for Nordjyllands Politi. Hvordan løser vi opgaven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for Nordjyllands Politi. Hvordan løser vi opgaven"

Transkript

1 Nordjyllands Politi Hvordan løser vi opgaven Revideret Journalnr.: LEDELSESSEKRETARIATET Jyllandsgade Aalborg Telefon: INDLEDNING I forbindelse med politireformen blev Nordjyllands Politi dannet den 1. januar 2007, som en af landets 12 nye politikredse, der alle ledes af en politidirektør. Elsemette Cassøe er politidirektør i Nordjyllands Politi. Med et areal på knap km2 er politikredsen landets næststørste, og den dækker følgende 9 kommuner: Mariagerfjord, Vesthimmerland, Rebild, Aalborg, Brønderslev, Jammerbugt, Hjørring, Læsø og Frederikshavn. Nedenfor er en nærmere beskrivelse af Nordjyllands Politis aktuelle organisering og opgaveløsning, som dog løbende tilpasses og optimeres i forhold til bl.a. ændringer i kriminalitetsbilledet. 2. DEN OVERORDNEDE STRUKTUR I NORDJYLLANDS POLITI Nordjyllands Politi har knap 800 medarbejdere, hvoraf omkring 650 er politiuddannede og omkring 35 jurister. De øvrige medarbejdere er primært administrativt personale. Overordnet er politikredsen opdelt i en politisektor, en anklagemyndighed og en administrativ sektor. Den nærmere organisering af disse sektorer fremgår af organisationsdiagrammet for Nordjyllands Politi. Selvom hver afdeling har ansvaret for løsning af bestemte opgaver, skal arbejdet i dagligdagen ske fleksibelt og helhedsorienteret på tværs af organisationen. På denne måde bliver opgaveløsningen og ressourceudnyttelsen optimal i forhold til den konkrete situation. Nordjyllands Politi har til huse på politigården i Aalborg, hvor bl.a. politidirektør, stabsfunktioner, vagtcentral, central efterforskning, anklagemyndighed og administration er placeret. Derudover er der større politistationer i Hobro, Hjørring og Frederikshavn. Desuden er der en række mindre stationer med nærpoliti i bl.a. Hadsund, Nørresundby,

2 Aalborg Øst, Skagen, Hirtshals, Brønderslev, Pandrup, Løgstør, Støvring og Aars, ligesom der i lokalområderne er et antal landbetjente. Side 2 3. POLITISEKTOREN Politisektoren har som kerneområde de egentlige politimæssige opgaver i forbindelse med bl.a. patruljering, udrykning, efterforskning og det forebyggende arbejde. Chefpolitiinspektør Claus Hilborg er leder af politisektoren. 3.a Efterretnings- og Analyseenheden, Operativ Planlægning og Kriminalpræventiv Forebyggelse Operativ Planlægning, Efterretnings- og Analyseenheden og Kriminalpræventiv Forebyggelse er stabs- og støttefunktion for hele Nordjyllands Politi opdelt i 3 selvstændige sektioner. Sektionen for Operativ Planlægning refererer til linjechefen for politikredsens beredskab og udarbejder overordnede beredskabs- og operationsplaner samt befalinger til større koordinerede indsatser. Sektionen er også omdrejningspunkt for det beredskabsmæssige samarbejde med regioner og kommuner. Efterretnings- og Analyseenheden refererer til chefpolitiinspektøren og udarbejder operative analyser til brug for kriminalitetsforebyggelse og kriminalitetsbekæmpelse samt udfører moniteringsopgaver i forhold til den organiserede kriminalitet og kriminelle netværk. Sektionen for Kriminalpræventiv Forebyggelse refererer til linjechefen for politikredsens lokalpoliti og arbejder med intern koordination og ekstern kontaktvirksomhed på det kriminalitetsforebyggende område. Sektionen beskæftiger sig endvidere med kriminalpræventiv sikringsrådgivning, varetager den centrale SSP-sekretariatsfunktion. Sektionen er således omdrejningspunktet for den samlede koordination af det kriminalpræventive arbejde i politikredsen. Sektionen er på grund af den igangværende lederreform, hvor antallet af ledere skal justeres, midlertidig organisatorisk placeret under lokalpoliti Aalborg forebyggelse- nær og landpolitisektionen 3.b Servicecentret Servicecentret, der er placeret på hovedstationen i Aalborg, modtager og behandler alle telefoniske henvendelser til Nordjyllands Politi (med undtagelse af 112-opkald og direkte indvalg) i dag- og aftentimerne. Servicecentret optager og registrerer anmeldelser om strafbare forhold og har ansvaret for visitationen af sagerne til de relevante afdelinger i politikredsen. Politikredsens telefonfunktion varetages i nattetimerne (23-07) af beredskabet i Frederikshavn under faglig ledelse af vagtchefen i Vagtcentralen.

3 Side 3 3.c Vagtcentralen Vagtcentralen disponerer alle opkald fra 112 og 114 og skal i forhold til det politimæssige beredskab prioritere, visitere og disponere de forskellige udryknings- og patruljeopgaver, den proaktive patruljering og de målrettede indsatser. Endvidere har vagtcentralen bl.a. til opgave at sørge for radiokommunikationen, tilkald af personale samt den nødvendige kvalitets- og legalitetssikring af beredskabets arbejde. 3.d Udlændingecenteret Udlændingecenteret behandler sager med udlændinge, bl.a. i forbindelse med opholdstilladelser, indfødsret, fremmedpas og udvisning. Centeret foretager paskontrol i Aalborg lufthavn samt foretager en del transporter i og uden for kredsen. 3.e Hundeafdeling Hundepatruljerne indgår i den samlede opgaveløsning i beredskabet, hvor de primært løser de særlige opgaver med eftersøgninger, sporsøgning, søgning efter gerningsmand, assistance for andre patruljer og diverse tilsyns- og bevogtningsopgaver. Hundeførerne er organiseret i én samlet politihundeafdeling i Aalborg og deltager i det daglige patruljeberedskab ud fra en hovedplan, der bl.a. skal sikre en ensartet og tilstrækkelig politihundefaglig dækning af hele politikredsen. 3.f Færdselsafdelingen Færdselsafdelingen er placeret i Aalborg, og den består af 2 sektioner. Den operative sektion løser gennem patruljetjeneste de særlige trafikkontrolopgaver med hovedvægt på målrettede indsatser, automatisk trafikkontrol (ATK), præventiv patruljering og særlige kontrolopgaver. Derudover indgår færdselspatruljerne løbende i løsningen af andre politiopgaver. Trafiksektionen for køreprøver og vejsager m.v. har ansvaret for afvikling af køreprøver i hele politikredsen, ligesom sektionen bl.a. også behandler administrative sager om vejforhold og transporttilladelser. Køreprøvesagkyndige og vejsagsbehandlere på stationerne i Hobro, Løgstør, Hjørring og Frederikshavn er tilknyttet lokalpolitiet eller beredskabet her med faglig reference til færdselsafdelingen.

4 4. Lokalpolitiet Patruljetjenesten og de politimæssige opgaver varetages af lokalpolitiet med mindre, der er tale om enten tjenestehunde- og færdselsopgaver eller den særlige efterforskning, som central efterforskning tager sig af. Patruljetjenesten er på hver af de 4 politistationer organiseret i en beredskabsafdeling/-sektion med beredskabsleder samt hold- og udeledere. Arbejdet tilrettelægges, så der i Aalborg og Frederikshavn er personale til stede på stationen hele døgnet. De øvrige politimæssige opgaver i lokalpolitiet spænder vidt fra færdsel, behandling af særlove til anmeldelser om cykeltyveri (kun uden for Aalborg), større indbrudssager og grove voldssager med flere varetægtsfængslede. Lokalpolitiet er placeret på alle kredsens politistationer, ligesom nærog landpolitiet er en del af lokalpolitiet. Nær- og landpolitiet løser primært opgaver i lokalområdet i forbindelse med bl.a. optagelse af anmeldelser, undersøgelse af gerningssteder, efterforskning og forebyggende arbejde. En del af landbetjentene arbejder i praksis en del af tiden sammen i arbejdsfællesskaber i bl.a. Pandrup, Brønderslev, Hadsund og Års. Med udgangspunkt i de 4 store stationer er politikredsens kommuner fordelt mellem lokalpolitiområder: lokalpolitiet i Aalborg: Aalborg kommune lokalpolitiet i Himmerland: Mariagerfjord, Vesthimmerlands og Rebild kommune lokalpolitiet i Hjørring: Hjørring og Jammerbugt kommuner lokalpolitiet i Frederikshavn: Frederikshavn, Brønderslev og Læsø kommuner Lokalpolitiet i de 4 lokalområder er organiseret således: Sektionen for forebyggelse, nær- og landpoliti. I denne sektion indgår nær- og landpoliti på følgende måde: 1. Lokalpolitiet i Frederikshavn har nærpoliti i Skagen, Brønderslev og landpoliti i Dronninglund, Hjallerup og på Læsø. 2. Lokalpolitiet i Hjørring har nærpoliti i Hirtshals og Pandrup samt landpoliti i Sindal og Løkken. 3. Lokalpolitiet i Himmerland har nær- og landpoliti i Aars, Løgstør, Hadsund, Mariager, Arden, Støvring, Skørping og Aalestrup. 4. Lokalpolitiet i Aalborg har nærpoliti i Nørresundby og Aalborg Øst. Endvidere er der landpoliti i Hals og Storvorde. Ved stationerne uden for Aalborg er der oprettet en publikumsekspedition, der i dagtimerne varetager opgaver i forbindelse med bl.a. mod- Side 4

5 tagelse af anmeldelser, udstedelse af straffeattester, behandling af hittegods, ansøgninger om visse tilladelser samt en række servicefunktioner. På hovedstationen i Aalborg varetages disse opgaver af Servicecentret. Sektionen Lokal Efterforskning behandler alle lokalpolitiets sager om overtrædelse af straffeloven. Det drejer sig bl.a. om indbrud, andre tyverier, bedrageri, dokumentfalsk, hærværk og brugstyveri samt visse sædelighedsforbrydelser og røverier. Sektionen behandler tillige dyreværnssager- og færdselssager samt andre sagsområder uden for straffeloven. Endvidere har sektionen opgaver i forhold til f.eks. tvangsindlæggelser og inddragelse af nummerplader. Specialpatruljen er en del af Lokal Efterforskning og løser bl.a. opgaver, der knytter sig til restaurations- og festmiljøet, ligesom den indgår i tilsyns- og moniteringsopgaver. Specialpatruljen har på alle Lokalstationer status som en selvstændig sektion organiseret under Lokal Efterforskning. Side 5 5. Central efterforskning Central efterforskning tager udgangspunkt i det tidligere kriminalpoliti og behandler de mest alvorlige, komplicerede og ressourcetunge sager. Der er i afdelingerne særlig fokus på fremadrettet efterforskning og indsatser på tværs af politikredse og landegrænser. Efterforskningen foregår i videst muligt omfang i et tæt samarbejde med anklagemyndigheden samt politisektorens øvrige afdelinger - herunder navnlig lokalpolitiet. Den centrale efterforskning inddrages altid i den indledende efterforskning af alvorlige forbrydelser som drab, sædelighedssager og voldssager mod børn, kvalificeret brandstiftelse og sager med relation til terror. Central Efterforskning er opdelt i 4 sektioner, som er placeret i Aalborg: Sektionen for personfarlig kriminalitet. Sektionen efterforsker som udgangspunkt alle sager vedrørende bl.a. drab og drabsforsøg, kvalificeret brandstiftelse, alvorlige forbrydelser i familieforhold, kvalificerede røverier, samleje og anden kønslig omgængelse med børn samt børnepornografi. Sektionen for økonomisk kriminalitet. Her efterforskes sager vedrørende kvalificerede formueforbrydelser, groft skattesvig og afgiftssvig, EU-svig, groft hæleri, smugleri, hvidvask IT-kriminalitet og omfattende miljøsager.

6 Sektionen for organiseret kriminalitet Sektionen beskæftiger sig primært med proaktiv efterforskning i forhold til organiseret kriminalitet i form af narkotikakriminalitet, menneskesmugling og menneskehandel, grov våbenkriminalitet, menneskehandel, og i et vist omfang organiseret berigelseskriminalitet forøvet af udlændinge og sager med relation til terror. Fra 1. april 2009 er der endvidere etableret en særlig tværgående og kredsdækkende bandeenhed med organisatorisk forankring i Central Efterforskning, afdelingen for organiseret kriminalitet. Teknisk efterforskningsstøtte. Denne afdeling yder IT-support til konkret efterforskning, ligesom sektionen står for tilrettelæggelse af arbejdet i politikredsens observationstjeneste, ransagningsteam, sikkerhedsransagningsteam og kriminaltekniske kontaktpersons Team. Endvidere efterforskes og behandles sager vedr. børnepornografi. Side 6 4. ANKLAGEMYNDIGHEDEN Anklagemyndigheden skal vurdere, om det, som er kommet frem under politiets efterforskning, giver grundlag for at rejse tiltale og dermed sende sagen i retten. Det er også anklagemyndighedens medarbejdere, der møder som anklagere i retten. Ofte er anklagemyndigheden dog også inddraget meget tidligt i straffesagerne. Dette kan bl.a. være ved grundlovsforhør samt retsmøder om f.eks. ransagning og beslaglæggelse. Endvidere skal anklagemyndigheden være med til at sikre, at straffesagerne behandles efter retsplejeloven og retningslinjerne fra bl.a. Rigsadvokaten. I Nordjyllands Politi er chefanklager Søren Gade leder af anklagemyndigheden, der er organiseret i 3 advokaturer i Aalborg med advokaturchefer som ledere. Advokaturen for legalitet, kvalitet og udvikling Advokaturen har en række overordnede og administrative funktioner i anklagemyndigheden, dette gælder f.eks. i forhold til målopfyldelse, legalitetssikring og uddannelse. Endvidere behandles særlige sagsområder som vold mod politiansatte. Advokatur Syd og Nord Disse 2 advokaturer behandler sager fra de enkelte lokalpolitiområder samt sektionen i den centrale efterforskningsafdeling. Den ene advokatur behandler endvidere visse sager indenfor særlovgivningen. Et antal politiuddannede anklagere indgår i disse 2 advokaturer.

7 I anklagemyndigheden er der endvidere et juridisk sekretariat, der har tværgående administrative støttefunktioner i forhold til bl.a. sagsstyring, indkaldelse til retsmøder, indberetning og arkivering. Straffesager fra Nordjyllands Politi behandles som udgangspunkt ved byretterne i Aalborg og Hjørring, der dækker samme geografiske område som politikredsen. Side 7 5. ADMINISTRATIONEN Den administrative sektor varetager en række støttefunktioner i forhold til hele Nordjyllands Politi. Stabschef Henrik Kjær Thomsen er leder af administrationens afdelinger, som alle er placeret på politigården i Aalborg. Økonomiafdelingen foretager i sektionen for regnskab og indfordring bl.a. økonomistyring samt kasse- og bogføringsopgaver samt inddrivelse af bøder og andre fordringer, ligesom der er tilknyttet en særlig enhed for intern kontrol og revision (IKR) i forhold til økonomien. Til logistiksektionen hører endvidere sektionen for ATK og Kørekort, som dels varetager den administrative sagsbehandling i forhold til den automatiske trafikkontrol, dels sagsbehandling vedrørende kørekort, hvor alders- eller helbredsforhold betyder, at kommunerne skal forelægge sagen for politiet. Personaleafdelingen har dels en sektion for personaleadministration (HRM), som bl.a. foretager tjenesteadministration og behandler sager om ansættelse og afsked, dels en sektion for personaleudvikling (HRD). Denne sektion løser opgaver inden for personalepolitik, kompetenceudvikling, arbejdspladsvurdering, arbejdsmiljø samt hvervning og uddannelse af elever. Ledelsessekretariat varetager støttefunktioner i forhold til politidirektøren og lederne af de 3 sektorer i forbindelse med det overordnede arbejde med strategier, målopfyldelse, kredsråd, udvalgsarbejde og høringssvar. Endvidere arbejder ledelsessekretariatet bl.a. med kommunikationsopgaver og posthåndtering, ligesom der uden for straffesagsområdet behandles f.eks. klagesager. Til ledelsessekretariatet hører endvidere politikredsens enhed til behandling af tilladelser vedrørende bl.a. alkoholbevillinger, lejlighedstilladelser og våbentilladelser. Endelig består den administrative sektor af sektionerne for Indkøb/Logistik samt IT/Tele, som ud over en række udviklingsopgaver blandt meget andet har ansvaret for indkøb, administration og vedligeholdelse af f.eks. inventar, køretøjer, kontorartikler, uniformer, bygninger og IT-udstyr.

ØSTJYLLANDS. Randers. Århus. Grenaa

ØSTJYLLANDS. Randers. Århus. Grenaa ØSTJYLLANDS Grenaa Randers Århus Indhold Om politikredsen................................ side 4 Anklagemyndigheden............................ side 6 Politiets arbejde og personale.....................

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 5. februar 2013

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 5. februar 2013 1 Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 5. februar 2013 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Chefpolitiinspektør Claus Hilborg Chefanklager Søren Gade Sekretariatschef Anne

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 12. maj 2014

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 12. maj 2014 Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 12. maj 2014 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Stabschef Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør Claus Hilborg Chefanklager Søren

Læs mere

3. Rundvisning på vagtcentralen med fokus på responstid og flådestyring

3. Rundvisning på vagtcentralen med fokus på responstid og flådestyring Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 19. april 2010 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Vicepolitidirektør Henrik Kjær Thomsen Fungerende chefpolitiinspektør Stig Lundbo

Læs mere

NORDJYLLANDS POLITI ... Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis Kredsråds 5. møde den 17. december 2007

NORDJYLLANDS POLITI ... Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis Kredsråds 5. møde den 17. december 2007 NORDJYLLANDS POLITI Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis Kredsråds 5. møde den 17. december 2007 Deltagere: Politidirektør Jens Henrik Højbjerg Vicepolitidirektør Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 I. INDLEDNING I 2007 blev Danmarks politikredse og kommuner reformeret ved bl.a. etablering af større og mere bæredygtige enheder, der samtidig fik en række

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013 1 Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Stabschef Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør Claus Hilborg Borgmester Lars

Læs mere

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse RIGSPOLITIET 27. august 2009 Analyse Politikredsenes opgavevaretagelse 1. halvår 2009 Politikredsenes opgavevaretagelse i 1. halvår 2009 Side 2 Politiet er hurtigere tilstede to et halvt år efter politireformens

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 11. februar 2014. Deltagere:

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 11. februar 2014. Deltagere: Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 11. februar 2014 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Stabschef Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør Claus Hilborg Chefanklager Søren

Læs mere

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi 2009 1. Indledning Med ikrafttræden den 1. januar 2007 blev både Danmarks politikredse og hele det kommunale område reformeret gennem etablering af større og mere

Læs mere

BERETNING TIL. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune.

BERETNING TIL. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune. KREDSRÅDET 2009 Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gennemgang af politireformen

Gennemgang af politireformen Rigspolitiet Polititorvet 14 1780 København V 6. oktober 2008 J.nr.: 3700-10161-00075-08 POLITIDIREKTØREN Sydøstjyllands Politi Rådhustorvet 1-3 8700 Horsens Direkte: 7628 1448 Web: www.politi.dk Gennemgang

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 18. november 2014

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 18. november 2014 1 Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 18. november 2014 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Stabschef Henrik Kjær Thomsen Politiinspektør chefpolitiinspektør Claus Hilborg

Læs mere

September Status. Politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse. 1. halvår Nøgletalsoversigt

September Status. Politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse. 1. halvår Nøgletalsoversigt RIGSADVOKATEN RIGSET September 2008 Status Politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse 1. halvår 2008 Nøgletalsoversigt 00:10:56 00:10:23 00:09:39 00:09:10 00:09:06 00:08:23 00:08:34 00:12:15 00:12:12

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

ØSTJYLLANDS POLITI ORGANISERING PR

ØSTJYLLANDS POLITI ORGANISERING PR POLITI ORGANISERING PR. 1.1. 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD 2 FAKTA OM ØSTJYLLANDS POLITIKREDS 3 ORGANISATION OG LEDELSE 4 EFTERFORSKNINGSCENTER 7 BORGER- OG FOREBYGGELSESCENTER 9 SÆRLIG EFTERFORSKNING

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1. INDLEDNING

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 4. maj 2011. Deltagere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 4. maj 2011. Deltagere Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 4. maj 2011 Deltagere Politidirektør Elsemette Cassøe Vicepolitidirektør Henrik Kjær Thomsen Chefanklager Søren Gade Politiinspektør Marianne

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS. Redegørelse for politikredsens virksomhed i 2007

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS. Redegørelse for politikredsens virksomhed i 2007 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Redegørelse for politikredsens virksomhed i 1. Indledning Side 2 Det følger af retsplejelovens 112, stk. 2, at politidirektøren i Midt- og Vestsjællands Politi hvert år skal afgive

Læs mere

REDEGØRELSE TIL KREDSRÅDET OM NORDJYLLANDS POLITIS VIRKSOMHED I 2007

REDEGØRELSE TIL KREDSRÅDET OM NORDJYLLANDS POLITIS VIRKSOMHED I 2007 POLITIDIREKTØREN REDEGØRELSE TIL KREDSRÅDET OM NORDJYLLANDS POLITIS VIRKSOMHED I 29. januar 2008 1. INDLEDNING Et centralt element i politireformen, som trådte i kraft den 1. januar, var etableringen af

Læs mere

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017 Frederikshavn Kommune KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Samarbejdet

Læs mere

Responstider for ambulancetjenesten i Region Nordjylland

Responstider for ambulancetjenesten i Region Nordjylland Responstider for ambulancetjenesten i Region Nordjylland Responstider for ambulancer Den officielle responstid er responstiden for første ambulance på skadestedet. I mange typer opgaver sendes mere end

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 10. august 2010. Deltagere:

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 10. august 2010. Deltagere: Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 10. august 2010 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Vicepolitidirektør Henrik Kjær Thomsen Chefanklager Søren Gade Chefpolitiinspektør

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, samt andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i Sydøstjylland.

Læs mere

BERETNING TIL KREDSRÅDET. Skanderborg OM 2007. Horsens. Hedensted. Vejle. Hedensted. Billund. Fredericia SYDØSTJYLLANDS. Kolding

BERETNING TIL KREDSRÅDET. Skanderborg OM 2007. Horsens. Hedensted. Vejle. Hedensted. Billund. Fredericia SYDØSTJYLLANDS. Kolding BERETNING TIL Skanderborg KREDSRÅDET OM 2007 Horsens Hedensted Vejle Hedensted Billund Fredericia Kolding SYDØSTJYLLANDS Januar 2008 INDLEDNING Årsberetning for 2007 i Sydøstjyllands Politikreds. Sydøstjyllands

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS L LEDELSESSEKRETARIATET 3. marts 2010 J.nr. 1200-10279-00002-10 Redegørelse for politikredsens virksomhed i 2009 Indhold 1. Indledning... 3 2. Drift og målopfyldelsen i 2009... 3

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat fra møde nr. 1 i 2007 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi Mødet blev afholdt onsdag den 28. februar 2007 kl. 1000 i Holbæk 29. marts 2007 Referent: Karen Bak Aastrup

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2017

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2009

VIRKSOMHEDSPLAN 2009 SYDØSTJYLLANDS VIRKSOMHEDSPLAN 2009 1. Indledning skal i 2009 løse en række vigtige og store opgaver. Politikredsen skal overordnet set virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet ved at udøve

Læs mere

Anklagemyndighedens mål 2009

Anklagemyndighedens mål 2009 09 Mål Anklagemyndighedens mål 2009 I 2008 udarbejdede vi for første gang en samlet oversigt over anklagemyndighedens vigtigste mål i det kommende år. Vi nåede de fleste af målene. Ikke alt lykkedes fuldt

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Bornholms Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Bornholms Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Bornholms Politi. Planen træder i kraft den

Læs mere

BERETNING TIL. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune.

BERETNING TIL. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune. Frederikshavn Kommune Læsø Kommune BERETNING TIL KREDSRÅDET Hjørring Kommune Brønderslev Kommune 2012 Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Public Analytics Netværksmøde den 26. april 2012. Case: Politiets Analyseenhed

Public Analytics Netværksmøde den 26. april 2012. Case: Politiets Analyseenhed Public Analytics Netværksmøde den 26. april 2012 Case: Politiets Analyseenhed Henrik Bech, Centerleder Center for Statistik og Analyse Rigspolitiet Dagsorden 1. Politiets organisation 2. Politiets produktion

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

BERETNING TIL KREDSRÅDET 2013. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune

BERETNING TIL KREDSRÅDET 2013. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune BERETNING Rebild Kommune TIL KREDSRÅDET 2013 Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Referat fra Kredsrådsmøde den 3. december 2012, på Herning Rådhus.

Referat fra Kredsrådsmøde den 3. december 2012, på Herning Rådhus. Referat fra Kredsrådsmøde den 3. december 2012, på Herning Rådhus. Tilstede: Politidirektør Jens Kaasgaard, chefanklager Kåre Skjæveland, stabschef Claus Larsen, Borgmester Flemming Eskildsen, borgmester

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 24-5-2012

Referat. Kredsrådets møde den 24-5-2012 14. juni 2012 LEDELSESSEKRETARIATET Sagsbehandler: lhk Referat Kredsrådets møde den 24-5-2012 Deltagere: Finn Borch Andersen (PD), Flemming Drejer (CPI), Mogens Hendriksen (VPD), Ida Sørensen (CA), Willy

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 17 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4

Læs mere

KØBENHAVNS UDVIKLINGSPLAN FOR KØBENHAVNS POLITI 2013-15 KØBENHAVNS

KØBENHAVNS UDVIKLINGSPLAN FOR KØBENHAVNS POLITI 2013-15 KØBENHAVNS DIT NYE KØBENHAVNS POLITI KØBENHAVNS Ledelsens forord Københavns Politi er noget særligt i Dansk Politi og Anklagemyndighed. Ingen andre politikredse har tilsvarende operative og anklagerfaglige udfordringer,

Læs mere

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2016 VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS TRYGHED, SIKKERHED, FRED OG ORDEN Nordsjællands Politis opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det sker gennem

Læs mere

BERETNING TIL. Federikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune.

BERETNING TIL. Federikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune. Federikshavn Kommune BERETNING TIL KREDSRÅDET 2010 Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Bornholm, den 9. juni 2010 Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Forord Danmark er opdelt i 12 politikredse, hvoraf Bornholms Politi udgør én politikreds. Politikredsen består geografisk

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2013 for SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR KØBENHAVNS POLITI 2013-15

UDVIKLINGSPLAN FOR KØBENHAVNS POLITI 2013-15 KØBENHAVNS I T I L E B Ø DI T N Y E K N V A H S N O P KØBENHAVNS Ledelsens forord Københavns Politi er noget særligt i Dansk Politi og Anklagemyndighed. Ingen andre politikredse har tilsvarende operative

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Bilag 1. OVERSIGT OVER SAMARBEJDSFORA, HVOR POLITIET DELTAGER 1. Kontakt med lokalsamfundet mv. Kredsrådet Almindelige spørgsmål vedrørende politiets virksomhed i politikredsen Lovgrl./komm. Retsplejelovens

Læs mere

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009.

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009. Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte og registrerede

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Samarbejdsplan for 007 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger i politikredsen

Læs mere

Sko i bussen gav gennembrud i mordsag. Nordjyllands. Ny organisation fra 3. december 2007. Piger i politiet. Analyse er politiets nye våben

Sko i bussen gav gennembrud i mordsag. Nordjyllands. Ny organisation fra 3. december 2007. Piger i politiet. Analyse er politiets nye våben Nordjyllands Piger i politiet Ny organisation fra 3. december 2007 Læs om politibetjent Rikke Hansens hverdag, som langt fra ligner Anna Pihls fra TV2 serien. side 7 Analyse er politiets nye våben Politiets

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS Årsrapport 2007

KØBENHAVNS VESTEGNS Årsrapport 2007 KØBENHAVNS VESTEGNS Årsrapport 2007 INDHOLD INDLEDNING...3 POLITIETS OPGAVER...3 ÅRETS GANG I POLITIKREDSEN...3 MÅL FOR 2007...5 MÅLRAPPORTERING...6 OVERSIGT OVER DEN SAMLEDE MÅLOPFYLDELSE I 2007...6 KRIMINELLE

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS LEDELSESSEKRETARIATET 10. marts 2009 Redegørelse for politikredsens virksomhed i 2008 1. Indledning Side 2 Det følger af retsplejelovens 112, stk. 2, at politidirektøren i Midt-

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Oktober 2008 Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi Side 2 Resume For at udnytte det fulde potentiale i politireformen og for at imødegå den kritik, der har

Læs mere

Samarbejdsplanen for kredsrådet

Samarbejdsplanen for kredsrådet Kredsrådet Syd- og Sønderjylland Samarbejdsplanen for kredsrådet Indholdsfortegnelse 1. Organisering af samarbejdet mellem rne og politiet i Syd- og Sønderjylland... 2 1.1 Det strategiske niveau... 2 1.2

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Bilag 1. OVERSIGT OVER SAMARBEJDSFORA, HVOR POLITIET DELTAGER 1. Kontakt med lokalsamfundet mv. Kredsrådet Almindelige spørgsmål vedrørende politiets virksomhed i politikredsen Lovgrl./komm. Retsplejelovens

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 16 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4 Anklagemyndighedens

Læs mere

5. september Status Politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse 1. halvår 2008

5. september Status Politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse 1. halvår 2008 RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET 5. september 2008 Status Politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse 1. halvår 2008 INDLEDNING... 3 1. RESPONSTID... 5 1.1. Politiet er hurtigere fremme på gernings eller

Læs mere

Unges lovovertrædelser

Unges lovovertrædelser http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/statistik/ungeslovovertrae Unges lovovertrædelser Kriminelle unge straffes oftest for tyveri og hærværk, derefter kommer voldsforbrydelser og

Læs mere

Redegørelse om Østjyllands Politis virksomhed i 2008

Redegørelse om Østjyllands Politis virksomhed i 2008 POLITIDIREKTØREN 31. januar 2009 Redegørelse om Østjyllands Politis virksomhed i 2008 Indledning Efter de omfattende Politireform-projektarbejder i 2006 og 2007 overgik Østjyllands Politi til sin nye organisering

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2013 for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen Side 1 Samarbejdsplan 2013 En

Læs mere

Politiets responstider efter politireformens iværksættelse

Politiets responstider efter politireformens iværksættelse ets responstider efter politireformens iværksættelse Rigspolitiet December 2008 et responstider er forbedret og der foretages flere udrykninger til borgere, som har akut behov for hjælp kredsene er ved

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

BERETNING TIL KREDSRÅDET. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune

BERETNING TIL KREDSRÅDET. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune BERETNING Rebild Kommune TIL KREDSRÅDET Mariagerfjord Kommune 2014 Aalborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Supplerende redegørelse vedrørende den landsdækkende analyse over politibetjeningen (politisvigt). I. Indledning

Supplerende redegørelse vedrørende den landsdækkende analyse over politibetjeningen (politisvigt). I. Indledning Rigspolitichefen Polititorvet 14 1780 København V 23. februar 2009 Sagsbehandler: Marianne Birck POLITIDIREKTØREN Hans Mules Gade 1-3 5000 Odense C Telefon: 66 1 4 14 48 Direkte: 66 1 4 64 14 Lokal: 2000

Læs mere

Politiet i Grønland - Årsstatistik 2011. Forord... 2. 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3

Politiet i Grønland - Årsstatistik 2011. Forord... 2. 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 Indhold Forord... 2 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 1.2. Den seneste udvikling på kriminallovens område... 4 1.3. Drab... 5 1.4. Vold... 6 1.5. Sædelighedsforbrydelser...

Læs mere

Referat af kredsrådsmøde den 9. september 2014

Referat af kredsrådsmøde den 9. september 2014 Referat af kredsrådsmøde den 9. september 2014 I mødet deltog politidirektør Jørgen Ilum, borgmester Nils Borring, borgmester Claus Wistoft og borgmester Uffe Jensen. Derudover deltog byrådsmedlem Camilla

Læs mere

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter Præsentation af Rigspolitiet Politiområdet Politidirektør Udviklingschef Chefpoliti inspektør Stabschef Efterforsknings

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Midt- og Vestjyllands

Læs mere

POLITIKREDS DEN 10. DECEMBER 2014 PÅ POLITIGÅRDEN

POLITIKREDS DEN 10. DECEMBER 2014 PÅ POLITIGÅRDEN 29. januar 2015 J.nr. 0100-10279-00014-15 Sagsbehandler: JKO KØBENHAVNS POLITI Ledelsessekretariatet REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 10. DECEMBER 2014 PÅ POLITIGÅRDEN Dagsorden

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013 Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 2007-2012 Januar 2013 INDHOLD Anmeldelser 2007-2012 Sigtelser 2007-2012 Side 2-8 Side 9-15 Januar 2013 Anmeldelser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Straffeloven

Læs mere

Resumé af forslaget til en politireform og en domstolsreform. Forslaget til en sammenhængende politireform indeholder følgende hovedelementer:

Resumé af forslaget til en politireform og en domstolsreform. Forslaget til en sammenhængende politireform indeholder følgende hovedelementer: Justitsministeriet Dato 16. december 2005 Resumé af forslaget til en politireform og en domstolsreform 1. Politireformen Forslaget til en sammenhængende politireform indeholder følgende hovedelementer:

Læs mere

Referat af kredsrådsmøde den 12. maj 2015

Referat af kredsrådsmøde den 12. maj 2015 Referat af kredsrådsmøde den 12. maj 2015 I mødet deltog politidirektør Jørgen Ilum, borgmester Niels Borring, borgmester Jan Petersen og borgmester Uffe Jensen. Derudover deltog byrådsmedlem Camilla Fabricius,

Læs mere

BERETNING TIL. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune.

BERETNING TIL. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune. Frederikshavn Kommune Læsø Kommune BERETNING TIL KREDSRÅDET Hjørring Kommune Brønderslev Kommune 2011 Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN 2016 Samarbejdsplan 2016 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI

SYDØSTJYLLANDS POLITI SYDØSTJYLLANDS POLITI Organisering af det kriminalitetsforebyggende arbejde i Sydøstjyllands Politi Indledning Forebyggelse af kriminalitet og især forebyggelse af ungdomskriminalitet er en af de væsentligste

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om politiets henlæggelse af straffesager. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om politiets henlæggelse af straffesager. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om politiets henlæggelse af straffesager Maj 2015 BERETNING OM POLITIETS HENLÆGGELSE AF STRAFFESAGER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og

Læs mere

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS. Redegørelse SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS POLITIS VIRKSOM- HED I 2009

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS. Redegørelse SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS POLITIS VIRKSOM- HED I 2009 Redegørelse SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS POLITIS VIRKSOM- HED I 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. KREDSRÅDETS ARBEJDE... 3 3. ORGANISERINGEN AF POLITIKREDSEN... 3 4. STRATEGI OG MÅL

Læs mere

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2014 2

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2014 2 RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET 2014 INDHOLD 1. PÅTEGNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. VIRKSOMHEDENS OMFANG... 5 2.3. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 6 2.3.1.

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

Referat åben dagsorden

Referat åben dagsorden Referat åben dagsorden Møde Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S Dato 09-02-2016, kl. 10:00 12:00 Sted Politidirektørens mødelokale, Nordjyllands Politi. Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg Deltagere Arne

Læs mere

STRATEGI NORDSJÆLLANDS

STRATEGI NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2017 NORDSJÆLLANDS NORDSJÆLLAND SKAL VÆRE ET TRYGT OG SIKKERT STED Nordsjællands Politis centrale opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det skal vi

Læs mere

Årsstatistik 2016 Grønlands Politi

Årsstatistik 2016 Grønlands Politi Årsstatistik 2016 Grønlands Politi Årsstatistik 2016 side 1 af 36 Indhold side Forord 3 1.0 Overtrædelser af kriminalloven 6 - Drab og voldsforbrydelser 10 - Udvalgte tal om voldsforbrydelser 12 - Seksualforbrydelser

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Beslutningsreferat af møde nr. 3-2009 i Kredsrådet for Midtog Vestsjællands Politi mandag den 5. oktober 2009. Deltagere: LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.:

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2015 for SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter. Politidirektøren er formand

Læs mere

John Jensen bød alle velkommen til mødet. Dagsorden var udsendt 14 dage forud for mødet. Dagsorden godkendt.

John Jensen bød alle velkommen til mødet. Dagsorden var udsendt 14 dage forud for mødet. Dagsorden godkendt. 29. juli 2011 Sagsbehandler: John Jensen MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Lokalpolitiet Holbæk Rådhuspladsen 1 4300 Holbæk Telefon: 4635 1448 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5300 Mobil: 23 23 91 75 E-mail: jje004@politi.dk

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Cover til samarbejdsaftale mellem CSB og Københavns Politi vedr. Tryg By

Cover til samarbejdsaftale mellem CSB og Københavns Politi vedr. Tryg By KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU - aflæggerbordet Til orientering Cover til samarbejdsaftale mellem CSB og Københavns Politi vedr. Tryg By Baggrund Københavns Politi har ønsket at udforme en samarbejdsaftale,

Læs mere

Beretning for Kredsrådet 2008

Beretning for Kredsrådet 2008 Beretning for Kredsrådet 2008 Indledning 2008 har været et begivenhedsrigt år for Politiet. Vi har fyldt meget i pressen både med gode historier om kriminalitetsbekæmpelse, ordenshåndhævelse og store indsatser

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014 31. januar 2014 Sagsbehandler: CH NORDSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Web: www.politi.dk Referat Kredsrådets møde den 22. januar 2014 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, stabschef Mogens

Læs mere

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: forbrydelser i offentlig tjeneste;påtale og påtaleundladelse;kompetence forelæggelse underretning;særlige persongrupper,

Læs mere

Mødereferat fra mødet i kredsrådet på Fyn onsdag den 12. december 2007

Mødereferat fra mødet i kredsrådet på Fyn onsdag den 12. december 2007 18. december 2007 J.nr.: 2300-10244-00002-07 Sagsbehandler: Marianne Birck FYNS POLITI Ledelsessekretariatet Hans Mules Gade 1-3 5100 Odense C Telefon: 6614 1448 Direkte: 2555 5856 Lokal: 6717 E-mail:

Læs mere

Københavns Politi: Amager: Introduktionsforløbet varer i alt ni dage fordelt over tre uger. De resterende dage står den på patruljekørsel.

Københavns Politi: Amager: Introduktionsforløbet varer i alt ni dage fordelt over tre uger. De resterende dage står den på patruljekørsel. Goddag til nye praktikanter Dansk Politi har ringet til landets politikredse for at høre, hvordan et typisk introduktionsprogram for PGII ere ser ud hos dem. Nedenfor kan du se et sammenkog af svarene.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014.

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014. RIGSADVOKATEN Bilag Juni 2015 J.nr. RA-2014-1211-0017 Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige i 2014. Tabellerne i dette bilag indeholder data indhentet via anklagemyndighedens

Læs mere