Anbefalinger: implementering af ny EU-regulering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anbefalinger: implementering af ny EU-regulering"

Transkript

1 Anbefalinger: implementering af ny EU-regulering vedtaget på møde i Implementeringsrådet den 14. marts 2017 Ministerium Titel på retsakt Vedtaget Impleme nteringsfr ist Bemærkninger 1 Skatteministeriet Rådets direktiv (EU) 2016/1164 af 12. juli 2016 om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte indvirker på det indre markeds funktion (ATAD) 2 Erhvervsministeriet EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2016/97 af 20. januar 2016 om forsikringsdistribution (omarbejdning) (IDD) 3 Erhvervsministeriet EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2014/50/EU af 16. april 2014 om mindstekrav til fremme af arbejdskraftens mobilitet mellem medlemsstaterne gennem bedre mulighed for at optjene og bevare supplerende pensionsrettigheder (Portabilitetsdirektivet) Forbrugerrådet Tænk underlader at tage stilling til anbefalingen Forbrugerrådet Tænk underlader at tage stilling til anbefalingen

2 1. IMPLEMENTERINGSPLAN: BEKÆMPELSE AF METODER TIL SKATTEUNDGÅELSE Oplysninger om EU retsakten Titel Rådets direktiv (EU) 2016/1164 af 12. juli 2016 om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte indvirker på det indre markeds funktion, Den Europæiske Unions Tidende, L 193, 19. juli 2016, EU nummerering Rådets direktiv (EU) 2016/1164 Seneste samlenotat: Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) 17. juni 2016: Ansvarligt ministerium Vurderes retsakten at få væsentlige konsekvenser for dansk erhvervsliv Skatteministeriet Det vurderes, at implementeringen af direktivet samlet set ikke vil have nævneværdige økonomiske eller administrative omkostninger for erhvervslivet, da Danmark allerede har værnsregler på direktivets område. Direktivet indeholder regler på fem områder. Det drejer sig om fradragsbegrænsning for rentebetalinger, exitbeskatning, generel omgåelsesregel, CFC-beskatning og hybride mismatch. De enkelte områder gennemgås kort neden for. Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med behandling af direktivforslaget vurderet, at direktivet medfører administrative konsekvenser under 4 mio. kr. De blev derfor ikke kvantificeret yderligere. Erhvervsstyrelsen vil dog foretage en nærmere kvantificering i forbindelse med implementeringen. Fradragsbegrænsning for rentebetalinger Direktivet indeholder en regel om begrænsning af koncerners rentefradrag, der skal hindre, at koncerner placerer renteudgifter i lande med høj selskabsbeskatning, mens egenkapitalen placeres i lavt beskattede lande. Reglen skal imødegå situationer, hvor en koncern kan trække uforholdsmæssigt store renteudgifter fra i skat. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis et moderselskab etablerer et datterselskab (uden for EU), og placerer egenkapital i datterselskabet, hvorefter at datterselskabet yder et lån (med høje renter) til moderselskabet i EU og dermed stort fradrag i den skattepligtige indkomst. Det kan for eksempel også være tilfældet, hvis en koncerns eksterne gæld placeres i selskaber i EU-lande, mens egenkapitalen placeres uden for EU (med en lavere beskatning af afkastet). Reglen medfører, at selskaber som udgangspunkt ikke kan fradrage låneomkostninger (herunder renteudgifter, kurstab på gæld og renteelementet i leasingkontrakter), der overstiger 30 pct. af den skattepligtige indkomst før fradrag for renter, skatter, og af- og nedskrivninger (EBITDA). Uanset bestemmelsen vil koncerner dog altid kunne fradrage nettofinansieringsudgifter på ca. 22,5 mio. kr. (3 mio. EUR). Den danske indkomstbaserede rentefradragsbegrænsningsregel i selskabsskattelovens 11 C minder om den, der er vedtaget i direktivet. Den danske indkomstbaserede rentefradragsbegrænsningsregel beregnes dog på baggrund af indkomsten før renter og skatter (EBIT), hvorimod den regel, der er vedtaget, beregnes på baggrund af indkomsten før fradrag for renter, skatter og af- og nedskrivninger (EBITDA). Procentsatsen i den danske regel er også højere (80 pct. mod 30 pct.), men beregnes således også af et lavere beløb, idet indkomsten i den danske regel er inklusive af- og nedskrivninger. Det vurderes, at det vil afhænge af 2

3 den enkelte virksomheds forhold, om den ene eller den anden er strammest. Beløbsgrænsen svarer næsten til den tilsvarende beløbsgrænse i de danske regler, som er på 21,3 mio. kr. Exitbeskatning Direktivet indeholder også en regel om exitbeskatning af aktiver, når disse overføres til andre lande. Reglen skal imødegå, at indkomstskabende aktiver flyttes ud af et EU-land uden beskatning. Aktivet skal beskattes i forhold til markedsværdien på overførselstidspunktet. Ved overførsler til andre EU/EØS-lande opgøres skatten ved overførslen, men selskabet kan få henstand med betalingen af skatten. Skattebetalingen skal i stedet afdrages i rater over mindst 5 år. Der kan opkræves renter på henstandsbeløbet. Det kan endvidere i visse situationer kræves, at der stilles sikkerhed for henstandsbeløbet. De danske exit-beskatningsregler minder i stor stil om de regler, der er vedtaget i direktivet. Der ses alene at være behov for mindre lovændringer. Det skal dog bemærkes, at henstandsbeløbet ved overførsler til andre EU-lande efter direktivet skal afdrages over fem år. I de eksisterende danske regler skal henstandsbeløbet afdrages i takt med løbende afkast fra de overførte aktiver eller over 7 år. Generel omgåelsesklausul Der indgår en generel omgåelsesklausul i direktivet til at undgå misbrug. Dette indebærer, at der skal ses bort fra arrangementer, der ikke er reelle, og hvis hovedformål er at opnå en utilsigtet skattefordel. Arrangementer er ikke reelle, i det omfang de ikke er tilrettelagt af velbegrundede kommercielle årsager, der afspejler den økonomiske virkelighed. Omgåelsesklausulen skal imødegå misbrug, der ikke er omfattet af de specifikke værnsregler, der fremgår af direktivet eller i øvrigt fremgår af national ret. Der vil skulle indføres en generel omgåelsesklausul for selskabsbeskatning. I gældende ret findes der alene en omgåelsesklausul for så vidt angår selskabsskattedirektiverne og dobbeltbeskatningsoverenskomsterne. Kontrollerede udenlandske selskaber (CFC-beskatning) Direktivet indeholder regler for beskatning af udenlandske datterselskaber, såkaldte CFC-regler (Controlled Foreign Company). Reglerne skal imødegå, at koncernforbundne selskaber kan undgå selskabsbeskatning ved at flytte indkomstskabende aktiver (fx finansielle eller immaterielle aktiver) og dermed overskud fra (et højt beskattet) moderselskab til et lavere beskattet udenlandsk datterselskab. Det vil fortsat være muligt for moderselskabet at flytte sit overskud, men CFC-reglerne betyder, at moderselskaber vil blive beskattet af indkomsten i de udenlandske datterselskaber. Der er forskelle mellem den eksisterende danske CFC-beskatningsregel og den vedtagende direktivbestemmelse, men de overordnede principper for de centrale definitioner af kontrol og indkomstarter, der anses for at være mobil indkomst (CFCindkomst), er ensartede. I direktivet er dog medtaget faktureringsselskabers indkomst fra levering af tjenester til moderselskabets tilknyttede selskaber, som ikke er omfattet af de danske regler. Hybride mismatch inden for EU 3

4 Hybride mismatch indeholder regler, der skal modvirke, at der kan opnås dobbeltfradrag og fradrag uden korresponderende beskatning som følge af forskelle mellem EU-landenes skatteregler. Danmark har allerede regler, der håndterer mismatch med hensyn til hybride enheder og instrumenter, der dog er udformet anderledes end direktivets regler. De danske regler om hybride enheder og instrumenter medfører, at Danmark som enhedens eller instrumentets hjemland (kildelandet) følger kvalifikationen i aktionærens/ejerens hjemland. I direktivet anvendes en anden teknik, idet mismatchet i stedet fjernes på den enkelte transaktion ved, at der skal nægtes fradrag for betalinger. Direktivet medfører, at Danmark vil skulle indføre regler svarende til direktivets regler. Det kan være nødvendigt at opretholde eksisterende regler, idet disse dækker mismatches, der ikke er dækket af direktivet f.eks. i forhold til tredjelande. Det bemærkes, at Kommissionen den 25. oktober 2016 har fremsat et forslag om ændring af direktivet for så vidt angår hybride mismatch i forhold til lande uden for EU. Afhængigt af behandlingen i Rådet af dette forslag, kan direktivændringen eventuelt medtages i implementering af det oprindelige direktiv. Typen af retsakt Dato for vedtagelse af retsakt i EU Metode til implementering Der er tale om et minimumsdirektiv, hvor medlemsstaterne kan anvende nationale eller aftalebaserede bestemmelser, der har til formål at sikre et højere beskyttelsesniveau for nationale selskabsskattegrundlag (jf. direktivets artikel 3). 12. juli 2016 Ændring af selskabsskatteloven og ligningsloven Der vil bl.a. være behov for justeringer af gældende regler i ligningslovens 3 (generel regel om bekæmpelse af misbrug) og selskabsskattelovens 11 C (fradragsbegrænsning af rentebetalinger), 27 (exit-beskatning) og 32 (CFC-regler). Et lovforslagsudkast vil blive sendt på ekstern høring med sædvanlig høringsfrist på 4 uger. Plan for at undersøge implementeringen i andre lande EU s implementeringsfrist Der er ikke for nærværende planer om at undersøge andre landes implementering. Dette skyldes, at implementeringen i høj grad vil afhænge af, i hvilket omfang de enkelte medlemsstater i forvejen har tilsvarende værnsregler. Danmark har allerede værnsregler på de pågældende områder, hvorfor der ikke er behov for store justeringer af dansk lovgivning. 1. januar 2019 (dog 1. januar 2020 fsva. artikel 5 exit-beskatning). Anbefaling fra Implementeringsrådet Implementeringsrådet anbefaler overordnet, at Danmark så vidt muligt bør følge direktivet og ikke indføre eller beholde danske særregler, der går længere end direktivet. Dette vil styrke virksomhedernes retssikkerhed, begrænse de ekstra administrative byrder samt minimere risikoen for tvister og dobbeltbeskatning. I implementeringen bør Skatteministeriet være særligt opmærksom på følgende punkter: Implementeringen af direktivet er af meget væsentlig betydning for danske virksomheder. Som følge af de forskellige valgmuligheder i direktivet, og at der er sket væsentlige ændringer, efter direktivforslaget var i høring, bør der gennemføres endnu en høring om implementeringen af direktivet i den 4

5 vedtagne form. Som grundlag for høringen henstiller Implementeringsrådet til, at Skatteministeriet udarbejder et udførligt notat om, hvilke spørgsmål og valg som implementeringen giver anledning til, herunder hvilke danske regler der vil falde bort eller blive tilpasset som følge af implementeringen. I forbindelse med implementeringen er det vigtigt, at det tydeligt fremgår hvilke punkter, at direktivet går længere end OECD s BEPS anbefalinger, der må anses for international standard. Eventuelle lempelser af de eksisterende danske regler må ses i sammenhæng med, at nogle elementer i direktivet er mere restriktive end de gældende danske værnsregler, mens andre elementer er mindre restriktive. Implementeringsplanen og fremlæggelsen i Skatteministeriets samlenotat får reglerne til at fremstå overskuelige. Realiteten er imidlertid, at den nærmere afgrænsning og indretning af reglerne er meget kompleks. Det er af væsentlig betydning for virksomhederne, at det ved implementeringen tilstræbes at holde reglerne så enkle som muligt. Det anbefales, at alle tre danske rentefradragsbegrænsningsregler i SEL 11, 11 B og 11 C, harmoniseres og forenkles, så de samlet implementerer direktivets regel om rentebegrænsning og ikke går længere. Implementeringsrådet er således enig med FSR - danske revisorer, der i deres høringssvar pegede på behovet for en grundlæggende revurdering og omskrivning af disse regler. Det anføres i implementeringsplanen, at Det vurderes, at implementeringen af direktivet samlet set ikke vil have nævneværdige økonomiske eller administrative omkostninger for erhvervslivet, da Danmark allerede har værnsregler på direktivets område. Betragtningen er korrekt, når der ses isoleret på Danmark. Denne beskrivelse tager imidlertid ikke højde for, at direktivet medfører nye værnsregler i de fleste EU-lande, og at det samlede resultat for danske koncerner med virksomheder i andre EU-lande formentligt fører til betydelige yderligere administrative omkostninger. Det skyldes, at direktivet ud over at introducere nye minimumsregler også lader landene beholde et utal af nationale særregler. Skatteministeriet bør ved vurderingen af økonomiske eller administrative omkostninger for erhvervslivet ikke blot tage udgangspunkt i de gældende danske regler som reference, men oplyse de omkostninger der vil være ved at opretholde eller vedtage danske regler, der går længere end direktivet. Implementeringsrådet leverer gerne mere detaljerede input om implementeringen af direktivet. Endelig anbefaler Implementeringsrådet, at det undersøges, hvordan direktivet bliver implementeret i andre lande. Dette er en øvelse, der bør sikre en større grad af ensartethed i reglerne, og under alle omstændigheder bør man ikke pålægge dansk erhvervsliv yderligere byrder i forhold til nabolandene. ATAD (direktivet) bør samtidig ses som en mulighed for at rydde op i de mange nationale danske værnsregler, således at man i Danmark ikke går videre, end direktivet lægger op til. Med indførslen af en GAAR (General Anti Avoidance Rule) bør der samtidig ikke være behov for alle de specielle værnsregler. 5

6 2. IMPLEMENTERINGSPLAN: FORSIKRINGSDISTRIBUTION (IDD) Oplysninger om EU retsakten Titel EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2016/97 af 20. januar 2016 om forsikringsdistribution (omarbejdning) EU nummerering 2016/97 EU af 20. januar 2016 Ansvarligt ministerium Vurderes retsakten at få væsentlige konsekvenser for dansk erhvervsliv Erhvervsministeriet Direktivet vil medføre nye administrative byrder for erhvervslivet, men omfanget heraf skal afdækkes nærmere. Der udarbejdes således en betydelig mængde implementerende lovgivning af EIOPA, som først ligger fast i 2017/18. EIOPA har således udarbejdet Technical Advice til Kommissionen på følgende områder: 1) Principperne for reglerne om produkttilsyn og styringskrav 2) Reglerne om interessekonflikter 3) Kriterier for vurdering af om tilskyndelser har en skadelig indvirkning 4) Kriterierne for vurdering af ikke-komplekse forsikringsbaserede investeringsprodukter. Derudover indeholder direktivet regler om oplysningsforpligtelser, herunder udlevering af et standardiseret dokument ved distribution af skadesforsikringsprodukter. Typen af retsakt Direktivet er et minimumsharmoniseringsdirektiv. Artikel 17, stk. 3, i direktivet indeholder ikke et absolut provisionsforbud, som i dag er indeholdt i dansk ret. Der skal således ved implementeringen bl.a. tages stilling til, hvorvidt denne regel ønskes videreført. Ved implementeringen skal der endvidere tages stilling til spørgsmålet om forbrugerbeskyttende regler, idet direktivet indeholder færre regler om forbrugerbeskyttelse, end der i dag er indeholdt i dansk ret på området. De danske særregler har løbende været overvejet, og både provisionsforbuddet og de forbrugerbeskyttende regler har været drøftet med branchen. Ved implementeringen skal der endvidere tages stilling til spørgsmålet om, hvor whistleblowerordninger skal etableres. Direktivet indeholder alene et krav om myndighedsetableret whistleblowerordning. Dato for vedtagelse af retsakt i EU Vedtaget den 20. januar Implementeringsplanen er ikke indsendt tidligere, da der har været usikkerhed om, hvordan direktivet mest hensigtsmæssigt skulle implementeres. 6

7 Metode til implementering Direktivet forventes implementeret i en ny lov om forsikringsformidling. Denne lov skal erstatte den gældende lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr af 22. august Implementeringen af direktivet vil endvidere medføre ændringer i lov om finansiel virksomhed og lov om finansielle formidlere og boligkreditformidlere. Som led i implementeringen af direktivet forventes der udstedt en ny bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistribution, en ny bekendtgørelse om kompetencekrav samt en ny registerbekendtgørelse, der skal erstatte bekendtgørelse om forsikringsselskabers register over forsikringsagentvirksomheder og administrationsselskaber. Derudover forventes ændringer i bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler, i bekendtgørelse om forsikringsmæglervirksomheders og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetninger og i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder. Branchen har løbende været inddraget i beslutningsprocesserne. Der har blandt andet været nedsat en arbejdsgruppe vedrørende implementeringen af de kompetencekrav, som direktivet fastsætter. Derudover har der været løbende drøftelser med branchen om provisionsforbuddet og god skik reglerne. Plan for at undersøge implementeringen i andre lande EU s implementeringsfrist Finanstilsynet følger/deltager i arbejdsgrupper om direktivet i EIOPA regi, hvor reglerne diskuteres. Finanstilsynet vil foretage et nabotjek i Tyskland, Holland, Sverige og Finland i forhold til implementeringen af art. 17, stk. 3 vedrørende provisionsforbud. 23. februar Direktivet forventes implementeret 1. januar 2018 i overensstemmelse med regeringens politik om to ikrafttrædelsesdatoer. Anbefalinger fra Implementeringsrådet Implementeringsrådet anbefaler, at de eksisterende regler for det danske provisionsforbud for uvildige forsikringsmæglere bevares i forbindelse med implementeringen af IDD. Forsikringsmæglerforeningen støtter ligeledes en bevarelse af provisionsforbuddet. Der er tale om regulering, der vil gavne forbrugerne, hvor der konkurreres på pris og kvalitet, og som ikke vil medføre øgede omkostninger for de berørte virksomheder. Fristen for at implementere IDD er den 23. februar Af implementeringsplanen fremgår det imidlertid, at direktivet forventes implementeret i Danmark den 1. januar 2018 i overensstemmelse med regeringens politik om to ikrafttrædelsesdatoer. Denne førtidsimplementering vil indebære en endnu kortere frist til implementering, og Implementeringsrådet vil henstille til, at Danmark følger den af EU fastsatte frist for implementering. 7

8 3. IMPLEMENTERINGSPLAN: ARBEJDSKRAFTENS MOBILITET OG SUPPLERENDE PENSIONSRETTIGHEDER (PORTABILITETSDIREKTIVET) Oplysninger om EU retsakten Titel EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2014/50/EU af 16. april 2014 om mindstekrav til fremme af arbejdskraftens mobilitet mellem medlemsstaterne gennem bedre mulighed for at optjene og bevare supplerende pensionsrettigheder Link: EU nummerering 2014/50/EU af 16. april 2014 Ansvarligt ministerium Vurderes retsakten at få væsentlige konsekvenser for dansk erhvervsliv Typen af retsakt Erhvervsministeriet Det er på nuværende tidspunkt uklart, hvilke erhvervsøkonomiske konsekvenser direktivet vil medføre. Særligt oplysningskravene, som aktive eller hvilende medlemmer af pensionsordninger efter anmodning har ret til at få, forventes at medføre nogle administrative konsekvenser. De mulige konsekvenser skal imidlertid vurderes nærmere. Direktivet er et minimumsharmoniseringsdirektiv. I artikel 4 (2) om optjening af rettigheder og artikel 5 (4) om bevarelse af hvilende pensionsrettigheder er det anført, at medlemsstaterne har mulighed for at tillade arbejdsmarkedets parter at fastsætte andre bestemmelser via kollektive aftaler, forudsat at disse bestemmelser ikke giver ringere beskyttelse og ikke skaber hindringer for arbejdskraftens fri bevægelighed. Det fremgår af direktivets artikel 5 (2), at medlemsstaterne skal sikre, at fratrådte arbejdstageres og deres efterladtes hvilende pensionsrettigheder skal behandles på måder, der anses for retfærdige under hensyntagen til arten af pensionsordningen og praksis. I direktivet foreslås flere muligheder. Der gives endvidere mulighed for i artikel 5 (3), at medlemsstaterne kan fastsætte en tærskelværdi for hvilende pensionsrettigheder, som giver pensionsselskabet mulighed for at udbetale beløbet fremfor at lade det blive stående. Dato for vedtagelse af retsakt i EU Metode til implementering Vedtaget den 16. april Implementeringsplanen er ikke forelagt før, da direktivet er vedtaget inden oprettelsen af Implementeringsrådet og Implementeringsudvalget. Implementeringsplanen forelægges således først nu, hvor implementeringen af direktivet er under forberedelse. Direktivet forventes implementeret ved en ny lov om pensionsforhold, som primært vil indeholde ny regulering, der følger af en tekstnær implementering af direktivet. Det forventes endvidere, at den nye lov om pensionsforhold vil medføre ændringer i lov om finansiel virksomhed, idet der i kapitel 6 findes særlige regler for forsikringsselskaber, bl.a. vedr. de informationer, som et livs- eller skadesforsikringsselskab skal oplyse kunderne om. Finanstilsynet har afholdt et 8

9 møde med branchen og opretholder en løbende dialog herom under udarbejdelsen af lovforslaget. Det vil i samråd med branchen blive vurderet, hvilke af disse særlige regler om forsikringsselskaber, der med fordel kan flyttes til den nye lov om pensionsforhold, idet den nye lov skal fungere som en mere generel regulering af pensionsaftaleområdet. Plan for at undersøge implementeringen i andre lande Der foretages en tekstnær implementering af direktivet, hvorfor der ikke vil blive foretaget en undersøgelse af, hvordan andre lande implementerer direktivet. Det skal samtidig bemærkes, at pensionsområdet i Danmark er meget forskelligt fra andre EU-landes, hvorfor det også af denne grund ikke vurderes relevant at foretage nabotjek af bl.a. muligheden for at fastsætte regler om en tærskelværdi, som nævnt ovenfor. EU s implementeringsfrist 21. maj 2018 Anbefalinger fra Implementeringsrådet I overensstemmelse med regeringens princip om to årlige ikrafttrædelsesdatoer for erhvervsrettet regulering forventes det, at lovforslaget fremsættes med en ikrafttrædelsesdato den 1. januar Det skal i den danske lov tydeliggøres, at det er pensionsselskaberne, og ikke de ansættende virksomheder, der får pligt til at afgive oplysninger om ens pensionsrettigheder ved ophør af et ansættelsesforhold efter art. 6. Det fremgår nemlig ikke tydeligt af direktivet. Implementeringsrådet bemærker i øvrigt, at implementeringen af direktivet sker i tæt koordination mellem Erhvervsministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Dette skyldes, at direktivet berører både firmapensionsordninger, som er tilknyttet et ansættelsesforhold (Erhvervsministeriets ressort), og arbejdsmarkedspensioner, som er genstand for kollektive aftaler mellem arbejdsmarkedets parter og hører under Beskæftigelsesministeriets ressort. Da de elementer i direktivet, der vedrører arbejdsmarkedspensionerne, er et anliggende for arbejdsmarkedets parter, knytter Implementeringsrådets anbefalinger sig alene til de elementer, der vedrører firmapensionsordninger, som er tilknyttet et ansættelsesforhold. Implementeringen for så vidt angår arbejdsmarkedspensionerne drøftes sideløbende i regi af Beskæftigelsesministeriets Implementeringsudvalg, der retter sine anbefalinger til beskæftigelsesministeren. 9

Sekretariatsbetjeningen er overgået fra Erhvervsstyrelsen til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Sekretariatsbetjeningen er overgået fra Erhvervsstyrelsen til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. BESLUTNINGSREFERAT 5. møde i Implementeringsrådet Mødet blev afholdt tirsdag den 14. marts 2017 kl. 9.00-13.00 i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Dagsorden 1 Velkomst ved formanden 2 Præsentation

Læs mere

Skatteministeriet har den 3. februar 2016 fremsendt ovennævnte forslag til direktiv til FSR- danske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har den 3. februar 2016 fremsendt ovennævnte forslag til direktiv til FSR- danske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 7. marts 2016 Høring om forslag til Rådets direktiv om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte påvirker det indre markeds

Læs mere

Direktiv om bekæmpelse af skatteundgåelse. Præsentation ved Jesper Leth Vestergaard

Direktiv om bekæmpelse af skatteundgåelse. Præsentation ved Jesper Leth Vestergaard Direktiv om bekæmpelse af skatteundgåelse Præsentation ved Jesper Leth Vestergaard Kompromisforslag Formandsskabets generelle indstilling: Formandsskabets kompromisforslag i forbindelse med ECOFIN, 25.

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0026 Bilag 1 Offentligt Notat Klik og vælg dato J.nr. 16-0107998 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Selskab, Aktionær og Erhverv JLV Europa-Kommissionens

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 113 Offentligt Notat 2. februar 2017 J.nr. 16-0107998 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Selskab, Aktionær og Erhverv JWS, JLV EU-Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3468 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3468 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3468 - økofin Bilag 1 Offentligt 10. maj 2016 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 25. maj 2016 1) Direktiv om skatteundgåelse mv. - Rådskonklusioner mv. KOM(2016)

Læs mere

10340/16 gng/jb/bh 1 DG G 2B

10340/16 gng/jb/bh 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0011 (CNS) 10340/16 FISC 103 ECOFIN 624 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Tidl. dok.

Læs mere

Talepunkt til Skatteudvalget 11. februar 2016

Talepunkt til Skatteudvalget 11. februar 2016 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 239 Offentligt Talepunkt til Skatteudvalget 11. februar 2016 5. februar 2016 F5 Jeg vil først orientere udvalget om de centrale skattesager

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringen har netop præsenteret sin skattelypakke, der indeholder forslag til nye regler om udenlandske

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.12.2012 C(2012) 8806 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning DA DA KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 10 Offentligt Notat 30. juni 2015 J.nr. 15-0247969 Proces og Administration ABL GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 22. november 2013 Ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) H213-13

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat om

Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 1 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 1. september 2010 1. september 2010 J.nr. 2010-221-0032 Grund-

Læs mere

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev Finansiel regulering og kapitalforvaltning Nyhedsbrev PROVISIONSFORBUD VED UAFHÆNGIG INVESTERINGS- RÅDGIVNING OG PORTEFØLJEPLEJE 9.12.2015 Fra 1. januar 2017 indføres med implementeringen af MiFID II et

Læs mere

Resumé Formandskabet har den 15. oktober 2012 udsendt KOM(2007)603 af 9. oktober 2007 med henblik på genoptagelse af forhandlingerne om direktivet.

Resumé Formandskabet har den 15. oktober 2012 udsendt KOM(2007)603 af 9. oktober 2007 med henblik på genoptagelse af forhandlingerne om direktivet. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0603 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund- og nærhedsnotat om genoptagelse af ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om mindstekrav til fremme af arbejdskraftens

Læs mere

En fælles selskabsskattebase i EU CCCTB

En fælles selskabsskattebase i EU CCCTB Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 198 Offentligt En fælles selskabsskattebase i EU CCCTB (Common Consolidated Corporate Tax Base) 27. april 2011 Hovedelementerne i forslaget Fælles: Et fælles regelsæt(skattebase)

Læs mere

ATAD II DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST. Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18.

ATAD II DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST. Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18. DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18. Maj 2017 BAGGRUND OG STATUS PÅ side 2 BAGGRUND Politisk agenda BEPS (Action 2)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt 3. november 2015 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015 1) Kommissionens handlingsplan for en kapitalmarkedsunion - Rådskonklusioner

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2008-251-0070 Dato: Til Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget Til udvalgenes orientering vedlægges supplerende Grundnotat, høringsskema

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

GAP Anvendelsesområde

GAP Anvendelsesområde København April 2017 GAP Anvendelsesområde Forklaring af lysregulering Forklaring Vurderes at få stor betydning Vurderes at få betydning Vurderes ikke at få betydning København Langelinie Allé 35 2100

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen).

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen). Skatteudvalget L 116 - Bilag 9 Offentligt J.nr. 2005-411-0057 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

Regeringen ser det her som en international opgave, der skal løses internationalt. Og det arbejder regeringen benhårdt for.

Regeringen ser det her som en international opgave, der skal løses internationalt. Og det arbejder regeringen benhårdt for. Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 332 Offentligt 27. maj 2016 J.nr. 16-0661132 Selskab, Aktionær og Erhverv MAK Samrådsspørgsmål Y - Tale til besvarelse af spørgsmål Y den 2.

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om forsikringsformidling

Høringssvar vedrørende forslag til lov om forsikringsformidling Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø Sendt pr. mail til hoeringer@ftnet.dk med kopi til kbn@ftnet.dk, ctn@ftnet.dk og snc@ftnet.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om forsikringsformidling

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning), KOM (2012) 360

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning), KOM (2012) 360 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 12. december 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling

Læs mere

Talepunkt til Skatteudvalget 15. juni forud for ECOFIN 17. juni 2016

Talepunkt til Skatteudvalget 15. juni forud for ECOFIN 17. juni 2016 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 518 Offentligt Talepunkt til Skatteudvalget 15. juni forud for ECOFIN 17. juni 2016 9. juni 2016 F5 På dagsordenen for ECOFIN 17. juni er der

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. februar 2006 /DAL Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt MILJØstyrelsen 9. Marts 2011 Pesticider & genteknologi JL/japed(dep) GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådsdirektiv

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. november 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0400 (CNS) 14950/14 FISC 182 ECOFIN 1002 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14532/14

Læs mere

P6_TA(2007)0269 Overførsel af pensionsrettigheder ***I

P6_TA(2007)0269 Overførsel af pensionsrettigheder ***I P6_TA(2007)0269 Overførsel af pensionsrettigheder ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. juni 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en styrkelse af retten

Læs mere

En ny lovpakke til imødegåelse af anvendelse af skattely

En ny lovpakke til imødegåelse af anvendelse af skattely - 1 En ny lovpakke til imødegåelse af anvendelse af skattely Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen www.v.dk En ny skattely -pakke skal på forskellig måde

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0189/101. Ændringsforslag. Pervenche Berès, Hugues Bayet for S&D-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0189/101. Ændringsforslag. Pervenche Berès, Hugues Bayet for S&D-Gruppen 1.6.2016 A8-0189/101 101 Betragtning 7 a (ny) (7a) Skatteordninger forbundet med intellektuel ejendomsret, patenter og forskning og udvikling anvendes i vidt omfang i hele Unionen. Indtil flere undersøgelser

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Talepunkt til Skatteudvalget 1. december forud for ECOFIN 6. december 2016

Talepunkt til Skatteudvalget 1. december forud for ECOFIN 6. december 2016 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 114 Offentligt Talepunkt til Skatteudvalget 1. december forud for ECOFIN 6. december 2016 1. december 2016 F5 På dagsordenen for ECOFIN 6.

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt N O T AT T I L FOLKE TI NGE TS EUROP AU D V AL G Klima-, Energi- og Bygnings ministeriet 31. oktober 2014 Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 5.9.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det maltesiske Repræsentanternes Hus om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 66 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 26. november 2012 Grund- og nærhedsnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer

Læs mere

Guide til ministerier vedrørende arbejdet i regeringens EU-Implementeringsudvalg og Implementeringsrådet

Guide til ministerier vedrørende arbejdet i regeringens EU-Implementeringsudvalg og Implementeringsrådet N O T A T December 2017 Guide til ministerier vedrørende arbejdet i regeringens EU-Implementeringsudvalg og Implementeringsrådet Denne guide beskriver opgaverne i regeringens EU-Implementeringsudvalg og

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 119 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 119 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 119 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards talepapir Det talte ord gælder A1 Anledning: Samråd i SAU 6. november 2014

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension 2008/1 LSF 138 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2008-0000966 Fremsat den 25. februar 2009 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

6333/17 la/la/bh 1 DG G 2B

6333/17 la/la/bh 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0339 (CNS) 6333/17 FISC 46 ECOFIN 95 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Tidl. dok.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse - 1 Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog før sommerferien et lovforslag, der bl.a. var rettet mod beskatningen af multinationale

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk belhvl@ftnet.dk Dato: 24. august 2016 Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og

Læs mere

Bekæmpelse af skatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning

Bekæmpelse af skatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning Mandag d. 30. maj 2016 Bekæmpelse af skatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning Forslag til Rådets Direktiv 2016/0011 (CNS) Advokat Søren Lehmann Nielsen 1 Baggrund og formål med direktivet Baggrund

Læs mere

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser.

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser. Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0002 Bilag 1 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Rådets forordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår særordninger

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende FKSSG

Spørgsmål og svar vedrørende FKSSG MEMO/11/171 Bruxelles, den 16. marts 2011 Spørgsmål og svar vedrørende FKSSG Hvad er det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag (FKSSG)? Det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag er et fælles

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 246 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 246 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 246 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af kriterier og procedurer

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg om: Rådsmøde (land og fisk) den 13. juli miljødelen

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg om: Rådsmøde (land og fisk) den 13. juli miljødelen Europaudvalget 2009 2956 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Notat MILJØMINISTERIET 29. juni 2009 EU og Internationalt politisk sekretariat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg om: Rådsmøde (land

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en) 7949/16 ADD 2 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 12. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DRS 6 COMPET 156 ECOFIN 289 FISC 53 CODEC 461

Læs mere

Teknisk gennemgang af Europa-Kommissionens forslag til en fælles konsolideret selskabsskattebase Den 11. november 2016

Teknisk gennemgang af Europa-Kommissionens forslag til en fælles konsolideret selskabsskattebase Den 11. november 2016 Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 150 Offentligt Teknisk gennemgang af Europa-Kommissionens forslag til en fælles konsolideret selskabsskattebase Den 11. november 2016 Common Consolidated Corporate

Læs mere

H Ø R I N G. Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor

H Ø R I N G. Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor H Ø R I N G Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor Sendt pr. mail til: ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til lef@ftnet.dk og asn@ftnet.dk. Høringssvar vedrørende forslag

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0011(CNS) 1.3.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets direktiv om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Revision af direktivet om arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende - 1 Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i februar 2015 nye regler om exitbeskatning, dvs. beskatning af erhvervsdrivende,

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 57 Offentligt 30. november 2015 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 8. december 2015 1) Kommissionens forslag om sekuritisering - Orientering fra formandskabet

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 74 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-311-0056 Dato: 17. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om EU-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kontrol med likvide midler, der føres ind

Læs mere