Mentorer, studiecafé og muligheden for ekstraundervisning sætter fokus på faglighed og på at understøtte den enkelte elevs udvikling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mentorer, studiecafé og muligheden for ekstraundervisning sætter fokus på faglighed og på at understøtte den enkelte elevs udvikling."

Transkript

1 Herlufsholm Skole tilbyder undervisning i grundskolen for klasse og i gymnasiet på 5 forskellige studieretninger. Desuden tilbydes de internationale uddannelser Prep-IB og IB. Mentorer, studiecafé og muligheden for ekstraundervisning sætter fokus på faglighed og på at understøtte den enkelte elevs udvikling. Studierejser og udveksling giver eleverne mulighed for at udforske verden. 32

2 Undervisning Grundskolen klasse på Herlufsholm er for de elever, der ivrige efter at lære, ønsker at være del af et sjovt og stærkt fællesskab og som stræber efter faglig og personlig udvikling. Vi prioriterer elevernes faglige og personlige udvikling højt. Derfor fokuserer vi på en skolegang med faglighed i højsædet. Vores grundskole går hånd i hånd med skolens værdier ansvarlighed, engagement og faglighed. Vi tager den enkelte elev alvorligt og skaber en tydelig ramme af gensidig respekt. På Herlufsholm Skole er det meget vigtigt, at eleverne udfordres på deres eget niveau. Derfor arbejder vi målrettet med individuelle målsætninger, klasseleveregler og læringsstile. Eleverne lærer selv at sætte mål, at vurdere deres arbejdsindsat og tage ansvar for et socialt forpligtende fællesskab. Læs mere om vores grundskole på hjemmesiden eller her: gymnasiet Gymnasiet sætter faglighed i centrum. Gennem uddannelsens tre år er der fokus på at give eleverne de studiekompetencer, der kræves på videregående uddannelser i Danmark og udlandet. Alle elever tildeles en mentor blandt lærerne, som følger og støtter dem gennem året. Deres rolle er at inspirere og guide eleverne til at holde fokus og opnå mere, selvom opgaverne til tider er udfordrende. Vi prioriterer derfor både akademiske og personlige egenskaber og sætter særligt fokus på studievaner, planlægning og opfølgning. Skolen tilbyder også de dygtigste elever mulighed for ekstra udfordringer i form af nationale, faglige konkurrencer og aktiviteter med fokus på personlig udvikling. Vi har stor erfaring med at understøtte elevernes deltagelse i fx Unge Forskere, European Business Games, Kemi og Fysik OL samt Forskerspirerkonkurrencen. Læs mere om gymnasiet og studieretningerne på hjemmesiden eller her: 33

3 Studieretninger i gymnasiet: Den kunstneriske studieretning Den naturvidenskabelige studieretning Samfund & Business studieretningen Den samfundsvidenskabelige studieretning Den sproglige studieretning Prep-IB Prep-IB (omtalt som Prep-IB 1 og 2 eller 1.p og 2.p) er en 1-2 årig lowersecondary uddannelse, der har til formål at bygge bro mellem grundskolen og den meget krævende IB uddannelse. Med bedste faglige ballast fører Prep-IB frem til IGCSE eksaminer, der er anerkendt af skoler i både ind- og udland. Prep-IB forløbet er udviklet til at gøre eleverne selvsikre, ansvarlige, refleksive og engagerede, så de får den bedst mulige start på deres internationale uddannelse. Både Prep-IB og IB har en helt særlig eksamensform, der er meget forskellig fra den danske, og Prep-IB sørger derfor for, at eleverne lærer at arbejde med de forskellige typer af opgaver og eksamensformer. Læs mere om Prep-IB på hjemmesiden eller her: IB IB-programmet åbner døre til videregående uddannelser hvor som helst i verden. Det 2-årige program er meget krævende og sigter mod akademisk og personlig vækst. Uddannelsen er bygget op omkring en balance mellem faglig indlæring og personlig opdagelse. Foruden et almendannende pensum, der sikrer et bredt kendskab til sprog, historie, samfund, videnskab og kunst, vægter IB også personlig udvikling gennem CAS-programmet (Creativity, Action, Service), som har til formål at gøre eleverne bevidste om deres personlige styrker og potentiale. Alle fag på IB afsluttes med en skriftlig prøve - med undtagelse af Visual Arts og Theatre Arts, der afsluttes med en mundtlig prøve. Standarden er høj og prøverne vurderes af et internationalt censorkorps. Derudover skal eleverne også skrive et extended essay, som er et selvstændigt forskningsessay, hvor eleverne fokuserer på et emne af international betydning eller af særlig interesse. Læs mere om IB på hjemmesiden eller her: For både Prep-IB og IB gælder det, at eksaminer kan falde på helligdage. 34

4 35

5 Skoleskemaet A- og B-uger Herlufsholm skole tilrettelægger undervisningen i et skema med 10 forskellige skema-dage fordelt på to skemauger: A-uger og B-uger. A-uge, når ugens undervisning begynder TIRSDAG. B-uge, når ugens undervisning begynder MANDAG. Fordelingen af A- og B-uger fremgår af skolens årsplan bagerst i denne skolehåndbog. I løbet af skoleåret vil der være perioder med særligt skema til specielle forløb, tværfaglige projekter og ekskursioner. Bemærk også, at visse perioder kan have fx to B-uger i træk (ses bl.a. ved skolestart). Det er muligt at holde sig opdateret om skemaet i årsplanen, på hjemmesiden og på Lectio. Oversigt over dagens lektioner Grundskolen gymnasiet 1. lektion - 60 min. Morgensang/Morgensamling - 15 min. 2. lektion - 60 min. Frikvarter/formiddagsboller - 15 min. 3. lektion - 60 min. MAUSE - 50 min Frikvarter - 5 min. Middagspause: lektion - 60 min. 4. lektion - 60 min MAUSE - 50 min. Frikvarter - 5 min. Middagspause: lektion - 60 min. Frikvarter - 5 min. 6. lektion - 60 min. Frikvarter - 5 min. 7. lektion - 60 min. 36

