REFERAT. Deltagere: Desuden deltager:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Deltagere: Desuden deltager:"

Transkript

1 Herlev og Gentofte Hospitaler Kvalitet & Udvikling REFERAT Møde i: Samordningsudvalget Planområde Midt Dato: 29. april 2015 Kl.: Sted: Ballerup Kommune, Rådhuset, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup Mødecenter A lokale 3 Deltagere: Inge Kristensen, Ballerup Kommune (formand) Pernille Slebsager, Herlev og Gentofte Hospitaler (formand) Jan Toftholm Andersen, Herlev og Gentofte Hospital Hanne Skall, Herlev og Gentofte Hospital, Medicinsk Afd. O Pia Raahauge, Herlev og Gentofte Hospital, ETSUF Jens Albæk, Herlev og Gentofte Hospital, ETSUF Lotte Hede, Herlev og Gentofte Hospital, Kvalitet & Udvikling Helle Tødt, samordningskonsulent, Herlev og Gentofte Hospital Lisa Riiser, Egedal Kommune (i stedet for Erik Petersen) Nicolai Kjems-Andersen, Furesø Kommune Herle Klifoth, Gladsaxe Kommune Susanne Andersen, Gentofte Kommune Birthe Andersen, Rudersdal Kommune Allan Pedersen, Rødovre Kommune Kirsten Sander, hospitalspraksiskonsulent Herlev Hospital Kaare Rossel, PLO-Hovedstaden Winnie Brandt, Region Hovedstaden Lene Tokkesdal Dunker, Herlev og Gentofte Hospital, Kvalitet & Udvikling (sekretær) Herlev Ringvej Herlev Opgang 115 Telefon Direkte Web Journal nr.: Ref.: Lene Tokkesdal Dunker Dato: 7. maj 2015 Desuden deltager: Ikke tilstede: Annette Lyneborg, Region Hovedstaden, under pkt. 2 Merete Halkjær, Københavns Kommune, under pkt. 2 Helle Janni Sztuk, Region Hovedstaden, under pkt. 6 Charlotte Holm, Gladsaxe Kommune, under pkt. 6 Erik Petersen, Egedal Kommune (i stedet deltog Lisa Riiser) Christian Bartholdy, Herlev Kommune Finn Rønholt, Herlev og Gentofte Hospital, Medicinsk Afd. O Kirsten Damgaard, Herlev og Gentofte Hospital, Medicinsk Afd. C og F Edda Heinskou, Lyngby-Taarbæk Kommune Bjørn Perrild, hospitalspraksiskonsulent Gentofte Hospital Anna Chacon, Region Hovedstaden, CIMT

2 Dagsorden 1. Velkomst 2. Orientering om samarbejdsaftale vedr. telemedicinsk sårvurdering, oplæg v. projektledere Annette Lyneborg og Merete Halkjær 3. Drøftelse af evaluering af Modningsprojektet 4. Drøftelse af håndtering af LIS data 5. Drøftelse af Sundhedsaftalens implementeringsplan Drøftelse af fælles forløbskoordination 7. Drøftelse af aftale vedr. peritonealdialyse 8. Drøftelse af kommende tværsektorielle projektansøgninger fra Planområde Midt 9. Drøftelse af forretningsorden og delt sekretariatsbetjening 10. Drøftelse af opfølgning på politisk dialogmøde i Planområde Midt 11. Orienteringspunkter a. Status på planlægning af samarbejdskonference b. Status på forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft c. Status på behandling af diabetiske fodsår d. Status vedr. kemoterapi i hjemmet e. Status vedr. brug af journaldata 12. Evt. Med venlig hilsen Lene Tokkesdal Dunker Specialkonsulent Dagsorden Side 2

3 1. Velkomst Formandsskabet v. centerchef Inge Kristensen byder velkommen. Der bydes velkommen til følgende nye medlemmer af samordningsudvalget: Ingen Kaare Rossel, PLO Inge Kristensen bød Kaare Rossel velkommen tilbage til samordningsudvalget. Med vedtagelsen af samordningsudvalgenes nye kommissorier kommer formandskabet til at være tredelt mellem almen praksis, kommuner og hospitaler. Udpegningen af formand fra almen praksis kommer til at ske gennem regionen. Kaare Rossel gør i den anledning opmærksom på, at aflønningen af PLO repræsentanter vil ændre sig fremover. Dagsorden Side 3

4 2. Orientering om samarbejdsaftale vedr. telemedicinsk sårvurdering Det telemedicinske sårvurderingsprojekt har siden sommeren 2013 arbejdet med udbredelse af telemedicinsk sårvurdering i hovedstadsregionen. Projektet omfatter alle 29 kommuner og 5 hospitalsafdelinger med sårfunktion i Region Hovedstaden (Bispebjerg Hospital, Herlev Hospital, Hillerød Hospital, Hvidovre Hospital og Bornholms Hospital), og der foretages telemedicinsk sårvurdering på alle fem hospitaler og afsluttes ultimo august Projektet er et af initiativerne under National Strategi for Digitalisering af Sundhedsvæsenet Formålet med projektet er at udbrede telemedicinsk sårvurdering i alle kommuner og regioner, herunder at frigøre tid i både kommuner og regioner, effektivisere behandlingen og plejen og forbedre kvaliteten af behandlingen. Projektet har fokus på diabetiske fodsår og venøse bensår, men andre sårtyper indgår ligeledes i telemedicinsk sårvurdering eksempelvis tryksår, arterielle sår og traumesår. Der er udarbejdet en fælles samarbejdsaftale, der skal erstatte de tidligere samarbejdsaftaler, som hver kommune har skullet indgå med de sårcentre, som deres patienter er tilknyttet. Baggrunden for at udarbejde en fælles samarbejdsaftale er et ønske fra kommunerne om forenkling således, at hver kommune fremadrettet kun skal forholde sig til én samlet samarbejdsaftale. Det indstilles til samordningsudvalget: At tage oplægget til efterretning Projektledere Annette Lyneborg, Region Hovedstaden og Merete Halkjær, Københavns Kommune giver en status for telemedicinsk sårvurdering i hovedstadsregionen samt handlingsplan for den videre udbredelse. Der orienteres endvidere om, hvordan Region Hovedstaden har håndteret de forskningsresultater, Region Syddanmark har tilvejebragt vedrørende højere dødelighed blandt patienter med diabetiske fodsår i telemedicinsk behandling. Samarbejdsaftale vedr. telemedicinsk sårvurdering Projektledere Annette Lyneborg fra Region Hovedstaden og Merete Halkjær fra Københavns Kommune gjorde status på projektet. Oplægget udsendes sammen med referatet. Kommunerne havde inden samordningsudvalgsmødet efterspurgt større gennemskuelighed vedr. økonomien i projektet. Annette og Merete orienterede i den forbindelse om, at KL og Dagsorden Side 4

5 Danske Regioner vil udarbejde et notat, der adresserer de økonomiske aspekter i projektet. Samordningsudvalget opfordrede til, at der arbejdes videre med en Business case på dette projekt, da det er velegnet til at anskueliggøre mulige gevinster og deres størrelse. Merete Halkjær og Annette Lyneborg ville gå videre med dette. I Region Syddanmark er der data, der tyder på, at der er en højere dødelighed blandt patienter med diabetiske fodsår i telemedicinsk behandling. De endelige forskningsresultater forventes publiceret om et halvt år. De behandlingsansvarlige overlæger for telemedicinsk sårvurdering på hhv. Bispebjerg, Hillerød og Herlev Hospital har vurderet de foreløbige forskningsresultater, og på denne baggrund ikke fundet anledning til at ændre praksis i Region Hovedstaden. Der vurderes at være en robust og patientsikker arbejdsgang omkring håndtering af diabetiske fodsår i Region Hovedstaden, hvilket indbefatter en veludviklet stratificering af patienter til telemedicinsk behandling. Dagsorden Side 5

6 3. Drøftelse af evaluering af Modningsprojektet Modningsprojektet blev igangsat 1. september 2013 i et bredt samarbejde med de ni kommuner samt Gentofte og Herlev Hospitaler. For hospitalernes vedkommende har projektet været finansieret gennem Region Hovedstadens forebyggelsespulje. Projektet har bestået af en 6 måneders forberedelsesfase, og 12 måneders implementering afsluttet med evaluering. Evalueringen af Modningsprojektet er tilendebragt, og der er udarbejdet en evalueringsrapport. På samordningsudvalgsmødet d. 29. januar blev det besluttet, at evalueringsrapporten samt det videre arbejde omkring opfølgende hjemmebesøg skulle drøftes. Det indstilles til Samordningsudvalget: At drøfte og tage evalueringsrapporten til efterretning At beslutte at nedsætte en tværsektoriel arbejdsgruppe til at drøfte organisering af det fremtidige tværsektorielle samarbejde om gennemførelse af opfølgende hjemmebesøg i Planområde Midt Evalueringsrapporten for Modningsprojektet fokuserer på forløbet af projektet med særlig opmærksomhed på de initiativer og erfaringer, der er gjort i forhold til screening af patienter forud for henvisning til opfølgende hjemmebesøg samt planlægning og gennemførelse heraf i samarbejde mellem kommune og praktiserende læge samt. Evalueringsrapporten refererer de gennemførte dataindsamlinger, inklusive antallet af patienter i målgruppen, samt hhv. screenede, henviste og modtagere af opfølgende hjemmebesøg. Herudover gengives hovedresultater fra 3 måneders gennemgang af patientforløb, ligesom der refereres fra interview med hospitalspersonale og kommunalt personale, der har været involveret i processen. Fra hospitalets side foreslås det, at der nedsættes en tværsektoriel arbejdsgruppe med henblik på at finde en fælles løsning på henvisningsprocedure muligheder for monitorering af opfølgende hjemmebesøg. Evalueringsrapport fra Modningsprojektet Jens Albæk fremlagde resultaterne fra modningsprojektet. Winnie Brandt gør opmærksom på, at regionen forventer, at evalueringsrapporten, udover resultaterne vedr. opfølgende hjemmebesøg, også rummer en evaluering af den organisatoriske læring, der er gjort i projektet, idet projektet oprindeligt fik midler til at afprøve nye samarbejdsformer mellem almen praksis, hospital og kommuner (herunder flere kommuner i samme projekt). Alle parter er enige om, at samarbejdet vedr. opfølgende hjemmebesøg skal fortsætte. Der Dagsorden Side 6

7 udestår således en drøftelse på Herlev og Gentofte Hospital omkring evt. fortsættelse af screeningsskema til at identificere de patienter, der henvises til opfølgende hjemmebesøg. Derudover skal der i fællesskab mellem parterne besluttes, hvordan der kan henvises til opfølgende hjemmebesøg og monitoreres på antallet af gennemførte opfølgende hjemmebesøg. Det blev derfor besluttet, at formandskabet nedsætter en lille og hurtigt arbejdende arbejdsgruppe til at håndtere de tværsektorielle udeståender vedr. opfølgende hjemmebesøg. Arbejdsgruppen forventes at afrapportere eller gøre status på mødet d. 26. august. Dagsorden Side 7

8 4. Drøftelse af håndtering af LIS data Region Hovedstaden udarbejder ledelsesinformation for udvalgte parametre, som beskriver aktivitetsudviklingen på hospitals- og kommuneniveau. Af samordningsudvalgenes kommissorier fremgår det, at udvalgene har til opgave at følge op på aktivitetsudviklingen via drøftelse af relevante LIS-data. Det indstilles til samordningsudvalget: At der nedsættes en arbejdsgruppe mhp analyse/ formidling af data At kommissoriet for arbejdsgruppen godkendes Samordningsudvalget i Planområde Midt ønsker at anvende data på en systematisk måde, så de kan skabe grundlag for beslutninger om iværksættelse af fokuserede indsatser, der kan sikre sammenhæng, kontinuitet og kvalitet i overgange mellem sektorer. Der nedsættes en arbejdsgruppe, hvis formål er at. Skabe grundlag for ensartet fortolkning og håndtering af den ledelsesinformation, der leveres til kommuner og hospital vedr. indlæggelse og udskrivelser i planområdet. At fremsætte forlag til prioritering af hvilke data der drøftes i SOU, på baggrund af en vurdering af datavaliditeten. At medvirke til, at samordningsudvalgets drøfter udviklingen, når LIS-data peger på behovet herfor. Kommissorium for arbejdsgruppen for håndtering af LIS data Kommissoriet for arbejdsgruppen blev godkendt uden bemærkninger, og der vil snarligt blive indkaldt til første møde. Det blev dog aftalt, at arbejdsgruppen er opmærksom på, hvis der er data, der måtte vedrøre og have relevans for almen praksis. Dagsorden Side 8

9 5. Drøftelse af implementeringsplan 2015 Forum for Sundhedsplanlægning og tværsektorielt samarbejde har efterspurgt et over blik over hvilke områder i implementeringsplan 2015, der arbejdes videre med i regionalt nedsatte arbejdsgrupper (erstatning for de tidligere udviklingsgrupper under DAS). Dette overblik er under udarbejdelse, men endnu ikke fremsendt fra Center for sundhed. På sidste møde indledte samordningsudvalget en indledende drøftelse af, emnerne i implementeringsplan Formålet med drøftesen var primært at identificere områder, hvor SOU finder det nødvendigt at indlede en umiddelbar lokal indsats i Planområde Midt. Dernæst ønsker SOU at præge det regionale/kommunale arbejde i de permanente og tidsafgrænsede arbejdsgrupper under DAS, når grupperne er nedsat. Drøftelsen frembragte følgende emneforslag: Kommunikationsaftale, herunder epikrise (kvalitet i kommunikation) SOFT portal Dobbeltdiagnoser misbrug/psykisk sygdom, misbrug/somatisk sygdom, samtidig psykiatrisk og somatisk sygdom Differentierede tilbud Hjerneskadeområdet Overdragelse af behandlingsansvar FMK Genindlæggelser/patientsikkerhed Det indstilles til samordningsudvalget, At drøfte prioriteringen af nedenstående emner Formandsskabet har drøftet de frembragte emner, og foreslår, at der umiddelbart iværksættes aktiviteter inden for følgende områder i planområdet: Kommunikationsaftale Samordningskonsulenterne redegør for de aktiviteter, der allerede er i gang vedr. videre implementering af kommunikationsaftalen på hospitalet i form af ex. undervisning. Samordningskonsulenterne udarbejder i samarbejde kommunale repræsentanter et oplæg til, hvordan der meningsfuldt kan monitoreres på kvaliteten af brugen af kommunikationsaftalen. Dobbeltdiagnose somatik og alkoholmisbrug Samordningskonsulenterne udarbejder i samarbejde med misbrugskonsulent i Ballerup Kommune et oplæg til, hvordan der kan arbejdes med patienter med samtidig alkoholmisbrug og somatisk sygdom. Oplæg udarbejdes til d. 26. august. Hjerneskadeområdet Dagsorden Side 9

10 Emnet drøftes på Samordningsudvalgsmøde d. 26. august, hvor den regionale implementeringsplan forventes at foreligge. Ledende overfysioterapeut Hanne Forbech Skall deltager i den regionale arbejdsgruppe, og vil give en status på det regionale arbejde. SOFT portalen Regionen har allerede iværksat et arbejde med opdatering af SOFT, og det forventes at arbejdet fortsætter. Hospitaler og kommuner kan allerede nu sikre opdatering af indholdet på SOFT. Ingen Kommunikationsaftalen: Monitorering af kommunikationsaftalen foregår via LIS data, og der er iværksat undervisning i kommunikationsaftalen på Herlev og Gentofte Hospital. Dobbeltdiagnoser: Det er aftalt, at Planområde Midt gør en indsats på borgere med samtidig somatisk sygdom og alkoholmisbrug. Der udarbejdes et oplæg til drøftelse d. 26. august. Hjerneskadeområdet: Hanne Skall orienterede kort om, at det regionale arbejde med implementeringsplan for forløbsprogrammerne vedr. hjerneskadede snart kan afsluttes. Hanne Skall vil gå i dybden med implementeringsplanerne på mødet d. 26. august. SOFT Der forestår et arbejde med at opdatere patientrettede forebyggelsestilbud på SOFT portalen, og finde fælles principper for anvendelsen af SOFT på regionens hospitaler. Herlev og Gentofte Hospital påbegynder opdateringen af indholdet i de kommende måneder. På mødet blev der yderligere nævnt, at der i 2015 bør tages fat på principper for overdragelse af behandlingsansvaret mellem hospital, kommune og almen praksis. Det er aktualiseret af, at der i øjeblikket er ved at blive udarbejdet samarbejdsaftaler mellem hospitalsafdelinger og projektet vedr. specialiseret sygepleje (SHS-teamet). I forlængelse heraf nævnte almen praksis, at korrespondancemeddelelser til og fra hospitalerne ikke fungerer optimalt. Det blev derfor aftalt, at sekretariatet undersøger og udarbejder oversigt over, hvad parterne er forpligtet til i forhold til i forhold til elektronisk kommunikation. Dagsorden Side 10

11 6. Drøftelse af fælles forløbskoordination Det er tidligere besluttet, at samordningsudvalget ønsker at følge projektet vedr. fælles kommunal/regional forløbskoordination tæt, og at projektet er et fast punkt på hvert samordningsudvalgsmøde. Det indstilles til samordningsudvalget: At følge udviklingen i Planområde Midts arbejde med fælles forløbskoordination At tage Herlev og Gentofte matriklernes forskellige indsatser til efterretning Region Hovedstaden har udarbejdet en fælles status for forløbskoordination for alle planområder. Den regionale projektleder Helle Sztuk præsenterer den regionale status på mødet. Udviklingskonsulent Charlotte Holm fra Gladsaxe Kommune giver en status på Midtkommunernes arbejde med fælles forløbskoordination. På Herlev-matriklen er der gennemført en længere testperiode for at sikre, at det er de relevante patienter, der findes via de udarbejdede inklusionskriterier. I uge 13 blev der gennemført en test af inklusionskriterierne i samarbejde mellem Herlev og Rødovre kommuner med henblik på at drøfte, om der er overensstemmelse mellem de patienter, som henholdsvis hospital og kommune finder relevante til Forløbskoordination. Resultaterne fra pilottesten vil blive brugt i den videre udrulning af forløbskoordination i Planområde Midt. I første omgang indgår alene svækkede ældre medicinske patienter, der er indlagt på Medicinsk afdeling O. Samordningskonsulent Pia Raahauge orienterer om erfaringer fra pilotugen og giver en status på Herlev-matriklens fælles indsatser i relation til forløbskoordinering. På Gentofte-matriklen og tilhørende kommuner er der gennemført interviews med henblik på at identificere udfordringer og fejl ved modtagelse af udskrevne borgere fra hospitalet. Dette har tydeliggjort udfordringer omkring arbejdsgange, der medfører fejl i medicinen. Projektbeskrivelsen er færdiggjort, og projektet er anmeldt til Sundhedsstyrelsen. I øjeblikket arbejdes der på at udvikle et e-learningsprogram og et actioncard (samarbejde med Center for HR) med henblik på at tydeliggøre arbejdsgange vedr. medicin i udskrivelsesprocessen. Der planlægges implementering i Lotte Hede giver en status på Gentofte-matriklens indsats for fælles forløbskoordination, som er udmøntet i et medicinhåndteringsprojekt. Den regionale projektleder Helle Janni Sztuk fremlagde seneste status på arbejdet med fælles forløbskoordination i regionen. Der bliver i øjeblikket gjort overvejelser om kvalitetsudvik- Dagsorden Side 11

12 ling og hvad den regionale projektleders funktion skal være fremadrettet. Charlotte Holm gjorde status på kommunernes indsats i forhold til fælles forløbskoordination. Der er flere initiativer i gang, som alle på sin vis bidrager til en styrkelse af forløbskoordination. På Herlev matriklen er der ansat en projektleder til fælles forløbskoordination. Der har været afholdt pilottest for at teste inklusionskriterierne. Resultaterne fra pilottesten vil blive brugt fremadrettet. På Gentofte matriklen arbejdes der med medicinhåndtering i sektorovergange. Der er i øjeblikket ved at blive lavet en førmåling, som indbefatter journalaudit. Center for HR ønsker at indgå i et samarbejde med projektet vedr. udvikling af et e-learningsprogram vedr. medicinhåndtering i sektorovergange. Dagsorden Side 12

13 7. Drøftelse af aftale vedr. peritonealdialyse Den Administrative Styregruppe (DAS) vedtog i juni 2014 en samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne vedr. ambulant assisteret peritonealdialyse (AAPD) i eget hjem. Det indstilles til samordningsudvalget: At godkende kontraktskabelon til peritonealdialyse i borgerens eget hjem Samarbejdsaftalen udstikker en overordnet ramme for et formaliseret samarbejde mellem hospitaler og kommuner, og forudsætter, at der indgås en mere konkret aftale med de kommuner, der samarbejdes med. Kommunerne i Planområde Midt har haft kontraktskabelonen i høring, og høringsbemærkningerne er, fraset bemærkningen vedr. økonomien, indarbejdet i vedhæftede kontraktskabelon. Kontraktskabelonen har ligeledes været i høring i Planområde Syd. Syd har ikke haft bemærkninger til kontrakten, men har tilsluttet sig de kommentarer, Midt har givet. Der er pt. ingen patienter i ordningen. Kontraktskabelon til hjemmedialyse med tilhørende bilag Kontrakten vedr. hjemmedialyse blev godkendt uden bemærkninger. Dagsorden Side 13

14 8. Forberedelse af kommende tværsektorielle projektansøgninger fra planområde Midt. Planområde Midt har god tradition for fælles tværsektorielle projekter. Med én hospital og ni kommuner er der behov for at sikrer at fremtidige projekter repræsenterer hospitalsafdelinger og kommuner bedst muligt. Det indstilles til samordningsudvalget: At drøfte projektønsker og gør status på allerede igangsat projektudvikling At aftale den videre proces for koordinering af projektidéer i 2015 At nedsætte en arbejdsgruppe til at sikre drøftelse af tværsektorielle projektideer For at sikre bred fundering af projekter i planområdet og rettidige ansøgningsprocesser, ønskes der en drøftelse af, hvordan SOU sikrer fælles projektudvikling mellem hospital og kommuner. Det bør sikres, at alle interesserede parter har mulighed for at tage del i projektudvikling og ansøgningsproces til diverse tilgængelige puljer. Der er ansøgningsfrist for region Hovedstadens Tværspulje 1. maj og 1. november. Der forventes en udmelding fra Center for Sundhed vedr. Forebyggelsespuljen før sommerferien. På nuværende tidspunkt er det usikkert, hvordan forebyggelsespuljens midler forvaltes fremadrettet. Det foreslås, at der nedsættes en tværsektoriel arbejdsgruppe med deltagelse fra hospital (2 personer) og kommuner (2 personer) til drøftelse af kommende projektideer samt indledende beskrivelse af projektideen. Det blev besluttet at nedsætte en tværsektoriel arbejdsgruppe med henblik på indledende drøftelse af fælles projektideer. Maj Danø fra Gentofte Kommune og Tina Roikjer Køtter fra Ballerup Kommune er kommunale repræsentanter i arbejdsgruppen. Kvalitet og Udvikling på Herlev og Gentofte Hospital tager initiativ til at indkalde gruppen, så første møde kan afholdes inden sommerferien. Kirsten Sander appellerer til, at almen praksis tænkes ind i tværsektorielle projekter så tidligt som muligt, hvor der stadig er mulighed for at have indflydelse på projektets udformning. Almen praksis inviteres derfor med ind i arbejdsgruppen. Pt. er der puljeopslag vedr. palliation og en værdig død. Der er ansøgningsfrist d. 15. maj. Almen praksis anbefaler, at evt. projektansøgninger koordineres med KAP-H s palliationskonsulenter. Dagsorden Side 14

15 Forebyggelsespuljen ændres, så den fremadrettet har et bredere sigte end hidtil. Puljens kriterier forventes at blive udmeldt i løbet af maj 2015 med ansøgningsfrist d. 1. oktober. Dagsorden Side 15

16 9. Drøftelse af forretningsorden for samordningsudvalget og model for delt sekretariatsbetjening Ifølge samordningsudvalgets nye kommissorium fremgår det, at der skal være delt regional og kommunal sekretariatsbetjening til samordningsudvalgene. Desuden fremgår det, at der skal udarbejdes en forretningsorden for samordningsudvalget. Det indstilles til samordningsudvalget: At godkende oplæg til forretningsorden At godkende oplæg til delt sekretariatsbetjening Samordningsudvalgets eksisterende forretningsorden er der blevet, så den svarer til de arbejdsgange, der pt. er omkring samordningsudvalget. Den delte sekretariatsbetjening mellem hospital og kommune foreslås udmøntet ved, at Herlev og Gentofte Hospital forestår sekretariatsbetjening af formøder samt møder i samordningsudvalget, mens kommunerne bidrager med sekretariatsbetjening ved at være til stede på formøder, med henblik på at kunne tage del i forberedelses- og opfølgningsopgaver mellem møderne. Forretningsorden for Samordningsudvalget i Planområde Midt Forretningsordenen blev godkendt, og vil blive lagt på samordningsudvalgets hjemmeside snarest. https://www.herlevhospital.dk/om-hospitalet/samordningsudvalg/sider/default.aspx Fremover vil der være delt sekretariatsbetjening mellem hospital og kommuner. Det blev aftalt, at den delte sekretariatsbetjening udmøntes ved, at Herlev og Gentofte Hospital forestår sekretariatsbetjening af formøder samt møder i samordningsudvalget, mens kommunerne bidrager med sekretariatsbetjening ved at være til stede på formøder, med henblik på at kunne tage del i forberedelses- og opfølgningsopgaver mellem møderne. Maj Danø fra Gentofte Kommune indgår indledningsvist i sekretariatsbetjeningen. Dagsorden Side 16

17 10. Drøftelse af opfølgning på politisk dialogmøde i Planområde Midt D. 14. april blev der i Planområde Midt afholdt politisk dialogmøde om samarbejdet mellem kommunerne og Herlev og Gentofte Hospital. På mødet deltog såvel politikere som administratorer fra både region og de ni kommuner i Planområde Midt. Det indstilles til samordningsudvalget: At tage orienteringen til efterretning At drøfte, hvorvidt der bør igangsættes opfølgende indsatser efter dialogmødet Pernille Slebsager og Inge Kristensen giver en status på drøftelserne fra dialogmødet med særlig fokus på drøftelserne vedrørende færdigmeldte patienter. Der ønskes en drøftelse af, hvorvidt dialogmødet giver anledning til, at Samordningsudvalget igangsætter opfølgende indsatser, herunder hvorvidt, der skal igangsættes et arbejde, som definerer, hvad en korttidsplads er, og hvilke kriterier, der er for anvendelse af pladsen. Program for dialogmødet Resumé af politisk dialogmøde Oplæg fra dialogmødet (5 oplæg) Inge Kristensen og Pernille Slebsager orienterede om drøftelserne på det politiske dialogmøde i Planområde Midt. Der var forskellige emner i spil på mødet som psykiatriområdet, kommunikationsområdet, kapacitetsplanlægning, drøftelse af sundhedshuse mv. Der var ligeledes en drøftelse af samarbejdet vedr. patienter, der udskrives fra hospital til omfattende pleje og rehabilitering i den kommunale sektor (enten i hjemmet eller på korttidsplads). Der var opbakning til, at der udarbejdes en generisk beskrivelse af (kriterier for udskrivning til) korttidspladser. Dette emne knytter an til emnet færdigbehandlede patienter, og vil blive taget op til drøftelse på mødet d. 26. august. Dagsorden Side 17

18 11. Orienteringspunkter Det indstilles til samordningsudvalget: At tage orienteringen til efterretning Status på planlægning af samarbejdskonference Jens Albæk giver en status på planlægningen af samarbejdskonferencen, som finder sted d. 13. maj. Status på forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Pernille Slebsager orienterer om status på implementering på Herlev og Gentofte Hospital. Status på behandling af diabetiske fodsår Pernille Slebsager orienterer fra den regionale arbejdsgruppe, som har drøftet den regionale organisering og registrering af området. Status vedr. kemoterapi i hjemmet Pernille Slebsager orienterer om, hvilke initiativer, der er i gang i regionen vedr. kemoterapi i hjemmet. Status vedr. brug af journaldata Pernille Slebsager orienterer om den udmelding, der er kommet i Region Hovedstaden om, at opslag i patienternes journaler til almindelig kvalitetssikring (fx journalaudits, monitorering af behandlingsformer, opfølgning på kræftpakker mv.) ikke må forekomme uden patientens konkrete og forudgående samtykke. Status på planlægning af samarbejdskonference Der er lukket for tilmelding til samarbejdskonferencen, da der med 120 tilmeldinger allerede er overtegnet. Status på forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Der bliver i øjeblikket arbejdet med implementering af forløbsprogrammet for kræftrehabilitering på Herlev Hospital. Der er nedsat en implementeringsgruppe, der etableres undervisning i behovsvurdering og i henvisning til kommunale tilbud. Kommunerne oplyser, at der er kick-off arrangement d. 6. maj på det seks-kommunale kræftprojekt Vi samler kræfterne. Dagsorden Side 18

19 Status på behandling af diabetiske fodsår Pernille Slebsager orienterede om, at der internt i Region Hovedstaden har været nedsat en arbejdsgruppe, der er kommet med forslag til den fremtidige organisering af varetagelsen af diabetiske fodsår på hospitalerne. Gruppen har anbefalet, at den specialiserede behandling fortsat varetages på sårcentret, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital mens der på alle akuthospitalet skal være multidisciplinært team til varetagelse af diabetiske fodsår i planområdet. Der er udarbejdet en stratificeringsmodel, der fastlægger arbejdsdelingen, og der er udarbejdet en registreringsvejledning, der skal bidrage til bedre overblik over omfanget af behandling af diabetiske fodsår på hospitalerne. Status vedr. kemoterapi i hjemmet Regionen har tre projekter vedr. kemoterapi i hjemmet: 1. Rigshospitalet havde i et projekt indenfor børneonkologi om Pleje og behandling af børn med kræft i eget hjem. Projektet blev i 2010 implementeret som et fast tilbud på Rigshospitalet. Det faste tilbud indebærer, at børn i alle aldre, uanset kræftdiagnose, kan få hjemmebesøg, herunder modtage kortere infusioner af kemoterapi. Tilbuddet kan også gives til børn, der ikke længere kan tilbydes helbredende behandling. Der er årligt 150 besøg, og tilbuddet prioriteres til de familier, der har særlige behov. Rigshospitalet vurderer, at der er et patientunderlag til mellem besøg årligt. 2. Hæmatologisk Klinik på Rigshospitalet har kørt et pilotprojekt, hvor patienterne skal have opsat kemo-behandling på hospitalet, hvorefter de går hjem med deres kemobehandling i en pumpe. Patienterne skal fortsat komme på hospitalet hver 3.dag til kontrol af pumpen, og behandlingen er et alternativ til indlæggelse. Pilotprojekt har vist rigtig gode resultater, og Rigshospitalet fortsætter projektet. Hvis projektet viser sig fortsat at give gode resultater (og være driftseffektivt), så skal det selvfølgelig vurderes, om projektet skal udbredes til andre hospitaler og patientgrupper. 3. Herlev hospital har gennemført et forskningsprojekt med adjuverende kemoterapi i hjemmet for patienter med tarmkræft. Data for dette projekt er ved at blive bearbejdet og resultaterne er derfor ikke publiceret endnu. Data peger på, at: Det er praktisk gennemførligt at give kemoterapi til den pågældende patientgruppe Det er et patientsikkert koncept Bivirkningsprofilen er uden signifikant forskel i forhold til behandling på hospitalet Livskvaliteten er uden signifikant forskel i forhold til behandling på hospitalet Det er en dyrere behandling end ambulant behandling Kommuner og almen praksis vil gerne inddrages i sådanne projekter, idet særligt almen praksis Dagsorden Side 19

20 oplever en større arbejdsbyrde med patienter i hjemmekemoterapi. Status vedr. brug af journaldata Pernille Slebsager orienterede om, at der som bekendt er opstået tvivl om, hvorvidt der er lovhjemmel til de journalopslag, der i dag anvendes som led i kvalitets- og patientsikkerhedsarbejdet på hospitalerne. Dette har ført til en udmelding fra regionsdirektøren til alle hospitaler om ophør med visse typer af journalopslag. Hospitalerne vil via formandskabet i samordningsudvalget - holde kommunerne orienteret, når der kommer nyt i sagen. Dagsorden Side 20

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse Høringsudkast til DAK 15. januar 2014 På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse 1 1. Forord It-strategien til understøttelse

Læs mere

Rebild Kommune. Region Nordjylland

Rebild Kommune. Region Nordjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Erfaringer fra Region Syddanmarks modelprojekt om udvikling af forløbskoordination på kronikerområdet Martin Sandberg Buch Publikation APRIL 2012 Dansk

Læs mere

OKTOBER 2014 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF ENSTRENGET OG VISITERET AKUTSYSTEM FREM TIL 1. APRIL 2014 ENDELIG RAPPORT

OKTOBER 2014 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF ENSTRENGET OG VISITERET AKUTSYSTEM FREM TIL 1. APRIL 2014 ENDELIG RAPPORT OKTOBER 2014 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF ENSTRENGET OG VISITERET AKUTSYSTEM FREM TIL 1. APRIL 2014 ENDELIG RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark 2013 De 22 kommuner i Region Syddanmark Region Syddanmark Varde Billund Vejle Fredericia

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. December 2011 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål....4 Organisering... 4 Samarbejdspartnere...4

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING

KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING - erfaringsopsamling fra 11 kommuner Kræftens Bekæmpelse INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING - erfaringsopsamling fra 11 kommuner Forord I Danmark

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere