REFERAT. Deltagere: Desuden deltager:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Deltagere: Desuden deltager:"

Transkript

1 Herlev og Gentofte Hospitaler Kvalitet & Udvikling REFERAT Møde i: Samordningsudvalget Planområde Midt Dato: 29. april 2015 Kl.: Sted: Ballerup Kommune, Rådhuset, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup Mødecenter A lokale 3 Deltagere: Inge Kristensen, Ballerup Kommune (formand) Pernille Slebsager, Herlev og Gentofte Hospitaler (formand) Jan Toftholm Andersen, Herlev og Gentofte Hospital Hanne Skall, Herlev og Gentofte Hospital, Medicinsk Afd. O Pia Raahauge, Herlev og Gentofte Hospital, ETSUF Jens Albæk, Herlev og Gentofte Hospital, ETSUF Lotte Hede, Herlev og Gentofte Hospital, Kvalitet & Udvikling Helle Tødt, samordningskonsulent, Herlev og Gentofte Hospital Lisa Riiser, Egedal Kommune (i stedet for Erik Petersen) Nicolai Kjems-Andersen, Furesø Kommune Herle Klifoth, Gladsaxe Kommune Susanne Andersen, Gentofte Kommune Birthe Andersen, Rudersdal Kommune Allan Pedersen, Rødovre Kommune Kirsten Sander, hospitalspraksiskonsulent Herlev Hospital Kaare Rossel, PLO-Hovedstaden Winnie Brandt, Region Hovedstaden Lene Tokkesdal Dunker, Herlev og Gentofte Hospital, Kvalitet & Udvikling (sekretær) Herlev Ringvej Herlev Opgang 115 Telefon Direkte Web Journal nr.: Ref.: Lene Tokkesdal Dunker Dato: 7. maj 2015 Desuden deltager: Ikke tilstede: Annette Lyneborg, Region Hovedstaden, under pkt. 2 Merete Halkjær, Københavns Kommune, under pkt. 2 Helle Janni Sztuk, Region Hovedstaden, under pkt. 6 Charlotte Holm, Gladsaxe Kommune, under pkt. 6 Erik Petersen, Egedal Kommune (i stedet deltog Lisa Riiser) Christian Bartholdy, Herlev Kommune Finn Rønholt, Herlev og Gentofte Hospital, Medicinsk Afd. O Kirsten Damgaard, Herlev og Gentofte Hospital, Medicinsk Afd. C og F Edda Heinskou, Lyngby-Taarbæk Kommune Bjørn Perrild, hospitalspraksiskonsulent Gentofte Hospital Anna Chacon, Region Hovedstaden, CIMT

2 Dagsorden 1. Velkomst 2. Orientering om samarbejdsaftale vedr. telemedicinsk sårvurdering, oplæg v. projektledere Annette Lyneborg og Merete Halkjær 3. Drøftelse af evaluering af Modningsprojektet 4. Drøftelse af håndtering af LIS data 5. Drøftelse af Sundhedsaftalens implementeringsplan Drøftelse af fælles forløbskoordination 7. Drøftelse af aftale vedr. peritonealdialyse 8. Drøftelse af kommende tværsektorielle projektansøgninger fra Planområde Midt 9. Drøftelse af forretningsorden og delt sekretariatsbetjening 10. Drøftelse af opfølgning på politisk dialogmøde i Planområde Midt 11. Orienteringspunkter a. Status på planlægning af samarbejdskonference b. Status på forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft c. Status på behandling af diabetiske fodsår d. Status vedr. kemoterapi i hjemmet e. Status vedr. brug af journaldata 12. Evt. Med venlig hilsen Lene Tokkesdal Dunker Specialkonsulent Dagsorden Side 2

3 1. Velkomst Formandsskabet v. centerchef Inge Kristensen byder velkommen. Der bydes velkommen til følgende nye medlemmer af samordningsudvalget: Ingen Kaare Rossel, PLO Inge Kristensen bød Kaare Rossel velkommen tilbage til samordningsudvalget. Med vedtagelsen af samordningsudvalgenes nye kommissorier kommer formandskabet til at være tredelt mellem almen praksis, kommuner og hospitaler. Udpegningen af formand fra almen praksis kommer til at ske gennem regionen. Kaare Rossel gør i den anledning opmærksom på, at aflønningen af PLO repræsentanter vil ændre sig fremover. Dagsorden Side 3

4 2. Orientering om samarbejdsaftale vedr. telemedicinsk sårvurdering Det telemedicinske sårvurderingsprojekt har siden sommeren 2013 arbejdet med udbredelse af telemedicinsk sårvurdering i hovedstadsregionen. Projektet omfatter alle 29 kommuner og 5 hospitalsafdelinger med sårfunktion i Region Hovedstaden (Bispebjerg Hospital, Herlev Hospital, Hillerød Hospital, Hvidovre Hospital og Bornholms Hospital), og der foretages telemedicinsk sårvurdering på alle fem hospitaler og afsluttes ultimo august Projektet er et af initiativerne under National Strategi for Digitalisering af Sundhedsvæsenet Formålet med projektet er at udbrede telemedicinsk sårvurdering i alle kommuner og regioner, herunder at frigøre tid i både kommuner og regioner, effektivisere behandlingen og plejen og forbedre kvaliteten af behandlingen. Projektet har fokus på diabetiske fodsår og venøse bensår, men andre sårtyper indgår ligeledes i telemedicinsk sårvurdering eksempelvis tryksår, arterielle sår og traumesår. Der er udarbejdet en fælles samarbejdsaftale, der skal erstatte de tidligere samarbejdsaftaler, som hver kommune har skullet indgå med de sårcentre, som deres patienter er tilknyttet. Baggrunden for at udarbejde en fælles samarbejdsaftale er et ønske fra kommunerne om forenkling således, at hver kommune fremadrettet kun skal forholde sig til én samlet samarbejdsaftale. Det indstilles til samordningsudvalget: At tage oplægget til efterretning Projektledere Annette Lyneborg, Region Hovedstaden og Merete Halkjær, Københavns Kommune giver en status for telemedicinsk sårvurdering i hovedstadsregionen samt handlingsplan for den videre udbredelse. Der orienteres endvidere om, hvordan Region Hovedstaden har håndteret de forskningsresultater, Region Syddanmark har tilvejebragt vedrørende højere dødelighed blandt patienter med diabetiske fodsår i telemedicinsk behandling. Samarbejdsaftale vedr. telemedicinsk sårvurdering Projektledere Annette Lyneborg fra Region Hovedstaden og Merete Halkjær fra Københavns Kommune gjorde status på projektet. Oplægget udsendes sammen med referatet. Kommunerne havde inden samordningsudvalgsmødet efterspurgt større gennemskuelighed vedr. økonomien i projektet. Annette og Merete orienterede i den forbindelse om, at KL og Dagsorden Side 4

5 Danske Regioner vil udarbejde et notat, der adresserer de økonomiske aspekter i projektet. Samordningsudvalget opfordrede til, at der arbejdes videre med en Business case på dette projekt, da det er velegnet til at anskueliggøre mulige gevinster og deres størrelse. Merete Halkjær og Annette Lyneborg ville gå videre med dette. I Region Syddanmark er der data, der tyder på, at der er en højere dødelighed blandt patienter med diabetiske fodsår i telemedicinsk behandling. De endelige forskningsresultater forventes publiceret om et halvt år. De behandlingsansvarlige overlæger for telemedicinsk sårvurdering på hhv. Bispebjerg, Hillerød og Herlev Hospital har vurderet de foreløbige forskningsresultater, og på denne baggrund ikke fundet anledning til at ændre praksis i Region Hovedstaden. Der vurderes at være en robust og patientsikker arbejdsgang omkring håndtering af diabetiske fodsår i Region Hovedstaden, hvilket indbefatter en veludviklet stratificering af patienter til telemedicinsk behandling. Dagsorden Side 5

6 3. Drøftelse af evaluering af Modningsprojektet Modningsprojektet blev igangsat 1. september 2013 i et bredt samarbejde med de ni kommuner samt Gentofte og Herlev Hospitaler. For hospitalernes vedkommende har projektet været finansieret gennem Region Hovedstadens forebyggelsespulje. Projektet har bestået af en 6 måneders forberedelsesfase, og 12 måneders implementering afsluttet med evaluering. Evalueringen af Modningsprojektet er tilendebragt, og der er udarbejdet en evalueringsrapport. På samordningsudvalgsmødet d. 29. januar blev det besluttet, at evalueringsrapporten samt det videre arbejde omkring opfølgende hjemmebesøg skulle drøftes. Det indstilles til Samordningsudvalget: At drøfte og tage evalueringsrapporten til efterretning At beslutte at nedsætte en tværsektoriel arbejdsgruppe til at drøfte organisering af det fremtidige tværsektorielle samarbejde om gennemførelse af opfølgende hjemmebesøg i Planområde Midt Evalueringsrapporten for Modningsprojektet fokuserer på forløbet af projektet med særlig opmærksomhed på de initiativer og erfaringer, der er gjort i forhold til screening af patienter forud for henvisning til opfølgende hjemmebesøg samt planlægning og gennemførelse heraf i samarbejde mellem kommune og praktiserende læge samt. Evalueringsrapporten refererer de gennemførte dataindsamlinger, inklusive antallet af patienter i målgruppen, samt hhv. screenede, henviste og modtagere af opfølgende hjemmebesøg. Herudover gengives hovedresultater fra 3 måneders gennemgang af patientforløb, ligesom der refereres fra interview med hospitalspersonale og kommunalt personale, der har været involveret i processen. Fra hospitalets side foreslås det, at der nedsættes en tværsektoriel arbejdsgruppe med henblik på at finde en fælles løsning på henvisningsprocedure muligheder for monitorering af opfølgende hjemmebesøg. Evalueringsrapport fra Modningsprojektet Jens Albæk fremlagde resultaterne fra modningsprojektet. Winnie Brandt gør opmærksom på, at regionen forventer, at evalueringsrapporten, udover resultaterne vedr. opfølgende hjemmebesøg, også rummer en evaluering af den organisatoriske læring, der er gjort i projektet, idet projektet oprindeligt fik midler til at afprøve nye samarbejdsformer mellem almen praksis, hospital og kommuner (herunder flere kommuner i samme projekt). Alle parter er enige om, at samarbejdet vedr. opfølgende hjemmebesøg skal fortsætte. Der Dagsorden Side 6

7 udestår således en drøftelse på Herlev og Gentofte Hospital omkring evt. fortsættelse af screeningsskema til at identificere de patienter, der henvises til opfølgende hjemmebesøg. Derudover skal der i fællesskab mellem parterne besluttes, hvordan der kan henvises til opfølgende hjemmebesøg og monitoreres på antallet af gennemførte opfølgende hjemmebesøg. Det blev derfor besluttet, at formandskabet nedsætter en lille og hurtigt arbejdende arbejdsgruppe til at håndtere de tværsektorielle udeståender vedr. opfølgende hjemmebesøg. Arbejdsgruppen forventes at afrapportere eller gøre status på mødet d. 26. august. Dagsorden Side 7

8 4. Drøftelse af håndtering af LIS data Region Hovedstaden udarbejder ledelsesinformation for udvalgte parametre, som beskriver aktivitetsudviklingen på hospitals- og kommuneniveau. Af samordningsudvalgenes kommissorier fremgår det, at udvalgene har til opgave at følge op på aktivitetsudviklingen via drøftelse af relevante LIS-data. Det indstilles til samordningsudvalget: At der nedsættes en arbejdsgruppe mhp analyse/ formidling af data At kommissoriet for arbejdsgruppen godkendes Samordningsudvalget i Planområde Midt ønsker at anvende data på en systematisk måde, så de kan skabe grundlag for beslutninger om iværksættelse af fokuserede indsatser, der kan sikre sammenhæng, kontinuitet og kvalitet i overgange mellem sektorer. Der nedsættes en arbejdsgruppe, hvis formål er at. Skabe grundlag for ensartet fortolkning og håndtering af den ledelsesinformation, der leveres til kommuner og hospital vedr. indlæggelse og udskrivelser i planområdet. At fremsætte forlag til prioritering af hvilke data der drøftes i SOU, på baggrund af en vurdering af datavaliditeten. At medvirke til, at samordningsudvalgets drøfter udviklingen, når LIS-data peger på behovet herfor. Kommissorium for arbejdsgruppen for håndtering af LIS data Kommissoriet for arbejdsgruppen blev godkendt uden bemærkninger, og der vil snarligt blive indkaldt til første møde. Det blev dog aftalt, at arbejdsgruppen er opmærksom på, hvis der er data, der måtte vedrøre og have relevans for almen praksis. Dagsorden Side 8

9 5. Drøftelse af implementeringsplan 2015 Forum for Sundhedsplanlægning og tværsektorielt samarbejde har efterspurgt et over blik over hvilke områder i implementeringsplan 2015, der arbejdes videre med i regionalt nedsatte arbejdsgrupper (erstatning for de tidligere udviklingsgrupper under DAS). Dette overblik er under udarbejdelse, men endnu ikke fremsendt fra Center for sundhed. På sidste møde indledte samordningsudvalget en indledende drøftelse af, emnerne i implementeringsplan Formålet med drøftesen var primært at identificere områder, hvor SOU finder det nødvendigt at indlede en umiddelbar lokal indsats i Planområde Midt. Dernæst ønsker SOU at præge det regionale/kommunale arbejde i de permanente og tidsafgrænsede arbejdsgrupper under DAS, når grupperne er nedsat. Drøftelsen frembragte følgende emneforslag: Kommunikationsaftale, herunder epikrise (kvalitet i kommunikation) SOFT portal Dobbeltdiagnoser misbrug/psykisk sygdom, misbrug/somatisk sygdom, samtidig psykiatrisk og somatisk sygdom Differentierede tilbud Hjerneskadeområdet Overdragelse af behandlingsansvar FMK Genindlæggelser/patientsikkerhed Det indstilles til samordningsudvalget, At drøfte prioriteringen af nedenstående emner Formandsskabet har drøftet de frembragte emner, og foreslår, at der umiddelbart iværksættes aktiviteter inden for følgende områder i planområdet: Kommunikationsaftale Samordningskonsulenterne redegør for de aktiviteter, der allerede er i gang vedr. videre implementering af kommunikationsaftalen på hospitalet i form af ex. undervisning. Samordningskonsulenterne udarbejder i samarbejde kommunale repræsentanter et oplæg til, hvordan der meningsfuldt kan monitoreres på kvaliteten af brugen af kommunikationsaftalen. Dobbeltdiagnose somatik og alkoholmisbrug Samordningskonsulenterne udarbejder i samarbejde med misbrugskonsulent i Ballerup Kommune et oplæg til, hvordan der kan arbejdes med patienter med samtidig alkoholmisbrug og somatisk sygdom. Oplæg udarbejdes til d. 26. august. Hjerneskadeområdet Dagsorden Side 9

10 Emnet drøftes på Samordningsudvalgsmøde d. 26. august, hvor den regionale implementeringsplan forventes at foreligge. Ledende overfysioterapeut Hanne Forbech Skall deltager i den regionale arbejdsgruppe, og vil give en status på det regionale arbejde. SOFT portalen Regionen har allerede iværksat et arbejde med opdatering af SOFT, og det forventes at arbejdet fortsætter. Hospitaler og kommuner kan allerede nu sikre opdatering af indholdet på SOFT. Ingen Kommunikationsaftalen: Monitorering af kommunikationsaftalen foregår via LIS data, og der er iværksat undervisning i kommunikationsaftalen på Herlev og Gentofte Hospital. Dobbeltdiagnoser: Det er aftalt, at Planområde Midt gør en indsats på borgere med samtidig somatisk sygdom og alkoholmisbrug. Der udarbejdes et oplæg til drøftelse d. 26. august. Hjerneskadeområdet: Hanne Skall orienterede kort om, at det regionale arbejde med implementeringsplan for forløbsprogrammerne vedr. hjerneskadede snart kan afsluttes. Hanne Skall vil gå i dybden med implementeringsplanerne på mødet d. 26. august. SOFT Der forestår et arbejde med at opdatere patientrettede forebyggelsestilbud på SOFT portalen, og finde fælles principper for anvendelsen af SOFT på regionens hospitaler. Herlev og Gentofte Hospital påbegynder opdateringen af indholdet i de kommende måneder. På mødet blev der yderligere nævnt, at der i 2015 bør tages fat på principper for overdragelse af behandlingsansvaret mellem hospital, kommune og almen praksis. Det er aktualiseret af, at der i øjeblikket er ved at blive udarbejdet samarbejdsaftaler mellem hospitalsafdelinger og projektet vedr. specialiseret sygepleje (SHS-teamet). I forlængelse heraf nævnte almen praksis, at korrespondancemeddelelser til og fra hospitalerne ikke fungerer optimalt. Det blev derfor aftalt, at sekretariatet undersøger og udarbejder oversigt over, hvad parterne er forpligtet til i forhold til i forhold til elektronisk kommunikation. Dagsorden Side 10

11 6. Drøftelse af fælles forløbskoordination Det er tidligere besluttet, at samordningsudvalget ønsker at følge projektet vedr. fælles kommunal/regional forløbskoordination tæt, og at projektet er et fast punkt på hvert samordningsudvalgsmøde. Det indstilles til samordningsudvalget: At følge udviklingen i Planområde Midts arbejde med fælles forløbskoordination At tage Herlev og Gentofte matriklernes forskellige indsatser til efterretning Region Hovedstaden har udarbejdet en fælles status for forløbskoordination for alle planområder. Den regionale projektleder Helle Sztuk præsenterer den regionale status på mødet. Udviklingskonsulent Charlotte Holm fra Gladsaxe Kommune giver en status på Midtkommunernes arbejde med fælles forløbskoordination. På Herlev-matriklen er der gennemført en længere testperiode for at sikre, at det er de relevante patienter, der findes via de udarbejdede inklusionskriterier. I uge 13 blev der gennemført en test af inklusionskriterierne i samarbejde mellem Herlev og Rødovre kommuner med henblik på at drøfte, om der er overensstemmelse mellem de patienter, som henholdsvis hospital og kommune finder relevante til Forløbskoordination. Resultaterne fra pilottesten vil blive brugt i den videre udrulning af forløbskoordination i Planområde Midt. I første omgang indgår alene svækkede ældre medicinske patienter, der er indlagt på Medicinsk afdeling O. Samordningskonsulent Pia Raahauge orienterer om erfaringer fra pilotugen og giver en status på Herlev-matriklens fælles indsatser i relation til forløbskoordinering. På Gentofte-matriklen og tilhørende kommuner er der gennemført interviews med henblik på at identificere udfordringer og fejl ved modtagelse af udskrevne borgere fra hospitalet. Dette har tydeliggjort udfordringer omkring arbejdsgange, der medfører fejl i medicinen. Projektbeskrivelsen er færdiggjort, og projektet er anmeldt til Sundhedsstyrelsen. I øjeblikket arbejdes der på at udvikle et e-learningsprogram og et actioncard (samarbejde med Center for HR) med henblik på at tydeliggøre arbejdsgange vedr. medicin i udskrivelsesprocessen. Der planlægges implementering i Lotte Hede giver en status på Gentofte-matriklens indsats for fælles forløbskoordination, som er udmøntet i et medicinhåndteringsprojekt. Den regionale projektleder Helle Janni Sztuk fremlagde seneste status på arbejdet med fælles forløbskoordination i regionen. Der bliver i øjeblikket gjort overvejelser om kvalitetsudvik- Dagsorden Side 11

12 ling og hvad den regionale projektleders funktion skal være fremadrettet. Charlotte Holm gjorde status på kommunernes indsats i forhold til fælles forløbskoordination. Der er flere initiativer i gang, som alle på sin vis bidrager til en styrkelse af forløbskoordination. På Herlev matriklen er der ansat en projektleder til fælles forløbskoordination. Der har været afholdt pilottest for at teste inklusionskriterierne. Resultaterne fra pilottesten vil blive brugt fremadrettet. På Gentofte matriklen arbejdes der med medicinhåndtering i sektorovergange. Der er i øjeblikket ved at blive lavet en førmåling, som indbefatter journalaudit. Center for HR ønsker at indgå i et samarbejde med projektet vedr. udvikling af et e-learningsprogram vedr. medicinhåndtering i sektorovergange. Dagsorden Side 12

13 7. Drøftelse af aftale vedr. peritonealdialyse Den Administrative Styregruppe (DAS) vedtog i juni 2014 en samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne vedr. ambulant assisteret peritonealdialyse (AAPD) i eget hjem. Det indstilles til samordningsudvalget: At godkende kontraktskabelon til peritonealdialyse i borgerens eget hjem Samarbejdsaftalen udstikker en overordnet ramme for et formaliseret samarbejde mellem hospitaler og kommuner, og forudsætter, at der indgås en mere konkret aftale med de kommuner, der samarbejdes med. Kommunerne i Planområde Midt har haft kontraktskabelonen i høring, og høringsbemærkningerne er, fraset bemærkningen vedr. økonomien, indarbejdet i vedhæftede kontraktskabelon. Kontraktskabelonen har ligeledes været i høring i Planområde Syd. Syd har ikke haft bemærkninger til kontrakten, men har tilsluttet sig de kommentarer, Midt har givet. Der er pt. ingen patienter i ordningen. Kontraktskabelon til hjemmedialyse med tilhørende bilag Kontrakten vedr. hjemmedialyse blev godkendt uden bemærkninger. Dagsorden Side 13

14 8. Forberedelse af kommende tværsektorielle projektansøgninger fra planområde Midt. Planområde Midt har god tradition for fælles tværsektorielle projekter. Med én hospital og ni kommuner er der behov for at sikrer at fremtidige projekter repræsenterer hospitalsafdelinger og kommuner bedst muligt. Det indstilles til samordningsudvalget: At drøfte projektønsker og gør status på allerede igangsat projektudvikling At aftale den videre proces for koordinering af projektidéer i 2015 At nedsætte en arbejdsgruppe til at sikre drøftelse af tværsektorielle projektideer For at sikre bred fundering af projekter i planområdet og rettidige ansøgningsprocesser, ønskes der en drøftelse af, hvordan SOU sikrer fælles projektudvikling mellem hospital og kommuner. Det bør sikres, at alle interesserede parter har mulighed for at tage del i projektudvikling og ansøgningsproces til diverse tilgængelige puljer. Der er ansøgningsfrist for region Hovedstadens Tværspulje 1. maj og 1. november. Der forventes en udmelding fra Center for Sundhed vedr. Forebyggelsespuljen før sommerferien. På nuværende tidspunkt er det usikkert, hvordan forebyggelsespuljens midler forvaltes fremadrettet. Det foreslås, at der nedsættes en tværsektoriel arbejdsgruppe med deltagelse fra hospital (2 personer) og kommuner (2 personer) til drøftelse af kommende projektideer samt indledende beskrivelse af projektideen. Det blev besluttet at nedsætte en tværsektoriel arbejdsgruppe med henblik på indledende drøftelse af fælles projektideer. Maj Danø fra Gentofte Kommune og Tina Roikjer Køtter fra Ballerup Kommune er kommunale repræsentanter i arbejdsgruppen. Kvalitet og Udvikling på Herlev og Gentofte Hospital tager initiativ til at indkalde gruppen, så første møde kan afholdes inden sommerferien. Kirsten Sander appellerer til, at almen praksis tænkes ind i tværsektorielle projekter så tidligt som muligt, hvor der stadig er mulighed for at have indflydelse på projektets udformning. Almen praksis inviteres derfor med ind i arbejdsgruppen. Pt. er der puljeopslag vedr. palliation og en værdig død. Der er ansøgningsfrist d. 15. maj. Almen praksis anbefaler, at evt. projektansøgninger koordineres med KAP-H s palliationskonsulenter. Dagsorden Side 14

15 Forebyggelsespuljen ændres, så den fremadrettet har et bredere sigte end hidtil. Puljens kriterier forventes at blive udmeldt i løbet af maj 2015 med ansøgningsfrist d. 1. oktober. Dagsorden Side 15

16 9. Drøftelse af forretningsorden for samordningsudvalget og model for delt sekretariatsbetjening Ifølge samordningsudvalgets nye kommissorium fremgår det, at der skal være delt regional og kommunal sekretariatsbetjening til samordningsudvalgene. Desuden fremgår det, at der skal udarbejdes en forretningsorden for samordningsudvalget. Det indstilles til samordningsudvalget: At godkende oplæg til forretningsorden At godkende oplæg til delt sekretariatsbetjening Samordningsudvalgets eksisterende forretningsorden er der blevet, så den svarer til de arbejdsgange, der pt. er omkring samordningsudvalget. Den delte sekretariatsbetjening mellem hospital og kommune foreslås udmøntet ved, at Herlev og Gentofte Hospital forestår sekretariatsbetjening af formøder samt møder i samordningsudvalget, mens kommunerne bidrager med sekretariatsbetjening ved at være til stede på formøder, med henblik på at kunne tage del i forberedelses- og opfølgningsopgaver mellem møderne. Forretningsorden for Samordningsudvalget i Planområde Midt Forretningsordenen blev godkendt, og vil blive lagt på samordningsudvalgets hjemmeside snarest. https://www.herlevhospital.dk/om-hospitalet/samordningsudvalg/sider/default.aspx Fremover vil der være delt sekretariatsbetjening mellem hospital og kommuner. Det blev aftalt, at den delte sekretariatsbetjening udmøntes ved, at Herlev og Gentofte Hospital forestår sekretariatsbetjening af formøder samt møder i samordningsudvalget, mens kommunerne bidrager med sekretariatsbetjening ved at være til stede på formøder, med henblik på at kunne tage del i forberedelses- og opfølgningsopgaver mellem møderne. Maj Danø fra Gentofte Kommune indgår indledningsvist i sekretariatsbetjeningen. Dagsorden Side 16

17 10. Drøftelse af opfølgning på politisk dialogmøde i Planområde Midt D. 14. april blev der i Planområde Midt afholdt politisk dialogmøde om samarbejdet mellem kommunerne og Herlev og Gentofte Hospital. På mødet deltog såvel politikere som administratorer fra både region og de ni kommuner i Planområde Midt. Det indstilles til samordningsudvalget: At tage orienteringen til efterretning At drøfte, hvorvidt der bør igangsættes opfølgende indsatser efter dialogmødet Pernille Slebsager og Inge Kristensen giver en status på drøftelserne fra dialogmødet med særlig fokus på drøftelserne vedrørende færdigmeldte patienter. Der ønskes en drøftelse af, hvorvidt dialogmødet giver anledning til, at Samordningsudvalget igangsætter opfølgende indsatser, herunder hvorvidt, der skal igangsættes et arbejde, som definerer, hvad en korttidsplads er, og hvilke kriterier, der er for anvendelse af pladsen. Program for dialogmødet Resumé af politisk dialogmøde Oplæg fra dialogmødet (5 oplæg) Inge Kristensen og Pernille Slebsager orienterede om drøftelserne på det politiske dialogmøde i Planområde Midt. Der var forskellige emner i spil på mødet som psykiatriområdet, kommunikationsområdet, kapacitetsplanlægning, drøftelse af sundhedshuse mv. Der var ligeledes en drøftelse af samarbejdet vedr. patienter, der udskrives fra hospital til omfattende pleje og rehabilitering i den kommunale sektor (enten i hjemmet eller på korttidsplads). Der var opbakning til, at der udarbejdes en generisk beskrivelse af (kriterier for udskrivning til) korttidspladser. Dette emne knytter an til emnet færdigbehandlede patienter, og vil blive taget op til drøftelse på mødet d. 26. august. Dagsorden Side 17

18 11. Orienteringspunkter Det indstilles til samordningsudvalget: At tage orienteringen til efterretning Status på planlægning af samarbejdskonference Jens Albæk giver en status på planlægningen af samarbejdskonferencen, som finder sted d. 13. maj. Status på forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Pernille Slebsager orienterer om status på implementering på Herlev og Gentofte Hospital. Status på behandling af diabetiske fodsår Pernille Slebsager orienterer fra den regionale arbejdsgruppe, som har drøftet den regionale organisering og registrering af området. Status vedr. kemoterapi i hjemmet Pernille Slebsager orienterer om, hvilke initiativer, der er i gang i regionen vedr. kemoterapi i hjemmet. Status vedr. brug af journaldata Pernille Slebsager orienterer om den udmelding, der er kommet i Region Hovedstaden om, at opslag i patienternes journaler til almindelig kvalitetssikring (fx journalaudits, monitorering af behandlingsformer, opfølgning på kræftpakker mv.) ikke må forekomme uden patientens konkrete og forudgående samtykke. Status på planlægning af samarbejdskonference Der er lukket for tilmelding til samarbejdskonferencen, da der med 120 tilmeldinger allerede er overtegnet. Status på forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Der bliver i øjeblikket arbejdet med implementering af forløbsprogrammet for kræftrehabilitering på Herlev Hospital. Der er nedsat en implementeringsgruppe, der etableres undervisning i behovsvurdering og i henvisning til kommunale tilbud. Kommunerne oplyser, at der er kick-off arrangement d. 6. maj på det seks-kommunale kræftprojekt Vi samler kræfterne. Dagsorden Side 18

19 Status på behandling af diabetiske fodsår Pernille Slebsager orienterede om, at der internt i Region Hovedstaden har været nedsat en arbejdsgruppe, der er kommet med forslag til den fremtidige organisering af varetagelsen af diabetiske fodsår på hospitalerne. Gruppen har anbefalet, at den specialiserede behandling fortsat varetages på sårcentret, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital mens der på alle akuthospitalet skal være multidisciplinært team til varetagelse af diabetiske fodsår i planområdet. Der er udarbejdet en stratificeringsmodel, der fastlægger arbejdsdelingen, og der er udarbejdet en registreringsvejledning, der skal bidrage til bedre overblik over omfanget af behandling af diabetiske fodsår på hospitalerne. Status vedr. kemoterapi i hjemmet Regionen har tre projekter vedr. kemoterapi i hjemmet: 1. Rigshospitalet havde i et projekt indenfor børneonkologi om Pleje og behandling af børn med kræft i eget hjem. Projektet blev i 2010 implementeret som et fast tilbud på Rigshospitalet. Det faste tilbud indebærer, at børn i alle aldre, uanset kræftdiagnose, kan få hjemmebesøg, herunder modtage kortere infusioner af kemoterapi. Tilbuddet kan også gives til børn, der ikke længere kan tilbydes helbredende behandling. Der er årligt 150 besøg, og tilbuddet prioriteres til de familier, der har særlige behov. Rigshospitalet vurderer, at der er et patientunderlag til mellem besøg årligt. 2. Hæmatologisk Klinik på Rigshospitalet har kørt et pilotprojekt, hvor patienterne skal have opsat kemo-behandling på hospitalet, hvorefter de går hjem med deres kemobehandling i en pumpe. Patienterne skal fortsat komme på hospitalet hver 3.dag til kontrol af pumpen, og behandlingen er et alternativ til indlæggelse. Pilotprojekt har vist rigtig gode resultater, og Rigshospitalet fortsætter projektet. Hvis projektet viser sig fortsat at give gode resultater (og være driftseffektivt), så skal det selvfølgelig vurderes, om projektet skal udbredes til andre hospitaler og patientgrupper. 3. Herlev hospital har gennemført et forskningsprojekt med adjuverende kemoterapi i hjemmet for patienter med tarmkræft. Data for dette projekt er ved at blive bearbejdet og resultaterne er derfor ikke publiceret endnu. Data peger på, at: Det er praktisk gennemførligt at give kemoterapi til den pågældende patientgruppe Det er et patientsikkert koncept Bivirkningsprofilen er uden signifikant forskel i forhold til behandling på hospitalet Livskvaliteten er uden signifikant forskel i forhold til behandling på hospitalet Det er en dyrere behandling end ambulant behandling Kommuner og almen praksis vil gerne inddrages i sådanne projekter, idet særligt almen praksis Dagsorden Side 19

20 oplever en større arbejdsbyrde med patienter i hjemmekemoterapi. Status vedr. brug af journaldata Pernille Slebsager orienterede om, at der som bekendt er opstået tvivl om, hvorvidt der er lovhjemmel til de journalopslag, der i dag anvendes som led i kvalitets- og patientsikkerhedsarbejdet på hospitalerne. Dette har ført til en udmelding fra regionsdirektøren til alle hospitaler om ophør med visse typer af journalopslag. Hospitalerne vil via formandskabet i samordningsudvalget - holde kommunerne orienteret, når der kommer nyt i sagen. Dagsorden Side 20

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg Hospital

Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg Hospital Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktion Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl. 14.00-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren,

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard,

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.2 Udviklingen af det nære sundhedsvæsen opfølgning og revision af fælles rammepapir for somatik...2 Bilag 1: Notat Opfølgning på rammepapir

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Hovedpunkter Den telemedicinske handlingsplan Det generelle De 5 konkrete initiativer sår er et af dem Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Den telemedicinske handlingsplan

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Tværsektoriel projektgruppe for den syddanske implementering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering

Tværsektoriel projektgruppe for den syddanske implementering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering Område: Syddansk Sundhedsinnovation Afdeling: Journal nr.: Dato: 16.06.13 Udarbejdet af: Lisbeth Jørgensen E-mail: lisbeth.irene.joergensen@rsyd.dk Telefon: Referat Tværsektoriel projektgruppe for den

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Marie Løkke, udviklingskonsulent, Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup marie.loekke@regionh.dk Kort om projekt Samordningskonsulenter

Læs mere

Arbejdsgruppe vedr. implementering af patientsikkerhed primærsektoren - Afrapportering af gruppens arbejde

Arbejdsgruppe vedr. implementering af patientsikkerhed primærsektoren - Afrapportering af gruppens arbejde Arbejdsgruppe vedr. implementering af patientsikkerhed primærsektoren - Afrapportering af gruppens arbejde Juni 2010 Nedsættelse og kommissorium Arbejdsgruppen blev nedsat i midten af 2009 på foranledning

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Trondheim 22. september 2010 Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Disposition Præsentation Region Syddanmark Sundhedsdatanettet i Region Syddanmark IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser)

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser) REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 23. marts 2010 Sag nr. 4 Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler Bilag 2 (Notat med webadresser) Fra: Vera Qvistgaard Sendt: 18. marts 2010 12:46 Til: Charlotte

Læs mere

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Et projektsamarbejde mellem og Københavns Kommune Klinisk oversygeplejerske Grisja Vorre Strømstad Specialkonsulent Pernille Faurschou www.kk.dk Side 2 /

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe Implementering af telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland -et fælles anliggende mellem kommuner, region og almen praksis Vores mål med indsatsen 1 Vi har en plan. Det nationale initiativ MedCom

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Præsentation af SAM:BO

Præsentation af SAM:BO Præsentation af SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Folketingets Sundhedsudvalg Præsentation af SAM:BO Samarbejde 11. November om borger/patientforløb 2014 til Sundhedskoordinationsudvalget Ved Sygeplejefaglig

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER Side 1 af 5 Indledning Hermed de syddanske kommuners fælleskoordinerede svar vedrørende interessen for og opbakningen til en implementeringsaftale om

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Aftaler om IT understøttelse

Aftaler om IT understøttelse VI SAMLER KRÆFTERNE Dato: 1. maj 2015 Version: 3 Revision: revideret 5. august 2015 Aftaler om IT understøttelse De eksisterende nationale kommunikationsredskaber inden for sundhedsvæsenet (MedCom-standarderne)

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Referat fra møde i kommunalt lægeligt udvalg den 18. maj 2015.

Referat fra møde i kommunalt lægeligt udvalg den 18. maj 2015. 6.5 Til repræsentanter for de praktiserende læger og repræsentanter fra direktionen i Holstebro Kommune Dato: 18.05.2015 J. nr.: 29.30.16-P35-1-15 Henv. til: Kirsten V. Løgsted Tlf.: 9611 4107 fra møde

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk Vestegnsprojektet Mikael Esmann, kursist Diabetes hold i Ishøj kommune og Dorte Jeppesen, udviklingschef Glostrup hospital Seminar Dansk Selskab for Interprofessionel læring og samarbejde Kolding 1 december

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H5 *

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Fysioterapeuter og ledelse. Susanne Østergaard Fagkongres 2015

Fysioterapeuter og ledelse. Susanne Østergaard Fagkongres 2015 Fysioterapeuter og ledelse Susanne Østergaard Fagkongres 2015 Min baggrund Uddannet i 1985 Blev afdelingsfysioterapeut i 1989 Bispebjerg Hospital Overfysioterapeut Klinik for rygmarvskader 1996 Rigshospitalet

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Direktionen Herlev Hospital 2 Kontaktperson/projektleder Navn: Helle Christiansen Adresse:

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette?

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? november 20134 Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Dato 9. december 2013 Slettet: 4. november 2013 Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Udkast til referencegruppen med indarbejdede kommentarer fra høringen 1 Indledning

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen E kommunikation Praktiserende læge Michel kjeldsen 04-05-2012 Kommunal e-kommunikation Definition Ved e kommunikation forstås MedCom standarderne: Korrespondancebrev System Receptfornyelse (Sygehus)henvisning

Læs mere

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Herning Kommune, Sundhed og Ældre Holstebro

Læs mere

26. MAJ 2014 Bilag 1 Kommunefordelte data

26. MAJ 2014 Bilag 1 Kommunefordelte data 26. MAJ 2014 Bilag 1 Kommunefordelte data Bilaget har til formål, at kommunerne kan sammenligne sig med hinanden og se hvilke kommuner, der er kommet længst med indsatserne. Hermed kan kommunerne kontakte

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

Ref.: Referatet godkendt og brevet til Samordningsudvalget godkendt efter Karen Glieses indlæg.

Ref.: Referatet godkendt og brevet til Samordningsudvalget godkendt efter Karen Glieses indlæg. REFERAT Direkte 48295303 Møde i: Arbejdsgruppen for konsolidering og øvrige tværsektorielle opgaver Dato: 18/12 2013 Kl.: 12-15 Sted: Frederikssund Hospital Mødelokale 2 direktionsgangen Deltagere: Gitte

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital

Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital Formål Det lægelige videreuddannelsesråd arbejder for at fremme udvikling af kvalitet og effektivitet i lægelig videreuddannelse

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

KL's Sundhedskonference 2012

KL's Sundhedskonference 2012 Center for Politik og Organisation Politisk Service 11/28621 C^l KL's Sundhedskonference 2012 Regnskab - konference 17. januar 2012 Deltagere: 3 politikere fra Idræts- og Sundhedsudvalget 5 embedsfolk

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Referat godkendt den 10. april 2014

Referat godkendt den 10. april 2014 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Øst Hold 16 Referat godkendt den 10. april 2014 Roskilde den 10. april 2014 IR/RDA Referat fra møde i Specialuddannelsesrådet for Specialuddannelsen

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Udviklingsprojekter i Center of Excellence. Regionshospitalet Silkeborg Medicinsk Afdeling Center of Excellence

Udviklingsprojekter i Center of Excellence. Regionshospitalet Silkeborg Medicinsk Afdeling Center of Excellence Udviklingsprojekter i Center of Excellence Regionshospitalet Silkeborg Medicinsk Afdeling Center of Excellence Nye projekter i Center of Excellence I Center of Excellence fokuserer vi på metodeudvikling

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Temadag om hjerneskadeområdet, KKR Hovedstaden Lise Holten og Mette Tranevig, KL Hvad vil vi komme ind på? Hvorfor et udspil på hjerneskadeområdet?

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Ny hjemmeside for den palliative indsats i Region H. Jesper Sloth Møller, kommunikationsrådgiver

Ny hjemmeside for den palliative indsats i Region H. Jesper Sloth Møller, kommunikationsrådgiver Ny hjemmeside for den palliative indsats i Region H Jesper Sloth Møller, kommunikationsrådgiver Orientering til Sundhedsfagligt Råd 12. december 2014 Målgruppen Basispersonale: Læger, sygeplejersker og

Læs mere

KOL-kompetencecenter udkast udvidet beskrivelse

KOL-kompetencecenter udkast udvidet beskrivelse KOL-kompetencecenter udkast udvidet beskrivelse Baggrund Region Sjælland og regionens kommuner afprøver og implementerer i disse år en række tiltag, som skal forbedre behandlingen af mennesker med kroniske

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Sundhedsfaglige Råd & Komiteer

Sundhedsfaglige Råd & Komiteer Sundhedsfaglige Råd & Komiteer Sundhedsfaglige Råd & Komiteer Formandsmøde 7. maj 2015 Sundhedsfaglige Råd & Komiteer Program S F R Velkomst. - Svend Hartling 1. Revision af Auditprocessen vedr. de kl.

Læs mere