Instrumentfunktioner Funktion Område Måleenhed Jævnspændingsmåling i V 28 V 1 mv Jævnspændingsmåling i ma Jævnstrømsafgivelse i ma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instrumentfunktioner Funktion Område Måleenhed Jævnspændingsmåling i V 28 V 1 mv Jævnspændingsmåling i ma Jævnstrømsafgivelse i ma"

Transkript

1 707 Loop Calibrator Brugsanvisning Indledning Flukes Loop Calibrator model 707 (benævnt her i brugsanvisningen som instrumentet ) er et kompakt afprøvnings- og måleinstrument. Man kan afprøve kredse med 0-20 ma og 4-20 ma samt måle jævnspænding op til 28 V. Der følger et sæt søgeledninger med krokodillenæb, 1 stk. 9 V alkalibatteri og nærværende Brugsanvisning med. Instrumentet er klassificeret iht. IEC som CAT I 30 V med forureningsgrad 2. Kategori I instrumenter er konstrueret til at yde beskyttelse mod stødstrøm fra nettet i svagstrømsaggregater, som f.eks. elektroniske komponenter og kopimaskiner. Instrumentfunktioner Funktion Område Måleenhed Jævnspændingsmåling i V 28 V 1 mv Jævnspændingsmåling i ma Jævnstrømsafgivelse i ma 0 24 ma 1 µa Jævnspændingsafgivelse 24 V jævnspænding ikke relevant Automatisk slukning Instrumentet slukker automatisk for at spare på batteriet, hvis det er tændt uden at blive brugt i 30 minutter. Man kan afkorte det tidsrum, hhv. slå funktionen fra, på følgende måde: 1. Sluk instrumentet, og tryk på D. Så viser det PSXX, hvor XX er minuttallet for automatisk slukning. Og OFF betyder at automatisk slukning er slået fra. 2. Man stiller minuttallet op og ned ved at dreje på m. Og man slår automatisk slukning fra ved at dreje m til der står OFF på displayet. 3. Herpå vender instrumentet tilbage til normal funktion 2 sekunder senere. August 2001 (Danish) Rev.1, 6/ Fluke Corporation, All rights reserved.

2 W Advarsler Til forebyggelse af stød, personskade og instrumentskade skal man: Kun benytte instrumentet som anvist her i brugsanvisningen, ellers bliver dets indbyggede sikkerhedsforanstaltninger ødelagt. Aldrig benytte instrumentet, hvor der forekommer eksplosionsfarlige gasarter, dampe og støv. Altid inspicere instrumentet inden brug. Det må aldrig tages i brug, hvis det ser ud til at være beskadiget. Afprøve søgeledningerne for gennemgang og se dem efter for defekter i isolering og blottet metal. Udskift defekte søgeledninger. Aldrig lægge over 30 V mellem to stik og mellem et stik og jord. Altid benytte korrekte indgangsstik, funktion og måleområde til måling og afgivelse efter opgavens art. Altid stille instrumentet på korrekt funktion inden søgeledningerne tilsluttes, så emnet der afprøves, ikke tager skade. Altid først forbinde fælleslederen (COM) og den strømførende leder sidst; og omvendt, altid tage lederen af først og fælleslederen sidst. Aldrig bruge instrumentet, hvis huset er åbent. Altid se efter at batteridækslet er lukket inden instrumentet tages i brug. Altid skifte batteriet så snart batteriindikatoren M kommer på displayet, så man ikke tager misvisende målinger og derved udsætter sig for risiko for stød. Altid tage søgeledningerne af både inden batteridækslet åbnes, og inden huset adskilles. Tegnforklaring Tegn + Afbryder J W h T M P F Jord Forklaring Forsigtig: Vigtig anvisning. Læs brugsanvisningen Forsigtig: Statisk udladning kan skade komponenter Dobbeltisoleret Batteri Overensstemmelse med relevante Canadian Standards Association-direktiver. Godkendelsesnummer LR Overensstemmelse med EU-krav Jævnstrøm

3 Tastfunktioner Tast D A + D (Strømafgivelsesfunktion) A h i j B B+ C C Afbryder. Funktion Omstilling mellem strømafgivelsesområde i ma ved tryk på A og D samtidigt ma = % (standard) 0 20 ma = % (valgfrit) Indstillingen gemmes til der bliver stillet om igen. Tryk til funktionsindstilling: Afgivelse i ma Simulering i ma Måling i ma Afgivelse (24 V) Jævnspændingsmåling i V Drej på m til indstilling af afgivelseseffekt. Afgivelseseffekten kan indstilles i trin på 1 µa og 100 µa. (1 µa er standard). Drej på knappen til indstilling i trin på 1 µa. Tryk knappen ind, og drej til indstilling i trin på 100 µa. Tryk på B til trinvis opstilling i trin på 25 % af fuld effekt (20 ma). Ved fuld effekt stilles ned i trin på 25 % af fuld effekt ved tryk på B. Tryk på B og C samtidigt til at åbne automatisk rampning (Auto Ramp) og indstiling af rampetype. Kontinuerlig og styret rampesignal i ma kan afgives i tre typer med disse signaturer: e (langsom), g (hurtig) og f (i trin). Tryk på C til start af SpanCheck med 0 % af det indstillede styrkeområde, dvs. 0 ma i 0 20 ma området og 4 ma i 4 20 ma området. d står på displayet. Tryk på tasten igen til at få 100 % af det indstillede styrkeområde.

4 Strømafgivelsesfunktioner i ma Instrumentet kan afgive strøm til kalibrering og afprøvning af kredse og instrumenter med 0 20 ma og 4 20 ma. I SOURCE-funktion leverer instrumentet strømmen. I SIMULATE-funktion simulerer instrumentet en totrådstransmitter i en kreds med ekstern strømforsyning. Omstilling af ma afgivelsesområde Instrumentet har to afgivelsesområder i ma: 4 20 ma (0 100 %) [standard] 0 20 ma (0 100 %) [alternativ] Man stiller om mellem disse to områder ved at slukke instrumentet, og trykke på A og D samtidigt. Indstillingen bliver gemt til der stilles om igen. Afgivelse i ma Man benytter SOURCE-funktionen til at sætte strøm på en slukket kreds. Der skal være etableret kreds mellem + og COM stikkene, ellers vises der overbelastning (OL), når man stiller afgivningsstyrken. Tryk til der står SOURCE ma på displayet. 707 LOOP CALIBRATOR Tryk taster samtidigt én gang til langsom rampning to gange til hurtig rampning tre gange til trinvis rampning. Tryk til at stille strømstyrken op og ned i trin på 25 % af området. CAT 30V COM + Drej til at stille op og ned i trin på 1 A. Tryk knappen ind, og drej til at stille op og ned i trin på 100 A. AML04F.EPS

5 Henvendelse til Fluke Man kan få produktinformation, vejledning i brug, service og adresse på nærmeste Fluke-forhandler og servicecenter på tlf.: i USA i Canada i Europa i Japan i Singapore i alle andre lande Ligesom man kan slå op på Flukes websted: Man kan garantiregistrere instrumentet på websted: Register.fluke.com. Skriftlig henvendelse stiles til: Fluke Corporation Fluke Europe B.V. P.O. Box 9090, P.O. Box 1186, Everett, WA NL-5602 BD Eindhoven USA Holland Garanti Dette Fluke-produkt er garanteret mod materiale- og fabrikationsfejl i 3 år fra købdato. Garantien omfatter ikke sikringer, engangsbatterier og skader, der er opstået ved uheld, forsømmelighed, misbrug, modificering, forurening og anomale driftsforhold og forkert håndtering. Forhandlere har ingen bemyndigelse til at udstede anden garanti på Flukes vegne. Krav iht. garantien gøres gældende ved at få oplysning om returneringsgodkendelse på nærmeste autoriserede Fluke servicecenter, og derpå indsende instrumentet dertil med beskrivelse af problemet. OVENSTÅENDE GARANTI ER KØBERS ENESTE RETSMIDDEL. DER STILLES INGEN ANDEN, HVERKEN UDTRYKKELIG EL- LER UNDERFORSTÅET, GARANTI, SÅSOM FOR ANVENDE- LIGHED TIL GIVNE FORMÅL. FLUKE FRASKRIVER SIG AL ERSTATNINGSPLIGT FOR ENHVER FORM FOR SÆRLIG, INDIREKTE, TILSTØDENDE ELLER FØLGESKADE OG TAB, DER MÅTTE OPSTÅ. Da udelukkelse og begrænsning af underforstået garanti og erstatningspligt for tilstødende skade og følgeskade ikke er tilladt i visse lande og delstater, gælder ovenstående garantibetingelser muligvis ikke for Dem. 11/99

6 Transmittersimulering Ved brug af instrumentet til simulering af en transmitter, regulerer det strømstyrken i kredsen til en kendt værdi, som man selv indstiller. Der skal være V strømforsyning på kredsen. Søgeledningerne forbindes som vist på illustrationen herunder. Tryk til der står SIMULATE ma på displayet. 707 LOOP CALIBRATOR Tryk taster samtidigt én gang til langsom rampning to gange til hurtig rampning tre gange til trinvis rampning. Tryk til at stille strømstyrke op og ned i trin på 25 % af området. CAT 30V COM + Drej til at stille op og ned i trin på 0,1 A. Tryk knappen ind, og drej til at stille op og ned i trin på 100 A. Maks. 30 V jævnspænding Strømkilde AML05F.EPS

7 Automatisk rampning af afgivelse i ma I funktionen Auto Ramp kan instrumentet kontinuerligt afgive en varierende strømstyrke til en slukket kreds (afgivning) eller tændt kreds (simulering), mens man har hænderne fri til afprøvning af transmitteren. Man skal trykke på B og C samtidigt til at åbne Auto Rampfunktionen og indstille rampningstype. Instrumentet sætter eller styrer så et kontinuerligt gentagen signal i ma i området 0 20 ma eller 4 20 ma af en af følgende tre typer: Langsom (e) % jævn rampning på 40 sek. Hurtig (g) % jævn rampning på 15 sek. Trinvis (f) % i trin på 25 % med 5 sek. på hvert trin. Man afslutter funktionen ved tryk på en vilkårlig tast eller slukning af instrumentet. SpanCheck-funktion Man kan afprøve nul- og tærskelværdi på en transmitter med funktionen SpanCheck i både SOURCE- og SIMULATEfunktionerne. Man indstiller på SpanCheck-funktion ved at trykke på C. Man afslutter funktionen ved tryk på en vilkårlig tast eller dreje indstillingsknappen. eller 707 LOOP CALIBRATOR Indstil ma afgivning eller ma simulering. Tryk til at starte måling af transmitterområde ved 0 %. Tryk en gang til til at få 100 % værdi. CAT 30V COM + Maks. 30 V jævnspænding Emne, der afprøves AML02F.EPS

8 Jævnstrømsmåling i ma W Forsigtig Man skal sørge for at indstille instrumentet på den rigtige funktion, inden søgeledningerne forbindes, så komponenten der afprøves, ikke tager skade. Man måler jævnstrøm i ma på følgende måde: 1. Indstil på måling, MEASURE, ved tryk på A. Så står der MEASURE ma på displayet. 2. Sæt søgebenene på kredsen over belastning eller strømkilde som vist på illustrationen herunder. 707 LOOP CALIBRATOR Tryk til der står MEASURE på displayet. CAT 30V COM + Maks. 30 V jævnspænding AML03F.EPS

9 Jævnstrømsmåling i ma med Loop Power-funktion W Forsigtig Man skal sørge for at indstille instrumentet på den rigtige funktion, inden søgeledningerne forbindes, så komponenten der afprøves, ikke tager skade. Med loop power-funktionen kan man sætte + 24 V på en transmitter og aflæse kredsstyrken samtidigt. Man måler jævnstrømstyrke i ma med Loop Power på følgende måde: 1. Indstil på Loop Power ved tryk på A. 2. Så står der MEASURE ma og Loop Power på displayet. 3. Sæt søgebenene på kredsen over belastning eller strømkilde som vist på illustrationen herunder. Man afslutter Loop Power ved at stille om på målefunktionen. 707 LOOP CALIBRATOR Tryk til der står Loop Power på displayet. CAT 30V COM + Udgangseffekt: + 24 V jævnstrøm Maks. 30 V jævnspænding To-ledertransmitter AML06F.EPS

10 Jævnspændingsmåling W Forsigtig Man skal sørge for at indstille instrumentet på den rigtige funktion, inden søgeledningerne forbindes, så komponenten der afprøves, ikke tager skade. Man måler jævnspænding i V på følgende måde: 1. Indstil på MEASURE ved tryk på A. så der står MEASURE V på displayet. 2. Sæt søgebenene på kredsen over belastning eller strømkilde. 707 LOOP CALIBRATOR Tryk til der står MEASURE V dc på displayet. CAT 30V COM + Maks. 30 V jævnspænding AML01F.EPS

11 Vedligeholdelse W Advarsel! Til forebyggelse af stød, personskade og instrumentskade: Man skal ikke give sig i lag med reparation af instrumentet medmindre man har teknikeruddannelse og har fornøden værktøj og reparationsanvisning. Søgeledningerne skal tages af evt. emne inden de tages ud af instrumentet, og huset åbnes. Der må kun benyttes forskiftsmæssige reservedele til reparation af instrumentet. Der må aldrig komme vand i instrumenthuset. Vedligeholdssanvisning, der ikke er med her i Brugsanvisningen, fås hos Flukes servicecenter. Fejlfinding Forvis Dem om at De benytter instrumentet som anvist her i Brugsanvisningen. Mål om batteriet dur, og afprøv søgeledningerne. Udskift som tiltrængt. Hvis instrumentet ikke virker rigtigt, eller hvis det skal reparares, skal man henvende sig til Flukes servicecenter. Der henvises til garantien ang. garantibetingelser og returnering ifald garantien på instrumentet ikke er udløbet. Efter at garantien er udløbet, kan man få instrumentet repareret for fast pris. Rengøring Instrumenthuset skal jævnligt gøres rent udenpå med en fugtig klud og mildt sæbevand; der må aldrig benyttes hverken skure- eller opløsningsmidler. Kalibrering Instrumentet skal kalibreres en gang om året, for at det kan virke efter specifikationerne.

12 Batteriskifte W Advarsel! Skift altid batteriet så snart batteriindikatoren M kommer på displayet, så man ikke tager misvisende målinger og derved udsætter sig for risiko for stød og anden skade. Der må kun benyttes 1 stk. 9 V batteri, korrekt isat, som strømforsyning til instrumentet. Instrumentet har 1 stk. 9 V alkalibatteri (type ANSI/NEDA 1604A eller IEC 6LR61), der skiftes på følgende måde: 1. Sluk instrumentet på afbryderen D. 2. Tag søgeledningerne ud af stikkene. 3. Tag instrumentet ud af hylsteret. 4. Vip batteridækslet op, og tage det af som vist på tegningen herunder. 5. Tag batteriet ud. 6. Sæt det ny batteri i. Sæt dækslet på igen, og kontrollér at det sidder rigtigt på plads. 7. Sæt hylsteret på instrumentet igen. ADA07F.EPS

13 HART-funktion h Forsigtig: Statisk udladning kan skade komponenterne. Man tænder og slukker HART-funktionen (programmerbar transmitter, der kan adresseres på fælles fortrådning) på følgende måde: 1. Sluk instrumentet, og tag søgeledningerne af. 2. Tag hylsteret af instrumentet. 3. Skru to skruer ud i bunden af huset og to skruer ud inde i batterirummet. 4. Tag over- og underdelen af huset fra hinanden. 5. Tag lasken af, og flyt den som vist på tegningen herunder til at aktivere, hhv. deaktivere, HART-funktionen. 6. Sæt husover- og underdel sammen, og skru de fire skruer i igen. 7. Sæt batteridækslet på igen. HART-funktion aktiveret J8 HART-funktion deaktiveret J8 AML12F.EPS

14 Reservedele ADA10F.EPS Del Beskrivelse Rsd.nr. Antal 1. Omstillingsknap Hus, overdel HART-laske Tastatur Hus, underdel Skridsikre fødder V alkalibatteri, type ANSI / NEDA 1604A eller IEC 6LR Skruer til hus Batteridæksel CD-ROM Søgeledningssæt TL Krokodillenæb AC Hylster, gult C10 1

15 Specifikationer og usikkerhed Usikkerhedsspecifikationerne herunder gælder i 1 år efter kalibrering ved driftstemperatur på C og opføres som: ± ( [ % af visning ] + [ afvigelse ] ) hvor afvigelse står for hvor meget op- og nedad sidste ciffer eller decimal af visningen kan afvige. Jævnspændingsmåling Område: + 28 V (maks V) Måleenhed: 1 mv Indgangsimpedans: 1 MΩ Usikkerhedsfaktor: ± (0,015 % af visning + 2 afvigelse) Jævnstrømstyrkemåling i ma Område: 20 ma (maks. 24 ma) Måleenhed: 1 µa Usikkerhedsfaktor: ± (0,015 % af visning + 2 afvigelse) Afgivning og simulering af jævnstrøm i ma Område: 0 20 ma (maks. 24 ma) Måleenhed: 1 µa Usikkerhedsfaktor: ± (0,015 % af visning + 2 afvigelse) Afgivningsfunktion: Funktionsdygtig: Til 1200 Ω ved 20 ma Til 950 Ω ved 20 ma i HART TM -funktion Simuleringsfunktion: Spændingskrav til ekstern kreds: 24 V nominelt, 30 V maksimum, 12 V minimum Loop Power-funktion 24 V Procentvisning 25 % 125 % Indgangs- og udgangssikring Sikret uden udskiftelig sikring

16 Alm. specifikationer Maksimal spænding mellem to stik og mellem stik og jord: 30 V Opbevaringstemperatur: C Driftstemperatur: C Driftshøjde over havets overflade: Højst 3000 meter Temperaturkoefficient: ± 0,005 % af område pr. 1 C ved temperatur på C og C Relativ luftfugtighed: 95 % ved op til 30 C 75 % ved op til 40 C 45 % ved op til 50 C 35 % ved op til 55 C Vibration: Vilkårligt 2 g, Hz Stød: 1 meter faldprøve Sikkerhedskategori: Overensstemmelse med IEC CAT I, 30 V; CSA C22.2 No NRTL; ANSI/ISA S CE: Overensstemmelse med EN og EN61326 Strømforsyning: 1 stk. 9 V batteri (type ANSI/NEDA 1604A eller IEC 6LR61) Batterivarighed (typisk): Afgivningsfunktion: 18 timer, 12 ma til kreds med 500 Ω Målings- og simuleringsfunktion: 50 timer Dimensioner: 69,85 mm bred, 142,87 mm lang, 50,80 mm høj Inkl. hylster og støtteben: 76,20 mm bred, 158,75 mm lang, 54,61mm høj Vægt: 224 g (8 oz); inkl. hylster og støtteben: 349 g (12,3 oz)

705 Loop Calibrator. Brugsanvisning. Indledning

705 Loop Calibrator. Brugsanvisning. Indledning 705 Loop Calibrator Brugsanvisning Indledning Fluke model 705 kredsmåler kan afgive og måle spænding i områderne 0 20 ma og 4 20 ma og måle jævnstrømsspænding i området 0 28 V. Instrumentet kan ikke måle

Læs mere

707Ex. Brugsanvisning. ma Calibrator

707Ex. Brugsanvisning. ma Calibrator 707Ex ma Calibrator Brugsanvisning March 2003 Rev 3 5/02 (Danish) 2003 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in USA. All product names are trademarks of their respective companies. Indholdsfortegnelse

Læs mere

714 Thermocouple Calibrator

714 Thermocouple Calibrator 714 Thermocouple Calibrator Brugsanvisning Indledning Fluke model 714 kalibreringsapparat til termoelementer (Thermocouple Calibrator) er et præcisionsværktøj til strømafgivelse og måling til kalibrering

Læs mere

Brugsanvisning. Phase Rotation Indicator

Brugsanvisning. Phase Rotation Indicator 9040 Phase Rotation Indicator Brugsanvisning PN 2438546 April 2005, Rev.2, 5/11 (Danish) 2005-2011 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notification. All

Læs mere

51 & 52 Series II. Brugsanvisning. Thermometer

51 & 52 Series II. Brugsanvisning. Thermometer 51 & 52 Series II Thermometer Brugsanvisning Danish September 1999 Rev.1, 6/01 1999-2001 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in USA All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

RTD Calibrator. Brugsanvisning. Indledning

RTD Calibrator. Brugsanvisning. Indledning 712 RTD Calibrator Brugsanvisning Indledning Fluke Model 712 RTD Calibrator er et håndinstrument til afprøvning af RTD (termisk modstandsføler) transmittere, herunder de fleste slags impulstransmittere.

Læs mere

Brugsanvisning. Motor and Phase Rotation Indicator

Brugsanvisning. Motor and Phase Rotation Indicator 9062 Motor and Phase Rotation Indicator Brugsanvisning April 2005 (Danish) 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

80 Series V Digital Multimeter Sikkerhedsinformation

80 Series V Digital Multimeter Sikkerhedsinformation 80 Series V Digital Multimeter Sikkerhedsinformation Gå til www.fluke.com for at registrere dit produkt og finde mere information. Advarsel angiver forhold og fremgangsmåder, som er farlige for brugeren.

Læs mere

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Brugsanvisning (Danish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Læs mere

Veksel- og jævnstrømsøger

Veksel- og jævnstrømsøger /i1010 Veksel- og jævnstrømsøger Brugsanvisning Sikkerhed XW Bør læses først: Sikkerhedsregler Man bør altid overholde følgende regler for spændingssøgerens benyttelse og vedligeholdelse på sikker måde:

Læs mere

114, 115, and 117. True-rms Multimeters

114, 115, and 117. True-rms Multimeters 114, 115, and 117 True-rms Multimeters Brugsanvisning PN 2572573 (Danish) July 2006 2006 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in China All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

77/75/23/21 Series III Multimeter

77/75/23/21 Series III Multimeter 77/75/23/21 Series III Multimeter Brugsanvisning W Læs først om sikkerhed Man må aldrig bruge instrumentet (Series III Multimeter), hvis det eller prøveledningerne ser ud til at være beskadiget. Man skal

Læs mere

718 Series. Brugsanvisning. Pressure Calibrator

718 Series. Brugsanvisning. Pressure Calibrator 718 Series Pressure Calibrator Brugsanvisning July 1998 Rev. 4, 3/06 (Danish) 1998-2006 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in U.S.A. All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

374/375/376 Clamp Meter

374/375/376 Clamp Meter 374/375/376 Clamp Meter Brugsanvisning PN 3608883 July 2010 (Danish) 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Specifications are subject to change without notice. All product names

Læs mere

53 & 54 Series II. Brugsanvisning. Thermometer

53 & 54 Series II. Brugsanvisning. Thermometer 53 & 54 Series II Thermometer Brugsanvisning Danish September 1999 Rev.1, 6/01 1999-2001 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in USA All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

Model 65 Infrared Thermometer

Model 65 Infrared Thermometer Model 65 Infrared Thermometer Brugsanvisning Indledning Fluke Model 65 Infrared Thermometer er et afstandstermometer med lasersigte. Termometeret viser et objekts overfladetemperatur ved at registrere

Læs mere

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Betjeningsvejledning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Betjeningsvejledning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symboler som er markeret på instrumentet eller i denne manual: Advarsel mod potentiel

Læs mere

Models 175, 177, 179. True RMS Multimeters. Brugsanvisning

Models 175, 177, 179. True RMS Multimeters. Brugsanvisning Models 175, 177, 179 True RMS Multimeters Brugsanvisning May 2003 Rev. 1, 10/08 (Danish) 2003-2008 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA. Specifications are subject to change without notice.

Læs mere

Fiberoptikmåler Fiberoptiklampe

Fiberoptikmåler Fiberoptiklampe FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Fiberoptikmåler Fiberoptiklampe Brugsanvisning Indledning Fiberoptikmåleren (FOM) måler optisk styrke i fiberoptiske ledninger, og instrumentet viser, om der er styrketab

Læs mere

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug.

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. DIGITAL MULTIMETER HN 7364 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 1.1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

113 Electrical Multimeter

113 Electrical Multimeter 113 Electrical Multimeter Brugsanvisning Sikkerhed Advarsel! står anført ved forhold og fremgangsmåder, der indebærer risiko og livsfare for brugeren. Forsigtig! står anført ved forhold og fremgangsmåder

Læs mere

Brugsanvisning. Temperature Calibrator

Brugsanvisning. Temperature Calibrator 724 Temperature Calibrator Brugsanvisning February 2000 (Danish) Rev.1, 8/03 2000-2003 Fluke Corporation, All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. GARANTI Fluke

Læs mere

Model T100, T120, T140,

Model T100, T120, T140, Model T100, T120, T140, Voltage/Continuity Tester November 2006 2006 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China Introduktion Symboler som er markeret på instrumentet eller i denne manual:

Læs mere

1587/1577. Brugsanvisning. Insulation Multimeters

1587/1577. Brugsanvisning. Insulation Multimeters 1587/1577 Insulation Multimeters Brugsanvisning April 2005 (Danish) Rev.1, 1/06 2005-2006 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. BEGRÆNSET

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

719 Series. Brugsanvisning. Pressure Calibrator with Electric Pump

719 Series. Brugsanvisning. Pressure Calibrator with Electric Pump 719 Series Pressure Calibrator with Electric Pump Brugsanvisning August 2008 (Danish) 2008 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Læs mere

Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning

Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse I. Indledning II. Egenskaber III. Tastatur og funktioner IV. Gennemførsel af målinger V. Udskiftning af batteri

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma 3055 Digital Tangamperemeter

Betjeningsvejledning Elma 3055 Digital Tangamperemeter Betjeningsvejledning Elma 3055 Digital Tangamperemeter El.nr. 63 98 204 635 Elma 3055 side 3 1. Spændingsterminal 2. COM terminal (fælles) 3. Hz,F,Ω, -terminal 4. Display 5. Manuel områdevælger 6. Funktionsomskifter

Læs mere

Illustrations. fig.1 DC/AC Voltage Measurement. Testing for Continuity. fig.3 DC/AC Current Measurement. fig.4 Replacing the Battery.

Illustrations. fig.1 DC/AC Voltage Measurement. Testing for Continuity. fig.3 DC/AC Current Measurement. fig.4 Replacing the Battery. 21 fig.1 DC/AC Voltage Measurement fig.2 Testing for Continuity Illustrations Red Black Red Black fig.3 DC/AC Current Measurement fig.4 Replacing the Battery Screw 40A 400A 1 21 A. DC Voltage 400.0mV 4.000V

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

381 Remote Display True-rms Clamp Meter

381 Remote Display True-rms Clamp Meter 381 Remote Display True-rms Clamp Meter Brugsanvisning (Danish) June 2010 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

718Ex 30G/100G/300G. Brugsanvisning. Pressure Calibrator

718Ex 30G/100G/300G. Brugsanvisning. Pressure Calibrator 718Ex 30G/100G/300G Pressure Calibrator Brugsanvisning May 2004 Rev. 2, 5/09 (Danish) 2004-2009 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter dk Betjeningsvejledning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Introduktion Kontroller i hvilke elektriske

Læs mere

AMP-25 AMP-25-EUR. Brugervejledning. Mini-Clamp TRMS AC / AMP-25. ZERO 2 Sec

AMP-25 AMP-25-EUR. Brugervejledning. Mini-Clamp TRMS AC / AMP-25. ZERO 2 Sec AMP-25 AMP-25-EUR Mini-Clamp TRMS AC / ZERO 2 Sec Brugervejledning AMP-25 AMP-25 AMP-25-EUR Mini-klemme Brugervejledning Dansk 1/2015, 6004363 B 2015 Amprobe Test Tools. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

772/773 Milliamp Process Clamp Meter

772/773 Milliamp Process Clamp Meter 772/773 Milliamp Process Clamp Meter Brugsanvisning Indledning Det håndholdte, batteridrevne Fluke 772 og 773 milliampere procestangmeter (meteret) kan anvendes til fejlfinding i sendere, ventiler, PLC

Læs mere

Betjeningsvejledning Dansk/Norsk Elma 2600

Betjeningsvejledning Dansk/Norsk Elma 2600 Betjeningsvejledning Dansk/Norsk Elma 2600 DK: 63 98 562 128 NO: 80 223 38 INDHOLDFORTEGELSE SIDE SIKKERHEDS INFORMATION....... SYMBOLFORKLARINGER SIKKERHEDSFORANSTALTNNGER.. VEDLIGEHOLDELSE. GENEREL BESKRIVELSE...

Læs mere

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER: 1) Scanner 2) Display 3) Tænd/sluk tast 4) Baggrundsbelysning 5) Låg til batterirum 6) MEAS tast 7) Max./min. tast BRUG TIL FORMÅLET FFM

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Fluke Connect moduler Tekniske data

Fluke Connect moduler Tekniske data Fluke Connect moduler Tekniske data Giver dig fleksibiliteten til at opbygge dit trådløse system som du ønsker det når du ønsker det. De trådløse Fluke 3000 FC testværktøjer er et team, og modulerne spiller

Læs mere

830 Series Digital Multimeter

830 Series Digital Multimeter 10A max 50 0V max 75 0V A C 10 0 0V DC 10 0 ma max 830 Series Digital Multimeter manual for 830 series Læs denne brugervejledning grundigt før brug D C V OFF 1000 750 A C V D C A 20 µ 0m 0µ m 20m 0k m

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

287/289. Brugsanvisning. True-rms Digital Multimeters

287/289. Brugsanvisning. True-rms Digital Multimeters 287/289 True-rms Digital Multimeters Brugsanvisning June 2007 (Danish) 2007 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. Garanti Fluke garanterer

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse og egenskaber... 3 2. Tekniske data og specifikationer...5 3. Indstilling

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød.

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød. DANSK: Indhold 1. Introduktion / Produktpakke 2. Sikkerhedsforanstaltninger 3. Fare for elektrisk stød og andre farer 4. Anvendelsesformål 5. Testerinformation 6. Forberedelse til test 7. Udførelse af

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067 MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A El.NR: 63 98 720 067 INDHOLDSFORTEGNELSE K6010A side 2 1. Sikker Test...3 2. Introduktion...3 3. Instrument Beskrivelse...4 3.1 Front Panel (fig. 1)...4 3.2 Test Terminaler

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_vgatp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht.

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Nanovip Energimåler. El-Nr:

Nanovip Energimåler. El-Nr: Nanovip Energimåler El-Nr: 63 98 300 102 144 Nanovip PLUS Side 2 INTRODUKTION...3 GENERELT...3 MENU OVERSIGT...4 MEM FUNKTION...6 SPIDS MÅLING...8 HARMONISK ANALYSE...9 PROGRAMMERING...15 RESET MENU...17

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Brugsanvisning. til NU-712/00

Brugsanvisning. til NU-712/00 712 Brugsanvisning til M u l t i f u n k t i o n s - t e s t e r NU-712/00 Indholdsfortegnelse Side Sikkerhed 3 Specifikationer 3 Drejeomskifter til 5 funktioner 4 Taster til øvrige funktioner 4 Kombination

Læs mere

165X. Brugsanvisning. Electrical Installation Tester

165X. Brugsanvisning. Electrical Installation Tester 165X Electrical Installation Tester Brugsanvisning September 2003 Rev. 1, 06/04 (Danish) 2003, 2004 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Betjeningsvejledning ElmaCheck 682 Automatisk multimeter. El.nr. 63 98 910 945

Betjeningsvejledning ElmaCheck 682 Automatisk multimeter. El.nr. 63 98 910 945 Betjeningsvejledning ElmaCheck 682 Automatisk multimeter El.nr. 63 98 910 945 Elma 682/685 side 2 BRUGER MANUAL ELMA BM682 & ELMA BM685 Elma 682/685 side 3 1) PRODUKTBESKRIVELSE 1) 3-5/6 digit 6000 ciffer

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18

SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18 Brugermanual. Scanomat snegleautomat. 2000/15. SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18 Introduktion: Denne brugermanual forklarer brugen af snegleautomat

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

165X. Brugsanvisning. Electrical Installation Tester

165X. Brugsanvisning. Electrical Installation Tester 165X Electrical Installation Tester Brugsanvisning September 2003 (Danish) 2003 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in USA. All product names are trademarks of their respective companies. GARANTI

Læs mere

1550C/1555. Brugsanvisning. Insulation Tester

1550C/1555. Brugsanvisning. Insulation Tester 1550C/1555 Insulation Tester Brugsanvisning April 2010 (Danish) 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

TimeShaker Wow. Vækkeur med kraftig pudevibrator. DK Brugervejledning

TimeShaker Wow. Vækkeur med kraftig pudevibrator. DK Brugervejledning TimeShaker Wow Vækkeur med kraftig pudevibrator DK Brugervejledning Shaker Power DC 5V Pakkens indhold og opsætning Pakkens indhold Vækkeur Pudevibrator Strømforsyning Tænd vækkeuret 1. Tilslut strøm til

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

Palm Size Digital Multimeter. Operating manual

Palm Size Digital Multimeter. Operating manual Palm Size Digital Multimeter 300 Operating manual Fig 1. Voltage measurement DC and AC Illustrations Fig 2. DC Current Measurement Fig 3. Diode test Continuity test Fig 4. Temperature measurement Fig 5.

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

1550B. Brugsanvisning. MegOhmMeter

1550B. Brugsanvisning. MegOhmMeter 1550B MegOhmMeter August 2003 (Danish) Rev. 1, 6/05 2003-2005 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. Begrænset garanti og begrænsninger

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

BS06 BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA

BS06 BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA BS06 DA BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed...

Læs mere

Elma 716 Differens Termometer med datalogger

Elma 716 Differens Termometer med datalogger Elma 716 Differens Termometer med datalogger El-nr. 63 98 204 907 Elma 716 side 2 1. INTRODUTION Instrumentet er et digital differenstermometer, der arbejder med type J,, T, E, N, R og S-følere. Temperatur

Læs mere

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737 K 6050 Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester El-nr. 63 98 720 737 Kyoritsu K6050 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...3 2. Beskyttelseslåg...3 3. Beskrivelse...4 3.1. Instrumentbeskrivelse...4

Læs mere

CNX 3000. Brugsanvisning. Wireless Multimeter

CNX 3000. Brugsanvisning. Wireless Multimeter CNX 3000 Wireless Multimeter Brugsanvisning August 2012 (Danish) 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks of their

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere