REFERAT. Deltagere: Desuden deltager:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Deltagere: Desuden deltager:"

Transkript

1 Herlev og Gentofte Hospitaler Kvalitet & Udvikling REFERAT Møde i: Samordningsudvalget Planområde Midt Dato: 29. april 2015 Kl.: Sted: Ballerup Kommune, Rådhuset, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup Mødecenter A lokale 3 Deltagere: Inge Kristensen, Ballerup Kommune (formand) Pernille Slebsager, Herlev og Gentofte Hospitaler (formand) Jan Toftholm Andersen, Herlev og Gentofte Hospital Hanne Skall, Herlev og Gentofte Hospital, Medicinsk Afd. O Pia Raahauge, Herlev og Gentofte Hospital, ETSUF Jens Albæk, Herlev og Gentofte Hospital, ETSUF Lotte Hede, Herlev og Gentofte Hospital, Kvalitet & Udvikling Helle Tødt, samordningskonsulent, Herlev og Gentofte Hospital Lisa Riiser, Egedal Kommune (i stedet for Erik Petersen) Nicolai Kjems-Andersen, Furesø Kommune Herle Klifoth, Gladsaxe Kommune Susanne Andersen, Gentofte Kommune Birthe Andersen, Rudersdal Kommune Allan Pedersen, Rødovre Kommune Kirsten Sander, hospitalspraksiskonsulent Herlev Hospital Kaare Rossel, PLO-Hovedstaden Winnie Brandt, Region Hovedstaden Lene Tokkesdal Dunker, Herlev og Gentofte Hospital, Kvalitet & Udvikling (sekretær) Herlev Ringvej Herlev Opgang 115 Telefon Direkte Web Journal nr.: Ref.: Lene Tokkesdal Dunker Dato: 7. maj 2015 Desuden deltager: Ikke tilstede: Annette Lyneborg, Region Hovedstaden, under pkt. 2 Merete Halkjær, Københavns Kommune, under pkt. 2 Helle Janni Sztuk, Region Hovedstaden, under pkt. 6 Charlotte Holm, Gladsaxe Kommune, under pkt. 6 Erik Petersen, Egedal Kommune (i stedet deltog Lisa Riiser) Christian Bartholdy, Herlev Kommune Finn Rønholt, Herlev og Gentofte Hospital, Medicinsk Afd. O Kirsten Damgaard, Herlev og Gentofte Hospital, Medicinsk Afd. C og F Edda Heinskou, Lyngby-Taarbæk Kommune Bjørn Perrild, hospitalspraksiskonsulent Gentofte Hospital Anna Chacon, Region Hovedstaden, CIMT

2 Dagsorden 1. Velkomst 2. Orientering om samarbejdsaftale vedr. telemedicinsk sårvurdering, oplæg v. projektledere Annette Lyneborg og Merete Halkjær 3. Drøftelse af evaluering af Modningsprojektet 4. Drøftelse af håndtering af LIS data 5. Drøftelse af Sundhedsaftalens implementeringsplan Drøftelse af fælles forløbskoordination 7. Drøftelse af aftale vedr. peritonealdialyse 8. Drøftelse af kommende tværsektorielle projektansøgninger fra Planområde Midt 9. Drøftelse af forretningsorden og delt sekretariatsbetjening 10. Drøftelse af opfølgning på politisk dialogmøde i Planområde Midt 11. Orienteringspunkter a. Status på planlægning af samarbejdskonference b. Status på forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft c. Status på behandling af diabetiske fodsår d. Status vedr. kemoterapi i hjemmet e. Status vedr. brug af journaldata 12. Evt. Med venlig hilsen Lene Tokkesdal Dunker Specialkonsulent Dagsorden Side 2

3 1. Velkomst Formandsskabet v. centerchef Inge Kristensen byder velkommen. Der bydes velkommen til følgende nye medlemmer af samordningsudvalget: Ingen Kaare Rossel, PLO Inge Kristensen bød Kaare Rossel velkommen tilbage til samordningsudvalget. Med vedtagelsen af samordningsudvalgenes nye kommissorier kommer formandskabet til at være tredelt mellem almen praksis, kommuner og hospitaler. Udpegningen af formand fra almen praksis kommer til at ske gennem regionen. Kaare Rossel gør i den anledning opmærksom på, at aflønningen af PLO repræsentanter vil ændre sig fremover. Dagsorden Side 3

4 2. Orientering om samarbejdsaftale vedr. telemedicinsk sårvurdering Det telemedicinske sårvurderingsprojekt har siden sommeren 2013 arbejdet med udbredelse af telemedicinsk sårvurdering i hovedstadsregionen. Projektet omfatter alle 29 kommuner og 5 hospitalsafdelinger med sårfunktion i Region Hovedstaden (Bispebjerg Hospital, Herlev Hospital, Hillerød Hospital, Hvidovre Hospital og Bornholms Hospital), og der foretages telemedicinsk sårvurdering på alle fem hospitaler og afsluttes ultimo august Projektet er et af initiativerne under National Strategi for Digitalisering af Sundhedsvæsenet Formålet med projektet er at udbrede telemedicinsk sårvurdering i alle kommuner og regioner, herunder at frigøre tid i både kommuner og regioner, effektivisere behandlingen og plejen og forbedre kvaliteten af behandlingen. Projektet har fokus på diabetiske fodsår og venøse bensår, men andre sårtyper indgår ligeledes i telemedicinsk sårvurdering eksempelvis tryksår, arterielle sår og traumesår. Der er udarbejdet en fælles samarbejdsaftale, der skal erstatte de tidligere samarbejdsaftaler, som hver kommune har skullet indgå med de sårcentre, som deres patienter er tilknyttet. Baggrunden for at udarbejde en fælles samarbejdsaftale er et ønske fra kommunerne om forenkling således, at hver kommune fremadrettet kun skal forholde sig til én samlet samarbejdsaftale. Det indstilles til samordningsudvalget: At tage oplægget til efterretning Projektledere Annette Lyneborg, Region Hovedstaden og Merete Halkjær, Københavns Kommune giver en status for telemedicinsk sårvurdering i hovedstadsregionen samt handlingsplan for den videre udbredelse. Der orienteres endvidere om, hvordan Region Hovedstaden har håndteret de forskningsresultater, Region Syddanmark har tilvejebragt vedrørende højere dødelighed blandt patienter med diabetiske fodsår i telemedicinsk behandling. Samarbejdsaftale vedr. telemedicinsk sårvurdering Projektledere Annette Lyneborg fra Region Hovedstaden og Merete Halkjær fra Københavns Kommune gjorde status på projektet. Oplægget udsendes sammen med referatet. Kommunerne havde inden samordningsudvalgsmødet efterspurgt større gennemskuelighed vedr. økonomien i projektet. Annette og Merete orienterede i den forbindelse om, at KL og Dagsorden Side 4

5 Danske Regioner vil udarbejde et notat, der adresserer de økonomiske aspekter i projektet. Samordningsudvalget opfordrede til, at der arbejdes videre med en Business case på dette projekt, da det er velegnet til at anskueliggøre mulige gevinster og deres størrelse. Merete Halkjær og Annette Lyneborg ville gå videre med dette. I Region Syddanmark er der data, der tyder på, at der er en højere dødelighed blandt patienter med diabetiske fodsår i telemedicinsk behandling. De endelige forskningsresultater forventes publiceret om et halvt år. De behandlingsansvarlige overlæger for telemedicinsk sårvurdering på hhv. Bispebjerg, Hillerød og Herlev Hospital har vurderet de foreløbige forskningsresultater, og på denne baggrund ikke fundet anledning til at ændre praksis i Region Hovedstaden. Der vurderes at være en robust og patientsikker arbejdsgang omkring håndtering af diabetiske fodsår i Region Hovedstaden, hvilket indbefatter en veludviklet stratificering af patienter til telemedicinsk behandling. Dagsorden Side 5

6 3. Drøftelse af evaluering af Modningsprojektet Modningsprojektet blev igangsat 1. september 2013 i et bredt samarbejde med de ni kommuner samt Gentofte og Herlev Hospitaler. For hospitalernes vedkommende har projektet været finansieret gennem Region Hovedstadens forebyggelsespulje. Projektet har bestået af en 6 måneders forberedelsesfase, og 12 måneders implementering afsluttet med evaluering. Evalueringen af Modningsprojektet er tilendebragt, og der er udarbejdet en evalueringsrapport. På samordningsudvalgsmødet d. 29. januar blev det besluttet, at evalueringsrapporten samt det videre arbejde omkring opfølgende hjemmebesøg skulle drøftes. Det indstilles til Samordningsudvalget: At drøfte og tage evalueringsrapporten til efterretning At beslutte at nedsætte en tværsektoriel arbejdsgruppe til at drøfte organisering af det fremtidige tværsektorielle samarbejde om gennemførelse af opfølgende hjemmebesøg i Planområde Midt Evalueringsrapporten for Modningsprojektet fokuserer på forløbet af projektet med særlig opmærksomhed på de initiativer og erfaringer, der er gjort i forhold til screening af patienter forud for henvisning til opfølgende hjemmebesøg samt planlægning og gennemførelse heraf i samarbejde mellem kommune og praktiserende læge samt. Evalueringsrapporten refererer de gennemførte dataindsamlinger, inklusive antallet af patienter i målgruppen, samt hhv. screenede, henviste og modtagere af opfølgende hjemmebesøg. Herudover gengives hovedresultater fra 3 måneders gennemgang af patientforløb, ligesom der refereres fra interview med hospitalspersonale og kommunalt personale, der har været involveret i processen. Fra hospitalets side foreslås det, at der nedsættes en tværsektoriel arbejdsgruppe med henblik på at finde en fælles løsning på henvisningsprocedure muligheder for monitorering af opfølgende hjemmebesøg. Evalueringsrapport fra Modningsprojektet Jens Albæk fremlagde resultaterne fra modningsprojektet. Winnie Brandt gør opmærksom på, at regionen forventer, at evalueringsrapporten, udover resultaterne vedr. opfølgende hjemmebesøg, også rummer en evaluering af den organisatoriske læring, der er gjort i projektet, idet projektet oprindeligt fik midler til at afprøve nye samarbejdsformer mellem almen praksis, hospital og kommuner (herunder flere kommuner i samme projekt). Alle parter er enige om, at samarbejdet vedr. opfølgende hjemmebesøg skal fortsætte. Der Dagsorden Side 6

7 udestår således en drøftelse på Herlev og Gentofte Hospital omkring evt. fortsættelse af screeningsskema til at identificere de patienter, der henvises til opfølgende hjemmebesøg. Derudover skal der i fællesskab mellem parterne besluttes, hvordan der kan henvises til opfølgende hjemmebesøg og monitoreres på antallet af gennemførte opfølgende hjemmebesøg. Det blev derfor besluttet, at formandskabet nedsætter en lille og hurtigt arbejdende arbejdsgruppe til at håndtere de tværsektorielle udeståender vedr. opfølgende hjemmebesøg. Arbejdsgruppen forventes at afrapportere eller gøre status på mødet d. 26. august. Dagsorden Side 7

8 4. Drøftelse af håndtering af LIS data Region Hovedstaden udarbejder ledelsesinformation for udvalgte parametre, som beskriver aktivitetsudviklingen på hospitals- og kommuneniveau. Af samordningsudvalgenes kommissorier fremgår det, at udvalgene har til opgave at følge op på aktivitetsudviklingen via drøftelse af relevante LIS-data. Det indstilles til samordningsudvalget: At der nedsættes en arbejdsgruppe mhp analyse/ formidling af data At kommissoriet for arbejdsgruppen godkendes Samordningsudvalget i Planområde Midt ønsker at anvende data på en systematisk måde, så de kan skabe grundlag for beslutninger om iværksættelse af fokuserede indsatser, der kan sikre sammenhæng, kontinuitet og kvalitet i overgange mellem sektorer. Der nedsættes en arbejdsgruppe, hvis formål er at. Skabe grundlag for ensartet fortolkning og håndtering af den ledelsesinformation, der leveres til kommuner og hospital vedr. indlæggelse og udskrivelser i planområdet. At fremsætte forlag til prioritering af hvilke data der drøftes i SOU, på baggrund af en vurdering af datavaliditeten. At medvirke til, at samordningsudvalgets drøfter udviklingen, når LIS-data peger på behovet herfor. Kommissorium for arbejdsgruppen for håndtering af LIS data Kommissoriet for arbejdsgruppen blev godkendt uden bemærkninger, og der vil snarligt blive indkaldt til første møde. Det blev dog aftalt, at arbejdsgruppen er opmærksom på, hvis der er data, der måtte vedrøre og have relevans for almen praksis. Dagsorden Side 8

9 5. Drøftelse af implementeringsplan 2015 Forum for Sundhedsplanlægning og tværsektorielt samarbejde har efterspurgt et over blik over hvilke områder i implementeringsplan 2015, der arbejdes videre med i regionalt nedsatte arbejdsgrupper (erstatning for de tidligere udviklingsgrupper under DAS). Dette overblik er under udarbejdelse, men endnu ikke fremsendt fra Center for sundhed. På sidste møde indledte samordningsudvalget en indledende drøftelse af, emnerne i implementeringsplan Formålet med drøftesen var primært at identificere områder, hvor SOU finder det nødvendigt at indlede en umiddelbar lokal indsats i Planområde Midt. Dernæst ønsker SOU at præge det regionale/kommunale arbejde i de permanente og tidsafgrænsede arbejdsgrupper under DAS, når grupperne er nedsat. Drøftelsen frembragte følgende emneforslag: Kommunikationsaftale, herunder epikrise (kvalitet i kommunikation) SOFT portal Dobbeltdiagnoser misbrug/psykisk sygdom, misbrug/somatisk sygdom, samtidig psykiatrisk og somatisk sygdom Differentierede tilbud Hjerneskadeområdet Overdragelse af behandlingsansvar FMK Genindlæggelser/patientsikkerhed Det indstilles til samordningsudvalget, At drøfte prioriteringen af nedenstående emner Formandsskabet har drøftet de frembragte emner, og foreslår, at der umiddelbart iværksættes aktiviteter inden for følgende områder i planområdet: Kommunikationsaftale Samordningskonsulenterne redegør for de aktiviteter, der allerede er i gang vedr. videre implementering af kommunikationsaftalen på hospitalet i form af ex. undervisning. Samordningskonsulenterne udarbejder i samarbejde kommunale repræsentanter et oplæg til, hvordan der meningsfuldt kan monitoreres på kvaliteten af brugen af kommunikationsaftalen. Dobbeltdiagnose somatik og alkoholmisbrug Samordningskonsulenterne udarbejder i samarbejde med misbrugskonsulent i Ballerup Kommune et oplæg til, hvordan der kan arbejdes med patienter med samtidig alkoholmisbrug og somatisk sygdom. Oplæg udarbejdes til d. 26. august. Hjerneskadeområdet Dagsorden Side 9

10 Emnet drøftes på Samordningsudvalgsmøde d. 26. august, hvor den regionale implementeringsplan forventes at foreligge. Ledende overfysioterapeut Hanne Forbech Skall deltager i den regionale arbejdsgruppe, og vil give en status på det regionale arbejde. SOFT portalen Regionen har allerede iværksat et arbejde med opdatering af SOFT, og det forventes at arbejdet fortsætter. Hospitaler og kommuner kan allerede nu sikre opdatering af indholdet på SOFT. Ingen Kommunikationsaftalen: Monitorering af kommunikationsaftalen foregår via LIS data, og der er iværksat undervisning i kommunikationsaftalen på Herlev og Gentofte Hospital. Dobbeltdiagnoser: Det er aftalt, at Planområde Midt gør en indsats på borgere med samtidig somatisk sygdom og alkoholmisbrug. Der udarbejdes et oplæg til drøftelse d. 26. august. Hjerneskadeområdet: Hanne Skall orienterede kort om, at det regionale arbejde med implementeringsplan for forløbsprogrammerne vedr. hjerneskadede snart kan afsluttes. Hanne Skall vil gå i dybden med implementeringsplanerne på mødet d. 26. august. SOFT Der forestår et arbejde med at opdatere patientrettede forebyggelsestilbud på SOFT portalen, og finde fælles principper for anvendelsen af SOFT på regionens hospitaler. Herlev og Gentofte Hospital påbegynder opdateringen af indholdet i de kommende måneder. På mødet blev der yderligere nævnt, at der i 2015 bør tages fat på principper for overdragelse af behandlingsansvaret mellem hospital, kommune og almen praksis. Det er aktualiseret af, at der i øjeblikket er ved at blive udarbejdet samarbejdsaftaler mellem hospitalsafdelinger og projektet vedr. specialiseret sygepleje (SHS-teamet). I forlængelse heraf nævnte almen praksis, at korrespondancemeddelelser til og fra hospitalerne ikke fungerer optimalt. Det blev derfor aftalt, at sekretariatet undersøger og udarbejder oversigt over, hvad parterne er forpligtet til i forhold til i forhold til elektronisk kommunikation. Dagsorden Side 10

11 6. Drøftelse af fælles forløbskoordination Det er tidligere besluttet, at samordningsudvalget ønsker at følge projektet vedr. fælles kommunal/regional forløbskoordination tæt, og at projektet er et fast punkt på hvert samordningsudvalgsmøde. Det indstilles til samordningsudvalget: At følge udviklingen i Planområde Midts arbejde med fælles forløbskoordination At tage Herlev og Gentofte matriklernes forskellige indsatser til efterretning Region Hovedstaden har udarbejdet en fælles status for forløbskoordination for alle planområder. Den regionale projektleder Helle Sztuk præsenterer den regionale status på mødet. Udviklingskonsulent Charlotte Holm fra Gladsaxe Kommune giver en status på Midtkommunernes arbejde med fælles forløbskoordination. På Herlev-matriklen er der gennemført en længere testperiode for at sikre, at det er de relevante patienter, der findes via de udarbejdede inklusionskriterier. I uge 13 blev der gennemført en test af inklusionskriterierne i samarbejde mellem Herlev og Rødovre kommuner med henblik på at drøfte, om der er overensstemmelse mellem de patienter, som henholdsvis hospital og kommune finder relevante til Forløbskoordination. Resultaterne fra pilottesten vil blive brugt i den videre udrulning af forløbskoordination i Planområde Midt. I første omgang indgår alene svækkede ældre medicinske patienter, der er indlagt på Medicinsk afdeling O. Samordningskonsulent Pia Raahauge orienterer om erfaringer fra pilotugen og giver en status på Herlev-matriklens fælles indsatser i relation til forløbskoordinering. På Gentofte-matriklen og tilhørende kommuner er der gennemført interviews med henblik på at identificere udfordringer og fejl ved modtagelse af udskrevne borgere fra hospitalet. Dette har tydeliggjort udfordringer omkring arbejdsgange, der medfører fejl i medicinen. Projektbeskrivelsen er færdiggjort, og projektet er anmeldt til Sundhedsstyrelsen. I øjeblikket arbejdes der på at udvikle et e-learningsprogram og et actioncard (samarbejde med Center for HR) med henblik på at tydeliggøre arbejdsgange vedr. medicin i udskrivelsesprocessen. Der planlægges implementering i Lotte Hede giver en status på Gentofte-matriklens indsats for fælles forløbskoordination, som er udmøntet i et medicinhåndteringsprojekt. Den regionale projektleder Helle Janni Sztuk fremlagde seneste status på arbejdet med fælles forløbskoordination i regionen. Der bliver i øjeblikket gjort overvejelser om kvalitetsudvik- Dagsorden Side 11

12 ling og hvad den regionale projektleders funktion skal være fremadrettet. Charlotte Holm gjorde status på kommunernes indsats i forhold til fælles forløbskoordination. Der er flere initiativer i gang, som alle på sin vis bidrager til en styrkelse af forløbskoordination. På Herlev matriklen er der ansat en projektleder til fælles forløbskoordination. Der har været afholdt pilottest for at teste inklusionskriterierne. Resultaterne fra pilottesten vil blive brugt fremadrettet. På Gentofte matriklen arbejdes der med medicinhåndtering i sektorovergange. Der er i øjeblikket ved at blive lavet en førmåling, som indbefatter journalaudit. Center for HR ønsker at indgå i et samarbejde med projektet vedr. udvikling af et e-learningsprogram vedr. medicinhåndtering i sektorovergange. Dagsorden Side 12

13 7. Drøftelse af aftale vedr. peritonealdialyse Den Administrative Styregruppe (DAS) vedtog i juni 2014 en samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne vedr. ambulant assisteret peritonealdialyse (AAPD) i eget hjem. Det indstilles til samordningsudvalget: At godkende kontraktskabelon til peritonealdialyse i borgerens eget hjem Samarbejdsaftalen udstikker en overordnet ramme for et formaliseret samarbejde mellem hospitaler og kommuner, og forudsætter, at der indgås en mere konkret aftale med de kommuner, der samarbejdes med. Kommunerne i Planområde Midt har haft kontraktskabelonen i høring, og høringsbemærkningerne er, fraset bemærkningen vedr. økonomien, indarbejdet i vedhæftede kontraktskabelon. Kontraktskabelonen har ligeledes været i høring i Planområde Syd. Syd har ikke haft bemærkninger til kontrakten, men har tilsluttet sig de kommentarer, Midt har givet. Der er pt. ingen patienter i ordningen. Kontraktskabelon til hjemmedialyse med tilhørende bilag Kontrakten vedr. hjemmedialyse blev godkendt uden bemærkninger. Dagsorden Side 13

14 8. Forberedelse af kommende tværsektorielle projektansøgninger fra planområde Midt. Planområde Midt har god tradition for fælles tværsektorielle projekter. Med én hospital og ni kommuner er der behov for at sikrer at fremtidige projekter repræsenterer hospitalsafdelinger og kommuner bedst muligt. Det indstilles til samordningsudvalget: At drøfte projektønsker og gør status på allerede igangsat projektudvikling At aftale den videre proces for koordinering af projektidéer i 2015 At nedsætte en arbejdsgruppe til at sikre drøftelse af tværsektorielle projektideer For at sikre bred fundering af projekter i planområdet og rettidige ansøgningsprocesser, ønskes der en drøftelse af, hvordan SOU sikrer fælles projektudvikling mellem hospital og kommuner. Det bør sikres, at alle interesserede parter har mulighed for at tage del i projektudvikling og ansøgningsproces til diverse tilgængelige puljer. Der er ansøgningsfrist for region Hovedstadens Tværspulje 1. maj og 1. november. Der forventes en udmelding fra Center for Sundhed vedr. Forebyggelsespuljen før sommerferien. På nuværende tidspunkt er det usikkert, hvordan forebyggelsespuljens midler forvaltes fremadrettet. Det foreslås, at der nedsættes en tværsektoriel arbejdsgruppe med deltagelse fra hospital (2 personer) og kommuner (2 personer) til drøftelse af kommende projektideer samt indledende beskrivelse af projektideen. Det blev besluttet at nedsætte en tværsektoriel arbejdsgruppe med henblik på indledende drøftelse af fælles projektideer. Maj Danø fra Gentofte Kommune og Tina Roikjer Køtter fra Ballerup Kommune er kommunale repræsentanter i arbejdsgruppen. Kvalitet og Udvikling på Herlev og Gentofte Hospital tager initiativ til at indkalde gruppen, så første møde kan afholdes inden sommerferien. Kirsten Sander appellerer til, at almen praksis tænkes ind i tværsektorielle projekter så tidligt som muligt, hvor der stadig er mulighed for at have indflydelse på projektets udformning. Almen praksis inviteres derfor med ind i arbejdsgruppen. Pt. er der puljeopslag vedr. palliation og en værdig død. Der er ansøgningsfrist d. 15. maj. Almen praksis anbefaler, at evt. projektansøgninger koordineres med KAP-H s palliationskonsulenter. Dagsorden Side 14

15 Forebyggelsespuljen ændres, så den fremadrettet har et bredere sigte end hidtil. Puljens kriterier forventes at blive udmeldt i løbet af maj 2015 med ansøgningsfrist d. 1. oktober. Dagsorden Side 15

16 9. Drøftelse af forretningsorden for samordningsudvalget og model for delt sekretariatsbetjening Ifølge samordningsudvalgets nye kommissorium fremgår det, at der skal være delt regional og kommunal sekretariatsbetjening til samordningsudvalgene. Desuden fremgår det, at der skal udarbejdes en forretningsorden for samordningsudvalget. Det indstilles til samordningsudvalget: At godkende oplæg til forretningsorden At godkende oplæg til delt sekretariatsbetjening Samordningsudvalgets eksisterende forretningsorden er der blevet, så den svarer til de arbejdsgange, der pt. er omkring samordningsudvalget. Den delte sekretariatsbetjening mellem hospital og kommune foreslås udmøntet ved, at Herlev og Gentofte Hospital forestår sekretariatsbetjening af formøder samt møder i samordningsudvalget, mens kommunerne bidrager med sekretariatsbetjening ved at være til stede på formøder, med henblik på at kunne tage del i forberedelses- og opfølgningsopgaver mellem møderne. Forretningsorden for Samordningsudvalget i Planområde Midt Forretningsordenen blev godkendt, og vil blive lagt på samordningsudvalgets hjemmeside snarest. https://www.herlevhospital.dk/om-hospitalet/samordningsudvalg/sider/default.aspx Fremover vil der være delt sekretariatsbetjening mellem hospital og kommuner. Det blev aftalt, at den delte sekretariatsbetjening udmøntes ved, at Herlev og Gentofte Hospital forestår sekretariatsbetjening af formøder samt møder i samordningsudvalget, mens kommunerne bidrager med sekretariatsbetjening ved at være til stede på formøder, med henblik på at kunne tage del i forberedelses- og opfølgningsopgaver mellem møderne. Maj Danø fra Gentofte Kommune indgår indledningsvist i sekretariatsbetjeningen. Dagsorden Side 16

17 10. Drøftelse af opfølgning på politisk dialogmøde i Planområde Midt D. 14. april blev der i Planområde Midt afholdt politisk dialogmøde om samarbejdet mellem kommunerne og Herlev og Gentofte Hospital. På mødet deltog såvel politikere som administratorer fra både region og de ni kommuner i Planområde Midt. Det indstilles til samordningsudvalget: At tage orienteringen til efterretning At drøfte, hvorvidt der bør igangsættes opfølgende indsatser efter dialogmødet Pernille Slebsager og Inge Kristensen giver en status på drøftelserne fra dialogmødet med særlig fokus på drøftelserne vedrørende færdigmeldte patienter. Der ønskes en drøftelse af, hvorvidt dialogmødet giver anledning til, at Samordningsudvalget igangsætter opfølgende indsatser, herunder hvorvidt, der skal igangsættes et arbejde, som definerer, hvad en korttidsplads er, og hvilke kriterier, der er for anvendelse af pladsen. Program for dialogmødet Resumé af politisk dialogmøde Oplæg fra dialogmødet (5 oplæg) Inge Kristensen og Pernille Slebsager orienterede om drøftelserne på det politiske dialogmøde i Planområde Midt. Der var forskellige emner i spil på mødet som psykiatriområdet, kommunikationsområdet, kapacitetsplanlægning, drøftelse af sundhedshuse mv. Der var ligeledes en drøftelse af samarbejdet vedr. patienter, der udskrives fra hospital til omfattende pleje og rehabilitering i den kommunale sektor (enten i hjemmet eller på korttidsplads). Der var opbakning til, at der udarbejdes en generisk beskrivelse af (kriterier for udskrivning til) korttidspladser. Dette emne knytter an til emnet færdigbehandlede patienter, og vil blive taget op til drøftelse på mødet d. 26. august. Dagsorden Side 17

18 11. Orienteringspunkter Det indstilles til samordningsudvalget: At tage orienteringen til efterretning Status på planlægning af samarbejdskonference Jens Albæk giver en status på planlægningen af samarbejdskonferencen, som finder sted d. 13. maj. Status på forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Pernille Slebsager orienterer om status på implementering på Herlev og Gentofte Hospital. Status på behandling af diabetiske fodsår Pernille Slebsager orienterer fra den regionale arbejdsgruppe, som har drøftet den regionale organisering og registrering af området. Status vedr. kemoterapi i hjemmet Pernille Slebsager orienterer om, hvilke initiativer, der er i gang i regionen vedr. kemoterapi i hjemmet. Status vedr. brug af journaldata Pernille Slebsager orienterer om den udmelding, der er kommet i Region Hovedstaden om, at opslag i patienternes journaler til almindelig kvalitetssikring (fx journalaudits, monitorering af behandlingsformer, opfølgning på kræftpakker mv.) ikke må forekomme uden patientens konkrete og forudgående samtykke. Status på planlægning af samarbejdskonference Der er lukket for tilmelding til samarbejdskonferencen, da der med 120 tilmeldinger allerede er overtegnet. Status på forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Der bliver i øjeblikket arbejdet med implementering af forløbsprogrammet for kræftrehabilitering på Herlev Hospital. Der er nedsat en implementeringsgruppe, der etableres undervisning i behovsvurdering og i henvisning til kommunale tilbud. Kommunerne oplyser, at der er kick-off arrangement d. 6. maj på det seks-kommunale kræftprojekt Vi samler kræfterne. Dagsorden Side 18

19 Status på behandling af diabetiske fodsår Pernille Slebsager orienterede om, at der internt i Region Hovedstaden har været nedsat en arbejdsgruppe, der er kommet med forslag til den fremtidige organisering af varetagelsen af diabetiske fodsår på hospitalerne. Gruppen har anbefalet, at den specialiserede behandling fortsat varetages på sårcentret, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital mens der på alle akuthospitalet skal være multidisciplinært team til varetagelse af diabetiske fodsår i planområdet. Der er udarbejdet en stratificeringsmodel, der fastlægger arbejdsdelingen, og der er udarbejdet en registreringsvejledning, der skal bidrage til bedre overblik over omfanget af behandling af diabetiske fodsår på hospitalerne. Status vedr. kemoterapi i hjemmet Regionen har tre projekter vedr. kemoterapi i hjemmet: 1. Rigshospitalet havde i et projekt indenfor børneonkologi om Pleje og behandling af børn med kræft i eget hjem. Projektet blev i 2010 implementeret som et fast tilbud på Rigshospitalet. Det faste tilbud indebærer, at børn i alle aldre, uanset kræftdiagnose, kan få hjemmebesøg, herunder modtage kortere infusioner af kemoterapi. Tilbuddet kan også gives til børn, der ikke længere kan tilbydes helbredende behandling. Der er årligt 150 besøg, og tilbuddet prioriteres til de familier, der har særlige behov. Rigshospitalet vurderer, at der er et patientunderlag til mellem besøg årligt. 2. Hæmatologisk Klinik på Rigshospitalet har kørt et pilotprojekt, hvor patienterne skal have opsat kemo-behandling på hospitalet, hvorefter de går hjem med deres kemobehandling i en pumpe. Patienterne skal fortsat komme på hospitalet hver 3.dag til kontrol af pumpen, og behandlingen er et alternativ til indlæggelse. Pilotprojekt har vist rigtig gode resultater, og Rigshospitalet fortsætter projektet. Hvis projektet viser sig fortsat at give gode resultater (og være driftseffektivt), så skal det selvfølgelig vurderes, om projektet skal udbredes til andre hospitaler og patientgrupper. 3. Herlev hospital har gennemført et forskningsprojekt med adjuverende kemoterapi i hjemmet for patienter med tarmkræft. Data for dette projekt er ved at blive bearbejdet og resultaterne er derfor ikke publiceret endnu. Data peger på, at: Det er praktisk gennemførligt at give kemoterapi til den pågældende patientgruppe Det er et patientsikkert koncept Bivirkningsprofilen er uden signifikant forskel i forhold til behandling på hospitalet Livskvaliteten er uden signifikant forskel i forhold til behandling på hospitalet Det er en dyrere behandling end ambulant behandling Kommuner og almen praksis vil gerne inddrages i sådanne projekter, idet særligt almen praksis Dagsorden Side 19

20 oplever en større arbejdsbyrde med patienter i hjemmekemoterapi. Status vedr. brug af journaldata Pernille Slebsager orienterede om, at der som bekendt er opstået tvivl om, hvorvidt der er lovhjemmel til de journalopslag, der i dag anvendes som led i kvalitets- og patientsikkerhedsarbejdet på hospitalerne. Dette har ført til en udmelding fra regionsdirektøren til alle hospitaler om ophør med visse typer af journalopslag. Hospitalerne vil via formandskabet i samordningsudvalget - holde kommunerne orienteret, når der kommer nyt i sagen. Dagsorden Side 20

REFERAT. Møde i: Samordningsudvalget. Dato: Torsdag d. 5. marts 2015 Kl.: Sted: Gladsaxe Rådhus, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg Lokale 2608

REFERAT. Møde i: Samordningsudvalget. Dato: Torsdag d. 5. marts 2015 Kl.: Sted: Gladsaxe Rådhus, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg Lokale 2608 Herlev og Gentofte Hospitaler REFERAT Enhed for Tværsektorielt Samarbejde, Udvikling og Forskning Møde i: Samordningsudvalget Herlev Ringvej 75 2730 Herlev Direkte 20157280 Dato: Torsdag d. 5. marts 2015

Læs mere

Samordningsudvalg planområde midt. Annette E. Christiansen Samordningskonsulent Annette.elisabeth.christiansen @regionh.dk

Samordningsudvalg planområde midt. Annette E. Christiansen Samordningskonsulent Annette.elisabeth.christiansen @regionh.dk Samordningsudvalg planområde midt Annette E. Christiansen Samordningskonsulent Annette.elisabeth.christiansen @regionh.dk + REFERAT Møde i: Samordningsudvalg planområde midt Dato: 30.april 2014 Kl.: 14.30

Læs mere

Lene Tokkesdal Dunker, Herlev og Gentofte Hospital, Patientforløb og Organisation

Lene Tokkesdal Dunker, Herlev og Gentofte Hospital, Patientforløb og Organisation Herlev og Gentofte Hospitaler Patientforløb og Organisation REFERAT Møde i: Samordningsudvalget Planområde Midt Dato: 22. november 2016 Kl.: 14.00 16.30 Sted: Gentofte Hospital Kirurgvillaen, Konferencelokalet

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

REFERAT. Møde i: Samordningsudvalget. Dato: 28. januar 2015 Kl.: 14.00 16.30 Sted: Gentofte Hospital, opgang 65, 1.

REFERAT. Møde i: Samordningsudvalget. Dato: 28. januar 2015 Kl.: 14.00 16.30 Sted: Gentofte Hospital, opgang 65, 1. ETSUF Enhed for Tværsektorielt Samarbejde, Udvikling og Forskning REFERAT Møde i: Samordningsudvalget Dato: 28. januar 2015 Kl.: 14.00 16.30 Sted: Gentofte Hospital, opgang 65, 1. sal, mødelokale 1 Deltagere:

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

REFERAT. Deltagere: Afbud: Desuden deltager:

REFERAT. Deltagere: Afbud: Desuden deltager: Herlev og Gentofte Hospitaler Kvalitet & Udvikling REFERAT Møde i: Samordningsudvalget Planområde Midt Dato: 26. august 2015 Kl.: 14.00 17.00 Sted: Herlev Hospital, Arkaden, Konferencesalen Herlev Ringvej

Læs mere

REFERATN. Deltagere: Afbud:

REFERATN. Deltagere: Afbud: Herlev og Gentofte Hospitaler Kvalitet & Udvikling REFERATN Møde i: Samordningsudvalget Planområde Midt Dato: 13. april 2016 Kl.: 14.00 16.30 Sted: Jægersborghave - sal 1 & 2, Jægersborg Alle 150, 2820

Læs mere

2. Sundhedsaftaler v. Ane Friis Bendix og Torben Laurén 3. Ibrugtagning af ref01 v. Jens Egsgaard 4. Status for / afrapportering fra

2. Sundhedsaftaler v. Ane Friis Bendix og Torben Laurén 3. Ibrugtagning af ref01 v. Jens Egsgaard 4. Status for / afrapportering fra Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktion Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 27. maj 2014 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation

KONKLUSIONER. Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Center For Sundhed Enhed for tværsektorielt udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Dato: Mandag den 31. august 2015 Kl.: 8:30-10:00

Læs mere

Lene Tokkesdal Dunker, Herlev og Gentofte Hospital, Patientforløb og Organisation

Lene Tokkesdal Dunker, Herlev og Gentofte Hospital, Patientforløb og Organisation Herlev og Gentofte Hospitaler Patientforløb og Organisation REFERAT Møde i: Samordningsudvalget Planområde Midt Dato: 14. juni 2017 Kl.: 14.00 16.30 Sted: Gentofte Hospital, Opgang 59A, Kirurgvillaen,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Mandag den 10. oktober 2016 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M6, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Region Hovedstaden. Sundhedsaftale 2015-2018

Region Hovedstaden. Sundhedsaftale 2015-2018 Region Hovedstaden Sundhedsaftale 2015-2018 1 Sundhedsaftalens opbygning Politisk aftaledel: Mål og visioner Administrativ aftaledel: Indsatsbeskrivelser Bilagsdel: Konkrete aftaler, vejledninger m.m.

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Lene Tokkesdal Dunker, Herlev og Gentofte Hospital, Patientforløb og Organisation

Lene Tokkesdal Dunker, Herlev og Gentofte Hospital, Patientforløb og Organisation Herlev og Gentofte Hospitaler Patientforløb og Organisation REFERAT Møde i: Samordningsudvalget Planområde Midt Dato: 8. marts 2017 Kl.: 14.00 16.30 Sted: Egedal Rådhus, Dronning Dagmars Vej 200, 3650

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

REFERAT. Møde i: Samordningsudvalget Planområde Midt

REFERAT. Møde i: Samordningsudvalget Planområde Midt Herlev og Gentofte Hospitaler Kvalitet & Udvikling REFERAT Møde i: Samordningsudvalget Planområde Midt Dato: 7. september 2016 Kl.: 14.00 16.30 Sted: Rudersdal Kommune Administrationsbygningen Stationsvej

Læs mere

REFERAT. Møde i: Samordningsudvalget Planområde Midt Dato: 22. juni 2016 Kl.: Sted: Gentofte Hospital, opgang 65, 1.

REFERAT. Møde i: Samordningsudvalget Planområde Midt Dato: 22. juni 2016 Kl.: Sted: Gentofte Hospital, opgang 65, 1. Herlev og Gentofte Hospitaler Kvalitet & Udvikling REFERAT Møde i: Samordningsudvalget Planområde Midt Dato: 22. juni 2016 Kl.: 14.00 16.30 Sted: Gentofte Hospital, opgang 65, 1. sal, mødelokale 1 Deltagere:

Læs mere

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Niels Peter Møller ledede mødet og bød velkommen til Karen Toke, som er nyt medlem fra Københavns Kommune.

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Niels Peter Møller ledede mødet og bød velkommen til Karen Toke, som er nyt medlem fra Københavns Kommune. Amager og Hvidovre Hospital Enheden for Tværsektorielt Samarbejde Møde i: Samordningsudvalg Syd ordinært møde Dato: 04.06.2015 Kl.: 13-14 Sted: Hvidovre Hospital Kettegård Allé 30 2650 Hvidovre Opgang

Læs mere

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal For perioden frem til og med 2. kvartal 2018 Hvilke indsatser forventes at lande hvornår i DAS og Samordningsudvalgene - Sundhedsn 2015-2018 Opdateret 07.09.2017 Indsats 6 Nye samarbejdsformer Udvælge

Læs mere

DAGSORDEN. Dagsorden til møde i Arbejdsgruppen vedr. samarbejdet på børneområdet den 1. juni 2017.

DAGSORDEN. Dagsorden til møde i Arbejdsgruppen vedr. samarbejdet på børneområdet den 1. juni 2017. DAGSORDEN Møde i: Arbejdsgruppen vedr. samarbejdet på børneområdet Dato: 1. juni 2017 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Gladsaxe Rådhus, Rådhustoppen på 4. sal, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg Deltagere: Linda Malmgren,

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling PROTOKOL Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 26. august 2015 Kl.: 16.00-18.00 Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød, lokale H 5 Kongens

Læs mere

REFERAT. Møde i: Samordningsudvalget Dato: 23. 05. 2012 Kl.: 14.30-17.00 Sted: Gentofte Hospital Opgang 65 1. sal tv. - mødelokale 1 Deltagere: Afbud:

REFERAT. Møde i: Samordningsudvalget Dato: 23. 05. 2012 Kl.: 14.30-17.00 Sted: Gentofte Hospital Opgang 65 1. sal tv. - mødelokale 1 Deltagere: Afbud: Hospitalsdirektionen REFERAT Afbud: Møde i: Samordningsudvalget Dato: 23. 05. 2012 Kl.: 14.30-17.00 Sted: Gentofte Hospital Opgang 65 1. sal tv. - mødelokale 1 Deltagere: Oplægsholdere: Vicedirektør Gitte

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg Hospital

Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg Hospital Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktion Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Herlev Seneste revision 20/9-2010

Herlev Seneste revision 20/9-2010 1 Kommune Furesø Klynge Herlev Seneste revision 20/9-2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\llonger\Fælles - alle klynger\grundskabelon tillægsaftaler2011-2014.doc REGION

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-01-2011 Dato: 15-12-2010 Sag nr.: KB 11 Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION HOVEDSTADEN MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

Kommissorium for forløbsprogram vedr. mennesker med psykisk lidelse. Projekt om mennesker med type 2 diabetes og svær psykisk lidelse

Kommissorium for forløbsprogram vedr. mennesker med psykisk lidelse. Projekt om mennesker med type 2 diabetes og svær psykisk lidelse REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Dato: 19. juni 2017 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Bispebjerg Hospital, mødelokale 20D. 1.7. (Indgang 20D 1.sal) Deltagere: Afbud:

Læs mere

REFERAT. Herlev og Gentofte Hospital. Patientforløb og Organisation Enhed for Patientforløb.

REFERAT. Herlev og Gentofte Hospital. Patientforløb og Organisation Enhed for Patientforløb. Herlev og Gentofte Hospital Patientforløb og Organisation Enhed for Patientforløb REFERAT Kamilla.noerskou.eriksen@regionh.dk 38674435 Møde i: ERFA gruppe midt Dato: 31. august 2017 Kl.: 13.00 15.00 Sted:

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

REFERAT VI SAMLER KRÆFTERNE. Møde for driftsledergruppen. Dagsorden

REFERAT VI SAMLER KRÆFTERNE. Møde for driftsledergruppen. Dagsorden VI SAMLER KRÆFTERNE REFERAT Møde for driftsledergruppen Hermed indkaldes til det aftalte møde for driftsledergruppen vedr. samarbejder Vi samler kræfterne. Dato: Mandag d. 23. maj 2016 Tid: kl. 9.00 11.00

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Tirsdag den 4. april 2017 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M2, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl. 14.00-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren,

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

Bettina Skovmand Børne- og ungdomspsykiatrien, afdeling Glostrup Birthe Andersson Ballerup Kommune (formand børn) (afbud)

Bettina Skovmand Børne- og ungdomspsykiatrien, afdeling Glostrup Birthe Andersson Ballerup Kommune (formand børn) (afbud) Sekretariats og Kommunikationsafdelingen REFERAT Møde i: Samordningsudvalg midt Dato: 28.08.2014 Kl.: 14.00 16.00 Sted: Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Bygning 2 (tæt ved indkørslen

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

Møde i: Samordningsudvalg Syd Dato: 19.03.2015 Kl.: 14-16 Sted: Hvidovre Hospital. 12. møde i Samordningsudvalg Syd

Møde i: Samordningsudvalg Syd Dato: 19.03.2015 Kl.: 14-16 Sted: Hvidovre Hospital. 12. møde i Samordningsudvalg Syd Amager og Hvidovre Hospital Enheden for Tværsektorielt Samarbejde Møde i: Samordningsudvalg Syd Dato: 19.03.2015 Kl.: 14-16 Sted: Hvidovre Hospital Kettegård Allé 30 2650 Hvidovre Opgang Center 1, Taghus

Læs mere

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget.

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 10.

Læs mere

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Referat Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Dato: Torsdag den 3. december 2015, kl. 14.00-16.00 Dato: 16.

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

REVIDERET REFERAT. Revideret referat fra møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler den 8. marts 2012

REVIDERET REFERAT. Revideret referat fra møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler den 8. marts 2012 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktionen REVIDERET REFERAT Telefon Direkte Fax Mail Web 3531 3531 3531 6749 mchr0085@bbh.regionh.dk www.regionh.dk Dato: 17. april 2012 Revideret referat fra

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DRAGØR KOMMUNE

REGION HOVEDSTADEN DRAGØR KOMMUNE REGION HOVEDSTDEN DRGØR KOMMUNE 21. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Dragør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Dragør Kommune og Region

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Notat Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Vedrørende: Bilag: - Samarbejdsstruktur vedr. sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktion Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 10. september 2015 Kl.: 14:00-15:30

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. REGION HOVEDSTADEN HELSINGØR KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Helsingør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Helsingør Kommune

Læs mere

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser I nedenstående er udmøntningsplanen for den ældre medicinske patient præsenteret skematisk. Ønskesuddybet viden om udmøntningsplanen henvises til Fælles udmøntningsplan for den ældre medicinske patient

Læs mere

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner I udmøntningsplanen for handlingsplanen for den ældre medicinske patient afsættes 97,4 mio. til etablering af

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Region Midtjylland Sundhed 1922. juni 2015 /ANBROE Referat til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat

Læs mere

Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Kristineberg København Ø.

Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Kristineberg København Ø. Sekretariats og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: Samordningsudvalget i planområde midt Dato: 07.12.2012 Kl.: 10.30 12.00 Sted: Hold An Vej 7 2750 Ballerup Mødecenter A,

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010 Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar

Læs mere

Sundheds-it i 3 generations sundhedsaftale. Merete, Annette og Conni - hovedstadsregionen

Sundheds-it i 3 generations sundhedsaftale. Merete, Annette og Conni - hovedstadsregionen Sundheds-it i 3 generations sundhedsaftale Merete, Annette og Conni - hovedstadsregionen Politisk mål og vision med sundhedsaftale 2015-2018 IT og digitalisering Der skal fortsat arbejdes med mulighederne

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN HØRSHOLM KOMMUNE

REGION HOVEDSTADEN HØRSHOLM KOMMUNE 1 Udkast til godkendelse af Sundhedsudvalget den 2. sep. REGION HOVEDSTDEN HØRSHOLM KOMMUNE xx. xx. xx. (dato indsættes) Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hørsholm Kommune

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HALSNÆS KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Halsnæs Kommune og

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H6 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per

Læs mere

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Journal nr.: Dato: 31. marts 2016. Referat Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt: Den 25. april 2016, kl. 14.00-17.00 Sted: Regionshuset, Damhaven 12, Vejle, mødelokale 3 Deltagere:

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012 REGION HOVEDSTADEN KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET ENHED FOR KOMMUNESAMARBEJDE Ledelsesoverblik Sundhedsaftaler Det somatiske område: 0-dagsindlæggelser dage Periode januar til marts Koncern, Plan

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Dato 06-02-2017 N Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Indledning Der skal gennemføres et servicetjek af genoptrænings- og

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Mette Bøg Horup, Mette Birk-Olsen, Lise Kvistgaard Jensen og Kristian Kidholm I samarbejde med Knud Yderstræde, Benjamin Schnack

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 4. december 2014 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg Hospital

Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 4. december 2014 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg Hospital Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktion Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 4. december 2014 Kl.: 14-16 Sted:

Læs mere

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter Til: Den Administrative styregruppe Koncern Plan, Udvikling & Kvalitet Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 38666069 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Status på implementering af forløbsprogram for demens blandt kommuner i Region Hovedstaden i april 2011

Status på implementering af forløbsprogram for demens blandt kommuner i Region Hovedstaden i april 2011 April 2011 Region Hovedstaden Status på implementering af forløbsprogram for demens blandt kommuner i Region Hovedstaden i april 2011 Baselineanalyse April 2011 Udarbejdet af projektleder Line Sønderby

Læs mere

Temaer for mit oplæg:

Temaer for mit oplæg: Indsatser for den ældre medicinske patient Formand for Sundhedskoordinationsudvalget og regionsrådsmedlem Anders Kühnau www.regionmidtjylland.dk Temaer for mit oplæg: Hvad kendetegner sundhedsvæsenet i

Læs mere

Gitte Overgaard Allerød Kommune (afbud) Gitte Rasmussen Børne- og ungdomspsykiatrien, RHP (afbud)

Gitte Overgaard Allerød Kommune (afbud) Gitte Rasmussen Børne- og ungdomspsykiatrien, RHP (afbud) Sekretariats og Kommunikationsafdelingen REFERAT Møde i: Samordningsudvalget for psykiatri planområde nord Dato: 19.04.2013 Kl.: 12.00 14.00 Sted: Psykiatrisk Center Nordsjælland Dyrehavevej 48 Indgang

Læs mere