Annoncering Industri 4.0 digital omstilling, data og intelligent produktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Annoncering Industri 4.0 digital omstilling, data og intelligent produktion"

Transkript

1 Område: Regional Udvikling Afdeling: Vækstforum, Erhvervsudvikling og Funding Journal nr.: 16/40716 Dato: 21. marts 2017 Udarbejdet af: RP og BSGB Annoncering Industri 4.0 digital omstilling, data og intelligent produktion Indkaldelse af ansøgninger under Syddansk Vækstforums indsats Industri 4.0 digital omstilling, data og intelligent produktion 1.1 Baggrund / udfordringer Danske virksomheder er udfordret af global konkurrence og teknologiske forandringer, som udspringer af en hastigt accelererende digitalisering, den fjerde digitale revolution eller Industri 4.0, hvor den digitale verden sammentænkes med den fysiske produktion. De teknologiske forandringer skaber dog også nye muligheder, hvor flere undersøgelser peger på, at outsourcing-bølgen inden for dansk industri viser tegn på at være nedadgående. Integration af den digitale verden med den fysiske betyder, at der er behov for at udbrede viden om nye teknologiske muligheder i produktionen, for at tænke i nye forretningskoncepter, og for at sikre adgangen til de nødvendige medarbejderkompetencer. Syddansk Vækstforum ønsker at fremme den digitale omstilling af syddanske produktions- og servicevirksomheder med henblik på at realisere deres vækstpotentialer. På den baggrund har The Boston Consulting Group udarbejdet Kortlægning af Industri 4.0 i Region Syddanmark for Syddansk Vækstforum. Kortlægningen beskriver potentialer og barrierer for syddanske virksomheder i forbindelse med Industri 4.0. Kortlægning og resumé af kortlægning kan findes her. I kortlægningen beskrives ni drivere eller nøglebegreber i den teknologiske udvikling inden for Industri 4.0: Cloud computing, big data, Internet of Things, data-/cybersikkerhed, avancerede selvstyrende robotter, 3D-printing, augmented (forstærket) reality, brugen af digital simulering, samt horisontal og vertikal integration af virksomhedernes værdikæde vha. data og online-kommunikation. Disse ni teknologiske drivere definerer temaet Industri 4.0, som Syddansk Vækstforum ønsker at adressere med nærværende indsats. I kortlægningen peges der på en række barrierer, som syddanske virksomheder oplever i forbindelse med implementering af Industri 4.0-løsninger, herunder mangel på viden og kendskab til mulighederne ved Industri 4.0 samt mangel på kvalificeret arbejdskraft. Indeværende annoncering adresserer flere af disse barrierer gennem to indsatser. Bl.a. skal innova- Side 1 af 11

2 tion, udvikling og vidensdeling i innovationssamarbejder fremme de digitale forretningsmuligheder for de syddanske virksomheder, mens udvikling af forretningsmodeller i form af vækstplaner skal bidrage til at udbrede kenskabet og konkretisere potentialerne ved Industri 4.0-løsninger. Om annonceringen I nærværende annonceringsmateriale beskrives to indsatser, der skal styrke syddanske virksomheders muligheder for at skabe vækst ved hjælp af industri 4.0. I afsnit 2 beskrives en indsats inden for Innovationssamarbejder mellem virksomheder og vidensinstitutioner, og i afsnit 3 beskrives en indsats inden for Udvikling af forretningsmodeller for SMV er. Udover de to nævnte indsatser, ønsker Vækstforum at styrke opkvalificeringen af medarbejderressourcer. Der henvises i den forbindelse til indsatsen Kvalificeret arbejdskraft, herunder vækstrettet kompetenceudvikling, som beskrives i særskilt annonceringsmateriale som kan findes her. 2. Innovationssamarbejder mellem virksomheder og vidensinstitutioner 2.1 indhold, krav og kriterier Denne indsats skal ligge inden for rammerne af regionalfondsprogrammets prioritet 1 A, der har til formål at øge antallet af innovative virksomheder. Potentielle ansøgere bør derfor orientere sig grundigt i regionalfondsprogrammet side _tilgaengelig.pdf Udover regionalfondsprogrammets rammer, har Vækstforum en række supplerende krav og kriterier for indsatsen, som bliver beskrevet i dette puljemateriale. Temaet Industri 4.0 skal være styrende for de enkelte innovationssamarbejder, og kan omhandle en eller flere af de ni ovenævnte teknologiske drivere. Samarbejdet tager udgangspunkt i udviklingen af generiske løsninger, eksempelvis inden for augmented reality, predictive maintainance af maskiner, big data, avancerede robotter, eller digital visualisering og simulering til bl.a. at teste et produkt eller løsning. 2.2 Hvem kan søge? Indsatsen skal forankres hos en operatør, der skal forestå administration og implementering af projektet. Operatøren skal ligeledes være tilskudsansvarlig partner over for Erhvervsstyrelsen. Hvis flere aktører ansøger i fællesskab skal én af disse være tilskudsansvarlig partner (operatør) over for Erhvervsstyrelsen. En operatør skal være en selvstændig juridisk enhed, der Side 2 af 11

3 besidder de relevante kvalifikationer til at administrere offentlige midler. Ansøger skal som udgangspunkt være en offentlig eller offentliglignende aktør, dvs. f.eks. en erhvervsorganisation, en vidensinstitution, et regionalt væksthus, et GTS eller en klyngeorganisation. Hvis et konsortium af offentlige og private aktører søger i fællesskab, må der ikke være en kommerciel fordel for de private aktører ved at deltage i projektet. 2.3 Projektaktiviteter - hovedaktiviteter Hovedaktivitet I rekruttering af virksomheder og etablering af innovationssamarbejder I projektet skal der rekrutteres virksomheder fra målgruppen (defineret under pkt. 2.4), der ønsker at indgå i konkrete innovationssamarbejder med en vidensinstitution om udvikling af konkrete koncepter til nye produkter eller løsninger, herunder både varer og tjenesteydelser. Konceptet kunne f.eks. være en prototype, mock-up, tegning eller plan. Det er ikke et krav, at alle innovationssamarbejderne er etableret på ansøgningstidspunktet. Således accepteres, at rekruttering af virksomheder og etablering af konkrete innovationssamarbejder, i mindre omfang er en løbende aktivitet i projektet. Ansøgningen skal udførligt beskrive processen for rekruttering af virksomheder og etablering af de pågældende innovationssamarbejder, ligesom ansøgningen skal angive hvilke aktører der har ansvaret for forskellige dele af processen. Krav til innovationssamarbejderne: Der skal være tale om en idé til et nyt produkt / en ny løsning, herunder både varer og tjenesteydelser, med et kommercielt sigte, Virksomhedernes konkrete behov og kendskab til markedets / kundernes behov, skal være styrende for innovationen, Samarbejderne skal bestå af minimum 3 SMV er, (f.eks. en systemintegrator eller udvikler inden for digitalisering, datateknologi eller intelligent produktion), og én vidensinstitution med ekspertise inden for en eller flere af områderne digital omstilling, data og intelligent produktion. Store virksomheder (ikke SMV er) kan deltage, men minimum ¾ af de deltagende virksomheder skal være SMV er, Samarbejderne skal være fokuserede og føre til generiske koncepter til nye produkter eller løsninger, herunder både varer og tjenesteydelser, dvs. produkter, services eller løsninger, der med individuelle tilpasninger, kan sælges til en bred kreds af virksomheder, Rettigheder til de udviklede koncepter, kan ikke placeres i en stor virksomhed (ikke- SMV) Hovedaktivitet II, udviklings og testfaser Projektets aktiviteter skal bidrage til det specifikke mål om at øge antallet af innovative virksomheder. De etablerede innovationssamarbejder, som beskrevet under pkt , kan derfor gennemføre følgende aktiviteter; Side 3 af 11

4 Udviklingsfase(r) med henblik på at udvikle første koncept for nye produkter eller løsninger. Testfase(r), hvor konceptet testes / afprøves blandt en relevant målgruppe (fx brugere, kunder) og/eller dueligheds - / sikkerhedstest Støtteaktiviteter For at kunne etablere projektets innovationssamarbejder, vil der være behov for en større opsøgende kommunikationsindsats. Derfor skal ansøger i budgettet afsætte midler til: Generelle netværksaktiviteter, hvor potentielle projektdeltagere, i form af fortrinsvis virksomheder, kan få viden om projektet, herunder potentialerne ved anvendelse af 4.0 teknologier. Derudover vil der være stor værdi i at sprede viden om projektets resultater til en bred kreds af virksomheder. Derfor skal ansøger i budgettet afsætte midler til: Generelle vidensprednings - og vidensdelingsaktiviteter, hvor projektdeltagere og andre interesserede virksomheder kan opnå viden om projektets resultater, fx ved demonstration af løsninger. 2.4 Hvem skal indsatsen rettes mod målgruppe Målgruppen for indsatsen er både produktions og servicevirksomheder, der i samarbejde med vidensinstitutioner kan udvikle nye koncepter til nye produkter, services eller løsninger, herunder både varer og tjenesteydelser. De enkelte innovationssamarbejder, skal kunne bidrage til vækst i Syddanmark, men det er ikke et krav at alle de deltagende virksomheder er beliggende i Syddanmark. Se i øvrigt de specifikke krav til innovationssamarbejderne under afsnit Output - og effektmål Ansøgningen skal beskrive en klar effektkæde, dvs. beskrive sammenhængen mellem projektets hovedaktiviteter, output, resultater og effekter. Derudover skal ansøger beskrive de kritiske antagelser for, at projektet kommer til at virke efter hensigten. De kritiske antagelser kan både være evidensbaserede eller erfaringsbaserede. Effektkæden skal følge nedenstående interventionslogik: Aktiviteter Output og målværdier Effekter Udvikling af nye produkter og løsninger i samarbejde mellem virksomheder og vidensinstitutioner Dialog med potentielle brugere af det nye produkt / løs- Antal virksomheder der samarbejder med vidensinstitutioner Private investeringer (medfinansiering) Antal virksomheder der modtager Flere innovative virksomheder Øget beskæftigelse Øget omsætning, herunder øget Side 4 af 11

5 ning Test / afdækning af produktets / løsningens: Anvendelighed Sikkerhed Markedspotentiale støtte med henblik på at introducere nye produkter som er nye for markedet Antal virksomheder der modtager støtte med henblik på at introducere nye produkter som er nye for virksomheden Antal virksomheder der udvikler koncepter til nye produkter eller løsninger eksport. Vejledning om effektkæder og indikatorer kan findes under følgende links: n_3_ pdf 2.6 Generelle vurderingskriterier for ansøgninger Vækstforum vil prioritere ansøgninger, der på ansøgningstidspunktet kan; sandsynliggøre at indsatsen / projektet vil blive gennemført i et bredt partnerskab af relevante syddanske aktører, sandsynliggøre at operatøren (partnerskabet) har kompetencer, der matcher indsatsens fokus, sandsynliggøre at partnerskabet har relevante både forsknings - og praksisnære kompetencer på et højt niveau inden for en eller flere af områderne digital omstilling, data og intelligent produktion, sandsynliggøre at partnerskabet kan sikre et bredt og solidt engagement fra private virksomheder inden for målgruppen, sandsynliggøre at partnerskabet kan sikre en koordinerende regional indsats, bl.a. f.s.v.a. kommunikation og rekruttering af virksomheder, beskrive en og klar og logisk effektkæde ud fra den logik, der er beskrevet under pkt. 2.5, herunder sandsynliggøre de højeste effekter. Effekterne vil blive vurderet i forhold til omkostninger (pris) og forventet tid, før effekterne realiseres (tid). beskrive en indsats/ et projekt, hvis indhold og struktur, lever op til kravene dels i dette annonceringsmateriale, og dels i regionalfondsprogrammet og støtteberettigelsesreglerne, Som supplerende vurderingskriterier henvises til Vækstforums tværgående kriterier i Handlingsplans og investeringsplan Side 5 af 11

6 2.7 Finansiering og statsstøtte Vækstforum har afsat 24 mio. kroner til medfinansiering af indsats I, 16 mio. kr. fra regionalfondens prioritet 1 A og 8 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Regionalfonden kan yde medfinansiering på maksimalt 50 % af et projekts samlede støtteberettigede udgifter, medens de regionale erhvervsudviklingsmidler kan yde tilskud på maksimalt 25 % af de støtteberettigede udgifter. Den resterende del af finansieringen skal f.eks. komme fra de deltagende virksomheder, operatøren, kommuner eller organisationer. Nærmere regler om opgørelsen af støtteberettigede udgifter, herunder anvendelsen af forenklede omkostningsbegreber, fastlægges i støtteberettigelsesreglerne: Støttesatserne på henholdsvis 50 % fra regionalfonden og 25 % fra de regionale erhvervsudviklingsmidler er maksimale støttesatser. Det er ikke sikket at et projekt kan opnå 75 % offentlig støtte. Dette afhænger af, dels om der er statsstøtte i projektet, og dels af hvordan statsstøtten skal lovliggøres statsstøtte I det omfang projektet indeholder statsstøtte til kommercielle aktiviteter, skal statsstøtten ydes efter reglerne i EU s generelle gruppefritagelsesforordning om statsstøtte til forskning, udvikling og innovation eller alternativt som de minimis støtte. Det anbefales at potentielle ansøgere kontakter vækstforumsekretariatet for vejledning inden der opstilles et udgifts- og finansieringsbudget i ansøgningen. 3.1 indhold, krav og kriterier Denne indsats skal ligge inden for rammerne af regionalfondsprogrammets prioritet 2, der har til formål at øge antallet af vækstvirksomheder. Potentielle ansøgere bør derfor orientere sig grundigt i regionalfondsprogrammet side Udvikling af forretningsmodeller for SMV er (vækstplaner) _tilgaengelig.pdf Udover regionalfondsprogrammets rammer, har Vækstforum en række supplerende krav og kriterier for indsatsen, som bliver beskrevet under punkt 3.6 i dette puljemateriale. 3.2 Hvem kan søge? Indsatsen skal forankres hos en operatør, der skal forestå administration og implementering af projektet. Operatøren skal ligeledes være tilskudsansvarlig partner over for Erhvervsstyrelsen. Side 6 af 11

7 Hvis flere aktører ansøger i fællesskab skal én af disse være tilskudsansvarlig partner (operatør) over for Erhvervsstyrelsen. En operatør skal være en selvstændig juridisk enhed, der besidder de relevante kvalifikationer til at administrere offentlige midler. Ansøger skal som udgangspunkt være en offentlig eller offentliglignende aktør dvs. f.eks. en erhvervsorganisation, et regionalt væksthus, et GTS eller en klyngeorganisation. Hvis et konsortium af offentlige og private aktører søger i fællesskab, må der ikke være en kommerciel fordel for de private aktører ved at deltage i projektet. 3.3 Hovedaktiviteter Indsatsen skal følge nedenstående faseopdelte struktur /proces: Fase 1 (screenings og rekrutteringsfasen) Identifikation, rekruttering og screening af SMV er med betydeligt vækstpotentiale. Output. En SMV som har betydeligt vækstpotentiale, og som er motiveret for at bruge de fornødne ressourcer i form af tid og penge, som skal til for at udløse vækstpotentialet Fase 2 (rådgivningsfasen) De rekrutterede SMV er i fase 1 vælger en ekstern rådgiver (konsulent) på det kommercielle marked, som i samarbejde med SMV en skal udarbejde en vækstplan (forretningsmodel). Output: En individuel vækstplan (forretningsmodel) for den enkelte deltagende SMV Hovedaktivitet I rekruttering og screening af SMV er med vækstpotentiale Operatøren (partnerskabet) skal rekruttere og screene SMV er, der har potentiale for vækst. De overordnede kriterier for screeningen er; a) SMV en skal have vækstpotentiale b) SMV en skal have potentiale for hurtig vækst, dvs. at realisering af vækstpotentialet ikke må kræve længerevarende udviklingsforløb af nye prototyper mv. c) SMV en skal være motiveret for vækst og indstillet på at afsætte den tid og de ressourcer i form af penge, der skal til for at udløse vækstpotentialet Ansøger skal redegøre for, dels hvordan screeningsprocessen konkret gennemføres (værktøjer, model etc.), og dels hvordan det sikres at screeningskriterierne oven for efterleves Hovedaktivitet II Rådgivning og sparring mv. om, hvordan vækstpotentiale kan udløses De SMV er, der går videre fra fase 1, og dermed har vækstpotentiale og er motiverede, skal i samarbejde med en ekstern rådgiver have udarbejdet en vækstplan (forretningsmodel). Side 7 af 11

8 SMV en kan i projektet modtage kontant tilskud til udgiften til den eksterne rådgiver. SMV en vælger selv rådgiver på det kommercielle marked under hensyntagen til reglerne om markedsperspektivering. Rådgivning og sparring mv. skal tage udgangspunkt i den enkelte SMV ens specifikke forretningsmæssige situation og skræddersys til den enkelte SMV. Der er følgende minimumskrav til indholdet af vækstplanen; a) Konkrete anvisninger på vækst: Planen skal kortlægge hvordan SMV en konkret kan styrke sin vækst, og hvilke investeringer der skal til for at udløse vækstpotentialet. Vækstplanen skal have samme detaljeringsgrad som typiske forretningsplaner b) Målbare effekter: Vækstplanen skal indeholde et solidt underbyggende og realistisk skøn for, hvor kraftigt SMV ens beskæftigelse (målt i antal fuldtidspersoner) og omsætning vil vokse henholdsvis 2 og 5 år efter planen er udfærdiget. 3.4 Øvrige aktiviteter Der kan gennemføres andre aktiviteter for de SMV er, der får udarbejdet en vækstplan. Kravet til aktiviteterne er, at disse skal bidrage til at styrke økosystemet omkring SMV erne og indfri det specifikke mål om at øge antallet af vækstvirksomheder. Aktiviteter kunne f.eks. være: Opbygning af netværk for virksomheden (mentor, bestyrelse, samarbejde med kunder mv.) Styrke sammenhængen og samarbejdet mellem vigtige aktører i SMV ens økosystem Træningscamps og sparring med serieiværksættere m.fl. Rådgivning hos vidensinstitution Se nærmere på side i regionalfondsprogrammet. 3.5 Indsatsens målgruppe Indsatsen skal rettes mod små og mellemstore produktionsvirksomheder og servicevirksomheder. Indsatsen skal kunne bidrage til vækst i Syddanmark, men det er ikke et krav at alle de deltagende virksomheder er beliggende i Syddanmark. 3.6 Output - og effektmål Ansøgningen skal beskrive en klar effektkæde, dvs. beskrive sammenhængen mellem projektets hovedaktiviteter, output, resultater og effekter. Derudover skal ansøger beskrive de kritiske antagelser for, at projektet kommer til at virke efter hensigten. De kritiske antagelser kan både være evidensbaserede eller erfaringsbaserede. Side 8 af 11

9 Effektkæden skal følge nedenstående interventionslogik: Aktiviteter Output og målværdier Effekter Hovedaktivitet I: Identifikation af SMV er med vækstpotentiale Hovedaktivitet II: Udarbejdelse af konkrete individuelle vækstpaner Støtteaktiviteter: Opbygning af netværk (f.eks. andre virksomheder vidensinstitutioner, private rådgivere, finansieringsinstitutter) for potentielle vækstvirksomheder Kollektive træningscamps, hvor virksomheden arbejder med egne udfordringer Tilførsel af viden om faglige juridiske eller sektorspecifikke forhold, herunder f.eks. internationalisering, digitalisering og automatisering Antal virksomheder der modtager støtte Private investeringer (medfinansiering) Anslået nye vækstvirksomheder Anslået jobskabelse Anslået skabt omsætning Flere vækstvirksomheder Øget beskæftigelse Øget produktivitet Vejledning om effektkæder og indikatorer kan findes under følgende links: n_3_ pdf 3.7 Generelle vurderingskriterier for ansøgninger Vækstforum vil prioritere ansøgninger, der på ansøgningstidspunktet kan; sandsynliggøre at operatøren (partnerskabet) har kompetencer, der matcher indsatsens fokus, sandsynliggøre at operatøren (partnerskabet) kan sikre et bredt og solidt engagement fra private virksomheder inden for målgruppen, sandsynliggøre at operatøren (partnerskabet) kan sikre en koordinerende regional indsats, bl.a. f.s.v.a. kommunikation og rekruttering af virksomheder, Side 9 af 11

10 beskrive en og klar og logisk effektkæde ud fra den logik, der er beskrevet under pkt. 3.6, herunder sandsynliggøre de højeste effekter. Effekterne vil blive vurderet i forhold til omkostninger (pris) og forventet tid, før effekterne realiseres (tid). beskrive en indsats/ et projekt, hvis indhold og struktur, lever op til kravene dels i dette annonceringsmateriale, og dels i regionalfondsprogrammet og støtteberettigelsesreglerne, Som supplerende vurderingskriterier henvises til Vækstforums tværgående kriterier i Handlingsplans- og investeringsplan Finansiering og statsstøtte Vækstforum har afsat i alt 12 mio. kroner til medfinansiering af indsats II, 8 mio. kr. fra regionalfondens prioritet 2 og 4 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Regionalfonden kan yde medfinansiering på maksimalt 50 % af et projekts samlede støtteberettigede udgifter, medens de regionale erhvervsudviklingsmidler kan yde tilskud på maksimalt 25 % af de støtteberettigede udgifter. Den resterende del af finansieringen skal f.eks. komme fra de deltagende virksomheder, operatøren, kommuner eller organisationer. Nærmere regler om opgørelsen af støtteberettigede udgifter, herunder anvendelsen af forenklede omkostningsbegreber, fastlægges i støtteberettigelsesreglerne: Støttesatserne på henholdsvis 50 % fra regionalfonden og 25 % fra de regionale erhvervsudviklingsmidler er maksimale støttesatser. Det er ikke sikket at et projekt kan opnå 75 % offentlig støtte. Dette afhænger af, dels om der er statsstøtte i projektet, og dels af hvordan statsstøtten skal lovliggøres statsstøtte I det omfang projektet indeholder statsstøtte til kommercielle aktiviteter, skal statsstøtten ydes efter reglerne i EU s generelle gruppefritagelsesforordning eller alternativt som de minimis støtte. Det anbefales at potentielle ansøgere kontakter vækstforumsekretariatet for råd og vejledning inden der opstilles et udgifts- og finansieringsbudget i ansøgningen. Side 10 af 11

11 4. Proces, formalia og frister 4.1 Informationsmøde Der afholdes informationsmøde for potentielle ansøgere hos Region Syddanmark, Damhaven 12, 7100 Vejle, tirsdag den 4. april 2017 kl i mødelokale 4. Tilmelding til informationsmøde skal ske senest fredag den 31. marts Ansøgningsfrist og formalia Fristen for indsendelse af ansøgninger den 6. juni Ansøgningen skal indsendes via det elektroniske ansøgningsskema, som man kan finde direkte via dette link: Hver indsats har forskellige specifikke mål i regionalfondsprogrammet. Indsatsen, som er beskrevet under pkt. 2, skal finansieres af regionalfondens prioritet 1 A, hvis specifikke mål er at øge antallet af innovative virksomheder, medens indsatsen, som er beskrevet under pkt. 3, skal finansieres af regionalfondens prioritet 2, hvis specifikke mål er at øge antallet af vækstvirksomheder. Bemærk at hver indsats formelt kræver en ansøgning, dvs. hvis du ønsker at ansøge til begge indsatser, skal du udarbejde to ansøgninger i det elektroniske ansøgningsskema. 4.3 afgørelse Vækstforum træffer afgørelse den 27. september Umiddelbart efter vil du blive orienteret om afgørelsen. Herefter sendes afgørelsen og indstillingen til legalitetskontrol hos Erhvervsstyrelsen, der udsteder tilsagn eller afslag på regionalfondsmidlerne. Regionsrådet, der har den endelige beslutningskompetence for så vidt angår ansøgninger om støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, vil træffe endelig afgørelse den 30. oktober Yderligere information For yderligere information om indsatsens kriterier og krav, regionalfondens prioritet 1 A og regionalfondens prioritet 2, finansiering og statsstøtte kontakt: René Poulsen, tlf.: , For tilmelding til informationsmøde samt yderligere information om indsatsens faglige indhold og ansøgningsproces kontakt: Björn Snorri Gudmundsson Bøg, tlf.: , Side 11 af 11

1 Baggrund. 2 Indhold og struktur

1 Baggrund. 2 Indhold og struktur Annoncering Pre Scale up initiativ Etablering af regionalt dækkende iværksætterinitiativ med henblik på blandt andet at øge optagelsen af syddanske iværksættere med højvækstpotentiale til Scale up Denmark.

Læs mere

Kortlægning af Industri 4.0 i Region Syddanmark Resultater og anbefalinger i korte træk

Kortlægning af Industri 4.0 i Region Syddanmark Resultater og anbefalinger i korte træk Område: Regional Udvikling Afdeling: Vækstforum og Erhvervsudvikling Journal nr.: 16/40716 Dato: 29. januar 2017 Udarbejdet af: Björn Snorri Gudmundsson Bøg E-mail: bsgb@rsyd.dk Telefon: 29201752 Notat

Læs mere

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Aktiviteter Tematiske mål Specifikke mål Tentativt Regionalfondsprogrammet

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Team Vækst Danmark er et landsdækkende initiativ, og der indkaldes ansøgninger inden for to geografiske områder:

Team Vækst Danmark er et landsdækkende initiativ, og der indkaldes ansøgninger inden for to geografiske områder: Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Susanne Gren Svendsen Afdeling: Erhvervsudvikling og Funding E-mail: sgs@rsyd.dk Journal nr.: 15/5639 Telefon: 7663 2009 Dato: 30. juni 2015 Indkaldelse af ansøgninger

Læs mere

Bilag: Regionalfonden - programindhold. Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er

Bilag: Regionalfonden - programindhold. Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er Bilag: Regionalfonden - programindhold Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er Der er afsat ca. 17,2 mio. kr. (44% af midlerne) i perioden 2014-2020. Under indsatsområde 1 er der mulighed for at give

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER Version 2 Erhvervsstyrelsen, 13. oktober 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i regionalfondsprogrammet

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER Erhvervsstyrelsen, 25. juli 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i regionalfondsprogrammet Innovativ

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Krav Budget 2014 2020 Sekretariatets anbefalinger

Krav Budget 2014 2020 Sekretariatets anbefalinger Oversigt over VF sekretariatets inds llinger vedr. strukturfondene 2014 2020 l Væks orums møde den 29. september 2014 Krav Budget 2014 2020 Sekretariatets anbefalinger Regionalfonden Afsæ es nu Afsæ es

Læs mere

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder EU s Regionalfond 2014-2020 DANMARK Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder Forkortet udgave med fokus på indsatsområder og aktiviteter DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Smart vækst annoncering efter ansøgninger

Smart vækst annoncering efter ansøgninger Smart vækst annoncering efter ansøgninger Udfordring Globalt står verden over for en fortsat urbanisering, hvor flere og flere vil bo i metropoler og storbyer. Det stiller betydelige krav til den offentlige

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning Side 1 af 8 Titel Udfordring Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning For at imødegå klimaforandringerne skal kommunerne over

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum. Projektet Spirende fødevareoplevelser. 1. Indstilling:

Indstillingsskema til Vækstforum. Projektet Spirende fødevareoplevelser. 1. Indstilling: Indstillingsskema til Vækstforum Projektet Spirende fødevareoplevelser 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Regionalfond 14.721.090,00 14.721.090,00 Regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

Kravspecifikation til Scale up Denmark

Kravspecifikation til Scale up Denmark Kravspecifikation til Scale up Denmark Formålet med Scale-up Denmark er at øge antallet af vækstvirksomheder i Danmark. Det skal ske ved at etablere og udvikle stærke faglige miljøer rundt om i landet,

Læs mere

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er.

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er. Side 1 af 9 Annoncering efter idebeskrivelse Titel Indkaldelse af idebeskrivelser vedrørende aktivitet; Forbedring af energi- og ressourceeffektivitet i regionens SMV er Indsatsen gennemføres under EU's

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Ny strukturfondsperiode 2014-2020

Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Gete Villefrance e-mail: anna-gete.villefrance@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Processen 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinier DK s nationale reform program

Læs mere

National pulje 2014. Træningsforløb for ressourceeffektivitet. Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder

National pulje 2014. Træningsforløb for ressourceeffektivitet. Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder National pulje 2014 Træningsforløb for ressourceeffektivitet Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Program Introduktion til de to temaer

Læs mere

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering Bilag 26a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.718.550 kr. 1.718.550 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Regional- og Socialfonden hvad kan støttes? Specialkonsulent Jakob Gyldendorf Holt, Erhvervsstyrelsen

Regional- og Socialfonden hvad kan støttes? Specialkonsulent Jakob Gyldendorf Holt, Erhvervsstyrelsen Regional- og Socialfonden 2014-2020 hvad kan støttes? Specialkonsulent Jakob Gyldendorf Holt, Erhvervsstyrelsen INNOVATIONSSAMARBEJDER Retter sig i mod samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner

Læs mere

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020.

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond ,45 kr ,45 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler

Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond ,45 kr ,45 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler BILAG: Indstillingsskema til Vækstforum Projektet Smart Energy til markedet 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 6.720.958,45 kr. 6.720.958,45

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

9. Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer

9. Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer 9. Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3094886 Resume Vækstforum Sjælland vedtog den 19. maj 2016 at igangsætte to

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder

Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder 24. november 2014 /RU Sag Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Vækstforums møde den 31. august 2009 - bilag til pkt. 6

Vækstforums møde den 31. august 2009 - bilag til pkt. 6 Bilag til mødet i Vækstforum den 31. august 2009 Program for Vidensamarbejde Baggrund I Vækstforums handlingsplan for 2007-2008 er Viden i arbejde beskrevet som et initiativ, der skal sikre den regionale

Læs mere

Særlig indsats for fastholdelse af produktion gennem automatisering

Særlig indsats for fastholdelse af produktion gennem automatisering Område: Regional Udvikling Afdeling: Vækstforum, Erhvervsudvikling og Funding Journal nr.: 13/3948 Dato: 27. april 2015 Udarbejdet af: Björn Snorri Gudmundsson Bøg E mail: bsgb@rsyd.dk Telefon: 29201752

Læs mere

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden og den strategiske miljøkonsekvensvurdering.

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden og den strategiske miljøkonsekvensvurdering. 2. april 2014 J.nr. 13/03858 /erst Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden 2014-2020 og den strategiske miljøkonsekvensvurdering. Udkast til nationalt program

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ Innovativ brug af Big Data i perioden

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ Innovativ brug af Big Data i perioden Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ Innovativ brug af Big Data i perioden 2016 2018 Baggrund Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Vækstforums Vækstplan 2016 20. Under vækstmotoren

Læs mere

Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet. Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder

Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet. Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder Informationsmøder juni 2015 Markedsintroduktion af nye innovative produkter skaber vækst Virksomheders introduktion

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

få overblik over mulighederne i 2014-2020

få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Andre tilknyttede initiativer og finansieringsmuligheder. Iværksætteri. Team VækstDanmark. InnoBooster. Kapitalformidling. Kompetenceudvikling

Andre tilknyttede initiativer og finansieringsmuligheder. Iværksætteri. Team VækstDanmark. InnoBooster. Kapitalformidling. Kompetenceudvikling Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ på fødevareområdet: "Innovationssamarbejde

Læs mere

Tema: Social inklusion via 1) indslusningsforløb i private virksomheder og 2) socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende formål.

Tema: Social inklusion via 1) indslusningsforløb i private virksomheder og 2) socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende formål. Oktober 2017 Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af EU socialfondsmidler. Tema: Social inklusion via 1) indslusningsforløb i private virksomheder og 2) socialøkonomiske virksomheder med

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til ansøgning for virksomheder, som har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Vækst Brønderslev d. 18. maj 2016

Vækst Brønderslev d. 18. maj 2016 Vækst 2015 Brønderslev d. 18. maj 2016 Væksthus Nordjylland Hvad er Vækst 2015 Målet med projektet Målgruppe og betingelser Ansøgningsproces Indhold og slutprodukt Væksthusene i Danmark Væksthus Nordjylland

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion

Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion Væksthusenes rolle : - operatør på tilskudsprogrammet Tilskudsordning TILSKUD TIL EKSTERN UVILDIG BISTAND 100.000

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Bornholm ud i verden - Vækst via internationalisering og salg uden for Bornholm

Bornholm ud i verden - Vækst via internationalisering og salg uden for Bornholm Bornholm ud i verden - Vækst via internationalisering og salg uden for Bornholm Effektkæde og kritiske antagelser Udfordring og muligheder Produktivitetskommissionen konkluderer blandt andet, at konkurrence

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

11. Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer og oplevelser Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2900113

11. Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer og oplevelser Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2900113 11. Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer og oplevelser Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2900113 Resume Vækstforum Sjælland vedtog den 4. september 2015 at indkalde ansøgninger til indsatser under

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Der søges en offentlig institution eller offentlig juridisk enhed til at udvikle og drive et Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai inden for

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

Etablering af videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Udvikling af den offentlige opgaveløsning og ny velfærdsteknologi

Etablering af videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Udvikling af den offentlige opgaveløsning og ny velfærdsteknologi Opdateret: 25. februar2010 /aja/hma/hsh/ffj/lr/smk Konkurrenceudsat pulje - Konkretisering af temaet Etablering af videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet 1. Hvad er den konkurrenceudsatte

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK Mie Wittenburg, Smith Innovation Målgrupper HVORFOR INNOVATIONSRADAR.DK? Et Realdania initiativ sat i verden for at øge byggeriets andel af offentlige og private fondsmidler.

Læs mere

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring 1 Initiativet Syddansk Vækstforum ønsker at bidrage til

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Vejledning til etablering af effektkæder. For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum

Vejledning til etablering af effektkæder. For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum Vejledning til etablering af effektkæder For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum Indhold: Effektkæder - hvorfor... 3 Effektkæder - Hvordan... 3 Dialog med Region Sjælland...

Læs mere

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh ManagEnergy workshop Kontorchef Morten Lemvigh Region Nordjyllands rolle inden for regional udvikling Region Nordjyllands rolle og mission er at være dynamo for regional udvikling og skabe grundlag for

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer. Innovativ brug af Big Data. 1. Oplysninger om ansøger

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer. Innovativ brug af Big Data. 1. Oplysninger om ansøger Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer Innovativ brug af Big Data 1. Oplysninger om ansøger 2. Indhold (formål, mål og aktiviteter) Navn, adresse, kontaktperson, tlf, mailadr,

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Eksempel på beregning af uddannelsesstøtte:

Eksempel på beregning af uddannelsesstøtte: Eksempel på beregning af uddannelsesstøtte: - Den generelle gruppefritagelse, artikel 31: Styrelsen har vurderet, at de deltagende virksomheder og/eller den kontraktansvarlige partner m.fl. i projektet

Læs mere

7. Marts Nationalt vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder

7. Marts Nationalt vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder 7. Marts 2016 Nationalt vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder Dagsorden Velkomst ved Anna Maria Sønderholm, Væksthus Midtjylland Gennemgang af programmets ydelses beskrivelse ved

Læs mere

Ansøgning: Sundiværk for studerende

Ansøgning: Sundiværk for studerende Ansøgning: Sundiværk for studerende Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Kr. 2.590.383,79 Kr. 2.590.383,79 Den Europæiske Regionalfond Regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark.

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark. Bilag 25 Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 899. 241 kr. 899. 241 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden kr. kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Innovationspuljen i Midtnet Kina

Innovationspuljen i Midtnet Kina Innovationspuljen i Midtnet Kina 4,3 millioner kroner til at realisere SMV ers gode idéer til produkter og løsninger til det kinesiske marked Puljen er åben fra 1. januar 2017 Baggrunden for Midtnet Kina

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND. NOVI, Aalborg

GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND. NOVI, Aalborg GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND NOVI, Aalborg Fakta om Globaliseringsprogrammet Programperiode: 3 år (2011 2013) Programkonsortiet består af følgende parter: Aalborg Universitet NordDanmarks

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Videnkupon til små og mellemstore virksomheder skal fremme samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder (SMV) og videninstitutioner

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere