Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri"

Transkript

1 Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Baggrund/rationale Formål og Mål Det midtjyske Vækstunivers Programindhold Vækstkortlægning og Væksttjek Vækstløft Regionale vækstgrupper Effekt og evaluering Effektkæde Evaluering og effektmåling Budget og finansiering Proces og tidsplan

3 1. Baggrund/rationale En meget betydelig del af værdiskabelsen i midtjyske virksomheder kommer fra industrien. Således udgør industrieksporten 60% af den samlede eksport fra Midtjylland. Industrien har dog de senere år været stærkt udfordret af international konkurrence. Produktiviteten er stigende, men industribeskæftigelsen er stadig under pres. Tilmed er der færre vækstvirksomheder i Danmark og i Region Midtjylland sammenlignet med i de lande, som vi typiske sammenligner os med. Den globale konkurrence har stillet særligt høje krav til industrivirksomhederne om at forny sig og gentænke deres position i globale værdikæder. For midtjyske virksomheder er kravene til at skabe nye produkter og løsninger hele tiden stigende, og industrivirksomhederne skal løbende øge deres evne til strategisk forretningsudvikling. For fortsat at kunne have produktion i Midtjylland er det afgørende, at rammerne for at drive produktionsvirksomheder er så optimale som mulig, og det er nødvendigt at understøtte deres evne til innovation og forretningsudvikling. Det kan ske ved eksempelvis at understøtte virksomhedernes strategiske samarbejde og samarbejde med rådgivere og videninstitutioner. Det kan medvirke til at forbedre virksomhedernes position i de internationale værdikæder, hvilket er afgørende for virksomhedernes evne til at skabe øget værdi. Selvom der er tegn på, at det går bedre for industrien, end det har gjort længe, er der fortsat behov for at fokusere specifikt på industrivirksomhedernes særlige udfordringer, da netop industrivirksomhederne har så stor betydning for den regionale økonomi. Figuren til venstre illustrerer syv konkurrenceevnefaktorer, som den enkelte produktionsvirksomheder selv kan påvirke og arbejde strategisk med for at forbedre virksomhedens konkurrenceevne, og giver en indsigt i, hvad det kræver af en produktionsvirksomhed at få succes på markedet. De syv konkurrenceevnefaktorer er alle vigtige og skal opfattes som overlappende faktorer, der påvirker hinanden gennem et dynamisk samspil. Figuren er fra analysen Industrien i Region Midtjylland, Flere analyser viser, at de industrivirksomheder, som er ambitiøse i forhold til en række konkurrenceevnefaktorer på samme tid, klarer sig bedre end konkurrenterne. 1 Vi ved også, at den hidtidige deltagelse i midtjyske programmer samlet resulterer i, at fire ud af fem virksomheder har opnået, eller forventer at opnå effekter på henholdsvis omsætning og 1 Region Midtjylland Industrien i Region Midtjylland, maj 2013 & Reglab Fremtidens industri i Danmark, september

4 kompetenceopbygning. Dette viser, at systemet er brugerorienteret, og at programmer og rådgivere evner at forholde sig til de behov, som brugerne har. 2 Blandt andet derfor igangsatte Vækstforum i 2013 tre forskellige initiativer målrettet de midtjyske produktionsvirksomheder. Initiativerne var resultatet af dels anbefalinger fra en forprojektgruppe nedsat af Vækstforum i juni 2012, dels analyser af industrien i Danmark og i Midtjylland. De igangværende initiativer er Fremtidens industrielle forretningsmodeller, Fremtidens Industriinkubatorer samt Industriens image. Nærværende program er en ét årig fortsættelse af initiativet Fremtidens industrielle forretningsmodeller, der støtter små og mellemstore produktionsvirksomheder i at gennemføre strategi- og kompetenceopbyggende innovationsforløb bestående af indledende screening, efterfulgt af strategiworkshop med en privat rådgiver og - afhængig af behov - efterfølgende tilbud af et vækst- og udviklingsforløb. Rationalet bag initiativet er, at produktionsvirksomheder med vækstpotentiale skal have nem adgang til uvildig sparring på højt niveau om strategiog forretningsudvikling, hvor personer med stor indsigt i industrielle forretningsmodeller kan udfordre virksomhederne på deres koncepter, profil, organisation, internationaliseringsgrad etc. De foreløbige tilbagemeldinger fra de deltagende virksomheder i Fremtidens industrielle forretningsmodeller er meget positive. Initiativet vurderes at være gennemskueligt, idet det er let at se, hvad man som virksomhed kan forvente af projektet. Der er tale om hurtig gennemførelse, en logisk opbygning og det er relativt fleksibelt, hvilke emner virksomhederne kan få hjælp og sparring til. Endvidere peger de deltagende parter og eksterne konsulenter på, at virksomhederne i det intensive forløb meget hurtigt bliver afklarede med, hvad de skal fokusere på for at udvikle deres konkurrenceevne. Vurderingen er, på baggrund af de foreløbige resultater, at en vækstkortlægning efterfulgt af en basecamp og en strategiworkshop udgør et yderst kvalificeret afsæt for strategisk at understøtte den enkelte virksomheds vækstkurve. Programmet supplerer det nationale Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder. I de regionale vækstpartnerskabsaftaler for 2013 blev regeringen og de regionale vækstfora enige om at etablere et vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder med henblik på at styrke deres produktivitet og konkurrenceevne. Det nationale vækstprogram er 3 årigt og skal løbe fra Programmet er under udvikling og forventes at blive udbudt i oktober Det er vurderingen, at behovet for at understøtte potentielle vækstvirksomheder i produktionserhverv er så stort i Region Midtjylland, at det er nødvendigt med en indsats, der både supplerer og har en høj grad af sammenhæng med det nationale vækstprogram for produktionsvirksomheder. I nedenstående indsatsbeskrivelse er de to programmer derfor præsenteret samlet. Programmet skal ses i tæt sammenhæng med de øvrige regionale og nationale indsatser for små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale. Nedenstående figur illustrerer nogle af de større programmer målrettet SMV er i Midtjylland, hvor alle SMV er i princippet bliver screenet af lokal erhvervsservice. 2 Iris Group Evaluering af midtjyske programmer for iværksætteri og virksomhedsudvikling, september

