Helle Bødker Madsen SUNDHEDSRET. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helle Bødker Madsen SUNDHEDSRET. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag"

Transkript

1 Helle Bødker Madsen SUNDHEDSRET 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag

2 Sundhedsret

3 Helle Bødker Madsen Sundhedsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014

4 Helle Bødker Madsen Sundhedsret 3. udgave, 1. oplag 2014 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Printed in Denmark 2014 E-Bog ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Gothersgade København K Telefon: Telefax:

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Kapitel 1. Indledning Retsudviklingen Sundhedsreformen Sundhedsloven Formålet med sundhedsvæsenet Driftsansvarlige sundhedsmyndigheder »Behandling« »Sundhedspersoner« Berettiget personkreds Sygehusbehandling til personer, der ikke har bopæl her i landet Ydelser i primærsektoren til personer, der ikke har bopæl her i landet Sundhedsrettens regler Interne regler Forvaltningsretten Kapitel 2. Organisation og opgavefordeling Centrale sundhedsmyndigheder Ministeren Sundhedsstyrelsen Statens Serum Institut Uafhængige råd og nævn Det Etiske Råd Retslægerådet Regionale sundhedsmyndigheder Regionsråd Uafhængige råd og nævn Kommunale sundhedsmyndigheder Samarbejde Private sundhedsaktører Udenlandske behandlingssteder

6 Kapitel 3. Sundhedsvæsenets tilrettelæggelse Indledning Planlægning Regionale sundhedsplaner Specialeplanlægning Realisering af sygehusvæsenets ydelser Pligtmæssige aftaler og overenskomster Benyttelsesaftaler Sundhedsaftaler Driftsoverenskomster med private specialsygehuse og selvejende hospicer som led i frit sygehusvalg Aftaler med private sundhedsaktører som led i udvidet frit sygehusvalg Realisering af ydelser i praksissektoren Planlægnings- styrings- og kontrolmuligheder Realisering af kommunale ydelser Kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet (DDKM) Patienters retssikkerhed Kapitel 4. Sundhedspersonalet Indledning Personalegrupper Autorisationsordningen Autoriseret sundhedspersonale Formål og funktion Meddelelse af autorisation Fraskrivelse af autorisation Fratagelse af autorisation Fysisk tilstand eller mangelfuld sjælstilstand Grov forsømmelighed ved udøvelsen af hvervet Påtrængende tilfælde Udenlandsk autorisation Procedure Offentliggørelse Procedure for generhvervelse Fradømmelse af autorisation efter straffeloven Bortfald af retten til selvstændig faglig virksomhed som følge af alder Pligter Omhu og samvittighedsfuldhed

7 Oplysnings- og indberetningspligt Afgivelse af erklæringer Journalføring Pligt og ansvar Indhold Rettelser, opbevaring og overdragelse Lægers pligter Hjælpepligt Pligt til at afværge fare Samarbejde med lægfolk om behandling Lægers ordination af afhængighedsskabende lægemidler Rapportering af utilsigtede hændelser »Utilsigtet hændelse« Rapporteringssystemet Lokale rapporteringssystemer Fortrolighed Det nationale rapporteringssystem Ikke-sanktioneret system Patientombuddets udmeldinger Den almindelige forvaltningsret Lydighedspligt Loyalitetspligt Ytringsfrihed Kosmetisk behandling Alternativ behandling Brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere Forbeholdte behandlinger Benyttelse af medhjælp Egenbehandling Kapitel 5. Patientrettigheder Begrebsfastlæggelse Processuelle og materielle krav Negativ afgrænsning Positiv afgrænsning Retskravet kan være mere eller mindre bestemt (kvalificeret) Behandling i praksissektoren Valg af sikringsgruppe Gruppe 1-sikrede

8 Gruppe 2-sikrede Sygehusbehandling og præhospital indsats Planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab Kommunale sundhedsydelser Forebyggelse og sundhedsfremme Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge Tandpleje Hjemmesygepleje Genoptræning Fysioterapi Behandling for alkoholmisbrug Lægelig behandling for stofmisbrug Mindstestandarden Sagkundskab Saglighed og lighed Afvejning Den kliniske vurdering Prioriteringsregler Prioritering af patienter på venteliste Ventelisteret Proportionalitetsprincippet Anstaltsforhold Information, vejledning m.v. om patientrettigheder Kapitel 6. Selvbestemmelse Indledning Anvendelsesområdet for sundhedslovens afsnit III om patienters retstilling Patienter, der ikke selv er i stand til at varetage deres interesser Informeret samtykke Informationen Indhold Form Bisiddere Samtykket Mindreårige Varigt inhabile Øjeblikkeligt behandlingsbehov Genoplivning ved hjertestop

9 6. Selvbestemmelse i særlige tilfælde Indledning Sultestrejke Afvisning af at modtage blod Behandling af uafvendeligt døende Livsforlængende behandling Lindrende behandling Livstestamenter Selvbestemmelse over biologisk materiale Indledning Biobanker Behandlingsrelateret anvendelse Destruktion Udlevering Aftale om biologisk materiale, der afgives til private virksomheder Sundhedspersonens ansvar Kapitel 7. Aktindsigt Patientjournaler Indledning Berettiget personkreds Mindreårige Patienter, der er ude af stand til at varetage deres interesser Oplysninger omfattet af aktindsigt Afslag på og begrænsning af aktindsigt Begrundelse og klagevejledning Afgørelse om og gennemførelse af aktindsigt Forholdet til persondataloven, offentlighedsloven og forvaltningsloven Persondataloven Offentlighedsloven Forvaltningsloven Kapitel 8. Fortrolighed Indledning Sundhedspersoners tavshedspligt Indhentning af elektroniske helbredsoplysninger m.v Indledning

10 3.2. Indhentning af elektroniske helbredsoplysninger m.v. i forbindelse med behandling Læger, tandlæger, jordemødre, sygeplejersker, sundhedsplejersker, social- og sundhedsassistenter, radiografer og ambulancebehandlere med særlig kompetence Andre sundhedspersoner, som er tilknyttet behandlingsenheden, hvor patienten er i behandling Andre sundhedspersoner, som er ansat på behandlingssteder med egne afgrænsede systemer Sundhedspersoner med tilladelse fra behandlingsstedets ledelse Værdispringsreglen Lægers, tandlægers og jordemødres adgang til helbredsoplysninger m.v. til brug for læring og kompetenceudvikling Indhentning af patientsamtykke Medicinstuderende Teknisk bistand fra sekretærer Andre, der er tilknyttet samme behandlingsenhed, hvor patienten er i behandling Indhentning fra Medicinprofilen og Vaccinationsregistret Videregivelse af helbredsoplysninger Indledning Videregivelse af helbredsoplysninger m.v. i forbindelse med og efter behandling af patienter Samtykkekompetence Mindreårige Voksne patienter, der ikke selv kan varetage deres interesser Samtykkets form Videregivelse uden samtykke Aktuelt behandlingsforløb Udskrivningsbrev fra en læge ansat i sygehusvæsenet Udskrivningsbrev fra en læge, der er ansat på et privatejet sygehus Værdispringsreglen Videregivelse fra stedfortræder til patientens egen læge

11 Videregivelse til læger, tandlæger og jordemødre som led i læring og kompetenceudvikling Videregivelse til en studerende, som deltager i behandlingen uden at være medhjælp Videregivelse af helbredsoplysninger m.v. til andre formål end behandling Samtykkekompetence Samtykkets form og varighed Videregivelse uden samtykke Lovbestemt pligt til videregivelse Værdispringsreglen Tilsyns- og kontrol opgaver Sundhedspersonens beslutningskompetence Videregivelse af helbredsoplysninger til pårørende og læge vedrørende afdøde patienter Videregivelse af helbredsoplysninger m.v. til forskning og statistik Forholdet til persondataloven og forvaltningsloven Persondataloven Forvaltningsloven Lægers vidnepligt Kapitel 9. Ventetider Indledning Lovbestemte maksimale ventetider Udredning Behandling af livstruende sygdomme Livstruende sygdomme Maksimale ventetider Bopælsregionens pligter Sundhedsstyrelsens pligter og beføjelser Patientens adgang til selv at finde et sygehus Behandlingstaksten urimelig høj Alternativ, forskningsmæssig eller eksperimentel behandling Behandling for alkoholmisbrug Svangerskabsafbrydelse

12 3. Ulovbestemte tilfælde EU-retten Kapitel 10. Valg af behandler og behandlingssted Indledning Valg af behandler Valg af behandlingssted Frit sygehusvalg Diagnostiske undersøgelser Sygehusbehandling Berettiget personkreds Retten gælder uanset bopælsregionens behandlingstilbud og kriterier for sygehusbehandling Videregivelse af journaloplysninger Afvisning af fritvalgspatienter Udvidet frit sygehusvalg Diagnostiske undersøgelser Sygehusbehandling Berettiget personkreds Fristberegning Videregivelse af journaloplysninger Afvisning af fritvalgspatienter Genoptræning Behandling for alkoholmisbrug Vederlagsfri fysioterapi Tandpleje Befordring og tolkebistand Patienters retsstilling Kapitel 11. Behandling i udlandet Indledning EU-retten Danske regler, der implementerer EU-retten Refusion af udgifter til sygehusbehandling Refusion af og tilskud til ydelser uden for sygehusvæsenet Patientombuddets og patientkontorernes opgaver Højt specialiseret sygehusbehandling Behandling uden blod

13 7. Sygehusmyndighederne fakultative adgang til at henvise til behandling i udlandet Forskningsmæssig behandling Eksperimentel behandling Offentlig rejsesygesikring inden for rigsfællesskabet Befordring og tolkebistand Patienters retsstilling Kapitel 12. Assisteret reproduktion Indledning Anvendelsesområde Behandlings- og diagnosticeringsmetoder Nye metoder Forbudte metoder Adgangskrav Almindelige krav Alder Behandlingsindikation Forældreegnethed Behandlingstilbud i det offentlige sygehusvæsen Information og samtykke Salg, donation og opbevaring af menneskelige æg Salg m.v Donation Surrogatmoderskab Opbevaring af æg Destruktion Donation, anvendelse og opbevaring af sæd Præimplantationsdiagnostik Kontrol med behandling m.v Fosterdiagnostik Forskning og forsøg Indledning Forskningsformål Tidsfrister Forbud mod genetisk modifikation m.v Forbudte forsøg Straf

14 Kapitel 13. Svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion, sterilisation og kastration Indledning Svangerskabsafbrydelse Inden udløbet af 12. svangerskabsuge Efter udløbet af 12. svangerskabsuge Uden tilladelse Med tilladelse Levedygtige fostre Fosterreduktion Inden udløbet af 12. svangerskabsuge Efter udløbet af 12. svangerskabsuge Fremgangsmåden ved anmodning om svangerskabsafbrydelse eller fosterreduktion Patienter, der ikke selv kan fremsætte anmodning Abortsamråd og Abortankenævn Etisk eller religiøst forbehold Sterilisation og kastration Sterilisation Habile personer, der er fyldt 18 år Faresituationer Andre tilfælde Fremgangsmåden Kastration Kapitel 14 Transplantation og obduktion Transplantation Transplantation fra levende personer Transplantation fra afdøde personer Skriftligt samtykke fra afdøde Mundtligt samtykke fra afdøde Samtykke fra nærmeste pårørende Afdøde under 18 år Dødskriterier og dødens konstatering Ligsyn Indberetning til politiet og retslægeligt ligsyn Dødsattest Omsorg for lig

15 7. Obduktion Retslægelig obduktion Domstolsprøvelse Lægevidenskabelig obduktion Skriftligt samtykke fra afdøde Samtykke fra nærmeste pårørende Afdøde eller afdødes pårørende har udtalt sig imod indgrebet Underretning af de nærmeste pårørende, hvis opholdssted kendes Afdøde under 18 år Andre indgreb på en afdød Kapitel 15. Tvangsbehandling Tvangsbegrebet Hjemmelskravet Proportionalitetsprincippet Administrativ frihedsberøvelse Indledning Begrebet frihedsberøvelse Beslutningsinhabile patienter (mindreårige og varigt inhabile) Grundlovsbeskyttelsen efter stk. 6 og Psykiatrien Hjemmelsgrundlaget for tvangsanvendelse (psykiatriloven) Psykiatrilovens anvendelsesområde Psykiatrilovens tvangsbegreb Beslutningsinhabile patienter (mindreårige og varigt inhabile) Almindelige regler Psykiatriloven Tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse Materielle betingelser Formelle betingelser Tvangsindlæggelse Tvangstilbageholdelse Klageadgang og domstolsprøvelse Det psykiatriske patientklagenævn Domstolsprøvelse

16 5.6. Tvangsbehandling Psykiatrisk tvangsbehandling Somatisk tvangsbehandling Klageadgang Procedureregler Tvangsforanstaltninger med henblik på at forhindre spredning af smitsomme og andre overførbare sygdomme Hjemmelsgrundlaget (epidemiloven) Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling Hjemmelsgrundlaget (Sundhedsloven) Kapitel 16. Patienterstatningsordningen Indledning Regelgrundlaget Dækningsområdet Erstatningsberettiget personkreds Skadesbegrebet Følger af behandling m.v Ansvarsstandarden Årsagssammenhæng Erstatningskriterierne i 20, stk Specialistreglen Apparatursvigtreglen Facitreglen Rimelighedsreglen Diagnosticeringsfejl Ulykkestilfælde Lægemiddelskader Raske forsøgspersoner og donorer Sundhedspersoners informationspligt Erstatningsudmåling Erstatningsansvarslovens regler Bagatelgrænse Regreskrav Skadelidtes medvirken Forældelse Forholdet mellem patienterstatningsordningen og erstatning efter andre regler Regreskrav mod skadevolderen

17 12. Forsikringsordningen Erstatningspligt Forsikringspligt og finansiering Patienterstatningen Sagsbehandling Ankenævnet for Patienterstatningen Domstolskontrol Kapitel 17. Kontrol Indledning Administrativ kontrol Tilsyn Sektortilsynet Ministeren Sundhedsstyrelsen Generelt tilsyn Individtilsyn Tilsyn med den lægelige behandling på private behandlingssteder Sundhedsmæssige krav til behandlingssteder Offentliggørelse af afgørelser om skærpet tilsyn og om påbud til private behandlingssteder Kommunaltilsynet Administrativ rekurs Indledning Den almindelige klageordning på sundhedsområdet Patientombuddet Organisering Kompetence Procesforudsætninger Tilbud om dialog Sagsbehandling Bedømmelsesgrundlag Reaktionsmuligheder Det Rådgivende Praksisudvalg Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn Organisering og sammensætning Kompetence

O:\Indenrigs- og Sundheds-\Særtryk\537821\Dokumenter\537821.fm 06-07-05 11:51 k04 SJ. Sundhedsloven

O:\Indenrigs- og Sundheds-\Særtryk\537821\Dokumenter\537821.fm 06-07-05 11:51 k04 SJ. Sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005 Sundhedsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Afsnit I Sundhedsvæsenet

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6 Lovgivning, relevant for oligofrenipsykiatriområdet (Det følgende oplister uddrag af den nævnte lovgivning) LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 1.1 Patienters

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Øget sammenhæng i patientbehandlingen gennem vidensdeling via udvidet adgang til offentlige registre og elektroniske patientjournaler m.v.) 1 I sundhedsloven,

Læs mere

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Hvis du får en klage Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg 2013 Indhold Side Alle kan risikere en klage- eller tilsynssag 3 Lægeansvarsudvalgets

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale Information om det nye patientklagesystem - til sundhedspersonale Forord Pr. 1. januar 2011 trådte et nyt patientklagesystem i kraft. Med det nye patientklagesystem får patienter og pårørende en lettere

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Tekst 3 Indholdsfortegnelse 16. Ministeriet for Sundhed

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

KOM GODT I GANG MED KLINISK FORSKNING VEJLEDNING OM FORBEREDELSE OG GODKENDELSE AF KLINISKE FORSØG

KOM GODT I GANG MED KLINISK FORSKNING VEJLEDNING OM FORBEREDELSE OG GODKENDELSE AF KLINISKE FORSØG KOM GODT I GANG MED KLINISK FORSKNING VEJLEDNING OM FORBEREDELSE OG GODKENDELSE AF KLINISKE FORSØG 0 Kolofon Kom godt i gang med klinisk forskning - Vejledning om forberedelse og godkendelse af kliniske

Læs mere

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag STRAFFE SAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag STRAFFESAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG Jurist- og Økonomforbundets Forlag København 2011 STRAFFESAGENS

Læs mere

Det Socialt-Kiropraktiske samarbejde

Det Socialt-Kiropraktiske samarbejde Det Socialt-Kiropraktiske samarbejde Indhold Det Socialt-Kiropraktiske samarbejde Dansk Kiropraktor Forening, KL, Københavns og Frederiksberg kommuner November 2004 Sats og tilrettelægning Folkmann Design

Læs mere

Når du er henvist til sygehus

Når du er henvist til sygehus Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 2 Ret til hurtig udredning... 2 Udvidet frit sygehusvalg... 3 Udvidede

Læs mere

Kommenteret straffelov Almindelig del

Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret af Vagn Greve Poul Dahl Jensen Gorm Toftegaard Nielsen 10. omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kommenteret straffelov Almindelig del

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

1. Indledning. 1.1. Formål og opbygning. 1.2. Målgruppe og organisering

1. Indledning. 1.1. Formål og opbygning. 1.2. Målgruppe og organisering Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 1.1. Formål og opbygning...5 1.2. Målgruppe og organisering...5 1.3. Baggrund...6 1.4. Demens i tal...8 1.5. Tidlig opsporing af demens...9 1.6. Lovgrundlag... 10

Læs mere

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Professionsgrundlag for ergoterapi en dokumentsamling om Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Ergoterapeutforeningen 2008 Professionsgrundlag for ergoterapi 1 professionsgrundlag for ergoterapi

Læs mere

Fagetiske retningslinier for kliniske diætister

Fagetiske retningslinier for kliniske diætister Fagetiske retningslinier for kliniske diætister l Indledning Formålet med de fagetiske retningslinier for kliniske diætister er at styrke en god faglig praksis og dermed også respekten for det diætetiske

Læs mere

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2006 Vejledning Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Vejledning Juni 2006 Vejledning om omfanget af og kravene

Læs mere