Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009"

Transkript

1 Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 09 November 09 Rapport for a-kasserne samlet

2 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 4 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 13 Hvordan skaber man større Tilfredshed? Vurdering af indsatsområder, effekten på Tilfredshed, overordnet prioriteringskort 23 Specifikke spørgsmål under hvert område Omdømme, Forventninger, Ydelser, Betjening, Udbytte 27 Tema/ Baggrundsresultater 49 Resultater i tabelform Appendiks 65 Forord I denne rapport gengives resultaterne fra Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 09. Formålet med Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 09 er at få medlemmernes vurdering af, hvor tilfredse de er med deres a-kasse. Rapporten er med til at give den enkelte a-kasse et bedre grundlag for at identificere de indsatsområder, som skal inddrages i det løbende arbejde med at skabe forbedringer for medlemmerne. Resultaterne er baseret på et gennemtestet modelapparat, der med mindre variationer, bliver anvendt over det meste af kloden til måling af kunde- og brugertilfredshed. Resultaterne for medlemstilfredsheden er dermed sammenlignelige med internationale tilfredshedsmålinger indenfor f. eks. den finansielle sektor. I rapporten finder man følgende resultater, som hver især giver forskellige svar: Årets samlede resultat. Hvad er status? Sammenligning med andre resultater. Hvordan adskiller de enkelte a-kasser sig fra gennemsnittet? God læselyst! Professor Jacob Eskildsen Professor Kai Kristensen Rapporten er udarbejdet af: Ennova A/S Ennova A/S. Alle rettigheder til metoder og grafisk formidling forbeholdes. [3]

3 Introduktion Om undersøgelsen Denne rapport indeholder resultaterne fra a-kasserne samlet. For hver a-kasse er der udtaget en repræsentativ gruppe af ledige, som er blevet inviteret til at deltage i undersøgelsen. De har alle været ledighedsberørte i uge Totalt set var der ledige i denne periode. Der er stor forskel på, hvor stor en andel af de andele ledighedsberørte de enkelte a-kasser har. Faglig Fælles har flest med 30.3% mens Prosa og Merkonomerne har færrest med 0.4%, I alt har ledighedsberørte medlemmer fra a-kasserne modtaget et spørgeskema, og af disse har 8848 valgt at svare. A-kasserne har således samlet set opnået en svarprocent på 30, og svarerne pr. a-kasse varierer fra 8 til 427. En opgørelse af svar for de enkelte a-kasser samt a-kassernes svarprocenter kan findes i appendiks. Den maksimale usikkerhed på a-kasseniveau er derfor ±2,5 indekspoint, for de a-kasser der har flere end 300 svar, og ±3 indekspoint for de a-kasser der har færre end 300 svar. For a-kasserne som helhed er usikkerheden under ±0,5 indekspoint. I forbindelse med undersøgelsen er der blevet foretaget en bortfaldsanalyse for at undersøge repræsentativiteten af de indhentede svar. Analysen viste, at der ikke er betydende skævhed i den demografiske sammensætning af de indhentede svar sammenholdt med populationen, bortset fra når det drejer sig om alder. Sammenlignet med undersøgelserne fra 05 og 07, der havde en markant overrepræsentation af kvinder og ældre, har denne undersøgelse ikke den samme skævhed mod et for positivt indtryk af medlemmernes holdning til deres a-kasse. En mere dybdegående beskrivelse af undersøgelsens metodiske aspekter kan findes i den tilhørende tabelrapport. Spørgeskemaet er placeret i appendiks. Vores overordnede vurdering er dog, at resultaterne er valide og pålidelige og at de tegner et retvisende billede af medlemmernes tilfredshed med deres a-kasse. Modellen Medlemmernes Tilfredshed og Loyalitet måles ud fra en overordnet model, der kaldes Dansk Medlems Index. Modellen giver en samlet beskrivelse af medlemmernes Tilfredshed og Loyalitet. Dette sker ved, at medlemmerne gennem sine besvarelser på spørgsmålene vurderer i alt syv områder: fem indsatsområder og to resultatområder. Pilene i modellen viser, at de fem indsatsområder har indflydelse på medlemmernes vurdering af deres samlede Tilfredshed og Loyalitet (resultatområderne). En forøgelse af medlemmernes vurdering af et indsatsområde vil føre til en forøgelse i vurderingen af resultatområderne - altså en forbedring af medlemmernes Tilfredshed og Loyalitet. Tilfredsheden er et udtryk for, hvor tilfredse medlemmerne er i målingsøjeblikket. Tilfredshed er en tilstand, som er knyttet tæt sammen med adfærden - Loyaliteten. Hvis a-kassen gennem fokus på de områder, som vi anviser i denne rapport, kan øge medlemmernes tilfredshed, så får a-kassen mere loyale medlemmer. Indsatsområder Resultatområder Omdømme Tilfredshed Loyalitet Forventninger Ydelser Betjening Udbytte [4]

4 Introduktion Centrale begreber I rapporten bliver der løbende refereret til følgende syv centrale begreber, der også fremgår af figuren på foregående side som resultatområder og indsatsområder: Omdømme Forventninger Ydelser Betjening Udbytte Tilfredshed Loyalitet Tilfredshed og Loyalitet er de to mest centrale begreber. Tilfredshed udtrykker medlemmets overordnede vurdering af a-kassen. Dette begreb bliver i de nationale kundetilfredshedsindeks målt på tre forskellige dimensioner. En alt i alt betragtning, evnen til at leve op til forventninger og en sammenligning med konkurrenter eller et ideal. I denne undersøgelse måles Tilfredshed som et vægtet gennemsnit af følgende spørgsmål: Hvor tilfreds er du alt i alt med den behandling, du får i din a-kasse? Lever din a-kasse op til dine forventninger? I forhold til andre a-kasser du kender eller har hørt om, hvor attraktiv mener du så, din a-kasse er? Loyalitet udtrykker medlemmets opbakning til a-kassen og a-kassesystemet. I denne undersøgelse måles Loyalitet som et vægtet gennemsnit af følgende spørgsmål: Hvor sandsynligt er det, at du vil skifte a-kasse indenfor det næste år Hvor sandsynligt er det, at du vil melde dig helt ud af a-kassesystemet indenfor det næste år? Omdømme omhandler det som medlemmets associerer a-kassens omdømme med. I denne undersøgelse bliver Omdømme målt gennem et vægtet gennemsnit af fire spørgsmål, der fremgår af spørgeskemaet i appendiks. Forventninger udtrykker medlemmets forventninger/prioriteter med hensyn til a-kassens ydelser og personlige betjening. Dette begreb bliver målt som et vægtet gennemsnit af syv spørgsmål, der fremgår af spørgeskemaet i appendiks. Begrebet Ydelser udtrykker medlemmets overordnede vurdering, af de produkter a- kassen tilbyder medlemmet via medlemskabet. I denne undersøgelse bliver Ydelser målt gennem et vægtet gennemsnit af fjorten spørgsmål, der fremgår af spørgeskemaet i appendiks. Betjening sammenfatter medlemmets holdning til den personlige kontakt, som medlemmet har med a-kassen. Dette begreb bliver målt som et vægtet gennemsnit af seks spørgsmål, der fremgår af spørgeskemaet i appendiks. Det sidste begreb er Udbytte. Dette begreb udtrykker den nytte som medlemmet mener at have af hans/hendes medlemskab set i relation til kontingentet. I denne undersøgelse bliver Udbytte målt som et vægtet gennemsnit af seks spørgsmål, der fremgår af spørgeskemaet i appendiks. [5]

5 Sammenfatning af undersøgelsens resultater Tilfredshedens størrelse I figuren ser man hovedresultatet af Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 09. Vurdering A-kasserne samlet 68 AC FTF LO Uden Tolkning af resultatet Point Meget høj Tilfredshed - 79 Point Høj Tilfredshed - 69 Point Middel Tilfredshed Point Lav Tilfredshed Under 50 Point Meget lav Tilfredshed 0 Tilfredshed Overordnede konklusioner på benchmarkundersøgelsen Medlemstilfredshed Den generelle tilfredshed med de danske a-kasser ligger på indeks, hvilket fremgår af ovenstående graf. A-kasserne har altså generelt set tilfredse medlemmer. Dette resultat bliver også bekræftet, hvis man sammenligner med Forbrugerredegørelse 09 fra Forbrugerstyrelsen (kilde: Her er a- kasserne blandt de brancher, der klarer sig bedst på ForbrugerForholdsIndekset (FFI). Faktisk er a-kasserne gået fra en placering som nummer 21 i 07 til en placering som nummer 4 i 09. Den branche det er mest oplagt at sammenligne med er forsikringsselskaberne, der opnår en placering som nummer 32. Blandt de fire hovedområder er det LO-kasserne, der har den højeste tilfredshed () blandt medlemmerne, og FTF-kasserne der har den laveste (68). Der er dog en noget større variation når man ser på resultaterne for de individuelle a- kasser. Her er der en forskel på 23 indekspoint mellem top og bund. STA er den a-kasse der opnår den højeste vurdering (79), og ASE er den a-kasse der opnå den laveste vurdering (56). En forskel af denne størrelsesorden er usædvanlig sammenlignet med andre brancher, men er stort set den samme som den var i 07 undersøgelsen. Erfaringer viser, at en score på under også vil kunne aflæses i klagestatistikken, såfremt der ikke igangsættes forbedringstiltag. Tilfredsheden varierer også på tværs af de tilgængelige baggrundsinformationer og demografiske grupper. Følgende forskelle er observeret, hvilket stemmer godt overens med erfaringer fra lignende undersøgelser: Ældre medlemmer er mere tilfredse end yngre medlemmer Tilfredsheden falder med stigende uddannelsesniveau Medlemmer i faglige a-kasser er mere tilfredse end medlemmer i tværfaglige a-kasser Tilfredsheden stiger med stigende ledighedsprocent Medlemmer bosat i region hovedstaden er mindst tilfredse Få uddybende viden i rapporten Samtlige indsats- og resultatområder fra Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 09 behandles i detaljer i resten af rapporten. Her kan man få mere detaljeret viden om medlemmernes vurdering af de enkelte spørgsmål. [6]

6 Sammenfatning af undersøgelsens resultater Benchmarks I figuren ser man udviklingen i tilfredshed fra 07 til 09 for udvalgte nordiske brancher samt a- kasserne i 09. Overordnede konklusioner på benchmarkundersøgelsen Benchmarks Som tidligere nævnt ligger den generelle tilfredshed med de danske a-kasser på indeks. Om dette er godt eller skidt er dog svært at sige uden et sammenligningsgrundlag. Ovenstående figur viser udviklingen i tilfredshed for a-kasserne sammen med udviklingen i tilfredshed med bank- og forsikringsbrancherne i de nordiske lande (kilde: EPSI Rating). Som det fremgår af figuren klarer a-kasserne sig godt i sammenligningen med de danske banker, der i øjeblikket er ramt af efterdønningerne af finanskrisen. Den branche det er mest oplagt at sammenligne med er dog forsikringsselskaberne, da a- kasserne udbyder en mere sammenlignelig ydelse. Her klarer a-kasserne sig dog knapt så godt. De danske forsikringsselskaber scorer væsentligt bedre end a-kasserne. Dette skyldes primært, at variationen blandt de danske a-kasser er væsentligt større end den er blandt forsikringsselskaberne. De danske a-kasser ville med andre ord klarer sig bedre i sammenligningen med forsikringsselskaberne, såfremt bundniveauet var en tilfredshed på, som det typisk er tilfældet hos forsikringsselskaberne, i stedet for en tilfredshed på 56. De danske a-kasser bliver dog kun overgået af de danske forsikringsselskaber og de finske banker og forsikringsselskaber. På nordisk niveau klarer a-kasserne sig med andre ord hæderligt, når man sammenligner med brancher, der potentielt kunne levere de samme ydelser som a-kasserne. Der er ikke kun i et nordisk perspektiv, at a-kasserne klarer sig hæderligt. Sammenlignelige målinger bliver udført for banker og forsikringsselskaber i store dele af EU, og også i dette selskab scorer a- kasserne samlet set højt på tilfredshed. Det er dog vigtigt i denne sammenhæng at erindre, at a-kasserne agerer på et helt andet marked en banker og forsikringsselskaber. Et marked der betyder, at a-kasserne udsætter deres ledighedsberørte medlemmer for en vis grad af myndighedsudøvelse. Derudover har vi kun spurgt de ledighedsberørte og dermed kun en begrænset del af medlemmerne i a-kasserne. Banker og forsikringsselskaber i Danmark og Finland er typisk blandt de brancher, der scorer allerbedst i et europæisk og globalt perspektiv. Dette betyder, at der er et øvre niveau for tilfredshed på, som det er meget svært at bryde igennem på brancheniveau. Dette sætter a-kassernes score på yderligere i perspektiv. Ydermere kan a-kassernes resultater sammenlignes med de fagforbund, der indtil videre er blevet målt i Dansk Medlems Index 09. Det fagforbund, der har de mest tilfredse medlemmer, scorer indeks, hvilket nogenlunde svarer til gennemsnittet blandt a- kasserne. A-kasserne klarer sig altså overordnet set godt sammenlignet med andre medlemsorganisationer. Få uddybende viden i rapporten Mere information om, og flere resultater fra, det europæiske og amerikanske kundetilfredshedsindeks (EPSI Rating og ACSI) kan findes på følgende adresser: [7]

7 Sammenfatning af undersøgelsens resultater Effekt på Tilfredshed I figuren her kan man se, hvilke områder der ved ændringer har størst effekt på medlemmernes samlede Tilfredshed for a-kasserne samlet set og på organisationsniveau. A-kasserne samlet AC 33% 33% 2% 3% 27% 32% 18% 15% Omdømme Forventninger Ydelser Betjening Udbytte % 17% FTF 34% 3% 28% 19% 16% LO 34% 1% 24% 18% 22% Uden 34% 3% 32% 15% 17% Overordnede konklusioner på benchmarkundersøgelsen Få uddybende viden i rapporten Tilfredshedsskabelse De fem indsatsområder i Dansk Medlems Index er ikke lige vigtige med hensyn til at skabe tilfredshed. Som det fremgår af ovenstående figur, er a-kassernes Omdømme den vigtigste tilfredshedsskabende faktor. Dette gælder også for de fire hovedområder. Der er dog forskel på tilfredshedsskabelsen blandt de fire hovedområder. Hos LO-kasserne betyder Udbytte forholdsvist mere og Ydelser forholdsvist mindre, end det gør hos de andre a-kasser. Hvis man fokuserer på de individuelle indsatsområder, er der også markante forskelle mellem de fire hovedområder. Under Omdømme bliver a-kasserne uden for faglig hovedorganisation vurderet væsentligt højere på det at have en konkurrencedygtig pris. Med hensyn til Ydelser bliver LO kasserne vurderet markant højere end de øvrige på fem af de områder, der relaterer sig til de lediges jobsøgning. Disse områder omhandler: Udarbejdelse af relevant CV Rådgivning i forbindelse med jobsøgning Hjælp til at finde relevante job Kendskab til den lediges fag og arbejdsmarked Hjælpen er alt i alt god i forhold til at komme tilbage på arbejdsmarkedet Alle 4 grupperinger af a-kasser har dog disse parametre som oplagte indsatsområder specielt set i lyset af den overordnede tilfredshedsskabelse. A-kassernes gennemsnit ligger mellem 56 og, og a-kasserne i bunden af spektret ligger typisk i intervallet med lav tilfredshed (50-59 point). Til gengæld varetager a-kasserne deres traditionelle udbetalingsopgaver til medlemmernes meget høje/høje tilfredshed (pengene kommer til tiden og er uden fejl). Gennemsnitsscoren ligger inden for intervallerne meget høj og høj. Når det drejer sig om Betjening, er det ligeledes LO-kasserne, der skiller sig ud. De bliver vurderet generelt højere end de øvrige, bortset fra når det drejer sig om åbningstider og mulighed for at kommunikere via mail. Ikke overraskende skinner den højere vurdering af LO-kasserne på ovenstående parametre også igennem på det oplevede Udbytte. Medlemmerne af LO-kasserne vurderer generelt set det oplevede Udbytte højere; specielt i relation til rådgivning og vejledning. Samtlige indsats- og resultatområder fra Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 09 behandles i detaljer i resten af rapporten. Her kan man få mere detaljeret viden om medlemmernes vurdering af de enkelte spørgsmål. [8]

8 Sammenfatning af undersøgelsens resultater Tilfredshed og Administrationsbidrag I figuren ser man hvorledes a-kasserne fordeler sig alt efter hvor tilfredse deres medlemmer er og hvor højt deres administrationsbidrag var i 09. Tilfredshed Administrationsbidrag Faglig Fælles 2. Journalistik, Kommunikation og Sprog 3. ASE 4. Byggefagene 5. Børne- og Ungdomspædagogerne 6. Business Danmark 7. CA 8. DANA 9. Danske Lønmodtagere 10. Lærerne 11. Danske Sundhedsorganisationer 12. El-faget 13. Frie Funktionærer 14. FOA - Fag og Arbejde 15. Funktionærerne og Servicefagene 16. Funktionærerne og Tjenestemændene 17. HK/Danmark 18. Ingeniørerne 19. Kristelig. Lederne 21. Magistrene 22. Metalarbejderne 23. Fødevareforbundet 24. Prosa og Merkonomernes 25. Socialpædagogerne 26. STA 27. Teknikerne 28. Træ-Industri-Byg 29. Akademikerne Overordnede konklusioner på benchmarkundersøgelsen Tilfredshed og Administrationsbidrag Som tidligere bliver a-kasserne uden for faglig hovedorganisation vurderet væsentligt højere på det at have en konkurrencedygtig pris under Omdømme. Figuren på denne side viser administrationsbidraget samt medlemstilfredsheden for a- kasserne, og det er tydeligt, at der ikke er nogen sammenhæng mellem disse to parametre. Ydermere er det tydeligt, at a-kasserne uden for faglig hovedorganisation ikke er markant billigere end de øvrige a-kasser. Den store forskel i medlemmernes vurdering lader altså ikke til at have den store hold i virkeligheden. En af forklaringerne på dette misforhold mellem opfattelse og fakta kan være, at enkelte a-kasser uden for faglig hovedorganisation rent faktisk er billigere, såfremt man ser på den totale udgift til både a-kasse og fagforening. Dette skyldes, at medlemmerne af disse a-kasser betaler væsentligt mindre i kontingent til den tilknyttede fagforening. Dette betyder dog, at mange der overvejer at skifte til a-kasser uden for faglig hovedorganisation også skal skifte fagforening, såfremt de ønsker at opnå en besparelse. Af figuren fremgår det, at medlemmer af en a-kasse kan få meget forskellige kvalitetsoplevelser for det samme administrationsbidrag. For eksempel er administrationsbidraget næsten det samme i ASE og Børne- og Ungdomspædagogerne, men forskellen i tilfredshed er på 18 indekspoint. Tilsvarende kan medlemmer opnå den samme tilfredshed til vidt forskellige administrationsbidrag. For eksempel er medlemmerne hos DANA og Funktionærerne og Tjenestemændene næsten lige tilfredse, til trods for at administrationsbidraget hos DANA er markant højere. Overordnet set må man sige at de a-kasser, der er placeret i det nederste højre kvadrant, i figuren har en uheldig kombination af relativt høje administrationsomkostninger og relativ lav tilfredshed. Dette bør give anledning til eftertanke. Få uddybende viden i rapporten Samtlige indsats- og resultatområder fra Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 09 behandles i detaljer i resten af rapporten. Her kan man få mere detaljeret viden om medlemmernes vurdering af de enkelte spørgsmål. [9]

9 Sammenfatning af undersøgelsens resultater Tilfredshed og Ledighedsprocent I figuren ser man hvorledes a-kasserne fordeler sig alt efter hvor tilfredse deres medlemmer er og hvor høj deres ledighedsprocent var pr. 1. juni 09. Tilfredshed Ledighedsprocent Faglig Fælles 2. Journalistik, Kommunikation og Sprog 3. ASE 4. Byggefagene 5. Børne- og Ungdomspædagogerne 6. Business Danmark 7. CA 8. DANA 9. Danske Lønmodtagere 10. Lærerne 11. Danske Sundhedsorganisationer 12. El-faget 13. Frie Funktionærer 14. FOA - Fag og Arbejde 15. Funktionærerne og Servicefagene 16. Funktionærerne og Tjenestemændene 17. HK/Danmark 18. Ingeniørerne 19. Kristelig. Lederne 21. Magistrene 22. Metalarbejderne 23. Fødevareforbundet 24. Prosa og Merkonomernes 25. Socialpædagogerne 26. STA 27. Teknikerne 28. Træ-Industri-Byg 29. Akademikerne Overordnede konklusioner på benchmarkundersøgelsen Medlemstilfredshed og ledighedsprocent En anden influerende faktor på medlemstilfredsheden kunne være ledighedsprocenten i den enkelte a-kasse. Nogen a-kasser har oplevet en kraftig forøgelse af ledighedsprocenten, hvilket kunne påvirke ledighedsprocenten i nedadgående retning. Dette lader dog ikke til at være tilfældet hvilket ovenstående figur illustrerer. A-kasserne Faglig Fælles og Træ-Industi-Byg har de højeste ledighedsprocenter, men er samtidigt blandt de a-kasser, der har de mest tilfredse medlemmer. Her oplever de ledige at de får noget for deres kontingent på trods af det stigende arbejdspres. I figuren er der en del a-kasser, der er placeret det mindst attraktive kvadrant nederst til venstre. Her er ledighedsprocenten relativt lav, samtidigt med at tilfredsheden også er relativt lav. Dette er ikke en ønskværdig kombination, såfremt administrationsbidraget samtidigt er højt I den foregående figur var der 6 a-kasser, der var placeret i det nederste højre kvadrant i figuren med en uheldig kombination af relativt høje administrationsomkostninger og relativ lav tilfredshed. Af disse 6 a-kasser er de 5 placeret i det nederste venstre kvadrant i denne sides figurs mindst attraktive kvadrant nederst til venstre. De 5 a-kasser er: DANA FOA Fag og Arbejde Funktionærerne og Servicefagene HK/Danmark Prosa og Merkonomerne Disse a-kasser har en relativt lav ledighedsprocent kombineret med relativt høje omkostninger, med hvilke de opnår en relativt lav tilfredshed. Dette bør give anledning til eftertanke. Få uddybende viden i rapporten Samtlige indsats- og resultatområder fra Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 09 behandles i detaljer i resten af rapporten. Her kan man få mere detaljeret viden om medlemmernes vurdering af de enkelte spørgsmål. [10]

10 Sammenfatning af undersøgelsens resultater Medlemsloyalitet I rapporten segmenteres medlemmerne efter Loyalitetsresultatet. Ambassadørerne har en Loyalitet på 100, I figuren ser man hvorledes Ambassadørerne fordeler sig alt efter deres score på tilfredshed. Resultaterne gælder for alle a-kasserne samlet. 100% % % 40% % 24% 27% 30% 39% 45% 49% A-kasserne samlet 57% 69% 6% 16% 0% <= 36,65 36,66-53,29 53,30-63, 63,61 -,30,31 -,54,55 -,03,04-84,87 84,88-88,89 88,90-95,83 95,84+ Overordnede konklusioner på benchmarkundersøgelsen Medlemsloyalitet I rapporten bliver medlemmerne segmenteret ud fra deres Loyalitet. Dette begreb består af to aspekter. For det første om de overvejer at skifte a-kasse, og for det andet hvorvidt de overvejer at forlade a-kassesystemet. De medlemmer, der scorer indeks 100, er ambassadørerne. De overvejer slet ikke at skifte a-kasse og heller ikke at forlade a-kassesystemet. 36% af de ledighedsberørte i denne undersøgelse er ambassadører. Kernemedlemmerne er de medlemmer, der scorer mellem og 99 på Loyalitet. De er ikke helt så faste i troen som ambassadørerne, men faren for at de melder sig ud er dog ikke overhængende. 32% af de ledige i denne undersøgelse er kernemedlemmer. Den sidste gruppe er basismedlemmerne. Disse scorer under på Loyalitet og udgør 32% af de ledige i denne undersøgelse. De medlemmer, der forlader deres a-kasse eller a-kassesystemet, kommer med overvejende sandsynlighed fra denne gruppe. Medlemmernes tilfredshed med deres a-kasser er det, der bedst forudsiger deres Loyalitet som figuren på denne side illustrerer. Blandt de 10% mest tilfredse er 69% ambassadører, mens det blandt de 10% mindst tilfredse kun er 6 %. Medlemstilfredshed, og ikke nødvendigvis pris, er derfor den afgørende parameter, såfremt a-kasserne ønsker at fastholde medlemmernes tilknytning til a-kassen i almindelighed og til a-kassesystemet i særdeleshed. Få uddybende viden i rapporten Samtlige indsats- og resultatområder fra Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 09 behandles i detaljer i resten af rapporten. Her kan man få mere detaljeret viden om medlemmernes vurdering af de enkelte spørgsmål. [11]

11 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger [13]

12 Overordnede resultater Tilfredshed I figuren til højre vises medlemmernes overordnede Tilfredshed med a-kasserne samlet. 100 A-kasserne samlet AC FTF LO Uden Vurdering Tilfredshed Loyalitet I figuren til højre vises medlemmernes overordnede Loyalitet med a-kasserne samlet A-kasserne samlet AC FTF LO Uden Vurdering 40 0 Loyalitet Vurdering af Indsatsområder Figuren viser medlemmernes vurdering af de fem indsatsområder, som påvirker Tilfredshed og Loyalitet. Vurdering A-kasserne samlet AC FTF LO Uden 0 Omdømme Forventninger Ydelser Betjening Udbytte [14]

13 Medlemssegmentering Medlemssegmentering Her ses hvorledes medlemmerne fordeles ud fra Loyalitetsresultatet. Ambassadørerne har en Loyalitet på 100, Kernemedlemmerne har en Loyalitet på -99, mens Basismedlemmerne har en Loyalitet på under. Resultaterne gælder for alle a-kasserne samlet. 100% % % 40% 36% 32% A-kasserne samlet 32% % 0% Ambassadører (100) Kernemedlemmer (-99) Basis medlemmer (mindre end ) Ambassadører fordelt efter tilfredshed Her ses hvorledes Ambassadørerne fordeler sig alt efter deres score på tilfredshed. Resultaterne gælder for alle a-kasserne samlet. 100% % % A-kasserne samlet 57% 69% 40% 39% 45% 49% % 24% 27% 30% 6% 16% 0% <= 36,65 36,66-53,29 53,30-63, 63,61 -,30,31 -,54,55 -,03,04-84,87 84,88-88,89 88,90-95,83 95,84+ [15]

14 Tilfredshed i a-kasserne Tilfredshed Her kan man se niveauet for Tilfredshed for alle a- kasserne i undersøgelsen. STA CA Kristelig Fødevareforbundet Faglig Fælles Byggefagene Træ-Industri-Byg Børne- og Ungdomspædagogerne El-faget Socialpædagogerne Lederne Frie Funktionærer Metalarbejderne A-kasserne samlet Teknikerne Journalistik, Kommunikation og Sprog Magistrene Prosa og Merkonomernes Business Danmark FOA - Fag og Arbejde Ingeniørerne Danske Sundhedsorganisationer Lærerne Danske Lønmodtagere Akademikerne Funktionærerne og Tjenestemændene DANA HK/Danmark Funktionærerne og Servicefagene ASE [16]

15 Loyalitet i a-kasserne Loyalitet Her kan man se niveauet for Loyalitet for alle a- kasserne i undersøgelsen. Journalistik, Kommunikation og Sprog Ingeniørerne Akademikerne CA Frie Funktionærer Business Danmark STA Funktionærerne og Tjenestemændene Kristelig Prosa og Merkonomernes Lederne Danske Sundhedsorganisationer El-faget Børne- og Ungdomspædagogerne Magistrene Metalarbejderne Teknikerne Byggefagene A-kasserne samlet Fødevareforbundet Træ-Industri-Byg ASE FOA - Fag og Arbejde Danske Lønmodtagere Faglig Fælles Lærerne HK/Danmark Socialpædagogerne DANA Funktionærerne og Servicefagene [17]

16 Omdømme i a-kasserne Omdømme Her kan man se niveauet for Omdømme for alle a- kasserne i undersøgelsen. STA CA Kristelig Lederne Frie Funktionærer Fødevareforbundet Socialpædagogerne Børne- og Ungdomspædagogerne Byggefagene Teknikerne El-faget Træ-Industri-Byg Faglig Fælles Ingeniørerne Danske Lønmodtagere A-kasserne samlet Danske Sundhedsorganisationer Magistrene Business Danmark Journalistik, Kommunikation og Sprog Prosa og Merkonomernes Metalarbejderne Lærerne Funktionærerne og Tjenestemændene FOA - Fag og Arbejde Akademikerne DANA Funktionærerne og Servicefagene HK/Danmark ASE [18]

17 Forventninger i a-kasserne Forventninger Her kan man se niveauet for Forventninger for alle a- kasserne i undersøgelsen. Børne- og Ungdomspædagogerne 89 Socialpædagogerne Danske Sundhedsorganisationer Journalistik, Kommunikation og Sprog CA Magistrene Teknikerne Byggefagene STA Metalarbejderne Kristelig FOA - Fag og Arbejde Faglig Fælles Frie Funktionærer Fødevareforbundet A-kasserne samlet Lederne El-faget Lærerne Funktionærerne og Tjenestemændene Akademikerne Træ-Industri-Byg HK/Danmark Danske Lønmodtagere Business Danmark Prosa og Merkonomernes ASE Ingeniørerne Funktionærerne og Servicefagene DANA [19]

18 Ydelser i a-kasserne Ydelser Her kan man se niveauet for Ydelser for alle a- kasserne i undersøgelsen. STA Fødevareforbundet Byggefagene Børne- og Ungdomspædagogerne Træ-Industri-Byg CA Faglig Fælles Socialpædagogerne Kristelig El-faget A-kasserne samlet Metalarbejderne FOA - Fag og Arbejde Frie Funktionærer Danske Sundhedsorganisationer Lederne Teknikerne Prosa og Merkonomernes Magistrene Journalistik, Kommunikation og Sprog DANA Lærerne Danske Lønmodtagere Business Danmark Ingeniørerne Funktionærerne og Tjenestemændene HK/Danmark Funktionærerne og Servicefagene Akademikerne ASE []

19 Betjening i a-kasserne Betjening Her kan man se niveauet for Betjening for alle a- kasserne i undersøgelsen. CA STA Faglig Fælles Byggefagene Træ-Industri-Byg Fødevareforbundet El-faget Socialpædagogerne Børne- og Ungdomspædagogerne Kristelig Frie Funktionærer Prosa og Merkonomernes Metalarbejderne A-kasserne samlet Teknikerne FOA - Fag og Arbejde Lederne Magistrene Journalistik, Kommunikation og Sprog Lærerne Business Danmark Ingeniørerne DANA Danske Sundhedsorganisationer Funktionærerne og Servicefagene Danske Lønmodtagere Akademikerne HK/Danmark Funktionærerne og Tjenestemændene ASE [21]

20 Udbytte i a-kasserne Udbytte Her kan man se niveauet for Udbytte for alle a- kasserne i undersøgelsen. STA 82 Børne- og Ungdomspædagogerne Socialpædagogerne CA Byggefagene Fødevareforbundet Træ-Industri-Byg Kristelig Faglig Fælles El-faget Frie Funktionærer Journalistik, Kommunikation og Sprog A-kasserne samlet Magistrene Teknikerne Metalarbejderne Lederne Danske Sundhedsorganisationer Lærerne FOA - Fag og Arbejde Prosa og Merkonomernes Danske Lønmodtagere HK/Danmark Funktionærerne og Tjenestemændene Funktionærerne og Servicefagene DANA Business Danmark Ingeniørerne Akademikerne ASE [22]

21 Hvordan skaber man større Tilfredshed? Vurdering af indsatsområder, effekten på Tilfredshed, overordnet prioriteringskort [23]

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Ledige medlemmers skift af a-kasse har et relativt begrænset omfang, idet disse blot udgjorde 1,3 pct. af det samlede antal a-kasseskift i 2009.

Ledige medlemmers skift af a-kasse har et relativt begrænset omfang, idet disse blot udgjorde 1,3 pct. af det samlede antal a-kasseskift i 2009. NOTAT 25. juni 2010 Ledige medlemmers skift af a-kasse J.nr. ADIR/1. kontor 1. Sammenfatning 948 ledige medlemmer skiftede a-kasse i 2009 Ledige medlemmers skift af a-kasse har et relativt begrænset omfang,

Læs mere

A-kassemedlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2010

A-kassemedlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2010 N O T A T A-kassemedlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2010 27. april 2011 Kontor: JØP Statistik A-kasserne har indberettet medlemmer, der indbetalte efterlønsbidrag pr. 1. september

Læs mere

A-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2009

A-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2009 A-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2009 Statistik A-kasserne har indberettet medlemmer, der indbetalte efterlønsbidrag pr. 1. september 2009. Indbetalinger af efterlønsbidraget

Læs mere

Medlemstilfredshed 2010

Medlemstilfredshed 2010 Medlemstilfredshed 21 November 21 Rapport for Finansforbundet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Tilfredshed og Loyalitet er og sammenligninger Hvordan skaber

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Foreningen af Speciallæger bør prioritere for at forbedre tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne af Foreningen af Praktiserende Speciallæger

Læs mere

Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. november 2012

Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. november 2012 NOTAT Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. november 2012 19. marts 2013 2012-958 8. kontor/mad Statistik Der er normalt ført statistik over indbetalte efterlønsbidrag pr.

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Foreningen af Speciallæger bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Foreningen af Speciallæger Hovedrapport

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Lægeforeningen bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Lægeforeningen bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Lægeforeningen bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Lægeforeningen Hovedrapport Juni 2012 Indhold og

Læs mere

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag PR. 1. JULI 2010 Pr. 1. juli blev der i alt afregnet 2.198.905 medlemsbidrag, hvilket er en stigning på 6.578 i forhold til sidste

Læs mere

N O T A T. Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2014

N O T A T. Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2014 N O T A T Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2014 21. aug 2015 2014-2234 Viden og Analyse/Mad Statistik A-kasserne har til Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Udviklingen i a-kassernes administrationsbidrag fra 2010 til 2011

Udviklingen i a-kassernes administrationsbidrag fra 2010 til 2011 NOTAT 14. marts 2011 en i a-kassernes administrationsbidrag fra 2010 til 2011 J.nr. 11-440-0001 5. kontor Et a-kassemedlem skal i 2011 i gennemsnit betale 1.380 kr. til a-kassens administration. Det er

Læs mere

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks A-kassernes Brancheindeks 17 Resultater for Danske A-kasser A-kassernes Brancheindeks 1 MSI Research Mere end 60 medlemsbaserede organisationer har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Statistik over antal personer som har fået tilbagebetalt deres efterlønsbidrag efter anmodning i perioden 2. april-1.

Statistik over antal personer som har fået tilbagebetalt deres efterlønsbidrag efter anmodning i perioden 2. april-1. N O T A T Statistik over antal som har fået tilbagebetalt deres efterlønsbidrag efter anmodning i perioden 2. april-1. oktober 2012 1 7. juni 2013 J.nr. 2012-959 8. kt./lpe/mad Som led i tilbagetrækningsreformen

Læs mere

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag PR. 1. JULI 2007 Pr. 1. juli blev der i alt afregnet 2.252.378 medlemsbidrag, hvilket er en stigning på 3.463 i forhold til sidste

Læs mere

Information om formålet, anvendelse, undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Information om formålet, anvendelse, undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. Sammenfatning af medlemsundersøgelsen Medlemsundersøgelse 212 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Introduktion Information om formålet, anvendelse, undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag

A-kassernes afregning af medlemsbidrag A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. februar 2015 Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. 1. FEBRUAR 2015... 3 TABELLER...

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag

A-kassernes afregning af medlemsbidrag A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse 1. juni Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. 1. JUNI... 3 TABELLER... 4 1. ANTAL AFREGNEDE

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag

A-kassernes afregning af medlemsbidrag A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. 1. FEBRUAR... 3 TABELLER... 4 1. ANTAL AFREGNEDE

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. marts 2013

A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. marts 2013 A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. marts 2013 Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. 1. MARTS 2013... 3 TABELLER...

Læs mere

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag PR. 1. APRIL 2007 Pr. 1. april blev der i alt afregnet 2.254.346 medlemsbidrag, hvilket er fald på 2.188 i forhold til sidste måneds

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag PR. 1. FEBRUAR 2007 Pr. 1. februar blev der i alt afregnet 2.257.761 medlemsbidrag, hvilket er en stigning på 2.192 i forhold til

Læs mere

Antal personer der har fået udbetalt skattefri præmie samt beløb. 2. halvår 2008 Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal personer der har fået udbetalt skattefri præmie samt beløb. 2. halvår 2008 Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Antal der har fået udbetalt skattefri præmie samt beløb. 2. halvår 2008 I alt 5.490 3.262 8.752 505.081.148 256.893.815 761.974.963 Træ, Industri og Byg 109 3 112 8.917.396 263.208 9.180.604 Journalistik,

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag

A-kassernes afregning af medlemsbidrag A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. december Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. DECEMBER... 3 TABELLER... 4 ANTAL

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag

A-kassernes afregning af medlemsbidrag A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. august 2013 Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. 1. AUGUST 2013... 3 TABELLER...

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for 3F Hovedrapport November 2012 Indhold og forord Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. november 2012

A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. november 2012 A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. november 2012 Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. 1. NOVEMBER 2012... 3 TABELLER...

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. oktober 2012

A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. oktober 2012 A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. oktober 2012 Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. 1. OKTOBER 2012... 3 TABELLER...

Læs mere

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 921 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 Kvinder 665 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 I alt 1.586 1.621 1.665 1.754 2.64

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 851 Kvinder 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 75 I alt 1.621 1.665 1.754 2.64 2.99

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Midtjylland Mænd 13.37 14.13 14.848 18.691 19.179 18.57 15.767 13.499 12.632 11.579 11.374 1.974 1.79 Kvinder 8.85 8.839 8.942 1.516 9.631 9.217 8.829 8.471 8.686 8.629 8.855

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag

A-kassernes afregning af medlemsbidrag A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. 1. JANUAR... 3 TABELLER... 4 1. ANTAL AFREGNEDE

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag

A-kassernes afregning af medlemsbidrag A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. juni 2015 Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. 1. JUNI 2015... 3 TABELLER...

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag

A-kassernes afregning af medlemsbidrag A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. 1. JULI... 3 TABELLER... 4 1. ANTAL AFREGNEDE

Læs mere

A-kassemedlemmernes tilfredshed

A-kassemedlemmernes tilfredshed A-kassemedlemmernes tilfredshed med deres a-kasse Tabelrapport 2007 Tabel 1. Tilfredshedsindekset (Spm. 1+3+4+5). Alle a-kasser samlet i henholdsvis 2005 og 2007... 1 Tabel 2. Tilfredshedsindekset (Spm.

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 96% (19/114) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

2008M M M M M M M M M M M M M12

2008M M M M M M M M M M M M M12 Ledigheden fordelt på køn i Norddjurs Kommune Mænd 223 36 342 47 421 37 357 333 33 358 374 417 463 Kvinder 163 218 224 219 235 213 23 221 226 233 262 271 278 I alt 386 579 566 626 656 583 587 554 556 591

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Alle ledige både forsikrede og ikke-forsikrede skal, indenfor 3 uger efter at have meldt sig ledig til jobcentret, deltage i en CV-samtale med fokus

Læs mere

Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2006

Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2006 Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2006 Statistik A-kasserne har indberettet medlemmer, der indbetalte efterlønsbidrag pr. 1. september 2006. Indbetalinger af efterlønsbidraget er

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse UddannelsesCenter Århus Svarprocent: % (93 besvarelser ud af 111 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater:

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag

A-kassernes afregning af medlemsbidrag A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. november Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. 1. NOVEMBER... 3 TABELLER... 4

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag

A-kassernes afregning af medlemsbidrag A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse 1. juli Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. 1. JULI... 3 TABELLER... 4 1. ANTAL AFREGNEDE

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. februar 2012

A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. februar 2012 A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. februar 2012 Afregning af a-kassernes medlemsbidrag Udgiver: Beskæftigelsesministeriet Tryk: Beskæftigelsesministeriet 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser (kr.) (kr.) (kr.) (kr.) (kr.) 2008 2009 2010 2011 2012 Arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger Akademikere (AAK) 62.543

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 : Gennemgribende udv. Forstyrrelser, Aspergers, ADHD Svarprocent: 54% (13 besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Indhold og forord

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Interesse- og effektmåling

Interesse- og effektmåling Interesse- og effektmåling Energi Horsens Fonden 211 Antal respondenter: 992 Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om målingen af interesse for de naturvidenskabelige fag samt resultatforklaring

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet DI Den 28. november 2012 TQCH Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet 1. halvår 2013 I dette notat beskrives gruppen af ledige, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten i første

Læs mere

Arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. december 2011

Arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. december 2011 BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. december 2011 BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Udgiver: Beskæftigelsesministeriet Tryk: Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 1 Svarprocent: 83% ( besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger Hvordan

Læs mere

Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2004

Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2004 Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2004 Statistik Arbejdsdirektoratet har bedt a-kasserne om at indberette medlemmer, der indbetaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2004. Indbetalinger

Læs mere

Arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. november 2011

Arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. november 2011 Arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. november 2011 Udgiver: Pensionsstyrelsen Tryk: Pensionsstyrelsen København, 14. december 2011 Pensionsstyrelsen Njalsgade 72

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 1% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Undersøgelse af samtaleforløbet Fokus på hvad der skaber tilfredshed med samtaleforløbet i danske a-kasser. Rapport for Arbejdsmarkedsstyrelsen

Undersøgelse af samtaleforløbet Fokus på hvad der skaber tilfredshed med samtaleforløbet i danske a-kasser. Rapport for Arbejdsmarkedsstyrelsen Undersøgelse af samtaleforløbet 13 Fokus på hvad der skaber tilfredshed med samtaleforløbet i danske a-kasser Rapport for Arbejdsmarkedsstyrelsen Oktober 13 Indhold og forord Forord I denne rapport gengives

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

Forventet restlevetid for 3F ere og udvalgte grupper

Forventet restlevetid for 3F ere og udvalgte grupper Forventet restlevetid for 3F ere og udvalgte grupper 3F ere har en forventet restlevetid som 6-årige, der er kortere end eksempelvis personer med en lang videregående uddannelse. Det betyder færre år på

Læs mere

Interesse- og effektmåling

Interesse- og effektmåling Interesse- og effektmåling Insero 13 Svarprocent: 76% (1278/18) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om målingen af interesse for de naturvidenskabelige fag samt resultatforklaring Interesse

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 Svarprocent: 91% (5 besvarelser ud af 55 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 73% (151 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

A-kassernes administrationsudgifter udvikling og sammenligning af a-kasserne

A-kassernes administrationsudgifter udvikling og sammenligning af a-kasserne NOTAT 1. december 2011 A-kassernes administrationsudgifter udvikling og sammenligning af a-kasserne J.nr. 11-440-0001 Tilsynsenheden/PJE Der har siden slutningen af 1990 erne været et politisk ønske om

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 9% (/67) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 71% (48/68) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 2012 i i % Ledighed i

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds februar 2013 i i % Ledighed i

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (59 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 25.404-4.952-16,3%

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 214 Maj 214 : ADHD Svarprocent: 68% (13 besvarelser ud af 19 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er,

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 26.175-4.239-13,9%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 23.136-4.548-16,4%

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 893 13,9 4,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 283-10,2

Dagpengemodtagere 3) 893 13,9 4,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 283-10,2 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 89% (7 besvarelser ud af 79 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Ledighedstal for november 2013

Ledighedstal for november 2013 Ledighedstal for november 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, forsikrede Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, ikke-forsikrede Udviklingen

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 78% (7 besvarelser ud af 9 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Arbejdsløsheden bider sig fast inden for alle a-kasser

Arbejdsløsheden bider sig fast inden for alle a-kasser 1. maj 2009 af Specialkonsulent Erik Bjørsted og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen (33 55 77 12 eller 28 42 42 72) Arbejdsløsheden bider sig fast inden for alle a-kasser Den økonomiske krise har for

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2013 Svarprocent: 85% (4293/5061) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 212 Maj 212 Svarprocent: % (38 besvarelser ud af 51 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 68% (48 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Sådan fungerer Lønsikring Med Lønsikring kan du få en kompensation, der udgør helt op til 80 % af bruttolønnen

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 86% (125/146) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Nye arbejdsløshedstal november 21 Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Bruttoledigheden faldt med 9 fuldtidspersoner fra oktober til november 21. Udviklingen giver håb om, at bunden på

Læs mere