består af 1 udpeget arbejdsleder og 1 valgt arbejdsmiljørepræsentant - 1 niveau med et eller flere arbejdsmiljøudvalg. Et arbejdsmiljøudvalg består af arbejdsleder(e) og arbejdsmiljørepræsentant(er) fra en eller flere arbejdsmiljøgrupper. I virksomheder med 9 eller færre ansatte tilrettelægges sikkerheds- og sundhedsarbejdet i samarbejde direkte mellem arbejdsgiver og de ansatte. Arbejdsgiveren skal sørge for at de ansatte får de nødvendige oplysninger af betydning for sikkerhed og sundhed og sikre, at de ansatte får adgang til at fremsætte forslag vedrørende sikkerhed og sundhed. VALG AF ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Der skal vælges en arbejdsmiljørepræsentant, når der er mindst 10 ansatte på virksomheden. Alle ansatte, der ikke er virksomheds- eller arbejdsledere medregnes. Valget foretages af samtlige ansatte uden ledelsesmæssige beføjelser, og repræsentanten vælges blandt medarbejderne på arbejdspladsen. For så vidt angår valgbarhed og valgenes gyldighed gælder normalt reglerne for valg af tillidsrepræsentant indenfor pågældende eller tilsvarende overenskomstområde. Arbejdsmiljørepræsentanten behøver dog ikke at være medlem af en fagforening og skal derfor heller ikke godkendes af organisationerne. Valget gælder for 2 år eller indtil arbejdsmiljørepræsentantens arbejdsfunktion ophører. Valgperioden kan efter aftale mellem virksomheden og de ansatte være forlænget op til 4 år. Hvis arbejdsmiljørepræsentanten er fraværende i en sammenhængende periode på 4 måneder eller længere kan 8

9 der vælges ny arbejdsmiljørepræsentant for resten af perioden eller en ny periode. Valg af arbejdsmiljørepræsentant skal anmeldes til Forbundet Arkitekter og Designere. Anmeldelsesskema findes i på Skema til anmeldelse af tillidsvalgte ARBEJDSMILJØ-REPRÆSENTANTENS OPGAVER Arbejdsmiljørepræsentanten skal deltage i de opgaver, der varetages af arbejdsmiljøorganisationen (AMO). Disse opgaver indbefatter bl.a., at der årligt skal gennemføres en arbejdsmiljødrøftelse, hvor medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen og arbejdsgiveren sammen: - tilrettelægger indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år - fastlægger, hvordan samarbejdet skal foregå, herunder samarbejdsformer og mødeintervaller - vurderer, om det foregående års mål er nået - fastlægger mål for det kommende års samarbejde. ARBEJDSMILJØORGANISATIONENS OVERORDNEDE ARBEJDSOPGAVER OMFATTER - Planlægning af virksomhedens samarbejde om sikkerhed og sundhed, herunder at forestå de nødvendige aktiviteter til beskyttelse af de ansatte og til forebyggelse af risici. - Sikring af kontrol med tilrettelæggelse af arbejdet på virksomheden, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt - Deltagelse ved udarbejdelse af APV (arbejdspladsvurdering) - Rådgivning af arbejdsgiver om løsning af sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål - Bidrag i forbindelse med ændring af organisering af arbejdet mv. - Overvågning af arbejdsmiljøet i dagligdagen - Registrering, anmeldelse og analyse af ulykker på arbejdspladsen - At holde sig orienteret om lovgivning om beskyttelse af de ansatte mod sikkerheds- og sundhedsrisici - At sørge for at de ansatte bliver bekendt med arbejdsmiljøorganisationen På virksomheder, hvor der er etableret en arbejdsmiljøorganisation i to niveauer, vil arbejdsmiljøudvalget tage sig af de ovennævnte opgaver. ARBEJDSMILJØORGANISATIONENS DAGLIGE ARBEJDSOPGAVER OMFATTER - Varetagelse af aktiviteter til beskyttelse af de ansatte og til forebyggelse af risici - Deltagelse i planlægning af sikkerhedsog sundhedsarbejdet - Deltagelse ved udarbejdelse af APV (arbejdspladsvurdering) - Kontrol af, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige - Kontrol af, at der gives effektiv oplæring og instruktion til de ansatte - Deltagelse ved undersøgelse og anmeldelse af ulykker og sundhedsskader 9

10 - Påvirkning af de ansattes adfærd, så det fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed - At være kontaktled mellem de ansatte og arbejdsmiljøudvalget - Forelæggelse af sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer, som arbejdsmiljøgruppen ikke selv kan løse, for arbejdsmiljøudvalget. På virksomheder, hvor der er etableret en arbejdsmiljøorganisation i to niveauer, vil arbejdsmiljøgruppen tage sig af ovennævnte opgaver. PLIGTER OG RETTIGHEDER Arbejdsgiveren skal sørge for at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter har gennemført en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse af 3 dages varighed inden tre måneder efter at vedkommende er blevet valgt. Herefter skal arbejdsgiver i det første år tilbyde supplerende arbejdsmiljøuddannelse af 2 dages varighed. Uddannelsen skal være tilbudt og kunne være påbegyndt inden for de første 9 måneder efter den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelses afslutning. I hvert af de efterfølgende år skal der suppleres med arbejdsmiljøuddannelse af 1½ dags varighed. Udnyttes retten til supplerende arbejdsmiljøuddannelse ikke i det pågældende funktionsår bortfalder den. Arbejdsgiver skal betale alle udgifter forbundet med hvervet som arbejdsmiljørepræsentant. Hvervet må med andre ord ikke medføre tab af arbejdsindkomst. Arbejdet som arbejdsmiljørepræsentant aflønnes som arbejde enten indenfor almindelig arbejdstid eller som overarbejde afhængigt af, hvornår arbejdet er udført. Arbejdsmiljørepræsentanten har ligesom de øvrige medarbejdere pligt til at medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, herunder være opmærksom på fejl og mangler, der kan forringe sikkerheden eller sundheden. Arbejdsgiveren i virksomheder med arbejdsmiljøorganisation skal sørge for, at der ud fra virksomhedens arbejdsmiljøbehov udarbejdes en kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljørepræsentanter. BESKYTTELSE MOD AFSKEDIGELSE Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet mod afskedigelse på samme måde som tillidsrepræsentanter indenfor samme eller tilsvarende faglige område. I overenskomsten mellem Dansk Industri og Forbundet Arkitekter og Designere kan tillidsrepræsentanter kun afskediges, når der foreligger tvingende årsager og efter den formelle forhandlingsprocedure er iagttaget. Denne beskyttelse af tillidsrepræsentanter indebærer, at arbejdsmiljørepræsentanter, der er omfattet af overenskomsten mellem Dansk Industri og Forbundet Arkitekter og Designere nyder samme beskyttelse. Forbundet Arkitekter og Designere anbefaler, at du giver forbundet meddelelse, hvis du bliver valgt som arbejdsmiljørepræsentant. 10

11 MEDARBEJDSERVALGT BESTYRELSESMEDLEM Regler om medarbejderrepræsentation i selskabsbestyrelser skal som udgangspunkt ikke findes i de kollektive overenskomster, men derimod i selskabsloven. De ansatte i aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende fonde har ret til at vælge et antal medarbejderrepræsentanter og suppleanter til bestyrelsen, hvis der igennem de sidste 3 år i gennemsnit har været ansat mindst 35 medarbejdere i selskabet. Der er tale om en ret, men ikke en pligt til at kræve afstemning om, hvorvidt der skal vælges repræsentanter til selskabets bestyrelse. Antallet af ansatte omfatter alle fastansatte medarbejdere i selskabet - også ansatte uden for Danmark, hvis der er tale om en filial af det danske selskab. VALG AF MEDARBEJDERREPRÆSENTANT Medarbejderne på virksomheden træffer beslutning om, hvorvidt man ønsker at vælge repræsentanter til bestyrelsen ved anonym afstemning. Et krav om afstemning kan fx fremsættes af et flertal blandt medarbejderne i samarbejdsudvalget eller de faglige organisationer på virksomheden, som fx klubber og personaleforeninger, der repræsenterer mindst 1/10 af selskabets medarbejdere. Forbundet Arkitekter og Designere anbefaler, at beslutningen meddeles selskabets bestyrelse på en måde, der kan dokumenteres, fx skriftligt, pr. eller fax. Dernæst afholdes direkte valg ved at medarbejderne stemmer på de opstillede kandidater. Det er alene de fastansatte, der er stemmeberettigede og som kan stille til op til valg som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem. Valget forestås af et særligt valgudvalg, der sammensættes af repræsentanter for medarbejdere og ledelse. Valg af medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem skal anmeldes til Forbundet Arkitekter og Designere. Anmeldelsesblanketten findes i - Skema til anmeldelse af tillidsvalgte PLIGTER OG RETTIGHEDER Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har de samme rettigheder og pligter som de øvrige bestyrelsesmedlemmer. De er således en del af den øverste ledelse i virksomheden. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har pligt til at deltage i bestyrelsesarbejdet på en kvalificeret måde. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer skal således varetage selskabets interesser frem for medarbejdernes. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har som udgangspunkt også krav på samme honorar som de øvrige bestyrelsesmedlemmer, med mindre afvigelser er særligt begrundet evt. i arbejdets art eller omfang. 11

12 OPGAVER Som medarbejdervalgt repræsentant i bestyrelsen opnås egentlig medindflydelse på ledelsens beslutninger om virksomhedens drift. Formålet med valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen er således at få indflydelse på beslutningerne i bestyrelsen og dermed få indflydelse på og indsigt i virksomhedens forhold. Det kan desuden gavne selskabet, at medarbejderne er repræsenteret i bestyrelsen pga. deres særlige indsigt i virksomhedens daglige drift og deres kendskab til markedet, kunder og samarbejdspartnere. Denne indsigt er væsentlig for de beslutninger, bestyrelsen skal træffe. BESKYTTELSE VED AFSKEDIGELSE Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter nyder samme beskyttelse mod afskedigelse som tillidsrepræsentanter inden for samme faglige område. Hvad skal jeg gøre som nyvalgt medarbejderrepræsentant? Det anbefales at du læser: Selskabets vedtægter Selskabets forretningsorden De seneste bestyrelsesprotokoller De seneste års regnskaber Revisionsprotokollen. Derudover bør du gøre dig bekendt med Selskabets struktur og målsætninger Relevant lovgivning i relation til virksomhedens hovedaktivitet. Du bør undersøge, om selskabet har tegnet en ansvarsforsikring for bestyrelsen. Ellers forslå, at en sådan forsikring tegnes. Forbundet Arkitekter og Designere hører gerne, hvis du bliver valgt som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem. Forbundet Arkitekter og Designere sept

13 OVERSIGT Tillidsrepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant Samarbejdsudvalg Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Valg Valget foretages af de på virksomheden ansatte medlemmer af Forbundet Arkitekter og Designere. Valgbare er de på virksomheden fastansatte medlemmer af Forbundet Arkitekter og Designere, som sidder i uopsagt stilling og som har 6 måneders anciennitet. Valget gælder normalt 2 år ad gangen. Regler for valg af tillidsrepræsentant gælder for valgbarhed og valgenes gyldighed. Arbejdsmiljørepræsentant en skal dog ikke være medlem af en fagforening. Valget gælder for 2 år. Valgperioden kan efter aftale mellem virksomheden og de ansatte forlænges op til 4 år. Ledelsens repræsentanter udpeges af virksomheden Medarbejderrepræsentan ter er tillidsrepræsentanterne fødte medlemmer og herefter vælges blandt øvrige medarbejdere eller Er der ikke valgt tillidsrepræsentanter vælges der repræsentanter blandt øvrige medarbejdere. Valget foretages af og blandt de fastansatte medarbejdere på virksomheden. For valgbarhed gælder samme regler som for tillidsrepræsentanter Valget gælder 2 år 13

14 Tillidsrepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant Samarbejdsudvalg Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Opgaver Forbundet Arkitekter og Designeres repræsentant på arbejdspladsen. Sikre efterlevelse af overenskomstens regler, og forhandle med ledelsen vedrørende løn- og ansættelsesvilkår. Medvirke til at sikre sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen (se de konkrete opgaver oplistet ovenfor). At få løbende information om virksomhedens økonomiske situation og fremtidsudsigter, herunder bl.a. ordre- og markedssituationen samt produktionsforhold, beskæftigelsesforhold, større ændringer og omlægninger. Varetagelse af selskabets interesser gennem deltagelse i bestyrelsesarbejdet. Skal følge og samarbejde om udvikling af virksomheden. Herunder dialog om fravær og sygdomsforebyggelse Orientere kolleger og bringe forståelse for virksomhedens drift således der er gode rolige arbejds- og beskæftigelsesforhold. 14

15 Tillidsrepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant Samarbejdsudvalg Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Pligter Pligt til at fremme godt og roligt arbejdsklima. Pligt til at medvirke ved forhandlinger på virksomheden på medarbejdernes vegne. Pligt til at medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Arbejdsgiveren har pligt til at tilbyde repræsentanten arbejdsmiljøuddannelse. Pligt t til at holde medarbejderne orienteret om arbejdet i samarbejdsudvalget og er ansvarlig for at inddrage synspunkter, ideer og forslag fra alle virksomhedens medarbejdere. Pligt til at deltage i bestyrelsesarbejdet på en kvalificeret måde. Varetagelse af selskabets interesser. Ansvarspådragende også i økonomisk sammenhæng. 15

16 Tillidsrepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant Samarbejdsudvalg Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Rettigheder Ret til at blive orienteret af ledelsen og at komme med udtalelse, inden ændringer gennemføres. Ret til at deltage i møder og forhandlinger uden indtægtstab. Ret til frihed med og uden løn ved deltagelse i relevante kurser. Ret til honorering for TRhvervet Ret til arbejdsmiljøuddannelse af 3 dages varighed inden tre måneder efter valg. Herefter mindst 1 ½ dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse om året. Ret til frihed med løn ved deltagelse i kurser og ret til løn under udførelse af hvervet. Ret til at modtage oplysninger om forhold af væsentlig betydning for de ansatte på virksomheden. Informationerne skal gives på et så tidligt tidspunkt, at synspunkter, ideer og forslag fra medarbejderne kan indgå i beslutningsgrundlaget. At mødes med arbejdsgiver og give udtryk for de ansattes mening om påtænkte foranstaltninger og komme med forslag. Ret til samme honorar som de øvrige bestyrelsesmedlemmer, med mindre afvigelser er særligt begrundet evt. i arbejdets art eller omfang. 16

17 Tillidsrepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant Samarbejdsudvalg Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Beskyttelse mod afskedigelse Tvingende årsager. Forhandling skal ske med Forbundet Arkitekter og Designere, inden afskedigelse kan varsels. Beskyttet mod afskedigelse på samme måde som tillidsrepræsentanter indenfor samme eller tilsvarende faglige område. Beskyttet mod afskedigelse på samme måde som tillidsmænd indenfor samme eller tilsvarende faglige område. (I overenskomsten mellem Dansk Industri og Forbundet Arkitekter og Designere kan tillidsrepræsentanter kun afskediges, når der foreligger tvingende årsager og efter den formelle forhandlingsprocedure er iagttaget). 17

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Forretningsorden for samarbejdsudvalget (SU) i Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Side 0 af 11 sider 1. Målsætning for samarbejdet hos Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark... 2 2. Information...

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 15. oktober 2010. Nr. 1181. Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk.

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1)

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) BEK nr 1181 af 15/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 201000032270 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg. OK - Fonden

Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg. OK - Fonden Bilag 3 Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg for sygeplejersker ansat ved OK - Fonden 1 Generelle bestemmelser... 3 2 Hvor vælges tillidsrepræsentanter... 3 3 Hvem

Læs mere

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn.

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn. Arbejdsmiljølov og MED-aftale Jan Kahr Konsulent, FTF jaka@ftf.dk 33 36 88 43 Myndighed Tilsyn Organisering Overtrædelser Konsekvens MED-aftale Partssystemet Partssystemet Aftale Forelæggelse centalt Faglig

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1) BEK nr 1504 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 1129/1079-0017 Senere ændringer til

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer

Læs mere

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Side 61 BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Dette bilag er de centrale parters fælles vejledning om aftale

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) I medfør af 49, 72, stk. 1, og 73 i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning,

Læs mere

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ET GODT ARBEJDSMILJØ ET VIGTIGT VALG Når der er valg til arbejdsmiljørepræsentant, giver det mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø. Denne folder

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

omkring etablering af arbejdsmiljøorganisationen.

omkring etablering af arbejdsmiljøorganisationen. Ny lovgivning om etablering af arbejdsmiljøorganisationen Pr. 1. oktober 2010 blev der vedtaget ny lovgivning omkring etablering af arbejdsmiljøorganisationen. Formålet med den nye lovgivning er at løse

Læs mere

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen.

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen. Bilag 10: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om aftale af organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe GÆLDENDE Sikkerhedsarbejde Kapitel XI af 1. september 2013 Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe Regel 1 Anvendelse og definitioner 1 I handelsskibe, hvor den fastsatte besætning,

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

VEDTÆGT FOR AKADEMIKERKLUBBEN (i den private sektor)

VEDTÆGT FOR AKADEMIKERKLUBBEN (i den private sektor) Vedtægt og bemærkninger til vedtægt er udarbejdet af akademikerorganisationerne den 18. august 2009 VEDTÆGT FOR AKADEMIKERKLUBBEN (i den private sektor) Virksomhedsnavn 1. Navn. Klubbens navn er virksomhedsnavn.(herefter

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt. Bilag 9: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Lønpolitik i arkitektvirksomhederne. Vejledning fra DANSKE ARK, ARKITEKTFORBUNDET, JA, KF og TL. Juni 2012 1

Lønpolitik i arkitektvirksomhederne. Vejledning fra DANSKE ARK, ARKITEKTFORBUNDET, JA, KF og TL. Juni 2012 1 Lønpolitik i arkitektvirksomhederne Vejledning fra DANSKE ARK, ARKITEKTFORBUNDET, JA, KF og TL Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning Del 1 Om lønpolitik Overenskomstens rammer Lønpolitikkens

Læs mere

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland BILAG 1 Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland J.nr. 1-30-77-76-14 I henhold til 3 i Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøaftale sker valg og udpegning af medlemmer til MED og AMO (Arbejdsmiljøorganisationen)

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse Beskæftigelsesministeriet har den 21. juni 2001 udstedt bekendtgørelse

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform og dens konsekvenser for det lokale arbejdsmiljøarbejde i virksomhederne Klaus T. Nielsen Arbejdslivsstudier Center for Arbejdsmiljø & Arbejdsliv RUC 7. marts 2011

Læs mere

Vedtægter for akademikerklubber i den private sektor

Vedtægter for akademikerklubber i den private sektor Vedtægter for akademikerklubber i den private sektor 1. Navn. Klubbens navn er:... (herefter kaldet Klubben) 2. Formål. Klubbens formål er, at fremme medlemmernes faglige, sociale og økonomiske interesser,

Læs mere

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Afsnit Tillidsmand. a. Samarbejdet. b. Anmeldelsesskema afsnit 12

Afsnit Tillidsmand. a. Samarbejdet. b. Anmeldelsesskema afsnit 12 Afsnit 12 1. Tillidsmand a. Samarbejdet b. Anmeldelsesskema 68 Tillidsmandsregler Hvor vælges tillidsmand 1. På hver arbejdsplads eller virksomhed med mindst 5 medarbejdere vælger de beskæftigede medarbejdere

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE FORMÅL: De bedste løsninger og arbejdsmiljøforbedringer opnås, når beslutningerne tages på grundlag af solid viden og praktiske erfaringer.

Læs mere

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008)

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008) Vejledning om samarbejde og samarbejdsudvalg ved frie grundskoler, udarbejdet i fællesskab af Dansk Friskoleforening, Frie Grundskolers Fællesråd, BUPL, forbundet af pædagoger og klubfolk Danmarks Lærerforening

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Bliv arbejdsmiljørepræsentant Et sikkert og sundt arbejdsmiljø VIL DU VÆRE ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT? Det giver bedre arbejdsmiljø! På virksomheder med 10 ansatte og derover har arbejdsgiveren pligt til

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2-1 Maj 2011 - Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR September 2011 Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) i henhold til organisationsaftalen om SVAR i kooperative virksomheder Samarbejdsrådet mellem

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse Rammeaftalen fastlægger de overordnede rammer for samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunerne. Det lokale samarbejde tilrettelægges med udgangspunkt

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1)

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1) BEK nr 1201 af 23/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20159000172 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Koordinators opgaver når der er flere kulturer og sprog

Koordinators opgaver når der er flere kulturer og sprog Koordinators opgaver når der er flere kulturer og sprog Ester Jensen 1 Ester Jensen Cand. Techn. Soc. fra RUC 1995- COWI a/s. Autoriseret arbejdsmiljørådgiver Sikkerhedskoordinator rådgiver ved byggeopgaver

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.2 Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsgruppens opgaver, funktion og oprettelse. Vej ledningen informerer desuden

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET Med arbejdsmiljøloven fra 2010 har virksomhederne fået mere frie rammer til selv at aftale, hvordan de organiserer arbejdsmiljøarbejdet. Hensigten med den større frihed

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Gennemgang af overenskomstforlig med Danske Ark 2012

Gennemgang af overenskomstforlig med Danske Ark 2012 Gennemgang af overenskomstforlig med Danske Ark 2012 Nedenfor gennemgås de væsentligste elementer i overenskomstforliget som Konstruktørforeningen, Arkitektforbundet og Teknisk Landsforbund indgik med

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

Overblik over den nye trepartsaftale

Overblik over den nye trepartsaftale Page 1 of 8 Overblik over den nye trepartsaftale Mangler du et samlet overbllik over den nye aftale som blev underskrevet i slutningen af april 2009. Så kan du her danne dig et solidt overblik over de

Læs mere

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe Sikkerhedsarbejde om bord i skibe I denne pjece kan du læse om sikkerhedsarbejde i skibe. Pjecen fortæller om bestemmelserne i kapitel XIA i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A om sikkerhedsarbejde i handelsskibe,

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune Aftale om Medindflydelse og medbestemmelse i Holbæk Kommune Januar 2007 MED-aftale for Holbæk Kommune Indledning Denne MED-aftale er resultatet af arbejdet i forhandlingsorganet nedsat af de 5 kommuner

Læs mere

Vedtægter. for. HK-klubben ved Aalborg Universitet

Vedtægter. for. HK-klubben ved Aalborg Universitet Vedtægter for HK-klubben ved Aalborg Universitet Klubben er det redskab, der skal sikre det enkelte medlem det størst mulige udbytte af sin organisation ' 1: Stk. 2: HK-klubbens formål HK-klubbens formål

Læs mere

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 6 SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET 1. Regelgrundlag 1. XXsamarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Gode råd om Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Formål: Formålet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at tilrettelægge samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt. På den måde forebygger man arbejdsmiljøproblemer

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 30. juli 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 30. juli 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 30. juli 2008 28. juli 2008. Nr. 797. Bekendtgørelse for Grønland om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartsselskaber m.v. (selskabsrepræsentation)

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune 1. Lovgrundlag Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø Beskæftigelsesministeren lovbekendtgørelse nr.1072 af 7. september 2010 6d Arbejdsgiveren

Læs mere

BILAG 1 FPTBST 043-4 2012-01 VEJLEDNING OM

BILAG 1 FPTBST 043-4 2012-01 VEJLEDNING OM BILAG 1 FPTBST 043-4 FORSVARETS PERSONELTJENESTE VEJLEDNING OM TILLIDSREPRÆSENTANTERS OPGAVER OG TIDSFORBRUG, ORGANISATIONSARBEJDE FOR VALGTE OG IKKE-VALGTE SAMT KURSUSDELTAGELSE 1. FORMÅL Formålet med

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

BESTEMMELSE OM VALG AF TILLIDSREPRÆSENTANTER I FORSVARET

BESTEMMELSE OM VALG AF TILLIDSREPRÆSENTANTER I FORSVARET FORSVARETS PERSONELTJENESTE BESTEMMELSE OM VALG AF TILLIDSREPRÆSENTANTER I FORSVARET Bilag: 1. Vejledning om tillidsrepræsentanters opgaver og tidsforbrug samt organisationsarbejde for valgte og ikke-valgte.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Direktoratet for Kriminalforsorgen har udarbejdet en fremadrettet strategi for arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen. Denne indbefatter

Læs mere

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013 Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1. marts 2013 Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Vejledning om samarbejdet i SVAR

Vejledning om samarbejdet i SVAR September 2011 Vejledning om samarbejdet i SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) Samarbejdsrådet mellem Kooperationen og LO vejleder her om arbejdet i det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd,

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion - om tillidsrepræsentanten og hans/hendes rolle Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2012 31. marts 2015 Hovedaftale 1. januar

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC VEDTÆGTER for Lederforeningen i TDC Lederforeningen i TDC er tilsluttet hovedorganisationen Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Vennemindevej 39, 2100 København Ø Telefon: 39 27 00 57 Fax:

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal 1 Forankring Den selvejende privatinstitution "Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal " er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen

Læs mere