Tema: Social inklusion via 1) indslusningsforløb i private virksomheder og 2) socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende formål.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema: Social inklusion via 1) indslusningsforløb i private virksomheder og 2) socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende formål."

Transkript

1 Oktober 2017 Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af EU socialfondsmidler. Tema: Social inklusion via 1) indslusningsforløb i private virksomheder og 2) socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende formål. 1. Baggrund I Danmark er der personer med begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet. Personer på kanten af arbejdsmarkedet skal have gode muligheder for at bidrage med de ressourcer, de har. Samtidig vil det kunne bidrage til at øge arbejdsstyrken. En måde at få flere udsatte integreret på arbejdsmarkedet er via beskæftigelsesfremmende indslusningsforløb, hvor deltageren afprøves i et virkeligt forløb enten i en konventionel/almindelig virksomhed eller i en socialøkonomisk virksomhed. ERHVERVSSTYRELSEN Vejlsøvej Silkeborg Tlf Fax CVR-nr En anden måde at få flere udsatte integreret på arbejdsmarkedet er via socialøkonomiske virksomheder. Socialøkonomiske virksomheder handler ud fra en dobbelt bundlinje med fokus på både økonomisk og social værdiskabelse. Socialøkonomiske virksomheder har et særligt potentiale for at opkvalificere og inkludere udsatte personer i arbejde og herigennem bidrage til, at flere udsatte grupper får fodfæste på det ordinære arbejdsmarked. Derfor indkalder Erhvervsstyrelsen nu ansøgninger til den nationale pulje af EU-socialfondsmidler inden for temaet Social inklusion via 1) indslusningsforløb i private virksomheder og 2) socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende formål,. Indhold samt krav til ansøgning beskrives nærmere nedenfor. Det forventes, at der under indsatsen gives EU-medfinansiering til 1-3 projekter. Projekterne skal være landsdækkende. Projekterne vil blive finansieret gennem den nationale pulje af socialfondsmidler med 32,2 mio. kr., hvoraf 9,3 mio. kr. skal anvendes i Region Sjælland. For ansøgningen vedrørende aktiviteter i regionerne Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland og Hovedstaden gælder, at den nationale pulje kan yde EU-medfinansiering svarende til max 50 pct. af et projekts samlede budget, mens det for ansøgningen vedrørende aktiviteter i Region Sjælland gælder, at der kan søges om max 60 pct. af det samlede

2 2/11 budget (se afsnit 6 for forklaring på, hvorfor hver ansøger skal indsende to ansøgninger). Den nationale finansiering forventes at komme fra partnerne i projektet, herunder de deltagende virksomheder, men kan også komme fra andre interesserede organisationer og institutioner, inkl. fonde. 2. Indhold: Med denne ansøgningsrunde kan der søges om EU medfinansiering til: a. indslusningsforløb for personer langt fra arbejdsmarkedet i private virksomheder b. udvikling af socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende formål c. indsatser, der dækker både indslusningsforløb og socialøkonomiske virksomheder. Det skal fremgå af ansøgningen, om der ansøges om EU medfinansiering til en a., b. eller c. indsats. EU medfinansieringen på de 32,2 mio. kr. er ikke fordelt ud på de tre indsatser på forhånd. Udmøntning af midlerne vil derimod afspejle det behov for en indsats, som fremgår af ansøgningerne, samt kvaliteten af ansøgningerne. Indslusningsforløb indsats a. Indsatsen skal bidrage til, at personer langt fra arbejdsmarkedet 1 gennemfører beskæftigelsesfremmende indslusningsforløb, der bringer dem tættere på ordinær ustøttet beskæftigelse. Analyser af effekten af forskellige indsatser for ledige har vist, at virksomhedspraktik i private virksomheder ikke har den ønskede effekt til at få ledige langt fra arbejdsmarkedet i ordinært arbejde, med mindre der gennemføres forløb, der giver ekstra støtte til både de ledige og virksomhederne. 2 Ledige langt fra arbejdsmarkedet behøver ekstra støtte for at kunne varetage funktioner på en almindelig arbejdsplads, og virksomhederne har ofte ikke den fornødne viden eller får den fornødne støtte til at modtage en udsat ledig på arbejdspladsen 1 Med personer langt fra arbejdsmarkedet menes: Fleksjobvisiterede med lille arbejdsevne, førtidspensionister, personer i ressourceforløb, udsatte kontanthjælpsmodtagere, herunder unge og indvandrer, der er i risiko for at ende i førtidspension eller med svag tilknytning til arbejdsmarkedet, nyankomne flygtninge med særlige udfordringer f.eks. traumer samt øvrige udsatte personer langt fra arbejdsmarkedet. 2 Skipper, L En mikroøkonometrisk evaluering af den aktive beskæftigelsesindsats. København 2010, AKF

3 3/11 Væksthusets Forskningscenter har i sin publikation Fra udsat til ansat 3 sat fokus på problemstillingen ved at undersøge virksomhedsforløb, der er endt i ansættelser. Undersøgelsen peger på vigtigheden af en grundig indledende kontakt og en se-an-fase, hvor virksomheden og den udsatte ledige opnår kendskab til hinanden, og virksomheden får afklaret om vedkommende kan varetage relevante jobfunktioner og indgå i relevante samarbejdsrelationer og sociale funktioner. Rapportens konklusioner kan evt. inddrages i tilrettelæggelsen af projekter under temaet. Et projekt skal gennemføres som et samarbejde mellem flere parter. Det kan fx være offentlige myndigheder, selvejende institutioner, virksomheder, NGO er og frivillige organisationer. For at øge sandsynligheden for at få effekt af indsatsen vil der blive stillet krav om, at private virksomheder deltager i forløbene. Indslusningsforløbene skal således foregå via en virksomhedsrettet indsats, hvor deltagerne afprøves i et virkeligt miljø hvilket med fordel kan være i en socialøkonomisk virksomhed, men forløb i andre virksomheder er ikke udelukket fra indsatsen. Aktiviteter, som kan bidrage til det specifikke mål om at øge beskæftigelsen for personer på kanten af arbejdsmarkedet, vil navnlig være: Forløb for virksomheder og udsatte ledige, der dels forbereder virksomheden på at modtage personer langt fra arbejdsmarkedet og dels forbedrer de udsatte personer på at arbejde i en virksomhed, fx i regi af jobcentrenes rehabiliteringsteams. Helhedsorienterede indslusningsforløb med særligt fokus på udsatte ledige med f.eks. psykiske barrierer for at indtræde på det ordinære arbejdsmarked. Indslusningsforløbene skal iværksættes via en virksomhedsrettet indsats fx. i socialøkonomiske virksomheder. Ressourceafklaringsforløb og afprøvning af nye modeller for social inklusion via indslusningsforløb med henblik på beskæftigelsesfremme for indsatsområdets målgruppe. Socialøkonomiske virksomheder- indsats b. Denne del af temaet skal bidrage til at iværksætte indsatser, der har til hovedformål at bringe udsatte ledige tættere på arbejdsmarkedet gennem udvikling af socialøkonomiske virksomheders forretningskompetencer. I indsatsen skal der fokuseres på at understøtte socialøkonomiske virksomheder med henblik på at skabe flere beskæftigelsesmuligheder for målgruppen. De socialøkonomiske virksomheder skal have et beskæftigelsesfremmende formål, men kan samtidig tjene andre formål som fx produktion, kantinedrift eller specialiseret test af elektronik. 3 Madsen M. m.fl. Fra udsat til ansat set fra et arbejdsgiverperspektiv. Væksthusets Forskningscenter 2016 s. 11

4 4/11 Der ydes kun EU medfinansiering til virksomheder, der er registreret som socialøkonomiske virksomheder, eller virksomheder der via projektaktiviteterne arbejder hen imod en sådan registrering 4. Der ydes ikke direkte støtte til oprettelse, etablering og generel drift af socialøkonomiske virksomheder, men alene til eksempelvis rådgivnings-, netværks- og udviklingsaktiviteter for socialøkonomiske virksomheder eller kommende socialøkonomiske virksomheder Den Sociale Kapitalfond (DSK) har i perioden gennemført to acceleratorprogrammer for socialøkonomiske virksomheder, Social Startup (SSU) for tidlige sociale iværksættere og Det Sociale Vækstprogram (SVP) for eksisterende socialøkonomiske virksomheder. Begge programmer har været målrettet virksomheder med et beskæftigelsesmæssigt fokus. Evalueringen for begge programmer: viser, at den samlede omsætning for de 31 virksomheder, der deltog, var i 2014 ca. 151 mio. kr. en stigning på ca. 10 pct. i forhold til Normalen for små og mellemstore virksomheder i Danmark er i disse år typisk 2-5 pct. omsætningsvækst, alt efter branche og virksomhedsstørrelse. Næsten alle SVP- og SSUvirksomheder har oplevet en vækst i omsætningen heraf ca. 85 pct. af de virksomheder, der deltog i SVP inden for regnskabsårene 2013 og Evalueringens konklusioner kan evt. inddrages i tilrettelæggelsen af projekterne. Aktiviteter, som kan bidrage til det specifikke mål om at øge beskæftigelsen for personer på kanten af arbejdsmarkedet, vil navnlig være: Styrke socialøkonomisk iværksætteri gennem rådgivning, uddannelse, netværk, udviklingsaktiviteter etc., fx i yderområder med mange socialt udsatte eller i udsatte boligområder i byer, Forbedre mulighederne for at teste og gennemføre afknopning til socialøkonomiske virksomheder fra øvrige offentlige/private aktiviteter med henblik på at blive registreret som en socialøkonomisk virksomhed. Støtte til konsulentbistand og kompetenceudvikling for socialøkonomiske virksomheder, fx gennem rådgivning om forretningsmodeller, -udvikling og -drift, rådgivning om adgang til kapital samt støtte til skalering Sociale-V%C3%A6kstprogram.pdf

5 5/11 Støtte udviklingsprojekter mellem socialøkonomiske virksomheder og offentlige myndigheder med fokus på inklusion og beskæftigelse af udsatte ledige. Indsatser, der omfatter både indslusningsforløb og socialøkonomiske virksomheder indsats c. I denne del af indsatsen kan aktiviteter, der er nævnt i beskrivelsen af a. og b. indsatserne kombineres. De to indsatser a. om indslusningsforløb og b. om socialøkonomiske virksomheder ovenfor supplerer hinanden, da rationalet bag b. indsatsen er, at støtte socialøkonomiske virksomheder med henblik på at sikre flere arbejdspladser og muligheder for ledige på kanten af arbejdsmarkedet. Herved skaber indsatsen et grundlag for, at der kan oprettes en række indslusningsforløb hos de deltagende socialøkonomiske virksomheder og hos almindelige SMV er. Indsatsen kan have til formål via en systematisk indsats at skabe synergi, udvikling og samarbejde mellem socialøkonomiske virksomheder og smv er, hvor de socialøkonomiske virksomheder kan profitere af virksomhedernes markedskendskab og forretningsforståelse, mens virksomhederne som afledt effekt kan udnytte de socialøkonomiske virksomheders ekspertise i forhold til at indsluse personer langt fra arbejdsmarkedet ind i virksomheden og hermed skaffe arbejdskraft og udvikle virksomhedens CSR-profil. Indsatserne skal gennemføres for en gruppe af socialøkonomiske virksomheder og smv er, og må således ikke støtte oprettelse, etablering eller generel drift af virksomheder. 3. Krav til ansøgning Ansøgninger skal ligge inden for rammerne af socialfondsprogrammets prioritetsakse 3, b1 indslusningsforløb til arbejdsmarkedet og b2 socialøkonomiske virksomheder, der har til formål at fremme aktiv inklusion med henblik på at fremme lige muligheder og aktiv deltagelse og forbedring af beskæftigelsesevnen. Ansøger skal som minimum beskrive følgende i ansøgningen: Hvordan projektet vil bidrage til at fremme aktiv inklusion af personer langt fra arbejdsmarkedet: Ansøger skal beskrive, hvordan projektet vil bidrage til at øge beskæftigelsen for personer på kanten af arbejdsmarkedet, gerne med henvisninger til erfaringer, undersøgelser og analyser, der understøtter projektets valg af indsats.

6 6/11 Effektkæde og kritiske antagelser: Ansøgers projektbeskrivelse skal omfatte en klar og logisk effektkæde samt en beskrivelse af de kritiske antagelser for, at projektet kommer til at virke efter hensigten. Om muligt skal de kritiske antagelser være evidensbaserede. Ansøgere skal således beskrive projektets effektkæde, dvs. sammenhængen mellem projektets aktiviteter, output og resultater (effekter), herunder resultater på længere sigt efter projektets afslutning. Veldefineret målgruppe: Ansøger skal klart beskrive, hvilken målgruppe projektets indsats retter sig mod. Gode og velbegrundede indikatorer og måltal: Ansøger skal tage udgangspunkt i indikatorvejledningen for Socialfondsprogrammet: ng_esf_vs2_0.pdf og opstille klare velbegrundede mål og forklare hvordan disse er fastsat. Budget: Ansøger skal beskrive, hvorledes midlerne fordeles over projektets tidsperiode samt på hvilke konti. 4. Kriterier for valg af ansøgning Ansøgninger vil blive vurderet ud fra overensstemmelse med denne temabeskrivelse. Ved gennemgang af ansøgningerne vil der herudover blive lagt vægt på følgende udvælgelseskriterier, der gælder for såvel en a., b. som c. indsats: a. Projektets bidrag til få flere udsatte personer i beskæftigelse: Ansøger skal beskrive projektets effektkæde, dvs. hvordan vil projektet bære sig ad med at rekruttere deltagere (personer og virksomheder) til projektet og bidrage til at få udsatte personer i beskæftigelse. Der vil blive lagt vægt på, at effektkæden er klar og logisk og indeholder overvejel-

7 7/11 ser om projektets risikomomenter (kritiske succesfaktorer). Der vil også blive lagt vægt på realismen bag og begrundelserne (gerne evidensbaserede) for de anførte måltal i effektkæden, herunder antal deltagende personer samt deres udbytte af projektet. Et projekt kan tildeles 0-25 point på dette kriterium b. Kvalifikationer og kompetencer Ansøger skal beskrive, hvilke kompetencer og viden om inklusion via indslusningsforløb til arbejdsmarkedet og/eller socialøkonomiske virksomheder, der vil blive inddraget i projektet. Kompetencerne skal være klart beskrevet inden for de områder, der omfattes af projektet, eksempelvis erfaring med gennemførelse af virksomhedsrettede indslusningsforløb, introduktion af ledige langt fra arbejdsmarkedet til ansættelse i virksomheder, støtte til virksomheder, der vil ansætte ledige langt fra arbejdsmarkedet, rådgivning om virksomhedsudvikling, adgang til kapital, muligheder for afknopning mv. Et projekt kan tildeles 0-20 point på dette kriterium c. Koordinering med lignende indsatser: Der vil blive lagt vægt på, at projektet er koordineret og afstemt med lignende indsatser lokalt, regionalt og nationalt. Det er vigtigt, at projektet ikke overlapper med allerede eksisterende eller planlagte større indsatser om indslusningsforløb til arbejdsmarkedet/socialøkonomiske virksomheder. Ansøger skal demonstrere at have orienteret sig i relevante erfaringer og tidligere igangsatte projekter, så relevant evidens anvendes. Det fremgår af bilag A, hvilke strukturfondsprojekter der er gennemført regionalt inden for inklusion og socialøkonomiske virksomheder. Et projekt kan tildeles 0-20 point på dette kriterium d. Stærkt og landsdækkende partnerskab: Projektet skal gennemføres i et stærkt og landsdækkende partnerskab med involvering/opbakning fra kommuner og erhvervslivet, herunder relevante organisationer og foreninger. Et projekt kan tildeles 0-25 point på dette kriterium e. Forankring af projektet: Ansøger skal beskrive, hvordan det sikres, at projektets resultater forankres og videreføres efter EU-medfinansieringens ophør. Et projekt kan tildeles 0-10 point på dette kriterium For at komme i betragtning til en bevilling om EU-medfinansiering skal en projektansøgning opnå minimum 65 point.

8 8/11 5. Finansiering Indsatsen for at bringe udsatte ledige tættere på arbejdsmarkedet vil blive finansieret gennem den nationale pulje af socialfondsmidler med max 32,2 mio. kr. fordelt med 9,3 mio. kr. til Region Sjælland og 22,9 mio. kr. til de øvrige regioner. For ansøgningen vedrørende aktiviteter i regionerne Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland og Hovedstaden gælder, at den nationale pulje kan yde EU-medfinansiering svarende til max 50 pct. af et projekts samlede budget, mens det for ansøgningen vedrørende aktiviteter i Region Sjælland gælder, at der kan søges om max 60 pct. af det samlede budget. Den samlede EU-medfinansiering i de to projektansøgninger skal fordele sig sådan, at ca. 70 pct. af den ansøgte EU-medfinansiering afsættes til ansøgningen vedrørende aktiviteter i regionerne Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland og Hovedstaden, mens de resterende ca. 30 pct. af EUmedfinansieringen skal afsættes til ansøgningen vedrørende aktiviteter i Region Sjælland. Den nationale finansiering forventes at komme fra partnerne i projektet, herunder de deltagende virksomheder, men kan også komme fra andre interesserede organisationer og institutioner, inkl. fonde. I det omfang et projekt vil indebære statsstøtte i henhold til gældende EU-regler, kan den samlede EU-medfinansiering blive mindre end 50/60 pct. Puljens midler skal generelt udmøntes inden for de gældende regler for anvendelsen af Regional- og Socialfonden i Danmark. Potentielle ansøgere bør derfor orientere sig grundigt i socialfondsprogrammet samt i Støtteberettigelsesregler (se link nedenfor). Den offentlige støtte til projekter under den nationale pulje skal være i overensstemmelse med reglerne om gennemsigtighed og fri konkurrence, herunder navnlig EU s statsstøtte- og udbudsregler. Det skal bemærkes, at socialøkonomiske virksomheder også er omfattet af statsstøttereglerne. Den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler Den nationale pulje af regionalfondsmidler og socialfondsmidler er en del af den samlede danske indsats under de europæiske struktur- og investeringsfonde. I Danmark er omkring 7,5 pct. af midlerne under regionalfonden og socialfonden placeret i en national pulje, der udmøntes centralt. Det svarer til et beløb på ca. 31 mio. kr. årligt, hvor af en del af midlerne skal gå til Region Sjælland. Regionalfonden og socialfonden skal bidrage til at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse i hele landet. Relevante tværregionale projekter med afsæt i fx regeringens vækstplaner og fx Østersøstrategien vil kunne støttes af den nationale pulje.

9 9/11 6. Ansøgningsproces Ansøgning om EU-medfinansiering fra den nationale pulje søges hos Erhvervsstyrelsen via elektronisk ansøgningsskema (se link nedenfor). Der skal indsendes to ansøgninger; den ene skal dække Region Sjælland og den anden regionerne Hovedstaden, Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland. 6 Der afholdes informationsmøde for potentielle ansøgere den 14. december 2017, kl hos Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg. Ansøgninger til at modtage tilskud til projekter under temaet vil - foruden en vurdering af opfyldelsen af de generelle regler for tildeling af strukturfondsmidler (legalitetskontrol) - blive vurderet på baggrund af de kriterier, som fremgår ovenfor. Kun projekter, som støtter op om opgaverne i det udmeldte tema, som de er beskrevet i afsnittene ovenfor, kan komme i betragtning til EU-medfinansiering. Erhvervsstyrelsen udsteder kontrakt om EU-medfinansiering eller afslag og varetager sagsbehandlingen af de indkomne ansøgninger. Det forventes, at der vil blive givet EU-medfinansiering til 1-3 ansøgere. Fristen for indsendelse af ansøgninger til Erhvervsstyrelsen til ovennævnte tema under den nationale pulje er den 17. januar 2018 kl Ansøgningen skal indsendes via det elektroniske ansøgningsskema, som man kan finde på eller direkte via dette link: Endelig afgørelse om kontrakt om EU-medfinansiering og afslag forventes i marts Der skal indsendes to ansøgninger, fordi Region Sjælland er udpeget som en såkaldt overgangsregion i EU med egen økonomisk ramme, mens resten af Danmark tilhører de såkaldt mere udviklede regioner med fælles økonomisk ramme. For at sikre en landsdækkende indsats skal der gennemføres aktiviteter i såvel Region Sjælland som de øvrige regioner og derfor laves to ansøgninger. Det er ikke noget krav, at indsatsen i Region Sjælland adskiller sig væsentligt fra indsatsen i resten af landet.

10 10/11 Yderligere information For yderligere information kontakt: Ulla Bartels tlf , Find yderligere information via følgende links: Socialfondsprogram : fondsprogram_ _forkortet_udgave.pdf Regler for EU-medfinansiering , støtteberettigelsesregler: _16_regler_for_eu-medfinansiering_ pdf Statsstøttehåndbogen (for beskrivelse af hvad statsstøtte er): Indikatorvejledning (s. 4-7 og s ): dikatorvejledning_version_3_ pdf Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder

11 11/11 Bilag A Regionale projekter Region a-projekt - projektnavn b-projekt - projektnavn c-projekt - projektnavn Nordjylland "LOGOS"," Mod alle odds", "Fra udsat til ansat - virkeligheden tæller" Etablering af socialøkonomiske virksomheder Midtjylland Rummelig imidt Rummelig imidt Rummelig imidt Syddanmark Sjælland Hovedstaden Bornholm "Virksomhedsporten A/S ", "Business Training -Social inklusion af udsatte borgere ", "Virksomheder tager socialt ansvar" På vej til arbejdsmarkedet Læs mere om projekterne på:

Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond

Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond Vingsted, 27. maj 2015 Det kan vi med Socialfonden Anders Hoffmann, Vejle, 27. maj 2015 Hvorfor investerer EU i social inklusion? Finans- og

Læs mere

Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse

Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Titel: Bedre inklusion af borgere på kanten af arbejdsmarkedet Udfordringer

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

Annoncering efter ideer (Brevid 2871280) Titel Annoncering efter ideer vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ideer (Brevid 2871280) Titel Annoncering efter ideer vedrørende aktivitet; Annoncering efter ideer (Brevid 2871280) Titel Annoncering efter ideer vedrørende aktivitet; Social inklusion; forbedring af beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder for personer på kanten af arbejdsmarkedet

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder

Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder 24. november 2014 /RU Sag Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation

Bilag 1: Kravspecifikation Bilag 1: Kravspecifikation 1. Baggrund Som led i satspuljeaftalen for 2012 på beskæftigelsesområdet, blev der afsat midler til socialøkonomiske virksomheder. Midlerne skal udmøntes i årene 2012-2015. Dette

Læs mere

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogram 2014-2020 v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogrammet 2014-2020 Prioritetsakse 1: Indsatsområder: Prioritetsakse 2: Indsatsområde: Iværksætteri

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2015-2020

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2015-2020 STRATEGI Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2015-2020 Forord Baggrund Vækstudvalget drøftede på deres møde d. 3. februar 2015 socialøkonomiske virksomheder i forhold til at understøtte indsatsen

Læs mere

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden og den strategiske miljøkonsekvensvurdering.

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden og den strategiske miljøkonsekvensvurdering. 2. april 2014 J.nr. 13/03858 /erst Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden 2014-2020 og den strategiske miljøkonsekvensvurdering. Udkast til nationalt program

Læs mere

1 Baggrund. 2 Indhold og struktur

1 Baggrund. 2 Indhold og struktur Annoncering Pre Scale up initiativ Etablering af regionalt dækkende iværksætterinitiativ med henblik på blandt andet at øge optagelsen af syddanske iværksættere med højvækstpotentiale til Scale up Denmark.

Læs mere

få overblik over mulighederne i 2014-2020

få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Bilag: Regionalfonden - programindhold. Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er

Bilag: Regionalfonden - programindhold. Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er Bilag: Regionalfonden - programindhold Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er Der er afsat ca. 17,2 mio. kr. (44% af midlerne) i perioden 2014-2020. Under indsatsområde 1 er der mulighed for at give

Læs mere

Annoncering Titel Annoncering efter projektansøgninger vedrørende aktivitet:

Annoncering Titel Annoncering efter projektansøgninger vedrørende aktivitet: Annoncering Titel Annoncering efter projektansøgninger vedrørende aktivitet: Social inklusion: forbedring af beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder for personer på kanten af arbejdsmarkedet Udfordring

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I SOCIALFONDSPROGRAMMET VÆKST VIA UDDANNELSE OG IVÆRKSÆTTERI

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I SOCIALFONDSPROGRAMMET VÆKST VIA UDDANNELSE OG IVÆRKSÆTTERI SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I SOCIALFONDSPROGRAMMET VÆKST VIA UDDANNELSE OG IVÆRKSÆTTERI Version 2 Erhvervsstyrelsen, 13. oktober 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I SOCIALFONDSPROGRAMMET VÆKST VIA UDDANNELSE OG IVÆRKSÆTTERI

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I SOCIALFONDSPROGRAMMET VÆKST VIA UDDANNELSE OG IVÆRKSÆTTERI SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I SOCIALFONDSPROGRAMMET VÆKST VIA UDDANNELSE OG IVÆRKSÆTTERI Erhvervsstyrelsen, 25. juli 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i socialfondsprogrammet Vækst via uddannelse

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Etablering af videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Udvikling af den offentlige opgaveløsning og ny velfærdsteknologi

Etablering af videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Udvikling af den offentlige opgaveløsning og ny velfærdsteknologi Opdateret: 25. februar2010 /aja/hma/hsh/ffj/lr/smk Konkurrenceudsat pulje - Konkretisering af temaet Etablering af videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet 1. Hvad er den konkurrenceudsatte

Læs mere

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske socialfondsprogram for perioden 2014-2020

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske socialfondsprogram for perioden 2014-2020 2. april 2014 J.nr.: 13/03872 /lonros Resume af høringssvar i forbindelse med det danske socialfondsprogram for perioden 2014-2020 Udkast til nationalt program for EU s Socialfond og udkast til nationalt

Læs mere

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark.

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark. Bilag 25 Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 899. 241 kr. 899. 241 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden kr. kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

Team Vækst Danmark er et landsdækkende initiativ, og der indkaldes ansøgninger inden for to geografiske områder:

Team Vækst Danmark er et landsdækkende initiativ, og der indkaldes ansøgninger inden for to geografiske områder: Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Susanne Gren Svendsen Afdeling: Erhvervsudvikling og Funding E-mail: sgs@rsyd.dk Journal nr.: 15/5639 Telefon: 7663 2009 Dato: 30. juni 2015 Indkaldelse af ansøgninger

Læs mere

National pulje 2014. Træningsforløb for ressourceeffektivitet. Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder

National pulje 2014. Træningsforløb for ressourceeffektivitet. Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder National pulje 2014 Træningsforløb for ressourceeffektivitet Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Program Introduktion til de to temaer

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Forestil dig en virksomhed, der tjener penge på almindelige markedsvilkår

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er.

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er. Side 1 af 9 Annoncering efter idebeskrivelse Titel Indkaldelse af idebeskrivelser vedrørende aktivitet; Forbedring af energi- og ressourceeffektivitet i regionens SMV er Indsatsen gennemføres under EU's

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

INKLUSIONmidt. Udvidelse af arbejdsstyrken 2016-2020. Regionshus Viborg. Regional Udvikling Virksomheds- og kompetenceudvikling

INKLUSIONmidt. Udvidelse af arbejdsstyrken 2016-2020. Regionshus Viborg. Regional Udvikling Virksomheds- og kompetenceudvikling INKLUSIONmidt Udvidelse af arbejdsstyrken 2016-2020 Regionshus Viborg Regional Udvikling Virksomheds- og kompetenceudvikling INKLUSIONmidt Kolofon Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...5 Vækstforums

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Sociale programvirksomheder har ansat flere udsatte

Sociale programvirksomheder har ansat flere udsatte ARBEJDSPAPIR Sociale programvirksomheder har ansat flere udsatte Foreløbige resultater fra Det Sociale Vækstprogram og Social StartUp Januar 2016 Hovedkonklusioner Det Sociale Vækstprogram (SVP) og Social

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Krav Budget 2014 2020 Sekretariatets anbefalinger

Krav Budget 2014 2020 Sekretariatets anbefalinger Oversigt over VF sekretariatets inds llinger vedr. strukturfondene 2014 2020 l Væks orums møde den 29. september 2014 Krav Budget 2014 2020 Sekretariatets anbefalinger Regionalfonden Afsæ es nu Afsæ es

Læs mere

Beskrivelse af en projektidé

Beskrivelse af en projektidé Beskrivelse af en projektidé titel: Ansøger: Udvikling af socialøkonomiske virksomheder som dynamo for sammenhængskraft og vækst i Region Hovedstaden. KPH Enghavevej 80C. 4.rd floor 2450 Copenhagen SV

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionernes Medicinpulje

Ansøgningsskema til Regionernes Medicinpulje Ansøgningsskema til Regionernes Medicinpulje Baggrund Danske Regioners bestyrelse har etableret en uafhængig forskningspulje på medicinområdet. Puljens størrelse er 22 mio. kr. i 2015 og ansøgningsfristen

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II

DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II 1. IDENTIFIKATION AF DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT CCI Betegnelse Version 2016.0 Rapporteringsår

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Bilag 3: Opgavebeskrivelse 4. maj Offentligt udbud af følgeforskning i projektet Rummelig imidt

Bilag 3: Opgavebeskrivelse 4. maj Offentligt udbud af følgeforskning i projektet Rummelig imidt Bilag 3: Opgavebeskrivelse 4. maj 2016 Offentligt udbud af følgeforskning i projektet Rummelig imidt 2/8 0. Definitioner og termer Definerede termer fra Kontrakten skal have samme betydning i dette bilag.

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark er en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme

For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme En ansøgning er ikke en Passe-partout nøgle, For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme men en Systemnøgle, der skal passe til alle låse i den pågældende serie! Byggestenene i Lov om erhvervsfremme

Læs mere

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet 07-11-2016 Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeren har indgået en aftale ved de decentrale forhandlinger med beskæftigelsesordførerne fra Venstre,

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering Bilag 26a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.718.550 kr. 1.718.550 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Udvidelse af antallet af virksomhedscentre Norddjurs Kommune samarbejder i dag med 28 virksomheder, hvor der er etableret et virksomhedscenter.

Læs mere

Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet. En guide til ansøgning af 79-midler

Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet. En guide til ansøgning af 79-midler Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet En guide til ansøgning af 79-midler Kriterier for fordeling af 79-puljen til frivilligt arbejde på ældreområdet I det følgende kan du læse mere om 79-midler,

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning Side 1 af 8 Titel Udfordring Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning For at imødegå klimaforandringerne skal kommunerne over

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020 STRATEGI Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020 Forord Baggrund Vækstudvalget drøftede på deres møde d. 3. februar 2015 socialøkonomiske virksomheder i forhold til at understøtte indsatsen

Læs mere

DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II

DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II 1. IDENTIFIKATION AF DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT CCI Betegnelse Version 2015.0 Rapporteringsår

Læs mere

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011 Integrationsministeriets informationsmøde Integrationspuljer 2011 Program Kl. 14.00 14.45 Velkomst og introduktion til integrationspuljerne Videndeling og erfaringsopsamling Indsatsområder og integrationspuljer

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for den virksomhedsrettede indsats. I forbindelse med Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER. FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER. FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND Dette er en generel vejledning for, hvordan du søger om midler til udviklingsaktiviteter i Region

Læs mere

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE 2016-2020 Forsidebillede: SundhedsCaféen, Dansk Integrationsnet en del af Dansk flygtninge hjælp, Horsens Sundhedshus. Horsens Havn 2 VI VIL SOCIALØKONOMI

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Projektredegørelse. Projektredegørelsen omfatter følgende punkter:

Projektredegørelse. Projektredegørelsen omfatter følgende punkter: Projektredegørelse I projektredegørelsen skal den kontraktansvarlige partner give Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstforumsekretariater en kortfattet og præcis beskrivelse af, om projektet gennemføres

Læs mere