5 Væksttræningsforløb 1-3 dage Vækstplan Gratis for SMV er Regionale programmer - Virksomhedsudvikling - Produktionsvirksomheder - Eksport og internationalisering Privat rådgivning og videninstitutioner 50 % medfinansering Opfølgning Fremgang i forhold til vækstplan Screening Lokal erhvervsservice Vækstkortlægning Væksthus VækstTjek produktion 2 dage Handlingsplan Gratis for SMV er Vækstløft produktion Realisering af vækstpotentiale via privat rådgivning 50 % medfinansering VækstTjek opfølgning Fremgang i forhold til handlingsplan InnovationsPlan SMV udarbejder ansøgning og budget på InnoBooster videnpakke Enten ansøgning til et udviklingsforløb eller til pulje. Højtuddannede, forskere og videninstitutioner 50 % medfinansiering De øverste røde kasser viser den regionale indsats, hvor målgruppen er alle SMV er med vækstpotentiale fra de konkurrenceudsatte erhverv. De blå kasser illustrerer det nationale initiativ til små og mellemstore produktionsvirksomheder. Et initiativ, som suppleres af det regionale program målrettet produktionsvirksomheder i Midtjylland. De nederste grønne kasser illustrerer Innovationsfondens landsdækkende tilbud, som sætter fokus på at gøre SMV er mere innovative. Pilene illustrerer, hvilke veje virksomhederne kan følge, og at der er en sammenhæng mellem programmerne. 5

6 2. Formål og Mål Initiativet hører under regionalfondens prioritetsakse 2, som har som tematisk mål at fremme små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne. Det specifikke mål er at øge antallet af vækstvirksomheder. Dette skal ske ved at udvikle og gennemføre nye forretningsmodeller for SMV er, navnlig med hensyn til internationalisering. Initiativet understøtter indsatsområdet Innovation og forretningsudvikling i Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi Og udgør som nævnt et element i vækstpartnerskabsaftalen 2013 mellem Vækstforum for Midtjyllands og regeringen. Formålet med nærværende initiativ er at fremme, at flere produktionsvirksomheder sætter fokus på fremtidens udfordringer og igangsætter strategi- og kompetenceopbyggende forløb med henblik på at realisere virksomhedernes vækstpotentiale gennem direkte eller indirekte eksport. Indsatsen skal således sikre, at produktionsvirksomhederne øger deres evne til langsigtet og strategisk forretningsudvikling. Initiativet skal integreres med det nationale vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder. Målet her er, at op til 1000 små og mellemstore virksomheder på landsplan skal have tilbudt et væksttjek, og at 500 af disse virksomheder på landsplan får tilbudt et vækstløft. Væksttjek og vækstløft beskrives under afsnittet aktiviteter. Målene er samlet set for såvel det nationale som det regionale program: At øge antallet af vækstvirksomheder At øge virksomhedernes omsætning, produktivitet og beskæftigelse At øge antallet af virksomheder, som samarbejder med private rådgivere Aktivitetsmålene i 2015 er: at virksomheder får gennemført en vækstkortlægning under det nationale program og under det regionale program at virksomheder deltager i et væksttjek under det nationale program og under det regionale program at af disse virksomheder deltager i et vækstløft under det nationale program og under det regionale program at virksomheder deltager i en regional vækstgruppe under det regionale program Målgruppen for de to indsatser er til dels sammenfaldende, men kriteriet for de nationale midler er, at det er virksomheder, som normalt ikke er i kontakt med det ordinære erhvervsfremmesystem eller virksomhedsrådgivere, dvs. typisk førstegangsbrugere. Derimod gælder for de regionale midler, at der kan være både førstegangsbrugere såvel som flergangsbrugere af systemet, idet det her vægtes højere, at indsatsen skal medvirke til at påvirke/styrke virksomhedens strategiske tilgang, adfærd og vækstberedskab. Der er særlig fokus på virksomheder inden for de midtjyske styrkepositioner, som for eksempel fødevare og energi- og miljø. Disse områder skal være særligt prioriteret i det virksomhedsopsøgende arbejde. 6

7 3. Det midtjyske Vækstunivers Programmet bygger i høj grad på Det midtjyske Vækstunivers, en strategi for den samlede erhvervsserviceindsats i Region Midtjylland, som Vækstforum i Midtjylland vedtog i marts Strategien skal medvirke til at sikre en endnu mere målrettet og effektfuld indsats i regionen og indeholder den midtjyske vækstmodel Imidt. Vækstmodellen skal overfor virksomheden fremstå som en helhed med en række sammenhængende attraktive tilbud, der befordrer virksomhedens videre udvikling og vækst. Modellen kan illustreres som et hus, jf. figuren til venstre, hvor de styrende principper udgør fundamentet og de overordnede rammer (værdier) for indsatsen, mens fire søjler vækstværktøjer, vækstpotentiale, vejledning og medfinansiering - skal bære væksten. Modellens styrende principper er: målet med indsatsen er vækst og skalérbarhed vækstpartnerskab skal indgås med virksomheden indsatsen skal være strategisk og sammenhængende indsatsen er en investering i virksomhedens vækst virksomhedens vækstambition/-potentiale skal trænes hele livet Vækstværktøjer er defineret ved vækstplan og træningsforløb. Formålet med vækstplanen, som er et dynamisk papir, er at gøre vækstforløbet gensidigt forpligtende og sætte ambitiøse og realistiske mål. Formålet med træningsforløb (camps) er at give flest mulige typer virksomheder (i forhold til alder, vækstpotentiale, størrelse mv.) adgang til målrettede udviklingsforløb, hvor målet er at afklare og bevidstgøre og løfte vækstpotentialet Vækstpotentialeniveauer er udtryk for omfanget af virksomhedens vækstpotentiale og skal medvirke til, at den enkelte virksomhed oplever optimal sammenhæng mellem behov og ydelser og balance mellem anvendelsen af økonomi og tid i erhvervsservicesystemet og erhvervspolitiske prioriteringer og mål. Fastlæggelsen af vækstpotentialet hos den enkelte virksomhed afhænger af en række centrale principper, bl.a. vækstambition, skalérbarhed, organisatorisk kapacitet, markedspotentiale/strategi for internationalisering og strategi/mulighed for finansiering af vækst. Virksomhederne opdeles efter vækstpotentialeniveau A, B og C hvor A repræsenterer det højeste vækstpotentialeniveau og C det laveste vækstpotentialeniveau. Målet med vejledning er yderligere ved hjælp af vækstværktøjet Væksthjulet at opkvalificere og sammentænke vejledningsydelserne på tværs af erhvervsservicesystemet med udgangspunkt i fælles forståelse og referenceramme for vækst. 7

8 Med medfinansiering er målet at anlægge en investeringstilgang, hvor medfinansieringen fra de regionale programmer frigives i takt med, at virksomheden øger sit vækstpotentiale. Centralt er det således, at delindsatsen og den eventuelle efterfølgende investering i den enkelte virksomhed afspejler virksomhedens vækstpotentiale. 4. Programindhold Programindsatsen forudsætter en forudgående identifikation af vækstpotentielle virksomheder i regi af den lokale erhvervsservice og det øvrige erhvervsfremmesystem i Region Midtjylland. Det er centralt, at alle produktionsvirksomheder i målgruppen overalt i regionen har let adgang til tilbuddene via denne indledende screening foretaget af især den lokale erhvervsservice. Screeningen gennemføres via vækstkortlægning, og kontakten til virksomhederne registreres i det fælles CRM-system. Programindsatsen skal konkret omfatte: 4.1 Vækstkortlægning og Væksttjek En vækstkortlægning gennemføres i det eksisterende erhvervsfremmesystem, eksempelvis Væksthuset. Opgaven er at kortlægge den enkelte produktionsvirksomheds udviklingsbehov og udfordringer via vækstkortlægning samt at afdække virksomhedens vækstpotentialeniveau ved hjælp af værktøjer i vækstmodellen Imidt og eventuelt individuelle pitches, hvor et panel bestående af relevante partnere i projektet udfordrer virksomheden. Væksttjek er en skræddersyet gennemgang af virksomheden, hvor vækstpotentialer og udfordringer identificeres i dialog mellem konsulenter og virksomhedens ledelse. Væksttjek skal være af minimum to dages varighed og skal gennemføres af private konsulenter med ekspertise inden for små og mellemstore produktionsvirksomheders udfordringer. Væksttjek gennemføres af private konsulenter. Hver virksomhed får tilknyttet en væksttjekkonsulent fra operatøren, som skal hjælpe virksomheden med at holde fokus på aktiviteterne og sikre opfølgning på de forløb, virksomheden deltager i. Al virksomhedskontakt registreres i det fælles CRM-system. Vækstkortlægning og væksttjek er gratis for virksomhederne og skal munde ud i en handlingsplan med konkrete tiltag, som virksomheden kan sætte fokus på som led i en udviklings- og vækststrategi. Det kan eksempelvis være inden for automatisering, digitalisering, ressourceeffektivisering, ledelse, salg, mv. Der vil således være behov for flere typer kompetencer til at afdække den konkrete virksomheds største vækstpotentialer og udfordringer. Målet med vækstkortlægning og væksttjek er, at virksomhederne får flyttet fokus fra den aktuelle problemløsningsfokus til et strategiperspektiv med et 3-5 årigt sigte, og at virksomhederne bliver bevidste om deres vækstambition. Afhængig af behov og niveau tilbydes virksomheden et vækstløft eller et regionalt vækstgruppeforløb og/eller anden ordning i erhvervsfremmesystemet. 8

9 Målgruppen for vækstkortlægning og væksttjek er alle produktionsvirksomheder med et identificeret vækstpotentiale (A, B, C virksomheder). 4.2 Vækstløft Vækstløft er en aktivitet specifikt målrettet den enkelte virksomhed og gennemført af private konsulenter. Her gives over en periode konkret rådgivning til, hvordan virksomheden realiserer vækstpotentialet, som udstikkes i handlingsplanen udarbejdet på baggrund af væksttjek. Virksomheden vælger selv hvilke konkrete dele af handlingsplanen, som den ønsker at fokusere på og modtager konkret rådgivning til. Virksomheden skal medfinansiere med 50%. Målet med vækstløft er, at virksomhedens ledelse får gennemført en strategisk prioritering af fremtidige initiativer for at kunne forblive konkurrencedygtig samt vokse og udvikle sig de følgende 3-5 år. På baggrund af vækstløft tilbydes virksomheden at fortsætte virksomhedens udvikling gennem deltagelse i programmets kollektive vækstforløb og/eller deltagelse i en anden ordning, eksempelvis virksomhedsudviklingsprogrammet. Her kan virksomheden eksempelvis tilbydes deltagelse i et forretningsbaseret strategisk netværk, hvor en lille gruppe af virksomheder samarbejder om at skabe vækst i netværket. Målgruppen er alle produktionsvirksomheder med et identificeret vækstpotentiale (A, B og C virksomheder). 4.3 Regionale vækstgrupper Aktiviteten gennemføres for en gruppe af virksomheder, hvori indholdet kan være et specifikt fagligt tema afhængig af virksomhedernes udviklingsstadie samt behovet og efterspørgslen blandt de konkrete virksomheder. Etableringen af vækstgrupperne organiseres af operatøren på programindsatsen, og forløbene gennemføres af private konsulenter. Den til virksomheden tilknyttede key account person formidler muligheden for deltagelse i en vækstgruppe til virksomheden og afdækker ønsker til konkret indhold/tema. Aktiviteten tilbydes kun under det regionale program. En vækstgruppe består af 5-6 virksomheder. Målgruppen er alle produktionsvirksomheder med et vækstpotentiale, som forventes realiseret på enten kort eller mellemlangt sigt (A og B virksomheder). Den samlede programindsatsen er baseret på et velfungerende og sammenhængende erhvervsfremmesystem, som skal sikre at den enkelte virksomhed får adgang til de delindsatser, som er relevante for virksomheden. Afgørende er det, at der til indsatsen tilknyttes ressourcer fra operatøren/konsortiet, som kan varetage en key account funktion i forhold til virksomheden og sikre opfølgning på de forløb, som virksomheden deltager i. 9

10 5. Effekt og evaluering Resultatorientering er centralt i strukturfondsindsatsen Et projekt skal således bidrage målbart til at indfri det/de specifikke mål, der er opstillet for den investeringsprioritet, som projektet tilhører. Nærværende program skal medvirke til at nå det specifikke mål om øget antal vækstvirksomheder. For hvert projekt skal beskrives en effektkæde, dvs. sammenhængen mellem projektets aktiviteter, output (umiddelbare resultater) og effekter. Effektkæden skal være klar og logisk samt indeholde en beskrivelse af de kritiske antagelser for hvordan projektet kommer til at virke efter hensigten. 5.1 Effektkæde Effektkæderne for programmet Program for produktionsvirksomheder i Midtjylland er illustreret i nedenstående figur: Aktivitet Output Effekt A) Væksttjek Indikator: væksttjek Succeskriterium: 1. periode: væksttjek 2. periode: væksttjek B) Vækstløft Indikator: vækstløft Succeskriterium: 1. periode: vækstløft 2. periode: vækstløft B) Vækstgrupper Indikator: 6-8 antal vækstgrupper á 5-6 virksomheder Succeskriterium: 1. periode: 3-4 vækstgrupper 2. periode: 3-4 vækstgrupper A) Deltagerne får flyttet fokus fra aktuel problemløsningsfokus til et strategiperspektiv og bliver bevidste om egen vækstambition B) Virksomhedens ledelse får en strategisk prioritering af fremtidige initiativer C) Virksomheden får øget viden og forbedrede kompetencer samt et bedre udgangspunkt for at indgå i netværk fremadrettet Indikatorer samlet for alle programaktiviteter: - Antal virksomheder som modtager støtte - Private investeringer / medfinansiering (kr.) - Anslået antal nye vækstvirksomheder - Anslået jobskabelse (fuldtidspersoner) - Anslået skabt omsætning (kr.) Succeskriterium: Ovenstående indikatorer fordelt på 1. og 2. periode Flere vækstvirksomheder Indikator: Antal nye vækstvirksomheder samlet for alle programaktiviteter Vækstvirksomheder defineres som: SMV er der tre år i træk har haft en gennemsnitlig årlig vækst på mindst 20 % i antal ansatte, og som har mindst 5 ansatte ved vækstperiodens begyndelse Succeskriterium: Flere vækstvirksomheder målt på beskæftigelse Ovenstående indikator angives for: 1. periode i projektperioden 2. periode i projektperioden 0-2 år efter projektperioden 2-5 år efter projektperioden 5 - flere år efter projektperioden Effektkæderne er udarbejdet samlet for såvel det nationale som det regionale program. Kæderne er udarbejdet på baggrund af følgende kritiske antagelser: at mange produktionsvirksomheder i Midtjylland har et uforløst vækstpotentiale at virksomheder, som bliver bevidste om eget vækstpotentiale i højere grad vil aktivere sit vækstpotentiale og komme ind i et solidt vækstforløb at virksomheder, som arbejder strategisk med forretningsudvikling opnår bedre økonomiske resultater end virksomheder, som ikke gør det at mange SMV er har få eller ingen erfaring med at anvende eksterne ressourcer at mange SMV er agerer ud fra det korte, dag til dag sigte og ikke det mere langsigtede strategiske sigte at mange virksomheders motivation for at anvende økonomiske ressourcer på tilførsel af ekstern viden, eksempelvis rådgivning, ofte er lav at alle virksomheder kan få et positivt udbytte af at få kvalificeret ekstern rådgivning 10

11 at virksomheder, som får sparring og rådgivning tilpasset den enkelte virksomhedsbehov og udfordringer, vil udvikle sig og vokse 5.2 Evaluering og effektmåling Ansøger skal præsentere et evalueringsdesign og beskrive, hvordan et grundlag for effektmåling sikres. I evalueringsdesignet kan ansøger forholde sig til sammenhængen mellem projektets aktiviteter, grundlæggende antagelser, output og effektmål. Evalueringsdesignet skal give mulighed for at opgøre den samlede effekt af programmet. Alle deltagere i programaktiviteter registreres med henblik på evaluering og effektmåling som foretages i et samarbejde med Erhvervsstyrelsen, Danmarks Statistik og Region Midtjylland. Alle deltagere i vækstkortlægning og programaktiviteter registreres i det fælles CRM system for det midtjyske erhvervsservicesystem. 6. Budget og finansiering Programmet finansieres via det nationale program Vækstløft til små og mellemstore produktionsvirksomheder, EU s strukturfondsmidler, de regionale erhvervsfremmemidler samt privat medfinansiering fra de deltagende virksomheder. Udgiftsbudget 2015 Nationalt program Regionalt program Total (estimeret) Vækstkortlægning (pitches) Væksttjek Vækstløft Vækstgrupper Kompetenceudvikling Evaluering og effektmåling Markedsføring og administration Total Finansieringsbudget 2015 Nationalt program* Regionalt program Total (estimeret) Region Midtjylland EU Regionalfond Privat medfinansiering Nationalt vækstprogram Total *Det nationale Vækstprogram finansieres gennem den nationale pulje af EU-strukturfondsmidler for særlige vækstindsatser med ca. 29,5 mio. kr. Den nationale pulje kan yde støtte svarende til max 50% af et projekts samlede budget. Forudsætningerne for det nationale vækstprogram er, at de nationale midler modsvares af privat medfinansiering fra virksomhederne samt et bidrag på ca. 15 mio. kr. fra de regionale vækstfora (ex. Bornholm), dvs. 1 mio. 11

12 kr. om året i projektperioden, i alt 3 mio. kr. pr. vækstfora. Det årlige bidrag fra den nationale pulje til hvert vækstfora udgør således ca. 2 mio. kr. Det samlede bidrag på i alt 3 mio. kr. til det nationale program er bevilget af Vækstforum i Region Midtjylland på Vækstforums møde den 19. august Bevillingen skal behandles i Regionsrådet den 24. september Proces og tidsplan Programindsatsen skal være regionalt dækkende. Det skal derfor tilstræbes, at et partnerskab bestående af en operatør (en tovholder) og en række partnere med forskellig viden og indsigter i produktionserhvervet etableres for at varetage indsatsen. Operatøren skal ligeledes indgå et tæt samarbejde med operatøren på det nationale vækstprogram, for så vidt angår de midtjyske produktionsvirksomheder. På baggrund af EU-udbud skal konsortiet vælge 4-5 konsulenthuse til gennemførelse af væksttjek og vækstløft. Konsulenterne udvælges på baggrund af kriterier, som sikrer den faglige viden inden for produktionsvirksomheders behov og udfordringer, dvs. erfaring med små og mellemstore produktionsvirksomheder samt specifik viden og indsigt i virksomhedernes udfordringer i relation til konkurrenceevnefaktorerne. Under forudsætning af at det nationale program udbydes og gennemføres som forudsat, skal der ske en tæt koordination af indholdet i de to programmer. Operatøren skal sikre dette. Tanken er, at tilbuddene er de samme, hvorfor det for virksomheden ikke vil have nogen betydning, hvilket program den indgår i (hvilket dog vil afhænge af, om den valgte operatør på de to programmer er sammenfaldende). Der skal udarbejdes en ansøgning til Vækstforum i Midtjylland, som skal indeholde: - oplysninger om ansøger (navn, adresse, kontaktperson samt beskrivelse) - oplysninger om partnere (navn, adresse, kontaktperson samt beskrivelse) - baggrund og rationale for indsatsen - formål og mål - målgruppe - projektbeskrivelse (hovedaktiviteter, output, effekter), herunder tidsplan - beskrivelse af annoncering efter private konsulenter - beskrivelse af evalueringsdesign - beskrivelse af markedsføring - budget og finansiering - dato og underskrift Derudover udfyldes en elektronisk ansøgning til strukturfondene, som findes på I starten af dette skema vælges Vækstforum i Region Midtjylland. Ansøgningsfristen er tirsdag den 16. september Vækstforum i Region Midtjylland behandler ansøgningen på møde den 28. oktober Hvis Vækstforum godkender projektet til EU s medfinansiering, indstilles projektet til Erhvervssty- 12

13 relsen. Erhvervsstyrelsen afklarer om projektet overholder gældende regler for medfinansiering fra EU s Regionalfond og giver tilsagn/afslag om EU s medfinansiering. Regionsrådet behandler ansøgningen på møde den 26. november 2014, for så vidt angår anvendelsen af regionale udviklingsmidler. Region Midtjylland indgår herefter en resultatkontrakt med den valgte operatør. Denne kontrakt vil yderligere specificere planlægningen af programmet, herunder organisering og implementering af programmet, plan for markedsføring af programmet samt aktivitets- og effektmål med videre. 13

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Program for Virksomhedsudvikling i Region Midtjylland

Program for Virksomhedsudvikling i Region Midtjylland Program for Virksomhedsudvikling i Region Midtjylland - investering i vækst 20. august 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og rationale... 3 Det nye program... 4 2. Formål, mål og målgruppe... 6 3. Det

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

National pulje 2014. Træningsforløb for ressourceeffektivitet. Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder

National pulje 2014. Træningsforløb for ressourceeffektivitet. Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder National pulje 2014 Træningsforløb for ressourceeffektivitet Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Program Introduktion til de to temaer

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder

Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder 24. november 2014 /RU Sag Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse VÆKSTmidt Et program for virksomheder, der kan og vil vokse Erhvervsudviklingsstrategien og virksomhedsudvikling Erhvervsudviklingsstrategi Bl.a. delmål om: Iværksætterpotentiale i eksisterende virksomheder

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Program for eksport og internationalisering i Region Midtjylland

Program for eksport og internationalisering i Region Midtjylland Program for eksport og internationalisering i Region Midtjylland Investering i fremtidens internationale vækstvirksomheder 20. august 2014 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Baggrund og

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

KKR Midtjylland 14. juni Erhvervsservice i region Midtjylland På vej mod: Det midtjyske vækstunivers

KKR Midtjylland 14. juni Erhvervsservice i region Midtjylland På vej mod: Det midtjyske vækstunivers KKR Midtjylland 14. juni 2012 Erhvervsservice i region Midtjylland På vej mod: Det midtjyske vækstunivers Disposition Udgangspunktet evaluering af hidtidig/nuværende praksis Fremadrettet indsats spørgsmål/forhold

Læs mere

Virksomhedsudvikling i Region Midtjylland

Virksomhedsudvikling i Region Midtjylland Program for Virksomhedsudvikling i Region Midtjylland - investering i vækst 2017-2019 1. september 2016 Indholdsfortegnelse Baggrund og rationale side 2 Formål, mål og målgruppe side 5 Det midtjyske erhvervsfremmesystem

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. Erhverv Randers, Randers Kommune og Væksthus Midtjylland

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. Erhverv Randers, Randers Kommune og Væksthus Midtjylland LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM Erhverv Randers, Randers Kommune og Væksthus Midtjylland Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Resultatkontrakt inkl. tillæg

Resultatkontrakt inkl. tillæg Resultatkontrakt inkl. tillæg Opfølgning pr. 1. marts 2015 Fremtidens industrielle forretningsmodeller 1. september 2013-30. september 2015 Journalnummer: 1-33-76-21-4-13 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM NORDDJURS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM NORDDJURS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM NORDDJURS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode 4. Formål og

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Aktiviteter Tematiske mål Specifikke mål Tentativt Regionalfondsprogrammet

Læs mere

7. Marts Nationalt vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder

7. Marts Nationalt vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder 7. Marts 2016 Nationalt vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder Dagsorden Velkomst ved Anna Maria Sønderholm, Væksthus Midtjylland Gennemgang af programmets ydelses beskrivelse ved

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

KlyngeMIDT 2009-2011

KlyngeMIDT 2009-2011 KlyngeMIDT 2009-2011 Vækstforums regionale partnerskab om netværk og klynger. v/ Bent B. Mikkelsen, Region Midtjylland Væksthus Midtjylland d. 15 januar 2009 1 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden Vækstforum

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er.

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er. Side 1 af 9 Annoncering efter idebeskrivelse Titel Indkaldelse af idebeskrivelser vedrørende aktivitet; Forbedring af energi- og ressourceeffektivitet i regionens SMV er Indsatsen gennemføres under EU's

Læs mere

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020.

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning Side 1 af 8 Titel Udfordring Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning For at imødegå klimaforandringerne skal kommunerne over

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution Operatør Til at udvikle initiativet Rethink Business : Design for disassembly Join the Circular Economy Revolution Vækstforums strategiske indsatsområde Energi og Miljø Region Midtjylland Vækstforum Regional

Læs mere

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Der søges en offentlig institution eller offentlig juridisk enhed til at udvikle og drive et Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai inden for

Læs mere

Vækst Brønderslev d. 18. maj 2016

Vækst Brønderslev d. 18. maj 2016 Vækst 2015 Brønderslev d. 18. maj 2016 Væksthus Nordjylland Hvad er Vækst 2015 Målet med projektet Målgruppe og betingelser Ansøgningsproces Indhold og slutprodukt Væksthusene i Danmark Væksthus Nordjylland

Læs mere

Resultatkontrakter i Regional Udvikling

Resultatkontrakter i Regional Udvikling Resultatkontrakter i Regional Udvikling MEA, Innovatorium Herning 31. marts 2009 www.regionmidtjylland.dk Hvorfor resultatkontrakter? Lovgivningen (erhvervsfremmeloven) Regionsrådet (RR) kan efter indstilling

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september KLYNGEmidt Livsstil klyngeinitiativ ved Udviklingscenter for Møbler og Træ

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september KLYNGEmidt Livsstil klyngeinitiativ ved Udviklingscenter for Møbler og Træ Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2010 KLYNGEmidt Livsstil klyngeinitiativ ved Udviklingscenter for Møbler og Træ 4. januar 2010 31. december 2012 Journalnummer: 1-33-76-21-2-10 Kontraktens

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM RANDERS ERHVERVS- & UDVIKLINGSRÅD, RANDERS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND 2009

SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM RANDERS ERHVERVS- & UDVIKLINGSRÅD, RANDERS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND 2009 SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM RANDERS ERHVERVS- & UDVIKLINGSRÅD, RANDERS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND 2009 Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter

Læs mere

Bilag: Regionalfonden - programindhold. Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er

Bilag: Regionalfonden - programindhold. Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er Bilag: Regionalfonden - programindhold Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er Der er afsat ca. 17,2 mio. kr. (44% af midlerne) i perioden 2014-2020. Under indsatsområde 1 er der mulighed for at give

Læs mere

Informationsmøde. Annoncering efter operatør til Udviklingsprogram for bioøkonomien i Region Midtjylland. 5. september

Informationsmøde. Annoncering efter operatør til Udviklingsprogram for bioøkonomien i Region Midtjylland. 5. september Informationsmøde Annoncering efter operatør til Udviklingsprogram for bioøkonomien i Region Midtjylland 5. september 2016 www.regionmidtjylland.dk Informationsmøde Program 1. Kort om bioøkonomiprogram

Læs mere

Generel erhvervsservice i Aarhus

Generel erhvervsservice i Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. februar 2016 Generel erhvervsservice i Aarhus 2017-2020 Varetagelse af lokal direkte erhvervsservice til iværksættere og

Læs mere

Kravspecifikation til Scale up Denmark

Kravspecifikation til Scale up Denmark Kravspecifikation til Scale up Denmark Formålet med Scale-up Denmark er at øge antallet af vækstvirksomheder i Danmark. Det skal ske ved at etablere og udvikle stærke faglige miljøer rundt om i landet,

Læs mere

Projektredegørelse. Projektredegørelsen omfatter følgende punkter:

Projektredegørelse. Projektredegørelsen omfatter følgende punkter: Projektredegørelse I projektredegørelsen skal den kontraktansvarlige partner give Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstforumsekretariater en kortfattet og præcis beskrivelse af, om projektet gennemføres

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Ny strukturfondsperiode 2014-2020

Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Gete Villefrance e-mail: anna-gete.villefrance@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Processen 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinier DK s nationale reform program

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

National aftale for Mål for Væksthusene i 2017

National aftale for Mål for Væksthusene i 2017 Dato: 23. 08. 2016 National aftale for for Væksthusene i 2017 mellem Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K og Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S

Læs mere

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Væksthus Midtjyllands bestyrelsesmøde, Hadsten, den 26. august 2015. v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk

Læs mere

Aarhus Kommune, 11. november Væksthus Midtjylland

Aarhus Kommune, 11. november Væksthus Midtjylland Økonomiudvalget Aarhus Kommune, 11. november 2014 Kort præsentation af Væksthus Midtjylland STARTVÆKST Aarhus Væksthus Midtjylland Specialiseret erhvervsservice Væksthus Midtjylland Væksthus Midtjylland

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Sammenhængende erhvervsservice

Sammenhængende erhvervsservice KKR Midtjylland 9. november 2010 Sammenhængende KKR Midtjylland og Lokale aftaler med kommuner 2011 KKR Midtjylland 2011 Indhold: Midtjyske kommuners erhvervspolitiske mål og prioriteringer Formål, opgaver

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen Side 1 Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering De fem regioner, Bornholms Regionskommune, Danmarks Statistik

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende EnergiTEKmidt 1. december 2008 31. december 2010 Journalnummer: 1-30-76-5-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Vejledning til etablering af effektkæder. For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum

Vejledning til etablering af effektkæder. For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum Vejledning til etablering af effektkæder For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum Indhold: Effektkæder - hvorfor... 3 Effektkæder - Hvordan... 3 Dialog med Region Sjælland...

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Særlig indsats for fastholdelse af produktion gennem automatisering

Særlig indsats for fastholdelse af produktion gennem automatisering Område: Regional Udvikling Afdeling: Vækstforum, Erhvervsudvikling og Funding Journal nr.: 13/3948 Dato: 27. april 2015 Udarbejdet af: Björn Snorri Gudmundsson Bøg E mail: bsgb@rsyd.dk Telefon: 29201752

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Turisme Holstebro, 17. februar Erhvervsservice i Holstebro Kommune

Udvalget for Erhverv og Turisme Holstebro, 17. februar Erhvervsservice i Holstebro Kommune Udvalget for Erhverv og Turisme Holstebro, 17. februar 2014 Erhvervsservice i Holstebro Kommune Væksthus Midtjylland i korte træk Erhvervsdrivende fond, stiftet af kommunerne i region Midtjylland Regional

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND

FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.270.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 EVALUERING AF VÆKSTHUSENE - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 Er der et stærkt rationale bag Væksthusene? Uvildigheden er meget central i forhold til at få sat gang i værdiskabende tiltag i virksomhederne. Det

Læs mere

Annoncering Industri 4.0 digital omstilling, data og intelligent produktion

Annoncering Industri 4.0 digital omstilling, data og intelligent produktion Område: Regional Udvikling Afdeling: Vækstforum, Erhvervsudvikling og Funding Journal nr.: 16/40716 Dato: 21. marts 2017 Udarbejdet af: RP og BSGB Annoncering Industri 4.0 digital omstilling, data og intelligent

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling)

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2014 Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) 10. juli 2012-31. august 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-13 Kontraktens

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER Version 2 Erhvervsstyrelsen, 13. oktober 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i regionalfondsprogrammet

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder

Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder 1. Motivering Midtjylland er Danmarks vigtigste eksport- og produktionsområde og har en historisk tradition for produktionskompetencer

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere