Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr med afbestillingsforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr med afbestillingsforsikring"

Transkript

1 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr med afbestillingsforsikring

2 Forsikringsbetingelser for Årsrejseforsikring Indholdsfortegnelse Årsrejseforsikring Hvem er sikret Hvilke typer af rejser er dækket Hvilke rejseperioder er dækket Hvor dækker rejseforsikringen EU-sygesikringskort (EHIC) Rejseforsikringen dækker Når skaden er sket...9 Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Dokumentation ved afbestilling Generelle bestemmelser Udgifter der kan kræves betalt fra anden side Indeksregulering Betaling af forsikringen /13 Popermo Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-36

3 Årsrejseforsikring med afbestillingsforsikring Købes som tilvalgsdækning til Indboforsikring. Det fremgår af policen for Indboforsikring, når der er købt Årsrejseforsikring. For Årsrejseforsikring gælder også betingelserne for Indboforsikring. Årsrejseforsikring 1 Hvem er sikret 1.1 Forsikringen omfatter følgende personer Forsikringstager med husstand, jf. betingelserne for Indboforsikring punkt Biologiske eller adopterede børn af et medlem af husstanden, når børnene ikke har folkeregisteradresse ved forsikringstager. Det er en forudsætning, at børnene er under 21 år, ikke er gift eller samlevende i fast parforhold eller har børn Forsikringstagers, ægtefælle/registreret partners eller samlevers plejebørn og aflastningsbørn under 18 år, når de ikke har folkeregisteradresse ved forsikringstager, og pleje- eller aflastningsaftalen er godkendt af de kommunale myndigheder. Det er også en forudsætning for dækning, at børnene er skrevet på samme rejsebevis som de øvrige sikrede, jf. punkt Ægtefælle/registreret partner/samlever, når personen fra forsikringstagers folkeregisteradresse er flyttet på plejehjem eller i beskyttet bolig. 1.2 Forsikringen omfatter ikke Biologiske eller adopterede børn, plejebørn og aflastningsbørn af øvrige familiemedlemmer, fastboende medhjælp eller udvekslingsstudenter, jf. betingelserne for Indboforsikring punkt Hvilke typer af rejser er dækket 2.1 Forsikringen dækker Ferierejser. Ferierejser i kombination med erhvervsrejser med udrejse fra Danmark, når rejsen er betalt af dansk arbejdsgiver. Studierejser. Studieophold, når sikrede er tilmeldt udenlandsk uddannelsesinstitution. 2.2 Forsikringen dækker ikke Erhvervsrejser. Rejser, hvor der søges arbejde. Erhvervsrejsedelen af kombinerede ferie- og erhvervsrejser. Rejser, hvor formålet ikke er ferie, f.eks. nødhjælpsarbejde. 3 Hvilke rejseperioder er dækket 3.1 Forsikringen dækker Rejseperiodens første 60 sammenhængende rejsedage. Dækningen kan udvides yderligere med indtil 30 dage ved kontakt til Popermo. sikrede forventes at vende tilbage til Danmark, jf. rejsebeviset fra rejsearrangøren. Rejser i Danmark Rejseperioden regnes fra ankomsttidspunktet til feriestedet til afrejsetidspunktet fra feriestedet. Rejser uden for Danmark Rejseperioden regnes fra det tidspunkt, sikrede forlader sin bopæl i Danmark for at begynde rejsen, og frem til det tidspunkt 3/13 Popermo Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-36

4 4 Hvor dækker rejseforsikringen 4.1 Rejseforsikringen dækker rejser i hele verden Uden for Danmark Forsikringen dækker Sikrede under rejser uden for Danmark Forsikringen dækker ikke Rejser til lande eller områder, hvor der er krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør, borgerlige uroligheder eller større naturforstyrrelser, og hvor udenrigsministeriet fraråder indrejse til det pågældende område. Forsikringen dækker dog Når begivenhederne opstår, mens sikrede opholder sig i det pågældende land eller område. Det er en forudsætning, at sikrede forlader landet eller området ved førstgivne lejlighed og følger de danske myndigheders anvisninger I Danmark Forsikringen dækker Sikrede under ferierejser i Danmark, når ferien foregår i lejet feriebolig og har en varighed af minimum tre overnatninger. Ophold på feriecentre, højskoler, campingpladser og festivalpladser sidestilles med ferie i lejet feriebolig. Dækningen omfatter alene Feriekompensation ved sygdom eller tilskadekomst, jf. punkt 6.8. Afbestilling, jf. punkt 8. 5 EU-sygesikringskort (EHIC) På rejse i andre EU-lande samt Norge, Island, Lichtenstein og Schweiz supplerer rejseforsikringen den dækning, som gives under det blå EU-sygesikringskort dog maksimalt til den 60. rejsedag. Dækningen kan udvides yderligere med indtil 30 dage ved kontakt til Popermo. Sikrede skal medbringe det blå EU-sygesikringskort på rejsen. 6 Rejseforsikringen dækker Dækningen er maksimalt 20 mio. kr. pr. rejse. 6.1 Sygdom og tilskadekomst Forsikringen dækker Ved akut sygdom eller tilskadekomst opstået på rejsen, dækkes sædvanlige, rimelige og nødvendige udgifter, som ikke er dækket af det blå EU-sygesikringskort, til Behandling, som en autoriseret læge giver på behandlingsstedet. Lægeordineret ophold på hospital efter normale takster for semiprivate (tosengsstue) eller intensiv afdeling. Lægeordineret medicin. Behandling hos fysioterapeut og kiropraktor. Dækningen er maksimalt kr. Akut smertelindrende behandling hos tandlæge. Dækningen er maksimalt kr. Ambulancetransport eller lignende til og fra behandlingsstedet. Taxatransport for sikrede til og fra behandlingsstedet. Telefonopkald til og fra Falck Global Assistance. Telefonopkald, læsestof m.v., når sikrede er hospitalsindlagt minimum 24 timer. Sygetransport til nærmest egnede behandlingssted, når det er besluttet af lægen fra Falck Global Assistance. Behandling af et ufødt eller for tidligt født barn indtil fire uger før forventet fødselstidspunkt. Eventuel forlængelse af rejsedækningen, når sikredes hjemkomst forsinkes ud over rejseperioden, indtil en læge har vurderet, at hjemrejse kan finde sted. Rimelige og nødvendige udgifter, godkendt af Falck Global Assistance, til: Hotelophold og fortæring, når behandling, der ellers kræver hospitalsindlæggelse, kan foregå ambulant. Hotelophold og fortæring efter endt hospitalsindlæggelse og indtil hjemrejse eller hjemtransport kan finde sted. Hotelophold og fortæring, indhentning af fastlagt rejserute eller hjemrejse, hvis en læge fraråder, at den planlagte rejse gennemføres, og sikrede ikke er blevet hjemtransporteret. Såvel hotelophold som hjemrejse skal godkendes af lægen fra Falck Global Assistance. 4/13 Popermo Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-36

5 6.1.2 Forsikringen dækker ikke Udgifter til Behandling af kroniske lidelser og lidelser, der indtil to måneder inden afrejsen fra Danmark har medført Hospitalsindlæggelse. Lægelig vurdering/behandling, som ikke er et led i kontrol. Ændret medicinering. Henvisning til udredning eller behandling. Et før afrejsen kendt behandlingsbehov. Kontrol, behandling og medicin til at holde en kronisk eller anden lidelse stabil og velreguleret. Medicin, som ikke er lægeordineret. Fødsel eller behandling af sygdom som følge af graviditet inden for fire uger fra forventet fødselstidspunkt. Abortus provocatus. Erstatning, udskiftning eller reparation af tandproteser, briller, kontaktlinser eller høreapparater. Rekreation eller kurophold. Behandling eller ophold efter hjemkomst til Danmark. Fortsat behandling eller ophold, når sikrede nægter at lade sig hjemtransportere, når lægen fra Falck Global Assistance har besluttet det, og den behandlende læge har godkendt hjemtransporten. Behandling og ophold i udlandet, når lægen fra Falck Global Assistance har besluttet, og den behandlende læge har godkendt, at behandling kan afvente ankomst til Danmark. Sygetransport som følge af sikredes frygt for smittefare. Plastikkirurgiske eller kosmetiske operationer eller følger heraf, medmindre indgrebet er en følge af akut tilskadekomst, der kræver hospitalsbehandling på rejsen. 6.2 Hjemtransport Forsikringen dækker Ved akut sygdom eller tilskadekomst omfattet af punkt 6.1, nødvendige ekstraudgifter til Sikredes hjemtransport til Danmark eller overflytning til andet egnet behandlingssted. Hjemtransport af afdøde, inkl. udgifter til lovbefalede foranstaltninger, f.eks. balsamering og zinkkiste eller udgifter til kremering eller begravelse på stedet efter de pårørendes ønske. Falck Global Assistance kan kræve, at afdøde hjemtransporteres, bl.a. med henblik på obduktion. Medrejsende sikrede børn under 18 år er berettiget til hjemtransport, når forældre eller rejseledsagere alle bliver hjemtransporteret på grund af sygdom, tilskadekomst eller død. Indhentning af fastlagt rejserute efter endt behandling til det sted, hvor sikrede skulle befinde sig i henhold til den planlagte rejserute. Hjemrejse, når planmæssigt rejseforløb er overskredet eller ikke kan genoptages af medicinske årsager. Telefonopkald til og fra Falck Global Assistance Forsikringen dækker ikke Udgifter til Hjemtransport som følge af sikredes frygt for smittefare. Ny udrejse eller indhentning af rejserute efter hjemkomst til Danmark. 6.3 Rejseafbrydelse Det er en betingelse for Popermos erstatningspligt, at forsikringsbegivenheden er indtrådt efter sikredes afrejse. Sikrede børn under 18 år er berettiget til erstatning for hjemrejsen, når forældre eller rejseledsagere alle bliver hjemkaldt på grund af en dækningsberettiget skade Forsikringen dækker Dokumenterede ekstraudgifter (maksimalt økonomiklasse med rutefly), hvis sikrede bliver hjemkaldt til Danmark og derfor må afbryde rejsen før planlagt, når hjemkaldelsen til Danmark skyldes: At nære slægtninge, dvs. sikredes ægtefælle/registreret partner, samlever, børn, plejebørn, svigerbørn, børnebørn, forældre, bedsteforældre, svigerforældre, søskende, svigerinder eller svogre i Danmark rammes af dødsfald, alvorlig og akut sygdom med hospitalsindlæggelse eller alvorlig tilskadekomst med hospitalsindlæggelse. Nære slægtninge er også stedbørn, stedbørnebørn, stedforældre, stedsøskende og stedbedsteforældre. Det er en betingelse, at relationerne udspringer af et aktuelt ægteskab/samlivsforhold på fælles adresse Brand eller indbrud i sikredes private bolig, når der er tale om væsentlige ændringer i sikredes private forhold, og de økonomiske årsager, som kræver sikredes øjeblikkelige tilstedeværelse, kan dokumenteres At sikredes eneste rejseledsager bliver hjemkaldt til Danmark på grund af dødsfald, alvorlig og akut sygdom eller alvorlig tilskadekomst, der medfører hospitalsindlæggelse hos nærmeste familie Foregår rejsen i egen bil, kan andre transportmidler end bilen bruges til hjemtransporten til Danmark, når det er aftalt med Falck Global Assistance. I disse tilfælde dækker forsikringen også udgifter til hjemtransport af bilen, når ingen af de øvrige rejsedeltagere er i stand til at køre bilen hjem Eventuelle udgifter til returrejsen til feriestedet (maksimalt økonomiklasse med rutefly), hvis der på tidspunktet for returrejsen er mindst 7 dage tilbage af feriens oprindeligt planlagte varighed. 5/13 Popermo Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-36

6 6.4 Sygeledsagelse Forsikringen dækker Når sikrede rammes af alvorlig akut sygdom eller alvorlig tilskadekomst, der medfører hospitalsindlæggelse, eller ved sikredes død: Rimelige og nødvendige ekstraudgifter, maksimalt kr., til Hotelophold, fortæring og lokaltransport for maksimalt to sygeledsagere. Hjemrejse. Udgift til hjemtransport Indhentning af fastlagt rejserute efter endt sygeledsagelse Foregår rejsen i egen bil, kan andre transportmidler end bilen bruges til hjemtransporten til Danmark, når det er aftalt med Falck Global Assistance. I disse tilfælde dækker forsikringen også udgifter til hjemtransport af bilen, når ingen af de øvrige rejsedeltagere er i stand til at køre bilen hjem Forsikringen dækker ikke Sygeledsagelse, når sikrede gør brug af dækningen for tilkaldelse, jf. punkt Tilkaldelse Forsikringen dækker Når sikrede rammes af alvorlig akut sygdom, alvorlig tilskadekomst, der medfører hospitalsindlæggelse, eller ved sikredes død, dokumenterede ekstraudgifter for maksimalt to pårørende i forbindelse med: Udrejse fra Danmark og hjemrejse til Danmark for de tilkaldte (maksimalt økonomiklasse med rutefly) Rimelige og nødvendige udgifter til hotelophold og fortæring. Dækningen er maksimalt kr De tilkaldtes ekstraudgifter i forbindelse med akut sygdom eller tilskadekomst opstået under rejsen, jf. punkt 6.1, samt ekstraudgifter til hjemtransport, jf. punkt 6.2, i det omfang personerne ikke er omfattet af anden forsikring eller i øvrigt har ret til dækning fra anden side Forsikringen dækker ikke Udgifter til tilkaldelse, når den sikrede skal hjemtransporteres inden for tre dage fra den tilkaldtes forventede ankomst til behandlingsstedet. 6.6 Forsinket udrejse eller hjemkomst Forsikringen dækker Når årsagen til forsinkelsen er mekaniske forhold på transportmidlet eller klimatiske forhold Dokumenterede, nødvendige og rimelige ekstraudgifter til fortæring og eventuelt hotelophold, når det transportmiddel, som rejsearrangøren bruger, er forsinket mere end otte timer ved ankomsten til udlandsdestinationen eller Danmark Forsinkelsen beregnes i forhold til rejsearrangørens ordinære fartplan og inkluderer de ændringer, der er oplyst før rejsens begyndelse. 6.7 Forsinket fremmøde Forsikringen dækker Rimelige, dokumenterede ekstraudgifter, dog maksimalt rejsens pris, til transport, hotelophold og fortæring, når sikrede uforskyldt uden at kunne forudse det møder for sent frem til et transportmiddel, som rejsearrangøren har arrangeret, og derfor ikke kan begynde den planlagte afrejse Det er en betingelse, at rejsen er bestilt 24 timer før planlagt afrejse fra hjemmet. 6.8 Feriekompensation Udgifter til feriekompensation dækkes maksimalt med kr Forsikringen dækker Når sikrede afbryder rejsen, jf. punkt Når sikrede afbryder rejsen som sygeledsager, jf. punkt /13 Popermo Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-36

7 Når sikrede rammes af sygdom eller tilskadekomst, der medfører hospitalsindlæggelse eller lægeordineret indendørs ophold, og sygdommen eller tilskadekomsten er omfattet af EU-sygesikringskortet, jf. punkt 5 eller Sygdomsdækningen, jf. punkt 6.1. Der skal være skriftlig, lægelig dokumentation, som bekræfter, at tilstanden har medført, at sikrede skal opholde sig indendørs Når sikrede hjemtransporteres på grund af sygdom eller tilskadekomst opstået under rejsen, jf. punkt Når sikrede på grund af akut sygdom eller tilskadekomst, ifølge lægeerklæring, ikke kan udføre den skisportsaktivitet, der var det primære formål med rejsen. Den sikrede skal fremlægge erklæring fra lægen på feriestedet og kunne dokumentere, i hvor mange dage skisportsaktiviteten ikke kunne udøves på grund af sygdommen eller tilskadekomsten Når sikredes medrejsende rammes af akut sygdom eller tilskadekomst, der medfører hospitalsindlæggelse eller hjemtransport eller foretager rejseafbrydelse under omstændigheder, der svarer til dem, der er omfattet af punkt 6.3 og punkt 6.4, og sikrede derfor skulle foretage rejsen alene Forsikringen dækker ikke Udgifter til delarrangementer som f.eks. teater, koncerter, sportsarrangementer, udflugter Tilskadekomst, som består i forvridning, forstuvning eller lignende skader på led og muskler, medmindre disse er følger af skisportsaktiviteter på en skirejse Erstatningsopgørelse Popermo betaler feriekompensation, jf. punkterne , til Den sikrede og en rejseledsager, som samtidig er sikret på policen, jf. punkt 1.1. Forældre, der rejser med hjemmeboende børn. Er et eller flere af familiens medlemmer berettiget til erstatning, jf. punkt eller , dækker forsikringen hele familien Popermo betaler feriekompensation, jf. punkt og til Skadelidte. Er skadelidte under 14 år, betales herudover 50 % af rejsens pris pr. dag for én rejseledsager, der er sikret på policen, jf. punkt Popermo erstatter Rejsens pris, jf. punkt og , pr. dag for feriedage, der ikke kan udnyttes på grund af en eller flere af de skadebegivenheder, der er nævnt under punkt Popermo betaler tidligst feriekompensation fra dagen efter, at skaden er sket Rejsens pris er den pris, der er betalt til rejsearrangør, eller ved selvarrangerede rejser forudbetalte ikke refunderbare udgifter til transport fra og til Danmark med fly, bane, bus eller skib samt udgifter til ophold og leje af bil. Endvidere erstattes, jf. punkt , betalte udgifter, som ikke kan refunderes i forbindelse med de planlagte skisportsaktiviteter og lejede skisportseffekter. Dækningen er maksimalt kr. pr. skade. Ved ferie i Danmark er rejsens pris udgiften til forudbetalt ophold Ved bilferie beregnes rejsens pris på baggrund af kørselsudgifterne mellem hjem og feriens bestemmelsessted og retur ad korteste rute efter statens takster ved tjenestekørsel over km med tillæg af dokumenterede opholdsudgifter (uden fortæring). Rejsens pris pr. dag udgør herefter ovennævnte beløb divideret med antallet af dage, som den planlagte rejse skulle vare. Hvis ikke alle i bilen er sikret på denne Årsrejseforsikring, gives forholdsmæssig dækning. 6.9 Ferieboligsikring Forsikringen dækker Udgifter til leje af tilsvarende feriebolig, når ferieboligen er eller bliver ubeboelig på grund af en skade Forsikringen dækker ikke Udgifter, når rejsearrangøren er forpligtet til at anvise anden feriebolig Dokumenterede og betalte udgifter til anden bolig. Dækningen er maksimalt kr. pr. uge for alle sikrede personer. Refunderet eller ikke opkrævet lejebeløb for den ubeboelige feriebolig fratrækkes i erstatningen. 7/13 Popermo Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-36

8 6.10 Overfald Popermo betaler erstatning, når sikrede har anmeldt overfaldet til politiet og har konsulteret lokal læge/hospital umiddelbart efter overfaldet Forsikringen dækker Den erstatning en skadevolder dømmes til at betale i henhold til reglerne i den danske erstatningsansvarslov, når sikrede bliver overfaldet, og der sker personskade. Dækningen er maksimalt kr. pr. person Forsikringen dækker ikke Overfald på den sikrede, når dennes rejseledsagere, det vil sige personer, der rejser sammen med sikrede og er dækket på denne Årsrejseforsikring, har forvoldt skaden Privatansvar Indboforsikringen dækker det private ansvar, som sikrede pådrager sig på rejser uden for Danmark. Summerne fremgår af policen og er ikke indeksreguleret Sikkerhedsstillelse og kaution Forsikringen dækker Udgifter til sikkerhedsstillelse/kaution. Dækningen er maksimalt kr. for erstatningskrav rejst mod sikrede, når disse krav er udsprunget af tvister, som er opstået under rejsen Bliver sikkerhedsstillelsen beslaglagt på grund af sikredes forhold, skal sikrede betale Popermos udgifter tilbage Bagage Dækningen er maksimalt kr. Erstatning betalt under denne dækning modregnes i erstatningen for mistet bagage på Indboforsikring Tab af bagage Forsikringen dækker Som supplement til Indboforsikring det øjeblikkelige individuelle behov for økonomisk hjælp, når bagagen tabes/mistes på rejsen. Se også punkt 7.1 Effektiv skadehjælp Forsinkelse af bagage Forsikringen dækker Nødvendige og rimelige udgifter til køb af tøj og toiletartikler, så rejsen kan fortsætte. Genstandene skal være købt på destinationen, og udgiften refunderes ved at sende de originale kvitteringer til Falck Global Assistance. Dækningen er maksimalt kr. pr. sikret, dog maksimalt kr. i alt pr. rejse, når indskrevet bagage bliver forsinket mere end fem timer i forhold til sikredes ankomst til bestemmelsesstedet uden for Danmark. Sikrede skal dokumentere forsinkelsen Forsikringen dækker ikke Køb foretaget efter bagagen er kommet til veje og udleveret Evakuering Forsikringen dækker Udgifter til evakuering og/eller ekstraudgifter til eventuel hjemrejse fra et område, hvor der er overhængende fare for Udbrud af krig, borgerlige uroligheder, terroristaktivitet, militær undtagelsestilstand eller anden lignende tilstand, mens sikrede befinder sig i landet. Større naturforstyrrelser Tab af eller beskadigelse af bagage som følge af evakuering. Forsikringen dækker maksimalt 10 % af indbosummen Dokumenterede og afkrævede ekstraudgifter til ophold og indenrigstransport i maksimalt tre måneder, når sikrede bliver tilbageholdt af myndighederne i et land som følge af krig. Dækningen er maksimalt kr. Desuden dækker forsikringen rimelige og nødvendige ekstraudgifter til fortæring. 8/13 Popermo Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-36

9 Betingelse for dækning i punkt , og er, at det danske udenrigsministerium eller de lokale myndigheder råder til evakuering eller hjemrejse, og at sikrede har fulgt rådgivningen Krisehjælp Forsikringen omfatter de sikrede, som var til stede, da skadebegivenheden skete Forsikringen dækker Kriseterapi til en sikret, når en af følgende situationer har medført en akut psykisk krise Røveri. Overfald eller trussel om vold. Ulykke. Brand, eksplosion eller indbrud. Trafikulykke. Krig eller krigslignende tilstande. Oprør eller borgerlige uroligheder. Større naturforstyrrelser. Falck Global Assistance beslutter, om der skal gives krisehjælp. Krisehjælpen gives som hovedregel i forbindelse med større ulykker/skadebegivenheder. Forsikringen omfatter krisehjælp på stedet, og behandlingen sluttes senest ved ankomsten til Danmark. Kriseterapien gives af kriseteamet fra Falck Global Assistance Redning og eftersøgning Forsikringen dækker Nødvendige udgifter til eftersøgning og redning af eftersøgte. Dækningen er maksimalt kr. pr. sikrede pr. rejse. Dækningen er subsidiær i forhold til den assistance, lokale myndigheder normalt giver i forbindelse med redning og eftersøgning. Popermo betaler erstatning, når Falck Global Assistance kontaktes omgående, når en eftersøgning eller redning bliver nødvendig. Skadebegivenheden er anmeldt til det lokale politi eller myndighed, og eftersøgningen eller redningen er sat i gang af disse myndigheder eller af det danske udenrigsministerium. Falck Global Assistance koordinerer og kontakter de relevante myndigheder og organisationer, der står for eftersøgningen Fordeling af udgifter Når flere personer efterlyses som en gruppe, fordeles eftersøgnings- og redningsudgifterne ligeligt på antallet af de eftersøgte Uanset antallet af forsikringer og sikrede er den maksimale dækning pr. skadebegivenhed 1 mio. kr Forsikringen dækker ikke Eftersøgning, når sikrede har udvist fortsæt eller grov uagtsomhed. Eftersøgning af sikrede med eksisterende psykiske lidelser, når disse er årsag til, at sikrede er forsvundet. Omkostninger til eftersøgning eller redning ved kidnapning eller kapring. Eftersøgning af sikrede, som har undladt at fortælle pårørende, hvor vedkommende befinder sig, når familien ønsker kontakt Selvrisiko på lejebil Forsikringen dækker Udgifter til eventuel selvrisiko, maksimalt kr., såfremt et udlejningsfirma (udlejer) opkræver selvrisiko ved skade på lejet personbil, når køretøjet er sædvanlig ansvars- og kaskoforsikret Forsikringen dækker ikke Såfremt føreren af udlejningskøretøjet ikke havde ret til at føre køretøjet efter lejekontraktens bestemmelser eller lovgivningen i skadelandet i øvrigt. 7 Når skaden er sket 7.1 Effektiv skadehjælp Falck Global Assistance yder assistance og skadeservice direkte på stedet. Det betyder, at sikrede under rejsen kan få afgjort, om skaden er helt eller delvist dækket af forsikringen Betaling af erstatning er af begrænset omfang og betinget af det øjeblikkelige, individuelle behov for økonomisk hjælp. Den endelige skadebehandling sker, når sikrede kommer hjem fra rejsen Effektiv skadehjælp omfatter foreløbig skaderegulering af alle skader, der helt eller delvist kan reguleres på stedet. 9/13 Popermo Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-36

10 7.2 Sikredes pligter ved skade Røveri, overfald og trusler om vold skal anmeldes til nærmeste politi. Er der behov for kriseterapi, kontaktes Falck Global Assistance, som træffer endelig beslutning vedrørende krisehjælp/ udsendelse af kriseteam Generelle betingelser Når sikrede får brug for øjeblikkelig hjælp ved alvorlig sygdom, alvorlig tilskadekomst eller væsentlig beskadigelse af bagage, kan sikrede døgnet rundt kontakte Falck Danmark A/S Falck Global Assistance Sydhavnsgade 18 DK-2450 Copenhagen SV Telefon Fax Mail: Ved sygdom og hjemtransport erstatter Popermo alene udgifterne, når den sikrede på stedet får en lægeerklæring, der indeholder diagnose fra den behandlende læge. Sikrede skal give lægen fra Falck Global Assistance adgang til alle relevante lægejournaler Oplysninger til Falck Global Assistance Sikrede har pligt til at give Falck Global Assistance alle informationer om sagen, udfylde en skadeanmeldelse og for egen regning levere relevante dokumenter, herunder lægejournaler, lægeerklæringer, originalregninger m.v. og oplyse om eventuelle forsikringer i andet selskab Hospitalsophold skal anmeldes til Falck Global Assistance straks efter indlæggelsen. Dokumenterede udgifter hertil er dækket Ved dødsfald skal Falck Global Assistance straks kontaktes. Falck Global Assistance betaler dokumenterede udgifter og sørger for det videre fornødne Er hjemtransport aktuel ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst, skal Falck Global Assistance kontaktes. Falck Global Assistance betaler dokumenterede udgifter hertil. Sammen med den behandlende læge afgør lægen fra Falck Global Assistance, hvornår og hvordan hjemtransporten skal ske. Har sikrede arrangeret hjemtransporten, betaler Popermo maksimalt den udgift, der svarer til den udgift, som Falck Global Assistance ville have haft til hjemtransport. Afbestillingsforsikring 8 Afbestillingsforsikring 8.1 Forsikringen dækker Med indtil kr. pr. rejse og maksimalt den del af rejsens pris, der ikke refunderes ved afbestilling dér, hvor rejsen er købt (normalt rejsens pris inkl. afgifter), når rejsen ikke kan påbegyndes på grund af en forsikringsbegivenhed, jf. punkt Forsikringen træder i kraft, når rejsen bestilles, og første depositum for rejsen er betalt. Det er også en forudsætning, at Årsrejseforsikringen er tegnet, før rejsen er købt. Dækningen ophører, når sikrede forlader bopælen for at begynde rejsen. Ved ferie i Danmark ophører dækningen ved ankomsten til feriestedet Forsikringsbegivenheder er, når en sikret ikke kan begynde rejsen på grund af Hospitalsindlæggelse eller dødsfald hos En af de personer, der er beskrevet i punkt Sikrede. Rejseledsager, dvs. en eller flere personer som er skrevet på samme deltagerbevis/billet som sikrede. Den person, som sikrede har aftalt at bo hos Sygdom eller tilskadekomst, hvor en læge har ordineret sengeleje for Sikrede. En sikret på samme rejsebevis. Rejseledsager på samme rejsebevis, hvis sikrede ellers skulle rejse alene Sygdom eller tilskadekomst, hvor en læge dokumenterer, at det er uforsvarligt at rejse, fordi det kan forværre sygdommen/tilskadekomsten væsentligt, eller i øvrigt skade helbredet alvorligt for Sikrede. En sikret på samme rejsebevis. Rejseledsager på samme rejsebevis, hvis sikrede ellers skulle rejse alene. 10/13 Popermo Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-36

11 Brand, indbrud eller eksplosion i sikredes egen virksomhed eller private bolig, når Politiet kræver sikredes tilstedeværelse. Skaden er opstået mindre end syv dage før det planlagte afrejsetidspunkt Bedrageriske handlinger i sikredes egen virksomhed, når det er begået af en medarbejder umiddelbart før afrejsen Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i sikredes egen virksomhed, når det sker umiddelbart før afrejsen Ufrivillig afskedigelse af sikrede, når denne har været fastansat med minimum 20 timers ugentligt arbejde i minimum et år Når myndighederne i det land, som sikrede skal rejse til, pludseligt og uforudsigeligt kræver en vaccination, som sikrede ikke kan modtage af medicinske grunde Når sikrede på grund af akut sygdom opstået efter køb af rejsen og tegning af afbestillingsforsikringen ikke vil være dækket af rejseforsikringen og ikke kan opnå forhåndstilsagn om dækning på grund af sygdommen Afbestilling, når årsagen til afbestillingen er: At sikrede indkaldes til at afgive vidneforklaring. Det er en betingelse, at rejsen er bestilt, inden sikrede er blevet bekendt med indkaldelsen, og at retten har afslået rettidigt fremsat anmodning om omberammelse At sikrede skal til reeksamen i rejseperioden eller op til 2 uger efter planlagt hjemkomst. Det er en betingelse for dækning, at reeksamen afholdes, fordi sikrede måtte melde afbud til eksamen pga. akut sygdom eller tilskadekomst, eller at eksamen udsættes pga. sygdom hos eksaminator eller lærer. Det er ligeledes en betingelse, at rejsen er bestilt før den oprindelige eksamen At sikrede efter køb af rejsen, iht. faglig overenskomst, bliver pålagt udstationering i den periode, rejsen skulle være foretaget. 8.2 Forsikringen dækker ikke Kendt sygdom/tilskadekomst Når den sygdom eller tilskadekomst, der er årsag til afbestillingen, var til stede på tidspunktet, da første depositum for rejsen blev betalt, uanset om der ikke er stillet en endelig diagnose, og når sygdommen eller tilskadekomsten alene har udvist symptomer eller er under udredning Forsikringen dækker dog Når den sygdom eller tilskadekomst, der er årsag til afbestillingen inden for tre måneder før første depositum for rejsen er betalt ikke har Udvist symptomer. Givet anledning til lægebesøg udover almindelig kontrol. Medført ændring i medicinering eller medført hospitalsindlæggelse Når et dødsfald, som er sket mere end tre måneder før afrejsetidspunktet, er årsag til afbestillingen Når den afbestilte rejse er en del af den samlede forsikrede rejse Afbestilling af forudbestilte arrangementer, f.eks. teater, koncerter, sportsarrangementer, udflugter m.v Skade eller udgift, der er dækket af anden forsikring. 8.3 Erstatningsopgørelse Popermo erstatter tabet for ikke refunderbare, forudbetalte rejseudgifter til transport, ophold og billeje Erstatning pr. rejse for alle sikrede er maksimalt kr. 9 Dokumentation ved afbestilling 9.1 Når rejsen afbestilles på grund af sygdom eller tilskadekomst, skal sikrede dokumentere årsagen ved en lægeerklæring, hvor følgende skal fremgå Diagnose. Dato for sygdommens/tilskadekomstens opståen. Behandling, herunder evt. ordineret sengeleje. 9.2 Når en rejse ikke kan begyndes, skal billetter til fly, bus og lignende omgående sendes til Falck Global Assistance. Kan billetterne ikke sendes, skal Falck Global Assistance have anden dokumentation i form af faktura eller kreditnota fra rejsearrangør. Sikrede har pligt til at søge refusion for disse udgifter hos rejsearrangør, flyselskab og lignende. 11/13 Popermo Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-36

12 Generelle bestemmelser 10 Udgifter der kan kræves betalt fra anden side Forsikringen dækker ikke skade eller udgift, der er eller kan kræves betalt fra anden side, herunder f.eks fra rejsearrangør, transportselskab eller anden forsikring. Hvis udgiften kan dækkes under det blå EU-sygesikringskort, udlægges pengene fra Popermo, der derefter vil kræve beløbet tilbagebetalt fra sygesikringen. Desuden gælder bestemmelserne om forsikring i andet selskab, jf. betingelserne for Indboforsikring. 11 Indeksregulering Forsikringssummer, der er nævnt i disse betingelser, bliver ikke indeksreguleret. 12 Betaling af forsikringen Forsikringen er i kraft, når præmien er betalt rettidigt. 12/13 Popermo Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-36

13 Gældende fra 1. januar version 1 Popermo Forsikring GS C.F. Tietgens Boulevard Odense SØ Telefon popermo.dk CVR

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-35 med afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Årsrejseforsikring Indholdsfortegnelse Årsrejseforsikring...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke typer

Læs mere

Forskelsbilag - Rejseforsikring

Forskelsbilag - Rejseforsikring Forskelsbilag - Rejseforsikring Vilkår nr. RE-8 - juni 2017 Hvem dækker forsikringen Afsnit 1.B Dækning for delebørn og andre børn. Andre familiemedlemmer. Har dine og din nuværende ægtefælles/ samlevers

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Ferierejseforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Ferierejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Ferierejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-13 Ferierejseforsikringen er et tillæg til Trygds familieforsikring, og det fremgår af policen om ferierejseforsikring er tegnet.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING INCL. AFBESTILLINGSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche Rej Betingelser 010116 Side Dækningsoversigt...

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka Global Ekstra dækker dig og din familie i hele verden, inklusiv afbestillingsforsikring. Alka Global Ekstra giver dig mulighed for at rejse i hele verden

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Kombinerede ferie- og Erhvervsrejser kun for AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid

Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid Indhold Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 825 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 II. Hvad gør jeg, hvis når du får brug for din forsikring 4 III. Forsikringsbetingelser

Læs mere

Rejseforsikring ferie og fritid

Rejseforsikring ferie og fritid Rejseforsikring ferie og fritid Betingelser nr. 31-1 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Aftalegrundlag Grundlaget

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser Nr. RF-08

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser Nr. RF-08 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser Nr. RF-08 Gældende fra oktober 2015 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

LEV-Forsikring. Verdensrejsedækningen. Forsikringsbetingelser. Verdensrejsedækning

LEV-Forsikring. Verdensrejsedækningen. Forsikringsbetingelser. Verdensrejsedækning Verdensrejsedækningen Verdensrejsedækning For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1 Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds,

Læs mere

01-2007-ÅRS Side 1 af 10

01-2007-ÅRS Side 1 af 10 Årsrejseforsikring Tilvalg til Familiens Basisforsikring 1. Hvem hører til gruppen af sikrede?...2 2. Hvad gælder dækningen?...2 2.1 Er der valgt Europadækning...2 2.2 Er der valgt Verdensdækning....2

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1. Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds, som er anført i Indbodækningen

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 13 Rejseforsikring MasterCard Platinum Betingelser Nr. RPMP 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

LEV-Forsikring. RejsePlus. Generelt. Forsikringsbetingelser

LEV-Forsikring. RejsePlus. Generelt. Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt Årsrejseforsikring med afbestilling 100% tryghed året rundt 100% tryghed med en Gouda årsrejseforsikring Med en Årsrejseforsikring er du fuldt dækket i et helt år på alle ferierejser af op til en måneds

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 HVORDAN ER DU FORSIKRET?... 2 1. Hvem dækker forsikringen?... 2 2. Hvad dækkes?... 2 3. Hvordan kan forsikringen købes?... 2 4. Hvornår

Læs mere

Produkt- og forsikringsoversigt

Produkt- og forsikringsoversigt Produkt- og forsikringsoversigt I samarbejde med PenSam Forsikring har PenSam Bank sammensat en række forsikringsdækninger til dit MasterCard. I denne folder kan du finde en oversigt over alle forsikringsydelser,

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722

AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722 AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722 INDHOLDSFORTEGNELSE I VÆR OPMÆRKSOM PÅ... 2 II HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN FORSIKRING... 2 III FORSIKRINGSBETINGELSER... 3 1. HVORDAN ER DU FORSIKRET?...

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Gold. Nr. RPMG 1502. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Gold. Nr. RPMG 1502. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 16 Rejseforsikring MasterCard Gold Betingelser Nr. RPMG 1502 Indholdsfortegnelse Side 2 af 16 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 2 Indholdsfortegnelse Side Hvis

Læs mere

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 03J Policenummer 5814260196 Gældende fra 1. juli 2013. SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringen 1.1 Hvem

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring

ÅRSREJSEFORSIKRING. Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring ÅRSREJSEFORSIKRING Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING OG AFBESTILLINGSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Side FORSIKRINGENS OMFANG 1. Sikrede personer

Læs mere

SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING

SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING 010415.RF_Single_Årsrejse SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING OG AFBESTILLINGSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Side FORSIKRINGENS

Læs mere

Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1.

Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1. NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1 Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1. 1. Hjælp på stedet 2. Rejsedokumenter 3. Selvrisikodækning

Læs mere

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Forsikrings betingelser Nr. RF-07 Gældende fra 11. juli 2014 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung Travel Ung REJSEFORSIKRING Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-UNG Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Rejseforsikring Verden Vilkår nr. RE-7, januar 2015

Rejseforsikring Verden Vilkår nr. RE-7, januar 2015 Rejseforsikring Verden Vilkår nr. RE-7, januar 2015 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 1 Dette er en forsikring lavet i Topdanmark Forsikring A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup cvr.nr. 78416114 i tilknytning

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr

Rejseforsikring Betingelser nr Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr

Rejseforsikring Betingelser nr Europæiske ERV Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216302 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 1. januar 2017 Indholdsfortegnelse Del 1 Hvem,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Betingelser Nr. 04101 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

Reseförsäkring PLUS. Rejseforsikring

Reseförsäkring PLUS. Rejseforsikring Rejseforsikring Reseförsäkring PLUS En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe af, opdage nye steder og være sammen med familie og venner. Desværre kan der ske ting som forstyrrer roen

Læs mere

Alka Global. Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden. Forsikringsbetingelser Nr. RF-06. Gældende fra 4. januar 2011

Alka Global. Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden. Forsikringsbetingelser Nr. RF-06. Gældende fra 4. januar 2011 Alka Global Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Forsikringsbetingelser Nr. RF-06 Gældende fra 4. januar 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen.

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen. Gældende fra den 01.08.2014 Storstrøms Forsikring G/S Disse forsikringsbetingelser er tillæg til forsikringsbetingelser for Familieforsikring 6101-1 og Indboforsikring 7101-2011 og gælder kun hvis der

Læs mere

Årsrejseforsikring - Verden. Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. Version 10-702

Årsrejseforsikring - Verden. Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. Version 10-702 Forsikringsbetingelser Årsrejseforsikring - Verden Afbestillingsforsikring Version 10-702 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk

Læs mere

En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe af, opdage nye steder. premier. Premie Day 1 Rest

En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe af, opdage nye steder. premier. Premie Day 1 Rest rejseforsikring En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe af, opdage nye steder og være sammen med familie og venner. En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug REJSEFORSIKRING VERDEN. Forsikringsbetingelser nr. 3006-01 Tillæg til Familiens Basisforsikring 2

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug REJSEFORSIKRING VERDEN. Forsikringsbetingelser nr. 3006-01 Tillæg til Familiens Basisforsikring 2 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug REJSEFORSIKRING VERDEN Forsikringsbetingelser nr. 3006-01 Tillæg til Familiens Basisforsikring 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Sikrede personer 1 1.1 Forsikringens

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

Læs mere

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER årsrejseforsikring enkeltperson eller husstand Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser ENKELTPERSON, HUSSTAND ELLER SENIOR Hver enkelt ferierejse må maksimalt vare 1 måned Gælder i 1 år på alle ferierejser Husk skitillæg, hvis du skal på skiferie ÅRSREJSEFORSIKRING NYHED Nu også mulighed

Læs mere

UDSTATIONERINGSFORSIKRING

UDSTATIONERINGSFORSIKRING UDSTATIONERINGSFORSIKRING ÅRSAFTALE FOR VIRKSOMHEDER Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Ud i livet. - med gode kort på hånden

Ud i livet. - med gode kort på hånden I n d b o f o r s i k r i n g U l y k k e s f o r s i k r i n g Å r s r e j s e f o r s i k r i n g Ud i livet - med gode kort på hånden Ud i livet Når du springer ud i livet og flytter hjemmefra skal

Læs mere

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Sydbank MasterCard Sydbanks tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Ring til Sydbanks, når du har brug for din rejseforsikring enten til akut skadehjælp eller til skader efter hjemkomsten til Danmark

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 825

ÅRSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 825 ÅRSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 825 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Juli 2010

Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Juli 2010 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden 6633-2 Juli 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Sygdom, tilskadekomst, ulykke, hjemtransport, personassistance Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Firmanavn CVR-nr. Firmaadresse Postnr. By Firma e-mail Firmatelefon

Læs mere

Vilkår for Afbestillingsforsikring

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring 6439-5 Maj 2012 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

DF20106-2 December 2013. Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden

DF20106-2 December 2013. Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden DF20106-2 December 2013 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Danske Forsikring A/S Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden DF20106-2 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 INDLEDENDE

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER LIC Forsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikring Gældende fra 01.01.09 SEKTION A Police nr. 89 0 01 612 FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringsgiver og forsikringstager

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015 Rejseforsikring Betingelser Rejseforsikring MasterCard Gold Nr. 5015 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Rejseperiode...

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring. Rejseforsikring Nr. RP 1405

Betingelser. Rejseforsikring. Rejseforsikring Nr. RP 1405 Betingelser Rejseforsikring Rejseforsikring Nr RP 1405 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning 3 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 5 12 Hvor dækker forsikringen? 5 13 Rejseperiode 5 14 Ved

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER August 2014 Version 14:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Januar 2011 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Tilknyttet Spar Nord Bank MasterCard Classic Plus, Gold Plus og Platinum Plus

REJSEFORSIKRING. Tilknyttet Spar Nord Bank MasterCard Classic Plus, Gold Plus og Platinum Plus REJSEFORSIKRING Tilknyttet Spar Nord Bank MasterCard Classic, Gold og PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-Private Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler Gældende fra

Læs mere

Årsrejseforsikring. Generelt. Forhold ved kronisk sygdom / bestående lidelse. Ved rejse i Den Offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde

Årsrejseforsikring. Generelt. Forhold ved kronisk sygdom / bestående lidelse. Ved rejse i Den Offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde Årsrejseforsikring Generelt IDL Forsikring Assurance Agentur A/S samarbejder med Falck TravelCare for at sikre dig en effektiv skadehjælp på din ferierejse. Hvis du har brug for akut hjælp på din ferierejse

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Ferierejser Ferierejser Ferierejser Rejser i hele verden og i Hvor

Læs mere

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Gold og Platinum

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Gold og Platinum Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Gold og Platinum PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-Private Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014. Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer

MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014. Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014 Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer 1 Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B - REJSEFORSIKRING Police nr. 581 120 0931 1.0

Læs mere

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 05J Policenummer Jyske MasterCard Corporate 5814712844 Jyske MasterCard Privat 5814710418 Gældende fra 1.august

Læs mere

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2016

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2016 DGI og DIF c/o DIF, Att. Willy Rasmussen Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Ikrafttrædelse: 1. januar 2016 Policen er ændret og afløser samtidig tidligere police med samme policenr. i Tryg. Forfald: 1. januar.

Læs mere

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER 1 Indledende betingelser Hvem kan købe rejseforsikringen? Rejseforsikringen kan tegnes af ferie- og studierejsende, som rejser med Lisa Sprogrejser. Rejsende kan

Læs mere

Rejseforsikring. Forsikringsbetingelser 565

Rejseforsikring. Forsikringsbetingelser 565 Rejseforsikring Forsikringsbetingelser 565 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Limpopo/Diana -kunde 3 Afsnit A: forsikringssummer for rejser i EU/EØS 4 Afsnit B: forsikringssummer for rejser i

Læs mere

Bemærk. 23.1 Nogle praktiske oplysninger. 23. Ferierejseforsikring

Bemærk. 23.1 Nogle praktiske oplysninger. 23. Ferierejseforsikring Bemærk Dette er forsikringsvilkårene for rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Det er ikke sikkert, at rejseforsikringen i de trykte forsikringsvilkår du har, har samme nummerrækkefølge, som svarer

Læs mere

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager Telefon privat/mobil Træffes bedst E-mail Rejseforsikring tilknyttet Nordea kreditkort

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Banking

Sydbank MasterCard Private Banking Sydbank MasterCard Private Banking Business Forsikringsbetingelser Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Forsikringsbetingelser Dækningsoversigter 6 Rejseforsikring 10 Forsikringen er tegnet i 10 Hvem er dækket

Læs mere

ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011

ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011 ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011 1 Forsikringsbetingelser - ihi Bupa Afbestilling Gældende pr. 1. januar 2011 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Sydbank MasterCard

Forsikringsbetingelser for Sydbank MasterCard Forsikringsbetingelser for Sydbank MasterCard April 2012 Forsikringsbetingelser Rejseforsikring 48 Version 2.0 gældende fra 1. april 2012 Version 2.0 gældende fra 1. april 2012 49 Dækningsoversigt for

Læs mere

Dækningsoversigt MasterCard Private, inkl. Familiekort,og Business gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret)

Dækningsoversigt MasterCard Private, inkl. Familiekort,og Business gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret) 6695-1 Indhold 1. Forsikringen er tegnet i:... 6 2. Hvem er dækket af forsikringen?... 6 3. Hvornår dækker forsikringen, og hvilke rejser er omfattet?... 6 4. Tilkøb af flere rejsedage eller højere dækningssummer...

Læs mere

Vilkår for FDM Rejseforsikring

Vilkår for FDM Rejseforsikring 1 Vilkår for FDM Rejseforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvem og hvor dækkes 1.1 Hvem er sikrede 1.2 Hvem er pårørende 1.3 Hvem er rejseledsager 1.4 Hvor dækkes 1.5 Hvilke rejser dækkes 1.6 Hvor længe dækkes

Læs mere

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R RE JSEFORSIKRING ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 er S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R der omfatter USA. Vores rejseforsikringer

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Banking

Sydbank MasterCard Private Banking Kortservice Sydbank MasterCard Private Banking Forsikringsbetingelser Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Forsikringsbetingelser Dækningsoversigter 6 Rejseforsikring 10 Forsikringen er tegnet i 10 Hvem er

Læs mere

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt Rejseforsikring 100% tryghed året rundt 100% tryghed med Gouda rejseforsikring Med en Gouda Rejseforsikring får du 100% tryghed, når du rejser på korte eller længere rejser. Bliver du syg på din rejse,

Læs mere

Ungdomsrejseforsikring

Ungdomsrejseforsikring tættere på Ungdomsrejseforsikring Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC-UNG Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere