Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015"

Transkript

1 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, kr. Nr. Emne I alt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (-1,4 mio. kr.): EB1 Forstærket virksomhedsrettet indsats for sygemeldte * EB2 Tilpasning af driftsudgifter til aktivering til faktsisk behov EB3 Tidlig og intensiv indsats over for sygedagpengemodtagere EB4 Forstærket virksomhedsrettet indsats for forsikrede ledige ** EB5 Intensiveret virksomhedsrettet indsats for flygtninge og familiesammenførte I alt = mindreudgift, merindtægt += merudgift, mindreindtægt * Politisk besluttet EBU/ØK/KMB oktober 2014 ** Godkendt af EBU 24. marts 2015 og ØK 9. april

2 EB1 Titel: Forstærket virksomhedsrettet indsats for sygemeldte Kategori: 3. Øvrige Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Aktivitetsområde: Erhvervs- og Beskæftigelsesområdet Center: Center for Arbejdsmarked Kontaktperson: Anne Søgaard Beskrivelse Initiativet indebærer en forstærkning af den virksomhedsrettede indsats i sygedagpengeindsatsen, idet der er ansat yderligere en virksomhedskonsulent til at åbne døre i virksomhederne til blandt andet de sygemeldte borgere, som er i jobafklaringsforløb og som skal have en virksomhedsrettet indsats senest efter en måned. Rationalet er, at en forstærket virksomhedsrettet indsats vil afkorte jobafklaringsforløbet og dermed understøtte, at borgere hurtigere kommer i selvforsørgelse. Ligeledes medfører en virksomhedsrettet indsats for borgerne en reduktion i udgifter til forsørgelse, da kommunen kan hjemtage den høje refusionstakst på 50 pct. i stedet for 30 pct. såfremt borgeren ikke er i aktivitet. Når den virksomhedsrettede indsats varetages in-house opbygges desuden kompetencer og erfaring i at udplacere borgerne, hvormed kommunen er i tæt kontakt til de lokale virksomheder i forhold til denne målgruppe. Ydermere gør det alt andet lige tværfaglige samarbejde på tværs af centre det nemmere i forhold til denne målgruppe, og tilbuddene hos eksterne leverandører er erfaringsmæssigt dyrere end når opgaven løftes in-house. Den virksomhedsrettede indsats er en væsentlig del af jobafklaringsforløbet, hvis indhold i øvrigt skal trække på de erfaringer, som jobcenteret har med ressourceforløbene i forlængelse af Førtidspensions- og Fleksjobreformen. Det betyder, at for de borgere, som har brug for en helhedsorienteret indsats, vil den virksomhedsrettede indsats være en del af dette. Det er dog forventningen, at borgere i jobafklaringsforløb er tættere på arbejdsmarkedet end borgere i ressourceforløb og som følge deraf, er det også forventningen, at en virksomhedsrettet indsats vil have en større effekt i forhold til at få borgerne tilbage i selvforsørgelse.

3 EB1 Økonomi og personalemæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser, kr Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger Indtægter I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) 500 Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) For hver helårsperson, som en virksomhedskonsulent har i virksomhedsrettet indsats, vil kommunen kunne hjemtage 20 pct. mere i statsrefusion på forsørgelsesydelsen. Forudsat at den gennemsnitlige ydelse som minimum svarer til taksten for ej-forsørger, kan der for hver helårsperson hjemtages yderligere statsrefusion på: 20 pct. af kr. x 12 = kr. En virksomhedskonsulent kan løbende have minimum 25 personer i gang. Herved udgør den øgede samlede statsrefusion: 25 x kr. = kr. Samtidig er forventningen, at effekten af indsatsen betyder, at tiden på offentlig forsørgelse som minimum gennemsnitligt kan afkortes svarende til 1 uge for et årligt gennemløb af 100 borgere, svarende til: 100 x 12 / 52 x kr. x 70% = kr. årligt. Det øgede brug af virksomhedsrettede tilbud vil samtidig reducere driftsudgifterne til køb af vejledning og opkvalificering skønsmæssigt anslået til kr. netto. Bruttobesparelsen vil herved være kr. Udgiften til en virksomhedskonsulent beløber sig årligt til ca kr. Nettobesparelsen kan derfor opgøres til minimum kr. årligt. Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Der er tale om et investeringsforslag og der er derfor ikke negative konsekvenser for serviceniveauet for borgerne. Implementering Er implementeret Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Nej initiativet er behandlet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget , Økonomiudvalget , og godkendt af Kommunalbestyrelsen Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej

4 EB1 Høring Skal forslag i høring:

5 EB2 Titel: Tilpasning af driftsudgifter til aktivering til faktisk behov Kategori: 3. Øvrige Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Aktivitetsområde: Erhvervs- og Beskæftigelsesområdet Center: Center for Arbejdsmarked Kontaktperson: Anne Søgaard Beskrivelse Forslag om at reducere budgettet til driftsudgifter til aktivering med 2 pct. svarende til at budgettet nedskrives med 0,5 mio. kr. for de jobklare kontanthjælpsmodtagere og de forsikrede ledige. Baggrunden for forslaget er et fald i forbruget af driftsudgifter til aktivering (vejledning og opkvalificering) i gennem 2014 og en forventning om et fortsat reduceret forbrug i De faldende udgifter hænger samme med de strategier for indsatsen, som er blevet implementeret igennem de senere år. Det strategiske fokus handler om, at jobcenteret i højere grad selv varetager indsatsen frem for at købe forløb hos eksterne leverandører. Herunder er den virksomhedsrettede indsats forstærket blandt andet gennem personlige jobformidlere, som varetager indsatsen for borgere med et langvarigt ledighedsforløb. De personlige jobformidlere åbner døre i virksomhederne til de ledige frem for at købe forløb hos andre leverandører. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendte den 24. februar 2015 en ny strategi for jobcenterets samarbejde med virksomhederne om den lokale beskæftigelsesindsats. Fokus i strategien er blandt andet, at udbrede jobcenterets samarbejde med flere private virksomheder og herunder at formidle ledige til jobåbninger i virksomheder eventuelt via tilbud om jobrettet opkvalificering eller forudgående virksomhedspraktik og/eller løntilskud. Forventningen er derfor, at forbruget af driftsudgifter til forløb hos eksterne leverandører fortsat vil blive reduceret.

6 EB2 Økonomi og personalemæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser, kr Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger Indtægter I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Skønsmæssigt anslået vurderes det, at der vil kunne indhentes en årlig besparelse på 0,5 mio. kr. svarende til godt 2 pct. af budgetrammen. I lyset af regnskabsresultat for 2014 er der faldende udgifter til forløb hos anden aktør og dette fald forventes forstærket på baggrund af de investeringer, som er iværksat. Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Det vurderes, at forslaget ikke har konsekvenser for serviceniveauet. Implementering Forslaget forventes at træde i kraft 1. januar Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Ja. Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk: Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf: Høring Skal forslag i høring: Hvis ja, angives hvem der skal høres:

7 EB3 Titel: Tidlig og intensiv indsats for sygedagpengemodtagere Kategori: 3. Øvrige Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Aktivitetsområde: Erhvervs- og beskæftigelsesområdet Center: Center for Arbejdsmarked Kontaktperson: Anne Søgaard Beskrivelse Forslag om at investere i en tidlig indsats på sygedagpengeområdet ved at ansætte en fastholdelseskonsulent. Fastholdelseskonsulenten skal have særlig fokus på en tidlig indsats for sygemeldte med henblik på at understøtte, at borgerne bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet. Konsulenten skal have et særligt fokus på de sager, hvor der er risiko for, at borgerne mister tilknytningen til arbejdspladsen. Det vil sige at målgruppen er borgere, som er i job. Ligeledes vil der være særligt fokus på sager, hvor årsagen til sygemelding er stressrelateret. Dels fordi stress er angivet som årsag til sygemeldingen i en stor andel af sagerne og dels fordi mange af de langvarige sygedagpengesager, er opstået på baggrund af en sygemelding med stress, angst, depression o.lign. Fastholdelseskonsulenten vil komme tidligt ind over sagerne (allerede fra uge 4, hvor arbejdsgiver kan søge om sygedagpengerefusion) og herunder være med til at identificere sager, hvor der er risiko for langvarige forløb på sygedagpenge samt risiko for at miste jobbet. Konkret vil fastholdelseskonsulenten screene alle oplysningsskemaer, som kommunen modtager, og herunder identificere sager med stress og lettere psykiske lidelser med henblik på en forebyggende indsats. Opgaver kan være at deltage i rundbordssamtaler med virksomhed og borger med henblik på at drøfte mulighed for fastholdelse med afsæt i redskabsviften samt mulighed for at bringe de sociale kapitler i spil. Det er eksempelvis via omplacering i virksomheden, vejledning om arbejdspladsindretning, herunder mulighed for at afskærme arbejdspladsen eller at skabe ro omkring opgaverne etc. Det kan også være i forhold til at bruge delvis raskmelding, brug af handicapkompenserende ordninger samt bistand til at udarbejde en fastholdelsesplan. Fastholdelsekonsulenten vil også varetage opgaver med at udbrede kendskab hos virksomhederne til fast-track ordning, herunder proaktivt vejlede virksomheder om at benytte denne mulighed i sager, hvor der er risiko for at den sygemeldte får en langvarig sygemelding. Ligeledes vil fastholdelseskonsulenten også vejlede virksomhederne om jobcenterets øvrige servicetilbud til virksomhederne.

8 EB3 Forslaget skal supplere den nuværende indsats med en intensiveret indsats i forhold til virksomhederne og ude på virksomhederne. Antagelsen er, at virksomhederne via en større information om redskaber i forhold til at fastholde medarbejdere i højere grad understøtter, at borgeren bevarer sit job og dermed ikke mister tilknytningen til arbejdsmarkedet. Fastholdelseskonsulenten vil have fokus på en proaktiv indsats i forhold til virksomhederne og indsatsen skal i høj grad foregå ude på virksomhederne og i tæt samarbejde mellem borger, virksomhed og fastholdelseskonsulent. Rationalet er, at en tidlig, intensiv og proaktiv indsats på virksomhederne skal understøtte at sygemeldte borgere bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet og herunder også hurtigere vender tilbage i job. Den gennemsnitlige varighed på de kortere sygedagpengeforløb forventes reduceret med 1 uge og på de længere forløb forventes den gennemsnitlige varighed at blive reduceret med 2 uger. Det er fortsat forventningen, at nogle sygemeldte skal have tilbud om forløb hos eksterne aktører ex. forløb til at håndtere stress og angst. Rationalet indbefatter derfor ikke, at der sker en besparelse på driftsudgifterne. Fastholdelseskonsulenten vil dog også have fokus på muligheden for at inddrage pensionskasser og arbejdsgiver i forhold til at finansiere relevante forløb hos eksterne leverandører. Nogle virksomheder har fast tilbud til medarbejdere i forhold til dette og ligeledes vil nogle ansatte være omfattet af en pensionsordning, som giver mulighed for at finansiere forløb. Lyngby-Taarbæk Kommune er også i gang med at udvikle kommunens Lær og tackle -kurser, som har god effekt i forhold til forløb, hvor der er tale om lettere stress og angst symptomer. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser, kr Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Besparelse - overførsler Investeringsomkostninger Indtægter I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) 550 Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Forslaget lægger op til at fastholde niveauet for brug af kurser såvel internt tilrettelagte forløb som forløb hos anden aktør. Ved at udbrede virksomhedernes kendskab til fast-track ordningen skønnes det imidlertid, at der vil kunne indhentes en marginal besparelse ved, at den sygemeldte i denne type sager i øget omfang vil gøre brug af virksomhedens egne tilbud frem for at efterspørge et kommunalt anvist tilbud. Forudsættes det, at der årligt vil være ca. 20 sager, hvor virksomheden vil kunne byde ind med et alternativ til et typisk 6 ugers forløb af en ugepris på kr. vil der på den baggrund kunne spares ca. 0,1 mio. kr. på nettodriftsudgifterne under øvrig drift. Fastholdelseskonsulenten forudsættes i løbet af året at have ca. 200 personer i gang, heraf 50 personer med en varighed på op til 8 uger og 150 personer med en varighed på over 8 uger. I sagerne med kort varighed forudsættes samarbejdet med arbejdspladsen, at kunne reducere perioden på sygedagpenge med 1 uge. Tilsvarende forudsættes samarbejdet i sagerne med længere varighed at kunne reducere perioden på sygedagpenge med 2 uger. Effekten af indsatsen nedbringer/afkorter dermed forbruget/tiden på offentlig forsørgelse svarende til: (1 x 50 x kr. / 52) + (2 x 150 x kr. / 52) = kr.

9 EB3 Bruttobesparelsen vil herved være kr. Udgiften til 1 fastholdelseskonsulent beløber sig årligt til ca kr. Nettobesparelsen kan derfor opgøres til kr. årligt. Beregningen er baseret på gældende refusionssatser og dermed gældende budgetgrundlag. Den reelle effekt af forslaget vil derfor blive påvirket af den forventede refusionsreform pr. 1. januar 2016, og de konsekvenser reformen får for budgetgrundlaget fremadrettet. Ved indarbejdelse af reformen vil der derfor skulle tages højde for den indlagte besparelse. Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Der er positive konsekvenser for serviceniveauet. En investering i en tidlig indsats ved en fastholdelseskonsulent medfører, at serviceniveauet til særligt virksomheder med sygemeldte Lyngby-Taarbæk borgere løftes. Virksomhederne vil opleve en proaktiv indsats, hvor jobcenteret opsøger virksomheder med sygemeldte Lyngby- Taarbæk borgere for at vejlede om muligheder for fastholdelse. Borgerne vil ligeledes opleve et stigende serviceniveau ved forventning om en større grad af fastholdelse i job. Implementering Der skal ansættes en fastholdelseskonsulent til at varetage opgaven. Tidligere politisk behandling af forslag Er forslaget nyt: Ja. Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk: Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf: Høring Skal forslag i høring: Nej Hvis ja, angives hvem der skal høres:

10 EB4 Titel: Forstærket virksomhedsrettet indsats for forsikrede ledige Kategori: 3. Øvrige Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Aktivitetsområde: Erhvervs- og Beskæftigelsesområdet Center: Center for Arbejdsmarked Kontaktperson: Anne Søgaard Beskrivelse Initiativet indebærer ansættelse af yderligere to virksomhedskonsulenter, som skal varetage en virksomhedsrettet indsats for forsikrede ledige, som ikke har en akademisk uddannelsesbaggrund. I forbindelse med budget blev det besluttet at permanentgøre den virksomhedsrettede indsats målrettet ledige med en akademisk baggrund, som udgør en tredjedel af gruppen af forsikrede ledige. De to virksomhedskonsulenter, som er omfattet af dette investeringsforslag, skal således varetage indsatsen for øvrige forsikrede ledige. Rationalet i forslaget er, at investeringen i to virksomhedskonsulenter vil medføre sparede udgifter til forsørgelse ved at afkorte ledighedsforløbet samt reducere udgifter til køb af forløb hos anden aktør. Ligeledes er erfaringen, at der er yderligere effekter ved at varetage den virksomhedsrettede indsats inhouse frem for at købe forløb hos eksterne leverandører. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser, kr Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger Indtægter I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) 550 Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) For hver dagpengemodtager, som en virksomhedskonsulent har i virksomhedsrettet indsats, vil kommunen kunne spare udgiften til køb af forløb hos ekstern leverandør, hvor der forudsættes en gennemsnitlig varighed på 6 uger til en ugepris pr. forløb på ca kr.

11 EB4 De 2 virksomhedskonsulenter skønnes hver at kunne håndtere 100 borgere om året. Herved udgør den samlede reduktion i driftsudgifterne til aktivering: 2 x 100 x 6 x kr. = kr. Samtidig er forventningen, at effekten af indsatsen betyder, at tiden på offentlig forsørgelse som minimum gennemsnitligt kan afkortes svarende til gennemsnitlig 1 uge for alle 100 forløb, svarende til: 2 x 100 x kr. / 52 = kr. Bruttobesparelsen vil herved være kr. Udgiften til 2 virksomhedskonsulenter beløber sig årligt til ca kr. Nettobesparelsen kan derfor opgøres til minimum kr. årligt. For 2015 er konsekvenserne opgjort svarende til, at initiativet kun får halvårsvirkning på mindreforbruget til ekstern leverandør og sparede forsørgelsesudgifter. Lønudgiften til ansættelse af de 2 virksomhedskonsulenter er indregnet svarende til 7/12, således at der forudsættes at gå en måned med at omlægge indsatsen. Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Det vurderes, at forslaget ikke har konsekvenser for serviceniveauet. Implementering Initiativet er trådt i kraft. Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk: Forslaget blev behandlet og godkendt af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 24. marts 2015 og efterfølgende af Økonomiudvalget d. 9. april Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf: Høring Skal forslag i høring: Hvis ja, angives hvem der skal høres:

12 EB5 Titel: Kategori: Intensiveret virksomhedsrettet indsats for flygtninge og familiesammenførte 3. Øvrige Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Aktivitetsområde: Erhvervs- og Beskæftigelsesområdet Center: Center for Arbejdsmarked Kontaktperson: Anne Søgaard Beskrivelse Forslag om at iværksætte en specialiseret og målrettet virksomhedsrettet indsats for at få nyankomne flygtninge og familiesammenførte borgere i job. Der er en forventning om, at Lyngby-Taarbæk i de kommende år skal modtage et stigende antal flygtninge. I 2015 er udmeldt, at LTK skal modtage knap 100 flygtninge. Hertil kommer også familiesammenførte. Flygtningene er omfattet af integrationsprogrammet og skal både deltage i danskundervisning samt virksomhedsrettet indsats. Carsten Koch udvalget har i januar 2015 givet anbefalinger til et forbedret integrationsprogram. Et af de centrale punkter i anbefalingerne er et intensiveret fokus på en virksomhedsrettet indsats for flygtninge. Ligeledes er anbefalingen at afkorte forløbet til 2 år. På baggrund heraf foreslås at ansætte en virksomhedskonsulent, som skal have specifikt fokus på den virksomhedsrettede indsats for flygtninge og familiesammenførte. Virksomhedskonsulenten skal have en indgående viden og stor erfaring i forhold til indsats for flygtninge og indvandrere. Opgaverne vil være at afklare kompetencer og erfaring hos den enkelte og på baggrund heraf åbne pladser i virksomhederne til praktik og løntilskud. Tillige handler indsatsen om afklaring af erhvervs- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet og herunder at bistå til at få afklaret hvorledes opnåede kompetencer kan komme i spil i Danmark. Virksomhedskonsulenten vil ligeledes varetage mentoropgaven for nogle af borgerne. Indsatsen vil tillige handle om at udvikle indsatsen for målgruppen, herunder udvikle tiltag med kombineret sprogundervisning og virksomhedspraktik samt samarbejdsaftaler med virksomheder, hvor motivation for at ansætte arbejdskraft med udenlandsk baggrund kan være særligt stort. Det kan eksempelvis være inden for områder, hvor der er udfordringer i forhold til at rekruttere arbejdskraft med fokus på kort- og mellemlange uddannelser. For nogle af flygtningene kan det også være relevant at se på jobåbninger i forhold til højtuddannet og specialiseret arbejdskraft. Ligeledes handler indsatsen også om at introducere flygtninge og familiesammenførte til spilleregler og kultur på det danske arbejdsmarked.

13 EB5 For de flygtninge, som er traumatiseret og har komplekse problemer, vil der fortsat blive iværksat en indsats, som går på tværs af fagområder. En virksomhedsrettet indsats for disse borgere vil ske i overensstemmelse med de skånehensyn og øvrige tiltag, som er iværksat omkring borgeren. Det vil dog være relevant at benytte muligheden for praktik i et virksomhedscenter, som kan være særligt målrettet flygtninge med komplekse problemer. Indsatsen for virksomhedskonsulenten vil derfor også handle om, at etablere aftale med virksomheder om dette. Rationalet ved at iværksætte en tidlig virksomhedsrettet indsats for målgruppen er at gøre den enkelte borger i stand til at blive selvforsørgende igennem tilknytning til det danske arbejdsmarked. Forventningen er derfor, at indsatsen er med til at afkorte den gennemsnitlige varighed af offentlig forsørgelse. På den korte bane (inden for et år) er forventningen, at indsatsen er med til at rykke den enkelte tættere på arbejdsmarkedet. Fra 2018 (når flygtninge ankommet i 2016 har gennemført integrationsprogrammet) er forventningen, at 5 helårspersoner, som ikke ville komme i selvforsørgelse uden den intensive indsats, kommer i selvforsørgelse som følge af forslaget. Dermed at kommunen har opnået en reduktion i den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse. Det følger ligeledes af integrationsloven, at kommuner opnår en økonomisk bonus på kr. pr. borger, som kommer i selvforsørgelse eller uddannelse i en periode af min. 6 måneders sammenhængende varighed. Indsatsen vil ligeledes medføre mindre udgifter til at købe mentor forløb hos eksterne leverandører, da virksomhedskonsulenten vil kunne påtage sig mentoropgaven for nogle af borgerne. Forvaltningen vil følge op på effekten af investeringsforslaget via tæt ledelsesmæssig opfølgning i forhold til udviklingen i sagsporteføljen for virksomhedskonsulenten, blandt andet igennem løbende fokus på progression af den enkelte borgers forløb, registrering af borgere, som kommer i selvforsørgelse samt udviklingen i antallet af virksomhedsrettede tilbud. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser, kr Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift Investeringsomkostninger Indtægter I alt Personalemæssige konsekvenser årsværk Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) 550 Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Forslaget indebærer at virksomhedskonsulenten påtager sig mentoropgaven for 25 flygtninge pr. år. I 2014 modtog 66 flygtninge eller familiesammenførte i et integrationsprogram mentorstøtte á gennemsnitligt ca kr. (2015-PL). Med afsæt i dette fastslås indsatsen at medføre en nettobesparelse på godt kr. årligt på mentorstøtte, som kommunen ellers skulle have købt hos eksterne leverandører. Ydermere lægger forslaget op til, at 5 helårspersoner fra målgruppen, som ikke ville komme i selvforsørgelsen uden den intensive indsats, årligt kommer i selvforsørgelse fra 2018 og frem. Dette udløser dels en årlig nettobesparelse på kontanthjælp til flygtninge på kr., og dels et samlet resultattilskud på kr. pr. år (svarende til 5 personer)

14 EB5 Da udgiften til en virksomhedskonsulent beløber sig til godt kr. årligt, vil forslaget betyde en merudgift på kr. i 2016 og Når den ventede effekt af den virksomhedsrettede indsats indtræffer fra 2018 forventes dog en nettobesparelse på omtrent kr. årligt, og forslaget vil således være finansieret i Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Der er tale om et investeringsforslag og der er derfor ikke negative konsekvenser for serviceniveauet for borgerne. Implementering Forventes implementeret fra 1. januar Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Ja Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk: Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf: Høring Skal forslag i høring: Hvis ja, angives hvem der skal høres:

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Protokol 28-04-2015 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Anne Jeremiassen Hanne Agersnap Ib Carlsen Jakob Engel-Schmidt Curt Købsted Henrik Brade Johansen Karsten Lomholt

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Forslag til anlægsønsker 2017

Forslag til anlægsønsker 2017 Budgetforslag, Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Forslag til budgetreduktioner 2017 Forslag til driftsønsker 2017 Forslag til anlægsønsker 2017-136.000 kr. 680.000 kr. 0 kr. Forslag til budgetreduktioner:

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget Budgetområde Titel Jobformidler til a-dagpengeområdet Nr.: ø 826-01 Helsingør Kommune har haft et fald i antal langtidsledige på a-dagpenge i 2015 på 21 % svarende til 47 personer. Sammenlignelige kommuner

Læs mere

Investeringsforslag, Jobcenter Varde

Investeringsforslag, Jobcenter Varde Investeringsforslag, Jobcenter Varde I nærværende notat gennemgås tre investeringsforslag fremsat af Jobcenter Varde. Flere af investeringsforslagene har på forskellige områder fokus på at styrke den virksomhedsrettede

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september

Læs mere

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018 Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget Evaluering af Udviklingsmål 2018 januar 2019 Indhold Arbejdsmarkedsudvalget...3 AMU 1 Jobcentret har en tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne...3

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-501 X Generel driftsreduktion af Ungdommens Uddannelsesvejledning Politikområde 502 Arbejdsmarkedsindsats Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Omstillingskatalog Budget Beskæftigelsesudvalget. Høringsversion

Omstillingskatalog Budget Beskæftigelsesudvalget. Høringsversion Omstillingskatalog Budget 2017 Beskæftigelsesudvalget Høringsversion Omstillingsforslag Nr. Forslag (1.000 kr.) Beskæftigelsesudvalget 0-1.700-4.100-6.500 P5: Arbejdsmarkedsområdet 0-1.700-4.100-6.500

Læs mere

Plan for tilpasning af aktiveringsindsatsen. Ekstraordinært møde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget d. 30. oktober 2018

Plan for tilpasning af aktiveringsindsatsen. Ekstraordinært møde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget d. 30. oktober 2018 Plan for tilpasning af aktiveringsindsatsen Ekstraordinært møde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget d. 30. oktober 2018 Agenda Arbejdsgrundlagets ressourcesyn og politiske mål Finansieringsomlægning

Læs mere

Budgetkatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetkatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget EAU O1 Nedbringelse af antal sygedagpengesager over 52 uger -1.742-1.742-1.742-1.742 EAU O2 Tidlig og intensiv indsats over for sygedagpengemodtagere -1.912-1.912-1.912-1.912 EAU O3 Oprettelse af kommunal

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Nordfyns Kommune Jobcenter Nordfyn Indhold Indledning... 3 Ministerens mål... 4 Status for målgrupper, der modtager offentlig forsørgelse... 5 Indsatsen... 8 Centrale elementer i

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Varde Kommunes aktiveringsstrategi.

Varde Kommunes aktiveringsstrategi. Varde Kommunes aktiveringsstrategi. Baggrund og formål. Den nye refusionsreform som træder i kraft 1. januar 2016, samt det fælles fokus på varighed, der har været gennem de seneste 4 reformer på diverse

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08-2017 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Temadrøftelse Sygedagpenge, Jobafklaring Fleksjob, ledighedsydelse

Temadrøftelse Sygedagpenge, Jobafklaring Fleksjob, ledighedsydelse Temadrøftelse 2018 Sygedagpenge, Jobafklaring Fleksjob, ledighedsydelse Fastholdelse og tilbagevenden til arbejde Indsats og opfølgning skal ske tidligt i sygdomsforløbet Den virksomhedsrettede indsats

Læs mere

Beskæftigelses- og integrationsudvalget - Drift

Beskæftigelses- og integrationsudvalget - Drift BIU 1. Reduktion i antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene 2013 2015 Hele 1.000 kr./ 2012-priser Budgetforslag

Læs mere

Handleplan for bedre effekt af beskæftigelsesindsatsen

Handleplan for bedre effekt af beskæftigelsesindsatsen Til: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Fra: Forvaltningen Handleplan for bedre effekt af beskæftigelsesindsatsen Udfordringen/baggrund Effekten af beskæftigelsesindsatsen i Furesø Kommune i 2014 var

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Fokusområder i 2014 Demokratisk medborgerskab som ståsted Viborg Kommune har de seneste par år omlagt store dele af den beskæftigelsesrettede indsats med henblik på at styrke kvaliteten i indsatsen samtidig

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Syd. Status på resultater og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på resultater og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på resultater og indsats RAR Sydjylland September 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Projekt Sammen om fastholdelse

Projekt Sammen om fastholdelse Ansøgningsskema for Projekt Sammen om fastholdelse Finanslovskonto 17.46.66.10 og 17.59.21.10 Projektets navn Sammen om fastholdelse Ansøger Kommune Allerød Kommune CVR-nr. 60183112 Projekt- og tilskudsansvarlig

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår

Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår Forslag 1 Afkortning af ressourceforløb Medio 2017 er der i Norddjurs Kommune ca. 125 personer i ressourceforløb. Antallet af deltagere

Læs mere

Investeringsforslag 2017

Investeringsforslag 2017 [1] Investeringsforslag Indledning Ved vedtagelsen af Tønder Kommunes budget for 2016 blev der afsat en investeringspulje på 2,8 mio. kr. i 2016 og 5,8 mio. kr. i. Investeringsstrategien skal ses i sammenhæng

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Jobcenteret. Politisk udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget

Jobcenteret. Politisk udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Jobcenter Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde.

Læs mere

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Notat Dato 24. marts 2017 MLJ Side 1 af 5 Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Beskæftigelsesområdet, har gennem en årrække været præget af store reformer.

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalgets andel af det samlede budget Visioner og Politikker Beskæftigelsesudvalget formulerer i slutningen af 2017 en vision for beskæftigelsesområdet for 2018 og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 JOB OG UDDANNELSE EN FÆLLES OPGAVE Den overordnede og langsigtede målsætning i Halsnæs Kommune er, at flere borgere kommer i job eller uddannelse. Kommunens udgifter

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR JAMMRBUGT KOMMUNE

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR JAMMRBUGT KOMMUNE FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR JAMMRBUGT KOMMUNE Kapitel 1: Igangværende forsøg Formkrav ved lovpligtige samtaler Forsøg med formkrav ved lovpligtige samtaler 1. juli 2017-31. december 2021. Jobcenter Jammerbugt

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Besparelseskatalog for budget : Arbejdsmarked

Besparelseskatalog for budget : Arbejdsmarked Besparelseskatalog for budget 2011-2014: Arbejdsmarked Prioritet 1 Område Kode Forslag 2011 2012 2013 2014 Arbejdsmarked 70-5 Arbejdsmarked 70-2 Arbejdsmarked 70-3 Integration - sprogundervisning 50.000

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019 Oplæg til drøftelse af fokusområder

Beskæftigelsesplan 2019 Oplæg til drøftelse af fokusområder Beskæftigelsesplan 2019 Oplæg til drøftelse af fokusområder Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde 2. oktober 2018 Arbejdsgrundlaget Styring på beskæftigelsesområdet Ministermål Beskæftigelsesplanen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Fokusområder i 2015 Demokratisk medborgerskab som ståsted Viborg Kommune har de seneste par år omlagt store dele af den beskæftigelsesrettede indsats med henblik på at styrke kvaliteten i indsatsen samtidig

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Beskæftigelses- og integrationsudvalget - Drift

Beskæftigelses- og integrationsudvalget - Drift BIU 1. Reduktion i antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene 2013 2015 Hele 1.000 kr./ 2012-priser Budgetforslag

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2017

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 1 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2017. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

AMK-Syd. Status på resultater og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på resultater og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på resultater og indsats RAR Fyn September 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 JOB OG UDDANNELSE EN FÆLLES OPGAVE Den overordnede og langsigtede målsætning i Halsnæs Kommune er, at flere borgere kommer i job eller uddannelse. Kommunens udgifter til forsørgelse

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Ny sygedagpengemodel med ret til jobafklaringsforløb og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen

Læs mere

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT BI25 - Sundhed, social mobilitet og

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere