Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014"

Transkript

1 Referat Referat for møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 For referat: Regionsbestyrelsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria Bjørnelund Rømer, Camilla S. Thomesen, Vita Kathrine Bisgaard, Stine Jørgensen, Louise Søllingvrå Madsen, Pia Westhoff, Henriette Holm, Ruben Fjord Bredholt (stud) Afbud: Mathias Henning Pedersen (stud), Astrid N. Larsen (suppleant) (Kirsten Ægedius deltog ikke i punkt 8-18). Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg Kl : Punkt 1-10 Kl : Pause med frokost Kl : Punkt Forklaring af forkortelser: (D) = Drøftelse (O) = Orientering (B) = Beslutning

2 Regionsbestyrelsesmøde 1) Kl Valg af ordstyrer (B) Der vælges en ordstyrer til dagens møde. Sanne Jensen blev valgt som ordstyrer for formiddagen og Stine Jørgensen for eftermiddagen 2) Kl Regnskabs- og budgetorientering (O) Kent giver en orientering om det kvartalsregnskab for 1. kvartal Kent gave en kort orientering om de bogførte udgifter i første kvartal. Der var spørgsmål til udgifter forbundet med brug af telefon. Kent fortalte at udgifter til telefon dækker over erhvervsabonnement for Ipad- og telefonforbrug. Der undersøges nærmere ved regnskabschef Mette Birk og orienteres ved næste kvartalsregnskab. Bilag 1: Budgetopfølgning 1 kvartal 3) Kl Status på medlemsarrangementer (O) og (B) Gruppen der står for DHL-stafetten i august giver en status på arrangementet og der planlægges det videre forløb frem til løbet. Gruppen der står for arrangementer på skolerne giver de resterende bestyrelsesmedlemmer en orientering om, hvilke arrangementer der skal holdes på skolerne i efteråret. Kent giver en evaluering af arrangementet til krav om journalisering, der blev afholdt i Aarhus d. 8. maj. I forlængelse heraf skal der findes lokaler til afholdelse af samme arrangement i den vestlige del af regionen i september. Martin Melby har tilbudt at afholde oplæg om diskusprolaps, for 7500 kr. + transport. Det er Martin Melby, samt en anden fysioterapeut og læge, der vil afholde dette arrangement. Arrangementet ville være samme opsætning som i Aalborg, hvor der var 100 deltagere. Bestyrelsen skal beslutte, hvorvidt denne ønsker at afholde dette arrangement på baggrund af overstående tilbud. 2/8

3 Angående arrangementet om Krav til journalisering som vil blive afhold i den vestlige del af regionen d. 8. september 2014, er bestyrelsen ved at undersøge lokalemuligheder. Kent kontakter Holstebro Sygehus og Holstebro Kommune for lån af lokale. Hvis dette ikke er en mulighed undersøger Maria mulighederne i Herning og Sanne undersøger mulighederne i Skive. Regionsbestyrelsen ønsker at afholde to arrangementer med Martin Melby omkring diskusprolaps. Der skal afholdes et arrangement i den østlige del af regionen og et i den vestlige del af regionen. Der arbejdes med den videre planlægning under punkt 13. Gruppen der er ansvarlig for arrangementer på skolerne, gav en orientering vedr. oplæg i efteråret. Der er aftalt oplæg på begge skoler, med Birgit Skoller, der skriver PhD om styrketræning før og efter totalt knæalloplastik. Oplæg med Birgit Skoller vil blive afholdt i foråret Vita sørger for kontakt til Merete Møller, med henblik på oplæg på skolerne i efteråret. Arrangementet ønskes afholdt i oktober og november. I forhold til foreningens deltagelse i DHL-stafetten i Århus, er der annonceret om arrangementet i fagbladet og på hjemmesiden. Der er kommet få tilmeldinger. Gruppen bag arrangementet mangler af få afklaret de sidste detaljer, bl.a. om foreningen skal give deltagerne en t-shirt. Der arbejdes videre på dette. Til slut orienterede Sanne om, at der fra centralt hold i Danske Fysioterapeuter bliver arbejdet på et arrangement om forsikring. Der blev også gjort opmærksom på arrangementet om smerteforståelse hos personer med anden etnisk herkomst, som afholdes d. 24. september med støtte fra Danske Fysioterapeuter og regionsbestyrelsen. 4) Kl Introduktion til Hvordan man skriver et læsebrev På regionsbestyrelsesseminariet i april udtrykte bestyrelsen et ønske om, at få en introduktion til, hvordan man skriver det gode læserbrev. Derfor vil Bo Berendt Christensen fra sekretariatet, holde et oplæg der vil sætte regionsbestyrelsesmedlemmerne i stand til, at skrive et læserbrev. I forlængelse af oplægget vil der være gruppearbejde mellem regionsbestyrelsesmedlemmerne, der med Bos hjælp skal forfatte læserbreve. I bedes alle tænke over følgende inden mødet: 1. Hvad synes du, der er for lidt opmærksomhed omkring? 2. Hvad er det bedste argument for det, hvis du skulle overbevise en som ikke ved noget som helst om fysioterapi? 3. Hvordan ville nogens liv blive bedre af, at der skete noget på området? Oplægget blev holdt ved Bo Berendt Christensen fra sekretariatet hos Danske Fysioterapeuter. 3/8

4 5) Kl Pause 6) Kl Gruppearbejde Regionsbestyrelsen skal i grupper á 3 forfatte et læsebrev. Der er mulighed for at få hjælp af Bo undervejs. Bilag 2: Liste over medier i Region Midtjylland 7) Kl Opsamling på gruppearbejde Regionsbestyrelsen samler op på gruppearbejdet med læsebreve. Der skal koordineres, hvilke breve der skal sendes og hvem der har ansvaret på dette. Samtidig evalueres oplægget og det efterfølgende gruppearbejde. Det aftales at udkast til læserbreve sendes til Bo for gennemlæsning og feedback. 8) Kl Temadrøftelse (D) Regionsbestyrelsen skal drøfte uddannelsesområdet. Hvilken politik og strategi skal foreningen have i forhold til uddannelse af fysioterapeuter i fremtiden? Vedlagt er Dansk Fysioterapeuters udkast til politik og strategi for uddannelsesområdet. Derved er der mulighed for, at bestyrelsens diskussion kan tage udgangspunkt i foreningens ideer og tanker for uddannelsesområdet. Bilag 3: Udkast til politik for uddannelse Bilag 4: Udkast til strategi for uddannelse Bilag 5: Høringsparter idt. ny uddannelsespolitik Kent indledte temadrøftelsen med en kort introduktion til generelle temaer som er til overvejelse ift. ny uddannelsespolitik. Herunder placering af uddannelsen, varighed, mulighed for turnus, klinisk undervisning, dimensionering, løbende certificering og anden efteruddannelse. Derefter var ordet frit. 4/8

5 Debatten kørte primært i tre spor, akademisering af fysioterapeutuddannelsen, behovet for turnus og efteruddannelse. Regionsbestyrelsen havde delte holdninger til spørgsmålet om en akademisering af uddannelsen. De af bestyrelsesmedlemmerne der ikke ønsker, at uddannelsen bliver lagt over i universitetsregi, ytrede bekymringer om betydningen af uddannelsens håndværksmæssige baggrund. Det er vigtigt at fokus stadig er på det gode håndværk, og derfor skal alle ikke have en kandidat eller PhD i fysioterapi. Der er stadig behov for fysioterapeuter der kan varetage genoptræning- og rehabiliteringsopgaverne. For de af bestyrelsesmedlemmerne der ønskede at uddannelsen delvist eller helt blev en del af universitetsregi, var argumenterne herfor bl.a. at flere sundhedsfaglige uddannelser har gennemgået en akademisering over de seneste 20 år. Bekymringerne var dog stadig, om det teoretiske vil fylde for meget i forhold til de praktiske kundskaber. Det er derfor vigtigt at der stadig er fokus på de gode basisforudsætninger for at kunne varetage rollen som fysioterapeut. Et mere overordnet perspektiv på akademisering af uddannelsen, er de studerende der søger optagelses fysioterapi identitet. De personer der søger en uddannelse som fysioterapeut, ønsker at arbejde med mennesker og ser måske ikke behovet for en akademisk uddannelse. En repræsentant for de studerende ytrede at uddannelsens nutidige udformning ikke har stort nok håndværksmæssigt fokus (og kvalitet) og vil nå for meget på for kort tid. Ønsker også at modulopbygningen af uddannelsen kommer til diskussion. I forlængelse af debatten om fysioterapiuddannelsen i universitetsregi, blev der diskuteret behovet for en turnusordningen i forlængelse af uddannelsen. Flere pointerede at man som fysioterapeut ville være bedre rustet til at komme ud og løse de fysioterapeutiske opgaver efter endt turnus. Et argument for turnus er, at det også kan hjælpe på tilknytning til arbejdsmarkedet. Det var dog vigtigt for flere af bestyrelsesmedlemmerne, at en turnusordning ikke skal erstattet den praktik uddannelsen har indarbejdet nu. Et alternativ til turnus kunne være forpligtiget supervision. Til slut diskuterede regionsbestyrelsen behovet for efteruddannelse. Et problem er de økonomiske rammer for de der ønsker efteruddannelse. Dertil er de nuværende vilkår svære at indrette sig under, når man skal fra arbejdsmarkedet til studiet igen. Men vigtigt var det dog, at man som voksen under uddannelse selv skal tage ansvar. 9) Kl Forberedelse til politikermøde (D) Forud for mødet med politiker, Bent Jacobsen fra Skanderborg Kommune, vil bestyrelsen drøfte hvilke af anbefalinger og budskaber, der skal indgå i dialogen med Bent. Bilag 6: Skanderborg Kommunes politik Vejen til fremtiden skole: og Vejen til Fremtiden skole går via skolereformen (dokument) Bilag 7: Kort info om Bent Jacobsen Bilag 8: Handleplan for børneområdet 5/8

6 Regionsbestyrelsen besluttede at fokus i debatten med Bent Jacobsen skulle være inklusion. Kl Frokost 10) Kl Politikermøde (D) Bent Jacobsen er næstformand for Undervisnings- og Børneudvalget i Skanderborg Kommune. Bent er inviteret til bl.a. at tale om Skanderborg Kommune er inviteret til bl.a. at tale om Skanderborg Kommunes indsats på undervisnings- og børneområdet med fokus på den nye skolereforms krav til 45 min. bevægelse. Derudover har vi bedt Bent fortælle om Skanderborg Kommunes tiltag i forhold til inklusion og målsætninger på dette område. Bent holder et kort oplæg, hvorefter bestyrelsen har mulighed for at stille spørgsmål og diskutere det sagte. Bent startede med en kort introduktion til Skanderborg Kommunes arbejde med skolereformen og inklusion på skoleområdet. I Skanderborg Kommune er der ikke fælles retningslinjer, kommunen har derimod kontrakter med de enkelte skoler. Det er altså op til den enkelte kontraktholder, hvordan detaljerne skal udforme sig i kontakten. Bents egen opfattelse af inklusion er, at det er en nuanceret opfindelse. Man skal som lærer ikke kun undervise længere, men i stedet sørge for at det enkelte barn hjælpes ind i en læring. Dette kræver evalueringsredskaber, der kan hjælpe lærerne med at evaluere den enkelte elevs udvikling. Bent ønskede at der skulle ske en særlig indsats på det specialiserede område, da det særligt er børn netop på dette område der senere i liver ender på overførselsindkomst. Det vigtig her, er ifølge Bent at vi husker på, at mennesker ikke er diagnoser. Mennesker er forskellige og vi skal anderkende forskelligheden. Det er et meget væsentligt fokus i arbejdet med børn. Derfor har Skanderborg Kommune være tidligt med i inklusionsindsatsen, og det giver besparelser på specialbørneområdet. Det ville derfor være en god ide med projekter, hvor fysioterapeuter deltager. Vejen til disse tiltag er gennem skolelederne. Pengene fra specialområdet til normalområdet går til skolelederne. Regionsbestyrelsen informerede Bent om muligheden for motorisk screening af skolebørn, han var dog i tvivl om det vil blive en realitet i Skanderborg Kommune. Der blev ligeledes talt om behovet for en opfølgning på inklusionsindsatsen, hvem skal tage sig af denne? Og hvem skal koordinere inklusionsindsatsen mellem de forskellige faggrupper? I forlængelse heraf diskuterede regionsbestyrelsen, åbenheden omkring den komplekse opgave med skolereformen. Denne bør varetages af flere faggrupper, derfor er det vigtigt at fysioterapeuterne er åbne for samarbejde og kontinuerligt byder sig til de opgaver der er med skolereformen. Der efterlyses derfor at kommunen giver mulighed for et tværfagligt dialogforum, så skolelederne bliver gjort opmærksomme på potentialet i at inddrage andre faggrupper, herunder fysioterapeuter, i inklusionsproblematikken og kravet til de 45. min bevægelse i den nye skolereform. 6/8

7 11) Kl Opsamling og evaluering af politikermøde Regionsbestyrelsen evaluerer på Bents Jacobsens oplæg, samt hvordan det forløb med at få fremført regionsbestyrelsens synspunkter under den efterfølgende dialog med Bent. Regionsbestyrelsen synes i forlængelse af politikermødet, at der ved næste møde skal inviteres en skoleleder. Desuden aftales det at Kent laver en opfølgning med Bent Jacobsen og eftersender foreningens holdningspapirer på normalbørnsområdet. 12) Kl Pause 13) Kl Drøftelse og planlægning af Temadagene efteråret 2014 (D) (B) På regionsbestyrelsesseminariet i april besluttede regionsbestyrelsen, at der i efteråret skal afholdes temadage. Temadagene skal afholdes som fyraftensmøder efter regionsbestyrelsens ønske. Møderne skal holdes i både den østlige- og vestlige del af regionen. På dette møde skal regionsbestyrelsen have en mere dybdegående planlægning af dagene. Der vil i grupper blive diskuteret, hvordan møderne skal forløbe, hvilke temaer der skal logge til grund for dagene og mulige oplægsholdere. Der vil derefter være fælles opsamling og planlægning af det videre forløb. Regionsbestyrelsen besluttede at temadagene skal afholdes to steder i landet og vare fra De datoer der er foreslået er d. 2. og 9. oktober. Temadagene skulle placeres i Aarhus og Herning, så man får et møde i øst og vest. Der skal som udgangspunkt være to oplæg på én aften. De konkrete forslag til disse oplæg er, Kostens betydning for træning og et arrangement om diskusprolaps ved Martin Melbye. Sanne kontakter oplægsholder til kostens betydning for træning og Kent kontakter Martin Melbye for endeligt tilbud på oplæg. 14) Kl Orientering fra formanden (O) Region Midtjylland som uddannelsessted møde d. 17. juni. 7/8

8 Kent orienterede bestyrelsen omkring nyt forhandlingsfællesskab. Derudover var der en orientering om OK praksis og udfordringer i arbejdet med MED-aftaler i kommunalt regi. 15) Kl Orientering fra bestyrelsen (O) Bestyrelsesmedlemmer, som eksempelvis sidder i tillidsrepræsentantrådet, i Hovedbestyrelsen eller RMU har mulighed for at fortælle den resterende del af bestyrelsen hvad der foregår på disse møder. Ligeledes kan de bestyrelsesmedlemmerne fortælle hvis der er noget regionsbestyrelsen bør/kan reagere på. 16) Kl Formidling (D) Regionsbestyrelsen beslutter hvilke emner fra dagens møde, der skal formidles via hjemmesiden og Facebook til medlemmerne. Regionsbestyrelsen besluttede at videreformidle de kommende arrangementer, læserbrevene (der er under udarbejdelse), erfaringerne fra politikermødet med Bent Jacobsen og centrale temaer i diskussionen af uddannelsen. 17) Kl Eventuelt (O) Punkter til kommende møder 8/8

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Dato for møde: 20. aug. 2013

Dato for møde: 20. aug. 2013 Referat Referat for møde i: Regionsbestyrelsen i region hovedstaden Referant: Tenna von Cappeln Dato for møde: 20. aug. 2013 Dato for udarbejdelse: 6. sept. 2013 Referat til regionsbestyrelsesmøde 20.

Læs mere

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen.

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen 19.06.2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 28.06.2013 Deltagere: Tine Nielsen, Regitze Visby, Tilde Randsborg, Nanja H.

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 19. januar 2015 Kl.8.30-15.00. UCN, Selma Lagerløfs vej, Aalborg Der er rundvisning på UCN fra kl. 11.45-12.30, hvor der er frokost, og lokalerne er derfor ledige. DAGSORDEN

Læs mere

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning.

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 29. august 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 29. august 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

BERETNING 2015. Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014. Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber bekymringer

BERETNING 2015. Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014. Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber bekymringer Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014 BERETNING 2015 Blodprøver i Aarhus åbner øjne Det korte og nye Langstrakt overenskomst i lægepraksis Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej.

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Dagsorden: Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden Pkt. 3: Opfølgning fra sidst Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Pkt. 4: Kort orientering

Læs mere

Referat fra TR møde Region Hovedstanden onsdag den 29. oktober 2008

Referat fra TR møde Region Hovedstanden onsdag den 29. oktober 2008 Referat fra TR møde Region Hovedstanden onsdag den 29. oktober 2008 (Deltagerliste findes til slut i referatet) Dagsorden 1) Kort fra TRR og Årskonference 2) Kort fra regionsbestyrelsen 3) Regions TR møder;

Læs mere

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager:

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 26. september 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: Jørgen Nørris Christensen MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 5. januar 2012 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE 1. Indledning Arbejdet med at implementere folkeskolereformen er i fuld gang i kommunerne, og mange er allerede begyndt at lave en kommunikationsstrategi

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Deltagere. 22. 23. november 2014

Deltagere. 22. 23. november 2014 Deltagere SLS-Bestyrelsen Sanne Fuglsang Nyquist, formand Morten Lendal Petersen, næstformand Anne Møller Christoffersen, FU Martin Locht Pedersen, FU Rune Bruun Brodersen, FU SLS-DST Marie Kofoed Hutters

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 5, 6000 Kolding.

Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 5, 6000 Kolding. Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark 08.05.2014/ MT/Bej Referat Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 22.4.14, kl. 13-17.30 Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 5, 6000

Læs mere

5. februar 2013. Lokalitet: Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale K 1, 6000 Kolding.

5. februar 2013. Lokalitet: Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale K 1, 6000 Kolding. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, Region Syddanmark Dato for møde: 5. februar 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 9. februar 2013 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann,

Læs mere

20.05.2014. Alectia, Jupitervej 1, 6000 Kolding. Karin Rye Caspersen. Ref. nr. Bestyrelsesmøde 57/2014

20.05.2014. Alectia, Jupitervej 1, 6000 Kolding. Karin Rye Caspersen. Ref. nr. Bestyrelsesmøde 57/2014 Mødedato: 20.05.2014 Sted: Alectia, Jupitervej 1, 6000 Kolding Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 57/2014 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Siden sidst a. Ind- og udmeldelser b. AquaPunkt c. Erhvervslivredderprøven

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af strategiseminar mandag den 16. Juni 2014 Nyt fra: a) Formanden Dagtilbudskonferencen er godt på vej. Temaet er innovativ ledelse; kan vi gøre tingene bedre,

Læs mere