INDHOLD DIVERSE POLITIKKER:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD DIVERSE POLITIKKER:"

Transkript

1 December 2014

2 INDHOLD DIVERSE POLITIKKER: ADMINISTRATIONSBIDRAG... side 3 Bilag 1: Oversigt over administrationsomkostninger... side 4 ARBEJDSKAPITAL... side 5 Bilag: Arbejdskapital pr side 5 DISPOSITIONSFOND... side 6-7 Bilag: Likviditetsoversigt side 8 EGEN TRÆKNINGSRET... side 9-10 Bilag: Likviditetsbudget side 11 Bilag: Trækningsmidler LBF - VA & HAB... side 12 HENLÆGGELSESPOLITIK OVERORDNET... side 13 Bilag: Afdelingernes egenkapital pr side 14 HENLÆGGELSE, PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLD... side 15 Bilag: Oversigt, henlæggelse PPV... side 16 HENLÆGGELSE, ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING... side 17 Bilag: Oversigt, henlæggelser, istandsættelse ved fraflytning... side 18 TAB PÅ FRAFLYTTERE... side 19 HUSLEJENIVEAU, PR. 1. JANUAR side 20 PROCEDURE VED KLAGESAGER... side 21 2 Diverse politikker ALBOA

3 ADMINISTRATIONSBIDRAG Generelle bemærkninger Afdelinger i drift skal betale et administrationsbidrag som fastsættes af boligorganisationens bestyrelse. Administrationsbidraget skal dække boligorganisationens udgifter til driftsadministration. Udgifter til administrationslokaler skal være indeholdt, herunder et beløb til intern forretning af den egenkapital der er bundet i administrationsbygningen. Renten skal svare til Danmarks Nationalbanks diskonto. Administrationsbidraget kan fastsættes til: et beløb der er lige stort pr. lejemålsenhed et grundbidrag og et tillægsbidrag et grundbidrag pr. afdeling og et bidrag pr. lejemålsenhed Administrationsbidragets udvikling Det er vigtigt, at administrationsbidraget udvikler sig på en fornuftig måde. Naturligvis skal administrationsbidraget forhøjes i takt med den generelle prisudvikling, og eftersom den altovervejende udgift er lønudgiften, vil en regulering af administrationsbidraget naturligt tage udgangspunkt i lønudviklingen. Indtil videre fastsættes administrationsbidraget til et beløb der er lige stort pr. lejemålsenhed. Udover administrationsbidraget betaler afdelingerne bidrag til administration af: vaskerier el-regnskaber vandregnskaber varmeregnskaber selskabslokaleudlejning tilladelse til husdyrhold individuelle forbedringer i det enkelte lejemål Målet er, at ALBOA skal være en professionel, serviceminded og omkostningsfokuseret boligorganisation, med en effektiv administration, som skal være konkurrenceduelig med de øvrige boligorganisationer i Aarhus og på landsplan med hensyn til administrationsbidragets størrelse. Forventningerne til administrationsbidragets udvikling frem til 2018 fremgår af nedenstående: administrationsbidrag 2014,...kr administrationsbidrag 2015,...kr administrationsbidrag 2016,...kr administrationsbidrag 2017,...kr I regnskabsåret 2017 foretages en evaluering med udgangspunkt i regnskaberne for , og en ny forventet administrationsbidragsoversigt for den kommende 5-årige periode udarbejdes. Det kan være nødvendigt at give tilskud fra arbejdskapitalen til afdelingerne til sikring af, at administrationsbidragsudviklingen sker på en fornuftig måde. BILAG: Oversigt udvisende sammenligning med andre boligorganisationer af: administrationsbidragets størrelse lejemålsenheder pr. medarbejder afdelinger pr. medarbejder Diverse politikker ALBOA 3

4 Oversigt udvisende sammenligning med Almen boligorganisation andre Aarhus boligorganisationer Nøgletal Oversigt over administrationsomkostninger Regnskab Regnskab Budget Budget Budget Administrationsudgift/-bidrag pr. lejemålsenhed: ALBOA kr AAB, Aarhus kr AL2bolig kr Boligforeningen Ringgården kr AlmenBo Aarhus kr Boligforeningen Aarhus Omegn kr Boligkontoret Aarhus kr Østjysk Boligadministration kr Lejemålsenheder pr. medarbejder lejemåls- antal lejemålsenh. enheder i alt medarb. pr. medarb. ALBOA ,0 202,6 AAB, Aarhus ,0 192,2 AL2bolig ,0 154,2 Boligforeningen Ringgården ,0 160,5 AlmenBo Aarhus ,0 196,6 Boligforeningen Aarhus Omegn ,0 232,3 Boligkontoret Aarhus ,0 193,4 Østjysk Boligadministration ,0 136,9 Afdelinger pr. medarbejder Afdelinger antal Afdelinger i alt medarb. pr. medarb. ALBOA ,0 2,8 AAB, Aarhus 60 45,0 1,3 AL2bolig 67 29,0 2,3 Boligforeningen Ringgården 52 24,0 2,2 AlmenBo Aarhus 51 18,0 2,8 Boligforeningen Aarhus Omegn 23 13,0 1,8 Boligkontoret Aarhus 75 30,0 2,5 Østjysk Boligadministration 41 18,0 2,3 Oplysningerne er indhentet via Landsbyggefondens regnskabsdatabase. 4 Diverse politikker ALBOA

5 ARBEJDSKAPITAL Arbejdskapitalen kan anvendes til: overførsel af midler til boligorganisationens dispositionsfond overførsel af midler som tilskud til boligorganisationens afdelinger Der kan opkræves bidrag til arbejdskapitalen ude i afdelingerne. Bidragene kan årligt højst udgøre 156 kr./lejemålsenhed, 2014-priser. Kan opkræves indtil den likvide del udgør kr./lejemålsenhed, 2014-priser. Når arbejdskapitalen har nået dette niveau skal det besluttes, om der fra arbejdskapitalen skal ydes tilskud for begrænsning af stigningen på administrationens bidrag, ligesom der kan ydes tilskud til enkelte afdelinger. BILAG: Arbejdskapital pr : Saldo pr. 1. januar Pr. lejemålsenhed Saldo primoopdelt: Bundet del Disponibel del Disponibel del pr. lejemålsenhed Maksimum pr. lejemålsenhed ved årligt bidrag Til- & ombygning af administrationsbygningen finansieres ved anvendelse af den frie arbejdskapital. Dette betyder, at den frie arbejdskapital i 2014 reduceres med kr , hvilket svarer til kr pr. lejemålsenhed. Disponibel del pr. lejemålsenhed er herefter kr Diverse politikker ALBOA 5

6 DISPOSITIONSFOND En almen boligorganisation skal foretage henlæggelser til en dispositionsfond i organisationen. Midlerne kommer fra: pligtmæssige bidrag udamortiserede låneydelser Ad pligtmæssige bidrag Alle afdelinger skal betale pligtmæssige bidrag pr. lejemålsenhed, indtil der er en likvid beholdning på minimum kr pr. lejemålsenhed, 2014-priser. Når dette minimumsbeløb er nået, bortfalder de pligtmæssige bidrag. Opkrævningen af de pligtmæssige bidrag genoptages, når den likvide beholdning kommer under minimumsbeløbet. Pligtmæssige bidrag pr. lejemålsenhed kr. 554, 2014-priser. Ad udamortiserede låneydelser Når de oprindelige lån til finansiering af ejendommens anskaffelsessum er afviklet, nedsættes beboerbetalingen ikke. I stedet for, at pengene går til realkreditinstituttet, overføres beboernes betaling med: 1/3 til egen dispositionsfond 2/3 til Landsdispositionsfonden i Landsbyggefonden Der kan søges om fritagelse for indbetalinger til egen dispositionsfond. Anvendelse af midler i egen dispositionsfond Midlerne i egen dispositionsfond kan anvendes indenfor en række områder, dog skal dispositionsfonden dække tab ved lejeledighed samt tab på fraflyttere. Dispositionsfondens midler kan: udlånes til afdelinger anvendes til tilskud til nedsættelse af lejen i boligafdelingerne m.v. anvendes til modernisering og forbedring af afdelingerne anvendes til boligsocialt arbejde anvendes til tilgængelighedsprojekter Politik for bevilling af lån/tilskud fra Dispositionsfonden Dispositionsfonden skal bruges aktivt til sikring af: tidssvarende boliger et fornuftigt huslejeniveau dækning af pludselig opståede ekstraordinære udgifter Organisationsbestyrelsen godkender at der ydes lån eller tilskud fra Dispositionsfonden. I forbindelse med godkendelse skal der rettes fokus på: formålet huslejeniveau vedligeholdelsestilstand moderniseringsgrad egen vilje til selv at ville henlæggelsesniveau/ egenkapital fokusere på om der er gamle forbedringslån som udløber 6 Diverse politikker ALBOA

7 I forbindelse med behandlingen af de enkelte sager skal man beslutte, om man vil: Give et lån, rente-/afdragsfrit? Give et tilskud:»» til fuld dækning»» til sikring af at huslejen ikke stiger alt for kraftigt»» til sikring af at huslejestigningen kan bygges op over en årrække Udskyde afdelingens indbetalinger af udamortiserede låneydelser til egen dispositionsfond Når det skal besluttes, om der skal ydes tilskud fra Dispositionsfonden, skal en række forhold afklares: hvad er årsagen til problemet har afdelingen vist vilje til at henlægge hvad er huslejeniveauet i afdelingen hvad vil konsekvensen være, hvis afdelingen selv skal løse problemstillingen Den likvide del i Dispositionsfonden Det er svært at fastsætte et niveau for hvor meget der skal stå som likvid del i Dispositionsfonden. Under alle omstændigheder skal der være mulighed for, at kunne yde tilskud til pludseligt opståede problemer. Det må ikke være afgørende, at der fokuseres på at nå et niveau som gør at pligtmæssige bidrag bortfalder. Dispositionsfonden er en solidarisk fond som er et sikkerhedsnet for boligorganisationen og dens afdelinger. Dispositionsfonden skal bruges aktivt til gavn for vore beboere. BILAG Likviditetsoversigt perioden Diverse politikker ALBOA 7

8 8 Diverse politikker ALBOA Likviditetsoversigt Likviditetsbudget, dispositionsfonden perioden Afdeling Bemærkninger TILGANG: Udamortiserede låneydelser Pligtmæssige bidrag *) TILGANG I ALT AFGANG: TILSKUD Tilskud Afdeling Øster Alle Kvistrenovering og vandinstallationer Tilskud Afdeling Saralystparken I og III Tagrenovering Tilskud Afdeling Saralystparken II Tagrenovering Tilskud Afdeling Lykkesholms Allé Støttemur Tilskud Afdeling 011 -Vestergårdsparken Udskiftning af vinduer og døre Tilskud Afdeling Stenkildeparken Garanti energibesparelse i forbindelse med renovering Tilskud Afdeling Høvænget Renovering Tag og facader Tilskud Afdeling Søndervangen I Renoveringssag Tilskud Afdeling Kjærslund Renovering facader Tilskud Afdeling Søndervangen II Vandinstallationer Tilskud Afdeling Byagerparken Udskiftning vandrør - omlægning varmeledninger i terræn Tilskud Afdeling Håndværkerparken III Glasgang Tilskud Afdeling Håndværkerparken III Tårnet Tilskud Landsbyggefondsstøttede sager Kvarterhus, Søndervangen Tilskud ejendomsfunktionærområdet Diverse Selskabslokaler Varierer fra år til år Fællessekretariatet kr. 50 pr. bolig i kun boliger i Aarhus Kommune Boligsocialt arbejde Tab ved fraflytning og lejeledighed Tilskud iflg. genopretningsplan TILSKUD I ALT UDLÅN Afdrag Afdeling Boligorganisation Finansiering administrationsbygningen - dækkes af arbejdskapitalen Afdeling Rundhøj Kollegiet Indfrielse stats- og kommunelån Afdeling Søndervangen II Vandinstallationer Afdeling Vårkjærparken Solceller Afdeling Vejlby Vest Solceller Afdeling Søndervang Kollegiet Indfrielse stats- og kommunelån Udlån iflg. genopretningsplan Afdrag iflg. genopretningsplan UDLÅN I ALT PRIMO SALDO (disponibel del) TILGANG JF. OVENSTÅENDE TILSKUD JF. OVENSTÅENDE UDLÅN JF. OVENSTÅENDE ULTIMO SALDO Saldo ultimo pr. lejemålsenhed Minimumskrav pr. lejemålsenhed Kontrol minimum *) Når minimumskravet for den disponible del i dispositionsfonden er nået skal der ikke længere henlægges

9 EGEN TRÆKNINGSRET Ældre afdelinger betaler løbende bidrag til boligorganisationens dispositionsfond, hvorfra midlerne overføres til Landsbyggefonden. Bidragenes størrelse afhænger af, hvornår den enkelte afdeling er ibrugtaget. A-indskud: betales af afdelinger ibrugtaget før 1. januar Indskudsstørrelsen er et fast årligt beløb i kr./m2. G-indskud: betales af afdelinger ibrugtaget før 1. januar Indskudsstørrelse reguleres én gang årligt og er pr. 1. januar 2015: 61,40 kr./m2. G-indskud betales også af afdelinger ibrugtaget i perioden 1. januar januar Indskudsstørrelse reguleres én gang årligt og er pr. 1. januar 2015: 27,45 kr./m2. Landsbyggefonden kan beslutte, at afdelinger, ibrugtaget i perioden 1. januar juli 1986, skal indbetale bidrag til Landsbyggefonden. Indbetalingerne sker kvartalsvis bagud. 60% af indbetalingerne overføres til boligorganisationens bankkonto. Trækningsmidlerne kan anvendes til: Forbedringsarbejder Større og særligt udgiftskrævende opretningsarbejder Tilskud kan eksempelvis anvendes til: Forbedring af toilet- og badeforhold Energibesparende foranstaltninger Køkkenforbedring Renovering af facader, altaner, tage m.v. Etablering og forbedring af vaskerier og andre fællesarealer Tilskud fra egen trækningsret kan højst udgøre 2/3 af de godkendte udgifter. Det er organisationsbestyrelsen, der beslutter, hvem der skal have tilskud fra egen trækningsret. Arbejderne må ikke påbegyndes, før tilsagn fra Landsbyggefonden foreligger. Tilskud fra egen trækningsret kan bevilges på forskud, dog max. 5 år frem. Der kan bevilges tilskud fra egen trækningsret til alle afdelinger, også til afdelinger som ikke har betalt bidrag. Overgangsperiode - frem til udgangen af 2014 Frem til udgangen af 2014 vil indbetalinger fra de tidligere afdelinger i Viby Andelsboligforening og i Højbjerg Andelsboligforening blive øremærket til anvendelse i de tidligere afdelinger under Viby Andelsboligforening og Højbjerg Andelsboligforening. Denne overgangsbestemmelse er foranlediget af, at Viby Andelsboligforening har disponeret over indbetalingerne 5 år frem i tiden. Den tidligere boligorganisation Bo & Liv har ingen indbetalinger til egen trækningsret, hvilket skyldes afdelingernes opførelsestidspunkt. Diverse politikker ALBOA 9

10 Med virkning fra indgår indbetalingerne til ALBOA og alle afdelinger under ALBOA har mulighed for at få tilskud fra egen trækningsret uanset opførelsestidspunkt. Politik for bevilling af midler fra egen trækningsret I forbindelse med bevilling af midler fra egen trækningsret skal der rettes fokus på en række kriterier til sikring af at midlerne anvendes bedst muligt : huslejeniveau afdelingens vedligeholdelsesstand afdelingens moderniseringsgrad fraflytningsprocent boligens beliggenhed afdelingens henlæggelsesniveau/ egenkapital afdelingens vilje til selv at ville Disponering; indbetalinger til egen trækningsret Lovgivningen åbner mulighed for at man kan bevilge tilskud fra egen trækningsret 5 år frem i tiden. Denne mulighed skal udnyttes. Dog skal der være mulighed for at imødekomme ansøgninger som efter vurdering skal opprioriteres. Der kan disponeres over 75% af de årlige indbetalinger 5 år frem i tiden. Der disponeres ikke over rentetilskrivningen. Egen trækningsret... BILAG Likviditetsbudget for egen trækningsret i ALBOA for perioden Likviditetsbudget ultimo 2014:»» VA-afdelinger»» HAB-afdelinger 10 Diverse politikker ALBOA

11 TRÆKNINGSRETSMIDLER I LANDSBYGGEFONDEN Likviditetsbudget for egen trækningsret i ALBOA for perioden INDBETALINGER: A - indskud - 60% G - indskud - 60% Tilskud: Afdeling Fiskergade Reserveret "opprioriteret" ansøgninger Diverse politikker ALBOA Nettobevægelse Saldo trækningsretkonto PRIMO Saldo trækningsretkonto Ultimo

12 12 Diverse politikker ALBOA Likviditetsoversigt perioden for perioden INDBETALINGER: A - indskud - 60% G - indskud - 60% TILSKUD: Afdeling Højbjergparken Afdeling Frederiksparken Afdeling Saralystparken I og III Afdeling Saralystparken II Afdeling Lykkesholms Allé Afdeling Dalvangen Afdeling Byagerparken Afdeling Hjulbjergvej Afdeling L.A. Ringsvej Afdeling Fiskergade Afdeling Håndværkerparken III Afdeling Virkelyst Afdeling Beboerhuset Afdeling Rybo Afdeling Ingerslevs Boulevard Afdeling Stavtrup Vænge Afdeling Bofællesskab Skejbyparken Nettobevægelse Trækningsret PRIMO Trækningsret ULTIMO OVERGANGSPERIODE: VA HAB I alt FÆLLESPULJE FRA 2015 Trækningsret PRIMO Trækningsret PRIMO Indbetalinger Indbetalinger Disponeret Tilskud Trækningsret Ultimo Trækningsret ultimo

13 HENLÆGGELSESPOLITIK OVERORDNEDE BETRAGTNINGER Det er vigtigt, at der forefindes en overordnet politik for afdelingernes henlæggelser til: planlagt og periodisk vedligeholdelse istandsættelse ved fraflytning Målet er, at sikre, at afdelingerne har en opsparing der er tiltrækkelig til at kunne dække udgifterne, således driften ikke belastes af udgifter hvortil der henlægges. Lovgivningen er blevet ændret med virkning fra 1. januar 2010 således, at rentemarginalen er afskaffet. Det betyder, at afdelingen får den fulde rentetilskrivning. Dette betyder, at boligorganisationen ikke tjener på afkastet af afdelingernes opsparing. Det er vigtigt, at henlæggelserne inflationssikres. BILAG Afdelingernes egenkapital pr Diverse politikker ALBOA 13

14 Afdelingernes egenkapital pr AFDELINGENS EGENKAPITAL PR. 31. december 2013 Konto 401 Planlagt og periodisk Konto 402 Istandsættelse ved Konto 405 Tab ved fraflytning Konto 406 Andre henlæggelser Konto 407 Resultatkonto Konto Egenkapital i alt Antal vedligeholdelse fraflytning Afd Navn Opførtår kr./bolig kr./m2 kr./bolig kr./m2 kr./bolig kr./m2 kr./bolig kr./m2 kr./bolig kr./m2 kr./bolig kr./m2 1 Afdeling Grundtvigsvej , Afdeling Højbjergparken , Afdeling Runde Gård , Afdeling Frederiksparken , Afdeling Øster Allé , Afdeling Hømosevej , Afdeling Saralystparken I og III , Afdeling Byvangen , Afdeling Saralystparken II , Afdeling Lykkesholms Allé , Afdeling Vestergårdsparken , Afdeling Grønnegården , Afdeling Stenkildeparken , Afdeling Altangangshuset , Afdeling Dalvangen , Afdeling Høvænget , Afdeling M.P. Hansensvej , Afdeling Ny Vestergårdspark I , Afdeling Ny Vestergårdspark II , Afdeling Elverdalsparken , Afdeling Gartnervænget , Afdeling Olaf Rudes Vej , Afdeling Rundhøj I , Afdeling Søndervangen I , Afdeling Rundhøj II , Afdeling Kjærslund , Afdeling Ny Vestergårdspark III , Afdeling Gyvelparken , Afdeling Kærgårdsparken , Afdeling Rundhøj Kollegiet , Afdeling Søndervangen II , Afdeling Abildgade , Afdeling Vårkjærparken , Afdeling Kalkærparken , Afdeling Byagerparken , Afdeling Vejlby Vest , Afdeling Tranbjergparken , Afdeling Hjulbjergvej , Afdeling Håndværkerparken I , Afdeling L.A. Ringsvej , Afdeling Egelundsparken , Afdeling Håndværkerparken II , Afdeling Fiskergade , Afdeling Håndværkerparken III , Afdeling Hirsevænget , Afdeling Råhøjparken , Afdeling Virkelyst , Afdeling Håndværkerparken IV , Afdeling Rybo , Afdeling Katrinebo , Afdeling Håndværkerparken V , Afdeling Bavnebakken, Kolt , Afdeling Ældreboliger Bavnebakken , Afdeling Bofællesskab Bavnebakken , Afdeling Ingerslevs Boulevard , Afdeling Damtoften , Afdeling Generatoren , Afdeling Håndværkerparken VI , Afdeling Stavtrup Vænge , Afdeling Absalonsgade , Afdeling Bøgeskovparken , Afdeling Børupvænget , Afdeling Bofællesskab Skejbyparken , Afdeling Håndværkerparken VII , Afdeling Kunneruphøj , Afdeling Holme Parkvej , Afdeling Håndværkerparken VIII , Afdeling Jegstruphøj , Afdeling Porskjær , Afdeling Klokkeblomstvej , Afdeling Frisenholt , Afdeling Frisenholt , Afdeling Søndervang Kollegiet , Afdeling Engelundsvej , Afdeling Hvidmosegård , Afdeling Engelundsvej , Afdeling Pilevangen , Afdeling Salamanderparken , Diverse politikker ALBOA

15 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE Der henlægges ud fra bygningsdelenes anskaffelsessum og levetid. Langtidsbudgetterne er udarbejdet på grundlag af gældende lovgivning. Der er udarbejdet et langtidsbudget for alle afdelinger. Der er tale om et rullende budget, som hvert år tilpasses i forbindelse med budgetlægningen - og på grundlag af markvandringen. I forbindelse med markvandringen drøftes justeringer af langtidsbudgettet mellem afdelingsbestyrelse og inspektør. Henlæggelserne kan ikke anvendes til andre formål end det, de er henlagt til, med mindre formålet er bortfaldet. Der kan ikke udføres moderniseringer og forbedringer over henlæggelserne og der kan heller ikke henlægges til moderniserings- og forbedringsarbejder. I forbindelse med gennemførelse af planlagt og periodisk vedligeholdelse vil der, i en vis udstrækning, blive gennemført moderniseringer og forbedringer. Der kan lånes af egne henlæggelser over en periode på max.10 år. Er der ikke henlæggelser nok, må der optages lån til finansiering af mankoen. For de nye boligafdelinger, henlægges der fra dag 1 ud fra langtidsbudgettet. Det betyder, at der gerne skulle være tilstrækkelig med henlæggelser til at dække udskiftningsudgiften. I de ældre afdelinger vil det i langt de fleste tilfælde, være nødvendigt at lånefinansiere, da henlæggelserne ikke er tilstrækkelige til at dække udskiftningsudgiften.. BILAG Oversigt udvisende: Afdeling > Ibrugtagnings år > Antal boliger > Antal m 2 > Indestående konto 401 pr > Henlæggelseskonto 120 budget 2015: kr./m2 og kr./bolig. Diverse politikker ALBOA 15

16 Oversigt udvisende: Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse Indestående konto 401 pr. Saldo konto 401 Henlæggelseskonto Henlæggelses pr , budget konto 120, budget Afd Navn Opført Antal boliger Antal m 2 kr./bolig kr./m2 kr. kr. kr. 1 Afdeling Grundtvigsvej , Afdeling Højbjergparken , Afdeling Runde Gård , Afdeling Frederiksparken , Afdeling Øster Allé , Afdeling Hømosevej , Afdeling Saralystparken I og III , Afdeling Byvangen , Afdeling Saralystparken II , Afdeling Lykkesholms Allé , Afdeling Vestergårdsparken , Afdeling Grønnegården , Afdeling Stenkildeparken , Afdeling Altangangshuset , Afdeling Dalvangen , Afdeling Høvænget , Afdeling M.P. Hansensvej , Afdeling Ny Vestergårdspark I , Afdeling Ny Vestergårdspark II , Afdeling Elverdalsparken , Afdeling Gartnervænget , Afdeling Olaf Rudes Vej , Afdeling Rundhøj I , Afdeling Søndervangen I , Afdeling Rundhøj II , Afdeling Kjærslund , Afdeling Ny Vestergårdspark III , Afdeling Gyvelparken , Afdeling Kærgårdsparken , Afdeling Rundhøj Kollegiet , Afdeling Søndervangen II , Afdeling Abildgade , Afdeling Vårkjærparken , Afdeling Kalkærparken , Afdeling Byagerparken , Afdeling Vejlby Vest , Afdeling Tranbjergparken , Afdeling Hjulbjergvej , Afdeling Håndværkerparken I , Afdeling L.A. Ringsvej , Afdeling Egelundsparken , Afdeling Håndværkerparken II , Afdeling Fiskergade , Afdeling Håndværkerparken III , Afdeling Hirsevænget , Afdeling Råhøjparken , Afdeling Virkelyst , Afdeling Håndværkerparken IV , Afdeling Rybo , Afdeling Katrinebo , Afdeling Håndværkerparken V , Afdeling Bavnebakken, Kolt , Afdeling Ældreboliger Bavnebakken , Afdeling Bofællesskab Bavnebakken , Afdeling Ingerslevs Boulevard , Afdeling Damtoften , Afdeling Generatoren , Afdeling Håndværkerparken VI , Afdeling Stavtrup Vænge , Afdeling Absalonsgade , Afdeling Bøgeskovparken , Afdeling Børupvænget , Afdeling Bofællesskab Skejbyparken , Afdeling Håndværkerparken VII , Afdeling Kunneruphøj , Afdeling Holme Parkvej , Afdeling Håndværkerparken VIII , Afdeling Jegstruphøj , Afdeling Porskjær , Afdeling Klokkeblomstvej , Afdeling Frisenholt , Afdeling Frisenholt , Afdeling Søndervang Kollegiet , Afdeling Engelundsvej , Afdeling Hvidmosegård , Afdeling Engelundsvej , Afdeling Pilevangen , Afdeling Salamanderparken , Diverse politikker ALBOA

17 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING Afdelingerne i ALBOA har A-ordning og afdelingerne overtager den fulde istandsættelsesudgift erfter en botid på 100 måneder - altså 8 år og 4 måneder. Dette gælder dog ikke afdelingerne 33, Abildgade og 44, Fiskergade der praktiserer en B-ordning. Det er utrolig svært at budgettere denne udgiftspost da man jo ikke ved: hvor mange fraflytninger der kommer i årets løb hvor lang tid fraflytteren har boet i boligen Det er derfor besluttet, at det skal tilstræbes at afdelingen, under hensynstagen til afdelingens størrelse, har en opsparing til istandsættelse af 20% af afdelingens boliger ud fra et beløb der svarer til at afdelingen skal afholde den fulde udgift til istandsættelsen. Når dette mål er nået henlægges der årligt et beløb som modsvarer udgiften i seneste regnskabsår. BILAG Oversigt udvisende: Afdeling > Ibrugtagnings år > Antal boliger > Antal m 2 > Indestående konto 402 pr > Henlæggelsesmål > Henlæggelseskonto 121, 2015 Diverse politikker ALBOA 17

18 Oversigt udvisende: Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning Konto 121, Istandsættelse ved fraflytning = mål opfyldt = MÅL OPFYLDT= afdelingsbestyrelsens politik Indestående konto 402 pr Saldo konto 402 pr. Henlæggelsesmål Henlæggelse konto Henlæggelse konto Afd Navn Opført Antal boliger Antal m 2 kr./bolig kr./m kr./bolig kr./m2 kr./bolig kr./m2 1 Afdeling Grundtvigsvej , Afdeling Højbjergparken , Afdeling Runde Gård , Afdeling Frederiksparken , Afdeling Øster Allé , Afdeling Hømosevej , Afdeling Saralystparken I og III , Afdeling Byvangen , Afdeling Saralystparken II , Afdeling Lykkesholms Allé , Afdeling Vestergårdsparken , Afdeling Grønnegården , Afdeling Stenkildeparken , Afdeling Altangangshuset , Afdeling Dalvangen , Afdeling Høvænget , Afdeling M.P. Hansensvej , Afdeling Ny Vestergårdspark I , Afdeling Ny Vestergårdspark II , Afdeling Elverdalsparken , Afdeling Gartnervænget , Afdeling Olaf Rudes Vej , Afdeling Rundhøj I , Afdeling Søndervangen I , Afdeling Rundhøj II , Afdeling Kjærslund , Afdeling Ny Vestergårdspark III , Afdeling Gyvelparken , Afdeling Kærgårdsparken , Afdeling Rundhøj Kollegiet , Afdeling Søndervangen II , Afdeling Vårkjærparken , Afdeling Kalkærparken , Afdeling Byagerparken , Afdeling Vejlby Vest , Afdeling Tranbjergparken , Afdeling Hjulbjergvej , Afdeling Håndværkerparken I , Afdeling L.A. Ringsvej , Afdeling Egelundsparken , Afdeling Håndværkerparken II , Afdeling Håndværkerparken III , Afdeling Hirsevænget , Afdeling Råhøjparken , Afdeling Virkelyst , Afdeling Håndværkerparken IV , Afdeling Rybo , Afdeling Katrinebo , Afdeling Håndværkerparken V , Afdeling Bavnebakken, Kolt , Afdeling Ældreboliger Bavnebakken , Afdeling Bofællesskab Bavnebakken , Afdeling Damtoften , Afdeling Generatoren , Afdeling Håndværkerparken VI , Afdeling Stavtrup Vænge , Afdeling Absalonsgade , Afdeling Bøgeskovparken , Afdeling Børupvænget , Afdeling Bofællesskab Skejbyparken , Afdeling Håndværkerparken VII , Afdeling Kunneruphøj , Afdeling Holme Parkvej , Afdeling Håndværkerparken VIII , Afdeling Jegstruphøj , Afdeling Porskjær , Afdeling Klokkeblomstvej , Afdeling Frisenholt , Afdeling Frisenholt , Afdeling Søndervang Kollegiet , Afdeling Engelundsvej , Afdeling Hvidmosegård , Afdeling Engelundsvej , Afdeling Pilevangen , Afdeling Salamanderparken , Diverse politikker ALBOA

19 Tab på fraflyttere Lovgivningen omkring tab på fraflyttere blev ændret, for vort vedkommende, med virkning fra Loven foreskriver, at afdelingerne selv skal betale 319 kr./bolig i et regnskabsår - til dækning af tab på fraflyttere. Den resterende del af udgifterne skal dækkes af ALBOA s Dispositionsfond. Organisationsbestyrelsen i ALBOA har, på et møde den 25 juni. 2014, besluttet, af Dispositionsfonden dækker hele tabet på fraflyttere med virkning fra Indestående pr på konto 405, Tab på fraflyttere kan overføres til: Konto Planlagt og periodisk vedligeholdelse. Konto Istandsættelse ved fraflytning. Diverse politikker ALBOA 19

20 Huslejeoversigt pr. 1. januar 2015 Huslejeoversigt alle afdelinger pr. 1. januar 2015 Vand indeholdt Varme indeholdt El indeholdt Sammenligningshusleje Nr. Navn Opførtår Boligtype Antal boliger Antal m2 Husleje i huslejen med i huslejen med i huslejen med kr./m2 kr./m2 kr./m2 kr./m2 kr./m2 1 Afdeling Grundtvigsvej 1942 Familieboliger ,0 640,35 42,01 598,34 2 Afdeling Højbjergparken 1943 Familieboliger ,0 700,63 700,63 3 Afdeling Runde Gård 1943 Familieboliger ,0 701,50 42,08 659,42 4 Afdeling Frederiksparken 1949 Familieboliger ,0 747,78 47,29 700,48 5 Afdeling Øster Allé 1950 Familieboliger ,0 692,64 692,64 6 Afdeling Hømosevej 1951 Familieboliger ,0 595,53 595,53 7 Afdeling Saralystparken I og III 1952 Familieboliger ,0 658,47 658,47 8 Afdeling Byvangen 1952 Familieboliger ,0 626,86 626,86 9 Afdeling Saralystparken II 1953 Familieboliger ,0 651,47 651,47 10 Afdeling Lykkesholms Allé 1953 Familieboliger ,0 744,35 45,17 699,18 11 Afdeling Vestergårdsparken 1954 Familieboliger ,0 617,26 43,75 573,51 12 Afdeling Grønnegården 1955 Familieboliger ,0 729,17 53,60 675,57 13 Afdeling Stenkildeparken 1955 Familieboliger ,0 640,79 640,79 14 Afdeling Altangangshuset 1956 Familieboliger ,0 757,07 51,41 705,66 15 Afdeling Dalvangen 1957 Familieboliger ,0 547,30 547,30 16 Afdeling Høvænget 1959 Familieboliger ,0 813,67 51,13 762,54 17 Afdeling M.P. Hansensvej 1960 Familieboliger ,0 657,63 657,63 18 Afdeling Ny Vestergårdspark I 1961 Familieboliger ,0 645,92 51,59 594,33 19 Afdeling Ny Vestergårdspark II 1963 Familieboliger ,0 670,16 670,16 20 Afdeling Elverdalsparken 1964 Familieboliger ,0 578,45 578,45 21 Afdeling Gartnervænget 1963 Familieboliger ,0 640,47 640,47 22 Afdeling Olaf Rudes Vej 1965 Familieboliger ,0 645,15 51,14 594,01 23 Afdeling Rundhøj I 1965 Familieboliger ,0 612,09 55,71 556,39 24 Afdeling Søndervangen I 1966 Familieboliger ,0 520,33 520,33 25 Afdeling Rundhøj II 1968 Familieboliger ,0 667,96 55,38 612,58 26 Afdeling Kjærslund 1968 Familieboliger ,0 725,85 65,85 660,00 27 Afdeling Ny Vestergårdspark III 1968 Familieboliger ,0 605,89 47,33 558,56 28 Afdeling Gyvelparken 1968 Familieboliger ,0 625,35 48,02 577,33 29 Afdeling Kærgårdsparken 1969 Blandede boliger ,0 631,67 52,83 578,84 30 Afdeling Rundhøj Kollegiet 1967 Ungdomsboliger , , ,09 31 Afdeling Søndervangen II 1969 Familieboliger ,0 679,21 68,04 611,17 33 Afdeling Abildgade 1970 Familieboliger ,0 771,13 42,36 728,77 34 Afdeling Vårkjærparken 1971 Familieboliger ,0 553,07 553,07 35 Afdeling Kalkærparken 1971 Familieboliger ,0 704,47 704,47 36 Afdeling Byagerparken 1975 Blandede boliger ,0 717,16 53,78 663,37 37 Afdeling Vejlby Vest 1976 Blandede boliger ,0 676,83 59,47 617,36 38 Afdeling Tranbjergparken 1976 Familieboliger ,0 721,38 721,38 39 Afdeling Hjulbjergvej 1981 Familieboliger ,0 779,67 779,67 40 Afdeling Håndværkerparken I 1983 Familieboliger ,0 676,29 676,29 41 Afdeling L.A. Ringsvej 1983 Familieboliger ,0 851,41 40,16 811,24 42 Afdeling Egelundsparken 1984 Familieboliger ,0 716,53 716,53 43 Afdeling Håndværkerparken II 1984 Familieboliger ,0 708,55 708,55 44 Afdeling Fiskergade 1985 Familieboliger ,0 901,75 34,59 867,16 45 Afdeling Håndværkerparken III **) 1986 Familieboliger ,0 892,55 68,75 67,52 756,28 46 Afdeling Hirsevænget 1986 Blandede boliger ,0 800,88 800,88 47 Afdeling Råhøjparken 1989 Blandede boliger ,2 839,20 839,20 48 Afdeling Virkelyst 1989 Familieboliger ,0 986,75 57,26 929,48 49 Afdeling Håndværkerparken IV 1989 Blandede boliger ,0 843,31 843,31 51 Afdeling Rybo 1989 Ungdomsboliger , ,52 107,10 141,94 105,81 949,68 52 Afdeling Katrinebo 1990 Ungdomsboliger , ,25 98,44 143,75 121,88 867,19 53 Afdeling Håndværkerparken V 1990 Familieboliger ,0 765,31 765,31 54 Afdeling Bavnebakken, Kolt 1991 Blandede boliger ,0 831,26 831,26 55 Afdeling Ældreboliger Bavnebakken 1991 Familieboliger ,0 830,77 830,77 56 Afdeling Bofællesskab Bavnebakken 1993 Familieboliger ,0 966,42 966,42 57 Afdeling Ingerslevs Boulevard 1992 Familieboliger ,0 647,21 36,80 610,41 58 Afdeling Damtoften 1992 Ungdomsboliger , ,80 99,42 116,96 24,85 862,57 59 Afdeling Generatoren 1993 Ungdomsboliger ,0 831,61 66,47 29,54 735,60 60 Afdeling Håndværkerparken VI 1994 Blandede boliger ,0 786,43 786,43 61 Afdeling Stavtrup Vænge 1995 Blandede boliger ,0 810,74 810,74 62 Afdeling Absalonsgade 1995 Familieboliger 6 339, ,04 56,05 44, ,75 63 Afdeling Bøgeskovparken 1998 Blandede boliger ,0 880,30 880,30 64 Afdeling Børupvænget 1998 Familieboliger ,0 877,98 877,98 65 Afdeling Bofællesskab Skejbyparken 1999 Familieboliger ,0 938,80 49,48 889,32 66 Afdeling Håndværkerparken VII 2000 Familieboliger ,0 837,61 837,61 67 Afdeling Kunneruphøj 2000 Familieboliger ,0 828,83 828,83 68 Afdeling Holme Parkvej 2003 Familieboliger ,0 898,59 898,59 69 Afdeling Håndværkerparken VIII 2003 Familieboliger ,0 860,18 860,18 70 Afdeling Jegstruphøj 2005 Familieboliger ,0 880,18 880,18 71 Afdeling Porskjær 2006 Familieboliger ,0 940,86 28,35 *) 912,51 72 Afdeling Klokkeblomstvej 2006 Familieboliger ,0 925,32 925,32 73 Afdeling Frisenholt 2007 Familieboliger ,0 928,38 928,38 74 Afdeling Frisenholt 2008 Familieboliger ,0 931,70 931,70 75 Afdeling Søndervang Kollegiet 2008 Ungdomsboliger ,0 868,11 868,11 76 Afdeling Engelundsvej Familieboliger ,0 893,63 893,63 77 Afdeling Hvidmosegård 2009 Familieboliger ,0 935,61 935,61 78 Afdeling Engelundsvej 2009 Familieboliger ,0 835,42 835,42 79 Afdeling Pilevangen 2012 Familieboliger ,0 918,53 918,53 80 Afdeling Salamanderparken 2012 Familieboliger ,0 844,91 844,91 *) afregner vandforbrug direkte, men vandafledning opkræves kollektiv. **) Huslejen er fratrukket andel vedr. fællesspisning "pottemad". 20 Diverse politikker ALBOA

INDHOLD DIVERSE POLITIKKER:

INDHOLD DIVERSE POLITIKKER: December 2015 INDHOLD DIVERSE POLITIKKER: ADMINISTRATIONSBIDRAG... side 3 Bilag 1: Oversigt over administrationsomkostninger... side 4 ARBEJDSKAPITAL... side 4 Bilag: Arbejdskapital pr. 1.1. 2015... side

Læs mere

Boligorganisationsnr. 0715 Kommunenr. 751 Aarhus Kommune Vestergårdsvej 15 Rådhuspladsen 2, Postbox 32 8260 Viby J 8000 Aarhus C

Boligorganisationsnr. 0715 Kommunenr. 751 Aarhus Kommune Vestergårdsvej 15 Rådhuspladsen 2, Postbox 32 8260 Viby J 8000 Aarhus C Budget for Boligorganisation Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0715 Kommunenr. 751 ALBOA Aarhus Kommune Vestergårdsvej 15 Rådhuspladsen 2, Postbox 32 8260 Viby J 8000 Aarhus C Tlf.: Fax: E-mail:

Læs mere

Regnskab Halsnæs Ny Boligselskab. 1. juli juni Bestyrelsens årsberetning

Regnskab Halsnæs Ny Boligselskab. 1. juli juni Bestyrelsens årsberetning Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr. 124.881, som er overført til arbejdskapitalen. Arbejdskapital: Den disponible del af saldoen udgør pr. 3. juni 214

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af t.kr. svarende til 79 t.kr. eller ca. 11 kr. pr. m² boligareal (7.333 m²).

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af t.kr. svarende til 79 t.kr. eller ca. 11 kr. pr. m² boligareal (7.333 m²). Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening u.k (v/dab), afdeling 89, Assentoft 6 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 26. august 2008

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 26. august 2008 Finansieringsmuligheder Tirsdag den 26. august 2008 Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond Arbejdskapital Afdelingen Henlagte midler Besparelse på henlæggelser Bortfald

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 23. februar 2010

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 23. februar 2010 Finansieringsmuligheder Tirsdag den 23. februar 2010 Hvilke finansieringsmuligheder er der i en renoveringssag? Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond bl.a. løbende

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til beboere i Afdeling Fruehøj Brorsonsvej 13-63, Herning Grundtvigsvej 22-74, Herning Fruehøjvej 14-38, Herning Herning, den 28/8 215 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til brug ved det ordinære

Læs mere

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig vurdering

Læs mere

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Regnskab for året 1. januar 2014-31. december 2014 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Boligorganisation

Læs mere

ORGANISATIONENS REGNSKAB

ORGANISATIONENS REGNSKAB ORGANISATIONENS REGNSKAB 2015 BOLIGSELSKAB TILSYNSFØRENDE KOMMUNE LBF-Boligorganisationsnr. 715 Kommunenr. 751 ALBOA Aarhus Kommune Vestergårdsvej 15 Rådhuspladsen 2, Postbox 32 8260 Viby J 8000 Aarhus

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Forside. Afdeling. Afdeling 010 - Lykkesholms Allé

Forside. Afdeling. Afdeling 010 - Lykkesholms Allé Forside Afdeling Afdeling 010 - Lykkesholms Allé 30. juni 2014 Budget for 2015 Afdeling 010 - Lykkesholms Allé BOLIGFORENING AFDELING TILSYNSFØRENDE KOMMUNE LBF-Boligorganisationsnr. 715 LBF-afdelingsnr.

Læs mere

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af 2.271 t.kr. svarende til 82 t.kr. eller ca. 6 kr. pr. m² boligareal (12.965 m²).

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af 2.271 t.kr. svarende til 82 t.kr. eller ca. 6 kr. pr. m² boligareal (12.965 m²). Randersegnens Boligforening u.k (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening u.k (v/dab), afdeling 37, Nørhald 1 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4 Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2011.

Læs mere

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens notehæfte til budget for 2011

Afdelingsbestyrelsens notehæfte til budget for 2011 Den selvejende institution Karvig 1 Afdeling 1 Afdelingsbestyrelsens notehæfte til budget for 2011 Note 1 - Konto 140/210 - Budgetresultat Udgifter i alt Indtægter i alt Underskud, konto 210 Budgetresultat

Læs mere

Afdeling 5. Kildevænget. Budget for 2016/17

Afdeling 5. Kildevænget. Budget for 2016/17 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Afdeling 5 Kildevænget Budget for 2016/17 Boligafgiftsforhøjelse 3,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012 Finansieringsmuligheder Mandag den 11. juni 2012 Hvilke finansieringsmuligheder er der i en renoveringssag? Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond bl.a. løbende ydelsesstøtte

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, ALBOA, Almennyttig Boligorganisation Aarhus. Den 6. marts Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, ALBOA, Almennyttig Boligorganisation Aarhus. Den 6. marts Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 6. marts 2013 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Styringsdialog 2012, ALBOA, Almennyttig Boligorganisation Aarhus Mødedato: 24. november 2012 Mødetid: 10.00 Mødested:

Læs mere

RESULTAT BEBOERUNDERSØGELSE. juni-juli Rapporten er udarbejdet af ALBOA - august 2016 v/ Hjalte Svend Paaske

RESULTAT BEBOERUNDERSØGELSE. juni-juli Rapporten er udarbejdet af ALBOA - august 2016 v/ Hjalte Svend Paaske BEBOERUNDERSØGELSE juni-juli 2016 RESULTAT Rapporten er udarbejdet af ALBOA - august 2016 v/ Hjalte Svend Paaske VESTERGÅRDSVEJ 15 // 8260 VIBY J TLF.: 87 406 700 // FAX.: 87 406 701 POST@ALBOA.DK // WWW.ALBOA.DK

Læs mere

Resultatopgørelse for perioden

Resultatopgørelse for perioden Arbejdernes Andels Boligforening Resultatopgørelse for perioden 01.01.2015-31.12.2015 Udgifter Budget Budget Konto Note Specifikation 2015 2016 (1.000 kr.) ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER

Læs mere

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING. Afdeling 42 Skovvejen - Skovvænget

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING. Afdeling 42 Skovvejen - Skovvænget Afdeling 42 Skovvejen - Skovvænget Regnskab for året 1. januar 2014-31. december 2014 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende

Læs mere

Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening. Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2015/16

Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening. Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2015/16 Afdeling 2 Ved Stadion Budget for 2015/16 Boligafgiftsforhøjelse 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2015/16 6

Læs mere

Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2016/17

Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2016/17 Afdeling 2 Ved Stadion Budget for 2016/17 Boligafgiftsforhøjelse 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2016/17 6

Læs mere

ORGANISATIONENS REGNSKAB

ORGANISATIONENS REGNSKAB ORGANISATIONENS REGNSKAB 2014 BOLIGSELSKAB TILSYNSFØRENDE KOMMUNE LBF-Boligorganisationsnr. 715 Kommunenr. 751 ALBOA Aarhus Kommune Vestergårdsvej 15 Rådhuspladsen 2, Postbox 32 8260 Viby J 8000 Aarhus

Læs mere

Boligorganisationsnr Kommunenr. 751 Aarhus Kommune Vestergårdsvej 15 Rådhuspladsen 2, Postbox Viby J 8000 Aarhus C

Boligorganisationsnr Kommunenr. 751 Aarhus Kommune Vestergårdsvej 15 Rådhuspladsen 2, Postbox Viby J 8000 Aarhus C Budget for Boligorganisation Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0715 Kommunenr. 751 ALBOA Aarhus Kommune Vestergårdsvej 15 Rådhuspladsen 2, Postbox 32 8260 Viby J 8000 Aarhus C Tlf.: Fax: E-mail:

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.533.043,08 3.516.500 3.598.753 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Regnskabsperiode: Regnskab for boligorganisationen 1. januar 2010 31. december 2010. Bruttoetageareal i alt (m2) Antal lejemål 26,042,80 1.

Regnskabsperiode: Regnskab for boligorganisationen 1. januar 2010 31. december 2010. Bruttoetageareal i alt (m2) Antal lejemål 26,042,80 1. Regnskabsperiode: 1. januar 2010 31. december 2010 Boligorganisation Lægeforeningens Boliger Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVRnr. 15 11 16 15 LBF nr, 820 Forretningsfører Dan Ejendomme as Tuborg Boulevard

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,22% Ungdomsboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,1% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr.

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 9 Grindstedvej 1-43

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 9 Grindstedvej 1-43 Afdeling 9 Grindstedvej 1-43 Regnskab for året 1. januar 2013-31. december 2013 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Læs mere

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 17 Kongsvang Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 17 Kongsvang Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0031 LBF-nr.: 117 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Århus 17 Kongsvang Aarhus Kommune Brendstrupgårdsvej

Læs mere

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 8 Bornholms Regionskommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 8 Bornholms Regionskommune 1 REGNSKAB FOR 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 8 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 00800 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

BUDGET 01.01.2015-31.12.2015

BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 Boligorganisation: 100 Den Selvejende Institution Tranemosegård Afdeling 15 Gurrelund/Bjerrelund Boligorganisationsnr. 100 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 564 LBFnr.: 564 kommunenr.:

Læs mere

Andelsboligforeningen Samvirke

Andelsboligforeningen Samvirke Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 230 Afdelingsnr. 400 Kommune nr. 461 Andelsboligforeningen Samvirke Odense Kommune v/ Boligkontoret

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt af hovedbestyrelse 15.8.2016 Ejendommens beligenhed: Haraldsvej 4, lejl. 1-8 8600 Silkeborg Antal lejemål: 8 Antal m²: 536 Budgettet viser en samlet

Læs mere

Boligorganisationsnr Kommunenr. 751 Aarhus Kommune Vestergårdsvej 15 Rådhuspladsen 2, Postbox Viby J 8000 Aarhus C

Boligorganisationsnr Kommunenr. 751 Aarhus Kommune Vestergårdsvej 15 Rådhuspladsen 2, Postbox Viby J 8000 Aarhus C Budget for Boligorganisation Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0715 Kommunenr. 751 ALBOA Aarhus Kommune Vestergårdsvej 15 Rådhuspladsen 2, Postbox 32 8260 Viby J 8000 Aarhus C Tlf.: Fax: E-mail:

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Afdelingsnr. 101 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Guldborgsund Kommune v/ Boligkontoret

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2015 Budgetperiode fra 01-01-2015 Budgetperiode til 31-12-2015 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2015 Budgetperiode fra 01-01-2015 Budgetperiode til 31-12-2015 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243 LBF's afdelingsnr. 300 Kommunenr.

Læs mere

Budget for afdeling 54101 - Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014-31.12.2014. Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune

Budget for afdeling 54101 - Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014-31.12.2014. Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Almene boligorganisationer Budgetperiode Budget for afdeling 54101 Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014 31.12.2014 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Til beboere i Afdeling Dalgasparken Dalgas Allé 2-6 7400 Herning Herning, den 2/9 2016 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Til brug ved det ordinære afdelingsmøde tirsdag den 13/9 2016, klokken

Læs mere

Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj Beder - omdannes til almen ældreboligafdeling under ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus

Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj Beder - omdannes til almen ældreboligafdeling under ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. maj 2016 Åben dagsorden Omdannelse af Bofællesskabet Stenhøj Beder til almen Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj

Læs mere

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 03 Viggo Stuckenbergs Vej Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 03 Viggo Stuckenbergs Vej Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0031 LBF-nr.: 103 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Århus 03 Viggo Stuckenbergs Vej Aarhus Kommune

Læs mere

BUDGET 01.01.2016-31.12.2016

BUDGET 01.01.2016-31.12.2016 BUDGET 01.01.2016-31.12.2016 Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 59 Galgebakken Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 0 kommunenr.: 165 Lejligheder

Læs mere

BUDGET 01.01.2016-31.12.2016

BUDGET 01.01.2016-31.12.2016 BUDGET 01.01.2016-31.12.2016 Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 55 Kanalens Kvarter Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 501 kommunenr.: 165

Læs mere

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 71 Damgårdstoften Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 71 Damgårdstoften Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0031 LBF-nr.: 171 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Århus 71 Damgårdstoften Aarhus Kommune Brendstrupgårdsvej

Læs mere

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune 1 REGNSKAB FOR 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 00100 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243 LBF's afdelingsnr. 300 Kommunenr.

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 40

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 40 SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt på afdelingsmøde 5.9.2016 Ejendommens beligenhed: Virklundvej 17 C-D 8600 Silkeborg Antal lejemål: 24 Antal m²: 1582 Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse

Læs mere

Resultatopgørelse for perioden

Resultatopgørelse for perioden Boligforeningen 10.marts 1943 afdelingsnr. 14 Vejlbygade/Vikærsvej Resultatopgørelse for perioden 01.10.2013-31.12.2014 Udgifter Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/2014 2013/2014 2015

Læs mere

Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014

Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014 Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Kommunenr. Organisation 1 7 510 Vojens Andels-Boligforening Afdeling

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 32

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 32 SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt på afdelingsmøde d. 8.9.2016 Ejendommens beligenhed: Skærbækvej 15,17,25 A-H 8600 Silkeborg Antal lejemål: 20 Antal m²: 1434 Budgettet viser en samlet

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt af hovedbestyrelsen 15.8.2016 Ejendommens beligenhed: Amerikavej 37-47 8883 Gjern Antal lejemål: 6 Antal m²: 373 Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Afdelingsmøde aflyst, godkendt af hovedbestyrelsen Ejendommens beligenhed: Skærbækvej 9A-9B 8600 Silkeborg Antal lejemål: 20 Antal m²: 715 Budgettet viser en

Læs mere

Side 2. Beboerfaciliteter og installationer. Beboerhus Særskilte selskabs-mødelokaler. Nej Nej

Side 2. Beboerfaciliteter og installationer. Beboerhus Særskilte selskabs-mødelokaler. Nej Nej Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Kommunenr. Organisation 1 11 510 Vojens Andels-Boligforening Afdeling

Læs mere

Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014

Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014 Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Kommunenr. Organisation 1 1 510 Vojens Andels-Boligforening Afdeling

Læs mere

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING. Afdeling 27 Konsul Graus Gade m.fl.

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING. Afdeling 27 Konsul Graus Gade m.fl. Afdeling 27 Konsul Graus Gade m.fl. Regnskab for året 1. januar 2014-31. december 2014 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.429.582,65 3.409.184 3.460.233 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Syd Budget for perioden 1. januar december 2017

Syd Budget for perioden 1. januar december 2017 96167-4 Syd Budget for perioden Adresse: Tilsynsførende kommune: Administrator: Uglens Kvarter m.fl., 2620 Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BO-VEST Malervangen 1 2600 Glostrup

Læs mere

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med.

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. BUDGET 2016 Afd. 33 DELTA HOUSE Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Organisationsbestyrelsen har

Læs mere

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 11 Bornholms Regionskommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 11 Bornholms Regionskommune 1 REGNSKAB FOR 2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 11 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 01100 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 3. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 3. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Afdeling 3 Budget 2014 Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 716 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2013 Ændring Husleje 2014 62,07 3.729

Læs mere

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen.

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen. Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr. 21.269, som er overført til arbejdskapitalen. Arbejdskapital: Den disponible del af saldoen udgør pr. 31. marts 215

Læs mere

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 25 Gammel Bro 24

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 25 Gammel Bro 24 Afdeling 25 Gammel Bro 24 Regnskab for året 1. januar 2014-31. december 2014 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Læs mere

Glostrup Andelsboligforening. Årsregnskab Afdeling 2

Glostrup Andelsboligforening. Årsregnskab Afdeling 2 Glostrup Andelsboligforening Årsregnskab 2013 Afdeling 2 Boligorganisation: Tilsyndførende kommune: LBF-nr.: 317 Kommunenr. 161 Glostrup Andelsboligforening Glostrup Kommune Dalvangsvej 54 Rådhusvej 2

Læs mere

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING. Afdeling 34 Midtgaarden - Lejligheder

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING. Afdeling 34 Midtgaarden - Lejligheder Afdeling 34 Midtgaarden - Lejligheder Regnskab for året 1. januar 2015-31. december 2015 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2015 Regnskabsperiode til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende

Læs mere

BUDGET

BUDGET BUDGET 01.01.2016-31.12.2016 Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 53 Banehegnet Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 3 kommunenr.: 165 Lejligheder

Læs mere

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget.

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. REGNSKABS-KURSUS Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. Vi starter med gennemgangen af resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen er den del af regnskabet, som viser, hvordan den

Læs mere

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 17 Ved Søen - Stendyssen - Fælleden - Bopladsen

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 17 Ved Søen - Stendyssen - Fælleden - Bopladsen Afdeling 17 Ved Søen - Stendyssen - Fælleden - Bopladsen Regnskab for året 1. januar 2014-31. december 2014 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Boligorganisation

Læs mere

HVIDOVREBO. Afdelingsbestyrelsens notehæfte til budget for 2009

HVIDOVREBO. Afdelingsbestyrelsens notehæfte til budget for 2009 HVIDOVREBO Afdeling 9 - TAVLEKÆRSVEJ 98A-E Afdelingsbestyrelsens notehæfte til budget for 2009 Note 1 - Konto 140/210 - Budgetresultat Budgetresultat Udgifter i alt Indtægter i alt Underskud, konto 210

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2014/2015 Budgetperiode fra 01-07-2014 Budgetperiode til 30-06-2015

Almene boligorganisationer Budgetår 2014/2015 Budgetperiode fra 01-07-2014 Budgetperiode til 30-06-2015 Forside Almene boligorganisationer år periode fra 0-07-204 periode til 30-06-205 for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 62 LBF's afdelingsnr. 200 Kommunenr.

Læs mere

De Vanføres Boligselskab, Stenløse

De Vanføres Boligselskab, Stenløse Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 399 Kommune nr. 240 De Vanføres Boligselskab, Stenløse Boligkontoret Danmark Egedal Kommune v/boligkontoret

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Aaparken

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Aaparken Til beboere i Afdeling Aaparken Aaparken 6-14 7400 Herning Herning, den 29/8 2016 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Aaparken Til brug ved det ordinære afdelingsmøde torsdag den 8/9 2016, klokken 17.00

Læs mere

AlmenBo Aarhus Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 99, Kløvervangen (serviceareal) Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

AlmenBo Aarhus Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 99, Kløvervangen (serviceareal) Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0328 LBF-nr.: 299 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AlmenBo Aarhus 99, Kløvervangen (serviceareal) Aarhus Kommune

Læs mere

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Afdeling 7 Budget 2014 Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 589 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2013 Ændring Husleje 2014 64,49 3.128

Læs mere

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Driftscenteret, Bjellerupparken Mødedato: 29-09-2016 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere: Fra

Læs mere

AAB Kolding Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Midtgaarden - Lejligheder Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

AAB Kolding Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Midtgaarden - Lejligheder Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0108 LBF-nr.: 039 Kommunenr.: 621 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB Kolding Midtgaarden - Lejligheder Kolding Kommune Engstien

Læs mere

Plus Bolig Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Gormsvej 8-10 Fra 01-07-2010 Til 31-12-2011

Plus Bolig Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Gormsvej 8-10 Fra 01-07-2010 Til 31-12-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0769 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Plus Bolig Gormsvej 8-10 Aalborg Kommune c/o Postboks 506 Østre

Læs mere

Finansieringsmuligheder

Finansieringsmuligheder Finansieringsmuligheder Tirsdag den 10. marts 2015 i Svendborg Byggechef Lisa Fomsgaard Nielsen BO-VEST Administrationsselskab for 3 boligselskaber på Vestegnen Albertslund Boligselskab Tranemosegård Vridsløselille

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008

Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008 Administrator: Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008 Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 381 Kommunenr. 167 Boligforeningen Hvidovrebo Hvidovre Kommune Siestavej 7 Hvidovrevej 278 2600 Glostrup

Læs mere

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen.

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen. 215/216 216/217 217/218 218/219 219/22 22/221 221/222 222/223 223/224 224/225 Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr. 5.536, som er overført til arbejdskapitalen.

Læs mere

ITlf. 3946 2100 IFaxnr. 70 30 20 21

ITlf. 3946 2100 IFaxnr. 70 30 20 21 Almene bongorgani$atiof(h~r R.egnskab!ilper~ode: Regns~ab for afde.llq lc~ ~~;:;;""" ~~. 1. janl!.ar}008 31. dec~mber Bon-o~r-g-a-n~i-s-at~i'~on~'~...~.-----~~_~A~f_d~e_n~n~g~~ ~~~--_-~ _,_ _ c _~_T~iI~syLn~s~"f~i~r~e~n~d~e~k~o~m~m~u~n~e~

Læs mere

GRINDSTED BOLIGFORENING Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Afd. 30 Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

GRINDSTED BOLIGFORENING Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Afd. 30 Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0226 LBF-nr.: 030 Kommunenr.: 530 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: GRINDSTED BOLIGFORENING Afd. 30 Billund Kommune Nørregade 36

Læs mere

Afdeling 010 - Lykkesholms Allé

Afdeling 010 - Lykkesholms Allé Regnskab for perioden 1. januar 2012-31. december 2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-Boligorganisationsnr. 0715 LBF-afdelingsnr. 01001 Kommunenr. 751 ALBOA Aarhus Kommune Vestergårdsvej

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Afdelingsnr. 1401 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Guldborgsund Kommune v/ Boligkontoret

Læs mere

Regnskab 1/5-31/12 2011 Afdelingerne

Regnskab 1/5-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab 1/5-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab for afdeling 1/2 Fra 01.05.2011 Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0031 Afdelingsnr. 00100 Kommunenr. 751 Navn

Læs mere

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 27 Bornholms Regionskommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 27 Bornholms Regionskommune 1 REGNSKAB FOR 2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 27 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 02701 og 02702 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms

Læs mere

Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015

Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015 Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015 Huslejeændring i % 8,0 Udgiftsfordeling Figurerne viser afdelingens forventede udgifter fordelt på de fem udgifts hovedgrupper og en specifikation af gruppen

Læs mere

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 4,31% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 4,31% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre Afdeling 1 Budget 2017 Afdelingens budget udviser en stigning på 4,31% Svarende til 68.000 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 989 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2016 Ændring Husleje 2017 49,3

Læs mere

Årsregnskab for 2014 og budget for 2016 Afdeling 6 - Finlandsvej

Årsregnskab for 2014 og budget for 2016 Afdeling 6 - Finlandsvej Årsregnskab for 2014 og budget for 2016 BOLIGFORENING AFDELING TILSYNSFØRENDE KOMMUNE LBF-Boligorganisationsnr. 79 LBF-afdelingsnr. 600 Kommunenr. 779 Arbejdernes AndelsBoligforening Skive Kommune Albert

Læs mere

Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne

Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab for afdeling 1 Fra 01.01.2011 Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0101 Afdelingsnr. 00100 Kommunenr. 751 Navn -

Læs mere