6 Skemaændringer Skolen bestræber sig naturligvis på at meddele skemaændringer så tidligt som muligt. Det kan dog fx ske, at en time, som ellers har været aflyst, dagen før bliver erstattet af anden undervisning. Alle elever har derfor pligt til at holde sig orienteret om eventuelle skemaændringer via Lectio, evt. via infostanderne på skolen. Det er særligt vigtigt, at eleverne dagligt holder sig orienteret om eventuelle ændringer i eksamensperioden. Både elever og forældre kan holde sig orienteret om skema, skemaændringer og lektier på Lectio. Med brugernavn og adgangskode er det også muligt at se fravær, elevens individuelle eksamensplan og for elever i gymnasiet og IB ligeledes karaktererne (vyrd). Vi opfordrer forældre til at få deres barns brugernavn og adgangskode. Disse informationer skal også bruges i forbindelse med forældrekonsultationerne. Lektielæsning Det er en forudsætning for at få et tilfredsstillende udbytte af undervisningen, at eleverne laver de lektier, de har for i de forskellige fag. Det betyder blandt andet, at man ikke kan forvente at have lektiefri i rejseweekender og i ferier (sommerferien undtaget). I denne sammenhæng bestræber vi os selvfølgelig på, at eleverne i god tid ved, hvilke lektier de har for, samt hvilke opgaver de skal aflevere, således at det er muligt for kosteleverne at medbringe de relevante materialer i weekender og ferier. Mødepligt og fravær På Herlufsholm er der mødepligt til en lang række aktiviteter i hverdagen. Vi forventer derfor, at eleverne deltager i morgensang, lektielæsning (lal), fællesarrangementer og andre aktiviteter, som skolen arrangerer. Der er naturligvis også mødepligt til undervisningen, og alle elever har pligt til at deltage aktivt. Enhver form for udeblivelse fra undervisningen registreres som fravær. Lægebesøg, køreprøve eller anden god grund kan imidlertid gøre det nødvendigt at forsømme undervisningen. Dette kontrolleres og reguleres efterfølgende af skolens kontor. 37

7 Hvis du er nødsaget til at forsømme enkelte timer, skal du altid henvende dig på kontoret inden fraværet og huske elektronisk at angive årsagen til dit fravær i Lectio. Det er vigtigt, at alle tager pligten til at informere om nødvendigt fravær alvorligt, idet uretmæssigt fravær ikke accepteres og kan få alvorlige konsekvenser. Elever, der deltager i et af skolens udvekslingsprogrammer, konferencer, som repræsentant for skolen i konkurrencer, o.l., kan dog få godskrevet deres fravær. Ferieplan Hvert år udarbejdes en årsplan over ferier og rejseweekender. Elevers fravær fra undervisningen griber forstyrrende ind i elevens forberedelse, det faglige forløb og oplevelsen af faglig sammenhæng. Det kan være generende for klassens arbejdsrytme og det sociale liv på skolen. Vi ser helst, at ingen elever rejser uden for ferieperioderne. Vær også opmærksom på, at nogle prøver kan gøre det umuligt at rejse før feriestart, fordi elevernes tilstedeværelse er påkrævet. I situationer, hvor særlige forhold gør sig gældende, bedes forældre henvende sig til Rektorkontoret i god tid før evt. planlagt fravær helst via e- mail til Karakterer (vyrd) Alle elever på Herlufsholm får karakterer. I grundskolen gives karakterer 3 gange årligt på forskellige tidspunkter for det enkelte klassetrin. Karaktererne sendes direkte til forældrene og kan ikke ses på Lectio. I gymnasiet og på IB gives karakterer 3 gange om året i november, marts og maj/juni. Karaktererne offentliggøres i Lectio, som forældre kan få adgang Ferierne i skoleåret Sommerferie Efterårsferie Juleferie Vinterferie Påskeferie Sommerferie 2015 varierer, men senest dimissionsdagen d

8 39

9 til ved at få oplyst deres barns brugernavn og password. 1.g får desuden en foreløbig vurdering i oktober. Ved skoleårets afslutning sendes altid en udskrift af elevernes karakterer til forældrene, så de har mulighed for at få et overblik over de faglige resultater gennem hele skoleåret. Den danske karakterskalas syv trin, målopfyldelse og beståkrav Karakterskalaen har 7 trin ligesom den internationale omregningsskala ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System): 7-trins-skalaen Karakter Betegnelse beskrivelse ECTS Den fremragende præstation Den fortrintlige præstation Den gode præstation Den jævne præstation Den tilstrækkelige præstation Den utilstrækkelige præstation Den ringe præstation Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 10 gives for den fortrintlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. Karakteren 2 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren 0 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. A B C D E Fx F 40

10 Prep-IB og IBs karakterskala Man kan ikke umiddelbart oversætte IB-karakterer til karakterer efter den danske 7-trins skala. Det kræver i alt en sum af 24 point for at bestå IB. De point hentes fra de 6 fag med 1-7 skala og eventuelle bonuspoint erhvervet fra Theory of Knowledge og Extended Essay. grade description IB grade scale Excellent performance Very good performance Good performance Satisfactory performance Mediocre performance Poor performance Very poor performance THE DIPLOMA POINTS MATRIX Theory of Knowledge Extended essay Excellent A Good B Satisfactory C Mediocre D Elementary E Not Submitted Excellent A Failing condition N Good B 1 Failing condition Satisfactory C Failing condition Mediocre D Failing condition Elementary E 1 + Failing condition Failing condition Failing condition Failing condition Failing condition Not Submitted N N N N N N N N N N 41

11 Studieplaner For hver klasse i gymnasiet udarbejdes en overordnet studieplan for, hvordan undervisningen løbende planlægges, gennemføres og evalueres. Studieplanens hensigt er at oplyse om elevernes og lærernes arbejde med udviklingen af elevernes faglige, almene og personlige kompetencer gennem gymnasiets tre år. Studieplanen omfatter alle klassens fag og deres samspil, ligesom eleverne kan få et overblik over deres skriftlige opgaver. Oplysningerne i studieplanen har en sådan detaljeringsgrad, at alle interessenter, herunder forældre og Undervisningsministeriet, kan få udbytte af planen. Disse oplysninger opdateres løbende. Studieplanen offentliggøres i Lectio i et samarbejde mellem elever, lærere (enkeltvis og i teams) og skolens ledelse. Klassens lærerteam er ansvarlig for udarbejdelsen af studieplanen. På IB er disse planer i høj grad dikteret af fagets pensum, som kan ses i Lectio. Mentorordning Alle elever i gymnasiet, i Prep-IB, IB og i grundskolens 9. og 10. klasse får tildelt en mentor, som skal følge eleven i løbet af året. Formålet er gennem voksenkontakt at styrke elevernes faglige og personlige kompetencer med fokus på studievaner, planlægning og opfølgning. Mentor og elev tilrettelægger samtalefrekvens og omfang med udgangspunkt i den enkelte elevs niveau og behov. Mentorens opgave er både at støtte og give inspiration. 42

12 Talentpleje Herlufsholm har i en lang årrække arbejdet meget bevidst med talentudvikling. Vi anser talentudvikling som et af vores vigtigste indsatsområder. Talentudviklingen af den enkelte elev sker i tæt samarbejde mellem eleven, skolens talentkoordinator samt elevens faglærer. De elever, som efter vurdering bliver opfordret til at deltage i talentudviklingsprogrammer, er normalt elever med særligt gode evner i fagene, hvor en målrettet indsat vil bringe dem til at være blandt skolens og landets bedste. Deltagelse i talentudviklingsforløb er krævende, og det er tit nødvendigt for eleven at deltage i møder med vejledere på videregående uddannelsesinstitutioner. Skolen tager de nødvendige hensyn til de elever, som deltager i disse talentudviklingsprogrammer, og følger den enkelte elev tæt med vejledning og råd. Herlufsholm skole tilbyder i skoleåret 2014/15 mulighed for deltagelse i følgende nationale konkurrencer samt talentudviklingsprogrammer: Forskerspire, European Business Games, George Mohr, Unge forskere, Science olympiaderne. Herlufsholm er endvidere i 2013 blevet en del af Sciencetalent-netværket, der tilbyder mange målrettede talentudviklingsprogrammer inden for naturvidenskaberne. 43

13 Hjælpemidler i undervisningen Lommeregnere Eleverne i grundskolen har alle brug for en lommeregner. Der er ikke krav om en bestemt type. Da der i gymnasiet vil blive stillet krav om en særlig lommeregner, bør man i grundskolen kun investere i en almindelig lommeregner uden for mange funktioner. Lommeregnere i mobiltelefoner må ikke anvendes som skolelommeregner. Eleverne i gymnasiet og IB skal ikke købe lommeregner, før de har talt med deres faglærer ved skolestarten, dette for at sikre at modellen er godkendt til eksamen. Ordbøger Der er adgang til en række elektroniske ordbøger via skolens netværk, men derudover anbefaler skolen alle elever, at de anskaffer sig trykte ordbøger. For de fleste elever vil det være relevant at have en nudansk ordbog samt en dansk/engelsk og engelsk/ dansk ordbog. Alt efter hvilke sprog, man i øvrigt har valgt, er der naturligvis en række andre ordbøger, som kan være nyttige. Bogdepotet Til brug i undervisningen låner eleverne bøger af skolen. Den enkelte elev kvitterer for hver lånt bog, og disse bøger skal normalt afleveres ved skoleårets afslutning (i visse tilfælde dog først ved uddannelsens afslutning). Skolens boginspektor udarbejder en afleveringsplan for hver klasse. Eleven modtager derefter en komplet mangelliste samt et afleveringstidspunkt. Det registreres i skolens bogsystem, når eleven efterfølgende afleverer sine bøger. Efter afleveringen af bøgerne udskrives en eventuel mangelliste. Såfremt manglende bøger ikke er afleveret inden for 14 dage, udsendes en faktura. Biblioteket DEK DEK (discipelbiblioteket) er skolens bibliotek med bogudlån, læsesal og IT-faciliteter. Åbningstiderne kan ses på opslag på hjemmesiden, intranettet, i Hylen, i Vylen og på elevgårdene. Bibliotekarerne kan være behjælpelige med at finde materiale til de opgaver, eleverne skal skrive i løbet af året. Det er selvfølgelig vigtigt, at lånte bøger afleveres, så andre også kan få glæde af dem. I maj/juni adviseres alle elever pr. mail (elevens skole- adresse) derfor om ikke-afleverede bøger samt om, at regning vil blive udskrevet, såfremt bøgerne ikke afleveres inden sommerferiens begyndelse. En sådan advisering kan også finde sted i løbet af skoleåret. Man kan altid træffe aftale med bibliotekarerne om forlængelse af lånet. 44

14 Opgaveskrivning Gymnasiet og IB rummer en række skriftlige opgaver, hvor eleverne får undervisningstid til skriveprocessen. Dageleverne er selvfølgelig velkomne til at arbejde hjemme, men kosteleverne skal som hovedregel skrive deres opgaver på skolen. Det skyldes bl.a. hensynet til kostskolens rytme, men også at eleverne skal have mulighed for at få vejledning af deres faglærer under opgaveskrivningen. Eneste undtagelse er studieretningsprojektet (SRP) i 3.g, hvor to uger er afsat til opgaveskrivningen. Her har kosteleverne mulighed for at rejse hjem efter den første skrivedag. Lektiehjælp og ekstraundervisning Studiecafé Skolens studiecafé, som er for både grundskolen og gymnasiet, giver eleverne mulighed for at få lærernes hjælp med skolearbejdet. Studiecaféen er åben tirsdag-torsdag i A-uger og mandag-torsdag i B-uger. Bemanding og lokaler meddeles ved opslag ved semesterstart. Elever kan med fordel bruge hjemmesiden der er en online lektiehjælp og som for eksempel kan bruges i forbindelse med eksamenslæsning. IB elever henvises til Study hall Når IB-eleverne har fritimer, kan de bruge Study hall. Dette er et stille lokale med supervision, hvor eleverne kan koncentrere sig om lektier og faglig læsning. Der er også mulighed for at arbejde sammen i grupper. Ekstraundervisning Skolen kan i særlige tilfælde være behjælpelig med at forsøge at finde en lærer, der vil varetage ekstraundervisning for en elev, hvor elevens faglærer har vurderet, at eleven mangler faglige forudsætninger. I første omgang henvises eleverne dog altid til skolens studiecafe. Ekstraundervisning er en privat foranstaltning. Prisen for ekstraundervisning udgør 200 kr. pr. lektion á 30 min., når der er tale om individuel undervisning. Hvis undervisningen foregår på 2-mandshold, er prisen 125 kr. pr. person for en lektion af 30 min., mens prisen er 100 kr. pr. person pr. lektion af 30 min., hvis holdet er på 3 eller flere elever. Hvis det ikke er muligt at finde lærere, der kan tilbyde ekstraundervisning, 45

15 46

16 forsøger skolen at finde en ældre, mere erfaren elev, som kan hjælpe. Skolen anbefaler i disse tilfælde en aflønning på 85 kr. pr. lektion a 30 min. Indlæringsvanskeligheder Ved formodning om dysleksi eller lignende specifikke vanskeligheder testes de pågældende elever i samarbejde med skolens læsevejleder så tidligt i forløbet som muligt. Elever, som har fået konstateret specifikke læsevanskeligheder, tilbydes en samtale med skolens læsevejleder, hvor det videre forløb aftales. I den forbindelse kan det være nødvendig med en yderligere test. Skolen tilbyder flere IT-programmer til at afhjælpe læsevanskelighederne. Vurderingen af hvilke programmer, der har den bedste effekt, sker i samarbejde med skolens læsevejleder. Læsevejlederen vil endvidere være behjælpelig med introduktion til brugen af programmerne. I forbindelse med eksamen kan der efter ansøgning gives dispensation til elever med læsevanskeligheder eller andre specifikke vanskeligheder. Det drejer sig for eksempel om ekstra tid ved eksamen. Nærmere oplysning herom fås ved henvendelse til skolens kontor eller pædagogisk inspektor. Elever med læsevanskeligheder og andre særlige behov kan træffe aftale om ekstraundervisning ud fra skolens almindelige regler herom. Ekstraundervisning aftales normalt med kontoret. Sådan undervisning forudsætter som udgangspunkt forældrebetaling, med mindre udgiften er tilskudsberettiget eller dækkes af offentlige myndigheder. Skolen stiller flere programmer gratis til rådighed herunder programmerne Vital og Vise Ord. De programmer installeres gratis på Microsoft Windows computere. Elever med Mac computere vejledes af skolens læsevejleder i forbindelse med programmer. Det kan i særlige tilfælde være nødvendigt med betaling for installation af programmerne. Screening udenfor skolens regi samt ekstraundervisning betales af forældrene. Yderligere oplysninger kan rekvireres enten hos afdelingsinspektøren i grundskolen eller pædagogisk inspektor i gymnasiet/ib. Wittprogrammet Herlufsholm modtager hvert år et antal elever, der på grund af skolegang i udlandet, forældrenes modersmålsbaggrund eller andre forhold har vanskeligt ved at begå sig på dansk. For sådanne elever er der i kraft af en donation fra brødrene Henrik og Carsten Witt (årgang 73 og 76) blevet mulighed for at få et intensivt kursus i dansk, normalt placeret i efterårssemesteret, dvs. normalt i umiddelbar tilknytning til elevens optagelse på Herlufsholm. 47

17 Herlufsholm har indgået en aftale med Næstved Sprog og Integrationscenter (NSI), som forestår screening af disse elevers færdigheder i dansk, og på den baggrund tilrettelægges et danskkursus. Målet er, at sådanne elever hurtigt vil kunne opnå færdigheder, der sætter dem i stand til at klare sig på dansk. Det betyder fx, at IB-elever vil kunne vælge Danish B, og at de i det daglige hurtigere vil kunne kommunikere på dansk. På baggrund af disse screeninger beslutter skolen i samarbejde med NSI, om en elev skal have et særlig dansk kursus (Wittprogrammet). Hvis man får besked om, at eleven er med i Wittprogrammet, må man være klar over, at deltagelse er obligatorisk (mødepligt), og at der føres fraværsregistrering på samme måde som ved den normale undervisning. Deltagelse i Wittprojektet er gratis frem til efterårsferien. Hvis der fortsat er behov for undervisning, vil der blive opkrævet forældrebetaling. Tilbuddet gælder elever både i grundskolen og gymnasiet/ib, men er ikke beregnet på dansktalende og skrivende elever med normal dansk skolegang bag sig. 48

18 IT på herlufsholm På Herlufsholm får alle elever deres egen adresse samt adgang til skolens netværk, intranet og Lectio. Postkassen er på 100 MB og bliver slettet, når eleven forlader Herlufsholm. Det er derfor vigtigt, at eleven husker at tage backup af denne ved skoleafslutning. Vi forventer, at alle elever dagligt tjekker deres , bruger de onlineressourcer, der stilles til rådighed på intranettet og i øvrigt sætter sig ind i skolens IT-politik. Overtrædelse af skolens regler for brugen af IT kan medføre sanktioner på linje med den sanktionspolitik, der er beskrevet i kapitel 5. Herlufsholm Skole anvender Microsoft Office 2010-programmerne i forbindelse med undervisningen. Da skolen udelukkende bruger Microsoft Office pakken og Microsoft Windows operativsystem, henviser vi til, at elever i forbindelse med aflevering af opgaver tager hensyn til, at disse skal kunne åbnes med Microsoft Office. Ønsker man at aflevere i et andet filformat, skal dette aftales med læreren på forhånd. Vi bruger desuden en række fagrelaterede programmer på CD/DVD eller til download. Disse skoleprogrammer (fx IT-rygsækken, TI Nspire, TI Inter- Active, CAS, MathType) er udviklet til Microsoft Windows platformen. Skal man have installeret en IT-rygsæk på en Mac, må man derfor selv betale for den nødvendige installation af Microsoft Windows platformen. Har man spørgsmål omkring IT, kan man altid kontakte IT-afdelingen ved at møde op på deres kontor eller på til Netværk Herlufsholm skole har både kablet og trådløst netværk. I skolens IT-centre og undervisningslokaler er det muligt at benytte skolens elev-pc ere på det kablede net. Bemærk, at det ikke er tilladt at tilkoble sin egen PC på det kablede net, ej heller i klasselokalerne. For at logge på det trådløse net skal eleven have oplyst koden af IT-afdelingen. Koden kan ændre sig fra skoleår til skoleår. Elever, der benytter det trådløse net, skal efterfølgende logge ind med deres Herlufsholm brugernavn og password. Dette password skal fornyes hver 3. måned. Man kan logge på med både computer og mobil. 49

19 Det er ikke tilladt at spille spil, når man benytter skolens kablede netværk. Elever må gerne spille spil, når de er logget på det trådløse netværk, men må naturligvis ikke downloade på ulovlig vis. Hvor finder jeg trådløst netværk? Alle humre på kostgårdene + IT-centrene Gymnasiefløjens klasselokaler Skygningens klasselokaler + datalokalet + Vylen Galen også i undervisnings lokalet Det store lokale i pavillonen Hylen + Cafén Helenhalen Trollehallen + datalokalet Mygningens undervisningslokaler Sciencebygningen KREA ved Godskontoret Festsalen, Billedkunst og Musik i Klosterbygningen DEK og 6. klasses undervis ningslokaler SUS Anvendelse af IT i undervisningen Skolen forventer, at eleverne har en bærbar computer, der kan medbringes til undervisningen. Mange elever ønsker at bruge deres bærbare computere/tablet i undervisningen til fx at tage noter på, lave beregninger eller lignende. Det er ikke tilladt at bruge sin computer/tablet i undervisningen til ikkeundervisningsrelaterede aktiviteter. Læreren kan til enhver tid bede eleven om at slukke computeren, hvis dette skønnes hensigtsmæssigt. Bemærk desuden, at elever ikke kan regne med strømmuligheder i alle klasselokalerne. IT til eksamen Til skriftlig eksamen i grundskolen og i gymnasiet ikke Prep-IB og IB er det muligt at bruge sin egen computer og printer. Reglerne for brugen af computer ved skriftlige eksamener udleveres til eleverne op til eksamensperioden, men vær dog opmærksom på, at eleven selv er ansvarlig for, at teknikken fungerer. Vær derfor altid forberedt på at fortsætte en eksamen på traditionel vis med papir og blyant/kuglepen, hvis teknologien svigter. IT-politik Mange elever bruger hver dag skolens IT-faciliteter. Derfor er det nødvendigt med fælles regler for elevernes brug af IT på Herlufsholm. Alle elever har pligt til at sætte sig ind i og overholde skolens IT-politik. Regler for brug af IT på Herlufsholm 50

20 1. Jura Ifølge loven om ophavsret er det ulovligt at hente og videresende visse filer og tekster. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en fil/tekst er ophavsretligt beskyttet, skal du spørge i IT-afdelingen. Det er selvfølgelig også ulovligt at skaffe sig adgang til andres computer/tablet/smartphone, passwords og netværk (hacking). 2. Sikkerhed Skolens IT-regler skal beskytte Herlufsholms net mod hacking og mod misbrug af de rettigheder, du har. Derfor er det meget vigtigt, at du beskytter din kode og ændrer den med jævne mellemrum. Dit password er lige så personligt som koder til f.eks. kreditkort, og du må aldrig låne det til andre. Får du mistanke om, at andre bruger dit password, skal du straks ændre det og meddele det til IT-afdelingen. 3. Aftaler/Licenser Aftalemæssige krav er f.eks. skolens IT-aftaler med eksterne udbydere og konsulenter, der skal sikre, at Herlufsholms net fungerer. Du må derfor ikke installere programmer på skolens computere, og du må ikke ændre på opsætninger. Hvis du savner et program, skal du henvende dig til IT-afdelingen, der normalt vil sørge for, at programmet bliver installeret, hvis det kan lade sig gøre. Anvendelse af skolens net (både det kablede og det trådløse) til deltagelse i fildelingsnetværk el. lign. er ikke tilladt, ligesom det ikke er tilladt at oprette undernet (subnet) og arbejdsgrupper via skolens net. Det er heller ikke tilladt at oprette trådløse net på Herlufsholm, medmindre dette er aftalt med IT-afdelingen. Fremmede trådløse net kan forstyrre skolens trådløse net og kan blive betragtet som snyd ved eksamen. 4. Holdninger Når du bruger nettet det gælder både Internettet og skolens lokalnet skal du tænke på, at du repræsenterer Herlufsholm. Du må derfor hverken producere, downloade eller distribuere materiale, der strider mod skolens værdier, når du anvender Herlufsholms IT-systemer. Det gælder f.eks. materiale, der er racistisk, sexistisk, pornografisk eller ærekrænkende. Herlufsholms regler for almindelig høflighed og gensidig respekt gælder naturligvis også i IT-sammenhænge. I tilfælde hvor der er mistanke om misbrug af IT-systemerne eller kriminelle aktiviteter, kan det være nødvendigt, at skolen får adgang til elevens Herlufsholm og filer på skolens net. 5. Praktiske regler IT kan bruges til både viden og underholdning. Da Herlufsholm er en skole, prioriteres brugen af IT i undervisningssammenhæng højere end underholdningsbrugen. Du ønsker uden tvivl, at alt IT-udstyr fungerer, når du skal bruge det. Sørg derfor for, at udstyret fungerer, når du selv er færdig med at benytte det. Hvis der opstår fejl, så meddel det straks til IT-afdelingen. 51

21 Studierejser På Herlufsholm tager eleverne af sted både på ekskursioner og studierejser af forskellig art. I grundskolen arrangerer vi en lejrskole for 8. klasse samt en studierejse for eleverne, der har valgt 10. præp. I gymnasiet er det især studieturen i 2.g, som er i fokus. Denne indgår som en del af gymnasiets AT-forløb og IB s TOK/CAS-program. Der bruges 20 undervisningstimer på forløbet. Udover de traditionelle studieture, kan der i gymnasiet også være mulighed for mindre studierejser med højniveau-holdene, sprogrejser samt rejser i de kunstneriske fag. Disse studierejser kan normalt kun finde sted i 2.g eller 3.g og omfatter max 3 undervisningsdage. Studieretningen Samfund & Business, som har et særligt internationalt sigte, har dog flere og længere studieture fordelt på alle tre årgange. Udveksling Herlufsholm Skole har et omfattende udvekslingsprogram. Vi mener, at et udvekslingsophold kan bibringe den enkelte elev væsentlige erfaringer samt indsigt i den faglighed, der er i andre skolekulturer end vores egen. Et udvekslingsophold bidrager til personlig dannelse, åbenhed i forhold til omverdenen og personlig udvikling. Derudover giver de elever, der udveksles til Herlufsholm, vores egne elever en unik mulighed for at møde folk fra andre kulturer, at orientere sig ud mod verden samt udvikle en global forståelse. Udveksling giver dog også en række udfordringer for både elever og lærere. Elever deltager derfor kun i programmet efter ansøgning og efterfølgende udvælgelse. I denne proces lægger vi vægt på, at de elever, der udvælges udover at kunne få et personligt udbytte har viljen og evnerne til at yde det ekstra, det kræver. Vores udvekslingsprogrammer indeholder både individuelle og gruppeudvekslinger, klasseudvekslinger og deltagelse i konferencer i Round Square Regi. Vi vil hvert år udbyde et varierende antal udvekslinger, og elever i 1.g er også velkomne til at ønske udveksling til en bestemt Round Square skole. 52

22 En beskrivelse af skolerne kan findes på Det kan være en god idé at tale med Round Square Koordinatoren om, hvilke skoler og lande man søger, da mulighederne kan variere fra år til år. Eleverne skal selv betale rejseomkostningerne, et eventuelt depositum, lommepenge samt forsikringer. Derudover er opholdet omkostningsfrist. Udveksling i grundskolen Der bliver hvert år udbudt et antal udvekslinger i Europa for elever i grundskolen. Forældre og elever får direkte besked, når der er mulighed for at søge disse udvekslinger. Vi stræber efter at udbyde udvekslinger i hver årgang i skoleåret 2014/2015. Vi regner med, at der vil være mulighed for udveksling til England i 6. klasse, til Tyskland i 7. klasse, til Skotland i 8. klasse og til Kenya i 9. klasse. 53

23 Vi arbejder desuden på at oprette en fast udveksling til Frankrig. Hvis vi undervejs i skoleåret opretter nye muligheder for udveksling, får elever og forældre direkte besked. Udveksling i gymnasiet og IB Herlufsholm Skole har for 1.g og 2.g et bredt, individuelt udvekslingsprogram med elever fra flere Round Square skoler i hele verden. Ansøgningen til disse udvekslinger sker på den ansøgningsblanket, der er på hjemmesiden og ForældreIntra. Ansøgningsfristen for alle, der vil i betragtning til udveksling i løbet af deres gymnasietid, er allerede d. 27. august 2014, derfor er det vigtigt, at 1.g ere hurtigt efter skolestart går i gang med overvejelserne omkring udveksling i 1.g eller 2.g. Når ansøgningerne er gennemgået, udvælges nogle af eleverne til en samtale med Round Square Koordinatoren, hvorefter udvekslingerne bliver arrangeret i løbet af 1.g eller 2.g for de elever, der er udvalgt. Forpligtelser ved udveksling For at komme på udveksling fra Herlufsholm Skole, skal man være tilmeldt skolen i hele udvekslingsperioden. Skolepenge betales derfor stadig til Herlufsholm og ikke til udvekslingsskolen. Nogle udvekslingsskoler kræver dog et depositum, som kan dække særlige aktiviteter, man eventuelt deltager i under udvekslingen. De udvekslingselever, som besøger Herlufsholm, har brug for et sted at være i rejseweekenderne. Derfor er det en forudsætning for at søge et udvekslingsophold, at ansøgerens familie er indstillet på at være vært for den udvekslingselev, der kommer til Herlufsholm. Det at være vært indbefatter fx, at man henter og bringer eleven til lufthavnen, samt at man har udvekslingseleven boende i rejseweekends og/eller ferieperioder under udvekslingsopholdet, såfremt man er kostelevfamilie. Er man dagelev, vil udvekslingen som udgangspunkt være som dagelev. Det vil sige, at familien herhjemme ligeledes vil få en udvekslingselev boende i en periode. Udvekslingerne er således baseret på kostelev til kostelev og dagelev til dagelev. Fravær og eksamenspensum Elever på udveksling skal følge undervisningen de steder, de tager hen, og derfor behøver eleverne ikke at aflevere de samme opgaver, som klassen herhjemme får stillet i udvekslingsperioden. 54

24 Normalt udvælges 2 fag, som eleverne skal følge med i. Det fritager dog ikke eleverne for ansvar for på et senere tidspunkt og inden faget afsluttes at have sat sig ind i alt, der er gennemgået, mens de har været væk. Desuden gælder særlige forhold for studieretningsopgaven i 2.g. For at eleven ikke kommer for langt bagud i forhold til eleverne i klassen herhjemme, kan det dog komme på tale at give eleven en mere alternativ opgave. Det kunne fx være at skrive en artikel til Kontakt om opholdet (dansk), skrive 1-2 sider om det politiske system i det pågældende land (samfundsfag) eller noget helt andet. I forhold til den formelle fraværsregistrering, føres eleverne ikke fraværende, mens de er væk. Afleveringsopgaver i fag, eleven ikke følger, noteres som skal ikke afleveres i Lectio. Hvad angår karaktergivning, så afhænger dette af, hvor lang en periode eleven er væk, og det aftales altid med ledende inspektor inden afrejsen. Elevernes Rejsefond I løbet af året afholdes forskellige arrangementer, der har til formål at samle ind til Elevernes Rejsefond. Den stigende internationalisering fx i forbindelse med Round Square aktiviteter og udvekslinger, Duke of Edinburgh programmet, Model United Nations konferencer, osv. betyder ekstra udgifter for de elever, der deltager. Elevernes Rejsefond giver elever på Herlufsholm mulighed for at søge om støtte til studieture, udveksling og andre rejser i skoleregi. Elevernes Rejsefond ansøges enten via eller almindeligt brev direkte til rektor eller vicerektor. Angiv i ansøgningen elevens navn, hvilken rejseaktivitet det drejer sig om samt hvis muligt et overslag over rejsens udgifter. 55

IB. Mentorer, studiecafé og muligheden for ekstraundervisning. sætter fokus på faglighed og på at understøtte den enkelte elevs udvikling.

IB. Mentorer, studiecafé og muligheden for ekstraundervisning. sætter fokus på faglighed og på at understøtte den enkelte elevs udvikling. Herlufsholm Skole tilbyder undervisning i grundskolen for 6. 10. klasse og i gymnasiet på 5 forskellige studieretninger. Desuden tilbydes de internationale uddannelser Prep-IB og IB. Mentorer, studiecafé

Læs mere

Undervisning. Efter 9. klasse afsluttes forløbet med Folkeskolens Afgangsprøve.

Undervisning. Efter 9. klasse afsluttes forløbet med Folkeskolens Afgangsprøve. Undervisning GRUNDSKOLEN 6.-9. kl og juniorprogrammet I 6.-9. klasse har Herlufsholm skabt sin egen pædagogiske model, kaldet Juniorprogrammet. Programmet følger de krav og kriterier, som Undervisningsministeriet

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium Skolestart 2017/18 15 nye klasser: 12 STX-klasser 3 HF-klasser 435 nye elever (29 elever pr. klasse pt.) Ca. 1150 elever på skolen i alt Ungdomsuddannelse

Læs mere

PIXI-BOG 1AX 2015-2016

PIXI-BOG 1AX 2015-2016 PIXI-BOG 1AX 2015-2016 INDHOLD: SIDE: ÅRSPLAN I STIKORD 2 AP 3 AT 1 og 2 3-4 LECTIO 5 SRO 6 STUDIETURE 6 TERMINSPRØVER 6 ÅRSPRØVER 6 ÅRSPLAN I STIKORD: Uge 35 Uge 37 Uge 43 Uge 50/51 Uge 4/5 Uge 9/10 Uge

Læs mere

Herlufsholm. Skolehåndbog 2014-2015

Herlufsholm. Skolehåndbog 2014-2015 Herlufsholm Skolehåndbog 2014-2015 Herlufsholm Skolehåndbog 2014-2015 Rektors velkomst Jeg byder velkommen til skoleåret 2014-2015, som jo er et jubilæumsår: d. 23. maj 2015 kan skolen fejre 450 års jubilæum,

Læs mere

Samtaleaften i november. Valg af studieretning. Internetadgang. Vigtige datoer

Samtaleaften i november. Valg af studieretning. Internetadgang. Vigtige datoer Velkommen Lectio p. 2 p. 3 Skema Login til Lectio Fravær Karakter Samtaleaften i november Valg af studieretning Vejledning p. 5 p. 6 p. 6 p. 7 Lærerteams Mentorer Studievejledning Læsekursus & læsevejledning

Læs mere

Skoleuniform, nye omgivelser, nye kammerater, nye lærere og måske nye fag der er meget, man skal lære at kende og vænne sig til.

Skoleuniform, nye omgivelser, nye kammerater, nye lærere og måske nye fag der er meget, man skal lære at kende og vænne sig til. Skoleuniform, nye omgivelser, nye kammerater, nye lærere og måske nye fag der er meget, man skal lære at kende og vænne sig til. Skoleåret starter derfor med et introduktionsforløb for alle nye elever,

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H2. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

Handelsgymnasiet Ribe HHX

Handelsgymnasiet Ribe HHX Handelsgymnasiet Ribe HHX Eksamensreglement 2015 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Elev på Herlufsholm. Adfærd og holdning. Hverdagen

Elev på Herlufsholm. Adfærd og holdning. Hverdagen Elev på Herlufsholm Elev på Herlufsholm Skolehåndbogen beskriver alle aspekter af livet som elev på Herlufsholm og kan findes i sin helhed på skolehaandbog.herlufsholm.dk eller via skolens hjemmeside.

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

For skoleårene 2013-2016

For skoleårene 2013-2016 Studieretninger For skoleårene 2013-2016 Herlufsholm Skole Mangler du udfordringer? Vil du være del af et stærkt og sjovt elevfællesskab? Skal din skole være mere end bare en skole? Studieretning 1 Kunst

Læs mere

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE 1T HVEM ER JEG? Nina Westh (NW) Teamleder for 1t Klassens historielærer Underviser også i tysk 1T - STUDIERETNINGEN Klassens studieretningsfag: Biologi (A) Kristian

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU 2016/2017 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 3 1. Skriftlig eksamen... 3 Mødetid... 3 Hvornår

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H1. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Diverse praktiske oplysninger side 3 Eksamensreglement side 4 Øvrige regler ved mundtlig

Læs mere

Ta en 2-årig HF og kom videre

Ta en 2-årig HF og kom videre 2-årig HF 1 Ta en 2-årig HF og kom videre Få adgang til din drømmeuddannelse Med en HF-eksamen kan du få adgang til den videregående uddannelse du drømmer om. Du kan få adgang til: Korte videregående uddannelser

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik fra august 2012

Fraværs- og fastholdelsespolitik fra august 2012 1 Fraværs- og fastholdelsespolitik fra august 2012 Fraværs- og fastholdelsespolitikken understøtter den del af skolens strategi, som omhandler fokus på, at den enkelte elev fastholdes og gennemfører uddannelsen.

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 3g erne vises dette hæfte (august 2013) Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb

Læs mere

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i Evalueringsplan AGs evalueringsplan forholder sig til STX-bekendtgørelsens 131-139. Den omfatter konkret, løbende evaluering af undervisningen og af den enkelte elev både ud fra de mål, der er opstillet

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

Eksamensplan 1. og 2.g

Eksamensplan 1. og 2.g Eksamensgrundlag I skal sørge for at eksaminationsgrundlaget er i orden til den mundtlige eksamen i AT (almen studieforberedelse) Jeres studierapporter skal derfor være ajourført senest onsdag d. 3. maj

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF Skolestart 2015/16 15 nye klasser : 13 gymnasieklasser 2 hf-klasser 435 nye elever/29 i gennemsnit pt Ca 1200 elever Ungdomsuddannelse =

Læs mere

Velkommen til Vibenshus Gymnasium. Møde for nye elever 6. juni 2017

Velkommen til Vibenshus Gymnasium. Møde for nye elever 6. juni 2017 Velkommen til Vibenshus Gymnasium Møde for nye elever 6. juni 2017 Aftenens program Velkomst v. rektor Rikke Kirkeskov Sørup Grundforløbet og strukturen efter reformen Præsentation af valgfag i 1.g Organisationen

Læs mere

Frydenhøjskolens udskoling

Frydenhøjskolens udskoling Frydenhøjskolens udskoling 7.-9. klasse 2011/12 Indledning Med denne lille folder vil vi gerne informere lidt om Frydenhøjskolens udskoling. Vi arbejder hele tiden på at udvikle udskolingen og på at gøre

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 2 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx Ribe Handelsskole Hhx Eksamensreglement 2013 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en elev

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Eksamensplan 1. og 2.g

Eksamensplan 1. og 2.g Eksamensgrundlag I skal sørge for at eksaminationsgrundlaget er i orden til den mundtlige eksamen i AT (almen studieforberedelse) Jeres studierapporter skal derfor være ajourført senest onsdag d. 4. maj

Læs mere

Ansøgning om optagelse som KOSTELEV på Herlufsholm Kostskole.

Ansøgning om optagelse som KOSTELEV på Herlufsholm Kostskole. Ansøgning om optagelse som KOSTELEV på Herlufsholm Kostskole. Der ansøges om optagelse i klasse: til august 20 Elev Cpr.nr. Antal søskende Kommunenavn Fødested Nr. i rækken Ud over korrekt navn for eleven

Læs mere

Vejledning På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2017 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Ta en 2-årig HF og kom videre

Ta en 2-årig HF og kom videre 2-årig HF Ta en 2-årig HF og kom videre Med en HF-eksamen kan du få adgang til din drømmeuddannelse Du kan få adgang til: Kortere videregående uddannelser som f.eks. laborant, farmakonom, logistikøkonom

Læs mere

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 1g Herlev Gymnasium og HF 2014

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 1g Herlev Gymnasium og HF 2014 OM EKSAMENSUDTRÆK for STX-elever Både skriftlige og mundtlige prøver er med i udtrækket. Reglerne om prøver i løbet af de 3 år er 1) der aflægges altid prøve i 3g i AT (mundtlig prøve) 2) der aflægges

Læs mere

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N 1.BS STUDIERETNINGER Sprog, samfund og visuel kommunikation med Fransk Sprog,

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2016

Information om avu eksamen maj/juni 2016 Information om avu eksamen maj/juni 2016 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD 2016 HOLD DIG ORIENTERET Når hele eksamensplanen den 20. maj er offentliggjort, kan du se din personlige prøvekalender i Lectioskemaet (fag, dato, tidspunkt, lokale etc.) Du

Læs mere

Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa

Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa Indholdsfortegnelse: Forord! 2 Diverse praktiske oplysninger! 3 Offentliggørelse af eksamensplanen! 3 Sidste undervisningsdag! 3 Standpunkts-terminskarakterer!

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

Eksamensinformationer for OTG 2017

Eksamensinformationer for OTG 2017 Eksamensinformationer for OTG 2017 1. Eksamensperiode og prøvetidspunkter For alle gælder det, at eksamensperioden er fra d. 17. maj til d. 21. juni 2017 inkl. Alle 1.g elever skal til en mundtlig årsprøve,

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

Haderslev Katedralskole

Haderslev Katedralskole Haderslev Katedralskole Information om skriftlig og mundtlig eksamen ved Haderslev Katedralskole Sommer 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Fem gode råd til eksamen!... 4 Særlige forhold ved den skriftlige

Læs mere

Bramdrup Skole UDSKOLINGEN 2013-2014. Kolding Kommune

Bramdrup Skole UDSKOLINGEN 2013-2014. Kolding Kommune Bramdrup Skole UDSKOLINGEN 2013-2014 Kolding Kommune 1 Indhold Udskolingsafdelingen på Bramdrup Skole... 3 Målsætning... 3 Forventninger... 4 Kommunikation skole/hjem... 4 Forældremøder... 4 Skole/hjemsamtaler...

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Maj 2016 Indhold 1. Afsluttende standpunktskarakterer... 1 1.1 Karakterskala... 1 1.2 Eksamener/årsprøver... 1 1.3 Karakterer... 2 2. Eksamensreglement og regler

Læs mere

Du skønne digitale gymnasieverden. Kris%an Jacobsen, rektor Helsingør Gymnasium i Danmark

Du skønne digitale gymnasieverden. Kris%an Jacobsen, rektor Helsingør Gymnasium i Danmark Du skønne digitale gymnasieverden Kris%an Jacobsen, rektor Helsingør Gymnasium i Danmark Hvad vil jeg sige noget om? Gymnasiereform 2005. Studieretninger og tværfaglighed, studieretningsprojekt Det virtuelle

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

Velkommen til informationsmøde for årgang

Velkommen til informationsmøde for årgang Velkommen til informationsmøde for årgang 2017-2020 Program Velkomst v. rektor Jan Mandrup Jacobsen Præsentation af skolen og uddannelsen v. rektor Jan Mandrup Jacobsen og uddannelsesleder Gitte Engelund

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Information til nye elever

Information til nye elever Information til nye elever SKOLESTART PÅ HERLUFSHOLM Mandag d. 17. august Denne dag ankommer alle kostelever til Herlufsholm Skole: Hver elevs mødetidspunkt står i programmet for den første dag på skolen,

Læs mere

Information om afgangsprøven 2016

Information om afgangsprøven 2016 Information om afgangsprøven 2016 1 Information om afgangsprøverne 2016 Afgangsprøverne afholdes i to omgange. Fra den 2.-17. maj afholdes de skriftlige prøver, mens de mundtlige prøver afholdes i perioden

Læs mere

VID Gymnasier N.P. Jossiasens Vej 44E. Tlf EKSAMEN 2017 VID GYMNASIER

VID Gymnasier N.P. Jossiasens Vej 44E. Tlf EKSAMEN 2017 VID GYMNASIER VID Gymnasier N.P. Jossiasens Vej 44E Tlf. 8758 0400 EKSAMEN 2017 VID GYMNASIER INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indstilling til eksamen 1 Eksamensperiode og prøvetidspunkter 2 Skriftlige eksamener

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk Generelle vilkår for brug af IT ved skriftlige terminsprøver, årsprøver

Læs mere

Eksamen forår og sommer 2014

Eksamen forår og sommer 2014 Eksamen forår og sommer 2014 Prøvestart og varighed En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt forberedelsesmaterialet eller lignende. Særlige

Læs mere

EKSAMEN 2015. Vel mødt til eksamen.

EKSAMEN 2015. Vel mødt til eksamen. EKSAMEN 2015 Dette er ment som en hjælp til alle elever, der skal til eksamen på Solhverv Privatskole. Vi har samlet alle de regler, der gælder ved skriftlig eksamen, og endvidere har vi lavet en liste

Læs mere

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf. 8758 0400 EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indstilling til eksamen 1 Eksamensperiode og prøvetidspunkter 2 Skriftelige eksamener

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 48 2014 I uge 48 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder, og hvordan man skal anvende sin computer. Det

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Michael Ross Sinclair (MS) Teamleder for klassen Har klassen i Dansk A & Idræt C 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle

Læs mere

Velkommen og introduktion til 1k og 1k s forældre

Velkommen og introduktion til 1k og 1k s forældre Velkommen og introduktion til 1k og 1k s forældre Dagsorden Nørre Gs struktur omkring klasserne - teamleder, lærerteam og studievejleder Studieretning, lærere og studierejse Den første tid på skolen Mulighederne

Læs mere

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio, Office

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio, Office Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio, Office 365 Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Være kommet på skolens trådløse netværk 2. Kunne se dit skema og dine lektier i

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk GENERELLE VILKÅR FOR BRUG AF IT VED SKRIFTLIGE TERMINSPRØ- VER, ÅRSPRØVER

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2015/20 16. B asi srammen (60.000 kr.)

Rektors Resultatlønskontrakt 2015/20 16. B asi srammen (60.000 kr.) Rektors Resultatlønskontrakt 2015/20 16 Resultatlønskontrakten er opdelt i en basisramme (B) og i en ekstraramme (E), Derudover er der sat procenttal for målene. Basisrammen er ved fuld udbetaling 60.000

Læs mere

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Indholdsfortegnelse Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Evalueringer og opgaver i 1.g... 2 AP. Retningslinier på Mulernes Legatskole... 2 Slutevaluering af naturvidenskabelig grundforløb:... 2 NV.

Læs mere

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio og Office365 Efter gennemgangen af dette modul skal du:

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio og Office365 Efter gennemgangen af dette modul skal du: Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio og Office365 Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Være kommet på skolens trådløse netværk 2. Kunne se dit skema og dine lektier

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Eksamensinformation 2011-2012

Eksamensinformation 2011-2012 Eksamensinformation 2011-2012 Erhvervsakademi Dania Tradium Hobro Akademiuddannelsen Eksamens og prøvereglement Før eksamens begyndelse Mødetid: Studerende skal møde ved eksamenslokalet senest 30 minutter

Læs mere

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive 11. maj 2015 1. Indledning Du skal have maksimalt udbytte af at gå på Handelsgymnasiet Skive. Det mål nås kun ved, at din tid på skolen ses som et samspil

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

RART AT VIDE... VELKOMMEN TIL GG

RART AT VIDE... VELKOMMEN TIL GG RART AT VIDE... VELKOMMEN TIL GG VELKOMMEN! Hjertelig velkommen til dig og dine forældre på Grenaa Gymnasium. Hele personalet glæder sig til at komme i gang med et nyt skoleår, og vi håber, at du vil finde

Læs mere

HF Enkeltfag Uddannelse i dit tempo

HF Enkeltfag Uddannelse i dit tempo HF Enkeltfag HF Enkeltfag Uddannelse i dit tempo Hvad er HF Enkeltfag? HF er en forkortelse for Højere Forberedelseseksamen En HF giver adgang til videre gående uddannelser på lige fod med øvrige gymnasiale

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 2g

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 2g OM EKSAMENSUDTRÆK for STX-elever Både skriftlige og mundtlige prøver er med i udtrækket. Reglerne om prøver i løbet af de 3 år er 1) der aflægges altid prøve i 3g i AT (mundtlig prøve) 2) der aflægges

Læs mere

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Holbergskolen 2011/2012 Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Udtrukne fag Holbergskolen 2011/2012: Biologi og Kristendom Regler om aflevering af opgaver, projekter, dispositioner

Læs mere

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 1g Herlev Gymnasium og HF 2015

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 1g Herlev Gymnasium og HF 2015 OM EKSAMENSUDTRÆK for STX-elever Både skriftlige og mundtlige prøver er med i udtrækket. Reglerne om prøver i løbet af de 3 år er 1) der aflægges altid prøve i 3g i AT (mundtlig prøve) 2) der aflægges

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde Velkommen til informationsmøde Informationsmøde for kommende elever - 7. juni 2016 Årgang 2016-2019 Handelsgymnasiet Roskilde Handelsskole 2 Aftenens program Velkomst ved rektor Jan Mandrup Jacobsen Præsentation

Læs mere

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole [IH1] Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business

Læs mere

Skriftlig eksamen/prøve

Skriftlig eksamen/prøve Skriftlig eksamen/prøve Mødetid: Du skal møde senest 30 minutter før eksamen/prøven, så du uden stress og jag kan installere dig og din pc på din plads i lokalet. Du skal sidde på din plads i eksamenslokalet

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 4. Konsekvenser af at komme for sent... 2 5.

Læs mere

Eksamensorientering - sommeren 2017

Eksamensorientering - sommeren 2017 Eksamensorientering - sommeren 2017 Skoleåret 2016/2017 Skoleåret går fra d. 10/8 til og med d. 23/6. Eksamen og årsprøver er blot en del af jeres undervisningsår. Hvad betyder det for jer? Undervisningsforløb

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H3. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H3. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H3. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

Eksamen forår og sommer 2015

Eksamen forår og sommer 2015 Eksamen forår og sommer 2015 Prøvestart og varighed En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt forberedelsesmaterialet eller lignende. Særlige

Læs mere

VELKOMST OG INTRODUKTION TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE. I 2015u (eller 1u)

VELKOMST OG INTRODUKTION TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE. I 2015u (eller 1u) VELKOMST OG INTRODUKTION TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE I 2015u (eller 1u) Struktur omkring klassen teamleder, lærerteam og studievejleder Teamleder: En teamleder til hver klasse er klassens kontaktlærer.

Læs mere

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole!

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! STX 2015/16 1 Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! Starten på et helt nyt uddannelsesforløb på en helt ny skole er præget af mange nye indtryk og informationer.

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT

Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT KF 27.02.2011 Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT Side 1 af 6 Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT Tidspunkter 8:00 Eksamenslokalet åbnes 8:00-8:30 Computere + eventuelt tilbehør opsættes

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere