Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri"

Transkript

1 Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Baggrund/rationale Formål og Mål Det midtjyske Vækstunivers Programindhold Vækstkortlægning og Væksttjek Vækstløft Regionale vækstgrupper Effekt og evaluering Effektkæde Evaluering og effektmåling Budget og finansiering Proces og tidsplan

3 1. Baggrund/rationale En meget betydelig del af værdiskabelsen i midtjyske virksomheder kommer fra industrien. Således udgør industrieksporten 60% af den samlede eksport fra Midtjylland. Industrien har dog de senere år været stærkt udfordret af international konkurrence. Produktiviteten er stigende, men industribeskæftigelsen er stadig under pres. Tilmed er der færre vækstvirksomheder i Danmark og i Region Midtjylland sammenlignet med i de lande, som vi typiske sammenligner os med. Den globale konkurrence har stillet særligt høje krav til industrivirksomhederne om at forny sig og gentænke deres position i globale værdikæder. For midtjyske virksomheder er kravene til at skabe nye produkter og løsninger hele tiden stigende, og industrivirksomhederne skal løbende øge deres evne til strategisk forretningsudvikling. For fortsat at kunne have produktion i Midtjylland er det afgørende, at rammerne for at drive produktionsvirksomheder er så optimale som mulig, og det er nødvendigt at understøtte deres evne til innovation og forretningsudvikling. Det kan ske ved eksempelvis at understøtte virksomhedernes strategiske samarbejde og samarbejde med rådgivere og videninstitutioner. Det kan medvirke til at forbedre virksomhedernes position i de internationale værdikæder, hvilket er afgørende for virksomhedernes evne til at skabe øget værdi. Selvom der er tegn på, at det går bedre for industrien, end det har gjort længe, er der fortsat behov for at fokusere specifikt på industrivirksomhedernes særlige udfordringer, da netop industrivirksomhederne har så stor betydning for den regionale økonomi. Figuren til venstre illustrerer syv konkurrenceevnefaktorer, som den enkelte produktionsvirksomheder selv kan påvirke og arbejde strategisk med for at forbedre virksomhedens konkurrenceevne, og giver en indsigt i, hvad det kræver af en produktionsvirksomhed at få succes på markedet. De syv konkurrenceevnefaktorer er alle vigtige og skal opfattes som overlappende faktorer, der påvirker hinanden gennem et dynamisk samspil. Figuren er fra analysen Industrien i Region Midtjylland, Flere analyser viser, at de industrivirksomheder, som er ambitiøse i forhold til en række konkurrenceevnefaktorer på samme tid, klarer sig bedre end konkurrenterne. 1 Vi ved også, at den hidtidige deltagelse i midtjyske programmer samlet resulterer i, at fire ud af fem virksomheder har opnået, eller forventer at opnå effekter på henholdsvis omsætning og 1 Region Midtjylland Industrien i Region Midtjylland, maj 2013 & Reglab Fremtidens industri i Danmark, september

4 kompetenceopbygning. Dette viser, at systemet er brugerorienteret, og at programmer og rådgivere evner at forholde sig til de behov, som brugerne har. 2 Blandt andet derfor igangsatte Vækstforum i 2013 tre forskellige initiativer målrettet de midtjyske produktionsvirksomheder. Initiativerne var resultatet af dels anbefalinger fra en forprojektgruppe nedsat af Vækstforum i juni 2012, dels analyser af industrien i Danmark og i Midtjylland. De igangværende initiativer er Fremtidens industrielle forretningsmodeller, Fremtidens Industriinkubatorer samt Industriens image. Nærværende program er en ét årig fortsættelse af initiativet Fremtidens industrielle forretningsmodeller, der støtter små og mellemstore produktionsvirksomheder i at gennemføre strategi- og kompetenceopbyggende innovationsforløb bestående af indledende screening, efterfulgt af strategiworkshop med en privat rådgiver og - afhængig af behov - efterfølgende tilbud af et vækst- og udviklingsforløb. Rationalet bag initiativet er, at produktionsvirksomheder med vækstpotentiale skal have nem adgang til uvildig sparring på højt niveau om strategiog forretningsudvikling, hvor personer med stor indsigt i industrielle forretningsmodeller kan udfordre virksomhederne på deres koncepter, profil, organisation, internationaliseringsgrad etc. De foreløbige tilbagemeldinger fra de deltagende virksomheder i Fremtidens industrielle forretningsmodeller er meget positive. Initiativet vurderes at være gennemskueligt, idet det er let at se, hvad man som virksomhed kan forvente af projektet. Der er tale om hurtig gennemførelse, en logisk opbygning og det er relativt fleksibelt, hvilke emner virksomhederne kan få hjælp og sparring til. Endvidere peger de deltagende parter og eksterne konsulenter på, at virksomhederne i det intensive forløb meget hurtigt bliver afklarede med, hvad de skal fokusere på for at udvikle deres konkurrenceevne. Vurderingen er, på baggrund af de foreløbige resultater, at en vækstkortlægning efterfulgt af en basecamp og en strategiworkshop udgør et yderst kvalificeret afsæt for strategisk at understøtte den enkelte virksomheds vækstkurve. Programmet supplerer det nationale Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder. I de regionale vækstpartnerskabsaftaler for 2013 blev regeringen og de regionale vækstfora enige om at etablere et vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder med henblik på at styrke deres produktivitet og konkurrenceevne. Det nationale vækstprogram er 3 årigt og skal løbe fra Programmet er under udvikling og forventes at blive udbudt i oktober Det er vurderingen, at behovet for at understøtte potentielle vækstvirksomheder i produktionserhverv er så stort i Region Midtjylland, at det er nødvendigt med en indsats, der både supplerer og har en høj grad af sammenhæng med det nationale vækstprogram for produktionsvirksomheder. I nedenstående indsatsbeskrivelse er de to programmer derfor præsenteret samlet. Programmet skal ses i tæt sammenhæng med de øvrige regionale og nationale indsatser for små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale. Nedenstående figur illustrerer nogle af de større programmer målrettet SMV er i Midtjylland, hvor alle SMV er i princippet bliver screenet af lokal erhvervsservice. 2 Iris Group Evaluering af midtjyske programmer for iværksætteri og virksomhedsudvikling, september

5 Væksttræningsforløb 1-3 dage Vækstplan Gratis for SMV er Regionale programmer - Virksomhedsudvikling - Produktionsvirksomheder - Eksport og internationalisering Privat rådgivning og videninstitutioner 50 % medfinansering Opfølgning Fremgang i forhold til vækstplan Screening Lokal erhvervsservice Vækstkortlægning Væksthus VækstTjek produktion 2 dage Handlingsplan Gratis for SMV er Vækstløft produktion Realisering af vækstpotentiale via privat rådgivning 50 % medfinansering VækstTjek opfølgning Fremgang i forhold til handlingsplan InnovationsPlan SMV udarbejder ansøgning og budget på InnoBooster videnpakke Enten ansøgning til et udviklingsforløb eller til pulje. Højtuddannede, forskere og videninstitutioner 50 % medfinansiering De øverste røde kasser viser den regionale indsats, hvor målgruppen er alle SMV er med vækstpotentiale fra de konkurrenceudsatte erhverv. De blå kasser illustrerer det nationale initiativ til små og mellemstore produktionsvirksomheder. Et initiativ, som suppleres af det regionale program målrettet produktionsvirksomheder i Midtjylland. De nederste grønne kasser illustrerer Innovationsfondens landsdækkende tilbud, som sætter fokus på at gøre SMV er mere innovative. Pilene illustrerer, hvilke veje virksomhederne kan følge, og at der er en sammenhæng mellem programmerne. 5

6 2. Formål og Mål Initiativet hører under regionalfondens prioritetsakse 2, som har som tematisk mål at fremme små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne. Det specifikke mål er at øge antallet af vækstvirksomheder. Dette skal ske ved at udvikle og gennemføre nye forretningsmodeller for SMV er, navnlig med hensyn til internationalisering. Initiativet understøtter indsatsområdet Innovation og forretningsudvikling i Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi Og udgør som nævnt et element i vækstpartnerskabsaftalen 2013 mellem Vækstforum for Midtjyllands og regeringen. Formålet med nærværende initiativ er at fremme, at flere produktionsvirksomheder sætter fokus på fremtidens udfordringer og igangsætter strategi- og kompetenceopbyggende forløb med henblik på at realisere virksomhedernes vækstpotentiale gennem direkte eller indirekte eksport. Indsatsen skal således sikre, at produktionsvirksomhederne øger deres evne til langsigtet og strategisk forretningsudvikling. Initiativet skal integreres med det nationale vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder. Målet her er, at op til 1000 små og mellemstore virksomheder på landsplan skal have tilbudt et væksttjek, og at 500 af disse virksomheder på landsplan får tilbudt et vækstløft. Væksttjek og vækstløft beskrives under afsnittet aktiviteter. Målene er samlet set for såvel det nationale som det regionale program: At øge antallet af vækstvirksomheder At øge virksomhedernes omsætning, produktivitet og beskæftigelse At øge antallet af virksomheder, som samarbejder med private rådgivere Aktivitetsmålene i 2015 er: at virksomheder får gennemført en vækstkortlægning under det nationale program og under det regionale program at virksomheder deltager i et væksttjek under det nationale program og under det regionale program at af disse virksomheder deltager i et vækstløft under det nationale program og under det regionale program at virksomheder deltager i en regional vækstgruppe under det regionale program Målgruppen for de to indsatser er til dels sammenfaldende, men kriteriet for de nationale midler er, at det er virksomheder, som normalt ikke er i kontakt med det ordinære erhvervsfremmesystem eller virksomhedsrådgivere, dvs. typisk førstegangsbrugere. Derimod gælder for de regionale midler, at der kan være både førstegangsbrugere såvel som flergangsbrugere af systemet, idet det her vægtes højere, at indsatsen skal medvirke til at påvirke/styrke virksomhedens strategiske tilgang, adfærd og vækstberedskab. Der er særlig fokus på virksomheder inden for de midtjyske styrkepositioner, som for eksempel fødevare og energi- og miljø. Disse områder skal være særligt prioriteret i det virksomhedsopsøgende arbejde. 6

7 3. Det midtjyske Vækstunivers Programmet bygger i høj grad på Det midtjyske Vækstunivers, en strategi for den samlede erhvervsserviceindsats i Region Midtjylland, som Vækstforum i Midtjylland vedtog i marts Strategien skal medvirke til at sikre en endnu mere målrettet og effektfuld indsats i regionen og indeholder den midtjyske vækstmodel Imidt. Vækstmodellen skal overfor virksomheden fremstå som en helhed med en række sammenhængende attraktive tilbud, der befordrer virksomhedens videre udvikling og vækst. Modellen kan illustreres som et hus, jf. figuren til venstre, hvor de styrende principper udgør fundamentet og de overordnede rammer (værdier) for indsatsen, mens fire søjler vækstværktøjer, vækstpotentiale, vejledning og medfinansiering - skal bære væksten. Modellens styrende principper er: målet med indsatsen er vækst og skalérbarhed vækstpartnerskab skal indgås med virksomheden indsatsen skal være strategisk og sammenhængende indsatsen er en investering i virksomhedens vækst virksomhedens vækstambition/-potentiale skal trænes hele livet Vækstværktøjer er defineret ved vækstplan og træningsforløb. Formålet med vækstplanen, som er et dynamisk papir, er at gøre vækstforløbet gensidigt forpligtende og sætte ambitiøse og realistiske mål. Formålet med træningsforløb (camps) er at give flest mulige typer virksomheder (i forhold til alder, vækstpotentiale, størrelse mv.) adgang til målrettede udviklingsforløb, hvor målet er at afklare og bevidstgøre og løfte vækstpotentialet Vækstpotentialeniveauer er udtryk for omfanget af virksomhedens vækstpotentiale og skal medvirke til, at den enkelte virksomhed oplever optimal sammenhæng mellem behov og ydelser og balance mellem anvendelsen af økonomi og tid i erhvervsservicesystemet og erhvervspolitiske prioriteringer og mål. Fastlæggelsen af vækstpotentialet hos den enkelte virksomhed afhænger af en række centrale principper, bl.a. vækstambition, skalérbarhed, organisatorisk kapacitet, markedspotentiale/strategi for internationalisering og strategi/mulighed for finansiering af vækst. Virksomhederne opdeles efter vækstpotentialeniveau A, B og C hvor A repræsenterer det højeste vækstpotentialeniveau og C det laveste vækstpotentialeniveau. Målet med vejledning er yderligere ved hjælp af vækstværktøjet Væksthjulet at opkvalificere og sammentænke vejledningsydelserne på tværs af erhvervsservicesystemet med udgangspunkt i fælles forståelse og referenceramme for vækst. 7

8 Med medfinansiering er målet at anlægge en investeringstilgang, hvor medfinansieringen fra de regionale programmer frigives i takt med, at virksomheden øger sit vækstpotentiale. Centralt er det således, at delindsatsen og den eventuelle efterfølgende investering i den enkelte virksomhed afspejler virksomhedens vækstpotentiale. 4. Programindhold Programindsatsen forudsætter en forudgående identifikation af vækstpotentielle virksomheder i regi af den lokale erhvervsservice og det øvrige erhvervsfremmesystem i Region Midtjylland. Det er centralt, at alle produktionsvirksomheder i målgruppen overalt i regionen har let adgang til tilbuddene via denne indledende screening foretaget af især den lokale erhvervsservice. Screeningen gennemføres via vækstkortlægning, og kontakten til virksomhederne registreres i det fælles CRM-system. Programindsatsen skal konkret omfatte: 4.1 Vækstkortlægning og Væksttjek En vækstkortlægning gennemføres i det eksisterende erhvervsfremmesystem, eksempelvis Væksthuset. Opgaven er at kortlægge den enkelte produktionsvirksomheds udviklingsbehov og udfordringer via vækstkortlægning samt at afdække virksomhedens vækstpotentialeniveau ved hjælp af værktøjer i vækstmodellen Imidt og eventuelt individuelle pitches, hvor et panel bestående af relevante partnere i projektet udfordrer virksomheden. Væksttjek er en skræddersyet gennemgang af virksomheden, hvor vækstpotentialer og udfordringer identificeres i dialog mellem konsulenter og virksomhedens ledelse. Væksttjek skal være af minimum to dages varighed og skal gennemføres af private konsulenter med ekspertise inden for små og mellemstore produktionsvirksomheders udfordringer. Væksttjek gennemføres af private konsulenter. Hver virksomhed får tilknyttet en væksttjekkonsulent fra operatøren, som skal hjælpe virksomheden med at holde fokus på aktiviteterne og sikre opfølgning på de forløb, virksomheden deltager i. Al virksomhedskontakt registreres i det fælles CRM-system. Vækstkortlægning og væksttjek er gratis for virksomhederne og skal munde ud i en handlingsplan med konkrete tiltag, som virksomheden kan sætte fokus på som led i en udviklings- og vækststrategi. Det kan eksempelvis være inden for automatisering, digitalisering, ressourceeffektivisering, ledelse, salg, mv. Der vil således være behov for flere typer kompetencer til at afdække den konkrete virksomheds største vækstpotentialer og udfordringer. Målet med vækstkortlægning og væksttjek er, at virksomhederne får flyttet fokus fra den aktuelle problemløsningsfokus til et strategiperspektiv med et 3-5 årigt sigte, og at virksomhederne bliver bevidste om deres vækstambition. Afhængig af behov og niveau tilbydes virksomheden et vækstløft eller et regionalt vækstgruppeforløb og/eller anden ordning i erhvervsfremmesystemet. 8

9 Målgruppen for vækstkortlægning og væksttjek er alle produktionsvirksomheder med et identificeret vækstpotentiale (A, B, C virksomheder). 4.2 Vækstløft Vækstløft er en aktivitet specifikt målrettet den enkelte virksomhed og gennemført af private konsulenter. Her gives over en periode konkret rådgivning til, hvordan virksomheden realiserer vækstpotentialet, som udstikkes i handlingsplanen udarbejdet på baggrund af væksttjek. Virksomheden vælger selv hvilke konkrete dele af handlingsplanen, som den ønsker at fokusere på og modtager konkret rådgivning til. Virksomheden skal medfinansiere med 50%. Målet med vækstløft er, at virksomhedens ledelse får gennemført en strategisk prioritering af fremtidige initiativer for at kunne forblive konkurrencedygtig samt vokse og udvikle sig de følgende 3-5 år. På baggrund af vækstløft tilbydes virksomheden at fortsætte virksomhedens udvikling gennem deltagelse i programmets kollektive vækstforløb og/eller deltagelse i en anden ordning, eksempelvis virksomhedsudviklingsprogrammet. Her kan virksomheden eksempelvis tilbydes deltagelse i et forretningsbaseret strategisk netværk, hvor en lille gruppe af virksomheder samarbejder om at skabe vækst i netværket. Målgruppen er alle produktionsvirksomheder med et identificeret vækstpotentiale (A, B og C virksomheder). 4.3 Regionale vækstgrupper Aktiviteten gennemføres for en gruppe af virksomheder, hvori indholdet kan være et specifikt fagligt tema afhængig af virksomhedernes udviklingsstadie samt behovet og efterspørgslen blandt de konkrete virksomheder. Etableringen af vækstgrupperne organiseres af operatøren på programindsatsen, og forløbene gennemføres af private konsulenter. Den til virksomheden tilknyttede key account person formidler muligheden for deltagelse i en vækstgruppe til virksomheden og afdækker ønsker til konkret indhold/tema. Aktiviteten tilbydes kun under det regionale program. En vækstgruppe består af 5-6 virksomheder. Målgruppen er alle produktionsvirksomheder med et vækstpotentiale, som forventes realiseret på enten kort eller mellemlangt sigt (A og B virksomheder). Den samlede programindsatsen er baseret på et velfungerende og sammenhængende erhvervsfremmesystem, som skal sikre at den enkelte virksomhed får adgang til de delindsatser, som er relevante for virksomheden. Afgørende er det, at der til indsatsen tilknyttes ressourcer fra operatøren/konsortiet, som kan varetage en key account funktion i forhold til virksomheden og sikre opfølgning på de forløb, som virksomheden deltager i. 9

10 5. Effekt og evaluering Resultatorientering er centralt i strukturfondsindsatsen Et projekt skal således bidrage målbart til at indfri det/de specifikke mål, der er opstillet for den investeringsprioritet, som projektet tilhører. Nærværende program skal medvirke til at nå det specifikke mål om øget antal vækstvirksomheder. For hvert projekt skal beskrives en effektkæde, dvs. sammenhængen mellem projektets aktiviteter, output (umiddelbare resultater) og effekter. Effektkæden skal være klar og logisk samt indeholde en beskrivelse af de kritiske antagelser for hvordan projektet kommer til at virke efter hensigten. 5.1 Effektkæde Effektkæderne for programmet Program for produktionsvirksomheder i Midtjylland er illustreret i nedenstående figur: Aktivitet Output Effekt A) Væksttjek Indikator: væksttjek Succeskriterium: 1. periode: væksttjek 2. periode: væksttjek B) Vækstløft Indikator: vækstløft Succeskriterium: 1. periode: vækstløft 2. periode: vækstløft B) Vækstgrupper Indikator: 6-8 antal vækstgrupper á 5-6 virksomheder Succeskriterium: 1. periode: 3-4 vækstgrupper 2. periode: 3-4 vækstgrupper A) Deltagerne får flyttet fokus fra aktuel problemløsningsfokus til et strategiperspektiv og bliver bevidste om egen vækstambition B) Virksomhedens ledelse får en strategisk prioritering af fremtidige initiativer C) Virksomheden får øget viden og forbedrede kompetencer samt et bedre udgangspunkt for at indgå i netværk fremadrettet Indikatorer samlet for alle programaktiviteter: - Antal virksomheder som modtager støtte - Private investeringer / medfinansiering (kr.) - Anslået antal nye vækstvirksomheder - Anslået jobskabelse (fuldtidspersoner) - Anslået skabt omsætning (kr.) Succeskriterium: Ovenstående indikatorer fordelt på 1. og 2. periode Flere vækstvirksomheder Indikator: Antal nye vækstvirksomheder samlet for alle programaktiviteter Vækstvirksomheder defineres som: SMV er der tre år i træk har haft en gennemsnitlig årlig vækst på mindst 20 % i antal ansatte, og som har mindst 5 ansatte ved vækstperiodens begyndelse Succeskriterium: Flere vækstvirksomheder målt på beskæftigelse Ovenstående indikator angives for: 1. periode i projektperioden 2. periode i projektperioden 0-2 år efter projektperioden 2-5 år efter projektperioden 5 - flere år efter projektperioden Effektkæderne er udarbejdet samlet for såvel det nationale som det regionale program. Kæderne er udarbejdet på baggrund af følgende kritiske antagelser: at mange produktionsvirksomheder i Midtjylland har et uforløst vækstpotentiale at virksomheder, som bliver bevidste om eget vækstpotentiale i højere grad vil aktivere sit vækstpotentiale og komme ind i et solidt vækstforløb at virksomheder, som arbejder strategisk med forretningsudvikling opnår bedre økonomiske resultater end virksomheder, som ikke gør det at mange SMV er har få eller ingen erfaring med at anvende eksterne ressourcer at mange SMV er agerer ud fra det korte, dag til dag sigte og ikke det mere langsigtede strategiske sigte at mange virksomheders motivation for at anvende økonomiske ressourcer på tilførsel af ekstern viden, eksempelvis rådgivning, ofte er lav at alle virksomheder kan få et positivt udbytte af at få kvalificeret ekstern rådgivning 10

11 at virksomheder, som får sparring og rådgivning tilpasset den enkelte virksomhedsbehov og udfordringer, vil udvikle sig og vokse 5.2 Evaluering og effektmåling Ansøger skal præsentere et evalueringsdesign og beskrive, hvordan et grundlag for effektmåling sikres. I evalueringsdesignet kan ansøger forholde sig til sammenhængen mellem projektets aktiviteter, grundlæggende antagelser, output og effektmål. Evalueringsdesignet skal give mulighed for at opgøre den samlede effekt af programmet. Alle deltagere i programaktiviteter registreres med henblik på evaluering og effektmåling som foretages i et samarbejde med Erhvervsstyrelsen, Danmarks Statistik og Region Midtjylland. Alle deltagere i vækstkortlægning og programaktiviteter registreres i det fælles CRM system for det midtjyske erhvervsservicesystem. 6. Budget og finansiering Programmet finansieres via det nationale program Vækstløft til små og mellemstore produktionsvirksomheder, EU s strukturfondsmidler, de regionale erhvervsfremmemidler samt privat medfinansiering fra de deltagende virksomheder. Udgiftsbudget 2015 Nationalt program Regionalt program Total (estimeret) Vækstkortlægning (pitches) Væksttjek Vækstløft Vækstgrupper Kompetenceudvikling Evaluering og effektmåling Markedsføring og administration Total Finansieringsbudget 2015 Nationalt program* Regionalt program Total (estimeret) Region Midtjylland EU Regionalfond Privat medfinansiering Nationalt vækstprogram Total *Det nationale Vækstprogram finansieres gennem den nationale pulje af EU-strukturfondsmidler for særlige vækstindsatser med ca. 29,5 mio. kr. Den nationale pulje kan yde støtte svarende til max 50% af et projekts samlede budget. Forudsætningerne for det nationale vækstprogram er, at de nationale midler modsvares af privat medfinansiering fra virksomhederne samt et bidrag på ca. 15 mio. kr. fra de regionale vækstfora (ex. Bornholm), dvs. 1 mio. 11

12 kr. om året i projektperioden, i alt 3 mio. kr. pr. vækstfora. Det årlige bidrag fra den nationale pulje til hvert vækstfora udgør således ca. 2 mio. kr. Det samlede bidrag på i alt 3 mio. kr. til det nationale program er bevilget af Vækstforum i Region Midtjylland på Vækstforums møde den 19. august Bevillingen skal behandles i Regionsrådet den 24. september Proces og tidsplan Programindsatsen skal være regionalt dækkende. Det skal derfor tilstræbes, at et partnerskab bestående af en operatør (en tovholder) og en række partnere med forskellig viden og indsigter i produktionserhvervet etableres for at varetage indsatsen. Operatøren skal ligeledes indgå et tæt samarbejde med operatøren på det nationale vækstprogram, for så vidt angår de midtjyske produktionsvirksomheder. På baggrund af EU-udbud skal konsortiet vælge 4-5 konsulenthuse til gennemførelse af væksttjek og vækstløft. Konsulenterne udvælges på baggrund af kriterier, som sikrer den faglige viden inden for produktionsvirksomheders behov og udfordringer, dvs. erfaring med små og mellemstore produktionsvirksomheder samt specifik viden og indsigt i virksomhedernes udfordringer i relation til konkurrenceevnefaktorerne. Under forudsætning af at det nationale program udbydes og gennemføres som forudsat, skal der ske en tæt koordination af indholdet i de to programmer. Operatøren skal sikre dette. Tanken er, at tilbuddene er de samme, hvorfor det for virksomheden ikke vil have nogen betydning, hvilket program den indgår i (hvilket dog vil afhænge af, om den valgte operatør på de to programmer er sammenfaldende). Der skal udarbejdes en ansøgning til Vækstforum i Midtjylland, som skal indeholde: - oplysninger om ansøger (navn, adresse, kontaktperson samt beskrivelse) - oplysninger om partnere (navn, adresse, kontaktperson samt beskrivelse) - baggrund og rationale for indsatsen - formål og mål - målgruppe - projektbeskrivelse (hovedaktiviteter, output, effekter), herunder tidsplan - beskrivelse af annoncering efter private konsulenter - beskrivelse af evalueringsdesign - beskrivelse af markedsføring - budget og finansiering - dato og underskrift Derudover udfyldes en elektronisk ansøgning til strukturfondene, som findes på I starten af dette skema vælges Vækstforum i Region Midtjylland. Ansøgningsfristen er tirsdag den 16. september Vækstforum i Region Midtjylland behandler ansøgningen på møde den 28. oktober Hvis Vækstforum godkender projektet til EU s medfinansiering, indstilles projektet til Erhvervssty- 12

13 relsen. Erhvervsstyrelsen afklarer om projektet overholder gældende regler for medfinansiering fra EU s Regionalfond og giver tilsagn/afslag om EU s medfinansiering. Regionsrådet behandler ansøgningen på møde den 26. november 2014, for så vidt angår anvendelsen af regionale udviklingsmidler. Region Midtjylland indgår herefter en resultatkontrakt med den valgte operatør. Denne kontrakt vil yderligere specificere planlægningen af programmet, herunder organisering og implementering af programmet, plan for markedsføring af programmet samt aktivitets- og effektmål med videre. 13

Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder

Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder 24. november 2014 /RU Sag Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Program for eksport og internationalisering i Region Midtjylland

Program for eksport og internationalisering i Region Midtjylland Program for eksport og internationalisering i Region Midtjylland Investering i fremtidens internationale vækstvirksomheder 20. august 2014 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Baggrund og

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution Operatør Til at udvikle initiativet Rethink Business : Design for disassembly Join the Circular Economy Revolution Vækstforums strategiske indsatsområde Energi og Miljø Region Midtjylland Vækstforum Regional

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER Version 2 Erhvervsstyrelsen, 13. oktober 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i regionalfondsprogrammet

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Det midtjyske Vækstunivers. Strategi 2013-14

Det midtjyske Vækstunivers. Strategi 2013-14 Det midtjyske Vækstunivers Strategi 2013-14 MARTS 2013 INDHOLD: 1. INDLEDNING S. 2 2. VÆKSTMODELLEN IMIDT S. 2 3.1 Styrende principper S. 6 3.2 Vækstpotentialeniveauer S. 8 3.3 Vækstværktøjer S. 11 3.4

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller II

Ydelsesbeskrivelse Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller II 1 Ydelsesbeskrivelse Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller II Indledning Initiativet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller II (FIF 2) er en videreførelse af projektet Fremtidens Industrielle

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

KKR Syddanmark-møde 8. september 2014. Væksthus Syddanmark 1

KKR Syddanmark-møde 8. september 2014. Væksthus Syddanmark 1 KKR Syddanmark-møde 8. september 2014 Væksthus Syddanmark 1 Væksthus Syddanmark KKR aftale 2015 Agenda: 1. Kort status på Væksthus 2.0 2. Kort status på nuværende KKR kontrakt 2014 3. Indsatser ny KKR

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Vækstfabrikkerne Version 2.0

Vækstfabrikkerne Version 2.0 Vækstfabrikkerne Version 2.0 Dette dokument har til formål kort at opsummere status på Vækstfabrik-projektet samt den overordnede strategi og økonomi bag det kommende Vækstfabrikkerne 2.0 projekt. Udover

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

God tilskudsadministration Regionalfonden og Socialfonden

God tilskudsadministration Regionalfonden og Socialfonden God tilskudsadministration Regionalfonden og Socialfonden Regionalchef Preben Gregersen Erhvervsstyrelsen Den strategiske tragt 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinjer DK s nationale reformprogram

Læs mere

få overblik over mulighederne i 2014-2020

få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Markedsføringsgruppen

Markedsføringsgruppen Udvalgets sammensætning: Repræsentanter for kommunerne: Lone Jager Neldeberg - Ikast-Brande Kommune Mette Højborg - Herning Kommune Kristian Brøns Nielsen - Viborg Kommune Bo Kristensen - Syddjurs Kommune

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Proces- og konceptmap 1-2 uger 1-2 uger 1 ½ -3 år Vækstforløbet Indflytning Udflytning Om Vækstforløbet Det er obligatorisk at indgå i et Vækstforløb, men forløbet tilpasses

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og KL. Evaluering af Væksthusene

Erhvervsstyrelsen og KL. Evaluering af Væksthusene Erhvervsstyrelsen og KL Evaluering af Væksthusene April 2013 FORORD De fem Væksthuse blev etableret i 2007 som led i strukturreformen. De er organiseret som selvstændige, erhvervsdrivene fonde stiftet

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Væksthus Midtjylland. Evaluering af midtjyske programmer for iværksætteri og virksomhedsudvikling

Væksthus Midtjylland. Evaluering af midtjyske programmer for iværksætteri og virksomhedsudvikling Væksthus Midtjylland Evaluering af midtjyske programmer for iværksætteri og virksomhedsudvikling September 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 5 1.1. Indledning... 5 1.2. De

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD

FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD HVORFOR FOODBOOSTER? Analyser (fx MAPP, Aarhus Universitet, 2014) peger bl.a. på følgende kompetencebehov i forhold

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode.

Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode. 24. marts 2015 Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode. 1. BAGGRUND FOR ARBEJDET Væksthus Syddanmark er operatør på programmerne Lån en leder,

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

VÆKSTLEDELSE. Jens Nedergaard Furesø, 23. april 2015

VÆKSTLEDELSE. Jens Nedergaard Furesø, 23. april 2015 VÆKSTLEDELSE Jens Nedergaard Furesø, 23. april 2015 23-04-2015 Børsen 30. januar 2015 LEDELSE afgør alt! Situation +/- Ledelse = Resultat Kilde: S-kurven Vækst Markedsmætning Konkurrence Prisdyk Øget kundesupport

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 M, Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland

Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland Juni 2010 Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland 1. Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet og Kommunernes Landsforening har indgået en aftale om, at kommunerne overtager

Læs mere

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014 OPI Lab - Open Innovation 27. maj 2014 Dorte Eg Auerbach Projektleder Vækstkonsulent VelfærdsPartnerskaber Væksthus Syddanmark 2 Vores vision og mission Vores mission Væksthus Syddanmarks mission er at

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015

Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015 Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015 Iværksætterpilotordningen er et tilbud målrettet nyligt færdiguddannede fra landets videregående uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28.

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28. Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 28. januar 2014 Et Væksthus i hver region Målgruppen er ambitiøse virksomheder og iværksættere

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

Dagsordenens punkt 2.

Dagsordenens punkt 2. ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Møde i KKR Nordjylland den Dagsordenens punkt 2. 314 / 11. juni 2012 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 Som aftalt mellem KL og Erhvervs-

Læs mere