S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k"

Transkript

1 Seksualpolitik

2

3 Seksualpolitik Her i hæftet kan I finde inspiration til, hvad en seksualpolitik kan indeholde. Hæftet indeholder tretten forskellige temaer. I kan vælge at inddrage alle temaerne i jeres seksualpolitik eller mikse de forskellige temaer på kryds og tværs, som det passer jer. De forskellige temaer er beskrevet nedenfor, sammen med nogle eksempler på, hvordan temaerne kan se ud i praksis. I kan samtidig læse meget mere om emnet og få inspiration til indholdet i projekt Seksualpolitik på specialskolers værktøjskasse og på projektets hjemmeside På hjemmesiden kan I også finde en Skabelon til en seksualpolitik, som I kan tage udgangspunkt i, hvis I ønsker det. 1. Vision Værdier Målsætninger Begreber, lovgivning og paragraffer Medarbejdernes forpligtelser Retningslinjer for samvær mellem medarbejder og elev Retningslinjer for eleverne Elevinddragelse Seksualundervisning Seksualvejledning Forældresamarbejde Handlingsplan Beredskabsplan

4 1. Vision Det kan være relevant at gøre nogle overvejelser om, hvad jeres vision er med seksualpolitikken eller arbejdet med seksualitet i det hele taget. Hvad er jeres forhåbninger for fremtiden? Det er ikke et krav, at man skal skrive om ens vision eller visioner i seksualpolitikken, men det kan være en god idé i det mindste at have gjort sig nogle overvejelser omkring dette. Det styrker helt sikkert politikkens levetid og effekt. Herunder er listet eksempler på visioner: Det er XX-skolens vision at fremstå som helhedstænkende og handlingsorienteret ift. elevernes seksualitet. XX-skolen vil være kendt for at være en skole, der tænker på det hele menneske også seksualiteten. XX-skolens vision er at forebygge seksuelle overgreb på skolens elever. XX-skolens vision er at blive landets bedste skole til at lave seksual- Andet? undervisning

5 2. Værdier Under punktet Værdier er det muligt at beskrive jeres værdier på skolen i forhold til elevernes seksualitet. Det kan være, at skolen allerede har nogle værdier, men det kan også være, at I skal udvikle nogle, som er mere målrettet seksualområdet? Herunder er listet eksempler på værdier: Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Den er et basalt behov og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i livet. På XX-skole arbejder vi med det hele menneske og mener derfor, at seksualiteten bør være en integreret del af XX-skoles arbejde med eleverne på lige fod med eksempelvis social træning. På XX-skole værner vi om de pædagogiske principper og forsøger hele tiden at udvikle og forny os. Derfor er det også vigtigt, at vi hele tiden udvikler vores pædagogik inden for seksualiteten en tilgang, som vi mener er med til at skabe det hele menneske. På XX-skole er det vigtigt, at alle medarbejdere er åbne og imødekommende overfor eleverne ift. at svare på deres spørgsmål vedrørende følelsesliv, parforhold og seksualitet. Andet? - 5 -

6 3. Målsætninger Når I har formuleret jeres visioner og jeres værdier i forbindelse med seksualpolitikken, er det på tide at arbejde med jeres konkrete målsætninger. Hvad er det for specifikke mål, I vil arbejde hen imod? I kan overveje at lave en handlingsplan i forbindelse med jeres seksualpolitik. Heri kan I for eksempel udfolde jeres målsætninger. I kan læse meget mere om en handlingsplan senere i hæftet. Herunder er listet eksempler på målsætninger: Her på XX-skole vil vi lave seksualundervisning én gang hver måned. Her på XX-skole vil vi arbejde med at lære eleverne om grænsesætning, så eleverne bliver i stand til at sige fra over for seksuelle overgreb. Her på XX-skole vil vi skaffe den fornødne viden om, hvordan man bedst forebygger seksuelle overgreb på eleverne. På vores skole er det et mål, at eleverne går ud af skolen med den fornødne viden Andet? om god og sund seksualitet

7 4. Begreber, lovgivning og paragraffer Det kan være en god idé at nedskrive nogle begreber, lovgivninger og paragraffer i seksualpolitikken. Med klart definerede begreber kan man skabe en fælles forståelse på skolen. De kan skabe klarhed over, hvordan emner såsom seksualitet, krænkelser eller lignende skal forstås, defineres etc. Herudover kan det være relevant for skolens medarbejdere at få nedskrevet relevant lovgivning på området, så alle medarbejdere er bekendt med dette. Seksualitet Krænkelser Normal vs. bekymrende seksualitet Seksualvejledning og seksualoplæring Andet? - 7 -

8 Herunder er listet eksempler på relevante paragraffer og lovgivning, som I kan henvise til i seksualpolitikken eller bruge som inspiration, når I skal definere begreber: Seksuelle overgreb (F.eks. 218, 219, 222 og 223 i Straffeloven) Voldtægt (F.eks. 216 i Straffeloven) Tavshedspligt (Forvaltningslovens 27) Underretningspligt (Servicelovens 153 og 154) Værdispringsreglen (Forvaltningslovens 28, stk. 2) Andet? - 8 -

9 I Aabenraa Kommune har de, på voksenhandicap-området, både lavet en seksualpolitik og en beredskabsplan i tilfælde af seksuelle overgreb. Du kan læse mere om en beredskabsplan senere i hæftet. I Aabenraa kommunes beredskabsplan har de bl.a. beskrevet et seksuelt overgreb således: Der er tale om et seksuelt overgreb, når et menneske påtvinger et andet menneske en seksuel handling, som dette menneske ikke ønsker. Enten fordi han eller hun: ikke har givet sit samtykke er presset til at give sit samtykke hvis den ene part ikke ønsker den seksuelle kontakt bliver lokket presset truet eller gør noget som han/hun ikke har sagt JA til eller forstår konsekvensen af Se også fakta-arkene i projektets værktøjskasse for yderligere begreber, lovgivning og paragraffer

10 5. Medarbejdernes forpligtelser Det kan være en god idé at skrive i politikken, hvad der er medarbejdernes forpligtelser i forhold til at arbejde med elevernes seksualitet. Mange medarbejdere kan være i tvivl, og det kan derfor være godt at få præciseret. Nogle medarbejdere vil have specielle kompetencer i forhold til at løse specifikke opgaver omkring eleverne og deres seksualitet, f.eks. seksualvejledere eller sundhedsplejersken. I nogle tilfælde kan det være en god idé at beskrive, hvad almindelige medarbejdere skal kunne og hvad specialuddannet personale skal kunne. Eksempler på, hvad medarbejdernes forpligtelser kan være: Alle medarbejdere på XX-skole skal være åbne over for elevernes henvendelser omkring seksualitet og besvare elevernes spørgsmål på en saglig og professionel måde. Hvis en medarbejder ikke kan besvare en elevs spørgsmål, har medarbejderen pligt til Medarbejderne på XX-skole bør være åbne overfor at drøfte seksualitet og egne grænser i personalegrupperne. at henvise til en anden medarbejder, f.eks. seksualvejlederen

11 Alle medarbejdere på XX-skole skal være bekendt med indholdet i skolens seksualpolitik og beredskabsplan. Medarbejderne på XXskole skal altid reagere, hvis de får mistanke eller viden om et overgreb, se skolens beredskabsplan. På XX-skole er det vigtigt, at medarbejderne er bevidste om egne normer eller fordomme omkring seksualitet og ikke lader disse komme til udtryk i arbejdet med elevernes seksualitet. På XX-skole er vi bevidste om, hvordan vi, som medarbejdere, taler om seksualitet. Det er vigtigt for os at seksualiteten ikke bliver forbundet med forbud, men først og fremmest med tilladelse og glæde. Andet?

12 Strandparkskolen i København har opstillet følgende regler for personalet: Regler for personalet Eleverne modtager seksualundervisning efter folkeskoleloven, og kan ikke fritages fra denne undervisning. Der må bruges erotisk materiale i undervisningen, hvis det skønnes hensigtsmæssigt. Elever under 15 år må kun modtage seksualundervisning og vejledning. For elever over 15 år må der ikke forekomme seksualoplæring ud over det, der er aftalt med ledelsen. Personalet har pligt til at orientere kolleger og evt. forældre om observationer og evt. uhensigtsmæssig seksuel adfærd blandt eleverne. OBS specielle regler for elever over 15 år. Det er personalets ansvar at være opmærksom på, at elevernes seksualitet kun drøftes i generelle vendinger til elevkonferencen, når eleven er under 15 år. Personalet må/skal ikke finde sig i sexchikane, dvs. grænseoverskridende handlinger fra elever. Personalet skal have en bevidsthed om egen seksuel udstråling ved fx påklædning, specielt i forhold til ældre elever

13 6. Retningslinjer for samvær mellem medarbejder og elev Med dette tema kan I beskrive retningslinjerne for samvær mellem medarbejderne og eleverne. Det kan være relevant at lave retningslinjer for samvær på tværs af medarbejder-elev forholdet, så alle ved, hvad der er acceptabel og ikke acceptabel samvær på skolen. Samværsregler kan forebygge, at man som medarbejder kommer til at overskride grænser for samværet med en elev og samtidig kan man forebygge, at eleverne kommer til at overskride grænserne for samværet med medarbejderne på skolen. Retningslinjerne kan også forebygge at medarbejderne uretmæssigt bliver beskyldt for eventuelle overgreb. Samtidig er retningslinjerne også med til at give et billede af, hvad man godt må på skolen og gøre det bevidst for alle parter. Hvis skolen også har et botilbud, hvor eleverne bor, kan det også være relevant at have retningslinjer i forbindelse med aftenrutiner og lignende. Herunder er listet eksempler på retningslinjer for samvær mellem medarbejder-elev: På XX-skole må medarbejderne og eleverne godt give knus og kram (ingen kys), men kun når eleverne møder ind på skolen og/eller tager hjem fra skolen. Retningslinjen skal skabe rammer for de elever, som gerne vil kramme og kysse hele tiden og sikre, at medarbejdernes grænser ikke bliver overskredet. På XX-skole får eleverne knus og kram efter behov. Eleverne på skolen har ofte manglet den nære og fysiske kontakt, som andre unge normalt får i deres hjem. Derfor er nærhed og et venligt eller trøstende kram en del af skolens pædagogik. På XX-skole kan både mandlige og kvindelige medarbejdere hjælpe/skifte eleverne på toilettet. Vi tager dog udgangspunkt i elevernes individuelle blufærdighed og/eller ønsker og tilpasser praksis efter dette

14 På XX-skole må eleverne i yngstegruppen godt sidde på skødet af medarbejderne, hvis de skal trøstes eller lignende. På mellemtrinnet og på ældstetrinnet må eleverne ikke sidde på skødet af medarbejderne. Eleverne må ikke sidde på skødet af hensyn til elevernes almene læring om, hvad man kan gøre og ikke gøre i forskellige sammenhænge og i forskellige aldersgrupper. Herudover er dette også for at beskytte både medarbejdere og elever mod potentielle krænkende situationer. På XX-skole vil kvinder som udgangspunkt hjælpe/ skifte pigerne på toilettet og omvendt vil mænd som udgangspunkt hjælpe/skifte drengene. Det vil specielt blive relevant, når eleverne kommer i mellemste- og ældstegruppen. Dette af hensyn til medarbejdernes sikkerhed og af etiske hensyn til elevernes integritet. Andet?

15 7. Retningslinjer for eleverne På samme måde som det er relevant at lave retningslinjer for samværet mellem medarbejdere og elever kan det være relevant at udstikke nogle retningslinjer for eleverne. Disse retningslinjer kan både være med til at definere, hvad eleverne kan og må sammen med hinanden, men også hvad de kan gøre, når de er alene. Nogle skoler laver kæresteregler for eleverne. Kæresteregler vil sige regler eller retningslinjer for parforhold på skolen. På nogle skoler er det at være kærester en naturlig del af de unges udviklingsproces og noget de voksne ikke blander sig i. For andre skoler kan parforhold og kæresteri være en udfordring for parret, de omkringværende elever og de ansatte på skolen. Hvis I har problemer med et hårdt og seksualiseret sprogbrug på jeres skole kan det være relevant at tage med i politikken, hvordan I vil håndtere uacceptabelt sprogbrug og få vendt udviklingen. Det vil også i mange tilfælde være en god idé at tage eleverne med i snakken om, hvordan sproget skal være på skolen. For nogle skoler kan det også være en god idé at beskrive, hvornår eleverne kan være alene. Mange elever er under opsyn dagen lang og kan have brug for at være alene. Det kan derfor være relevant at tage med i politikken under hvilke vilkår eleverne kan være alene, og om de f.eks. kan være flere sammen uden opsyn. Det kan også være en idé at tage med i politikken, hvornår eleverne kan have blefri-tid, såfremt der er blebrugere, og om eleverne har rum til at onanere i skoletiden, evt. på toilettet. Andre retningslinjer kan f.eks. omfatte regler for porno på skolens computere eller på elevernes mobiltelefoner. Herunder er listet eksempler på retningslinjer for eleverne: Eleverne må gerne være På XX-skole må eleverne godt være kærester. Hvis man er kærester, må man holde i hånd og kysse let. sammen i et rum uden opsyn, hvis medarbejderne skønner eleverne kan håndtere det og der ikke er risiko for krænkende situationer. På XX-skole er det ikke tilladt for eleverne at se porno på skolens computere. Der kan dog bruges erotisk materiale i seksualundervisningen

16 På XX-skole er det tilladt for eleverne at onanere på skolen, hvis dette foregår på toilettet uden gene for andre af skolens elever og ikke influerer på den enkelte elevs dagligdag i skolen. På XX-skole accepterer vi ikke hårdt og seksualiseret sprogbrug. Vi arbejder derfor intensivt på at finde frem til, hvilket sprogbrug vi kan og ikke kan acceptere, både på skolen og udenfor skolen. Andet? En skole for børn med socio-emotionelle problemstillinger, som også har internt opholdssted, har formuleret disse retningslinjer for børnenes indbyrdes kontakt: Hvis der er flere børn på værelset, skal døren stå åben Børn går på toilettet / i bad for lukket dør, én ad gangen Børn må gerne børste tænder for åben dør flere ad gangen Børn har hver sin dyne, og der er kun et barn under hver dyne Børn sover hver for sig Børn har ikke fælles seksuelle aktiviteter Børn beholder tøjet på i dagtimerne

17 8. Elevinddragelse Det er forskelligt fra skole til skole, hvordan man arbejder med elevinddragelse, men det er vigtigt at inddrage eleverne i arbejdet med seksualitet så vidt som muligt. Det er derfor vigtigt, at I reflekterer over, hvordan I vil inddrage eleverne på jeres skole. Herunder er listet eksempler på, hvordan eleverne kan inddrages i arbejdet med seksualitet på skolen eksempler som også kan være en del af jeres handlingsplan: Her på skolen er det vigtigt at vi, så vidt muligt, inddrager eleverne i arbejdet med seksualitet. Vi ønsker at inddrage dem i beslutningerne omkring, hvad de ønsker at blive undervist i. På XX-skole skriver vi arbejdet med seksualitet ind i hver enkelt elevs handlingsplan. På XX-skole laves der en temadag eller en temauge om seksualitet. På XX-skole er det vigtigt, at eleverne er engagerede og tager ejerskab for arbejdet med seksualitet. Derfor skal eleverne være med til at udforme deres egen seksualpolitik. For at sikre kontinuitet i arbejdet med seksualitet laver vi på XX-skole teenagekurser, drengeog pigegrupper eller lignende, hvor eleverne kan få lov at tale om ungdom, kærlighed, følelser og seksualitet. Andet?

18 Et eksempel på, hvordan eleverne kan inddrages på skolen, kan ses i Ungdomsskolen i Utterslevs seksualpolitik. Her har elevrådet været med til at udforme deres egen seksualpolitik og den ser således ud: 1. Jeg skal spørge om lov, før jeg berører en anden (fx krammer) eller være sikker på, at det er i orden. 2. Jeg skal respektere et nej. 3. Jeg må ikke berøre andre seksuelt (klap i numsen osv.). 4. Man må ikke gå 2 på toilettet. 5. Jeg skal bruge de rigtige toiletter (mænd/kvinder). 6. Jeg må ikke være kæreste med en ansat. 7. Hvis man er kærester, må man holde i hånd og kysse let. Man må ikke kysse og kæle voldsomt. 8. Hvis mine grænser bliver overskredet (hvis nogen gør noget ved mig, som jeg ikke kan lide), kan jeg sige det til en ansat eller mine forældre. Læs mere om Ungdomsskolen i Utterslev i hæftet Sådan gjorde vi i projektets værktøjskasse

19 9. Seksualundervisning En seksualpolitik kan også indeholde en beskrivelse af, hvordan I vil gribe seksualundervisningen an på skolen. I dette tema kan I specificere hvem, hvor ofte og hvilken slags seksualundervisning eleverne på skolen skal have. Dette tema kan også indeholde en tilkendegivelse af, hvordan undervisningen på skolen skal forløbe. Det kan være til stor støtte for både medarbejdere og elever. På den måde ved alle, hvornår undervisningen finder sted og hvem der varetager den. Herudover kan en nedskrevet politik om seksualundervisning sikre en kontinuitet i undervisningen. Seksualundervisningen kan tage udgangspunkt i Undervisningsministeriets Fælles mål for seksualundervisning. Du kan læse mere om Fælles mål i hæftet Seksualundervisning på skoleskemaet i projektets værktøjskasse. Stensagerskolen har beskrevet deres retningslinjer for seksualundervisning således: På Stensagerskolen varetages den lovpligtige seksualundervisning med udgangspunkt i Undervisningsministeriets faghæfte nr. 21 Sundheds seksualundervisning og familiekundskab. Undervisningen kan bl.a. omfatte følgende 5 temaer, som stammer fra faghæftet: Personlig vækst og udvikling Sundhed, vaner og livsstil Seksualitet lyst og sansning Seksualitet, sundhed og sygdom Samliv Vi er vidende om vore elevers forskellige udviklingsniveau. Det vil derfor være

20 forskelligt, hvilke af de nævnte temaer, det vil være relevant at undervise de enkelte elever i. Kun for et fåtal af eleverne, vil det være relevant at undervise i alle emner, der er nævnt under de fem temaer. Der vil også være stor forskel på, hvordan eleverne præsenteres for temaerne. Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes erfaringer og er i meget høj grad styret af deres ønsker om viden og udvikling. I nogle tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at undervise eleverne på hold, andre gange vil det være mest hensigtsmæssigt at undervise dem enkeltvis. Undervisningen skal tilpasses hver enkelt elev samtidig med, at den giver eleverne mulighed for at udveksle erfaringer og oplevelser med ligesindede. I undervisningen kan der være mulighed for en fordomsfri og åben samtale om måder at leve seksuelt på. Ikke alle måder er lige hensigtsmæssige, men de kan diskuteres. Der vil også være mulighed for at diskutere sprogbrug i forbindelse med seksualitet. Forskellige ord kan betyde det samme, men ikke alle ord er velegnede i alle sammenhænge. Der er anskaffet forskellige pædagogiske materialer til brug i seksualundervisningen

21 10. Seksualvejledning Ud over selve seksualundervisningen kan det være relevant at skrive i seksualpolitikken, hvordan I håndterer dagligdagens seksualitet. Her tænkes på de spørgsmål, episoder og lignende, som ikke hører under den normale seksualundervisning. Her kan I fx tage stilling til emner såsom prævention er det noget I skal hjælpe og vejlede eleverne med og i så fald, hvordan skal forældrene involveres i dette? Herudover kan det være vejledning i forhold til graviditet hvordan forholder I jer til elever, som er blevet gravide eller ønsker at blive det? Slutteligt kan seksualvejledningen også indeholde overvejelser ift. vejledning og oplæring af elever, som eksempelvis har en uhensigtsmæssig seksuel adfærd hvordan forholder I jer til dette, og hvordan kan I hjælpe eleven ved at guide og vejlede til en hensigtsmæssig adfærd? Herunder er listet eksempler på, hvordan I kan få nedskrevet nogle overvejelser omkring seksualvejledning: Eleverne på XX-skole er udviklingsmæssigt ikke i stand til at tage vare på et lille barn. Når eleverne begynder at interessere sig for børn, det at blive gravid etc., bruger vi meget tid på at fortælle dem om den store opgave, det er at tage vare på et lille barn. Hvis en eller flere elever nærer et stort ønske om at blive forældre, vil eleven/eleverne blive tilbudt at deltage i Udviklingshæmmedes Landsforbunds (ULF) babyprojekt. Læs mere om projektet på Husk, at det ikke er tilladt at give seksualoplæring til personer under den seksuelle lavalder. Læs mere om reglerne i Socialministeriets håndbog Seksualitet på dagsordenen en håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

22 Hvis en elev udviser en uhensigtsmæssig seksuel adfærd, fx ved skade på sig selv såvel som andre, er det elevens kontaktperson der skal iværksætte en proces ift. at hjælpe den enkelte elev. Kontaktpersonen må i samarbejde med elevens forældre udforme en konkret handlingsplan for elevens forløb. På XX-skole er mange elever ofte seksuelt aktive i en ung alder. Derfor er det vigtigt, at de bliver guidet i brug af prævention. Herudover er det muligt, efter aftale med den enkelte elev (og evt. forældrene), at hjælpe eleven med at skaffe nødvendige præventionsmidler. Andet?

23 11. Forældresamarbejde Det er altid en god idé at overveje, hvordan I vil inddrage elevernes forældre omkring arbejdet med seksualitet. Skal forældrene være en aktiv del af udformningen af politikken eller skal de blot informeres om politikken, når den er færdigudviklet? Det er igen forskelligt fra skole til skole, hvor meget forældrene typisk er involveret i arbejdet med eleverne, men i alle tilfælde er det en god idé at overveje, hvorfor eller hvorfor ikke forældrene skal involveres. Hvis der findes mange elever på skolen med anden etnisk baggrund end dansk, kan der også være forskellige kulturelle forståelser af, hvor meget man mener seksualitet bør fylde på skolen. Dette er selvfølgelig en overvejelse, I som skole bør have med, når I udformer jeres egen seksualpolitik. Det er vigtigt, at politikken er noget som både personale, elever og forældre kan stå inde for. Herunder kommer eksempler på, hvordan forældrene kan involveres: På XX-skole har vi et meget tæt samarbejde med forældrene. Derfor vil forældrebestyrelsen blive inddraget, når seksualpolitikken skal godkendes og hver gang den skal revideres. Seksualpolitikken ligger på skolens hjemmeside eller intranet, så forældrene altid har adgang til den. På XX-skole er det vigtigt, at forældrene er bekendt med skolens seksualpolitik. Derfor vil forældrene blive inviteret til en temaaften, hvor retningslinjer for seksualitet på skolen diskuteres

24 Andet? På Stensagerskolen i Århus har de beskrevet retningslinjer for forældresamarbejde således: Det er vigtigt at forældrene kender seksualpolitikken på Stensagerskolen. Forældrene kan til enhver tid drøfte seksuelle emner med det uddannede personale på skolen, når de finder det relevant for deres barns trivsel og udvikling. På samme måde kan personalet drøfte barnets/den unges seksualitet med forældrene fx ved de årlige skole-hjem samtaler. Både forældre og personale har mulighed for at få vejledning af en af skolens to seksualvejledere

25 12. Handlingsplan Når man laver en seksualpolitik, kan det være en rigtig god idé at lave en handlingsplan. En handlingsplan udpensler de forskellige initiativer, som I på skolen ønsker at sætte i værk. Med en handlingsplan kan I sikre jer, at seksualpolitikken ikke blot bliver en skrivebordspolitik, men i stedet en politik, som bliver levende og aktiv i skolens hverdag. I handlingsplanen kan I både skrive, hvilke initiativer I ønsker at sætte i gang, hvor ofte det skal forekomme, hvem der er ansvarlig og ikke mindst, hvornår der er deadline for aktiviteten. I projektets værktøjskasse kan I finde en skabelon til at udfylde jeres egen handlingsplan. Her er nogle eksempler på forskellige aktiviteter, som I kan skrive ind i jeres handlingsplan: Aktiviteter Ansvarlig Deltagere Tidsplan Uddannelse til seksualvejleder Knud 2 medarbejdere (én lærer og én pædagog) Forår 2013 Oplæg på temadag om børns seksuelle udvikling Seksualudvalget: Torsten (lærer), Mette (pædagog), Trine (lærer), Knud (skoleleder) og Anders (pædagog) Alle skolens ansatte Efterår 2012 Finde emne til næste års temadag om seksualitet Seksualudvalget Alle medarbejdere Forår 2013 Teenagekurser hver 14. dag (drengegrupper og pigegrupper én uge og blandet en anden uge) Trine Elever samt to tovholdere fra personalegruppen Start efter sommerferie 2012 og løbende Indkøb af materialer til den nye redskabskasse om seksualitet Torsten Seksualudvalget Efterår 2012 Øvelser i grænsesætning hver uge via forskellige lege Mette Elever og centrale medarbejdere Start efter sommerferie 2012 og løbende Seksualpolitikken lægges på hjemmesiden Knud Webmaster Så snart politikken er udformet Revidering af politikken Knud Seksualudvalget Uge 6 hvert år Andet??

26 13. Beredskabsplan Det er vigtigt at have en beredskabsplan på skolen i tilfælde af seksuelle overgreb. En beredskabsplan kan sikre, at I ved, hvordan I skal handle, hvis I får en mistanke eller viden om et overgreb. Med en beredskabsplan kan I skabe helt klare retningslinjer for, hvordan I skal reagere og agere ved både viden eller mistanke om seksuelle overgreb. Det er vigtigt, at I både har retningslinjer for, hvad I skal gøre ved mistanke, og hvad I skal gøre ved konkret viden. Hør eventuelt jeres kommune, om de har en beredskabsplan, som I skal følge. Herunder er listet nogle eksempler på, hvordan I kan formulere jeres beredskabsplan i overordnede træk: Ved mistanke om overgreb: Ved viden om overgreb: Lyt til barnet Skriv din mistanke ned og videregiv dette til din leder (dokumentér) Fortsæt med at observere Forsøg ikke at grave efter et svar Vurdér barnets behov for beskyttelse og støtte Aftal i samarbejde med din leder det næste skridt Lyt, observer og dokumentér Bevar beviser Henvis til skadestue og behandling Kontakt politiet så tidligt i forløbet som muligt Kontakt forvaltningen Kontakt elevens forældre Tag hånd om den krænkede Tag også hånd om krænkeren, hvis det er en elev på skolen Vurdér, om der er behov for professionel krisehjælp Kontakt til medierne udpeg en person, der taler med pressen, hvis de kontakter jer Du kan læse meget mere om beredskabsplaner i Gør-det-selv guiden i projektets værktøjskasse

27

28 Socialt Udviklingscenter

Man skal altid reagere!

Man skal altid reagere! Man skal altid reagere! - en materialesamling til dvd en Man skal altid reagere! - om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb Denne materialesamling indeholder: Tommefingerregler for medarbejder

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

DIGITAL DIALOG I SKOLEN

DIGITAL DIALOG I SKOLEN DIGITAL DIALOG I SKOLEN Værktøjer og inspiration til arbejdet med jeres skoles digitale trivsel Til forældre, elever, ansatte og ledelse Indhold 2 3 FORORD FRA ARBEJDSGRUPPEN 4 FAKTA OM BØRNS LIV PÅ NETTET

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

Veje til et godt ungdomsliv

Veje til et godt ungdomsliv Veje til et godt ungdomsliv Inspiration til dig der arbejder med etniske minoritetsunge udsat for social kontrol Kan du sige ja til: - Synes du alle har ret til et godt ungdomsliv? - Er du i tvivl om,

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE UNDERVISNING OG INFORMATION Denne inspirationsmappe er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

LIGE STILLING KONTROL OVER EGET LIV

LIGE STILLING KONTROL OVER EGET LIV LIGE STILLING KONTROL OVER EGET LIV inspiration til, hvordan du kan hjælpe tosprogede unge til at kunne leve det liv, de selv ønsker Indledning INDLEDNING Social kontrol findes alle steder i samfundet.

Læs mere

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Tæt på mistrivsel Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Introduktion Indhold Introduktion...2 I tvivl om mistrivsel...4 Et overset problem...6 En fælles indsats...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

At arbejde i borgernes hjem

At arbejde i borgernes hjem At arbejde i borgernes hjem AT ARBEJDE I BORGERNES HJEM 1 BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed Studiestræde 3, 3. 1455 København K. Juni 2015 ISBN: 978-87-92364-88-3 Projektledelse: Marianne Storm,

Læs mere

Hvordan takler du seksuelle overgreb?

Hvordan takler du seksuelle overgreb? Som fagperson er det uhyre vigtigt, man er godt klædt på. Det er en kæmpe mental udfordring at takle seksuelt misbrug, og er man helt uforberedt, når barnet dukker op, så kan det være svært at opfylde

Læs mere

Sådan taler du med din teenager om sex, kærlighed, fester og alt det der

Sådan taler du med din teenager om sex, kærlighed, fester og alt det der Sådan taler du med din teenager om sex, kærlighed, fester og alt det der Det virker som om der hver uge udkommer en ny undersøgelse, der viser at danske unge i dag enten drikker mere end nogensinde, drikker

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere