SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING"

Transkript

1 RF_Single_Årsrejse SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring

2 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING OG AFBESTILLINGSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Side FORSIKRINGENS OMFANG 1. Sikrede person 2 2. Dækningsperiode/omfattede rejser 2 3. Geografisk område 2 GENERELLE UNDTAGELSER 4. Rejser som de danske myndigheder fraråder 2 5. Forsæt, grov uagtsomhed, selvforskyldt beruselse og lign Sikredes deltagelse i forskellige aktiviteter Øvrige 3 STANDARDDÆKNINGER 8. Sygdom/tilskadekomst, dødsfald og hjemtransport Hjemkaldelse Tilkaldelse Sygeledsagelse Erstatningsrejse Ferieboligsikring Forsinket fremmøde på hele rejsen Eftersøgning og redning Evakuering og ufrivilligt ophold Krisehjælp Tandlægebehandling/fysioterapi eller kiropraktik Bagageforsinkelse Sikkerhedsstillelse Ski- og anden sportsferie erstatningsrejse Afbestillingsforsikring Regres Betingelser i øvrigt 14 EFFEKTIV SKADEHJÆLP Hvis De får brug for øjeblikkelig hjælp ved alvorlig sygdom, alvorlig tilskadekomst eller bagageskade m.v. kan De, uanset tidspunkt og ugedag, kontakte: SOS International A/S Alarmcentral på Telefon (gratisnummer) eller Fax SOS International yder assistance og skadeservice direkte på stedet. Dette indebærer, at sikrede i nødstilfælde helt eller delvist kan få afgjort en dækningsberettiget skade under rejsen. 1

3 FORSIKRINGENS OMFANG 1. SIKREDE PERSON 1.1 Forsikringstageren (anført på policen med cpr. nr.) 2. DÆKNINGSPERIODE/OMFATTEDE REJSER Forsikringen dækker: 2.1 Private ferierejser i udlandet af op til 30 dages varighed. 2.2 Studierejser i udlandet af op til 30 dages varighed, når sikrede ikke er meldt til en uddannelsesinstitution i udlandet. 3. GEOGRAFISK OMRÅDE 3.1 Årsrejseforsikringen kan tegnes for enten EU/EØS-området eller hele verden. Det geografiske dækningsområde fremgår af policen. Hvis der tegnet afbestillingsforsikring, dækker denne i samme geografiske dækningsområde som den valgte Årsrejseforsikring. GENERELLE UNDTAGELSER 4. REJSER SOM DE DANSKE MYNDIGHEDER FRARÅDER 4.1 Forsikringen dækker ikke rejser til et område, som Det Danske Udenrigsministerium, Statens Seruminstitut eller lignende offentlig dansk myndighed fraråder private personer at rejse til. Herunder områder med f.eks. krig, krigslignende aktioner, oprør, borgerlige uroligheder etc. Ligeledes omfatter forsikringen ikke forsikredes aktive deltagelse i krig, oprør eller lignende. 5. FORSÆT, GROV UAGTSOMHED, SELVFORSKYLDT BERUSELSE OG LIGN. Forsikringen dækker ikke skade, der er en direkte eller indirekte følge af: 5.1 Sikredes forsæt. Dette gælder uanset sikredes sindstilstand og tilregnelighed. 5.2 Sikredes grove uagtsomhed. 5.3 Sikredes selvforskyldte beruselse, selvforskyldte påvirkning af narkotika eller lignende giftstoffer, herunder medicinmisbrug. 6. SIKREDES DELTAGELSE I FORSKELLIGE AKTIVITETER Forsikringen dækker ikke skade, der er en direkte eller indirekte følge af: 6.1 Slagsmål. 6.2 Overtrædelse af straffeloven. 6.3 Sikredes deltagelse eller træning i: Professionel sport, dvs. hvor sporten er sikredes hovederhverv Bjergbestigning, bjergklatring Ekspeditioner (f.eks. rejser til uberørt eller ukendt område), storvildtjagt, udforskning af grotter og huler Farlig sport. Ved farlig sport forstås træning eller deltagelse i enhver form for motorløb, cykelløb eller hestevæddeløb, boksning, karate, brydning og andre lignende kampsportsgrene, elastikspring, paragliding (faldskærm efter båd) hanggliding (drage- eller sejlflyvning), faldskærmsudspring, svæveflyvning, dykning med anvendelse af dykker- eller frømandsudstyr. 6.4 Strejke, lockout, arrest, beslaglæggelse eller anden foranstaltning af offentlig myndighed. 6.5 Flyvning med sikrede som pilot eller co-pilot, ballonfart og svæveflyvning. 7. ØVRIGE Forsikringen dækker ikke: 7.1 Udgifter/ekstraudgifter der er en følge af, at sikrede ikke ønsker at lade sig hjemtransportere. 7.2 Udgifter/ekstraudgifter der er en følge af at sikrede modsætter sig eller ikke følger de af selskabets læge, den behandlende læge eller Den offentlige rejsesygesikrings læge angivne anvisninger. 7.3 Skade som følge af atomkernereaktioner eller radioaktivt nedfald. 2

4 7.4 Udgifter til behandling hos psykolog, med mindre der er tale om akut krisehjælp. 7.5 Udgifter til behandling hos naturlæge, naturmedicin samt andre alternative behandlingsformer. 7.6 Udgifter til behandling af sygdomme og lidelser, der er opstået forud for forsikringens ikrafttræden samt eventuelle følger af sådanne sygdomme og lidelser. 7.7 Erstatningskrav, der er dækket af anden forsikring eller offentlig ordning, herunder det blå EU-sygesikringskort. STANDARDDÆKNINGER 8. SYGDOM/TILSKADEKOMST, DØDSFALD OG HJEMTRANSPORT Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen? 8.1 Forsikringen dækker skadetilfælde som følge af akut sygdom eller tilskadekomst opstået på rejsen. 8.2 Forsikringen dækker fødsel indtil en måned før forventet fødselstidspunkt samt eventuel behandling af det for tidligt fødte barn. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter i udlandet til: 8.3 Behandling hos autoriseret læge og lægeordineret medicin. 8.4 Lægeordineret ophold og behandling på et hospital, medmindre andet er aftalt med SOS s læge. 8.5 Behandling i forbindelse med graviditet og fødsel i indtil en måned før det forventede fødselstidspunkt. 8.6 Behandling af et for tidligt født barn, hvis barnet er født mere end en måned før det forventede fødselstidspunkt. 8.7 Transport med ambulance fra sygdoms- eller ulykkesstedet til behandlingsstedet. 8.8 Sygetransport til og fra det nærmeste, egnede behandlingssted. 8.9 Transport til Danmark med almindelig transportmiddel, ambulance eller ambulancefly. SOS vælger transportmåden og formidler hjemtransporten Indhentning af fastlagt rejserute efter endt behandling, til det sted hvor sikrede, i henhold til den planlagte rejserute, skulle befinde sig Transport til Danmark ved død Hjemtransport af sikredes bil til Danmark, hvis sikrede må efterlade sin bil i et europæisk land, fordi sikrede bliver hjemtransporteret efter 8.1 og 8.2. hjemtransporten skal aftales med SOS inden hjemrejse, og det er alene ekstraudgifter, der vil blive dækket Efter aftale med SOS dækkes endvidere: Hotelophold samt fortæring, dersom behandling, der ellers ville kræve hospitalsindlæggelse, herved kan foregå ambulant Hotelophold samt fortæring efter endt hospitalsindlæggelse og indtil hjemrejse, hjemtransport eller indhentning af den planlagte rejserute kan finde sted. for sygdom/tilskadekomst, dødsfald og hjemtransport Forsikringen dækker ikke udgifter til: 8.14 Behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, der indenfor de sidste 2 måneder, før afrejsen har medført: Hospitalsindlæggelse Vurdering/behandling hos læge, som ikke er et led i kontrol Ændret medicinering Behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme hvis sikrede: Ikke har søgt læge, har afslået eller opgivet behandling for sygdommen, selvom sikrede burde vide eller formode at sygdommen krævede behandling eller var væsentligt forværret. 3

5 Er blevet opgivet eller har fået afslag på behandling Er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til vurdering/behandling Er udeblevet fra aftale/kontrolbesøg inden for de sidste seks måneder, eller på grund af tidligere udeblivelser har opgivet normale kontrolbesøg Kontrol og behandling, herunder medicin til at holde en kronisk eller eksisterende sygdom stabil og velreguleret Et før afrejsen kendt behandlingsbehov Behandling eller ophold efter hjemkost til Danmark Rekreations- eller kurophold Behandling og hospitalsindlæggelse, når SOS s læge har vurderet, at behandlingen kan vente, til at sikrede er kommet hjem til Danmark Behandling der skyldes, at sikrede ikke følger behandlende læges og/eller SOS s læges anvisninger At erstatte, udskifte eller reparere proteser, briller, kontaktlinser, høreapparater eller andre hjælpemidler Kosmetiske indgreb Fortsat behandling og hospitalsindlæggelse, såfremt sikrede nægter at lade sig hjemtransportere, når SOS s læge har besluttet, at der skal ske hjemtransport Transport, som ikke er godkendt af SOS Transport som følge af sikredes frygt for smittefare Hjemtransport af bil, såfremt en af de medrejsende i bilen kan køre den hjem til Danmark Der henvises i øvrigt til de generelle undtagelser Erstatningssum 8.29 Erstatningen for behandling og hjemtransport kan i alt udgøre maks. kr , Original flybillet eller rejsebevis Kopi af journal fra lokal læge og/eller lokalt hospital Journal fra behandlende læge i Danmark Original dokumentation for eventuelle ekstraudgifter. 9. HJEMKALDELSE Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker, hvis sikrede må afbryde rejsen og rejse hjem før planlagt som følge af, at der under rejsen opstår: 9.1 Akut sygdom eller tilskadekomst blandt sikredes børn, stedbørn, plejebørn, forældre, sted-forældre, plejeforældre, søskende, stedsøskende eller plejesøskende i Danmark, der af behandlende læge forventes at ville medføre hospitalsindlæggelse i mindst fem døgn. 9.2 Livstruende akut opstået/forværring af sygdom/tilskadekomst eller dødsfald blandt sikredes børn, stedbørn, plejebørn, forældre, sted-forældre, plejeforældre, søskende, stedsøskende eller plejesøskende, børnebørn, bedsteforældre, svigerforældre, svigerbørn, svogre eller svigerinder i Danmark. 9.3 Væsentlige ændringer i sikredes private eller erhvervsmæssige forhold, der af økonomiske årsager kræver sikredes øjeblikkelige tilstedeværelse (f.eks. omfattende brand, storm, oversvømmelse, indbrud, bedrageri eller konkurs). Forsikringen dækker udgifter til 9.4 Ekstra rejseomkostninger i forbindelse med hjemrejse til sikredes bopæl i Danmark, dog maks. økonomiklasse. 9.5 Hjemtransport af sikredes bil til Danmark, hvis sikredes må efterlade sin bil i et europæisk land, fordi sikrede bliver kaldt hjem. Hjemtransporten skal aftales med SOS inden hjemrejse, og det er alene ekstraudgifter, der vil blive dækket. 9.6 Rejseforsikringen dækker ikke hjemkaldelse, hvis sikrede kommer hjem mindre end 12 4

6 timer fra det planlagte hjemkomsttidspunkt. Det er en forudsætning, betingelserne i punkt 9.1 til 9.3 er opfyldt på hjemrejsetidspunktet. 9.7 Hjemtransport af bil, såfremt en af de medrejsende i bilen kan køre den hjem til Danmark. 9.8 Der henvises i øvrigt til de generelle undtagelser Erstatningssum 9.9 Ubegrænset, dog gælder de i pkt. 9.4, 9,5, og 9.6 nævnte begrænsninger Original flybillet eller rejsebevis Kopi af lægejournal ved sygdom eller tilskadekomst Kopi af dødsattest ved dødsfald Kopi af politianmeldelsen ved brand, tyveri og bedrageri Original dokumentation for eventuelle ekstraudgifter. 10. TILKALDELSE Forsikringen dækker op til to personer efter eget valg, der bliver tilkaldt fra Danmark, fordi sikrede: 10.1 Akut er blevet alvorlig syg Er kommet alvorligt til skade, og som behandlende læge vurderer, vil medføre hospitalsindlæggelse i mere end 3 døgn Er død. Det er en betingelse at tilkaldelsen er aftalt med SOS og at SOS vurderer, at sikrede skal opholde sig på hospitalet i mindst tre døgn. Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen 10.4 Nødvendige udgifter til transport fra bopælen og ud til sikrede og retur til bopælen - maks. økonomiklasse Rimelige udgifter til lokaltransport, kost og logi - maks. kr ,- pr. person pr. dag i maks. 21 dage. Hvis de tilkaldte personer ikke selv har købt en rejseforsikring, vil de automatisk være dækket af en forsikring, der svarer til denne rejseforsikring Rejseforsikringen dækker ikke hvis sikrede skal hjemtransporteres indenfor tre døgn fra tilkaldtes udrejse fra bopælen Dækningen omfatter ikke tilkaldelse i de tilfælde, hvor sikrede gør brug af dækningen for sygeledsagelse Der henvises i øvrigt til de generelle undtagelser Erstatningssum 10.9 Ubegrænset, dog gælder de i pkt og 10.5 nævnte begrænsninger Original flybillet eller rejsebevis Kopi af journal fra lokal læge og/eller lokalt hospital Original dokumentation for transport, kost og logi. 11. SYGELEDSAGELSE Forsikringen dækker hvis 1 sygeledsager efter eget valg bliver hos sikrede eller ledsager sikrede, når denne: 11.1 Akut er blevet alvorlig syg Er kommet alvorligt til skade og som behandlende læge vurderer, vil medføre indlæggelse i mere end tre døgn eller kræver hjemtransport Er død. Det er en betingelse, at sygeledsagelsen er aftalt med SOS, og at hjemtransporten sker ved først mulige afgang Sygeledsagerens nødvendige ekstraudgifter til hjemrejsen til bopælen eller indhentning af fastlagt rejserute maks. økonomiklasse når sygeledsagelsen er afsluttet enten ved ud- 5

7 skrivelse fra hospital på opholdsstedet eller hjemkomst til bopæl/hospital i Danmark Rimelige udgifter til lokaltransport, kost og logi - maks. kr ,- pr. person pr. dag i maks. 21 dage Udgifter til transport maks. samme transportklasse som sikrede dog ikke ambulancefly i tilfælde, hvor sikrede skal transporteres til egnet behandlingssted eller hjemtransporteres. Hvis sygeledsageren ikke selv har købt en rejseforsikring, vil han/hun automatisk være dækket af en forsikring, der svarer til denne rejseforsikring Dækningen omfatter ikke sygeledsagelse i de tilfælde, hvor sikrede gør brug af dækningen for tilkaldelse Der henvises til de generelle undtagelser Erstatningssum 11.9 Ubegrænset, dog gælder de i pkt. 11.4, 11.5 og 11,6 nævnte begrænsninger Original flybillet eller rejsebevis Kopi af journal fra lokal læge og/eller lokalt hospital Original dokumentation for transport, kost og logi. 12. ERSTATNINGSREJSE Forsikringen dækker, hvis den påbegyndte rejse på minimum 5 dage bliver ødelagt, i mere end halvdelen af rejseperioden som følge af: 12.1 At sikrede bliver indlagt på hospitalet på grund af akut sygdom eller tilskadekomst At den behandlende læge ordinerer sengeleje eller hvile ved akut sygdom eller tilskadekomst At sikrede bliver transporteret hjem efter aftale med SOS At sikrede bliver kaldt hjem til Danmark som beskrevet i pkt. 9.1 til At sikrede afbryder sin rejse, fordi sikrede er ledsager som beskrevet i pkt til Rejser arrangeret igennem rejsearrangør: Forsikringen dækker de udgifter til ophold og transport, som er betalt til rejsearrangøren Individuelt arrangerede rejser: Forsikringen dækker udgifter til ophold og transport Kør-selv rejser i egen bil eller autocamper: Der ydes en km godtgørelse svarende til Statens laveste km godtgørelse. Antallet af km opgøres, som kørte km ad korteste vej fra bopæl/opholdsstedet til rejsemålet og retur. Hvis ikke alle i bilen er omfattet af den samme police, fordeles udgifterne forholdsmæssigt Kør-selv rejser i lejet bil eller autocamper: Forsikringen dækker forudbetalt leje og kørsel med en km godtgørelse svarende til Statens laveste km godtgørelse. Antallet af km opgøres som kørte km ad korteste vej fra udlejningsbureau til rejsemålet og til det sted, hvor bilen eller autocamperen afleveres. Hvis ikke alle i bilen er omfattet af samme police, fordeles udgifterne forholdsmæssigt Forudbetalte udflugter, arrangementer og lignende, f.eks. koncertbilletter eller planlagte aktiviteter med indtil kr , Der ydes ikke erstatning for udgifter, der vedrører, skyldes eller er opstået som følge af alpint skiløb, skihop, vandskisport, jetskisport Der henvises i øvrigt til de generelle undtagelser Der ydes erstatning svarende til de dokumenterede udgifter, som er betalt for rejsen, og som ikke kan refunderes Kopi af journal fra lokal læge eller lokalt hospital. Af journalen skal diagnosen og perioden for et evt. hospitalsophold eller 6

8 sygdommens eller tilskadekomstens varighed fremgå Original flybillet og rejsebevis for rejsens pris og varighed Anden nødvendig dokumentation. 13. FERIEBOLIGSIKRING Hvis der må lejes en anden tilsvarende feriebolig, fordi den bestilte og betalte feriebolig ikke kan benyttes. Som feriebolig dækkes også bestilt og betalt autocamper, Mobilhome, campingvogn, båd eller telt. Det er betingelse, at ferieboligen ikke kan benyttes som følge af: 13.1 Brandskade Vandskade Tyveriskade Oversvømmelse, jordskælv eller lignende naturkatastrofer Der ydes erstatning svarende til de dokumenterede ekstraudgifter til leje af en tilsvarende feriebolig Dækningen træder kun i kraft, såfremt rejsearrangøren ikke er forpligtet til at anvise anden feriebolig Der henvises i øvrigt til de generelle undtagelser 13.8 Erstatningen kan udgøre maks. kr ,- pr. uge Original dokumentation for leje af den bestilte feriebolig Original dokumentation for, at ferieboligen ikke kan benyttes Original dokumentation for ekstraudgiften til leje af tilsvarende feriebolig. 14. FORSINKET FREMMØDE PÅ HELE REJSEN 14.1 Hvis sikrede uden egen skyld og uden at kunne forudse det møder for sent op til offentligt eller et af rejsearrangøren arrangeret transportmiddel og af den grund skal indhente sin rejserute. Benyttes eget transportmiddel frem til afrejsestedet fra Danmark, er det en betingelse, at et uheld har medført assistance fra et redningsselskab. Det er en betingelse for dækning, at billetten er bestilt og betalt senest 24 timer før afgang Nødvendige ekstraudgifter til transport for at kunne indhente den fastlagte rejserute, maks. samme klasse som den oprindelige udrejse Rimelige udgifter til kost og logi - maks. kr ,- pr. dag Rejseforsikringen dækker ikke i forbindelse med flyskift, hvor der ikke har været indlagt den officielle min. transfertid, det vil sige, den tid luftfartsselskaberne anfører i deres tidstabeller som nødvendig ved flyskift. Er sikrede ikke tjekket igennem til slutdestinationen, skal der lægges en time til den officielle transfertid Der henvises i øvrigt til de generelle undtagelser i 14.6 Erstatningen kan udgøre maks. kr ,- i alt for transport samt kost og logi. Der henvises i øvrigt til pkt og Original flybillet eller rejsebevis Original dokumentation for forsinkelsen Originale bilag for ekstraudgifter til transport, kost og logi. 15. EFTERSØGNING OG REDNING 15.1 Hvis sikrede hos politi eller anden offentlig myndighed har været meldt savnet i mindst 24 timer. 7

9 15.2 Hvis igangsættelse af eftersøgning og redning sker efter krav fra en lokal offentlig myndighed eller Det Danske Udenrigsministerium Hvis sikrede inden for 120 timer er blevet set Hvis de lokale myndigheder stiller krav om betaling eller betalingsgaranti, forinden en eftersøgning iværksættes. Samtlige ovennævnte kriterier skal være opfyldt. Forsikringen dækker udgifter til 15.5 Nødvendige udgifter til eftersøgning af sikrede i op til 14 dage og inden for en radius af 50 km fra det sted, sikrede sidst er blevet set Nødvendige udgifter til redning/afhentning af sikrede, når sikredes opholdssted er blevet fastlagt Betaling for eftersøgning og redning til myndigheder og organisationer, som normalt arbejder frivillig og/eller ulønnet med den slags opgaver Eftersøgning i forbindelse med kidnapning og kapring Eftersøgning og redning nord for Polarcirklen eller på Sydpolen Eftersøgning igangsat af pårørende, fordi sikrede har undladt at fortælle de pårørende, hvor sikrede opholder sig, eller fordi familien ønsker kontakt med sikrede I tilfælde af at offentlige myndigheder dækker udgifter til eftersøgning og redning, såfremt der ikke var tegnet forsikring Der henvises i øvrigt til de generelle undtagelser Maks. kr ,- pr. begivenhed. Ved en skade forstås krav, der udspringer af samme oprindelige skadeårsag Ved enhver skade under denne dækning gælder en selvrisiko på 10 % af de samlede udgifter, dog min. kr , Der skal indsendes dokumentation for de udgifter der ønskes refunderet. Samtidig skal SOS have adgang til alle informationer der kan belyse sagen. 16. EVAKUERING OG UFRIVILLIGT OPHOLD Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikingen? 16.1 Hvis Det Danske Udenrigsministerium anbefaler en evakuering eller hjemrejse ved overhængende fare for naturkatastrofer eller terroraktioner, udbrud af krig eller krigslignende tilstande i det område, hvor forsikrede befinder sig Hvis de lokale myndigheder eller Det Danske Udenrigsministerium stiller krav om evakuering ved overhængende fare for naturkatastrofer i det område, hvor sikrede befinder sig Hvis Statens Seruminstitut fraråder rejser eller anbefaler evakuering/hjemrejse ved overhængende fare for livstruende epidemier i det område, hvor forsikrede befinder sig Hvis sikrede direkte og personligt bliver udsat for en terroraktion Hvis sikrede ufrivilligt bliver tilbageholdt af de lokale myndigheder ved naturkatastrofer, skovbrand, terroristangreb, epidemi eller lignende Ved tab eller beskadigelse af den bagage, som sikrede må efterlade ved evakuering, dog maks. kr , Udgifter til evakuering og/eller ekstraudgifter til evt. hjemrejse til Danmark. Transporten skal finde sted ved først given lejlighed Udgifter i forbindelse med sikredes ufrivillige ophold Bagage, jf. ovenfor Forsikringen dækker ikke indrejse i et område efter at lokale myndigheder, Det Danske Udenrigsministerium eller Statens Serum- 8

10 institut har frarådet indrejse eller anbefalet en hjemrejse/evakuering Hvis området ved indrejse er i krigsrisiko i henhold til Det Danske Udenrigsministerium I forbindelse med fare for livstruende epidemier, hvor der findes en kendt vaccine mod sygdommen Udgifter, der er dækket af rejseselskabet, offentlige myndigheder eller lignende Der henvises i øvrigt til de generelle undtagelser Der gøres opmærksom på, at SOS kan have begrænset muligheder for at yde assistance i områder, hvor der er krig eller livstruende epidemier Maks. kr ,- i alt for udgifter til evakuering og ufrivilligt ophold Maks. kr ,- for tab/beskadigelse af bagage Der skal indsendes dokumentation for de udgifter, der ønskes refunderet. Samtidig skal SOS have adgang til alle informationer, der kan belyse sagen. 17. KRISEHJÆLP Forsikringen dækker krisehjælp, når en dækningsberettiget begivenhed har medført en akut psykisk krise som følge af: 17.1 Røveri, overfald, ulykke, brand, eksplosion eller indbrud Eftersøgnings- og redningsaktioner Udbrud af krig, krigslignende tilstande, terrorisme, naturkatastrofer eller epidemier Psykologisk krisehjælp til sikrede på stedet Sikredes egen andel af lægeordineret psykologbehandling efter hjemkost til Danmark, dog maks. fem behandlinger og kun efter aftale med SOS. Det er en betingelse, at behandlingen påbegyndes senest fire uger efter hjemkomsten Rejseforsikringen dækker ikke ved indrejse i et område, efter Udenrigsministeriet har frarådet indrejse eller anbefalet en hjemrejse/ evakuering Original flybillet eller rejsebevis Original politirapport Ubegrænset, dog maks. fem behandlinger efter hjemkomst til Danmark. 18. TANDBEHANDLING/FYSIOTERAPI ELLER KIROPRAKTIK Forsikringen dækker i tilfælde af: 18.1 At sikrede bliver akut syg eller kommer til skade på ferierejsen. Forsikringen dækker udgifter til: 18.2 Rimelig og nødvendig akut smertestillende tandbehandling, hvis behandlingen ikke kan vente til, sikrede kommer hjem til Danmark. Hvis den akutte smertestillende tandbehandling er en specialbehandling, f.eks. kronebehandling eller rodbehandling, skal den være godkendt af SOS, inden behandlingen starter Lægeordineret behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor med op til fem behandlinger i udlandet Udgifter efter hjemkomst til Danmark Erstatning, udskiftning eller reparation af proteser Tandskader dækket af eksisterende ulykkesforsikring Tandlidelse, der ikke er akut opstået på rejsen og hvor tandbehandling ikke er midlertidig smertestillende og kan afvente hjemkomsten Der henvises i øvrigt til de generelle undtagelser 9

11 18.9 Original flybillet eller rejsebevis Kopi af journal fra læge, hospital, tandlæge, fysioterapeut eller kiropraktor Original dokumentation for udgifterne Smertestillende tandbehandling, maks. kr ,-, dog maks. kr ,- ved tyggeskader. Lægeordineret fysioterapi eller kiropraktik, maks. fem behandlinger og i alt maks. kr , BAGAGEFORSINKELSE Forsikringen dækker i tilfælde af 19.1 At sikredes indskrevne bagage bliver forsinket med mere end 5 timer i forhold til ankomsten til feriestedet uden for Danmark. Forsikringen dækker udgifter til 19.2 Rimelige erstatningskøb af nødvendige artikler, som f.eks. toiletsager eller livsnødvendig medicin Forsikringen dækker ikke, hvis bagagen er indleveret til et andet transportmiddel end det, som sikrede rejste med Forsikringen dækker ikke, hvis der ikke kan fremvises bagagebevis Forsikringen dækker ikke leje/køb af sportsudstyr, hvis det medbragte er forsinket, ej heller indirekte tab Forsikringen dækker ikke kontaktlinser og proteser Forsikringen dækker ikke motor- og påhængskøretøjer, både, windsurfere samt tilbehør til disse Der henvises i øvrigt til de generelle undtagelser 19.9 Original flybillet eller rejsebevis Original dokumentation fra transportselskabet for forsinkelsen (PIR-rapport Property Irregularity Report) Original dokumentation for erstatningskøbene Originalt bagagebevis Erstatningen kan udgøre maks. kr ,- pr. påbegyndt døgn, dog maks. kr ,- pr. ferierejse. I tilfælde hvor der er tale om bagage der alene indeholder toiletartikler eller lignende, f.eks. en beautyboks, er den samlede erstatning begrænset til i alt kr ,- pr. ferierejse. 20. SIKKERHEDSSTILLELSE Forsikringen dækker i tilfælde af 20.1 At sikrede har udgifter i forbindelse med, at sikrede eller dennes bagage tilbageholdes. Forsikringen dækker udgifter til 20.2 Sikkerhedsstillelse. Ved sikkerhedsstillelse forstås betaling, der permanent eller midlertidig kan frigive sikrede eller dennes ejendele fra tilbageholdelse af lokale myndigheder. Sikkerhedsstillelsen ydes som et rentefrit lån, der skal tilbagebetales til Forsikringsselskabet HF ved frigivelse af sikkerhedsstillelsen eller snarest efter hjemkomsten til Danmark, dog senest inden en måned efter at sikkerhedsstillelsen er foretaget. Beslaglægges sikkerhedsstillelsen, og det sker som følge af sikredes manglende betaling af evt. bøder eller af erstatning, eller fordi sikrede enten ikke møder eller ikke møder i tide til retsmøder, eller hvis sikrede på anden måde er ansvarlig for beslaglæggelsen af sikkerhedsstillelsen, skal den stillede sikkerhed øjeblikkelig tilbagebetales til HF FOR- SIKRING G/S. Rejseforsikringen dækker ikke 20.3 Egentlige erstatninger, bøder eller bodslignende krav Rets- eller voldgiftsager, der udgår fra kontrakts-, erhvervs- eller arbejdsforhold Rets- eller voldgiftssager som følge af skade på ting som sikrede ejer, har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling, har sat sig i besiddelse af eller har i varetægt af anden grund. 10

12 20.6 Rets- eller voldgiftssager for skade som følge af, at sikrede ved smitte eller på anden måde påfører andre sygdom Rets- eller voldgiftssager for skader forvoldt af eller om narkotika Sager, som ikke er opstået under rejsen i forsikringsperioden Sikkerhedsstillelse i sager vedrørende kontrakts-, erhvervs- og arbejdsforhold Straffesager Der henvises i øvrigt til de generelle undtagelser Sikrede har pligt til at give HF FORSIKRING G/S alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtet til at udfylde en skadeanmeldelse, levere relevante dokumenter, herunder skriftlig sagsfremstilling mv Der kan stilles sikkerhed for maks. kr SKI- OG ANDEN SPORTSFERIE ERSTATNINGSREJSE Forsikringen dækker i tilfælde af: At sikredes påbegyndte ski- eller anden sportsferie på minimum 5 dage bliver ødelagt i første halvdel af den planlagte rejseperiode som følge af: 21.1 At sikrede bliver indlagt på hospitalet på grund af akut syg eller tilskadekomst At den behandlende læge ordinerer sengeleje eller hvile på grund af akut sygdom eller alvorlig tilskadekomst At sikrede bliver transporteret hjem efter aftale med SOS At sikrede bliver kaldt hjem til Danmark som beskrevet i pkt. 9.1 til At sikrede afbryder sin rejse, fordi denne er ledsager som beskrevet i pkt til Rejser arrangeret igennem rejsearrangør: Forsikringen dækker de udgifter til ophold og transport, som er betalt til rejsearrangøren Individuelt arrangerede rejser: Forsikringen dækker udgifter til ophold og transport Kør-selv rejser i egen bil eller autocamper: Der ydes en km godtgørelse svarende til Statens laveste km godtgørelse. Antallet af km opgøres som kørte km ad korteste vej fra bopæl/opholdsstedet til rejsemålet og retur. Hvis ikke alle i bilen er omfattet af den samme police, fordeles udgifterne forholdsmæssigt Kør-selv rejser i lejet bil eller autocamper: Forsikringen dækker forudbetalt leje og kørsel med en km godtgørelse svarende til Statens laveste km godtgørelse. Antallet af km opgøres som kørte km ad korteste vej fra udlejningsbureau til rejsemålet og til det sted, hvor bilen eller autocamperen afleveres. Hvis ikke alle i bilen er omfattet af samme police, fordeles udgifterne forholdsmæssigt Forudbetalt ikke refunderbar leje af ski- eller andre sportseffekter og lignende, f.eks. liftkort eller planlagte sportsaktiviteter med maks. kr ,-. Der ydes ikke erstatning for allerede fuldt ud benyttede aktiviteter Der henvises til de generelle undtagelser Original flybillet og rejsebevis Kopi af journal fra lokal læge eller lokalt hospital. Af journalen skal diagnosen og perioden for et evt. hospital ophold eller sygdommens eller tilskadekomstens varighed fremgå for rejsens pris og varighed samt eventuelle øvrige udgifter Der ydes erstatning svarende til de dokumenterede udgifter, som er betalt for rejsen, og som ikke kan refunderes. 11

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen.

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen. Gældende fra den 01.08.2014 Storstrøms Forsikring G/S Disse forsikringsbetingelser er tillæg til forsikringsbetingelser for Familieforsikring 6101-1 og Indboforsikring 7101-2011 og gælder kun hvis der

Læs mere

Betingelser for forsikring i tilknytning til MasterCard. Pr. 01.11.2014

Betingelser for forsikring i tilknytning til MasterCard. Pr. 01.11.2014 Betingelser for forsikring i tilknytning til Pr. 01.11.2014 Indholdsfortegnelse FÆLLESBETINGELSER... 3 1. Fortrydelsesret... 3 2. Hvordan fortryder du?... 3 3. Præmiens betaling... 3 4. ssummer, selvricisi

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA OG ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN

Forsikringsbetingelser for ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA OG ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 Forsikringsbetingelser for ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA OG ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN Huginsvej 2 B 3400 Hillerød Telefon

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER August 2014 Version 14:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

01-2007-ÅRS Side 1 af 10

01-2007-ÅRS Side 1 af 10 Årsrejseforsikring Tilvalg til Familiens Basisforsikring 1. Hvem hører til gruppen af sikrede?...2 2. Hvad gælder dækningen?...2 2.1 Er der valgt Europadækning...2 2.2 Er der valgt Verdensdækning....2

Læs mere

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1. Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds, som er anført i Indbodækningen

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug REJSEFORSIKRING VERDEN. Forsikringsbetingelser nr. 3006-01 Tillæg til Familiens Basisforsikring 2

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug REJSEFORSIKRING VERDEN. Forsikringsbetingelser nr. 3006-01 Tillæg til Familiens Basisforsikring 2 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug REJSEFORSIKRING VERDEN Forsikringsbetingelser nr. 3006-01 Tillæg til Familiens Basisforsikring 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Sikrede personer 1 1.1 Forsikringens

Læs mere

Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802

Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802 Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING MV.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om det gule sundhedskort...

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Januar 2011 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser Indboforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1.0 SIKREDE PERSONER... 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE... 3.0 GENSTANDE OMFATTET AF FORSIKRINGEN... ERSTATNINGSOPGØRELSE...

Læs mere

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 0 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Årsrejseforsikring - Verden. Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. Version 10-702

Årsrejseforsikring - Verden. Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. Version 10-702 Forsikringsbetingelser Årsrejseforsikring - Verden Afbestillingsforsikring Version 10-702 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk

Læs mere

Enkeltrejse Forsikringsbetingelser nr. 1406

Enkeltrejse Forsikringsbetingelser nr. 1406 Enkeltrejse Forsikringsbetingelser nr. 1406 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 812 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890

SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890 SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING M.M.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om sundhedskort og udrejsested...

Læs mere

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Forsikringsbetingelser nr. 59 I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 01.04.07 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INDLEDENDE

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING M.M.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om sundhedskort og udrejsested...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 731 Til rejser i hele verden Til rejsende under 70 år Begrænset dækning for KRONISKE ELLER EKSISTERENDE LIDELSER! Søg forhåndstilsagn! SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Vilkår for Rejseforsikring

Vilkår for Rejseforsikring DF20110-2 December 2013 Vilkår for Rejseforsikring En forsikring for den enkelte rejse Danske Forsikring A/S Vilkår for Rejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse DF20110-2 Dcember 2013 2 Fortrydelsesret

Læs mere

Bemærk. 23.1 Nogle praktiske oplysninger. 23. Ferierejseforsikring

Bemærk. 23.1 Nogle praktiske oplysninger. 23. Ferierejseforsikring Bemærk Dette er forsikringsvilkårene for rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Det er ikke sikkert, at rejseforsikringen i de trykte forsikringsvilkår du har, har samme nummerrækkefølge, som svarer

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 1307

Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 1307 Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 1307 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT. Gouda Rejseforsikring

Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT. Gouda Rejseforsikring Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT Gouda Rejseforsikring Dette er de fuldstændige betingelser for den Gouda Rejseforsikring, du har købt hos dit rejsebureau. Betingelserne

Læs mere

Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 13G7

Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 13G7 Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 13G7 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Forsikrings betingelser Nr. RF-07 Gældende fra 11. juli 2014 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere