S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k"

Transkript

1 Seksualpolitik

2

3 Seksualpolitik Her i hæftet kan I finde inspiration til, hvad en seksualpolitik kan indeholde. Hæftet indeholder tretten forskellige temaer. I kan vælge at inddrage alle temaerne i jeres seksualpolitik eller mikse de forskellige temaer på kryds og tværs, som det passer jer. De forskellige temaer er beskrevet nedenfor, sammen med nogle eksempler på, hvordan temaerne kan se ud i praksis. I kan samtidig læse meget mere om emnet og få inspiration til indholdet i projekt Seksualpolitik på specialskolers værktøjskasse og på projektets hjemmeside På hjemmesiden kan I også finde en Skabelon til en seksualpolitik, som I kan tage udgangspunkt i, hvis I ønsker det. 1. Vision Værdier Målsætninger Begreber, lovgivning og paragraffer Medarbejdernes forpligtelser Retningslinjer for samvær mellem medarbejder og elev Retningslinjer for eleverne Elevinddragelse Seksualundervisning Seksualvejledning Forældresamarbejde Handlingsplan Beredskabsplan

4 1. Vision Det kan være relevant at gøre nogle overvejelser om, hvad jeres vision er med seksualpolitikken eller arbejdet med seksualitet i det hele taget. Hvad er jeres forhåbninger for fremtiden? Det er ikke et krav, at man skal skrive om ens vision eller visioner i seksualpolitikken, men det kan være en god idé i det mindste at have gjort sig nogle overvejelser omkring dette. Det styrker helt sikkert politikkens levetid og effekt. Herunder er listet eksempler på visioner: Det er XX-skolens vision at fremstå som helhedstænkende og handlingsorienteret ift. elevernes seksualitet. XX-skolen vil være kendt for at være en skole, der tænker på det hele menneske også seksualiteten. XX-skolens vision er at forebygge seksuelle overgreb på skolens elever. XX-skolens vision er at blive landets bedste skole til at lave seksual- Andet? undervisning

5 2. Værdier Under punktet Værdier er det muligt at beskrive jeres værdier på skolen i forhold til elevernes seksualitet. Det kan være, at skolen allerede har nogle værdier, men det kan også være, at I skal udvikle nogle, som er mere målrettet seksualområdet? Herunder er listet eksempler på værdier: Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Den er et basalt behov og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i livet. På XX-skole arbejder vi med det hele menneske og mener derfor, at seksualiteten bør være en integreret del af XX-skoles arbejde med eleverne på lige fod med eksempelvis social træning. På XX-skole værner vi om de pædagogiske principper og forsøger hele tiden at udvikle og forny os. Derfor er det også vigtigt, at vi hele tiden udvikler vores pædagogik inden for seksualiteten en tilgang, som vi mener er med til at skabe det hele menneske. På XX-skole er det vigtigt, at alle medarbejdere er åbne og imødekommende overfor eleverne ift. at svare på deres spørgsmål vedrørende følelsesliv, parforhold og seksualitet. Andet? - 5 -

6 3. Målsætninger Når I har formuleret jeres visioner og jeres værdier i forbindelse med seksualpolitikken, er det på tide at arbejde med jeres konkrete målsætninger. Hvad er det for specifikke mål, I vil arbejde hen imod? I kan overveje at lave en handlingsplan i forbindelse med jeres seksualpolitik. Heri kan I for eksempel udfolde jeres målsætninger. I kan læse meget mere om en handlingsplan senere i hæftet. Herunder er listet eksempler på målsætninger: Her på XX-skole vil vi lave seksualundervisning én gang hver måned. Her på XX-skole vil vi arbejde med at lære eleverne om grænsesætning, så eleverne bliver i stand til at sige fra over for seksuelle overgreb. Her på XX-skole vil vi skaffe den fornødne viden om, hvordan man bedst forebygger seksuelle overgreb på eleverne. På vores skole er det et mål, at eleverne går ud af skolen med den fornødne viden Andet? om god og sund seksualitet

7 4. Begreber, lovgivning og paragraffer Det kan være en god idé at nedskrive nogle begreber, lovgivninger og paragraffer i seksualpolitikken. Med klart definerede begreber kan man skabe en fælles forståelse på skolen. De kan skabe klarhed over, hvordan emner såsom seksualitet, krænkelser eller lignende skal forstås, defineres etc. Herudover kan det være relevant for skolens medarbejdere at få nedskrevet relevant lovgivning på området, så alle medarbejdere er bekendt med dette. Seksualitet Krænkelser Normal vs. bekymrende seksualitet Seksualvejledning og seksualoplæring Andet? - 7 -

8 Herunder er listet eksempler på relevante paragraffer og lovgivning, som I kan henvise til i seksualpolitikken eller bruge som inspiration, når I skal definere begreber: Seksuelle overgreb (F.eks. 218, 219, 222 og 223 i Straffeloven) Voldtægt (F.eks. 216 i Straffeloven) Tavshedspligt (Forvaltningslovens 27) Underretningspligt (Servicelovens 153 og 154) Værdispringsreglen (Forvaltningslovens 28, stk. 2) Andet? - 8 -

9 I Aabenraa Kommune har de, på voksenhandicap-området, både lavet en seksualpolitik og en beredskabsplan i tilfælde af seksuelle overgreb. Du kan læse mere om en beredskabsplan senere i hæftet. I Aabenraa kommunes beredskabsplan har de bl.a. beskrevet et seksuelt overgreb således: Der er tale om et seksuelt overgreb, når et menneske påtvinger et andet menneske en seksuel handling, som dette menneske ikke ønsker. Enten fordi han eller hun: ikke har givet sit samtykke er presset til at give sit samtykke hvis den ene part ikke ønsker den seksuelle kontakt bliver lokket presset truet eller gør noget som han/hun ikke har sagt JA til eller forstår konsekvensen af Se også fakta-arkene i projektets værktøjskasse for yderligere begreber, lovgivning og paragraffer

10 5. Medarbejdernes forpligtelser Det kan være en god idé at skrive i politikken, hvad der er medarbejdernes forpligtelser i forhold til at arbejde med elevernes seksualitet. Mange medarbejdere kan være i tvivl, og det kan derfor være godt at få præciseret. Nogle medarbejdere vil have specielle kompetencer i forhold til at løse specifikke opgaver omkring eleverne og deres seksualitet, f.eks. seksualvejledere eller sundhedsplejersken. I nogle tilfælde kan det være en god idé at beskrive, hvad almindelige medarbejdere skal kunne og hvad specialuddannet personale skal kunne. Eksempler på, hvad medarbejdernes forpligtelser kan være: Alle medarbejdere på XX-skole skal være åbne over for elevernes henvendelser omkring seksualitet og besvare elevernes spørgsmål på en saglig og professionel måde. Hvis en medarbejder ikke kan besvare en elevs spørgsmål, har medarbejderen pligt til Medarbejderne på XX-skole bør være åbne overfor at drøfte seksualitet og egne grænser i personalegrupperne. at henvise til en anden medarbejder, f.eks. seksualvejlederen

11 Alle medarbejdere på XX-skole skal være bekendt med indholdet i skolens seksualpolitik og beredskabsplan. Medarbejderne på XXskole skal altid reagere, hvis de får mistanke eller viden om et overgreb, se skolens beredskabsplan. På XX-skole er det vigtigt, at medarbejderne er bevidste om egne normer eller fordomme omkring seksualitet og ikke lader disse komme til udtryk i arbejdet med elevernes seksualitet. På XX-skole er vi bevidste om, hvordan vi, som medarbejdere, taler om seksualitet. Det er vigtigt for os at seksualiteten ikke bliver forbundet med forbud, men først og fremmest med tilladelse og glæde. Andet?

12 Strandparkskolen i København har opstillet følgende regler for personalet: Regler for personalet Eleverne modtager seksualundervisning efter folkeskoleloven, og kan ikke fritages fra denne undervisning. Der må bruges erotisk materiale i undervisningen, hvis det skønnes hensigtsmæssigt. Elever under 15 år må kun modtage seksualundervisning og vejledning. For elever over 15 år må der ikke forekomme seksualoplæring ud over det, der er aftalt med ledelsen. Personalet har pligt til at orientere kolleger og evt. forældre om observationer og evt. uhensigtsmæssig seksuel adfærd blandt eleverne. OBS specielle regler for elever over 15 år. Det er personalets ansvar at være opmærksom på, at elevernes seksualitet kun drøftes i generelle vendinger til elevkonferencen, når eleven er under 15 år. Personalet må/skal ikke finde sig i sexchikane, dvs. grænseoverskridende handlinger fra elever. Personalet skal have en bevidsthed om egen seksuel udstråling ved fx påklædning, specielt i forhold til ældre elever

13 6. Retningslinjer for samvær mellem medarbejder og elev Med dette tema kan I beskrive retningslinjerne for samvær mellem medarbejderne og eleverne. Det kan være relevant at lave retningslinjer for samvær på tværs af medarbejder-elev forholdet, så alle ved, hvad der er acceptabel og ikke acceptabel samvær på skolen. Samværsregler kan forebygge, at man som medarbejder kommer til at overskride grænser for samværet med en elev og samtidig kan man forebygge, at eleverne kommer til at overskride grænserne for samværet med medarbejderne på skolen. Retningslinjerne kan også forebygge at medarbejderne uretmæssigt bliver beskyldt for eventuelle overgreb. Samtidig er retningslinjerne også med til at give et billede af, hvad man godt må på skolen og gøre det bevidst for alle parter. Hvis skolen også har et botilbud, hvor eleverne bor, kan det også være relevant at have retningslinjer i forbindelse med aftenrutiner og lignende. Herunder er listet eksempler på retningslinjer for samvær mellem medarbejder-elev: På XX-skole må medarbejderne og eleverne godt give knus og kram (ingen kys), men kun når eleverne møder ind på skolen og/eller tager hjem fra skolen. Retningslinjen skal skabe rammer for de elever, som gerne vil kramme og kysse hele tiden og sikre, at medarbejdernes grænser ikke bliver overskredet. På XX-skole får eleverne knus og kram efter behov. Eleverne på skolen har ofte manglet den nære og fysiske kontakt, som andre unge normalt får i deres hjem. Derfor er nærhed og et venligt eller trøstende kram en del af skolens pædagogik. På XX-skole kan både mandlige og kvindelige medarbejdere hjælpe/skifte eleverne på toilettet. Vi tager dog udgangspunkt i elevernes individuelle blufærdighed og/eller ønsker og tilpasser praksis efter dette

14 På XX-skole må eleverne i yngstegruppen godt sidde på skødet af medarbejderne, hvis de skal trøstes eller lignende. På mellemtrinnet og på ældstetrinnet må eleverne ikke sidde på skødet af medarbejderne. Eleverne må ikke sidde på skødet af hensyn til elevernes almene læring om, hvad man kan gøre og ikke gøre i forskellige sammenhænge og i forskellige aldersgrupper. Herudover er dette også for at beskytte både medarbejdere og elever mod potentielle krænkende situationer. På XX-skole vil kvinder som udgangspunkt hjælpe/ skifte pigerne på toilettet og omvendt vil mænd som udgangspunkt hjælpe/skifte drengene. Det vil specielt blive relevant, når eleverne kommer i mellemste- og ældstegruppen. Dette af hensyn til medarbejdernes sikkerhed og af etiske hensyn til elevernes integritet. Andet?

15 7. Retningslinjer for eleverne På samme måde som det er relevant at lave retningslinjer for samværet mellem medarbejdere og elever kan det være relevant at udstikke nogle retningslinjer for eleverne. Disse retningslinjer kan både være med til at definere, hvad eleverne kan og må sammen med hinanden, men også hvad de kan gøre, når de er alene. Nogle skoler laver kæresteregler for eleverne. Kæresteregler vil sige regler eller retningslinjer for parforhold på skolen. På nogle skoler er det at være kærester en naturlig del af de unges udviklingsproces og noget de voksne ikke blander sig i. For andre skoler kan parforhold og kæresteri være en udfordring for parret, de omkringværende elever og de ansatte på skolen. Hvis I har problemer med et hårdt og seksualiseret sprogbrug på jeres skole kan det være relevant at tage med i politikken, hvordan I vil håndtere uacceptabelt sprogbrug og få vendt udviklingen. Det vil også i mange tilfælde være en god idé at tage eleverne med i snakken om, hvordan sproget skal være på skolen. For nogle skoler kan det også være en god idé at beskrive, hvornår eleverne kan være alene. Mange elever er under opsyn dagen lang og kan have brug for at være alene. Det kan derfor være relevant at tage med i politikken under hvilke vilkår eleverne kan være alene, og om de f.eks. kan være flere sammen uden opsyn. Det kan også være en idé at tage med i politikken, hvornår eleverne kan have blefri-tid, såfremt der er blebrugere, og om eleverne har rum til at onanere i skoletiden, evt. på toilettet. Andre retningslinjer kan f.eks. omfatte regler for porno på skolens computere eller på elevernes mobiltelefoner. Herunder er listet eksempler på retningslinjer for eleverne: Eleverne må gerne være På XX-skole må eleverne godt være kærester. Hvis man er kærester, må man holde i hånd og kysse let. sammen i et rum uden opsyn, hvis medarbejderne skønner eleverne kan håndtere det og der ikke er risiko for krænkende situationer. På XX-skole er det ikke tilladt for eleverne at se porno på skolens computere. Der kan dog bruges erotisk materiale i seksualundervisningen

16 På XX-skole er det tilladt for eleverne at onanere på skolen, hvis dette foregår på toilettet uden gene for andre af skolens elever og ikke influerer på den enkelte elevs dagligdag i skolen. På XX-skole accepterer vi ikke hårdt og seksualiseret sprogbrug. Vi arbejder derfor intensivt på at finde frem til, hvilket sprogbrug vi kan og ikke kan acceptere, både på skolen og udenfor skolen. Andet? En skole for børn med socio-emotionelle problemstillinger, som også har internt opholdssted, har formuleret disse retningslinjer for børnenes indbyrdes kontakt: Hvis der er flere børn på værelset, skal døren stå åben Børn går på toilettet / i bad for lukket dør, én ad gangen Børn må gerne børste tænder for åben dør flere ad gangen Børn har hver sin dyne, og der er kun et barn under hver dyne Børn sover hver for sig Børn har ikke fælles seksuelle aktiviteter Børn beholder tøjet på i dagtimerne

17 8. Elevinddragelse Det er forskelligt fra skole til skole, hvordan man arbejder med elevinddragelse, men det er vigtigt at inddrage eleverne i arbejdet med seksualitet så vidt som muligt. Det er derfor vigtigt, at I reflekterer over, hvordan I vil inddrage eleverne på jeres skole. Herunder er listet eksempler på, hvordan eleverne kan inddrages i arbejdet med seksualitet på skolen eksempler som også kan være en del af jeres handlingsplan: Her på skolen er det vigtigt at vi, så vidt muligt, inddrager eleverne i arbejdet med seksualitet. Vi ønsker at inddrage dem i beslutningerne omkring, hvad de ønsker at blive undervist i. På XX-skole skriver vi arbejdet med seksualitet ind i hver enkelt elevs handlingsplan. På XX-skole laves der en temadag eller en temauge om seksualitet. På XX-skole er det vigtigt, at eleverne er engagerede og tager ejerskab for arbejdet med seksualitet. Derfor skal eleverne være med til at udforme deres egen seksualpolitik. For at sikre kontinuitet i arbejdet med seksualitet laver vi på XX-skole teenagekurser, drengeog pigegrupper eller lignende, hvor eleverne kan få lov at tale om ungdom, kærlighed, følelser og seksualitet. Andet?

18 Et eksempel på, hvordan eleverne kan inddrages på skolen, kan ses i Ungdomsskolen i Utterslevs seksualpolitik. Her har elevrådet været med til at udforme deres egen seksualpolitik og den ser således ud: 1. Jeg skal spørge om lov, før jeg berører en anden (fx krammer) eller være sikker på, at det er i orden. 2. Jeg skal respektere et nej. 3. Jeg må ikke berøre andre seksuelt (klap i numsen osv.). 4. Man må ikke gå 2 på toilettet. 5. Jeg skal bruge de rigtige toiletter (mænd/kvinder). 6. Jeg må ikke være kæreste med en ansat. 7. Hvis man er kærester, må man holde i hånd og kysse let. Man må ikke kysse og kæle voldsomt. 8. Hvis mine grænser bliver overskredet (hvis nogen gør noget ved mig, som jeg ikke kan lide), kan jeg sige det til en ansat eller mine forældre. Læs mere om Ungdomsskolen i Utterslev i hæftet Sådan gjorde vi i projektets værktøjskasse

19 9. Seksualundervisning En seksualpolitik kan også indeholde en beskrivelse af, hvordan I vil gribe seksualundervisningen an på skolen. I dette tema kan I specificere hvem, hvor ofte og hvilken slags seksualundervisning eleverne på skolen skal have. Dette tema kan også indeholde en tilkendegivelse af, hvordan undervisningen på skolen skal forløbe. Det kan være til stor støtte for både medarbejdere og elever. På den måde ved alle, hvornår undervisningen finder sted og hvem der varetager den. Herudover kan en nedskrevet politik om seksualundervisning sikre en kontinuitet i undervisningen. Seksualundervisningen kan tage udgangspunkt i Undervisningsministeriets Fælles mål for seksualundervisning. Du kan læse mere om Fælles mål i hæftet Seksualundervisning på skoleskemaet i projektets værktøjskasse. Stensagerskolen har beskrevet deres retningslinjer for seksualundervisning således: På Stensagerskolen varetages den lovpligtige seksualundervisning med udgangspunkt i Undervisningsministeriets faghæfte nr. 21 Sundheds seksualundervisning og familiekundskab. Undervisningen kan bl.a. omfatte følgende 5 temaer, som stammer fra faghæftet: Personlig vækst og udvikling Sundhed, vaner og livsstil Seksualitet lyst og sansning Seksualitet, sundhed og sygdom Samliv Vi er vidende om vore elevers forskellige udviklingsniveau. Det vil derfor være

20 forskelligt, hvilke af de nævnte temaer, det vil være relevant at undervise de enkelte elever i. Kun for et fåtal af eleverne, vil det være relevant at undervise i alle emner, der er nævnt under de fem temaer. Der vil også være stor forskel på, hvordan eleverne præsenteres for temaerne. Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes erfaringer og er i meget høj grad styret af deres ønsker om viden og udvikling. I nogle tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at undervise eleverne på hold, andre gange vil det være mest hensigtsmæssigt at undervise dem enkeltvis. Undervisningen skal tilpasses hver enkelt elev samtidig med, at den giver eleverne mulighed for at udveksle erfaringer og oplevelser med ligesindede. I undervisningen kan der være mulighed for en fordomsfri og åben samtale om måder at leve seksuelt på. Ikke alle måder er lige hensigtsmæssige, men de kan diskuteres. Der vil også være mulighed for at diskutere sprogbrug i forbindelse med seksualitet. Forskellige ord kan betyde det samme, men ikke alle ord er velegnede i alle sammenhænge. Der er anskaffet forskellige pædagogiske materialer til brug i seksualundervisningen

21 10. Seksualvejledning Ud over selve seksualundervisningen kan det være relevant at skrive i seksualpolitikken, hvordan I håndterer dagligdagens seksualitet. Her tænkes på de spørgsmål, episoder og lignende, som ikke hører under den normale seksualundervisning. Her kan I fx tage stilling til emner såsom prævention er det noget I skal hjælpe og vejlede eleverne med og i så fald, hvordan skal forældrene involveres i dette? Herudover kan det være vejledning i forhold til graviditet hvordan forholder I jer til elever, som er blevet gravide eller ønsker at blive det? Slutteligt kan seksualvejledningen også indeholde overvejelser ift. vejledning og oplæring af elever, som eksempelvis har en uhensigtsmæssig seksuel adfærd hvordan forholder I jer til dette, og hvordan kan I hjælpe eleven ved at guide og vejlede til en hensigtsmæssig adfærd? Herunder er listet eksempler på, hvordan I kan få nedskrevet nogle overvejelser omkring seksualvejledning: Eleverne på XX-skole er udviklingsmæssigt ikke i stand til at tage vare på et lille barn. Når eleverne begynder at interessere sig for børn, det at blive gravid etc., bruger vi meget tid på at fortælle dem om den store opgave, det er at tage vare på et lille barn. Hvis en eller flere elever nærer et stort ønske om at blive forældre, vil eleven/eleverne blive tilbudt at deltage i Udviklingshæmmedes Landsforbunds (ULF) babyprojekt. Læs mere om projektet på Husk, at det ikke er tilladt at give seksualoplæring til personer under den seksuelle lavalder. Læs mere om reglerne i Socialministeriets håndbog Seksualitet på dagsordenen en håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

22 Hvis en elev udviser en uhensigtsmæssig seksuel adfærd, fx ved skade på sig selv såvel som andre, er det elevens kontaktperson der skal iværksætte en proces ift. at hjælpe den enkelte elev. Kontaktpersonen må i samarbejde med elevens forældre udforme en konkret handlingsplan for elevens forløb. På XX-skole er mange elever ofte seksuelt aktive i en ung alder. Derfor er det vigtigt, at de bliver guidet i brug af prævention. Herudover er det muligt, efter aftale med den enkelte elev (og evt. forældrene), at hjælpe eleven med at skaffe nødvendige præventionsmidler. Andet?

23 11. Forældresamarbejde Det er altid en god idé at overveje, hvordan I vil inddrage elevernes forældre omkring arbejdet med seksualitet. Skal forældrene være en aktiv del af udformningen af politikken eller skal de blot informeres om politikken, når den er færdigudviklet? Det er igen forskelligt fra skole til skole, hvor meget forældrene typisk er involveret i arbejdet med eleverne, men i alle tilfælde er det en god idé at overveje, hvorfor eller hvorfor ikke forældrene skal involveres. Hvis der findes mange elever på skolen med anden etnisk baggrund end dansk, kan der også være forskellige kulturelle forståelser af, hvor meget man mener seksualitet bør fylde på skolen. Dette er selvfølgelig en overvejelse, I som skole bør have med, når I udformer jeres egen seksualpolitik. Det er vigtigt, at politikken er noget som både personale, elever og forældre kan stå inde for. Herunder kommer eksempler på, hvordan forældrene kan involveres: På XX-skole har vi et meget tæt samarbejde med forældrene. Derfor vil forældrebestyrelsen blive inddraget, når seksualpolitikken skal godkendes og hver gang den skal revideres. Seksualpolitikken ligger på skolens hjemmeside eller intranet, så forældrene altid har adgang til den. På XX-skole er det vigtigt, at forældrene er bekendt med skolens seksualpolitik. Derfor vil forældrene blive inviteret til en temaaften, hvor retningslinjer for seksualitet på skolen diskuteres

24 Andet? På Stensagerskolen i Århus har de beskrevet retningslinjer for forældresamarbejde således: Det er vigtigt at forældrene kender seksualpolitikken på Stensagerskolen. Forældrene kan til enhver tid drøfte seksuelle emner med det uddannede personale på skolen, når de finder det relevant for deres barns trivsel og udvikling. På samme måde kan personalet drøfte barnets/den unges seksualitet med forældrene fx ved de årlige skole-hjem samtaler. Både forældre og personale har mulighed for at få vejledning af en af skolens to seksualvejledere

25 12. Handlingsplan Når man laver en seksualpolitik, kan det være en rigtig god idé at lave en handlingsplan. En handlingsplan udpensler de forskellige initiativer, som I på skolen ønsker at sætte i værk. Med en handlingsplan kan I sikre jer, at seksualpolitikken ikke blot bliver en skrivebordspolitik, men i stedet en politik, som bliver levende og aktiv i skolens hverdag. I handlingsplanen kan I både skrive, hvilke initiativer I ønsker at sætte i gang, hvor ofte det skal forekomme, hvem der er ansvarlig og ikke mindst, hvornår der er deadline for aktiviteten. I projektets værktøjskasse kan I finde en skabelon til at udfylde jeres egen handlingsplan. Her er nogle eksempler på forskellige aktiviteter, som I kan skrive ind i jeres handlingsplan: Aktiviteter Ansvarlig Deltagere Tidsplan Uddannelse til seksualvejleder Knud 2 medarbejdere (én lærer og én pædagog) Forår 2013 Oplæg på temadag om børns seksuelle udvikling Seksualudvalget: Torsten (lærer), Mette (pædagog), Trine (lærer), Knud (skoleleder) og Anders (pædagog) Alle skolens ansatte Efterår 2012 Finde emne til næste års temadag om seksualitet Seksualudvalget Alle medarbejdere Forår 2013 Teenagekurser hver 14. dag (drengegrupper og pigegrupper én uge og blandet en anden uge) Trine Elever samt to tovholdere fra personalegruppen Start efter sommerferie 2012 og løbende Indkøb af materialer til den nye redskabskasse om seksualitet Torsten Seksualudvalget Efterår 2012 Øvelser i grænsesætning hver uge via forskellige lege Mette Elever og centrale medarbejdere Start efter sommerferie 2012 og løbende Seksualpolitikken lægges på hjemmesiden Knud Webmaster Så snart politikken er udformet Revidering af politikken Knud Seksualudvalget Uge 6 hvert år Andet??

26 13. Beredskabsplan Det er vigtigt at have en beredskabsplan på skolen i tilfælde af seksuelle overgreb. En beredskabsplan kan sikre, at I ved, hvordan I skal handle, hvis I får en mistanke eller viden om et overgreb. Med en beredskabsplan kan I skabe helt klare retningslinjer for, hvordan I skal reagere og agere ved både viden eller mistanke om seksuelle overgreb. Det er vigtigt, at I både har retningslinjer for, hvad I skal gøre ved mistanke, og hvad I skal gøre ved konkret viden. Hør eventuelt jeres kommune, om de har en beredskabsplan, som I skal følge. Herunder er listet nogle eksempler på, hvordan I kan formulere jeres beredskabsplan i overordnede træk: Ved mistanke om overgreb: Ved viden om overgreb: Lyt til barnet Skriv din mistanke ned og videregiv dette til din leder (dokumentér) Fortsæt med at observere Forsøg ikke at grave efter et svar Vurdér barnets behov for beskyttelse og støtte Aftal i samarbejde med din leder det næste skridt Lyt, observer og dokumentér Bevar beviser Henvis til skadestue og behandling Kontakt politiet så tidligt i forløbet som muligt Kontakt forvaltningen Kontakt elevens forældre Tag hånd om den krænkede Tag også hånd om krænkeren, hvis det er en elev på skolen Vurdér, om der er behov for professionel krisehjælp Kontakt til medierne udpeg en person, der taler med pressen, hvis de kontakter jer Du kan læse meget mere om beredskabsplaner i Gør-det-selv guiden i projektets værktøjskasse

27

28 Socialt Udviklingscenter

Maglebjergskolens seksualpolitik

Maglebjergskolens seksualpolitik Maglebjergskolens seksualpolitik Seksualpolitikken for Maglebjergskolen tager udgangspunkt i skolens målsætning og danner ramme om og udstikker retningslinjer for arbejdet med elevernes seksualitet. Derudover

Læs mere

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik.

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Baggrund: Alle mennesker har en seksualitet uanset handicap. På Levuk lægger vi derfor vægt på at have

Læs mere

SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING

SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING Seksualpolitiken for Stensagerskolen tager udgangspunkt i Stensagerskolens målsætning og danner ramme og giver retningslinjer for arbejdet med

Læs mere

Vi har forståelse for at alle har forskellige grænser, men samtidig har alle medarbejdere et ansvar ift. at understøtte seksualundervisningen.

Vi har forståelse for at alle har forskellige grænser, men samtidig har alle medarbejdere et ansvar ift. at understøtte seksualundervisningen. Værdier/Visioner Seksualitet er en integreret del af alle mennesker. Som mennesker har vi et grundlæggende behov for nære relationer, kontakt, varme, intimitet og seksualitet, uanset om vi lever med eller

Læs mere

Maglebjergskolens seksualpolitik

Maglebjergskolens seksualpolitik Maglebjergskolens seksualpolitik Seksualpolitikken for Maglebjergskolen tager udgangspunkt i skolens målsætning og danner ramme om og udstikker retningslinjer for arbejdet med elevernes seksualitet. Derudover

Læs mere

AHORNPARKENS SEKSUALPOLITIK

AHORNPARKENS SEKSUALPOLITIK AHORNPARKENS SEKSUALPOLITIK Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Den er et basalt behov og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i

Læs mere

Seksualpolitik for Sorgenfriskolen 01.09.14

Seksualpolitik for Sorgenfriskolen 01.09.14 Seksualpolitik for Sorgenfriskolen 01.09.14 Formål og målsætninger Vi ved, at børn med særlige behov kan være særligt udsatte for at blive seksuelt krænkede eller komme til at krænke andre. Formålet med

Læs mere

Seksualpolitik for Bofællesskabet Birthe Marie

Seksualpolitik for Bofællesskabet Birthe Marie Seksualpolitik for Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indholdsfortegnelse. -Indledning -Rammer/metoder -Serviceloven -Tavshedspligt -Seksualitet på dagsordenen -Straffeloven -Samtykke -Overgreb/krænkelser -WHO

Læs mere

Seksualpolitik 2014-2018. På det specialiserede voksenområde. i Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Seksualpolitik 2014-2018. På det specialiserede voksenområde. i Ishøj og Vallensbæk Kommuner Seksualpolitik På det specialiserede voksenområde i Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014-2018 1 På baggrund af Socialstyrelsens anbefalinger har Ishøj Kommune valgt at udarbejde en seksualpolitik. Seksualpolitikken

Læs mere

SEKSUALPOLITIK. Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed.

SEKSUALPOLITIK. Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. SEKSUALPOLITIK Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Den er et basalt behov og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i livet. (Seksualitet

Læs mere

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Greve Kommune September 2015 Revideres september 2018 1 Indhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side. Seksualpolitik for Enghaveskolen... 3. Seksualitet definition... 3. Undervisningsministeriets fælles mål...

Indholdsfortegnelse. Side. Seksualpolitik for Enghaveskolen... 3. Seksualitet definition... 3. Undervisningsministeriets fælles mål... 2014 Indholdsfortegnelse Side Seksualpolitik for Enghaveskolen... 3 Seksualitet definition... 3 Undervisningsministeriets fælles mål... 4 Inspiration til undervisningen... 5 Regler for personalet...12

Læs mere

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n Seksualpolitik Jonstrupvang I denne vejledning har vi brugt ordene DU/VI. Det betyder, at man som personale på JV ikke kan fralægge sig sit ansvar i forhold til socialministeriets lov og WHO s anbefalinger

Læs mere

Refleksionsspørgsmål

Refleksionsspørgsmål Refleksion Refleksionsspørgsmålene sætter fokus på, hvad I ved om forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb, hvordan I forholder jer til emnet, hvordan I taler om det, og hvad I gør ved det. Nogle arbejdspladser

Læs mere

Seksualpolitik i Ældre og Handicap. Langeland Kommune

Seksualpolitik i Ældre og Handicap. Langeland Kommune Seksualpolitik i Ældre og Handicap Langeland Kommune Baggrund Mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne har de samme grundlæggende behov og rettigheder som andre mennesker. Dette menneskesyn

Læs mere

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune.

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. INDLEDNING I oktober 2013 kom der en lovgivningsændring, der kaldes

Læs mere

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser Seksualvejledning Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser 2 Beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser: Hvis en medarbejder eller leder af en institution,

Læs mere

Mariehøns. Oplæg på Hotel Hvide Hus Den 7. december 2011 for Abena A/S. Fra tabu til tema Seksualitet, sundhed og livskvalitet

Mariehøns. Oplæg på Hotel Hvide Hus Den 7. december 2011 for Abena A/S. Fra tabu til tema Seksualitet, sundhed og livskvalitet Mariehøns Oplæg på Hotel Hvide Hus Den 7. december 2011 for Abena A/S Fra tabu til tema Seksualitet, sundhed og livskvalitet - Tabu - Det som vi ikke taler om! Hvorfor er det lige så svært Op til 1700

Læs mere

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig.

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. 1 Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. Disse retningslinier gælder for den kommunale dagpleje, de kommunale daginstitutioner

Læs mere

Seksualpolitik på Dagcentret Regnbuen

Seksualpolitik på Dagcentret Regnbuen Seksualpolitik på Dagcentret Regnbuen Forord På Dagcentret Regnbuen ønsker vi at have fokus på brugernes livskvalitet, hvilket indebærer, at vi også arbejder med seksualitet. Det gør vi bl.a. ved at sætte

Læs mere

Som grundlag for vores arbejde med børnene, har vi udarbejdet nogle retningslinjer som vi bestræber os på at udleve.

Som grundlag for vores arbejde med børnene, har vi udarbejdet nogle retningslinjer som vi bestræber os på at udleve. Mariehønens politik for tidlig opsporing og forebyggelse af vold og seksuelle overgreb. 1. Værdigrundlag 2. Formål med politikken 3. Målgruppe 4. Definitioner af seksualitet, seksuelle overgreb og vold

Læs mere

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn Skanderborg marts 2014 Børnehuset Babuska Forebyggelse af overgreb på børn Der indhentes en børneattest på alle fastansatte medarbejdere samt løst tilknyttet pædagogisk personale. I Børnehuset Babuska

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

DIALOG ANBRINGELSESSTED

DIALOG ANBRINGELSESSTED DIALOG ANBRINGELSESSTED ANBRINGELSESSTED: Seksuelle overgreb Børn har ofte en god og livlig fantasi. De fortæller ofte i brudstykker om det, de har oplevet, set eller hørt. Børn tester de voksne, bl.a.

Læs mere

Dialogspørgsmålene er inddelt i to temaer: seksuelle overgreb og vold.

Dialogspørgsmålene er inddelt i to temaer: seksuelle overgreb og vold. Dialog SKOLE Dialogspørgsmålene er velegnede til at sætte temaet Overgreb på dagsordenen i en personalegruppe i forhold til, hvordan I bør handle, når der opstår viden eller mistanke om overgreb. De kan

Læs mere

OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET JANUSCENTRET. Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A.

OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET JANUSCENTRET. Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A. OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A. SCHMIDT-RASMUSSEN JANUSCENTRET Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende JANUSCENTRETS FORMÅL Vidensformidling om børn og unge med bekymrende

Læs mere

VIKOM netværket. 23. September 2014 Kl. 13-16. Kim Steimle Rasmussen kim@sumh.dk

VIKOM netværket. 23. September 2014 Kl. 13-16. Kim Steimle Rasmussen kim@sumh.dk VIKOM netværket 23. September 2014 Kl. 13-16 Kim Steimle Rasmussen kim@sumh.dk Program Kort om mig Mere om LigeLyst Drømmescenariet Pause Forpligtelser og rettigheder Øvelse Kort om mig 2013-2015: LigeLyst

Læs mere

Inspiration til undervisning

Inspiration til undervisning Inspiration til undervisning Emner Det er meget individuelt fra klasse til klasse og elev til elev, hvilke emner de er motiveret for at arbejde med. Derfor er der samlet en palet med emner til alle elever

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

Implementering af Seksualpolitikk i boligen. NFSS Årskonference Grand Terminus Hotel Bergen 25. marts 2010. Karsten Løt

Implementering af Seksualpolitikk i boligen. NFSS Årskonference Grand Terminus Hotel Bergen 25. marts 2010. Karsten Løt Implementering af Seksualpolitikk i boligen NFSS Årskonference Grand Terminus Hotel Bergen 25. marts 2010 Karsten Løt PRÆSENTATION Karsten Løt Uddannet Kgl. Dansk Folkeskolelærer Tidl. viceforstander v.

Læs mere

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom sam- værspolitik Red Barnet Ungdom samværspolitik Red Barnet Ungdoms RED BARNET UNGDOMS SAMVÆRSPOLITIK Enhver borger, som får mistanke om at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller

Læs mere

1. Skolens værdigrundlag som baggrund for politikken

1. Skolens værdigrundlag som baggrund for politikken SKOLE Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge på skoler/i SFO En nedskreven politik er med til at sikre og fastholde, at forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn

Læs mere

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår

Læs mere

Seksualpolitik for Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Seksualpolitik for Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Seksualpolitik for Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Region Midtjylland Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indhold Formål... 2 Definition af seksualitet...

Læs mere

Overordnede retningslinier Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem Voksen handicap og psykiatriområdet

Overordnede retningslinier Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem Voksen handicap og psykiatriområdet Overordnede retningslinier Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem Voksen handicap og psykiatriområdet Forord Ballerup Kommune har som konsekvens af kommunalreformen

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Inspirationsguide. Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Inspirationsguide. Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Inspirationsguide Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Indledning... 3 Primær og sekundær forebyggelse... 3 Primær forebyggelse... 3 Forebyggelse

Læs mere

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær INDHOLD Forord 11 Indledning 15 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær 19 19 21 21 2. Babyen og tumlingen 0-2 år Den ublufærdige tumling

Læs mere

Doktorleg i børnehaven. Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk

Doktorleg i børnehaven. Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Doktorleg i børnehaven Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Hvorfor beskæftige sig med doktorleg: Småbørns sunde, naturlige seksuelle udvikling skal understøttes Daginstitutioner, PPR, sundhedsplejersker

Læs mere

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling =

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed

Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed : rundniveau, : dviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder,

Læs mere

Firkløverskolens seksualpolitik fra skoleåret 2013-14

Firkløverskolens seksualpolitik fra skoleåret 2013-14 Firkløverskolens seksualpolitik fra skoleåret 2013-14 1. Sammenhæng Firkløverskolens seksualpolitik er en del af Randers Kommunes Vejledning til håndtering af mistanke om seksuelle overgreb på børn og

Læs mere

Præsentation af Solglimt. Indledning. Seksualitet:

Præsentation af Solglimt. Indledning. Seksualitet: Indhold Præsentation af Solglimt... 2 Indledning... 2 Seksualitet:... 2 Vejledning:... 3 Personalets rolle... 3 Forventninger til personalet... 3 Forventninger til leder... 3 PLISSIT-modellen... 3 Samtykke

Læs mere

Sundhed og seksualitet:

Sundhed og seksualitet: Sundhed og seksualitet: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv have

Læs mere

Hvad vil du gøre? Hvad tænker du, om det, Ida fortæller dig? Og hvad siger du til hende?

Hvad vil du gøre? Hvad tænker du, om det, Ida fortæller dig? Og hvad siger du til hende? Ida i 6. klasse har afleveret en stil, hvor hun beskriver, at hun hader, at faderen hver aften kommer ind på hendes værelse, når hun ligger i sin seng. Han stikker hånden ind under dynen. Ida lader, som

Læs mere

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet Overordnede retningslinier Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem Voksen handicap og psykiatriområdet Dag- og døgntilbud - Handicap & Psykiatri - Ballerup Kommune 1

Læs mere

SKOLE: Seksuelle overgreb

SKOLE: Seksuelle overgreb DIALOG SKOLE SKOLE: Seksuelle overgreb En mand har tidligere begået seksuelle overgreb mod børn. Ved retssagen bliver han dømt og har nu afsonet sin straf. Manden er for nylig flyttet ind hos sin nye kæreste,

Læs mere

1. Skolens værdigrundlag som baggrund for politikken

1. Skolens værdigrundlag som baggrund for politikken SKOLE Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge på skoler/i SFO En nedskreven politik er med til at sikre og fastholde, at forebyggelse og tidlig opsporing

Læs mere

Hvad vil du sige til Jeppe? Hvordan forholder du dig til børn og unges nysgerrighed på porno?

Hvad vil du sige til Jeppe? Hvordan forholder du dig til børn og unges nysgerrighed på porno? Mariam på 14 år er anbragt uden for hjemmet. En dag fortæller hun dig, at Sara, som er en 13-årig pige, der også er anbragt på stedet, har fortalt hende, at hendes stedfar piller ved hende, når hun er

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Sundhed og seksuallære:

Sundhed og seksuallære: Sundhed og seksuallære: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne: udvikle handlestrategier, der forebygger sygdom og fremmer sundhed anvende strategier der fremmer

Læs mere

UDVIKLINGS HJULET. Fokus på forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge

UDVIKLINGS HJULET. Fokus på forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge UDVIKLINGS HJULET Fokus på forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge UDVIKLINGSHJULET Fokus på forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge Usikkerhed og tvivl

Læs mere

1. Indledning: Medarbejderen skal derfor, altid tage udgangspunkt i borgerens:

1. Indledning: Medarbejderen skal derfor, altid tage udgangspunkt i borgerens: 1. Indledning: Denne Seksualpolitik er udarbejdet med udgangspunkt i Serviceloven, Værdigrundlag og den pædagogiske referenceramme for Bo- og Udviklingscentret Vestkysthusene. Der ligger i seksualpolitikken

Læs mere

HVERDAGENS DILEMMAER CASEØVELSE OM SEKSUALITET OG INTIMITET

HVERDAGENS DILEMMAER CASEØVELSE OM SEKSUALITET OG INTIMITET HVERDAGENS DILEMMAER CASEØVELSE OM SEKSUALITET OG INTIMITET 1 kollega oplever under en samtale på et sundhedscenter med en borger, som har fået diabetes, at vedkommende bruger et seksualiseret sprog. Kollegaen

Læs mere

1. Dagtilbuddets værdigrundlag som baggrund for politikken

1. Dagtilbuddets værdigrundlag som baggrund for politikken DAGTILBUD Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn i dagtilbud En nedskreven politik er med til at sikre og fastholde, at forebyggelse og tidlig opsporing af

Læs mere

Dialogkort vedrørende forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap

Dialogkort vedrørende forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap 1 Seksuelle overgreb Dialogkort vedrørende forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap Brug kortene til at skabe dialog i medarbejdergruppen Du bliver ringet

Læs mere

Små børns seksualitet

Små børns seksualitet Små børns seksualitet Information til forældre om små børns seksualitet Små børns seksualitet Denne pjece er udarbejdet, fordi mange forældre efterspørger viden om børns almindelige seksuelle udvikling

Læs mere

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen Mobbehandlingsplan for Langebjergskolen Indledning: På Langebjergskolen arbejder vi kontinuerligt på at skabe det bedst mulige undervisningsmiljø og det bedst mulige sociale miljø. Dette er efter vores

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

RETNINGSLINIER FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB

RETNINGSLINIER FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB Børn & Kultur Dagtilbud RETNINGSLINIER FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB Retningslinier for medarbejderes samvær med børn samt forholdsregler og procedure såfremt en medarbejder mistænkes for et seksuelt

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad

Læs mere

dem, man næsten ikke kan vente med at fortælle. Det kan f.eks. være, når man skal give sin veninde eller mor og far en gave.

dem, man næsten ikke kan vente med at fortælle. Det kan f.eks. være, når man skal give sin veninde eller mor og far en gave. HVORDAN TALER JEG MED BØRN OM SEKSUALITET? Som voksne er vi gode til at vejlede og tale med børn om, hvordan de skal tale pænt til hinanden, sidde ordenligt ved bordet og ikke slå, når de bliver vrede.

Læs mere

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Anna Louises baggrund

Læs mere

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Ballerupmodellen Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Indhold Ballerupmodellen 03 Risikobørn/unge hvem er de? 04 Ballerupmodellens proces 06 Systematiseret observation 07 De tværfaglige

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Debat om samværsregler og børneattesten af landskonsulent Michael Rasmussen mr@kfum-kfuk.dk

Debat om samværsregler og børneattesten af landskonsulent Michael Rasmussen mr@kfum-kfuk.dk Debat om samværsregler og børneattesten af landskonsulent Michael Rasmussen mr@kfum-kfuk.dk Samværspolitik Den nødvendige men svære snak Hvordan vil I reagere hvis Case # 1 Jamen, hun er altså meget moden

Læs mere

Den professionelle bekymring på Lyne Friskole

Den professionelle bekymring på Lyne Friskole 1 Den professionelle bekymring på Lyne Friskole November 2015 Lovgrundlag Dette er lovgrundlaget, der skal sikre, at der tages hånd om børn og unge, der har behov for særlig støtte Underretningspligt Underretningspligt

Læs mere

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision Alle grundskoler i Danmark skal ifølge Undervisningsmiljøloven, udarbejde et værdiregelsæt for at sikre god adfærd blandt ledelse, personale og elever samt høj trivsel på skolen. I værdiregelsættet skal

Læs mere

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune Partnerskabsguide Favrskov Kommune 2 3 Forord I Favrskov Kommune ønsker vi, at vores elever får motiverende og lærerig undervisning. Ved at etablere partnerskaber mellem folkeskolerne og forenings-, erhvervs-

Læs mere

DIGITAL MOBNING. n INTRODUKTION

DIGITAL MOBNING. n INTRODUKTION DIGITAL MOBNING DCUM anbefaler, at forebyggelsen af den digitale mobning bliver en integreret del af skolens øvrige trivselsarbejde. Kolind Centralskole og Lyshøjskolen i Kolding har særligt fokus på elevernes

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE VOLDSPOLITIK Formål: - At give redskaber til at håndtere situationer, hvori vold indgår - At give optimal støtte i en akut situation - At bakke op efterfølgende, hvis en medarbejder har været udsat for

Læs mere

Dialogspørgsmålene er inddelt i to temaer: seksuelle overgreb og vold.

Dialogspørgsmålene er inddelt i to temaer: seksuelle overgreb og vold. Dialog DAGTILBUD Dialogspørgsmålene er velegnede til at sætte temaet Overgreb på dagsordenen i en personalegruppe i forhold til, hvordan I bør handle, når der opstår viden eller mistanke om overgreb. De

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Du skal have en samtale med Pernille på 12 år. Pernille har flere gange skåret sig selv og har to gange forsøgt at tage sit eget liv.

Du skal have en samtale med Pernille på 12 år. Pernille har flere gange skåret sig selv og har to gange forsøgt at tage sit eget liv. Du skal have en samtale med Pernille på 12 år. Pernille har flere gange skåret sig selv og har to gange forsøgt at tage sit eget liv. 1 Du har modtaget en underretning vedr. Frederikke på 7 år. I den forbindelse

Læs mere

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL Kærester Lærermanual Sexualundervisning 1 Kompetenceområde og færdigheds- og vidensmål Dette undervisningsmateriale, der er velegnet til sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab for 7. -9. klassetrin,

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE. En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet

DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE. En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet Kortlægningens hovedresultater og anbefalinger Sex & Samfund præsenterer her resultaterne

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for:

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for: Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for: Skriv skolens navn Alle grundskoler i Danmark skal ifølge Undervisningsmiljøloven, udarbejde et værdiregelsæt for at sikre god adfærd blandt ledelse, personale og

Læs mere

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj 2013 Lupinvejens Børnehave Vi skaber en sammenhængende pædagogik og organisation, der målrettet kan medvirke til at give barnet det gode barneliv samt rumme alle

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolen Telefon 5588 8200 kobberbakkeskolen@naestved.dk www.kobberbakkeskolen.dk Voldspolitik Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme

Læs mere

Korskildeskolens voldspolitik

Korskildeskolens voldspolitik Korskildeskolens voldspolitik 1 Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi ikke under nogen omstændigheder accepterer vold, trusler om vold, chikane eller krænkelser overfor

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole Antimobbestrategi Skovvejens Skole 2017 FORORD Skovvejens Skole har i løbet af skoleåret 2016-17 uarbejdet denne antimobbestrategi. Skolens lærere og pædagoger har arbejdet struktureret med opgaven og

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold 1 Brevet Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø Indhold Dette materiale indeholder tre korte og nært beslægtede aktiviteter, der kredser om mobning, skældsord og om, hvordan man fremmer et positivt

Læs mere